Waar komt de naam vandaan?

Er zijn in  twee toponiemen met de naam Asselberch en Asselbergen.  Deze aardrijkskundige namen vinden hun oorsprong in de berg, in onze streken een heuvel, bewassen met hazelaars.

I. Het toponiem den Asselberch bij Meise, gelegen ten noorden van Brussel aan de A12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Het toponiem Asselbergen bij Arendonk, gelegen in de Belgische Kempen.

 

 

 

Bron: Kaartboek van de Abdij van Grimbergen, opgemaakt tussen 1649 en 1699. In de gemeente Meise bestaat nog altijd de Hasseltbergstraat gelegen op de Asselberg.

Deze gegevens zijn mij ter beschikking gesteld door: Marcel Asselberghs, Wemmel.

Waar vindt de familie zijn oorsprong?

De naam (H)asselberg(h)s komt in al zijn verschijningsvormen voor zover we nu weten het eerst voor te Sint-Laureys Hove, Boechout en Kontich. We mogen dan ook aannemen dat de streek tussen Antwerpen en Mechelen de bakermat is van de familie (H)asselberg(h)s. In het boek van C. Verstrepen, Antwerpse Schepenbrieven betreffende dorpen van de Ruppelstreek 1394-1479 en 1490-1535 uitgegeven te Brussel 1994 komen wij een aantal bewijzen hiervoor tegen. Hierbij een selectie uit een aantal voorbeelden:

 

· # 159 d.d. 25 januari 1415: Laureys Hasselbergh, te Sint-Laureys Hove, verkocht Margriet Vande Wouwer 1 sister rogge op een land groot 1,5 bunder te Wilrijk.

 

· # 3 d.d. 2 mei 1431: Laureys Asselbergh, te Boechout, verkocht Peeter Van Tielen x Heilwich Daems een sister rogge op een bogaard groot 1 gemet te Hove bij de kerk tussen Jan Mannekens en de straat.

 

· # 96 d.d. 27 oktober 1431: Jan De Vos en Henric Asselberch, kerkmeesters van de kerk van St.-Laureys te Hove, verhuurde Laureys Meys de voors. kerk tiende van de St. Laureys Hove om 9 sister rogge.

 

· # 329 d.d. 21 maart 1443: Henric Asselberg, te Kontich, verkocht Nyse Jan (fs Carle) en Margriet Wilmaers twee sister rogge met twee woonstede met huis, hof, bogaard te St.-Laureys Hove, bij de kerk naast en tussen Jan Shertogen en Jan Van Utrecht.

 

· # 236 d.d. 12 mei 1443: Jan Asselberg, te St.-Laureys Hove en Alyt Van Gestel, zijn moeder, debet Marie Van Ghestel (fa +Henric) 13 ponden.

 

· # 292 d.d. 22 februari 1492: Claus De Bye (fs +Gheert), te Duffel verkocht Wouter Asselberchs (fs +Henrik), te Kontich 't jaars erfelijk 2 viertelen rog op een stede, groot een bunder gestaan te Kontich.

 

· # 279 d.d. 25 oktober 1492: Broeder Jan Goedens verhuurde Bartholomeus Asselbergh, te Kontich, een perceel winnend land.

 

· # 34 d.d. 5 april 1516: Jan Asselbergh x Berbele Vanden Dyck, te Kontich op 't Lint, verkochten Juffrouw Catharina Van Immerseel en Juffrouw Elisabeth Schoys, als H. Geestmeesteresse, en tot behoef van de Tafel van de H. Geest van de kerk van het begijnhof, alhier (te Antwerpen) een rente van 30 schellingen op een stede gelegen te Kontich.

 

· # 1094 d.d. 5 augustus 1531, Jan Asselbergh (fs +Bartholomeus), te Lint onder Kontich, een rente van 2 carolus gulden op diverse goederen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van het geslacht (H)asselberg(h)s worden nog steeds flarden gevonden uit een ver verleden. Ze worden vermeld in Latijns-, (oud) Frans- en (oud) Nederlandstalige akten. Hoewel het Concilie van Trente in 1563 heeft besloten om doop- en huwelijksregisters aan te leggen wordt deze opdracht niet direct overal opgevolgd. Sommige parochieregisters beginnen in Vlaanderen omstreeks 1595, andere echter pas rond 1661 en nog later, wat vroege gezinsreconstructies nogal bemoeilijkt.

 

Bron: Fonds Plaisier. Dit Fonds geeft een unieke genealogische doorsnee van de bevolking van Antwerpen en omstreken over de periode 1300 tot ongeveer 1620.

 

· 4 oktober 1441: Huwelijkse voorwaarden tussen JORYS VAN DER HEYDEN, JANSsone, en BEATRYS VAN DER REKE, weduwe van wijlen LAUWEREYS HASSELBERCHS die men hiet MYERSELMAN. Verder genoemd: LYSBETH HASSELBERGHS, de dochter van BEATRICEN, met haar man MERTEN DEN HASE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 46, 46v° en A.A.B. Deel 30, blz. 18-20.

 

· 14 juni 1442: Hierna volghen alsulken goede als achter LYSBET s POIRTERS, beghyne, gebleven zyn, ghelyc ARNT DE HONT, als dicsumeester van der stad van Antwerpen, die oversien heeft. Buiten huisraad, een huis in de Hudevettersstrate, tussen FRANCEN VAN CANTELBEKE en JACOB VAN DER DONCK, een erfrente op het huis van ADRIAEN VAN DER ACHTERT, lijftocht van JAN DE COCK op haar en haar broer HEINRIC (POIRTERS). Verder genoemd: ARNT DE RUYSSCHE, opte Hoevene bynnen Eekeren, JAN HASSELBERCH alias MYERSSELMAN en GILLIS VAN DEN MOERE.
Bron: 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, fol. 58v° en A.A.B. Deel 30, blz. 64, 65.

 

· 12 april 1548: Op verzoek van NICOLAS DROUOT en PHILIPPE MERCIER, kooplieden uit Troyes, verklaren MICHIEL ASSELBERCH en GEORGES MEYVISCH, verpakkers te Antwerpen, dat eerstgenoemden, samen met JACQUES DROUOT, Luneburgse wol lieten inpakken. Tijdens het werk kwam JACQUES om twee zadelijsers te verbergen in de wolzakken van zijn broeder. Op hun weigering ging hij echter zo heftig te keer dat ze hem zijn zin gaven.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.

 

· 3 oktober 1579: FRANSOIS ASSELBERCH, metsere, &c., aen die twee torens van der Borse, den sonnewyser voltesetten, &c.
Bron: Rekeningen van den Rentmeester en A.A.B. Deel 36, blz. 119.

 

Uit deze losse gegevens is nog geen aansluiting gevonden met de bij ons bekende voorvaderen. Dat er begin 15e eeuw al meerde takken van de familie (H)asselberg(h)s aanwezig zijn is al wel duidelijk.

Wapen familie Asselberg(h)s

Inleiding

Welkom op de site van de familie Asselberg(h)s. Vele jaren is er onderzoek gedaan naar de herkomst van de familie. Na drie publicaties van de stamboom in boekvorm en evenzoveel reünies (in 1976, 1990 en 1997) kan ik U nu de stamboom op internet presenteren. Voor het eerst zijn hierbij ook de Limburgse takken van de familie opgenomen.

                                 Klik op het onderstaande logo en U wordt verbonden met de stamboom van de familie Asselberg(h)s op GeneaNet.

 

 

Een moeder kan geen bastaard krijgen

Kaart Meise.Kaart Arendonk.Kaart Kontich en omgeving.

De grote waarde van de familiekunde ligt hierin, dat zij door de lotgevallen te belichten van mensen die soms honderden jaren voor ons hebben geleefd, een gevoel van mildheid en begrip aankweekt, ook ten opzichte van personen die wel eens iets gedaan hebben dat men graag als fout bestempelt. De akte die hierna volgt schetst in enkele zinnen een heel leven van een zwaar beproefde vrouw die zich op haar levensavond bekommert om haar natuurlijk kind dat zij te verdedigen heeft tegen de aanspraken van haar wettige kinderen. Zij beroept zich daartoe op het beginsel dat een moeder egeen bastaert nae rechte en can maken.

 

Testament voor Mayken de Voight weduwe Aert Eyckmans.


Desen vyffden juni XVIe ende acht en twintich compareerde voor Victor Lanfrancqui, stathouder des drossaerts Cornelis Keulemans ende Gommaer Hellemans schepenen ende Cornelis Bals, secretaris der vryheid van Rumpst, Mayken de Voight wylen Gommaertsdochter, weduwe wylen Aerdt Eyckmans den welcken geleden bat dan tweentwintich jaeren is overleden ende soe lange weduwe geweest, verclaerende hoe dat sy in den selven haeren weduwelycken staet wel twee jaeren nae doverlyden van haeren voorscreven man heeft gehuert van wylen Cathelyne Behagelaerts, weduwe Gielis Eyckmans ende Gielis de Malsche hueren assistent ende momboir, sekere ledige erve ende hoffstede aenden selven Keulemans voor een lyfrente hadde gemaect haer leeffdage lanck geduerende aen haer te betaelen ende naer haer doot in erffelycke rechte te blyven besitten ende gebruycken. Op welcke ledige erve sy comparante een huys heeft geset ende gebauwt met assistentie van goedelieden welck huys daernaer by ongelucq is affgebrant ende alsoe by haer wederomme opgemaect ende alsoe sy in haeren weduwelycke staet een kint heeft verwect van Peeter Struys, joncman dyer t yt wesende, nu oudt wesende tselve kint sesthien jaeren met name Pieter Struys, den welcken haere kinderen namentlyck Aert Eyckmans ende Pieter Asselberchs man ende momboir van Elisabeth Eyckmans, souden meynen naer haer comparante doot vuyt te sluyten ende het voor bastaert te houden, hoewel een moeder egeen bastaert nae rechte en can maken ende om alle questien ende differenten die namaels tusschen de voorscreven haer kinderen dyen aengaende souden mogen opstaen ende rysen te verhueden heeft alsoe gewilt ende begeert voor haeren vuytersten wille by forme van testament, codicille of donatie metten levendig lyve, dat den voerscreven Pierken Struys, haer natuerlyck sone, naer haer doot soe diepe sal commen paerten ende deylen in haere achter te laten goederen van have ende erve ende merckelycken oyck in haeren voerscreven huyse ende hove, wesende haer eenich erffgoet, als dander haere wettige kinderen voor reedene seggende dat sy nu oudt ende ongevallich is ende dat den selven Pierken haeren sone haer nu is bystaende, haer helpende den cost winnen, willende ende vuyterlyck begeerende dat tgene voerschreven in der vuegen voere verhaelt naer haer testatrice doot sal worden geachtervolcht onderhouden ende syn volcommen effect sorterende sonder eenige exceptie of contradictie niettegenstaende eenige costumen of lantrechten ter contrarien citerende die sy in desen heeft gederogeert ende derogeert mist desen al sonder argelist. Actum tn daghe maendt jaere ende presentie voerscreven.

 

Cornelis Bals. 1628.

Rijksarchief Antwerpen, G.A. Boom, register 61, f°85.

 

(bewerkt door O.H. THYS, artikel raadpleegbaar in Vlaamse Stam)

Tekstvak: Indien personen bezwaar hebben tegen vermelding van hun naam en/of bepaalde gegevens in de stamboom op GeneaNet, dan kunnen zij dit via een E-mail aan mij kenbaar maken. Ik zal er dan voor zorgen, dat die namen/gegevens verwijderd worden.
Voor opmerkingen, aanvullingen en correcties  kunt U schrijven naar:
Met vriendelijke groet, Gijs Asselbergs.
Afslag Kontich.