De naam Asselbergs laat in Bergen op Zoom een eerste spoor na op 31 januari 1800. In het gemeentearchief daar bevindt zich de minuut van een notariële akte gepasseerd voor notaris van Swieten: Pieter Jan Hasselberg, wonende te Hoboken over een partij hout, welke verkocht wordt staande aan de Zuid Zijde der Haven te Bergen op Zoom. Ondertekend door: Peeter Joannes Asselbergs. Volgens de volkstelling van 1796 te Hoboken, België is deze Petrus Joannes Asselbergs op dat moment 25 jaar oud.

 

Een tweede document geeft meer duidelijkheid over de aanwezigheid van de stamvader van de Bergen op Zoomse tak van de familie Asselbergs, Petrus Josephus Asselbergs, derde zoon van Joannes Asselberghs, als blijkt dat op 10 februari 1804 in de vorm van een resolutie van het gemeentebestuur ene Petrus Josephus Asselberghs tot poorter van Bergen op Zoom is toegelaten. De letterlijke tekst van zijn verzoek luidt alsvolgt: Aan het Gemeentebestuur van Bergen op Zoom, Geeft referentlelijk te kennen Petrus Asselberghs geboortig uit Loenhout en wonend binnen deze stad, dat de requestrant zich hier wilt etabliseren en de burger-nering excerseren, dan dat alvorens tot Poorter en Borger moet zijn geadmitteerd en weshalve requestrant zich keert tot het gemeentebestuur ootmoedig verzoekende, dat Uwe hem als Poorter en Borger gelieve te admitteren, bereid zijnde te presteren den eed en te betalen de jura daartoe staande en 't welk doende etc. etc.

 

Daags nadien gaat hij in ondertrouw om vervolgens op 26 februari van dat jaar in het huwelijk te treden. Een portret van Petrus Josephus is niet bekend. Wel is er een paspoort aan hem verstrekt, zodat we ongeveer weten hoe hij eruit moet hebben gezien: 09-01-1812 Pierre Asselberghs, Boutiquier à Berg op Zoom, âge de 39 ans, taille 166, cheveux châtains, front ordinaire, sourcils châtains, yeux grisâtres, nez aquilon, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint peu coloré.

 

Het echtpaar Asselbergs-van Egeraat gaat wonen in het pand De Kleine Molensteen wijk J no. 128 (nu Potterstraat nr. 16) waar Petrus Josephus al eerder een huis bewoonde. Hun eerste drie kinderen worden er geboren. Op 13 februari 1809 koopt hij het ernaast gelegen pand De Konijnsberg wijk J no. 127 (nu Potterstraat nr. 18) Hij start er een handel in kruidenierswaren en aanverwante zaken. Het echtpaar Asselbergs-van Egeraat ziet hun huwelijk gezegend met elf kinderen en legt daarmee de basis voor een wijdvertakte familie van Asselbergsen.

 

Dat hij zich buiten zijn winkel ook met andere zaken bezig houdt blijkt uit het volgende: In het voorjaar van 1814 deden de Engelse troepen, onder leiding van generaal Graham, een aanval op Bergen op Zoom om deze te bevrijden van de Franse overheersing. We mogen aannemen, dat ook de watermolen gelegen aan de Bergen op Zoomse haven hierbij schade oploopt gezien het volgende contract: Wij ondergetekenden: P. Asschenberg en Jan Smits, molenaars, wonend te Bergen op Zoom, verklaren ter requisitie en op verzoek van P. Mouw, molenaar der Water Korenmolen, dat met den watermolen binnen 24 uur kan gemalen worden: 80 à 100 zak graan, dat de molenaar...  van maalloon geniet..... zak tarwe 10 stuivers en 6 duiten,... zak rogge 71/2 stuiver alsmede 2 pond stuifmeel per zak". Was getekend: P. Asselberghs en J. Smits De eisch van P. Mouw ad. 1725,00 gulden wegens schade der troebelen 1814. We zien hier, dat Petrus Josephus Asselbergs, eigenaar P. Mouw komt helpen de watermolen te repareren. Die kennis heeft Petrus Josephus waarschijnlijk van huis uit meegekregen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het echtpaar Asselbergs-van Egeraat is waarschijnlijk succesvol geweest in hun zaken. Aan een aantal kinderen kunnen leningen worden verstrekt, waardoor die eigen zaken kunnen gaan beginnen. Hieronder een selectie van de mooiste briefhoofden van enkele van die ondernemingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen op Zoomse tak

Tekstvak: Indien personen bezwaar hebben tegen vermelding van hun naam en/of bepaalde gegevens in de stamboom op GeneaNet, dan kunnen zij dit via een E-mail aan mij kenbaar maken. Ik zal er dan voor zorgen, dat die namen/gegevens verwijderd worden.
Voor opmerkingen, aanvullingen en correcties  kunt U schrijven naar:
Met vriendelijke groet, Gijs Asselbergs.

Watermolen (getijdemolen) te Bergen op Zoom.