eyes_067

Peter Koning in de Bataafse Armee

Bataafse Tijdsbeeld - Politiek

Bataafse Republiek. Dagverhaal en Decreten der Nationale Vergadering 1796-1798, in: Data Archiving and Networked Services (DANS), 2001/2002.

Besluiten van het Staats-bewind der Bataafsche Republiek, Volume , 1801

Gou, L. de, Plan van Constitutie van 1796, Ontwerp van Constitutie van 1797, Staatsregeling van 1798, Staatsregeling van 1801, Staatsregeling van 1805 en de constitutie van 1806, in: Instituut Nederlandse Geschiedenis (ING), 2005.

Rek, J. de, “Tussen republiek en monarchie”. in:Sesam Geschiedenis der Nederlanden. Baarn, Bosch & Keuning nv, 1985, 224 pagina’s.

Rogge, Cornelis, Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de vereenigde Nederlanden. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.

Sas, N,C.F., De metamorfose van Nederland, Amsterdam University Press, 2004 - 667 pagina's

Sluijter, R.G.H. e.a.,Informatieverzoeken Bataafse-Franse overheid 1795-1813, in Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), 2005

Verzaameling, van placaaten, proclamatien, notificatien, D. Romar en D. v. d. Sluis, 1799-1809

Uniformen en afbeeldingen

Coppens, Bernard, Armee Batave, in: www.1789-1815.com, 1-2-2003

Geheugen van Nederland - Internet Toegang “Bataafse Leger”.

Hoof, Joep P.C.M. van, Macalester Loup, Duncan, Nederlandse militaire uniformen 1752-1800 : het Jassenboekje en de uniformtekeningen van Duncan Macalester Loup, Den Haag: Nederlands instituut voor militaire historie, 2011..

Militair Magazijn. Initiatief van het Leger Museum. Internet toegang.

Nationaal Militair Museum. Zoekmachine in collectie.

Smith, Digby, GeÔllustreerde Encyclopedie van Uniformen van de Napoleontische Oorlogen, Veltman, 2008, 256 pagina’s.

The Vinkhuijzen collection of militairy uniform. Internet Toegang.

Wilde, dr. F.G. de, De uniformen van het Nederlandse leger ten tijde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1999, 244 pagina’s. Internet text

Bataafse Armee en haar veldtochten

Aa, Cornelis van der, Geschiedenis van den jongst-geŽindigden Oorlog, tot op het sluiten van den vrede te AmiŽns, Allart, 1806 - 528 pagina's.

Alberts, A., Huzaren van Castricum, een geschiedenis van de Nederlands Republiek van 1780-1800. Amsterdam, Em. Querido, 1973.

Boscha, Johannes, Neerlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot op onze dagen: Herziene en verb. uitg, Volume 3,Delen 1-2, G.T.N. Suringar, 1873.

Gabriels, Jos,‘”Een klein land in het nauw (1763-1815). Tussen Groot-Brittanie en Frankrijk. De landstrijdkrachten van een onmachtige mogendheid”. Deel 3In: Met man en macht, de militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000, Onder redactie van Jaap R. Bruijn en Cees B. Wels, Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2003.

Geerts, Gerard A.,Samenwerking en Confrontatie. De Frans-Nederlandse militaire betrekkingen, voornamelijk in de Franse tijd, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2002, 231 pagina’s..

Gifford, E, Leven, veldtochten en regering van Napoleon Buonaparte: met een volledig verhaal van de in dit tijdvak gevoerde oorlogen, inzonderheid tot opheldering van de oorzaken en waardering van de gevolgen der laatste verbazende gebeurtenissen. C. en H. Timmer, 1814

Kranenburg, M. van, Vrijheid, gelijkheid en broederschap, 1799, Bange dagen in Bergen, Bergen (NH),Gemeentemuseum Het Sterkenhuis, 1999, 36 pagina’s.

Marbot, baron Marcellis de, The Memoirs of Baron de Marbot, (vertaald vanuit het Frans door Arthur Johan Buttler), in: www.napoleonic-literature.com.

Ringoir, H.,Afstammingen en voortzettingen der infanterie. Den Haag, Sectie krijgsgeschiedenis Koninklijke Landmacht, 1977, 162 pagina’s.

Ringoir, H., De Nederlandse infanterie, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1968, 120 pagina’s.

Schulten, C.M., F.J.H.Th. Smits, Grenadiers en Jagers in Nederland 1599-1829-1979, Sectie Krijgsgeschiedenis van de Landmachtstaf, ‘s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1980, 160 blz.

Sypesteyn, Jhr. Jan Willem van, Het leven en karakter van Jean Baptiste Graaf du Moncean, Oud-veldmaarschalk van Holland, Den Bosch, Gebroeders Muller, 1852.

Uijterschout, I.L., Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden (1935), 3e druk, fac. herdr., Buren, Knuf enz, 1979, 656 blz

Uythoven, Geert van,Voorwaarts, Bataven! De Engels-Russische invasie van 1799, Zaltbommel,1999.

Vels Heijn, dr. N., Waterloo, Glorie zonder helden. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, volledig herziene uitgave van: Glorie zonder helden, Amsterdam, Wetenschappelijke uitgeverij, 1974 (Unofficial History, ofwel geschiedenis buiten het boekje), 1990, 160 pagina’s.

Wagenaar, Jan,Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden sinds den aanvang der Noord-Amerikaanschen onlusten en den daaruit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen Staat, tot de tegenwoordige tijd, deel 43, Amsterdam Johannes Allart, 1809.

Walsh, E.,Russen en Engelsen in Noord Holland: een verslag van de expeditie naar Holland in de herfst van het jaar 1799, Schoorl, (vert. Eysink Smeets, H.G.D.), 1983.(*)

Militaire Spectator

Nederlands militair erfgoed

Mars en historica