eyes_067

Peter Koning in de Bataafse Armee

Administration Batavemqp-marque-lineaire-deb-de-l-armee-du-nord

 

 

Deventer, A.D. 2015

 

 

Beste bezoeker,

De samensteller besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op deze website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er op deze website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

De samensteller van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De maker aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de van deze website. De samensteller geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze websites, noch aanvaardt hij aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze websites, op welke wijze dan ook.

NappieingallopOp een aantal delen van de op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht (©). Het is dus niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel middels e-mail, gegeven toestemming van de samensteller te kopieren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De samensteller geeft wel gebruikers van deze website toestemming om gegevens van deze website puur voor persoonlijk gebruik te downloaden. De gedownloade gegevens mogen door gebruikers niet verder worden verveelvoudigd dan voor zover dit noodzakelijk is om de informatie te kunnen bemachtigen voor het eerder gemelde persoonlijk gebruik. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie.

Indien U meent dat de samensteller een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw auteursrecht of dat u meent dat U op enig andere wijze geschonden wordt in Uw rechten, wordt U verzocht om mij daarvan per elektronische post van op de hoogte te brengen om in overleg met U de gewenste maatregelen te treffen. Veel afbeeldingen komen voor in verschillende archieven en worden economisch geexploiteerd, derhalve is de rechthebbende van het auteursrecht moeilijk te achterhalen.

Met vriendelijke groet,

handtekening Waanders

Peter Koning-Waanders