Van der Beke/Verbeeck uit Vlaanderen
 
De volgende bijdrage is van dhr. F. Verbeeck uit België.
Ook hier geen direct verband met onze Herman Abramse van der Beek, maar wel een
Interessant verhaal om eens nader te lezen. Wie legt de missing link?
 
Beste,
 
De familie van der Beke/Verbeeck zijn vorstelijke dienaars uit het 
vroegere zuidwest Vlaanderen (Rijsel-Kortrijk-Ieper) ca 1250-1350.
 
Ze traden op in de rekenkamers en raden van de Franse koningen, de graven 
van Vlaanderen en de hertogen van Brabant. Op lager niveau waren ze baljuws, 
meiers, schepenen, laten en inners (borgemeesters, rentheffers, bedesetters 
(grondlasten)...)  Zo verspreidden ze zich van het noorden van Frankrijk 
tot Utrecht en van de Noordzee tot Keulen/Bitburg....
 
Het lidwoord 'der' is wel degelijk van belang in de oorspronkelijke naam
omdat het naar het 'oer'leen verwijst geheten Beke. Het leen heb ik nog niet
teruggevonden maar is waarschijnlijk een deel geweest van het oude graaf-
schap Vlaanderen en vrijgekomen na de kruistochten.  nNadien werden vele
bezittingen van van der Beke hoven ter Beke genoemd, of ook vijfringengoed,
vijfringen herberg etc wat verwijst naar hun wapenschild (zie verder)
 
Er zijn meer dan 100 schrijfvarianten :
oa in het oud Frans de li Becque, in het Frans delebecque/delbecque, in het Diets 
van der Beke, vervolgens vond tussen 1450 en ca 1650 een samentrekking plaats van 
het prefix van der in ver : zoals in het West-Vlaams Verbeke en Verbeeck voor 
Midden-Brabant + Kempen
 
In 1356 veroverde Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen grote delen
van het hertogdom Brabant omdat hij meende aanspraak te maken op de erfenis
van zijn schoonzuster de andere dochter van de hertog van Brabant.  Seger van der 
Beke was de kanselier (eerste minister) van Lodewijk van Male en stelde alle 
wetteksten op.
 
Alle Brabantse ridders moesten uiteindelijk hulde brengen aan Lodewijk van Male en 
nadien vangen bij zeer vele lenen van deze ridders van der Beke/Verbeeck stambomen
aan alsof Brabant onder een soort curatele kwam.
 
Naar voorbeeld van het Parijse parlement bouwden de hertogen van 
Bourgondië (2de lijnszonen van het Franse koningshuis) - die ondertussen 
Vlaanderen en Brabant geconsolideerd hadden uit de erfenissen van de 
graven van Vlaanderen en de hertogen van Brabant - de rekenkamers/raden 
te Rijsel en Dijon uit.  Later kwamen er afsplitsingen te Gent, Brussel, 
Mechelen, den Haag... (1376-1500).  Het wapenschild met de drie en vijf 
ringen moet omstreeks 1420-1465 naar van der Beke gegaan zijn.
 
Aangezien alle lenen boven en net beneden de Schelde hier eigenlijk 
onderlenen waren van de Franse kroon hadden de vorsten behoefte aan 
tweetalige ambtenaren (rekenmeesters en advocaten). Dit werd grotendeels 
ingevuld door van der Beke (beroepen gingen destijds grotendeels van 
vader op zoon).  Ze bevonden zich oa ook tussen de zeven adellijke 
geslachten van Brussel en Leuven.
 
Helaas begon het - niet alleen door willekeur en zelfverrijking in de 
rekenkamers - maar vooral ten tijde van de Spanjaarden mis te lopen, 
zeker na Keizer Karel (Karel V) door diens zoon Filips II... een aantal
takken van van der Beke uit Gent en regio Eeklo (Kaprijke, Watervliet)
trokken naar Zeeuws-Vlaanderen en kozen voor het gerformeerde geloof.
Ze namen er vervolgens oa posities in in de ambtenarij te 
Middelburg en Tholen en in het Staatse leger (kolonel/generaal).  
 
Het zijn oa deze naar Zeeuws-Vlaanderen gevluchtte takken die de forten te 
Lillo, Breda en Roermond (Venlo) bemande en van dewelke we de 
wapenborden terugvinden in Zeeuws-Vlaanderen, de Grote Kerk te Breda en 
de Sint-Joriskerk te Venlo.
 
AAAAA - Sint-Joriskerk Venlo - Reynier van der Beke 04
 
De meeste van der Beke uit de schepenbanken en de Raad van Vlaanderen te 
Gent gebruikten de latijnse naam Torrentius.  Dit in tegenstelling tot 
hun Brabantse neven die van der Beken gebruikten en hun Kempense neven
die tussen 1450-1550 Verbeeck gingen heten.
 
Er zijn tal van van der Beke uitgeweken van Vlaanderen naar Nederland :
uit Gent, Henegouwen, Ieper, Mechelen, Brussel, Antwerpen.... naar Zeeland,
Noord-Brabant, regio Delft, regio Dordrecht, regio Overijssel. Meestal 
oefenden ze er een beroep uit dat in lijn lag met hun geschiedenis nl
raad, advocaat en hielden ze zich vnl bezig met geldinning : ook op kerkelijk 
vlak (prebendes etc...).  Sommigen bleven streng katholiek (Jesuiet), anderen 
gingen het gereformeerde geloof aanhangen waarvan de Bijbelse namen 
Abraham/Isaac ongetwijfeld een tak is.
 
 
 

Lowys van der Beke , gedoopt voor 1590. [Notitie 1]

 

Gehuwd met Lowysken Jans . [Notitie 1-1]

 
 

... en hun kinderen:

 
 
·         Isaac ,
·              geboren op 27 mei 1613, Scherpenisse. [Notitie 2]
·         Abraham
·              , gedoopt op 27 mei 1613, Scherpenisse. [Notitie 3]
 
 
van der Beke takken in Nederland ontstonden rond 1600 dikwijls ook in de buurt van forten owv de militaire functies vna de familie.
 
 

ZEELAND - WALCHEREN - MIDDELBURG - VIJFAMBACHTEN - THOLEN - BREDA

1562-1564

Christoffel van der Beke

Waterklerk Vijfambachten 1562-1564 (Oostkapelle, Vrouwepolder, Serooskerke, Zanddijk en Gapinge)

°ca1605

François van der Beke

Raad Middelburg, bewindhebber VOC Kamer Zeeland

1658-1662

Reijnier van der Beke

schepen Middelburg 1645-47, raad 1643-48 en burgemeester, Gecomm. raad 1661-1678

1654-1724

Reijnier Vincent van der Beke

x2

Maria

Buysero

kolonel van een Zeeuws regiment en tot kapitein van een compagnie van dit regiment op 6-8-1701; 5 verbleef met deze compagnie in augustus 1701 in Lillo; 6 benoemd tot brigadier der infanterie van het Staatse leger op 4-8-1702; bevorderd tot generaal-majoor der infanterie op 1-1-1709; bevorderd tot luitenant-generaal der infanterie op 20-7-1709; 7 benoemd tot gouverneur van Sluis 18- 8-1719

1651-1698

François van der Beke

x

Johanna

Bacherach

VOC funkties op Sumatra en/of Java (o.a.fiscaal)

1686-1729

Reinier van der Beke

x

Johanna Maria

van der Burcht

schepen Tholen 1718, 19, 21, 22, 25, 26, 28, raad 171829, ontvanger familiegeld 1724, 29 en vendumeester en sequester tot 1725

1705-1769

Willem van der Beke

x

Elisabeth

van Overbeeke

Kolonel, 29.03.1763 generaal-majoor, 14-03-1766 luitenant-generaal.

1716-1782

Cornelis van der Beke

x

Anthonetta

van Schuylenburch

schepen Tholen 1738, 58, burgem. 1756/57, 59/60, raad 173882, secr. 173955 en generaliteitsrekenmeester

 
 
 

ca 1517

Josse van der Beken (Torrentius)

x

Catherine

d'Hanins

Zie mijn stamboom (Torrentius tak)

+1581/

Balthasar van der Beke (Torrentius) (zn v Josse)

Zie verder

BEKE (VANDER) Balthasar, dit Torrentius, fils de Josse, L.E.L. Procureur au Conseil de Flandre, destitué des ses fonctions et exilé pour refus de prestation au prince d'Orange du serment prescrit par les Etats Généraux le 29 juillet 1581

Pycke

van der Beke

1500

Joannes

Schepene van Sint-Niklaas (1542-1544, 1546,1547, 1552, 1559 en 1561)

Pieter van der Beken

eenen zeer geleerden man geweest die eenen grooten minnaer was der latynsche digtkonst

1525-1595

Livinus van der Beke (Torrentius) (zoon van Pieter)

Bisschop van Antwerpen

ca1547-1553

Laurent van der Beken (Laurens Torrentino)

Drukker van de hertog van Toscane

+1567

Petrus van der Beke (Torrentius), neef van Livinus

Oudste kaart van het graafschap Vlaanderen (1537)

Cartograaf

http://www.dwc.knaw.nl/torrentius-laevinus-1525-1595/

ca1520

Clara van der Beke (vermoedelijk zuster vanLivinus Torrentius)

x

Nicolaas

Lievens

1546/1547

Jan

Lievens

Geboren te Dendermonde, neef van Livinus van der Beke (Torrentius, bisschop van Antwerpen) langs moederszijde

1554

Anne van der Beke

x

Loys

Bacheleers

Jonkvrouw + schildknaap

 
Als u in al uw gegevens (zoals grafmonumenten, wapenborden etc...) verwijzingen
vindt naar wapenschilden met ringen, dan zit u ongetwijfeld op het juiste spoor.
Wapenschild van Beke - HilvarenbeekWapenschild van Beke - Mahaut de Crecques 1160
 
Maar opgepast : vooral in Nederland zijn er een aantal van (Hilvaren)Beke, van Beke 
en van Beek families die verwijzen naar gelijknamige dorpen.  Sommige onder hen
zijn ook veranderd in van Beek, Verbeek.  Ook bestond er in Nederland verspringing
van familienaam.  Ik ken zo tenminste een Verbeeck-tak uit regio Bergen-op-Zoom, die
dus aan de bron geen Verbeeck is...
 
Illustratie :
 
Jan Pieterszoon Geerts
met zoon Louis Janszoon Pieters
met kleinzoon Gerard Lodewijckx Jans(sen)
 
Sommige van der Beken mogen genealogisch niet verwant zijn en toch tot de kring behoren
en dezelfde beroepen gehad hebben, mogelijks via vermaagding. In die gevallen kunnen we
best spreken van de clan van der Beke owv de gemeenschappelijke kenmerken.
 
Alle bijlagen komen met copyright en dienen louter als achtergrondinformatie, 
sommige pagina's zijn nog in bewerking, sommige bronnen hadden reeds copyright 
en dienen eigenlijk enkel voor persoonlijk gebruik en zeker niet voor publicatie.
 
Wat betreft familiaal verwantschap : in het DNA-project Brabant door de universiteit van Leuven zijn 
tot op heden 4 van der Beeck/Verbeeck/van Beek getest en alle 4 hebben ze helaas een ander DNA of 
eenzelfde DNA maar op een te verre genealogische afstand om een meetbare gemeenschappelijke voorvader 
te hebben.  Het zou mijns insziens bijzonder interessant zijn moesten een aantal mannelijke Nederlandse 
kandidaten met een afstamming in directe lijn van een van der Beeck stamvader zich genealogisch laten 
testen in hetzelfde project zodat vergeleken kan worden op dezelfde parameters.  Dan zijn waarschijnlijk 
ook alle hypotheses gelijk van de baan over wie nu wel en wie niet biologisch verwant is.
 
Bij een ander DNA wil dit echter niet noodzakelijk zeggen dat er geen wettelijke afstamming is (bijv.
door wettiging bij huwelijk) enkel geen biologische afstamming.
 
Graag ook uw bevindingen.
 
Mvg,
 
F. Verbeeck
België 

Dank voor deze zeer interessante informatie die voor mij grotendeels nieuw is.

Zoals je misschien op http://home.planet.nl/~beek4739/gerrit/torrenti.htm hebt gelezen ben ik gestrand bij mijn oudst bekende voorvader Herman Abramse van der Beek.

Speculaties genoeg, maar geen bewijzen helaas.

Abraham , gedoopt op 27 mei 1613, Scherpenisse. [Notitie 3] zou misschien een link kunnen zijn, maar ook hierbij heb ik m’n twijfels, gezien het feit dat Herman rond 1630 geboren moet zijn.

DNA onderzoek zou misschien uitsluitsel kunnen geven.

Mochten de onderzoekers materiaal nodig hebben, dan zou ik hier zeker aan mee willen werken.

Ben jij op één of andere manier bij dat onderzoek betrokken?

 
 

Dag Gerrit,

Gezien de van der Beke zo ver verspreid geraakt zijn, denk ik dat DNA als enige nog soulaas kan brengen.

Het is zo'n ingewikkeld kluwen soms echt om hoofdpijn van te krijgen maar ook zo interessant. Een zijtak van de hertogen van Brabant had 50% van Hilvarenbeek in handen. Dit werd destijds kortweg Beke genoemd en de heren heetten dus van Beke. Deze van Beke zijn opgesplitst en zijn rond 1100 naar Frans Vlaanderen getrokken waar ze kastelein werden in het dorp Bourbourg (Broekburg) als leenman van de graven van Vlaanderen. Zo'n 200 jaar later zijn ze daar volledig verdwenen in mannelijke lijn (vnl. gesneuveld in de oorlogen). Laat nu net in diezelfde regio de tak van van der Beke ontstaan genoemd naar een onbekend oerleen hoogstwaarschijnlijk eveneens van diezelfde graven van Vlaanderen en laat dan bovendien deze van der Beke de omgekeerde trek maken van Noord-Frankrijk over gans Vlaanderen, Brabant en de Kempen naar Nederland. Waardoor deze twee takken over het hele gebied volledig mengen.

Dus veel vragen : zijn wij restanten van de verdwenen van Beke in Bourbourg of is de tak van Bourbourg uitgestorven en is hun Beke leen terug aan de graven van Vlaanderen gekomen en hebben deze dat aan een nieuwe familie gegeven die zich dan van der Beke ging noemen of of of ....

Ik heb steeds gedacht dat wij afstamden van deze Beke-tak van de hertogen van Brabant omdat we in al hun lenen voorkwamen en iedereen ze kende, maar nu blijkt dat het verder teruggaat via de graven van Vlaanderen en dat we misschien een vooraanstaande familie op zich waren die bij bijna eender welke heren konden komen omdat ze als raadsheren en rentmeesters het hele wetswereldje kenden. Een soort van onderhandelaars (ambassadeurs) zeg maar.

De van der Beke tak met drie/vijf ringen noemde zich voornamelijk Torrentius, de andere die naar een plaats Beek/Beke verwezen vnl de Beka of Becanus.

Misschien kent u ook het Verbeek genootschap. Mogelijks zijn enkele van hum stambomen verwant : http://www.verbeekgenootschap.nl/

Ik heb reeds met hun contact gehad en voor zover geweten hebben ze geen DNA-testen gedaan. Misschien moet een Nederlandse Verbeeck maar eens goed aan de kar trekken :)

Dus hoe meer naamgenoten zich laten testen hoe beter, dan komt er misschien een patroon naar voren. In uw geval met verschillende familieleden, mogelijke verwanten en verschillende hypotheses zou het uiterst interessant zijn om al die verschillende pistes aan een test te onderwerpen en zien wat er uit de bus komt. Het kan rare wendingen nemen, mensen die denken dat ze 100% familie zijn, blijken het soms niet te zijn en omgekeerd.

Ik ben er niet om reclame te maken voor eender welk DNA onderzoek en maak zelf geen deel uit van zo'n organisatie, ik kan enkel zeggen dat ik het zelf wel gedaan heb en dat we er de volgende jaren zeker iets aan gaan hebben.

Voor Vlaanderen, Wallonië, Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Frankrijk zitten we heden bij DNA-Brabant. Er zijn nu zo'n 1100 mensen getest.

Op hun website kan u al eens wat nalezen : http://www.brabant-dna.org/

Indien u graag wil deelnemen, kan u voor voorwaarden en prijs contact opnemen met : info@brabant-dna.org

Indien u zich wenst te laten testen heb je een stamboom nodig in directe mannelijke lijn van tenminste 200 jaar geloof ik. Maar dat zal voor u geen probleem zijn. Het is uiteraard de bedoeling dat andere leden bij een mogelijks recente gemeenschappelijke voorvader uw stamboom kunnen zien en dat er dan naar elkaar toegewerkt kan worden. De DNA-testkit nummer met combinatie van uw naam is strict persoonlijk (wet privacy). Na een test komt enkel uw stamboom met uw DNA-type in een boek. Als u bijvoorbeeld niet graag heeft dat mensen weten dat het om u gaat, kan u uw stamboom bijvoorbeeld laten beginnen bij uw stamvader en laten eindigen bij uw grootouders.

De eerste kandidaten van 2009/2010 hebben deelgenomen aan het project van het oude hertogdom Brabant. Nadien in 2011/2012 was er een open project en heden werkt men aan een soort Benelux project met delen van Nederland, Frankrijk, Luxemburg en mogelijks ook een deel van Duitsland om zoveel mogelijk kandidaten met elkaar te kunnen vergelijken want door de ontelbare oorlogen van voor de Romeinen reeds, hebben hier in Europa wel heel wat volksverhuizingen plaatsgevonden met een zeer grote verscheidenheid aan DNA types onder de Moerdijk zou ik zeggen. Heden kan men doorlopend inschrijven...

Het is de bedoeling dat tussen dit en een aantal jaren de diverse Europese projecten ook aan elkaar gekoppeld worden om tot een Europese database te komen.

Indien nog vragen of opmerkingen, steeds welkom.

Mvg,

 

AAAAA-stamboom van der Beke(n) 04

 

AAAAA-stamboom van der Beke(n) 05

 

St Gertrudis Machelen

 

Het is bekend dat onderstaande van der Beke drager waren van het wapenschild van keel, 5 ringen van zilver kruiselings geplaatst (en sautoir).  Het is voorlopig echter nog niet bekend wie allemaal en wanneer juist drager werd van dit wapenschild.  Vermoedelijk hebben ze het na 1415 bekomen wanneer de oorspronkelijke houders gesneuveld waren in de slag van Azincourt.  Het is ook nog de vraag wie hen dan het leen met het erbij horende wapenschild toegekend heeft – de koning van Frankrijk voor bewezen diensten aan het Franse hof of de hertog van Bourgondië voor bewezen diensten aan het Bourgondische/Brabantse hof.  Het wapenschild staat hier bij iedereen bij louter om aan te duiden dat ze tot eenzelfde van der Beke tak behoren.

 

van der Beken, dit van Ginderboven

 

1                  Pierre van der Beken alias van Ginderboven, [†<1453] vader van      http://www.itineranova.be/in/SAL7722/V%C2%B02.2/act + SAL7722 , Akte: V°2.2  (2 van 216) +

 http://itineranova.be/images/SAL7722/SAL7722_0193.jpg + SAL7722 , Akte: R°97.4  (69 van 216)

                                                                                                                                                                                                           http://www.itineranova.be/in/SAL7720/R%C2%B0164.1/act +  SAL7720 , Akte: R°164.1  (69 van 123)

 

1.1                                 Gielis van der Beken, secretaris en klerk van de koning van Frankrijk te Parijs in [1464] , gehuwd met Catherine van der Eycken, dochter van Arnould van der Eycken en Marie Mettenschachte,

kleindochter van Jean van der Eycken, heer van Zaventem. Nageslacht…       Zie opmerking onder 1.2.  http://www.itineranova.be/in/SAL7720/R%C2%B0164.1/act +  SAL7720 , Akte: R°164.1  (69 van 123)

 

 

1.1.1                                                     Arnould van der Beken, († 21 april1494 (of 1493)) heer van het Hof ter Beken, bewaker van de charters van Brabant [1466], nadien raadgever bij het parlement te Mechelen

ten tijde van Karel de Stoute,huwt Pierrine de Colins, dochter van Guillaume en Marie de Visch. Afstammelingen

".... Péronne Colins mariée à Arnould van Ginderboven, dit van der Beken, — fils de Gilles et de Catherine van der Eycken. — Il est qualifié  

Docteur ès-droits, maître ès-arts, conseiller et maître des requêtes de Maximilien, roi des Romains ” 

 dans son testament, fait à Bruxelles le 14 octobre 1488. — Il confirma ce testament à Paris, le 17 juillet 1492, et ne vivait plus le 14 juillet (1493 of 1494)

— Sa veuve,   Péronne Colins, vivait encore et fut la mère d'Ide...."

1466 was bij Filips de Goede die stierf in juni 1467, nadien bij zijn zoon Karel de Stoute

http://books.google.be/books?id=mCQPAAAAQAAJ&pg=PA67&lpg=PA67&dq=%2Bchancelier,+%2Bbeke&source=bl&ots=QFYHGsVn0l&sig=G8nU9ewgrueaFK5J1IaslTILWos&hl=nl&sa=X&ei=mHi1UMCXL-ib0QXz-YDoAw&ved=0CEgQ6AEwBg#v=onepage&q=%2Bchancelier%2C%20%2Bbeke&f=false

Notice sur le dépôt des archives du royaume de Belgique

 (Google eBoek)

 

Louis Prosper Gachard


Blz 67

 

* hoogstwaarschijnlijk gaat het onderaan over dezelfde Arnoud

                                                                                                    

1.1..1.1                                                                     Jean van Ginderboven, dit van der Beken, fiscaal raadgever bij de Raad van Brabant,

                                                                                                      koopt de heerlijkheid Machelen [1497] , de hoge en lage rechtspraak  en de vorsterie van Machelen [1505]

 

1.1.1.2                                                                      Ide van der Beken huwt  op 29 mei 1518 Cornelius van Thienwinkel, hoofdmeier van Vilvoorde, heer van St Geertruye Machelen. Afstammeling :

                                        

                                                                                                      Petroniilla van Thienwinkel, [ † 1553], dame van St Gertrudis Machelen

                                                                                                      huwt op 18 juli 1531 met ridder Gilles, heer van Gottignies

 

1.1.1.3                                                                      Magaretha van der Beken, tweede echtgenote van Peter van Waelhem, raadsheer bij de Raad van Brabant [1556] Erft Machelen van haar broer Jean van der Beken

                                                                                                     

1.1.1.4                                                                      Wilhelmina van der Beken, gehuwd met Antoine Ysenbrant [Antwerpen].. Afstammelingen

                                                                                                      - Jean Ysenbrant

                                                                                                      - Pierrine Ysenbrant

                                                                                                      - Anna Ysenbrant, [†1562] , gehuwd met François de Crook [†1558]

                                                                                                      - Marie Ysenbrant

 

1.1.1.5                                                                      Guillaume van der Beken, gehuwd met Anne de Laistre, dochter van Jean en Cecile van Brecht.

                                                                                                      Ouders van

 

1.1.1.5.1                                                                                        Alexander van der Beken,  raadsheer te Leuven [1616], gehuwd met Elisabeth de Roover

                                                                                                                                              ouders van

 

1.1.1.5.1.1                                                                                                         Godefroy van der Beken                              

 

1.1.2                                                     Gielis van der Beken             

 

1.1.3                                                     Ide van der Beken

 

1.1.4                                                     Barbe van der Beken, gehuwd in 1492 met Gabriel Offhuys [† 1502]

 

1.1.5                                                     Isabeau van der Beken, huwt Winscelin T'Serclaes

 

1.1.6                                                     Catherine van der Beken, gehuwd met Jean van Olmen

 

1.2                                    Katline van der Beken,           gehuwd met 1 Colijn van Meerbeke +/1427                      http://www.itineranova.be/in/SAL7720/R%C2%B0164.1/act +  SAL7720 , Akte: R°164.1  (69 van 123)

                                                                                                                          gehuwd met Jan van Woelmont

                                                             Opm. :          de relatie van de vernoemde Gilis en zijn zuster Katline tot Peter van der Beke is onduidelijk : zijn het broer en zuster van Marie 1.3 en Lijsbet 1.4/zoon en dochter uit een eerder huwelijk of nicht en neef ?

                                                                                 Ik heb Gilis hier voorlopig gelijkgesteld met de reeds gekende Gilis onder 1.1 en Katline ingevoegd onder 1.2

 

1.3                                    Marie van der Beken                                                                                                                                         http://www.itineranova.be/in/SAL7720/R%C2%B0164.1/act +  SAL7720 , Akte: R°164.1  (69 van 123)

 

 

1.4                                    Lijsbet van der Beken,           gehuwd met Jan van Rode                                                           http://www.itineranova.be/in/SAL7720/R%C2%B0164.1/act +  SAL7720 , Akte: R°164.1  (69 van 123)

 

 

2                  Lambrecht van der Beken, alias van Ghinderboven +/1428, gehuwd met Jouffrouwe Katelijne (van Hannuyt ?)  http://www.itineranova.be/in/SAL7722/V°124.2/act + SAL7722 , Akte: V°124.2 (93 van 216)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————

Bron :                     Généalogies des Familles Nobles et Anciennes des dix-sept provinces des Pays-Bas                                                                     

               Tome premier - M DCC,LXXi

               Histoire des Environs de Bruxelles, tôme troisième [Alphonse Wauters] -1855                                                                Jan Vanden Eynde (HK Machelen)

 

Wapenschild

 

AAAAA - Relatie graven van Vlaanderen (van Dampierre) - van der Beke(n) - aanvang stambomen in Brabant (copyright F

 

Armé de gueules cinq annelets d'argent posés en sautoir

 

* https://www.kuleuven-kulak.be/facult/rechten/Monballyu/Rechtlagelanden/Vlaamsrecht/Rik/adornes.html

 

15de eeuw Cartulariumkopie.

30 januari 1463 (N.S.)

De baljuw van het leenhof van Margareta Metteneye in Sint-Pieters-op-den-Dijk dat zelf onder de burg van Brugge ressorteert, en 5 aan de burg van Brugge ontleende leenmannen, verklaren dat op 20 september 1462 Jacob van Hemsrode, vervoogd, voor het leenhof de verkoop bekend maakte van zijn leen van 1 gemet 82 roeden land in Sint-Pieters-op-den-Dijk, gehouden van het leenhof van Margareta. Hij had het leen uit noodzaak aan Jan de Cupere verkocht. Jacob werd onterfd. Er hadden 3 zondagse 14-daagse kerkgeboden plaats. Jan de Cupere wordt ingeërfd.

 

Ic Lievin van Corterike, baliu ende wettelicke maenre van den mannen van den leenen van ioncfrauwe Margriete de dochtere Iacob Metteneije, wettelicke gheselnede van Ian de Inbona, als van haren hove dat zoe hout van minen gheduchten heere den grave van Vlaenderen als van ziere burch van Brugghe ligghende int Sinte Pieters up den Dijc in dien tiden, ende wij Claijs Pagant, Jan Hoste, Cristofels Morees, Arnoud van der Beken ende Pieter van der Straten, mannen van leenen ons () voors. gheduch heeren grave van Vlaenderen als van ziere voors. burch van Brugghe, doen te wetene allen den goene die dezen zartere zullen zien of horen leezen, dat camen voor ons balui ende manre () voornomt in vullen hove, wettelicke ghemaekt in behouffelicker stede, up den een ende twintichsten dach in septembre int iaer duust CCCC LXIJ, Jacob van Emsrode, metgaders Fransoys Blomart zinen leken bijstaende voocht hem te wetten ghegheven ten sticken die hiernar volghende. Togede ons ende seyde dat de selve Iacob van Hemsrode houdende ware een leengoet te leene ende manscepe van der voors. joncfrouwe Margriete als van haren voornomden hove, groet zinde een ghemet twe ende tachtentich roden lands, lettel meer of min, ligghende in de prochie van Sinte Pieters up den Dijc, noord van der kerken, tuschen Jans de Inbona lande an der noordzide, ende de voors. Jan de Inbona ende joufrouwe de weduwe Rolands Vos lande an de zuudzide, streckende metten weestende an den heerwech. () tWelke voors. leengoet met al datter toebehoort hi kende, lyede loyalike vercocht hebbende Ianne de Cupere de bocraenvaeurvere. Begeerde daerof te buten te gaene ende wettelicke ontervet te zine, naer wetten, costume ende huzagen van den hove, ende dat te bringhene int tseren handen omme ten dre () keercgheboden daerin te ervene den voors. Jan de Cupere als copere. Ende omme wettelicke daermede voort te gaene, zo maende ic balui vornomt de voors. mannen van den rechte. Ende wij voors. manre // wijsden dat men Jacop van Hemsrode voors. metgaders sinen voors. leeken bijstaende voochdt, ghevrach doen zoude hoe siis te buten wilden gaen van desen voors. leengoed (), zo by hoire, zo bij noode. Aldaer zo was hemlieden ghevrach ghedaen van mi ballui () vornomt. Ende zij antworden dat sijs te buten wilden gaen bij noode, omme beters wille ende omme aergher te scuwene. Den welken nood zi kennelic mackeden met twe van ons manne van den voors. hove. Voord mande ic baliu voornomt de voors. manne van den rechte. Ende wij voors. manne wijsden dat Jacob van Emsrode voors. midsgaders zinen voors. leeken bijstande vocht, dit voornomde leengoet met al datter toebehoort up ende in handen draghen souden onsen voornomden baliu als in tseren handen, ende hemlieden daerof plocken ende halmen soude. Daer zo vulcamen zi tfvorwijsde vonesse van ons mannen, dragende dit voors. leen met () al datter toebehoort, up ende in handen onsen voornomden balui als in sheren handen, ende hemlieden daerof plockende, halmedens ende ondwurpens hemlieden wel ende wettelic, naer wetten, costumen ende huzagen van den hove. Voord mande ic balui voornomt de voors. manne van den rechten. Ende wij voors. manne wijsden dat Jacob van Heimsrode voors. metgaders zinen voors. leeken bijstanden voocht zoo wel ende zo wettelicke ondervet ware ende ondervet zin van dezen voors. leengoede ende van al datter toebehoort, ende daertoe zo vele ghedaen hadden met handen ende met monden, dat zier nemmermer enich recht an hadden noch sculdich waren te hebbene met enichghe rechten, ende dat mids dezen selve () leengoet zo wel ende zo wettelec commen ware in ons voors. baliuis handen als in sheren handen, dat men () sculdich ware darinne te ervene Janne den Cupere den copere voors. nar de keercgheboden ghedaen zinde alzo voors. es. Ende up den dach van heden, zo es comen voor ons balui ende manne voornomt in vullen () wettelicken hove, Jan de Cupere de copere voors. Toghede ons ende seyde dat de wettelichede ende ontervenesse van deze voors. leengoede deuchdelicke overleeden ware alzoo vooren wel verclaerst staet van pointe te pointe. Vermar hem dies hulpe ende kennesse in de manne. Seyde voord dat de kerckgheboden wel ende wettelicke ghedaen ware, ende mids deze hies ende begherde de selve kerckgheboden in wars ghedaen te hebbene naer de costumen shoofs. Begherende up zine vermeten ende manne ghemackt te hebbene, ende naer de kennesse hem bijbleven, int voors. leengoet gheervet te zine, naer wetten, costume ende huzage van den hove, up datter niement en comt diere meere rechts an heeft. Daer mande ic balui voornomt de voors. mannen wat hemlieden kennelic ware van dies hem Ian de Cupere voors. in hemlieden vermeten hadde. Ende wij voors. manne kende Janne de Cupere voors. de ondervenesse ghedaen zinde ghelijc hi hem van dien vermeten heeft, ende daernaer de kennesse hem bijbleven. Achtervolghende zire begerte zo mande ic baliu voornomt de voors. manne van den rechte. Ende wij voors. manne wijsden dat men ons kennelic doen souden de kercgheboden van dezen voors. leengoede. Ende aldaer zo waren van ons manne bovenghenoemt de drije kercgheboden van dezen voors. leengoede wettelicke ghekent ghedaen zinde up drije () sondaghen van viertienachten te veertienachten in de voors. prochiekerke alzo men kerckgheboden // van leengoed sculdich ende ghecostumeert es van doene, ende onghecalengiert van ymande (). Ende ic baliu voornomt dit voors. leengoet met al datter toebehoort aldus wettelicke hebbende in minen handen als in tsheren handen, anghesien datter nimant () en cam diere meer rechts an hadde, achtervolghende den voorwijsden vonnesse van den mannen, drouch voord up ende in handen den voors. Janne de Cupere als copere, ende ervedene daermede, met plockene ende met almene, wel ende wettelicke naer wetten, costumen ende huzagen van den hove alzoet voorwijsde vonnesse inheeft. Doe mande ic balui voornomt de voors. manne van den rechte. Ende wij voors. maznne wijsden dat Ian de Cupere voors. zo wel ende zo wettelicke gheervet ware ende gheervet es in dit voors. leengoet ende in al datter toebehoort dat wel sculdich es te wesene zin vrij eijghen wettelicke leengoet, omme dat te houdene te leene ende in manscepe van der voors. joufrouwe Margrieten als van haren voornomden hove met tsinen rechten dienste. Aldaer zo waren partien, de heere, balui ende mannen bovenghenoomt vernoucht ende wel betaelt van alle haren gelde ende rechten datter hemlieden anghanghen of cleven mochte totten daghe van heden, ende scolden Janne de Cupere den copere voors. wettelicke daerof quite ende alle diegoene diere cause toehadden of hebben mochten met eneghen rechte. Ende omme dat alle deze dinghen waren ghedaen wel ende wettelicke ende te wetten vulcommen, met alle den maninghen ende vonnessen die daer toebehoren ghedaen te zine, ende niet min, naer wetten, costumen ende usage van den hove, zo hebben wij balui ende manne bovenghenomt dezen saertre huithanghende beseghelt elc onser met zinen seghel. Dit was ghedan int jaer ons Heeren als men screef zine incarnacioen duust CCCC LXIJ up den deertichsten dach in lauwe.

BRUGGE, STADSARCHIEF, Adornes 39, f°16v-17v (regest 168)

 

 

 

  

 

 

 

 

Jean Bruyninck (de Collins) †1408, Schildknaap van

Jan zonder Vrees (1419) & Catherine de Secleers

 

 

Peter van der Beke °ca 1380-/1453
& ? ?

 

 

 

 

 

|

 

 

|

 

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

|

 

 

|

 

 

|

 

 

Guillaume van der Beke °ca 1400, Handboogschutter van Filips de Goede hertog van Bourgondië (1419-1467)

 

 

Beatrix Bruyninck (de Collins)

 

 

Guillaume Bruyninck (de Collins)

 

 

Gillis van der Beke, Secretaris en klerk van de koning van Frankrijk te Parijs in 1464 (Lodewijk XI - de Voorzichtige - huis Valois 1461-1483) en heer van hof ter Beken te Zaventem °ca 1400-1464/

 

 

|

 

 

|

 

 

|

 

 

|

 

 

 

 

|

 

 

|

 

 

 

 

 

|

 

 

|

 

 

 

 

 

Péronne Bruyninck (de Collins)†1494/

 

 

Arnoldus van der Beke, Heer van het hof ter Beken te Zaventem, raadgever bij het parlement te Mechelen ten tijde van Karel de Stoute (1467-1477), bewaker van de charters van Brabant (1466) °ca 1425-1494

 

 

 

 

 

|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Gerrit,

De losse eindjes komen niet alleen voort uit ontbrekende gegevens maar vnl ook dat iedereen naast elkaar zit te werken.

Op Geneanet oa zijn er wel meer dan 500 mensen die iets ergens over een van der Beke/Verbeeck registreren maar er wordt niet samengezeten, niet gecorrespondeerd, iedereen doet het op zijn eilandje want er zijn er die er meer tijd en energie ingestoken hebben dan anderen en die willen het dan niet delen, nog anderen willen er geld voor, voor de ene is tot 1700 ver genoeg en de andere tot 1200 weer niet ver genoeg... Zo gaat er natuurlijk heel wat kostbare energie verloren. Het DNA verhaal is een beetje hetzelfde. Moeilijk om familieleden warm te maken om op de band te springen. Sommige mensen denken ook aan strafrechterlijk of medisch DNA maar daar heeft dit genealogisch DNA niets mee te maken. Toch zonde.

Wat betreft Deventer : er waren van der Beke verbonden aan het bisdom Utrecht (kapittel) 1350-1500. Destijds is het kapittel/kerkgoederen even verplaatst naar Deventer owv oorlogstoestanden. Het is niet duidelijk of de van der Beke die nu vermeld worden van die jaren afstamden of erna. Maar hoogstwaarschijnlijk liggen hun wortels wel in Vlaanderen, er was namelijk heel veel interactie tussen het Utrechtse kapittel/bisdom met - en vele leengoederen lagen ook in - het oude hertogdom Brabant.

Ook hier weer zie je de kerkelijke/schepenambten bij van der Beke opduiken.

Op : http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?mivast=37&miadt=37&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=0481&mizk_alle=van+der+beke&mip2=&mibj=&miej=

Volgt :
1524
Barthold van der Beke(zie 1168 hieronder) x Wilhelma van Merwick (zie 8 hieronder)
Johan
Aleyt x Stephen van Rhemen
Margareta

Roland (zie 8 hieronder)
Broer Barthold van der Beke (zie 8 hieronder)
met zoon Johan


1524 Er volgt ook nog Johan van der Beke + Aleyt van der Beke x van Rhemen tegen
Geerte van der Beke (is dit een broer van Barthold of een zoon van een broer van Barthold ?)

uit nummer 1168 :
Magescheid tusschen Johan van der Beke, Stephen van Rhemen met diens echtgenoot Aelheyt van der Beke, Margareta van der Beke, allen kinderen van Bartold van der Beke, en diens echtgenoot, Katherin, over de ouderlijke nalatenschap opgericht over goederen te Deventer.
Waaraan bevestigd 6 zegels
1524 april 5

uit nummer 8 :
Beleening door de Geldersche Leenkamer van Johan van der Beke met het goed Mellinck, gelegen op den Heelwege onder Varsseveld, heerlijkheid Wisch, welk goed, door afsterven van Wilhelma van Merwick, op haren zoon, Roland van der Beeck en van hem op zijnen vader, Bartold van der Beeck, was verstorven en van dezen laatsten wederom op zijn broeders zoon genoemden Johan van der Beke.
Waaraan bevestigd des Vorstendoms zegel, met contrazegel in rood was
1611 September 19

Mogelijks is onze onderstaande Herman ook een broer of zoon van een broer van bovenvernoemde Barthold.

1533-1550

Herman van der Be(e)(c)ke

Agnes

Schepen van Deventer

1588

J(oh)an van der Be(e)(c)ke

Schepen van Deventer

1626

Herman van der Be(e)(c)ke

Schepen van Deventer

1648

J(oh)an van der Be(e)(c)ke

Schepen van Deventer

 

Zie ook: http://www.vansolt.eu/Biografie/1550%20Hans%20van%20Solt%20de%20oude.htm

27 juni 1617: Abram van der Beke als vader van Jacques van der Beke, zijn zoon geprocreëerd bij wijlen Francijntgen van Solt, bekent ontvangen te hebben uit handen van Hans van Solt ƒ 600 13 jaar onderhoud van zijn zoon. Zie weeskamerarchief. [Notarieel Archief Amsterdam, inventarisnummer 624 folio 52; Notaris Sybrant Cornelisz.]

 


 

Dit hoort nog bij Barthold van der Beke (hij is hoogstwaarschijnlijk een broer of neef uit deze stamboom van Overijssel/Deventer dat oorspronkelijk een keizerlijk/Spaans leen was). Ook hier lijken de functies en connecties van van der Beke weer een Vlaamse(Gentse) invloed vermoeden :