Over mij  |  Camera obscura  |  Portfolio  |  Opleidingen  |  Fotoapapratuur  |  Foto's bestellen  |  Contact  |  AVG
                     

Privacyverklaring
René Bitter Fotografie, gevestigd in Krimpen aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt René Bitter Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat René Bitter Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. René Bitter Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
René Bitter Fotografie, Krimpen aan den IJssel
www.renebitterfotografie.nl
info@renebitterfotografie.nl
+31 6 24210429

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Algemene persoonsgegevens:
1. Achternaam;
2. Voornamen;
3. Adres;
4. Mailadres;
5. Telefoonnummers;
6. Bankrekeningnummer.

Verwerkingsgrond
René Bitter Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die René Bitter Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
3. een wettelijke verplichting dient na te komen;
4. een gerechtvaardigd belang van René Bitter Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van René Bitter Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
1. uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
2. facturatie;
3. afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten;
4. informatie over wijzigen producten en diensten;
5. marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;
6. telefonisch contact, e-mailcontact;
7. uitvoering wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
René Bitter Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. René Bitter Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
René Bitter Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen, waarbij voor een aantal gegevens wettelijke bewaartermijnen zijn gesteld:
- Wettelijke grondslag: 7 jaar.
- Marketingdoeleinden: 2 jaar.
- Verzenden nieuwsbrieven of reclame: 2 jaar.
- Telefonisch contact: 1 jaar.
- Informeren over wijzigingen van diensten: 2 jaar.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van www.renebitterfotografie.nl of door middel van telefoon of e-mail. Wij zullen de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
René Bitter Fotografie gebruikt geen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone, waarmee de technische werking van de website gecontroleerd kan worden en het surfgedrag kan worden bijgehouden.

Beveiliging van de door René Bitter Fotografie vastgelegde persoonsgegevens
René Bitter Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal René Bitter Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. René Bitter Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt René Bitter Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door René Bitter Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@renebitterfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

klachtrecht
René Bitter Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van René Bitter Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

© Krimpen aan den IJssel, mei 2019

 

 

In februari 2019 heb ik via OnlineAcademy.nl de training Algemne verordening gegevensbescherming (AVG) gevolgd.

     
     
© Welkom op de internetsite van renebitterfotografie.nl