NIEUWS: Pabo-student slecht voorbereid op zijn rol als docent Engels.

In Europees verband zijn afspreken gemaakt om prioritering te geven aan vreemde-taalonderwijs aan jongen kinderen. Officieel beginnen alle Nederlandse kinderen pas uiterlijk in groep 7 met Engels. Maar ook buiten school leren kinderen Engels.
De resultaten aan het eind van de basisschool blijken buitengewoon heterogeen. Soms kunnen kinderen bij binnenkomst in het voortgezet onderwijs verbluffend veel; in andere gevallen komen ze zo goed als blanco binnen. Voor de docenten Engels in het voortgezet onderwijs is het moeilijk om met deze verschillen om te gaan.
Oorzaak ligt vaak in de zeer verschillende competenties op dit terrein in de aanleverende basisschool en aan de tijd die daar aan Engels wordt besteed.

Hoewel Engels volgens de wet gewoon een verplicht vak is op de Pabo, wordt op sommige Pabo's het vak Engels niet of nauwelijks aangeboden. Dit gegeven en signalen uit het netwerk Vedocep dat het aantal Pabo's dat geen of weer minder Engels aanbiedt gestaag toeneemt, was voor het bestuur van de Vedocep aanleiding om de inventarisatie die zij in 1999 zelf heeft uitgevoerd door een externe onderzoeker te laten herhalen.
Dit onderzoek is in opdracht van de Vedocep in 2002 uitgevoerd door Maarten de Boer, student onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht in het kader van een afstudeerscriptie.

De situatie dat Engels niet of nauwelijks wordt gegeven, duurt op sommige opleidingen al jaren en be´nvloedt uiteraard de kwaliteit van het onderwijs van Engels in de basisschool. Uit het voorliggende onderzoek van 2002 blijkt dat de negatieve ontwikkeling t.a.v. Engels in de Pabo doorzet en dat het aantal Pabo's dat geen Engels geeft inderdaad is toegenomen.
Een van de conclusies is dan ook dat op deze wijze de meeste Pabo's niet startbekwaam opleiden t.a.v. het vakgebied Engels. Dit is des te opmerkelijker omdat de Pabo's zelf in een convenant in juli 2000 met de minister hebben afgesproken om voor de inrichting van het curriculum de startbekwaamheden als richtlijn te nemen.
Eveneens opmerkelijk is dat tijdens de huidige visitatieronde van de Pabo's weer geen expliciete aandacht is besteed aan het vakgebied Engels in de Pabo, hoewel de directeur hoger onderwijs van het ministerie van O C en W al in 1999 in een brief aan het landelijk platform lerarenopleidingen basisonderwijs heeft gesteld dat in een nieuwe visitatieronde aandacht aan het vakgebied Engels in de Pabo dient te worden besteed en de inspectie van het onderwijs in het inspectierapport van 2001 haar zorg heeft uitgesproken over de inrichting van het vakgebied Engels in de Pabo.

De zorgwekkende situatie rond het vakgebied Engels staat haaks op een aantal zeer positieve ontwikkelingen die dankzij de inzet van de Vedocep c.q. de docenten Engels aan de Pabo tot stand zijn gekomen. We noemen hier een aantal feiten:
  • in samenwerking met de Vedocep is door de SLO al in 1998 een vakcurriculum Engels voor de Pabo ontwikkeld waarmee een vakprogramma Engels binnen de Pabo kan worden gerealiseerd van slechts vier modulen (nog geen 2.5 % van het totale curriculum);
  • de publicatie in 2001 en 2002 van een aantal hiervan afgeleide kant-en-klare modulen voor dit vakgebied, gebaseerd op de startbekwaamheden voor Engels in de Pabo;
  • uit het onderzoek blijkt dat de docenten Engels nog steeds enthousiast en gemotiveerd zijn voor hun vakgebied ondanks het vaak ontmoedigende beleid van het Pabomanagement t.a.v. Engels;
Op basis van deze feiten kan een vakcurriculum Engels op de Pabo worden vormgegeven waardoor de studenten startbekwaam worden opgeleid. Dat dit niet gebeurt is te wijten aan gebrek aan waardering en prioriteting voor dit vakgebied door het management van de meeste Pabo's.

Klik hier voor het rapport (word bestand).

drs. Marianne Bodde-Alderlieste, secretaris Vedocep
(netwerk van docenten Engels aan de Pabo)
vedocep@planet.nl
www.vedocep.nl

 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
< Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.