NIEUWS: Engels in visitatierapport Pabo's.

Op 30 september 2003 is het visisitatierapport "Moed tot Meesterschap" officieel aan de HBO-raad gepresenteerd. Naast het pabo-specifieke deel is er een algemeen deel. Daarin wordt het rapport van de Vedocep genoemd op blz. 27. Helaas heeft de visitatiecommissie het vak Engels niet zelf onderzocht, ondanks het verzoek hiertoe van de directeur Hoger Onderwijs van het ministerie (aan de HBO-raad) in 1999.

zie ook: www.paboweb.nl

Citaat: "De commissie heeft de opdracht gekregen om tijdens de visitatie extra aandacht te besteden aan de vakken Engels, dans en drama. Daar de opleidingen de opdracht hadden gekregen over deze vakken te rapporteren in het zelfevaluatierapport, is tijdens de contactpersonenbijeenkomst met hen afgesproken, dat de commissie uitspraken zal doen over deze vakken indien de opleiding daar inderdaad zelf melding van maakt.
In de meeste zelfevaluatierapporten zijn deze vakken echter niet expliciet aan de orde gesteld. Derhalve heeft de commissie in die rapporten daaraan geen extra aandacht besteed. Zij heeft geen gefundeerde generaliserende uitspraken gedaan over deze vakken in dit algemene deel.
Tijdens het traject heeft de commissie kennis genomen van een onderzoek in opdracht van Vedocep (Vereniging docenten Engels op de Pabo) omtrent het vakgebied Engels in de Pabo. Zij adviseert de opleidingen de conclusies en aanbevelingen uit het rapport
"English ... A matter of concern.
Een onderzoek naar de positie van Engels binnen de pabo (De Boer, juni 2003 )" ter harte te nemen en te overwegen wat zij hiermee willen dan wel kunnen doen binnen het onderwijsprogramma."

 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
< Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.