NIEUWS: Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.

De inspectie hoger onderwijs heeft op 21 februari 2005 een toezichtsbrief verstuurd aan de directies van alle Pabo's. Doel: inventariseren of en wat de Pabo's aan Engels bieden.

In tegenstelling tot hetgeen de wet voorschrijft en in 2000 in het Convenant over startbekwaamheden tussen minister en HBO-Raad is vastgelegd, ontbreekt het vak Engels in het curriculum van een aantal pabo's.
Gezien de wettelijke verplichting daartoe en gezien haar taak in de naleving van wet-en regelgeving doet de inspectie nader onderzoek naar de afwezigheid van Engels in het curriculum en de mogelijke redenen daarvoor. De inspectie verwijst hierbij naar de startbekwaamheden, de twijfel aan haalbaarheid, de nieuwe bekwaamheidseisen die het zicht op de vakkennis benemen, en de toegenomen heterogeniteit van de pabo-instroom.

Doel van het onderzoek is de omvang van het probleem in kaart te brengen en de redenen van afwezigheid van het vak te inventariseren en op waarde te schatten in het licht van de context.

De inspectie wil de volgende vragen beantwoorden:
  • Hoeveel pabo's besteden geen aandacht aan Engels in het curriculum?
  • Wanneer Engels niet wordt aangeboden: wat zijn daar de redenen voor?
  • Wanneer Engels wel wordt aangeboden: in welke vorm en in welke omvang?
Door bij afwezigheid van het vak Engels in het curriculum ook naar redenen te vragen, deze redenen te inventariseren en te wegen, verwacht de inspectie niet alleen zicht te krijgen op de omvang, maar ook op de aard van de problematiek met betrekking tot de positie van het vak Engels op de pabo.


back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
< Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.