NIEUWS: Projecten Werkplaats Talen.

De Vedocep heeft voor de zomervakantie samen met het Sectiebestuur Engels (SBE) van Levende Talen drie projecten ingediend bij Werkplaats Talen [www.werkplaatstalen.nl]. Op 21 september j.l. werd op een feestelijke bijeenkomst in Utrecht voor alle projecten bij WT het startsein gegeven. Hieronder volgt een korte beschrijving van de drie Vedocep-projecten.

  - Conferentie 20 jaar Engels in het basisonderwijs.
  - Engelstalige musical.
  - Lezen bij Eibo.

  - Conferentie 20 jaar Engels in het basisonderwijs.
In augustus 1986 werd Engels in het basisonderwijs ingevoerd als verplicht vak op alle basisscholen in Nederland. Hiermee werd de start van het vreemdetalenonderwijs naar het primair onderwijs verlegd. Het SBE van Levende Talen en de Vedocep willen dit twintigjarig jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseren najaar 2006 een feestelijke conferentie waar breed de aandacht op zal worden gevestigd.
Centraal staat: (voorbeelden van) verbetering van de kwaliteit van Engels in het basisonderwijs en aandacht voor de ontwikkelingen voor primary English in Europa.
Het gaat niet alleen een conferentie voor stakeholders van aanvangsengels en ge´nteresseerden maar er zal voor en door de deelnemers aan de conferentie een jubileumbundel samengesteld worden.
De conferentie wordt gepland voor najaar 2006. De voorbereidingen starten begin 2005.
Zo mogelijk wordt deze conferentie gecombineerd met al lopende initiatieven zoals het project 'Lezen bij Eibo' en 'de Engelstalige musical'.

  - Engelstalige musical.
Met het ontwikkelen van een Engelstalige musical willen de Vedocep en het Sectiebestuur Engels van Levende Talen als aanvragers een positieve bijdrage leveren aan een ononderbroken leerlijn in de zo belangrijke beginfase van vreemde taalverwerving.
De Engelstalige musical wordt gedidactiseerd door middel van een werkboek waarmee de docent in groep acht de afscheidsmusical kan koppelen ofwel aan het in de school gebruikte lespakket voor Eibo of aan het werkboek als enthousiasmerend 'onderhoudsprogramma Engels'. De uitgangspunten zijn: spelenderwijs leren en toepassen wat je hebt geleerd.
De musical wordt uitdagend en motiverend is en spreekt de leeftijdsgroep qua onderwerp aan in eigentijdse taal en een 'strak' verhaal. Er hebben zich al een aantal belangstellende scholen aangemeld. Het gaat dan om reguliere basisscholen maar ook om scholen die Vervroegd en Versterkt Engels aanbieden.
De voorbereidingen en het schrijven en componeren zijn gestart in september 2005. In januari 2006 wordt begonnen met het promoten van de musical. Eind van het cursusjaar 2005/2006 wordt de musical als pilot uitgevoerd. In het volgende cursusjaar zal hij voor iedere school beschikbaar zijn.

  - Lezen bij Eibo.
In het basisonderwijs wordt over het algemeen niet veel tijd aan Engels besteed en is het niveau van taalvaardigheid niet hoog. Ook de aansluiting met de onderbouw van het voortgezet onderwijs is problematisch. Bovendien is er in de basisschool praktisch geen aandacht voor een gedifferentieerde en adaptieve aanpak van Engels en blijkt voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs extensief lezen van Engels erg moeilijk te zijn.
Voor Joke Schokkenbroek, docente Engels aan Chr. basisschool de Troubadour in Arnhem en bestuurslid van de Vedocep reden om een project te ontwikkelen waarin lezen bij Eibo centraal staat. De uitgangspunten zijn dat leerlingen beter en makkelijker lezen als zij daar in de basisschool al mee beginnen.
Als je structureel in iedere les Eibo tijd inruimt voor extensief lezen, kan deze tijdsinvestering leiden tot verhoging van het taalvaardigheidsniveau van de leerlingen en tot meer motivatie om Engels te leren in het primair onderwijs en in het vervolgonderwijs.
Enerzijds wil de Troubadour met dit project op de drie scholen onderzoeken of lezen bij Engels een meetbaar resultaat oplevert in vergelijking met leerlingen die dat niet expliciet tijd aan lezen hebben besteed. Te verwachten valt dat de onderzoeksresultaten positief zijn en dat het van belang is om dit ook aan een groter publiek dan de drie Troubadourscholen duidelijk te maken.
Anderzijds is het doel om de aansluiting tussen Eibo en Engels in de brugklas te verbeteren.
De voorbereiding, literatuurstudie en uitvoering van het onderzoek is gestart begin van het schooljaar 2005/ 2006. Aan het eind van het schooljaar worden de resultaten bekend gemaakt.

oktober 2005

back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
< Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.