NZG Marine Mammal Database

Sightings of cetaceans in The Netherlands and the Southern North sea

 

Veranderingen in de aantallen Bruinvissen voor de Nederlandse kust, 1980-heden

Changing numbers of Harbour Porpoises in Dutch coastal waters, 1980-today

 

In de jaren zeventig werden er vrijwel geen Bruinvissen meer voor de Nederlandse kust gezien. In het begin van de jaren tachtig keerde de soort terug: aanvankelijk aarzelend, zo nu en dan een klein aantal, maar vanaf eind jaren tachtig met toenemende frequentie. Deze terugkeer kon goed worden gedocumenteerd  aan de hand van zeetrektellingen (1972-heden). In the 1970s, Harbour Porpoises were seldom ever seen along the coast and were in fact considered extinct, In the 1980s, small numbers were reported and an increase seemed eminent, particularly in the second half of that decade. The increase was more prominent in the 1990s and the return could be well-documented by seawatching data (1972-today).

 

Vanaf de kust in het voorjaar (jan-jun) waargenomen Bruinvissen sinds 1970. De blauwe lijn is effort-gecorrigeerd (Marine Mammal Database; updated juni 2007) Harbour Porpoises reported from coastal sites in Jan-June since 1970 (Marine Mamal Database, updated 3/1/2004). The blue line shows effort corrected data (number observed per hour of observation).

 

Tegenwoordig is de Bruinvis vooral in winter en voorjaar een veel voorkomende kustbewoner, in het Deltagebied scharrelt gedurende het hele jaar een kleine populatie rond in de belangrijkste zeearmen, tot in de Grevelingen aan toe. At present, the Harbour Porpoise is a common winter and spring visitor in Dutch coastal waters, with a small resident population in the Delta area.

 

Seizoenpatroon van alle vanaf de kust waargenomen Bruinvissen sinds 1970 (Marine Mammal Database; updated juni 2007) Seasonal pattern of all Harbour Porpoises reported from coastal sites since 1970 (Marine Mamal Database, updated June 2007). Waddengebied = Wadden Sea area, Vasteland = Mainland coast, Delta = Delta area.