Bruinvis5

NZG Marine Mammal Database

Sightings of cetaceans in The Netherlands and the Southern North sea

Recente waarnemingen recent sightings: 1971-2006Recente waarnemingen -  Bruinvis in NederlandRecente strandingen  - Nederlandse Lijst

Meldingen waarnemingen Reporting sightings Kees (C.J.) Camphuysen, Stolpweg 12, 1797 AV Den Hoorn, Texel,, The Netherlands, Tel/fax/antw + 31 222 318744, E-mail: kees.camphuysen@wxs.nl Meldingen graag per e-mail of telefonisch, liefst zo snel mogelijk. Alle recente gegevens worden op het web gepubliceerd voor belangstellenden.

Waarnemingenformulier

Recente publicaties:  Camphuysen C.J. 2004. The return of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) in Dutch coastal waters. Lutra 47(2): 113-122.

                               Meij S.E.T. van der & C.J. Camphuysen 2006. Distribution and diversity of whales and dolphins (Cetacea) in the Southern North Sea: 1970-2005. Lutra 49(1): 3-28.

Adressen alle meldpunten in Nederland Addresses to report marine mammals in The Netherlands:

                waarnemingen walvisachtigen live-sightings cetaceans:                                NZG, Kees Camphuysen                                     kees.camphuysen@wxs.nl                 Tel. +31 (0222) 318744

                strandingen levende walvisachtigen live-strandings cetaceans                    Dolfinarium Harderwijk, C.E. van Elk                 n.v.elk@dolfinarium.nl                        Tel. mobiel (06) 65098576

                vondsten dode walvisachtigen cetaceans stranded dead                              Naturalis, Steven van der Mije                            Mije@Naturalis.nl                                 Tel: +31 (071) 5687 600

                zeldzame zeehonden rare seals                                                                        IMARES Texel, Sophie Brasseur                        sophie.brasseur@wur.nl                     Tel: +31 (0222) 369746

Home

De NZG Marine Mammal Database is een initiatief van Kees Camphuysen, opgezet omdat de schaarse waarnemingen van walvisachtigen in Nederland verloren dreigden te gaan bij gebrek aan een centraal archief. Het onderbrengen van dit bestand bij de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) leek een logische stap, omdat deze organisatie verschillende soorten van systematisch onderzoek op zee coördineert of daaraan deelneemt. Tijdens deze programma's worden regelmatig walvisachtigen in de Zuidelijke Noordzee gezien. Een belangrijke bron van informatie vormt het programma van systematische zeetrektellingen door de in 1972 opgerichte Club van Zeetrekwaarnemers. Inmiddels is het archief bij velen bekend, waardoor de waarnemingen, ook van 'derden' binnenstromen.

            De gegevensbank werd opgezet in een periode waarin er in Nederland vrijwel geen walvisachtigen werden gezien. Tuimelaar en Bruinvis waren in Nederland uitgestorven en de andere soorten waren voordien ook al zeldzaam. Sinds het midden van de jaren tachtig is daarin echter een kentering opgetreden. Bruinvissen keerden terug als winter- en voorjaarsgasten in de Nederlandse kustwateren en tegenwoordig is het in de winter niet moeilijk meer om deze kleinste walvisachtige vanaf het Nederlandse strand of een havenhoofd waar te nemen. Opvallend genoeg beperken de waarnemingen zich niet tot Bruinvissen. Ook grote soorten, zoals de Potvis en de Gewone Vinvis zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk waargenomen. De Witsnuitdolfijn bleek op enige afstand tot de kust een geregelde verschijning te zijn. En de Tuimelaar? Tja, die leken we toch echt kwijtgeraakt…tot er in 2004 plotseling een grote groep tot tweemaal toe de Waddenzee binnendrong.

            De NZG Marine Mammal Database is bedoeld om waarnemingen van levende walvisachtigen in de Nederlandse wateren, of elders in de Noordzee, op te slaan en beschikbaar te maken voor onderzoekers. Gegevens van strandingen van dode walvisachtigen worden door ons niet beheerd: neem daarvoor contact op met Naturalis in Leiden. Strandingen van levende walvisachtigen moeten zo snel mogelijk aan Dolfinarium Harderwijk worden gemeld. Waarnemingen van zeehonden vinden we interessant, maar slaan we niet centraal op (neem daarvoor contact op met Alterra op Texel).

 

The NZG Marine Mammal Database has been established by Kees Camphuysen to prevent the loss of the few live-sightings of marine mammals in and around The Netherlands at the time there wasn't any central system of registration. It seemed logic to make this database a part of the Dutch Seabird Group (NZG), because proportionally many sightings stemmed from two of its main research programmes: seawatching and offshore seabird surveys. The first programme (NZG/CvZ) became established in 1972, offshore surveys started in the late 1980s (follow the links "Zeetrek" and "Zeevogels op Zee" respectively).

            The Marine Mammal database became established at a time when very few cetaceans were seen alive in The Netherlands and those that turned up were immediately rescued (assuming they were lost). Bottlenosed Dolphin and Harbour Porpoise had effectively become extinct as previously indigenous species and all other species had always been very rare. Since the mid-1980s, however, this situation has changed. Harbour Porpoises returned as winter and spring-visitors in Dutch coastal waters and at present, in the peak-period in winter, daily sightings are possible from most headlands and coastal look-outs. Even mother-calf combinations have been seen in recent years. White-beaked Dolphins appeared to be the commonest species of dolphin in the Southern Bight, although coastal sightings are still very rare. In recent years, live-sightings of Sperm Whales, Fin Whales, Northern Bottle-nosed Whales, Common Dolphins, Striped Dolphins, and recently even Humpback Whales occurred. Bottle-nosed Dolphins were seemingly gone forever…..and up came an influx of these coastal dolphins in autumn 2004, so we may hope for more sightings in future years.

            The Marine Mammal database is meant to document and record live-sightings of Marine Mammals in and around The Netherlands or anywhere in the world, to be available for consultation by anyone interested in studies of marine mammals. Data of strandings are not logged, do contact Naturalis in Leiden for any records. For live-strandings of marine mammals, get in touch with Dolfinarium Harderwijk. Sightings of seals, no matter how interesting, are not part of our recording system. Do contact Alterra Texel, Zeehondencreche Pieterburen or Ecomare Texel for any strandings or interesting sightings.

Olievogels

Oiled birds

Walvisachtigen

Cetaceans

Zeetrek

Seawatching

Zeevogels

Seabirds

Zeevogels op zee

Seabirds at sea

Afrikaans werk

African studies

Atlantic Seabirds

Ardea

Royal NIOZ

NZG

Seabird Group

Publicaties

Publications

 

 

 

Recente publicities Recent publications

Weber M. 1922. Cetaceeën. In: Redeke H.C. (ed.). Flora en Fauna der Zuiderzee. De Boer, Den Helder.

Pelkwijk J. ter 1937. Dartele tuimelaars. Amoeba 16(4): 65-66.

Viergever J. 1940. Van bruinvissen, tuimelaars en dolfijnen. Amoeba 19(12): 184-187.

Viergever J. 1941. Zeedieren in onze binnenwateren. Amoeba 20(9): 128.

Viergever J. 1955. Hoe staat het met de bruinvis? Het Zeepaard 15: 90-91.

Verwey J. 1975. The cetaceans Phocoena phocoena and Tursiops truncatus in the Marsdiep area (Dutch Wadden Sea) in the years 1931-1973, part 1. Publ. & Versl. Nederl. Inst. Onderz. Zee, 17a: 1-98.

Gewalt W. 1967. Ueber den Beluga-Wal Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) im Rhein bei Duisburg. Z.f.Säugetierk. 32: 65-86.

Verwey J. 1975. The cetaceans Phocoena phocoena and Tursiops truncatus in the Marsdiep area (Dutch Wadden Sea) in the years 1931-1973, part 2. Publ. & Versl. Nederl. Inst. Onderz. Zee, 17b: 99-153.

Reijnders P.J.H. & Wolff W.J. 1981. Marine mammals of the Wadden Sea. Report 7 of the Wadden Sea Working Group, Stichting Veth tot steun aan Waddenonderzoek, Leiden 64pp.

Camphuysen C.J. 1982. Zeezoogdieren langs de Nederlandse kust. Meded. CvZ 5(2): 6-8.

Anonymous 1982. Monster verjaagt zwemmers. De Telegraaf 27 juli 1982.

Anonymous 1982. Orka duikt op bij Wassenaar. De Telegraaf 28 juli 1982. [blijkt zieke Witsnuitdolfijn is in fact sick White-beaked Dolphin]

Anonymous 1982. Zeemonster blijkt doodzieke dolfijn. De Telegraaf 30 juli 1982.

Reijnders P.J.H. 1983. De Tuimelaar. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Natuurbeheer in Nederland, Dieren. Pudoc, Wageningen; 288-289..

Vedder L. 1984. Beloega in Zeeland. Greenpeace 6(2): 5.

Anonymous 1985. Bruinvis verdwaald in Harlinger haven. De Telegraaf 18 maart 1985.

Kayes R. 1986. Tuimelaars en bruinvissen. Waddenbull. 21(3): 129-132.

Baptist H.J.M. 1987. Waarnemingen van zeezoogdieren in de Nederlandse sector van de Noordzee. Lutra 30: 93-104.

Smeenk C. 1987. De bruinvis in de Nederlandse wateren. Argus 12(1): 9-12.

Lagerveld S. 1988. Uitzonderlijke groep Bruinvissen Phocoena phocoena voor de Noordhollandse kust, januari 1988. Sula 2(1): 20-21.

Smeenk C. 1988. De Bruinvis terug in de Waddenzee: illusie of mogelijkheid. Waddenbull. 23(4): 186-188.

Addink M. & Smeenk C. 1990. De tuimelaar van de Brouwersdam. Zoogdier 1(4):23-25.

Bekker J.P. 1990. Butskop op de Westerschelde. Zoogdier 1(3): 11-13.

Hart S. 1990. Een Tuimelaar Tursiops truncatus bij de Brouwersdam. Sula 4(2): 74.

Kastelein R.A. & Gerrits N.M. 1991. Swimming, diving, and respiration patterns of a Northern bottlenose whale (Hyperoodon ampullatus, Forster, 1770). Aquatic Mammals 17(1): 20-30.

Maas F.J. 1991. Zeezoogdieren langs de Texelse kust, 1980-1986. Sula 5(1): 25-26.

Baptist H.J.M. 1992. Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris in de Westerschelde. Sula 6(2): 59.

Gronert A. 1992. Tuimelaar bij Camperduin geen blijvertje. De Windbreker 52: 8.

Peet G., Nijkamp H., Nelissen P.-H. & Maas F.-J. 1992. Bruinvissen, dolfijnen en walvissen van de Noordzee. Uitgeverij M. & P., Weert.

Ham N.F. van der, Platteeuw M., & Camphuysen C.J. 1992. Tuimelaar Tursiops truncatus bij Camperduin. Sula 6(3): 106-108.

Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 1993. The Harbour Porpoise Phocoena phocoena in the southern North Sea, particularly the Dutch sector. Lutra 36(1): 1-24.

Camphuysen C.J. & Reijnders P.J.H. 1993. Potvissen Physeter macrocephalus voor de Nederlandse kust, april 1993. Sula 7(2): 64-66.

Kleef H.L. 1993. Tuimelaars Tursiops truncatus in de Dollard. Lutra 36: 94-96.

Smeenk C. & Addink M.J. 1993. Sightings of a group of sperm whales Physeter macrocephalus in Dutch waters, with historical notes and the possible Orkney connection. Lutra 36(1): 25-29.

Camphuysen C.J. 1994. The Harbour Porpoise Phocoena phocoena in the southern North Sea, II: a come-back in Dutch coastal waters? Lutra 37(1): 54-61.

Camphuysen C.J. 1994. Terugkeer van Bruinvis en Tuimelaar in Nederlandse wateren? Sula 8(4): 274-277.

Versluys M. & Ynsen J.N. 1995. Waarnemingen van zeezoogdieren tijdens zeevogeltrektellingen op Ameland in de periode 1973-1993. Twirre 6(4): 1-3.

Heinis F., Akkerman I., Essink K., Colijn F. & Latuhihin M.J. 1995. Biologische monitoring zoute rijkswateren 1990-1993. Rapport RIKZ 95.059, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Den Haag, 80pp.

Camphuysen C.J. 1996. Waarnemingen van Bruinvissen Phocoena phocoena. In: Winter C.J.N., Geelhoed S., Stegeman L. & Woutersen K. (eds). De trek van kust- en zeevogels langs de Nederlandse kust in 1994. Sula 10 (special issue): 28-29.

Leopold M.F. 1996. Recordaantallen Bruinvissen Phocoena phocoena en Roodkeelduikers Gavia stellata. Sula 10(3): 105-107.

Camphuysen C.J. 1997. Veel waarnemingen van Bruinvissen Phocoena phocoena in Nederlandse kustwateren in 1997. Sula 11(4): 233-235.

Leopold M.F. & Dankers N.M.J.A. 1997. Natuur in de zoute wateren. Achtergrondrapport 2-C, Natuurverkenningen '97, Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer, Wageningen.

Camphuysen C.J. 1998. Opnieuw Gewone Vinvissen Balaenoptera physalus in de Noordzee, zomer 1998. Sula 12(3): 100-101.

Witte R.H., Baptist H.J.M. & Bot P.V.M. 1998. Increase of the harbour porpoise Phocoena phocoena in the Dutch sector of the North Sea. Lutra 40: 33-40.

Gronert A. 1999. Vissers zien groep van vijftig Witsnuitdolfijnen. De Windbreker 115: 22-23.

Camphuysen C.J. 2001. Meldingen van walvisachtigen in Nederlandse wateren (Marine Mammal Database). Nieuwsbr. NZG 3(1): 6-7.

Camphuysen C.J. 2001. Zeevogels en zeezoogdieren in de Nederlandse Noordzee, op basis van tellingen vanaf schepen (ESAS database 3.0). CSR Consultancy report 2001.19, Oosterend, Texel, 18+IIIpp, 36 Figs.

Smeenk C., Addink M. & Camphuysen C.J. 2003. De eerste bultrug voor Nederland. Zoogdier 14: 3-4.

Camphuysen C.J. 2004. Buitengewone aantallen bruinvissen, duikers, futen, zeekoeten en foeragerende (kleine) meeuwen voor de Hollandse kust, december 2004. Nieuwsbrief NZG 6(1): 6-7.

Camphuysen C.J. 2004. Dwergvinvissen in de Noordzee. Zoogdier 15(3): 8-13.

Camphuysen C.J. 2004. Geboeide dolfijnen. Nieuwsbrief NZG 6(1): 6.

Camphuysen C.J. 2004. Het toestaan van gecontroleerde walvisvaart. NRC Handelsblad 27 juli 2004.

Camphuysen C.J. 2004. Noodklok voor gestrande walvisachtigen in Nederland. Ecologie & Ontwikkeling 12(66): 13-14.

Camphuysen C.J. 2004. The return of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) in Dutch coastal waters. Lutra 47(2): 113-122.

Camphuysen C.J. 2005. Walvissen en dolfijnen in Nederland in de tweede helft van 2004. Nieuwsbrief NZG 6(2): 2-4.

Camphuysen C.J. 2005. Witsnuitdolfijnen in Nederland. Zoogdier 16(2): 8-12.

Camphuysen C.J. 2005. Zogen in het water. De Water 110: 16.

Camphuysen C.J. 2006. A marked increase in Harbour Porpoises in the southern North Sea, 1990-2005. Shetland Sea Mammal Group Report 2004: 20-24.

Camphuysen C.J. 2006. Bruinvissen langs de Noord-Hollandse kust. Tussen Duin & Dijk 5(1): 4-8.

Camphuysen C.J. & Peet G. 2006. Walvissen en dolfijnen in de Noordzee. Fontaine Uitgevers, Kortenhoef ISBN-10:90 5956 2216 ISBN-13:978 98 5956 2219.

Camphuysen C.J., B. Scott & S. Wanless 2006. Distribution and foraging interactions of seabirds and marine mammals in the North Sea: multi-species foraging assemblages and habitat-specific feeding strategies. In: Boyd I.J., Wanless S. and Camphuysen C.J. (eds) Top predators in Marine Ecosystems: monitoring change in upper trophic levels: 82-97. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Leopold M.F. & Camphuysen C.J. 2006. Preliminary results of necropsies performed in the NIOZ harbour (17-22 Sep 2006), on stranded harbour porpoises collected in The Netherlands. Oral presentation, Colloquium 05 October 2006, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. 2007. Foraging humpback whale (Megaptera novaeangliae) in the Marsdiep area (Wadden Sea), May 2007 and a review of sightings and strandings in the southern North Sea, 2003-2007. Lutra 50(1): 31-42.

Jauniaux T.P., Bergerie H., Camphuysen C.J., Daoust P.-Y., Drouguet O., Leopold M.F., Schnitzler J., Coignoul F. 2007. Lesions observed on harbor porpoises (Phocoena phocoena) stranded on the Dutch coast in 2006. Abstract 17th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Cape Town (South Africa).

Camphuysen C.J. 2008. Bruinvis Phocoena phocoena op zijn retour in de Zuidelijke Noordzee. Sula 21(1): 39-43.

Camphuysen C.J. 2008. The harbour porpoise (dis-)entangled. NIOZ Annual report 2007: 49-51, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. 2008. Walvissen in de Noordzee. Zeemagazijn 35: 3.

Camphuysen C.J. & K. Heijboer 2008. Bruinvis Phocoena phocoena in het Grevelingenmeer: een bijzonder geval met afwijkend gedrag. Sula 21(2): 74-87.

Camphuysen C.J. & D. van der Avoirt 2008. Boegsurfende Bruinvis Phocoena phocoena in de Oosterschelde. Sula 21(2): 86-87.

Camphuysen C.J., C. Smeenk, M.J. Addink, H. van Grouw & O.E. Janssen 2008. Cetaceans stranded in the Netherlands from 1998 to 2007. Lutra 51(2): 87-122.