Parenteel van JAN HOMMES

I JAN HOMMES is geboren omstreeks 1650, zoon van HOMME NN.

Notitie bij JAN: Siddeburen, 11-12-1687
Zijn tot ledematen doemaals na voorgaande belijdenisse angenomen:
Jan Hommes

13-3-1691 [of eventueel kort daarna]
Register der tegenwoordige lidmaten in de Gemeijnte Jesu Christi Siddeburen.
Bij de Olde wech, Sanden en Akker Enden
Jan Hommes en Trijnie Jans sijn huisvr: [later doorgehaald en vervangen door:] Ide Geerts

Register der tegenwoordige ledematen in de Gemeinte Jesu Christi tot Siddeburen.
Den 11 December 1708
Jan Hommes

Kerkeraadshandelingen Siddeburen
1711 Den 18 Juni
Artic. 1 Sijn na dat vorens waren gecitiert in onse vergaderinge verschenen de E Jan Hommes, Harke Jans en des selfs huijsvrouw Sijbinie Jans als mede Trijnie, welke laaste Trijnie iets soude gesegt hebben waar door de eerstgemelde haar goede naam soude gequetst zijn.
Art: 2 Hebben wij beide partien verstaan soo dat Trijnje segt sulcks noijt gesegt te hebben, en na veel vermaninge tot vrede en ruste heeft Trijnie opentlijck in onse vergaderinge betuigt niets van de famili van Jan Hommes en de sijne te wieten als alle eer en deugt en soo een onderdagt en haastigh woort tot nadeel van Jan Hommes mochte gesproken hebben hij met de sijne ..el kaar met een moederlijck keste mogten vergeven, waarop Jan Hommes met soon en schoondogter geantwoort hebben dat sij het haar vergafen en malkaender de regterhant van versoeninge hebben gelangt.

JAN:

(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 29 oktober 1680 in Noordbroek GR met TRIJNIE JANS, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JAN en TRIJNIE: Hc
Zijn kant: Hindrick Bartels swager.
Haar kant: Jan Claasens neef.

VO (Wagenborgen) fol. 291, 23 oktober 1692. Arent Egges x Martjen Hijbes te Baamsum, verkopen aan Jan Hommes x Trijntjen Jans, een deel van een heerd land te Siddeburen, zoals kopers meierwijze van verkopers gebruiken, ten noorden de Schilt, ten oosten de pastorie te Siddeburen, ten zuiden de Borgh off herlikheit te Siddeburen, ten westen monsieur Nannes. Prijs: 124 car.gld. Getuigen: Cornelis Hendrick en Claes Jans.
Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

TRIJNIE is geboren omstreeks 1650.

(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, in november 1696 in Siddeburen GR met IDE GEERTS, ongeveer 46 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JAN en IDE: Anno 1696 .. 9ber zijn gecopuleert Jan Hommes en Ide Geerts

Hc 09/06/1696 (XIIb 1-338)
Zijn kant: Hercke Jans, zoon; Claas Jans, neef; Jacob Dercks, zwager.
Haar kant (zij weduwe van Focke Hindriks): Hindrik Fockens, Geert Fockens; Jan Fockens, zoon; Poppe Fockens, zoon; Grietyen Fockens, zuster.

IDE is geboren omstreeks 1650. IDE trouwde voorheen vσσr 1696 met FOCKE HINDRIKS.


Kinderen van JAN en TRIJNIE:

 

1 HARKE JANS, geboren omstreeks 1680. Volgt II.

2 AALTIE JANS. Zij is gedoopt op 20 mei 1688 in Siddeburen GR.

Notitie bij de geboorte van AALTIE: bij de Akker Enden

 


II HARKE JANS is geboren omstreeks 1680, zoon van JAN HOMMES (zie I) en TRIJNIE JANS.

Notitie bij HARKE: Siddeburen, 6-2-1737
Register der tegenwoordige Ledematen in de gemeinte Jesu Christi tot Siddeburen waer onder nog 18 sijn dien ick alhier gevonden hebbe toen ick in meijn dienst den 4 7ber 1707 ben ingesegent, sij sijn te samen dese navolgende nu ter tijt 1737 den 6 Feb:
Olde wegh, Ooster Sanden en Ackerenden
Harke Jans [doorgehaald] en dogter Trijnie Harkes

HARKE trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 14 april 1700 in Siddeburen GR met SIJBEN JANS.

Notitie bij het huwelijk van HARKE en SIJBEN: Anno 1700 den 14 April Zijn gecopuleert Harke Jans en Sijbenje Jans

Register der tegenwoordige ledematen in de Gemeinte Jesu Christi tot Siddeburen.
Den 11 December 1708
Olde wegh, de Oostersanden, de Acker Enden en de Westersanden
Harke Jans en Sibinie Jans

Notitie bij SIJBEN: Ook Sibinie, Siben


Kinderen van HARKE en SIJBEN:

 

1 AALTJE HARKES, gedoopt op 30 juli 1704 in Siddeburen GR. Volgt III-a.

2 JAN HARKES, geboren omstreeks 1705 in Siddeburen GR. Volgt III-b.

3 TRIJNJE HARKES WESTERT, gedoopt op 14 oktober 1708 in Siddeburen GR. Volgt III-c.

4 REINDER HARKES, gedoopt op 14 februari 1712 in Siddeburen GR. Volgt III-d.

5 GEERT HARKES, gedoopt op 24 maart 1715 in Siddeburen GR. Volgt III-e.

6 JACOB HARKES, gedoopt op 5 januari 1721 in Siddeburen GR. Volgt III-f.

 


III-a AALTJE HARKES, dochter van HARKE JANS (zie II) en SIJBEN JANS. Zij is gedoopt op 30 juli 1704 in Siddeburen GR. AALTJE trouwde, 21 jaar oud, op 19 mei 1726 in Siddeburen GR met DERK THIJSSENS, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van AALTJE en DERK: 1726 den 19 Meij Sijn alhier in den Egstant bevestigt Derck Thiesens van Siddebuurster Veen en Aaltien Harkes van Siddebuurster Ackerenden

h.c. 03/05/1726 te Farmsum
Zijn kant: Ties Symens, vader; Symen Thies, broer; Geert Dercks, oom
Haar kant: Harke Jans, Syben Jans, ouders; Hemme Sybes, oude neef; Frerick Jacobs, oude neef.

DERK is een zoon van THIES SIMONS en ANJE DERKS. Hij is gedoopt op 24 augustus 1703 in Siddeburen GR.

Notitie bij de geboorte van DERK: stond eerst bij 10-12-1701 maar daar doorgestreept

Notitie bij DERK: van Siddeburen


III-b JAN HARKES is geboren omstreeks 1705 in Siddeburen GR, zoon van HARKE JANS (zie II) en SIJBEN JANS. JAN is overleden vσσr 1780, ten hoogste 75 jaar oud.

Beroep:

Arbeider

JAN trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 23 maart 1731 in Siddeburen GR met TRIJNIE JANS WESTERT, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JAN en TRIJNIE: 1731 den 23 Meert Sijn alhier in den Egte bevestigt Jan Harkes van de Ackerenden en Trijnie Jans van de Veendijck

VO (Wagenborgen) fol. 400, [n.v.] februari 1780, Marsum. Derk Harms x Jantjen Jans, te Marsum, als mede representanten en erfgenamen van wijlen Jan Harkes en Trynje Jans (gew.ehel.), te Siddeburen, ter ener, en hun broer Hindrik Jans en vrouw, met hun zuster Aaltjen Jans met haar man Harm Jans, en zuster Syben Jans en haar man Oomke Remkes, allen te Siddeburen, ter andere zijde, maken een afhandeling van de nalatenschap van hun ouders Jan Harkes en Trynje Jans. Getuigen: n.v.

VO (Wagenborgen) fol. 433 - 21 juni 1780 - Hindrik Jans en Tekela Harkes (ehel.), van Siddeburen, Aaltjen Jans, mede voor haar man Harm Jans, van Siddeburen, Sybentje Jans en haar man Oomke Remkes, van Siddeburen, en Jantjen Jans, mede voor haar man Derk Harms, te Marsum, samen als erfgenamen van hun ouders Jan Harkes en Trynje Jans, in leven wonende te Siddeburen. Ze maken een erfdeling. Hindrik Jans en Tekela Harkes (ehel.) verkrijgen een heerd land gelegen in Siddebuurster Oostwold, groot 20 deimt, ten noorden de weg, ten oosten Ebe Jans, ten zuiden Jan Geerts Boscher, ten westen Hindrik Jans, en cons.. Voorts is Aaltjen Jans en haar man Harm Jans, met Hindrik Jans en vrouw ten deel gevallen, ten eerste 10 deimt land gelegen in het Garelant, met nog 4 deimt, achter de Oosterzanden, en nog een kampje veen de Korde bulten genoemd, alles onder Siddeburen. Hiertegen is Sybentje Jans en Jantjen Jans en hun mannen ten deel gevallen 152 gld. 10 st. Getuigen: Jan Eltjes Vos en Aaldrik Evers.
Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

TRIJNIE is een dochter van JAN HINDRICKS en JANTIEN CORNELLIS. Zij is gedoopt op 14 september 1702 in Siddeburen GR. TRIJNIE is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 2 juni 1778 in Siddeburen GR.

Beroep:

Arbeidster


Kinderen van JAN en TRIJNIE:

 

1 AALTJEN JANS ARKEMA, gedoopt op 13 mei 1731 in Siddeburen GR. Volgt IV-a.

2 SIJBEN JANS ARKEMA, geboren in Siddeburen GR. Volgt IV-b.

3 HINDRICK JANS WEERT, gedoopt in mei 1736 in Siddeburen GR. Volgt IV-c.

4 JANTIJN JANS ARKEMA, gedoopt op 5 juni 1740 in Siddeburen GR. Volgt IV-d.

 


III-c TRIJNJE HARKES WESTERT, dochter van HARKE JANS (zie II) en SIJBEN JANS. Zij is gedoopt op 14 oktober 1708 in Siddeburen GR.

Notitie bij TRIJNJE: Siddeburen 8-3-1733
En sijn toen na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot deese onse gemeinte toegedaan:
de jonge dogteren: ...
Trijnie Harkes

Hellum, Met attestatie overgekomen
Anno 1747 Den 15 Decembr Trijnje Harkes huijsvrouw van Berent Koerts van Ziddeburen

TRIJNJE:

(1) trouwde, 32 jaar oud, op 19 maart 1741 in Siddeburen GR met JAN DERCKS, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van TRIJNJE en JAN: 1741 Den 19 Meert Sijn alhier in den houwelijken staet ingesegent Jan Dercks van Hellum en Trijnie Harkes van de Siddebuurster Ackerenden

Voor hc Siddeburen 17 februari 1741 zie huwelijkscontractenboek Fivelingo door W.G. Doornbos blz 243.
Getuigen h.c.:
Zijn kant: Derk Uitjes, vader; Barelt Jans, oom
Haar kant: Harke Jans, vader; Jan Harkes, broer; Jacob Harkes, broer; Derk Tiesen, aangetr. broer.

JAN is een zoon van DERCK UIJTJES en JACOBJEN JANSEN. Hij is gedoopt op 14 oktober 1708 in Siddeburen GR. JAN is overleden vσσr 1747, ten hoogste 39 jaar oud.

(2) ging in ondertrouw, 38 jaar oud, op 30 juli 1747 in Hellum GR met BEERENT KOERTS, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van TRIJNJE en BEERENT: 1747 Den 30 Julii Hebben de E Berent Koers van Hellum en Trijnje Harkes van Ziddeburen haar eerste Huwelijks voorstel gehad en na gewone proclamatie alhier op Attestatie van Ziddeburen getrout

BEERENT is een zoon van KOERT BEERENS en NIESKE KOENS. Hij is gedoopt in augustus 1711 in Siddeburen GR.

Notitie bij de geboorte van BEERENT: 1711 den [blanco] Augusti gedoopt de soon van Koert Beerens en Nieske Koens met naam Beerent


III-d REINDER HARKES, zoon van HARKE JANS (zie II) en SIJBEN JANS. Hij is gedoopt op 14 februari 1712 in Siddeburen GR.

Notitie bij de geboorte van REINDER: van de Ackerenden

REINDER trouwde, 31 jaar oud, op 19 mei 1743 in Siddeburen GR met JANTIJN WILLEMS, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van REINDER en JANTIJN: 1743 Den 19 Meij Sijn alhier in den Houwelijken staet bevestigt Reijnder Harkes en Jantijn Willems beide van Siddeburen

hc 26/04/1743 Siddeburen
Zijn kant: Harko Jans, vader; Jan Harkes; broer; Jan Derks x Trijntje Harkes, zwager en zuster; Jacob Harkes, broer.
Haar kant: Jan Willems, broer; Derik Willems, broer.

JANTIJN is geboren omstreeks 1720.


III-e GEERT HARKES, zoon van HARKE JANS (zie II) en SIJBEN JANS. Hij is gedoopt op 24 maart 1715 in Siddeburen GR.

Notitie bij de geboorte van GEERT: van de Ackerenden

GEERT:

(1) trouwde, 34 jaar oud, op 1 augustus 1749 in Wagenborgen GR met GRIETJE SIJTZES.

Notitie bij het huwelijk van GEERT en GRIETJE: VO (Wagenborgen) fol. 216, 1 augustus 1749, huwelijkscontract.
Bruidegom: Geert Harkes, van Siddeburen. Bruid: Grietje Sijtzes, weduwe van Peter Jeltes.
De kinderen van Peter Jeltes en Grietje Sijtzes (ehel.) krijgen het recht van representatie, evenals de kinderen van Jan Harkes en Trijnje Jans (ehel.) en de kinderen van Berent Koerts en Trijnje Harkes (ehel.).
Getuigen aan bruidegomszijde: Harke Jans, vader, Jan Harkes x Trijnje Jans, broer, Derk Thijssens x Aaltje Harkes, zuster, Berent Koerts, zwager, [doorgehaald: Trijnje Harkes, zuster].
Getuigen aan bruidszijde: Tietje Jeltes, moei over de bruid’s kinderen van vaders zijde, Hindrik Harms, Reinder Drewes en Remke Bavink [=Remko Pieters Bavienck], voogden over de kinderen van wijlen Peter Jeltes en Grietje Sijtzes (gew.ehel.).
Getuigen: Menne Sijbolts en Jan Harms.
Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

GRIETJE is overleden vσσr 1751. GRIETJE trouwde voorheen vσσr 1749 met PETER JELTES.

(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 1753 in Siddeburen GR met HEMKE GERRITS.

Notitie bij het huwelijk van GEERT en HEMKE: 1753 den .. Sijn alhier in den Houwelijken Staat bevestigt Geert Harkes en Hemke Gerrits beide van Siddeburen


III-f JACOB HARKES, zoon van HARKE JANS (zie II) en SIJBEN JANS. Hij is gedoopt op 5 januari 1721 in Siddeburen GR. JACOB trouwde, 39 jaar oud, op 24 september 1760 in Scharmer GR met TRIJNTJE PIETERS.

Notitie bij het huwelijk van JACOB en TRIJNTJE: Voor hc Siddeburen 24 september 1760 zie huwelijkscontractenboek Fivelingo door W.G. Doornbos blz 385.


IV-a AALTJEN JANS ARKEMA, dochter van JAN HARKES (zie III-b) en TRIJNIE JANS WESTERT. Zij is gedoopt op 13 mei 1731 in Siddeburen GR. AALTJEN is overleden op 18 juli 1815 in Siddeburen GR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juli 1815 [bron: Aktenummer 14].

Notitie bij AALTJEN: 1756 Den 6 December nadien het Nagtmaal des Heeren zedert den 19 September hier niet gehouden was en deese gemeinte eenigen tijd herderloos is geweest, waar door het geschiet is dat sommige van de ledemaaten alhier en gestorven en naa elders vertrokken zijn, soo hebbe om kennisse van den nog leevende en hier zijnde ledemaaten te erlangen de kerkenraat ’t samen geroepen om te mogen verst[aan?] de toestand derselver, en bevonden dat deese navolgende hier nog in leeven waaren en onberispelijk van wandel.
De Noortzijde van ’t Oosten naa ’t Westen
Aaltjen Jans huijsvr: van Harm Jans

1761 den 21 Junij hebben wij alhier voor de laatste reis als leeraar & opziender deeser gemeinte (alsoo door de H: Hr Collator Rengers, Heere van Farmsum en de Hoog Wel Gebr vrouw van Starkenborg Dou. Rengers vrouwe van Wetzinge & Oosterwijtwert tot Leeraar & opsiender van de gemeinte te Weiwert beroepen was, welke beroepinge ook van mij onder inwagtinge van ’s Heeren zeegen is angenoomen geworden) het Heilig avondtmaal bedient onder veel andoeninge en uijtstortinge van veele traanen van die welke Godt door onsen dienst indrukken van de hoge nootsakelijkheid van bekeeringe en wedergeboorte heeft gelieven te schenken en die naa veranderinge des harten en wandels gedaan? hebbende, navolgende persoonen gecommuniceert.
Aaltjen Jans v. de Noortzijde

AALTJEN trouwde, 18 jaar oud, op 15 mei 1749 in Siddeburen GR met HARM JANS BRONDIJK, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van AALTJEN en HARM: 1749 den 15 Meij Sijn alhijr in den Houwelijcken Staat bevestigt Harm Jans van Lijnen in het Tekelenburgse en Aaltijn Jans van Siddeburen.
Lienen is een klein dorpje aan de zuidrand van het Teutoburgerwoud bij Tecklenburg.

HARM is geboren op 24 juli 1723 in Lienen (D).

Notitie bij de geboorte van HARM: bron Wilthof

HARM is overleden op 20 oktober 1813 in Siddeburen GR, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 oktober 1813 [bron: Aktenummer 26].

Notitie bij HARM: Naar alle waarschijnlijkheid is Harm Jans een zogenaamde"lapkepoep", een marskramer uit Westfalen geweest die de stoffen die in de wintermaanden werden geweven in de zomer in Nederland verkocht.

Beroep:

Kleermaker


IV-b SIJBEN JANS ARKEMA is geboren in Siddeburen GR, dochter van JAN HARKES (zie III-b) en TRIJNIE JANS WESTERT. Zij is gedoopt op 16 augustus 1733 in Wagenborgen GR. SIJBEN is overleden op 21 september 1826 in Siddeburen GR, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 september 1826 [bron: Aktenummer 121].

Notitie bij overlijden van SIJBEN: aangegeven door zoon Jan Harms en kleinzoon Egbert Jans

Notitie bij SIJBEN: Ook Siebentje, Sijbenje

Beroep:

Dagloonersche

SIJBEN:

(1) begon een relatie, ten hoogste 25 jaar oud, vσσr 1758 met HARRM JANS.

Notitie bij de relatie van SIJBEN en HARRM: hij van Wagenborgen

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 24 januari 1773 in Siddeburen GR met OOMKE REMKES, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van SIJBEN en OOMKE: 1773 Den 24 Januar: op dien selvendag Door mij getrouwt Oomkes Remkes & Sijben Jans. De eerste van Meethuisen & de laaste van Siddebuuren, welke perzonen zich hadden schuldig gemaakt an hoererije, gelijk se opentlijk in de kerk beleden hebben, betuigende dat se met berouw & leedwesen daarover waeren angedaan & belovende zulks ook dadelijk met den wandel t’ verbeteren.

OOMKE is een zoon van REMPKE DERCKS en ELSKE OOMKES. Hij is gedoopt op 5 november 1747 in Meedhuizen GR. OOMKE is overleden vσσr 1812 in Op zee, ten hoogste 65 jaar oud.

Notitie bij OOMKE: 1775 Behuizing door de kerk van Hellum verkocht aan Oomke Remkes en vrouw voor fl 60

Beroep:

Schipper


Kind van SIJBEN en HARRM:

 

1 JAN HARMS ARKEMA, gedoopt op 29 oktober 1758 in Siddeburen GR. Volgt V-a.


Kinderen van SIJBEN en OOMKE:

 

2 ELSKE OOMKES ARKEMA, gedoopt op 2 mei 1773 in Siddeburen GR. Volgt V-b.

3 TRIJNTJE OOMKES ARKEMA, gedoopt op 20 augustus 1775 in Siddeburen GR. Volgt V-c.

4 HINDERKJE OOMKES ARKEMA, gedoopt op 30 april 1780 in Siddeburen GR. Volgt V-d.

 


IV-c HINDRICK JANS WEERT, zoon van JAN HARKES (zie III-b) en TRIJNIE JANS WESTERT. Hij is gedoopt in mei 1736 in Siddeburen GR.

Notitie bij de geboorte van HINDRICK: gedoopt tussen 10 mei en 19 augustus 1736

HINDRICK is overleden op 7 oktober 1810 in Siddeburen GR, 74 jaar oud.

Notitie bij overlijden van HINDRICK: 74 jaar en plus minus 5 maanden

HINDRICK trouwde, 42 jaar oud, op 9 augustus 1778 in Siddeburen GR met TEKLA HARMS VENEKER, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van HINDRICK en TEKLA: 1778 Augustus den 9 In den huwelijken staat bevestigd de E. Hindrik Jans Harkes van Ziddebuiren & Tekla Harms van Dankeren onder Wesuwe in Munsterland met Attestatie van Groningen als hebbende daar laast gewoont

TEKLA is geboren op 25 april 1750 in Wesuwe (D), dochter van HARM VENEKER en HELENA MENKEN.

Notitie bij de geboorte van TEKLA: geboortepl: Wesuwe Ambt Dόnenborg Duitsland

TEKLA is overleden op 15 oktober 1834 in Sappemeer GR, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 oktober 1834 [bron: Aktenummer 33]. TEKLA trouwde later op 23 juni 1814 in Noordbroek GR [bron: Aktenummer 9] met HARM TEMMES OOSTERMAN (1753-1827).

Notitie bij TEKLA: Ook Anna Gesina Tecla, Tecla Gesina Veeneker, Anna Gezina Tecla Herms Feeneker


IV-d JANTIJN JANS ARKEMA, dochter van JAN HARKES (zie III-b) en TRIJNIE JANS WESTERT. Zij is gedoopt op 5 juni 1740 in Siddeburen GR.

Notitie bij de geboorte van JANTIJN: Pinxter

JANTIJN is overleden op 6 februari 1814 in Marsum GR, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 februari 1814 [bron: Aktenummer 23]. JANTIJN:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 17 januari 1762 in Marsum GR met DERK HARMS.

Notitie bij het huwelijk van JANTIJN en DERK: hij van Marsum

Boerderij M2a Marsum
1755 15.5 grazen Marsumer kerkenland
GrA 733.499: boedelscheiding op 30 april 1783.
Bron: "De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam" (2005), J.E. Emmelkamp cs. blz. 337 e.v.

DERK is overleden vσσr 1783.

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 18 mei 1783 in Uitwierde GR met JAN ALBERTS.

Notitie bij het huwelijk van JANTIJN en JAN: zij van Marsum, weduwe van Derk Harms

JAN is overleden vσσr 1784.

(3) trouwde, 44 jaar oud, op 14 november 1784 in Marsum GR met FOCKE PIETERS, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van JANTIJN en FOCKE: hij van Holwierde, zij van Marsum weduwe van Jan Alberts

FOCKE is geboren in Langerijp, zoon van [waarschijnlijk] PIETER HINDRIKS en [waarschijnlijk] RENSKE FOCKES. Hij is gedoopt op 24 april 1757 in Holwierde GR. FOCKE is overleden vσσr 1814, ten hoogste 57 jaar oud.

Notitie bij FOCKE: ook Foeke


V-a JAN HARMS ARKEMA, zoon van HARRM JANS en SIJBEN JANS ARKEMA (zie IV-b). Hij is gedoopt op 29 oktober 1758 in Siddeburen GR.

Notitie bij de geboorte van JAN: item [1758, den 29 october] het zoontjen van Sibelt Jans ’t welke zij in onegt verwekt heeft volgens haar eijgen belijdenisse voor de kerkenraat met erkentenisse van berouw en leetweesen bij eenen Harm Jans zoon van Jan Harms van Wagenborgen en is van haar zelfs ten doop gehouden en genaamt Jan Harmens.

JAN is overleden op 9 februari 1841 in Hellum GR, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 februari 1841 [bron: Aktenummer 13].

Beroep:

Dagloner

JAN trouwde, 35 jaar oud, op 18 mei 1794 in Siddeburen GR met AUKE KORNELIS SCHIPPER, 16 jaar oud. AUKE is een dochter van CORNELIS GEERTS en GRIETJEN TAKES. Zij is gedoopt op 30 november 1777 in Siddeburen GR. AUKE is overleden op 3 januari 1836 in Siddeburen GR, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1836 [bron: Aktenummer 1].

Beroep:

Dagloonster


V-b ELSKE OOMKES ARKEMA, dochter van OOMKE REMKES en SIJBEN JANS ARKEMA (zie IV-b). Zij is gedoopt op 2 mei 1773 in Siddeburen GR. ELSKE is overleden op 27 januari 1859 in Siddeburen GR, 85 jaar oud.

Beroep:

Arbeidersche, dagloonster

ELSKE:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 2 mei 1799 in Hellum GR met GEERT SIEBES ROTGERS, 30 jaar oud, nadat zij op 6 april 1799 in Hellum GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van ELSKE en GEERT: 1799 den 6 April in Ondertrouw opgenomen Geert Sibes J.M. geboortig van Feensderwolt met Elske Oomkes J.D geboortig van Siddeburen, dog beide woonagtig alhier om op morgen de eesrte voorstellinge te erlangen gelijk geschiet is drie agtereenvolgende zondagen onverhindert waarop zij op donderdag zijnde de hemelvaartsdag ook alhier zijn ingezegent Z.T. F[okko]. K[nijphuijsen] V.D.M.

GEERT is een zoon van SIBO JANS en AALTJE HARMS. Hij is gedoopt op 14 augustus 1768 in Finsterwolde GR. GEERT is overleden op 30 maart 1811 in Hellum GR, 42 jaar oud.

Notitie bij GEERT: Ook Sebes, Sijbes

Beroep:

Arbeider, dagloner te Hellum

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 9 december 1812 in Siddeburen GR [bron: Aktenummer 16] met JANNES JACOBS BAKKER, 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van ELSKE en JANNES: Bij huwelijk is als 3e getuige Jan Harms Arkema, oud 54 jaren, arbeider te Siddeburen, broeder van de bruid.

JANNES is een zoon van JACOB JANNES BAKKER en CATARINA JANS. Hij is gedoopt op 31 december 1769 in Siddeburen GR. JANNES is overleden op 25 maart 1834 in Siddeburen GR, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 maart 1834 [bron: Aktenummer 20].

Beroep:

Arbeider


V-c TRIJNTJE OOMKES ARKEMA, dochter van OOMKE REMKES en SIJBEN JANS ARKEMA (zie IV-b). Zij is gedoopt op 20 augustus 1775 in Siddeburen GR.

Notitie bij de geboorte van TRIJNTJE: Haar doopdatum vermeld op huwelijksaktenr. 2, Siddeburen, 04/02/1822 (extract uit het diaconieboek van Siddeburen)

TRIJNTJE is overleden op 26 november 1852 in Siddeburen GR, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 november 1852 [bron: Aktenummer 139].

Notitie bij TRIJNTJE: Siddeburen Den 24 April 1809 na voorafgaande geloovsbelijdenis tot ledemaat dezer gemeente aangenomen Trientje Oomkes vr: van H. P. Mos.

Beroep:

Dagloonster, landbouwersche

TRIJNTJE:

(1) begon een relatie met NN NN.

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 28 mei 1808 in Siddeburen GR met HARM PIETERS MOS, 62 jaar oud, nadat zij op 7 mei 1808 in Siddeburen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van TRIJNTJE en HARM: 1808 Den 7 Mai aangegeven het huwelijk van Harm Pieters Mos weduwenaar van wijlen Martje Alberts en Trientje Oomkes, beide van Siddeburen, zijnde deze perzonen gecopuleerd den 28 mai.

HARM is een zoon van PIETER KLASENS en BEERTJE HARMS MOS. Hij is gedoopt op 27 september 1745 in Siddeburen GR. HARM is overleden op 4 december 1819 in Siddeburen GR, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 december 1819 [bron: Aktenummer 32]. HARM is weduwnaar van MARTJE ALBERTS (ovl. vσσr 1808), met wie hij trouwde op 22 november 1800 in Siddeburen GR.

Beroep:

Landbouwer, rentenier, boekhoudend kerkvoogd Siddeburen

(3) trouwde, 46 jaar oud, op 4 februari 1822 in Siddeburen GR [bron: Aktenummer 2] met ANDRIES THEODORIKUS WAAN, 46 jaar oud. ANDRIES is geboren op 25 juni 1775 in Opperhouweld (D), zoon van THEODORIKUS WAAN en ANNA MARGARETHA BRENSEL.

Notitie bij de geboorte van ANDRIES: Obernauwla

ANDRIES is overleden op 17 januari 1854 in Siddeburen GR, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 januari 1854 [bron: Aktenummer 9].

Notitie bij ANDRIES: Ook Andreas
Siddeburen, Den 14 Dec 1800. Met attestatie van lidmaatschap overgekomen Andries Waan.

Eigenaar bouwland (E471) Siddeburen en (L34 en L35) Huisweeren, 1832

Beroep:

Kleermaker, barbier


Kind van TRIJNTJE en NN:

 

1 EGBERT JANS ARKEMA, gedoopt op 6 april 1799 in Siddeburen GR. Volgt VI.


Kinderen van TRIJNTJE en HARM:

 

2 PIETERKE HARMS MOS, geboren op 5 januari 1810 in Siddeburen GR. Zij is gedoopt op 14 januari 1810 in Siddeburen GR. PIETERKE is overleden op 3 juli 1868 in Siddeburen GR, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juli 1868 [bron: Aktenummer 70].

3 PIETER MOS, geboren op 28 maart 1813 in Siddeburen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 maart 1813 [bron: Aktenummer 16]. PIETER is overleden op 30 maart 1891 in Siddeburen GR, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 maart 1891 [bron: Aktenummer 85].

 


V-d HINDERKJE OOMKES ARKEMA, dochter van OOMKE REMKES en SIJBEN JANS ARKEMA (zie IV-b). Zij is gedoopt op 30 april 1780 in Siddeburen GR. HINDERKJE is overleden op 9 september 1865 in Farmsum GR, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 september 1865 [bron: Aktenummer 103]. HINDERKJE trouwde, 28 jaar oud, op 4 september 1808 in Siddeburen GR met HILBRAND TIEMENS NIEHUIS, 33 jaar oud, nadat zij op 6 augustus 1808 in Siddeburen GR in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van HINDERKJE en HILBRAND: 1808 den 6 Augs. aangegeven het huwelijk van Hillebrant Tiemens weduwenaar van wijlen Pieterke Pieters en Hindrikje Oomkes beide woonachtig te Siddbuiren welke perzonen na driemalige kondiging gecopuleerd zijn den 4 Sept

HILBRAND is geboren op 1 januari 1775 in Oude Pekela GR, zoon van TIEMEN HILBRANDS en DIENA ALBERTS. HILBRAND is overleden op 21 mei 1851 in Siddeburen GR, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 mei 1851 [bron: Aktenummer 62].

Notitie bij overlijden van HILBRAND: volgens akte 81 jaar


VI EGBERT JANS ARKEMA, zoon van NN NN en TRIJNTJE OOMKES ARKEMA (zie V-c). Hij is gedoopt op 6 april 1799 in Siddeburen GR.

Notitie bij de geboorte van EGBERT: 6-4-1799 een zoon gedoopt van Trijnje Oomkes. Dit kind was buiten een wettige echt verwekt & in hoererije gebooren, gelijk ze voor mij [Lucas Dijck] in ’t bijzonder & ook voor de geheele gemeente openbaar beleed; zij betuigde berouw te hebben & beloofde beterschap des levens & wandels, is gen[aa]md Egbert Jans.

EGBERT is overleden op 1 november 1866 in Siddeburen GR, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 november 1866 [bron: Aktenummer 138].

Notitie bij EGBERT: Eigenaar huis en erf (E4) Siddeburen (Hoofdweg hoek Damsterweg), 1832

Beroep:

Dagloner

EGBERT trouwde, 19 jaar oud, op 10 juni 1818 in Siddeburen GR [bron: Aktenummer 8] met GEERTRUID KLAASSENS BOS, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van EGBERT en GEERTRUID: Harkema Egbert Jans en Geertruit Klaassens Bos,
opgemaakt in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen 1e Andries Theodoricus Waan, kleermaker oud 43 jaren, 2e Jan Harms Arkema, landbouwer oud 59 jaren, 3e Jannes Jacobs Bakker, landbouwer oud 49 jaren alle drie wonende te Siddeburen, 4e Tonnis Jans Dijksterhuis arbeider oud 52 jaren wonende te Hellum alle vreemd tot Bruidegom en Bruid

GEERTRUID is een dochter van KLAAS KORNELIS BOS en HINDRIKA EISSES KOL. Zij is gedoopt op 4 november 1796 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van GEERTRUID: Martinikerk, Nieuweweg

GEERTRUID is overleden op 13 oktober 1881 in Siddeburen Slochteren, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 oktober 1881 [bron: Aktenummer 147].

Beroep:

Dagloonster


Kinderen van EGBERT en GEERTRUID:

 

1 KLAAS EGBERTS ARKEMA, geboren op 1 oktober 1818 in Hellum GR. Volgt VII-a.

2 TRIENTJE EGBERTS ARKEMA, geboren op 28 juli 1820 in Siddeburen GR. Volgt VII-b.

3 HINDERIKUS EGBERTS ARKEMA, geboren op 23 december 1822 in Siddeburen GR. Volgt VII-c.

4 PIETERKE EGBERTS ARKEMA, geboren op 23 juni 1825 in Siddeburen GR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juni 1825 [bron: Aktenummer 31]. PIETERKE is overleden op 10 mei 1842 in Siddeburen GR, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 mei 1842 [bron: Aktenummer 47].

Beroep:

Dienstmeid

5 HINDERICA EGBERTS ARKEMA, geboren op 13 oktober 1828 in Siddeburen GR. HINDERICA is overleden op 29 oktober 1828 in Siddeburen GR, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 oktober 1828 [bron: Aktenummer 118].

6 KORNELIS EGBERTS ARKEMA, geboren op 27 januari 1830 in Siddeburen GR. Volgt VII-d.

7 HENDERICA ARKEMA, geboren op 15 mei 1833 in Siddeburen GR. Volgt VII-e.

8 HARMKE ARKEMA, geboren op 28 juni 1836 in Siddeburen GR. Volgt VII-f.

 


VII-a KLAAS EGBERTS ARKEMA is geboren op 1 oktober 1818 in Hellum GR, zoon van EGBERT JANS ARKEMA (zie VI) en GEERTRUID KLAASSENS BOS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 oktober 1818 [bron: Aktenummer 43]. KLAAS is overleden op 26 juli 1888 in Ten Boer GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juli 1888 [bron: Aktenummer 61].

Beroep:

Boerenknecht, landgebruiker, vallaatmeester van de sluis te Dijkshorn

KLAAS trouwde, 32 jaar oud, op 24 april 1851 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 9] met AGINA ALBERTS PINKSTERBOER, 39 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van KLAAS en AGINA: 30-6-1858 aankoop land bij Damsterdiep, waarop later het voormalige Fivelhφrn werd gebouwd.

AGINA is geboren op 7 januari 1812 in Ten Boer GR, dochter van ALBERT LUITJES PINKSTERBOER en DERKJE SCHELTENS. AGINA is overleden op 4 februari 1892 in Ten Boer GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 februari 1892 [bron: Aktenummer 17]. AGINA is weduwe van DERK HARMS BOLT (1803-1848), met wie zij trouwde op 23 december 1832 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 18].

Beroep:

Naaister, tappersche, landgebruikster


Kinderen van KLAAS en AGINA:

 

1 EGBERT ARKEMA, geboren op 30 november 1851 in Ten Boer GR. Volgt VIII.

2 EVERHARDUS ARKEMA, geboren op 29 mei 1857 in Ten Boer GR. EVERHARDUS is overleden op 15 februari 1861 in Ten Boer GR, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 februari 1861 [bron: Aktenummer 18].

 


VII-b TRIENTJE EGBERTS ARKEMA is geboren op 28 juli 1820 in Siddeburen GR, dochter van EGBERT JANS ARKEMA (zie VI) en GEERTRUID KLAASSENS BOS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juli 1820 [bron: Aktenummer 28]. TRIENTJE is overleden op 1 mei 1903 in Siddeburen GR, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 mei 1903 [bron: Aktenummer 77].

Beroep:

Werkvrouw, dagloonster

TRIENTJE trouwde, 29 jaar oud, op 22 juni 1850 in Slochteren [bron: Aktenummer 34] met ARIES EISSES KROES, 26 jaar oud. ARIES is geboren op 6 februari 1824 in Slochteren, zoon van EISSE HARMS KROES en PIETERKE ARIES WESTERHOF. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 10]. ARIES is overleden op 30 mei 1879 in Siddeburen GR, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 mei 1879 [bron: Aktenummer 90].

Beroep:

Boerenknecht, dagloner


VII-c HINDERIKUS EGBERTS ARKEMA is geboren op 23 december 1822 in Siddeburen GR, zoon van EGBERT JANS ARKEMA (zie VI) en GEERTRUID KLAASSENS BOS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 december 1822 [bron: Aktenummer 63]. HINDERIKUS is overleden op 2 december 1913 in Loppersum GR, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 december 1913 [bron: Aktenummer 46].

Beroep:

Boerenknecht, daglooner, voerman

HINDERIKUS:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1851 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 16] met PILKE ALBERTS KLOOSTER, 34 jaar oud. PILKE is geboren op 15 januari 1817 in Wirdum GR, dochter van ALBERT BARTELDS KLOOSTER en ALBERTJE KLAASSEN SCHUTTER. PILKE is overleden op 29 juni 1881 in Wirdum GR, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 33].

Notitie bij PILKE: Ook Kloosterhof

Beroep:

Dienstmeid

(2) trouwde, 60 jaar oud, op 17 november 1883 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 30] met FROUWKE VAN DIJKEN, 57 jaar oud. FROUWKE is geboren op 3 juni 1826 in Appingedam GR, dochter van PIETER JANS VAN DIJKEN en GRIETJE AALDRIKS BOER. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 55b]. FROUWKE is overleden op 19 juni 1919 in Loppersum GR, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juni 1919 [bron: Aktenummer 23]. FROUWKE is weduwe van DERK DE JONG (1831-1875), met wie zij trouwde op 21 mei 1864 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 11].

Beroep:

Dienstmeid


VII-d KORNELIS EGBERTS ARKEMA is geboren op 27 januari 1830 in Siddeburen GR, zoon van EGBERT JANS ARKEMA (zie VI) en GEERTRUID KLAASSENS BOS. KORNELIS is overleden op 3 november 1910 in Appingedam GR, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 november 1910 [bron: Aktenummer 71].

Beroep:

Boerenknecht

KORNELIS trouwde, 24 jaar oud, op 24 mei 1854 in Appingedam GR [bron: Aktenummer 16] met ARENTJE GEERTS RUITER, 27 jaar oud. ARENTJE is geboren op 24 december 1826 in Opwierde GR, dochter van GEERT HINDRIKS RUITER en HARMKE ARENTS LAMAN. ARENTJE is overleden op 20 oktober 1906 in Appingedam GR, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 oktober 1906 [bron: Aktenummer 47].

Beroep:

Dienstmeid


VII-e HENDERICA ARKEMA is geboren op 15 mei 1833 in Siddeburen GR, dochter van EGBERT JANS ARKEMA (zie VI) en GEERTRUID KLAASSENS BOS. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 68]. HENDERICA is overleden op 29 december 1927 in Siddeburen GR, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1927 [bron: Aktenummer 158].

Beroep:

Dagloonster

HENDERICA trouwde, 28 jaar oud, op 27 juli 1861 in Slochteren [bron: Aktenummer 42] met SCHELTE WOLF, 24 jaar oud. SCHELTE is geboren op 8 juli 1837 in Siddeburen GR, zoon van JAN AEILTS WOLF en ROELFIEN ARENTS HUT. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 102]. SCHELTE is overleden op 26 juli 1912 in Wilderhof Slochteren GR, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1912 [bron: Aktenummer 98].

Beroep:

Dagloner


VII-f HARMKE ARKEMA is geboren op 28 juni 1836 in Siddeburen GR, dochter van EGBERT JANS ARKEMA (zie VI) en GEERTRUID KLAASSENS BOS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 juni 1836 [bron: Aktenummer 96]. HARMKE is overleden op 28 september 1888 in Siddeburen GR, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 september 1888 [bron: Aktenummer 183].

Beroep:

Dagloonster

HARMKE trouwde, 24 jaar oud, op 15 december 1860 in Slochteren [bron: Aktenummer 54] met HENDRIK WOLDHUIS, 25 jaar oud. HENDRIK is geboren op 24 augustus 1835 in Siddeburen GR, zoon van KORNELIS HARMS WOLDHUIS en ELSKE HINDRIKS BUREMA. HENDRIK is overleden op 29 juni 1916 in Siddeburen GR, 80 jaar oud.

Beroep:

Dagloner


VIII EGBERT ARKEMA is geboren op 30 november 1851 in Ten Boer GR, zoon van KLAAS EGBERTS ARKEMA (zie VII-a) en AGINA ALBERTS PINKSTERBOER. EGBERT is overleden op 2 juni 1897 in Ten Boer GR, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1897 [bron: Aktenummer 36]. Hij is begraven op 7 juni 1897 in Ten Boer GR.

Notitie bij overlijden van EGBERT: begrafenis 2e pinksterdag

Beroep:

Bakkersknecht, tapper

EGBERT trouwde, 21 jaar oud, op 24 mei 1873 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 14] met JULLINA SCHOLMA, 22 jaar oud. JULLINA is geboren op 22 juni 1850 in Woltersum GR, dochter van HINDRIK JULLES SCHOLMA en MARTJE DERKS BREEDLAND. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juni 1850 [bron: Aktenummer 67]. JULLINA is overleden op 14 oktober 1881 in Ten Boer GR, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 oktober 1881 [bron: Aktenummer 82].

Beroep:

Dienstmeid


Kinderen van EGBERT en JULLINA:

 

1 AGINA ARKEMA, geboren op 28 augustus 1873 in Ten Boer GR. Volgt IX-a.

2 HENDRIK ARKEMA, geboren op 26 januari 1876 in Ten Boer GR. Volgt IX-b.

3 MARTJE ARKEMA, geboren op 12 september 1877 in Ten Boer GR. Volgt IX-c.

4 NN ARKEMA, levenloos geboren zoon, geboren op 12 september 1877 in Ten Boer GR. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 september 1877 [bron: Aktenummer 71].

5 KLASIENA ARKEMA, geboren op 5 juli 1879 in Ten Boer GR. Volgt IX-d.

6 KLAAS ARKEMA, geboren op 14 september 1880 in Ten Boer GR. KLAAS is overleden op 27 februari 1881 in Ten Boer GR, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 17].

 


IX-a AGINA ARKEMA is geboren op 28 augustus 1873 in Ten Boer GR, dochter van EGBERT ARKEMA (zie VIII) en JULLINA SCHOLMA. AGINA is overleden op 5 januari 1946 in Taarlo Vries Dr, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 januari 1946 [bron: Aktenummer 1].

Beroep:

Schippersche

AGINA trouwde, 22 jaar oud, op 23 mei 1896 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 14] met JAN KARSSENS, 25 jaar oud. JAN is geboren op 21 december 1870 in Eenum GR, zoon van JAN KARSSENS en AALTJE DERTIEN. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 100]. JAN is overleden op 16 maart 1928 in Taarlo Vries Dr, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1928 [bron: Aktenummer 11].

Beroep:

Schipper. landbouwer, arbeider


Kinderen van AGINA en JAN:

 

1 EGBERT KARSSENS, geboren op 28 april 1897 in Ten Boer GR. Volgt X-a.

2 JAN KARSSENS, geboren op 5 augustus 1898 in Weerdingerveen Emmen DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 augustus 1898 [bron: Aktenummer 410].

Notitie bij de geboorte van JAN: woonplaats Ten Boer

JAN is overleden op 22 maart 1899 in Middelbert Noorddijk GR, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 maart 1899 [bron: Aktenummer 5].

3 AALTJE KARSSENS, geboren op 8 augustus 1899 in Groningen GR. Volgt X-b.

4 JAN KARSSENS, geboren op 12 oktober 1900 in Hoogkerk GR. Volgt X-c.

5 HENDRIK KARSSENS, geboren op 25 maart 1902 in Vries DR. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 maart 1902 [bron: Aktenummer 19].

Notitie bij de geboorte van HENDRIK: woonplaats Ten Boer

HENDRIK is overleden op 24 februari 1927 in Taarlo Vries Dr, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1927 [bron: Aktenummer 16].

Beroep:

Landbouwer

6 HARMANNUS KARSSENS, geboren op 18 april 1907. Volgt X-d.

7 MARTJE KARSSENS, geboren op 13 september 1908 in Taarlo Vries Dr. Volgt X-e.

8 NN KARSSENS, levenloos geboren kind, geboren op 4 juni 1918 in Taarlo Vries Dr. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juni 1918 [bron: Aktenummer 35].

 


IX-b HENDRIK ARKEMA is geboren op 26 januari 1876 in Ten Boer GR, zoon van EGBERT ARKEMA (zie VIII) en JULLINA SCHOLMA. HENDRIK is overleden op 26 oktober 1945 in Delfzijl GR, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 oktober 1945 [bron: Aktenummer 142]. Hij is begraven in Noordhorn GR.

Notitie bij overlijden van HENDRIK: 03/11/1945 Aktenummer 47 Zuidhorn

Beroep:

Schippersknecht, brugwachter brug 15 Eemskanaal

HENDRIK trouwde, 26 jaar oud, op 22 januari 1903 in Ten Boer GR [bron: Aktenummer 1] met ANNA HOPMA, 26 jaar oud. ANNA is geboren op 28 augustus 1876 in Ranum (Winsum), dochter van PIETER BARTELT HOPMA en ANNA JANS BOSCH. ANNA is overleden op 5 oktober 1966 in Delfzijl GR, 90 jaar oud. Zij is begraven op 10 oktober 1966 in Noordhorn GR.

Beroep:

Dienstmeid


Kind van HENDRIK en ANNA:

 

1 EGBERT ARKEMA, geboren op 17 juli 1903 in Groningen GR. Volgt X-f.

 


IX-c MARTJE ARKEMA is geboren op 12 september 1877 in Ten Boer GR, dochter van EGBERT ARKEMA (zie VIII) en JULLINA SCHOLMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 september 1877 [bron: Aktenummer 147]. MARTJE is overleden op 6 juni 1969 in Arnhem GLD, 91 jaar oud. Zij is begraven op 10 juni 1969 in Moscowa Arnhem.

Beroep:

Dienstmeid

MARTJE trouwde, 26 jaar oud, op 28 mei 1904 in Bedum GR [bron: Aktenummer 32] met HILKO KAMPHUIS, 27 jaar oud. HILKO is geboren op 26 oktober 1876 in Ten Post (Ten Boer) GR, zoon van ROELF KAMPHUIS en ANJE MODDERMAN. HILKO is overleden op 8 september 1940 in Arnhem GLD, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 september 1940 [bron: Aktenummer 859].

Beroep:

Brievenbesteller


Kinderen van MARTJE en HILKO:

 

1 NN KAMPHUIS, levenloos geboren zoon, geboren op 21 november 1906 in Arnhem GLD. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 november 1906 [bron: Aktenummer 960].

2 RUDOLF HILKO KAMPHUIS, geboren in 1912 in Arnhem GLD. Volgt X-g.

 


IX-d KLASIENA ARKEMA is geboren op 5 juli 1879 in Ten Boer GR, dochter van EGBERT ARKEMA (zie VIII) en JULLINA SCHOLMA. KLASIENA is overleden op 12 augustus 1932 in Deventer OV, 53 jaar oud. Zij is begraven op 15 augustus 1932 in Deventer OV.

Notitie bij overlijden van KLASIENA: Predicatie Mattheus 5:8
Algemene Begraafplaats, Raalterweg te Diepenveen, 4 klasse, no. 456-3

KLASIENA trouwde, 34 jaar oud, op 18 mei 1914 in Groningen GR [bron: Aktenummer 222] met CHRISTIAAN VAN DIJKUM, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van KLASIENA en CHRISTIAAN: Ondertrouwd : CHR. VAN DIJKUM en KLAZINA E. ARKEMA. Groningen, 29 April 1914. Gr. Leliestraat 46-7. Huwelijksvoltrekking 18 Mei a.s. (Nieuwsblad van het Noorden, 29-04-1914)

Getrouwd: CHR. v. DIJKUM en KLAZINA E. ARKEMA. Groningen, 18 Mei 1914. Groote Leliestraat 46-7. (Nieuwsblad van het Noorden, 19-05-1914)

CHRISTIAAN is geboren op 19 maart 1890 in Groningen GR, zoon van NN NN en WILLEMINA VAN DIJKUM. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1890 [bron: Aktenummer 409].

Notitie bij de geboorte van CHRISTIAAN: Buitenechtelijke relatie
Aangifte vroedvrouw Maria Berkenhamer

CHRISTIAAN is overleden op 11 maart 1975 in Deventer OV, 84 jaar oud. Hij is begraven op 14 maart 1975 in Deventer OV.

Notitie bij overlijden van CHRISTIAAN: Algemene Begraafplaats, Raalterweg te Diepenveen, 4 klasse, no. 456-1

CHRISTIAAN trouwde later op 13 november 1945 in Deventer OV met GRIETJE BIRZA (1880-1968).

Notitie bij CHRISTIAAN: Namens de vader (naam achtergehouden) als toeziend voogd: zijn collega Campegius Willem Rengers Hora Siccama, notaris te Groningen
Geb. 02/07/ 1845 te Hoogezand
Ovl. 07/11/1897 te Groningen

Adressen:

van 01-03-1919 tot 19-12-1921

   

Johan Willem Frisostraat 38, Groningen GR (Geboorte Egbert)

vanaf 1921

   

Poortstraat 102 bis, Utrecht UT

vanaf 21-05-1927

   

1e Weerdsweg 29 (111), Deventer OV

vanaf 1939

   

Kleine Overstraat 79, Deventer OV

vanaf 16-02-1945

   

2e Pauwenlandstraat 25, Deventer OV

vanaf 15-06-1945

   

1e Weerdsweg 71, Deventer OV

vanaf 24-11-1945

   

Verlengde Kazernestraat 56, Deventer OV

Beroepen:

van 29-05-1914 tot 1918

   

Houder waschinrichting

van 1919 tot 1920

   

Chemiker

van 1920 tot 10-01-1921

   

Verkoper Uco poetsartikelen

van 01-04-1921 tot 31-08-1921

   

Reiziger bereide verf J.H. Pauls’ Fabrieken

tot 30-06-1926

   

Medefirmant Spiegel poetsartikelen

vanaf 01-07-1926

   

Districtsvertegenwoordiger De Amstel en Erdal


Kinderen van KLASIENA en CHRISTIAAN:

 

1 WILHELMINA GEERTRUIDA CHRISTINA VAN DIJKUM, geboren op 26 februari 1916 in Groningen GR. Volgt X-h.

2 JULINA EGBERDINA VAN DIJKUM, geboren op 1 februari 1918 in Groningen GR. Volgt X-i.

3 EGBERT HENDRIK VAN DIJKUM, geboren op 30 augustus 1919 in Groningen GR. Volgt X-j.

 


X-a EGBERT KARSSENS is geboren op 28 april 1897 in Ten Boer GR, zoon van JAN KARSSENS en AGINA ARKEMA (zie IX-a). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 54].

Beroep:

Arbeider

EGBERT trouwde, 26 jaar oud, op 12 mei 1923 in Vries DR [bron: Aktenummer 26] met ROELOFJE VIJFSCHAGT, 25 jaar oud. ROELOFJE is geboren op 28 september 1897 in Grollo, Rolde, dochter van GERRIET VIJFSCHAGT en IDA VOS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1897 [bron: Aktenummer 45].

Notitie bij ROELOFJE: Ook Vijfschaft


Kinderen van EGBERT en ROELOFJE:

 

1 JAN KARSSENS, geboren op 23 maart 1924 in Zeijerveld Vries (DR). JAN is overleden op 25 maart 1924 in Zeijerveld Vries (DR), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 maart 1924 [bron: Aktenummer 14].

2 GERRIT JAN KARSSENS, geboren in mei 1925 in Vries DR. GERRIT is overleden op 1 april 1926 in Grolloo (Rolde), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 april 1926 [bron: Aktenummer 5].

 


X-b AALTJE KARSSENS is geboren op 8 augustus 1899 in Groningen GR, dochter van JAN KARSSENS en AGINA ARKEMA (zie IX-a). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1113]. AALTJE trouwde, 20 jaar oud, op 8 november 1919 in Vries DR [bron: Aktenummer 47] met ROELOF MEIJERING, 24 jaar oud. ROELOF is geboren op 12 februari 1895 in Benkoelen (Vries) DR, zoon van ROELOF MEIJERING en GRIETJE REINDERT. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 februari 1895 [bron: Aktenummer 20].

Beroep:

Agent van politie


X-c JAN KARSSENS is geboren op 12 oktober 1900 in Hoogkerk GR, zoon van JAN KARSSENS en AGINA ARKEMA (zie IX-a). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 71].

Beroep:

Arbeider

JAN trouwde, 24 jaar oud, op 24 januari 1925 in Roden [bron: Aktenummer 3] met JANTJE WOLD, 20 jaar oud. JANTJE is geboren op 3 maart 1904 in Leutingewolde (Roden), dochter van JAN WOLD en GRIETJE PATER. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1904 [bron: Aktenummer 24].


X-d HARMANNUS KARSSENS is geboren op 18 april 1907, zoon van JAN KARSSENS en AGINA ARKEMA (zie IX-a). HARMANNUS is overleden op 14 december 1980, 73 jaar oud. Hij is begraven in Vries DR. HARMANNUS trouwde met GATSKE SMIT. GATSKE is geboren op 15 april 1920. GATSKE is overleden op 5 januari 1987, 66 jaar oud. Zij is begraven in Vries DR.


Kind van HARMANNUS en GATSKE:

 

1 JANTINA KARSSENS, geboren op 2 september 1953 in Taarlo Vries Dr. JANTINA is overleden op 17 juli 1955 in Taarlo Vries Dr, 1 jaar oud. Zij is begraven in Vries DR.

 


X-e MARTJE KARSSENS is geboren op 13 september 1908 in Taarlo Vries Dr, dochter van JAN KARSSENS en AGINA ARKEMA (zie IX-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 september 1908 [bron: Aktenummer 85]. MARTJE trouwde, 20 jaar oud, op 18 mei 1929 in Vries DR [bron: Aktenummer 27] met HARM VAN DALEN, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 18 augustus 1960 in Vries DR (Echtscheiding). HARM is geboren op 10 augustus 1905 in Vries DR, zoon van EGBERT VAN DALEN en AALTJE STAATS. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 augustus 1905 [bron: Aktenummer 80].

Beroep:

Landbouwer


X-f EGBERT ARKEMA is geboren op 17 juli 1903 in Groningen GR, zoon van HENDRIK ARKEMA (zie IX-b) en ANNA HOPMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juli 1903 [bron: Aktenummer 1087]. EGBERT is overleden op 24 februari 1968 in Delfzijl GR, 64 jaar oud. Hij is begraven op 29 februari 1968 in Delfzijl GR.

Beroep:

Boekhouder, plaatsvervangend directeur Havenschap Delfzijl, raadslid, wethouder Delfzijl

EGBERT:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 4 juli 1928 in Delfzijl GR [bron: Aktenummer 45] met PIETERKE (PIE) BOER, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1950 (Echtscheiding). PIE is geboren op 13 juli 1905 in Delfzijl GR, dochter van KLAAS BOER en JANTJE KUIPER. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 134]. PIE is overleden op 14 mei 1983 in Groningen GR, 77 jaar oud.

(2) trouwde, 48 jaar oud, op 12 december 1951 in Ten Boer GR met GRIETJE BIERENGA, 48 jaar oud. GRIETJE is geboren op 2 februari 1903 in Stedum GR, dochter van LAMMERT BIERENGA en HEILTJE BUS. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 7]. GRIETJE is overleden op 19 december 1987 in Delfzijl GR, 84 jaar oud. Zij is begraven op 23 december 1987 in Delfzijl GR.


Kinderen van EGBERT en PIE:

 

1 HENRDRIK ARKEMA.

2 A.J. (ANNIE) ARKEMA, geboren in 1930.

Beroep:

Arts

 


X-g RUDOLF HILKO KAMPHUIS is geboren in 1912 in Arnhem GLD, zoon van HILKO KAMPHUIS en MARTJE ARKEMA (zie IX-c). RUDOLF is overleden op 23 januari 1972 in Arnhem GLD, 59 of 60 jaar oud. Hij is gecremeerd op 27 januari 1972 in Dieren. RUDOLF:

(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 24 september 1941 met JURRINE BLAAUW, ongeveer 29 jaar oud. JURRINE is geboren omstreeks 1912. JURRINE is overleden op 5 mei 1968 in Arnhem GLD, ongeveer 56 jaar oud. Zij is gecremeerd op 9 mei 1968 in Dieren.

(2) trouwde, 58 of 59 jaar oud, op 18 juni 1971 in Enschede met T.J. WISMAN.


Kind van RUDOLF en JURRINE:

 

1 RUDOLF HILKO KAMPHUIS, geboren op 24 maart 1954 in Arnhem GLD.

 


X-h WILHELMINA GEERTRUIDA CHRISTINA VAN DIJKUM is geboren op 26 februari 1916 in Groningen GR, dochter van CHRISTIAAN VAN DIJKUM en KLASIENA ARKEMA (zie IX-d). WILHELMINA is overleden op 15 juni 1996 in Bentley, Western Australia, Australia, 80 jaar oud. Zij is begraven in Karrakatta, Western Australia, Australia. WILHELMINA trouwde, 23 jaar oud, op 30 maart 1939 in Deventer OV met JOHANNES GERRIT FERDINAND BELTMAN, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van WILHELMINA en JOHANNES: 1957 geemigreerd met de Sibajak naar Australie, aangekomen 29 augustus 1957 te Melbourne

JOHANNES is geboren op 7 september 1914 in Deventer OV, zoon van ALBERT HENDRIK BELTMAN en JOHANNA SCHAAKE. JOHANNES is overleden op 12 augustus 1998 in Bentley, Western Australia, Australia, 83 jaar oud. Hij is begraven in Karrakatta, Western Australia, Australia.

Beroep:

Groentehandelaar, tuinman


Kinderen van WILHELMINA en JOHANNES:

 

1 KLASIENA JOHANNA (INEKE) BELTMAN, geboren op 14 februari 1940 in Deventer OV. INEKE is overleden op 27 september 2003 in Australiλ, 63 jaar oud. INEKE trouwde, 21 jaar oud, op 14 februari 1961 met THOMAS GERWYN ROY JONES.

2 JOHANNA CHRISTINA (NONO) BELTMAN, geboren op 20 mei 1941 in Deventer OV. NONO is overleden op 6 oktober 1996 in Victoria Park, Western Australia, Australia, 55 jaar oud. Zij is begraven in Karrakatta, Western Australia, Australia.

Notitie bij NONO: Krista

3 WILHELMINA GEERTRUIDA CHRISTINA (HELMA) BELTMAN, geboren op 2 juni 1944 in Deventer OV. HELMA is overleden op 20 september 1976 in Perth, Western Australia, Australia, 32 jaar oud. HELMA begon een relatie met KERRY J. ANDREWS.

4 JULIENA BELTMAN, geboren op 8 april 1946 in Deventer OV. JULIENA trouwde, 23 jaar oud, op 14 februari 1970 in Cottesloe Australia met HUMPHREY DERRICK WRIGHT.

5 ALBERT CHRISTIAAN JOHAN BELTMAN, geboren op 19 januari 1948 in Deventer OV. ALBERT trouwde, 24 jaar oud, op 13 mei 1972 met SUSAN GOODWIN, 20 jaar oud. SUSAN is geboren op 22 augustus 1951.

6 AGINA CHRISTA (GINA) BELTMAN, geboren op 8 januari 1953 in Deventer OV. GINA trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1974 met MARK FOTAKIS, ongeveer 22 jaar oud. MARK is geboren op 22 september 1952.

 


X-i JULINA EGBERDINA VAN DIJKUM is geboren op 1 februari 1918 in Groningen GR, dochter van CHRISTIAAN VAN DIJKUM en KLASIENA ARKEMA (zie IX-d). JULINA is overleden op 3 mei 2011 in Ferwerd, 93 jaar oud. JULINA trouwde, 27 jaar oud, op 7 juni 1945 in Deventer OV met LAMBERTUS HENSTRA, 27 jaar oud. LAMBERTUS is geboren op 12 mei 1918, zoon van ROUKE KLAAS HENSTRA en ALBERTINA SCHUIL. LAMBERTUS is overleden op 13 april 2010 in Ferwerd, 91 jaar oud.


Kinderen van JULINA en LAMBERTUS:

 

1 KLASIENA HENSTRA, geboren op 11 april 1946 in Kantens. KLASIENA trouwde, 24 jaar oud, op 25 september 1970 in Gorinchem met KLAAS SNOEK, 24 jaar oud. KLAAS is geboren op 6 augustus 1946.

2 ALBERTINE HENSTRA, geboren op 30 juni 1947 in Middelstum GR. ALBERTINE trouwde, 26 jaar oud, op 27 december 1973 in ’s-Hertogenbosch met A.A.A. (TON) KUYLEN.

3 ROUKE KLAAS HENSTRA, geboren op 12 oktober 1949 in Middelstum GR.

4 CHRISTIAAN HENSTRA, geboren op 6 mei 1952 in Sleeuwijk. CHRISTIAAN trouwde, 21 jaar oud, op 25 januari 1974 in Groningen GR met IRENE BOS, 22 jaar oud. IRENE is geboren op 23 oktober 1951.

 


X-j EGBERT HENDRIK VAN DIJKUM is geboren op 30 augustus 1919 in Groningen GR, zoon van CHRISTIAAN VAN DIJKUM en KLASIENA ARKEMA (zie IX-d). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Aktenummer 1153]. Hij is gedoopt op 21 september 1919 in Groningen GR.

Notitie bij de geboorte van EGBERT: grootvader (m), oom (m)
Ds. J.J. Miedema

EGBERT is overleden op 4 februari 1997 in ’s-Gravenhage ZH, 77 jaar oud.

Notitie bij overlijden van EGBERT: Predicatie Psalm 90 en 121

Notitie bij EGBERT: Aangenomen op belijdenis 21/05/1939 te Deventer

Beroep:

Ingenieur Tropische Landbouw (Stage bij Jan Zuidveld, * 20/11/1872 Garrelsweer, + 29/06/1949 Garrelsweer, oo 18/05/1905 Ten Boer, Trientje Schutter, * 21/04/1882 Garmerwolde, + 21/02/1941 Garrelsweer en hun zoon Fokko Reinard Zuidveld, * 21/09/1909 Garrelsweer, + 12/12/1944 Neuengamme (D).)

EGBERT trouwde, 25 jaar oud, op 9 augustus 1945 in Diepenveen met MARGARETHA BEEK, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van EGBERT en MARGARETHA: Verloofd 25 december 1943.

MARGARETHA is geboren op 20 april 1922 in Deventer OV, dochter van HENDRIK WILLEM BEEK en WILHELMINA HENDRIKA (MIEN) SOTTHEWES. MARGARETHA is overleden op 28 maart 2001 in Leusden UT, 78 jaar oud.


Kinderen van EGBERT en MARGARETHA:

 

1 WILHELMINA VAN DIJKUM, geboren op 26 november 1946 in ’s-Gravenhage ZH. Zij is gedoopt in januari 1947 in ’s-Gravenhage ZH.

Notitie bij WILHELMINA: Aangenomen op belijdenis 30/03/1969 te ’s-Gravenhage

Beroep:

Lerares

WILHELMINA trouwde, 29 jaar oud, op 30 januari 1976 in ’s-Gravenhage ZH met HENDRIK JAN FREDERIK DAALWIJK, 29 jaar oud. HENDRIK is geboren op 16 maart 1946, zoon van GERT WILLEM DAALWIJK en JANNA KLEIN NAGELVOORT.

2 CHRISTINA VAN DIJKUM, geboren op 22 september 1948 in ’s-Gravenhage ZH.

Beroep:

Verpleegkundige

CHRISTINA trouwde, 26 jaar oud, op 27 september 1974 in Amersfoort UT met HENDRIKUS MARINUS SCHRIJVER. De scheiding werd uitgesproken (Echtscheiding).

3 CHRISTIAAN EGBERT VAN DIJKUM, geboren op 20 februari 1951 in ’s-Gravenhage ZH. Hij is gedoopt op 18 maart 1951 in ’s-Gravenhage ZH.

Notitie bij de geboorte van CHRISTIAAN: grootvader (v), vader
Ds A.J. v/d Sluys
Peettante Rie Mulder-Cieraad

Beroep:

Natuurkundige

CHRISTIAAN trouwde, 25 jaar oud, op 7 oktober 1976 in Amstelveen NH met ANNETTE JACOMINE HEIDSMA, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van CHRISTIAAN en ANNETTE: Verloofd 19 augustus 1975 Grou

ANNETTE is geboren op 18 april 1949 in Oegstgeest ZH, dochter van JACOBUS ALBERTUS HEIDSMA en JANNIGJE MEINTJE SCHUILING.

Notitie bij de geboorte van ANNETTE: grootmoeder (m), overgrootmoeder (m)

ANNETTE is overleden op 5 mei 1998 in Nootdorp ZH, 49 jaar oud. Zij is begraven op 11 mei 1998 in Voorburg ZH.

Beroep:

Verpleegkundige

 

Index (212 personen)

AALTIE JANS (~20-05-1688) [Dochter van I]  I,2

AALTJE HARKES (~30-07-1704) [Nummer III-a]  III-a

AALTJE HARMS [Schoonmoeder van V-b]  V-b

ANJE DERKS (†<1708) [Schoonmoeder van III-a]  III-a

BEERENT KOERTS (~?-08-1711) [Partner van III-c]  III-c

CATARINA JANS [Schoonmoeder van V-b]  V-b

CORNELIS GEERTS [Schoonvader van V-a]  V-a

DERCK UIJTJES [Schoonvader van III-c]  III-c

DERK HARMS (†<1783) [Partner van IV-d]  IV-d

DERK THIJSSENS (~24-08-1703) [Partner van III-a]  III-a

DIENA ALBERTS [Schoonmoeder van V-d]  V-d

ELSKE OOMKES (~16-08-1716) [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

FOCKE HINDRIKS  I

FOCKE PIETERS (~24-04-1757, †<1814) [Partner van IV-d]  IV-d

GEERT HARKES (~24-03-1715) [Nummer III-e]  III-e

GRIETJE SIJTZES (†<1751) [Partner van III-e]  III-e

GRIETJEN TAKES [Schoonmoeder van V-a]  V-a

HARKE JANS (*±1680) [Nummer II]  II; III-a; III-b; III-c; III-d; III-e; III-f

HARRM JANS [Partner van IV-b]  IV-b; V-a

HELENA MENKEN [Schoonmoeder van IV-c]  IV-c

HEMKE GERRITS [Partner van III-e]  III-e

HOMME NN [Vader van I]  I

IDE GEERTS (*±1650) [Partner van I]  I

JACOB HARKES (~05-01-1721) [Nummer III-f]  III-f

JACOBJEN JANSEN [Schoonmoeder van III-c]  III-c

JAN ALBERTS (†<1784) [Partner van IV-d]  IV-d

JAN DERCKS (~14-10-1708, †<1747) [Partner van III-c]  III-c

JAN HARKES (*±1705, †<1780) [Nummer III-b]  III-b; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d

JAN HINDRICKS [Schoonvader van III-b]  III-b

JAN HOMMES (*±1650) [Nummer I]  I; II

JANTIEN CORNELLIS [Schoonmoeder van III-b]  III-b

JANTIJN WILLEMS (*±1720) [Partner van III-d]  III-d

KOERT BEERENS [Schoonvader van III-c]  III-c

NIESKE KOENS [Schoonmoeder van III-c]  III-c

OOMKE REMKES (~05-11-1747, †<1812) [Partner van IV-b]  IV-b; V-b; V-c; V-d

PETER JELTES  III-e

PIETER HINDRIKS [Schoonvader van IV-d]  IV-d

PIETER KLASENS (†<1756) [Schoonvader van V-c]  V-c

REINDER HARKES (~14-02-1712) [Nummer III-d]  III-d

REMPKE DERCKS (~05-01-1710) [Schoonvader van IV-b]  IV-b

RENSKE FOCKES [Schoonmoeder van IV-d]  IV-d

SIBO JANS [Schoonvader van V-b]  V-b

SIJBEN JANS [Partner van II]  II; III-a; III-b; III-c; III-d; III-e; III-f

THIES SIMONS ([]31-12-1750) [Schoonvader van III-a]  III-a

TIEMEN HILBRANDS [Schoonvader van V-d]  V-d

TRIJNIE JANS (*±1650) [Partner van I]  I; II

TRIJNTJE PIETERS [Partner van III-f]  III-f

ALBERTS, MARTJE (†<1808)  V-c

ANDREWS, KERRY J.  X-h,3

ARKEMA, A.J. (ANNIE) (*1930) [Dochter van X-f]  X-f,2

ARKEMA, AALTJEN JANS (~13-05-1731, †18-07-1815) [Nummer IV-a]  IV-a

ARKEMA, AGINA (*28-08-1873, †05-01-1946) [Nummer IX-a]  IX-a; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e

ARKEMA, EGBERT (*30-11-1851, †02-06-1897) [Nummer VIII]  VIII; IX-a; IX-b; IX-c; IX-d

ARKEMA, EGBERT (*17-07-1903, †24-02-1968) [Nummer X-f]  X-f

ARKEMA, EGBERT JANS (~06-04-1799, †01-11-1866) [Nummer VI]  VI; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f

ARKEMA, ELSKE OOMKES (~02-05-1773, †27-01-1859) [Nummer V-b]  V-b

ARKEMA, EVERHARDUS (*29-05-1857, †15-02-1861) [Zoon van VII-a]  VII-a,2

ARKEMA, HARMKE (*28-06-1836, †28-09-1888) [Nummer VII-f]  VII-f

ARKEMA, HENDERICA (*15-05-1833, †29-12-1927) [Nummer VII-e]  VII-e

ARKEMA, HENDRIK (*26-01-1876, †26-10-1945) [Nummer IX-b]  IX-b; X-f

ARKEMA, HENRDRIK [Zoon van X-f]  X-f,1

ARKEMA, HINDERICA EGBERTS (*13-10-1828, †29-10-1828) [Dochter van VI]  VI,5

ARKEMA, HINDERIKUS EGBERTS (*23-12-1822, †02-12-1913) [Nummer VII-c]  VII-c

ARKEMA, HINDERKJE OOMKES (~30-04-1780, †09-09-1865) [Nummer V-d]  V-d

ARKEMA, JAN HARMS (~29-10-1758, †09-02-1841) [Nummer V-a]  V-a

ARKEMA, JANTIJN JANS (~05-06-1740, †06-02-1814) [Nummer IV-d]  IV-d

ARKEMA, KLAAS (*14-09-1880, †27-02-1881) [Zoon van VIII]  VIII,6

ARKEMA, KLAAS EGBERTS (*01-10-1818, †26-07-1888) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII

ARKEMA, KLASIENA (*05-07-1879, †12-08-1932) [Nummer IX-d]  IX-d; X-h; X-i; X-j

ARKEMA, KORNELIS EGBERTS (*27-01-1830, †03-11-1910) [Nummer VII-d]  VII-d

ARKEMA, MARTJE (*12-09-1877, †06-06-1969) [Nummer IX-c]  IX-c; X-g

ARKEMA, NN (levenloos *12-09-1877) [Zoon van VIII]  VIII,4

ARKEMA, PIETERKE EGBERTS (*23-06-1825, †10-05-1842) [Dochter van VI]  VI,4

ARKEMA, SIJBEN JANS (~16-08-1733, †21-09-1826) [Nummer IV-b]  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d

ARKEMA, TRIENTJE EGBERTS (*28-07-1820, †01-05-1903) [Nummer VII-b]  VII-b

ARKEMA, TRIJNTJE OOMKES (~20-08-1775, †26-11-1852) [Nummer V-c]  V-c; VI

BAKKER, JACOB JANNES [Schoonvader van V-b]  V-b

BAKKER, JANNES JACOBS (~31-12-1769, †25-03-1834) [Partner van V-b]  V-b

BEEK, HENDRIK WILLEM (*28-08-1888, †24-01-1969) [Schoonvader van X-j]  X-j

BEEK, MARGARETHA (*20-04-1922, †28-03-2001) [Partner van X-j]  X-j

BELTMAN, AGINA CHRISTA (GINA) (*08-01-1953) [Dochter van X-h]  X-h,6

BELTMAN, ALBERT CHRISTIAAN JOHAN (*19-01-1948) [Zoon van X-h]  X-h,5

BELTMAN, ALBERT HENDRIK (*20-06-1882, †31-05-1947) [Schoonvader van X-h]  X-h

BELTMAN, JOHANNA CHRISTINA (NONO) (*20-05-1941, †06-10-1996) [Dochter van X-h]  X-h,2

BELTMAN, JOHANNES GERRIT FERDINAND (*07-09-1914, †12-08-1998) [Partner van X-h]  X-h

BELTMAN, JULIENA (*08-04-1946) [Dochter van X-h]  X-h,4

BELTMAN, KLASIENA JOHANNA (INEKE) (*14-02-1940, †27-09-2003) [Dochter van X-h]  X-h,1

BELTMAN, WILHELMINA GEERTRUIDA CHRISTINA (HELMA) (*02-06-1944, †20-09-1976) [Dochter van X-h]  X-h,3

BIERENGA, GRIETJE (*02-02-1903, †19-12-1987) [Partner van X-f]  X-f

BIERENGA, LAMMERT [Schoonvader van X-f]  X-f

BIRZA, GRIETJE (*05-11-1880, †05-07-1968)  IX-d

BLAAUW, JURRINE (*±1912, †05-05-1968) [Partner van X-g]  X-g

BOER, GRIETJE AALDRIKS [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c

BOER, KLAAS [Schoonvader van X-f]  X-f

BOER, PIETERKE (PIE) (*13-07-1905, †14-05-1983) [Partner van X-f]  X-f

BOLT, DERK HARMS (~02-01-1803, †15-12-1848)  VII-a

BOS, GEERTRUID KLAASSENS (~04-11-1796, †13-10-1881) [Partner van VI]  VI; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f

BOS, IRENE (*23-10-1951)  X-i,4

BOS, KLAAS KORNELIS (~20-09-1761, †05-03-1817) [Schoonvader van VI]  VI

BOSCH, ANNA JANS (*17-03-1849, †04-02-1882) [Schoonmoeder van IX-b]  IX-b

BREEDLAND, MARTJE DERKS (*17-04-1811, †22-12-1875) [Schoonmoeder van VIII]  VIII

BRENSEL, ANNA MARGARETHA [Schoonmoeder van V-c]  V-c

BRONDIJK, HARM JANS (*24-07-1723, †20-10-1813) [Partner van IV-a]  IV-a

BUREMA, ELSKE HINDRIKS [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f

BUS, HEILTJE [Schoonmoeder van X-f]  X-f

DAALWIJK, GERT WILLEM (*15-08-1917, †27-09-2000)  X-j,1

DAALWIJK, HENDRIK JAN FREDERIK (*16-03-1946)  X-j,1

DALEN, EGBERT VAN (*08-02-1864, †03-02-1945) [Schoonvader van X-e]  X-e

DALEN, HARM VAN (*10-08-1905) [Partner van X-e]  X-e

DERTIEN, AALTJE (*24-06-1843, †19-02-1917) [Schoonmoeder van IX-a]  IX-a

DIJKEN, FROUWKE VAN (*03-06-1826, †19-06-1919) [Partner van VII-c]  VII-c

DIJKEN, PIETER JANS VAN [Schoonvader van VII-c]  VII-c

DIJKUM, CHRISTIAAN VAN (*19-03-1890, †11-03-1975) [Partner van IX-d]  IX-d; X-h; X-i; X-j

DIJKUM, CHRISTIAAN EGBERT VAN (*20-02-1951) [Zoon van X-j]  X-j,3

DIJKUM, CHRISTINA VAN (*22-09-1948) [Dochter van X-j]  X-j,2

DIJKUM, EGBERT HENDRIK VAN (*30-08-1919, †04-02-1997) [Nummer X-j]  X-j

DIJKUM, JULINA EGBERDINA VAN (*01-02-1918, †03-05-2011) [Nummer X-i]  X-i

DIJKUM, WILHELMINA VAN (*26-11-1946) [Dochter van X-j]  X-j,1

DIJKUM, WILHELMINA GEERTRUIDA CHRISTINA VAN (*26-02-1916, †15-06-1996) [Nummer X-h]  X-h

DIJKUM, WILLEMINA VAN (*26-01-1865, †22-07-1933) [Schoonmoeder van IX-d]  IX-d

FOTAKIS, MARK (*22-09-1952)  X-h,6

GOODWIN, SUSAN (*22-08-1951)  X-h,5

HEIDSMA, ANNETTE JACOMINE (*18-04-1949, †05-05-1998)  X-j,3

HEIDSMA, JACOBUS ALBERTUS (*06-06-1911, †04-07-1983)  X-j,3

HENSTRA, ALBERTINE (*30-06-1947) [Dochter van X-i]  X-i,2

HENSTRA, CHRISTIAAN (*06-05-1952) [Zoon van X-i]  X-i,4

HENSTRA, KLASIENA (*11-04-1946) [Dochter van X-i]  X-i,1

HENSTRA, LAMBERTUS (*12-05-1918, †13-04-2010) [Partner van X-i]  X-i

HENSTRA, ROUKE KLAAS (*23-02-1887, †25-04-1963) [Schoonvader van X-i]  X-i

HENSTRA, ROUKE KLAAS (*12-10-1949) [Zoon van X-i]  X-i,3

HOPMA, ANNA (*28-08-1876, †05-10-1966) [Partner van IX-b]  IX-b; X-f

HOPMA, PIETER BARTELT (*16-10-1840, †17-09-1885) [Schoonvader van IX-b]  IX-b

HUT, ROELFIEN ARENTS [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e

JONES, THOMAS GERWYN ROY  X-h,1

JONG, DERK DE (*24-01-1831, †08-02-1875)  VII-c

KAMPHUIS, HILKO (*26-10-1876, †08-09-1940) [Partner van IX-c]  IX-c; X-g

KAMPHUIS, NN (levenloos *21-11-1906) [Zoon van IX-c]  IX-c,1

KAMPHUIS, ROELF [Schoonvader van IX-c]  IX-c

KAMPHUIS, RUDOLF HILKO (*1912, †23-01-1972) [Nummer X-g]  X-g

KAMPHUIS, RUDOLF HILKO (*24-03-1954) [Zoon van X-g]  X-g,1

KARSSENS, AALTJE (*08-08-1899) [Nummer X-b]  X-b

KARSSENS, EGBERT (*28-04-1897) [Nummer X-a]  X-a

KARSSENS, GERRIT JAN (*?-05-1925, †01-04-1926) [Zoon van X-a]  X-a,2

KARSSENS, HARMANNUS (*18-04-1907, †14-12-1980) [Nummer X-d]  X-d

KARSSENS, HENDRIK (*25-03-1902, †24-02-1927) [Zoon van IX-a]  IX-a,5

KARSSENS, JAN (*22-08-1838, †01-07-1886) [Schoonvader van IX-a]  IX-a

KARSSENS, JAN (*21-12-1870, †16-03-1928) [Partner van IX-a]  IX-a; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e

KARSSENS, JAN (*05-08-1898, †22-03-1899) [Zoon van IX-a]  IX-a,2

KARSSENS, JAN (*12-10-1900) [Nummer X-c]  X-c

KARSSENS, JAN (*23-03-1924, †25-03-1924) [Zoon van X-a]  X-a,1

KARSSENS, JANTINA (*02-09-1953, †17-07-1955) [Dochter van X-d]  X-d,1

KARSSENS, MARTJE (*13-09-1908) [Nummer X-e]  X-e

KARSSENS, NN (levenloos *04-06-1918) [Kind van IX-a]  IX-a,8

KLEIN NAGELVOORT, JANNA (*29-08-1917)  X-j,1

KLOOSTER, ALBERT BARTELDS [Schoonvader van VII-c]  VII-c

KLOOSTER, PILKE ALBERTS (*15-01-1817, †29-06-1881) [Partner van VII-c]  VII-c

KOL, HINDRIKA EISSES (~14-08-1763, †05-08-1837) [Schoonmoeder van VI]  VI

KROES, ARIES EISSES (*06-02-1824, †30-05-1879) [Partner van VII-b]  VII-b

KROES, EISSE HARMS [Schoonvader van VII-b]  VII-b

KUIPER, JANTJE [Schoonmoeder van X-f]  X-f

KUYLEN, A.A.A. (TON)  X-i,2

LAMAN, HARMKE ARENTS (~02-12-1792, †25-02-1848) [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d

MEIJERING, ROELOF [Schoonvader van X-b]  X-b

MEIJERING, ROELOF (*12-02-1895) [Partner van X-b]  X-b

MODDERMAN, ANJE [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c

MOS, BEERTJE HARMS [Schoonmoeder van V-c]  V-c

MOS, HARM PIETERS (~27-09-1745, †04-12-1819) [Partner van V-c]  V-c

MOS, PIETER (*28-03-1813, †30-03-1891) [Zoon van V-c]  V-c,3

MOS, PIETERKE HARMS (*05-01-1810, †03-07-1868) [Dochter van V-c]  V-c,2

NIEHUIS, HILBRAND TIEMENS (*01-01-1775, †21-05-1851) [Partner van V-d]  V-d

NN, NN [Partner van V-c]  V-c; VI

NN, NN [Schoonvader van IX-d]  IX-d

OOSTERMAN, HARM TEMMES (*24-09-1753, †20-08-1827)  IV-c

PATER, GRIETJE (*08-12-1868, †12-04-1915) [Schoonmoeder van X-c]  X-c

PINKSTERBOER, AGINA ALBERTS (*07-01-1812, †04-02-1892) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII

PINKSTERBOER, ALBERT LUITJES (~13-11-1774, †20-08-1844) [Schoonvader van VII-a]  VII-a

REINDERT, GRIETJE [Schoonmoeder van X-b]  X-b

ROTGERS, GEERT SIEBES (~14-08-1768, †30-03-1811) [Partner van V-b]  V-b

RUITER, ARENTJE GEERTS (*24-12-1826, †20-10-1906) [Partner van VII-d]  VII-d

RUITER, GEERT HINDRIKS (*1788, †30-11-1833) [Schoonvader van VII-d]  VII-d

SCHAAKE, JOHANNA (*27-05-1885, †18-08-1963) [Schoonmoeder van X-h]  X-h

SCHELTENS, DERKJE (~16-06-1775, †03-12-1817) [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a

SCHIPPER, AUKE KORNELIS (~30-11-1777, †03-01-1836) [Partner van V-a]  V-a

SCHOLMA, HINDRIK JULLES (*28-12-1807, †21-06-1880) [Schoonvader van VIII]  VIII

SCHOLMA, JULLINA (*22-06-1850, †14-10-1881) [Partner van VIII]  VIII; IX-a; IX-b; IX-c; IX-d

SCHRIJVER, HENDRIKUS MARINUS  X-j,2

SCHUIL, ALBERTINA (*17-10-1887, †1968) [Schoonmoeder van X-i]  X-i

SCHUILING, JANNIGJE MEINTJE (*22-06-1909, †01-12-2001)  X-j,3

SCHUTTER, ALBERTJE KLAASSEN [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c

SMIT, GATSKE (*15-04-1920, †05-01-1987) [Partner van X-d]  X-d

SNOEK, KLAAS (*06-08-1946)  X-i,1

SOTTHEWES, WILHELMINA HENDRIKA (MIEN) (*14-08-1888, †17-04-1974) [Schoonmoeder van X-j]  X-j

STAATS, AALTJE (*26-02-1871, †>1945) [Schoonmoeder van X-e]  X-e

VENEKER, HARM [Schoonvader van IV-c]  IV-c

VENEKER, TEKLA HARMS (*25-04-1750, †15-10-1834) [Partner van IV-c]  IV-c

VIJFSCHAGT, GERRIET (*05-03-1868, †03-10-1908) [Schoonvader van X-a]  X-a

VIJFSCHAGT, ROELOFJE (*28-09-1897) [Partner van X-a]  X-a

VOS, IDA (*06-05-1870, †07-09-1933) [Schoonmoeder van X-a]  X-a

WAAN, ANDRIES THEODORIKUS (*25-06-1775, †17-01-1854) [Partner van V-c]  V-c

WAAN, THEODORIKUS [Schoonvader van V-c]  V-c

WEERT, HINDRICK JANS (~?-05-1736, †07-10-1810) [Nummer IV-c]  IV-c

WESTERHOF, PIETERKE ARIES [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b

WESTERT, TRIJNIE JANS (~14-09-1702, []02-06-1778) [Partner van III-b]  III-b; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d

WESTERT, TRIJNJE HARKES (~14-10-1708) [Nummer III-c]  III-c

WISMAN, T.J. [Partner van X-g]  X-g

WOLD, JAN [Schoonvader van X-c]  X-c

WOLD, JANTJE (*03-03-1904) [Partner van X-c]  X-c

WOLDHUIS, HENDRIK (*24-08-1835, †29-06-1916) [Partner van VII-f]  VII-f

WOLDHUIS, KORNELIS HARMS [Schoonvader van VII-f]  VII-f

WOLF, JAN AEILTS [Schoonvader van VII-e]  VII-e

WOLF, SCHELTE (*08-07-1837, †26-07-1912) [Partner van VII-e]  VII-e

WRIGHT, HUMPHREY DERRICK  X-h,4


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-06-2012 15:15