mijn stamreeks
1.
 

2.

Deze stamreeks begint met Jacob Jan Gherytsz, die ca 1440 werd geboren en van wie bekend is dat hij op 03-08-1500 een woning verkrijgt zuidwaarts van Allemansbos te Wassenaar. 

Van hem is een zoon bekend die Jan Jacobsz werd genoemd en ca 1470 te Wassenaar zou zijn geboren en ca 1542 aldaar overleden. Ca 1505 zou Jan Jacobsz zijn gehuwd met Claesgen Gherytsdr. Zij had een zus, Hendricgen, die was gehuwd met Joost Ruychrock van de Werve (bastaardzoon van Mr. Philips Ruychrock van de Werve en dus kleinzoon van Jan Ruychrock van de Werve). ('Ruychrock.Fragmentaria'. - in het vervolg afgekort tot R.F. - nr.50 dec 1994.) Aan deze zwager, die tot de adellijke familie Ruychrock van de Werven behoorde, zou Jan Jacobsz de familienaarm Ruychrock - op aandringen van de zwager en diens echtgenote, Jans schoonzuster - hebben ontleend. Jan Jacobsz en Claesgen hadden zeven zonen en drie dochters. (R.F. 49, blz.333)

 
Tijd van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Op 17-11-1421 had de St-Elisabethsvloed plaats. Er breekt een tijd van stormvloeden aan: 1530: Verdronken Land van Zuid-Beveland; 1570: Verdronken Land van Saeftinghe. Tevens een periode van De Kleine IJstijd. In 1492 ontdekte Columbus Amerika en werd Desiderius Erasmus tot priester gewijd (1506 "Lof der Zotheid"). Op 31-10-1517 spijkert Maarten Luther zijn 95 stellingen op een kerkdeur. Antwerpen was in die tijd de grootste stad van Europa, waarheen velen uitweken ten gevolge van godsdiensttwisten. De eerste bekende en beschreven zeereis rond de wereld van Magelhaes vond plaats in de jaren 1520-1522.
  1. Adriaen  (genoemd in Morgenboeken van Wassenaar van 1544 en 1598), had landerijen in Wassenaar, maar woonde waarschijnlijk in Den Haag
  2. Cornelis  gaf zich later als schout te Voorburg (1575) de naam Muyser; enkele kinderen van hem noemden zich ook Muyser, andere Ruychrock 
  3. Thielman  rond 1544 overleden, is wel getrouwd geweest, maar waarschijnlijk overleden zonder mannelijke nakomelingen 
  4. Anthonis  ---> 
  5. Jan  ? (misschien gehuwd met Catharina Jongelincx? R.F.58, blz.50)
  6. Jacob 
  7. Gisbrecht 
  8. Trijntgen  gehuwd met Daniël Huygens, woonden in Wassenaar in de Weststraat (nu: De Gang) 
  9. Neeltgen  gehuwd met Adriaen Janszn, woonde te Wassenaar 
  10. Philip  gehuwd met Cornelis Huygesz 
 
Op 05-06-1568 werden de Graven van Egmond en Hoorne op last van Alva te Brussel onthoofd. Op 01-04-1572 werd den Briel door de Watergeuzen ingenomen. In 1573 werd Haarlem gedurende een half jaar door de Spanjaarden belegerd. Beleg van Leiden van mei tot 03-10-1574. De omgeving van Leiden werd onder water gezet. Vóór dit ontzet vond op 17 september 1575 de slag bij Zoetermeer plaats, gewonnen door de Geuzen die daarna naar Leiden konden optrekken. 
3. Anthonis Jansz werd ca 1510 geboren te Wassenaar en is rond 1579 aldaar overleden. Hij komt in akten voor als "bouwman onder Wassenaar". Hij is op 10-04-1535 getrouwd te Rijswijk met Machtelt Herpertsdr, die tussen 1556 en 1579 te Rijswijk moet zijn overleden. De nalatenschap van Anthonis Jansz wordt op 19-12-1613 door schout en schepenen van "Wassenaer en Zuydtwyck" geregeld (de akte is bekend - R.F. nr. 35, maart 1991). Zij lieten bij hun overlijden 228 hont aan landerijen na aan hun kinderen (1 hont was 1420 vierkante meter, in het totaal dus ruim 32 ha). Wilt u de kaart zien waarop deze landerijen bij benadering zijn aangegeven, klik dan . De plek moet ongeveer zijn waar nu het landgoed Langenhorst te vinden is. (R.F. 71 mrt 2000) 
Van Anthonis en Machtelt zijn deze vijf kinderen bekend, waarvan het geboortejaar wordt vermoed:
1. Huygh Thonisz geb. 1530 --gehuwd met Baertgen; zij hadden één kind: Cornelis Huygensz gehuwd met Janne (op 05-10-1625 begraven in Wassenaar) Cornelis en Janne hadden een kind Huig Corneliszn (op 14-04-1652 ondertrouw met Maria Jansdr Ariëns, uit Den Haag). Zij hadden twee kinderen onder wie Jan Huigen (gedoopt op 05-07-1667 te Wassenaar en op 26-01-1687 te Den Haag gehuwd met Ariaentje Jans + 14-08-1728). Elders worden genoemd: Herpert Huygensz en Anthony Huygensz. Na drie generaties is deze tak uitgestorven, hoewel in R.F. 2005/2 een oproep staat van een mogelijke nazaat.
2. Cornelis Thonis geb. 1530 --gehuwd met Maritgen Gerrits (zie R.F. nr.25, okt.1988).
3. Bastiaen Thonisz geb. 1530 --rond 1575 geh. met Beatrix Lenaertsdr (ca. 1598 naar Eykenduynen verhuisd na zich te hebben uitgekocht uit de erfenis van hun ouders) (zie R.F. nr.17 juli 1986, nr.27 maart 1989 en nr.35 maart 1991). Zij hadden een dochter Machtelt die (na 1e huwelijk met Huybert Hendrikxzn, geb.?-11-1612 te Rijswijk; huwelijk op 31-10-1639 te Den Haag, overl. 1619) op 05-01-1620 een tweede huwelijk sloot met Claes Cornelisz Boshuysen. Zij kregen twee zonen en twee dochters van wie de eerste twee zich ook Ruychrock noemden en de andere twee van Boschuysen. Zij zijn de voorouders van de Westlandse/ Bergschenhoekse tak van de Ruigrokken en waren/zijn merendeels niet r.-k.
4. Anna Thonisdr  .....overl. 1579 --was gehuwd met Gerrit Aertsz; zij hadden twee dochters: Maritgen (geh. met Cornelis Cornelisse) en Claesgen 
5. Adriaen Thonisz geb. 1545 --

Willem van Oranje (geb. 1533) werd op 10-07-1584 te Delft vermoord. 1609-1621 Twaalfjarig Bestand

4. Adriaen Thonis Ruychrock (ook wel Arijen genoemd) moet rond 1545 zijn geboren en overleed op 16-10-1634 te Wassenaar.
Hij overleed op 10-10-1634 en werd op 16-10-1634 begraven te Wassenaar. Hij moet - zoals zijn ouders en grootouders - te Wassenaar een boerderij hebben gehad. 
Hij zou 13-05-1579 zijn getrouwd met Neeltgen Florensdr, die rond 1540 werd geboren en overleden te Wassenaar tussen 08-09-1598 en 19-11-1599. Zij was eerder gehuwd met Leendert Ewoutsz - evenals Adriaen Thonis Ruychrock 'bouwman' te Wassenaar - die in 1579 zou zijn overleden. Uit dit eerste huwelijk had zij reeds drie kinderen:
1. Crijn Leendertsz
2. Floris Leendertsz
3. Maritgen Leendertsdr 
geb. ca 1570 te Wassenaar, begraven 09-11-1631 te Wassenaar
geb. vóór 1579
geb. vóór 1579 en overleden na 1623, gehuwd met Arijen Pieters Joostenz Haesbrouck 
Deze drie kinderen kregen bij het tweede huwelijk van hun moeder ook de familienaar Ruychrock. Omdat deze kinderen niet rechtstreeks van Anthonis Jansz afstammen, worden zij in de familieadministratie van de Vereniging Ruychrock History genoemd in de zgn "Ewout-tak". (Zie R.F. nr.16 april 1986)
Uit het huwelijk van Adriaen Thonis Ruychrock en Neelten Florensdr zouden deze kinderen zijn geboren:
1. Leendert (Lenaert) Aryensz geb. plm. 1580, overleden en begraven 12-03-1662 te Wassenaar
gehuwd met Marijtgen Cornelisdr in 't Weer (geb.1578, overl. 16-04-1653, begr. 23-04-1653 te Wassenaar
2. Theunis Aryensz geb. plm. 1578, overl. 25-05-1649 te Wassenaar, gehuwd met Arentgen Cornelisdr.
zij hadden vier kinderen: Phillips (overl. 04-05-1655, begraven op 04-05-1655 te Wassenaar), Neeltgen (overl. 24-09-1670), Beatris (overl. 26-09-1684) en Maritgen (overl. 06-06-1643)
In R.F. 35, blz.170 is sprake van deze nakomelingen (Zie ook R.F. nr.35 maart 1991 en nr.52 juni 1995)
5. Crijn Leendertszn wordt ca 1570 te Wassenaar geboren en overlijdt daar op 09-11-1631. Hij huwde daar (vermoedelijk is dit zijn tweede huwelijk) met Jannigen Jansdr (Jobgen ?), die ca 1620 in Wassenaar is overleden. Van hen zijn zeven kinderen bekend met de familienaam Ruychrock: 
1. Maritgen
2. Lijsbeth
3. Neeltgen
4. Leendert
5. Leuntgen
6. Geertgen
7. Adraentgen 
geb. ca 1601
?
?
geb. ca 1604
?
?


Prins Maurits van Nassau leefde van 1567 tot 1625. Hij was de rijkste man der Nederlanden. Johan van Oldenbarnevelt, Heer van Berkel van Rodenrijs, werd op 13-05-1619 te 's-Gravenhage terechtgesteld. De V.O.C werd in 1602 opgericht. 09-09-1628 Piet Hein maakt de Zilvervloot buit.

6. Leendert Crijnsz Ruychrock wordt ca 1604 te Wassenaar geboren. Hij is waarschijnlijk op 28-04-1628 in 's-Gravenhage getrouwd met Leysbeth Jansdr van der Lubbe (geb. ca 1604). Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend::
1. Jobgen
2. Jaepgen
3. Maritgen
gedoopt 22-02-1630 te 's-Gravenhage
gedoopt 11-11-1632 idem
gedoopt 06-07-1635 idem, overleden 25-07-1635


Ook is van hem de trouwdatum 17-08-1637 te 's-Gravenhage bekend met Leuntgen Claesdr. van Wouw. Uit het huwelijk van Leendert en Leuntgen komen deze kinderen voort:
1. Crijn
2. Claes
3. Jacoba
4. Jacob
5. Jan Leendertsz 
6. Pieter Leendertsz 
...
...
gedoopt 12-01-1643 te Eyckenduynen (Oude Molstraat, 's-Gravenhage)
gedoopt 17-02-1644 te Eyckenduynen
gedoopt 16-02-1647 te Eyckenduynen
?


7. Jan Leendertsz Ruychrock wordt gedoopt op 16-02-1647 te Eyckenduynen. Hij is op 24-05-1672 (1671?) te Eyckenduynen getrouwd met Maertje Cornelisdr van der Loos, dochter van Cornelis Cornelisz van der Loos, overleden 16-12(02?)-1719 te Voorburg. Jan Leendertsz overlijdt in 1686. Van hen zijn twee kinderen bekend, die de familienaam Ruygrok gaan voeren:
1. Leendert Jansz
2. Maarten (Martinus) Jansz
geb. ca 1678
geb. ca 1680 te Wassenaar


Misschien zou er nog een derde kind zijn, Maria of Marytgen, maar zekerheid daaromtrent heb ik niet. 

De 17e Eeuw is de Gouden Eeuw in de Noordelijke Nederlanden. Na de Val van Antwerpen komen veel Franse (Hugenoten) en Zuid-Nederlandse immigranten naar het noorden. Ook joden uit Spanje en Portugal die daar door de Inquisitie worden vervolgd. Niet alleen om hun geloof verdrevenen komen; ook kooplui en geleerden (Vondel). In het leger van Frederik Hendrik dienden 2000 buitenlandse officieren. De schilderkunst leverde vele Nederlandse beroemdheden. 

8. Leendert Jansz Ruygrok moet rond 1678 zijn geboren. Zijn overlijdensdatum is 04-08-1754 te Wassenaar. Op 08-01-1702 is hij  te Wassenaar getrouwd (daags daarvoor kerkelijk) met Crijntje Jansdr van Langevelt, die op 05-03-1674 te Wassenaar was gedoopt als dochter van Jan Meesz van Langeveld en Hillegont Willemsdr van Heemskerk. Crijntje overlijdt te Wassenaar op 13-06-1713. Zij krijgen acht kinderen:
1. Hillegonde
2. Maria
3. Johannes Leendertsz
4. Adriana
5. Johannes
6. Johannes
7. Cornelia
8. Leonardus
gedoopt te Wassenaar op 08-11-1702
idem op 03-04-1704
idem op 23-04-1705
idem op 14-04-1706; overl. 07-06-1706
idem op 22-04-1707; overl. 12-06-1707
idem op 24-06-1708 (vestigt zich in Zoetermeer en zijn kinderen later in Pijnacker)
idem op 30-06-1709; overl. 23-08-1709
idem op 21-08-1712

Leendert Jansz trouwt op 03-02-1715 met Clasie Jansdr Lapex (Lapeer?) uit Stompwijk. Clasie overlijdt op 06-10-1728. Zij kregen zes kinderen:
1. Maarten
2. Cornelius
3. Krijna
4. Willem
5. Lena
6. Pieter
gedoopt op 16-12-1716 (1717?) te Wassenaar
gedoopt op 17-11-1719 te Wassenaar
gedoopt op ??-??-1720 te Wassenaar
gedoopt op 14-02-1722 te Wassenaar
gedoopt op 23-09-1723 te Wassenaar, overl. 08-11-1724
gedoopt op 24-09-1723 te Wassenaar, overl. 31-12-1724

Leendert zou nog een derde keer trouwen, op 08-10-1736, met Marijtje Gijzen van der Voort. Zij overleed op 08-10-1736. Leendert trouwde een vierde keer op 14-01-1740 (11-05-1738 volgens R.F.2006/2) met Marijtje Pietersdr van Brederode, die op 14-01-1740 overleed. Leendert trouwde nog een vijfde keer; met Cornelia Jacoba van der Voort uit Delfgaauw op 04-04-1742 te Delft.
9. Joannes (Jan) Leendertsz. Ruijgrok wordt gedoopt te Wassenaar op 23-04-1705. Hij overlijdt aldaar op 18-12-1769. Hij was getrouwd te Wassenaar op 03-06-1731 met Barbara Cornelisdr Raaphorst (of Hillenaar) die op 31-08-1707 te Wassenaar was geboren en van wie de overlijdensaangifte werd gedaan op 28-12-1781 te Noordwijk. Zij was de dochter van Cornelis Pietersz en Machtelt Mouringsdr van Wouw.
Het echtpaar had (voor zover bekend) zeven kinderen, die allen de familienaam Ruijgrok droegen en gedoopt zijn in Wassenaar., 

1. Crijntie
2. Magteld
3. Leendert
4. Trijntje
5. Cnelis
6. Piter (Pieter)
7. Maria 
gedoopt
26-10-1733
06-01-1736 
02-03-1738 
11-03-1742 
04-05-1744 
25-07-1746
30-03-1749 
overleden
11-03-1798 te Wassenaar
na 1791 (verder onbekend)
30-12-1804 te Wassenaar
05-03-1782 te Noordwijk
07-11-1818 te Pijnacker
01-12-1811 te Wassenaar
07-11-1775 te Wassenaar 
gehuwd op
30-04-1758 met Claes Sijmonsz
04-06-1759 met Arij Vijversberg(en)
17-06-1770 met Grietje van Velzen
15-05-1769 met Job Florisz van Velzen
24-10-1773 met Anna van der Poel
06-05-1781 met Marijtje Dirkse van der Krogt/Kroft
(onbekend)
10. Cnelis (Cornelis) Ruijgrok werd gedoopt op 04-05-1744 te Wassenaar. Hij overlijdt op 07-11-1818 te Pijnacker. 
Hij trouwde op 24-10-1773 te Zoetermeer met Anna van der Poel, die op 17-07-1750 te Pijnacker werd gedoopt en op 22-03-1781 aldaar overleed. Zij was een dochter van Jacob van der Poel en Marijtje Gerrits van Schie. 
Zij kregen vier kinderen, die werden ingeschreven met de familienaam Ruigrok.
1. Bartha Ruigrok
2. Marijtje Ruigrok
3. Joannes Ruigrok
4. Jacob Ruigrok
geb. 04-12-1774 te Zoetermeer; overleden 10-06-1776 te Zoetermeer
geb. 26-02-1776 te Zoetermeer
geb. 01-12-1779 te Zoetermeer
geb. 26-02-1781 te Zoetermeer; overleden 02-10-1811, nalatende een zwangere vrouw (Adriana Ammerlaan, geb. te Pijnacker) en 4 kinderen (gehuwd te Pijnacker op 05-05-1805).

Cnelis sloot een tweede huwelijk op 01-05-1785 te Berkel met Helena (Lena) Koot, weduwe van Vrank van der Burg. Zij werd op 24-02-1754 te Berkel geboren en overleed op 28-12-1781 te Noordwijk/Pijnacker. Zij was een dochter van Cornelis Jansz Koot (ook wel Kooten geschreven) en Joanna Jans van Dijk. Zij kregen zes kinderen, waarvan de eerste vier de familienaam Ruigrok kregen en de laatste twee Ruijgrok.
5. Batje (Barbara) Ruigrok
6. Cornelis Ruigrok
7. Antje Ruigrok
8. Joannes Ruigrok
9. Anna
10. Anna Ruijgrok
11. Johannes (Jan) Ruijgrok
gedoopt op 24-02-1786 te Zoetermeer
gedoopt op 25-04-1787 te Zoetermeer
gedoopt op 11-01-1789 te Zoetermeer, aldaar overleden op 06-02-1789
gedoopt op ??-01-1791 te Zoetermeer, aldaar overleden op 26-04-1795
gedoopt op 31-08-1792 te Zoetermeer
gedoopt op 16-06-1793 te Zoetermeer
gedoopt op 24-04-1795 te Zoetermeer

Batje trouwde 06-04-1808 te Pijnacker met Arent van Schie, die in 1780 te Maasland was geboren en vóór 1842 te Vrijenban is overleden. Batje overleed op 20-06-1840 te Vrijenban.
Johannes (11) overleed te Pijnacker op 25-08-1836. Hij was op 09-05-1817 te Voorschoten getrouwd met Marijntje van der Krogt (ged. aldaar op 15-03-1795 en overleden te Pijnacker op 23-08-1835). 
11. Cornelis Ruigrok werd op 25-04-1787 in zijn geboorteplaats Zoetermeer gedoopt. Hij trouwde op 24-02-1816 te Zoetermeer met Gijsberta (Gijsje) van der Post (gedoopt te Voorschoten op 20-05-1789) en overleed op 05-11-1849 te Maasland, waarheen zij tussen 07-11-1818 en 10-10-1819 waren verhuisd. Gijsje Ruigrok-van der Post overleed 08-12-1860. Zij kregen dertien kinderen (in de akte van verkoop van hun boerderij op 22-02-1861 wordt gesproken van 12 kinderen, omdat Barbara op 11-01-1856 al kinderloos was overleden) (plaats van de boerderij: 51º57´20.08´´N en 4º17´31.32´´O, kadaster 1106, Oostgaag 51): 

30 november 1813 Willem I landt bij Scheveningen. Begin Koninkrijk der Nederlanden. 20 april 1814: Napoleon verbannen naar Elba. 16 juni 1815: slag bij Waterloo. Oktober 1815: Napoleon naar St.Helena verbannen. In 1815 vond op het Indonesische eiland Tambora een vulkaaneruptie plaats waarbij zoveel stof de ruimte in werd geblazen dat in 1816 nergens ter wereld zomerweer voorkwam. Industriële Revolutie,
1. Cornelis
2. Cornelia
3. Pieter
4. Jacobus
5. Jacob
6. Leendert
7. Helena
8. Johannes
9. Michael
10. Adrianus
11. Maria
12. Arnoldus
13. Barbara 
geb. 14-12-1816 te Zoetermeer (Maasland)
geb. 26-11-1817 te Zoetermeer, geh.met Adrianus van der Ende (Maasland)
geb. 07-11-1818 te Zoetermeer (Maasland)
geb. 10-10-1819 te Maasland (Maasland), overl. 13-02-1821
geb. 25-10-1820 te Maasland (Maasland)
geb. 08-11-1821 te Maasland (Vierpolders)
geb. 14-04-1823 te Maasland, geh. met Jan Nobels (Oostvoorne)
geb. 07-07-1824 te Maasland (Maasland) (x 28-04-1854 met Adriaantje de Leede)
geb. 24-07-1825 te Maasland (Maasland)
geb. 23-09-1826 te Maasland (Maasland)
geb. 07-10-1827 te Maasland, geh. met Glein Kok (Vlaardingen)
geb; 16-03-1829 te Maasland (Pijnacker)
geb. 04-10-1833 te Maasland, geh. met Teunis de Leende (Maasland), overl. voor 1861 

De plaatsnamen tussen haakjes zijn de plaatsen waar zij in 1861 woonden. 

12. Michael Ruigrok werd op 24-07-1825 te Maasland geboren en daar overleed hij op 23-10-1877. Hij trouwde op 09-06-1855 in Vlaardinger-Ambacht met Maria Ham, dochter van Cornelis Ham (geb. 02-07-1796 te Vlaardingen, overl. 17-06-1882 te Vlaardinger-Ambacht) en Elisabeth Schellingerhout (ged. 21-10-1806 te Vlaardingen, overl. 17-05-1879 te Vlaardingen (huwelijk: 28-04-1826 te Vlaardinger-Ambacht). Maria Ruigrok-Ham werd geboren op 17-03-1833 te Vlaardinger-Ambacht en overleed te Maasland op 23-03-1881. Met financiële steun van zijn schoonvader kocht Michael een deel van zijn vaders land en bouwde daarop zijn eigen boerderij. Het echtpaar Ruigrok-Ham kreeg veertien kinderen, die allen werden geboren in Maasland. (plaats van de boerderij: 51º57´21.25´´N en 4º17´38.17´´O. kadaster nr. 748, Oostgaag 83):
1. Gijsbertha
2. Cornelis
3. Barbara Elisabeth
4. Cornelis
5. Johannes
6. Willebrordus Petrus
7. Alphonsus Maria Adrianus
8. Jacobus
9. Arnoldus
10. Bartholomeus
11. Johanna
12. levenloos kind
13. Johannes
14. Cornelia Agnes 
geb. 27-04-1856, geh. met Henricus Roeling (Kethel en Spaland)
geb. 10-05-1857, geh. met Johanna Braamkamp; overl. 14-11-1933  (Vl.-Ambacht)
geb. 04-10-1858, geh. met Willem Ammelaan (Maasland)
geb. 16-12-1859, geh. met Maria Alida Holtkamp; (Schiedam) overl. 12-11-1944 te R'dam
geb. 26-03-1861, geh. met Mia Gordijn (Schiedam)
geb. 07-11-1862 (Hof van Delft)
geb. 02-08-1864 (Maasland, later Delft)
geb. 14-07-1865, geh. met Kornelia Johanna Uphof (R'dam), overl.03-01-1950 R'dam
geb. 01-10-1866 (Pijnacker)
geb. 12-01-1868 -->
geb. 01-11-1869, geh. met Siem van Oosten (Kethel: 1-1-1866/16-12-1955); overl. 12-05-1945
geb. 01-12-1870
geb. 17-03-1872 (betr. jong overleden in Rotterdam)
geb. 11-05-1873, geh. met Adrianus van Mil (Rotterdam); overl. te Schiedam  30-11-1943 

Gijsbertha vertrekt 1872 naar Vlaardingen Ambacht. Cornelia vertrekt 1872 naar Vrijenban. Johannes vertrekt 1879 naar Vlaardingen Ambacht. Willibrordus vertrekt 1878 naar Schipluiden.
Volgens de boedelbeschrijving van de boederij en opstallen waar het gezin van Michael Ruigrok aan de Oostgaag in Maasland woorde, d.d. 13-04-1881, traden bij verkoop Cornelis Ham en Arnoldus (9) op als voogd van de op die datum nog minderjarige kinderen Bartholomeus, Johanna, Johannes en Cornelia. 
13. Batholomeus Ruigrok werd op 12-01-1868 te Maasland geboren en overleed te Vlaardingen op 19-01-1916. Hij was op 23-10-1893 te Kethel en Spaland gehuwd met Catharina Clazina Keijzer, die op 25-06-1869 werd geboren te Vlaardinger Ambacht als dochter van Franciscus Keyzer en Helena Kuijpers. Zij overleed op 21-11-1920 te Vlaardingen. Zij kregen elf kinderen, waarvan de tweede t/m de elfde in Vlaardingen werden geboren:
1. Machiel Hendrikus
2. Helena Christina
3. Maria Johanna
4. Helena Christina
5. Elisabeth
6. Franciscus Cornelis
7. Cornelis Willebrordus
8. Adrianus
9. Catharina Maria
10. Gijsbertha Catharina
11. Clazina Johanna 
geb. 21-09-1894 te Rotterdam,  geh. met Margaretha v.d.Burg, overl. 22-06-1971 te Vlaardingen,
geb. 18-01-1896, geh. met Petrus Kloosterman, overl. 07-05-1896
geb. 25-02-1897, geh. met Adrianus W.Tangel
geb. 23-10-1898, geh. met Petrus Kloosterman; overl. 14-09-1985
geb. 19-06-1900, geh. op 21-11-1920 met Petrus J.Halkes; overl. 27-04-1022 te Vlg.
geb. 24-11-1901, geh. met Johanna Cornelia van der Linden, over. 27-11-1990
geb. 10-06-1903
geb. 12-10-1904, geh. met Maria Schenkeveld, geëmigreerd naar Canada in 1956
geb. 11-12-1905, geh. met Arend Moerman, overl. 14-3-1996
geb. 09-07-1907, geh. met Simon de Vetten, overl. 01-09-1994
geb. 21-09-1909, geh. met Jan Hoevenaar; overl. 01-06-1975 
14. Cornelis Willebrordus Ruigrok werd geboren op 10-06-1903 te Vlaardingen en overleed te Vlaardingen op 13-08-1982. Hij huwde op 19-08-1930 te 's-Gravenhage met Cornelia Hendrina Wilhelmina van Straalen. Zij werd geboren op 08-09-1901 te Scheveningen en overleed op 02-04-1985 te Vlaardingen. Haar ouders waren Andreas August van Straalen (geb. 11-05-1879 te Groningen, overl. 16-01-1952 te Noordwijkerhout) en Christina Neeskens (geb. 20-02-1878 te 's-Gravenhage, overl. 16-01-1944 te Vlaardingen). Het graf van opa en oma van Straalen is nog te vinden op de begraafpaats aan het Emaus te Vlaardingen.
Zij kregen zes kinderen die allen te Vlaardingen werden geboren:
1. Bartholomeus Andreas Ildefonsus
2. Andreas Johannes (b7i4)
3. Cornelis Gijsbertus
4. Willibrordus Andreas Cornelis
5. Christina Maria R.P.
6. Paulus Christoforus Franciscus Jozef
geb. 31-10-1931
geb. 13-12-1932
geb. 12-06-1935, overl. 21-02-2012
geb. 28-04-1939
geb. 11-10-1942
geb. 19-03-1945 
Er zouden nog meer details van deze veertiende generatie en vervolgens nog tenminste twee generaties daarna genoemd kunnen worden. Maar omwille van de privacy stellen we dit maar uit tot later....