2e Lustrum "Neel Troef"
donderdag 4 mei 2000
ochtendzitting
kaartverdeling  en  frekwentiestaten  spellen  9  ,  1011  en 12

Spel 9

N/OW
 

8642
B
V10852
643

AH5
A109874
94
V2

VB97
H3
A763
B85

 

103
V652
HB
AH1097

SCORE NZ
.....
+500
+460
+430
+420
+200
+180 
MP NZ
99
96
94
92
80
67
64 
MP OW
1
4
6
8
20
33
36 
SCORE NZ
+170
+140
+120
-50
-100
..... 
MP NZ
42
20
18
10
2
MP OW
58
80
82
90
98
100 

Het bieden van GIB:
West:
=
pas
Noord:
1
2
Oost:
2
a.p.
Zuid:
doublet
Resultaat: 2 +2 = MP's NZ 42; MP's OW 58.
Het bieden van EB6+:
West:
=
pas
Noord:
1
2
Oost:
2
a.p.
Zuid:
doublet
Resultaat: 2 +2 = MP's NZ 42; MP's OW 58.
GIB:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
A>
3
7
2.
10
6
H>
3.
A
2
3
4.
9
V>
3
5.
2
A>
8
6.
V
H>
5
7.
H>
10
9
 De leider claimt de overige slagen.
EB6+:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
2
A>
5
3
2.
V
H>
8
3.
4
7
B>
4.
4
2
H>
5.
A>
5
3
6.
10>
6
3
7.
9
V>
6
8.
7>
10
7
9.
A>
3
7
10.
H>
10
9
11.
5
9
B>
12.
9
B
V>
10 
13.
8>
H
A

Spel 10

O/allen
 

AV87
H8
B972
AB5

B
V10532
V864
V94

H1042
A974
H53
32

 

9653
B6
A10
H10876

SCORE NZ
.....
+400
+300
+200
+110
+100
....
-100
-110 
MP NZ
98
94
89
82
76
70
64
60
56 
MP OW
2
6
11
18
24
30
36
40
44 
SCORE NZ
-120
-140
-150
-170
....
-600
-620
.... 
MP NZ
50
38
25
18
12
8
4
MP OW
50
62
75
82
88
92
96
100 

Het bieden van GIB:
West:
=
1SA
Noord:
=
a.p.
Oost:
pas
Zuid:
pas
Resultaat: 1SA+2 = MP's NZ 25; MP's OW 75.
Het bieden van EB6+:
West:
=
1SA
2
Noord:
=
pas
pas
Oost:
pas
2
3
Zuid:
pas
pas
a.p.
Resultaat: 3 -1 = MP's NZ 60; MP's OW 40.
GIB:
Noord:>
Oost:
Zuid:
West:
1.
3
B
A>
2.
V
6
9
H> 
3.
4
H>
2
4.
9
8
3
A> 
5.
V>
6
4
6.
10>
3
4
7.
5>
9
7>
8.
B
5
2
V> 
9.
4
A>
5
10.
8
10>
3
11.
6
7>
H
De leider claimt de overige slagen.
EB6+:
Noord:>
Oost:
Zuid:
West:
1.
3
6
A>
2.
2
B
4
H> 
3.
4
6
2
A> 
4.
V
H>
3
B
5.
B
3
2
A> 
6.
5
5
10>
7.
V
A>
3
8.
4
10
H>
9.
9
6
H>
10.
10
7
9
V> 
11.
V
8
4>
12.
6
9>
7
13.
8
T>
5

Spel 11

Z/--
 

V82
B8542
754
H10

A5
AHV
H109
A8764

B76
103
8632
B532

 

H10943
976
AVB
V9

SCORE NZ
.....
+500
+400
+300
+200
+150
+130
+120
+110 
MP NZ
100
98
96
94
92
90
88
86
83 
MP OW
0
2
4
6
8
10
12
14
17 
SCORE NZ
+100
+90
+50
-50
-100
-110
-120
-150
..... 
MP NZ
75
68
65
55
40
30
26
15
MP OW
25
32
35
45
60
70
74
85
98 

Het bieden van GIB:
West:
=
pas
Noord:
=
2SA
Oost:
=
a.p.
Zuid:
pas
Resultaat: 2SA contract = MP's NZ 26; MP's OW 74.
Het bieden van EB6+:
West:
=
pas
Noord:
=
2SA
Oost:
=
a.p.
Zuid:
pas
Resultaat: 2SA-1 = MP's NZ 55; MP's OW 45.
GIB:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
A>
6
3
2.
8
V>
5
10 
3.
H>
9
10
4.
A>
9
2
5.
7>
10
3
6.
6
3
B>
7.
H
A>
3
8.
9
V>
2
9.
10
B>
6
10.
V>
7
6
11.
A>
9
B
12.
4>
4
7
13.
5
H>
8
EB6+:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
A>
4
6
2.
4
V>
2
10 
3.
5
H>
7
4.
6
3
B>
5.
10
B>
2
6.
7
10>
3
7.
8
9>
5
8.
9
A>
3
9.
A>
6
3
10.
V>
7
10
11.
H>
9
6
12.
A>
9
B
13.
H>
V
8

Spel 12

W/NZ
 

52
1064
A7
A108742

98764
AVB2
V94
V

AHV
85
HB8653
65

 

B103
H973
102
HB93

SCORE NZ
.....
+650
+620
+600
+500
+200 
MP NZ
100
90
78
73
68
52 
MP OW
0
10
22
27
32
48 
SCORE NZ
+170
+130
....
-100
..... 
MP NZ
38
30
16
5
MP OW
62
70
84
95
100 

Het bieden van GIB:
West:
pas
2
a.p.
Noord:
pas
doublet
Oost:
pas
3
Zuid:
1
3
Resultaat: 3 +2 = MP's NZ 30; MP's OW 70.
Het bieden van EB6+:
West:
pas
pas
pas
pas
Noord:
pas
1
2
4
Oost:
pas
pas
pas
a.p.
Zuid:
1
2
2
Resultaat: 4 -1 = MP's NZ 5; MP's OW 95.
GIB:
Noord:
Oost:
Zuid:
West:>
1.
4
10
A>
2.
4
10
B
A> 
3.
V
H
6
A> 
4.
9
B
H>
5.
V>
2
6
 De leider claimt de overige slagen.
EB6+:
Noord:
Oost:>
Zuid:
West:
1.
V
3
5
A> 
2.
4>
H
6
3.
6
3
A>
2
4.
4
2
H
A> 
5.
V
H>
5
6.
A>
9
8
7.
2
3
V>
10 
8.
7
10
H>
9.
V>
10
3
10.
9
B>
B
4>
11.
8>
B
5
12.
B>
7
6
13.
9>
9
8
10