Het raadsel van Horst

door Frits Derksen

Inhoud

  1. Inhoud

  2. Inleiding

  3. Het Raadsel van Horst

  4. Genealogie Jacobus Derix

  5. Kwartierstaat Joanna Baeten

  6. Noten

Inleiding

Horst is een klein dorp ten oosten van de Peel, de natuurlijke barrière tussen Brabant en Limburg. Tezamen met de gehuchten of herdschappen Hegelsom, Meterik, Schadijk, Oostenrijk, Melderslo, Eikelenbosch en Middelijk vormde het dorp Horst destijds de gemeente Horst. Eeuwenlang bestond de Horster gemeenschap vrijwel uitsluitend uit mensen die direct of indirect van landbouw en veeteelt leefden. Op 15 april 1751 doopt Joannes Baptista Alberts, de pastoor van de Sint-lambertuskerk aldaar Jacobus Derix. Jacobus is de natuurlijke zoon van Theodorus Derix en Joanna Baeten. In het doopboek schrijft hij: "15ta Aprilis Jacobus filius spurius Joannae Baaten quae nominavit in puerperio patrem Theodorus Derix maritatum. Suscept. Petrus Baaten et Agnes Keysers". Joanna verklaart dus in het kraambed dat de vader van Jacobus, Theodorus Derix, getrouwd is met iemand anders. Wie is Theodorus Derix? In de doop-, trouw- en begraafboeken van de RK parochie H. Lambertus van Horst vinden we er in totaal acht. Voor zover bekend is, leefden er in 1751 twee gehuwde personen genaamd Theodorus Derix. Beiden komen in aanmerking als de vader van Jacobus, te weten: Theodorus Dirckx1, gedoopt in 1688 en getrouwd met Maria Linsen en Theodorus Derickx2, gedoopt in 1709 en getrouwd met Agnes Keysers. Pikant detail is dat de laatste vermoedelijk de neef is van de eerste. Vermoedelijk, omdat het onomstotelijk bewijs (nog) ontbreekt. Deze Theodorus Derickx is een zoon van Joannes Derickx en Maria Janssen op de Raedt alias Snieren. Joannes Derickx is de oudste broer van de andere Theodorus Dirckx, de oom. Joannes en Theodorus Dirckx zijn zonen van Martinus Derix den Olyslaeger en Anna Drabbels. Het gezin van Martinus Derix bewoonde een boerderij met de naam "De Olyslaeger" en bezat een stuk grond met een omvang van ongeveer 12 hectare3. De naam van de boerderij is ontleend aan het bezit van een rosmolen waarmee lijnolie gewonnen werd uit vlaszaad. De boerderij bestaat nog steeds en staat aan de Schadijk in Horst. Martinus Derix is een zoon van Theodorus Janssen en Elisabeth N.N. De Nederlandse naam van Theodorus Janssen is Derick. Hij zou daarmee de naamgever zijn van deze familie Derix/Derksen. Maar wie is nu de vader van Jacobus Derix?

Terug naar Inhoud

Het Raadsel van Horst

De neef is getrouwd met Agnes Keysers. De peetmoeder van Jacobus Derix heet ook Agnes Keysers! Toeval? Is de peetmoeder van Jacobus Derix identiek aan de vrouw van de vader van het kind? Op zijn minst merkwaardig! Één conclusie is wel gerechtvaardigd: Joanna Baeten moet de Theodorus, die met Agnes Keysers getrouwd is, gekend hebben. En dat niet alleen. Er is meer 'circumstantial evidence'. De vernoemingsregels in het land van Kessel duiden erop dat kinderen vernoemd worden naar overleden familieleden. Theodorus Derix en Agnes Keysers laten op 12-2-1747 een kind dopen dat Jacobus wordt genoemd. Deze overlijdt vermoedelijk kort na de geboorte. Op grond van de vernoemingsregels zou Jacobus vernoemd kunnen zijn naar zijn eerder overleden halfbroer. Daarmee zou overspel in Horst een geaccepteerd fenomeen zijn. Niet echt geloofwaardig, maar we weten niet hoe strikt de vernoemingsregels zijn toegepast. Qua leeftijd is deze Theodorus ook de meer voor de hand liggende vader. De eerste Theodorus Dircks is in 1750 dik 62, de tweede Theodorus Derickx 41 jaar oud. Maar ja, je weet nooit. Om vast te stellen wie de vader van Jacobus Derix is, zijn aanvullende gegevens nodig.

Een voor de hand liggende bron van gegevens is het archief van de schepenbank van Horst. Daar vinden we het testament van Agnes Keysers, de weduwe van Theodorus Derickx4 d.d. 13 juli 1779. Zij schenkt haar zoon Jan Derickx en schoondochter Sibilla Kersten in ruil voor haar verzorging alle roerende en onroerende goederen. Geen woord over Jacobus Derix. Onderzoek naar de afstamming van Agnes Keysers levert geen aanvullende informatie op. Voor nadere gegevens over de familie Keysers en het leven in Horst zij verwezen naar een publikatie van Jos Schatorjé5. Er komt in die periode maar één Agnes Keysers voor: zij is een dochter van Joannes (Jan) Keysers en Margaretha Geerits6. Het huwelijk van Theodorus Derickx en Agnes Keysers is merkwaardig genoeg niet in het trouwboek van Horst te vinden. Op grond van de namen van de peetouders van haar kinderen moet Agnes Keysers echter wel dezelfde persoon als de dochter van Jan Keysers en Margaretha Geerits.

We vinden ook het testament van Maria Linsen, de vrouw van de oudere Theodorus Dirckx7. Op 7-7-1761 legateert zij aan haar zoon Martinus Derix "alle haere gereede goederen en effecten voorts acten en crediten" op voorwaarde dat hij "sal gehouden sijn boven de betalingen der gerede schulden en wederschulden voor alle naer des comparants doods vrij uyt te tellen en betaelen aen sijne twee susters Wendelin en Herremin aen een ieder vijftigh guldens". Opnieuw geen woord over Jacobus.

De volgende vondst is pas echt interessant! In de protocollen van de gerechtszittingen en van eedsafleggingen van voogden vinden we een rechtszaak tegen Jenneke Baeten dochter van Peter Baeten8. Jenneke is natuurlijk de Nederlandse naam van Joanna Baeten en Peter de Nederlandse naam van Petrus Baeten9. De peetvader van Jacobus is in ieder geval de grootvader van Jacobus! Joanna wordt door het hoogste gezag10 aangeklaagd omdat ze de boete die haar opgelegd is voor het krijgen van een onwettig kind, niet betaald heeft. Sterker nog, ze heeft zelfs geweigerd op de rechtszitting te verschijnen. Op 7-12-1751 lezen we onder meer: "hoe dat de gedaeghde vleesselijke conversatie ende bekentenisse met eenen ongelijken persoon, als wesende een getrouwt man, naementlijck Derick Dericks11, in voegen dat daer op desen lopende jaere, sij is woorden in geleegen van een onwettigh kint waer van geene sercker proeve kan sijn als haere eygene bekentenisse, int het extremyteyl onder het baeren gedaen, vergeselschapt met de bekentenisse van den daeder ende vermits, sulck in ordentlijckeheeden tot spiegel ende exampel van een ander behooren gestrafft te woorde soo ist dat de gedaeghde naer aenmaeningh tot betaelinghe der boete niet voldaen heeft is woorden verdaghvaert gelijck den bode sal relaveren; soo concludeert ende contendeert den Heere Cleger ten eynde de gedaeghde maegh woorden gecondemneert in een boete van een hondert gulden". En verder: "T gericht bilast de gedaghde om ten nasten gerichts dagh op des heere Clegers aen spraeke te antwoorde bysante van dien in sacke sal woorden gedisponeert de costen hier aen gereesen gereserveert actum Horst den 7 Xber12 1751". De uitspraak volgt op 1-2-1752: "Den procureur Verberkt wegens sijn excellentie onsen hoogh gebiedenden heere alhier seght hoe dat bij decret van den a 7 Xbris 1751 lest leeden Jenneke de dochter van Peter Baeten is belast geworden ten naesten te compareren ende vermits de selve tot daer aen op heeden niet en comt te voldoen te meer omdat de selve geobligeert is ten eersten gerichtsdaegen te compareeren in breuckachtige saecke oppone dat de selve den selven daege moet verdaemt worden ingevolghe lantrecht pag 361 art. 9 waeromme sijn hoogh gemelten excellentie repeteerende ende inherrierende zijne conclusie van aen spraecke den 7 dito ten prothocolle gestelt versoeckt immers als nu finaele rechts administratie io que cum expensis als vooren. T gericht gehoort en gesien de aanspraecke door den Heere Cleger den 7 Xbris lestleeden ten prothocolle gedaen wil meede het naerdere gedicteerden door den selven Heere gedaen op heeden den 1 february 1752, condemneert de gedaechde (om haere begaenne misdaet in het gedicteerde vermelt) in eenen amenden van vijftigh gulden thans mitalle de coste hierinne gerezen actum in judicio tot Horst den 1 february 1752". De vondst is weliswaar interessant, maar levert geen bijdrage aan de oplossing van het raadsel.

Het overspel van Theodorus Derix en Joanna Baeten is volledig openbaar. Zij wordt gedwongen de boete te betalen. Er blijven echter een aantal vragen over. De schuld bij ongehuwd moederschap lag in die tijd vanzelfsprekend en automatisch bij de vrouw. Maar is Theodorus ook beboet? Waarschijnlijk niet. Zijn boetes geadministreerd? Zo ja, waar? De identificatie van Theodorus Derix blijft daarom vooralsnog een raadsel. Er bestaat een gerechtvaardigd vermoeden dat hij identiek is aan Theodorus Derickx, de echtgenoot van Agnes Keysers. Hij is dan de zoon van Joannes Derix en Maria op de Raedt alias Janssen alias Snieren, die op 22-3-1709 in Horst gedoopt werd. Of hij of zijn oom de vader is van Jacobus Derix is moge een raadsel zijn, zeker is dan haast wel dat ze beiden afstammen van Martinus Derix den Olyslaeger.

Een mogelijkheid om de identiteit van Theodorus Derix te achterhalen zou zijn het volgen van het spoor van Joanna Baeten. Naar we aannemen trouwt Joanna Baeten twee jaar later met Arnoldus Kreuwen. Omdat Jacobus Derix niet genoemd wordt in de testamenten van Agnes Keysers en Maria Linsen kunnen we gevoeglijk aannemen dat hij opgevoed is door zijn moeder en zijn stiefvader. Het echtpaar Kreuwen is echter spoorloos verdwenen. Het was in die tijd niet gemakkelijk voor een ongehuwd moeder of voor een zoon van een ongehuwd moeder een goed huwelijk te sluiten. Dit zou een reden kunnen zijn dat Joanna met Arnoldus en Jacobus hun heil elders gezocht hebben. Op 19-7-1764 is Joanna Baeten nog wel in leven. Ze wordt genoemd in de verkoopakte van een stuk grond door de kinderen van Peter Baeten en Ida Vervoort, haar ouders d.d. 19-7-176413. Zij is niet aanwezig bij de verkoop: "hun sterck maekende ende de rata laverende voor hunnen absenten broeder en suster Jan en Jeneken Baeten". Verbannen? De hoop is gevestigd op gegevens omtrent het echtpaar Kreuwen/Baeten14. De tijd zal het leren. Voorlopig blijft het raadsel van Horst onopgelost.

Jacobus Derix duikt pas 33 jaar later weer op in Huissen, als hij als Jacobus Derksen15 op 7-6-1784 trouwt met Antonia de Loght en alwaar hij op 26-2-1830 overlijdt. Gezien de tekst van de overlijdensakte van Jacobus Derksen weet Jacobus wie zijn vader en moeder zijn. Daarin worden als vader en moeder genoemd Theodorus Derksen en Joanna Baaten.

Hieronder volgt een overzicht van de genealogie van Jacobus Derix en de kwartierstaat van Joanna Baeten. Aanvullingen, correcties en suggesties voor verder onderzoek zijn uiteraard van harte welkom.

Terug naar Inhoud

Genealogie Jacobus Derix

Terug naar Inhoud

Kwartierstaat Joanna Baeten

Terug naar Inhoud

Noten

1 Over de herkomst van Theodorus Dirckx valt nog weinig met zekerheid te zeggen. Toch bestaat er een vermoeden over zijn afstamming. Hij wordt nergens in de DTB boeken met de juiste naam vermeld. Wel is in het doopboek op 29-10-1688 de doop te vinden van Theodorus Dirckx, zn. van Martinus Dirckx en Joanna Nabben of Nabbers. Doopgetuigen: Joannes Dirckx en Elisabeth Nabben/Nabbers. Martinus Dirckx en Joanna Nabbers worden verder nergens vermeld. Bij de doop van de eerste twee kinderen van Theodorus Dirckx en Maria Linsen zijn in ieder geval de ouders van Maria Linsen aanwezig: Hermanus Linsen en Sophia van de Heerstraet. De andere twee doopgetuigen zijn: Martinus Derickx en Anna Drabbels. Van dat paar worden diverse kinderen gedoopt in de periode 1677-1698. De namen lijken op elkaar en ook de doopdatum past precies. Op basis daarvan wordt aangenomen dat Theodorus Dirckx een zoon is van Martinus Derix en Anna Drabbels. Zij bewoonden de boerderij "De Olyslaeger". Die boerderij bestaat nog steeds en staat aan de Schadijk in Horst. Theodorus (Derick) Dirckx en Maria Linsen worden op 2-1-1730 nog vermeld als verkopers van een stuk grond van 1 morgen van 144 roeden weiland aan Joannes Gijskens (RAL, inv. nr. 36, register van overdracht 1737-1743 folio's 24v-25v). En in het testament van Maria van 7-7-1761 staat dat zij pachters zijn van een stuk grond "op den hofs van den Heere Graefs Schatsbergh gelegen alhier op Schadijk" (RAL, inv. nr. 38, register van overdracht, 1761-1783, folio's 5v-6).

Parenteel van Theodorus Derks:

Theodorus (Derick) DIRCKX, pachter op den hofs van den Heere Graefs Schatsbergh, ged. (RK) Horst 26-1-1688 (get.: Joannes Dirckx en Elisabeth Nabben/Nabbers), begr. ald. 1-11-1758, verm. zn. van Martinus Derix den Olieslagher en Anna Drabbels, tr. kerk Horst 28-4-1720 (St. Lambertus) Maria Linsen, ged. (RK) Horst 12-9-1697, begr. Horst 12-8-1761, dr. van Hermanus Linsen en Sophia van de Heerstraet/Herstraeten.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabetha, ged. (RK) Horst 27-2-1721 (get.: Martinus Derickx en Zophia Herstraeten), begr. ald. 4-5-1796, tr. kerk ald. 10-5-1756 (St. Lambertus) Joannes Litjens, geb. circa 1726, overl. voor 1796.

2. Ida Derickx, ged. (RK) Horst 29-10-1724 (get.: Hermanus Lenssen en Anna Drabbels), begr. ald. 9-3-1795, tr. kerk ald. 14-1-1753 (St. Lambertus) Antonius Creemers, geb. voor 1732.

3. (Caspar) Martinus Derickx, ged. (RK) Horst 7-1-1727, overl. na 1761.

4. Antonia Sophia Derickx, ged. (RK) Horst 13-8-1729.

5. Hermina Derickx, ged. (RK) Horst 10-1-1732, overl. na 1761, tr. kerk ald. 31-7-1763 (St. Lambertus) Jacobus Haegens, geb. circa 1733.

6. Wendelina Dericks, ged. (RK) Horst 9-4-1735, begr. ald. 24-1-1789, tr. kerk ald. 9-2-1763 (St. Lambertus) Petrus Linssen, geb. Horst voor 1742.

In een akte dragen Peter Linssen en Wendelina Derix vanwege hun "hoogen ouderdom" op 5-1-1788 "den Bouwhoff te Muijsers" over aan hun schoonzoon Joannes Verheijen (RAL, inv. nr. 39, register van overdracht 1783-1798, folio's 38n-39).

7. Henrina, ged. (RK) Horst 30-1-1740.

2 Theodorus Derickx is afkomstig uit Horst. Hij wordt op 22 maart 1709 gedoopt als zoon van Joannes Derickx en Maria Janssen. Vermoedelijk is hij de neef van Theodorus Dirckx. Vader Joannes (Jan) Derickx is de oudste broer van Theodorus Dirckx. Deze Jan neemt na het overlijden (9-2-1724) van vader Martinus (Marten) Derix den Olieslagher de boerderij over. Theodorus wordt op 9-2-1739 voor 59 gulden eigenaar van "'t goet te Snieren", vermoedelijk het eigendom van zijn grootmoeder (RAL, inv. nr. 36, register van overdracht 1737-1743, folio's 59-61. In 1751 en 1752 betaalt "Derick Dericks te Snieren" grondbelasting (schatting). In 1751 betaalt hij 64-8-6 1/2 Hollands ofwel 64 gulden, 8 stuivers en 6 1/2 duiten (GAH, Schatboek 243, folio 153). In 1752 betaalt "Derick Dericks te Snieren" 60-13-0 Hollands (GAH, Schatboek 244, folio 158). Op 24-9-1770 spant Derick Derickx een gedingh aan tegen Derick Steeghs. Het handelt over een perceel land dat door Derick Derickx beschut (genaast) is. Het perceel was door Derick Steeghs van de gemeente gekocht. Derick Derickx had klaarblijkelijk het recht dit land te naasten, waarvan hij gebruik had gemaakt. Steeghs bestreedt dit (RAL, inv. nr. 14, protocollen van de gerechtszittingen en van eedsafleggingen van voogden 1756-1770. Op 13 juli 1779 maakt zijn weduwe, Agnes Keysers, haar testament. Ze verklaarde voor Johan Jacob van Douveren, drossaard en scholtes, Jacobus Smulders en Andreas Boley, schepenen, geassisteerd door Peter Linssen "ten desen acten verkooren en bestedigten momboir", dat door het overlijden van haar echtgenoot en wegens haar hoge leeftijd zij niet meer in staat was "de bouwerye nogh de huyshoudinge naer behooren te connen dirigeren". Mede omdat haar man bij zijn overlijden vele schulden had nagelaten schonk zij aan haar zoon Jan Derix en diens echtgenote Sibilla Kersten "de Bouwerye" met de schulden daarop staande, waarbij de overdracht van de sleutels van de kisten en kasten onmiddellijk plaats vond (RAL, inv. nr. 38, register van overdracht, 1761-1783, folio's 240v-241v).

Parenteel van Theodorus Derickx:

Theodorus (Derick) Derickx, ged. (RK) Horst 22-3-1709 (get.: Martinus Derickx en Antonetha Janssen), begr. ald. 9-6-1779, zn. van Joannes Derix en Maria Janssen op de Raedt (Snieren), tr. kerk 1730-1732 (RK) Agnes Keysers, ged. (RK) Horst 12-5-1706, begr. ald. 24-2-1782, dr. van Joannes Keysers en Margaretha Geerits.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Derickx, ged. (RK) Horst 17-5-1732 (get.: Bartholomeus van 't Groenewoud loco Joannes Derickx, zijn grootvader, en Margaretha Keysers, zijn tante), overl. voor 1735.

2. Joannes (Jan), ged. (RK) Horst 21-2-1734 (get.: Joannes Keysers, zijn grootvader en Maria Janssen, zijn grootmoeder), begr. ald. 29-3-1784, tr. kerk Sevenum 7-2-1759 Sibilla Kersten.

3. Martinus, ged. (RK) Horst 9-6-1735.

4. Petrus, ged. (RK) Horst 15-12-1736.

5. Helena, ged. (RK) Horst 27-2-1739, begr. ald. 2-12-1773, tr. kerk ald. 6-2-1765 (St. Lambertus) Wilhelmus Keysers, geb. voor 1744, begr. Horst 24-10-1776.

6. Anna Maria, ged. (RK) Horst 27-9-1742.

7. Margaretha, ged. (RK) Horst 13-10-1744.

8. Jacobus, ged. (RK) Horst 12-2-1747, verm. overl. voor 1751.

3 Asselberghs, V.J.J.M. c.s, Horster Historiën 4, Stichting Het Gelders Overkwartier Horst, 1993, blz 158-163. Dit deel van de Horster Historiën beschrijft de geschiedenis van de Horster boerderij.

4 RAL, archief van de schepenbank Horst, inv. nr. 38, register van overdracht, 1761-1783, folio's 240-241.

5 Schatorjé, J.M.W.C, Van Peter Woest tot tot Keysers Sef. Een geschiedenis van 400 jaren van een familie van landbouwers die hun ploeg verwisselden voor hamer en hout, Horst, z.j.

6 De afkomst van Agnes Keysers is duidelijk. Er woont in die periode maar één Agnes Keysers in Horst: zij is een dochter van Joannes (Jan) Keysers en Margaretha Geerits. Het huwelijk van Theodorus Derickx en Agnes Keysers is merkwaardig genoeg niet in het trouwboek van Horst te vinden.

Parenteel van Joannes Keysers:

Joannes (Jan) Keysers, schepen van Horst, ged. (RK) Horst 7-5-1672, begr. ald. 5-8-1754, zn. van Joannes Keysers en N.N., tr. kerk ald. 2-5-1700 (St. Lambertus) Margaretha Geerits, begr. Horst 2-2-1762, dr. van Petrus Geerits en N.N.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha, ged. Horst 4-6-1701 (get.: Joannes Keysers en Petronella Ramaekers).

2. Gerardus, ged. (RK) Horst 11-3-1703 (get.: Petrus Gerits en Joanna Keysers), overl. ald. 1703-1708.

3. Maria, ged. (RK) Horst 16-9-1704, begr. ald. 14-5-1768, tr. kerk (1) ald. 25-7-1731 (St. Lambertus) Theodorus den Mulder, begr. Horst 25-7-1746, tr. kerk (2) ald. 13-2-1747 (RK) Petrus Geertjens, begr. Horst 25-12-1779.

4. Agnes, ged. (RK) Horst 12-5-1706, begr. ald. 24-2-1782, tr. kerk niet te Horst, Broekhuisen, Blitterswijk, Castenray, Broekhuijsenvorst, Geijsteren, Grubbenvorst, Meerlo, Hilden, Lottem, Oirlo, Sevenum, Swolgen, Venray, Wanssum of Wiel 1722-1732 Theodorus (Derick) Derickx, boer te Snieren, ged. (RK) Horst 22-3-1709, begr. ald. 9-6-1779, zn. van Joannes Derickx en Maria Janssen.

5. Gerardus, ged. (RK) Horst 16-7-1708, begr. ald. 21-1-1790, tr. kerk ald. 24-8-1725 (St. Lambertus) Helena Tacken, overl. Horst voor 1790, verm. dr. van Godefricus Tacken en Maria Cox

6. Petrus, ged. (RK) Horst 2-11-1710, tr. kerk ald. 4-5-1741 (St. Lambertus) Helena Sanders.

7. Joannes, ged. Horst 22-3-1713.

8. Joanna, ged. Horst 15-6-1716.

7 RAL, archief van de schepenbank Horst, inv. nr. 38, register van overdracht, 1761-1783, folio's 5v-6.

8 RAL, archief van de schepenbank Horst, inv. nr. 13, protocollen van de gerechtszittingen en van eedsafleggingen, januari 1736 - maart 1756, folio's 232-234.

9 Haye, Regis de la, Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg, Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Limburg, 1987. In zijn Handleiding voor genealogische onderzoek in Limburg, schrijft Regis de la Haye dat de voornaam die de pastoor van de vader van het kind in het plaatselijke dialect hoort, in het Latijn in zijn doopboek schrijft. De eigenlijke naam is hun Nederlandse naam. Derick wordt Theodorus, Jenneke wordt Joanna en Peter wordt Petrus.

10 Geurts, P.A.M. c.s, Horster Historiën I-IV, Stichting Het Gelders Overkwartier Horst 1986-1993. Van 1738 tot 1754 wordt de heerlijkheid Horst bestuurd door Otto van Wittenhorst-Sonsveld. Weliswaar is Maria Adriana Alexendrina Theresia von Fürstenberg aangewezen als erfgename van de heerlijkheid, maar dat werd haar betwist door Otto van Wittenhorst. De aanklacht is namens hem ingediend.

11 Derick Dericks is de Nederlandse naam van Theodorus Derickx. Derick is de roepnaam van Theodorus. De letterlijke vertaling van Theodorus is: geschenk van God.

12 "Xber" betekent december (10e maand).

13 RAL, archief van de schepenbank Sevenum, inv. nr. 25, register van overdracht, 1744-1785, folio's 175-177 en 178-179.

14 Zie vraag nummer 782 in de Vragenrubriek van Gens Nostra.

15 Derix en Derksen zijn natuurlijk beide patroniemen: Zoon van Die(de)rik. In Gelderland geschreven als Derksen en in Limburg als Deri(ck)x.

16 RAGld, De rechterlijke archieven van de voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland, inv. nr. 2932, obligatiën, 1738-1768, folio 281.

17 RAGld, De rechterlijke archieven van de voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland, inv. nr. 2944, transporten 1760-1786, folio 418-418v.

18 Derksen, A.Th.B, Correspondentie met Ed Derksen te Bazel. Een ansichtkaart van een van zijn stiefkinderen aan één van zijn andere kinderen in de Balistraat in Amsterdam wordt abusievelijk bezorgd bij ene Ed Derksen in Basel. Vermoedelijk heeft de postbode voor Bali(straat) Bâle gelezen. Daaruit ontstaat een briefwisseling tussen de vader van de halfbroers, Antonius Derksen, en Ed Derksen. Daarin wordt door Antonius Theodorus Bernardus Derksen melding gemaakt van een oudtante van ruim 90 jaar die in Doornenburg woont en die getrouwd is met ene Broekman.

19 Derksen, W.J., "Mijn Leven", Dagboekaantekeningen van Wilhelmus Johannis Derksen, Amsterdam, 1921-1926.

20 RAL, archief van de schepenbank Horst, inv. nr. 36, register van overdracht, januari 1737 - januari 1743, folio's 59-61.

21 GAH, Schatboek 243, folio 153.

22 GAH, Schatboek 244, folio 158.

23 RAL, archief van de schepenbank Horst, inv. nr. 14 protocollen van de gerechtszittingen en van eedsafleggingen van voogden, april 1756 - 1770.

24 RAL, archief van de schepenbank Horst, inv. nr. 37, register van overdracht, januari 1749 - januari 1760, folio's 86v-88.

25 RAL, archief van de schepenbank Sevenum, inv. nr. 25, register van overdracht, 1743-1761, folio's 175-179.

26 GAH, archief van schepenbank Sevenum, Evac nr. 3541, register van overdracht, 1737-1747, folio's 60-60v.

27 RAL, archief van de schepenbank Sevenum,

 

28 Delhougne, Edm.M.A.H. en Dethmers, G.J., Genealogische aantekeningen over de families VAN DER STERREN en SNELLEN, Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis Roermond, 1988, p. 197. Delhougne en Dethmers laten Henrica Vullings op 2-12-1716 overlijden. Die overlijdensdatum is pertinent onjuist. Zij krijgt na die datum nog vele kinderen. Delhougne en Dethmers maken dat op uit de tekst in het begraafboek: "2 decembris 1716 obijt Hendrina Nicolai Baeten scabini uxor morte subita (2 december overlijdt Hendrina Nicolai Baeten getrouwd met de schepen)". Bedoeld is Henrica Berckels de moeder van haar echtgenoot. De vader van haar echtgenoot heette immers ook Nicolaes en die was schepen van Sevenum.

Terug naar Inhoud