Alvorens aan het spel deel te nemen, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden.

artikel-1 Paintballwapen, masker en camouflagepak

1.1- survival&oriëntatie tochten Hoogersmilde verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een Paintballwapen, masker en camouflagepak waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het beoefenen van het Paintballspel.


artikel-2 Instructies, gedragsregels

2.1- De deelnemer zal alle instructies van de instructeur c.q. scheidsrechter opvolgen, welke verband houden met het beoefenen van het Paintballspel.

2.2- In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door aan de deelnemer survival&oriëntatie tochten Hoogersmilde verstrekte uitrusting, zal door survival&oriëntatie tochten Hoogersmilde aangifte worden gedaan bij de politie.

2.3 De deelnemer mag de door hem/haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen.

2.4- Het is de deelnemer ten zeerste verboden:
" Binnen het actieve spelgebied het paintballmasker af te nemen.
" Binnen 5 meter op iemand te schieten.
" Te schieten op dieren, auto's en/of gebouwen.
" Te schieten op scheidsrechters of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn.


artikel-3 Leeftijd deelnemers

3.1- De minimum leeftijd voor deelname aan het Paintballspel is 18 jaar. Personen onder de 18 jaar dienen een schriftelijke toestemming van een ouder/voogd te overleggen.


artikel-4 Aansprakelijkheid

4.1- survival&oriëntatie tochten Hoogersmilde is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door survival&oriëntatie tochten Hoogersmilde beschikbaar gestelde uitrusting en/of spelterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van survival&oriëntatie tochten Hoogersmilde.

artikel-5 Validiteitsverklaring

5.1- Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.

5.2-Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld.

5.3- Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.

5.4- Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
Ik begrijp dat deze verklaring als overeenkomst bindend is en dat ik dit formulier uit vrije wil heb ondertekend.