Home 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

De stukjes zijn niet van mij die heb ik vroeger links en rechts gelezen dus als een uitgever
iets herkent dan hoop ik alsnog toestemming te krijgen voor het publiceren alvast bedankt.

Elke Boeddha legt de nadruk op de noodzaak om iets diepgaand te onderzoeken voordat
je het als waar of vals beschouwd, Christus zei: "Onderzoek alles en behoud het
goede". Alleen domme mensen weigeren te onderzoeken (Iriscopie Astrologie Ufo's
Geesten Alternatieve Geneeswijzen e.d.) en komen rustig tot de conclusie dat het
niet bestaat. Typische uitspraken van orthodoxe materialistische conservatieve
wetenschappers: "We kunnen de materie niet onderzoeken want het bestaat niet, want
als het wel had bestaan dan hadden we het geweten, en aangezien we alles al weten
kan dit niet bestaan en hoeven we het niet te onderzoeken". (Ik de schrijver ben
blij dat ik nog niet alles weet want dan kan ik nog bij leren, maar als ik mezelf
heb wijs gemaakt dat ik alles al weet dan kan ik niks meer bij leren en blijf dom).

In zijn grote onwetenheid neemt het publiek blindelings alles aan wat van autoriteiten komt en
voelt zich verpicht om iedere uitspraak afkomstig van een man van de wetenschap als een bewezen
feit te aanvaarden, dit volk wordt geleerd om te spotten met alles wat uit heidense bronnen komt.

Als mensen ergens niet in geloven dan willen ze dat niet accepteren en
gaan ze je ontkennen wegkletsen belachelijk maken en voor gek slijten.

Alles kennis die gij zoekt alleen tot vermeerdering van uw weten alleen tot het verzamelen van
schatten in u brengt u af van de weg, alle kennis echter die gij zoekt om rijper te worden op
de weg ter veredeling van de mens en ter ontwikkeling der wereld brengt u een schrede voorwaarts.

Wanneer gij een stap voorwaarts tracht te doen ter bereiking van kennis omtrent verborgen
waarheden doe dan tezelfdertijd 3 stappen voorwaatst ter vervolmaking van uw karakter.

De idee die u niet tot ideaal wordt dood een kracht in uw ziel,
de idee echter die tot ideaal wordt schept in u levenskrachten.

Regel elk uwer daden, elk uwer woorden zo dat door u
nimmer wordt ingegrepen in de vrije wil van een ander.

Schaf u ogenblikken van innerlijke rust en leer daarin
het wezenlijke van het onwezenlijke te onderscheiden.

Als je angst ontdekt onderzoek haar dan
zie haar onder ogen dan verdwijnt ze.

Eigen ervaringen en handelingen zo te bezien en te beoordelen
alsof niet wijzelf maar een ander ze beleefd of volbracht had.

Hij zal slechts verder komen als hij inbeelding ijdele fantasieen bijgeloof
en begoocheling van allerlei aard weet te onderscheiden van de ware werkelijk-
heid, elk vooroordeel elk geliefde mening moet daar voor wijken voor die
dingen waar het op aankomt, enkel en alleen de waarheid moet richtsnoer zijn.

Lijden is het basis ingredient van het Ego, iets wat je Ego niet kan krijgen doet je
lijden, lijden verdwijnt als de geest de baas is en niet het Ego, gevoelens die ont-
vlammen door zelfzuchtige driften hebzucht en gehechtheid die wortelt in eigen liefde
doen onze visie en onze geest vertroebelen en zo de oorzaak vormen van alle lijden.

Het vlees is zwak? Gedachten ontstaat voor begeerte de gedachten werkt
op de hersenen en die op het orgaan die dan ontwaakt als begeerte. Het
is niet de uitwendige prikkel die het orgaan aanzet de gedachte moet
derhalve worden gemeden voordat de begeerte kan worden uitgedoofd.

Het eerste wat de mens op zijn pad naar hogere werelden ontmoet zijn dus
geestelijke beelden, de werkelijkheid die er aan ten grondslag ligt
schuilt in hemzelf, zijn lagere zelf is voor hem steeds aanwezig als
spiegeling, doch te midden van deze spiegeling wordt het hogere zelf
als ware werkelijkheid openbaar, uit het beeld der lagere persoonlijk-
heid verrijst de gestalte van het geestelijke ik en eerst van hieruit
worden de draden gesponnen naar een andere geestelijke realiteit.

Het ontstaan van het materialisme en het atheisme als protest tegen de beweerde
goddelijke dingen moet worden toegeschreven aan onbekendheid met occulte leringen
en aan het opdringen van onjuiste opvattingen onder het mom van religieuze ovoeding.

Er zijn in deze wereld 2 waarheden: "De ene is dat wat is", "De andere
is dat wat schijnt", "De waarheid is het enige wat niet verandert.

Pijnappelklier: Goddelijk 3e oog. Zand van de klier geel goudkleurige afschei-
ding, voornaamste orgaan der Geestelijkheid, de zetel van het genie de poort
der waarheid (Duitse Anatoom Wengel). Bij krankzinnige zeer gering, bij idioten
geheel afwezig, bij ouden van dagen aan het verdwijnen in verband met het
denkvermogen, bij kinderen is het denkvermogen pas na 6 a 7 jaar gevormd.

(Home) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22