Interview met David Ray GriffinIn het begin accepteerde ik het officiële relaas, en net als alle andere liberalen ging ik ervan uit dat de aanslagen het gevolg waren van onze gewelddadige politiek in het buitenland. Pas nadat ik Paul Thompson’s website met de ‘911 Timeline’ had gelezen, besefte ik meteen dat er letterlijk honderden berichten waren die in tegenspraak waren met de officiële versie, berichten die een of twee keer in de massamedia waren verschenen en vervolgens geen follow-up kregen. Ik begon me er daarom werkelijk in te verdiepen. Wat ik gaandeweg ontdekte heeft me niet echt geschokt. Ik had namelijk al een jaar lang kritische analyses van onze buitenlandse politiek gelezen ter voorbereiding van het schrijven van een boek over het Amerikaans imperialisme, en ik wist dan ook dat wij maar al te vaak excuses hebben verzonnen om een oorlog te kunnen beginnen zodra we daarmee bepaalde politiek economische belangen veilig konden stellen. 11 september is weliswaar een veel grotere operatie dan bijvoorbeeld Hitler’s complot om Polen te kunnen aanvallen en de Japanse samenzwering om Mantsjoerije te kunnen bezetten, maar het is wel van hetzelfde soort. Dergelijke acties zijn eigen aan imperialistische natiesHoewel vele doorgaans geloofwaardige mensen wezenlijke kritiek op de officiële lezing van 11 september hebben geuit, besteedden de massamedia hieraan geen enkele serieuze aandacht. De belangrijkste reden is dat in de Verenigde Staten, en ik neem aan ook daarbuiten, de massamedia in handen zijn van grote concerns, die de belangen van hun aandeelhouders dienen en zeker niet openheid en democratie. De wapenfabrikant General Electric bijvoorbeeld bezit het NBC netwerk.

Er bestaat in de VS een lange geschiedenis van geheime operaties. Neem de moord op John Kennedy. Hoewel 80 procent van de Amerikaanse bevolking niet gelooft in het Warren rapport, dat Lee Harvey Oswald als enige dader aanwees, kan daarover in de commerciële massamedia niet gesproken worden en ook niet over de talloze bewijzen die de officiële versie ondergraven. De autoriteiten proberen de kritiek af te schilderen als een maffe complottheorie. Daarbij gaat men voorbij aan het feit dat in de praktijk van het dagelijks leven we maar al te vaak te maken hebben met een of andere samenzwering, of het nu het beroven is van een bank door een bende of het oplichten van de belastingdienst door grote bedrijven. Welnu, de officiële complottheorie gaat ervan uit dat 19 Arabieren, geïnspireerd door Osama bin Laden, het meest geavanceerde defensiesysteem in de geschiedenis der mensheid te slim afwaren en op die manier de aanslagen konden plegen. De vraag is of deze samenzweringstheorie de beste bewijzen heeft. In mijn boek heb ik door de feiten te onderzoeken proberen aan te tonen dat de officiële versie niet klopt. Het begint al met het feit dat op 11 september de Amerikaanse luchtmacht niet onmiddellijk de gekaapte vliegtuigen volgde. De standaardprocedure is dat binnen enkele minuten nadat er onverwacht verlies van radiocommunicatie met een vliegtuig optreedt, het North American Aerospace Command volgens eigen zeggen “binnen enkele minuten” een F-15 laat opstijgen voor een zogeheten “alarmvlucht” om het vliegtuig te “onderscheppen.” Om 8.14 uur had de Federal Aviation Administration aanwijzingen dat een vliegtuig gekaapt was, maar er ging geen onderscheppingsvliegtuig de lucht in. Omdat we hier met een standaardprocedure hebben te maken, hoeft niemand speciaal om toestemming te worden gevraagd. Het feit dat tenminste 1 uur en 20 minuten later een vliegtuig ongestoord het Pentagon zou zijn ingevlogen, betekent dus dat iemand opdracht moet hebben gegeven om niet op te stijgen. Desgevraagd hebben de militairen drie verschillende verklaringen gegeven voor het feit dat de procedure niet werd gevolgd, alle drie even onwaarschijnlijk. Waarom werd er niet opgetreden? Het openbare rapport van de 11 september commissie van het Congres heeft dat voor zoete koek geslikt, zoals onze politici meer dingen klakkeloos hebben aangenomen. Zo is onlangs via de pers bekend geworden dat de CIA al twee maanden voor 11 september Condoleezza Rice en haar Nationale Veiligheids Staf heeft gewaarschuwd voor een op handen zijnde aanval van Al Qaida. Leden van de Congrescommissie verklaren nu publiekelijk dat ze geschokt zijn dat Rice en consorten deze informatie hebben achtergehouden en dat de geheime dienst ‘er niet in slaagde haar te overtuigen om actie te nemen.’ Waarom nam de Bush-regering geen stappen? Ook het volgende is onverklaarbaar. Volgens de officiële versie was de enige energie die de twee torens verwoestten de energie die vrijkwam door de zwaartekracht. Die energie zou de meer dan 300 stalen pijlers in elke toren in relatief korte stukken van minder dan 20 meter hebben gebroken, en al het beton van de 110 etages hoge wolkenkrabbers plus alles wat er in die gebouwen zat hebben verpulverd in kleine stofdeeltjes. Je kunt je voorstellen dat als je beton van de honderdtiende verdieping naar beneden gooit het in zeer kleine stukjes uiteen zal spatten, maar toch stukjes die je kunt oprapen. Dat was niet het geval met de Twin Towers. Die verpulverden in stof, vandaar die enorme stofwolken. De software-engineer Jim Hoffman heeft berekend dat alleen al voor de energie die nodig was om de stofwolken op 11 september zo te doen uitdijen er tien keer meer energie nodig is geweest dan de energie die vrijkwam door zwaartekracht. Waar kwam die energie vandaan als er geen explosieven zijn gebruikt? Even wonderlijk is de officiële verklaring van de Congrescommissie voor het ineenstorten van de twee torens. De oorzaak zou de inslag zijn geweest van de vliegtuigen en de enorme hitte die door de kerosinebranden werd veroorzaakt, overigens een verklaring die door geen enkele officiële instelling wordt bekrachtigd. Dat kan ook niet omdat een open kerosinevuur niet heter wordt dan zo’n 925 graden Celsius en staal pas smelt bij ongeveer 1500 graden Celsius. Nog wonderlijker is dat een gebouw van 415 meter hoogte binnen tien seconden keurig rechtstandig ineenstortte, ongeveer de snelheid van een vrije val, alsof er geen enkele weerstand was, als een object dat ongestoord door de lucht valt. Hoe kan dat zonder dat men met explosieven heeft gewerkt? Het meest raadselachtige is het derde gebouw, het nabijgelegen WTC-7, dat op die dag ineenstortte zonder door een vliegtuig te zijn getroffen. De eigenaar van het 47 verdiepingen tellende gebouw verklaarde voor de Amerikaanse televisie dat hij in overleg met de brandweer had besloten ‘to pull it,’ een term die door explosieven deskundigen wordt gebruikt. En inderdaad, volgens vakmensen die de beelden van de ineenstorting hebben gezien is hier sprake van een zogeheten ‘gecontroleerde vernietiging’ met explosieven. Maar volgens diezelfde deskundigen moeten die explosieven er al vóór de aanslagen ingezeten hebben, want dat kun je niet in een paar uur, en zonder uitgebreide voorbereidingen. De vraag is waarom en door wie zijn ze geplaatst? Een ander groot mysterie is de enorme hitte onder de WTC-gebouwen. Een maand na de ineenstorting was de temperatuur er nog rond de 1000 graden Celsius. Men vond er gesmolten staal en dat feit is niet controversieel, getuigen hebben verklaard dat maanden later hete balken uit het gat werden gehesen waarvan gesmolten staal was afgedropen. Volgens Steven Jones, hoogleraar Natuurkunde, kan dit veroorzaakt zijn door een explosief als thermite, omdat gebouwen die niet door explosieven zijn geveld ‘onvoldoende energie bezitten om grote hoeveelheden metaal te doen smelten.’

Dan de aanslag op het Pentagon. De officiële verklaring is dat een Boeing 757 een relatief klein gat boorde in de westzijde van ’s wereld grootste kantoorgebouw. Het merkwaardige alleen is dat er buiten geen overblijfselen van het vliegtuig werden gevonden. De officiële verklaring is dat de vleugels inklapten, zonder overigens een afdruk op de gevel achter te laten, en vervolgens naar binnen vlogen. Niet alleen is dit in strijd met alle betrokken natuurwetten, maar de brandweercommandant en andere getuigen die binnen waren hebben verklaard dat ze geen brokstukken van een vliegtuig hadden aangetroffen. De officiële verklaring was vervolgens dat het vliegtuig door de intense hitte was ‘verdampt’. Maar ja, hoe wist men dan dat het daadwerkelijk om een Boeing 757 ging? Het antwoord was dat ze dat aan de hand van de overblijfselen van passagiers hadden bepaald. Kortom, hier is sprake van een buitengewoon mysterieuze brand, die in staat is een heel vliegtuig te laten verdampen terwijl het intense vuur lichaamsdelen in tact laat. Er zijn videobeelden van die aanslag, gemaakt door camera’s van een benzinestation, een hotel en een overheidsgebouw, maar die werden vijf minuten later al door de FBI geconfisqueerd. De autoriteiten weigeren die beelden vrij te geven, zelfs de Congrescommissie heeft ze niet gezien, terwijl de politici de FBI juridisch hadden kunnen dwingen dit bewijsmateriaal over te leveren. Een tijdje geleden heeft de FBI na veel publieke druk vijf videobeeldjes vrij gegeven, waarop weliswaar de ontploffing te zien is, maar niet een vliegtuig. Al met al zijn er talloze ongerijmdheden, onjuistheden en absurditeiten in de officiële complottheorie en toch accepteren de massamedia dit, en ook de volksvertegenwoordigers.

Ik ben een van de Amerikanen die denkt dat er een heel andere samenzwering bestaat. Ik ben van mening dat een deel van onze politieke en militaire elite betrokken was bij de aanslag. En ze hadden daarvoor een heel sterk motief, namelijk het creëeren van het eerste wereldwijde rijk in de geschiedenis. Dat verzin ik niet. Het enige dat men hoeft te doen is te lezen wat de Amerikaanse neoconservatieven hierover zelf schreven, al op het moment dat de Sovjet Unie ineenstortte. Ze stelden dat we eerst in een bipolaire wereld leefden, waarin de Washington nog enigszins door Moskou beperkt werd in zijn ambities, maar dat we nu in een unipolaire wereld leven waarbij de VS dankzij zijn militaire macht de alleenheerschappij bezit. Vlak voor zijn vertrek als minister van Defensie gaf in 1992 Dick Cheney zijn medewerker, de neoconservatief en huidige directeur van de Wereldbank Paul Wolfowitz, de opdracht om richtlijnen te ontwerpen voor een nieuwe defensiepolitiek om het Amerikaans imperium uit te breiden. Nadat zijn rapport was uitgelekt ontstond in de pers een controverse omdat toentertijd de VS zich niet openlijk afficheerde als een imperium. De nieuwe defensiepolitiek zou als eerste doelstelling moeten hebben ‘het voorkomen van de opkomst van een nieuwe rivaal.’ De enig overgebleven wereldmacht moest de hegemonie militair waarborgen door, zo werd gesuggereerd, een preventieve oorlog te beginnen zodra de Amerikaanse belangen in gedrang kwamen. Destijds werd Cheney nog gedwongen zich van dit rapport te distantiëren en moesten de neoconservatieven wijken voor Clinton. Maar acht jaar later kwamen ze onder Bush met volle kracht terug. Inmiddels had Cheney een nieuw geheim rapport laten schrijven met daarin opnieuw 'een blauwdruk voor het behoud van de Amerikaanse wereldwijde superioriteit, om de opkomst van een grote machtsrivaal uit te sluiten, en om de internationale veiligheids orde te laten sporen met Amerikaanse principes en belangen.’ Eenergievoorziening, olie, is daarbij het voornaamste belang. Daarom heeft 'de Verenigde Staten… decennialang getracht een meer permanente rol te spelen in de regionale veiligheid van de Golf. Hoewel het onopgeloste conflict met Irak een onmiddellijke rechtvaardiging verschaft, overstijgt de noodzaak van een aanzienlijke Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Golf het vraagstuk van het regime van Saddam Hoessein,’ zo stelden de samenstellers. Maar ze beseften dat om deze wereldwijde militaire strategie bij het grote publiek acceptabel te maken 'één of andere catastrofale en als katalysator werkende gebeurtenis - zoals een nieuwe Pearl Harbor’ nodig zou zijn, aldus het rapport dat precies een jaar vóór 11 september 2001 verscheen. Om die wereldheerschappij mogelijk te maken moest de VS de enige zijn die ruimtewapens bezat. Zo zal worden voorkomen dat een rivaal als China, de Europese Unie of Japan de macht van Washington ooit durft uit te dagen. Als nu de VS de oliebronnen beheerst zal de rest van de wereld ons moeten gehoorzamen. Daar gaat het allemaal om en dit zijn bijzonder sterke motieven voor mensen die met excessief geweld streven naar de hegemonie.

De VS is een plutocratie geworden. De bevolking heeft geen greep op wat de regering doet. We zijn geen democratie meer, het is een systeem van, voor en door de rijken. Dit dreigt in fascisme te eindigen, daar zijn we ook sinds 11 september 2001 duidelijk op weg naar toe. Vergeet niet dat de Amerikaanse elite al in de jaren twintig en dertig veel bewondering toonde voor Mussolini. Die had geen last van de democratie, die kon doen wat hij wilde. Hij had een corporatieve staat opgebouwd waarbij de grote concerns de regeringspolitiek bepaalden. En precies hetzelfde gebeurt momenteel in de VS. De elite is altijd huiverig geweest voor een ware democratie, dat blijkt tevens uit de geschriften van onze achttiende eeuwse politici. President James Madison bijvoorbeeld, de ‘Vader’ van de Amerikaanse Grondwet, die 116 slaven bezat en een van de grondleggers van de VS is geweest, was uiterst sceptisch over een ware democratie omdat het de ‘gelijke verdeling van bezit’ en andere ‘kwaadaardige projecten’ zou betekenen. In de ogen van de toenmalige elite was de democratie er om de belangen van de rijken te dienen en niet die van de bevolking.

De Humanist oktober/november 2006

terug