Terug naar/Back to Home

 

 

 

                                             

 

Het wapen van Indonesië wordt gedragen door Garuda, de vuurvogel uit de oude mythen van de hindoe volkeren, symbool van verbondenheid tussen hemel en aarde.

Aan het aantal van zijn vleugelveren (17), staartveren (8) en borstveren (45) valt de datum van de onafhankelijkheid af te lezen:

17 augustus 1945

Op het lint staat: Bhinneka Tunggal Ika

Dit betekent: eenheid in verscheidenheid.

 

De Pancasila vormt de filosofische basis van de Indonesische staat. Het woord komt van het Sanskriet. Panca betekent vijf en sila betekent principe.

 

Deze vijf principes zijn:

The weapon of Indonesia is carried by Garuda, the Fire-bird, the old myths of the Hindu people, a symbol of connection between heaven and earth.

The number of wing feathers (17) tail feathers (8) and breast feathers (45), the date of independence to read:
August 17, 1945

On the tape says: Bhinneka Tunggal Ika
This means unity in diversity.

 

The Pancasila is the philosophical basis of the Indonesian state. The word comes from the Sanskrit. Panca means five and sila means principle.


These five principles are:

 

            1                    2                     3                    4                    5

          

 

1. Het geloof in één God, uitgebeeld met een ster. Dit geloof garandeert  de vrijheid van  godsdienst.

 

2. Het geloof in de democratie, uitgebeeld met de waterbuffel (banteng).

 

3. De eenheid van het volk, ondanks de verschillen in cultuur, etnische afkomst of religieuze overtuiging, uitgebeeld met de wijdvertakte waringingboom.

 

4. Het geloof in het internationaal humanisme, gebaseerd op de universele rechten van de mens uitgebeeld met de schakelketting.

 

5. Het geloof in sociale rechtvaardigheid voor het hele Indonesische volk,     uitgebeeld met een rijstaar en katoenpluis.

 

1. The belief in one God, depicted with a star. This belief guarantees  freedom of religion.


2. The belief in democracy, performed with the water buffalo (banteng).


3. The unity of the people, despite the    differences in culture, ethnic  origin or religious belief, performed with the widespread   waringing-tree.


4. Faith in international humanism, based on the universal rights of man depicted in the link chain.

5. The belief in social justice for all Indonesian people, depicted with a rice ear and cotton fluff.