Genealogie van Jan Debets

I Jan Debets. Jan is overleden vóór 3 maart 1597.
Notitie bij Jan: Debets
verklaring:
Patroniem op basis van de voornaam Debet (= Dibbet), die uit de Germaanse persoonsnaam Dietbald (diet = volk, bald = dapper), of eventueel uit Dietbert (bert = schitterend, stralen), is gevormd.

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
• Joos Debboud, ovl. Brugge 1489-90 [Memorielijst beeldenmakers-zadelaars Brugge 1475-1494, p 307].
• Johannes Debetius, predikant te Ridderkerk 1596-98 (daarna in Dordrecht) = Johannis Dibbetij = Joannes Dibbetius = Joannes Dibbits [Singelkerk Ridderkerk 1574-1604].
• Derk Frerics Debets, ged. Oene 1697; zoon van Freric Derks Dibbets [VG 15 (1990), p 190].
Jan trouwde met Marije N.N.. Marije is overleden vóór 3 maart 1597.
Kinderen van Jan en Marije:
1 Theodorus Debets. Volgt II.
2 Joannes Debets.
3 Agnes Debets.
4 Catharina Debets.
II Theodorus Debets, zoon van Jan Debets (zie I) en Marije N.N.. Theodorus is overleden vóór 22 november 1640.
Notitie bij Theodorus: RAL-LvO 7080, 229r: Op 3 september 1613 verkochten Mathis Rameckers en Jan Enghelen, beiden gehuwd met een dochter van wijlen Rolman Meijs uit Hoensbroek, aan Dirck Diebets van Schimmert, elk een morgen akkerland "op die bergher landen", grenzend aan Gerard Dries, voor 14 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 7082, 150v: Op 24 juni 1622 droeg Dyrck Debets van Schimmert, gehuwd met Maria, een rente van twaalf gulden en 10 stuivers over aan Elisabeth van Walwijck, weduwe van Jan Capouns, voor 200 gulden. Tot onderpand diende zijn huis met hof, groot tien morgen, gelegen te Schimmert en grenzend naar de kerk toe aan Aert Snijders, naar Haasdal toe aan Geraerd Boschouwers en verder uitschietend op het Kerkeveldje.
RAL-LvO 7083, 37v: Op 19 november 1623 kochten de kinderen van Dierick Debets, die zelf het vruchtgebruik zou krijgen, te weten Jan, Wijnen, Trijnen, Heijlen en Barbara Debets, van Henrick Prijsens, gehuwd met Trijneken Haegmans, de volgende onroerende goederen:
a) achttien grote en dertien kleine roeden weiland met bebouwing te Schimmert, grenzend aan Herman Randeraij aan weerszijden, belast met een half vat rogge aan de kerk van Schimmert;
b) anderhalve morgen akkerland in het Kerkeveldje onder Schimmert, grenzend aan het kloosterland van St.-Gerlach;
c) een morgen en vier kleine roeden akkerland "aen den hulenter", grenzend aan Jan Gerardts en de erfgenamen Daem Voncken;
d) 4 1/2 grote en drie kleine roeden akkerland in de Aalbekerdelle, grenzend aan Henrick Prisers.
De weide werd verkocht voor 49 stuivers per kleine roede, het akkerland voor 20 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 7083, 265r: Op 22 november 1640 verkochten de erfgenamen van Dirick Debets, te weten Jan, Wijnant [mede als voogd van de kinderen van zijn broer Jan bij wijlen Gertruid Custers] en Catrijn Debets, Jan Wauben, gehuwd met Helena Debets en Barbara Debets, aan Henrich Schellarts, gehuwd met Gertruijd N., een bunder en vier kleine roeden akkerland "op de berghe landen", grenzend aan de straat en de erfgenamen van Gerart Dries, voor negentien stuivers en twee oort per kleine roede.
Het geld was bestemd voor de aflossing van een schuld aan de weduwe van Jan Olieslagers.
Theodorus trouwde op 9 november 1595 in Schimmert met Maria N.N.. Maria is overleden na 29 juni 1622.
Kinderen van Theodorus en Maria:
1 Helena Debets.
Notitie bij Helena: Op 21 mei 1665 wordt Helena Debets, echtgenote van Joannes Wauben als doopgetuige vermeld te Schimmert (Joannes, zoon van Joannes Schouteten en Maria Muijlkens).
Helena trouwde met Joannes Wauben (ook: Walen).
Notitie bij het huwelijk van Helena en Joannes: Waarschijnlijk huwde Joannes voor de 2e maal met Anna Goessens op 28 oktober 1674 te Schimmert. Theodorus Diebets treedt hier op als getuige.
Joannes is een zoon van Geurt Wauben en Maria Muijlkens.
Notitie bij Joannes: RAL-LvO 7083, 224v: Op 2 mei 1633 droeg Geurt Wauben het vruchtgebruik over op vier grote roeden akkerland "int kicken veldt" nabij Schimmert, grenzend aan Jan Voncken, Thijs Mulckens en het voetpad, over aan zijn zoon Jan Wauben.
Vervolgens stelde Jan dit land tot onderpand voor een lening van vijftig gulden, hem verstrekt door jonker Peter van Bock, waarvan de eerste termijn op 1 maart 1634 zou vervallen.
RAL-LvO 7083, 274r: Op 13 maart 1640 verkocht Jan Wauben aan Jan Voncken, gehuwd met Margrita Arts, 3 1/2 weiland met bebouwing, belast met een halve kop rogge aan de kerk van Schimmert, grenzend aan weerszijden aan de koper, voor 225 gulden, te betalen aankomende mei zonder korting op de lasten.
RAL-LvO 7084, 31: Op 9 februari 1652 verkocht Jan Janissen, gehuwd met Anna Handen, aan Jan Wauben, gehuwd met Helena Debets, 6 1/2 grote roeden akkerland aan de Aalbekerweg onder de schepenbank Klimmen, grenzend aan Peter Voncken, Willem Bemelmans en Ercken Korsen, voor 23 gulden per grote roede.
RAL-LvO 7090, 275: Op 12 juli 1683 verklaarde Jan Wauben, weduwnaar, twee percelen akkerland gekocht te hebben, te weten zes grote roeden "op den bovenbosch", grenzend aan de erfgenamen Servaes Coox, Jacob Schillings en Schillaert van Maastricht, alsmede zes grote roeden akkerland "aen de eenweijde", grenzend aan Peter Fransen en Gerardt Boshouwers.
Uit het eerste perceel schonk hij drie grote roeden aan zijn zoon Jacob Wauben en drie grote roeden aan de kinderen van Hendrick Voncken uit diens eerste huwelijk.
Wel moesten Hendrick Voncken of zijn kinderen 41 gulden en tien stuivers, alsmede negen vaten rogge leveren, en verder jaarlijks nog 20 gulden en drie vaten rogge aan Jacob Wauben, zoals bij de deling door Jan Wauben was afgesproken. Bij wanbetaling mocht Jacob Wauben de drie grote roeden gebruiken.
Verder schonk Jan Wauben aan de kinderen van wijlen Jan Wauben bij Margriet Habets drie grote roeden uit het tweede perceel en aan Servaes Sijen, gehuwd met Gertruid Wauben, de andere drie grote roeden.
2 Joannes Debets. Volgt III-a.
3 Winandus Debets. Volgt III-b.
4 Barbara Debets. Zij is begraven op 13 oktober 1667 in Schimmert [bron: www.familysearch.org]. Barbara trouwde met Joannes Bemelmans.
III-a Joannes Debets, zoon van Theodorus Debets (zie II) en Maria N.N..
Notitie bij Joannes: RAL-LvO 1755, 74r: Op 2 augustus 1649 deed Mettel Wustenrae, weduwe Thijs Kellenaers, afstand van het vruchtgebruik op een weiland "den uijtlegger" te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Mellen Wustenrae, Grietgen Jahae en de straat, alsmede van zes percelen akkerland onder Nuth en Wijnandsrade gelegen, te weten:
a) "aen den woonenberch", grenzend aan Lintgen Hermans en Melchior Cremers;
b) grenzend aan Meijcken "inde smietts" en Tomas Crijns;
c) "aen de Raijerweijden", grenzend aan Mellen Wustenrae, Jaspar Pijls en de weg;
d) "op de levericken sanck", grenzend aan de erfgenamen Corstgen Crijns en Anna Rentgens;
e) "op de levericken sanck", grenzend aan Thijs Smiets en Paulus Meijs;
f) "onder de levericken sanck", grenzend aan Lenaert Maes, erfgenamen Corstgen Crijns en de weg.
Zij deed dit ten behoeve van haar dochter Meijcken Kellenaers die vervolgens deze onroerende goederen, in totaal vijf morgen en 73 kleine roeden, verkocht aan Jan Debets, gehuwd met Meijcken Wijngarts, voor twee gulden per kleine roede.
De weide was belast met een vat haver in de cijnskaart Berg en de akkerlanden met drie vaten rogge aan de pastoor van Wijnandsrade, niet te korten op de koopsom.
Verder was de weide nog belast met de helft in 60 gulden aan de armen van Nuth, die wel op de koopsom in mindering werd gebracht.
Jan Debets zou verder nog 5 1/2 vat haver en vier gulden en tien stuivers betalen aan de pastoor van Wijnandsrade.
Eventuele niet-vermelde schulden zouden aan de koper vergoed worden.
Jan Debets betaalde 600 gulden en beloofde de rest met Allerheiligen te betalen.
RAL-LvO 1755, 114v: Op 7 juli 1651 verkocht Jan Pitsweggen, gehuwd met Lijsken Meex, aan Jan Debets, gehuwd met Meijcken Wijngaerts, een halve morgen akkerland op de Wijenweg achter Nierhoven onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Agnes Beltgens, Lijsken Beltgens en Jan Pitsweggen zelf, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1755, 115r: Eveneens op 7 juli 1651 deed Grietgen Jahae, weduwe Eijs Schepers, afstand van het vruchtgebruik op een moestuin te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Vaes Corten, de straat, Jan Debets en Nelis Willen, ten behoeve van Nelis Willen, gehuwd met Boetzken Schepers.
Vervolgens ging Nelis Willen een goederenruil aan met Jan Debets, gehuwd met Meijcken Wijngaerts. In ruil voor de moestuin gaf Jan Debets zeven hamelschapen en 30 gulden.
RAL-LvO 1755, 127r: Op 16 april 1652 verkocht Jan Pitsweggen, gehuwd met Lijsken Meex, aan Jan Debets, gehuwd met Meijcken Wijngaerts, een morgen akkerland op de Wijenweg achter Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Lijsken Beltgens, erfgenamen Agnes Beltgens en de Wijenweg, voor drie gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1755, 197r: Op 10 januari 1659 leende Jan Debets, gehuwd met Meijcken Wijngaerts, 300 gulden tegen 6 1/4% van Hendrick Munix, koopman te Maastricht. Tot onderpand stelde hij 1/2 morgen weiland in Hellebroek onder Nuth "bij den uijtlegger", grenzend aan Jan Cortten, land van wijlen Vaes Cortten en de straat.
Joannes:
(1) trouwde vóór 1623 met Gertrude Custers.
(2) trouwde op 4 februari 1638 in Hulsberg met Maria Wingaerts, 37 jaar oud. Maria is een dochter van Christianus (Korst) Wingarts (ook: Weustenraed) en Emiliana / Mechtildis (Mella) Beltgens. Zij is gedoopt op 24 september 1600 in Nuth. Maria is overleden op 12 april 1678 in Nuth, 77 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Gertrude:
1 Theodorus Diebets, gedoopt op 23 februari 1623 in Schimmert. Volgt IV.
2 Maria Debets. Zij is gedoopt op 9 maart 1631 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
3 Michael Debets. Hij is gedoopt op 27 juni 1631 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
IV Theodorus Diebets, zoon van Joannes Debets (zie III-a) en Gertrude Custers. Hij is gedoopt op 23 februari 1623 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: gewettigd door huwelijk
Theodorus trouwde met Joanna Claessen.
Kinderen van Theodorus en Joanna:
1 Hermannus (Hermen) Debets. Volgt V-a.
2 Catharina Diebets. Zij is gedoopt op 12 augustus 1659 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Catharina is overleden vóór 1666, ten hoogste 7 jaar oud.
3 Anna Diebets. Zij is gedoopt op 29 mei 1661 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
4 Gertrude Diebets. Zij is gedoopt op 2 juli 1663 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
5 Joannes Diebets. Hij is gedoopt op 2 februari 1665 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
6 Catharina Diebets. Zij is gedoopt op 1 oktober 1666 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Catharina is overleden vóór 1677, ten hoogste 11 jaar oud.
7 Maria Diebets. Zij is gedoopt op 3 juni 1669 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
8 Michael (ook: Geel, Giel, Egidius) Debets, gedoopt op 3 januari 1673 in Schimmert. Volgt V-b.
9 Joannes Diebets. Hij is gedoopt op 26 november 1675 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
10 Catarina Diebets. Zij is gedoopt op 2 maart 1677 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Catarina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1700 met Cornelius Clermonts.
Getuige bij:
12-08-1708     doop Gertrude Debets (1708-1795) [zie V-b,3]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Schimmert]
V-a Hermannus (Hermen) Debets, zoon van Theodorus Diebets (zie IV) en Joanna Claessen. Hermen trouwde omstreeks 1695 met Catharina Speessen (ook: Spiessen).
Kinderen van Hermen en Catharina:
1 Theodorus Debets. Hij is gedoopt in oktober 1695 in Schimmert. Theodorus is overleden vóór 24 april 1705, ten hoogste 9 jaar oud.
2 Gerardus Debets. Hij is gedoopt op 31 januari 1697 in Schimmert.
3 Godefridus Debets, geboren omstreeks 1700. Volgt VI-a.
4 Joannes Debets. Hij is gedoopt op 14 oktober 1700 in Schimmert.
5 Theodorus Debets. Hij is gedoopt op 24 april 1705 in Schimmert. Theodorus is overleden vóór 25 maart 1708, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Theodorus Debets. Hij is gedoopt op 25 maart 1708 in Schimmert.
VI-a Godefridus Debets is geboren omstreeks 1700, zoon van Hermannus (Hermen) Debets (zie V-a) en Catharina Speessen (ook: Spiessen). Godefridus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1725 met Maria Nuchelmans.
Kinderen van Godefridus en Maria:
1 Hermanus Debets, gedoopt op 16 november 1725 in Schimmert. Volgt VII-a.
2 Helena Debets. Zij is gedoopt op 14 maart 1728 in Schimmert. Helena is overleden vóór 16 maart 1733, ten hoogste 5 jaar oud.
3 Maria Catharina Debets. Zij is gedoopt op 1 maart 1731 in Schimmert.
4 Helena Debets. Zij is gedoopt op 16 maart 1733 in Schimmert. Helena is overleden, 43 jaar oud. Zij is begraven op 18 maart 1776 in Schimmert. Helena:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 6 juni 1751 in Schimmert [bron: GenDaLim5] met Wilhelmus Cruts. Hij is begraven op 16 augustus 1758 in Schimmert.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 20 juni 1759 in Schimmert [bron: GenDaLim5] met Matthias Daenen (ook: Doenen, Dounen).
5 Joannes Debets, gedoopt op 29 november 1735 in Schimmert. Volgt VII-b.
6 Judith Debets. Zij is gedoopt op 15 februari 1739 in Schimmert.
7 Maria Debets. Zij is gedoopt op 11 mei 1741 in Schimmert. Maria is overleden op 16 mei 1805 in Schimmert, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 mei 1805 [bron: Genlias]. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 27 april 1763 in Schimmert [bron: GenDaLim5] met Franciscus van Kan, 24 jaar oud. Franciscus is een zoon van Andreas van Kan en Anna Dirix. Hij is gedoopt op 10 december 1738 in Schimmert. Franciscus is overleden op 5 juni 1811 in Schimmert, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juni 1811 [bron: Genlias]. Hij is begraven op 15 juni 1811 in Schimmert [bron: GenDaLim5].
VII-a Hermanus Debets, zoon van Godefridus Debets (zie VI-a) en Maria Nuchelmans. Hij is gedoopt op 16 november 1725 in Schimmert. Hermanus trouwde met [waarschijnlijk] Elisabeth Wilms.
VII-b Joannes Debets, zoon van Godefridus Debets (zie VI-a) en Maria Nuchelmans. Hij is gedoopt op 29 november 1735 in Schimmert. Joannes trouwde met [waarschijnlijk] Elisabeth Janssen.
V-b Michael (ook: Geel, Giel, Egidius) Debets, zoon van Theodorus Diebets (zie IV) en Joanna Claessen. Hij is gedoopt op 3 januari 1673 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Michael is overleden, 70 jaar oud. Hij is begraven op 18 juli 1743 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert]. Michael trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1700 met Anna Leurs (ook: Las, Leers, Lers). Zij is begraven op 13 april 1748 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert].
Notitie bij overlijden van Anna: Overlijden niet zeker!
Kinderen van Michael en Anna:
1 Joanna Maria Debets. Zij is gedoopt op 25 september 1702 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Joanna is overleden, 71 jaar oud. Zij is begraven op 27 oktober 1773 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert]. Joanna trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1735 met Henricus M(e)ullens. Hij is begraven op 7 maart 1778 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert].
2 Anna Debets. Zij is gedoopt op 8 juli 1705 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Anna is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 28 februari 1779 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert]. Anna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1730 met Wilhelmus (van) Schernut, ongeveer 27 jaar oud. Wilhelmus is een zoon van Ludovicus (van) Schernut en Anna Roskams. Hij is gedoopt op 13 februari 1703 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Wilhelmus is overleden, 78 jaar oud. Hij is begraven op 27 september 1781 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert].
3 Gertrude Debets. Zij is gedoopt op 12 augustus 1708 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Bij de doop van Gertrude waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Clermonts [aangetrouwde oom vaderszijde] en Ida Sleijpen. Gertrude is overleden, 86 jaar oud. Zij is begraven op 26 januari 1795 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert].
4 Elijsabeth Debets. Zij is gedoopt op 27 januari 1712 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
5 Catharina Debets. Zij is gedoopt op 3 april 1714 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Catharina is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op 6 maart 1781 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert]. Catharina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1739 met Henricus (Hendrik) Voncken, ongeveer 35 jaar oud. Hendrik is een zoon van Joannes Voncken en Anna Bollen. Hij is gedoopt op 4 maart 1704 in Klimmen [bron: RK doopboek van Klimmen]. Hendrik is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 5 mei 1778 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert].
Getuige bij:
08-10-1742     kerkelijk huwelijk Dirk Debets (1718-1774) en Anna Hautvast (1718-1802) [zie VI-b]    [zwager bruidegom]   [bron: RK trouwboek van Schimmert]
6 Petronella Debets. Zij is gedoopt op 4 maart 1716 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Tevens ingeschreven op 13 april 1716 in dezelfde parochie.
Petronella is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op 16 juni 1782 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert]. Petronella trouwde, 31 jaar oud, op 14 januari 1748 in Schimmert [bron: RK trouwboek van Schimmert] met Joannes (Janneke) Smeets, ongeveer 28 jaar oud. Janneke is geboren omstreeks 1720 in Hulsberg. Janneke is overleden op 7 juli 1774 in Valkenburg (Lommelenberg), ongeveer 54 jaar oud (oorzaak: opgehangen aan de galg).
Notitie bij Janneke: Bokkenrijder; Geboren in Hulsberg omstreeks 1720; woonde in Haasdal; een broer van Peter Smeets; gehuwd met Petronel Debets; vader van Matthijs Smeets (’Jannekes Thijs’) tevens bokkenrijder; beroep: akkerman; Gearresteerd 23 november 1773; scherper examen 17 mei en 9 juni. Vonnis: galg, uitgevoerd 7 juli 1774. Bron: RAL, LvO 8165, 8167, 8194.
Bron: "De Bokkerijders - roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas (1730-1774)", Anton Blok.
Beroep:
akkerman
7 Theodorus (Dirk) Debets, geboren in Schimmert (Haasdal). Volgt VI-b.
8 Ida Debets. Zij is gedoopt op 8 november 1720 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
VI-b Theodorus (Dirk) Debets is geboren in Schimmert (Haasdal), zoon van Michael (ook: Geel, Giel, Egidius) Debets (zie V-b) en Anna Leurs (ook: Las, Leers, Lers). Hij is gedoopt op 8 mei 1718 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Dirk is overleden op 28 juli 1774 in Valkenburg (Lommelenberg), 56 jaar oud (oorzaak: opgehangen aan de galg).
Notitie bij Dirk: Bokkenrijder; Geboren in Haasdal omstreeks 1720 en aldaar wonend; gehuwd met Anna Houtvast; beroep: akkerman; bezat land ter waarde van 600 gulden. Gearresteerd 15 juli 1774. Vonnis: galg; uitgevoerd 28 juli 1774. Bron: RAL, LvO 8151, 8168, 8183, 8192, 8194.
Bron: "De Bokkerijders - roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas (1730-1774)", Anton Blok.

5° Dirick Debits
Eerstelijk voor het aendeel geregscosten op deze Proclamatie geresen,
sijnde de overige costen gebrogt tot Laste van de boedels van Nijs
en Hendr. Packbier en Geurt Bormans
Comt . . . . . f 60—18—
Voor het maken van dese Liquidatie 12— 0— 0
Voor copie en Registaratie 4— 0— 0
Secretaris voor billet van dagement 1— 0— 0
Bode voor dagement 1— 0— 0
Procureur voor Vacatie 2— 0— 0
—————
f 80—18—
——————
Bron: Kosten van het Gerecht van Valkenburg bij de liquidatie van de verbeurd verklaarde goederen van de veroordeelden; Pag 1 / 3 Nat. Arch. ASG 5870

Dirick Debits
Meubelen f 94 - 1 - 2
Vrugten te velde f 30 - ,, - ,,
Vaste goederen f 579- 18 - ,,
——————
f 705- 19 - 2
Bron: Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776 — f. 5/5v — Nat. Arch. ASG 5870
Opbrengst geconfiskeerde goederen (Klimmen / 1)

Notariële akte
Wederpartij Dirck Debets
Datering 23-07-1757
Soort akte Minuut
Aard van de akte Coopzedulle
Partij
Daam Houben
Plaatsnaam Cleen Hasdall
Bijzonderheden Gehuwd met Maria Laaven
Wederpartij
Dirck Debets
Plaatsnaam Cleen Haselt
Bijzonderheden Gehuwd met Anna Hautvast, landt op den Ulestratenwegh
Genoemde
Peterus Francken
Bartholomes Johan Boshouwers
Bijzonderheden Schepen Klimmen
Reigenoot
Hendrick Nullens
Hendrick Bouwens
Nijst Alofts
Bijzonderheden Clooster St. Gerlach
Adam Scheepers
Notaris Pelt, L.G.
Archiefnummer 116 Notariele archieven, Heerlen, 1671 - 1925
Aktenummer 80 (beschikbaar op microfiche)
Inventarisnummer 64

RAL-LvO 1761, 193r: Op 27 februari 1767 verkocht Dirck Debets, inwoner van Schimmert en gehuwd met Anna Hautvast, aan Nicolaes Ruijschop, gehuwd met Mechtildis Limpens, 64 1/4 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs" onder Nuth gelegen, zuidwaarts Arnoldus Bemelmans, noordwaarts weduwe Joannes Leunissen, oostwaarts Nicolaes a Campo, voor 38 stuivers per kleine roede.
Beroep:
boer te Haasdal
Getuige bij:
28-06-1771     doop Anna Debets (1771-1833) [zie VII-c,1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Schimmert]
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 8 oktober 1742 in Schimmert [bron: RK trouwboek van Schimmert] met Anna Hautvast, 24 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Dirk en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Aleijde du Puits en Henricus (Hendrik) Voncken (1704-1778) [zwager bruidegom]. Anna is een dochter van Coenradus Hautvast en Joanna Hermans. Zij is gedoopt op 14 april 1718 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Anna is overleden op 23 juli 1802 om 15:00 in Schimmert, 84 jaar oud [bron: overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juli 1802 [bron: overlijdensakte]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Mathias Ackermans (1752-1827) [schoonzoon].
Kinderen van Dirk en Anna:
1 Michaelus (Mageel, Machiel) Debets (ook: Debits), gedoopt op 20 juni 1743 in Schimmert. Volgt VII-c.
2 Joanna Getrude Debets. Zij is gedoopt op 7 januari 1746 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Joanna is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 11 januari 1747 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert].
3 Anna Gertude Debets. Zij is gedoopt op 27 augustus 1748 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Anna is overleden op 24 april 1825 om 04:00 in Schimmert (Klein-Haasdal), 76 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 april 1825 [bron: overlijdensakte nr. 21]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Mathias Ackermans (1752-1827) [echtgenoot]. Zij is begraven op 24 april 1825 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert].
Getuige bij:
01-09-1771     kerkelijk huwelijk Mageel, Machiel Debets (ook: Debits) (1743-1794) en Anna Schepers (1746-1829) [zie VII-c]    [zus bruidegom]   [bron: RK trouwboek van Schimmert]
Anna trouwde, 30 jaar oud, op 15 november 1778 in Schimmert [bron: RK trouwboek van Schimmert] met Mathias Ackermans, 26 jaar oud. Mathias is een zoon van Lambertus (Lambert) Ackermans en Anna Barbara (la) Ro(e)ij. Hij is gedoopt op 17 januari 1752 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Mathias is overleden op 7 januari 1827 om 07:00 in Schimmert (Klein-Haasdal), 74 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 januari 1827 [bron: overlijdensakte nr. 3].
Beroep:
werkman
Getuige bij:
23-07-1802     overlijdensaangifte Anna Hautvast (1718-1802) [zie VI-b]    [schoonzoon]   [bron: overlijdensakte]
01-04-1825     overlijdensaangifte Joanna Elizabetha Debets (1764-1825) [zie VI-b,6]    [zwager]   [bron: overlijdensakte nr. 17]
24-04-1825     overlijdensaangifte Anna Gertude Debets (1748-1825) [zie VI-b,3]    [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 21]
4 Godefridus Debets. Hij is gedoopt op 29 augustus 1751 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
5 Henricus Debets. Hij is gedoopt op 13 april 1754 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert].
6 Joanna Elizabetha Debets. Zij is gedoopt op 6 augustus 1764 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Joanna is overleden op 1 april 1825 om 05:00 in Schimmert (Klein-Haasdal), 60 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 april 1825 [bron: overlijdensakte nr. 17]. Bij de overlijdensaangifte van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Mathias Ackermans (1752-1827) [zwager].
Notitie bij overlijden van Joanna: Overleden in het huis van haar zwager Mathias Ackermans.
Joanna begon een relatie met Willem Cardous.
VII-c Michaelus (Mageel, Machiel) Debets (ook: Debits), zoon van Theodorus (Dirk) Debets (zie VI-b) en Anna Hautvast. Hij is gedoopt op 20 juni 1743 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Mageel, Machiel is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op 30 april 1794 in Nuth [bron: RK begraafboek van Nuth].
Notitie bij Mageel, Machiel: Bokkenrijder; woonde in Haasdal, gevlucht; Bij verstek verbannen op 8 september 1776. Bron: RAL, LvO 8152, 8171, 8183.
Bron: "De Bokkerijders - roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas (1730-1774)", Anton Blok.
Mageel, Machiel trouwde, 28 jaar oud, op 1 september 1771 in Schimmert [bron: RK trouwboek van Schimmert] met Anna Schepers, 25 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Mageel, Machiel en Anna was de volgende getuige aanwezig: Anna Gertude Debets (1748-1825) [zie VI-b,3] [zus bruidegom]. Anna is een dochter van Adamus (Adam) Schepers en Helena Selvilex (ook: Severin, Schrelex, Servonix, Schwelix, Scheverlings). Zij is gedoopt op 26 januari 1746 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Anna is overleden op 1 april 1829 om 18:00 in Wijnandsrade (Vink), 83 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1829 [bron: overlijdensakte nr. 8]. Bij de overlijdensaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Petrus (Hans Peter) Boesten (1763-1834) [schoonzoon] en Peter Laurens Coenen (geb. 1792).
Getuige bij:
05-05-1794     doop Maria Anna Debets (1794-1874) [zie VIII,1]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Voerendaal]
05-12-1807     huwelijk Petrus Josephus Autmans (ook: Oudmans) (1778-1864) en Anna Elijsabetha Debets (1780-1837) [zie VII-c,5]    [moeder bruid]   [bron: huwelijksakte]
Kinderen van Mageel, Machiel en Anna:
1 Anna Debets. Zij is gedoopt op 28 juni 1771 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Selvilex (ook: Severin, Schrelex, Servonix, Schwelix, Scheverlings) (ovl. 1788) [grootmoeder moederszijde] en Dirk Debets (1718-1774) [zie VI-b] [grootvader vaderszijde]. Anna is overleden op 30 juni 1833 om 14:00 in Wijnandsrade (Vink), 62 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juli 1833 [bron: overlijdensakte nr. 16]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Joannes Petrus (Hans Peter) Boesten (1763-1834) [echtgenoot]. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 17 november 1793 in Wijnandsrade [bron: RK trouwboek van Wijnandsrade] met Joannes Petrus (Hans Peter) Boesten, 30 jaar oud. Hans Peter is een zoon van Bartholomeus Boesten en Cecilia Boumans. Hij is gedoopt op 11 september 1763 in Wijnandsrade [bron: RK doopboek van Wijnandsrade]. Hans Peter is overleden op 14 maart 1834 om 00:00 in Wijnandsrade (Vink), 70 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 maart 1834 [bron: overlijdensakte nr. 7]. Bij de overlijdensaangifte van Hans Peter was de volgende getuige aanwezig: Jan Mattis (Mathijs) Boesten (1801-1841) [zoon].
Beroep:
metselaar
Getuige bij:
02-04-1829     overlijdensaangifte Anna Schepers (1746-1829) [zie VII-c]    [schoonzoon]   [bron: overlijdensakte nr. 8]
01-07-1833     overlijdensaangifte Anna Debets (1771-1833) [zie VII-c,1]    [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 16]
2 Joannes (Jan, Johann) Debets (ook: Debetz), gedoopt op 13 december 1772 in Schimmert. Volgt VIII.
3 Maria Helena Debets. Zij is gedoopt op 18 mei 1774 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Maria is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 15 maart 1777 in Schimmert [bron: RK begraafboek van Schimmert].
4 Maria Isabella Debets. Zij is gedoopt op 18 augustus 1775 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Maria is overleden op 23 juni 1824 om 21:00 in Kerkrade (Vink), 48 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 102]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1824 [bron: overlijdensakte nr. 102].
Getuige bij:
02-05-1803     huwelijk Jan, Johann Debets (ook: Debetz) (1772-1837) en Anna Catharina Pricken (ook: Prikken, Bricken, Precken, Prickartz, Putmans, Patmans, Pütsmans) (1777-1856) [zie VIII]    [zus bruidegom]   [bron: huwelijksakte nr. 7]
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 2 oktober 1800 in Nuth [bron: huwelijksakte nr. 1] met Matthias Joseph Wirtz (ook: Weerts), 24 jaar oud. Matthias is een zoon van Jan Lambertus Wirtz (ook: Weerts) en Maria Catharina Schieren (ook: Schuren). Hij is gedoopt op 2 november 1775 in Kerkrade [bron: RK doopboek van Kerkrade]. Matthias is overleden op 14 juni 1832 om 03:00 in Kerkrade (Vink), 56 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 105]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juni 1832 [bron: overlijdensakte nr. 105].
Beroep:
dagloner, koolder
5 Anna Elijsabetha Debets, geboren in Nuth (Hellebroek). Zij is gedoopt op 6 juli 1780 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Anna is overleden op 15 maart 1837 om 00:30 in Hulsberg (Aalbeek ’op den Berg’), 56 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 24]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 maart 1837 [bron: overlijdensakte nr. 24]. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 5 december 1807 in Hulsberg [bron: huwelijksakte] met Petrus Josephus Autmans (ook: Oudmans), 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna en Petrus was de volgende getuige aanwezig: Anna Schepers (1746-1829) [zie VII-c] [moeder bruid]. Petrus is een zoon van Henricus Autmans en Helena Tulleners. Hij is gedoopt op 21 april 1778 in Hulsberg [bron: RK doopboek van Hulsberg]. Petrus is overleden op 13 april 1864 om 01:00 in Hulsberg (Aalbeek), 85 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 april 1864 [bron: overlijdensakte nr. 9]. Petrus is weduwnaar van Anna Barbara Raeven (1778-1806), met wie hij trouwde op 28 februari 1799 in Oirsbeek [bron: huwelijksakte]. Petrus trouwde later op 29 januari 1840 in Hulsberg [bron: Genlias] met Elisabeth Houppermans (geb. 1821).
Notitie bij Petrus: Petrus woonde in Aalbeek ’op den Berg’, heden ten dage gesitueerd ter hoogte van de splitsing Nieuwenhuysstraat-Haasdallerweg in de gemeente Nuth.
Beroep:
dagloner, brikkenbakker
6 Joes Michael Debets. Hij is gedoopt op 12 september 1781 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth].
7 Maria Gertrudis Debets. Zij is gedoopt op 3 november 1782 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth].
8 Maria Helena Debets. Zij is gedoopt op 8 oktober 1787 in Nuth [bron: RK doopboek van Nuth]. Maria is overleden, 13 dagen oud. Zij is begraven op 21 oktober 1787 in Nuth [bron: RK begraafboek van Nuth].
VIII Joannes (Jan, Johann) Debets (ook: Debetz), zoon van Michaelus (Mageel, Machiel) Debets (ook: Debits) (zie VII-c) en Anna Schepers. Hij is gedoopt op 13 december 1772 in Schimmert [bron: RK doopboek van Schimmert]. Jan, Johann is overleden op 8 november 1837 om 10:00 in Kerkrade (Kloosterbosch), 64 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 237]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 november 1837 [bron: overlijdensakte nr. 237]. Bij de overlijdensaangifte van Jan, Johann waren de volgende getuigen aanwezig: Johann Rener (ook: Pieter Joseph) Debets (1804-1867) [zie IX-a] [zoon] en Jan Joseph Debetz (ook: Debets) (1813-1873) [zie IX-b] [zoon].
Notitie bij Jan, Johann: Joannes woonde met zijn eerste echtgenote Maria Elisabetha Heugen in Hunnecum (Nuth).

Jan bezat in de gemeente Kerkrade:
hooiland groot 4 roeden en 30 ellen, bouwland groot 8 roeden en 30 ellen, een boomgaard groot 8 roeden en 80 ellen, huis 55 ellen met tuin groot 80 ellen, nog een tuin groot 3 roeden en 20 ellen. Kadaster sectie B no. 524 t/m 528 en 534.
Adressen:
van ±1794     Voerendaal
van ±1797     Hunnecum, Nuth
van ±1800     Palemig, Schaesberg
van ±1802     Klimmen
van ±1804     Vaesrade
van ±1808     Merkelbeek
van ±1811     Gangelt (D)
van ±1813     Kloosterbosch, Kerkrade
Beroep:
timmerman, rademaker, dagloner (1816)
Jan, Johann:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 1 september 1793 in Wijnandsrade [bron: RK doopboek van Wijnandsrade] met Maria Elisabetha Heugen (ook: Heugens, Hengens, van Heugem), 24 jaar oud. Maria is een dochter van Hermannus/Henricus (Herman) van Heugem (ook: Heugen, Heugens, Hengens) en Maria Helena Neander. Zij is gedoopt op 8 juli 1769 in Heerlen [bron: RK doopboek van Heerlen]. Maria is overleden op 7 september 1802 om 08:00 in Klimmen, 33 jaar oud [bron: overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 september 1802 [bron: overlijdensakte].
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 2 mei 1803 in Brunssum [bron: huwelijksakte nr. 7] met Anna Catharina Pricken (ook: Prikken, Bricken, Precken, Prickartz, Putmans, Patmans, Pütsmans), 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan, Johann en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Jean Clement, Jeannette Degeijr, Jean Duijkers en Maria Isabella Debets (1775-1824) [zie VII-c,4] [zus bruidegom]. Anna is geboren in Merkelbeek, dochter van Joannes Reinerus (Reinier) Pricken en Anna Judith Putmans (ook: Peutmans). Zij is gedoopt op 28 februari 1777 in Brunssum [bron: RK doopboek van Brunssum]. Anna is overleden op 1 maart 1856 om 19:00 in Kerkrade (Kloosterbosch), 79 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 maart 1856 [bron: overlijdensakte nr. 18]. Bij de overlijdensaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Johann Rener (ook: Pieter Joseph) Debets (1804-1867) [zie IX-a] [zoon] en Antoon Joseph Debets (1819-1864) [zie IX-c] [zoon].
Kinderen van Jan, Johann en Maria:
1 Maria Anna Debets. Zij is gedoopt op 5 mei 1794 in Voerendaal [bron: RK doopboek van Voerendaal]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Schepers (1746-1829) [zie VII-c] [grootmoeder vaderszijde] en Lucas Heugen (1772-1849) [oom moederszijde]. Maria is overleden op 27 maart 1874 om 07:00 in Boxmeer, 79 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 maart 1874 [bron: overlijdensakte nr. 23].
Notitie bij Maria: DEBETS, Maria Anna 5-5-1794 Voerendaal, weduwe, RC, woont C1428, vestigt zich uit Boxmeer 30-5-1873, vertrekt naar Venlo 24-7-1873 (wed. J.D.Jaquet);

Maria Anna woont met haar zoon Isaac David en diens vrouw korte tijd in Tilburg (laatstgenoemden van 14 april tot 18 april 1870). Maria Anna woont hier van 21 juli 1870 tot 4 november 1870 en vertrekt dan naar ’s-Hertogenbosch. Haar zoon met vrouw vertrekken naar Boxmeer.
Bron: Inv.nr. 1393 - bevolkingsregister 1870-1880, deel 03, wijk B 1, Korvel - Laar, Tilburg
Beroep:
marsdraagster (marsdraagster is een ander woord marskraamster)
Maria:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 20 april 1825 in Dordrecht [bron: huwelijksakte nr. 40] met Jean David Ja(c)quet, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jean: - huwelijk Dordrecht 20-4-1825 (nr. 4)
Jean David JAQUET, 28, geb. en wonende alhier, schoenmaker, zoon van Isaac David Jaquet (55, deurwaarder) en Marie Cornelie van maanen (overl.13-7-1813)
Maria Anna DEBETS, 30, geb. Voerendaal, wonende alhier, dochter van Joannis Debets (57, boer, wonende Kerkrade) [toestemming notaris J.W.D. Smeets, Heerlen, 2-12-1824] en Marie Elizabethe Heugens (+ 20ste der maand frutidor van het tiende Jaar der Fransche Rep.) Erkend: Maria geb. Dordrecht 1825.
Maria Anna woonde t.t.v. het huwelijk in Dordrecht aan de Rietdijk (Riedijk)
Jean is een zoon van Isaac David Ja(c)quet en Maria Cornelia Johannesdr. (van) Maanen. Hij is gedoopt op 16 september 1796 in Dordrecht [bron: Dopen Dordrecht (Waals)]. Jean is overleden op 12 augustus 1847 om 02:00 in Dordrecht, 50 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 584]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 augustus 1847 [bron: overlijdensakte nr. 584]. Bij de overlijdensaangifte van Jean was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Hermans (geb. 1805) [zwager].
Notitie bij overlijden van Jean: Overleden in het huis in het Torenstraatje C no. 349. In de overlijdensakte staat dat onbekend is of Maria Anna Debets nog leeft.
Adres:
In het Torenstraatje C 349, Dordrecht
Beroep:
schoenmaker
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 11 oktober 1849 in Roermond [bron: huwelijksakte nr. 39] met Cornelius Bueters, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Cornelius: Cornelis woonde t.t.v. het huwelijk te Gennep, Maria Anna te Roermond.
Cornelius is geboren op 20 april 1819 om 23:00 in Berghem [bron: geboorteakte nr. 13], zoon van Gerardus Bueters en Maria van der Lee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 april 1819 [bron: geboorteakte nr. 13]. Cornelius trouwde later op 15 september 1875 in Arnhem [bron: Genlias] met Maria Kraanen (1823-1901).
Beroep:
koopman, scharenslijper
2 Anna Elisabeth Debets, geboren op 10 mei 1797 om 16:00 in Nuth (Hunnecum) [bron: geboorteakte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1797 [bron: geboorteakte]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Joannes Reinerus Heugens (1765-1845) [oom moederszijde].
3 Jean Servas Debets, geboren op 13 januari 1800 om 20:00 in Schaesberg (Palemig) [bron: geboorteakte nr. 7]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 januari 1800 [bron: geboorteakte nr. 7].
4 Maria Geertruida Debets, geboren op 28 augustus 1802 om 08:00 in Klimmen [bron: geboorteakte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 augustus 1802 [bron: geboorteakte]. Maria is overleden op 10 november 1804 om 10:00 in Brunssum, 2 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 november 1804 [bron: overlijdensakte nr. 1].
Kinderen van Jan, Johann en Anna:
5 Johann Rener (ook: Pieter Joseph) Debets, geboren op 27 februari 1804 in Vaesrade. Volgt IX-a.
6 Anna Barbara Debets, geboren op 3 oktober 1808 om 01:00 in Merkelbeek [bron: geboorteakte nr. 33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 oktober 1808 [bron: geboorteakte nr. 33]. Anna is overleden op 3 april 1884 om 04:00 in Kerkrade (Chevremont), 75 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 31]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 april 1884 [bron: overlijdensakte nr. 31]. Anna trouwde, 31 jaar oud, op 30 augustus 1840 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 19] met Antoon Joseph Ploum (ook: Plum), 30 jaar oud. Antoon is geboren op 31 mei 1810 om 03:00 in Kerkrade [bron: geboorteakte nr. 93], zoon van Joannes Wilhelmus (Frans Willem) Ploum en Maria Magdalena (Helena) Hanssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juni 1810 [bron: geboorteakte nr. 93]. Antoon is overleden op 13 juni 1891 om 13:00 in Kerkrade (Chevremont), 81 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 98]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juni 1891 [bron: overlijdensakte nr. 98].
Beroep:
werkman
Getuige bij:
02-04-1847     overlijdensaangifte Antoon Joseph Debets (1846-1847) [zie IX-a,9]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: overlijdensakte nr. 38]
7 Maria Geertruida Debets, geboren op 26 maart 1811 in Gangelt (Gangelterheide) (D).
Beroep:
werkvrouw
Maria trouwde, 30 jaar oud, op 29 mei 1841 in Kerkrade [bron: huwelijksakte] met Jan Mathijs Offermans, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: Jan Matthijs was ten tijde van huwelijk woonachtig in Seraing (B)
Jan is geboren op 20 april 1811 in Heyden (D), zoon van Jan Joseph Offermans en Maria Theresia Sijstermans.
Beroep:
houillier (mijnwerker)
8 Jan Joseph Debetz (ook: Debets), geboren op 27 oktober 1813 in Kerkrade (Kloosterbosch). Volgt IX-b.
9 Anna Catharina Debets, geboren op 30 juni 1816 om 03:00 in Kerkrade (Kaffeberg) [bron: geboorteakte nr. 120]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1816 [bron: geboorteakte nr. 120].
Notitie bij de geboorte van Anna: De geboorteakte is opgesteld in het duits.
Anna is overleden op 15 juli 1889 om 23:30 in Eygelshoven (Einde), 73 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 juli 1889 [bron: overlijdensakte nr. 9].
Beroep:
werkvrouw
Anna trouwde, 26 jaar oud, op 9 januari 1843 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 1] met Philip Antoon (Felix Antoon) Wouters (ook: Wolters), 25 jaar oud. Felix Antoon is geboren op 18 januari 1817 om 01:00 in Nieuwenhagen [bron: geboorteakte nr. 6], zoon van Petrus (Pieter) Wouters en Anna Maria Savelberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 januari 1817 [bron: geboorteakte nr. 6]. Felix Antoon is overleden op 23 februari 1880 om 03:30 in Eygelshoven (Einde), 63 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 februari 1880 [bron: overlijdensakte nr. 4].
Beroep:
werkman, plakker
Getuige bij:
02-04-1847     overlijdensaangifte Antoon Joseph Debets (1846-1847) [zie IX-a,9]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: overlijdensakte nr. 38]
10 Antoon Joseph Debets, geboren op 13 oktober 1819 in Kerkrade (Kloosterbosch). Volgt IX-c.
IX-a Johann Rener (ook: Pieter Joseph) Debets is geboren op 27 februari 1804 om 20:00 in Vaesrade [bron: geboorteakte], zoon van Joannes (Jan, Johann) Debets (ook: Debetz) (zie VIII) en Anna Catharina Pricken (ook: Prikken, Bricken, Precken, Prickartz, Putmans, Patmans, Pütsmans). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 februari 1804 [bron: geboorteakte]. Hij is gedoopt op 8 maart 1804 in Nuth [bron: militieregister RAL]. Johann is overleden op 29 december 1867 om 00:00 in Kerkrade (Kloosterbosch), 63 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 143]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 december 1867 [bron: overlijdensakte nr. 143]. Bij de overlijdensaangifte van Johann waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Joseph Mijnes (geb. 1829) en Hendrik Joseph Debets (1839-1910) [zie X-b] [zoon].
Notitie bij Johann: Beschrijving nationale militie: 1m 684mm lang, geschikt bevonden no. 9449.
Beroep:
werkman, dagloner, timmerman
Getuige bij:
23-01-1837     overlijdensaangifte Hendrik Joseph Debets (1833-1837) [zie IX-a,2]    [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 23]
09-11-1837     overlijdensaangifte Jan, Johann Debets (ook: Debetz) (1772-1837) [zie VIII]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 237]
21-06-1855     overlijdensaangifte Maria Geertruida Debets (1836-1855) [zie IX-a,4]    [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 68]
02-03-1856     overlijdensaangifte Anna Catharina Pricken (ook: Prikken, Bricken, Precken, Prickartz, Putmans, Patmans, Pütsmans) (1777-1856) [zie VIII]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 18]
11-11-1865     overlijdensaangifte Maria/Anna Catharina Essers (1797-1865) [zie IX-a]    [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 123]
Johann trouwde, 26 jaar oud, op 12 februari 1831 in Herzogenrath (D) met Maria/Anna Catharina Essers, 33 jaar oud. Maria/Anna is een dochter van Joannes (Petrus) Joseph Essers en Maria Gertrudis Barwasser. Zij is gedoopt op 2 november 1797 in Herzogenrath (D) [bron: RK doopboek van Herzogenrath]. Bij de doop van Maria/Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Barwasser en Maria Catharina Kohlen. Maria/Anna is overleden op 11 november 1865 om 13:00 in Kerkrade (Kloosterbosch), 68 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 123]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 november 1865 [bron: overlijdensakte nr. 123]. Bij de overlijdensaangifte van Maria/Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Willem Lodewijk Sauren (1803-1883) en Johann Rener (ook: Pieter Joseph) Debets (1804-1867) [zie IX-a] [echtgenoot].
Beroep:
werkvrouw
Kinderen van Johann en Maria/Anna:
1 Jan Joseph Debets, geboren op 26 november 1831 in Herzogenrath (D). Volgt X-a.
2 Hendrik Joseph Debets, geboren op 9 juni 1833 om 04:00 in Kerkrade (Kloosterbosch) [bron: geboorteakte nr. 125]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juni 1833 [bron: geboorteakte nr. 125]. Hendrik is overleden op 23 januari 1837 om 03:00 in Kerkrade (Kloosterbosch), 3 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 januari 1837 [bron: overlijdensakte nr. 23]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Johann Rener (ook: Pieter Joseph) Debets (1804-1867) [zie IX-a] [vader].
3 Anna Barbara Debets, geboren op 31 juli 1834 om 19:00 in Kerkrade (Kloosterbosch) [bron: geboorteakte nr. 153]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 augustus 1834 [bron: geboorteakte nr. 153]. Anna is overleden op 29 oktober 1856 om 15:00 in Kerkrade (Kloosterbosch), 22 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 77]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 oktober 1856 [bron: overlijdensakte nr. 77].
Beroep:
werkmeid
4 Maria Geertruida Debets, geboren op 24 maart 1836 om 09:00 in Kerkrade (Kloosterbosch) [bron: geboorteakte nr. 71]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 maart 1836 [bron: geboorteakte nr. 71]. Maria is overleden op 20 juni 1855 om 16:00 in Kerkrade (Kloosterbosch), 19 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 68]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juni 1855 [bron: overlijdensakte nr. 68]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johann Rener (ook: Pieter Joseph) Debets (1804-1867) [zie IX-a] [vader] en Jan Joseph Debets (1831-1895) [zie X-a] [broer].
5 Odelia Debets, geboren op 4 juli 1837 om 09:00 in Kerkrade (Kloosterbosch) [bron: geboorteakte nr. 157]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 juli 1837 [bron: geboorteakte nr. 157].
6 Hendrik Joseph Debets, geboren op 30 maart 1839 in Kerkrade (Kloosterbosch). Volgt X-b.
7 Elisabetha Debets, geboren op 11 augustus 1840 om 04:00 in Kerkrade (Kloosterbosch) [bron: geboorteakte nr. 90]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1840 [bron: geboorteakte nr. 90]. Elisabetha trouwde, 30 jaar oud, op 23 april 1871 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 15] met Jan Hendrik Scheilen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabetha en Jan: Wettiging kinderen 12-10-1868 nr 139 Magdalena, en 09-05-1870 nr 79 Anna Maria Magdalena
Jan is geboren op 31 december 1848 om 11:00 in Kerkrade (Spekholzerheide) [bron: geboorteakte nr. 126], zoon van Anna Catharina Scheilen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 december 1848 [bron: geboorteakte nr. 126]. Jan is overleden op 1 augustus 1927 in Kerkrade, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 augustus 1927 [bron: Genlias].
Beroep:
mijnwerker
8 Philip Joseph Debets, geboren op 6 oktober 1843 om 13:00 in Kerkrade (Kloosterbosch) [bron: geboorteakte nr. 101]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 oktober 1843 [bron: geboorteakte nr. 101]. Philip is overleden op 6 april 1844 om 09:00 in Kerkrade (Kloosterbosch), 6 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 34]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1844 [bron: overlijdensakte nr. 34].
9 Antoon Joseph Debets, geboren op 20 december 1846 om 04:00 in Kerkrade (Kloosterbosch) [bron: geboorteakte nr. 118]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 december 1846 [bron: geboorteakte nr. 118]. Antoon is overleden op 1 april 1847 om 07:00 in Kerkrade (Kloosterbosch), 3 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1847 [bron: overlijdensakte nr. 38]. Bij de overlijdensaangifte van Antoon waren de volgende getuigen aanwezig: Antoon Joseph Ploum (ook: Plum) (1810-1891) [aangetrouwde oom vaderszijde] en Philip Antoon (Felix Antoon) Wouters (ook: Wolters) (1817-1880) [aangetrouwde oom vaderszijde].
X-a Jan Joseph Debets is geboren op 26 november 1831 in Herzogenrath (D) [bron: certificaat nationale militie], zoon van Johann Rener (ook: Pieter Joseph) Debets (zie IX-a) en Maria/Anna Catharina Essers. Hij is gedoopt op 26 november 1831 in Herzogenrath (D) [bron: www.familysearch.org]. Jan is overleden op 20 maart 1895 om 15:00 in Kerkrade (Kaalheide), 63 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 maart 1895 [bron: overlijdensakte nr. 42]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Joseph Essers (1849-1912) en Willem Debets (1866-1935) [zie XI-b] [zoon].
Notitie bij Jan: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, laag voorhoofd, blauwe ogen, grote neus, gewone mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, 1m 670mm; geschikt bevonden 9506/9510/9514/9518/9522. Werd door de militieraad wegens lichaamsgebreken van jaar tot jaar vrijgesteld.
Beroep:
werkman, metselaar, koolwerker, mijnwerker
Getuige bij:
21-06-1855     overlijdensaangifte Maria Geertruida Debets (1836-1855) [zie IX-a,4]    [broer]   [bron: overlijdensakte nr. 68]
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 30 juli 1858 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 10] met Maria Anna/Catharina Doveren (ook: Dauven), 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Kaspar (Caspar) Rocks (1813-1888), Nicolas Joseph Buck (1820-1886), Jan Joseph Buck (1822-1889) en Mathijs Joseph Görtzen (1824-1891). Maria is geboren op 12 augustus 1833 om 19:00 in Kerkrade [bron: geboorteakte nr. 167], dochter van Pieter Joseph Dauven (ook: Doveren) en Anna Barbara (ook: Maria Barbara) Essers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1833 [bron: geboorteakte nr. 167]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Pieter Joseph Dauven (ook: Doveren) (1806-1843) [vader]. Maria is overleden op 25 november 1904 om 19:00 in Kerkrade, 71 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 308]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 november 1904 [bron: overlijdensakte nr. 308]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Consten (1871-1913) en Nicolaas Joseph Debets (1877-1940) [zie XI-d] [zoon].
Beroep:
werkmeid
Kinderen van Jan en Maria:
1 Anna Barbara Debets, geboren op 1 november 1858 om 08:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 154]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 november 1858 [bron: geboorteakte nr. 154]. Anna is overleden op 5 oktober 1889 om 04:00 in Kerkrade (Kaalheide), 30 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 132]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1889 [bron: overlijdensakte nr. 132].
Beroep:
vanaf 05-10-1880     dienstmeid te Herzogenrath (D)   [bron: nationaliteitsbewijs]
Anna trouwde, 30 jaar oud, op 9 november 1888 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 49] met Jan Joseph Lataster, 25 jaar oud. Jan is geboren op 5 september 1863 om 21:00 in Kerkrade (Bleijerheide) [bron: geboorteakte nr. 121], zoon van Laurens Lataster en Maria Barbara Paffen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: geboorteakte nr. 121]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Laurens Lataster (1838-1889) [vader]. Jan is overleden op 5 november 1941 in Kerkrade, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 november 1941 [bron: Genlias]. Jan trouwde later op 11 april 1890 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 6] met Elisabetha Debets (1864-1943), zie X-a,4.
Beroep:
mijnwerker
2 Pieter Joseph Debets, geboren op 2 januari 1860 in Kerkrade (Kaalheide). Volgt XI-a.
3 Anna Catharina Debets, geboren op 9 september 1861 om 13:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 125]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 september 1861 [bron: geboorteakte nr. 125]. Anna is overleden op 5 januari 1862 om 01:00 in Kerkrade (Kaalheide), 3 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 januari 1862 [bron: overlijdensakte nr. 4].
4 Elisabetha Debets, geboren op 22 januari 1864 om 16:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 6]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 januari 1864 [bron: geboorteakte nr. 6]. Elisabetha is overleden op 24 september 1943 in Kerkrade, 79 jaar oud.
Beroep:
vanaf 05-1886     dienstmeid te Aken   [bron: nationaliteitsbewijs]
Elisabetha trouwde, 26 jaar oud, op 11 april 1890 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 6] met Jan Joseph Lataster, 26 jaar oud. Jan is geboren op 5 september 1863 om 21:00 in Kerkrade (Bleijerheide) [bron: geboorteakte nr. 121], zoon van Laurens Lataster en Maria Barbara Paffen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: geboorteakte nr. 121]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Laurens Lataster (1838-1889) [vader]. Jan is overleden op 5 november 1941 in Kerkrade, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 november 1941 [bron: Genlias]. Jan is weduwnaar van Anna Barbara Debets (1858-1889), met wie hij trouwde op 9 november 1888 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 49], zie X-a,1.
Beroep:
mijnwerker
5 Anna Catharina Debets, geboren op 17 juni 1865 om 23:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 73]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juni 1865 [bron: geboorteakte nr. 73].
6 Willem Debets, geboren op 15 december 1866 in Kerkrade (Kaalheide). Volgt XI-b.
7 Michael Joseph Debets, geboren op 13 maart 1869 in Kerkrade (Kaalheide). Volgt XI-c.
8 Gertrud Debets, geboren op 9 juli 1871 om 18:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 93]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juli 1871 [bron: geboorteakte nr. 93]. Gertrud is overleden op 23 oktober 1929 in Heerlen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 oktober 1929 [bron: Genlias]. Zij is begraven in Heerlen (kerkhof).
Notitie bij overlijden van Gertrud: Graf bestaat nog steeds.
Beroep:
fabriekwerkster
Gertrud trouwde, 22 jaar oud, op 2 februari 1894 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 5] met Winand Joseph Bemelen, 23 jaar oud. Winand is geboren op 18 juli 1870 om 20:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 113], zoon van Hendrik Bemelen en Maria Catharina Douven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juli 1870 [bron: geboorteakte nr. 113]. Winand is overleden op 24 april 1941 in Schinveld, 70 jaar oud. Hij is begraven in Heerlen (kerkhof).
Notitie bij overlijden van Winand: Graf bestaat nog steeds.
Beroep:
mijnwerker
9 Maria Catharina Debets, geboren op 27 april 1873 om 05:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 57]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1873 [bron: geboorteakte nr. 57]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Joseph Stiefs en Pieter Joseph Mijnes (geb. 1829). Maria is overleden op 7 januari 1937 in Eygelshoven, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 januari 1937 [bron: Genlias]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Wilhelm(in)us Bernardus (Wim) Rosmuller (1907-1991) [schoonzoon]. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 14 juni 1895 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 20] met Lambert Joseph Schleijper, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Lambert waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Joseph Kuppers (1824-1903), Frans Joseph Janssen (geb. 1840), Leonard Thomas (1843-1900) en Paul Joseph Kuppers (geb. 1862). Lambert is geboren op 21 augustus 1870 om 09:00 in Kerkrade (Wijbag) [bron: geboorteakte nr. 124], zoon van Antoon Joseph Schlieper en Anna Catharina Jongen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 augustus 1870 [bron: geboorteakte nr. 124]. Bij de geboorteaangifte van Lambert waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Willem Lodewijk Sauren (1803-1883) en Pieter Joseph Mijnes (geb. 1829). Lambert is overleden op 20 juli 1941 in Eygelshoven, 70 jaar oud. Hij is begraven op 23 juli 1941 in Eygelshoven [bron: overlijdensadvertentie].
Notitie bij overlijden van Lambert: Lambert Joseph is thuis overleden.
Notitie bij Lambert: Beschrijving nationale militie: rond aangezicht, laag voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus, grote mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, 1,630 m lang, geschikt bevonden, nr. 9665.
Adressen:
Prinses Julianastraat 5 (nu: Mirbachstraat), Eygelshoven
vanaf 12-08-1912     Laurastraat 86, Eygelshoven
Beroepen:
mijnwerker; mijnstijger; opzichter
vanaf 1911     hoofdopzichter
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria Catharina Francisca (Toos, To) van der Poel (1931-1993)    [grootvader moederszijde]
10 Maria Josepha Debets, geboren op 13 oktober 1874 om 04:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 157]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 oktober 1874 [bron: geboorteakte nr. 157]. Maria is overleden op 5 oktober 1928 in Kerkrade, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1928 [bron: Genlias]. Zij is begraven in Kerkrade (Kaalheide) [bron: www.graftombe.nl]. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 19 mei 1899 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 35] met Mathijs Douven, 23 jaar oud. Mathijs is geboren op 29 april 1876 om 16:00 in Kerkrade (Wijbag) [bron: geboorteakte nr. 75], zoon van Jacob Joseph Douven en Maria Josepha Bemelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1876 [bron: geboorteakte nr. 75]. Bij de geboorteaangifte van Mathijs was de volgende getuige aanwezig: Jacob Joseph Douven (1841-1893) [vader]. Mathijs is overleden op 22 maart 1955, 78 jaar oud. Hij is begraven op 26 maart 1955 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: www.graftombe.nl]. Mathijs trouwde later na 1928 met Elisabeth Sevenich (1888-1981).
Beroep:
mijnwerker
Religie:
kerkmeester v.d. St. Josephkerk te Kaalheide
11 Nicolaas Joseph Debets, geboren op 3 maart 1877 in Kerkrade (Kaalheide). Volgt XI-d.
12 Jan Joseph Debets, geboren op 25 juni 1879 om 16:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 112]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juni 1879 [bron: geboorteakte nr. 112]. Jan is overleden op 8 februari 1880 om 14:00 in Kerkrade (Kaalheide), 7 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 februari 1880 [bron: overlijdensakte nr. 22].
XI-a Pieter Joseph Debets is geboren op 2 januari 1860 om 15:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 1], zoon van Jan Joseph Debets (zie X-a) en Maria Anna/Catharina Doveren (ook: Dauven). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1860 [bron: geboorteakte nr. 1]. Pieter is overleden op 2 augustus 1932 in Kerkrade, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 augustus 1932 [bron: Genlias].
Notitie bij Pieter: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, wipneus, grote mond, spitse kin, zwart haar, zwarte wenkbrauwen, 1,653 m lang.
Beroep:
metselaar
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 3 september 1886 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 30] met Anna Katharina Misseré, 20 jaar oud. Anna is geboren op 20 maart 1866 om 21:00 in Heerlen (Rukker) [bron: geboorteakte nr. 46], dochter van Gerard Willem Misseré en Anna Catharina Kleintgens (ook: Kleinjans). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1866 [bron: geboorteakte nr. 46]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Gerard Willem Misseré (1833-1923) [vader].
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Jan Jozef Debets, geboren op 16 februari 1887 in Kerkrade. Volgt XII-a.
2 (Gerard) Willem Debets, geboren op 3 november 1888 in Kerkrade. Volgt XII-b.
3 Johan Joseph Debets, geboren op 8 augustus 1890 in Kerkrade. Volgt XII-c.
4 Maria Debets, geboren op 18 juni 1892 in Kerkrade. Maria is overleden in Geleen, 78 jaar oud. Zij is begraven op 30 juli 1970 in Kerkrade (Kaalheide). Maria trouwde, 25 jaar oud, op 20 mei 1918 in Eygelshoven met Gerrit Kleefman, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 1 februari 1892 in Coevorden, zoon van Jan Harm Kleefman en Aafje Borggreve.
Adres:
Kaalheidersteenweg 47, Kerkrade
5 Anna Maria Debets, geboren op 7 februari 1895 in Kerkrade. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 februari 1895 [bron: Genlias]. Anna is overleden op 3 mei 1968 in Kerkrade (Terwinselen), 73 jaar oud. Zij is begraven op 8 mei 1968 in Kerkrade (Terwinselen). Anna trouwde, 27 jaar oud, op 31 mei 1922 in Kerkrade met Mathieu Jozef Schaeps, 22 of 23 jaar oud. Mathieu is geboren in 1899 in Heerlen, zoon van Leonard Schaeps en Maria Gertrud Funken. Mathieu is overleden op 10 februari 1968 in Kerkrade (Terwinselen), 68 of 69 jaar oud. Hij is begraven op 14 februari 1968 in Kerkrade (Terwinselen).
6 Johan Hubert Debets, geboren op 20 maart 1898 in Kerkrade. Johan is overleden op 9 april 1963 in Kerkrade (Kaalheide), 65 jaar oud.
7 Catharina Debets, geboren op 2 januari 1902 in Kerkrade.
XII-a Jan Jozef Debets is geboren op 16 februari 1887 in Kerkrade, zoon van Pieter Joseph Debets (zie XI-a) en Anna Katharina Misseré. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 21 januari 1910 in Kerkrade met Helena Krings, 27 jaar oud. Helena is geboren op 3 juni 1882 in Kerkrade, dochter van Stephan Krings en Anna Barbara Heunen. Helena is overleden op 15 november 1927 in Kerkrade, 45 jaar oud.
Kind van Jan en Helena:
1 Pieter Jozef Debets, geboren in 1911. Pieter is overleden op 11 mei 1911 in Kerkrade, geen jaar oud.
XII-b (Gerard) Willem Debets is geboren op 3 november 1888 in Kerkrade, zoon van Pieter Joseph Debets (zie XI-a) en Anna Katharina Misseré. (Gerard) is overleden op 31 maart 1961 in Kerkrade (Spekholzerheide), 72 jaar oud.
Beroep:
aannemer
(Gerard) trouwde, 30 jaar oud, op 13 mei 1919 in Nijmegen met Hendrina Petronella Wessels, 26 jaar oud. Hendrina is geboren op 11 september 1892 in Nijmegen, dochter van Johannes Wessels en Grada Antonia Jaspers.
XII-c Johan Joseph Debets is geboren op 8 augustus 1890 in Kerkrade, zoon van Pieter Joseph Debets (zie XI-a) en Anna Katharina Misseré. Johan is overleden op 1 januari 1965 in Kerkrade, 74 jaar oud. Johan trouwde, 23 jaar oud, op 26 september 1913 in Kerkrade met Anna Gouder de Beauregard, 20 jaar oud. Anna is geboren op 27 januari 1893 in Kerkrade, dochter van Peter Lambert Gouder de Beauregard en Anna Maria Josepha Körver. Anna is overleden op 3 juni 1966 in Kerkrade, 73 jaar oud.
Kinderen van Johan en Anna:
1 Lambert Debets, geboren in januari 1915 in Kerkrade. Lambert is overleden op 10 april 1915 in Kerkrade, 3 maanden oud.
2 Anna Maria Josephina (Finie) Debets, geboren op 29 januari 1915 in Kerkrade. Finie is overleden op 6 juli 2002 in Kerkrade, 87 jaar oud. Finie trouwde met Giesen.
3 Maria Debets, geboren in 1918 in Kerkrade. Maria is overleden op 4 januari 1925 in Kerkrade, 6 of 7 jaar oud.
4 Wilhelmina (Mieneke) Debets, geboren op 3 augustus 1920 in Kerkrade. Mieneke is overleden op 11 december 2002 in Kerkrade, 82 jaar oud. Mieneke trouwde, 22 jaar oud, op 26 oktober 1942 met Oswald (Woldie) Giesen, 30 jaar oud. Woldie is geboren op 1 november 1911 in Nijmegen. Woldie is overleden op 4 maart 1993 in Sittard, 81 jaar oud.
XI-b Willem Debets is geboren op 15 december 1866 om 15:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 175], zoon van Jan Joseph Debets (zie X-a) en Maria Anna/Catharina Doveren (ook: Dauven). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 december 1866 [bron: geboorteakte nr. 175]. Willem is overleden op 29 november 1935 in Kerkrade, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 november 1935 [bron: Genlias].
Notitie bij Willem: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, gewone mond, ronde kin, blond haar, blonde wenkbrauwen, 1,667 m lang.
Beroep:
mijnwerker
Getuige bij:
21-03-1895     overlijdensaangifte Jan Joseph Debets (1831-1895) [zie X-a]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 42]
Willem trouwde, 31 jaar oud, op 1 juli 1898 in Schaesberg [bron: huwelijksakte nr. 11] met Maria Agnes Jongen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Maria was de volgende getuige aanwezig: Frans Caspar Jongen [vader bruid]. Maria is geboren op 22 augustus 1877 om 20:00 in Nieuwenhagen (Heerenweg) [bron: geboorteakte nr. 26], dochter van Frans Caspar Jongen en Maria Geertruid Mulders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 augustus 1877 [bron: geboorteakte nr. 26]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Frans Caspar Jongen [vader].
Kinderen van Willem en Maria:
1 Frans Caspar Debets, geboren op 1 april 1899 in Schaesberg. Volgt XII-d.
2 Joseph Debets, geboren op 29 november 1900 in Schaesberg. Joseph is overleden op 7 maart 1902 in Kerkrade, 1 jaar oud.
3 Elisabeth (Lisa) Debets, geboren op 9 februari 1903 in Kerkrade. Lisa is overleden op 25 februari 1994 in Kerkrade, 91 jaar oud. Zij is begraven op 1 maart 1994 in Kerkrade (Spekholzerheide). Lisa trouwde met Mathieu Habets.
4 Nicolaas Jozef Debets, geboren in 1910. Nicolaas is overleden op 24 maart 1910 in Kerkrade, geen jaar oud.
XII-d Frans Caspar Debets is geboren op 1 april 1899 in Schaesberg, zoon van Willem Debets (zie XI-b) en Maria Agnes Jongen. Frans trouwde, 21 jaar oud, op 23 juli 1920 in Kerkrade [bron: Genlias] met Maria Gertrud Muller. Maria is een dochter van Mathijs Joseph Muller en Maria Elisabeth Slangen.
XI-c Michael Joseph Debets is geboren op 13 maart 1869 om 15:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 31], zoon van Jan Joseph Debets (zie X-a) en Maria Anna/Catharina Doveren (ook: Dauven). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1869 [bron: geboorteakte nr. 31]. Michael is overleden op 30 april 1927 in Kerkrade (Kaalheide), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 1927 [bron: Genlias]. Hij is begraven in Kerkrade (Kaalheide) [bron: www.graftombe.nl].
Notitie bij Michael: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, smal voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, gewone mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, 1,610 m lang.
Beroep:
mijnwerker
Michael trouwde, 28 jaar oud, op 30 april 1897 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 17] met Gertrud Hermans, 21 jaar oud. Gertrud is geboren op 12 april 1876 om 05:00 in Kerkrade [bron: geboorteakte nr. 67], dochter van Jan Joseph Hermans en Catharina Esch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 april 1876 [bron: geboorteakte nr. 67]. Bij de geboorteaangifte van Gertrud was de volgende getuige aanwezig: Jan Joseph Hermans [vader]. Gertrud is overleden op 19 april 1952 in Kerkrade, 76 jaar oud [bron: www.graftombe.nl]. Zij is begraven in Kerkrade (Kaalheide).
Beroep:
naaister
Kinderen van Michael en Gertrud:
1 Anna Maria Debets, geboren op 11 februari 1898 in Kerkrade. Anna is overleden op 14 september 1975 in Kerkrade (Hambos-kliniek), 77 jaar oud. Anna trouwde met Hubert Henricus Breuer.
2 Catharina Debets, geboren op 18 november 1900 in Kerkrade.
3 Elisabeth Debets, geboren op 15 april 1902 in Kerkrade.
XI-d Nicolaas Joseph Debets is geboren op 3 maart 1877 om 15:00 in Kerkrade (Kaalheide) [bron: geboorteakte nr. 28], zoon van Jan Joseph Debets (zie X-a) en Maria Anna/Catharina Doveren (ook: Dauven). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1877 [bron: geboorteakte nr. 28]. Nicolaas is overleden op 4 december 1940 in Kerkrade, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1940 [bron: Genlias].
Notitie bij Nicolaas: Beschrijving nationale militie: vrijgesteld wegens volbrachte broederdienst 18 december 1896, 1,689 m lang.
Beroep:
mijnwerker
Getuige bij:
26-11-1904     overlijdensaangifte Maria Anna/Catharina Doveren (ook: Dauven) (1833-1904) [zie X-a]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 308]
Nicolaas trouwde, 22 jaar oud, op 23 juni 1899 in Eygelshoven [bron: huwelijksakte nr. 1] met Maria Catharina Josephina Mulders, 20 jaar oud. Maria is geboren op 14 oktober 1878 om 02:00 in Eygelshoven [bron: geboorteakte nr. 11], dochter van Willem Joseph Mulders en Maria Catharina Beumen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 oktober 1878 [bron: geboorteakte nr. 11].
Kinderen van Nicolaas en Maria:
1 Michiel Joseph Debets, geboren op 30 december 1900 in Kerkrade.
2 Gerard Joseph Debets, geboren op 22 november 1902 in Kerkrade. Volgt XII-e.
3 Maria Elisabeth Debets, geboren in 1906. Maria is overleden op 16 augustus 1907 in Kerkrade, 0 of 1 jaar oud.
XII-e Gerard Joseph Debets is geboren op 22 november 1902 in Kerkrade, zoon van Nicolaas Joseph Debets (zie XI-d) en Maria Catharina Josephina Mulders. Gerard is overleden op 27 augustus 1968 in Kerkrade, 65 jaar oud. Hij is begraven op 31 augustus 1968 in Eygelshoven. Gerard trouwde met Anna Catharina Lutgens.
X-b Hendrik Joseph Debets is geboren op 30 maart 1839 om 07:00 in Kerkrade (Kloosterbosch) [bron: geboorteakte], zoon van Johann Rener (ook: Pieter Joseph) Debets (zie IX-a) en Maria/Anna Catharina Essers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1839 [bron: geboorteakte]. Hendrik is overleden op 29 juni 1910 om 14:00 in Kerkrade, 71 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 218]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juni 1910 [bron: overlijdensakte nr. 218].
Notitie bij Hendrik: Beschrijving nationale militie: geen beschrijving, 1,660 m lang; geschikt bevonden.
Beroep:
handelaar
Getuige bij:
30-12-1867     overlijdensaangifte Johann Rener (ook: Pieter Joseph) Debets (1804-1867) [zie IX-a]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 143]
Hendrik trouwde, 39 jaar oud, op 26 juli 1878 in Simpelveld [bron: huwelijksakte nr. 5] met Anna Maria Catharina Breemen, 29 jaar oud. Anna is geboren op 3 november 1848 om 14:00 in Simpelveld (aan St. Nicolaas) [bron: geboorteakte nr. 22], dochter van Wilhelmus Josephus (Jan Willem) Breemen en Anna Maria Gertrudis Simons. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 november 1848 [bron: geboorteakte nr. 22]. Anna is overleden op 4 januari 1907 om 20:00 in Kerkrade, 58 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 januari 1907 [bron: overlijdensakte nr. 7].
IX-b Jan Joseph Debetz (ook: Debets) is geboren op 27 oktober 1813 om 03:00 in Kerkrade (Kloosterbosch) [bron: geboorteakte], zoon van Joannes (Jan, Johann) Debets (ook: Debetz) (zie VIII) en Anna Catharina Pricken (ook: Prikken, Bricken, Precken, Prickartz, Putmans, Patmans, Pütsmans). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 oktober 1813 [bron: geboorteakte]. Jan is overleden op 1 mei 1873 om 01:00 in Kerkrade (Haanrade), 59 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 43]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 mei 1873 [bron: overlijdensakte nr. 43].
Beroep:
timmerman
Getuige bij:
09-11-1837     overlijdensaangifte Jan, Johann Debets (ook: Debetz) (1772-1837) [zie VIII]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 237]
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 23 september 1843 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 23] met Maria Agnes Carel (ook: Karels), 20 jaar oud. Maria is geboren op 18 mei 1823 om 12:00 in Kerkrade (Haanrade) [bron: geboorteakte nr. 92], dochter van Joannes Leonardus Carel en Anna Maria Theresia (Theresia) Spier (ook: Speeltz, Spits). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 mei 1823 [bron: geboorteakte nr. 92]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Joannes Leonardus Carel (1795-1868) [vader]. Maria is overleden op 5 december 1895 om 01:00 in Kerkrade (Haanrade), 72 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 171]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1895 [bron: overlijdensakte nr. 171]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Leonardus Joseph Debets (1864-1898) [zie X-h] [zoon].
Kinderen van Jan en Maria:
1 Peter Joseph Debets, geboren op 8 juli 1844 in Kerkrade. Volgt X-c.
2 Antoon Joseph Debets, geboren op 31 oktober 1845 in Kerkrade. Volgt X-d.
3 Maria Sibilla Debets, geboren op 30 augustus 1847 in Kerkrade. Maria is overleden op 10 januari 1881 in Würselen (Schweilbach) (D), 33 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 17 oktober 1874 in Würselen (D) met Henricus Joseph (Heinrich) Pütz, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Heinrich: Die decima septima Octobris 1874, tribus proclamationibus praemissis nulloque
impedimento detecto, Henricus Josephus Puetz, 27 ann., fil. legit. Henrici Josephi Puetz et Mariae
Agnetis Buelles, ex Schweilbach - et Maria Sibylla Debetz, 27 ann., fil. legit. Joannis Josephi Debetz, et
Mariae Agnetis Karl, iriunda ex Kirchrath, famulans plures per annos in Schweilbach,- matrimonium
contraxerunt coram me et testibus Joanne Debetz ex Kirchrath et Gertrude Puetz ex Schweilbach. - In
fidem J. Keiser, parochus.
Heinrich is geboren op 5 mei 1847 in Würselen (Schweilbach) (D), zoon van Heinrich Joseph Pütz en Maria Agnes Bülles. Heinrich is overleden op 9 april 1892 in Würselen (Schweilbach) (D), 44 jaar oud. Heinrich trouwde later op 25 november 1882 met Maria Hubertina (Maria) Eschweiler (geb. 1858).
4 Anna Catharina Debets, geboren op 14 oktober 1849 in Kerkrade. Anna trouwde, 46 jaar oud, op 8 november 1895 in Kerkrade [bron: Genlias] met Mathias Joseph Ortmans. Mathias is geboren in Herzogenrath (D), zoon van Gerard Joseph Ortmans en Magdalena Offermans. Mathias trouwde voorheen op 17 september 1863 in Eschweiler (Hoengen) (D) met Anna Catharina Mertens.
5 Jan Joseph Debets, geboren op 31 december 1851 in Kerkrade. Volgt X-e.
6 Maria Theresia Debets, geboren op 22 augustus 1854 in Kerkrade.
Beroep:
vanaf 02-03-1896     dienstmeid te Lövenich (D)   [bron: nationaliteitsbewijs]
7 Paulus Joseph Debets, geboren op 23 april 1857 in Kerkrade. Volgt X-f.
8 Johan Philip Debets, geboren op 1 juni 1859 in Kerkrade. Volgt X-g.
9 Anna Maria Debets, geboren op 22 mei 1862 in Kerkrade.
10 Leonardus Joseph Debets, geboren op 13 mei 1864 in Kerkrade. Volgt X-h.
11 Lodewijk Debets, geboren op 21 augustus 1868 in Kerkrade. Lodewijk is overleden op 7 november 1869 in Kerkrade, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 november 1869 [bron: Genlias].
X-c Peter Joseph Debets is geboren op 8 juli 1844 in Kerkrade, zoon van Jan Joseph Debetz (ook: Debets) (zie IX-b) en Maria Agnes Carel (ook: Karels). Peter trouwde, 28 jaar oud, op 18 oktober 1872 in Kerkrade [bron: Genlias] met Maria Josepha Schwol, 26 jaar oud. Maria is geboren op 12 oktober 1846 in Kerkrade, dochter van Joannes Henricus Schwol en Maria Sibilla Hubertina Cordewener.
Kinderen van Peter en Maria:
1 Wilhelm Joseph Debets, geboren op 20 januari 1874 in Herzogenrath (D).
2 Maria Agnes Debets, geboren op 22 november 1875 in Herzogenrath (D).
X-d Antoon Joseph Debets is geboren op 31 oktober 1845 in Kerkrade, zoon van Jan Joseph Debetz (ook: Debets) (zie IX-b) en Maria Agnes Carel (ook: Karels). Antoon trouwde, 25 jaar oud, op 7 januari 1871 in Kerkrade [bron: Genlias] met Maria Josepha Versin, 26 jaar oud. Maria is geboren op 20 december 1844 in Herzogenrath (D), dochter van Heinrich Joseph (Hendrik) Versin en Maria Theresia Simons (ook: Zimens). Zij is gedoopt op 22 december 1844 in Herzogenrath (D).
Kinderen van Antoon en Maria:
1 Jan Joseph Debets, geboren op 25 april 1871 in Kerkrade.
2 Heinrich Joseph Debets, geboren op 19 januari 1872 in Langerwehe (D).
3 Maria Sibilla Debets, geboren op 8 januari 1874 in Herzogenrath (D).
4 Maria Catharina Debets, geboren op 16 september 1875 in Herzogenrath (D).
X-e Jan Joseph Debets is geboren op 31 december 1851 in Kerkrade, zoon van Jan Joseph Debetz (ook: Debets) (zie IX-b) en Maria Agnes Carel (ook: Karels). Jan trouwde, 23 jaar oud, op 22 oktober 1875 in Kerkrade [bron: Genlias] met Theresia Kleinekemper, 25 jaar oud. Theresia is geboren op 9 oktober 1850 in Herzogenrath (D), dochter van Willem Kleinekemper en Gertrud Lüttgens.
Kind van Jan en Theresia:
1 Peter Jozef Debets, geboren op 30 juni 1878 in Herzogenrath (D).
Beroep:
machinist   [bron: nationaliteitsbewijs]
X-f Paulus Joseph Debets is geboren op 23 april 1857 in Kerkrade, zoon van Jan Joseph Debetz (ook: Debets) (zie IX-b) en Maria Agnes Carel (ook: Karels). Paulus is overleden op 31 januari 1904 in Kerkrade, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 februari 1904 [bron: Genlias]. Paulus trouwde, 31 jaar oud, op 19 oktober 1888 in Kerkrade met Maria Agnes Mathissen, 26 jaar oud. Maria is geboren op 1 maart 1862 in Kerkrade, dochter van Jan Joseph Hubert Mathissen en Maria Hubertina Ploum.
Kinderen van Paulus en Maria:
1 Hubert Joseph Debets, geboren op 8 augustus 1889 in Kerkrade.
2 Maria Hubertina Debets, geboren op 4 juni 1891 in Kerkrade. Maria is overleden op 2 mei 1950, 58 jaar oud [bron: www.graftombe.nl]. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 8 augustus 1916 in Kerkrade met Hubertus Coppes, 25 jaar oud. Hubertus is geboren op 5 februari 1891 [bron: www.graftombe.nl], zoon van Peter Coppes en Gertruda Bol. Hubertus is overleden op 23 februari 1971, 80 jaar oud [bron: www.graftombe.nl].
3 Maria Catharina Debets, geboren op 30 december 1892 in Kerkrade.
4 Maria Catharina Debets, geboren op 2 februari 1895 in Kerkrade. Maria is overleden op 4 juli 1970 in Kerkrade (St.Jozef-ziekenhuis), 75 jaar oud [bron: www.graftombe.nl]. Zij is begraven op 18 juli 1970 in Kerkrade (Haanrade) [bron: www.graftombe.nl]. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 2 juli 1920 in Kerkrade met Johan Peter / Peter Josef Paffen, 27 jaar oud. Johan is geboren op 10 januari 1893 in Kerkrade, zoon van Peter Joseph Paffen en Maria/Anna Catharina Jongen. Johan is overleden op 4 december 1964, 71 jaar oud. Hij is begraven in Kerkrade (Haanrade) [bron: www.graftombe.nl].
5 Phelix Debets, geboren op 16 januari 1897 in Kerkrade. Volgt XI-e.
6 Frans Hubert Debets, geboren op 2 maart 1900 in Kerkrade (Haanrade). Volgt XI-f.
7 Peter Joseph Debets, geboren op 25 januari 1902 in Kerkrade. Volgt XI-g.
XI-e Phelix Debets is geboren op 16 januari 1897 in Kerkrade, zoon van Paulus Joseph Debets (zie X-f) en Maria Agnes Mathissen. Phelix is overleden op 7 januari 1981 in Kerkrade, 83 jaar oud. Hij is begraven in Kerkrade (Haanrade). Phelix trouwde, 24 jaar oud, op 22 juni 1921 in Kerkrade met Maria Gertrud Ploum, 27 jaar oud. Maria is geboren op 14 maart 1894 in Kerkrade, dochter van Jan Joseph Ploum en Johanna Crousen. Maria is overleden in 1980, 85 of 86 jaar oud. Zij is begraven in Kerkrade (Haanrade).
XI-f Frans Hubert Debets is geboren op 2 maart 1900 in Kerkrade (Haanrade), zoon van Paulus Joseph Debets (zie X-f) en Maria Agnes Mathissen. Frans is overleden op 7 augustus 1982, 82 jaar oud. Frans trouwde met Maria Sophia Rouschen.
XI-g Peter Joseph Debets is geboren op 25 januari 1902 in Kerkrade, zoon van Paulus Joseph Debets (zie X-f) en Maria Agnes Mathissen. Peter is overleden op 6 januari 1961 in Kerkrade, 58 jaar oud. Peter trouwde met Gertrud Kohnen.
X-g Johan Philip Debets is geboren op 1 juni 1859 in Kerkrade, zoon van Jan Joseph Debetz (ook: Debets) (zie IX-b) en Maria Agnes Carel (ook: Karels). Johan is overleden op 30 juli 1906 in Kerkrade, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 juli 1906 [bron: Genlias]. Johan trouwde, 31 jaar oud, op 24 oktober 1890 in Kerkrade met Gertrud Pötgens, 24 jaar oud. Gertrud is geboren op 5 maart 1866 in Kerkrade, dochter van Marcellus Joseph Pötgens en Anna Maria Mommertz.
Kinderen van Johan en Gertrud:
1 Maria Agnes Debets, geboren op 29 juli 1891 in Kerkrade.
Notitie bij Maria: Poging tot doodslag en mishandeling,
In hooger beroep stond voor het Bossche hof terecht de 26-jarige mijnwerker Anton H., te Kerkrade (Limburg) thans gedetineerd. Beklaagd van: dat hij 1 Januari 1914 te Kerkrade heeft gepoogd Hubert Quaedvlieg en zijn meisje Agnes Debets van het leven te berooven door een met scherpe kogels geladen revolver op Quaedvlieg tweemaal en op Debets eenmaal af te vuren, zijnde de uitvoering echter niet voltooid, doordat Quaedvlieg slechts licht gewond en Debets in het geheel niet geraakt is geworden, terwijl Quaedvlieg door beklaagde bovendien nog opzettelijk met de revolver op het hoofd is geslagen geworden. Door de rechtbank te Maastricht werd beklaagde deswege bij vonnis van 22 April j.l. tot 2 jaren en 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld, met aftrek van het voorarrest en bevel tot gevangenhouding. Zoowel beklaagde als de Officier van Justitie kwamen van dit vonnis in hooger beroep. In deze zaak werden drie getuigen gehoord. De advocaat-genoraal eischte bevestiging van het beroepen vonnis.
Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad 20-06-1914
Maria trouwde, 26 jaar oud, op 3 augustus 1917 in Kerkrade met Hubert Quaedflieg. Hubert is een zoon van Laurens Joseph Quaedflieg en Anna Maria Josepha Wyden.
2 Antoon Debets, geboren op 29 augustus 1892 in Kerkrade. Antoon is overleden op 1 december 1892 in Kerkrade, 3 maanden oud.
3 Antoon Joseph Debets, geboren op 3 december 1893 in Kerkrade. Volgt XI-h.
4 Paulus Joseph Debets, geboren op 14 maart 1896 in Kerkrade. Volgt XI-i.
5 Catharina Debets, geboren op 27 oktober 1897 in Kerkrade.
XI-h Antoon Joseph Debets is geboren op 3 december 1893 in Kerkrade, zoon van Johan Philip Debets (zie X-g) en Gertrud Pötgens. Antoon trouwde, 26 jaar oud, op 13 februari 1920 in Kerkrade met Maria Paffen. Maria is een dochter van Peter Joseph Paffen en Maria/Anna Catharina Jongen.
XI-i Paulus Joseph Debets is geboren op 14 maart 1896 in Kerkrade, zoon van Johan Philip Debets (zie X-g) en Gertrud Pötgens. Paulus trouwde, 22 jaar oud, op 26 april 1918 in Kerkrade met Josephina Delnoy. Josephina is een dochter van Egidius Hubert Delnoy en Gertrud Flucken.
X-h Leonardus Joseph Debets is geboren op 13 mei 1864 in Kerkrade, zoon van Jan Joseph Debetz (ook: Debets) (zie IX-b) en Maria Agnes Carel (ook: Karels). Leonardus is overleden op 18 maart 1898 in Kerkrade (Domaniale mijn), 33 jaar oud (oorzaak: mijnongeval).
Beroep:
mijnwerker
Getuige bij:
05-12-1895     overlijdensaangifte Maria Agnes Carel (ook: Karels) (1823-1895) [zie IX-b]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 171]
Leonardus trouwde, 31 jaar oud, op 17 april 1896 in Kerkrade met Maria Anna Busch, 19 jaar oud. Maria is geboren op 21 augustus 1876 in Limbricht, dochter van Jan Willem Busch en Maria Elisabeth Mobers. Maria trouwde later op 19 juli 1901 in Kerkrade met Karl Albert Joseph Godfried.
Kind van Leonardus en Maria:
1 (Antoon) Joseph Debets, geboren op 28 mei 1898 in Kerkrade. Volgt XI-j.
XI-j (Antoon) Joseph Debets is geboren op 28 mei 1898 in Kerkrade, zoon van Leonardus Joseph Debets (zie X-h) en Maria Anna Busch. (Antoon) trouwde, 22 jaar oud, op 4 februari 1921 in Nieuwenhagen [bron: Genlias] met Margaretha Frank. Margaretha is geboren in Lignitz (Legnica in Polen?), dochter van Jozef Frank en Anna Gnther.
IX-c Antoon Joseph Debets is geboren op 13 oktober 1819 om 10:00 in Kerkrade (Kloosterbosch) [bron: geboorteakte nr. 189], zoon van Joannes (Jan, Johann) Debets (ook: Debetz) (zie VIII) en Anna Catharina Pricken (ook: Prikken, Bricken, Precken, Prickartz, Putmans, Patmans, Pütsmans). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 oktober 1819 [bron: geboorteakte nr. 189]. Antoon is overleden op 16 april 1864 om 18:00 in Kerkrade (Krichelberg), 44 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 april 1864 [bron: overlijdensakte nr. 42].
Notitie bij Antoon: Beschrijving nationale militie: rond aangezicht, bedekt voorhoofd, grijze ogen, kleine neus, gewone mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, lengte 1 el 6 palmen 5 duimen
Beroep:
timmerman, werkman
Getuige bij:
02-03-1856     overlijdensaangifte Anna Catharina Pricken (ook: Prikken, Bricken, Precken, Prickartz, Putmans, Patmans, Pütsmans) (1777-1856) [zie VIII]    [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 18]
Antoon trouwde, 24 jaar oud, op 9 januari 1844 in Kerkrade [bron: huwelijksakte nr. 1] met Maria Mechtildis Heenen (ook: Heinen), 24 jaar oud. Maria is geboren op 8 oktober 1819 om 10:00 in Ubach over Worms (Broekhuizen) [bron: geboorteakte nr. 38], dochter van Catharina Elisabetha Heenen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 oktober 1819 [bron: geboorteakte nr. 38].
Notitie bij de geboorte van Maria: geboren in het huis no. 136
Maria is overleden op 25 december 1874 om 20:00 in Kerkrade (Krichelberg), 55 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 119]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1874 [bron: overlijdensakte nr. 119]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Joseph Engels (1841-1916) [schoonzoon].
Kinderen van Antoon en Maria:
1 Elisabetha Debets, geboren op 23 mei 1846 in Kerkrade. Elisabetha is overleden op 15 februari 1930 in Kerkrade, 83 jaar oud. Elisabetha trouwde, 21 jaar oud, op 26 oktober 1867 in Kerkrade met Johan Joseph Engelen (ook: Engels), 29 jaar oud. Johan is geboren op 10 augustus 1838 in Kerkrade, zoon van Bernard Engelen (ook: Engels) en Maria Josepha Frings. Johan is overleden op 14 augustus 1901 in Kerkrade, 63 jaar oud.
2 Anna Catharina Debets, geboren op 31 juli 1848 in Kerkrade. Anna is overleden op 3 januari 1924 in Kerkrade, 75 jaar oud. Anna trouwde, 21 jaar oud, op 23 september 1869 in Kerkrade met Hendrik Joseph Engels, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 8 januari 1841 in Kerkrade, zoon van Bernard Engelen (ook: Engels) en Maria Josepha Frings. Hendrik is overleden op 4 februari 1916 in Kerkrade, 75 jaar oud.
Beroep:
mijnwerker
Getuige bij:
27-12-1874     overlijdensaangifte Maria Mechtildis Heenen (ook: Heinen) (1819-1874) [zie IX-c]    [schoonzoon]   [bron: overlijdensakte nr. 119]
3 Maria Sibilla Debets, geboren op 20 augustus 1850 in Kerkrade. Maria is overleden op 2 september 1850 in Kerkrade, 13 dagen oud.
4 Maria Agnes Debets, geboren op 20 augustus 1850 in Kerkrade. Maria is overleden op 22 april 1862 in Kerkrade, 11 jaar oud.
5 Maria Hubertina Debets, geboren op 13 april 1852 in Kerkrade. Maria is overleden op 15 maart 1934 in Kerkrade, 81 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 24 september 1875 in Kerkrade [bron: Genlias] met Jan Joseph (Jan Mathys, Mathijs Joseph) Vinders, 20 jaar oud. Jan is geboren op 3 april 1855 in Kerkrade, zoon van Mathijs Vinders en Maria Anna Hubben. Jan is overleden op 17 januari 1920 in Kerkrade, 64 jaar oud.
6 Hubert Joseph Debets, geboren op 10 juli 1854 in Kerkrade. Volgt X-i.
7 Maria Gertrudis Debets, geboren op 2 april 1857 in Kerkrade. Maria is overleden op 7 mei 1915 in Kerkrade, 58 jaar oud. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 8 november 1879 in Kerkrade met Peter Joseph Ploum, 25 jaar oud. Peter is geboren op 3 juni 1854 in Kerkrade, zoon van Willem Joseph Ploum en Maria Elisabetha Beij.
8 Christian Joseph Debets, geboren op 18 december 1860 in Kerkrade. Volgt X-j.
9 Jan Joseph Debets, geboren op 18 december 1860 in Kerkrade. Jan is overleden op 23 juli 1862 in Kerkrade, 1 jaar oud.
10 Johanna Maria Debets, geboren op 12 januari 1864 in Kerkrade. Johanna is overleden op 25 november 1939 in Kerkrade, 75 jaar oud. Johanna trouwde met Josef Finders. Josef is geboren in 1866, zoon van Mathias Josef Finders en Gertrud Kleinen. Josef is overleden op 4 februari 1941 in Kerkrade, 74 of 75 jaar oud.
X-i Hubert Joseph Debets is geboren op 10 juli 1854 in Kerkrade, zoon van Antoon Joseph Debets (zie IX-c) en Maria Mechtildis Heenen (ook: Heinen). Hubert is overleden op 24 december 1926 in Kerkrade, 72 jaar oud.
Adres:
Zuid-oost Binnensingel 720 Wijk A, Breda
Beroep:
koetsier
Hubert trouwde, 30 jaar oud, op 4 december 1884 in Breda [bron: huwelijksakte nr. 147] met Jacoba Hermina Giliam (ook: Gieleman), 26 jaar oud. Jacoba is geboren op 28 oktober 1858 in ’s-Gravenhage, dochter van Reinier Julius Giliam en Jacoba Innemee. Jacoba is overleden op 5 november 1926 in Geldrop, 68 jaar oud.
Kinderen van Hubert en Jacoba:
1 Reinier Julius Debets, geboren op 10 september 1885 in Breda. Volgt XI-k.
2 Elisabeth Debets, geboren op 14 april 1887 in Breda. Elisabeth is overleden op 11 oktober 1888 in Breda, 1 jaar oud.
3 Adriana Debets, geboren op 4 januari 1889 in Breda. Adriana is overleden op 13 mei 1963 in Kerkrade, 74 jaar oud. Zij is begraven op 17 mei 1963 in Kerkrade. Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 4 augustus 1910 in Etten-Leur [bron: Genlias] met Willem Joseph Scheren, 24 jaar oud. Willem is geboren op 5 december 1885 in Kerkrade, zoon van Peter Joseph Scheren en Maria Josepha Packbier.
4 Christiaan Debets, geboren op 8 december 1890 in Breda. Volgt XI-l.
5 Jacoba Hermina Elizabeth Debets, geboren op 13 december 1892 in Breda.
6 Johanna Elisabeth Debets, geboren op 7 januari 1895 in Breda. Johanna is overleden op 7 oktober 1979 in Breda, 84 jaar oud. Zij is begraven op 10 oktober 1979 in Breda. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 18 juni 1923 in Teteringen met Berend Kielman, 32 jaar oud. Berend is geboren op 6 oktober 1890 in Meerssen.
Beroep:
electriciën
7 Catharina Hermina Debets, geboren op 14 mei 1897 om 08:00 in Breda (wijk D 311) [bron: geboorteakte nr. 319]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 mei 1897 [bron: geboorteakte nr. 319]. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 30 augustus 1918 in Kerkrade [bron: Genlias] met Johannes Jacobus Gulikers, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 16 december 1891 in Maastricht, zoon van Lodewijk Gulikers en Dina Hubertina Arnold.
8 Gertruida Maria Debets, geboren op 1 april 1900 in Etten-Leur.
9 Johan Joseph Debets, geboren op 17 juni 1901 in Etten-Leur.
XI-k Reinier Julius Debets is geboren op 10 september 1885 in Breda, zoon van Hubert Joseph Debets (zie X-i) en Jacoba Hermina Giliam (ook: Gieleman).
Beroep:
chauffeur, koetsier
Reinier trouwde, 20 jaar oud, op 1 februari 1906 in Etten-Leur [bron: Genlias] met Petronella Johanna van Elteren, 28 of 29 jaar oud. Petronella is geboren in 1877 in Etten-Leur, dochter van Joannes van Elteren en Catharina Mulders. Petronella is overleden op 26 februari 1952 in Rotterdam, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Reinier en Petronella:
1 Catharina Jacoba Maria Debets, geboren op 18 juni 1907 om 23:30 in Teteringen (Wijk G 69) [bron: geboorteakte nr. 59]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juni 1907 [bron: geboorteakte nr. 59]. Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 11 september 1933 in Breda [bron: huwelijksakte nr. 199] met Johannes Josephus van Geloven. Johannes is geboren in Tilburg.
2 Jacoba Catharina Adriana Debets, geboren op 22 juli 1908 in Teteringen. Jacoba is overleden op 24 augustus 1975 in Nijmegen, 67 jaar oud. Zij is begraven in Groesbeek (Berg en Dal). Jacoba trouwde met Carolus Antonia Maria Gerardus van Oosterhout. Carolus is geboren op 31 mei 1907 in Nijmegen. Carolus is overleden op 14 januari 1989 in Groesbeek (Berg en Dal), 81 jaar oud. Hij is begraven in Groesbeek (Berg en Dal).
Beroep:
notarisklerk
3 Johannes Hubertus Debets, geboren op 17 oktober 1909 in Princenhage. Volgt XII-f.
4 Adriana Wilhelmina Debets, geboren op 21 oktober 1910 om 18:30 in Princenhage [bron: geboorteakte nr. 284]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 oktober 1910 [bron: geboorteakte nr. 284].
5 N.N. Debets, levenloos geboren kind, geboren op 25 maart 1916 in Princenhage.
XII-f Johannes Hubertus Debets is geboren op 17 oktober 1909 in Princenhage, zoon van Reinier Julius Debets (zie XI-k) en Petronella Johanna van Elteren. Johannes is overleden op 5 mei 1986 in Breda, 76 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde met Geertruida Engelina Verhoeven.
(2) trouwde met Maria Francisca Adriana Johanna van Geloven.
XI-l Christiaan Debets is geboren op 8 december 1890 in Breda, zoon van Hubert Joseph Debets (zie X-i) en Jacoba Hermina Giliam (ook: Gieleman). Christiaan trouwde, 24 jaar oud, op 22 oktober 1915 in Kerkrade [bron: Genlias] met Josepha Moonen. Josepha is geboren in Kerkrade.
X-j Christian Joseph Debets is geboren op 18 december 1860 in Kerkrade, zoon van Antoon Joseph Debets (zie IX-c) en Maria Mechtildis Heenen (ook: Heinen). Christian is overleden op 15 januari 1916 in Kerkrade, 55 jaar oud. Hij is begraven in Kerkrade (Chevremont).
Beroep:
mijnwerker
Christian trouwde, 26 jaar oud, op 6 januari 1887 in Kerkrade met Sebilla Nijsten, 21 jaar oud. Sebilla is geboren op 21 augustus 1865 in Beek, dochter van Nicolaas Nijsten en Maria Gertruid Fonen. Sebilla is overleden op 18 juni 1953, 87 jaar oud. Zij is begraven in Kerkrade (Chevremont).
Kinderen van Christian en Sebilla:
1 Johan Joseph Debets, geboren op 8 januari 1887 in Kerkrade. Volgt XI-m.
2 Hendrik Joseph Debets, geboren op 22 september 1890 in Kerkrade. Volgt XI-n.
XI-m Johan Joseph Debets is geboren op 8 januari 1887 in Kerkrade, zoon van Christian Joseph Debets (zie X-j) en Sebilla Nijsten. Johan is overleden op 29 augustus 1967, 80 jaar oud. Hij is begraven op 2 september 1967 in Kerkrade (Chevremont).
Beroep:
bakker
Johan:
(1) trouwde met Anna Maria Doveren. Anna is geboren in 1901. Anna is overleden op 13 april 1984 in Brunssum, 82 of 83 jaar oud.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 1 september 1909 in Kerkrade met Elisabeth Knops, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren op 16 oktober 1880 in Kerkrade, dochter van Daniel Joseph Knops en Maria Gertrud Weijden. Elisabeth is overleden op 30 november 1929 in Kerkrade, 49 jaar oud.
XI-n Hendrik Joseph Debets is geboren op 22 september 1890 in Kerkrade, zoon van Christian Joseph Debets (zie X-j) en Sebilla Nijsten. Hendrik is overleden op 31 augustus 1974 in Heerlen, 83 jaar oud.
Beroep:
vanaf 11-01-1912     chauffeur te Aken   [bron: nationaliteitsbewijs]
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 1 oktober 1915 in Kerkrade met Anna Knops. Anna is een dochter van Daniel Joseph Knops en Maria Gertrud Weijden.
III-b Winandus Debets, zoon van Theodorus Debets (zie II) en Maria N.N.. Winandus trouwde op 14 november 1655 in Schimmert met Joanna Muijlkens.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 24-07-2013 22:16