Genealogie van der Poel -
nakomelingen Gerrit Jans van der Poel

dp_gerret_vdpoel.jpg
59 dp gerret vdpoel
IV-b Gerrit (Gerrid Jansz) van der Poel (afb. 59), zoon van Jan Teunisse van der Poel (zie III-b) en Agnes (Niesje Gerrets) van Welpen (ook: van Vulpen). Hij is gedoopt op 11 april 1675 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven]. Gerrid Jansz is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 19 december 1741 in Odijk (in de kerk) [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Gerrid Jansz: Eigen graf in de kerk.
Notitie bij Gerrid Jansz: Aktenummer: 194
Datum:10-07-1727
Soort akte: Testament
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Testateur: Teunis Teunisse van de Poel
Woonplaats: Odyk
Erfgenaam: Gerrit Jansse van de Poel, neef
Woonplaats: Odyk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a001
-
Huur en verhuur
Aktenummer: 2
Datum: 14-02-1728
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Personen:
Verhuurder: Johan Jacob van Heemskerk (broer van Hendrina Justina van Heemskerk)
Huurder: Gerrit Janssen van de Poel
onroerend goed: hofstede c.a., boomvruchten en grond;
Naam object: den Beugh 23 mergen 71 roeden en 1 mergen 4 roeden wey- en bouwland; 1 mergen 102 roeden landt;
Naam object: het Hoge Weytje 2 mergen 332 roeden nieuwe weyde;
Naam object: den Elskamp 3 mergen 40 roeden bouwlandt;
Belendingen: naast: de Steenakkers 4 mergen bouwlandt;
Gerecht: Odyk
Bijzonderheden: percelen 34.5 en 34.6 pacht ten halve
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a002
-
Schuldbekentenis - f 100,- vanwege lening
Aktenummer: 21
Datum: 29-04-1730
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 100,- vanwege lening
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Personen:
Schuldenaar: Gerrit Janssen van de Poel
Woonplaats: Odyk
Schuldeiser: Anna Beukelaar
Echtgenoot: wed. Paulus Securius (Beroep: in leven rector tot Middelburgh)
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a003
-
Akkoord - over het bebouwen van land
Aktenummer: 71
Datum: 03-02-1731
Soort akte: Akkoord
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Samenvatting: over het bebouwen van land
Personen:
Eerste Partij: Gerard Kaldenbach
Eerste Partij: Johan Nicolaas van Loon
Beroep: capitain ingenieur
Eerste Partij: onmondige kinderen + Johan Hooft
Tweede Partij: Gerrit Janssen van der Poel
Woonplaats: Odyk
Tweede Partij: Cornelis Janssen van der Poel
Woonplaats: Odyk
Verwijzingen: akkoord d.d. 5-3-1729 voor notaris A.H. van Munster
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a003
-
Schuldbekentenis - f 98,- vanwege lening
Aktenummer: 72
Datum: 03-02-1731
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Samenvatting: f 98,- vanwege lening
Personen:
Schuldenaar: Gerrit Janssen van de Poel
Woonplaats: Odyk
Schuldeiser: Hendrik Schweitzer
Beroep: secretaris van Oostveen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U173a003
-
Familie De Beaufort
Akte van hypotheek groot 300 gulden ten behoeve van Catharina van Heusden, weduwe van Jan Frederik de Mamuchet van Houdringe, ten laste van Gerrit Jansen van de Poel op een huis, hofstede en boomgaard te Odijk, 1736 juni 16
Datering: 1736 juni 16
Archiefnummer: 53
Inventarisnummer: 1328

Plegtbrief ten lasten van Gerrit Janse van de Poel tot Odijk groot in capitael / 300 gl op een huijsinge met twee morgen boomgaaert aldaer geleegen in dato den 16 juny 1736
De staten van den Lande van Utrecht, doen kond allen luijden, dat voor onsen lieven en de getrouwen jonckheer Jacob van Utenhove, Heer van Bottesteyn, compareerende wegens de Heeren Edelen en de Ridderschappet onser vergaderinge Stadhouder van de respective leenen en de leenmannen nabenoemt, gecomen en de gecompareert is Gerrit Jansen van de Poel, en de bekende hij wel en de deugdelijk schuldigt sijn aan vrouwe Catharina van Heusden, weduwe wijlen den Heer Frederik de Mamuchet, Heer van Houdringen, een capitale somme van driehondert Caroly guldens a 20 stuijvers het stuk, spruijtende uijt sake van aangetelde penningen, bij den comparant geheel en al ontfangen en de ’t sijnen oorbaar geëmployeert, renuncieerende derhalven van d ’exceptie, dat geen geld geteld soude sijn, en de van alle andere uijtvluchten. Belovende van de voorschreve hoofdsomme te sullen betaelen een jaarlijckse renten van vier guldens tien stuijvers vant hondert, zoo nogtans, dat indien de renten telkens worden betaeld binnen drie maenden na ider verschijndagh, dat hij alsdan zal mogen volstaen met drie gulden tien stuijvers per cento, welke renten ingang genoomen hebben den negentiende may voorleden, en de geduren zullen tot de dadaelijcke restitutie, die van jaer tot jaer zal konnen en moeten geschieden, zonder korting van eenigen 10e penningh, en de vrij van d ’onkosten der cassatie deser, mits malcanderen drie maanden voor den verschijndagh waerschouwende zullende den comparant ook geene boomen mogen uijtroijen dan niet consent van de gemelde creditrice, welke hij bij desen authoriseert, omme in cas van wanbetalinge, der voorschreve renten, de boomvruchten elk jaer te mogen laten verkopen verbindende den comparant tot nakomingh van ’t geene voorschreve is in ’t generael sijn persoon en goederen en stellende bovendien tot een speciaal hypotheecq en de onderpand twee morgen lands met het huijs, hofsteede en de boomgaart, met allen haren toebehore, gelegen in den carspele van Odijck, daar zuijdwaards naast geland is, die meente geheten de Riet, oostwaarts de nacomelingen van Willem Harmansen, westwaards van Aalbert van Rhijn en de noordwaards de gemeene Bongaartsweg, sulks den voornoemde Gerrit Jansen van de Poel bij ons daermede den 10e april 1728 beleend is geworden versoekende den comparant in den inhouden deser te worden gecondemneert, en dat het gemelde hypotheecq voor het voorsz: capitael van driehondert guldes, mitsgaders renten en kosten worden verklaart te worden verbonden pandbaer en de executabel, ’t welk bij desen geschiet is, voor behoudens nogtans ons, en de een igelijk sijn goet recht. Hier waeren over en de aan daar dit geschiede de Notaris Mattheus Luls, Pieter Monck en Thadeus Francois Quint, onse mannen van Leen en de meer goede luijden genoegh in oorkonde deser besegelt met het zegel onses Leenhofs van Utrecht gegeven binnen de stad Utrecht, op den 16e dagh juny, in ’t jaer onses lieven Heeren en de eenigen salichmakers Jesu Christy xvii ses en dertig (1736)
Aldus bij mij ondergesz: Schout en Secretaris van Odijk dese plegtbrieft in de protocollen van den Geregte van Odijk geregistreert op den 13en october 17 sesendertigh
J. van Meulen

bijschrift achterzijde plechtbrief:
Uit de naam en de van wegens de weled(ele) gestr(enge) Heeren Mr. J.A. van Westrenen Heere van Sterkenborgh geëligeerde Raad en Fr. J. van Westrenen Heere van Themaet cannonicq ... als executeuren der boedele van wijlen de heer en vrouwe van Lauweregt heb ik ondergesz. bode ’s Hoofs Provinciaal van Utrecht op den 7e juny 1773 aan de wed. van Claas van de Poel als wed. en boedelhoudster en pessesfeur van ’t hypotheecq in deser gemelt op gesegt door haare soon Gerret van der Poel capitaal van 300 guldens hier inne vervat omme ’t selve capitaal met de verscheene renten van dien op te brengen en te voldoen op den 19 may 1774.
Ret xo A. Koos
-
Huur en verhuur
Aktenummer: 45
Datum: 25-03-1737
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. VAN OVERMEER
Personen:
Verhuurder: groote vicarie van Beverweert
Rentmeester: Frans Thomas van Braam (geb. Bergen op Zoom 29 juli 1700, † Gorinchem 8 februari 1791, begr. familiegraf Oude Kerk Amsterdam 5 maart 1791, schout van Werkhoven, 1728 rentmeester der heerlijkheid Beverwaard, koopman te Amsterdam 1749-1774, met zijn schoonzoon (nr. 196) oprichter der firma Van Braam en Helsdingen, kooplieden in Oostindische lijnwaden en Chinese rariteiten in de Spinhuissteeg te Amsterdam.
tr. 2e Werkhoven 18 januari 1735 Everarda Catharina van Nimwegen.
(Uit dit 2e huwelijk Andreas Everardus van Braam Houckgeest, van wie iedereen afstamt met de naam Van Braam Houckgeest.)
tr. 1e Hagestein 27 augustus 1722 Maria Helena van Rijssel, geb. Hulst 3 februari 1691, † Werkhoven 3 februari 1734)
Beroep: schout van Werkhoven
Huurder: Gerrit Janse van der Poel
6 à 7 mergen lands;
Gerecht: Odyk
Bijzonderheden: Maurits Guldemont, secretaris op de Yssel, is vicaris van de grote vicarie van Beverweert
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U192a001
-
Openbare verkoping
Aktenummer: 92
Datum: 28-09-1759
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: N. DE GRAAFF
Personen:
Verkoper: Anna van Beek
Beroep: geestelyke dogter
Koper: Jan Dirks Vonk
Borg: Corn van der Poel
Borg: Gerrit van der Poel
onroerend goed: huysinge c.a.;
Belendingen: zw: de Heerenweg nw en ww: de kerk ow: N.N., de wed. Antony Jans
Gerecht: Odyk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U218a009
Notitie bij publiceren van Gerrid Jansz: Utrecht (Utrecht)
1 morgen = 6 hond= 0,848 ha
anno 1629: 1 morgen = 600 vierkante roede (morgen=0,828 ha)
Beroep:
    pachtboer in Odijk    
Functie:
van ±1737   schepen van Odijk (Wij Johan ver Meulen Schout, Gerrit Jansz: van der Poel, Peter van Velpen, Jacobus de Bruijn, Frederik de Graaff, en Elbartus van Velpen Schepenen van Odijk certificeren bij desen, dat ter supplicatie van Geurt Dogt Bastiaentsz van de Leemkolk en Cornelia Claasz; Egtelieden, gewoond hebbend onder den voorsz: Geregte van Odijk, bij den anderen hebben verwekt drie kinderen, met namen alse Bastiaentje [doorgehaald, erboven staat: doot] oud 13 Jaren, Claas oud 10 Jaren, Andries oud 2 Jaer [onderstreept, erboven staat: doot] de voorsz: parsoonen zijn gaan woonen onder den Geregte van Houten en dat zij lieden beneffen die selve kinderen nu nodig hadden een acte van Guarant ten behoeven van den voorn: Geregte van Houten soo is ’t dat wij Schout en Schepenen voorn: in onse G.te beloven dat bij aldien ’t quam te gebeuren dat zij lieden beneffens de voorn. kinderen tot armoede quamen te vervallen, dat (god verhoeden wil) deselve als dan te sullen de hand bieden ende te onderhouden ende daar van ’t Respectieve Geregt van Houten en alle anderen waar de selve metter woon mogte neerte setten, te sullen Indemneren kost ende Schadeloos te onderhouden ofte doen onderhouden Tot een teken van waarheijt hebben wij dese ingeschifte doen stellen en door onse Schout en Secretaris op een behoorlijk zegel doen uijtscherijven
Actum den 1en Maart 17e sevenendartigh
In kennise van mij J v Meulen Schout en sectrs 1737.)
   
Gerrid Jansz trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1700 met Johanna (Jannigje Klaasz) van Rijsenburg, ongeveer 32 jaar oud. Jannigje Klaasz is geboren in 1668, dochter van Nicolaas van Rijsenburg en Marrichje Cornelis van Syll. Jannigje Klaasz is overleden, minstens 77 jaar oud. Zij is begraven na 30 januari 1745.
Notitie bij Jannigje Klaasz: Uitkoop - uit de boedel van Aert Corneliss van Syll
Aktenummer: 75
Datum: 11-06-1696
Soort akte: Uitkoop
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: uit de boedel van Aert Corneliss van Syll
Personen:
Uitkoper: Barbara Harmens van Schayck
Echtgenoot: wed. Aert Corneliss van Syll
Woonplaats: Werckhoven
Erven Aert Corneliss van Syll:
Kinderen van Beatricx van Zyll:
Tweede Partij: Cornelis Laurenss van den Eyckelencamp, neef
Woonplaats: Oostveen, of Meertensdyck
Tweede Partij: Egbert Gerritss ten Tye
Echtgenoot: x Adriaentje Laurens van den Eyckelencamp, nicht
Woonplaats: Amsterdam
Tweede Partij: Annichje Laurens van den Eyckelencamp, nicht
Echtgenoot: gehuwd met Alexander Cleynsorgh
Beroep: quartiermeester op oorlochsschip
Woonplaats: Amsterdam
Kinderen van Daem Corneliss van Syll:
Tweede Partij: Gerrit Pellen
Echtgenoot: x Cornelia Damen van Syll, nicht
Woonplaats: Ryswyck, in de Betue
Tweede Partij: Arrisje Damen van Syll, nicht
Tweede Partij: Jannichje Claes van Rysenborch, 28 jaar, nicht, dochter van Marrichje Cornelis van Syll
Woonplaats: Werckhoven
Bijzonderheden: Alexander Cleynsorgh is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a006

Aktenummer: 9
Datum: 30-01-1745
Soort akte: Overdracht
Notaris: E. VLAER
Samenvatting: van vee, gereedschap en gewas te velde in mindering op pachtschuld
Personen:
Overdrager: Jannigje Klaasz van Rysenburg
Echtgenoot: wed. Gerrid Jansz van de Poel
Woonplaats: Odyk
Ontvanger: Hendrina Justina van Heemskerk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U166a022
Getuige bij:
01-08-1727   doop Mie van der Poel (1727-1797) [zie V-b,3]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
01-01-1729   doop Hanna van der Poel (1729-1800) [zie V-b,4]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
22-10-1730   doop Gerrit van der Poel (1730-na 1768) [zie V-b,5]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
03-02-1733   doop Ariaantje, Jaantje van der Poel (1733-1817) [zie V-b,6]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
03-02-1733   doop Cornelia van der Poel (1733-1733) [zie V-b,7]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
08-02-1740   doop Cornelia van Dijk (geb. 1740)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
17-07-1741   doop Joannes van Dijk (geb. 1741)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
26-02-1743   doop Gerardus van Dijk (geb. 1743)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
03-12-1743   doop Nijsje, Niesje, Angeniet van der Poel (1743-1814) [zie V-b,11]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
13-12-1746   doop Geert, Gerrit, Gert van der Poel (1746-1818) [zie VI-d]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
27-05-1747   doop Joanna van Dijk (geb. 1747)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
05-11-1748   doop Jannigje van der Poel (1748-1790) [zie V-d,2]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
16-10-1749   doop Gerardus van Dijk (geb. 1749)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Kinderen van Gerrid Jansz en Jannigje Klaasz:
1 Nicolaus (Clas Gartsen) van der Poel, geboren omstreeks 1705. Volgt V-b.
2 Petrus (Pieter Gerritze) van der Poel, geboren omstreeks 1720. Volgt V-c.
3 Arnoldus (Aart) van der Poel, geboren omstreeks 1720. Volgt V-d.
4 Agnes van der Poel, geboren omstreeks 1720.
Getuige bij:
23-06-1751   doop Gerrit van der Poel (1751-1785) [zie V-d,3]   [tante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
11-08-1753   doop Thoon, Anthony van der Poel (1753-1802) [zie VI-f]   [tante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Agnes trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1739 met Wilhelmus van Dijk.

begr_klaasvdpoel.jpg
60 begr klaasvdpoel
V-b Nicolaus (Clas Gartsen) van der Poel (afb. 60) is geboren omstreeks 1705, zoon van Gerrit (Gerrid Jansz) van der Poel (zie IV-b) en Johanna (Jannigje Klaasz) van Rijsenburg. Clas Gartsen is overleden, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 5 maart 1754 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
begr_eboetselaer.jpg
61 begr EBoetselaer
Clas Gartsen trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1725 met Elisabeth (Lijsje, Leisjen) Boetselaer (ook: Butselaer) (afb. 61), ongeveer 22 jaar oud. Lijsje, Leisjen is geboren omstreeks 1703, dochter van Cornelis Gerritse (van) Boetselaer (ook: Butselaer) en Baligje (Sebilla) de With. Lijsje, Leisjen is overleden op 12 mei 1781 om 22:00 in Odijk, ongeveer 78 jaar oud (oorzaak: aan een ziekte van 19 dagen) [bron: NH begraafboek kosten van Odijk]. Zij is begraven op 18 mei 1781 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Lijsje, Leisjen: eigen graf.
Beroep:
    vroedvrouw in Odijk    
Getuige bij:
24-06-1755   doop Claes, Klaas van der Poel (1755-1813) [zie VI-g]   [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
19-01-1757   doop Claes Vonk (geb. 1757)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
29-01-1758   doop Claes Vonk (geb. 1758)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
17-09-1759   doop Elisabeth van der Lugt (1759-1840)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Schalkwijk]
25-06-1761   doop Jan Vonk (1761-1816)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
28-12-1761   doop Wouter van der Lugt (1761-1822)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Schalkwijk]
30-11-1763   doop Nicolaas (Klaas) van der Lugt (1763-1830)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
26-03-1765   doop Claas van der Poel (1765-1838) [zie VII-e]   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
04-07-1766   doop Machtildis Vonk (geb. 1766)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
07-04-1768   doop Cornelis van der Lugt (1768-1847)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
15-07-1771   doop Elisabeth van Beek (1771-vóór 1774)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Kinderen van Clas Gartsen en Lijsje, Leisjen:
sibillavdpoel.jpg
62 sibillavdpoel
1 Sibilla (Baaltje, Baligje) van der Poel (afb. 62). Zij is gedoopt op 23 september 1725 in Werkhoven [bron: RK doopboek van Werkhoven]. Bij de doop van Baaltje, Baligje was de volgende getuige aanwezig: Baligje (Sebilla) de With [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Baaltje, Baligje: getuige is Baligjen Butzelaar.
Baaltje, Baligje is overleden, 71 jaar oud. Zij is begraven op 28 juni 1797 in Odijk (in de kerk graf no. 11) [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Baaltje, Baligje: Opmerkingen: Eigen graf in de kerk v.Odijk.no:11.staan 2 kisten.
Getuige bij:
14-12-1774   doop Elisabeth van Beek (geb. 1774)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
27-08-1804   doop Theodora Vonk (geb. 1804)   [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Baaltje, Baligje trouwde, 31 jaar oud, op 21 december 1756 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met Jan Dirksz Vonk, 28 jaar oud. Jan is een zoon van Theodorus Wouterse (Dirck Wouterze) Vonk en Mechtildis Jans (Metje) van Leemkolk. Hij is gedoopt op 5 november 1728 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik].
Notitie bij Jan: Notariële akte U218a9 - 92 : Openbare verkoping
Akte Inventarisnummer U218a9, aktenummer 92
Aktedatum 28-09-1759
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris N. DE GRAAFF ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Anna van Beek
Beroep eerste partij: geestelyke dogter
Naam tweede partij: Jan Dirks Vonk
Naam assistent tweede partij: borg: Corn van der Poel
Naam assistent tweede partij: borg: Gerrit van der Poel
Soort onroerend goed: huysinge c.a.
Belendingen onroerend goed: zw: de Heerenweg
: nw en ww: de kerk
: ow: N.N., de wed. Antony Jans
Gerecht onroerend goed: Odyk
-
Akte Inventarisnummer U269c7, aktenummer 206
Aktedatum 12-02-1798
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Dirkse Vonk
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Baligje van der Poel
Naam eerste partij: Nicolaas Vonk, zoon
Naam eerste partij: Dirk Vonk, zoon
Naam eerste partij: Jan Jans Vonk, zoon
Naam tweede partij: Willem van Dam
Woonplaats tweede partij: Zeyst
Soort onroerend goed: huyzinge c.a.
Ligging onroerend goed: nz Heereweg
Belendingen onroerend goed: nw en ww: kerk
: ow: vanouds wed. Anthony Jans
Gerecht onroerend goed: Odyk, op de kerkegrond
corneliusvdpoel.jpg
63 corneliusvdpoel
2 Cornelius van der Poel (afb. 63). Hij is gedoopt op 23 september 1725 in Werkhoven [bron: RK doopboek van Werkhoven]. Cornelius is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 10 mei 1728 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
mariavdpoel2.jpg
64 mariavdpoel2
3 Maria (Mie) van der Poel (afb. 64). Zij is gedoopt op 1 augustus 1727 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Mie was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Klaasz van Rijsenburg (1668-na 1745) [zie IV-b] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Mie: getuige is Joanna van der Poel.
Mie is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 7 september 1797 in Zeist.
tr_vdlugt_vdpoel.jpg
65 tr vdlugt vdpoel
Mie trouwde, 29 jaar oud, op 24 april 1757 in Zeist [bron: trouwboek gerecht van Zeist] met Gerardus (Gerrit) van der Lugt (afb. 65), 32 jaar oud, nadat zij op 8 april 1757 in Zeist in ondertrouw zijn gegaan [bron: trouwboek gerecht van Zeist]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25 april 1757 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik]. Gerrit is geboren in Zeist (Rijnsoever), zoon van Wolterus Gerits van der Lugt en Willemina Gerits van Odijk. Hij is gedoopt op 19 januari 1725 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Gerrit is overleden vóór 1793, ten hoogste 68 jaar oud.
joannavdpoel.jpg
66 joannavdpoel
4 Joanna (Hanna) van der Poel (afb. 66). Zij is gedoopt op 1 januari 1729 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Hanna was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Klaasz van Rijsenburg (1668-na 1745) [zie IV-b] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Hanna: getuige is Joanna van der Poel.
Hanna is overleden, 71 jaar oud. Zij is begraven op 29 december 1800 in Odijk (in de kerk graf no. 12) [bron: NH begraafboek van Odijk].
Getuige bij:
19-07-1763   doop Elisabetha Vonk (geb. 1763)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
06-08-1770   doop Catharina (Caatje) van Beek (ook: Doevenbeek, Duivenbeek) (1770-1848)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Hanna:
begr_avsweserengh.jpg
67 begr avsweserengh
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 27 mei 1755 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met Anthonie van Sweserengh (afb. 67). Anthonie is een zoon van Aart Sweserijn (ook: van Sweserengh) en Teuntje Bruynincks. Hij is begraven op 17 september 1773 in Odijk (in de kerk) [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Anthonie: Huurgraf in de kerk.
Notitie bij Anthonie: Akte Inventarisnummer U227a9, aktenummer 21
Aktedatum 08-04-1774
Aktesoort Afstand
Notaris J. T. BLEKMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven ab intestato Anthony van Sweseryn:
Naam eerste partij: Pieter van der Poel
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltje van Sweseryn
Woonplaats eerste partij: Vleuten
Naam eerste partij: 4 onmondige kinderen + Willemyn van Sweseryn
Naam voogd eerste partij: voogd: Jacobus van Segveld, vader
Woonplaats voogd: de Meern
Naam eerste partij: Cornelis van Sweseryn
Woonplaats eerste partij: Vleuten
Naam eerste partij: Klaas Sweseryn
Woonplaats eerste partij: Odyk
Naam eerste partij: kinderen + Cornelia van Sweseryn by Jan Cornelisz van der Wel:
Naam eerste partij: Arien Hasenberg
Naam echtgenote eerste partij: x Dirkje van der Wel
Woonplaats eerste partij: Ottersenbroek
Naam eerste partij: Hendrik van Soest
Naam echtgenote eerste partij: x Gerrigje van der Wel
Woonplaats eerste partij: Vleuten
Naam eerste partij: Gerrit van Zyl
Naam echtgenote eerste partij: x Teuntje van der Wel, minderjarig
Woonplaats eerste partij: Lageweyde
Naam eerste partij: Maria van der Wel, minderjarig
Naam tweede partij: Johanna van der Poel
Naam echtgenote tweede partij: wed. Anthony van Sweseryn
Woonplaats tweede partij: Odyk
Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Anthony van Sweseryn
Bijzonderheden: ook op 16-4-1774 gedateerd
begr_jelbertse.jpg
68 begr jelbertse
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 3 mei 1774 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met Jacobus (Jaap) Elberse (afb. 68), 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hanna en Jaap: Akte Inventarisnummer U196a20, aktenummer 42
Aktedatum 30-04-1774
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris G. J. VAN SPALL ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jacob Elbertse
Woonplaats eerste partij: Odyk
Naam tweede partij: Hanna van der Poel
Naam echtgenote tweede partij: wed. Antoni Sweseryn
Woonplaats tweede partij: Odyk
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
Jaap is geboren in Odijk, zoon van Gerardus Jansz (Gerrit) Elberse en Maria Henrikse Kuijer. Hij is gedoopt op 10 maart 1748 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Jaap is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 14 september 1802 in Odijk (in de kerk graf no. 12) [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Jaap: Jacobus werd met het beste kleed begraven, het kleed dat bij de begrafenis over de kist werd gelegd. Een doodslaken was voor de meeste mensen veel te duur en werd te weinig gebruikt. De diaconie/parochie schafte een lijklaken aan en stelde het bij begrafenissen ter beschikking. De nabestaanden betaalden hiervoor huur of gaven een gift. In de rekeningboeken staat bij deze posten in ieder geval de betaler en soms de overledene. Aangezien meestal een verwant betaalde is deze betrokkene ook interessant. De verhuur van het laken is niet beperkt tot de eigen plaats of tot het eigen kerkgenootschap. Uit de rekeningboeken blijkt dat ook de doopsgezinden en de katholieken het laken huurden.
Grafno:32. huurgraf is nu vol.
Notitie bij Jaap: Akte Inventarisnummer U225a13, aktenummer 1
Aktedatum 08-01-1782
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris J. KELFFKENS ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Grietje van As
Naam echtgenote eerste partij: wed. Rynier van Velpen
Naam eerste partij: erven Rynier van Velpen:
Naam eerste partij: zyn kinderen en kindskind
Naam tweede partij: Jacob Elbertse
Naam assistent tweede partij: borg: Arnoldus Elbertse
Naam assistent tweede partij: borg: Hendrik Elbertse
Soort onroerend goed: 4 mergen bouwland
Ligging onroerend goed: Odykersteeg
Belendingen onroerend goed: ow: N.N. baron van Bemmel en de kosterye
: nw: N.N. baron van Bemmel
: ww: capittul van Oudmunster
: zw: percelen van akte 1.2 en 1.3
Gerecht onroerend goed: Odyk
Bijzonderheden: mede ondertekend door Antoni van der Horst
gerardusvdpoel.jpg
69 gerardusvdpoel
5 Gerardus (Gerrit) van der Poel (afb. 69). Hij is gedoopt op 22 oktober 1730 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Klaasz van Rijsenburg (1668-na 1745) [zie IV-b] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: getuige is Joanna van der Poel.
Gerrit is overleden na 1768, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Openbare verkoping
Aktenummer:92
Datum:28-09-1759
Soort akte:Openbare verkoping
Notaris:N. DE GRAAFF
Personen:
Verkoper: Anna van Beek
Beroep: geestelyke dogter
Koper: Jan Dirks Vonk
Borg: Corn van der Poel
Borg: Gerrit van der Poel
onroerend goed:
huysinge c.a.;
Belendingen: zw: de Heerenweg nw en ww: de kerk ow: N.N., de wed. Antony Jans
Gerecht: Odyk
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U218a009
Getuige bij:
24-04-1764   kerkelijk huwelijk Kees van der Poel (1736-na 1779) en Maria Pauw (1732-1768) [zie VI-c]   [broer bruidegom]   [bron: RK trouwboek van Bunnik]
24-04-1768   doop Elisabeth van der Poel (1768-1785) [zie VI-c,3]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
cornelia_adrianavdpoel.jpg
70 cornelia_adrianavdpoel
6 Adriana (Ariaantje, Jaantje) van der Poel (afb. 70). Zij is gedoopt op 3 februari 1733 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Ariaantje, Jaantje was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Klaasz van Rijsenburg (1668-na 1745) [zie IV-b] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Ariaantje, Jaantje: getuige is Joanna Claesse van der Poel.
Ariaantje, Jaantje is overleden op 8 januari 1817 om 17:00 in Bunnik, 83 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 januari 1817 [bron: overlijdensakte nr. 1]. Bij de overlijdensaangifte van Ariaantje, Jaantje waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Nicolaas (Klaas) van Zijl (1765-1842) en [waarschijnlijk] Cornelis Broekhuijsen (1780-1844).
Getuige bij:
09-06-1759   doop Dirk Vonk (1759-1812)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
17-04-1797   doop Dirk Lindeman (geb. 1797)   [grootmoeder moederszijde]    
27-10-1799   doop Dirk Lindeman (1799-1878)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
06-12-1807   doop Adrianus van Dijk (1807-1882)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Ariaantje, Jaantje trouwde, 36 jaar oud, op 28 maart 1769 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met Dirk van Beek (ook: Doevenbeek, Duvenbeek).
Notitie bij Dirk: De naam Duvenbeck komt voor in het Münsterland (omgeving Coesfeld). Misschien is Dirk hier geboren.
7 Cornelia van der Poel (afb. 70). Zij is gedoopt op 3 februari 1733 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Klaasz van Rijsenburg (1668-na 1745) [zie IV-b] [grootmoeder vaderszijde]. Cornelia is overleden, 10 maanden oud. Zij is begraven op 24 december 1733 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Relatie: het houwkind van
Opmerkingen: Huurgraf in de kerk.
8 Cornelis (Kees) van der Poel, gedoopt op 2 februari 1736 in Bunnik. Volgt VI-c.
agnesvdpoel2.jpg
71 agnesvdpoel2
9 Agnes van der Poel (afb. 71). Zij is gedoopt op 15 juli 1738 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Agnes was de volgende getuige aanwezig: Jannigje van Boetselaars (geb. 1690) [tante moederszijde]. Agnes is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op 2 oktober 1738 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
begr_kosten_kindvkvdpoel.jpg
72 begr kosten kindvkvdpoel
10 N.N. van der Poel (afb. 72), levenloos geboren kind. Hij of zij is begraven op 13 oktober 1740 in Odijk [bron: NH begraafboek kosten van Odijk].
agnesvdpoel3.jpg
73 agnesvdpoel3
11 Agnes (Nijsje, Niesje, Angeniet) van der Poel (afb. 73). Zij is gedoopt op 3 december 1743 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Nijsje, Niesje, Angeniet was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Klaasz van Rijsenburg (1668-na 1745) [zie IV-b] [grootmoeder vaderszijde]. Nijsje, Niesje, Angeniet is overleden op 26 juli 1814 om 16:00 in Bunnik, 70 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1814 [bron: overlijdensakte nr. 8]. Bij de overlijdensaangifte van Nijsje, Niesje, Angeniet waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Maanen (1763-1839) en Rijk Kroonenburg (1764-1820) [schoonzoon].
Getuige bij:
10-02-1797   doop Agnes Elberse (geb. 1797)   [grootmoeder vaderszijde]    
27-09-1804   doop Jannigje Kroonenburg (geb. 1804)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
begr_jelberse.jpg
74 begr jelberse
Nijsje, Niesje, Angeniet trouwde, 26 jaar oud, op 23 juli 1770 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met Joannes (Jan) Elberse (afb. 74), 27 jaar oud. Jan is geboren in Zeist, zoon van Gerardus Jansz (Gerrit) Elberse en Maria Henrikse Kuijer. Hij is gedoopt op 19 juli 1743 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Jan is overleden op 11 augustus 1802 in Bunnik, 59 jaar oud. Hij is begraven op 17 augustus 1802 in Bunnik [bron: NH begraafboek van Bunnik].
theodora_corneliavdpoel.jpg
75 theodora_corneliavdpoel
12 Theodora van der Poel (afb. 75). Zij is gedoopt op 14 maart 1745 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik].
Notitie bij de geboorte van Theodora: getuige is Elje Dirckx van Schaik.
Theodora is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 1 mei 1745 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
13 Cornelia van der Poel (afb. 75). Zij is gedoopt op 14 maart 1745 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Arisze Sweserijn (1725-1794) [zie V-c] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: getuige is Cornelia van der Poel.
Cornelia is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 9 juli 1746 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Relatie: het kind van
Opmerkingen: Huurgraf op `t kerkhof
cornelisvdpoel2.jpg
76 cornelisvdpoel2
VI-c Cornelis (Kees) van der Poel (afb. 76), zoon van Nicolaus (Clas Gartsen) van der Poel (zie V-b) en Elisabeth (Lijsje, Leisjen) Boetselaer (ook: Butselaer). Hij is gedoopt op 2 februari 1736 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Kees was de volgende getuige aanwezig: Jannigje van Boetselaars (geb. 1690) [tante moederszijde]. Kees is overleden na 1779 in Odijk, minstens 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kees: Cornelis overleed tussen 1779 en 1817; misschien in IJsselstein op 13 maart 1807 of 23 juni 1807.
Notitie bij Kees: Openbare verkoping
Aktenummer:92
Datum:28-09-1759
Soort akte:Openbare verkoping
Notaris:N. DE GRAAFF
Personen:
Verkoper: Anna van Beek
Beroep: geestelyke dogter
Koper: Jan Dirks Vonk
Borg: Corn van der Poel
Borg: Gerrit van der Poel
onroerend goed:
huysinge c.a.;
Belendingen: zw: de Heerenweg nw en ww: de kerk ow: N.N., de wed. Antony Jans
Gerecht: Odyk
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U218a009
-
Uitkoop - uit de boedel van hun grootouders Gijsbert Pauw en Haasje Vermeent, in leven echtelieden
Datering:12-11-1785
Aktenummer: 66
Datum:12-11-1785
Soort akte: Uitkoop
Rol: Genoemd
Samenvatting: uit de boedel van hun grootouders Gijsbert Pauw en Haasje Vermeent, in leven echtelieden
Notaris: N.W. BUDDINGH
Personen:
Eerste partij: Willem Pauw
Tweede partij: Arie Pauw
Tweede partij: Cornelis van der Poel
Echtgenoot: wedr. Maria Pauw
Tweede partij: kinderen en erfgenamen ab intestato van Haasje Vermeent en Gijsbert Pauw, in leven echtelieden
Tweede partij: twee onmondige kinderen van + Maria Pauw
Tweede partij: Toon Pauw
Tweede partij: Jan Uijttewaal
Echtgenoot: x Willemijn Pauw
Tweede partij: Jan Pauw
Tweede partij: Dirk Pauw
Aktedatum:12-11-1785
Object: hofsteede c.a. benevens acht mergen wei- en bouwland -naar Willem Pauw-; Schalkwijksche Wetering
Soort object: hofsteede c.a. benevens acht mergen wei- en bouwland -naar Willem Pauw-
Locatie: Schalkwijksche Wetering
Belendingen: achter:de Gooische Wetering ene zijde: Bastiaan van der Wurp andere zijde: Hannis van Lint
Gerecht: Schalkwijk
Verwijzingen: estimatie d.d. 23-08-1785 door gerecht van Schalkwijk
Bijzonderheden: bevat boedelbeschrijving met estimatie door gerecht van Schalkwijk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U272c008
Kees:
ovl_mariapauw.jpg
77 ovl_mariapauw
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 24 april 1764 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met Maria Pauw (afb. 77), 32 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Kees en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus (Arie) Pauw [broer bruid] en Gerrit van der Poel (1730-na 1768) [zie V-b,5] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Kees en Maria: getuigen zijn Arie Pauw en Gerrid van der Poel.
Maria is een dochter van Gijsbert Jansz Pauw en Haasje (Hazina, Hester) Vermeent. Zij is gedoopt op 11 februari 1732 in Schalkwijk [bron: RK doopboek van Schalkwijk]. Maria is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 30 december 1768 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Maria: relatie: de huisvrouw van.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 7 december 1771 in Utrecht [bron: huwelijken voor het Gerecht (niet-gereformeerden)] met Geertruij (Gerrigje) Verheul, ongeveer 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 7 december 1771 in Utrecht [bron: RK trouwboek van Utrecht (parochie Heerestraat)].
Notitie bij het huwelijk van Kees en Gerrigje: Akte Inventarisnummer U269c1, aktenummer 41
Aktedatum 28-11-1771
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelis van der Poel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Maria Pauw
Naam tweede partij: Geertruyd Verheul
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende of een kindsgedeelte
Bijzonderheden: by kinderloosheid erft langstlevende, indien de voorkinderen overleden
: zyn
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
Gerrigje is geboren omstreeks 1744, dochter van [misschien] Gerardus (Gerrit) Verheul en [misschien] Petronella van Zuijlen. Gerrigje is overleden op 6 februari 1817 om 04:00 in Werkhoven (wijk A 21), ongeveer 73 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1817 [bron: overlijdensakte nr. 4]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van Leusden (1762-1852) en Mattheu(wi)s de Heus (1777-1860) [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Gerrigje: aangever een armmeester, namen ouders niet vermeld.
Kinderen van Kees en Maria:
1 Nicolaus (Claas) van der Poel, geboren in Odijk. Volgt VII-e.
2 Gijsbertus (Gijsbert) van der Poel, geboren op 1 juli 1766 in Odijk. Volgt VII-f.
elisabethvdpoel.jpg
78 elisabethvdpoel
3 Elisabeth van der Poel (afb. 78). Zij is gedoopt op 24 april 1768 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Poel (1730-na 1768) [zie V-b,5] [oom vaderszijde]. Elisabeth is overleden, 16 jaar oud. Zij is begraven op 4 januari 1785 in Schalkwijk [bron: NH begraafboek van Schalkwijk].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overlijden niet zeker!
Kinderen van Kees en Gerrigje:
begr_mariavdpoel.jpg
79 begr mariavdpoel
4 Maria van der Poel (afb. 79). Zij is gedoopt op 14 oktober 1773 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Willemina (Willemijntje) Pauw (geb. 1738). Maria is overleden, 9 dagen oud. Zij is begraven op 23 oktober 1773 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
5 Joanna van der Poel. Zij is gedoopt op 5 februari 1776 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth (Lijsje) Houthof (1744-1830).
mariavdpoel3.jpg
80 mariavdpoel3
6 Maria van der Poel (afb. 80), geboren in Odijk. Zij is gedoopt op 16 februari 1779 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Willemina (Willemijntje) Pauw (geb. 1738) [aangetrouwde achternicht van vader].
Notitie bij de geboorte van Maria: getuige is Willemijntje de Wit.
Maria is overleden op 12 oktober 1833 om 08:00 in IJsselstein (huis nr. 69), 54 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 71]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 oktober 1833 [bron: overlijdensakte nr. 71]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Mattheu(wi)s de Heus (1777-1860) [echtgenoot] en Johannes Garskamp (1785-1862) [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Maria: Aangegeven te Schalkwijk; laatst gewoond hebbende te Schalkwijk.
-
Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Amerongen,
Memorienummer: 340
Datum akte: 08-02-1834
Blijkt dat op: 12-10-1833 is overleden te Ijsselstein
Naam: Maria van der Poel
HUA Toegangsnummer: 337-1
Inventarisnummer: 66
Te vinden op microfilmnummer: 295
Opmerkingen: huisvrouw van M. de Heus
Maria trouwde, 20 jaar oud, op 30 juni 1799 in Schalkwijk [bron: NH trouwboek van Schalkwijk] met Mattheu(wi)s de Heus, 21 jaar oud. Mattheu(wi)s is geboren in Houten (’t Goy), zoon van Arie de Heus en Ariaantje Dompselaar (ook: Donselaar). Hij is gedoopt op 24 augustus 1777 in Schalkwijk [bron: NH doopboek van Schalkwijk]. Mattheu(wi)s is overleden op 13 juni 1860 om 19:00 in Westbroek, 82 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juni 1860 [bron: overlijdensakte nr. 8]. Bij de overlijdensaangifte van Mattheu(wi)s was de volgende getuige aanwezig: Rijk van Heemsbergen [schoonzoon].
Beroep:
    dagloner, tuinman    
Getuige bij:
07-02-1817   overlijdensaangifte Gerrigje Verheul (±1744-1817) [zie VI-c]   [schoonzoon]   [bron: overlijdensakte nr. 4]
12-10-1833   overlijdensaangifte Maria van der Poel (1779-1833) [zie VI-c,6]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 71]
nicolausvdpoel.jpg
81 nicolausvdpoel
VII-e Nicolaus (Claas) van der Poel (afb. 81) is geboren in Odijk, zoon van Cornelis (Kees) van der Poel (zie VI-c) en Maria Pauw. Hij is gedoopt op 26 maart 1765 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Claas was de volgende getuige aanwezig: Lijsje, Leisjen Boetselaer (ook: Butselaer) (±1703-1781) [zie V-b] [grootmoeder vaderszijde]. Claas is overleden op 3 juni 1838 om 17:00 in Odijk (huis nr. 45), 73 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juni 1838 [bron: overlijdensakte nr. 3]. Bij de overlijdensaangifte van Claas was de volgende getuige aanwezig: Petrus Ligtenberg (1784-1859).
Notitie bij overlijden van Claas: Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Amerongen,
Memorienummer: 55
Datum akte: 03-07-1838
Blijkt dat op: 03-06-1838 is overleden te Odijk
Naam: Nicolaas van der Poel
HUA Toegangsnummer: 337-1
Inventarisnummer: 38
Te vinden op microfilmnummer: 124
Notitie bij Claas: Claas woonde te Odijk op perceelnummers A203 zijnde een tuin en A204 zijnde een huis. Tegenwoordig gelegen aan de Meent nr. 24 (bij benadering).
-
Schuldbekentenis - f 500-0-0 vanwege lening
Datering: 01-08-1801
Aktenummer:103
Datum: 01-08-1801
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: T. KOPPEN
Samenvatting: f 500-0-0 vanwege lening
Rol: Genoemd
Personen:
Schuldenaar: Klaas van der Poel
Woonplaats: Odyk
Schuldeiser: Jan Uytewaal de oudste
Woonplaats: Schalkwyk
Aktedatum: 01-08-1801
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U270a022
Adres:
    huis nr. 45, Odijk    
Beroep:
    arbeider    
Getuige bij:
11-12-1811   doop Cornelis van der Poel (1811-1826) [zie VII-f,1]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Schalkwijk]
06-10-1827   overlijdensaangifte Maria van der Poel (1800-1827) [zie VII-e,1]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 6]
30-04-1836   overlijdensaangifte Metje Hoogbergen (1773-1836) [zie VII-e]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 3]
12-01-1838   overlijdensaangifte Hendrik van der Poel (1802-1838) [zie VII-e,2]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 1]
Claas trouwde, 34 jaar oud, op 25 augustus 1799 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met Machteldis (Metje) Hoogbergen, 26 jaar oud. Metje is geboren in Odijk, dochter van Hendrick Hoogbergen en Johanna (Anna) Bo(e)ijen. Zij is gedoopt op 5 februari 1773 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Metje is overleden op 30 april 1836 om 05:00 in Odijk (huis nr. 47), 63 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 1836 [bron: overlijdensakte nr. 3]. Bij de overlijdensaangifte van Metje waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Lam (geb. 1762) en Claas van der Poel (1765-1838) [zie VII-e] [echtgenoot].
Getuige bij:
19-12-1803   doop Johanna Hoogbergen (1803-1854)   [tante vaderszijde]    
07-05-1808   doop Joanna van Wezel (geb. 1808)   [tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Kinderen van Claas en Metje:
ovl_maria_vd_poel.jpg
82 ovl maria vd poel
1 Maria van der Poel (afb. 82), geboren in Odijk. Zij is gedoopt op 31 mei 1800 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Willemina (Willemijntje) Pauw (geb. 1738) [oudtante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: getuige is Willemijntje Uijtenwaal.
Maria is overleden op 5 oktober 1827 om 20:00 in Odijk, 27 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 oktober 1827 [bron: overlijdensakte nr. 6]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Claas van der Poel (1765-1838) [zie VII-e] [vader] en Hermanus Swaning (ook: Swaninkhof) (1795-1877) [echtgenoot].
Notitie bij overlijden van Maria: Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Amerongen,
Memorienummer: 65
Datum akte: 30-01-1828
Blijkt dat op: 15-10-1827 is overleden te Odijk
Naam: Maria van den Poels
HUA Toegangsnummer: 337-1
Inventarisnummer: 37
Te vinden op microfilmnummer: 2746
vdpoel_x_swaning.jpg
83 vdpoel x swaning
Maria trouwde, 26 jaar oud, op 4 mei 1827 in Odijk [bron: huwelijksakte nr. 1] met Hermanus Swaning (ook: Swaninkhof) (afb. 83), 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Hermanus waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Bakker (1762-1839), Theodorus (Dirk) Broekhuijzen (1770-1842), Elbertus (Egbert) van Vulpen (1798-1861) en Hendrik van der Poel (1802-1838) [zie VII-e,2] [broer bruid]. Hermanus is geboren in Jutphaas, zoon van Gijsbertus Swaning (ook: Swanink, Zwaning) en Cornelia van Riet (ook: Rietveld). Hij is gedoopt op 23 september 1795 in Jutphaas [bron: RK doopboek van Jutphaas]. Hermanus is overleden op 16 maart 1877 om 14:30 in Odijk, 81 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1877 [bron: overlijdensakte nr. 2]. Bij de overlijdensaangifte van Hermanus waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Hermanus Elbartus Morren (1810-1885) en Johannes Schriekenberg (1842-1907) [schoonzoon]. Hermanus trouwde later op 29 april 1829 in Houten [bron: Uit het huwelijksregister van de gemeente Houten, aktenummer 2] met Petronella Michels (ook: Mechgeld) (1802-1874).
Notitie bij Hermanus: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, bruine ogen, stompe neus, gewone mond, ronde kin, blond haar, blonde wenkbrauwen,1 el, 6 palm, 0 duim, streep lang.
Beroep:
    schoenmaker    
Getuige bij:
06-10-1827   overlijdensaangifte Maria van der Poel (1800-1827) [zie VII-e,1]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 6]
ovlhendrikvdpoel.jpg
84 ovlhendrikvdpoel
2 Hendrik van der Poel (afb. 84), geboren in Odijk. Hij is gedoopt op 5 oktober 1802 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Henricus (Hendrik) Hoogbergen (1761-1818) [oom moederszijde]. Hendrik is overleden op 11 januari 1838 om 18:00 in Odijk (huis nr. 45), 35 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 januari 1838 [bron: overlijdensakte nr. 1]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Claas van der Poel (1765-1838) [zie VII-e] [vader].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Amerongen,
Memorienummer: 53
Datum akte: 05-02-1838
Blijkt dat op: 11-01-1838 is overleden te Odijk
Naam: Hendrik van der Poel
HUA Toegangsnummer: 337-1
Inventarisnummer: 38
Te vinden op microfilmnummer: 122
Notitie bij Hendrik: Woonde te Odijk kadastraal perceel sectie A 203 (tuin) en A 204 (huis).
Hendrik bleef ongehuwd.
Beroep:
    arbeider    
Getuige bij:
04-05-1827   huwelijk Hermanus Swaning (ook: Swaninkhof) (1795-1877) en Maria van der Poel (1800-1827) [zie VII-e,1]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 1]
gijsbartusvdpoel.jpg
85 gijsbartusvdpoel
VII-f Gijsbertus (Gijsbert) van der Poel (afb. 85) is geboren op 1 juli 1766 in Odijk, zoon van Cornelis (Kees) van der Poel (zie VI-c) en Maria Pauw. Hij is gedoopt op 1 juli 1766 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Gijsbert was de volgende getuige aanwezig: Haasje (Hazina, Hester) Vermeent (geb. ±1700) [grootmoeder moederszijde]. Gijsbert is overleden op 3 januari 1822 om 08:00 in Schalkwijk, 55 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1822 [bron: overlijdensakte nr. 1]. Bij de overlijdensaangifte van Gijsbert was de volgende getuige aanwezig: Theodorus (Dirk) Pauw (1750-1836) [oom moederszijde].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Amerongen,
Memorienummer: 69
Datum akte: 20-10-1822
Blijkt dat op: 03-01-1822 is overleden te Schalkwijk
Naam: Gijsbert van der Poel
HUA Toegangsnummer: 337-1
Inventarisnummer: 63
Te vinden op microfilmnummer: 2616
Beroep:
    arbeider    
Getuige bij:
23-02-1813   geboorteaangifte Jan van der Poel (1813-1890) [zie VIII-e]   [vader]   [bron: geboorteakte]
26-07-1814   geboorteaangifte Maria van der Poel (1814-1848) [zie VII-f,3]   [vader]   [bron: geboorteakte]
Gijsbert trouwde, 43 jaar oud, op 30 april 1810 in Schalkwijk [bron: trouwboek gerecht van Schalkwijk] met Margaretha (Marrigje) Blom (ook: Blomberg, Blommestein), 36 jaar oud, nadat zij op 13 april 1810 in Houten en ’t Goy in ondertrouw zijn gegaan [bron: trouwboek gerecht van Houten en ’t Goy]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30 april 1810 in Houten [bron: RK trouwboek van Houten].
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Marrigje: Wettig betoog afgegeven aan Houten. Bruidegom wonende te Schalkwijk, bruid wonende te Houten.
BRON: trouwboek gerecht van Schalkwijk
Datum proclamatie: 30-04-1810.
Marrigje is geboren in Werkhoven, dochter van Joannes (Jan) Blom (ook: Blomberg, Blommestein) en Maria van der Hijden (ook: van Rijn). Zij is gedoopt op 21 augustus 1773 in Werkhoven [bron: RK doopboek van Werkhoven]. Marrigje is overleden na 1844 in Schalkwijk, minstens 71 jaar oud.
Beroep:
    arbeidster    
Kinderen van Gijsbert en Marrigje:
scheepsjager_19e_eeuw.jpg
86 scheepsjager 19e eeuw
1 Cornelis van der Poel (afb. 86), geboren op 11 december 1811 om 06:00 in Schalkwijk [bron: geboorteakte nr. 9]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 december 1811 [bron: geboorteakte nr. 9]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Christiaan Berlang (1746-1824). Hij is gedoopt op 11 december 1811 in Schalkwijk [bron: RK doopboek van Schalkwijk]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Claas van der Poel (1765-1838) [zie VII-e] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: De vader verklaart niet te kunnen schrijven.
Cornelis is overleden op 27 oktober 1826 om 12:00 in Maarsseveen, 14 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 oktober 1826 [bron: overlijdensakte nr. 18].
Notitie bij overlijden van Cornelis: tevens aangegeven te Schalkwijk
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 27-10-1826
-
Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-4
Inventarisnr: 8
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 248
Registratie datum: 26-10-1826
Overledene Cornelis van den Poel
Overlijdensplaats: Maarsseveen
Overlijdensdatum: 26-10-1826
Nadere informatie nummer op film : 1497. staat van sterfgevallen, geen aktedatum
-
Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Amerongen,
Memorienummer: 161
Datum akte: 02-11-1826
Blijkt dat op: 26-10-1826 is overleden te Schalkwijk
Naam: Cornelis van der Poel
HUA Toegangsnummer: 337-1
Inventarisnummer: 64
Te vinden op microfilmnummer: 2774
Beroep:
    schippersjager (Uit de overlijdensakte kunnen we opmaken dat Cornelis van beroep schippersjager was. Een schippersjager of scheepsjager was een persoon die met zijn paard langs de kanalen liep en zich met zijn paard verhuurde aan schippers om hun schip te trekken. Het pad langs deze kanalen noemde men het jaagpad. De scheepsjager en zijn paard hadden meestal een vast traject, bijvoorbeeld tussen twee sluizen, bruggen of knooppunten van vaarwegen. Buiten dit vaste traject werd het scheepsjagen vervolgens overgedragen aan een andere scheepsjager.)    
2 Jan van der Poel, geboren op 22 februari 1813 in Schalkwijk. Volgt VIII-e.
3 Maria van der Poel, geboren op 25 juli 1814 om 09:00 in Schalkwijk [bron: geboorteakte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juli 1814 [bron: geboorteakte]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert van der Poel (1766-1822) [zie VII-f] [vader]. Maria is overleden op 30 januari 1848 om 15:30 in Schalkwijk (wijk A 17), 33 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 januari 1848 [bron: overlijdensakte nr. 12]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van Wijngaarden (1808-1879) [echtgenoot].
Notitie bij overlijden van Maria: Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-9
Inventarisnr: 59
Kantoorplaats: Wijk bij Duurstede
Memorienr: 127
Registratie datum: 22-05-1848
Overledene Maria van der Poel
Overlijdensplaats: Schalkwijk
Overlijdensdatum: 30-01-1848
Nadere informatie nummer op film: 1376. huisvrouw van Cornelis van Wijngaarden
Maria trouwde, 29 jaar oud, op 6 november 1843 in Schalkwijk [bron: huwelijksakte nr. 6] met Cornelis van Wijngaarden, 35 jaar oud. Cornelis is een zoon van Cornelis van Wijngaarden en Joanna (Jannigje) Beving (ook: Bever). Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Wijngaarden (1779-1852) [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 27 april 1808 in Montfoort [bron: RK doopboek van Montfoort]. Cornelis is overleden op 12 juni 1879 om 06:30 in Schalkwijk, 71 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juni 1879 [bron: overlijdensakte nr. 15].
Notitie bij overlijden van Cornelis: overleden ten huize van Cornelis Lappee.
Cornelis trouwde later op 21 augustus 1850 in Schalkwijk [bron: huwelijksregister van de gemeente Schalkwijk, aktenummer 6] met Bernardina (Barzidina) Peterse (1831-1899).
Beroep:
    linnenwever    
Getuige bij:
31-01-1848   overlijdensaangifte Maria van der Poel (1814-1848) [zie VII-f,3]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 12]
br_schalkwijk_vdpoel_derooij.jpg
87 br schalkwijk vdpoel derooij
VIII-e Jan van der Poel (afb. 87) is geboren op 22 februari 1813 om 18:00 in Schalkwijk [bron: geboorteakte], zoon van Gijsbertus (Gijsbert) van der Poel (zie VII-f) en Margaretha (Marrigje) Blom (ook: Blomberg, Blommestein). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 februari 1813 [bron: geboorteakte]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert van der Poel (1766-1822) [zie VII-f] [vader]. Jan is overleden op 16 juni 1890 om 20:00 in Wijk bij Duurstede, 77 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 juni 1890 [bron: overlijdensakte nr. 39].
Notitie bij Jan: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, laag voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, dikke mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen,1 el, 7 palm, 5 duim, streep lang.
Adressen:
van ±1848   (wijk A 32), Schalkwijk    
tot 01-11-1854   (wijk A 39), Schalkwijk   [bron: bevolkingsregister Schalkwijk 1850-1861]
van 01-1855 tot 1860   Lekdijk (wijk B 20), Wijk bij Duurstede (achter het huisnummer 20 staat tussen haakjes Aart Homan)   [bron: bevolkingsregister Wijk bij Duurstede 1850-1860]
van 1860 tot 1890   Lekdijk (wijk B 20), Wijk bij Duurstede   [bron: bevolkingsregister Wijk bij Duurstede 1860-1890]
Beroep:
    boerenknecht, arbeider, landbouwer    
Religie:
    Rooms Katholiek    
Getuige bij:
21-02-1845   geboorteaangifte Johanna van der Poel (1845-1848) [zie VIII-e,1]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 8]
24-08-1863   overlijdensaangifte N.N. van der Poel (ovl. 1863) [zie VIII-e,8]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 47]
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 22 mei 1844 in Tull en ’t Waal [bron: huwelijksakte nr. 4] met Johanna de Rooij, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Johanna was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Paulus Teunisz Peek (1778-1858). Johanna is geboren op 29 oktober 1820 in Rijsenburg, dochter van Gerardus (Gerrit) de Rooij en Jannigje van Werkhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1820 [bron: geboorteakte nr. 8]. Johanna is overleden op 15 januari 1897 om 09:30 in Wijk bij Duurstede, 76 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 januari 1897 [bron: overlijdensakte nr. 5]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poel (1860-1940) [zie IX-g] [zoon] en Cornelis Albertus Groen (geb. 1869).
Beroep:
    dienstbaar    
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Johanna van der Poel, geboren op 21 februari 1845 om 01:00 in Schalkwijk [bron: geboorteakte nr. 8]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 februari 1845 [bron: geboorteakte nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1813-1890) [zie VIII-e] [vader]. Johanna is overleden op 23 februari 1848 om 04:00 in Schalkwijk (wijk A 32), 3 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1848 [bron: overlijdensakte nr. 20].
Notitie bij overlijden van Johanna: Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Wijk bij Duurstede,
Memorienummer: 135
Datum akte: 22-05-1848
Blijkt dat op: 23-02-1848 is overleden te Schalkwijk
Naam: Johanna van der Poel
HUA Toegangsnummer: 337-9
Inventarisnummer: 59
Te vinden op microfilmnummer: 1384
2 Margaretha van der Poel, geboren op 25 oktober 1846 om 14:00 in Schalkwijk [bron: geboorteakte nr. 22]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1846 [bron: geboorteakte nr. 22]. Margaretha is overleden op 8 december 1846 om 18:00 in Schalkwijk, 1 maand oud [bron: overlijdensakte nr. 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 december 1846 [bron: overlijdensakte nr. 30]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Pieter Willem Dammers (geb. 1815).
Notitie bij overlijden van Margaretha: Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Wijk bij Duurstede,
Memorienummer: 81
Datum akte: 26-07-1847
Blijkt dat op: 08-12-1846 is overleden te Schalkwijk
Naam: Margaretha van der Poel
HUA Toegangsnummer: 337-9
Inventarisnummer: 59
Te vinden op microfilmnummer: 1330
3 Gijsbertus van der Poel, geboren op 24 december 1848 in Schalkwijk. Volgt IX-e.
4 Johanna van der Poel, geboren op 11 november 1850 om 13:30 in Schalkwijk [bron: geboorteakte nr. 26]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1850 [bron: geboorteakte nr. 26]. Johanna is overleden op 10 september 1901 om 07:00 in Langbroek, 50 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 september 1901 [bron: overlijdensakte nr. 22]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Kornelis van Straten (1842-1923) [echtgenoot].
Adres:
van 21-11-1866 tot 05-12-1871   Donkersteeg (thans Prins Hendrikweg), Wijk bij Duurstede (als dienstbode; komt van en vertrekt naar Cothen)   [bron: bevolkingsregister dienstboden Wijk bij Duurstede 1860-1890]
Beroep:
    dienstmeid    
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 7 november 1877 in Langbroek [bron: huwelijksakte nr. 5] met Kornelis van Straten, 35 jaar oud. Kornelis is geboren op 1 augustus 1842 om 08:00 in Driebergen (Sterkenburg) [bron: geboorteakte nr. 7], zoon van Hermen van Straaten en Petronella van Rossum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 augustus 1842 [bron: geboorteakte nr. 7]. Kornelis is overleden op 12 mei 1923 om 11:30 in Langbroek, 80 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 mei 1923 [bron: overlijdensakte nr. 7]. Kornelis trouwde voorheen op 21 april 1865 in Amerongen [bron: huwelijksakte nr. 5] met Gerarda Maria van Ooijen. Kornelis trouwde later op 7 januari 1904 in Langbroek [bron: huwelijksakte nr. 1] met Catharina Barten (1857-1942).
Beroep:
    arbeider    
Getuige bij:
10-09-1901   overlijdensaangifte Johanna van der Poel (1850-1901) [zie VIII-e,4]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 22]
5 Margaretha van der Poel, geboren op 11 april 1854 om 02:00 in Schalkwijk [bron: geboorteakte nr. 12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 april 1854 [bron: geboorteakte nr. 12]. Margaretha is overleden op 20 december 1911 om 05:30 in Langbroek (wijk A 30), 57 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 december 1911 [bron: overlijdensakte nr. 25]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Albertus van den Berg (1881-na 1916) [zoon].
Adressen:
van 17-01-1868 tot 01-11-1880   (wijk H 122), Houten   [bron: bevolkingsregister dienstboden Houten 1860-1933]
tot 05-12-1871   Achterstraat, Wijk bij Duurstede (als dienstbode bij C. van Amerongen)   [bron: bevolkingsregister dienstboden Wijk bij Duurstede 1860-1890]
vanaf 05-12-1871   Schalkwijk (werkzaam bij H. Uijttewaal)   [bron: bevolkingsregister dienstboden Wijk bij Duurstede 1860-1890]
Beroep:
    dienstmeid    
Margaretha trouwde, 26 jaar oud, op 5 november 1880 in Houten [bron: huwelijksakte nr. 8] met Jan van den Berg, 40 jaar oud. Jan is geboren op 9 augustus 1840 om 07:00 in Schalkwijk [bron: geboorteakte nr. 20], zoon van Bart van den Berg en Geertrui van ’t Hooft (ook: Verhoofd). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 augustus 1840 [bron: geboorteakte nr. 20]. Hij is gedoopt op 9 augustus 1840 in Schalkwijk. Jan is overleden op 20 februari 1916 om 20:30 in Langbroek (wijk A 30), 75 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 februari 1916 [bron: overlijdensakte nr. 6]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Kosterman (geb. 1868) en Albertus van den Berg (1881-na 1916) [zoon].
Beroep:
    veehouder, landbouwer    
6 Gerardus (Gerrit) van der Poel, geboren op 20 september 1857 in Wijk bij Duurstede. Volgt IX-f.
7 Johannes van der Poel, geboren op 10 juni 1860 in Wijk bij Duurstede. Volgt IX-g.
8 N.N. van der Poel, levenloos geboren zoon, geboren op 24 augustus 1863 om 16:30 in Wijk bij Duurstede [bron: overlijdensakte nr. 47]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 augustus 1863 [bron: overlijdensakte nr. 47]. Bij de overlijdensaangifte van N.N. was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1813-1890) [zie VIII-e] [vader].
br_vdpoel_vharen.jpg
88 br vdpoel vharen
IX-e Gijsbertus van der Poel (afb. 88) is geboren op 24 december 1848 om 23:00 in Schalkwijk [bron: geboorteakte nr. 29], zoon van Jan van der Poel (zie VIII-e) en Johanna de Rooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1848 [bron: geboorteakte nr. 29]. Gijsbertus is overleden op 22 december 1904 om 17:00 in Utrecht, 55 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1937]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 december 1904 [bron: overlijdensakte nr. 1937].
Notitie bij overlijden van Gijsbertus: wonende te Tull en ’t Waal.
Adressen:
    (wijk C 31), Houten    
van 27-05-1864 tot 21-11-1881   (wijk H 122), Houten (als boerenknecht bij H. Uijttewaal)   [bron: bevolkingsregister dienstboden Houten 1860-1933]
van 01-03-1865 tot 13-03-1868   (wijk A 20), Tull en ’t Waal (komt uit Houten, vertrekt naar Bunnik)   [bron: bevolkingsregister dienstboden Tull en ’t Waal]
van 16-01-1868 tot 16-05-1868   (wijk A 83), Bunnik (als boerenknecht)   [bron: bevolkingsregister dienstboden Bunnik 1862-1890]
van 16-05-1868 tot 24-12-1884   Lekdijk (wijk B), Wijk bij Duurstede (als boerenknecht)   [bron: bevolkingsregister dienstboden Wijk bij Duurstede 1860-1890]
van 24-12-1884 tot 12-01-1900   (wijk G 29), Houten   [bron: bevolkingsregister Houten 1880-1933]
van 12-01-1900 tot 22-12-1904   Tull en ’t Waal   [bron: bevolkingsregister Houten 1880-1933]
Beroep:
    knecht, arbeider    
Gijsbertus trouwde, 36 jaar oud, op 16 januari 1885 in Houten [bron: huwelijksakte nr. 1] met Hendrika Cornelia van Haren, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gijsbertus en Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Johannes Vermeulen (1811-1894), Johannes Zwanink (geb. 1821), Jan van Arkel (geb. 1847) en Cornelis van Schaik (geb. 1853). Hendrika is geboren op 5 maart 1859 om 02:00 in Culemborg (Goilberdingen) [bron: geboorteakte nr. 50], dochter van Marinus van Haaren en Catharina Balvers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 maart 1859 [bron: geboorteakte nr. 50]. Hendrika is overleden op 28 februari 1936 om 15:30 in Wijk bij Duurstede, 76 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 februari 1936 [bron: overlijdensakte nr. 10]. Hendrika is weduwe van Adrianus Scherpenzeel (1851-1884), met wie zij trouwde op 3 november 1882 in Houten [bron: Genlias]. Hendrika trouwde later op 19 januari 1906 in Houten [bron: Genlias] met Nicolaas Cornelis Bou(w)man (1858-1943).
Kinderen van Gijsbertus en Hendrika:
1 N.N. van der Poel, levenloos geboren zoon, geboren op 19 augustus 1888 om 16:00 in Houten [bron: overlijdensakte nr. 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 augustus 1888 [bron: overlijdensakte nr. 25].
2 Johannes van der Poel, geboren op 22 maart 1890 om 17:00 in Houten [bron: geboorteakte nr. 13]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1890 [bron: geboorteakte nr. 13].
3 Catharina van der Poel, geboren op 7 oktober 1891 om 12:00 in Houten [bron: geboorteakte nr. 45]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 oktober 1891 [bron: geboorteakte nr. 45]. Catharina is overleden op 8 augustus 1981, 89 jaar oud. Zij is begraven in Wijk bij Duurstede [bron: www.graftombe.nl]. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 9 januari 1913 in Langbroek [bron: huwelijksakte nr. 1] met Cornelis Rosengarten, 36 jaar oud, nadat zij in Langbroek in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Catharina en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Theodorus Vahlkamp, Jan Mandersloot (geb. 1853), Nicolaas Cornelis Bou(w)man (1858-1943) [stiefvader bruid] en Jan van der Burg (geb. 1859). Cornelis is geboren op 11 augustus 1876 om 08:00 in Langbroek (wijk B 20) [bron: geboorteakte nr. 24], zoon van Joannes Rosengarten en Johanna (Jannigje) Weeren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 augustus 1876 [bron: geboorteakte nr. 24]. Cornelis is overleden op 14 augustus 1926 om 18:00 in Wijk bij Duurstede, 50 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 34]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 augustus 1926 [bron: overlijdensakte nr. 34].
Beroep:
    arbeider    
4 Marinus van der Poel, geboren op 18 januari 1893 in Houten. Volgt X-d.
5 Adrianus Johannes van der Poel, geboren op 23 mei 1896 in Houten. Volgt X-e.
adv_mvdpoel_de_banier_23041934.jpg
89 adv Mvdpoel De Banier 23041934
X-d Marinus van der Poel (afb. 89) is geboren op 18 januari 1893 om 18:00 in Houten [bron: geboorteakte nr. 4], zoon van Gijsbertus van der Poel (zie IX-e) en Hendrika Cornelia van Haren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 januari 1893 [bron: geboorteakte nr. 4]. Marinus is overleden na 1959, minstens 66 jaar oud.
Adressen:
tot 20-04-1905   Houten   [bron: bevolkingsregister Werkhoven dienstboden en knechten 1862-1890]
van 20-04-1905 tot 15-02-1906   A1, Werkhoven   [bron: bevolkingsregister Werkhoven dienstboden en knechten 1862-1890]
vanaf 15-02-1906   Langbroek   [bron: bevolkingsregister Werkhoven dienstboden en knechten 1862-1890]
van ±1950   Achtersloot C 82, IJsselstein    
Beroep:
    veldarbeider    
Marinus trouwde, 26 jaar oud, op 22 januari 1919 in IJsselstein [bron: huwelijksakte nr. 4] met Maria Wilhelmina van Jaarsveld, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Maria: Marinus woonde t.t.v. het huwelijk te Lopik en Maria Wilhelmina te IJsselstein.
Maria is geboren op 15 november 1891 om 04:00 in IJsselstein [bron: geboorteakte nr. 116], dochter van Huibertus van Jaarsveld en Johanna van den Boogaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 november 1891 [bron: geboorteakte nr. 116]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Huibertus van Jaarsveld (1865-1945) [vader]. Maria is overleden na 1959, minstens 68 jaar oud.
Kinderen van Marinus en Maria:
1 Gijsbertus Hubertus (Gijs) van der Poel, geboren op 21 december 1927 in IJsselstein. Volgt XI-g.
2 Hendrikus Cornelis (Henk) van der Poel, geboren op 30 maart 1931 in IJsselstein?. Volgt XI-h.
3 Hubertus Johannes van der Poel, geboren omstreeks 15 augustus 1932 in IJsselstein [bron: De banier: Staatkundig Gereformeerd dagblad 15 augustus 1932].
Adres:
    Achtersloot 41, 3401 NS IJsselstein (niet zeker!)    
XI-g Gijsbertus Hubertus (Gijs) van der Poel is geboren op 21 december 1927 in IJsselstein, zoon van Marinus van der Poel (zie X-d) en Maria Wilhelmina van Jaarsveld. Gijs is overleden op 24 januari 1996, 68 jaar oud. Hij is begraven in IJsselstein (De Hoge Akker).
Adres:
    Hogebiezen 60, 3401 RM IJsselstein    
ovl_adv_vdpoel_magielse.jpg
90 ovl adv vdpoel magielse
Gijs trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1957 met Nicolina Hendrika (Nicolien) Magielse (afb. 90), 26 of 27 jaar oud. Nicolien is geboren op 26 augustus 1930 in IJsselstein, dochter van [waarschijnlijk] Wilhelmus Magielse en [waarschijnlijk] Gerarda de Kruijf. Nicolien is overleden op 19 juli 2011 in IJsselstein, 80 jaar oud. Zij is begraven op 23 juli 2011 in IJsselstein (De Hoge Akker) [bron: overlijdensadvertentie].
Notitie bij overlijden van Nicolien: Nicolien is net voor de oorlog in 1930 hier in IJsselstein geboren. In een gezin met 8 kinderen. Daar heeft ze, voor zover bekend, van een onbezorgde jeugd kunnen genieten. Daar ligt haar oorsprong, voor wat voor een vrouw zij later is geworden.
Nicolien is in 1957 getrouwd met Gijs van der Poel en heeft 5 kinderen groot gebracht. Ze was trots op haar kinderen en kleinkinderen.
Bijna elke zondag werd er genoten van hapjes en drankjes, niets onbrak er aan gezelligheid. Ook de twee kleinkinderen waren hier vaak bij.
Ze stond nog midden in het leven. De laatste zondag werd ze nog omringd door haar kinderen en kleinkinderen. Er is genoten en ze dacht aan haar vakantiereis van de KBO. Haar 81e verjaardag op 26 augustus wilde ze ook vieren en daar keek ze naar uit. Geheel onverwachts komt het bericht dat Nicolien dinsdag 19 juli rustig is ingeslapen en voorgoed haar ogen heeft gesloten. Op zaterdag 23 juli is ze na de uitvaartdienst begraven op de Hoge Akker en met Gijs herenigd.
Rust zacht Nicolien.
[Bron: parochieblad ’Samengaan’ v.d. Parochie v.d. Heilige Drie-eenheid te IJsselstein, jaargang 50, nummer 8]
Adres:
    Benschopperweg 446, 3401 BL IJsselstein    
Kinderen van Gijs en Nicolien:
gemma_dejong_vdpoel.jpg
91 gemma dejong vdpoel
1 Gemma van der Poel (afb. 91). Gemma trouwde met Ton de Jong.
marjoke_vnieuwamerongenxvdpoel.jpg
92 marjoke vnieuwamerongenxvdpoel
2 Marjoke van der Poel (afb. 92), geboren in IJsselstein.
Beroep:
vanaf 2011   telefoniste/receptioniste (Terberg autobedrijven IJsselstein)   [bron: facebook]
Marjoke trouwde met N.N. van Nieuwamerongen.
3 Miriam van der Poel.
4 Ronald van der Poel. Volgt XII-d.
5 N.N./Wim van der Poel. Volgt XII-e.
6 Wim van der Poel. Volgt XII-f.
7 [waarschijnlijk] Marinus Wilhelmus H. (Richard) van der Poel, geboren omstreeks 1960 in IJsselstein?. Volgt XII-g.
XII-d Ronald van der Poel, zoon van Gijsbertus Hubertus (Gijs) van der Poel (zie XI-g) en Nicolina Hendrika (Nicolien) Magielse. Ronald trouwde met Annet N.N.
XII-e N.N./Wim van der Poel, zoon van Gijsbertus Hubertus (Gijs) van der Poel (zie XI-g) en Nicolina Hendrika (Nicolien) Magielse.
Adres:
    Hogebiezen 60, 3401 RM IJsselstein    
N.N./Wim trouwde met H.G. (Rika) van Rhenen. Rika is geboren in 1961 in Lopikerkapel?.
Kinderen van N.N./Wim en Rika:
wouter_vd_poel.jpg
93 wouter vd poel
1 Wouter van der Poel (afb. 93).
2 Gijs van der Poel.
patricia_van_der_poel_2.jpg
94 patricia van der poel 2
3 Patricia van der Poel (afb. 94), geboren op 7 augustus 1978 in Lopikerkapel?.
Beroep:
    administratief medewerkster (Eurec B.V.)   [bron: facebook]
Patricia begon een relatie, 19 jaar oud, op 30 oktober 1997 [bron: facebook] met Guy Schinkel.
4 Wilhelmina H.M. (Willemijn) van der Poel, geboren op 28 februari 1988 in Lopikerkapel.
Adres:
    Hogebiezen 60, 3401 RM IJsselstein    
bestuurslid:
    Buurtvereniging Lopikerkapel    
patricia_vd_poel_bertelink.jpg
95 patricia vd poel-bertelink
XII-f Wim van der Poel (afb. 95), zoon van Gijsbertus Hubertus (Gijs) van der Poel (zie XI-g) en Nicolina Hendrika (Nicolien) Magielse.
Adres:
    Herman De Manlaan 27, 3401 BE IJsselstein    
Wim trouwde met Patricia Bertelink. Patricia is geboren in 1968.
vereniging:
        [bron: KV Fortissimo (korfbalvereniging) te IJsselstein]
Kinderen van Wim en Patricia:
1 Jesse van der Poel.
kelly_vd_poel2.jpg
96 kelly vd poel2
2 Kelly van der Poel (afb. 96).
vereniging:
    KV Fortissimo (korfbalvereniging) te IJsselstein    
3 Nick van der Poel.
richard_vd_poel2.jpg
97 richard vd poel2
XII-g Marinus Wilhelmus H. (Richard) van der Poel (afb. 97) is geboren omstreeks 1960 in IJsselstein?, zoon van [waarschijnlijk] Gijsbertus Hubertus (Gijs) van der Poel (zie XI-g) en [waarschijnlijk] Nicolina Hendrika (Nicolien) Magielse.
Adres:
    Forsheda (S), Zweden   [bron: facebook]
Beroep:
    eigenaar van Slätto Kvarn AB te Forsheda (Zweden) (Verkoop van schaap- en paard-decoratie, diervoer, brandstof pellets en productie van groene energie middels een waterturbine en toerisme.)    
Richard trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26 april 1986 met Karin Ingrid Nyqvist, ongeveer 32 jaar oud. Karin is geboren omstreeks 1954.
Adres:
    Slättö, 330 12 Forsheda (S), Zweden (Slättö Kvarn AB)    
Kind van Richard en Karin:
1 [waarschijnlijk] Britt van der Poel.
Adres:
    Sandelsgatan 29, 115 34 Stockholm (S), Zweden    
Beroep:
    (Urban Outfitters, 5 Biblioteksgatan, Stockholm 11146)    
XI-h Hendrikus Cornelis (Henk) van der Poel is geboren op 30 maart 1931 in IJsselstein? [bron: De banier: Staatkundig Gereformeerd dagblad van 11 april 1931], zoon van Marinus van der Poel (zie X-d) en Maria Wilhelmina van Jaarsveld. Henk is overleden op 24 maart 1997, 65 jaar oud. Hij is begraven in Montfoort. Henk trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1957 met J.M. (Co) Bontje, ten hoogste 29 jaar oud. Co is geboren op 10 maart 1928.
Notitie bij de geboorte van Co: Misschien geboren op 10-03-1928 te Reeuwijk.
Co is overleden op 2 maart 2003, 74 jaar oud. Zij is begraven in Montfoort.
Kinderen van Henk en Co:
1 N.N. van der Poel. Volgt XII-h.
2 [waarschijnlijk] Joke van der Poel.
Beroep:
vanaf 06-03-2013   administratief medewerkster (bij Pannekoek Software te Cuijk)   [bron: facebook]
Joke trouwde met N.N. Pannekoek.
3 Marinus H.H. (Martin) van der Poel, geboren op 6 september 1957 in Linschoten. Volgt XII-i.
XII-h N.N. van der Poel, zoon van Hendrikus Cornelis (Henk) van der Poel (zie XI-h) en J.M. (Co) Bontje.
Kinderen van N.N. uit onbekende relatie:
1 Roy van der Poel, geboren in Apeldoorn?.
2 Lisa van der Poel, geboren in Apeldoorn?. Lisa begon een relatie op 21 februari 2012 met Sander Mulderij.
mhh_vd_poel.jpg
98 mhh vd poel
XII-i Marinus H.H. (Martin) van der Poel (afb. 98) is geboren op 6 september 1957 in Linschoten [bron: Woerdense Courant van 20 september 1957], zoon van Hendrikus Cornelis (Henk) van der Poel (zie XI-h) en J.M. (Co) Bontje.
Adres:
    Montfoort   [bron: facebook]
Beroepen:
    vrachtwagenchauffeur (Container Terminal Utrecht / Theo Pouw Groep)   [bron: facebook]
    vrachtwagenchauffeur (Inter Rutges B.V.)   [bron: facebook]
Martin:
(1) begon een relatie met Trees N.N. De relatie werd verbroken.
(2) begon een relatie met Jolanda de Bruijn.
br_tilburg_vdpoel_spiljard.jpg
99 br tilburg vdpoel spiljard
X-e Adrianus Johannes van der Poel (afb. 99) is geboren op 23 mei 1896 om 09:00 in Houten [bron: geboorteakte nr. 28], zoon van Gijsbertus van der Poel (zie IX-e) en Hendrika Cornelia van Haren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 mei 1896 [bron: geboorteakte nr. 28]. Adrianus is overleden op 10 januari 1988 in Tilburg, 91 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: Served Dutch artillery in WW1.

Bij foto: Sacramentsprocessie parochie Hasselt naar Hasseltse kapel vv. hier ter hoogte van bakker van Rooij-de Groot. Links vooraan loopt agent v.d. Poel.
Bron: Archief stichting beheer Hasseltse kapel
Adressen:
tot 09-05-1919   Mariastraat 26, Tilburg   [bron: bevolkingsregister Tilburg 1910-1920]
van 09-05-1919 tot 09-01-1920   Besterdstraat 3, Tilburg (tegenwoordig Besterdring)   [bron: bevolkingsregister Tilburg 1910-1920]
van 09-01-1920 tot 15-05-1920   Besterdstraat 41, Tilburg (tegenwoordig Besterdring)   [bron: bevolkingsregister Tilburg 1910-1920]
van 15-05-1920 tot 21-04-1922   Oude Langstraat 50, Tilburg   [bron: bevolkingsregister Tilburg 1910-1920]
van 21-04-1922 tot 10-08-1923   Lijsterstraat 24, Tilburg   [bron: bevolkingsregister Tilburg 1921-1939/adresboek Tilburg 1922]
van 10-08-1923 tot 25-09-1924   Oude Langstraat 34, Tilburg   [bron: bevolkingsregister Tilburg 1921-1939]
van 25-09-1924 tot na 1963   Oude Langstraat 44, Tilburg   [bron: bevolkingsregister Tilburg 1921-1939/adresboek Tilburg 1963]
Beroep:
    politieagent    
Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op 3 mei 1920 in Goirle [bron: huwelijksakte nr. 14] met Johanna Spiljard, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 19 januari 1898 om 05:00 in Nieuwkuijk [bron: geboorteakte nr. 4], dochter van Hendrikus Spiljard en Catharina de Vaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 januari 1898 [bron: geboorteakte nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Spiljard (geb. 1862) [vader]. Johanna is overleden op 4 januari 1974 in Tilburg, 75 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Johanna:
1 Gijsbertus Hendrikus Adrianus (Gijs) van der Poel, geboren op 4 juni 1921 in Tilburg. Volgt XI-i.
2 Hendrikus Joannes (Harrie, Henk) van der Poel, geboren op 19 juli 1922 in Tilburg. Volgt XI-j.
3 Hendrika Cornelia Johanna (Riek) van der Poel, geboren op 4 november 1923 in Tilburg. Riek is overleden op 18 januari 2011 in Tilburg, 87 jaar oud. Riek trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 7 juni 1947 met H. C. J. (Koos) Heeren, ongeveer 26 jaar oud. Koos is geboren op 9 juli 1920. Koos is overleden op 9 juni 1967, 46 jaar oud.
Adres:
    Broekhovenseweg 161-5, 5021 LD Tilburg    
bpr_toosvdpoel.jpg
100 bpr toosvdpoel
4 Catharina Paulina Maria (Toos) van der Poel (afb. 100), geboren op 26 februari 1926 in Tilburg. Toos is overleden op 30 december 1994 in Tilburg, 68 jaar oud. Toos trouwde met Reinier Adrianus Helena (René) van Bladel. René is geboren op 18 januari 1924 in Tilburg, zoon van Willem van Bladel en Johanna Antonetta van Steensel. René is overleden op 29 oktober 1986, 62 jaar oud.
5 Cornelis Paulus Antonius (Cees) van der Poel, geboren op 10 februari 1930 in Tilburg. Volgt XI-k.
6 Johannes Adrianus Hendricus (Jan) van der Poel, geboren op 22 juli 1935 in Tilburg. Volgt XI-l.
gha_van_der_poel.jpg
101 GHA van der Poel
XI-i Gijsbertus Hendrikus Adrianus (Gijs) van der Poel (afb. 101) is geboren op 4 juni 1921 in Tilburg, zoon van Adrianus Johannes van der Poel (zie X-e) en Johanna Spiljard. Gijs is overleden op 10 december 2000 in Macksville (New South Wales) (AUS), 79 jaar oud.
Notitie bij Gijs: Gijs emigreerde naar Australië waar hij op 17 juli 1945 arriveerde in Perth. De reis ging per boot; de naam van het schip was de SS Orontes.
De Australische Van der Poel-familie word in de volksmond ook ’Vanders’ genoemd.
Adres:
vanaf 17-07-1945   Bacchus Marsh (AUS), AUSTRALIA (aangekomen in Perth (AUS))    
Beroep:
    banketbakker    
Gijs trouwde, 24 jaar oud, op 2 mei 1946 in St. Bernards Bacchus Marsh (AUS) met Kathleen Patricia (Patricia) Clarke, 27 jaar oud. Patricia is geboren op 12 maart 1919 in Banagher (IRE), dochter van Roderick Clarke en Margaret Mary Killeen. Zij is gedoopt op 16 maart 1919 in Birr (IRE). Patricia is overleden in maart 1958 in Bacchus Marsh (AUS), 38 of 39 jaar oud.
Kinderen van Gijs en Patricia:
1 Adrian Patrick (Tim) van der Poel, geboren op 24 februari 1949 in Bacchus Marsh (AUS). Volgt XII-j.
2 Margaret Theresa van der Poel, geboren op 2 januari 1951 in Bacchus Marsh (AUS). Margaret trouwde, 27 jaar oud, op 6 mei 1978 in Brunswick East (AUS) met Joso Kucan, 32 jaar oud. Joso is geboren op 15 januari 1946 in Aleksinica (Gospic) (HRV). Joso is overleden op 30 maart 1988, 42 jaar oud.
3 Vincent John van der Poel, geboren op 25 april 1956 in Bacchus Marsh (AUS). Vincent is ongehuwd.
apvdpoel_jaanderson.jpg
102 apvdpoel jaanderson
XII-j Adrian Patrick (Tim) van der Poel (afb. 102) is geboren op 24 februari 1949 in Bacchus Marsh (AUS), zoon van Gijsbertus Hendrikus Adrianus (Gijs) van der Poel (zie XI-i) en Kathleen Patricia (Patricia) Clarke.
Adres:
    16 Wellington Street, VIC 3340 Bacchus Marsh (Darley) (AUS), AUSTRALIA (International phone +61 3 5367 3734)    
Beroep:
tot 30-06-2010   Export Manager bij Genetics Australia Bacchus Marsh (tvanderpoel@genaust.com.au)    
e-mail:
    vanderpoel@onthe.net.au    
Tim trouwde, 28 jaar oud, op 1 oktober 1977 in Collingullie (AUS) met Jennifer Ann Anderson, 26 jaar oud. Jennifer is geboren op 10 februari 1951 in Wagga Wagga (AUS), dochter van Ray Hunter Anderson en Hazel Parker.
Kinderen van Tim en Jennifer:
1 Christopher (Chris) van der Poel, geboren op 28 maart 1979 in Bacchus Marsh (AUS). Volgt XIII-b.
2 Andrew (Andy) van der Poel, geboren op 25 maart 1981 in Bacchus Marsh (AUS). Volgt XIII-c.
3 David van der Poel, geboren op 7 december 1984 in Bacchus Marsh (AUS). Volgt XIII-d.
chris_vd_poel.jpg
103 chris vd poel
XIII-b Christopher (Chris) van der Poel (afb. 103) is geboren op 28 maart 1979 in Bacchus Marsh (AUS), zoon van Adrian Patrick (Tim) van der Poel (zie XII-j) en Jennifer Ann Anderson.
Beroep:
    docent verbonden aan "La Trobe University" te Melbourne    
tobie.jpg
104 Tobie Cousipetcos
Chris trouwde met Tobie Cousipetcos (afb. 104). Tobie is geboren op 29 november 1976 in Reservoir (Melbourne) (AUS).
Beroep:
    Technical Assistant at La Trobe University Victoria Australia    
Kinderen van Chris en Tobie:
1 Milo van der Poel, geboren op 16 oktober 2008 in Heidelberg West (Melbourne) (AUS).
2 Sonny van der Poel, geboren op 4 augustus 2010.
andrew_vd_poel.jpg
105 Andrew vd Poel
XIII-c Andrew (Andy) van der Poel (afb. 105) is geboren op 25 maart 1981 in Bacchus Marsh (AUS), zoon van Adrian Patrick (Tim) van der Poel (zie XII-j) en Jennifer Ann Anderson.
Adres:
    8/125 Gisborne Road, 3340 Bacchus Marsh (AUS), AUSTRALIA    
Beroep:
    apprentice fire sprinkler fitter    
Andy:
alicia_spurr.jpg
106 alicia spurr
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 26 september 2004 in Bacchus Marsh (AUS) met Alicia Louise Spurr (afb. 106). Het huwelijk werd ontbonden in 2010.
251878_10150945062520267_1755954981_n.jpg
107 251878_10150945062520267_1755954981_n
(2) begon een relatie, 28 jaar oud, op 13 april 2009 [bron: facebook] met Carli Bourke (afb. 107). Carli is geboren op 8 augustus (jaar onbekend) in Bacchus Marsh (AUS).
Kinderen van Andy en Alicia:
1 Bailey David van der Poel, geboren op 11 september 2002 in Bacchus Marsh (AUS).
Notitie bij Bailey: geadopteerd door de vader op 26 september 2004.
jasmyn_davidvdpoel.jpg
108 jasmyn_davidvdpoel
2 Jasmyn Louise (Jas) van der Poel (afb. 108), geboren op 19 september 2005 in Bacchus Marsh (AUS).
3 Emily Grace van der Poel, geboren op 10 april 2008 in Bacchus Marsh (AUS).
Kind van Andy en Carli:
4 Carter van der Poel.
vdpoel_x_aleishacorr.jpg
109 vdpoel x aleishacorr
XIII-d David van der Poel (afb. 109) is geboren op 7 december 1984 in Bacchus Marsh (AUS), zoon van Adrian Patrick (Tim) van der Poel (zie XII-j) en Jennifer Ann Anderson.
Beroep:
    bouwkundig tekenaar    
David begon een relatie met Aleisha Corr.
bpr_harrievdpoel___1.jpg
110 bpr harrievdpoel - 1
XI-j Hendrikus Joannes (Harrie, Henk) van der Poel (afb. 110) is geboren op 19 juli 1922 in Tilburg, zoon van Adrianus Johannes van der Poel (zie X-e) en Johanna Spiljard. Harrie, Henk is overleden op 23 februari 2001 in Tilburg, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd op 1 maart 2001 in Tilburg.
Adressen:
    Kardinaal van Rossumstraat 30, Tilburg   [bron: adresboek Tilburg]
    Meester Stormstraat 7, Tilburg   [bron: adresboek Tilburg 1958/1963]
Beroep:
    hofmeester bij de Nederlandse Luchtmacht, kelner; messbediende legerpl.    
Harrie, Henk trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 12 juni 1947 met Helena Gerarda Maria (Lenie) van den Wijngaert, ongeveer 24 jaar oud. Lenie is geboren op 20 juni 1922 in Tilburg, dochter van Antonius Josephus van den Wijngaert en Joanna Allegonda Brands.
Notitie bij de geboorte van Lenie: volgens bevolkingsregister geboren op 10 juni 1922.
Adres:
    Energieplein 54-K313, 5041NH Tilburg    
Kinderen van Harrie, Henk en Lenie:
1 Ton van der Poel, geboren op 3 augustus 1951 in Tilburg. Volgt XII-k.
2 Peter van der Poel, geboren op 3 oktober 1951 in Tilburg. Volgt XII-l.
3 H. J. M. (Hendt) van der Poel, geboren in 1955. Volgt XII-m.
4 Anja van der Poel, geboren op 22 januari 1957 in Tilburg.
XII-k Ton van der Poel is geboren op 3 augustus 1951 in Tilburg, zoon van Hendrikus Joannes (Harrie, Henk) van der Poel (zie XI-j) en Helena Gerarda Maria (Lenie) van den Wijngaert. Ton trouwde met Marleen Severijns. Marleen is geboren in Tilburg.
peter_vd_poel.jpg
111 peter vd poel
XII-l Peter van der Poel (afb. 111) is geboren op 3 oktober 1951 in Tilburg, zoon van Hendrikus Joannes (Harrie, Henk) van der Poel (zie XI-j) en Helena Gerarda Maria (Lenie) van den Wijngaert. Peter trouwde met Marjo van den Hout. Marjo is geboren in Tilburg.
hendt_vd_poel.jpg
112 Hendt vd Poel
XII-m H. J. M. (Hendt) van der Poel (afb. 112) is geboren in 1955, zoon van Hendrikus Joannes (Harrie, Henk) van der Poel (zie XI-j) en Helena Gerarda Maria (Lenie) van den Wijngaert.
Beroep:
    directiesecretaris gemeente Tilburg    
marij_beerens.jpg
113 Marij Beerens
Hendt trouwde met Marij Beerens (afb. 113). Marij is geboren in Tilburg.
Kinderen van Hendt en Marij:
evelien_van_der_poel.jpg
114 Evelien van der Poel
1 Evelien van der Poel (afb. 114).
Adres:
    Amsterdam    
valerie_van_der_poel.jpg
115 Valerie van der Poel
2 Valerie van der Poel (afb. 115). Valerie begon een relatie met Tim van Tetrode.
madelon_vd_poel.jpg
116 Madelon vd Poel
3 Madelon van der Poel (afb. 116), geboren op 22 september 1983 in Tilburg?.
Notitie bij Madelon: Madelon van der Poel (22 september 1983) is een Nederlandse musicalactrice en zangeres. Ze is woonachtig in Tilburg.
Madelon studeerde in 2006 af op de Fontys Dansacademie, daarna speelde ze in musicals als Tika is Jarig, Grease, Fame en Anatevka. In 2009 kreeg ze landelijke bekendheid in Nederland en België door haar deelname aan K2 zoekt K3. In de finale haalde ze de 3de plaats.
Ook speelde ze in 2010 in de musical Legally Blonde.
Beroepen:
    musicalactrice, zangeres en danseres    
    Media Adviseur at ASEGA Media   [bron: LinkedIn]
daan_baeten_x_madelon_vd_poel.jpg
117 daan baeten x madelon vd poel
Madelon trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 2011 met Daan Baeten (afb. 117).
Beroep:
    Danillo BV    
XI-k Cornelis Paulus Antonius (Cees) van der Poel is geboren op 10 februari 1930 in Tilburg, zoon van Adrianus Johannes van der Poel (zie X-e) en Johanna Spiljard. Cees is overleden na 2006, minstens 76 jaar oud.
Adressen:
    Ruysdaelstraat 50, Tilburg   [bron: adresboek Tilburg 1958]
    Eisenhowerstraat 14, Tilburg   [bron: adresboek Tilburg 1963]
    Kalenbergplaats 14, 5043 RV Tilburg (niet zeker: uitzoeken!)   [bron: telefoongids]
Beroep:
    elektromonteur, electriciën    
ovl_adv_vdpoel_bierings.jpg
118 ovl adv vdpoel bierings
Cees trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1955 met Elisabeth Maria Cornelia (Bets) Bierings (afb. 118), ten hoogste 21 jaar oud. Bets is geboren op 4 juni 1934 in Tilburg, dochter van Antonius Franciscus Bierings en Cornelia Clasina Maria Verhagen. Bets is overleden op 7 mei 2006 in Tilburg, 71 jaar oud [bron: de Tilburgse Koerier]. Zij is gecremeerd op 11 mei 2006 in Tilburg.
Kinderen van Cees en Bets:
1 Hanny van der Poel, geboren op 14 november 1955 in Tilburg. Hanny trouwde met Jan Vrinds.
2 A.C.A.J. (Toine) van der Poel, geboren op 21 juni 1957 in Tilburg. Volgt XII-n.
cvdakker_vdpoel.jpg
119 cvdakker-vdpoel
3 Carla van der Poel (afb. 119), geboren op 7 februari 1961 in Tilburg. Carla trouwde met Ed van den Akker. Ed is geboren op 6 juni 1959.
toine_van_der_poel.jpg
120 toine van der poel
XII-n A.C.A.J. (Toine) van der Poel (afb. 120) is geboren op 21 juni 1957 in Tilburg, zoon van Cornelis Paulus Antonius (Cees) van der Poel (zie XI-k) en Elisabeth Maria Cornelia (Bets) Bierings.
Adres:
    Milsbeeksingel 9, 5045 LR Tilburg (niet zeker: uitzoeken!)    
Beroep:
    Sergeant-Majoor logistieke dienst administratie bij de Koninklijke Marine    
vereniging:
    lid van korfbalvereniging KV Tilburg    
Toine trouwde met Wilma Timmermans. Wilma is geboren in Tilburg.
Kinderen van Toine en Wilma:
1 Jan van der Poel, geboren op 19 maart 1983 in Tilburg. Volgt XIII-e.
2 Cees van der Poel, geboren op 4 februari 1986 in Tilburg. Volgt XIII-f.
jan_vd_poel.jpg
121 jan vd poel
XIII-e Jan van der Poel (afb. 121) is geboren op 19 maart 1983 in Tilburg, zoon van A.C.A.J. (Toine) van der Poel (zie XII-n) en Wilma Timmermans.
Notitie bij Jan: Woont in ’s Gravenmoer.
Jan begon een relatie met Priscilla van Avendonk. Priscilla is geboren op 15 mei 1987.
cees_van_der_poel.jpg
122 cees van der poel
XIII-f Cees van der Poel (afb. 122) is geboren op 4 februari 1986 in Tilburg, zoon van A.C.A.J. (Toine) van der Poel (zie XII-n) en Wilma Timmermans. Cees begon een relatie, 21 jaar oud, op 22 juni 2007 [bron: facebook] met Stephanie Heijda, 21 jaar oud. Stephanie is geboren op 24 januari 1986 in Loon op Zand?, dochter van Ton Heijda en Martie Vingerhoets.
Kind van Cees en Stephanie:
1 Claudia van der Poel, geboren op 10 maart 2011.
jan_van_der_poel.jpg
123 jan van der poel
XI-l Johannes Adrianus Hendricus (Jan) van der Poel (afb. 123) is geboren op 22 juli 1935 in Tilburg, zoon van Adrianus Johannes van der Poel (zie X-e) en Johanna Spiljard.
Adressen:
van 16-07-1957 tot 02-02-1962   Oude Langstraat 44, Tilburg   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 02-02-1962 tot 04-12-1978   Basiliusstraat 6, Tilburg   [bron: bevolkingsregister Zeist]
van 04-12-1978 tot 25-05-1979   Kamp van Zeist 2, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 25-05-1979   Basiliusstraat 6, Tilburg   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroepen:
    Sergeant Dutch Army transport section    
    bankwerker gasbedrijf/constr. fabr.   [bron: adresboek Tilburg 1963]
    rijksambtenaar   [bron: adresboek Tilburg 1958]
    hulpbesteller PTT   [bron: bevolkingsregister Zeist]
e-mail:
    poelekes@zonnet.nl    
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 31 januari 1957 in Tilburg met Cornelia Francisca Maria (Corrie) Buster, 21 jaar oud. Corrie is geboren op 29 november 1935 in Tilburg, dochter van Franciscus Maria Buster en Cornelia Maria Beeris.
Kinderen van Jan en Corrie:
1 Adrianus Johannes Franciscus (John) van der Poel, geboren op 23 augustus 1957 in Tilburg. Volgt XII-o.
2 Cornelia Johanna Maria (Kitty) van der Poel, geboren op 26 januari 1960 in Tilburg.
Notitie bij Kitty: Zat op de Albertus Magnusschool in Tilburg van 1966 tot 1974.
vereniging:
    lid van Triade Volleybal combinatie te Tilburg (dames R3)    
Kitty trouwde, 21 jaar oud, op 10 december 1981 met Ton Marinus, 22 jaar oud. Ton is geboren op 13 februari 1959 in Tilburg.
XII-o Adrianus Johannes Franciscus (John) van der Poel is geboren op 23 augustus 1957 in Tilburg, zoon van Johannes Adrianus Hendricus (Jan) van der Poel (zie XI-l) en Cornelia Francisca Maria (Corrie) Buster. John is overleden.
marianne_gelmers2.jpg
124 marianne gelmers2
John trouwde, 30 jaar oud, op 20 mei 1988 in Apeldoorn met Marianne Greet Gelmers (afb. 124), 25 jaar oud. Marianne is geboren op 13 augustus 1962 in Zevenaar, dochter van Roelof Johannes Hermannus Gelmers en Gerritdina Johanna (Gerdi) Nijmeijer.
Kinderen van John en Marianne:
sven_vd_poel.jpg
125 sven vd poel
1 Sven Johannes Hermannes (Sven) van der Poel (afb. 125), geboren op 15 januari 1993 in Zevenaar.
lars_van_der_poel2.jpg
126 lars van der poel2
2 Lars Cornelis Franciscus (Lars) van der Poel (afb. 126), geboren op 7 juni 1996 in Arnhem.
br_vdpoel_hermsen.jpg
127 br vdpoel hermsen
IX-f Gerardus (Gerrit) van der Poel (afb. 127) is geboren op 20 september 1857 om 15:30 in Wijk bij Duurstede [bron: geboorteakte nr. 68], zoon van Jan van der Poel (zie VIII-e) en Johanna de Rooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1857 [bron: geboorteakte nr. 68]. Gerrit is overleden op 25 november 1929 om 19:30 in Haarzuilens, 72 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 november 1929 [bron: overlijdensakte nr. 6].
Adressen:
van 02-12-1878 tot 28-11-1879   (wijk B 156), Loenen (als arbeider)   [bron: bevolkingsregister Loenen 1860-1880]
van 28-11-1879 tot 01-03-1880   (wijk E 41b/E 50), Linschoten   [bron: bevolkingsregister Linschoten 1870-1880]
van 01-03-1880 tot 09-07-1885   Wijk bij Duurstede   [bron: bevolkingsregister Linschoten]
van 09-06-1885 tot 07-12-1885   (wijk A 13), Vleuten   [bron: bevolkingsregister Vleuten-De Meern Dienstboden en knechten 1880-1896]
van 07-12-1885 tot 29-11-1887   Breudijk (wijk D 10), Harmelen   [bron: bevolkingsregister Harmelen Dienstboden en knechten 1880-1900]
van 12-1887 tot 23-03-1888   (wijk A 3), Kamerik   [bron: bevolkingsregister Kamerik 1880-1889]
van 23-03-1888 tot 23-09-1889   Vleuten    
vanaf 23-09-1889   (wijk A 2), Haarzuilens   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens 1896-1923]
Beroep:
    boerenknecht 1880; arbeider 1915    
Religie:
    Rooms Katholiek    
Getuige bij:
31-12-1894   overlijdensaangifte Anna van Schaik (1857-1894) [zie IX-f]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 12]
16-09-1899   overlijdensaangifte Lena van der Poel (1899-1899) [zie IX-f,6]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 7]
Gerrit:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 11 november 1887 in Haarzuilens [bron: huwelijksakte nr. 5] met Anna van Schaik, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Lent (1816-1892), Gerrit van Schaik (1845-1909) [broer bruid], Gerrit Hondelink (1857-1915) en Cornelis Wilhelmus van Oostrum (1859-1928). Anna is geboren op 24 oktober 1857 om 21:00 in Haarzuilens [bron: geboorteakte nr. 10], dochter van Mathijs van Schaik en Cornelia Buijen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1857 [bron: geboorteakte nr. 10]. Anna is overleden op 30 december 1894 om 21:30 in Haarzuilens, 37 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 december 1894 [bron: overlijdensakte nr. 12]. Bij de overlijdensaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van der Poel (1857-1929) [zie IX-f] [echtgenoot] en Adrianus Edelbroek (1870-1942).
2kb424a.jpg
128 2kb424A
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 21 juni 1895 in Houten [bron: huwelijksakte nr. 4] met Antonia Hermsen (ook: Harmsen) (afb. 128), 33 jaar oud. Antonia is geboren op 23 januari 1862 om 14:00 in Houten (wijk G 29a) [bron: geboorteakte nr. 5], dochter van Martinus Hermsen (ook: Harmsen) en Helena de Reuver. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 januari 1862 [bron: geboorteakte nr. 5]. Antonia is overleden op 22 mei 1941 om 22:30 in Haarzuilens, 79 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 mei 1941 [bron: overlijdensakte nr. 1]. Zij is begraven op 27 mei 1941 in Vleuten.
Kinderen van Gerrit en Anna:
1 Johannes Mattheas (Jan) van der Poel, geboren op 30 augustus 1888 in Vleuten. Volgt X-f.
2 Martinus Cornelis (Tinus) van der Poel, geboren op 22 februari 1890 in Haarzuilens. Volgt X-g.
3 Johanna Cornelia (Anna) van der Poel, geboren op 10 januari 1892 om 08:00 in Haarzuilens [bron: geboorteakte nr. 3]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 januari 1892 [bron: geboorteakte nr. 3]. Anna is overleden na 1957, minstens 65 jaar oud.
Adressen:
tot 02-03-1911   Harmelen    
van 02-03-1911 tot 26-08-1912   (wijk B 119), Vleuten (werkzaam als dienstbode)   [bron: bevolkingsregister Vleuten-De Meern Dienstboden en knechten 1896-1920]
vanaf 26-08-1912   Utrecht    
jjverhoef_jcvanderpoel.jpg
129 JJVerhoef_JCVanderPoel
Anna trouwde, 27 jaar oud, op 4 juli 1919 in Haarzuilens [bron: huwelijksakte nr. 4] met Josephus Johannes (Joost) Verhoef (afb. 129), 27 jaar oud. Joost is geboren op 10 januari 1892 om 10:30 in Haarzuilens [bron: geboorteakte nr. 2], zoon van Arie Verhoef en Steintje Haring. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 januari 1892 [bron: geboorteakte nr. 2]. Joost is overleden op 24 december 1957 in Utrecht (St. Antoniusgasthuis), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1957 [bron: overlijdensakte nr. 2533]. Hij is begraven op 28 december 1957 in Vleuten.
Adressen:
vanaf 30-09-1919   (wijk A 68 later 69), Haarzuilens    
tot 1957   Schoolstraat 29, Vleuten-de Meern   [bron: Utrechts Nieuwsblad van 28 december 1957]
Beroep:
    timmerman    
4 Cornelia Christina (Cornelia) van der Poel, geboren op 28 januari 1894 om 01:30 in Haarzuilens [bron: geboorteakte nr. 2]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 januari 1894 [bron: geboorteakte nr. 2]. Cornelia is overleden op 14 april 1895 om 21:00 in Harmelen, 1 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 april 1895 [bron: overlijdensakte nr. 16].
Notitie bij overlijden van Cornelia: overlijdensakte overgenomen in Haarzuilens (aangegeven 21 april 1895, aktenr. 5).
Kinderen van Gerrit en Antonia:
ovl_adv_ac_vdpoel.jpg
130 ovl adv ac vdpoel
5 Anna Cornelia van der Poel (afb. 130), geboren op 22 juli 1897 om 03:00 in Haarzuilens [bron: geboorteakte nr. 9]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 juli 1897 [bron: geboorteakte nr. 9]. Anna is overleden op 24 november 1993 in Kerkrade, 96 jaar oud. Zij is gecremeerd op 29 november 1993 in Heerlen (Imstenrade).
Adressen:
tot 06-06-1923   Utrecht   [bron: bevolkingsregister ’s-Gravenhage]
van 06-06-1923 tot 18-09-1924   Frankenslag 347, ’s-Gravenhage (als dienstbode bij Kranz)   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens]
van 18-09-1924 tot 20-10-1924   Haarzuilens   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens]
vanaf 20-10-1924   Utrecht   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens]
Beroep:
    dienstbode    
Religie:
    Rooms Katholiek    
Anna trouwde, 27 jaar oud, op 12 november 1924 in Utrecht [bron: huwelijksakte nr. 1078] met Maarten Dekker, 27 jaar oud. Maarten is geboren op 7 juli 1897 om 01:00 in Hoenkoop [bron: geboorteakte nr. 9], zoon van Maarten Dekker en Aaltje Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juli 1897 [bron: geboorteakte nr. 9]. Bij de geboorteaangifte van Maarten was de volgende getuige aanwezig: Maarten Dekker [vader].
Notitie bij de geboorte van Maarten: geboren in huis no. 52.
Maarten is overleden op 5 januari 1994 in Kerkrade (Hamboskliniek), 96 jaar oud. Hij is gecremeerd op 10 januari 1994 in Heerlen (Imstenrade).
Adressen:
van 19-07-1921 tot 14-09-1921   Maaswijkstraat 90, ’s-Gravenhage    
van 14-09-1921 tot 11-06-1923   Adriaanstraat 29, Utrecht    
van ±1925   Van Spijkstraat 78, ’s-Gravenhage   [bron: gezinskaart bevolkingsregister ’s-Gravenhage]
van 28-02-1928 tot 03-03-1928   Bevelandsestraat 144, ’s-Gravenhage    
tot 05-12-1930   Merkusstraat 112, ’s-Gravenhage    
tot 11-11-1932   Tesselsestraat 102, ’s-Gravenhage    
tot 28-08-1933   Tesselsestraat 105, ’s-Gravenhage    
tot 17-01-1936   Tesselsestraat 79, ’s-Gravenhage    
Beroep:
    chauffeur    
Religie:
    Nederlands Hervormd    
6 Lena van der Poel, geboren op 9 februari 1899 om 17:30 in Haarzuilens [bron: geboorteakte nr. 2]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1899 [bron: geboorteakte nr. 2]. Lena is overleden op 16 september 1899 om 08:00 in Haarzuilens, 7 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 september 1899 [bron: overlijdensakte nr. 7]. Bij de overlijdensaangifte van Lena was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Poel (1857-1929) [zie IX-f] [vader].
7 Lena (Leentje) van der Poel, geboren op 3 februari 1901 om 01:00 in Haarzuilens [bron: geboorteakte nr. 5]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 februari 1901 [bron: geboorteakte nr. 5].
Adres:
vanaf 13-10-1924   Janssteeg, Utrecht   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens]
Leentje trouwde, 23 jaar oud, op 12 november 1924 in Utrecht [bron: huwelijksakte nr. 1072] met Joseph Ignatius Lavigeri Maria (Jo) Driessen, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leentje en Jo: Jo woonde t.t.v. van het huwelijk te Maartensdijk en Lena te Utrecht.
Jo is geboren op 16 mei 1900 om 07:30 in Amersfoort (Leusderweg 24) [bron: geboorteakte nr. 245], zoon van Antonius Driessen en Adriana Dresme. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 mei 1900 [bron: geboorteakte nr. 245]. Jo is overleden omstreeks 15 januari 1963 in Utrecht, ongeveer 62 jaar oud.
Adres:
    Amsterdamsestraatweg 411 bis A, Utrecht   [bron: Utrechts Nieuwsblad van 15 januari 1963]
Beroep:
    kantoorbediende; klerk bij de raad van arbeid    
br_haarzuilens_vdpoel_verschuur.jpg
131 br haarzuilens vdpoel verschuur
X-f Johannes Mattheas (Jan) van der Poel (afb. 131) is geboren op 30 augustus 1888 om 22:30 in Vleuten [bron: geboorteakte nr. 42], zoon van Gerardus (Gerrit) van der Poel (zie IX-f) en Anna van Schaik. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 augustus 1888 [bron: geboorteakte nr. 42]. Jan is overleden omstreeks 29 oktober 1963, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Jan: Achternaam: Poel, van der
Voornaam: Johannes M
Geboortedatum: 1888-08-30
Geboorteplaats: Vleuten
Bron: RHC Vecht en Venen
gemeente Maarssen, 1811-1950
bevolkingsregistratie, 1850-1936
deel 34, dienstboden- en knechtenregister, 1890-1923, blz. 120
inv.nr.
Adressen:
tot 1904   Haarzuilens    
van 19-12-1904 tot 09-12-1905   huis nr. 59, Oudenrijn (werkzaam als boerenknecht)   [bron: bevolkingsregister Oudenrijn Dienstboden en knechten 1896-1920]
van 09-12-1905 tot 07-12-1907   (wijk B 15), Vleuten (werkzaam als boerenknecht)   [bron: bevolkingsregister Vleuten-De Meern Dienstboden en knechten 1896-1920]
vanaf 07-12-1907   Haarzuilens    
vanaf 06-12-1915   (wijk A 70), Haarzuilens   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens 1896-1923]
tot 1963   Wethouder de Greeflaan 14, Haarzuilens   [bron: Utrechts Nieuwsblad van 29 oktober1963]
Beroep:
    arbeider, boerenknecht, veehouder    
Getuige bij:
08-08-1955   overlijdensaangifte Johanna Verschuur (1888-1955) [zie X-f]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 33]
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 19 november 1915 in Haarzuilens [bron: huwelijksakte nr. 8] met Johanna Verschuur, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 25 december 1888 om 21:00 in Maarssen (wijk C 9) [bron: geboorteakte nr. 54], dochter van Johannes Verschuur en Maria Glissenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1888 [bron: geboorteakte nr. 54]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Verschuur (1852-1918) [vader]. Johanna is overleden op 6 augustus 1955 om 21:10 in Vleuten-de Meern, 66 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 augustus 1955 [bron: overlijdensakte nr. 33]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Poel (1888-±1963) [zie X-f] [echtgenoot].
Beroep:
    dienstbode    
Kinderen van Jan en Johanna:
ama_jacobs_vd_poel_2.jpg
132 AMA Jacobs vd Poel 2
1 Anna Maria Anthonia (Anna) van der Poel (afb. 132), geboren op 26 september 1916 in Haarzuilens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 september 1916 [bron: geboorteakte nr. 9]. Anna is overleden op 11 mei 2008 in Vleuten, 91 jaar oud. Zij is begraven op 16 mei 2008 in Vleuten.
Adressen:
vanaf 13-04-1934   (wijk D 26), Vleuten (werkzaam als dienstbode; weduwe van G. Mocking)   [bron: bevolkingsregister Vleuten-De Meern 1923-1940]
tot 11-05-2008   Alenveltpark 1/K014, 3451CE Vleuten    
Anna:
(1) trouwde met Gerard Mocking. Gerard is een zoon van [waarschijnlijk] Gerardus Mocking en [waarschijnlijk] Johanna Geertruida Spithoven.
graf_jacobsxvdpoel.jpg
133 graf jacobsxvdpoel
(2) trouwde met Wilhelmus Gerhardus Jacobs (afb. 133). Wilhelmus is geboren op 8 augustus 1914. Wilhelmus is overleden op 14 juli 1991 in Harmelen, 76 jaar oud. Hij is begraven op 19 juli 1991 in Vleuten.
Adres:
    Prins Hendrikweg 43, 3451 CL Vleuten    
2 Maria Antonia van der Poel, geboren op 6 januari 1918 in Haarzuilens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1918 [bron: geboorteakte nr. 1]. Maria is overleden op 13 december 1961, 43 jaar oud. Zij is begraven in De Meern [bron: www.graftombe.nl]. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 15 april 1943 in Haarzuilens [bron: huwelijksakte nr. 1] met Johannes Hendrikus Veenbrink, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 14 juni 1914, zoon van [waarschijnlijk] Antonie Veenbrink en [waarschijnlijk] Willemina de Kruijf. Johannes is overleden op 13 november 1996 in De Meern, 82 jaar oud. Hij is begraven op 16 november 1996 in De Meern [bron: www.graftombe.nl].
Beroep:
    fabrieksarbeider    
3 Gerardus Johannes Mattheus van der Poel, geboren op 17 oktober 1921 in Haarzuilens. Volgt XI-m.
4 Johannes Gerardus (Joop) van der Poel, geboren op 29 december 1923 in Haarzuilens. Volgt XI-n.
5 Anthonius Johannes van der Poel, geboren op 31 augustus 1927 in Haarzuilens. Volgt XI-o.
6 Johannes Hendrikus (Jan) van der Poel, geboren op 4 augustus 1933 in Haarzuilens. Volgt XI-p.
XI-m Gerardus Johannes Mattheus van der Poel is geboren op 17 oktober 1921 in Haarzuilens, zoon van Johannes Mattheas (Jan) van der Poel (zie X-f) en Johanna Verschuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 oktober 1921 [bron: geboorteakte nr. 9]. Gerardus is overleden op 31 mei 1977, 55 jaar oud. Hij is begraven in De Meern [bron: www.graftombe.nl]. Gerardus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 18 juli 1946 in Utrecht met Margaretha Johanna Oostveen, ongeveer 27 jaar oud. Margaretha is geboren op 1 oktober 1918. Margaretha is overleden op 18 januari 2003 in Vleuten, 84 jaar oud. Zij is begraven op 23 januari 2003 in De Meern [bron: www.graftombe.nl].
jg_jh_vdpoel.jpg
134 jg jh vdpoel
XI-n Johannes Gerardus (Joop) van der Poel (afb. 134) is geboren op 29 december 1923 in Haarzuilens, zoon van Johannes Mattheas (Jan) van der Poel (zie X-f) en Johanna Verschuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 december 1923 [bron: geboorteakte nr. 9]. Joop is overleden op 3 mei 2002 in Haarzuilens, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd in De Meern [bron: www.graftombe.nl].
Adres:
    Ockhuizerweg 27, 3455 RV Haarzuilens    
ovl_adv_bepglissenaar.jpg
135 ovl adv bepglissenaar
Joop trouwde met Maria Elisabeth (Bep(pie)) Glissenaar (afb. 135). Bep(pie) is geboren op 9 november 1915. Bep(pie) is overleden op 9 november 2008, 93 jaar oud. Zij is gecremeerd op 14 november 2008 in Nieuwegein (bijgezet te Vleuten).
Kind van Joop en Bep(pie):
1 Joke van der Poel. Joke trouwde met J. Zwamborn.
Adres:
    Alexandralaan 4, 3455 RZ Haarzuilens    
graf_ajvdpoel.jpg
136 graf ajvdpoel
XI-o Anthonius Johannes van der Poel (afb. 136) is geboren op 31 augustus 1927 in Haarzuilens, zoon van Johannes Mattheas (Jan) van der Poel (zie X-f) en Johanna Verschuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 september 1927 [bron: geboorteakte nr. 9]. Anthonius is overleden op 15 februari 1999 in Woerden, 71 jaar oud. Hij is begraven in Vleuten [bron: www.graftombe.nl]. Anthonius trouwde, 25 jaar oud, op 23 januari 1953 in Veldhuizen [bron: huwelijksakte nr. 3] met N.N. van Schaik.
graf_vdpoelxvkouwen.jpg
137 graf vdpoelxvkouwen
XI-p Johannes Hendrikus (Jan) van der Poel (afb. 137) is geboren op 4 augustus 1933 in Haarzuilens, zoon van Johannes Mattheas (Jan) van der Poel (zie X-f) en Johanna Verschuur. Jan is overleden op 27 oktober 1983, 50 jaar oud. Hij is begraven in Vleuten.
Adres:
    Ockhuizerweg, Haarzuilens    
Jan trouwde met Aleida (Alie) van Kouwen. Alie is geboren op 6 maart 1934. Alie is overleden op 9 september 2009, 75 jaar oud. Zij is begraven in Vleuten.
vdpoelxdekrijger.jpg
138 vdpoelxdekrijger
X-g Martinus Cornelis (Tinus) van der Poel (afb. 138) is geboren op 22 februari 1890 om 06:00 in Haarzuilens [bron: geboorteakte nr. 1], zoon van Gerardus (Gerrit) van der Poel (zie IX-f) en Anna van Schaik. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1890 [bron: geboorteakte nr. 1]. Tinus is overleden op 12 september 1971, 81 jaar oud. Hij is begraven op 16 september 1971 in Utrecht (St. Barbara vak V rij 5/27) [bron: www.begraafplaats-sintbarbara.nl].
Adressen:
van 03-04-1903 tot 05-12-1904   (wijk A 206), Vleuten (werkzaam als boerenknecht)   [bron: bevolkingsregister Vleuten-De Meern Dienstboden en knechten 1896-1920]
van 05-12-1904 tot 01-11-1905   (wijk C 16), Bunnik (als landbouwer bij Jacobus van Oostrom en Catharina Hendrika van Zijl)   [bron: bevolkingsregister Bunnik]
van 01-11-1905 tot 08-01-1907   huis nr. 114, Oudenrijn (werkzaam als boerenknecht)   [bron: bevolkingsregister Oudenrijn Dienstboden en knechten]
van 08-01-1907 tot 27-11-1907   (wijk A 2), Vleuten (werkzaam als boerenknecht)   [bron: bevolkingsregister Vleuten-De Meern Dienstboden en knechten 1896-1920]
van 27-11-1907 tot 17-11-1908   Jutphaas   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens 1896-1923]
van 17-11-1908 tot 10-12-1908   Haarzuilens   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens 1896-1923]
vanaf 10-12-1908   IJsselstein   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens 1896-1923]
tot 04-12-1911   Willeskop   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens 1896-1923]
van 04-12-1911 tot 31-05-1912   Haarzuilens   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens 1896-1923]
vanaf 31-05-1912   Barwoutswaarder   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens 1896-1923]
van 06-01-1915 tot 25-01-1922   Haarzuilens   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens 1896-1923]
van 25-01-1922 tot 11-06-1923   Vrouwjuttenstraat 36 bis, Utrecht (zijnde een timmermanswerkplaats met 2 bovenhuizen)   [bron: bevolkingsregister Haarzuilens 1896-1923]
van 11-06-1923 tot 30-06-1927   Janssteeg 41, Utrecht (De straatnaam Janssteeg werd in 1928 gewijzigd in St. Janshovenstraat)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1910-1936]
vanaf 30-06-1927   Bilderdijkstraat 65, Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1910-1936]
Beroepen:
    rijtuigpoetser    
    werkman   [bron: adresboeken Utrecht 1926]
Tinus trouwde, 31 jaar oud, op 17 januari 1922 in Vleuten [bron: huwelijksakte nr. 1] met Anthonia Hendrica de Krijger, 23 jaar oud. Anthonia is geboren op 3 februari 1898 om 07:00 in Wijk bij Duurstede [bron: geboorteakte nr. 15], dochter van Gijsbertus de Krijger en Hesselina Catharina van Weel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 februari 1898 [bron: geboorteakte nr. 15].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: geboren op het vaartuig liggende in de rivier de Rijn nabij de inundatiesluis in Wijk bij Duurstede.
Anthonia is overleden op 22 februari 1982, 84 jaar oud. Zij is begraven op 26 februari 1982 in Utrecht (St. Barbara vak V rij 5/27) [bron: www.begraafplaats-sintbarbara.nl].
Kinderen van Tinus en Anthonia:
1 Leonardus Gerardus Gijsbertus van der Poel, geboren op 17 februari 1923 in Utrecht. Volgt XI-q.
2 Anna Anthonia Hesselina van der Poel, geboren op 14 november 1924 in Utrecht.
3 Anthonia Lena van der Poel, geboren op 28 februari 1925 in Utrecht. Anthonia trouwde, 22 jaar oud, op 13 augustus 1947 in Utrecht met Antonius Hendrikus (Antoon) van Rijnsoever, 24 jaar oud. Antoon is geboren op 8 maart 1923 in Utrecht, zoon van Wilhelmus van Rijnsoever en Maria Anna Soddeman (genoemd: Keute). Antoon is overleden op 15 augustus 1974 in Utrecht, 51 jaar oud. Hij is begraven op 20 augustus 1974 in Utrecht (St. Barbara).
Adres:
    St. Jacobstraat 7, Utrecht    
4 Gerardus Gijsbertus van der Poel, geboren op 14 augustus 1928 in Utrecht. Volgt XI-r.
5 Hesselina Gijsberta van der Poel, geboren op 4 juli 1934 in Utrecht.
graf_vangerenxvdpoel.jpg
139 graf vangerenxvdpoel
6 Gijsberta Martina van der Poel (afb. 139), geboren op 11 juni 1935 in Utrecht. Gijsberta is overleden op 16 december 2003, 68 jaar oud. Zij is begraven op 20 december 2003 in Utrecht (St. Barbara vak E5 rij 4/6) [bron: www.begraafplaats-sintbarbara.nl]. Gijsberta trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 16 november 1955 in Utrecht [bron: Utrechts Nieuwsblad van 16 november 1955] met Johannes Adrianus (Jan) van Angeren, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren op 21 oktober 1929 in Utrecht, zoon van Johannes Adrianus van Angeren en Jacoba Margaretha Kosterman. Jan is overleden op 5 november 2006, 77 jaar oud. Hij is begraven op 8 november 2006 in Utrecht (St. Barbara vak E5 rij 4/6) [bron: www.begraafplaats-sintbarbara.nl].
Adressen:
    Sint Ludgerusstraat 13, Utrecht   [bron: Utrechts Nieuwsblad van 16 november 1955]
    Edisonstraat 32, Utrecht   [bron: Utrechts Nieuwsblad van 19 maart 1958]
XI-q Leonardus Gerardus Gijsbertus van der Poel is geboren op 17 februari 1923 in Utrecht, zoon van Martinus Cornelis (Tinus) van der Poel (zie X-g) en Anthonia Hendrica de Krijger. Leonardus is overleden op 7 september 1993 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Adres:
van ±1947   Van der Palmstraat 3, Utrecht    
Leonardus trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1947 met Hermina Johanna (Hermien) Lieswijn, ten hoogste 23 jaar oud. Hermien is geboren op 14 januari 1924 in Utrecht, dochter van Christianus Wilhelmus Lieswijn en Elisabeth Leonarda Hendriks. Hermien is overleden op 14 december 2000 in Nieuwegein, 76 jaar oud. Hermien trouwde later in 1975 met Rudolphus Jacobus Wilhelmus Bexkens (1914-1982).
Kinderen van Leonardus en Hermien:
marijke_vd_poel.jpg
140 marijke vd poel
1 Maria Christina (Marijke) van der Poel (afb. 140), geboren op 18 februari 1947 in Utrecht (Van der Palmstraat 3) [bron: hyves].
Adres:
    Houten   [bron: facebook]
Marijke trouwde met Franciscus van Schip. De scheiding werd geregistreerd. Franciscus is een zoon van Wilhelmus van Schip en Pauline Pöhn.
2 Wilhelmina A. E. (Willy) van der Poel, geboren op 2 december 1948 in Utrecht [bron: hyves].
Adres:
    Veria, Griekenland    
Willy trouwde met Iraklis Fassidou.
XI-r Gerardus Gijsbertus van der Poel is geboren op 14 augustus 1928 in Utrecht, zoon van Martinus Cornelis (Tinus) van der Poel (zie X-g) en Anthonia Hendrica de Krijger. Gerardus is overleden op 6 december 1995, 67 jaar oud. Hij is begraven op 11 december 1995 in Utrecht (St. Barbara vak TJ1 rij 1/6) [bron: www.begraafplaats-sintbarbara.nl].
Adressen:
    Bekkerstraat 19b, Utrecht    
    Jacob Geelstraat 24, Utrecht    
Gerardus ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 5 februari 1953 in Utrecht [bron: Utrechts Nieuwsblad van 5 februari 1953] met Hillegonda Martha (Gon) Jillings. Gon is overleden op 25 juli 2003. Zij is begraven op 31 juli 2003 in Utrecht (St. Barbara vak E5 rij 1/4) [bron: www.begraafplaats-sintbarbara.nl].
Kinderen van Gerardus en Gon:
1 Martinus Cornelis van der Poel, geboren omstreeks 8 januari 1955 in Utrecht [bron: Utrechts Nieuwsblad van 8 januari 1955].
2 Gerardus Gijsbertus (Gérard) van der Poel, geboren op 11 oktober 1956 in Utrecht. Volgt XII-p.
3 Andreas A. van der Poel, geboren op 3 januari 1958 in Utrecht [bron: hyves].
4 Anna M.T. van der Poel, geboren omstreeks 23 oktober 1959 in Utrecht [bron: Utrechts Nieuwsblad van 23 oktober 1959].
5 Paulus N. van der Poel, geboren omstreeks 5 december 1962 in Utrecht [bron: Utrechts Nieuwsblad van 5 december 1962].
XII-p Gerardus Gijsbertus (Gérard) van der Poel is geboren op 11 oktober 1956 in Utrecht [bron: Utrechts Nieuwsblad van 13 oktober 1956], zoon van Gerardus Gijsbertus van der Poel (zie XI-r) en Hillegonda Martha (Gon) Jillings.
Adres:
    Amersfoort   [bron: facebook]
Gérard trouwde, 23 jaar oud, op 1 oktober 1980 in Soest met Maria Monica (Mirjam) Hendriks, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1992. Mirjam is geboren op 17 november 1957 in Utrecht, dochter van Josephus (Jo) Hendriks en Geertruida Wilhelmina (Truus) Clausman.
Kinderen van Gérard en Mirjam:
kasha_vd_poel.jpg
141 kasha vd poel
1 Kasha van der Poel (afb. 141).
Adres:
    Leeuwarden    
Beroep:
vanaf 09-2011   docente Engels aan het Drachtster Lyceum te Drachten   [bron: facebook]
Kasha begon een relatie op 14 mei 2009 met Robert de Vries.
2 Marwijn van der Poel, geboren op 3 februari 1981. Volgt XIII-g.
aikelynn_vd_poel.jpg
142 aikelynn vd poel
3 Aikelynn van der Poel (afb. 142), geboren op 13 juli 1984.
Adres:
    Utrecht    
marwijn_vd_poel.jpg
143 marwijn vd poel
XIII-g Marwijn van der Poel (afb. 143) is geboren op 3 februari 1981, zoon van Gerardus Gijsbertus (Gérard) van der Poel (zie XII-p) en Maria Monica (Mirjam) Hendriks.
Adres:
    Van Noortwijckstraat 38B, 3042 LP Rotterdam   [bron: www.marcussion.com]
michelle_vinlov.jpg
144 michelle vinlov
Marwijn begon een relatie, 29 jaar oud, op 26 april 2010 [bron: facebook] met Michelle Vinlov (afb. 144). Michelle is geboren in Greve Strand (DK).
Kind van Marwijn en Michelle:
pico_james_vd_poel.jpg
145 pico james vd poel
1 Pico James van der Poel (afb. 145).
br_vdpoel_klarenbeek.jpg
146 br vdpoel klarenbeek
IX-g Johannes van der Poel (afb. 146) is geboren op 10 juni 1860 om 06:00 in Wijk bij Duurstede [bron: geboorteakte nr. 38], zoon van Jan van der Poel (zie VIII-e) en Johanna de Rooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 juni 1860 [bron: geboorteakte nr. 38]. Johannes is overleden op 21 november 1940 om 03:00 in Werkhoven, 80 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 november 1940 [bron: overlijdensakte nr. 12]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Hubertus van der Poel (1899-1982) [zie X-j] [zoon].
Adressen:
    (wijk B 26), Wijk bij Duurstede    
    Lekdijk (wijk B 20 later B22), Wijk bij Duurstede   [bron: bevolkingsregister Wijk bij Duurstede]
van 08-12-1875 tot 12-1876   (wijk B 20), Tull en ’t Waal (bij de wed. A. van Bentum; komt van Wijk bij Duurstede, vertrekt naar Cothen)   [bron: bevolkingsregister dienstboden Tull en ’t Waal]
Beroep:
    arbeider, landbouwer    
Getuige bij:
26-04-1894   geboorteaangifte Hendrika van der Poel (1894-1895) [zie IX-g,5]   [vader]   [bron: geboorteakte nr. 35]
01-06-1895   overlijdensaangifte Hendrika van der Poel (1894-1895) [zie IX-g,5]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 40]
08-01-1897   overlijdensaangifte Gijsbertus van der Poel (1895-1897) [zie IX-g,6]   [vader]   [bron: overlijdensakte nr. 2]
15-01-1897   overlijdensaangifte Johanna de Rooij (1820-1897) [zie VIII-e]   [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 5]
16-07-1897   overlijdensaangifte Maria Jakoba van Haaren (1865-1897) [zie IX-g]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 41]
17-08-1906   overlijdensaangifte Maria Klarenbeek (1861-1906) [zie IX-g]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 49]
07-01-1915   huwelijk Marinus de Korte (1886-1949) en Catharina van der Poel (1891-±1969) [zie IX-g,3]   [vader bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 1]
Johannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 17 november 1887 in Wijk bij Duurstede [bron: huwelijksakte nr. 15] met Maria Jakoba van Haaren, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Groen (1811-1888), Thomas Bijdebeeke (geb. 1828), Johannes Bos (1833-1899) en Adriaan Jacob Cornelis Montijn (geb. 1862). Maria is geboren op 2 juli 1865 om 19:30 in Culemborg (Goilberdingen) [bron: geboorteakte nr. 139], dochter van Marinus van Haaren en Catharina Balvers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juli 1865 [bron: geboorteakte nr. 139]. Maria is overleden op 16 juli 1897 om 11:00 in Wijk bij Duurstede, 32 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 41]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 juli 1897 [bron: overlijdensakte nr. 41]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poel (1860-1940) [zie IX-g] [echtgenoot] en Cornelis Albertus Groen (geb. 1869).
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 25 oktober 1897 in Tull en ’t Waal [bron: huwelijksakte nr. 7] met Maria Klarenbeek, 36 jaar oud. Maria is geboren op 17 oktober 1861 om 21:30 in Tull en ’t Waal (wijk A 30) [bron: geboorteakte nr. 16], dochter van Hubertus Klarenbeek en Maria van Emmerik. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 oktober 1861 [bron: geboorteakte nr. 16]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Hubertus Klarenbeek (1826-1900) [vader]. Maria is overleden op 17 augustus 1906 om 02:30 in Wijk bij Duurstede, 44 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 49]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 augustus 1906 [bron: overlijdensakte nr. 49]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Frans van Bekkum en Johannes van der Poel (1860-1940) [zie IX-g] [echtgenoot].
(3) trouwde, 49 jaar oud, op 17 juni 1909 in Wijk bij Duurstede [bron: huwelijksakte nr. 9] met Adriana van der Linden, 51 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Hendricus Kloek (geb. 1854), Hendricus Cornelis van Dijk (geb. 1867), Cornelis Albertus Groen (geb. 1869) en Frederik Bouwman (geb. 1888). Adriana is geboren op 6 februari 1858 in Hagestein, dochter van Gerrit van der Linden en Hendrika van der Gun. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 februari 1858 [bron: geboorteakte nr. 2]. Adriana is overleden op 8 mei 1940 in Houten, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 mei 1940 [bron: overlijdensakte nr. 17]. Adriana is weduwe van Gerardus (Gerrit) de Korte (1857-1894), met wie zij trouwde op 6 augustus 1880 in Hagestein [bron: huwelijksakte nr. 2].
Getuige bij:
07-01-1915   huwelijk Marinus de Korte (1886-1949) en Catharina van der Poel (1891-±1969) [zie IX-g,3]   [moeder bruidegom]   [bron: huwelijksakte nr. 1]
Kinderen van Johannes en Maria (1):
1 Johanna Maria van der Poel, geboren op 2 oktober 1888 om 23:00 in Wijk bij Duurstede (huis B 26) [bron: geboorteakte nr. 75]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 oktober 1888 [bron: geboorteakte nr. 75]. Johanna is overleden op 1 oktober 1956 om 23:00 in Oudewater, 67 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 oktober 1956 [bron: overlijdensakte nr. 42].
Notitie bij overlijden van Johanna: wonende te Linschoten.
Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 24 november 1916 in Snelrewaard [bron: huwelijksakte nr. 2] met Bernardus Arents, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Bernardus was de volgende getuige aanwezig: Marinus Johannes van der Poel (1890-1957) [zie X-h] [broer bruid]. Bernardus is geboren op 19 april 1891 om 15:00 in Linschoten (wijk C 20) [bron: geboorteakte nr. 18], zoon van Johannes Arents en Dirkje Boele. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 april 1891 [bron: geboorteakte nr. 18]. Bernardus is overleden omstreeks 16 januari 1964 in Montfoort, ongeveer 72 jaar oud [bron: De IJsselbode van 16 januari 1964].
Beroep:
    schoenmaker    
2 Marinus Johannes van der Poel, geboren op 21 maart 1890 in Wijk bij Duurstede (huis B 20). Volgt X-h.
3 Catharina van der Poel, geboren op 2 mei 1891 om 16:00 in Wijk bij Duurstede [bron: geboorteakte nr. 37]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 mei 1891 [bron: geboorteakte nr. 37]. Catharina is overleden omstreeks 13 november 1969 in Montfoort, ongeveer 78 jaar oud [bron: Woerdense Courant van 13 november 1969].
dekorte_x_vdpoel.jpg
147 dekorte x vdpoel
Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 7 januari 1915 in Wijk bij Duurstede [bron: huwelijksakte nr. 1] met Marinus de Korte (afb. 147), 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Catharina en Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana van der Linden (1858-1940) [zie IX-g] [moeder bruidegom], Johannes van der Poel (1860-1940) [zie IX-g] [vader bruid], Cornelis Peek (geb. 1877) en Cornelis Gerardus van Odijk (geb. 1881). Marinus is geboren op 11 april 1886 om 15:30 in Hagestein [bron: geboorteakte nr. 13], zoon van Gerardus (Gerrit) de Korte en Adriana van der Linden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 april 1886 [bron: geboorteakte nr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Gerardus (Gerrit) de Korte (1857-1894) [vader]. Marinus is overleden op 1 november 1949 in Montfoort, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 november 1949 [bron: Genlias].
Beroep:
    arbeider    
4 Johannes Marinus van der Poel, geboren op 1 april 1893 in Wijk bij Duurstede (wijk B 20). Volgt X-i.
5 Hendrika van der Poel, geboren op 25 april 1894 om 18:00 in Wijk bij Duurstede (wijk B 20) [bron: geboorteakte nr. 35]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1894 [bron: geboorteakte nr. 35]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poel (1860-1940) [zie IX-g] [vader], Leonard Nicolaas Kruijff (geb. 1869) en Cornelis Albertus Groen (geb. 1869). Hendrika is overleden op 1 juni 1895 om 01:00 in Wijk bij Duurstede, 1 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 40]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1895 [bron: overlijdensakte nr. 40]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poel (1860-1940) [zie IX-g] [vader] en Cornelis Albertus Groen (geb. 1869).
6 Gijsbertus van der Poel, geboren op 5 september 1895 om 06:00 in Wijk bij Duurstede (wijk B 20) [bron: geboorteakte nr. 78]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1895 [bron: geboorteakte nr. 78]. Bij de geboorteaangifte van Gijsbertus waren de volgende getuigen aanwezig: Leonard Nicolaas Kruijff (geb. 1869) en Cornelis Albertus Groen (geb. 1869). Gijsbertus is overleden op 8 januari 1897 om 13:00 in Wijk bij Duurstede, 1 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 januari 1897 [bron: overlijdensakte nr. 2]. Bij de overlijdensaangifte van Gijsbertus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Poel (1860-1940) [zie IX-g] [vader] en Cornelis Albertus Groen (geb. 1869).
7 Hendrika van der Poel, geboren op 13 november 1896 om 02:00 in Wijk bij Duurstede (wijk B 20) [bron: geboorteakte nr. 99]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 november 1896 [bron: geboorteakte nr. 99]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Leonard Nicolaas Kruijff (geb. 1869) en Cornelis Albertus Groen (geb. 1869). Hendrika is overleden op 27 oktober 1897 om 03:00 in Houten, 11 maanden oud [bron: overlijdensakte nr. 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1897 [bron: overlijdensakte nr. 39]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Arkel (geb. 1847) en Johannes Markenhof (geb. 1864).
Kinderen van Johannes en Maria (2):
8 Hubertus van der Poel, geboren op 19 mei 1899 in Wijk bij Duurstede (wijk B 20). Volgt X-j.
9 Jacobus (Kobus) van der Poel, geboren op 31 juli 1900 in Wijk bij Duurstede (wijk B 21). Volgt X-k.
10 Gijsbertus van der Poel, geboren op 12 april 1902 in Wijk bij Duurstede (wijk B 21). Volgt X-l.
11 Maria Johanna van der Poel, geboren op 17 november 1903 in Wijk bij Duurstede [bron: geboorteakte nr. 99]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 november 1903 [bron: geboorteakte nr. 99]. Maria is overleden op 26 februari 1989 in Driebergen-Rijsenburg, 85 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 26 mei 1930 in Cothen [bron: huwelijksakte nr. 3] met Jan Weerdenburg, 25 jaar oud. Jan is geboren op 27 februari 1905 in Odijk, zoon van Johannes Weerdenburg en Petronella van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1905 [bron: geboorteakte nr. 3]. Jan is overleden op 8 augustus 1969, 64 jaar oud.
Notitie bij Jan: Kinderen van Jan en Maria Johanna:
1 Nel Weerdenburg.
2 Johan Weerdenburg.
3 Jan Weerdenburg, geboren op 25-02-1932. Jan is overleden op 20-05-1988, 56 jaar oud. Jan begon een relatie met Bertha.
4 Maria Petronella Andrea (Riet) Weerdenburg, geboren op 15-08-1933 in Rijsenburg. Riet is overleden op 07-08-1999 in Driebergen-Rijsenburg, 65 jaar oud. Riet trouwde, 26 jaar oud, op 09-07-1960 in Driebergen met Gerardus Jacobus Maria (Gerard) de Bruin, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden. Gerardus Jacobus Maria is geboren op 12-10-1936 in Driebergen, zoon van Pieter de Bruin en Johanna van Amersfoort.
graf_vdlindenxvdpoel.jpg
148 graf vdlindenxvdpoel
12 Martha van der Poel (afb. 148), geboren op 9 januari 1905 in Utrecht. Martha is overleden op 1 september 1970 in Zeist, 65 jaar oud. Martha trouwde, 29 jaar oud, op 5 juli 1934 in Langbroek [bron: bevolkingsregister Zeist] met Gerrit van der Linden, 30 jaar oud, nadat zij omstreeks 27 juni 1934 in Langbroek in ondertrouw zijn gegaan [bron: Wijksche Courant van 27 juni 1934]. Gerrit is geboren op 17 december 1903 in Werkhoven, zoon van Marinus Cornelis Jozephus van der Linden en Willemina Westerveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 december 1903 [bron: geboorteakte nr. 30]. Gerrit is overleden op 4 oktober 1993, 89 jaar oud.
Adres:
vanaf 21-07-1934   Krugerlaan 39, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
X-h Marinus Johannes van der Poel is geboren op 21 maart 1890 om 10:00 in Wijk bij Duurstede (huis B 20) [bron: geboorteakte nr. 25], zoon van Johannes van der Poel (zie IX-g) en Maria Jakoba van Haaren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1890 [bron: geboorteakte nr. 25]. Marinus is overleden op 13 juli 1957 om 01:15 in Utrecht, 67 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1327]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juli 1957 [bron: overlijdensakte nr. 1327].
Notitie bij overlijden van Marinus: wonende te Wijk bij Duurstede.
Adres:
    Lekdijk 44, Wijk bij Duurstede   [bron: Utrechts Nieuwsblad van 15 juli 1957]
Beroep:
    landbouwer    
Getuige bij:
24-11-1916   huwelijk Bernardus Arents (1891-±1964) en Johanna Maria van der Poel (1888-1956) [zie IX-g,1]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 2]
Marinus trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 10 november 1937 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijksche Courant van 10 november 1937] met Geertruida de Kruijf (geboren: van Emmerik), ongeveer 29 jaar oud. Geertruida is geboren op 31 januari 1908 in Schalkwijk, dochter van Paulus de Kruijf en Geertruida van Emmerik. Geertruida is overleden op 9 februari 1979 in Wijk bij Duurstede, 71 jaar oud [bron: Wijkse Courant van 15 februari 1979].
Kinderen van Marinus en Geertruida:
1 [waarschijnlijk] Paulinus M. J. van der Poel. Volgt XI-s.
2 Maria Johanna Paulina van der Poel, geboren op 11 februari 1939 in Wijk bij Duurstede.
Adressen:
van 11-05-1956 tot 14-01-1957   Kersbergenlaan 11, Zeist   [bron: bevolkingsregister Zeist]
vanaf 14-01-1957   Akkerweg 15, Driebergen-Rijsenburg   [bron: bevolkingsregister Zeist]
Beroep:
    hulp HH+   [bron: bevolkingsregister Zeist]
3 Johannes Wilhelmus Adrianus (Jan) van der Poel, geboren op 19 augustus 1941 in Wijk bij Duurstede. Volgt XI-t.
XI-s Paulinus M. J. van der Poel, zoon van [waarschijnlijk] Marinus Johannes van der Poel (zie X-h) en [waarschijnlijk] Geertruida de Kruijf (geboren: van Emmerik).
Adressen:
    Lekdijk 44, Wijk bij Duurstede    
    Kaupangstraat 120, 3962 BL Wijk bij Duurstede    
    Beusichemseweg 30, 3997 MJ ’t Goy    
    Kaupangstraat 46, 3962 PJ Wijk bij Duurstede    
Paulinus trouwde omstreeks 1968 met Jozefina van Dort.
Kinderen van Paulinus en Jozefina:
1 [waarschijnlijk] Paul van der Poel, geboren in Wijk bij Duurstede?. Volgt XII-q.
2 Marinus Stephanus van der Poel, geboren omstreeks 22 augustus 1969 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 22 augustus 1969].
3 Johanna Geertruida van der Poel, geboren omstreeks 30 december 1970 in Wijk bij Duurstede [bron: Het Trefpunt van 30 december 1970].
4 Paulinus Johannes van der Poel, geboren op 4 februari 1972 in Wijk bij Duurstede [bron: Het Trefpunt van 9 februari 1972].
vd_poel_beijnen.jpg
149 vd poel beijnen
XII-q Paul van der Poel (afb. 149) is geboren in Wijk bij Duurstede?, zoon van [waarschijnlijk] Paulinus M. J. van der Poel (zie XI-s) en [waarschijnlijk] Jozefina van Dort.
marita_beijnen.jpg
150 marita beijnen
Paul begon een relatie met Marita Beijnen (afb. 150). Marita is geboren in Utrecht.
Beroepen:
van 2000 tot 2003   stewardess Martinair   [bron: facebook]
vanaf 2003   eigenaar/directeur (bij Sport & Health Club Energy te Wijk bij Duurstede)   [bron: facebook]
Opleiding:
tot 1997   Revius Lyceum Doorn   [bron: facebook]
Kind van Paul en Marita:
1 Livia van der Poel, geboren op 22 oktober 2010.
XI-t Johannes Wilhelmus Adrianus (Jan) van der Poel is geboren op 19 augustus 1941 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijksche Courant van 20 augustus 1941], zoon van Marinus Johannes van der Poel (zie X-h) en Geertruida de Kruijf (geboren: van Emmerik).
Adressen:
van ±1965   Lekdijk 44, Wijk bij Duurstede    
van ±1968   Van Brederodestraat 37, 3961 CV Wijk bij Duurstede   [bron: Wijksche Courant jaargang 1968]
ovl_adv_wvdpoelxvdlinden.jpg
151 ovl adv wvdpoelxvdlinden
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 7 mei 1965 in Wijk bij Duurstede met Wilhelmina Maria Johanna (Wil) van der Linden (afb. 151), 18 jaar oud. Wil is geboren op 8 november 1946 in Wijk bij Duurstede, dochter van Johan van der Linden en Wilhelmina Theodora van Kempen. Wil is overleden op 22 januari 2005 in Wijk bij Duurstede, 58 jaar oud. Zij is begraven op 25 januari 2005 in Cothen.
Kinderen van Jan en Wil:
1 Geertruida M. (Gerda) van der Poel. Gerda trouwde op 31 oktober 1991 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 13 november 1991] met Richard C. M. (Richard) Miltenburg, nadat zij op 2 oktober 1991 in Wijk bij Duurstede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Wijkse Courant].
Adres:
    Waag 13, 3961 LW Wijk bij Duurstede    
2 Wilhelmina Maria Johanna Mathilda (Minette) van der Poel, geboren omstreeks 25 november 1965 in Wijk bij Duurstede of Doorn [bron: Stichtse Courant van 25 november 1965].
Adressen:
    Sluis Noord 4, 3961 ML Wijk bij Duurstede    
    Agricolastraat 110, 3961 DE Wijk bij Duurstede    
Minette trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 17 mei 1990 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 23 mei 1990] met Jacobus H. H. Goes, nadat zij op 14 maart 1990 in Wijk bij Duurstede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Wijksche Courant jaargang 1990].
Notitie bij het huwelijk van Minette en Jacobus: beiden uit Wijk bij Duurstede
3 M. S. (Richard) van der Poel, geboren in Wijk bij Duurstede?. Volgt XII-r.
jenny_goes_vd_poel.jpg
152 jenny goes vd poel
4 Johanna Maria (Jenny) van der Poel (afb. 152), geboren op 13 januari 1970 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 16 januari 1970]. Jenny trouwde, 20 jaar oud, op 21 september 1990 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 3 oktober 1990] met Stefanus J. H. (Stefan) Goes.
richard_vd_poel.jpg
153 richard vd poel
XII-r M. S. (Richard) van der Poel (afb. 153) is geboren in Wijk bij Duurstede?, zoon van Johannes Wilhelmus Adrianus (Jan) van der Poel (zie XI-t) en Wilhelmina Maria Johanna (Wil) van der Linden. Hij is gedoopt omstreeks 12 september 1969 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 12 september 1969].
Beroep:
    eigenaar van Poeltrans V.O.F. te Wijk bij Duurstede    
Richard trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 18 december 1992 in Houten [bron: Wijkse Courant van 13 januari 1993] met Ingrid C. Marchal, 23 jaar oud. Ingrid is geboren op 28 juni 1969.
Kinderen van Richard en Ingrid:
shirly_vd_poel.jpg
154 shirly vd poel
1 Shirly van der Poel (afb. 154). Shirly begon een relatie met Mark Hoogendoorn.
2 Denise van der Poel.
br_vdpoel_vdlinden.jpg
155 br vdpoel vdlinden
X-i Johannes Marinus van der Poel (afb. 155) is geboren op 1 april 1893 om 15:00 in Wijk bij Duurstede (wijk B 20) [bron: geboorteakte nr. 33], zoon van Johannes van der Poel (zie IX-g) en Maria Jakoba van Haaren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1893 [bron: geboorteakte nr. 33]. Johannes is overleden op 16 juni 1972, 79 jaar oud. Hij is begraven in Houten (’t Goy) [bron: www.graftombe.nl].
Notitie bij Johannes: Diende waarschijnlijk in het 11e regiment infanterie 1e bataljon.
Adres:
    Beusichemseweg (wijk G 12), Houten (’t Goy)   [bron: bevolkingsregister Houten 1880-1933]
Beroep:
    boerenknecht    
Functie:
vanaf 1932   lid van de commissie van advies inzake de werkloozenuitkering   [bron: Het Nieuws van 19 augustus 1932]
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 26 november 1924 in Hagestein [bron: huwelijksakte nr. 6] met Hendrika Johanna van der Linden, 36 jaar oud. Hendrika is geboren op 23 september 1888 om 19:00 in Hagestein [bron: geboorteakte nr. 22], dochter van Steven van der Linden en Anna Peek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 september 1888 [bron: geboorteakte nr. 22]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Steven van der Linden (geb. 1861) [vader]. Hendrika is overleden op 1 augustus 1959 om 22:00 in Houten, 70 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 augustus 1959 [bron: overlijdensakte nr. 18]. Zij is begraven in Houten (’t Goy) [bron: www.graftombe.nl].
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1 Maria Johanna van der Poel, geboren op 21 februari 1926 in Houten. Maria is overleden op 29 januari 2004 in Houten, 77 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 8 juli 1950 in Houten [bron: Wijkse Courant van 8 juli 1950] met Adrianus Johannes Mandjes.
Adres:
van ±1967   Beusichemseweg 16, Houten    
2 Anna Stefana van der Poel, geboren op 19 augustus 1928 in Houten. Anna is overleden op 1 mei 1997, 68 jaar oud. Zij is begraven in Houten. Anna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 23 februari 1952 in Houten [bron: Wijkse Courant van 23 februari 1952] met Antonius Johannes Verweij, ongeveer 29 jaar oud. Antonius is geboren op 10 januari 1923. Antonius is overleden op 1 november 2001, 78 jaar oud. Hij is begraven in Houten.
Adres:
van ±1967   Beusichemseweg 36, Houten    
geb_h_vd_poel.jpg
156 geb h vd poel
X-j Hubertus van der Poel (afb. 156) is geboren op 19 mei 1899 om 18:00 in Wijk bij Duurstede (wijk B 20) [bron: geboorteakte nr. 49], zoon van Johannes van der Poel (zie IX-g) en Maria Klarenbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 mei 1899 [bron: geboorteakte nr. 49]. Bij de geboorteaangifte van Hubertus was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Albertus Groen (geb. 1869). Hubertus is overleden op 6 juli 1982 in Utrecht, 83 jaar oud.
Notitie bij Hubertus: Hubertus runde samen met zijn broer Jacobus een Vennootschap onder firma genaamd Gebroeders Van der Poel te Linschoten. Op 23 maart 1927 werd te Utrecht echter het faillisement uitgesproken.
bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 25 maart 1927.
Adressen:
van ±1926   (wijk A 40), Linschoten    
tot ±1957   Beverweertseweg 2, Werkhoven   [bron: Utrechts Nieuwsblad van 31 oktober 1957]
Beroep:
    fabrieksarbeider; expediteur    
Getuige bij:
21-11-1940   overlijdensaangifte Johannes van der Poel (1860-1940) [zie IX-g]   [zoon]   [bron: overlijdensakte nr. 12]
Hubertus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 15 oktober 1925 in IJsselstein [bron: huwelijksakte nr. 18] met Katharina Johanna Mink, 22 jaar oud, nadat zij omstreeks 3 oktober 1925 in Linschoten in ondertrouw zijn gegaan [bron: Woerdensch Weekblad van 3 oktober 1925]. Katharina is geboren op 2 juni 1903 in Linschoten, dochter van Gerrit Mink en Cornelia de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 juni 1903 [bron: geboorteakte nr. 27]. Katharina is overleden op 29 oktober 1957 om 15:30 in Utrecht, 54 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 2073]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 oktober 1957 [bron: overlijdensakte nr. 2073].
Notitie bij overlijden van Katharina: wonende te Werkhoven.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 16 juli 1965 in Weesp [bron: Historische Laren Kring] met Martha Cornelia (Mart) Voskuilen, 63 jaar oud. Mart is geboren op 27 februari 1902 om 04:00 in Eemnes (wijk B 17) [bron: geboorteakte nr. 6], dochter van Pieter Voskuilen en Jannetje van Wegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 februari 1902 [bron: geboorteakte nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Mart was de volgende getuige aanwezig: Pieter Voskuilen (1869-1944) [vader]. Mart is overleden op 26 mei 1990 in Utrecht, 88 jaar oud. Mart trouwde voorheen op 1 februari 1928 in Eemnes [bron: Historische Laren Kring] met Cornelis (Kees) Verdonk.
Kinderen van Hubertus en Katharina:
1 Johannes Gerardus van der Poel, geboren omstreeks 7 augustus 1926 in Linschoten. Volgt XI-u.
2 Maria Cornelia (Riet) van der Poel, geboren omstreeks 29 juni 1929 in Linschoten. Riet trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1953 met Jacobus A. (Joop) Steehouder, ongeveer 28 jaar oud. Joop is geboren op 9 februari 1925 in Bunnik. Joop is overleden op 12 maart 2006 in Bunnik, 81 jaar oud.
3 Hubertus van der Poel, geboren op 26 augustus 1934 in Linschoten. Volgt XI-v.
4 N.N. van der Poel, levenloos geboren zoon, geboren op 16 januari 1943 in Werkhoven [bron: overlijdensakte nr. 135]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 januari 1943 [bron: overlijdensakte nr. 135].
Notitie bij overlijden van N.N.: tevens aangegeven te Werkhoven op 18 januari 1943 (aktenummer 2) met als overlijdensplaats Werkhoven.
XI-u Johannes Gerardus van der Poel is geboren omstreeks 7 augustus 1926 in Linschoten [bron: Woerdens Weekblad van 7 augustus 1926], zoon van Hubertus van der Poel (zie X-j) en Katharina Johanna Mink. Johannes trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 18 april 1959 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijksche Courant van 18 april 1959] met Anna Maria Hermsen, ongeveer 33 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1926. Anna is overleden omstreeks 10 september 1970 in Wijk bij Duurstede, ongeveer 44 jaar oud [bron: Het Trefpunt van 10 september 1970].
Notitie bij overlijden van Anna: Op 44-jarige leeftijd overleed na een bijzonder moedig doorstane fatale ziekte Anna Maria v.d. Poel-Hermsen. De wijze waarop zij de dood heeft aanvaard heeft op iedereen diepe indruk gemaakt. Moge zij nu door God worden binnengevoerd in het Leven, waar geen verdriet en geen pijn meer bestaat.
Bron: Wijkse Courant van 11 september 1970.
Kinderen van Johannes en Anna:
1 Hubertus Hendrikus Johannes M. (Bert) van der Poel, geboren omstreeks 21 januari 1961 in Wijk bij Duurstede. Volgt XII-s.
anja_vd_poel.jpg
157 anja vd poel
2 Anna Johanna Jacoba Arnolda (Anja) van der Poel (afb. 157), geboren omstreeks 30 maart 1962 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 30 maart 1962]. Anja trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 1 mei 1981 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 7 mei 1981] met Anthonius J. (Tonnie) Jacobs, 19 of 20 jaar oud, nadat zij omstreeks 2 april 1981 in Wijk bij Duurstede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Wijkse Courant van 2 april 1981]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 1 mei 1981 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 23 april 1981]. Tonnie is geboren in 1961.
komduur_vd_poel.jpeg
158 komduur vd poel
3 Katharina Johanna Maria (Ina) van der Poel (afb. 158), geboren omstreeks 6 september 1963 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 6 september 1963].
Beroep:
vanaf 09-2007   kassiere/broodafdeling Jumbo Supermarkten   [bron: facebook]
lidmaatschap:
    Dartsvereniging Break Out te Wijk bij Duurstede    
Ina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17 januari 1986 met Remie Komduur.
Beroep:
    tegelzetter   [bron: facebook]
gerda_vd_poel.jpg
159 gerda vd poel
4 Gerarda Wilhelmina Stefana Anna (Gerda) van der Poel (afb. 159), geboren op 29 april 1968 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant van 3 mei 1968].
Beroep:
    kraamverzorgende bij Kraam Inzicht   [bron: facebook]
lidmaatschap:
    Dartsvereniging Break Out te Wijk bij Duurstede    
Gerda ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 7 augustus 1989 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijkse Courant jaargang 1989] met Richard L. (Richard) Boermans, 22 of 23 jaar oud. Richard is geboren in 1966.
lidmaatschap:
    Dartsvereniging Break Out te Wijk bij Duurstede    
XII-s Hubertus Hendrikus Johannes M. (Bert) van der Poel is geboren omstreeks 21 januari 1961 in Wijk bij Duurstede [bron: Wijksche Courant van 21 januari 1961], zoon van Johannes Gerardus van der Poel (zie XI-u) en Anna Maria Hermsen.
Adres:
    Bakboord 33, 3961 JS Wijk bij Duurstede    
lidmaatschap:
    Dartsvereniging Break Out te Wijk bij Duurstede    
telefoonnummer:
    0343575666    
Bert ging in ondertrouw, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 8 juni 1983 met Maria P. Callemeijn, ongeveer 22 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1961.
Kinderen van Bert en Maria:
ilona_vd_poel.jpeg
160 ilona vd poel
1 Anna Alberta (Ilona) van der Poel (afb. 160), geboren in Wijk bij Duurstede. Zij is gedoopt op 23 maart 1986 in Wijk bij Duurstede. Ilona begon een relatie met Marcel Meijer.
2 Johannes Franciscus (Marco) van der Poel, geboren op 1 augustus 1988 in Wijk bij Duurstede. Hij is gedoopt op 16 oktober 1988 in Wijk bij Duurstede.
lidmaatschap:
    Dartsvereniging Break Out te Wijk bij Duurstede    
XI-v Hubertus van der Poel is geboren op 26 augustus 1934 in Linschoten, zoon van Hubertus van der Poel (zie X-j) en Katharina Johanna Mink. Hubertus is overleden op 30 december 1999, 65 jaar oud. Hij is begraven in IJsselstein (De Hoge Akker).
Adressen:
van ±1968   Beverweertseweg 29, Bunnik    
van ±2003   Wegedoorn 6, 3984 AP Odijk    
telefoonnummer:
    030 - 6561413    
Hubertus:
adv_mwnieuwenhuizen.jpg
161 adv mwnieuwenhuizen
(1) trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vóór 1968 met Maria Wilhelmina (Ria) Nieuwenhuizen (afb. 161), ten hoogste 36 jaar oud. Ria is geboren op 3 januari 1932 in Houten, dochter van Johannes Nieuwenhuizen en Maria van Gent. Ria is overleden op 11 september 1968 in Werkhoven, 36 jaar oud (oorzaak: verkeersongeval) [bron: krantenbericht "Het Vrije Volk" van 12 september 1968]. Zij is begraven op 14 september 1968 in Werkhoven [bron: bidprentje].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 16 februari 1973 in Utrecht met Anna Maria van Steenderen de Kok, 27 jaar oud. Anna is geboren op 23 april 1945 in Utrecht, dochter van Carolina van Steenderen de Kok.
Kind van Hubertus en Ria:
1 Ingrid Katharina Adriana van der Poel, geboren op 4 januari 1968 in Bunnik (Beverweertseweg 29). Zij is gedoopt omstreeks 1 maart 1968 in Werkhoven [bron: Het Trefpunt jaargang 1968].
vd_poel_v_montfoort.jpg
162 vd Poel v Montfoort
X-k Jacobus (Kobus) van der Poel (afb. 162) is geboren op 31 juli 1900 om 05:00 in Wijk bij Duurstede (wijk B 21) [bron: geboorteakte nr. 64], zoon van Johannes van der Poel (zie IX-g) en Maria Klarenbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 juli 1900 [bron: geboorteakte nr. 64]. Bij de geboorteaangifte van Kobus was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Albertus Groen (geb. 1869). Kobus is overleden op 18 juli 1984 in Zaanstad, 83 jaar oud.
Adressen:
tot 20-02-1934   Eerste Conradstraat 6, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
van 21-02-1934 tot 19-03-1934   Blankenstraat 65, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
van 20-03-1934 tot 11-07-1934   Sint Willibrordusstraat 73, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
van 12-07-1934 tot 26-09-1934   Blankenstraat 71, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
van 27-09-1934 tot 26-08-1936   Czaar Peterstraat 141, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
van 27-08-1936 tot 21-12-1938   Blankenstraat 89, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 22-12-1938   Blankenstraat 95 I, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
van 16-11-1945 tot 06-09-1960   Blankenstraat 16 hs, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
van 06-09-1960 tot 01-11-1972   Eerste Atjehstraat 121 3, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
van 01-11-1972 tot 29-06-1981   Eerste Atjehstraat 125 1, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 29-06-1981   Meernhof 50, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
Beroep:
    wagenwasscher taxibedrijf; arbeider; grondwerker Ned. Heidemij; taludwerker   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
Kobus trouwde, 34 jaar oud, op 23 november 1934 in Kamerik [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam] met Elisabeth (Els) van Montfoort, 30 jaar oud. Els is geboren op 4 juli 1904 in Lopik, dochter van Johannes van Montfoort en Alida van Vliet.
Kinderen van Kobus en Els:
1 Maria Alida van der Poel, geboren op 4 oktober 1936 in Amsterdam. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 3 september 1960 in Amsterdam [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam] met H.A.A. (Huub) Cortjaens.
2 Johannes Jacobus van der Poel, geboren op 1 oktober 1938 in Amsterdam. Volgt XI-w.
3 Alida Adriana (Alie) van der Poel, geboren op 7 november 1940 in Amsterdam. Alie trouwde, 24 jaar oud, op 28 november 1964 in Amsterdam [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam] met J.W. de Hoogen.
4 Johannes Adrianus (Hans) van der Poel, geboren op 3 augustus 1944 in Amsterdam. Volgt XI-x.
5 Jacobus Gerardus (Co) van der Poel, geboren op 13 juli 1946 in Amsterdam. Volgt XI-y.
6 Gerardus Joseph (Gerard) van der Poel, geboren op 30 maart 1948 in Amsterdam. Volgt XI-z.
XI-w Johannes Jacobus van der Poel is geboren op 1 oktober 1938 in Amsterdam, zoon van Jacobus (Kobus) van der Poel (zie X-k) en Elisabeth (Els) van Montfoort. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 26 juli 1962 in Venlo [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam] met T.J. Veling.
hans_vd_poel.jpg
163 hans vd poel
XI-x Johannes Adrianus (Hans) van der Poel (afb. 163) is geboren op 3 augustus 1944 in Amsterdam, zoon van Jacobus (Kobus) van der Poel (zie X-k) en Elisabeth (Els) van Montfoort. Hans trouwde, 22 jaar oud, op 29 november 1966 in Amsterdam [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam] met A.B.C. de Hoogen.
Kind van Hans en A.B.C.:
wendy_van_der_poel.jpg
164 wendy van der poel
1 [waarschijnlijk] Wendy van der Poel (afb. 164), geboren in 1974 in Amsterdam?.
Notitie bij de geboorte van Wendy: geboortejaar niet zeker!
Wendy begon een relatie met N.N. Slot.
jacobus_gerardus_vd_poel.jpg
165 jacobus gerardus vd poel
XI-y Jacobus Gerardus (Co) van der Poel (afb. 165) is geboren op 13 juli 1946 in Amsterdam, zoon van Jacobus (Kobus) van der Poel (zie X-k) en Elisabeth (Els) van Montfoort.
annie_smeels.jpg
166 annie smeels
Co trouwde, 22 jaar oud, op 28 maart 1969 in Amsterdam [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam] met Anna Clara Francisca (Annie) Smeels (afb. 166), 22 jaar oud. Annie is geboren op 8 mei 1946 in Amsterdam, dochter van Petrus Johannes Hubertus (Piet) Smeels en Clara Johanna Paulina van der Hall.
Kinderen van Co en Annie:
richard_van_der_poel.jpg
167 richard van der poel
1 Richard (Sebastiaan?) van der Poel (afb. 167), geboren op 4 januari 1972 in Amsterdam.
Adres:
    Madrid (E)    
Beroep:
vanaf 05-2010   Transfer Pricing Director BDO Spain   [bron: LinkedIn]
2 Dennis van der Poel, geboren op 8 april 1974 in Amsterdam. Volgt XII-t.
vdpoelxgabel.jpg
168 vdpoelxgabel
XII-t Dennis van der Poel (afb. 168) is geboren op 8 april 1974 in Amsterdam, zoon van Jacobus Gerardus (Co) van der Poel (zie XI-y) en Anna Clara Francisca (Annie) Smeels. Dennis trouwde, 38 jaar oud, op 12 oktober 2012 in Medemblik (Hauwert) [bron: facebook] met Femke Gabel, 35 jaar oud. Femke is geboren op 3 november 1976 in Amsterdam, dochter van Dick Gabel en Elisabeth Cornelia Driehuis.
Beroep:
    boekhoudster bij administratiekantoor Gabel VOF te Oostzaan   [bron: LinkedIn]
Kind van Dennis en Femke:
1 Naomi van der Poel, geboren op 25 maart 2005 in Amsterdam.
XI-z Gerardus Joseph (Gerard) van der Poel is geboren op 30 maart 1948 in Amsterdam, zoon van Jacobus (Kobus) van der Poel (zie X-k) en Elisabeth (Els) van Montfoort.
Adres:
    Almere-Stad    
Gerard trouwde, 22 jaar oud, op 28 december 1970 in Amsterdam [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam] met A. (Angela) Kroegman, 17 of 18 jaar oud. Angela is geboren in 1952.
Kinderen van Gerard en Angela:
remco_vd_poel.jpg
169 remco vd poel
1 Remco van der Poel (afb. 169), geboren op 17 februari 1972 in Amsterdam?.
Adres:
    Almere-Stad   [bron: facebook]
2 Patrick van der Poel, geboren op 17 februari 1972 in Amsterdam?.
geb_g_vd_poel.jpg
170 geb g vd poel
X-l Gijsbertus van der Poel (afb. 170) is geboren op 12 april 1902 om 23:30 in Wijk bij Duurstede (wijk B 21) [bron: geboorteakte nr. 35], zoon van Johannes van der Poel (zie IX-g) en Maria Klarenbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1902 [bron: geboorteakte nr. 35]. Gijsbertus is overleden op 30 oktober 1969, 67 jaar oud. Hij is begraven in Werkhoven (binnen).
Adres:
tot 30-10-1969   Werkhovenseweg 22, Werkhoven    
Gijsbertus trouwde, 30 jaar oud, op 11 november 1932 in Werkhoven [bron: huwelijksakte nr. 11] met Maria van der Linden, 23 jaar oud, nadat zij omstreeks 5 november 1932 in Driebergen-Rijsenburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Wijksche Courant van 5 november 1932]. Maria is geboren op 7 mei 1909 in Werkhoven, dochter van Marinus Cornelis Jozephus van der Linden en Willemina Westerveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 mei 1909 [bron: geboorteakte nr. 12]. Maria is overleden op 5 juli 1992, 83 jaar oud. Zij is begraven op 9 juli 1992 in Werkhoven (binnen).
Kinderen van Gijsbertus en Maria:
1 C.A. van der Poel. C.A. trouwde op 14 april 1969 in Bunnik [bron: Het Trefpunt jaargang 1969] met W.A. Vonk, nadat zij op 17 februari 1969 in Bunnik in ondertrouw zijn gegaan [bron: Het Trefpunt jaargang 1969].
2 [waarschijnlijk] G.A.M. van der Poel. G.A.M. ging in ondertrouw op 12 november 1969 in Bunnik [bron: Het Trefpunt jaargang 1969] met H.B. de Klein.
Adres:
    Camminghalaan 75, 3981 GE Bunnik (niet zeker!)    
graf_leida_ries_janvdpoel.jpg
171 graf leida_ries_janvdpoel
3 Johannes Martinus (Jan) van der Poel (afb. 171), geboren op 22 september 1933 in Werkhoven. Jan is overleden op 18 februari 2004 in Doorn, 70 jaar oud. Hij is begraven in Werkhoven (binnen).
4 Wilhelmina Maria van der Poel, geboren omstreeks 26 oktober 1934 in Werkhoven [bron: Het Nieuws van 26 oktober 1934].
riet_nieuwenhuizen_vdpoel.jpg
172 riet nieuwenhuizen vdpoel
5 Maria Wilhelmina (Riet) van der Poel (afb. 172), geboren op 21 februari 1936 in Werkhoven. Riet is overleden op 27 januari 2009 in Houten, 72 jaar oud. Zij is begraven op 31 januari 2009 in Houten.
Onderscheiding:
    Lid in de Orde van Oranje Nassau   [bron: ’t Groentje 30 januari 2008]
Riet trouwde met Joop Nieuwenhuizen.
6 Marinus Cornelis (Ries) van der Poel, geboren op 6 maart 1938 in Werkhoven. Ries is overleden op 16 september 1965 in Werkhoven, 27 jaar oud. Hij is begraven in Werkhoven (binnen). Ries bleef ongehuwd.
7 [waarschijnlijk] G.G. van der Poel, geboren in 1941. Volgt XI-aa.
8 [waarschijnlijk] G.W. van der Poel, geboren in 1942. Volgt XI-ab.
mies_vzanten_vdpoel.jpg
173 mies vzanten_vdpoel
9 Maria Gijsberta (Mies) van der Poel (afb. 173), geboren in 1943 in Werkhoven?. Mies trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 7 oktober 1965 in Bunnik [bron: Het Trefpunt jaargang 1965] met Leonardus Theodorus (Leo) van Zanten, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 22 september 1965 in Bunnik in ondertrouw zijn gegaan [bron: Het Trefpunt jaargang 1965].
Notitie bij het huwelijk van Mies en Leo: de bruid wonende aan de Werkhovenseweg 22, de bruidegom uit Kockengen.
Leo is geboren in 1942. Leo is overleden na 2010, minstens 68 jaar oud.
Adres:
    Waterlelie 11, 3628 NC Kockengen    
Beroep:
    rietdekker    
Onderscheiding:
vanaf 05-11-2010   Lid in de Orde van Oranje-Nassau   [bron: Staatscourant]
10 [waarschijnlijk] Margaretha G. van der Poel, geboren in 1945. Margaretha trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 29 juli 1966 in Bunnik [bron: Het Trefpunt jaargang 1966] met Theodorus A.M. Wiegers, 20 of 21 jaar oud, nadat zij op 14 juli 1966 in Bunnik in ondertrouw zijn gegaan [bron: Het Trefpunt jaargang 1966]. Theodorus is geboren in 1945.
11 Aleida Maria (Leida) van der Poel, geboren op 14 oktober 1949 in Werkhoven. Leida is overleden op 4 maart 1965, 15 jaar oud. Zij is begraven in Werkhoven (binnen).
12 Hubertus Maria (Huub) van der Poel, geboren op 28 mei 1951 in Werkhoven. Volgt XI-ac.
XI-aa G.G. van der Poel is geboren in 1941, zoon van [waarschijnlijk] Gijsbertus van der Poel (zie X-l) en [waarschijnlijk] Maria van der Linden.
Adres:
    Prins Mauritslaan 28, 3985 RH Werkhoven (niet zeker!)    
G.G. ging in ondertrouw, 26 of 27 jaar oud, op 12 augustus 1968 in Bunnik [bron: Het Trefpunt jaargang 1968] met G.E.M. Vermeulen.
XI-ab G.W. van der Poel is geboren in 1942, zoon van [waarschijnlijk] Gijsbertus van der Poel (zie X-l) en [waarschijnlijk] Maria van der Linden.
Adres:
    Herenstraat 56, 3985 RW Werkhoven    
G.W. ging in ondertrouw, 25 of 26 jaar oud, op 1 augustus 1968 in Wijk bij Duurstede [bron: Het Trefpunt jaargang 1968] met E.M. Veld, 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van G.W. en E.M.: bruidegom uit Bunnik en bruid uit Houten.
E.M. is geboren in 1948.
Kinderen van G.W. en E.M.:
1 Yvonne Elisabeth Maria van der Poel, geboren op 6 augustus 1969 in Werkhoven. Zij is gedoopt op 6 september 1969 in Werkhoven.
dianavdpoel.jpg
174 dianavdpoel
2 Diana Aleida Maria (Diana) van der Poel (afb. 174), geboren op 22 mei 1973 in Werkhoven [bron: Het Trefpunt van 30 mei 1973].
lidmaatschap:
    Tennisvereniging SV Aurora te Werkhoven    
XI-ac Hubertus Maria (Huub) van der Poel is geboren op 28 mei 1951 in Werkhoven, zoon van Gijsbertus van der Poel (zie X-l) en Maria van der Linden.
Adressen:
    Krugerlaan 78, Zeist    
    ds. Herman Pollaan 10, 3985 RM Werkhoven    
Beroepen:
    timmerman   [bron: bevolkingsregister Zeist]
    uitvoerder Heijmerink    
Huub trouwde, 22 jaar oud, op 27 mei 1974 in Bunnik [bron: bevolkingsregister Zeist] met Geertruida Gerarda Maria (Trudy) Scherpenzeel, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30 mei 1974 in Werkhoven [bron: Het Trefpunt van 22 mei 1974]. Trudy is geboren op 23 juni 1951 in Wijk bij Duurstede.
Kinderen van Huub en Trudy:
marjolein_vd_poel.jpg
175 marjolein vd poel
1 Marjolein van der Poel (afb. 175).
Beroep:
    medewerkster Adecco uitzendbureau te Houten    
kim_vd_poel.jpg
176 kim vd poel
2 Kim van der Poel (afb. 176), geboren op 27 maart 1980 in Bunnik. Zij is gedoopt in Werkhoven.
Beroep:
    kapster (hairstudio Bella Capelli te Houten)    
Kim trouwde met N.N. Jongerius.
Adres:
    Houten   [bron: facebook]

petrusvdpoelxcorneliasweserijn.jpg
177 petrusvdpoelxcorneliasweserijn
V-c Petrus (Pieter Gerritze) van der Poel (afb. 177) is geboren omstreeks 1720, zoon van Gerrit (Gerrid Jansz) van der Poel (zie IV-b) en Johanna (Jannigje Klaasz) van Rijsenburg. Pieter Gerritze is overleden in Themaat, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 6 augustus 1784 in Vleuten [bron: NH begraafboek van Vleuten].
Notitie bij Pieter Gerritze: Pieter Gerritze woonde conform de akte van indemniteit tot 2 mei 1756 in Odijk. Daarna woonde hij in de Haar (Haarzuilens).
-
Huur en verhuur
Aktenummer: 31
Datum:24-04-1745
Notaris: E. VLAER
Personen:
Verhuurder: Hendrina Justina van Heemskerk
Huurder: Pieter Gerritsz van de Poel
onroerend goed:
hofstede c.a. en land;
Soort object:hofstede c.a. en land
Naam object: den Beugh
23 mergen, 71 roeden wey- en bouwland;
1 mergen, 4 roeden wey- en bouwland;
1 merge, 102 roeden land;
Soort object:1 merge, 102 roeden land
Naam object: Hoge Weydje
4 mergen bouwland;
3 mergen, 40 roeden bouwland;
Soort object:3 mergen, 40 roeden bouwland
Belendingen: ene zyde: de Steenackers
Gerecht: Odyk
Bijzonderheden: 2e en 3e perceel behoren aan het Vrouwenklooster laatste perceel bouwt ten halve
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U166a022
-
Akte Inventarisnummer U188a18, aktenummer 12
Aktedatum 14-02-1756
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris D. OSKAMP ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Carel de Stembor (= bewoner kasteel de Haar van 1736 tot 1761)
Naam tweede partij: Pieter van der Poel
Naam assistent tweede partij: borg: Cornelis van Sweseryn
Naam assistent tweede partij: borg: Jacobus van Segveld
Soort onroerend goed: huyzinge met boomgaard en een akkertje daar naast
Soort onroerend goed: 4 mergen weyland en 2 mergen hooyland
Belendingen onroerend goed: voor: het huis
Gerecht onroerend goed: De Haar
Bijzonderheden: renversaal akte
-
gerecht de Haar
grp: 2ea02
rau: 707
datum: 1756
soort: ingebr. gev
pt1: Wel, Jan van der, won. odgv. de Bilt
pt2: Poel, Pieter van der, won. aan de Haar
omschr: 1 koe in de melk
-
akte van indemniteit: 2HC042
Naam vader: Poel, van der
Naam moeder: NN
Kinderen: Pieter
Kinderen vv:
Datum afgifte: 1805.04.29
Datum ingeschreven:
Afgegeven door: de Haar Zuijlens
Naam gerecht: Afg.gerecht de Haar 1779-1810 (GAV30)
-
akte van indemniteit: 2HF001
Naam vader: Poel, Pieter van der
Naam moeder: NN
Kinderen: 5 (geen namen vermeld)
Kinderen vv:
Datum afgifte: 1756.05.02
Datum ingeschreven:
Afgegeven door: Odijk
Naam gerecht: Ing/Afg.gerecht Themaat 1756-1805 (RAU1974/75)
-
akte van indemniteit: 2HS021
Naam vader: Poel, Pieter van der
Naam moeder: NN
Kinderen: 5 (namen niet vermeld)
Kinderen vv:
Datum afgifte: 1756.05.02
Datum ingeschreven:
Afgegeven door: Odijk
Naam gerecht: Ing.gerecht Vleuten en De Meern 1736-1778 (GAV 1786)
-
akte van indemniteit: 2HS067
Naam vader: Poel, (Pieter) van der
Naam moeder: Sweserijn, (Neeltje)
Kinderen: Teuntje
Kinderen vv:
Datum afgifte: 1770.10.06
Datum ingeschreven:
Afgegeven door: de Haar Zuijlens
Naam gerecht: Ing.gerecht Vleuten en DeMeern 1736-1778 (GAV 1786)
-
Adressen:
tot 02-05-1756   Odijk   [bron: akte van indemniteit]
vanaf 02-05-1756   Themaat   [bron: akte van indemniteit]
van ±1783   Vleuten en de Meern   [bron: inwonerslijsten voormalige gerechten HVV]
Beroep:
van ±1783   warmoersier   [bron: inwonerslijsten voormalige gerechten HVV]
begr_csweserijn.jpg
178 begr csweserijn
Pieter Gerritze trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 23 februari 1745 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met Cornelia (Neeltje Arisze) Sweserijn (afb. 178), 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter Gerritze en Neeltje Arisze: Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 91
Datum: 20-02-1745
Notaris:W. VAN OUDENALLEN
Personen:
Bruidegom: Peter van der Poel
Woonplaats: Odyk
Bruid: Neeltje Aartsen van Sweserengh
Woonplaats: Stoetwegen
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende by kinderloosheid erft langstlevende, met legitieme portie voor vader van echtgenote
met benoeming van langstlevende tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U177a007
Neeltje Arisze is geboren in 1725 in Rijswijk (U), dochter van Aart Sweserijn (ook: van Sweserengh) en Teuntje Bruynincks. Neeltje Arisze is overleden in Themaat, 68 of 69 jaar oud. Zij is begraven op 13 maart 1794 in Vleuten (in de kerk) [bron: NH begraafboek van Vleuten].
Notitie bij overlijden van Neeltje Arisze: overleden op Themaat ten huize van haar zoon Gijsbert van der Poel.
Getuige bij:
08-09-1724   doop Adrianus (Arie) van Haasberg (1724-1777)        
14-03-1745   doop Cornelia van der Poel (1745-1746) [zie V-b,13]   [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Kinderen van Pieter Gerritze en Neeltje Arisze:
begr_kosten_kvpvdpoel.jpg
179 begr kosten kvpvdpoel
1 N.N. van der Poel (afb. 179). Hij of zij is begraven op 24 december 1745 in Odijk [bron: NH begraafboek kosten van Odijk].
2 Gerardus (Geert, Gerrit, Gert) van der Poel, geboren in Odijk. Volgt VI-d.
gijsbertusvdpoel2.jpg
180 gijsbertusvdpoel2
3 Gijsbertus van der Poel (afb. 180), geboren in Odijk. Hij is gedoopt op 4 januari 1748 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Gijsbertus was de volgende getuige aanwezig: Cornelia (Neeltje) van Sweserengh [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Gijsbertus: getuige is Cornelia van der Wiel.
Gijsbertus is overleden, 4 dagen oud. Hij is begraven op 8 januari 1748 in Odijk [bron: NH begraafboek kosten van Odijk].
4 Gijsbertus (Gijsbert Pietersz) van der Poel, geboren in Odijk. Volgt VI-e.
dp_avdpoel_1751.jpg
181 dp avdpoel 1751
5 Arnoldus (Aart) van der Poel (afb. 181), geboren in Odijk. Hij is gedoopt op 13 juni 1751 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Aart was de volgende getuige aanwezig: Willemyntje van Sweserengh (ovl. vóór 1774) [tante moederszijde]. Aart is overleden, 30 jaar oud. Hij is begraven op 4 oktober 1781 in Vleuten [bron: NH begraafboek van Vleuten]. Aart bleef ongehuwd.
6 Antonius (Thoon, Anthony) van der Poel, geboren in Odijk. Volgt VI-f.
7 Nicolaas (Claes, Klaas) van der Poel, geboren in Odijk. Volgt VI-g.
8 Antonia (Teuntje) van der Poel, geboren in Vleuten (De Haar). Zij is gedoopt op 4 oktober 1758 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Teuntje was de volgende getuige aanwezig: Willem Zwezerijn. Teuntje is overleden op 5 januari 1844 om 16:00 in Utrecht (buiten de Tolsteegpoort), 85 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 januari 1844 [bron: overlijdensakte nr. 23]. Bij de overlijdensaangifte van Teuntje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Wijk (1796-1866) [zoon].
Adres:
    Buiten Tolsteeg (wijk K 30), Utrecht    
Teuntje trouwde, 30 jaar oud, op 6 januari 1789 in Schonauwen (Schalkwijk) [bron: trouwboek gerecht van Schonauwen] met Johannes/Adrianus (Adrianus, Janus) van Wijk. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 7 januari 1789 in Jutphaas [bron: RK trouwboek van Jutphaas]. Hij is begraven op 16 september 1801 in Utrecht (Nicolaikerk). Adrianus, Janus is weduwnaar van Maria Kippersluijs (ovl. vóór 1789).
dp_gvdpoel_1746.jpg
182 dp gvdpoel 1746
VI-d Gerardus (Geert, Gerrit, Gert) van der Poel (afb. 182) is geboren in Odijk, zoon van Petrus (Pieter Gerritze) van der Poel (zie V-c) en Cornelia (Neeltje Arisze) Sweserijn. Hij is gedoopt op 13 december 1746 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Geert, Gerrit, Gert was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Klaasz van Rijsenburg (1668-na 1745) [zie IV-b] [grootmoeder vaderszijde]. Geert, Gerrit, Gert is overleden op 27 juni 1818 in Haarzuilens, 71 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juni 1818 [bron: overlijdensakte nr. 3]. Bij de overlijdensaangifte van Geert, Gerrit, Gert waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbert Pietersz van der Poel (1749-1825) [zie VI-e] [broer], Anthonie van Rooijen (geb. 1776) en [waarschijnlijk] Cornelis de Wit (1785-1839). Hij is begraven op 30 juni 1818 in Vleuten.
Notitie bij overlijden van Geert, Gerrit, Gert: Gerardus overleed ’s nachts ten huize van zijn broer Gijsbert.
-
Bron Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-4
Inventarisnr: 1
Kantoorplaats: Maarssen
Memorienr: 57
Registratie datum: 12-11-1818
Overledene Gerrit van den Poel
Overlijdensplaats: Haarzuilens
Overlijdensdatum: 27-06-1818
Nadere informatie nummer op film : 122.

Memorie van aangifte der nalatenschap van Gerrit van der Poel.
Ik ondergetekende Gijs van der Poel landman in qualiteit als broeder van de overledene wonende te Themaat provincie Utrecht kiezende domicilium ten huize van mij zelven in de weg (straat, wijk) no. 1 verklaare dat Gerrit van der Poel daggelder den zevenentwintigste Juny 1818 te Themaat is overleden, en laatst gedomicilieerd geweest is te aldaar provincie Utrecht. Dat het actief van den boedel bestaat in de volgende goederen, te weten niet als eenige kleederen waardig tien gulden f10,-
Dat het passief is samengesteld uit de navolgende lasten, te weten: als begrafeniskosten f40,-
aan Klaas Steenders schoenmaker te Themaat f11,53
(totaal passief) f51,53
-
Notitie bij Geert, Gerrit, Gert: gerecht Themaat
grp: 2ea64
rau: 1975
datum: 1782.12.07
blz: 21v
soort: ingebr. gev.
pt1: Poel, Claas van der, won. Ockhuijsen
pt2: Poel, Gerrit van der (broer)
omschr: 3 koeien in de melk
-
Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1783
Inventarisnummer: 8674
Aktenummer: 127
Naam: Poel, Gerrit van der
Datum: 08-04-1783
Hoedanigheid: huwelijkspartner, bloedverwant
-
Aktenummer:98
Datum:01-11-1783
Soort akte:Huur en verhuur
Notaris:W. GEERLING
Erven Gerrit van den Bosch:
Verhuurder: Adrianus van den Bosch, zoon
Verhuurder: Anthony van den Bosch, zoon
Huurder: Gerrit van der Poel
Woonplaats: Themaet
onroerend goed: 4 mergen bouland; nz Vleutense Wetering
Belendingen: nw en ow: heere van den Ham ww: NN van den Berg de Limige
Gerecht: Vleuten, op Wilderveld
Bijzonderheden:renversaal akte
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U243a005
-
Huur en verhuur
Aktenummer:30
Datum:02-10-1784
Notaris: B. SLUYTERMAN
Personen:
Verhuurder: Cornelis de Wys
Beroep: griffier hove van Utregt
Huurder: Gerrit van der Poel
Woonplaats: Themaat
onroerend goed: 10 mergen boomgaard, bouw en weyland; Vleutense wetering
Belendingen:achter: Middelwetering van Themaat
Gerecht: Themaat
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U230a017
-
Huur en verhuur
Datering: 23-04-1785
Aktenummer: 65
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: C. VAN HEES
Personen:
Verhuurder: Jan de Cupere
Beroep: canonick in den capittele van Oudmunster en capittele St. Jan te Utrecht
Huurder: Gerrit van der Poel
Echtgenoot: x Neeltje Bosland
onroerend goed: 6 mergen boomgaard, bouw-, wey-, en hooyland in 2 perceelen; 4 mergen; Vleutense Weetering
Belendingen: achter: Middelweetering ow : N.N. van den Eyck ww : vicaris Cornelis de Wys 2 mergen hooyland; Middelweetering
Belendingen: achter: tot over den Ouwenaar ow voor: verhuurder ow achter: Arie Meertense Hollaar ww voor: Willem van Byleveld ww achter: erven heer van Ravensway
Gerecht: Themaat 1 1/2 mergen land;
Gerecht: -
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U264b005
-
Op conditien, en Voorwaarden nabeschreven, hebben Gerrit van der Poel, en Neeltje Boschland Echtelieden, woonende op de nabeschreeve Hofsteede verkogt aan, en ten behoeve van Hendrik de Lange, woonende onder den Gerechte van Papenkop en Diemerbroek. Die bij zijne ondertekeninge deezes, ook bekend, van de zelve gekogt te hebben.
Een Hofsteede, bestaande in een huijzinge, bergen en schuur, met dertien en een halff mergen, zoo bouw als weijland.
Edog zoo groot, en klein het zelve geleegen is onder den Gerechte van Themaat.
Waar van zeven, en een halff mergen, daar het Huijs, en getimmer op staat.
Strekken van de Themater Wetering, noordwaards op tot de Middel Wetering toe. Daar aan de oostzijde, de Heer Griffier de Wijs, en aan de westzijde, de Kamere van Schroijestein naast gelegen zijn.
En zes mergen strekkende van de Middel Wetering, tot den Ouwenaar toe, daar oostwaards de Heer Willem Hendrik van Bijleveld, en westwaards Jan Verhoef, en Maarten van Riet, respective naast geland, en gelegen zijn, off wie met recht daar naast geleegen mogte weezen.
Door de Verkopers thans bewoond, en gebruijkt wordende. Dit met alle het geene in de Huijzinge, en verder getimmer, op de grond aard en nagel vast is.
En met zodanige gerechtigheeden, vrijheden, en servituuten als daar toe, en aanbehorende zijn. En specialijk op de last van den Heeren Ordinaris schattingen, en Ongelden, Buur, en Polderlasten daat Jaarlijks uitgaande. En op Last van een Capitaal van Twee Duijzend en Twee Honderd Guldens, door den Heer van Dulken daar op, jeegens Jaarlijkse Renten.
Dit voor, en omme de somme van f 2600-:-: vrijgeld. Zulks den kooper alleen, en in ’t geheel zal moeten betalen. Den XL (4oe) penning, met de 1½ percent, en Tiende verhoging, het opstellen, en schrijven deezes Coopcedulle, met Zeegels, de Leges, en Zegels van Transport, geene uitgezonderd.
Te betalen de Cooppenningen, surmonterende (te bovengaande) de voorszegde Plegte (hypotheek) binnen een maand, na dato. Die dezes nabetaling van welke Kooppenningen, het Transport bij deeze geleegenheijd zal moeten geschieden.
Den koper zal het gekogte, ten zijnen voordeele kunnen aanvaarden.
Ten aanzien van de Landerijen, met Petri ad Cathedram (22 februari).
En ten opsigte van de Huijzinge, en verder getimmer, met primo Maij, beide dezes Jaars 1788.
En daar en tegen verstaan werden in de lasten, en Ongelden te treden met primo Januarij, en Paaschen dezes Jaars 1788.
En in de Renten van de Plegt, met den laatsten verschijndag, tot welke tijden, de Ongelden, en Renten door de Verkopers zullen werden gezuiverd, en betaald.
Staande niet te min het verkogte zedert dato deezes, tot schade, en pericule (eigen ricisco) van den cooper. Tot nakoming, en voldoening van het geene voorschreve staat, verbinden de contrahenten hunne perzoonen, en goederen, dezelve onderwerpende, als na Rechten.
Tot oirconde zijn hier van twee eens luijdende gemaakt, waar van de principaalen geschreven is op Zegel van Zeeven gulden.
En het dubbelt op Zegel van zes stuijvers. En wederzijds ondertekend binnen Utrecht den 5 Januarij 1788. (:onder stond:) met dusdanig X merk waarom geschreven stond, dit merk gesteld door Gerrit van der Poel, Hendrik de Lang, Neeltje Bosland.
Archief R49
Dorpsgerechten
Gerecht Themaat
Inventaris 1975
Jaar 1788 folio 32
-
No.129
Gerrit van der Poel, daghuurder en Neeltje Bosland, Echtel. hebben een kind. Den 31e Augustus 1793 heeft gerrit van der Poelvoor zich en zijne Huisvrouw verklaard tot geen f1000: gegoed te zijn, doch eene vrijwillige gift gedaan.
bron: belasting manualen 1793/95, inv.nr. 2BA0129, HVV
-
No. 68
Gerrit van der Poel, daghuurder en Neeltje Boschland, Echtel.: hebben een zoon genaamd: Jan. Op den 11 January 1796 heeft gerrit van der Poel voor hem en zijn Huijsvrouw verklaard tot geen vijftig gulden gegoed te zijn, doch heeft een vrijwillige gifte gedaan.
bron: belasting manualen 1793/95, inv.nr. 2BB0068, HVV
Geert, Gerrit, Gert bleef kinderloos.
Beroep:
    daghuurder    
Getuige bij:
06-07-1793   doop Petrus van der Poel (1793-1846) [zie VII-g]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
24-08-1798   doop Piet(er) van der Poel (1798-1878) [zie VII-h]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Vleuten]
Geert, Gerrit, Gert:
begr_nboschland.jpg
183 begr nboschland
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 19 mei 1782 in Vleuten [bron: RK trouwboek van Vleuten] met Cornelia (Neeltje) Bosland (ook: Boschland) (afb. 183), 29 jaar oud, nadat zij op 27 april 1784 in Themaat in ondertrouw zijn gegaan [bron: gerecht Themaat]. Bij het burgerlijk huwelijk van Geert, Gerrit, Gert en Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Mie Jaspers.
Notitie bij het huwelijk van Geert, Gerrit, Gert en Neeltje: getuigen zijn Cnelia Bosland en Mie Jaspers.
-
gerecht Themaat
grp: 2ea64
rau: 1975
datum: 1782.04.27
blz: 12
soort: huw. aangifte
pt1: Poel, Gerrit van der, meerderj. jm.
pt2: Bosland, Neeltje, w/v Gerrit Vermeulen
Neeltje is een dochter van Jan Knelisse Bosland en Jacomijntje Teunisse van Rooijen (ook: van Roejen). Zij is gedoopt op 28 februari 1753 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: getuige is Mari van Doorn.
Neeltje is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op 3 juli 1797 in Vleuten (in de kerk) [bron: NH begraafboek van Vleuten]. Neeltje is weduwe van Gerrardus (Gerrit) Vermeulen (1740-1781), met wie zij trouwde op 28 april 1778 in Harmelen [bron: trouwboek gerecht van Harmelen].
Getuige bij:
18-04-1784   doop Gerrit Verhoef (geb. 1784)   [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: RK doopboek van Vleuten]
begr_grijnenburg.jpg
184 begr grijnenburg
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 14 mei 1799 in Vleuten [bron: RK trouwboek van Vleuten] met Margarita (Grietje Jacobsdr) Rijnenburg (afb. 184), 49 jaar oud, nadat zij op 27 april 1799 in IJsselstein in ondertrouw zijn gegaan [bron: trouwboek gerecht van IJsselstein].
Notitie bij het huwelijk van Geert, Gerrit, Gert en Grietje Jacobsdr: Geert van der Poel, wed. v. Neeltje Bosland (Rooms) woonachtig te Vleuten en Margarietha Jacobsdr Rijnenburg woonachtig te IJsselstein, j.d. geb te Lopik (Rooms). o.tr. 27 apr 1799.
Bron: huwelijken RK te IJsselstein.
Grietje Jacobsdr is geboren in Lopik, dochter van Jacobus (Jacob Kornelissen) Rijnenburg en Anna (Aantje Paulussen) Straver. Zij is gedoopt op 4 april 1750 in Cabauw [bron: RK doopboek van Cabauw]. Grietje Jacobsdr is overleden op 20 juni 1810, 60 jaar oud. Zij is begraven op 24 juni 1810 in Vleuten (in de kerk) [bron: NH begraafboek van Vleuten].
Notitie bij Grietje Jacobsdr: Beheersnummer: L001
Archief: Gerecht en heerlijkheid Lopik en Zevenhoven
Type index: Akten van indemniteit (uitgaande) Lopik, 1799
Inventarisnummer: 98a
Folionummer: 79v

Naam: Grietje Jacobsdr Reijnenburg
Leeftijd: 40 jaar
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Uitgever: Municipaliteit Lopik en Lopikerkapel
Datum: 03-05-1799
Inhoud: Deze akte was bestemd voor IJsselstein.
Opmerkingen: Geboren te Lopik.
Geert, Gerrit, Gert en Grietje Jacobsdr bleven kinderloos.
gijsbertusvdpoel3.jpg
185 gijsbertusvdpoel3
VI-e Gijsbertus (Gijsbert Pietersz) van der Poel (afb. 185) is geboren in Odijk, zoon van Petrus (Pieter Gerritze) van der Poel (zie V-c) en Cornelia (Neeltje Arisze) Sweserijn. Hij is gedoopt op 6 juli 1749 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Gijsbert Pietersz was de volgende getuige aanwezig: Cornelia (Neeltje) van Sweserengh [tante moederszijde]. Gijsbert Pietersz is overleden op 4 augustus 1825 om 09:30 in Haarzuilens (Themaat), 76 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 augustus 1825 [bron: overlijdensakte nr. 9]. Bij de overlijdensaangifte van Gijsbert Pietersz waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonie van Rooijen (geb. 1776) en Anthonie van Vliet (geb. 1786). Hij is begraven op 8 augustus 1825 in Vleuten.
Notitie bij overlijden van Gijsbert Pietersz: Overleden ten huize van Anthonie van Vliet.
In de overlijdensakte word abusievelijk vermeld dat Gijsbertus in Woerden zou zijn geboren.
Notitie bij Gijsbert Pietersz: paspoort uitgegeven op 6 september 1813 te Vleuten t.b.v. een reis naar Kevelaer.
signalement: grijze baard, ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, middelmatige mond, ronde kin, zwart haar, zwarte wenkbrauwen, bleke huidskleur, boer van beroep, 1,62 m lang.
bron: binnenlands paspoort (passe-port pour l’interieur) / 2VI023
-
Huur en verhuur
Datering: 28-02-1784
Aktenummer: 4
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: C. VAN HEES
Personen: Verhuurder: Jan de Cupere
Beroep: canonick in den capittele van Oudmunster en capittele St. Jan te Utrecht
Huurder: Gysbert van der Poel
onroerend goed: 11 1/2 mergen boomgaard, bouw-, wey- en hooyland;
Soort object: 11 1/2 mergen boomgaard, bouw-, wey- en hooyland
Gerecht: Themaat
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U264b005
-
Huur en verhuur
Aktenummer: 49
Datum:14-11-1795
Notaris: J. KELFFKENS
Personen:
Verhuurder: Jan de Cupere
Beroep: canonicq capittule van Oudmunster te Utrecht
Huurder: Gysbert van der Poel
Echtgenoot: x Styntje van Oostrum
onroerend goed:11 1/2 morgen boomgaard, bouw-, wey- en hooyland;
Soort object:11 1/2 morgen boomgaard, bouw-, wey- en hooyland
Gerecht: Themaat
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U225a018
-
Huur en verhuur
Datering:17-01-1801
Aktenummer: 34
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: C. VAN HEES
Personen: Verhuurder: Jan de Cupere
Beroep: canonik capittel van Oudmunster te Utrecht
Huurder: Gysbert van der Poel
Echtgenoot: x Styntje van Oostrum
onroerend goed: 16 mergen zoo boomgaard, bouw, wey als hooyland;
Gerecht: Themaat
Bijzonderheden: 3 morgen bos mag worden gerooid en bebouwd en na 3 jaar tot wei- en
hooiland worden gebruikt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U264b012
-
Schuldbekentenis - f 800,- vanwege lening
Datering: 23-05-1801
Aktenummer: 49
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 800,- vanwege lening
Notaris: C. VAN HEES
Personen: Schuldenaar: Gysbert van der Poel
Echtgenoot: x Styntje van Oostrum
Woonplaats: Themaat
Schuldeiser: Jan de Cupere
Beroep: canonick capittel van Oudmunster te Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U264b012
Gijsbert Pietersz bleef kinderloos.
Adres:
    Woonhuis nr. 1, Haarzuilens (Themaat)    
Beroep:
    landman    
Getuige bij:
19-07-1799   doop Cornelia van Wijk (1799-1823)   [oom moederszijde]   [bron: RK doopboek van Utrecht]
28-02-1813   overlijdensaangifte Claes, Klaas van der Poel (1755-1813) [zie VI-g]   [broer]   [bron: overlijdensakte nr. 11]
20-04-1816   overlijdensaangifte Stijntje Goyaldt van Oostrom (1745-1816) [zie VI-e]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 8]
27-06-1818   overlijdensaangifte Geert, Gerrit, Gert van der Poel (1746-1818) [zie VI-d]   [broer]   [bron: overlijdensakte nr. 3]
Gijsbert Pietersz trouwde, 38 jaar oud, op 22 januari 1788 in Vleuten [bron: RK trouwboek van Vleuten] met Christina (Stijntje Goyaldt) van Oostrom, 42 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Gijsbert Pietersz en Stijntje Goyaldt waren de volgende getuigen aanwezig: Dirkje Bijlevelt en Mie Jaspers.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert Pietersz en Stijntje Goyaldt: Gijs(bertus), woonachtig te Themaat, Stijntje (Goyaldt) Oostrom, woonachtig te Maarssen.
-
Consent
Compareerde voor mij onder geschreeve Schout, en Secretaris van Themaat. Gijsbert van der Poel, meerderjarig Jongman. Woonende onder deze Gerechte. Voorzien van een briefje, van een consent van zijn Moeder, De weduwe van Pieter van der Poel. en Steijntje van Oosterom, meerderjarige Dogter. Woonende te Maarssen. Insgelijks voorzien van een briefje van Consent van haar Vader Goijardt van Oosterom. En verzogte dat hunne Huwelijks geboden mogten worden aangetekend ’t Welk bij deze geschied is. Actum den 5en January 1788 (was getekend) Frederik Saxe.
Archief R49
Dorpsgerechten
Gerecht Themaat
Inventaris 1975
-
Jan van Amerongen, Bode van Themaat. Zal op behoorlijke tijd, en plaatse afkondigen de drie Huwelijks Proclamatiën van Gijsbert van der Poel meerderjarig Jongman, woonende onder Themaat. en Steijntje van Oosterom, meerderjarige Dogter, woonende te Maarssen. Zo er iemand ware, die redenen vermeende te hebben, waaromme de voornoemde perzoonen niet in de Huwelijken behooren bevestigd te worden. Die geven zulks aan ter behoorlijke tijd en plaatse, op peene (straffe) van Eeuwig stilswijgen. Actum den 5 Januarij 1788 (was getekend) Frederik Saxe. (verder stond) Ik ondergeschrevene hebbe deze bovenstaande drie Huwelijks Proclamatien ten behoorlijken tijd, en plaatse onverhinderd afgekondigt. Actum den 22en Januarij 1788 (was getekend) J.J. van Ewijk. (verder stond) Op den 22en Januarij 1788 sijn dese bovenstaande perzoonen door Schout en Schepenen van Themaat in den Huwelijken staat bevestigd. Na dat alvorens gebleken is, dat de drie Huwelijks Proclamatien na behoren sijn afgekondigt (was getekend) C. van Veen, Jan Verhoef, F. Saxe secretaris.
inv. nr: 2GC781
RAU Do 1975
-
Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 20
Datum:12-01-1788
Notaris: J. KELFFKENS
Personen:
Bruidegom: Gysbert van de Poel
Woonplaats: Themaat
Bruid: Styntje van Oostrom
Woonplaats: Maarsen
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende met benoeming van de langstlevende tot voogd by kinderloosheid erft langstlevende behoudens legitieme portie voor ouders van eerststervende
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U225a015
Stijntje Goyaldt is geboren in Westbroek, dochter van Goeijard (Goijert) van Oosterom en Johanna Jansen. Zij is gedoopt op 23 juli 1745 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen]. Stijntje Goyaldt is overleden op 19 april 1816 om 08:00 in Themaat, 70 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1816 [bron: overlijdensakte nr. 8]. Bij de overlijdensaangifte van Stijntje Goyaldt was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Pietersz van der Poel (1749-1825) [zie VI-e] [echtgenoot]. Zij is begraven op 25 april 1816 in Vleuten (in de kerk).
Getuige bij:
04-08-1808   doop Cornelia van der Poel (1808-1861) [zie VI-g,4]   [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: RK doopboek van Vleuten]
dp_avdpoel_1753.jpg
186 dp avdpoel 1753
VI-f Antonius (Thoon, Anthony) van der Poel (afb. 186) is geboren in Odijk, zoon van Petrus (Pieter Gerritze) van der Poel (zie V-c) en Cornelia (Neeltje Arisze) Sweserijn. Hij is gedoopt op 11 augustus 1753 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Thoon, Anthony was de volgende getuige aanwezig: Agnes van der Poel (geb. ±1720) [zie IV-b,4] [tante vaderszijde]. Thoon, Anthony is overleden op 2 oktober 1802 in IJsselstein (Knollemanshoek), 49 jaar oud. Hij is begraven op 5 oktober 1802 in IJsselstein [bron: NH begraafboek kosten van IJsselstein]. Thoon, Anthony trouwde, 32 jaar oud, op 19 februari 1786 in IJsselstein [bron: trouwboek gerecht van IJsselstein] met Maria Cornelisdr van der Linden, 24 jaar oud, nadat zij op 28 januari 1786 in IJsselstein in ondertrouw zijn gegaan [bron: trouwboek gerecht van IJsselstein]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19 februari 1786 in IJsselstein [bron: RK trouwboek van IJsselstein].
Notitie bij het huwelijk van Thoon, Anthony en Maria: getuigen zijn Willem Velings en Maria Velings.
-
Proclamatie
Jan van Amerongen, Gerechtsbode tot Vleuten, zal ter behoorlijke tijd en plaatse doen afkondigen, de drie Huwelijks Proclamatien van Anthonij van der Poel meerderjarig Jongman, en Maria van der Linden, oud 25 Jaren.
Gebore onder den Gerechte van den IJsseldijk. Zoo er iemand waare die vermeijnde redene te hebben, waarom voornoemde perzoonen niet in den Huwelijkse staat bevestigd werde, geve zulks aan ter behoorlijke tijde en plaatse.
Actum Utrecht, 27 Januarij 1786 (:was getekend:) J.C. Pronckert secretaris (:onder stond:) Ik ondergeschreve bekenne de drie Huwelijks proclamatiën van hier inne genoemde perzoonen nabehouden onverhinderd te hebben afgekondigt. (:was getekend:) J.J. van Ewijk. Actum, den 13 februarij 1786.
archief R49
Dorpsgerechten
Gerecht Themaat
Inventaris 1975
Jaar 1786
inv. nr: 2GC776
Maria is geboren in IJsselstein (Aan den IJsseldijk), dochter van Cornelis van der Linden en Hendrikje Vianen. Zij is gedoopt op 6 juli 1761 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein].
Notitie bij de geboorte van Maria: getuige is Hermannus van der Linden.
Maria is overleden op 15 oktober 1802 in IJsselstein, 41 jaar oud [bron: RK begraafboek van IJsselstein]. Zij is begraven op 18 oktober 1802 in IJsselstein [bron: NH begraafboek kosten van IJsselstein].
Kinderen van Thoon, Anthony en Maria:
1 Petrus van der Poel. Hij is gedoopt op 14 november 1786 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Claes, Klaas van der Poel (1755-1813) [zie VI-g] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Petrus: getuige is Klaas van der Poel (aan de IJsseldijk).
Petrus is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 9 januari 1787 in IJsselstein [bron: NH begraafboek kosten van IJsselstein].
2 Kees van der Poel. Hij is gedoopt op 11 februari 1789 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein].
Notitie bij de geboorte van Kees: getuige is Kees van der Linden (aan de IJsseldijk).
3 Petrus van der Poel, gedoopt op 6 juli 1793 in IJsselstein. Volgt VII-g.
4 Henricus van der Poel. Hij is gedoopt op 11 augustus 1796 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein].
Notitie bij de geboorte van Henricus: getuige is Aaltje Vosch (op de IJsseldijk).
Henricus is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 18 mei 1798 in IJsselstein [bron: NH begraafboek kosten van IJsselstein].
br_vdpoel_vink.jpg
187 br vdpoel vink
VII-g Petrus van der Poel (afb. 187), zoon van Antonius (Thoon, Anthony) van der Poel (zie VI-f) en Maria Cornelisdr van der Linden. Hij is gedoopt op 6 juli 1793 in IJsselstein [bron: RK doopboek van IJsselstein]. Bij de doop van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Geert, Gerrit, Gert van der Poel (1746-1818) [zie VI-d] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Petrus: getuige is Gerrit van der Poel (aan de IJsseldijk).
Petrus is overleden op 9 september 1846 om 04:00 in Broek c.a. (huis no. 3), 53 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 september 1846 [bron: overlijdensakte nr. 42]. Petrus bleef kinderloos.
Adressen:
tot 05-1840   Achthoven   [bron: bevolkingsregister Broek, Thuil en ’t Weegje 1840-1860]
vanaf 05-1840   huis nr. 3, Broek c.a.   [bron: bevolkingsregister Broek, Thuil en ’t Weegje 1840-1860]
Beroep:
    arbeider    
Religie:
    Rooms Katholiek    
Petrus trouwde, 46 jaar oud, op 10 mei 1840 in IJsselstein [bron: huwelijksakte nr. 9] met Maria (Marrigje, Margie) Vink, 47 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Petrus en Marrigje, Margie waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van der Hoef (1773-1841), Adamus Kessler (geb. 1799), Cornelis Janszoon de Haan (1803-1847) en Antonie Ulrich (1803-1870). Marrigje, Margie is geboren in Jaarsveld, dochter van Jan Vink en Johanna (Hanna) Straver. Zij is gedoopt op 22 augustus 1792 in Cabauw [bron: RK doopboek van Cabauw]. Marrigje, Margie is overleden op 4 april 1866 om 06:00 in Benschop (huis nr. 10), 73 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 april 1866 [bron: overlijdensakte nr. 10]. Bij de overlijdensaangifte van Marrigje, Margie was de volgende getuige aanwezig: Antonie de Jong (1817-1900) [neef].
Beroep:
    dienstmeid    
nicolaasvdpoel.jpg
188 nicolaasvdpoel
VI-g Nicolaas (Claes, Klaas) van der Poel (afb. 188) is geboren in Odijk, zoon van Petrus (Pieter Gerritze) van der Poel (zie V-c) en Cornelia (Neeltje Arisze) Sweserijn. Hij is gedoopt op 24 juni 1755 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Claes, Klaas was de volgende getuige aanwezig: Lijsje, Leisjen Boetselaer (ook: Butselaer) (±1703-1781) [zie V-b] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Claes, Klaas is overleden op 27 februari 1813 om 21:00 in Vleuten (woonhuis nr. 1 Themaat), 57 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1813 [bron: overlijdensakte nr. 11]. Bij de overlijdensaangifte van Claes, Klaas was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Pietersz van der Poel (1749-1825) [zie VI-e] [broer]. Hij is begraven op 2 maart 1813 in Vleuten [bron: NH begraafboek van Vleuten].
Notitie bij overlijden van Claes, Klaas: Overleden ten huize van zijn broer Gijsbert wonende op Themaat.
Notitie bij Claes, Klaas: inv. nr: 2GC775
datum: 1782.12.07
bron: RAU Do 1975

7-12-1782
Compareerde voor mij ondergeschreve Secretaris van Themaat, Claas van der Poel woonende op Ockhuijze. De welke verklaarde, van Gerrit van der Poel desselfs Broeder, ter Leen te geeven van dato deezes, tot primo November 1783.
Twee gebonte melkkoeijen, zijnde de eene een vaal bont, in hebbende het derde kalff. En een zwart grimmel, in hebbende het vijfde kalff. Actum 7 December 1782 (:onder stond:) dit is het merk X van Claas van der Poel (onder stond) compareerden ter gemelde tijd, Gerrit van der Poel, de welke verklaarde, gemelte beesten ter Leen ontfangen (:onder stond:) dit is het X merk van Gerrit van der Poel (lager stond) mij present J.C. Pronckert.
archief R 49
Dorpsgerechten
Gerecht Themaat
inventaris 1975
Jaar 1782
-
Aktenummer:103
Datum: 01-08-1801
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 500-0-0 vanwege lening
Notaris: T. KOPPEN
Schuldenaar: Klaas van der Poel
Woonplaats: Odyk
Schuldeiser: Jan Uytewaal de oudste
Woonplaats: Schalkwyk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U270a022
-
Akte Inventarisnummer U242a28, aktenummer 93
Aktedatum 18-10-1806
Aktesoort Kwitantie
Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Claas van der Poel
Naam echtgenote eerste partij: x Jannetje van den Berg, dochter van + Cornelis van den Berg en
: Dirkje Blankevoort
Naam eerste partij: Josephus Nahuis (Joseph Nathaus)
Naam echtgenote eerste partij: x Geertruy van den Berg, zuster
Naam eerste partij: Cornelia van den Berg, zuster
Naam tweede partij: Dirkje Blankevoort, eerder wed. Hendrik Baars, moeder
Naam echtgenote tweede partij: laatst wed. Cornelis van den Berg
Samenvatting inhoud akte: voor voldoening vaderlyk versterf
Bijzonderheden: 2 kinderen van + Cornelis van den Berg en Dirkje Blankevoort zyn na
: hun vader overleden, en één andere dochter Hendrikje van den Berg,
: gehuwd met Arie Rosemaale, is nog in leven
Adres:
    Ockhuisen    
Getuige bij:
14-11-1786   doop Petrus van der Poel (1786-1787) [zie VI-f,1]   [oom vaderszijde]   [bron: RK doopboek van IJsselstein]
Claes, Klaas trouwde, 42 jaar oud, op 5 november 1797 in Maarssen [bron: RK trouwboek van Maarssen] met Joanna (Jannigje) van den Berg, 23 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Claes, Klaas en Jannigje waren de volgende getuigen aanwezig: Eva van de Bilt en Theodorus van den Broek. Jannigje is geboren in Maarssen (Lagerweij), dochter van Cornelis (Kees) van den Berg en Dirkje Tuinis Blankevoort. Zij is gedoopt op 15 april 1774 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen]. Bij de doop van Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Toon Baars. Jannigje trouwde later op 27 februari 1816 in Zevenhoven (gem. Nieuwkoop) [bron: huwelijksakte nr. 2] met Gerrit Weldam (geb. 1772).
Beroep:
    werkster    
Kinderen van Claes, Klaas en Jannigje:
1 Piet(er) van der Poel, geboren in Vleuten (De Haar). Volgt VII-h.
begr_nnvdpoel.jpg
189 begr nnvdpoel
2 Maria van der Poel (afb. 189), geboren in Vleuten (De Haar). Zij is gedoopt op 23 januari 1801 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Henrica (Hendrikje) van den Berg (1769-1818) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: getuige is Hendrikje Roosemaal.
Maria is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 19 december 1803 in Vleuten (in de kerk) [bron: NH begraafboek van Vleuten].
3 Cornelis van der Poel, geboren in Haarzuilens (Themaat). Volgt VII-i.
4 Cornelia van der Poel. Zij is gedoopt op 4 augustus 1808 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Stijntje Goyaldt van Oostrom (1745-1816) [zie VI-e] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Cornelia is overleden op 20 oktober 1861 om 16:30 in Haarzuilens (huis nr. 16), 53 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 oktober 1861 [bron: overlijdensakte nr. 10]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis (van) Bunschoten (1805-1878) [echtgenoot] en [waarschijnlijk] Martinus Versteeg (1808-1867).
Beroep:
    dienstmeid, boerenmeid    
Cornelia trouwde, 34 jaar oud, op 3 mei 1843 in Jutphaas [bron: huwelijksakte nr. 4] met Cornelis (van) Bunschoten, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Marsman (1777-1844), Gijsbertus van Dorssen (1796-1853), Gerrit Westbroek (geb. 1800) en Daniel Bernardus Bongaards (1803-1882). Cornelis is geboren in Maarssen (Maarssenbroek), zoon van Pieter (van) Bunschoten en Antonia (Teuntje) Oosterlaak. Hij is gedoopt op 7 december 1805 in Maarssen [bron: RK doopboek van Maarssen]. Cornelis is overleden op 26 mei 1878 om 11:00 in Vleuten, 72 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 mei 1878 [bron: overlijdensakte nr. 19]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Willem van Rijnsoever (1838-1930) [schoonzoon].
Adressen:
    huis nr. 16, Haarzuilens (t.t.v. de geboorte van Johanna 1850)    
    (wijk A 149), Vleuten (t.t.v. het overlijden van Cornelis 1878)    
Beroep:
    arbeider; boerenknecht    
Getuige bij:
21-10-1861   overlijdensaangifte Cornelia van der Poel (1808-1861) [zie VI-g,4]   [echtgenoot]   [bron: overlijdensakte nr. 10]
br_vdpoel_wollenberg.jpg
190 br vdpoel wollenberg
VII-h Piet(er) van der Poel (afb. 190) is geboren in Vleuten (De Haar), zoon van Nicolaas (Claes, Klaas) van der Poel (zie VI-g) en Joanna (Jannigje) van den Berg. Hij is gedoopt op 24 augustus 1798 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Bij de doop van Piet(er) was de volgende getuige aanwezig: Geert, Gerrit, Gert van der Poel (1746-1818) [zie VI-d] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Piet(er): getuige is Gert van der Poel.
Piet(er) is overleden op 17 mei 1878 om 20:00 in Jutphaas, 79 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 mei 1878 [bron: overlijdensakte nr. 25]. Bij de overlijdensaangifte van Piet(er) waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Teunisse van Vulpen (geb. 1824) en Albertus Jacobus van den Heiligenberg (geb. 1850).
Notitie bij Piet(er): Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, kort voorhoofd, donkerblauwe ogen, spitse kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, merkbare tekenen aan de bovenlip, lengte 1 el, 6 palm, 2 duim, 8 streep, registratienummer 4349.
-
Catharina van der Poel, nicht van Pieter woonde tot 2 juli 1880 in bij het gezin Van der Poel x Wollenberg.
Adres:
van 1870 tot 17-05-1878   Nedereind 141 (wijk A 125), Jutphaas (tegenwoordig Nedereindseweg 574, Rijnenburg, Nieuwegein)   [bron: bevolkingsregister Jutphaas]
Beroep:
    arbeider    
Piet(er) trouwde, 24 jaar oud, op 15 januari 1823 in Jutphaas [bron: huwelijksakte nr. 2] met Hendrina Wollenberg, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Piet(er) en Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Marsman (1777-1844), Barend Hulsdonk (geb. 1778), Samuel van Hulstijn (1781-1859) en Albert van Bentum (geb. 1790). Hendrina is een dochter van Hendrik (van den) Wollenberg en Catharina Gijsbertsdr (Caatje) Kippersluijs. Zij is gedoopt op 13 oktober 1798 in Jutphaas [bron: RK doopboek van Jutphaas]. Hendrina is overleden op 2 april 1880 om 06:00 in Jutphaas, 81 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1880 [bron: overlijdensakte nr. 18].
Adres:
tot 02-04-1880   (wijk A 141), Jutphaas    
Kinderen van Piet(er) en Hendrina:
1 Nicolaas van der Poel, geboren op 21 september 1828 in Jutphaas. Volgt VIII-f.
2 Hendrik van der Poel, geboren op 5 juni 1830 in Jutphaas. Volgt VIII-g.
br_vdpoel_kolsteeg.jpg
191 br vdpoel kolsteeg
VIII-f Nicolaas van der Poel (afb. 191) is geboren op 21 september 1828 om 21:00 in Jutphaas [bron: geboorteakte nr. 56], zoon van Piet(er) van der Poel (zie VII-h) en Hendrina Wollenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1828 [bron: geboorteakte nr. 56]. Nicolaas is overleden op 10 juli 1889 om 18:30 in Amsterdam (Binnengasthuis kanton 2 no 10), 60 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 5651]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 juli 1889 [bron: overlijdensakte nr. 5651].
Notitie bij Nicolaas: Beschrijving nationale militie: breed aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, platte neus, gewone mond, spitse kin, blond haar, blonde wenkbrauwen,1 el, 6 palm, 4 duim, 4 streep lang.
Nicolaas heeft gediend onder het 1e Regiment Infanterie.
Adressen:
vanaf 04-11-1851   Onder Catharijne/Aan het Blaauwehek (wijk L 229), Utrecht (wijk L 229 stond officieel te boek als Vaartschen Rijn)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1850-1860]
van ±1852   Fredriksoord (wijk K 208d), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1850-1860]
van voor 1859 tot 22-10-1867   Kroonsteeg (wijk K 185), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht]
van 22-10-1867 tot 21-12-1869   Keukenstraat 10 (wijk A 1023), Utrecht (wijk A 1023: kadastraal bekend sectie B no. 3050)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
van 25-12-1869 tot 24-03-1871   Lange Lauwerstraat (wijk H 65), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
vanaf 24-03-1871   (wijk B 98), Rotterdam (Overschie)    
van ±1875   Rubroekstraat 63/1c, Rotterdam   [bron: adresboek Rotterdam 1875]
van ±1878   Rubroekstraat 77a, Rotterdam   [bron: adresboek Rotterdam 1878]
van 08-09-1879 tot 07-1885   Foeliedwarsstraat 26 2 hoog achterkamer, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
van 07-1885 tot 1889   Keet f232, in een ark liggende Zeeburgervaart, Amsterdam (De Zeeburgervaart is een oude benaming voor het kanaal dat vanuit de Muiderpoort oostwaarts langs de Mauritskade loopt)   [bron: huwelijksakte Pieternella en Adrianus van Kolsteren]
Beroep:
    metselaar, metselaarsknecht    
Nicolaas:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 12 november 1851 in Jutphaas [bron: huwelijksakte nr. 16] met Pieternella Kolsteeg, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Nicolaas en Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Westbroek (geb. 1800), Willem Marsman (geb. 1816), Johannes Gerardus Geelen (geb. 1820) en Henricus van Dorssen (geb. 1825). Pieternella is geboren op 26 maart 1829 om 04:00 in Jutphaas [bron: geboorteakte nr. 14], dochter van Stephanus (Steven) Kolsteeg en Petronella Johanna (Pieternella) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 maart 1829 [bron: geboorteakte nr. 14]. Pieternella is overleden op 15 juni 1861 om 18:00 in Utrecht (Kroonsteeg K no. 185), 32 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 700]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juni 1861 [bron: overlijdensakte nr. 700].
Notitie bij Pieternella: in het bevolkingsregister ook Kaalsteeg genoemd.
Beroep:
    dienstbaar    
2e_kattenburgerdwarsstraat6.jpg
192 2e kattenburgerdwarsstraat6
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 25 juni 1862 in Utrecht [bron: huwelijksakte nr. 221] met Petronella Johanna (Pieternella) Soesbergen (afb. 192), 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Nicolaas en Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Martinus van Giessen (ook: van Geessen) (1792-1870), Willem Hendrik Molijn (geb. 1803), Jan Smit Tjabring (geb. 1808) en Josephus Vermeulen (geb. 1826). Pieternella is geboren op 17 mei 1831 om 01:00 in Utrecht (Tolsteegpoort K no. 279) [bron: geboorteakte nr. 673], dochter van Johannes van Soesbergen en Johanna van Beek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 mei 1831 [bron: geboorteakte nr. 673]. Pieternella is overleden na 1896 in Amsterdam?, minstens 65 jaar oud. Pieternella is weduwe van Hendrik van der Poel (1830-1859), met wie zij trouwde op 20 mei 1857 in Utrecht [bron: huwelijksakte nr. 148], zie VIII-g.
Notitie bij Pieternella: Petronella Johanna was t.t.v. de geboorte van Hendrik (in 1860) reeds weduwe en woonde bij haar stiefvader Johannes van der Velden (oud 58 jaren, metselaar) in de Wijdesteeg K 52 te Utrecht.
Adressen:
tot 01-11-1859   Nedereind (wijk A 104), Jutphaas (samen met dochter Johanna)   [bron: bevolkingsregister Jutphaas 1850-1860]
van 01-11-1859 tot 08-05-1869   Wijdesteeg (wijk K 52), Utrecht (samen met dochter Johanna)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
vanaf 1874   2e Kattenburgerdwarsstraat 6, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam 1874-1893]
van 08-09-1879 tot 07-1885   Foeliedwarsstraat 26 2 hoog achterkamer, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam 1874-1893]
vanaf 07-1885   Keet f232, in een ark liggende Zeeburgervaart, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
Beroep:
    dienstmeid    
Kinderen van Nicolaas en Pieternella (1):
1 Stephanus (Steven) van der Poel, geboren op 4 september 1852 om 08:00 in Utrecht [bron: geboorteakte nr. 1212]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 september 1852 [bron: geboorteakte nr. 1212]. Steven is overleden na 1871 in Rotterdam?, minstens 19 jaar oud.
vd_poel_x_kolsteren.jpg
193 vd poel x kolsteren
2 Pieternella (Petronella) van der Poel (afb. 193), geboren op 18 augustus 1854 om 23:00 in Utrecht [bron: geboorteakte nr. 1078]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 augustus 1854 [bron: geboorteakte nr. 1078]. Petronella is overleden op 21 december 1937 om 17:00 in Rotterdam, 83 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 4924]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 december 1937 [bron: overlijdensakte nr. 4924].
Adressen:
van 25-03-1871 tot 11-11-1872   Neude (wijk G 56), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
vanaf 11-11-1872   Rotterdam (Overschie)    
van ±1885   Boompjes 45, Rotterdam (ten tijde van het huwelijk; Op dit adres was woonachtig dhr. C. J. Baron van Nispen tot Pannerden)   [bron: huwelijksbijlage]
Beroep:
    dienstbode    
br_kolsterenxvdpoel1.jpg
194 br kolsterenxvdpoel1
Petronella trouwde, 30 jaar oud, op 13 mei 1885 in Rotterdam [bron: huwelijksakte nr. 406] met Adrianus Kolsteren (afb. 194), 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Adrianus: Adrianus woonde ten tijde van het huwelijk in de Eleonorastraat 40 en Pieternella op Boompjes 45. Na het huwelijk ging het echtpaar wonen in de Eleonorastraat 40.
Adrianus is geboren op 13 mei 1859 in Rotterdam, zoon van Adrianus Kolsteren en Margaretha Andriesen. Adrianus is overleden op 10 februari 1941 in Rotterdam, 81 jaar oud. Hij is begraven op 14 februari 1941 in Rotterdam (Crooswijk) [bron: overlijdensadvertentie Rotterdamsch nieuwsblad].
Adressen:
vanaf 13-05-1885   Eleonorastraat 40, Rotterdam (De Eleonorastraat liep van de Goudsesingel naar de Lange Warande. Ze werd op 29 juli 1878 door de stad van de verschillende eigenaren overgenomen. Bij besluit B. 25 november 1941 werd de naam ingetrokken.)    
vanaf 1889   2e Lombardstraat 88, Rotterdam (De 2e Lombardstraat liep van de Pompenburgsingel naar de Kaasmarkt. Bij besluit B. 30 juni 1942 werden de namen ingetrokken.)   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1895   2e Lombardstraat 69, Rotterdam   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1898   2e Lombardstraat 79, Rotterdam   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1901   2e Lombardstraat 85, Rotterdam   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1911   2e Lombardstraat 87a, Rotterdam   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1914   St. Laurensstraat 19, Rotterdam (Deze straat liep van de Coolsingel naar het Grotekerkplein. Ze was genoemd naar de aan dit plein staande Grote- of Sint-Laurenskerk en liep over het tracé van vier oude straten: de Korte Torenstraat, het Gedempte Blindemanswater, het Gedempte Franschewater en het Gedempte Spinhuiswater. Bij besluit B. 30 juni 1942 werd de naam ingetrokken.)   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1916   Oosteinde 9a, Rotterdam (Vóór de annexatie van Kralingen door Rotterdam in 1895 liep ongeveer ter plaatse van deze straat de oostelijke grens van de stad.)   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1918   St. Laurensstraat 19a, Rotterdam   [bron: adresboek Rotterdam]
tot 1941   Van der Werffstraat 39/1, Rotterdam   [bron: overlijdensadvertentie Rotterdamsch nieuwsblad]
Beroepen:
tot 1891   schavenmaker   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1891   schoenmaker   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1895   schavenmaker   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1903   bierbottelaar   [bron: adresboek Rotterdam]
van 1904 tot 1909   bierverkoper   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1909   loopknecht    
vanaf 1912   broodbezorger   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1916   melkrijder   [bron: adresboek Rotterdam]
vanaf 1918   bakkersknecht   [bron: adresboek Rotterdam]
3 Hendrikus van der Poel, geboren op 6 februari 1859 om 03:00 in Utrecht [bron: geboorteakte nr. 209]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 februari 1859 [bron: geboorteakte nr. 209]. Hendrikus is overleden op 4 april 1859 om 05:00 in Utrecht, 1 maand oud [bron: overlijdensakte nr. 446]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 april 1859 [bron: overlijdensakte nr. 446]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Jan Smit Tjabring (geb. 1808).
4 Hendrik van der Poel, geboren op 2 mei 1860 om 08:00 in Utrecht (Kroonsteeg K 84) [bron: geboorteakte nr. 702]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 mei 1860 [bron: geboorteakte nr. 702]. Hendrik is overleden op 22 mei 1860 om 04:00 in Utrecht (Kroonsteeg K 84), 20 dagen oud [bron: overlijdensakte nr. 911]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 mei 1860 [bron: overlijdensakte nr. 911].
Kinderen van Nicolaas en Pieternella (2):
5 Petronella Johanna van der Poel, geboren op 2 augustus 1862 om 04:00 in Utrecht [bron: geboorteakte nr. 1113]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 augustus 1862 [bron: geboorteakte nr. 1113].
Adressen:
tot 11-1880   Foeliedwarsstraat 26 2 hoog achterkamer, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
van 11-1880 tot 12-1881   dl40/f133, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
van 12-1881 tot 05-1882   Foeliedwarsstraat 26 2 hoog achterkamer, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
van 05-1882 tot 08-1882   dl337/f63, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
van 08-1882 tot 11-1884   Foeliedwarsstraat 26 2 hoog achterkamer, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
van 11-1884 tot 02-1887   Kleine Kattenburgerstraat 87, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 02-1887   deel193/blad217, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
6 Nicolaas van der Poel, geboren op 3 mei 1865 in Utrecht. Volgt IX-h.
7 Johanna Petronella van der Poel, geboren op 20 mei 1872 om 22:00 in Rotterdam (Overschie) [bron: geboorteakte nr. 81]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 mei 1872 [bron: geboorteakte nr. 81]. Johanna is overleden in Amsterdam?.
Adressen:
tot 08-07-1885   Foeliedwarsstraat 26 2 hoog achterkamer, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 08-07-1885   Keet f232, in een ark liggende Zeeburgervaart, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
br_vdpoelxvreenen.jpg
195 br vdpoelxvreenen
IX-h Nicolaas van der Poel (afb. 195) is geboren op 3 mei 1865 om 23:00 in Utrecht [bron: geboorteakte nr. 758], zoon van Nicolaas van der Poel (zie VIII-f) en Petronella Johanna (Pieternella) Soesbergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 mei 1865 [bron: geboorteakte nr. 758]. Nicolaas is overleden op 17 mei 1949 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Beschrijving nationale militie: ovaal aangezicht, laag voorhoofd, grijze ogen, grote neus, grote mond, ronde kin, blond haar, blonde wenkbrauwen, schoenmaker, 1,702 m lang. Vanwege broederdienst vrijgesteld.
Adressen:
tot 07-1885   Foeliedwarsstraat 26 2 hoog achterkamer, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 07-1885   Keet f232, in een ark liggende Zeeburgervaart, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
tot 13-05-1896   St. Jacobstraat 11, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
van 22-05-1896 tot 14-03-1899   Tuinstraat 38, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 14-03-1899   Looiersgracht 82 ii, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
Beroepen:
van 1922 tot 1925   schoenmaker; werkman    
vanaf 1925   voorman bij de gemeentelijke Publieke Werken   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
Getuige bij:
08-02-1893   huwelijk Hendrik van der Poel (1860-vóór 1943) en Cornelia Hendrika van Hooijdonk (1858-1943) [zie IX-i]   [broer bruidegom]   [bron: huwelijksakte nr. 281 reg.3;fol.47]
Nicolaas trouwde, 31 jaar oud, op 13 mei 1896 in Amsterdam [bron: reg.13;fol.5v] met Lena Justina Louisa van Reenen, 29 jaar oud, nadat zij op 30 april 1896 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: huwelijksbijlage].
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Lena: Nicolaas woonde t.t.v. het huwelijk in de Sint Jacobstraat 11 en Lena in de Weteringschans 140 te Amsterdam.
Lena is geboren op 17 maart 1867 om 01:00 in Amsterdam (Wittenburgerstraat F 311) [bron: geboorteakte], dochter van Machiel Allards van Reenen en Klaaske Wiepkes Raukema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 maart 1867 [bron: geboorteakte]. Lena is overleden op 16 augustus 1944 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Lena:
1 Nicolaas van der Poel, geboren op 5 oktober 1897 in Amsterdam (Tuinstraat 38). Volgt X-m.
2 Cornelia Petronella van der Poel, geboren op 20 december 1899 om 16:00 in Amsterdam (Looiersgracht 82) [bron: geboorteakte nr. 15254]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 december 1899 [bron: geboorteakte nr. 15254]. Cornelia is overleden op 28 november 1979 in Amsterdam, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 3 december 1979 in Amsterdam (crematorium Westgaarde).
Religie:
    Nederlands Hervormd    
Cornelia:
huw_stenekesxvdpoel.jpg
196 huw stenekesxvdpoel
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 12 juli 1922 in Amsterdam [bron: huwelijksakte nr. 500, reg.8E;fol.7v] met Simon Stenekes (afb. 196), 25 jaar oud, nadat zij op 27 juni 1922 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: huwelijksbijlage nr. 141].
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Simon: Simon was t.t.v. het huwelijk woonachtig aan de Looiersgracht 42 te Amsterdam en Cornelia Petronella eveneens aan de Looiersgracht 82ii te Amsterdam.
Simon is geboren op 26 december 1896 in Sneek [bron: geboorteakte nr. A 346], zoon van Cornelis Stenekes en Anna Maria van Ingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 december 1896 [bron: geboorteakte nr. A 346]. Simon is overleden op 10 september 1958 in Amsterdam, 61 jaar oud. Hij is begraven op 15 september 1958 in Amsterdam (Begraafplaats Vredenhof).
Beroep:
    fabrieksarbeider, karrijder, wagenpoetser, tuinman    
Religie:
    Rooms Katholiek    
Getuige bij:
15-04-1925   huwelijk Nicolaas van der Poel (1897-na 1975) en Elisabeth Cornelia van Putten (1900-1972) [zie X-m]   [zwager bruidegom]   [bron: reg.4A;fol. 50v]
(2) trouwde, minstens 59 jaar oud, na 1958 met Theodorus Johannes Schoorl. Theodorus is overleden op 7 augustus 1971.
3 Pieter Johannes van der Poel, geboren op 23 september 1901 in Amsterdam (Looiersgracht 82). Volgt X-n.
lena_justina_louisa_vd_poel.jpg
197 lena justina louisa vd poel
4 Lena Justina Louisa van der Poel (afb. 197), geboren op 31 januari 1903 in Amsterdam. Lena is overleden op 14 maart 1989 in Eindhoven, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stamboom Muskens].
Beroep:
    huishoudster, winkelbediende    
Lena:
huw_engelenxvdpoel.jpg
198 huw engelenxvdpoel
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 12 mei 1926 in Amsterdam [bron: huwelijksakte nr. 234/reg.5B;fol.25] met Willem Hendrik Engelen (afb. 198), 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lena en Willem was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas van der Poel (1897-na 1975) [zie X-m] [broer bruid]. Het huwelijk werd ontbonden op 4 september 1936 [bron: Genlias]. Willem is geboren op 17 april 1901 in Amsterdam, zoon van Gerardus Wilhelmus Engelen en Helena Johanna Gerdina Bramlage. Willem is overleden omstreeks 1980 in USA, ongeveer 79 jaar oud.
Beroep:
    werkman    
joannes_troost.jpg
199 joannes troost
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 26 juli 1940 in Eindhoven [bron: Stamboom Muskens] met Joannes Lambertus Cornelis Troost (afb. 199), 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 8 maart 1972 in Eindhoven. Joannes is geboren op 27 april 1912 in Gestel, zoon van Arnoldus Antonius (Nol) Troost en Henrica Louisa (Rika) Bogers. Joannes is overleden op 24 december 1993 in Eindhoven, 81 jaar oud. Joannes begon later een relatie na 1972 met Antonetta (Net) van den Eijnden.
Notitie bij Joannes: Jo werd geboren in Gestel werd later bakker en werkte in een bakkerswinkel op de kloosterdreef, na zijn trouwen is hij in de Margrietstraat gaan wonen waar de drie kinderen ook zijn geboren, na de oorlog ging hij met zijn gezin naar Amsterdam en was daar bakker in loondienst, het gezin ging wonen op de Bos en Lommerweg 9 in Amsterdam en had daar ook een eigen koekjeszaak, in 1953 weer terug naar Eindhoven waar ze woonde Kasteelweg 20, Jo werkte bij Bakkerij Bertrams in de Gagelstraat, eind jaren 50 werkte hij aan de lakmachines van Drukkerij Gestel en Zn. in de Heilige Geeststraat waar ze ook gingen wonen vooraan in de kleine huisjes aan de kant van de Kleine Berg, later werd hij Portier bij Gestel en verhuisde ze verderop in de straat boven de garage van drukkerij Gestel. Na zijn scheiding heeft Jo nog 20 jaar samengewoond met Netje van de Eijnden op de Lieve de Keijlaan en later in verzorgingstehuis Den Eerdbrand, waar hij ook gestorven is.
Beroep:
    bakker, portier    
br_vdpoelxvputten.jpg
200 br vdpoelxvputten
X-m Nicolaas van der Poel (afb. 200) is geboren op 5 oktober 1897 om 23:00 in Amsterdam (Tuinstraat 38) [bron: geboorteakte nr. 11887], zoon van Nicolaas van der Poel (zie IX-h) en Lena Justina Louisa van Reenen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 oktober 1897 [bron: geboorteakte nr. 11887]. Nicolaas is overleden na 1975, minstens 78 jaar oud. Nicolaas bleef kinderloos.
Adressen:
    Jan van Galenstraat 253 II, Amsterdam   [bron: persoonskaart bevolking Amsterdam]
vanaf 17-06-1966   Fridtjof Nansenhof 23hs, Amsterdam (In Amsterdam wordt een benedenwoning met huis aangeduid (afgekort hs))   [bron: persoonskaart bevolking Amsterdam]
vanaf 10-04-1975   Parklaan 2, Veldhoven   [bron: persoonskaart bevolking Amsterdam]
Beroep:
    hoofd monteur gem. telef. vakwerkman 1e klas   [bron: persoonskaart bevolking Amsterdam]
Getuige bij:
31-07-1924   huwelijk Pieter Johannes van der Poel (1901-1967) en Hendrika Johanna Monden (geb. 1903) [zie X-n]   [broer bruidegom]   [bron: huwelijksakte nr. 482/Reg.8D fol. 49v]
12-05-1926   huwelijk Willem Hendrik Engelen (1901-±1980) en Lena Justina Louisa van der Poel (1903-1989) [zie IX-h,4]   [broer bruid]   [bron: huwelijksakte nr. 234/reg.5B;fol.25]
Nicolaas trouwde, 27 jaar oud, op 15 april 1925 in Amsterdam [bron: reg.4A;fol. 50v] met Elisabeth Cornelia van Putten, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Nicolaas en Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Simon Stenekes (1896-1958) [zwager bruidegom]. Elisabeth is geboren op 9 juni 1900 in Amsterdam, dochter van Antonius van Putten en Theodora Everdina Joosten. Elisabeth is overleden op 18 november 1972 in Amsterdam, 72 jaar oud.
br_pjvdpoelxmonden.jpg
201 br pjvdpoelxmonden
X-n Pieter Johannes van der Poel (afb. 201) is geboren op 23 september 1901 om 18:00 in Amsterdam (Looiersgracht 82) [bron: geboorteakte nr. 11498], zoon van Nicolaas van der Poel (zie IX-h) en Lena Justina Louisa van Reenen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 september 1901 [bron: geboorteakte nr. 11498]. Pieter is overleden op 22 juli 1967 in Hilversum, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: overlijdensakte nr. 701].
Adressen:
    Olympiaweg 96 3, Amsterdam    
van 04-08-1924 tot 11-11-1925   Marnierkade 98, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 11-11-1925   Paletstraat 4, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 19-02-1965   Burgemeester Tellegenstraat 15, Amsterdam   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
Beroep:
    boekbinder    
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 31 juli 1924 in Amsterdam [bron: huwelijksakte nr. 482/Reg.8D fol. 49v] met Hendrika Johanna Monden, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Hendricus Hermanus Monden [broer bruid] en Nicolaas van der Poel (1897-na 1975) [zie X-m] [broer bruidegom]. Hendrika is geboren op 28 februari 1903 in Amsterdam, dochter van Franciscus Hendrikus Hermanus Monden en Johanna Alberts.
Kinderen van Pieter en Hendrika:
ovl_adv_riekbeijervdpoel.jpg
202 ovl adv riekbeijervdpoel
1 Hendrika Johanna (Riek) van der Poel (afb. 202), geboren op 15 maart 1927 in Amsterdam. Riek is overleden op 12 mei 2004 in Hoofddorp (Bornholm 50), 77 jaar oud. Zij is gecremeerd op 17 mei 2004 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Riek: Een urnengraf is geplaatst op de algemene begraafplaats De Lindenhof te Nieuw-Vennep.
graf_beijerxvdpoel.jpg
203 graf beijerxvdpoel
Riek trouwde, 22 jaar oud, op 31 januari 1950 in Amsterdam [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam] met T.J. (Theo) Beijer (afb. 203), 24 jaar oud. Theo is geboren op 15 juli 1925. Theo is overleden op 26 november 1996, 71 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw-Vennep (De Lindenhof).
Notitie bij overlijden van Theo: Een urnengraf is geplaatst op de algemene begraafplaats De Lindenhof aan de Papaverstraat 30 te Nieuw-Vennep.
2 Nicolaas van der Poel, geboren op 30 augustus 1929 in Amsterdam. Volgt XI-ad.
XI-ad Nicolaas van der Poel is geboren op 30 augustus 1929 in Amsterdam, zoon van Pieter Johannes van der Poel (zie X-n) en Hendrika Johanna Monden. Nicolaas trouwde, 29 jaar oud, op 6 september 1958 in Amsterdam [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam] met E.J. (Elly) Nel.
Kinderen van Nicolaas en Elly:
simone_vd_poel.jpg
204 simone vd poel
1 [waarschijnlijk] Simone van der Poel (afb. 204).
debby_vd_poel.jpg
205 debby vd poel
2 [waarschijnlijk] Debby van der Poel (afb. 205). Debby begon een relatie met N.N. de Lange.
br_hvdpoel_pjsoesbergen.jpg
206 br hvdpoel pjsoesbergen
VIII-g Hendrik van der Poel (afb. 206) is geboren op 5 juni 1830 om 05:00 in Jutphaas [bron: geboorteakte nr. 31], zoon van Piet(er) van der Poel (zie VII-h) en Hendrina Wollenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juni 1830 [bron: geboorteakte nr. 31]. Hendrik is overleden op 17 oktober 1859 om 12:00 in Jutphaas (wijk A 111), 29 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 oktober 1859 [bron: overlijdensakte nr. 56].
Notitie bij Hendrik: Beschrijving nationale militie: vol aangezicht, laag voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, gewone mond, spitse kin, blond haar, blonde wenkbrauwen,1 el, 6 palm, 6 duim, 3 streep lang.
Adressen:
van 08-1856 tot ±1858   Ganssteeg (wijk K 200), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1850-1860]
van ±1858 tot 17-10-1859   Nedereind (wijk A 104), Jutphaas   [bron: bevolkingsregister Jutphaas 1850-1860]
Beroep:
    werkman, arbeider    
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 20 mei 1857 in Utrecht [bron: huwelijksakte nr. 148] met Petronella Johanna (Pieternella) Soesbergen (afb. 192), 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Martinus van Giessen (ook: van Geessen) (1792-1870), Willem Hendrik Molijn (geb. 1803), Hendrikus de Graaff (geb. 1804) en Jan Smit Tjabring (geb. 1808). Pieternella is geboren op 17 mei 1831 om 01:00 in Utrecht (Tolsteegpoort K no. 279) [bron: geboorteakte nr. 673], dochter van Johannes van Soesbergen en Johanna van Beek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 mei 1831 [bron: geboorteakte nr. 673]. Pieternella is overleden na 1896 in Amsterdam?, minstens 65 jaar oud. Pieternella trouwde later op 25 juni 1862 in Utrecht [bron: huwelijksakte nr. 221] met Nicolaas van der Poel (1828-1889), zie VIII-f.
Notitie bij Pieternella: Petronella Johanna was t.t.v. de geboorte van Hendrik (in 1860) reeds weduwe en woonde bij haar stiefvader Johannes van der Velden (oud 58 jaren, metselaar) in de Wijdesteeg K 52 te Utrecht.
Adressen:
tot 01-11-1859   Nedereind (wijk A 104), Jutphaas (samen met dochter Johanna)   [bron: bevolkingsregister Jutphaas 1850-1860]
van 01-11-1859 tot 08-05-1869   Wijdesteeg (wijk K 52), Utrecht (samen met dochter Johanna)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
vanaf 1874   2e Kattenburgerdwarsstraat 6, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam 1874-1893]
van 08-09-1879 tot 07-1885   Foeliedwarsstraat 26 2 hoog achterkamer, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam 1874-1893]
vanaf 07-1885   Keet f232, in een ark liggende Zeeburgervaart, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
Beroep:
    dienstmeid    
Kinderen van Hendrik en Pieternella:
1 Johanna van der Poel, geboren op 2 mei 1858 om 14:00 in Jutphaas [bron: geboorteakte nr. 32]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 mei 1858 [bron: geboorteakte nr. 32]. Johanna is overleden op 17 maart 1892 om 12:00 in Bloemendaal (huize Meerenberg), 33 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 68]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 maart 1892 [bron: overlijdensakte nr. 68].
Notitie bij overlijden van Johanna: wonende te Amsterdam. Huize Meerenberg deed dienst als provinciaal ziekenhuis.
Johanna bleef ongehuwd.
Adressen:
van 12-05-1862 tot 30-11-1863   Boogstraat (wijk B 422i), Utrecht (woonde in bij Johannes van der Velde en Johanna van Beek (oma met tweede echtgenoot))   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
van 30-11-1863 tot 11-11-1872   Korte Pelmolenstraat (wijk B 361), Utrecht (woonde in bij Johannes van der Velde en Johanna van Beek (oma met tweede echtgenoot). Tegenwoordig Pelmolenweg.)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
vanaf 11-11-1872   Rotterdam (Overschie) (bevolkingsregistratie Overschie raadplegen in Stadarchief Rotterdam)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
tot 08-07-1885   Foeliedwarsstraat 26 2 hoog achterkamer, Amsterdam   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 08-07-1885   Medemblik (krankzinnigengesticht)   [bron: bevolkingsregister Amsterdam]
2 Hendrik van der Poel, geboren op 16 april 1860 in Utrecht. Volgt IX-i.
huw_vdpoelxvhooijdonk.jpg
207 huw vdpoelxvhooijdonk
IX-i Hendrik van der Poel (afb. 207) is geboren op 16 april 1860 om 04:00 in Utrecht [bron: geboorteakte nr. 625], zoon van Hendrik van der Poel (zie VIII-g) en Petronella Johanna (Pieternella) Soesbergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1860 [bron: geboorteakte nr. 625]. Hendrik is overleden vóór 27 januari 1943, ten hoogste 82 jaar oud.
Adressen:
    Mariniersplein 8, Amsterdam (zie foto (met onbekende kinderen op trap))    
van 12-05-1862 tot 30-11-1863   Boogstraat (wijk B 422i), Utrecht (woonde in bij Johannes van der Velde en Johanna van Beek (oma met tweede echtgenoot))   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
van 30-11-1863 tot 01-12-1869   Korte Pelmolenstraat (wijk B 361), Utrecht (woonde in bij Johannes van der Velde en Johanna van Beek (oma met tweede echtgenoot). Tegenwoordig Pelmolenweg.)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
van 13-02-1893 tot 29-04-1895   Barentszplein 51, Amsterdam (Rg2 22w/178)   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
vanaf 29-04-1895   Zandpad 5, Amsterdam (592/79)   [bron: gezinskaart bevolkingsregister Amsterdam]
Beroep:
    werkman    
ovl_adv_chvhooijdonk.jpg
208 ovl adv chvhooijdonk
Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 8 februari 1893 in Amsterdam [bron: huwelijksakte nr. 281 reg.3;fol.47] met Cornelia Hendrika van Hooijdonk (afb. 208), 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Mattheus Petrus van Hooijdonk [broer bruid] en Nicolaas van der Poel (1865-1949) [zie IX-h] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Cornelia: t.t.v. het huwelijk woonde Cornelia Hendrika in Delft.
Cornelia is geboren op 2 mei 1858 om 10:00 in Breda [bron: geboorteakte nr. 149], dochter van Hubertus Adrianus van Hooijdonk en Elisabeth Maria Hartman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 mei 1858 [bron: geboorteakte nr. 149]. Cornelia is overleden op 27 januari 1943 in Heemstede (Kerklaan 85, huize St. Bavo), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: overlijdensakte nr. 14]. Zij is begraven op 1 februari 1943 in Heemstede.
Beroep:
    dienstbode    
natmilcornelisvdpoel.jpg
209 natmilcornelisvdpoel
VII-i Cornelis van der Poel (afb. 209) is geboren in Haarzuilens (Themaat), zoon van Nicolaas (Claes, Klaas) van der Poel (zie VI-g) en Joanna (Jannigje) van den Berg. Hij is gedoopt op 9 maart 1805 in Vleuten [bron: RK doopboek van Vleuten]. Cornelis is overleden op 22 juni 1843 in Utrecht, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juni 1843 [bron: overlijdensakte nr. 551].
Notitie bij overlijden van Cornelis: De echtgenote wordt Adriana Woudenberg genoemd. De huwelijkse bijlagen van Jannigje van der Poel en Gerardus Otto bevat een document waarin deze onnauwkeurigheid word geconstateerd en gerectificeerd.
Notitie bij Cornelis: Beschrijving nationale militie: rond aangezicht, smal voorhoofd, ordinaire mond en neus, blauwe ogen, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, geen merkbare tekenen, lengte 1 el, 5 palm, 8 duim, - streep, registratienummer 340.
Adres:
    huis nr. 49 staande aan het Nederend, Jutphaas (t.t.v. het overlijden van Maria Wollenberg 1842)    
Beroep:
    arbeider, bouwknecht, bouwman    
Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 7 mei 1834 in Jutphaas [bron: huwelijksakte nr. 5] met Maria Wollenberg, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van Bentum (1759-1838), Albert Marsman (1777-1844), Barend Hulsdonk (geb. 1778) en Gijsbertus van Dorssen (1796-1853). Maria is geboren in Jutphaas (Nedereijnd), dochter van Hendrik (van den) Wollenberg en Catharina Gijsbertsdr (Caatje) Kippersluijs. Zij is gedoopt op 3 juli 1808 in Jutphaas [bron: RK doopboek van Jutphaas]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Petronella Wollenberg. Maria is overleden op 3 juli 1842 om 14:00 in Jutphaas (Nedereijnd), 34 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 juli 1842 [bron: overlijdensakte nr. 38].
Kinderen van Cornelis en Maria:
ovl_j_vd_poel.jpg
210 ovl j vd poel
1 Jannigje van der Poel (afb. 210), geboren op 7 juni 1835 om 11:00 in Jutphaas [bron: geboorteakte nr. 37]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juni 1835 [bron: geboorteakte nr. 37]. Bij de geboorteaangifte van Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik (van den) Wollenberg (1778-1846) [grootvader moederszijde]. Jannigje is overleden op 11 maart 1896 om 19:30 in Amsterdam (Oudezijds Achterburgwal 3), 60 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1845]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 maart 1896 [bron: overlijdensakte nr. 1845].
Adressen:
    819 (blad 688)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van 1850 tot 1860   Oud Kerkhof (wijk F 89), Utrecht (als dienstmeid bij Gerardus Coenraad Opperhuizen en Johanna Charlotta Heisser)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1850-1860]
vanaf 29-05-1860   Loeff Berchmakerstraat (wijk H 265), Utrecht (ook Ballemakerstraat; als dienstmeid bij Gerrit Otto en Jacoba Smit)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1850-1860]
tot 21-04-1871   Lombardsteeg (wijk I 74), Gouda   [bron: bevolkingsregister Gouda 1860-1880]
van 21-04-1871 tot 19-06-1871   Ganssteeg (wijk K 242), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
van 19-06-1871 tot 22-09-1873   Geertekerkhof 4 (wijk B 572), Utrecht (sectie C 2303)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
van 22-09-1873 tot 02-05-1876   Geertekerkhof 5 (wijk B 576), Utrecht (periode 1876-1890 zie Johannes Wilhelmus Saelman; sectie C 2307)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
van 01-02-1890 tot 05-08-1890   Korte Smeestraat (wijk A 444), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van 05-08-1890 tot 13-04-1891   Jufferstraat (wijk B 603), Utrecht (dit adres werd later Springweg 164)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van 13-04-1891 tot 16-04-1894   Springweg 164, Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1890-1900]
van 16-04-1894 tot 14-03-1896   Oudekamp 4, Utrecht (de einddatum kan niet kloppen omdat ze dan al overleden is!)   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1890-1900 Wijk A1]
vanaf 14-03-1896   Oudezijds Achterburgwal 3, Amsterdam (Ring 1 deel 1/5)    
Beroep:
    dienstmeid, schoonmaakster; werkster 1890    
Jannigje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16 mei 1860 in Utrecht [bron: huwelijksakte nr. 144] met Gerardus Otto, 20 jaar oud. Gerardus is geboren op 5 juni 1839 om 16:30 in Utrecht [bron: geboorteakte nr. 749], zoon van Gerardus Otto en Jacoba Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juni 1839 [bron: geboorteakte nr. 749]. Gerardus is overleden op 12 april 1871 om 10:00 in Gouda (in de Groenendaal I 74), 31 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 259]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 april 1871 [bron: overlijdensakte nr. 259].
Adressen:
van ±1867   Steenweg (wijk D 396), Utrecht    
van ±1870 tot 06-12-1870   Lange Rozendaal (wijk B 434), Utrecht    
vanaf 06-12-1870   Aaltje Bakstraat (wijk C 210), Gouda   [bron: bevolkingsregister Gouda 1860-1880]
tot 12-04-1871   Lombardsteeg (wijk I 74), Gouda   [bron: bevolkingsregister Gouda 1860-1880]
Beroep:
    sigarenmaker    
br_saelmanxvdpoel.jpg
211 br saelmanxvdpoel
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 19 april 1876 in Utrecht [bron: huwelijksakte nr. 97] met Johannes Wilhelmus Saelman (afb. 211), 55 jaar oud. Johannes is geboren op 27 oktober 1820 om 11:00 in ’s-Gravenhage [bron: geboorteakte nr. 1387], zoon van Johannes Wilhelmus Saelman en Apolonia Dorst (ook: Dorsch). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1820 [bron: geboorteakte nr. 1387]. Johannes is overleden op 6 december 1888 om 22:00 in Utrecht, 68 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 1914]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 december 1888 [bron: overlijdensakte nr. 1914]. Johannes is weduwnaar van Catharina Capitein (1819-1875), met wie hij trouwde op 14 juni 1848 in Utrecht [bron: Genlias].
Adressen:
vanaf 02-05-1876   Aan het Sint Jansveld (wijk G 201), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1866-1878]
van 1878 tot 23-04-1881   Groenestraat (wijk A 688), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van 28-04-1881 tot 24-07-1882   1e Daalschendijk (wijk L 109), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
van 24-07-1882 tot 06-12-1888   Korte Smeestraat (Wijk A 438), Utrecht   [bron: bevolkingsregister Utrecht 1880-1890]
Beroep:
    schoenmaker    
2 Catharina van der Poel, geboren op 23 september 1837 om 03:00 in Jutphaas [bron: geboorteakte nr. 51]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 september 1837 [bron: geboorteakte nr. 51]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik (van den) Wollenberg (1778-1846) [grootvader moederszijde] en Gijsbertus Randsdorp (1779-1839). Catharina is overleden op 16 juli 1897 om 02:00 in Houten, 59 jaar oud [bron: overlijdensakte nr. 26]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juli 1897 [bron: overlijdensakte nr. 26].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aangifte gedaan door A. Baers of Boers en Jan van Arkel.
Vader wordt genoemd Johannes, moeder wordt genoemd Maria Woudenberg.
Catharina bleef ongehuwd.
Adressen:
tot 02-07-1880   Nedereind 141 (wijk A 125), Jutphaas   [bron: bevolkingsregister Jutphaas 1870-1880]
van 02-07-1880 tot 16-07-1897   (wijk O), Houten (bij Johannes van Koten)   [bron: bevolkingsregister dienstboden Houten 1860-1933]
arnoldusvdpoelxwilhelminavanschaik.jpg
212 arnoldusvdpoelxwilhelminavanschaik
V-d Arnoldus (Aart) van der Poel (afb. 212) is geboren omstreeks 1720, zoon van Gerrit (Gerrid Jansz) van der Poel (zie IV-b) en Johanna (Jannigje Klaasz) van Rijsenburg. Aart is overleden, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven op 11 augustus 1774 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
begr_wvanschaik.jpg
213 begr wvanschaik
Aart trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 18 oktober 1746 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met Willemina (Willemijn) van Schaik (afb. 213). Bij het kerkelijk huwelijk van Aart en Willemijn waren de volgende getuigen aanwezig: Henderina van Langel en Arnoldus Vissers.
Notitie bij het huwelijk van Aart en Willemijn: getuigen zijn Arnoldo Vissers Medicinus Doctore, Henderina Vissers.
Willemijn is een dochter van Frans van Schaik. Zij is begraven op 4 oktober 1787 in Odijk (op het kerkhof) [bron: NH begraafboek van Odijk].
Getuige bij:
16-12-1747   doop Everdina (Barendina, Dientje) Boereboom (1747-1831)   [tante moederszijde]    
18-10-1777   doop Adriana Otte (1777-1825)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
07-03-1779   doop Franciscus Otte (1779-1843)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
10-01-1783   doop Gerrit Otte (geb. 1783)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
08-02-1784   doop Willem Otte (1784-1801)   [grootmoeder moederszijde]   [bron: RK doopboek van Bunnik]
Kinderen van Aart en Willemijn:
begr_kosten_kind_vavdpoel.jpg
214 begr kosten kind vavdpoel
1 N.N. van der Poel (afb. 214). Hij of zij is begraven op 20 december 1747 in Odijk [bron: NH begraafboek kosten van Odijk].
begr_jvdpoel1.jpg
215 begr jvdpoel1
2 Joanna (Jannigje) van der Poel (afb. 215). Zij is gedoopt op 5 november 1748 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Klaasz van Rijsenburg (1668-na 1745) [zie IV-b] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Jannigje: getuige is de Avia (grootmoeder) uit Odijk.
Jannigje is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op 13 juli 1790 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Jannigje: Uit het Begraafregister van Odijk blijkt dat
op 15-07-1790 is begraven:
Naam: Arie Otten
Gezindte: NH
Relatie: de huisvrouw van
Naam:
Opmerkingen: Op `t kerkhof begr.
Jannigje trouwde, 24 jaar oud, op 2 november 1773 in Bunnik [bron: RK trouwboek van Bunnik] met Adrianus (Arie) Otto (ook: Otte, Otten), 24 jaar oud. Arie is een zoon van Arnoldus (Aert) Otto (ook: Otte, Otten) en Cornelia Barendtse van Herpen (ook: Moore). Hij is gedoopt op 3 november 1748 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik].
begr_gerritvdpoel_2.jpg
216 begr gerritvdpoel 2
3 Gerardus (Gerrit) van der Poel (afb. 216). Hij is gedoopt op 23 juni 1751 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Agnes van der Poel (geb. ±1720) [zie IV-b,4] [tante vaderszijde]. Gerrit is overleden op 26 augustus 1785 in Odijk, 34 jaar oud. Hij is begraven op 1 september 1785 in Odijk [bron: NH begraafboek van Odijk].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Niet zeker is of het hier om de juiste Gerrit gaat.
IV-c Hermannus (Hermannus Jansz) van der Poel (ook: van Odijk), zoon van Jan Teunisse van der Poel (zie III-b) en Agnes (Niesje Gerrets) van Welpen (ook: van Vulpen). Hij is gedoopt op 22 juni 1679 in Werkhoven [bron: NH doopboek van Werkhoven].
Notitie bij Hermannus Jansz: Afstamming is zuiver hypothetisch!
Hermannus Jansz trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1720 in Bunnik? met [waarschijnlijk] Maria van Vulpen (ook: Velpen).
Kinderen van Hermannus Jansz en Maria:
1 [waarschijnlijk] Joannes van Odijk. Hij is gedoopt op 9 augustus 1721 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmina Jacobs Bemmel.
Notitie bij de geboorte van Joannes: getuige is Willemina Vulto.
2 [waarschijnlijk] Henricus van Odijk. Hij is gedoopt op 12 juni 1724 in Bunnik [bron: RK doopboek van Bunnik]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmina Jacobs Bemmel.
Notitie bij de geboorte van Henricus: getuige is Willemina van der Velden.

terug naar begin

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-08-2013 20:46