Literatuurlijst

Deze pagina is onderdeel van een site. Als u links op uw scherm geen frame ziet met de inhoudsopgave en u wilt naar die site, klik dan op: HOME

Afkortingen

RAA Regionaal Archief Alkmaar
RANH Rijks Archief Noord-Holland
WFON West-Friesland Oud en Nieuw
BBH Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem

Aa, A. J. van der (1839)
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Zaltbommel.


Aten, Diederik
'Als het gewelt comt...'; Politiek en economie in Holland benoorden het IJ 1500-1800. Hilversum.


Baars, C.
Leeghwater: een herwaardering; Spiegel Historiael, jrg. 2 (1986), nr. 1, blz. 2 t/m 9.


Bruin, Jan de (2004)
Het snoodste land waar God ooit kwam. Schoorl.


Een Nieuwe Chronyke
Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermereiland' (voorheen Graft-De Rijp); diverse nummers.


Cock, J. K. de (1965)
Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag. Groningen.


Danner, H.
De Starnmeer en Kamerhop. Uitgave OHV Graft-De Rijp.


Dooregeest, van en Posjager (1699)
Den Rijper Zeepostil. RAA.


Engelse, L. den
De geschiedenis van Graft. Informatieboekje Grafter raadhuis.


Fontes Egmundenses; uitgegeven door O. Oppermann
Hist. Genootschap serie 3, nr. 61. Utrecht.


Groen, Arthur (2003)
Opkomst en ondergang van de rolrederijen in de banne Uitgeest; Holland, Hist. tijdschrtift, jrg. 35, nr. 4, 2003.


Haecmundensia. H. Obreen
BBH 1912 (deel 34); RANH.


Historische ontwikkeling van de kern De Rijp (Best. plan Beschermd Dorpsgezicht (ca 1973))
RAA.


Het huisje met het hekelhok van Jannetje Heertjes te Oost-Graftdijk
RAA.


Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant.
RANH.


Jong, Corn. de (1991)
Gebouwd in De Rijp; Een wandeling door het beschermde dorpsgezicht van De Rijp.
Daaruit: Herman Kaptein, Een historisch dorp. Wormerveer.


Kaptein, H. J. M. (1984)
Schermereiland uit de schemer (deel I); RAA.


Kaptein, Herman (1988)
Het Schermereiland; Een zeevarend plattelandsgebied 950-1800. Bergen.


Kaptein, Herman (1993)
De landschappelijke ontwikkeling van het Schermereiland tot 1500. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, jrg. 2, nr. 2, nov. 1993.


Kaptein, Herman (1996)
Touwslagerij 'De Vrede' en de familie Bruin. Internet.


Kaptein, Herman
Jan Adriaensz. Leeghwater (1575-ca. 1650); Verloren verleden nr. 24, blz. 84 t/m 87.


Loos, J. C. van der (1925)
Geschiedenis van Uitgeest. Haarlem.


Mantel, Dick (2005)
De Mijzenpolder: duizend jaar veen en water. Hilversum 2005 (uitg. Verloren).


Meddens, Herman (1972)
De Rijp: hondenwagens stapvoets!. Purmerend.


Mens, Pierre (2000)
De Rijper glazen. De Rijp.
Roever. J. G. de
Jan Adriaenszoon Leeghwater; Amsterdam 1944.


De Schermeer en zijn Randdorpen (1983)
Uitgave ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Schermer.


Schermerhorn, Tanja en Ney, Noor (2003)
Thuis in Driehuizen; Een gewoon dorp, een verhaal apart. Den Burg.


Schilstra, J. J. (1971)
Schermerland; Mensen en molens. Wormerveer.


Schuurman, P. (1940)
Het Schermereiland ; WFON 14 (1940).


Soeteboom (1658)
Saanlants Arcadia. RAA.


Vink-Sluis, Mieke (1976)
Langs de oude Noord-Hollandse kerken. Baarn.


Westerheem
Uitgave van de archeologische werkgemeenschap voor westelijk Nederland; RANH.