Terug naar beginpagina

PLAN BUURTCAFÉ HEIJENOORD

Buurtcafé Heijenoord levensvatbaar?
Resultaten van de enquête

De initiatiefgroep Buurtcafé Heijenoord heeft met de steun van het wijkplatform Arnhem-West in de periode na Pinksteren ongeveer 1150 enquêteformulieren in de wijk Heijenoord uitgezet via een inlegvel in de wijkkrant. Op deze wijze wil de initiatiefgroep achterhalen of een buurtcafé levensvatbaar is. De respons hierop was 18,5% ondanks het feit dat op het formulier enkel een homepage-adres stond. Maar liefst 26% maakte gebruik van internet om de enquête in te vullen. De resterende formulieren zijn door een zestal vrijwilligers huis-aan-huis opgehaald of zijn spontaan in de brievenbus van het wijkcentrum beland. Tevens zijn alle toekomstige bewoners van de Hofpoort via ABC Makelaars voorzien van een formulier. Hiervan reageerde 13,8% op de uitnodiging om de enquête in te vullen.

 

 

Gemis
Van de responsgroep is 45% man en 46% vrouw. Uit de verstrekte postcodes blijkt dat de reacties evenredig uit alle delen van de wijk komen. Het ontbreken van een buurtcafé ervaart 43,6% van de ondervraagden als een gemis en 32,2% is het hier enigszins mee eens. Oneens met de stelling is 10,9% en 11,4% is minder absoluut. Geen mening over het onderwerp heeft 1,9% van de geënquêteerden. Het cirkeldiagram toont de verhoudingen in beeld. Op het eerste oog is de conclusie snel getrokken, maar hoe zijn de meningen verdeeld onder de wijkbewoners die de wijkkrant niet gelezen hebben, niet thuis waren, of een hekel hebben aan enquêtes? De initiatiefgroep zal met de hulp specialisten zich hierover goed laten informeren.

Uitstraling
Ruim eenderde deel van de mensen die (graag) een buurtcafé in de wijk willen zien vindt dat deze de uitstraling van een bruine kroeg dient te hebben. Bij een kwart ligt de voorkeur bij een grandcafé, een vijfde deel kiest voor het eetcafé en een op de acht ziet het buurtcafé liever trendy vormgegeven. Waar het merendeel het over eens is, dat het buurtcafé toegankelijk is voor rolstoelhouders en kinderwagens. Van de toekomstige bezoekers zou grofweg de helft kinderen hebben. Het percentage dat geneigd is om het buurtcafe voorbij te gaan als er gerookt wordt bedraagt 30. De gemiddelde leeftijd is niet erg verrassend, deze ligt tussen de 30 en 50 jaar. Bezoekers van 50+ zijn wel te verwachten, zowel mannelijk als vrouwelijk. Qua bestedingsgedrag zal 67% tussen de 5 en 15 euro uitgeven.

Voortgang
Doordat enkele mensen spontaan hun medewerking op verschillende terreinen hebben aangeboden zal de initiatiefgroep enkele opties voor verder uitwerking gaan bespreken. Hieruit zal een formule voortvloeien van het buurtcafé Heijenoord. Dan zullen lokaties die hieraan voldoen geïnventariseerd worden en een bestemmingsplanwijziging worden aangevraagd. Tot slot is een financieringsplan en een ondernemingsplan opgesteld worden.

Namens de initiatiefgroep,
Piet Marcelis

 

Wat was de beginsituatie?
Weliswaar in eerste instantie niet gestaafd door onderzoek, maar aan de hand van gesprekken met buurtbewoners werd verondersteld dat er behoefte bestaat aan een buurtcafé in de wijk Heyenoord. Het probleem is dus een tekort aan een horecavoorziening op wijkniveau.

Doelstelling:
Aan deze behoefte voldoen door een buurtcafe voor alle wijkbewoners (inclusief het Dorp) van Heyenoord op te richten.

Beleidskader: Met welke beleidsterreinen krijg je te maken?

Begindatum:
Zodra het bestemmingsplan daartoe de mogelijkheid biedt, de gelegenheid zich voordoet, m.a.w. als de ruimte zich aandient c.q. gevonden wordt.

Raakvlakken met andere projecten en activiteiten:

Planning van het project:

Begroting: Welke kosten worden gemaakt?

Ontwikkelingskosten:

Exploitatiekosten: