Witchcat's News- and Shit blog

woensdag 27 januari 2010

Saai.....

Binnen de overheidsadministratie worstelt men meer en meer met de vraag waarom er maar bij zo weinig “jongelingen” interesse bestaat voor het vak van ambtenaar.
Het antwoord op die vraag volgt hierna.

Beroepshalve werd ik - in het kader van een ruimtelijk project - als “gearriveerde” ambtenaar namelijk gedwongen kennis te nemen van onderstaand proza. Ik heb me er doorheen geworsteld (in totaal 12 A4-tjes) en denkt het te begrijpen.
Maar Ik kan me levendig voorstellen dat dit soort teksten verre van motiverend werkt om je arbeidzame leven als ambtenaar in te gaan vullen.


“Het instellen van een afzonderlijke fondsbeheerder vergroot de transparantie en de mogelijkheid om conform de Sisa-methodiek (Single information, single audit) de verantwoording op te stellen voor het Rijk over alle fondsmutaties (onttrekkingen en stortingen) bij de jaarrekening. Aandachtspunt daarbij is de tijdige aanlevering van de verantwoording van de provincies aan SNN over de feitelijke besteding van de voorschotten. Dit kan middels de jaarrekening (T+1 thematiek) op identieke Sisa wijze worden vormgegeven.

illustratie werkwijze SISA
De verantwoording door de fondsbeheerder aan het Rijk vindt plaats middels de jaarrekening op basis van Sisa. De fondsbeheerder verantwoordt op kasbasis (uitgaven en inkomsten, en rentemutaties). Er wordt uitgegaan van Model 50A (Sisa).
Provincies verantwoorden zich (aan SNN en BC SOM) eveneens middels Sisa, via het voor hen geldende stelsel van baten en lasten. Er wordt uitgegaan van Model 50B. De provincie verantwoordt zich aan SNN middels de goedgekeurde jaarrekening over T (o.b.v. baten lasten). Er kan hier een verschil ontstaan tussen de uitgaven van SNN (kasbasis) en de bestedingen (baten/lasten) van de provincie. De inkomsten (baten) van de provincie zijn vanzelfsprekend wel gelijk aan de kasuitgaven van SNN. De verantwoording over de besteding van alle middelen van de provincie kan later in de tijd plaatsvinden en derhalve later dan T plaatsvinden. Eventueel door de provincie verantwoorde onrechtmatig bestede middelen dienen met SNN (b.v. via de voorschotten) te worden verrekend/terugbetaald.
Gemeenten verantwoorden eveneens middels Sisa, met dient verstande dat hiervoor (nog) geen model bestaat. Hierover dient in overleg met het Rijk bepaald te worden of dit middels Sisa T+1 wordt uitgewerkt (gemeente verantwoord aan Provincie een jaar volgend op T) of dat er eveneens met Model 50B wordt gewerkt door gemeenten”

Etc.etc.etc.

Overigens kent het ambtenarenschap ook zijn leuke kanten anders had ik het niet zolang uitgehouden. En het zijn van buschauffeur, politieagent, conducteur of vakkenvuller is ook niet alles......

zaterdag 23 januari 2010

HuisdiervrijNa Witchy,onze duitse herderhond, heeft nu ook de andere naamgever van dit blog, onze poes Caatje, het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Ik/wij danken beiden voor hun bijdrage aan ons leven en aan dit blog.

Voor het eerst zijn we nu volledig huisdiervrij..... Huismijten, spinnen, vliegen en muggen uiteraard niet meegerekend. Of we dat volhouden moet de toekomst uitwijzen,vooralsnog doen we het zonder.