VAN HAASTERT

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Herkomstnaam

Generatie I

Maerten Florisz van Groenewegt, geb. ca. 1574, Vettewarier, begr. 's-Gravenhage 30.9.1636, tr. Nyesgen Cornelisdr Schrap.

Generatie II

Leendert Maertens van Haastert, kunstschilder, overl. ca. 1675, ondertr. 's-Gravenhage 16.5.1638 Lucia Peneels, dr. van Guilliam Peneel, apotheker, en Swaentje Hermans van Cansen.

Generatie III

Swaentje van Haastert, ondertr. Dordrecht 10.3.1680 Arnoldus Verbuys, kunstschilder, zn. van Dirk Gerrits Verbuys, kleermaker.

IV: Henriette Verbuys
V: Catharina Susanna Meijer
VI: Magdalena Stuyver
VII: Zwaantje Vogelzang
VIII: Zwaantje Smit
IX: Adriana Gerardina Smit
X: Zwaantje Martina de Reede
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


HANSMA

Plaats: Workum

Naam: Fries Patronym

Generatie I

Johannes Renici Hansma, secretaris van Workum, tr. Fedtie Wopkes.

Generatie II

Pietje Johannes Hansma, tr. Workum 31.5.1668 Jacobus Hempenius, ged. Berlikum 24.11.1639, advocaat, overl. Workum 1714, zn. van Vincentius Jacobi Hempenius, predikant, en Antje Theodorici.

III: Vincentius Hempenius
IV: Pier Hempenius
V: Simk Hempenius
VI: Kins Greelts Mijninga
VII: Trijntje Sallings Haytema
VIII: Hendrik Baarslag
IX: Anna Elisabeth Baarslag
X: Anna Elisabeth Kolkman
XI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XII: Michiel van der Leeuw


HARTENBERG

Plaats: Zwolle

Naam: Ontleend aan de hofstede Hartenberg bij Spoolde

Generatie I

Johan Benedictus, kleermaker, tr. Zwolle 6.11.1625 Aeltien Berends.

Generatie II

Benedictus Jans Hartenberg, speldenmaker, begr. Zwolle 7.4.1694 tr. Derkje Gerrits van Breevoort, begr. Zwolle 4.3.1681, dr. van Gerrit Derks van Brevoort en Claesien Herms Foks.

Generatie III

Gerrit Hartenberg, ged. Zwolle 12.12.1658, postmeester, begr. Zwolle 19.1.1694, ondertr. Zwolle 14.4.1683 Martha Jans, begr. Zwolle 19.12.1730, dr. van Jan Jansen, molenaar, en Lubbegien Jans.

Generatie IV

Jacobus Hartenbergh, ged. Zwolle 11.12.1687, begr. Zwolle 9.4.1723, tr. Windesheim 30.9.1714 Catrina Hermans, begr. Zwolle 9.10.1720.

Generatie V

Derkje Hartenberg, ged. Zwolle 15.3.1716, begr. Zwolle 17.10.1782, tr. Zwolle 10.5.1734 Derk Buisman, ged. Zwolle 8.12.1706, karveelschipper, begr. Zwolle 1.3.1784, zn. van Cornelis Buisman, karveelschipper, en Hendrikje Derksen.

VI: Hermanus Buisman
VII: Petronella Buisman
VIII: Petrus Johannes Smit
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


HARTMAN

Plaats: Bergen op Zoom

Naam: ?

Generatie I

Joseph Hartman, metselaar, overl. Bergen op Zoom 25.10.1814, tr. Bergen op Zoom 29.7.1804 Adriana Clasina Bremers, ged. Bergen op Zoom 1.3.1778, poelierse, overl. Bergen op Zoom 14.2.1822 "in de diepste armoede", dr. van Andreas Bremers en Adriana Jansen Franciscus.

Generatie II

Gerardus Hartman, ged. Bergen op Zoom 5.9.1810, sergeant der jagers, nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht, overl. Oegstgeest (militaire strafgevangenis) 1.6.1850, had een verhouding met Zwaantje Smit, geb. 's-Gravenhage 29.8.1820, wasvrouw, overl. 's-Gravenhage 27.6.1904, dr. van Martinus Smit, smid, en Zwaantje Vogelzang.

Generatie III

Adriana Gerardina Smit, geb. 's-Gravenhage 30.1.1846, overl. 's-Gravenhage 28.2.1927, tr. 's-Gravenhage 10.11.1880 Marinus Henri de Reede, geb. 's-Gravenhage 29.7.1845, koopman, overl. 's-Gravenhage 25.11.1926, zn. van Leendert de Reede, timmerman, en Maria Henriette Kruyt.

IV: Zwaantje Martina de Reede
V: Jacobus van der Leeuw
VI: Michiel van der Leeuw


VAN DEN HAVE

Plaats: Deventer

Naam: Have > Hoeve

Generatie I

? Johan van den Have, tr. Stijntgen Jans.

Generatie II

Jenneken van den Have, overl. Deventer ca. 1611, tr. Deventer 6.8.1592 Herman Gelinck, geb. Deventer ca. 1571, wijnhandelaar, overl. 1624, zn. van Henrick Gelinck, koopman, en Aeltgen van Wesick.

III: Herman Gelinck
IV: Catharina Gelinck
V: Hillegonda Oostendorp
VI: Hendrik Stokkink
VII: Willem Stokkink
VIII: Johannes Stokkink
IX: Johannes Stokkink
X: Helena Stokkink
XI: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
XII: Jacobus van der Leeuw
XIII: Jacobus van der Leeuw
XIV: Michiel van der Leeuw


HAYTEMA

Plaats: Stavoren

Naam: Typische Friese patronym-naam

Generatie I

Hayte Tijssen, boer, overl. na 1763, tr. Stavoren 10.4.1729 Trijn Pieters, overl. na 1745.

Generatie II

Pieter Haytes, ged. Stavoren 11.11.1731, overl. 1787, tr. Stavoren 28.1.1759 Lol Sallings, geb. Warns 21.8.1735, overl. 28.5.1805, dr. van Salling Uilkes en An Lourens.

Generatie III

Salling Pieters Haytema, ged. Stavoren 18.11.1759, burgemeester van Stavoren, overl. Leeuwarden 27.11.1844, tr.(1) Stavoren 28.9.1783 Kins Greelts Mijninga, ged. Stavoren 17.4.1763, begr. Hoorn 20.3.1804, dr. van Greelt Meynes (Meinema), scheepsbouwer, en Simk Hempenius, tr.(2) Jikke Annes.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie IV

Trijntje Sallings Haytema, geb. Stavoren 26.3.1785, overl. Zwolle 28.8.1864, tr. Dalfsen 28.12.1806 Harm Jan Baarslag, geb. Dalfsen 18.10.1778, timmerman en borstelmaker, overl. Zwolle 24.3.1866, zn. van Derk Baarslag, timmermansbaas, en Derkje Hendriks.

V: Hendrik Baarslag
VI: Anna Elisabeth Baarslag
VII: Anna Elisabeth Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


VAN HELDEN

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Herkomstnaam

Generatie I

Jan Leenderts van Helden.

Generatie II

Ariaantje Jans van Helden, tr. Loosduinen 10.5.1665 Jan Jacobs Breukeleveen.

III: Neeltje van Breukeleveen
IV: Coenraad Vogelesang
V:Coenraad Vogelesang
VI: Zwaantje Vogelzang
VII: Martinus Smit
VIII: Zwaantje Smit
IX: Adriana Gerardina Smit
X: Zwaantje Martina de Reede
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


HEMPENIUS

Plaats: Friesland

Naam: Verlatijnsing van "van Hempens"

Generatie I

Cornelis Jacobs, pachter te Hempens.

Generatie II

Jacob Cornelis, geb. ca. 1545, pachter te Hempens, tr. Anna Claesdr, overl. Leeuwarden na 1617.

Generatie III

Vincentius Jacobi Hempenius, geb. Hempens ca. 1575, predikant, overl. Berlikum 19.11.1641, tr. Berlikum 1.7.1638 Antje Theodorici, dr. van Theodoricus Petri, predikant te Dronrijp, en Doedje Johannes.

Generatie IV

Jacobus Hempenius, ged. Berlikum 24.11.1639, advocaat, overl. Workum 1714, tr. Workum 31.5.1668 Pietje Johannes Hansma, dr. van Johannes Renici Hansma, secretaris van Workum, en Fedtie Wopkes.

Generatie V

Vincentius Hempenius, ged. Workum 11.2.1674, predikant, overl. Stavoren 5.9.1724, tr. Waaxens 25.9.1707 Sipkje Faber, ged. Stavoren 7.7.1689, dr. van Pier Jansen Faber, procureur, en Jantje Fockes.

Generatie VI

Pier Hempenius, ged. Waaxens 30.7.1714, zoutbrander;burgemeester, overl. Stavoren 6.1777, tr.(1) Stavoren 19.1.1738 Eelk Thomas Oudewagen, ged. Stavoren 11.9.1720 (get. Ansk Ages), overl. na 29.2.1747, dr. van Thomas Ages Oudewagen, grootschipper en koopman, en Simpk Lieuwes, tr.(2) Christina van Ketel.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie VII

Simk Hempenius, ged. Stavoren 30.4.1741, overl. Stavoren 26.11.1816, tr. Stavoren 9.5.1762 Greelt Meynes (Meinema), ged. Stavoren 17.11.1734, scheepsbouwer, overl. tussen 11.11.1763 en 18.3.1774, zn. van Meijne Greelts, timmermansknecht, en Kins Hagtingius.

VIII: Kins Greelts Mijninga
IX: Trijntje Sallings Haytema
X: Hendrik Baarslag
XI: Anna Elisabeth Baarslag
XII: Anna Elisabeth Kolkman
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


HENDRIKS

Plaats: Dalfsen

Naam: Patronym

Generatie I

Jacob Willems, overl. na 1748, tr. Derkje Hendriks, overl. tussen 17.12.1724 en 1748.

Generatie II

Hendrik Jacobs, ged. Dalfsen 18.4.1718, overl. na 1.6.1760, ondertr. Dalfsen 9.10.1744 Hendrikje Harmens, begr. Dalfsen 9.4.1784.

Generatie III

Derkje Hendriks, ged. Dalfsen 4.7.1745, overl. Dalfsen 25.2.1824, tr. Dalfsen 22.7.1764 Derk Baarslag, ged. Dalfsen 13.11.1735, timmermansbaas, overl. Dalfsen 8.10.1817, zn. van Jan Baarslag, timmermansbaas, en Grietje Jansen.

IV: Harm Jan Baarslag
V: Hendrik Baarslag
VI: Anna Elisabeth Baarslag
VII: Anna Elisabeth Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


HENRICX

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Patronym

Generatie I

Hendrick Hermens, overl. voor 24.1.1648, tr.(1) N. N., tr.(2) Annitgen Claes.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie II

Josyntje Henricx, ondertr. 's-Gravenhage 13.4.1631 Johannes Faes, soldaat, later linnenwever, overl. na 1.6.1676.

III: Hendrina Faes
IV: Jacobus Bijleveld
V: Johannes Bijleveld
VI: David Bijleveld
VII: Helena Bijleveld
VIII: Helena Stokkink
IX: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


HISSINK

Plaats: Voorst

Naam: Typisch Oost-Nederlandse "ink"-naam

Generatie I

Jan Gerrits, tr. Grietje Jans.

Generatie II

Jan Jansz Hissinck.

GeneratieII I

Jan Jans Hissinck.

Generatie IV

Machteld Hissink, overl. na 1.2.1698, tr. Frederik Huigen, overl. na 1.2.1698, zn. van Hugo Willems.

V: Janna Huigen
VI: Christina Sluimers
VII: Johannes Stokkink
VIII: Helena Stokkink
IX: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


VAN DER HOEK

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Iemand die op de hoek woont?

Generatie I

Pieter Jacobs van der Hoek, kleermaker, tr. 's-Gravenhage 5.11.1646 Francyntje Goutwel.

Generatie II

Pieter van der Hoek, tr. 's-Gravenhage 30.1.1678 Vrouwtje de Vries.

Generatie III

Magdalena van der Hoek, ged. 's-Gravenhage 20.1.1686, overl. na 10.12.1724, tr. 's-Gravenhage 6.5.1708 Johannes Stuyver, geb. Utrecht, overl. na 24.10.1742.

IV: Lourens Stuyver
V: Magdalena Stuyver
VI: Zwaantje Vogelzang
VII: Zwaantje Smit
VIII: Adriana Gerardina Smit
IX: Zwaantje Martina de Reede
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw

 


VAN HOEMEN

Generatie I

Gerhard van Hoemen, burggraaf van Odenkirchen, tr. Ricarda van Rheydt.

Generatie II

Agnes van Hoemen, tr. Carsilius van Palland, zn. van Werner van Palland, ambtman te Randerath, en Alveradis von Endelsdorf.

III: Werner van Palland
IV: Gerard van Palland
V: Adriana van Palland
VI: Johan Karel van Utenhove
VII: Adriana Sophia van Utenhove
VIII: Lubbert van Eck
IX: Jan Carel van Eck
X: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XI: Jan Carel van Son
XII: Anna Elisabeth van Son
XIII: Anna Magdalena Smit
XIV: Anna Elisabeth Baarslag
XV: Anna Elisabeth Kolkman
XVI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVII: Michiel van der Leeuw

 


INT HOFF

Plaats: Deventer

Naam: Toponiem

Generatie I

Hermanus int Hoff, overl. na 28.2.1618.

Generatie II

Fenneken Hermsen, overl. na 31.12.1637, tr. Deventer 31.3.1618 Derck Tonissen Assinck, overl. na 31.12.1637, zn. van Tonis Assinck (in der Honnep).

III: Mechtelt Dircks
IV: Hermen Wolters Bunck
V: Magteld Herms Beunk
VI: Johanna Canneman
VII: Magteld Wennink
VIII: Petronella Buisman
IX: Petrus Johannes Smit
X: Anna Magdalena Smit
XI: Anna Elisabeth Baarslag
XII: Anna Elisabeth Kolkman
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


HOOGEVEEN

Plaats: Stompwijk

Naam: Toponym (vermoedelijk Hogeveen gem. Rijnwoude)

Generatie I

Claas Pieters Hoogeveen, overl. na 25.6.1713, tr. verm. Stompwijk 8.12.1702 Marytje Ariens van der Sman, overl. na 26.8.1742, dr. van Ary Blasen van der Sman en Leuntje van Nierop.

Generatie II

Catharina Claesdr Hoogeveen, ged. Stompwijk 7.2.1706, overl. na 10.10.1745, tr. Capelle a.d. IJssel 13.1.1726 Dirk Leenderts Kruyt, ged. Capelle a.d. IJssel 25.10.1699, begr. Overschie 12.3.1765, zn. van Leendert Claasse Kruyt en Trijntje Andriesse Roggeveen.

III: Leendert Kruyt
IV: Nicolaas Kruyt
V: Maria Henriette Kruyt
VI: Marinus Henri de Reede
VII: Zwaantje Martina de Reede
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Michiel van der Leeuw


HOUTSAGER

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Beroepsnaam

Generatie I

Jacobus Houtsager, geb. ca. 1660, overl. 's-Gravenhage 1.1729, ondertr. 's-Gravenhage 20.9.1682 Cornelia van Wijngaarden, overl. na 5.4.1734.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba, volgt IIa.
2.
Willemina, volgt IIb.

Generatie IIa

Jacoba, ged. 's-Gravenhage 26.10.1689, overl. na 11.7.1710, tr.(1) 's-Gravenhage 27.10.1709 Johannes Willem Gelderman, ged. 's-Gravenhage 8.10.1687, overl. 11.7.1710, zn. van Willem Gelderman, kleermaker, en Catharina Bop, tr.(2) 's-Gravenhage 30.11.1710 Hendrik Heyne.

III: Catharina Wendelina Geldermans
IV: David Bijleveld
V: Helena Bijleveld
VI: Helena Stokkink
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw

Generatie IIb

Willemina, ged. 's-Gravenhage 3.9.1692, overl. na 6.4.1736, ondertr. 's-Gravenhage 30.10.1718 Thomas de Wilde, ged. 's-Gravenhage 13.3.1696, overl. na 6.7.1736, zn. van Leendert de Wilde en Ariaentje Rosier.

III: Jannetje de Wilde
IV: Helena Bijleveld
V: Helena Stokkink
VI: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VII: Jacobus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Michiel van der Leeuw


VAN HOVEN

Plaats: Zwolle

Naam: soort toponym

Generatie I

Hermen Gerryts van Hoven, tr. Zwolle 25.7.1641 Grietien Jansen.

Generatie II

Gerrit van Hoven, tr. Zwolle 8.11.1670 Marrigje Hoefmans, begr. Zwolle 18.3.1712.

Generatie III

Janna van Hoven, tr. Zwolle 14.2.1688 Jan van der Vegte.

IV: Hendrika van der Vegt
V. Matthijs van Oorschot
VI Elisabeth van Oorschot
VII: Jan Kolkman
VIII: Derk Jan Kolkman
IX: Johannes Kolkman
X: Anna Elisabeth Kolkman
XI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XII: Michiel van der Leeuw


HUDDE

Plaats: Amsterdam

Naam: ?

Generatie I

Arent Hudde, korenkoper, begr. Amsterdam 26.4.1582, tr. Trijn Jacob Huygendr, begr. Amsterdam 10.2.1600, dr. van Jacob Huygh Pieters (Haringh) en Griete Taemsdr.

Generatie II

Reymerich Hudde, begr. Amsterdam 2.11.1585, tr. 1565 Jan ten Grootenhuys, geb. ca. 1540, koopman op Portugal, begr. Amsterdam 19.2.1587.

III: Anna Jansdr ten Grootenhuys
IV: Barbara Carel
V: Rebecca Jacoba Ranst
VI: Anna Maria Abo
VII: Augustinus van Son
VIII: Jan Carel van Son
IX: Anna Elisabeth van Son
X: Anna Magdalena Smit
XI: Anna Elisabeth Baarslag
XII: Anna Elisabeth Kolkman
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


HUIGEN

Plaats: Zutphen

Naam: Patronym

Generatie I

Hugo Willems.

Generatie II

Frederik Huigen, overl. na 1.2.1698, tr. Machteld Hissink, overl. na 1.2.1698, dr. van Jan Jans Hissinck.

Generatie III

Janna Huigen, ged. Zutphen 26.11.1693, overl. tussen 17.9.1728 en 25.5.1731, tr. Zutphen 6.11.1721 Jan Hendrik Sluimers, ged. Groenlo (get: de vader) 4.10.1691, overl. na 13.10.1740, zn. van Herman Jansen de Sluimer en Hendrikje.

IV: Christina Sluimers
V: Johannes Stokkink
VI: Helena Stokkink
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw