Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - október-december 2014 (2014/4)

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Hírlevelünkben értesítjük a híveket a hollandiai magyar szentmisék és lelkigyakorlatok helyéről és időpontjáról. Hollandiában jelenleg nem tartózkodik katolikus magyar pap. Vendéglelkészek szolgálnak.
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen voor de Hongaren in Nederland van oktober tot december 2014 en verder enkele berichten over christelijk-culturele evenementen.
A beremendi "Megbékélés" kápolnája

Mellékelt képünkön látható ökoménikus kápolna Beremend dél-dunántúli község határában épült. A megbékélés célját szolgálja úgy a keresztény felekezetek mint a nemzetiségek között.

Beremend Mohácstól délre, közel a horváth határhoz fekszik. Lakói erről a dombról látták a határon túli balkáni háború borzalmait.


Szentmisék
lelki napok


Ajánlatos a miserendet a Weben is ellenőrizni:
Hága:
okt.5
nov.2
nov.12-13
dec.7
dec.26
12.30 ó. szentmise: 'Onbevl. Hart v.M.' Bloklandenpl.15. (past. T. Peters)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (pastoor T. Peters)
19.30 ó. lelki napok fenti templomban (Havas István o. piar. atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (pastoor T. Peters)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Havas István o.piar atya)
Rotterdam:

okt. 5
nov.2
dec.7
15.00 ó. szentm. Una Sancta K. Doormanstr.337 (Pastoor T. Peters)
15.00 ó. szentmise fenti templomban (pastoor T. Peters)
15.00 ó. szentmise fenti templomban (pastoor T. Peters)
Eindhoven
nov.22 15.00 ó. szentm. St Joriskerk, St Jorisl. 51 (pater Egging
Helmond:
nov.23
12.30 ó. szentm. Paulus Potterstr 1. (pater Egging)
Amsterdam:
nov.23 17.00 ó. szentm. Obrechtkerk, J. Obrechtstr.30 (pater Egging)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B) nov.3
dec.7
11.00 órakor a Szent Barbara templomban (Dobai atya)
11.00 órakor a Szent Barbara templomban (Dobai atya)
Aachen (NO) .... minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-közeli Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában.
Az első világháború kitörésének 100-ik évfordulója alkalmából Ferenc pápa meglátogatta az első világháború Isonzo-közeli osztrák-magyar temetőjét is, ahol a halottakért és a békéért imádkozottAz emlékhely az északkelet-olaszországi Fogliano Redipugflia közelében fekszik és tulajdonképpen két temetőből áll. Az egyik az osztrák-magyar temető, ahol 15 000 elesett katona sírja található és alig néhány száz méterre attól az olasz temető, ahol a hegyoldalban 100 000 elesett katonát temettek el, köztük ismeretlen katonákat is.

Az osztrák-magyar temetőben sok magyar névtábla alá kis nemzeti színű szalag volt behúzva, valószínűleg korábbi magyar zarándokcsoportok tehették azokat oda.

A szentmisén, melyet Ferenc Pápa az olasz temetődomb aljában mutatott be népes magyar zarándok- csoport is részt vett.

"A háború őrültség!" volt a pápa aznapi legfontosabb üzenete.

A megemlékezésre érkező magyar zarándokcsoport tagja volt Hende Csaba magyar honvédelmi miniszter, aki Ferenc pápának rendkívüli ajándékot adott át. Az ajándék egy elesett magyar katona imakönyve volt, abban kis bilétával, melyet a katonák nyakukban hordtak, hogy ha elestek olvasható legyen, hogy ki volt az illető. Ferenc pápa az ajándékot meghatódva vette át.
A kormány nevében a miniszter megismételte Magyarország meghívását mielőbbi pápai látogatására amit a szentatya -mint ismeretes - 2016-ra ígért meg.

Brabanti Pax Romana találkozó

A neves, nagymúltú katolikus értelmiségi mozgalom helyi csoporja több mint három évtizedes munkára tekint vissza.
Jellegzetes működési formája, hogy találkozói egy-egy magyar vagy félmagyar családnál történnek. A házigazda tartja a bevezető előadást többnyire világnézeti, valláserkölcsi témában adaptálva korunk jellemzőit.
Legutóbbi találkozó július 24-én délután volt Dr. Ágoston István gyermekorvosnál Nuenenben. Eltérően a szokástól a házigazda most megadott előre egy témát, amihez előre lehetett hozzászólni. Bevezetőjében a házigazda azután öszefoglalta -és összevetette- a mondottakat. A kérdés az volt, "mit várunk az új római pápától", miután szemmel láthatók a szokásostól eltérő kezdeményezései, prioritásai és kommunikációs szokásai, mely tények új lendületet jeleznek előre a római katolikus Egyházban.
Elbúcsúzott Dr Sümeghy Gyula, Magyarország hollandiai Nagykövete

Az ez évi Vianen-i Szent István napi ünnepség délutáni előadása után, melyen Dr. Komarnicki Egon adott elő 'Szent István mai jelentőségéről' búcsúzott el Dr. Sümeghy Gyula Magyarország Hollandiai nagykövete az itteni magyarságtól. Egyidejűleg a Hollandiai Magyar Federáció részéről Dr.Tóth Miklós mondott köszönő szavakat és adott át neki és feleségének jellegzetes ajándékokat eredeti "Delfti Kék" tárgyak kíséretében.
A három és fél év alatt a nagykövet családjával megnyerte az itteni magyarok szimpátiáját. Míg itteni szolgálata alatt több magyarnak adhatott át magyar érdemrendet, búcsúzásul ő maga kapott ritka kitűntetést a Holland Királyi Háztól:
Willem-Alexander király 2014. szeptember 9-én búcsúaudiencián fogadta Sümeghy Gyula nagykövetet és feleségét, Lipcsei Klárát. Az uralkodó a nagykövetet a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében kifejtett erőfeszítéseiért az Oranje-Nassau Rend Lovagi Nagykeresztjével" (Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau) tüntette ki.” ;/td>
125 évvel ezelőtt született Sík Sándor papköltő, cserkészvezető, jeles irodalmár

1889. január 20-án született Budapesten. Apja Sík Sándor ügyvéd, anyja Winternitz Flóra, akik zsidó vallásból még gyermekeik születése előtt katolikus hitre tértek. Apja korai halála után anyja nevelte négy kisebb testvérével együtt. A család Gödöllőn lakott, ott végezte az elemi iskolákat és onnan járt be a budapesti Piarista Gimnáziumba. Itt öt osztályt végzett, majd 14 éves korában, 1903-ban a piarista rendbe lépett. A Vácott töltött novíciusév után a 7. és 8. gimnáziumi osztályokat rendi studensként Kecskeméten végezte és ott tett érettségit.
Hiszek!
A kevesek egymásba tett kezében,
A testvérszóban, a bajtársmarokban,
Az érben, mely patak lesz és folyó,
S halott tengerbe életet zuhant.
A Szépségben, hogy szebb és édesebb
A rútnál, és szürkét széppé tehet.
A tiszta vízben, hogy sodorni tud,
És ragadóbb a szennyvíz-áradásnál.
A vízözönben, szeretetözönben,
Jóság-galambban, Lélek-Ararátban
.......
Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészkarán magyar-–latin szakos tanárjelölként végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Piarista tanári működését az 1910/1911. iskolai évben Vácott kezdte meg, majd a következő évtől a rend budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Zeneirodalmi munkája nyomán készült az ismert Harmat-Sík: "Szent vagy Uram" énekeskönyv.
Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett 1912/1913-tól egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkészmozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkészcsapatának.
Álljon it mintaként egyik híres cserkészversének a "Megyeri Hitvallásnak" bevezetője:
Cserkészet:

Mellékelt kis képünk az ez évi Mierlo/ Brabanti cserkésztáborban készült.

A képre kattintvan megjelenik az Attila cserkészcsapat nyári hírlevele, melyben részletes beszámoló olvasható a csapat júniusi táboráról.
A táborban - a hollandiai csapat mellett-magyarországi és brüsszeli cserkészek is részt vettek
Végre ismét Magyarországon a SEUSO kincsek
A rendkívüli értékű gyűjtménynek egyelőre csak egy része, amit a Magyar Állam Nyugatról visszavásárolt.
A színezüst gyűjtemény Krisztus előtti második évszázadból való, amikor az akkori hatalmas Római Birodalom a mai Dunántúlra is kiterjedt, és egy fontos útvonal is vezetett azon keresztül. Az akkor még ingoványos Lacus Pelso (Balaton) mentén élt a mai Polgárdi szőlőhegyén Seuso gazdag római polgár, aki esetleg a birodalom egy részének helytartója is lehetett. Valamelyik barbár betörés alkalmával rejthette el a kincseket, melyeket a közelmúltig a Dunántúl földje takart.
Sümegh Józsefről Polgárdiban mindenki tudta, hogy 1975-1976-ban rendkívül értékes, hatalmas színezüst tálakat, kancsókat talált, amelyeket másfél évtized múlva New Yorkban a Sotheby’s aukciósház árverés előtti kiállításán Seuso-kincsek néven ismert meg a világ. 1980-ban a leszerelés előtt álló kiskatona, Sümegh József felakasztott holttestét egy kőszárhegyi pincében találták meg. Az ügyészség vizsgálata akkor is, majd tíz évvel később is öngyilkosságnak minősítette az esetet. A kincsek sorsát illetőleg úgy az eltűnés mint a meglelés története tele van kérdőjelekkel. A kormány szándéka, hogy a gyűjteményt -ha lehetséges- visszavásárolja. Mellékelt képünkön látható kincsek már több magyarországi kiállításon voltak bemutatva. Véglegesen a Szépművészeti Múzeumban őrzik.
Október 18-án Egyházközségi Tanács közgyűlés lesz Vianenben

A Hollandiai Magyar Egyházközségi Tanácsnak közgyűlése lesz szombaton, 2014 október 18-án a Vianen-i magyar Otthonban 10.00 órai kezdettel.
A közgyűlésre, melyen az egyházközség gyakorlati kérdései kerülnek megbeszélésre és döntésre, hívatalosak a körzetek csoportvezetői Amsterdamból, Hágából, Rotterdamból Helmondból és Eindhovenből két-két résztvevővel, míg a limburgi képviselet levélben kér beszámolót a döntésekről.
Ilyenkor kerülnek szóba az esetleges változások a lelkészek, a misézőhelyek (templomok) körülményeiről és a hívek számáról, összetételéről, és kiértesítéseik módjáról. Az Egyházközség ez akalommal új elnököt választ.
Kérjük a csoportvezetőket, hogy pontosított e-mail címlistáikat hozzák magukkal!
Ismét közlünk két érdemes pps-képsort a nagyvilágból. A jobboldali képre kattintva elindítható az "Emberi Kapcsolatok" képsor, mely egy válogatás tapasztalt gondolkozók életéből és tanácsot adhatnak mindenkinek, aki nem remete módon, egyedül, hanem élő társadalmunkban él. (Kattints a képre!)
Aki még nem járt Rómában -és talán nem is jut el oda soha életében-, ezzel a képsorral megcsodálhatja Michelangelo világhírű alkotását, a hatalmas és csodákkal teli Szent Péter Székesegyházat. Feltétlen élmény, amikor pl. a kupola magasságát valaki meg tudja sejteni, igaz a valóságban alatta állni más és szinte leírhatatlan. A mellékelt képsor megsejtet valamit ebből, valamint a Fellini nevéhez fűződő oltárról, a szobrokról, mozaikokról, stb. (Kattins a képre!)
A legközelebbi Egyházközségi Hírlevél 2015 január elején jelenik meg. Kiadványunk nyomtatásához legjobb azt először az Internet Explorer böngészővel a webről. ( EKT Hírlevél 2014-4 ) behívni és onnan, -tehát nem a levélváltozatból- kinyomtatni.
Hírlevelünk korábbi számai az ARCHIVUM-ban olvashatók.