De Schola en haar doelstelling

De Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht en Omstreken is een oecumenische groepering, waarin Evangelisch-Luthersen, Gereformeerden, Hervormden, Rooms-Katholieken en zelfs mensen die niet kerkelijk gebonden zijn, elkaar vinden in het maandelijks verzorgen van Gregoriaanse Vesperdiensten in diverse kerken in Dordrecht, Zwijndrecht en Rotterdam.

Getijdengebed is de lofprijzing van God. Lofprijzing is de eerste taak van de Christen tegenover God. Bij het doopsel krijgt de gelovige reeds als gave een opdracht mee, dat zijn mond wordt geopend om God lof te zingen. Het getijdengebed is het gebed bij uitstek van de kerkgemeenschap in haar geheel en gaat terug tot de tijd van vóór de Reformatie en dus aanvaardbaar voor iedereen, ongeacht zijn of haar kerkelijke richting. Ook willen wij proberen het erfgoed van het Gregoriaans te bewaren. De eenheid van woord en muziek, het kenmerk van gregoriaans, zien wij als basis van alle belangrijke hedendaagse liturgische vormen. Het Latijn, de taal van het Gregoriaans, kent een kracht van uitdrukking die in moderne talen moeilijk te vinden is.

Over het koorgebed


tekening: Mart Heijmans

Van oorsprong werden in de kloosters gedurende de nacht en dag de koorgebeden gesproken c.q. gezongen, te weten de Metten, de Lauden, de Primen, de Terts, de Sext, de Noon de Vespers en de Completen. De Schola zingt de Vespers en de Completen. Het dagelijks gebed voor het ter ruste gaan kent de kerk in de Completen, welke met haar gebeden om vergeving en bijstand de dag afsluiten. Ouder dan de Completen, is het Officie (dagelijks breviergebed) van de Vespers, het gebed van de avond. Ooit werd het Lucernarium genoemd, het Uur waarop de lichten werden aangestoken, zoals men in de Milanese Dom nog altijd kan meemaken. Het Christenvolk komt in dit uur nog eenmaal bijeen om de dag met gebed af te sluiten.


ons aardewerken wierookvat
klik voor nog een afbeelding

De Vespers zijn het meest eigenlijke plechtige avondgebed van de Kerk, een geestelijk avondoffer, volgens het in dit Officie dikwijls herhaalde psalmvers: "Mijn gebed stijge op als wierook voor Uw aangezicht; het heffen mijner handen zij als een avondoffer". Dit is de reden, waarom bij de Vesperdienst, in tegenstelling tot de meeste andere getijdengebeden, wierook wordt gebrand, het symbool van gebed en lofprijzing.

Onze repetities

Op onze wekelijkse repetitie-avond wordt niet alleen gestudeerd op de zang, maar wordt ook uitleg gegeven over de teksten, het soort feest waar de vespers bij horen en over andere gregoriaanse gezangen.

Mocht U geïnteresseerd zijn, dan bent U van harte welkom op de repetitie-avond, die doorgaans iedere vrijdag wordt gehouden in de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 te Dordrecht van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Soms is er een 'generale repititie' in het kerkgebouw waarin we de eerstvolgende zondag de vespers zingen. Infomeert u voor alle zekerheid eerst bij één van de contactpersonen.

Uiteraard kunt U ook informatie krijgen na de Vesperdiensten zelf.


de Schola in de Antoniuskerk en in de Trinitatiskapel

klik op een foto om die te vergroten