Apollonia moet geboren zijn in Egypte. Rond het jaar 249, is zij met enkele medechristenen door heidenen gevangen genomen en zwaar gefolterd omdat ze haar geloof niet wilde afzweren. Apollonia moet toen al een oudere leeftijd hebben gehad. Men vermoed dat zij reeds vijftig jaar geweest moet zijn. Bisschop Dionysius schreef in die tijd dat men haar alle tanden uit de mond had getrokken en het kaakbeen verbrijzeld. Zij zou de vuurdood gestorven zijn.  Toen de wachters haar een moment niet in de gaten hielden, heeft zij zich zelf in de laaiende vuurzee gestort. Zij is de beschermheilige van tandartsen.
De dochters van de hemel
Volgens een mythe maakte Inanna een reis naar de onderwereld, omdat ze de troon probeerde over te nemen van haar zus  Ereshkigal  die heerste over de onderwereld. Ze moest bij zeven poorten telkens iets afgeven, waardoor ze steeds naakter en kwetsbaarder werd. Uiteindelijk werd ze gedood door haar zus. Haar lichaam werd rottend aan een pin aan de wand gehangen, hetgeen symbool  staat voor het sterven van de vruchtbaarheid van de aarde  tijdens een rouwperiode. Haar dienares kwam haar echter helpen, en Inanna kon de onderwereld verlaten als ze een menselijke plaatsvervanger achterliet. Dat werd haar echtgenoot koning  Dumuzi die niet had gerouwd om haar dood, maar het er integendeel goed van had genomen. Bij haar terugkeer op aarde neemt Inanna wraak. Dumuzi wordt door de demonen van de onderwereld -de galla's- gedood en naar de onderwereld gesleept.
Inanna stamde af van de godin Nammu en wier cultus haar hoogtepunt rond 3500 v.Chr. kende. Haar vader was An  of Anu, god van het uitspansel. Volgens andere mythen was hij Enlil , of Enki of Nanna . Haar echtgenoot was Dumuzi , de halfmythische koning, en andere jonge mannen, wie haar liefde fataal werd. Ereshkigal , de Godin van de Onderwereld was haar zuster.
Inanna wordt tegenwoordig ook gezien als een godin die symbool staat voor een meer zelfstandige positie van de vrouw dan belangrijke vrouwen in het Jodendom , het christendom en de Islam dat doen. Feministen  identificeren zich liever met Inanna, dan met minder zelfstandige vrouwen als Eva of Maria.
Drie demonen: angst, nachtmerrie, epidemie
Nyx, godin van de nacht reed langs de hemel in een strijdwagen met twee paarden ervoor, terwijl zij de donkere nevels van Erebus over de aarde legde. Soms werd ze afgebeeld als gevleugelde godin.
Cerridwen is een Keltische tovenares, die vooral werd vereerd in Wales. Ze had een duistere, profetische kracht. Ze was beroemd vanwege haar toverkracht en voorspellende gaven. Dichters voelen verwantschap met haar omdat ze door een wonderbaarlijke geboorte de moeder was beroemde dichter Taliesin.
De cultus van Nehalennia roept nog veel vraagtekens op. Zij was waarschijnlijk gezien haar attributen (hoorn des overvloeds, appels) oorspronkelijk een godin van de vruchtbaarheid .Rond 200, de tijd waaruit de gevonden altaren en beelden stammen, werd Nehalennia echter vooral vereerd als beschermster van reizigers en handelaren in het Noordzeegebied.

Volgens de legende wordt Ursula beschouwd als de dochter van de christelijke koning Dionotus. Ze werd door haar vader uitgehuwelijkt aan een heidense  vorstenzoon Etherius , maar ze weigerde te trouwen met een heiden en wilde haar maagdelijkheid bewaren. Samen met lotgenoten - volgens de legende gaat het om elfduizend maagden - sloeg ze op de vlucht. Zij voer de Noordzee over en zeilde de Rijn op naar Bazel en reisde verder naar Rome . Op hun terugreis viel de groep in Keulen  in handen van de Hunnen. Omdat Ursula ook niet met hun leider wilde trouwen, werd ze samen met haar gevolg doorboord met pijlen.
De Erinyen zijn figuren uit de Griekse mythologie . Ze zijn wraakgodinnen, en achtervolgden en kwelden degenen die iets misdaan hadden. De Erinyen woonden in de onderwereld  en kwamen op aarde als er een misdadiger met hun wraak gestraft moest worden. In het Latijn werden ze Dirae genoemd (de verschrikkelijken), en in het Nederlands Furiën.
Uit het Oera Linda Boek:
De Friese godenleer of liever godsdienst, is hoogst eenvoudig en zuiver Monotheïsme. Wralda of Wralda's geest is het enige, eeuwige, onveranderlijke, volmaakte en almachtige wezen. Wralda heeft alle dingen geschapen; alles komt uit hem voort, eerst de aanvang, dan de tijd, en vervolgens Irtha, de Aarde. Irtha baart drie dochters Lyda, Finda en Frya, de stammoeders van de drie mensenrassen, het zwarte, het gele en het blanke (Afrika, Azie en Europa). Als zodanig is Frya de moeder van Frya's volk, de Friezen. Zij is de vertegenwoordigster van Wralda en wordt als zodanig vereerd. Frya heeft hare tex gegeven, de eerste wet, en de eredienst ingesteld van het eeuwige licht. Die dienst bestaat in het onderhouden van de altijd brandende lamp, foddik, door priesteressen, maagden; aan het hoofd dier maagden staat op alle burchten ene Burchtmaagd; de opperste van alle Burchtmaagden, is de Eremoeder op de Fryasburcht op Texland. De Eremoeder heerst over het gehele land; de Koningen mogen niets doen, er mag niets geschieden, buiten hare raad en goedkeuring. De eerste Eremoeder is door Frya zelve aangesteld, zij heette Fåsta.
Een verhaal over de “Foste-tempel” op Ameland.
"………op Ameland de afgod Foste vereerd werd, en dat Hajo, heer van dat eiland, zijnen tempel ten jare 866 tot een klooster vertimmerde………..”
Bovenstaande tekst staat in "Cronyk en Waaragtige Beschrijvinge van Friesland". Van het boekje wordt vermeld dat de inhoud terug gaat op ene “Okko van Scharl“. Deze Okko zou in de tiende eeuw geleefd hebben! Helaas, de waarheid is minder spectaculair; deze Okko van Scharl is waarschijnlijk een verzinsel van de schrijver A.C. van Stavoren, die het boekje in 1597 uitgaf. De kroniek staat vol fabuleuze verhalen, waardoor de echtheid van de inhoud door wetenschappers sterk in twijfel getrokken wordt.
De inhoud van de kroniek dient men dus met een korrel zout te nemen, maar soms zijn er aanwijzingen uit andere bron waaruit blijkt dat de overlevering toch een kern van waarheid kan hebben.
Zo heeft tussen Ferwert en Wanswert heeft het klooster Foswert gelegen. Dit klooster is in 1580 met de grond gelijk gemaakt. Foswert betekent de wierde (terp) van Foste.
Volgens Okko van Scharl lag dit klooster eerst op Ameland. Het klooster zou in 866 gebouwd zijn, en in 1109 verplaatst naar de vaste wal, omdat de bewoners zwaar te lijden hadden van zeerovers. Het klooster op Ameland werd volgens de kroniek gebouwd op de plaats van een Foste-tempel.
Het klooster Foswert op Ameland is nog niet ontdekt, evenmin als de Foste-tempel. Volgens de geschiedkundige Herre Halbertsma heeft het klooster Foswert in het dorp Nes gelegen, op de plek waar nu de fundamenten van een kerk liggen. Hij leidt dit ondermeer af uit: de oude sagen, het feit dat de kerk te Nes en het klooster Foswert (op de vaste wal) beide Johannes de Doper als patroon hadden, en dat het klooster Foswert (op de vaste wal) uitgestrekte landerijen op Ameland bezat.
Overblijfselen van de Foste-tempel zijn niet ontdekt. Direct bewijs ontbreekt dus. Secundaire aanwijzingen zijn er wel. Zo trof Herre Halbertsma tijdens het onderzoeken van de fundamenten van de verdwenen kerk te Nes in 1952, een zwerfkeienfundering aan van een tufstenen zaalkerkje. Het gebruik van tufsteen wijst op een ontstaan vóór de 12e eeuw. Een heel oud kerkje dus. Het is aangetoond dat kerken vaak gebouwd werden op locaties van Germaanse heiligdommen.
Feruna is de godin van het ontstaan van leven, van het prille begin. De boeren rondom de Usseler Es bij Enschede aanbaden deze Twentse Germaanse vruchtbaarheidsgodin bij het planten van nieuwe gewassen. Zij deden dit, volgens het verhaal, boven op de es, op de plek waar al eeuwen een vlierstuik staat. Feruna werd aanbeden in de lente en is hoedster van alles dat jong is.
De gorgonen waren kinderen van het zeemonster Ceto . Hun zusters waren de Graiai ('grijzen'), waaronder de oorlogsgodin Enyo, die eveneens aan Athene is verwant. Enyo was gehuwd met Chryasor, de zoon van haar gorgoonse zuster Medusa, die in volle wapenuitrusting uit haar hoofd was geboren. Het gruwelijke uiterlijk van de gorgonen werd afgebeeld op afschrikwekkende sjamanistische maskers. Deze dienden om nieuwsgierigen op afstand te houden van de geheime mysteriën, die niet door oningewijden mochten worden bijgewoond. Dit komt ook nog naar voren in de Griekse mythe over Medusa, die de toegang tot het eiland der Hesperiden bewaakte, waar het mysterie van het heilige huwelijk tussen de godin en de koning werd voltrokken.
Perseus ging op reis en kwam onder begeleiding van de goden aan in een ver land waar Phorkys leefde, de vader van de drie Graien. Ze hadden al sinds hun geboorte grijs haar en hadden samen een oog en een tand, die ze om de beurt gebruikten. Perseus pakte het oog en de tand af en de Graien smeekten hem om ze terug te geven. Perseus gaf ze terug op een voorwaarde, de Graien moesten hem de weg naar de nimfen wijzen. Hij kwam bij de nimfen en kreeg de spullen die de nimfen normaal droegen, vleugelschoenen, een zak van schubben en een helm van hondevel. Met de schubbenzak om kon hij iedereen zien en als hij de helm opzette was hij onzichtbaar. Ook kreeg hij nog een koperen sikkel van Hermes. Toen vloog hij naar de oceaan, waar de drie Gorgonen woonden. Dit waren drie andere dochters van Phorkys. Maar slechts een van de zusters was sterfelijk, Medusa.
Harpijen behoren tot de gevleugelde wezens die de doden naar de onderwereld geleiden. Misdadigers leverden ze over aan de Erinyen, die hen berechtten. Ze zijn verwant aan de sirenen, de vogelvrouwen die met hun zoete zang mannen naar hun eilanden lokken. Sirenen die op een grafmonument waren afgebeeld, werden eerder voor harpijen gehouden