Genealogie van Willem Pietersz. alias Pennick

Sortering : Per generatie

I.IWillem Pietersz alias Pennick,gezegd de Genealogie van Gerrit

Genealogie van Gerrit


 
Bestand:E:\PG30\NL\DATA\PENNING3
Datum:25-03-2008
Selectie:'Personen in genealogie van Gerrit [7207]'
Sortering:Per tak

I.1    Gerrit, geboren circa 1460 te (ZH).
Gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem GERRITSZ. (zie II.1).

II.1    Willem GERRITSZ. Boer in de polder Nieuw Reyerwaard te Ridderkerk, geboren circa 1490, overleden 1542-1552. Dank zij de intensieve en vasthoudende onderzoeken in vele archieven, door de heer K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1. 4414 RV Waarde, hebben de diverse families (de) Penning nu een "eigen" genealogie. Deze genealoog stelde de periode tot circa 1700 samen. Aansluitend daarop droegen ook een aantal anderen hun steentje aan de genealogie bij.
De Hoekse Waardse tak de Penning werd samengesteld door Antony de Penning en zijn zoon Martin, aangevuld met door mijzelf gevonden gegevens.
Waar de heer Slijkerman ophield met zijn onderzoek, kon naadloos aangesloten worden op dat wat Antony en de anderen bijeen gebracht hadden.

Deze genealogie gaat vermoedelijk terug tot circa 1460. Omstreeks dat jaar moet de oudst bekende voorvader geboren zijn.
Gehuwd met Lijnken (Lijntgen) N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Willem Gerritsz. PENNINGH (zie III.1).
   2.  Gerrit Willem GERRITSZ. (Brief of Bryeff), boer op de hofstede "Die Elff Merghen" in Nieuw-Reyerwaard, vermoedelijk geboren tussen 1515 en 1525.
Blijkens de rekening van de waarsman van Nieuw-Reyerwaard over 1533/1534 huurde hij een stuk land in de polder Nieuw-Reyerwaard. Dit perceel werd noordelijk belend door Aryaen Symonss, overleden circa 1574.
   3.  Adriaen (Ary) Willem GERRITSZ. (zie III.4).

III.1    Pieter Willem Gerritsz. PENNINGH, boer op een hofstede (mogelijk was dit de hoeve "Zeldenrust") in de polder Nieuw-Reyerwaard te Ridderkerk. Aan het eind van de 16e eeuw woonde zijn zoon Willem Pietersz. Penninck op de hoeve, geboren 1515-1525, overleden circa 1599. K.J. Slijkerman acht het voor waarschijnlijk dat hij de vader was van Willem Pietersz. Penninck, stamvader van het geslacht Penning te Ridderkerk. Uit dien hoofde noemt Slijkerman het vanaf hier de genealogie en alles wat hiervoor genoemd wordt noemt hij een fragment.
Gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Pieters (geseyt de Cleynen (Cleyn, de cleyne Willem) PENNINCK (Penninck) (zie IV.1).

IV.1    Willem Pieters (geseyt de Cleynen (Cleyn, de cleyne Willem) PENNINCK (Penninck), landbouwer aan de Grasdijck in de polder Nieuw-Reyerwaard te Ridderkerk. Aan het einde van de 16e eeuw bewoonde hij hoeve "Zeldenrust" aan de Lagendijk te Ridderkerk. Geboren circa 1560 te (vermoedelijk) te Ridderkerk. Woonde aan de Grasdijck onder Ridderkerk. Op 23 juni 1601 deed hij belijdenis te Ridderkerk.
Willem Pietersz. Penninck (=ten rechte zijn zoon Pieter Willemsz. Penninck), als bloedvoogd, met hem de schout Pr (=Pieter) van Golen als oppervoogd van de kinderen van zaliger Arye Cornelisz. Voppen en van Aertgen Pietersdr., wonende in Mijnsheerenland van Moerkerken, aan de andere zijde, kwamen op 8 mei 1627 overeen dat de tweede partij Aryen Ariensz., wees van het voornoemde echtpaar, voor de tijd van acht achtereenvolgende jaren zou houden in kost, drank, kleding, school zou laten gaan en in 'in de bouwerie ende andre sijnen voorvallende besonignien ende wercken'. Daarvoor zou Adriaen niets ontvangen maar ook niets hoeven te betalen. Indien de jongen echter 'hem soo quam te draegen door ophitssingen ofte anderssins dat hij wech liep ofte daer niet wilt blijven sonder merckelicken ende kennelicken oirsaecken ofte buyten schult van Ary Pieters ofte den sijnen' zou hij weer tot last van de boedel van zijn overleden vader komen. Vervolgens is een akte geregistreerd, gedateerd 15 mei 1627, op verzoek van bloedvoogd Pieter Willemsen Penninck, waarin de staat der boedel van Aryen Cornelis Voppen en zijn weduwe is opgegeven. Er is sprake van een 'huysken ende erve mitte worff ende beteelinge' aan 'den Grasdijck van Out Reyerwaert'. De verkoop van 'moeble goederen' op 8 mei 1627 had 73 pond opgeleverd. Er is sprake van 1 morgen weide- en zaailand gehuurd van de kerk te Ridderkerk, drie verkochte koeien, betaling van weidehuur aan Adriaen Pauwels Dijckgraeff. De weduwe van Willem Pietersz. Penninck had 65 pond aan de boedel geleend. Ene Willem Jansz. Strient, wonende te Lopik, had nog 94 pond 10 stuivers vanwege de koop van het huisje tegoed, 'alsoo hem dat selve halff placc toe te commen'. (Bron: ARA, Weeskamerarchief Ridderkerk inventaris nummer 1, akten d.d. 8-5-1627 en 15-5-1627).
Op 3 februari 1629 deed bloedvoogd Pieter Willemsz. Penninck rekening ten behoeve van de vijf weeskinderen. In de ontvangsten is sprake van 341 pond aan verkochte meubele goederen, beterschap van land en have. Het huisje met werf was tot mei 1628 verhuurd aan Gerrit Lodewijcxe voor 20 pond per jaar. Nadien werd dit voor de tijd van vierjaar voor 18 pond jaarlijks verhuurd aan Lenert Chiele. Onder de schulden wordt melding gemaakt van reparatiekosten aan het huisje: 'decken, verpannen, arbeit'. De oudste zoon had op 16 mei 1628 7 pond ontvangen en (tegelijkertijd ?) Stijntgen Ariensdr. 6 pond en Joris Ariensz. 10 pond 4 stuivers, zo in geld als 'leercost'. Overleden te Ridderkerk.
Gehuwd (1) op 05-01-1585 te Ridderkerk, beiden van Ridderkerk met Baeltgen Pieter HUIJBERTS (HUBERTS) (Huberts), geboren circa 1560. Zij deed belijdenis te Ridderkerk op 7 april 1601. Overleden te na 8-5-1627 te Ridderkerk. Zie Weeskamerarchief Ridderkerk 1, dochter van Pieter HUYBERTSZ. en Stijntje N.N.
Gehuwd (2) met Leentje Adriaensdr. (?) ARYSWAGER, overleden voor 1584.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leentje Willemsdr. (Leentgen, Lijntgen) PENNINCK, geboren te Ridderkerk, gedoopt op 20-03-1586 te Ridderkerk (getuige(n): Aert Aertss., Barber Huyghendr., Maertgen Pieter Huybertsendochter, "altesamen tot Ridderkerk"). Zij woonde aan De Blaak onder Mijnsheerenland.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 30-11-1612 te Ridderkerk met Aert Cornelisse LEEUWENBURG, boer op de hofstede "den Leeuwenboirch" in Nieuw-Reyerwaard, heemraad van Ridderkerk, gedoopt te Ridderkerk, overleden na 1615 te Ridderkerk. Jan Jacobusse Leeuwenburg, een afstammeling in de 8e generatie, geb. 1724, voerde een wapen waarop een zilveren toren op een schild van sinopel, de voet en de trans van de toren van azuur. Tussen de kantelen van de toren drie leeuwenkoppen van goud. De poort gesloten. Dekkleden van zilver, helmteken een aanziende leeuwenkop. Zoon van Cornelis Adriaensz. (den Jonghen) den JONGHEN (van)LEEUWENBOIRCH (Kerssenboom), waarschijnlijk landbouwer. Hij was tussen 1577 en 1581 een aantal keren heemraad van Ridderkerk., en Jannetgen CORNELISDR.
Ondertrouwd (2) 1616 te Heinenoord, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-02-1616 te Ridderkerk met Cornelis Cornelisz. (alias Niesen) WAELBOER (jonge Nies), boer aan de Blaak onder Mijnsheerenland, overleden voor 1646, weduwnaar van Pieterken Bastiaensdr., j.d. van Ridderkerk, waarmee hij te Ridderkerk huwde, eerste gebod op 18 januari 1615.
Gehuwd (3) te Willemstad, vermoedelijk was dit haar 2e huwelijk met Willem LEENTSEN.
   2.  Syken (Sijtgen) Willemsdr. PENNING, gedoopt op 16-04-1589 te Ridderkerk (getuige(n): Lenaert Lenaertss. en Mariken Cornelis). Slijkerman kan de doopgetuigen voorlopig niet in verband met de ouders van Syken brengen, tussen 14 mei 1632 en 15 januari 1658.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 31-01-1615 te Ridderkerk, 1e afkondiging op 4 januari 1615 met Quirijn GOOSENSZ. J.m. van Ijsselmonde, overleden voor 1626.
Gehuwd (2), voor 20 september 1626 met Leendert Pietersz. NOTEBOOM, tussen 8 september 1642 en mogelijk 15 januari 1658. Op 9 september 1642 verklaarde Adriaen Joppe 200 ponden schuldig te zijn aan Leendert Pietersz. Noteboom, waarvoor hij een huis aan de Ijsselmondse Westdijk op hypotheek zette (GA Rotterdam, archief Ambachtsheerlijkheid Lombardijen, inv. nr.1930, akte 8-9-1642).
   3.  Pietertyen Willemsdr. PENNING, gedoopt op 13-10-1591 te Ridderkerk (getuige(n): Jan Arienss., Truytyen Leenaertsdochter). Zij woonde aan de Grasdijck onder de jurisdictie van Ridderkerk, overleden te Ridderkerk, voor 26 januari 1658. Zij is nooit gehuwd geweest.
   4.  Christina Willemsdr. (Stijntgen) PENNING, gedoopt op 02-12-1593 te Ridderkerk (getuige(n): Jan Jansoon, secretaris van Barendrecht en Aertken Pietersdr.), overleden te Ridderkerk, tussen 13 oktober1659 en 30 november 1669.
Ondertrouwd op 17-10-1648 te Ridderkerk, gehuwd op 54-jarige leeftijd op 08-11-1648 te Ridderkerk met Ary Hendricksz. BLEYCKER, j.m. van Ouderkerk, wonende te Ridderkerk, tussen 13 oktober 1659 en 30 november 1669.
   5.  Jannecken Willemsdr. PENNING, gedoopt op 22-02-1596 te Ridderkerk (getuige(n): Pieter Willemss. en Aertken Pieters). Zij overleed zonder nageslacht voor 20 september 1626.
De doopgetuige Pieter Willemss. zou identiek kunnen zijn geweest met Pieter Willem Gerritsz., vermoedelijk dan de grootvader van vaderszijde van het kind. De tweede doopgetuige moet een zuster van moeder Baaltje zijn geweest.
   6.  Pieter Willemsz. PENNING (PENNINCK) (zie V.12).
   7.  Adriaen (Arien) Willemsz. PENNING (PENNINCQ) (zie V.14).
   8.  Bastiaentgen Willemsdr. PENNING (PENNINCK), overleden te Ridderkerk, na 14 mei 1632,.
Gehuwd op 09-10-1622 te Ridderkerk. Eerste gebod werd gegeven op 9 oktober 1622 met Jacob Ariensz. POLDERMAN, j.g. van Claeswael, na 14 mei 1632,, zoon van Adriaen Cornelis POLDERMAN en Swaentje HERMANSDR.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Leentgen Willemsdr. PENNINCK, voor 20 september 1926.

V.12    Pieter Willemsz. PENNING (PENNINCK), boer aan de Grasdijck (Lagendijk) in Nieuw-Reijerwaard, waersman van Nieuw-Reijerwaard (1649-1649), armenmeester (1645); heemraad van Ridderkerk (1652-1655), diaken en ouderling van Ridderkerk, gedoopt op 11-02-1599 te Ridderkerk (getuige(n): Adraentien Pieter Teunen), overleden circa 1665, tussen 17 augustus 1664 en 6 juni 1665. Hij werd onder andere genoemd in de volgende vermeldingen:
1627: vermeld in Pieter Pietersz. XXIIJ mergen: "Pieter Willemsz. Penninck gebruyct van de kerck tot Ridderkerck anderhalf mergen" (Verponding Ridderkerk; GA Ridderkerk 31).
24-5-1637: Pieter Willems Penning, J.G. van Ridderkerk, en Sijchje Pieters Cranendonck, J.D. van Ridderkerk. Eerste gebod gegeven 26 April. Bevestigd tot Ridderkerk 24 Maij (DTB Ridderkerk).
1638: vermeld te Ridderkerk: Pieter Willems Penninck met 2 haardsteden onder Ridderkerk (Haardstedegeld Ridderkerk, GA Ridderkerk 71).
5-4-1638: doop van Willem, zoon van Pieter Willems en Sijgchen Pieters; geen getuigen genoemd (DTB Ridderkerk).
23-10-1639: doop van Ingichje, dochter van Pieter Willems en Sijchje Pieters; geen getuigen genoemd (DTB Ridderkerk).
18-5-1642: doop van Pieter, zoon van Pieter Willems en Sijchgen Pieters (DTB Ridderkerk).
1644: Pieter Willems vermeld te Ridderkerk met een huis met 2 haardsteden (Haardstedegeld Ridderkerk; GA Ridderkerk 71).
In 1649 verkochten hij en zijn vrouw een perceel land aan de westzijde van de Grasdijk in de polder Nieuw-Rijerwaard, hetwelk zij verkregen had van haar overleden moeder Ingetje Hendricksdochter.
In 1652 werd hij onder Ridderkerk aangeslagen voor zijn geschat vermogen van 1000 pond (200e penning Ridderkerk; GA Ridderkerk 53)
21-5-1653: Pieter Willemsz. Penning, heemraad van Ridderkerk, als getrouwd hebbende Cijtgen Pieters Kraenendoncq en mede erfgenaam voor 1/6 part in 3 morgen en 150 roe weiland in Nieuw-Reijerwaard, koopt van de andere vijf erfgenamen van de overleden ouders van zijn vrouw de resterende 5/6 parten van het weiland. Het is waarschijnlijk dat dit weiland kort bij zijn boerderij was gelegen. (ORA Ridderkerk 10 folio 231v).
22-5-1653: Hij bekend schuldig te zijn aan de heer Diedrick Dammert heeren Ariensz., oudraad der stad Dordrecht 200 Carolus guldens n.a.v. geleend geld; als borg stelt hij 4 morgen met de woning daarop in in de polder Nieuw-Reijerwaard, aan de westzijde van de Grasdijck; geroyeerd 13-6-1665 (ORA Ridderkerk 10, folio 232v).
20-6-1657: Pieter Willems Penninck, oud heemraad van Ridderkerk, weduwnaar van Sijtgen Pieters zal, ter eenre, en Pieter Gerrits Krouff wonende op 's-Gravendeel, als voogd van de 4 nagelaten weeskinderen, met name Willem (19 jaar), Ingetgen (17 jaar), Pieter (15 jaar) en Baeltgen Pieters (10 jaar) (Weeskamerarchief Ridderkerk 1).
22-5-1664: Pieter Willemsz. Penning, ziek te bed liggende, herroept zijn voorgaande testamenten, zowel van hem alleen, als van zijn huisvrouw zaliger, en testeert opnieuw: universele erfgenamen zijn de kinderen die hij bij Cijtgen Pieters, zijn huisvrouw zaliger, geprocreëerd heeft; de weeskamer werd uitgesloten; tot voogden over zijn onmondige kinderen stelt hij Pieter Gerritsz. Kroeff, zijn zwager, en Daem Cornelisz. van der Giessen, zijn neef die woonde op de naastgelegen boerderij "Bij de Weg". (ONA Ridderkerk 6991).
Ondertrouwd op 26-04-1637 te Ridderkerk, (1e gebod), gehuwd op 38-jarige leeftijd op 24-05-1637 te Ridderkerk met Sijchje Pietersdr. CRANENDONCK, 30 jaar oud, gedoopt op 07-07-1606 te Ridderkerk, na 2 juni 1653.
Op 20 augustus 1649 is Pieter Willems Penning, "waersmans jegenwoordich van Nyeuwryerwaert", als erfgenaam "nomine uxoris" (namens zijn echtgenote) van zaliger Ingetje Henrixdr., weduwe van Pieter Jacobsz. Craenendoncq zal., zijn schoonmoeder, transporteert aan juffr. Bella van Beveren; 1 1/2 mr in Nieuw-Reyerwaard in de XLVje houve (ORA Ridd. 10.f.138v). Dochter van Pieter Jacobsz. CRANENDONCK, boer te Rijsoord, nadien te Ridderkerk; schout van Rijsoord, hoogheemraad van de Zwijndrechtse Waard, waarsman van Oud-Reyerwaard, diaken, ouderling te Ridderkerk, en Ingetje HENDRICKSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Pietersz. PENNINGH (zie VI.1).
   2.  Ingichje Pietersdr. (Ingetje) PENNING, gedoopt op 23-10-1639 te Ridderkerk, na 1680.
Ondertrouwd op 23-05-1665 te Ridderkerk, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1665 te Ridderkerk met Joris Huygen VISSCHER, 24 jaar oud, dijker en veldarbeider, gedoopt op 09-09-1640 te Ridderkerk, na 1 mei 1688,. Het kohier der huishoudens te Ridderkerk van 1680 meldt: Joris Huyge Visser en sijn huysvrouw belast met drie kinderen beneden de acht jaeren, behelpt hem met dijcken en arbeyden int velt en kan soberlijck aen de kost geraecken" (GA Ridderkerk, inv. nr. 73. Zie ook J.van der Es, "Ridderkerk in de Gouden Eeuw, uitgave Stichting Oud-Ridderkerk no. 10, 1988, pagina 63), zoon van Huygh LEENDERSZ. en Ariaentie BASTIAANS.
   3.  Pieter Pietersz. PENNING (zie VI.5).
   4.  Jan Pietersz. PENNING, gedoopt op 21-01-1646 te Ridderkerk (getuige(n): Pietertje Willems), overleden voor 1657.
   5.  Baeltgen Pietersdr. PENNING, jongedochter van Ridderkerk, wonende op de Koedoot, gedoopt op 09-02-1648 te Ridderkerk (getuige(n): Stijntjen Willems en Roockjen Aerts), overleden 1700 te Carnisse. Impost pro deo 25 augustus 1700.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-02-1677 te Barendrecht met Gerrit Adriaensz. NOUTE, afkomstig van een hoeve aan de Koedood onder Barendrecht en landbouwer onder Carnisse op een boerenhoeve genaamd: "aan sHeerendijck", overleden 1714 te West Barendrecht en Carnisse, (Impost pro deo 13-3-1714).

VI.1    Willem Pietersz. PENNINGH, boer aan de Grasdijck in Nieuw-Reijerwaard als opvolger van zijn vader, gedoopt op 04-04-1638 te Ridderkerk. Hij werd samen met zijn vrouw Trijntje Leenders, op 23 december 1665 na belijdenis, lidmaat te Ridderkerk, na 1680. In het in 1680 opgemaakte kohier der huishoudens te Ridderkerk maakt melding dat "Willem Pietersse Penninck en sijn huysvrouw met twee kinderen boven de acht jaren, is door misfortuyn uit gebouwen en kan nu qualijck aen de kost geraecken". Na zijn overlijden bleef zijn weduwe eigenaresse van de hoeve, die zij in 1722 nog bezat.
Ondertrouwd op 03-10-1665 te Ridderkerk, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-11-1665 te Rijsoord, gehuwd voor de kerk op 01-11-1665 met Trijntje Leendertsdr. MIJNLIEF (MELIEF), 20 jaar oud, gedoopt op 06-11-1644 te Ridderkerk, na 1680, dochter van Leendert Gerritsz. MIJNLIEF, boer aan de Grasdijck onder Ridderkerk, heemraad, ouderling van Ridderkerk, en Neeltien Teunisdr. CRANENDONCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Soetjen (Sitjen) Willemsdr. PENNING, gedoopt op 31-07-1667 te Ridderkerk (getuige(n): Pieter Pietersen en Baeltjen Pieters).
Gehuwd (1) met Jacob Bastiaansz. SMOUTER.
Gehuwd (2) met Teunis Sijmonse GOUW.
   2.  Neeltje Willemsdr. PENNING, gedoopt op 05-05-1669 te Ridderkerk (getuige(n): Neeltje Leenders), overleden voor 1670 te Ridderkerk.
   3.  Neeltje Willemsdr. PENNING, gedoopt op 19-10-1670 te Ridderkerk (getuige(n): Neeltje Leenderts).
Ondertrouwd op 21-11-1694 te Ridderkerk, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-12-1694 te Ridderkerk met Jan Evertsz. van den BERGH, vlasboer te Rijsoord, geboren te Ridderkerk ? Zoon van Evert Hendrickx van den BERGH en Ariaantjen Floris van THOL.
   4.  Pieter Willemsz. PENNINGH (zie VII.7).

VII.7    Pieter Willemsz. PENNINGH, gedoopt op 11-05-1673 te Ridderkerk (getuige(n): Ingetje Pieters Penninck).
Ondertrouwd op 25-11-1696 te Ridderkerk, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-12-1696 te Ridderkerk met Jannetje Evertsdr. van den BERGH, 26 jaar oud, j.d. Gedoopt op 08-03-1670 te Ridderkerk, begraven op 12-11-1745 te Rijsoort op 75-jarige leeftijd, dochter van Evert Hendrickx van den BERGH en Ariaantjen Floris van THOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Soetje Pietersdr. PENNING, gedoopt op 03-03-1697 te Ridderkerk.
Ondertrouwd (1) op 07-03-1722 te Rijsoord, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-03-1722 te Rijsoord met Jacob Bastiaanse SMOUTER, weduwnaar van Maaike Ariens Pleijsier.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 08-10-1729 te Rijsoord met Teunis Sijmonsz. GOUW, weduwnaar bij zijn huwelijk met Soetje.
   2.  Cornelis Pieterz. PENNINGH (zie VIII.4).
   3.  Willem Pieterse PENNING (zie VIII.6).
   4.  Aarjaantie Pietersdr. PENNING, gedoopt op 29-02-1704 te Rijsoord.
Ondertrouwd op 23-04-1728 te Rijsoord, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1728 te Rijsoord met Pieter Paulusse RUYTER.
   5.  Jan Pietersz. PENNING (zie VIII.10).

VIII.4    Cornelis Pieterz. PENNINGH, Na zijn huwelijk vestigde hij zich in Rijsoord, gedoopt op 20-04-1698 te Ridderkerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-05-1723 te Rijsoord met Dirkje Symonsdr. GOUW, 25 jaar oud, uit Hendrik Ido Ambacht, gedoopt op 20-04-1698 te Ridderkerk, dochter van Symon Aerse GOUW en Lijsbeth JACOBS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leijsbeth Cornelisse PENNING, gedoopt op 16-07-1724 te Rijsoord, overleden te Rijsoord.
   2.  Jannetje Cornelisse PENNING, gedoopt op 21-10-1725 te Rijsoord.
Ondertrouwd op 11-04-1761 te Zwijndrecht, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-05-1761 te Rijsoord met Wouter Hendriksz. van TURENHOUT, 27 jaar oud, gedoopt op 30-05-1733 te Zwijndrecht, zoon van Henrik Woutersz. van TURENHOUT (van TURNHOUT) en Sijgje Martinusdr. SMIT.
   3.  Lijsbeth Cornelisse PENNING, gedoopt op 22-12-1726 te Rijsoord, overleden op 22-09-1769 te Ridderkerk op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-10-1751 te Ridderkerk met Cornelis LEENHEER.
   4.  Symon Cornelisz. PENNING (zie IX.6).
   5.  Jan Cornelisse PENNING (zie IX.8).
   6.  Aart Cornelisse PENNING, geboren op 05-04-1733 te Rijsoord, gedoopt op 05-04-1733 te Rijsoord.
Gehuwd met Ariaantje Ariens van der WAAL, gedoopt te Hendrik Ido Ambacht.
   7.  Marijchje Cornelisse PENNING, gedoopt op 07-08-1735 te Rijsoord, overleden te Rijsoord.
   8.  Marijchje Cornelisse PENNING, gedoopt op 07-07-1737 te Rijsoord.
Ondertrouwd op 13-09-1765 te Rijsoord, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-10-1765 te Rijsoord met Arij Arijens de VURMER.
   9.  Teuntje Cornelisse PENNING, gedoopt op 04-10-1739 te Rijsoord.

IX.6    Symon Cornelisz. PENNING, j.m. van onder Strevelshoek, gedoopt op 17-10-1728 te Rijsoord.
Ondertrouwd op 21-04-1752 te Rijsoord, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1752 te Rijsoord met Lijntje Damen LEENTVAART, 26 jaar oud, j.d. van Barendrecht, gedoopt op 30-12-1725 te Oost-Ijsselmonde, dochter van Daam Jacobse LEENVAAR en Maijke Ariens SNOO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijken Symonse PENNING, gedoopt op 09-09-1753 te Rijsoord.
   2.  Dirkje Symondr. PENNING, gedoopt op 17-08-1755 te Rijsoord, overleden op 04-12-1820 te Groote Lindt op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 13-11-1785 te Rijsoord met Willem Symons RUYLOF.
Gehuwd (2) circa 1788 met Arij Huugen van der GIESEN.
   3.  Maaijke (Marijke) Simonsdr. PENNING, gedoopt op 13-08-1757 te Ijsselmonde.
   4.  Cornelia Symonsdr. PENNING, gedoopt op 16-12-1759 te Rijsoord.

IX.8    Jan Cornelisse PENNING, gedoopt op 08-10-1730 te Rijsoord.
Ondertrouwd (1) op 10-10-1755 te Rijsoord, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-11-1755 te Rijsoord met Ariaantje Ariens van der WAAL, gedoopt te Hendrik Ido Ambacht.
Ondertrouwd (2) op 01-10-1784 te Rijsoord, gehuwd op 54-jarige leeftijd op 24-10-1784 te Rijsoord met Soetje Paulusse de RUITER, 40 jaar oud, gedoopt op 27-10-1743 te Rijsoord. Bij huwelijk met Jan Cornelisse Penning was zij weduwe van Pieter Jacobs van Dijk, dochter van Paulus Paulusse de RUITER en Neeltje Paulusse MOLENAAR.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirkje Jans PENNING, gedoopt op 29-02-1756 te Rijsoord, overleden vóór 1760 te Rijsoord.
   2.  Cornelis Janzn. PENNING (zie X.8).
   3.  Maijke Jandr. PENNING, gedoopt op 21-12-1758 te Rijsoord.
   4.  Dirkje Jansse PENNING, gedoopt op 14-09-1760 te Rijsoord, overleden vóór 1767 te Rijsoord.
   5.  Arij Janz. PENNING, gedoopt op 03-01-1762 te Rijsoord.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-05-1789 te Westmaas met Alida Cornelisse HOOGSTWERF.
   6.  Aart Janz. PENNING (zie X.14).
   7.  Dirkje Jandr. PENNING, gedoopt op 18-01-1767 te Rijsoord.
   8.  Simon Janzn. PENNING, gedoopt op 24-04-1768 te Rijsoord, overleden te Rijsoord.
   9.  Simon (Sijmen) Janzn. PENNING (zie X.18).
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Neeltje Jandr. PENNING, gedoopt op 04-09-1785 te Rijsoord.

X.8    Cornelis Janzn. PENNING, gedoopt op 21-08-1757 te Rijsoord.
Ondertrouwd op 26-04-1793 te Rijsoord, gehuwd te Rijsoord met Martha Mattheusse SCHOP, 25 jaar oud, gedoopt op 14-06-1767 te West-Barendrecht, overleden op 29-03-1822 te Ridderkerk op 54-jarige leeftijd, dochter van Mattheus Johannesse SCHOP en Neeltje Gerritsdr. VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Cornelisse PENNING, geboren op 29-07-1795 te Rijsoord, gedoopt op 02-08-1795 te Rijsoord.

X.14    Aart Janz. PENNING, gedoopt op 12-02-1764 te Rijsoord.
Ondertrouwd op 03-05-1793 te Rijsoord met Niesie Cornelisse (Neesje) PLEZIER, 23 jaar oud, gedoopt op 05-11-1769 te Rijsoord, dochter van Cornelis Ariens PLEIJSIER en Annichje Kleijse SMOUTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan PENNING, geboren op 28-04-1794 te Rijsoord, gedoopt op 04-05-1794 te Rijsoord.
   2.  Cornelis PENNING, geboren op 27-08-1795 te Rijsoord, gedoopt op 30-08-1795 te Rijsoord, overleden voor 1805.
   3.  Cornelis PENNING, geboren op 30-06-1805 te Oud-Beijerland, gedoopt op 07-07-1805 te Oud-Beijerland.
   4.  Adriaantje de PENNING, geboren op 03-01-1808 te Klaaswaal, overleden op 24-02-1840 te Zuid Beierland op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 03-10-1834 te Zuid Beierland met Klaas van der LINDEN.
Gehuwd (2) met Gerrit BUITENDIJK.
   5.  Anna PENNING, geboren op 24-02-1810 te Oud-Beijerland, gedoopt op 04-03-1810 te Oud-Beijerland.

X.18    Simon (Sijmen) Janzn. PENNING, gedoopt op 16-12-1770 te Rijsoord.
Ondertrouwd op 14-04-1797 te Ridderkerk met Jaantje (Ariaantje) SLOTBOOM, 28 jaar oud, gedoopt op 08-05-1768 te Rijsoord, dochter van Corstiaan Gerrits SLOTBOOM en Aaltje Pietersdr. van DONGELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan PENNING (zie XI.9).
   2.  Aaltje PENNING, geboren op 08-03-1799 te Rijsoord, gedoopt op 10-03-1799 te Rijsoord.
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 03-05-1852 te Rijsoord (Ridderkerk) met Hendrik VISSER.
   3.  Korstiaan PENNING (zie XI.13).
   4.  Cornelis PENNING, geboren op 14-09-1803 te Rijsoord, gedoopt op 18-09-1803 te Rijsoord.
   5.  Maaijke Sijmensen PENNING, overleden op 03-07-1823 te Ridderkerk.
Gehuwd met Evert Lucassen van WALSUM.

XI.9    Jan PENNING, rietdekker (1843, 1845, 1849), geboren op 20-04-1798 te Rijsoord, gedoopt op 22-04-1798 te Rijsoord, overleden op 05-11-1872 om 08.30 uur te Ridderkerk (Rijsoord) op 74-jarige leeftijd, op het adres Wijk E no. 1. Aangifte van zijn overlijden deden zijn zoon Adrianus Penning, 41 jaar, rietdekker wonend te Zwijndrecht en Jan Baas, 16 jaar, arbeider, wonende te Ridderkerk.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-06-1828 te Hendrik Ido Ambacht met Maria BACHMAN, 20 jaar oud, tapster, geboren op 23-12-1807 te Hendrik Ido Ambacht, gedoopt op 03-01-1808 te Hendrik Ido ambacht (getuige(n): de vader), dochter van Hendrik Hendriksz. BACHMAN en Maria Hendriksdr. de GELDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus PENNING, geboren op 16-06-1829 om 02:30 uur te Ridderkerk, overleden op 15-12-1829 om 10:00 uur te Ridderkerk, 182 dagen oud.
   2.  Maria PENNING, geboren op 17-06-1830 om 06:00 uur te Ridderkerk. In oktober 1857 komt zij uit Krimpen terug in Ridderkerk.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-09-1860 te Ridderkerk (getuige(n): Jan Penning, vader van de bruid; Pieter Steenbergen, zwager van de bruid en Gerard Abram Visser, broer van de bruidegom) met Abraham VISSER, schipper, geboren circa 1830.
   3.  Adrianus PENNING (zie XII.4).
   4.  Adriaantje PENNING, geboren op 24-01-1833 te Ridderkerk, overleden op 01-03-1872 om 18.00 uur te Hendrik Ido Ambacht op 39-jarige leeftijd. Aangifte van haar overlijden deden Pieter Steenbergen, 42 jaar, nachtwaker en Leendert Jacob Zoegaard, 46 jaar, veldwachter.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-12-1859 te Ridderkerk (getuige(n): Nicolaas den Hartog, oom van de bruid; Adrianus Penning, broer van de bruid en Arie Steenbergen, broer van de bruidegom) met Pieter STEENBERGEN, bouwknecht, geboren 1829.
   5.  Hendrik PENNING, geboren op 26-07-1834 om 01:00 uur te Ridderkerk, overleden op 29-02-1836 om 13:00 uur te Ridderkerk op 1-jarige leeftijd, in het huis nr. 255.
   6.  Willemijntje PENNING, geboren op 30-07-1835 om 22:00 uur te Ridderkerk, overleden op 08-09-1840 om 14:00 uur te Ridderkerk op 5-jarige leeftijd, adres van overlijden: Wijk C nr: 15 (Pruimendijk).
   7.  Hendrik PENNING (zie XII.10).
   8.  Simon PENNING (zie XII.12).
   9.  Jan PENNING, arbeider (1867), bouwknecht (1869, 1871), geboren op 18-06-1839 te Ridderkerk, overleden op 25-07-1839 om 14:00 uur te Ridderkerk, 37 dagen oud.
   10.  Neeltje PENNING, geboren op 01-09-1840 om 22:00 uur te Ridderkerk, overleden op 06-02-1841 om 08:30 uur te Ridderkerk, 158 dagen oud.
   11.  Cornelis PENNING, rietdekkker (1867, 1868), geboren op 07-08-1841 om 22:00 uur te Ridderkerk, overleden op 28-02-1868 om 18.00 uur te Ridderkerk op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1866 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Nicolaas den Hartog, 54 jaar; Jan Molendijk, 44 jaar, beiden landbouwer van beroep; Bastiaan den Hoedt, 30 jaar en Leendert Verschoor, 29 jaar, arbeiders; allen wonende te Hendrik Ido Ambacht) met Adriana van DAM, 23 jaar oud, zij kwam na haar huwelijk, op 9 mei 1866 uit Hendrik Ido Ambacht. Na het overlijden van haar man is zij op 4 juni 1872 met haar zoon vertrokken naar Hendrik Ido Ambacht, geboren op 12-02-1843 te Ouderkerk aan den Ijssel, dochter van Willem van DAM en Neeltje VONK.
   12.  Aart PENNING, geboren op 26-11-1842 om 17:00 uur te Ridderkerk, overleden op 01-09-1850 om 18.00 uur te Ridderkerk op 7-jarige leeftijd.
   13.  Willemijntje PENNING, geboren op 07-11-1843 om 23:00 uur te Ridderkerk, overleden op 11-02-1844 om 18.00 uur te Ridderkerk, 96 dagen oud.
   14.  Willemijntje PENNING, geboren op 06-05-1845 om 21:00 uur te Ridderkerk, overleden op 24-06-1845 om 04.30 uur te Ridderkerk, 49 dagen oud.
   15.  Korstiaan PENNING, geboren op 01-07-1846 om 0130 uur te Ridderkerk, overleden op 18-07-1846 om 03.00 uur te Ridderkerk, 17 dagen oud.
   16.  Jan PENNING (zie XII.23).
   17.  Korstiaan PENNING, geboren op 03-04-1849 om 01:30 uur te Ridderkerk, overleden op 14-11-1849 om 03.30 uur te Ridderkerk, 225 dagen oud.
   18.  Willemijntje PENNING, geboren op 31-05-1851 om 01:00 uur te Ridderkerk, overleden op 03-10-1851 om 03:00 uur te Ridderkerk, 125 dagen oud.

XII.4    Adrianus PENNING, rietdekker. Hij vertrok april 1858 naar Barendrecht. In 1872 woonde hij te Zwijndrecht, geboren op 23-09-1831 om 23:00 uur te Ridderkerk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-03-1858 te Zwijndrecht (getuige(n): Arie Kemp, 27 jaar, metselaar, broeder van de bruid; Nicolaas den Hartog, bouwman, 46 jaar, oom van de bruidegom wonende te Hendrik Ido Ambacht; Abraham Visser, 27 jaar, stuurman wonende te Schiedam; Gijsbert de Bondt, 32 jaar, arbeider, zijnde de twee laatstgenoemden niet verwant aan de echtgenoten) met Maaike KEMP, geboren 1825 te Zwijndrecht, dochter van Arie KEMP en Maaike LEGERSTEE, zonder beroep, wonende te Zwijndrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Corstiaan PENNING, rietdekker (1888), geboren 1852.
   2.  Arie PENNING, rietdekker, geboren 1861 te Oost- en West Barendrecht.
Gehuwd op 19-01-1888 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Jacob Kanters, oud 31 jaar, arbeider, wonende te Hendrik Ido Ambacht, broeder van de bruid; Corstiaan Penning, oud 25 jaar, rietdekker, wonende te Hendrik Ido Ambacht, broeder van de bruidegom; Adrianus den Hoed, oud 48 jaar, veldwachter, wonende te Hendrik Ido Ambacht en Jan Berkhout, oud 47 jaar, gemeenteontvanger, wonende te Hendrik Ido Ambacht) met Maaike KANTERS, zonder beroep (1888), geboren 1860 te Hendrik Ido Ambacht.

XII.10    Hendrik PENNING, rietdekker (1861, 1865, 1867), geboren op 15-11-1836 om 08:30 uur te Ridderkerk, overleden op 03-04-1909 om 05:00 uur te Ridderkerk op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1861 te Ridderkerk (getuige(n): Pieter Lodder, 34 jaar; Jan Lodder, 24 jaar; Cornelis Rijsdijk, 37 jaar en Cornelis van der Waal, 58 jaar, allen arbeider en wonende te Ridderkerk) met Jannigje van WINGERDEN, zonder beroep (1861), geboren 1838 te Ridderkerk, overleden op 18-01-1915 om 11:00 uur te Ridderkerk, adres van overlijden: Wijk G 14.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Johanna PENNING, geboren op 30-05-1865 om 06.00 uur te Ridderkerk, overleden op 27-07-1865 om 09:00 uur te Ridderkerk, 58 dagen oud.
   2.  Hendrika Maria PENNING, zij vertrok op 13 april 1894 naar Alblasserdam. (Waarschijnlijk gehuwd met Gijsbert Wilschut), geboren op 22-10-1867 om 15.00 uur te Ridderkerk.
   3.  Jan Dirk PENNING, geboren op 09-01-1870 om 08:00 uur te Ridderkerk, overleden op 09-02-1870 om 18.00 uur te Ridderkerk, 31 dagen oud.
   4.  Maria PENNING, geboren op 10-02-1871 om 09.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte door de vader waren Pieter van Kooten, 31 jaar, klompenmaker en Jacob Huizer, 61 jaar, arbeider, beiden wonende te ridderkerk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-08-1900 te Ridderkerk (getuige(n): Vincent van Montfoort, stieefbroeder van de bruid; Gijsbert Wilschut, zwager van de bruid; Joris Valster, oom van de bruidegom en Jan de Klerk, zwager van de bruidegom) met Joris KLOOTWIJK, 29 jaar oud, schilder, geboren op 10-09-1870 om 03:00 uur te Ridderkerk.
   5.  Cornelia Adriana Johanna PENNING, geboren op 07-05-1872 om 20.00 uur te Ridderkerk, overleden op 12-08-1872 om 20.00 uur te Ridderkerk, 97 dagen oud.
   6.  Jan Arie PENNING, geboren op 13-08-1873 om 07.00 uur te Ridderkerk, overleden op 02-01-1874 om 17.00 uur te Ridderkerk, 142 dagen oud.
   7.  Dirk Jan PENNING, geboren op 02-09-1874 om 13.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de aangifte waren Krijn Kietit, 43 jaar en Hermanus Wessel Bosman, 33 jaar, veldwachters te Ridderkerk, overleden op 15-12-1874 om 05.30 uur te Ridderkerk, 104 dagen oud, medeaangever van dit overlijden was, naast de vader, Hermanus Wessel Bosman, 33 jaar, veldwachter.
   8.  Cornelia Adriana Johanna PENNING, geboren op 05-05-1876 om 01.30 uur te Ridderkerk, overleden op 21-10-1876 om 09.00 uur te Ridderkerk, 169 dagen oud.
   9.  Adriana Johanna PENNING, vertrok op 13 mei 1904 naar Hendrik Ido Ambacht, geboren op 06-11-1878 om 15.30 uur te Ridderkerk.
   10.  Jan Arie PENNING, geboren op 16-05-1881 om 23.45 uur te Ridderkerk, overleden op 20-10-1881 te Ridderkerk, 157 dagen oud, getuige bij de aangifte van overlijden door de vader was Arie Kruibelt de Melker, 30 jaar, veldwachter te Ridderkerk.

XII.12    Simon PENNING, rietdekker, slachter en vleeshouwer, geboren op 16-03-1838 om 00:30 uur te Ridderkerk, overleden op 05-04-1910 te Alblasserdam op 72-jarige leeftijd, (hij vertrok op 18 mei 1862 naar Alblasserdam).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 27-09-1861 te Alblasserdam met Maaike van WINGERDEN, geboren circa 1840 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 26-11-1887 te Alblasserdam, dochter van Dirk van WINGERDEN en Hendrikje van der STEL.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 07-08-1888 te Alblasserdam met Pietertje de HAAN, 49 jaar oud, geboren op 07-02-1839 te Alblasserdam, overleden op 17-03-1915 te Alblasserdam op 76-jarige leeftijd. Zij was eerder gehuwd geweest (huwelijksakte 17) met Hugo de Vos, stuurman ter koopvaardij en koopvaardij-kapitein, geboren te Vlaardingen circa 1841, wonend te Amsterdam. Hij overleed op 15 mei 1877 tijdens een reis op de Atlantische Oceaan. Dochter van Arie de HAAN en Antje JONKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria PENNING, geboren op 21-07-1862 te Alblasserdam, overleden op 03-06-1940 te Alblasserdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-04-1888 te Alblasserdam met Jan de WIT, 25 jaar oud, handelaar in machinerieën en smid, geboren op 07-01-1863 te Alblasserdam, overleden op 03-06-1940 te Alblasserdam op 77-jarige leeftijd, zoon van Willem de WIT en Cornelia Johanna van HEMERT.
   2.  Hendriksje PENNING, geboren op 12-02-1864 te Alblasserdam, overleden op 30-11-1867 te Alblasserdam op 3-jarige leeftijd.
   3.  Dirk PENNING, vleeshouwer, geboren op 06-11-1865 te Alblasserdam. In het GA Alblasserdam kijken naar meerdere gegevens over hem. In zijn familie is niets over hem bekend.
   4.  Hendrik PENNING, geboren op 12-02-1868 te Alblasserdam, overleden op 09-12-1871 te Alblasserdam op 3-jarige leeftijd.
   5.  Hendriksje PENNING, geboren op 08-12-1869 te Alblasserdam, overleden op 30-05-1871 te Alblasserdam op 1-jarige leeftijd.
   6.  Jan PENNING (zie XIII.21).

XIII.21    Jan PENNING, vleeshouwer en veehandelaar, geboren op 03-07-1871 te Alblasserdam, overleden op 11-07-1932 te Alblasserdam op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-10-1891 te Alblasserdam met Antje de VOS, 18 jaar oud, geboren op 22-10-1873 te Alblasserdam, overleden op 04-07-1938 te Alblasserdam op 64-jarige leeftijd, dochter van Hugo de VOS en Pietertje de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna PENNING, geboren op 30-08-1891 te Alblasserdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-09-1918 te Alblasserdam met Hermanus Adrianus de JOODEN, geboren circa 1892 te Rotterdam, zoon van Pieter de JOODEN, werkmeester, en Sijna STROOM.
   2.  Margina PENNING, geboren op 19-12-1892 te Alblasserdam, overleden op 22-12-1899 te Alblasserdam op 7-jarige leeftijd.
   3.  Hugo PENNING (zie XIV.4).
   4.  Simon PENNING, geboren op 01-07-1896 te Alblasserdam, overleden op 07-08-1896 te Alblasserdam, 37 dagen oud.
   5.  Pietje PENNING, geboren op 29-11-1900 te Alblasserdam, overleden op 20-01-1966 te Alblasserdam op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 25-04-1940 te Alblasserdam met Arie VERLOOP, 54 jaar oud, scheepsmachine tekenaar en machinist, geboren op 23-10-1885 te Alblasserdam, zoon van Klaas VERLOOP, schipper, en Geertruida van de LUSTGRAAF.

XIV.4    Hugo PENNING, vleeshouwer, geboren op 10-08-1894 te Alblasserdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-11-1920 te Alblasserdam met Gerrigje Hendrika Elizabeth TUIJTEL, 25 jaar oud, geboren op 18-12-1894 te Alblasserdam, dochter van Jacob Cornelis TUIJTEL, bouwman, en Arigje BAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan PENNING, geboren op 20-11-1921 te Alblasserdam.
   2.  Jacob Cornelis PENNING, geboren op 17-10-1923 te Alblasserdam.
   3.  Hugo PENNING, geboren op 11-01-1929 te Alblasserdam, overleden op 14-10-1929 te Alblasserdam, 276 dagen oud.
   4.  Antje Arigje (Annie) PENNING, geboren op 11-01-1929 te Alblasserdam.
Gehuwd 1950 te Alblasserdam met Hermanus (Herman) HEYMANS, chef-tekenaar, geboren op 08-09-1923 te Kinderdijk.
   5.  Hugo PENNING, Nederlands Hervormd predikant te Streefkerk (2001), geboren op 11-05-1939 te Alblasserdam.
Gehuwd met Neeltje (Nel) SUIKER.

XII.23    Jan PENNING, slagter, vleeshouwer, geboren op 12-10-1847 om 22:30 uur te Ridderkerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-09-1870 te Alblasserdam met Dirkje PIJL, 28 jaar oud, geboren op 28-08-1842 te Alblasserdam, dochter van Pieter Arieszoon PIJL en Dirkje BRANDWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria PENNING, geboren op 28-02-1871 te Alblasserdam.
   2.  Pieter PENNING, geboren op 23-07-1872 te Alblasserdam.

XI.13    Korstiaan PENNING, arbeider, geboren op 20-05-1801 te Rijsoord, gedoopt op 24-05-1801 te Rijsoord, overleden op 12-03-1843 om 17.30 uur te Ridderkerk op 41-jarige leeftijd. Aangifte deden Jan Penning, 43 jaar, rietdekker en Evert de Jong, 32 jaar, arbeider.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-04-1829 te Ridderkerk (getuige(n): Hendrik Krouwel, 52 jaar, smid; Jacob van der Waal, 23 jaar; Cornelis van Overschot, 22 jaar en Isak van Pelt, 42 jaar, allen arbeiders wonende te Ridderkerk) met Pietertje STEHOUWER, 22 jaar oud, geboren op 31-01-1807 te Hendrik Ido Ambacht, gedoopt op 08-02-1807 te Hendrik Ido Ambacht, dochter van Pieter Pietersz. STEHOUWER en Joosje Jansdr. van ES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon PENNING, geboren op 17-06-1830 te Ridderkerk, overleden op 07-03-1852 om 13.00 uur te Ridderkerk op 21-jarige leeftijd, aangifte deden Hendrik Visser, 56 jaar, arbeider, oom van de overledene en Jan Molendijk, 58 jaar, arbeider.
   2.  Joosje PENNING, geboren op 02-03-1832 te Ridderkerk, overleden op 23-03-1832 te Ridderkerk, 21 dagen oud.
   3.  Josina PENNING, geboren op 21-11-1833 te Ridderkerk.
   4.  Pieter PENNING, geboren op 16-06-1836 te Ridderkerk, overleden op 22-03-1838 te Ridderkerk op 1-jarige leeftijd.
   5.  Adriaantje PENNING, geboren op 16-09-1837 te Ridderkerk, overleden op 02-12-1837 te Ridderkerk, 77 dagen oud.
   6.  Pieter PENNING, geboren 1840, overleden op 12-06-1843 om 18.00 uur te Ridderkerk. Aangifte deden Jan Persie, 44 jaar, oom van de overledene en Cornelis Valster, 42 jaar, beiden arbeiders.

VIII.6    Willem Pieterse PENNING, gedoopt op 01-01-1700 te Rijsoord, overleden op 07-07-1780 te Rijsoord op 80-jarige leeftijd, in de classis pro-deo. Samenvatting van een testament van Willem en Pleuntje:
"Op 18 januari 1764 compareren voor de schepenen van Hendrik Ido Ambacht Willem Pieterse Penning en Pleuntje Bastiaanse Smouter. Zij herroepen al hun eerdere testamenten etc..
Willem legateert aan zijn 3 zonen, met name Bastiaan, Arij en Leendert, al zijn kleren en zijn gouden en zilveren sierraden. Pleuntje legateert aan de kinderen van haar dochter Jannigie, met name Lena en Pleuntje Verhoeven, haar kleren en gouden en zilveren sierraden. Zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot universeel erfgenaam, die tevens verplicht zal zijn de kinderen te laten leren lezen, schrijven en rekenen en een vak te laten leren. En bij "meerderjarigheid" de legitieme portie van 3 gld 3 stvrs uit te reiken. Zij benoemen tot voogden Cornelis Pieters Penningh, wonende te Rijsoord, broer van Willem en Cornelis Jakobse Stehouwer, wonende in Hendrik Ido Ambacht, goede vriend van Pleuntje. Zij sluiten de heren van de magistraat en de weeskamer uit.

Bron: ARA ORA Hendrik Ido Ambacht 3.03.08.060 inv.nr. 22 f 172.
Ondertrouwd op 19-04-1725 te Ridderkerk met Pleuntje Bastiaanse (of Pleuntje Geenen) SMOUTER, 24 jaar oud, geboren te Zwijndrecht of Groote Lindt, gedoopt op 30-01-1701 te vermoedelijk Groote Lindt, "van onder Hendrik Ido Ambacht", dochter van Bastiaen Geenen (SMOUTER) en Wijve JACOBS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Willemsdr. PENNING, gedoopt op 17-02-1726 te Rijsoord.
Gehuwd met Pieter Pieterszoon VERHOEVEN.
   2.  Bastiaan Willemsz. PENNING (zie IX.19).
   3.  Arie (Arij) Willemszoon PENNING (zie IX.21).

IX.19    Bastiaan Willemsz. PENNING, geboren rond 1727 te Hendrik Ido Ambacht, gedoopt te Hendrik Ido Ambacht, overleden april 1798 te Rijsoord, begraven op 17-04-1798 te Ridderkerk.
Ondertrouwd op 02-10-1750 te Ridderkerk. Pro Deo met Grietje OLDENBURG, 23 jaar oud, gedoopt op 26-12-1726 te Dordrecht, overleden op 05-12-1799 te Ridderkerk op 72-jarige leeftijd. Christopher Penning is van mening dat Grietje van Oldenburg te Dordrecht is gedoopt op 4 juli 1726, dochter van Simon OLDENBURG en Christina GRIFFIOEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Bastiaans PENNING (zie X.21).
   2.  Trijntje (Stijntje) Bastiaanse PENNING, gedoopt op 27-07-1755 te Ridderkerk.
Ondertrouwd op 11-04-1782 te Kijfhoek, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-05-1782 te Ridderkerk met Huig Pieterse VELDHOEN.
   3.  Pleuntje Bastiaans PENNING, gedoopt op 23-10-1757 te Ridderkerk.
   4.  Sijmen Bastiaansz. PENNING, gedoopt op 15-06-1760 te Ridderkerk, overleden op 02-07-1760 te Ridderkerk, 17 dagen oud.
   5.  Willemijntje Bastiaanse PENNING, gedoopt op 21-11-1762 te Ridderkerk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1790 te Hendrik Ido Ambacht met Arie Pietersen VERHOEVEN.
   6.  Jan Bastiaansz. PENNING (zie X.30).
   7.  Leendert PENNING (zie X.32).
   8.  Jannetje Bastiaanse PENNING, gedoopt op 17-09-1769 te Ridderkerk.
Gehuwd op 23-05-1769 te Dubbeldam met Cornelis van der MEIJDEN.

X.21    Pieter Bastiaans PENNING, arbeider (1813), gedoopt op 14-01-1753 te Ridderkerk, overleden op 31-07-1822 te Willemstad (Noord Brabant) op 69-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 20-01-1782 te Ridderkerk, 1e proclamatie, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-02-1782 te Hendrik Ido Ambacht, (betoog voor Hendrik Ido Ambacht 4-2-1782) met Geertrui Pieterse (van) KRANENBURG, gedoopt te Hendrik Ido Ambacht, overleden voor 1797.
Ondertrouwd (2) op 13-10-1797 te Ridderkerk, gehuwd op 44-jarige leeftijd op 01-11-1797 te Ridderkerk met Neeltje Ariesdr. van den BURGER, 33 jaar oud, arbeidster, gedoopt op 29-04-1764 te Ridderkerk, weduwe van Willem de Koning, dochter van Arie van den BURGER en Lena MASTENBROEK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kaatje PENNING, dienstmeid (1831), geboren op 21-04-1789 te Hendrik Ido Ambacht, gedoopt op 26-04-1789 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 19-12-1831 om 18.30 uur te Hendrik Ido Ambacht op 42-jarige leeftijd. Aangifte van haar overlijden deden haar broer Adrianus Penning, 27 jaar, arbeider, wonende onder Ridderkerk en Leendert Kroos, 39 jaar, arbeider, wonende te Hendrik Ido Ambacht.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Leendert Pietersz. PENNING (zie XI.19).
   3.  Gerrit Pietersz. PENNING, geboren op 04-02-1802 te Ridderkerk (Pruimendijk), gedoopt op 11-07-1802 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): de vader), overleden op 30-04-1808 te Ridderkerk (Pruimendijk) op 6-jarige leeftijd.
   4.  Adrianus Pietersz. (Adriaan) PENNING (zie XI.22).

XI.19    Leendert Pietersz. PENNING, geboren op 09-10-1799 te Ridderkerk (Pruimendijk), gedoopt op 20-10-1799 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): de vader), overleden op 09-01-1861 om 24.00 uur te Ridderkerk op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jannigje (ook: Johanna) van der MADE, geboren 1794 te Willemstad, overleden op 07-10-1849 om 17.00 uur te Ridderkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje PENNING, arbeidster (1846), geboren 1825, overleden op 06-11-1888 om 0.30 uur te Ridderkerk, haar overlijden werd door haar man en Frans Plaisier, 65 jaar, arbeider,
aangegeven.
Gehuwd met Arie SCHOUTEN, arbeider, geboren 1826.
   2.  Elisabeth PENNING, geboren op 23-08-1827 te Ridderkerk.
   3.  Pieter PENNING (zie XII.36).
   4.  Arie PENNING (zie XII.38).

XII.36    Pieter PENNING, arbeider (1854), geboren op 19-06-1830 te Ridderkerk, overleden op 23-10-1859 om 14.00 uur te Hendrik Ido Ambacht op 29-jarige leeftijd. De aangifte van zijn overlijden werd gedaan door Arie Schouten, 33 jaar, arbeider, zwager van de overledene wonende te Ridderkerk en Christiaan de Krijger, 58 jaar, kleermaker wonende te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-04-1854 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Johannes van der zalm, 54 jaar, arbeider, Leendert Kranenburg, 36 jaar, schipper; Arie den hoedt, 34 jaar, arbeider, allen wonende te Hendrik Ido Ambacht en Cornelis Klootwijk, 41 jaar, veldwachter wonende te Hendrik Ido Ambacht) met Johanna van RHOON (OOK: van ROON), naaister (1854), geboren 1820 te Alblasserdam ? Dochter van Johannes van RHOON (OOK: van ROON), woonde te Alblasserdam, en Maria de KROON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria PENNING, geboren op 28-02-1857 te Hendrik Ido Ambacht.
   2.  Johannes PENNING, geboren op 26-06-1858 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 12-09-1858 om 09.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, 78 dagen oud. Aangifte van zijn overlijden werd gedaan door zijn vader Pieter Penning, 28 jaar, arbeider en Leendert Klootwijk, 46 jaar, veldwachter.
   3.  Jannigje PENNING, geboren op 24-09-1859 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 25-10-1859 om 08.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, 31 dagen oud. Aangifte van haar overlijden deed haar oom Arie Schouten, 33 jaar, arbeider wonende te Ridderkerk en Christiaan de Krijger, 58 jaar, kleermaker.

XII.38    Arie PENNING, arbeider (1863, 1868, 1873), geboren op 23-08-1834 te Ridderkerk, overleden op 25-09-1905 om 06.30 uur te Ridderkerk op 71-jarige leeftijd. Leendert Penning, oud 39 jaar, deed de aangifte van het overlijden van zijn vader. medeaangever was Bastiaan Kurpershoek, 55 jaar, werkman.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-05-1863 te Ridderkerk (getuige(n): Gerrit Lagendijk, 40 jaar, bouwman; Andries Stehouwer. 43 jaar, arbeider; Arie Schouten, 37 jaar, behuwd broeder van de bruidegom en Teunis Stok, 38 jaar, arbeider) met Teuntje STERKENBURG, dienstbode (1863), geboren 1839 te Hendrik Ido Ambacht, overleden na 1905, dochter van Huibert STERKENBURG en Adriaantje van den BOOGAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos geboren zoon PENNING, geboren op 10-09-1864 om 20.00 uur te Ridderkerk, overleden op 10-09-1864 om 20.00 uur te Ridderkerk, 0 dagen oud. Aangifte van deze geboorte deden de vader en Arie den Hoedt, 44 jaar, beiden arbeider van beroep.
   2.  Leendert PENNING, geboren op 13-08-1865 om 05.00 uur te Ridderkerk. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Arie Ooms, 42 jaar, arbeider en Gerrit Wildeman, 25 jaar, koopnan, overleden op 17-11-1865 om 11.30 uur te Ridderkerk, 96 dagen oud, medeaangever naast de vader was Dirk Ooms, 56 jaar.
   3.  Leendert PENNING (zie XIII.30).
   4.  Pieter PENNING, geboren op 29-11-1868 om 03.00 uur te Ridderkerk, geboorteadres: Wijk D no. 82-2. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Jacob vanb Kwawegen, 32 jaar en Teunis Lagendijk, 28 jaar, arbeiders wonende te Ridderkerk. Overleden op 05-05-1869 om 17.00 uur te Ridderkerk, 157 dagen oud, mede aangever naast de vader was Willem Lagendijk, 36 jaar.
   5.  Adriana Johanna PENNING, geboren op 10-04-1870 om 16.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij haar geboorteaangifte waren Jacob van Kwawegen, 33 jaar en Klaas van Halem, 42 jaar, arbeiders wonende te Ridderkerk. Overleden op 29-05-1870 om 02.00 uur te Ridderkerk, 49 dagen oud, medeaangever van haar overlijden was Johannes van der Veeter, 47 jaar, schoenmaker.
   6.  Adriana Johanna PENNING, geboren op 30-06-1871 om 13.00 uur te Ridderkerk, op het adres Wijk D no. 181. Getuigen bij haar geboorteaangifte waren Jan roos, 48 jaar en Pieter de Ruiter, 34 jaar, beiden arbeider wonende te Ridderkerk. Overleden op 13-04-1873 om 04.00 uur te Ridderkerk op 1-jarige leeftijd. Getuige bij de aangifte door haar vader van haar overlijden was Bastiaan Belder, 34 jaar, arbeider.
   7.  Pieter PENNING, geboren op 31-03-1873 om 15.30 uur te Ridderkerk, getuigen bij de aangifte waren Corstiaan Belder, 34 jaar en Frans van der Staay, 44 jaar, arbeiders, wonende te Ridderkerk, overleden op 22-06-1873 om 10.00 uur te Ridderkerk, 83 dagen oud, medeaangever naast de vader was Bastiaan van Tuil, 49 jaar, arbeider.
   8.  Adriana Johanna PENNING, geboren op 04-09-1874 om 00.30 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte waren Huig Nouwen, 57 jaar, tapper en Krijn Kievit, 43 jaar, veldwachter, overleden op 23-04-1879 om 05.00 uur te Ridderkerk op 4-jarige leeftijd. De aangifte deed har vader. Getuige daarbij was Jaan Verhoeven, 74 jaar, arbeider, wonende te Ridderkerk.
   9.  Johanna Adriana PENNING, geboren op 24-02-1876 om 06.30 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte waren Arie Verhoeven, 29 jaar, en Jan Stok, 72 jaar, arbeiders van beroep.
   10.  Elisabeth PENNING, geboren op 12-07-1878 om 09.00 uur te Ridderkerk, getuigen waren Arie Saly, 75 jaar, zonder beroep en Krijn Kievit, 47 jaar, veldwachter.

XIII.30    Leendert PENNING, arbeider, geboren op 16-11-1866 om 23.00 uur te Ridderkerk, geboorteadres: Wijk E no. 14. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Arie Baas, 38 jaar en Willem Boer, 24 jaar, beiden arbeiders wonende te Ridderkerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-11-1892 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Dirk Bravenboer, oud 24 jaar, broeder van de bruid; Pieter van der Griend, 38 jaar, smid; Willem Kanters, oud 47 jaar, arbeider en Adrianus den hoed, oud 52 jaar, gemeenteveldwachter, allen wonende te Hendrik Ido Ambacht) met Antonia BRAVENBOER, zonder beroep (1892), geboren 1871 te Ridderkerk, dochter van Simon BRAVENBOER en Aagje SASSENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos geboren kind PENNING, geboren op 11-10-1893 om 21.00 uur te Ridderkerk, overleden op 11-10-1893 te Ridderkerk, 0 dagen oud, aangifte deed de vader en Hendrik Noordzij, 61 jaar, arbeider.
   2.  Aagje PENNING, geboren 1894 te Ridderkerk, overleden op 07-03-1895 om 05.00 uur te Ridderkerk. Naast de vader die de overlijdensaangifte deed, trad als getuige op Klaas den Ouden, 38 jaar, veldwachter.

XI.22    Adrianus Pietersz. (Adriaan) PENNING, arbeider (1849, 1870), geboren op 21-04-1804 te Ridderkerk (Pruimendijk), gedoopt op 06-05-1804 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): de vader), overleden op 10-10-1872 om 13.30 uur te Ridderkerk op 68-jarige leeftijd. Aangifte deed Mattheus Alderliesten, 42 jaar en Bastiaan Belder, 34 jaar, beiden arbeider van beroep.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 19-09-1828 te Ridderkerk (getuige(n): Fop van Osanen. 76 jaar, koperslager; Corneis Swijgers, 51 jaar; Abdries Bijl, 39 jaar en Joost Hartman, de laatsten allen arbeiders te Ridderkerk) met Mijnsje (Mensje) van TWIST, geboren te 's Gravendeel en Leerambacht, gedomestiseerd te Willemstad, maar bij haar huwelijk met Adriaan Penning woonachtig te Ridderkerk, overleden voor 1838, dochter van Pieter van TWIST en Maaike BROER.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 22-06-1838 te Ridderkerk met Geertrui HOGERWERF, geboren 1812 te Zwijndrecht, dochter van Wouter HOGERWERF en Lena van der LINDEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maaike PENNING, arbeidster, geboren op 06-08-1829 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 10-06-1849 om 01.00 uur te Hendrik Ido Ambacht op 19-jarige leeftijd. Aangifte van het overlijden deden Jacob Schuijer, arbeider en Arie de Jong.
   2.  Pieter PENNING (zie XII.41).
   3.  Adrianus PENNING, geboren op 17-01-1835 te Ridderkerk, overleden op 16-04-1835 te Ridderkerk, 89 dagen oud.
   4.  Adrianus PENNING (zie XII.46).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Neeltje PENNING, geboren op 13-06-1839 te Ridderkerk.
   6.  Wouter PENNING (zie XII.49).
   7.  Lena PENNING, geboren op 01-12-1842 te Ridderkerk, overleden op 09-12-1886 om 21.00 uur te Ridderkerk op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd met Arie VERMEULEN, meesterknecht.
   8.  Leendert PENNING, geboren op 23-01-1845 te Ridderkerk, overleden op 15-04-1845 om 16.00 uur te Ridderkerk, 82 dagen oud. Getuige bij de aangifte door de vader was Bastiaan Penning, 29 jaar, arbeider.
   9.  Elizabeth PENNING, geboren op 10-03-1846 te Ridderkerk.
   10.  Leendert PENNING, geboren op 11-05-1847 te Ridderkerk, overleden op 20-09-1847 om 08.30 uur te Ridderkerk, 132 dagen oud, getuige bij de overlijdensaangifte door de vader was Bastiaan Penning, 31 jaar, arbeider.
   11.  Adriaantje PENNING, geboren op 29-07-1848 te Ridderkerk.
   12.  Gerrit PENNING, geboren op 10-12-1850 te Ridderkerk, overleden op 14-08-1874 om 09.00 uur te Ridderkerk op 23-jarige leeftijd. Aangifte van dit overlijden deden zijn broeder Adrianus Penning, 38 jaar, arbeider en Willem Hendrik Meijnders, 36 jaar, besteller.
   13.  Alida PENNING, geboren op 20-09-1853 te Ridderkerk, overleden op 05-03-1888 om 15.30 uur te Ridderkerk op 34-jarige leeftijd, aangifte deden Willem van Gent, 24 jaar, bedienaar en Pieter Vogelaar, 32 jaar, veldwachter.
Gehuwd met Klaas SASSENBURG, sigarenmaker.

XII.41    Pieter PENNING, arbeider (1859, 1864), geboren op 25-08-1832 te Ridderkerk.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 03-09-1859 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Cornelis Kool, oud 33 jaar, Arie van Wingerden, oud 31 jaar, beiden arbeider van beroep en aangehuwde broeders van de bruid; Gerrit Wildeman, oud 36 jaar, kapper en Leendert Klootwijk, oud 47 jaar, veldwachter, allen wonende te Hendrik Ido Ambacht,) met Cornelia STOK, arbeidster (1859), geboren 1830 te Hendrik Ido Ambacht, overleden vóór 1864 te Hendrik Ido Ambacht, dochter van Jan STOK en Aafje (Aagje) KAMERLING.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 06-05-1864 te Ridderkerk (getuige(n): Johannes Kruithof Cremer, 29 jaar; Johannes van Gemerden, 31 jaar; Adrianus Penning, 28 jaar, broeder der bruidegom en Jan Roos, 36 jaar, allen arbeiders wonende te Ridderkerk) met Grietje ROMIJN, geboren 1828 te Ridderkerk, dochter van Teunis ROMIJN en Pietertje VERRIJS.
Gehuwd (3) op 56-jarige leeftijd op 21-02-1889 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Otto Rijsdijk, 29 jaar; Teunis Terlouw, 38 jaar; Hendrik van der Linden, 56 jaar, allen arbeiders te Hendrik Ido Ambacht en Pieter van Es, 54 jaar, arbeider wonende te Ridderkerk). Aankondigingen op 10 en 17 februari te Hendrik Ido Ambacht met Lijntje BOERTJE (BOERTIE), zonder beroep (1889), geboren 1833 te Mijnsheerenland, weduwe van Gerrit Stolk, dochter van Jacob BOERTIE en Lijntje de GEUS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan PENNING (zie XIII.39).
   2.  Adrianus PENNING, geboren op 01-01-1863, overleden op 12-03-1864 om 16.00 uur te Ridderkerk op 1-jarige leeftijd. Aangifte van zijn overleden werd gedaan door de vader en door zijn oom Adrianus Penning, 27 jaar, arbeider.

XIII.39    Jan PENNING, geboren op 06-05-1861 te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-05-1891 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Pieter Penning, 58 jaar, arbeider en Gerrit van der Linden) met Cornelia LODDER, 26 jaar oud, zonder beroep (1891), geboren op 15-09-1864 te Hendrik Ido Ambacht, dochter van Jan LODDER, arbeider (1891), en Adriaantje HOLLEMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter PENNING, geboren op 29-01-1892 te Ridderkerk, overleden op 26-02-1893 om 05.00 uur te Ridderkerk op 1-jarige leeftijd, medeaangever naast de vader was Pieter Maaskant, 50 jaar, arbeider.

XII.46    Adrianus PENNING, arbeider (1866, 1869, 1875); koopman in 1901, geboren op 09-04-1836 te Ridderkerk, overleden op 13-08-1901 om 02.00 uur te Ridderkerk op 65-jarige leeftijd. Aangifte van het overlijden deden Willem van Gent, 36 jaar, bedienaar van begrafenissen en Klaas den Ouden, 44 jaar, veldwachter.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-11-1866 te Ridderkerk (getuige(n): Mattheus Plaisier, 29 jaar; Arie Plaisier, 24 jaar; Willem Plaisier, 32 jaar en Pieter van Oorschot, 26 jaar, allen arbeider wonenede te Ridderkerk) met Janna LEENHEER, dienstbode (1866), geboren 1839 te Hendrik Ido Ambacht, dochter van Cornelis LEENHEER en Willempje BROUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mensje PENNING, geboren op 21-09-1867 om 21.30 uur te Ridderkerk, getuigen waren Pleun Lagendijk, 45 jaar en Leendert Oosthoek, 31 jaar, beiden arbeiders, wonende te Ridderkerk, overleden op 01-10-1891 om 19.30 uur te Ridderkerk op 24-jarige leeftijd, aangifte deden haar vader en Willem van Gent, 27 jaar, bedienaar.
   2.  Cornelis PENNING, geboren op 14-09-1869 om 05.30 uur te Ridderkerk, getuigen waren Pieter Nieuwland, 50 jaar, timmerman en Jan van Herwaarden, 23 jaar arbeider, beiden wonende te Ridderkerk, overleden op 23-08-1870 om 15.30 uur te Ridderkerk, 343 dagen oud, naast de vader trad als medeaangever van haar overlijden op Pieter van Overschot, 30 jaar, arbeider wonende te Ridderkerk.
   3.  Cornelis PENNING, geboren op 20-12-1870 om 18.30 uur te Ridderkerk, getuigen waren Pieter Nieuwland, 51 jaar, timmerman en Gijsbert van Affaire, 33 jaar, arbeider, beiden wonende te Ridderkerk, overleden op 29-04-1873 om 11.30 uur te Ridderkerk op 2-jarige leeftijd. Huig de Jong, 53 jaar, arbeider, was getuige bij de aangifte van het overlijden.
   4.  Adrianus PENNING, geboren op 15-02-1873 om 23.30 uur te Ridderkerk. Geboorteadres: Wijk E no. 7. Getuigen bij de geboorteaangifte door de vader waren Jan van der Sluis, 61 jaar, bedienaar van begrafenissen en Jacob Huizer, 63 jaar, arbeider, beiden wonende te Ridderkerk. Overleden op 08-12-1890 te Ridderkerk op 17-jarige leeftijd.
   5.  Willempje PENNING, geboren op 16-02-1875 om 05.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de aangifte waren Cornelis Lodder, 23 jaar en Cornelis Pasman, 31 jaar, beiden arbeider van beroep.
   6.  Cornelia PENNING, geboren op 25-05-1877 om 05.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte waren Pieter Rijsdijk, 24 jaar en Arie Saly, 72 jaar, beiden arbeider van beroep.
   7.  Pieter Cornelis PENNING, geboren op 24-03-1881 om 22.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte waren Bastiaan Belder, 41 jaar en Jan van der Steen, 34 jaar, arbeiders.

XII.49    Wouter PENNING, arbeider (1867, 1868, 1870), geboren op 10-12-1840 te Ridderkerk, overleden op 02-11-1908 om 22.00 uur te Ridderkerk op 67-jarige leeftijd, aangifte deden Adrianus Penning, 40 jaar, arbeider en Jacob de Koning, 53 jaar, bedienaar der begrafenissen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-08-1867 te Ridderkerk (getuige(n): Arie Vermeulen, 23 jaar, sigarenmaker, behuwd broeder der bruidegom; Arie Bulsing, 24 jaar, timmerman; Pieter Bravenboer, 31 jaar, verver en Marinus de Boc, 39 jaar, veldwachter) met Maggeltje VISSER, arbeidster (1867), geboren 1835 te Ridderkerk, dochter van Willem VISSER, arbeider, en Adriaantje HOORNWEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus PENNING (zie XIII.49).
   2.  Adriana PENNING, geboren op 07-02-1869 om 15.30 uur te Ridderkerk, getuigen waren Willem Penning, 55 jaar en Pieter Nieuwland, 49 jaar, beiden timmerlieden wonende te Ridderkerk.
   3.  Willem PENNING, geboren op 27-02-1870 om 05.30 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte waren Gerardus Bulsing, 52 jaar en Pieter Nieuwland, 50 jaar, beiden timmerlieden, wonende te Ridderkerk, overleden op 29-08-1870 om 11.30 uur te Ridderkerk, 183 dagen oud, medeaangever naast de vader was Pieter Bakker, 26 jaar, arbeider.
   4.  Geertruij PENNING, geboren op 01-05-1871 om 11.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte door de vader waren Pieter Nieuwland, 52 jaar en Willem Rossenberg, 58 jaar, beiden timmerman van beroep, wonende te Ridderkerk. Overleden op 01-09-1871 om 18.00 uur te Ridderkerk, 123 dagen oud, medeaangever naast de vader was Leendert Pleun de Groot, 27 jaar, schipper.
   5.  levenloos kind PENNING, geboren op 11-10-1872 om 11.30 uur te Ridderkerk. Getuige bij de aangifte d9oor de vader was Leendert Stok, 41 jaar, overleden op 11-10-1872 te Ridderkerk, 0 dagen oud.

XIII.49    Adrianus PENNING, geboren op 26-01-1868 om 08.30 uur te Ridderkerk, getuigen waren Arie Bulsing, 24 jaar en Pieter Nieuwland, 48, timmerlieden wonende te Ridderkerk.
Gehuwd met Jannigje EWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magcheltje PENNING, geboren 1898 te Ridderkerk, overleden op 15-11-1898 om 15.00 uur te Ridderkerk, getuige bij de aangifte daao de vader was Hendrik van der Giessen, 38 jaar, arbeider.

X.30    Jan Bastiaansz. PENNING, arbeider (1813), gedoopt op 03-02-1765 te Ridderkerk, overleden op 04-07-1813 om 03.00 uur te Hendrik Ido Ambacht op 48-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 21-06-1800 te Meerdervoort ? Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-07-1800 te Meerdervoort ? Echtgenote is Jaapje Cornelisdr. van HOUWELINGEN, arbeidster (1834), geboren te Hendrik Ido Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan Jansz. PENNING, arbeider, geboren op 06-10-1801 te Hendrik Ido Ambacht, gedoopt op 11-02-1801 te Hendrik Ido ambacht (getuige(n): de vader), overleden op 05-10-1868 om 02.00 uur te Hendrik Ido Ambacht op 66-jarige leeftijd, aangifte van overlijden deden Meeuwis Bakker, 29 jaar, arbeider en Adrianus van den Berg, 47 jaar, broodbakker. Hij deed op 30-5-1849 aangifte van het overlijden van zijn broer Cornelis.
   2.  Cornelia Jansdr. PENNING, geboren op 24-02-1802 te Volgerland van Meerdervoort, gedoopt op 28-02-1802 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): de vader).
Gehuwd met Jan Andriesz. NOORTHOVEN.
   3.  Grietje Jansdr. PENNING, geboren op 16-03-1803 te Volgerland van Meerdervoort, gedoopt op 27-03-1803 te Hendrik Ido Ambacht.
   4.  Kornelis Janz. PENNING, geboren op 18-12-1804 te Volgerland van de Lind, gedoopt op 18-12-1804 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Pieter Pieterse Penning in de plaats van de vader die een langdurige ongesteldheid had), overleden voor 1806 te Hendrik Ido Ambacht.
   5.  Kornelis Janz. (Cornelis Janszoon) PENNING (zie XI.30).
   6.  Grietje Jandr. PENNING, geboren op 15-04-1808 te Volgerland van Meerdervoort, gedoopt op 24-04-1808 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): de vader).
   7.  Jan Janz. PENNING, geboren op 07-05-1809 te Volgerland van Meerdervoort, gedoopt op 21-05-1809 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): de vader).
   8.  Grietje PENNING, geboren op 10-10-1810 te Volgerland van Meerdervoort, gedoopt op 09-12-1810 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): de vader), overleden op 15-06-1813 om 05.00 uur te Hendrik Ido Ambacht op 2-jarige leeftijd, getuige bij de overlijdensaangifte naast de vader was Pieter Bakker, 51 jaar, tuinman.
   9.  Neeltje PENNING, geboren op 02-05-1813 te Hendrik Ido Ambacht, getuigen bij de aangifte waren Johannes Eckhart, 42 jaar, schoenmaker en Fredrik Hartmeijer, 52 jaar, kuiper. Gedoopt op 09-05-1813 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): de vader), overleden op 10-08-1813 om 22.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, 100 dagen oud, aangifte deden Cornelis van Houwelingen, 23 jaar en Jan de Koning, 23 jaar, beiden arbeider van beroep.

XI.30    Kornelis Janz. (Cornelis Janszoon) PENNING, arbeider, geboren op 26-05-1806 te Volgerland van Meerdervoort. Volgens zijn huwelijksakte d.d. 11-10-1834 is hij geboren onder het Volgerland van de Groote Lindt, wonende onder Hendrik Ido Ambacht. Gedoopt op 01-06-1806 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): de vader), overleden op 30-05-1849 om 15.30 uur te Hendrik Ido Ambacht op 43-jarige leeftijd. Aangifte van het overlijden deden Cornelis Tims, 23 jaar, arbeider en Bastiaan Penning, 47 jaar, arbeider, broer van de overledene.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-10-1834 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Eldert van Persie, 45 jaar, arbeider; Pieter Bak, 43 jaar, broodbakker; Arie de bondt, 40 jaar, arbeider en Pieter Hollemans, 37 jaar, arbeider, allen wonende te Hendrik Ido A,bacht) met Cornelia van RHOON, dienstmeid (1834), geboren te Puttershoek, dochter van Jan van ROON, arbeider (1834), en Sijgje ZILVERSCHOON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijgje PENNING, geboren op 01-03-1836 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 01-09-1836 om 05.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, 184 dagen oud. Naast de vader trad bij de aangifte van haar overlijden op als getuige Jan Stout, 36 jaar, arbeider, buurman van de overledene.
   2.  Jakoba PENNING, arbeidster (1857), geboren 1839 te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd op 29-10-1857 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Pleun Stehouwer, oud 66 jaar, landeigenaar; Leendert Klootwijk, oud 45 jaar, veldwachter; Gerrit Verhoeve, oud 41 jaar, werkman en Jakob van Buren, oud 33 jaar, timmerman, allen wonende te Hendrik Ido Ambacht) met Meeuwis BAKKER, arbeider (1857), geboren 1839 te Hendrik Ido Ambacht.
   3.  Bastiaantje PENNING, arbeidster (1866), geboren 1839 te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd op 18-10-1866 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Pleun Spruit, 49 jaar; Aart van Drunen, 37 jaar; Arie Bol, 27 jaar en Pieter van der Ruit, 26 jaar, allen arbeiders en wonende te Hendrik Ido Ambacht) met Bastiaan van DIJK, arbeider (1866), geboren 1828 te Meerdervoort.
   4.  Arie PENNING (zie XII.65).
   5.  Sijgje PENNING, arbeidster (1869), geboren op 18-07-1843 te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-11-1869 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Jan Stolk, 28 jaar; Lucas Stolk, 24 jaar, arbeiders; Jan Hendrik van der Leer, 48 jaar en Anthonie van der Leer, klompenmakers) met Jan STAM, arbeider, geboren 1840 te Ijsselmonde, zoon van Egbert STAM en Heiltje van den BERG.
   6.  Cornelis PENNING (zie XII.69).
   7.  Cornelia PENNING, geboren op 24-02-1849 te Hendrik Ido Ambacht.

XII.65    Arie PENNING, arbeider, geboren 1840 te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd op 28-10-1869 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Paulus Schouten, 34 jaar; Arie Bol, 30 jaar; Jan Stam, 29 jaar en Lucas Stolk, 24 jaar, arbeiders wonende te Hendrik Ido Ambacht) met Anna STOLK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit PENNING, geboren 1867, overleden op 06-12-1869 om 01.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, aangifte deden de vader en Jan Stam, 29 jaar, arbeider, oom van de overledene.
   2.  Cornelis PENNING, geboren 1870, overleden op 22-11-1870 om 04.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, aangifte deden de vader en Jan Stam, 30 jaar, oom van de overledene.
   3.  Cornelis PENNING, geboren op 11-02-1881 om 16.00 uur te Hendrik Ido Ambacht.
   4.  Jan PENNING, geboren op 10-02-1885 te Hendrik Ido Ambacht.

XII.69    Cornelis PENNING, arbeider (1877, 1884), geboren op 24-02-1849 te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-03-1877 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Bart Bos, 48 jaar, kastelein; Wilhelm Kurtz, veldwachter; Cornelis Stok, 44 jaar, arbeider en Lukas van der Linden, 37 jaar, arbeider, allen wonende te Hendrik Ido Ambacht) met Johanna Maria PLAISIER, geboren 1850 te Ridderkerk, dochter van Frans PLAIZIER (OOK: PLAISIER), arbeider (1877), en Adriaantje PUNT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan PENNING (zie XIII.59).
   2.  Frans PENNING, geboren op 26-07-1882 te Hendrik Ido ambacht.
   3.  Jan Johannes PENNING (zie XIII.62).
   4.  Arie PENNING, geboren op 15-12-1884 om 22.00 uur te Hendrik Ido ambacht, in het huis Wijk C no. 24. De vader was verhinderd door langere afwezigheid om de geboorteaangifte zelf te doen. In zijn plaats deed de aangifte Martha Elisabeth Aalderink, 35 jaar oud, verloskundige te Hendrik Ido Ambacht, die ook bij de bevalling aanwezig geweest was. Getuigen bij de aangifte waren Jan Stam, 44 jaar, arbeider en Pieter van der Griend, 30 jaar, smid te Hendrik Ido Ambacht.
   5.  Jacob PENNING, geboren op 15-09-1888 te Hendrik Ido Ambacht.
   6.  Arie PENNING, geboren op 03-04-1891 om 05:00 uur te Hendrik Ido Ambacht.

XIII.59    Bastiaan PENNING, sjouwerman (1904, 1908), geboren 1881 te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd op 23-09-1904 te Ridderkerk (getuige(n): Klaas den Ouden, 47 jaar, veldwachter; Pieter Gerritse, 71 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Ridderkerk; Harke de Vries, 26 jaar, schipper, wonende te Rotterdam en Johannnes van der Perk, 23 jaar, ijzerwerker, wonende te Alblasserdam) met Willemina Yplonia KOL, geboren 1878 te Ridderkerk, dochter van Jan KOL, scheepsverver, en Cornelia Adriana VERHOEVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos geboren kind PENNING, geboren op 16-01-1908 te Ridderkerk, overleden op 16-01-1908 te Ridderkerk, 0 dagen oud.

XIII.62    Jan Johannes PENNING, geboren op 05-08-1883 te Hendrik Ido Ambacht, getuige naast de vader was Aart Huizer, 47 jaar,.
Gehuwd met Willempje van GENDEREN, geboren op 24-08-1890 te Zwijndrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pleun Cornelis PENNING (zie XIV.14).

XIV.14    Pleun Cornelis PENNING, geboren op 17-01-1913 te Zwijndrecht, overleden op 29-05-1998 te Dordrecht op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-09-1937 te Zwijndrecht met Maaike van BEZOOYEN, 19 jaar oud, geboren op 02-11-1917 te Zwijndrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willy PENNING.
Gehuwd met John.
   2.  Sonja PENNING.
Gehuwd met Frank.

X.32    Leendert PENNING, gedoopt op 07-06-1766 te Ridderkerk, overleden op 17-12-1849 om 21.00 uur te Ridderkerk op 83-jarige leeftijd, aangifte deden zijn zoon Bastiaan, 33 jaar en Arie van den Burger, 65 jaar, arbeiders, vermoedelijke ouders.
Ondertrouwd op 04-05-1798 te Ridderkerk, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-05-1798 te Ridderkerk met Maria Jacobusse (Maijgje) den HOED, gedoopt te Ridderkerk, overleden na 1849, dochter van Jacobus (Cobus) den HOED en Pieternella PAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje PENNING, geboren 1801 te Ridderkerk, gedoopt op 30-09-1801 te Ridderkerk, overleden op 20-01-1817 te Ridderkerk.
   2.  Grietje Leendertsdr. PENNING, geboren op 30-09-1801 te Ridderkerk (Pruimendijk), gedoopt op 04-10-1801 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): de vader), overleden op 20-01-1817 te Ridderkerk op 15-jarige leeftijd, (vermoedelijk).
   3.  Pieter Leendertz. PENNING (zie XI.38).
   4.  Bastiaantje Leendertdr. PENNING, geboren te Ridderkerk, gedoopt op 09-08-1807 te Hendrik Ido Ambacht.
   5.  Bastiaan PENNING, geboren te Ridderkerk (Pruimendijk), gedoopt op 02-09-1810 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 16-09-1813 om 05.00 uur te Ridderkerk op 3-jarige leeftijd.
   6.  Bastiaan PENNING, geboren op 08-04-1816 te Ridderkerk (Pruimendijk), gedoopt op 14-04-1816 te Hendrik Ido Ambacht, overleden voor 1821 te Ridderkerk.
   7.  Bastiaan PENNING (zie XI.43).

XI.38    Pieter Leendertz. PENNING, arbeider te Ridderkerk (1844, 1856, 1869), geboren te Ridderkerk (Pruimendijk), gedoopt op 04-12-1803 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 13-01-1886 om 00.30 uur te Ridderkerk op 82-jarige leeftijd, aangifte van het overlijden deden zijn zoon Bastiaan, 27 jaar en Pieter Molendijk, 47 jaar, beiden arbeiders.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 08-11-1844 te Ridderkerk (getuige(n): Bastiaan Penning, 28 jaar, broeder van de bruidegom, arbeider; Klaas Slooff, 64 jaar, herbergier; Jan Flach, 34 jaar, schoenmaker en Arie Vermeulen, 40 jaar, arbeider, allen te Ridderkerk wonende) met Cornelia van der POEL, 24 jaar oud, zonder beroep (1844), geboren op 05-08-1820 te Rhoon, overleden op 06-09-1872 te Ridderkerk op 52-jarige leeftijd, dochter van Pieter van der POEL en Cornelia BOUDESTEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert PENNING (zie XII.72).
   2.  Pieter PENNING, geboren op 14-04-1849 te Ridderkerk, overleden op 26-07-1870 om 07.00 uur te Ridderkerk op 21-jarige leeftijd. Aangifte van zijn overlijden deed zijn 25 jarige broer Leendert. Medeaangever was zijn 66 jaar oude neef Adrianus Penning, arbeider van beroep.
   3.  Cornelis PENNING, geboren op 27-03-1851 te Ridderkerk, overleden op 05-01-1854 om 04.00 uur te Ridderkerk op 2-jarige leeftijd. Aangifte van overlijden deed de vader en Gerrit Slotboom, 34 jaar, verwer te Ridderkerk.
   4.  Maria PENNING, geboren op 13-09-1852 te Ridderkerk, overleden voor 1856.
   5.  Maria PENNING, geboren op 10-03-1856 om 07.00 uur te Ridderkerk, geboorteadres: Wijk C no. 37, overleden op 04-12-1872 om 11.30 uur te Ridderkerk op 16-jarige leeftijd. Aangifte van haar overlijden deden haar broer Leendert Penning, 27 jaar, arbeider en Bastiaan Belder, 34 jaar, beiden arbeider.
   6.  Bastiaan (Bastian) PENNING (zie XII.78).

XII.72    Leendert PENNING, arbeider (1869, 1870, 1871), tuinman (1923), geboren op 20-03-1845 te Ridderkerk (gezindte: NH), overleden op 16-12-1931 te Ridderkerk op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1869 te Ridderkerk (getuige(n): Frans de Jong, 26 jaar; Bastiaan Leendert Verschoor, 32 jaar; Leendert van der Steen, 26 jaar en Cornelis van Loenen, 35 jaar, allen arbeiders te Ridderkerk) met Johanna Maria van KOOTEN, 21 jaar oud, geboren op 15-06-1847 te Ijsselmonde, overleden op 15-05-1922 te Ridderkerk op 74-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van KOOTEN, klompenmaker, en Pietje SPIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Cornelis PENNING (zie XIII.67).
   2.  Pietertje PENNING, geboren op 10-12-1870 om 23.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte door de vader waren Pieter van Kooten, 30 jaar en Jacob Mak, 25 jaar, klompenmakers, wonende te Ridderkerk, overleden op 14-01-1871 om 07.00 uur te Ridderkerk, 35 dagen oud, medeaangever van haar overlijden was Klaas van Deelen, 37 jaar, arbeider.
   3.  Pietertje PENNING, geboren op 06-02-1872 om 23.30 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte door de vader waren Pieter van Kooten, 32 jaar, klompenmaker en Pieter Molendijk, 29 jaar, arbeider, beiden wonende te Ridderkerk.
   4.  Cornelia PENNING, geboren 1873, overleden op 24-12-1875 om 18.00 uur te Ridderkerk. Arie Verhoeven, 29 jaar, arbeider van beroep was medeaangever van dit overlijden.
   5.  Maria PENNING, geboren op 15-11-1875 om 14.00 uur te Ridderkerk. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Huig Nouwen, 59 jaar, tapper en Jan de Jong, 42 jaar arbeider, overleden op 19-11-1895 om 16.30 uur te Ridderkerk op 20-jarige leeftijd, getuige bij de aangifte van overlijden was Klaas den Ouden, 38 jaar, veldwachter.
   6.  Cornelia PENNING, geboren op 09-07-1877 om 14.00 uur te Ridderkerk.
   7.  Cornelia PENNING, geboren op 13-03-1879 om 14.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de aangifte waren Machiel van Kooten, 23 jaar, arbeider en Krijn Kievit, 47 jaar, veldwachter, overleden op 04-12-1883 om 18.00 uur te Ridderkerk op 4-jarige leeftijd, medeaangever naast de vader was Jozias de Waard, 35 jaar, veldwachter.
   8.  Cornelis PENNING (zie XIII.75).
   9.  Cornelia PENNING, geboren op 11-01-1885 om 16.00 uur te Ridderkerk, getuigen waren Jan Boelhouwer, 24 jaar, zalmvisscher en Pieter Vogelaar, 29 jaar, veldwachter, overleden op 28-01-1885 om 21.00 uur te Ridderkerk, 17 dagen oud, medeaangever naast de vader, was Pieter Vogelaar, 29 jaar, veldwachter.
   10.  Leendert PENNING, bode (1912), geboren op 14-09-1886 om 18.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij zijn geboorteaangifte waren Jozias de Waard, 38 jaar en Pieter Vogelaar, 31 jaar, veldwachters.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-03-1912 te Ridderkerk (getuige(n): Adrianus Baas, 38 jaar, timmerman, oom der bruid, wonende te Hendrik Ido Ambacht; Jan van der Stel, 61 jaar, machinist; Pieter Cornelis Penning, 42 jaar, arbeider en Cornelis Penning, 29 jaar, ijzerwerker, broeders der bruidegom) met Jannetje BAAS, geboren 1887 te Ridderkerk, dochter van Bastiaan BAAS, metselaar, en Grietje PENNING.

XIII.67    Pieter Cornelis PENNING, fabrieksarbeider, vlasarbeider (1903), tuinder (1923), geboren op 29-12-1869 om 13.00 uur te Ridderkerk, getuigen waren Pieter van Kooten, 29 jaar en Jacob Mak, 24 jaar, klompenmakers, wonende te Ridderkerk, overleden op 26-05-1926 te Ridderkerk op 56-jarige leeftijd. Zie ook Bev. Register Ridderkerk deel 13, folio 142.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26-06-1903 te Ridderkerk (getuige(n): Leendert Penning, 58 jaar, tuinman; Hendrik Drinkwaard, timmerman, 26 jaar, behuwd broeder der bruidegom; Klaas den Ouden, 46 jaar, veldwachter en Cornelis van den Boogaard, 49 jaar, arbeider) met Dieverke van der WERF, 36 jaar oud, geboren op 19-10-1866 te Veendam. Vertrok 6-1-1934 uit ridderkerk naar 's-Gravenzande, bij haar huwelijk woonde zij in Bierum, dochter van Dirk van der WERF, schipper, en Maria BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria PENNING, geboren op 02-12-1904 te Ridderkerk. Kwam op 14-4-1932 naar Ridderkerk, komende uit Rijswijk (ZH).
   2.  Leendert PENNING, geboren op 05-07-1907 te Ridderkerk. Vertrok uit Ridderkerk op 9-5-1927 naar Naaldwijk. Kwam 14-4-1932
terug uit Monster, maar is daar weer naar terug gegaan, want hij had zich niet werkelijk in Ridderkerk gevestigd (gezindte: GK/NH).
   3.  Johanna Maria PENNING, geboren op 07-09-1908 te Ridderkerk (gezindte: GK), overleden op 26-02-1999 te Dordrecht op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 08-10-1926 te Ridderkerk met Leendert de RUITER, 21 jaar oud, geboren op 15-11-1904 te Ridderkerk, overleden op 22-12-1986 te Veghel op 82-jarige leeftijd.

XIII.75    Cornelis PENNING, tuinman, tuinder (1910, 1915, 1920, 1923), geboren op 22-08-1882 om 03.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte waren Bastiaan van Tuil, 58 jaar, arbeider en Pieter Vogelaar, 27 jaar, veldwachter (gezindte: Ger. Kerk).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1910 te Ridderkerk (getuige(n): Adrianus Jan van der Staaij, 43 jaar, winkelier; Pieter Cornelis Penning, 40 jaar, arbeider, broeder der bruidegom; Arie van 't Zelfde, 49 jaar, zonder beroep en Hendrik Drinkwaard, 32 jaar, 32 jaar, behuwd broeder der bruid, wonende te Zwijndrecht) met Ida van LOON, 30 jaar oud, dienstbode (1910), geboren op 29-04-1880 te Zwijndrecht, dochter van Dirk van LOON, zonder beroep wonende te Zwijndrecht (1910), en Aaltje van PELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje PENNING, geboren op 19-01-1915 te Ridderkerk.
   2.  Leendert PENNING, geboren op 07-01-1920 te Ridderkerk.
   3.  Johanna Maria PENNING, geboren op 06-03-1923 te Ridderkerk, overleden op 12-04-1926 te Ridderkerk op 3-jarige leeftijd.

XII.78    Bastiaan (Bastian) PENNING, arbeider (1880, 1884), geboren op 20-10-1858 te Ridderkerk, overleden op 17-11-1937 te Grand Rapids, Kent, Michigan op 79-jarige leeftijd, begraven te Grand Rapids, Kent, Michigan.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 30-07-1880 te Ridderkerk (getuige(n): Willem van Beek, 23 jaar, arbeider; Jan van den Berg, 51 jaar, arbeider; Huig Plaisier, 34 jaar, arbeider en Arie Kraibelt de Melker, 29 jaar, veldwachter) met Geertruida van WIJK, dienstbode (1880), geboren 1860 te Hendrik Ido Ambacht, dochter van Pieter van WIJK en Teuna de VORMER.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 15-02-1916 te Grand Rapids, Kent, Michigan (getuige(n): Peter Penning en George Fennema) met Katherine FENNEMA (ANDREE), 45 jaar oud, geboren op 10-07-1870 te Ferwerd (Friesland, NL), overleden op 10-10-1932 te Grand Rapids, Kent, Michigan op 62-jarige leeftijd, dochter van Andries Roelofs FENNEMA (ANDREE) en Trijntje Annes DORHOUT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter (Peter) PENNING (zie XIII.80).
   2.  Teuna PENNING, geboren op 08-11-1881 om 14.00 uur te Ridderkerk.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 20-09-1899 te Grand Rapids, Kent, Michigan met William VERBRUGGE.
   3.  Cornelia PENNING, geboren op 23-01-1884 om 07.00 uur te Ridderkerk, getuigen waren Pieter Maaskant, 41 jaar en Arie rijsdijk, 32 jaar, arbeiders, overleden op 06-08-1884 om 21.00 uur te Ridderkerk, 196 dagen oud, medeaangever naast de vader, was Gerrit Baas, 34 jaar, arbeider.
   4.  Cornelia PENNING, geboren op 11-09-1885 om 23.30 uur te Ridderkerk, getuigen waren Gerrit Bulsing, 30 jaar, timmerman en Pieter Vogelaar, 30 jaar, veldwachter.
   5.  James PENNING (zie XIII.86).
   6.  Marie PENNING, geboren op 29-10-1888 te Grand Rapids, Kent, Michigan, U.S.A. Overleden op 21-03-1977 te Grand Rapids, Kent, Michigan, U.S.A. op 88-jarige leeftijd, begraven op 24-03-1977 te Rosdale Memorial Park, Grand Rapids, Kent, Michigan, U.S.A.
Gehuwd met Glen I. GILLAND, verkoper in een bakkerij.
   7.  Josephine PENNING, geboren 1890 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
Gehuwd (1) op 18-08-1910 te Grand Rapids, Kent, Michigan met William R. JAEGER.
Gehuwd (2) met Arthur LAFREY.
   8.  Cornelius PENNING (zie XIII.93).
   9.  Leonard PENNING (zie XIII.95).
   10.  Henry PENNING (zie XIII.97).
   11.  John PENNING (zie XIII.99).
   12.  Harold (Harry) PENNING, geboren op 18-04-1898 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 30-06-1948 te Grand Rapids ? Echtgenote is Luella Irene WALDRON.
   13.  William PENNING (zie XIII.103).
   14.  Minor (Mike) PENNING (zie XIII.105).

XIII.80    Pieter (Peter) PENNING, geboren op 20-11-1880 om 07.00 uur te Ridderkerk, overleden op 20-03-1949 te Grand Rapids, Kent, Michigan op 68-jarige leeftijd, (overleden in de ochtend van zondag 20 maart 1949).
Gehuwd met Mina (Minnie) POORTVLIET, geboren op 24-05-1882 te Michigan, overleden op 10-03-1951 te Grand Rapids, Kent, Michigan, U.S.A. op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marvin PENNING, geboren op 19-09-1904 te Grand Rapids, Kent, Michigan, overleden op 23-04-1905 te Grand Rapids, Kent, Michigan, 216 dagen oud.
   2.  Gertrude PENNING.
Gehuwd met Elmer LAMMERS.

XIII.86    James PENNING, geboren op 10-12-1886 te Grand Rapids, Kent, Michigan, overleden op 15-03-1956 te Grand Rapids, Kent, Michigan op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd mei 1908 te Grand Rapids, Kent, Michigan met Sadie SMITH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angeline PENNING, geboren op 05-03-1914 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
Gehuwd met Abe de BOER.
   2.  Betty PENNING, geboren op 27-05-1922 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
Gehuwd met Oscar HARKEMA.
   3.  Barbara PENNING, geboren op 26-02-1933 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
Gehuwd met Marvin van der BAND.
   4.  Gertrude PENNING.
Gehuwd met Albert BLOUW.

XIII.93    Cornelius PENNING, geboren op 18-01-1892 te Grand Rapids, Kent, Michigan, overleden op 03-07-1967 te Grand Rapids, Kent, Michigan op 75-jarige leeftijd, begraven te Grand Rapids, Kent, Michigan,.
Gehuwd met Jessie BREUKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susan PENNING, geboren 1912.
Gehuwd met Robert GRIMES.
   2.  Bastian PENNING, geboren 1914 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
   3.  John Breuker PENNING, geboren op 22-08-1915 te Grand Rapids, Michigan.
   4.  William C. PENNING (zie XIV.38).
   5.  Phyllis PENNING.
Gehuwd met Denver HOWARD.

XIV.38    William C. PENNING, geboren op 19-07-1917 te Grand Rapids, Michigan, overleden op 18-09-1970 te Grand Rapids, Michigan op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd met Betty.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerald PENNING.
   2.  John PENNING, U.S. Marines.

XIII.95    Leonard PENNING, geboren op 03-04-1893 te Grand Rapids, Kent, Michigan, overleden op 21-05-1977 te Grand Rapids, Kent, Michigan op 84-jarige leeftijd, begraven te Grandville Cemetry, Grand Rapids, Kent, Michigan, U.S.A.
Gehuwd met Anna BOEREMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roger PENNING, geboren op 18-07-1931 te Grand Rapids, Kent, Michigan.

XIII.97    Henry PENNING, geboren op 05-06-1895 te Grand Rapids, Kent, Michigan, overleden op 10-04-1977 te Kalamazoo, Michigan op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd september met Nell BUSTRAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mary Ann (Earl) PENNING, geboren op 09-01-1916.
Gehuwd met Earl REED.
   2.  Donald H. PENNING, geboren op 11-03-1921.

XIII.99    John PENNING, brandweerman (fireman), geboren op 02-04-1897 te Grand Rapids, Kent, Michigan, overleden op 20-08-1974 te Grand Rapids, Kent, Michigan op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-10-1920 te Grand Rapids, Kent, Michigan met Gertrude FENNEMA, geboren 1896 te Grand Rapids, Michigan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kenneth Russell PENNING (zie XIV.46).
   2.  Jay Bernhard PENNING (zie XIV.48).

XIV.46    Kenneth Russell PENNING, geboren op 04-07-1925 te Grand Rapids, Kent, Michigan, overleden op 10-08-1982 te Grand Rapids, Kent, Michigan op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1947 te Grand Rapids ? Echtgenote is Mildred EKKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas Jay PENNING, geboren op 06-11-1949 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
   2.  Mary Ellen PENNING, geboren op 27-05-1954.
   3.  Dan Allen PENNING, geboren op 04-02-1960 te Grant Rapids, Kent, Michigan.

XIV.48    Jay Bernhard PENNING.
Gehuwd met Bette Loraine NEDERVELD, dochter van Edward Abraham NEDERVELD en Eva M. JOHNSON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Russell Bruce PENNING, geboren op 28-12-1944 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
Gescheiden (1) te Michigan van Karen STOVER.
Gescheiden (2) te Michigan van Maureen O'BRIEN.
   2.  Randall Jay PENNING (zie XV.20).
   3.  Kathleen PENNING, geboren op 16-09-1954 te Grand Rapids ?
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-08-1975 te Grand Rapids, Kent, Michigan, U.S.A. Echtgenoot is Craig M. FLIETSTRA.
   4.  Robert Loren PENNING (zie XV.23).

XV.20    Randall Jay PENNING, geboren op 06-05-1950 te Grand Rapids ?
Gescheiden te Grand Rapids.
Uit dit huwelijk:
   1.  John Douglas PENNING, geboren op 28-11-1984.

XV.23    Robert Loren PENNING.
Gehuwd met Lydia Geertje de BOER, dochter van Pieter de BOER en Jantje BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erik Loren PENNING, geboren op 25-04-1972 te Grand Rapids, Kent, Michigan.

XIII.103    William PENNING, geboren op 09-06-1901 te Grand Rapids, Kent, Michigan, U.S.A. Overleden op 18-05-1973 te Kalamazoo, Kent, Michigan, U.S.A. op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd met Helene RUSTER, overleden op 27-03-1973.
Uit dit huwelijk:
   1.  William PENNING, geboren ..-04-1922, overleden op 24-08-1944.
   2.  Robert V. PENNING, geboren op 18-11-1923.
   3.  Muriel PENNING, geboren ..-05-1937.

XIII.105    Minor (Mike) PENNING, employé Michigan Lithographing Co te Grand Rapids, Michigan, geboren op 22-10-1902 te Grand Rapids, Kent, Michigan, overleden op 10-06-1968 te Grand Rapids, Kent, Michigan op 65-jarige leeftijd, begraven te Holy Cross Cemetry, Grand Rapids, Kent, Michigan.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 26-08-1937 te Grand Rapids, Kent, Michigan met Suzanne MILANOWSKI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara PENNING, geboren op 21-04-1939 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
Gehuwd met Robert BOYCE.
   2.  Gordon Lee PENNING.

XI.43    Bastiaan PENNING, arbeider (1843, 1854, 1871), geboren op 21-08-1821 te Ridderkerk, overleden op 03-06-1902 om 02.30 uur te Ridderkerk op 80-jarige leeftijd, aangifte deden Bastiaan Baas, 45 jaar, metselaar en Klaas den Ouden, 45 jaar, veldwachter. De nam der ouders van de overledene was bij de aangevers onbekend.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1843 te Ridderkerk (getuige(n): Pieter Penning, 39 jaar, broeder van den bruidegom; Maarten van Ham, 23 jaar, beiden arbeiders; Mattheus Lagendijk, 36 jaar, ontvanger; Teunis Terlouw, 29 jaar, arbeider wonende te Hendrik Ido ambacht) met Aaltje BESTEBREUR, dienstbode (1843), arbeidster (1854), geboren 1817 te Ridderkerk, overleden voor 1902, dochter van Pieter BESTEBREUR, timmerman te Ridderkerk (1843), en Lena van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert PENNING (zie XII.81).
   2.  Pieter PENNING (zie XII.83).
   3.  Lena PENNING, geboren op 02-10-1849 te Ridderkerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-02-1875 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Paulus van Gemerden, arbeider, 34 jaar; Pieter van den Heuvel, arbeider, 27 jaar; Huibert Koekoek, 29 jaar, arbeider, zwager van de bruidegom en Leendert joost Joogaard, veldwachter, 49 jaar) met Jan Antonie de WIT, arbeider, geboren 1851 te Willemstad.
   4.  Maria PENNING, geboren op 24-04-1852 te Ridderkerk.
   5.  Bastiaan PENNING, geboren op 04-06-1854 te Ridderkerk, geboorteadres: Wijk C 39. De geboorteaangifte werd gedaan door Grietje Roodenburg, 60 jaar, vroedvrouw. Getuigen daar bij waren Mattheus Lagendijk, 47 jaar, ontvanger en Dirk Lagendijk, 56 jaar, zonder beroep, overleden op 14-02-1855 te Ridderkerk, 255 dagen oud.
   6.  Bastiaan PENNING, geboren op 16-02-1856 om 04.00 uur te Ridderkerk, geboorteadres: Wijk C no. 39. Getuigen bij de geboorteaangifte wareb Cornelis Bulsing, 41 jaar, verwer en Johannes Pelleman, 37 jaar, koopman, overleden op 02-05-1857 te Ridderkerk op 1-jarige leeftijd.
   7.  Grietje PENNING, geboren op 28-07-1857 te Ridderkerk, overleden te Ridderkerk.
   8.  Bastiaantje PENNING, geboren op 17-02-1862 om 05.00 uur te Ridderkerk, geboorteadres: Wijk E no. 8-2. Getuigen bij de aangifte waren Jan Bakker, 30 jaar, zonder beroep en Willem Nugteren, 24 jaar, klerk ter secretarie.
Gehuwd met Pieter EENHOORN.

XII.81    Leendert PENNING, arbeider (1869, 1874, 1878), geboren op 26-03-1844 te Ridderkerk, overleden op 08-07-1914 om 23:30 uur te Ridderkerk op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-07-1869 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Adrianus Penning, arbeider, 65 jaar, wonend te Ridderkerk; Zeger Provily, 29 jaar; Willem Dijksman, 48 jaar en Gerrit Roodenburg, 26 jaar, arbeiders wonend te Hendrik Ido Ambacht) met Lijntje de LIJSTER, 20 jaar oud, geboren op 30-04-1849 te Ijsselmonde, overleden op 21-02-1937 te Ridderkerk op 87-jarige leeftijd, overlijdensadres: Pruimendijk, dochter van Aart de LIJSTER, arbeider (1869) wonend te Hendrik Ido Ambacht, en Josina van der STEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan PENNING (zie XIII.107).
   2.  Aart PENNING, geboren op 15-01-1871 om 05.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaanggifte waren Aart Lodder, 31 jaar en Jacob Huizer, 61 jaar, beiden arbeiders, wonende te Ridderkerk. Overleden op 28-08-1895 om 18.00 uur te Ridderkerk op 24-jarige leeftijd. Aangifte van het overlijden deed zijn vader. medeaangever was Klaas den Ouden, 38 jaar, veldwachter.
   3.  Jan PENNING, arbeider (1896), geboren op 06-10-1872 om 15.00 uur te Ridderkerk, geboorteadres: Wijk E no. 12. Getuigen bij de geboorteaangifte door de vader waren Arie van Gemerden, 63 jaar, vrachtrijder en Frans van der Staay, 44 jaar, arbeider, beiden wonende te Ridderkerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-10-1896 te Ridderkerk (getuige(n): Willem Molendijk, 53 jaar, nachtwaker; Pieter Molendijk, 57 jaar, kastelein; Klaas den Ouden, 39 jaar, veldwachter en Huibert Klip, 37 jaar, arbeider wonende te Alblasserdam) met Pietertje van KOOTEN, geboren 1876 te Ridderkerk.
   4.  Pieter PENNING, geboren op 19-08-1874 om 07.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de aangifte waren Antony goud, 54 jaar, winkelier en Arie de Ruiter, 29 jaar, arbeider, overleden op 18-09-1874 te Ridderkerk, 30 dagen oud.
   5.  Arie PENNING (zie XIII.113).
   6.  Leendert PENNING, ijzerwerker (1905), geboren op 22-06-1878 om 08.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte waren Johannes van der Veeke, 49 jaar, schoenmaker en Arie Lagendijk, 41 jaar, besteller.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-02-1905 te Ridderkerk (getuige(n): Arie Penning, 29 jaar, ijzerwerker, broeder der bruidegom; Hermanus Oosthoek, 26 jaar, tekenaar, broeder der bruid; Arie Plaisier, 62 jaar, arbeider en Klaas den Ouden, 48 jaar, veldwachter) met Neeltje OOSTHOEK, 24 jaar oud, geboren op 05-07-1880 te Ridderkerk, dochter van Leendert OOSTHOEK en Maria BOER.
   7.  Pieter PENNING, geboren op 19-02-1881 om 01.00 uur te Ridderkerk, getuigen waren Huig Plaisier, 35 jaar, arbeider en Arie Kraibelt de Melker, 29 jaar, veldwachter, overleden op 28-07-1881 om 22.00 uur te Ridderkerk, 159 dagen oud, zijn vader deed de overlijdensaangifte. Medeaangever was Pieter Molendijk, 41 jaar, tapper.
   8.  Aaltje Josina PENNING, geboren op 08-04-1883 om 14.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte waren Willem van Gilst, 59 jaar, bode en Cornelis van der Waal, 32 jaar, zonder beroep.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-04-1905 te Ridderkerk met Gerrit van KOOTEN, 23 jaar oud, geboren op 12-09-1881 te Ridderkerk.
   9.  Pieter PENNING, geboren op 25-02-1885 om 19.00 uur te Ridderkerk, getuigen waren Hendrik van der Ven, 41 jaar en Hendrik de Jong, 26 jaar, arbeiders, overleden op 10-10-1885 om 00.30 uur te Ridderkerk, 227 dagen oud, medeaangever naast de vader, was Pieter Vogelaar, 30 jaar, veldwachter.
   10.  Josina PENNING, geboren op 26-01-1887 te Ridderkerk.
Gehuwd te Ridderkerk met Gerrit VLIET, geboren te Ridderkerk.
   11.  Pieter PENNING, geboren op 01-12-1890 te Ridderkerk, overleden op 10-01-1891 om 11.00 uur te Ridderkerk, 40 dagen oud, aangifte van overlijden deden de vader en Jozias de Waard, 42 jaar, veldwachter.
   12.  Hendrika PENNING, geboren 1894 te Ridderkerk, overleden op 31-05-1894 om 16.30 uur te Ridderkerk. Aangidte van haar overlijden deden Andries de Wit, 72 jaar, arbeider en Marius Opmeer, 42 jaar, veldwachter.
   13.  levenloos geboren zoon PENNING, geboren op 15-06-1895 om 05.00 uur te Ridderkerk, overleden op 15-06-1895 te Ridderkerk, 0 dagen oud, getuige bij de aangifte door de vader was Klaas den Ouden, 38 jaar, veldwachter.

XIII.107    Bastiaan PENNING, geboren op 25-08-1869 om 08.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de geboorteaangifte waren Arie van Gemerden, 60 jaar, vrachtrijder en Pieter van Gent, 60 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Ridderkerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1894 te Ridderkerk (getuige(n): Pieter van Loenen, 44 jaar, arbeider; Klaas den Ouden, 37 jaar, veldwachter; Andries de Wit, 72 jaar, arbeider en Simon Verhoeven, 53 jaar, arbeider, allen wonende te Ridderkerk) met Pietje van KOOTEN, dienstbode (1894), geboren 1872 te Ridderkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Aart PENNING, geboren 1896 te Ridderkerk, overleden op 30-07-1897 om 07.30 uur te Ridderkerk. Het overlijden werd aangegeven door de grootvader van de overledene, Leendert Penning, 53 jaar en Pieter van Loenen, 47 jaar, arbeiders.

XIII.113    Arie PENNING, geboren op 14-12-1875 om 07.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de aangifte waren Aart Lodder, 36 jaar en Frans van der Staay, 47 jaar, beiden arbeiders van beroep. Overleden op 07-02-1952 te Dordrecht op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-03-1902 te Ridderkerk (getuige(n): Bastiaan Penning, 32 jaar, ijzerwerker; Leendert Penning, 23 jaar, werkman, broeders van den bruidegom; Maarten van 't Hof, 38 jaar, arbeider en Klaas den Ouden, 45 jaar, veldwachter) met Elisabeth Geertrui BESTEBREURTJE, 21 jaar oud, geboren op 22-04-1880 te Ridderkerk, overleden op 21-02-1937 te Hendrik Ido Ambacht op 56-jarige leeftijd, dochter van Johannes BESTEBREURTJE, brievenbesteller, en Regina NUGTEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijntje Regina PENNING, geboren op 06-01-1904 te Ridderkerk.
   2.  Johannes PENNING (zie XIV.58).
   3.  Leendert Aart PENNING (zie XIV.60).
   4.  Gerrit Aart PENNING (zie XIV.62).
   5.  Aart PENNING (zie XIV.64).

XIV.58    Johannes PENNING, geboren op 12-04-1905 te Ridderkerk, overleden op 18-11-1949 op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 23-10-1941 te Dubbeldam met Neeltje MORET, 31 jaar oud, geboren op 13-09-1910 te Dubbeldam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth Geertrui PENNING, geboren op 11-01-1943 te Hendrik Ido Ambacht.
   2.  Maria PENNING, geboren op 29-07-1944 te Hendrik Ido Ambacht.
   3.  Imert PENNING, geboren op 23-02-1948 te Hendrik Ido Ambacht.
   4.  Arie PENNING, geboren op 18-03-1949 te Hendrik Ido Ambacht.

XIV.60    Leendert Aart PENNING, geboren op 09-08-1906 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 27-08-1970 te Ridderkerk op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-07-1930 te Ridderkerk met Johanna de KLERK, 20 jaar oud, geboren op 20-11-1909, overleden op 21-08-1994 te Ridderkerk op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Cornelia PENNING, geboren op 21-10-1944 te Ridderkerk, overleden op 08-02-1945 te Ridderkerk, 110 dagen oud.

XIV.62    Gerrit Aart PENNING, geboren op 23-04-1908 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 18-05-1978 te Hendrik Ido Ambacht op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-05-1929 te Ridderkerk met Helena HELDEROP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis PENNING, geboren 1930 te Zwijndrecht.
   2.  Arie PENNING, geboren op 19-10-1934 te Zwijndrecht, overleden 1956.
   3.  Pieter PENNING, geboren op 02-05-1940 te Zwijndrecht.
   4.  Gerrit Aart PENNING (zie XV.33).
   5.  Jan PENNING, geboren op 08-07-1948 te Zwijndrecht.

XV.33    Gerrit Aart PENNING, gemeenteambtenaar, geboren op 07-12-1945 te Zwijndrecht.
Gehuwd met Nel den OTTER, geboren op 17-02-1945.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petra PENNING.
Gehuwd met Ad den BOER, zoon van Teunis den BOER en Theodora FRANKEN.

XIV.64    Aart PENNING, In 1936 was hij marachausee te paard in Kijkduin, geboren op 07-08-1916 te Hendrik Ido Ambacht, geboorteadres: Veerweg 6, overleden op 05-08-1949 te Den Haag op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-06-1941 te Penrhiwfer, in de St. Illtyd Church met Frances May HUTCHELLIAS, 21 jaar oud, geboren op 02-01-1920 te Tonypandy, geboorteadres: 2 Bridge St, Tonypandy, Mid Glam, gedoopt op 18-10-1931 te Penrhiwfer, overleden op 12-12-1998 te Mid Glam op 78-jarige leeftijd, in East Glam Hospital te Mid Glam, gecremeerd te Pontypridd, in het Glyn Taf Crematorium.
Uit dit huwelijk:
   1.  Raymond Aart PENNING (zie XV.36).
   2.  Sheila Elizabeth PENNING, geboren op 14-06-1943 te Penrhiwfer, geboorteadres: 19, Penrhiwfer Rd, gedoopt 1943 te Penrhiwfer, in St. Illtyd's.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-10-1971 te Cardiff, in het Registry Office met Ernest Wallace Charles BATT, 47 jaar oud, schilder en decorateur (1970) te Cardiff, geboren op 19-05-1924 te The Lodge.
   3.  Jeanette May PENNING, geboren op 20-06-1945 te Penrhiwfer, gedoopt (St. Illtyd Church) 1945 te Penrhiwfer.
Gehuwd 05-1966 te Penrhiwfer met Kenneth Vernon HOUSE, geboren op 21-08-1942 te Pontypridd.

XV.36    Raymond Aart PENNING, geboren op 15-02-1942 te Penrhiwfer, geboorteadres: 19, Penrhiwfer Rd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-10-1968 te Pontyberem Chapel. Lianelli met Joyce THOMAS, 30 jaar oud, geboren op 27-08-1938 te Plas-Bach.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leyton Aart PENNING, geboren op 09-12-1972 te Cardiff, in het St. David's Hospital.
   2.  Neal Aart PENNING, geboren op 19-04-1976 te Cardiff, in het St. David's Hospital.

XII.83    Pieter PENNING, arbeider (1871), geboren op 20-11-1846 te Ridderkerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-11-1871 te Hendriok Ido Ambacht (getuige(n): Arie van der Linden, 41 jaar; Pieter Teunis Visser, 29 jaar; Pieter Penning, 39 jaar en cornelis Scheurwater, 23 jaar, arbeiders wonende te hendrik Ido Ambacht) met Heiltje Adriana HOOIJMEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Janna PENNING, geboren op 05-06-1870 te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-07-1892 te Hendrik Ido Ambacht met Willem van HOFWEGEN, geboren te Bleskensgraaf, zoon van Wijnand van HOFWEGEN en Aagje BAX.
   2.  Aaltje PENNING, geboren op 10-05-1872 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 07-08-1872 om 07.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, 89 dagen oud, medeaangever naast de vader was Johannes Flach, 32 jaar, schoenmaker.
   3.  Aart PENNING, geboren op 08-10-1881 te Hendrik Ido Ambacht.
   4.  Leendert PENNING, geboren op 03-12-1882 te Hendrik Ido Ambacht.
   5.  Johannes PENNING, geboren op 28-05-1884 te Hendrik Ido Ambacht, op het adres Wijk B no. 12. Getuigen bij de aangifte waren Jan Hendrik van der Leer, 63 jaar, klompenmaker en Johannes Hooimeijer, 24 jaar, koopman.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-04-1906 te Hendrik Ido Ambacht met Grietje van HERWAARDEN, 22 jaar oud, geboren op 27-11-1883 te Hendrik Ido Ambacht.
   6.  Bastiaantje PENNING, geboren op 18-11-1885 om 19.00 uur te Hendrik Ido Ambacht.
   7.  Joost PENNING, geboren op 01-01-1888 om 12.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, op het adres Wijk B no. 12. Getuigen bij de aangifte door de vader waren Jan Hendrik van der Leer, 66 jaar, klompenmaker en Johannes Haak, 48 jaar, schoenmaker. Overleden op 16-01-1888 te Hendrik Ido Ambacht, 15 dagen oud.
   8.  Joost PENNING (zie XIII.135).
   9.  Pieter PENNING, geboren op 25-07-1890 om 18.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, op het adres Wijk B no. 14. Getuigen bij de aangifte waren Reinier van den Berg, 38 jaar, landbouwer en Paulus Boer, 26 jaar, klompenmaker.

XIII.135    Joost PENNING, geboren op 19-04-1889 te Hendrik Ido Ambacht, getuigen bij de aangifte waren Jan Hendrik van der Leer, klompenmaker, 68 jaar en Reinier van den Berg, landbouwer, 37 jaar.
Gehuwd met Jannigje Adriana GROENENDIJK, geboren op 16-12-1890 te Hendrik Ido Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter PENNING (zie XIV.66).

XIV.66    Pieter PENNING, geboren op 12-04-1913 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 23-09-1999 te Alblasserdam op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1938 te Nieuw-Lekkerland met Aartje BREIJER, 20 jaar oud, geboren op 26-04-1918 te Nieuw-Lekkerland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost PENNING, geboren op 09-11-1938 te Hendrik Ido Ambacht.
   2.  Cornelis PENNING, geboren op 14-04-1940 te Hendrik Ido Ambacht.
   3.  Jannigje Adriana PENNING, geboren op 16-04-1946 te Hendrik Ido Ambacht.
   4.  Paulina PENNING, geboren op 11-05-1954 te Hendrik Ido Ambacht.

IX.21    Arie (Arij) Willemszoon PENNING, geboren circa 1750.
Gehuwd met Jannigje van der BIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pleuntje Ariesdr. PENNING, geboren 1772, overleden op 02-09-1832 om 04.00 uur te Hendrik Ido Ambacht, aangifte van overleden deden haar schoonzoon Teunis Muller, 32 jaar, schipper en Arie Vink, 70 jaar, rietdekker.
Gehuwd op 26-01-1795 te Hendrik Ido Ambacht, 1e afkondiging den 4 January 1795, 2e afkondiging den 11 January 1795, 3e afkondiging den 18 January 1795. Echtgenoot is Leendert Janz. van WINGERDEN, weduwnaar van Maria Ottosdr. de Snoo. Hij woonde in het Volgerland van Sandelingen Ambacht.
   2.  Pietertje Ariesdr. PENNING, geboren 1774 te Rijsoord, overleden op 23-08-1832 om 19.00 uur te Hendrik Ido Ambacht. Aangifte van haar overlijden deed haar man, Johannes Zegerse Nouwen, 52 jaar, schipper en Arie Vink, 70 jaar, rietdekker, buurman van de overledene.
Gehuwd te Rijsoord? Echtgenoot is Johannes Zegersz. (Joannes Zegersz.) NOUWEN, zandbakker, schipper, herbergier, geboren circa 1781 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 04-05-1847 te Ridderkerk, in de ouderdom van 65 jaar (Zie handelingen des Kerkeraads van 1799), zoon van Zeger Jans NOUWEN en Pieternella Jans PERGENS.
   3.  Jan Ariesz. PENNING (zie X.40).
   4.  Willemijntje Ariesdr. PENNING, geboren te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 09-08-1831 om 07.30 uur te Hendrik Ido Ambacht, aangifte van haar overlijden deden haar zoons Arie Nouten, 31 jaar en Aart Nouten, 24 jaar, beiden arbeiders.
Gehuwd op 10-11-1793 te Hendrik Ido Ambacht met Cornelis Jansz. NOUTEN, geboren te Hendrik Ido Ambacht, overleden voor 1831.

X.40    Jan Ariesz. PENNING, bouwknecht, geboren 1782, overleden op 02-08-1835 te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd (1) op 02-11-1811 te Ridderkerk met Leentje Ariesdr. BAAS, 21 jaar oud, gedoopt op 22-08-1790 te Ridderkerk, dochter van Arie Willemsz. BAAS en Pietertje Pieters BUIJTENDUIJCK.
Gehuwd (2) op 08-05-1818 te Ridderkerk met Lena van KLEEF (OOK: van KLEEFF), dienstmeid, geboren 1794 te Puttershoek, dochter van Arie van KLEEF, arbeider, wonende te Puttershoek, en Margje VALSTER.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Arie PENNING (zie XI.45).
   2.  Maria PENNING, geboren op 05-03-1820 te Ridderkerk, overleden op 02-03-1889 te Ridderkerk op 68-jarige leeftijd, de aangifte deden haar man en Frans Millenaar.
Gehuwd met Arie van 't HOF.
   3.  Jannigje PENNING, geboren op 26-05-1821 te Ridderkerk.
   4.  Adriaan PENNING, geboren op 13-08-1823 te Ridderkerk.
   5.  Anna PENNING, dienstbode (1853), geboren op 13-11-1824 te Ridderkerk.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-04-1853 te Hendrik Ido Ambacht met Pleun PLEIJZIER, arbeider (1853), geboren 1825 te Hendrik Ido Ambacht ? Zoon van Arie PLEIJZIER, arbeider wonend te Zandelingenambacht, en Neeltje van WINGERDEN.
   6.  Cornelis PENNING (zie XI.53).
   7.  Lena PENNING, geboren op 05-08-1830 te Ridderkerk, overleden op 13-10-1830 te Ridderkerk, 69 dagen oud.

XI.45    Arie PENNING, arbeider (1848, 1850, 1856), geboren op 24-09-1818 te Ridderkerk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-04-1850 te Ridderkerk (getuige(n): Pleun de Gelder, 33 jaar; Paulus Plaisier, 41 jaar; Cornelis Vink, 28 jaar en Arie Lagendijk, 32 jaar, allen arbeider en wonende te Ridderkerk) met Neeltje van GEMERDEN, geboren 1825 te Ridderkerk, dochter van Jan van GEMERDEN, arbeider (1850), en Cornelia MOLENDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan PENNING, geboren op 01-04-1851 te Ridderkerk.
   2.  Johannes PENNING, geboren op 18-02-1856 om 19.00 uur te Ridderkerk, geboorteadres: Wijk D no. 64.
   3.  Leendert PENNING, geboren op 08-02-1862 om 16.00 uur te Ridderkerk, geboorteadres: Wijk G no. 75. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Willem Nugteren, 24 jaar, klerk ter secretarie en Hendrik Krouwel, 23 jaar, bouwman.

XI.53    Cornelis PENNING, arbeider (1867, 1870, 1874), geboren op 01-04-1826 te Ridderkerk.
Gehuwd met Leijgje (Lijgje) DUIJVESTEIN (OOK: DUIVESTEIN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna PENNING, geboren op 22-05-1867 om 13.30 uur te Ridderkerk, getuigen waren Leendert Roodenburg, 33 jaar, arbeider en Dirk Ooms, 57 jaar, zonder beroep.
   2.  levenloos geboren zoon PENNING, geboren op 22-05-1867 om 13.00 uur te Ridderkerk, overleden op 22-05-1867 om 13.00 uur te Ridderkerk, 0 dagen oud. Mede aangever naast de vader was Leendert Roodenburg, 31 jaar, arbeider.
   3.  Lena PENNING, geboren op 15-08-1868 om 13.00 uur te Ridderkerk, getuigen waren Huibrecht van Dam, 29 jaar en Cornelis Pors, 53 jaar, arbeiders wonende te Ridderkerk.
   4.  Jan PENNING, geboren op 26-02-1870 om 00.30 uur te Ridderkerk, getuigen waren Dirk Kroos, 33 jaar en Willem van Pelt, 25 jaar, arbeiders wonende te Ridderkerk, overleden op 11-06-1870 om 05.00 uur te Ridderkerk, 105 dagen oud, medeaangever van haar overlijden was naast de vader, Andries de Haan, 40 jaar, arbeider.
   5.  Pietertje PENNING, geboren op 01-04-1871 om 02.00 uur te Ridderkerk, getuigen bij de aangifte waren Andries de Haan, 41 jaar en Jacob Huizer, 61 jaar, arbeiders, wonende te Ridderkerk.
   6.  Jan PENNING, geboren op 02-05-1873 om 01.00 uur te Ridderkerk, in het huis genummerd B. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Johannes van der Veeken, 49 jaar, schoenmaker en Johannes Roos, 26 jaar, arbeider, beiden wonende te Ridderkerk. Overleden op 17-01-1874 om 00.15 uur te Ridderkerk, 260 dagen oud, getuige bij de aangifte van overlijden door de vader was Leendert van Wingerden, 38 jaar, arbeider.

VIII.10    Jan Pietersz. PENNING, gedoopt op 07-06-1716 te Rijsoord, overleden 1809 te Rijsoord.
Ondertrouwd (1) op 11-11-1742 te Rijsoord, gehuwd te Rijsoord met Marijtje Barentdr. van den HEUVEL, 24 jaar oud, gedoopt op 07-08-1718 te Rijsoord, dochter van Barent Rocusse van den HEUVEL en Lijntje Jans NOUWE.
Ondertrouwd (2) op 20-10-1759 te Ijsselmonde of Rijsoort, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 25-11-1759 te Rijsoort met Ariaantje Ariens van HAL, 23 jaar oud, gedoopt op 22-01-1736 te Oost-Ijsselmonde, dochter van Arien Jacobsen van HAL en Ariaantje Andriesdr. de LEUW (LEEUW of ZEEUW).
Ondertrouwd (3) op 23-04-1779 te Rijsoort, gehuwd op 62-jarige leeftijd op 16-05-1779 te Rijsoort met Jannichje Gerrits VELDHOEN, 40 jaar oud, gedoopt op 26-10-1738 te Rijsoort. Bij haar huwelijk met Jan Pieterse Penning was zij weduwe van Ary Corstiaans van der Pat, dochter van Gerrit Ariens VELDHOEN en Geertje Willems SCHANSHEER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Janz. PENNING, gedoopt op 05-05-1743 te Rijsoord.
   2.  Barent Janz. PENNING (zie IX.24).
   3.  Jannichje Barentdr. PENNING, gedoopt op 24-09-1747 te Rijsoort.
Ondertrouwd op 05-11-1779 te Rijsoort, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-11-1779 te Rijsoort met Aart Ariens van de SINGEL.
   4.  Pieter Janzn. PENNING, gedoopt op 11-10-1750 te Rijsoort.
   5.  Willem Janzn. PENNING (zie IX.31).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Jan Janzn. PENNING, gedoopt op 22-06-1760 te Rijsoort.
   7.  Marijchje Jandr. PENNING, gedoopt op 11-07-1762 te Rijsoort.
   8.  Pietertje Jandr. PENNING, gedoopt op 10-02-1765 te Rijsoort, overleden op 16-08-1824 te Ridderkerk op 59-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 28-03-1789 te Ijsselmonde, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-04-1789 te Ijsselmonde met Jan Hendrikz. SPARREBOOM.
   9.  Adriana Jandr. PENNING, gedoopt op 25-05-1766 te Rijsoort.
   10.  Arentje Jandr. PENNING, gedoopt op 28-08-1768 te Rijsoort.
   11.  Adrianus Janzn. PENNING, gedoopt op 10-11-1771 te Rijsoort.
Uit het derde huwelijk:
   12.  Geertje Jansdr. PENNING, gedoopt op 11-06-1780 te Rijsoort.
Gehuwd, vermoedelijk circa 1811 gehuwd met Cornelis KUIPER.

IX.24    Barent Janz. PENNING, gedoopt op 04-04-1745 te Rijsoort.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 12-08-1770 te Rijsoort met Willemtje Claesse van NES, 31 jaar oud, gedoopt op 19-04-1739 te Rijsoort. Bij haar huwelijk met Narent Janse Penning was zij weduwe van Rokus de Ronde, overleden voor 1779, dochter van Klaas Leendertse van NES en Ariaantje Hendrikse van NES.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 09-05-1779 te Rijsoort met Jannigje Franse VAENDRAGER, 37 jaar oud, gedoopt op 10-12-1741 te West-Barendrecht, dochter van Frans Cornelisse VAANDRAGER en Ariaantje BRAVENBOER.
Ondertrouwd (3) op 12-10-1804 te Barendrecht, gehuwd op 59-jarige leeftijd op 04-11-1804 te Barendrecht met Neeltje Willemse VERHOEVEN, 49 jaar oud, gedoopt op 10-08-1755 te Carnisse, dochter van Willem VERHOEVEN en Gerrigje VERKERK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Barentsz. PENNING, gedoopt op 02-02-1772 te Rijsoort.
   2.  Jan Barentsz. PENNING, gedoopt op 26-12-1773 te Rijsoort, overleden voor 1775 te Rijsoort.
   3.  Jan Barentsz. PENNING, gedoopt op 12-02-1775 te Rijsoort.
   4.  Ariaantje Barensdr. PENNING, gedoopt op 16-03-1777 te Rijsoort.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Cornelia Ariens PENNING, gedoopt op 21-01-1781 te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd met Barend Teunisse RIJSDIJK.

IX.31    Willem Janzn. PENNING, gedoopt op 12-08-1753 te Rijsoort, overleden op 16-04-1820 te Groote Lindt op 66-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 23-07-1789 te Barendrecht met Jannigje Leendertse KRIJGER, 23 jaar oud, j.d. van Barendrecht, gedoopt op 23-02-1766 te Barendrecht, dochter van Leendert Klaas KRIJGER en Marijgje Gerrits van LOENEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marija PENNING, gedoopt op 10-10-1780 te Barendrecht, overleden voor 1803 te Barendrecht.
   2.  Lena PENNING, gedoopt op 16-10-1790 te Barendrecht.
   3.  Marigje PENNING, arbeidster (1828), geboren op 04-06-1803 te West-Barendrecht, gedoopt op 06-06-1803 te Barendrecht, overleden op 04-09-1830 te Hendrik Ido Ambacht op 27-jarige leeftijd, getuige was Dirk Kroos, 37 jaar, arbeider, wonende te Hendrik Ido Ambacht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1828 te Hendrik Ido Ambacht (getuige(n): Pieter Visser, oud 42 jaar en Huibrecht Kroon, oud 36 jaar) met Wiekert VLEGGAART, arbeider (1828, 1830), geboren 1803 te Rijsoord, gedoopt te Rijsoord.

VI.5    Pieter Pietersz. PENNING, boer aan de Molendijk in Nieuw-Reijerwaard, gedoopt op 18-05-1642 te Ridderkerk, korte tijd na 3 juli 1678. Op 29 juni 1675 werd Pieter Pietersen Penningh met attestatie van het Ambacht (Hendrik Ido Ambacht) lidmaat te Ridderkerk. Pieter Pietersen Penninck, wonende aan denn Meulendijk, verklaarde op 30-6-1677 voor de tijd van zeven achtereenvolgende jaren -ingegaan zijnde kerstmis 1675- voor 42 Car. gld. jaarlijks 3 morgen zaailand aan den Grasdijck onder Nieuw-Reyerwaard gehuurd te hebben. Kennelijk was notaris Pieter van Gilst uit Ridderkerk, degene die de akte opmaakte, de verhuurder. (ARA. ona Rijsoord, inv. nr. 7053, akte d.d. 30-6-1677).
Op 3-7-1678 maakte de zieke Pieter en zijn vrouw een mutueel testament. Hierbij was o.a. hun buurman Querijn Pieterse Huyser getuige (GA Dordrecht, ona inv. nr. 418 d.d. 3-7-1678), met wie zij na het overlijden van Pieter
Penning zou hertrouwen.
In het in 1680 gemaakte kohier der huishoudens te Ridderkerk staat over de weduwe Penning en haar toenmalige echtgenaaot het volgende te lezen: "Crijn Pietersse Huyser en sijn huysvrouw hebbende twee kinderen en een meyssie met een sleght bouwerije daer mede sij haer soberlijck behelpen".
Zie voor meer gegevens het boek: "Geschiedenis en genealogie van de families Hordijk - geschiedenis en genealogie van de tak Rhoon", Brielle 1981, p. 74 e.v. zijnde deel III.
Ondertrouwd op 18-10-1676 te Ridderkerk, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-11-1676 te Ridderkerk met Jannigje Pietersdr. HORDIJCK, 31 jaar oud, gedoopt op 12-02-1645 te Ridderkerk, overleden 1681, dochter van Pieter Adriaensz. HORDIJCK, boer, heemraad van Ridderkerk, en Trijntje Ariensdr. BESEMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Pietersz. PENNING, gedoopt op 22-08-1677 te Ridderkerk (getuige(n): Jan Pietersen en Ingetje Pieters).

V.14    Adriaen (Arien) Willemsz. PENNING (PENNINCQ), jonge man afkomstig van Ridderkerk (1636). Landbouwer en pachter van imposten en de tol van de straat te Heinenoord (1639), geboren circa 1600 te Ridderkerk, overleden op 03-04-1661 te Heinenoord, of enige tijd daarna. Abraham Hoppel en Jan Willemsen Metselaer, residerende onder de jurisdictie van Heerjansdam, transporteerden op 1-9-1638 aan Arien Willemsen Pen(nick), wonende op het dorp van Heinenoord, een huis en beterschap van erf aldaar, dat was gelegen noordwaarts van het "sluyshuys" en "aen den buyten berm van den oude zeedijck" (ARA , ora Heinenoord, inv. nr. 3, fol. 39 e.v.).
"Op 13-4-1637 was het eerste gebod van deze verkoop in de kerk van Heinenoord gepubliceerd en op 3-2-1638 had Arien Willemszoon Pennincq de 40e penning hiervoor betaald", (ARA, Heinenoord, inv. nr. 3, folio 39 e.v.).
"Van 13-9-1638 dateert de schuldbrief van Penninck ten behoeve van de verkopers. Aanvankelijk stond een bedrag van 1400 gld. vermeld, maar dit werd doorgehaald en vervangen door 700 gld. Verderop in de akte is echter weer sprake van de oorspronkelijke som. Blijkens deze akte lag dit niet onaanzienlijke huis aan "sheerendijck" op het dorp Heinenoord en was belend, west: "de gemenelants cade ende sluys", zuid: "de dorps straet" en oostelijk het huis van de plaatselijke secretaris" (ARA, Heinenoord, inv.nr. 3, folio 38 v. e.v.).
"Van 5-11-1639 dateert een zaak tissen enerzijds als eiser Floris Thijssen en Arien Willems Pen(ninck), pachters van de impost "ende tholl van de straet", welke was verpacht "tot subsidie van de oncosten van 't repareren (van) den kercktoren ende 't macken (van het) predicantshuis" van Heinenoord, en anderzijds als gedaagde Bastiaen Ariensen Keldervys, biersteker te Heinenoord. De impost en tol bleek op 11-10-1639 gepacht te zijn" (ARA, ora Heinenoord, invnr. 37, folio 129).
Een akte van 30-4-1640 noemt Floris Thijsen dan pachter van enige imposten, "soo van bieren, wijnen ende coren ende andersins" (ARA, ora Heinenoord, inv.nr. 37, folio 131).
"Op 8-1-1641 verscheen Jan Arensen Lapper, wonende op het dorp Heinenoord, voor schout en heemraden aldaar omdat hij scheldwoorden had gesproken van zijn dorpsgenoot Arien Willemsem Penning. Hij verklaarde nu voor de magistraat dat Penning een eerijk man was (ARA, ora Heinenoord, inv.nr. inv.nr. 37, folio 134).
"Ook de vrouw van Penning was in dat jaar bij onenigheid betrokken. Op 15-06-1641 legden zij de ca. 38 jaar oude Jan Cornelissen Bartgen en de 26-jarige Lijsbeth Dircks op verzoek van Arien Willemsen Penninck de verklaring af dat zij omstreeks 14 dagen daarvoor de op het dorp Heinenoord wonende Joris Gleynen van der Huel tegen de huisvrouw van Penninck haaden hadden horen zeggen: "ghij sijt een satsamentse (?) verklickster hout u mont thoen of ick snijde u in backes" (ARA, ora Heinenoord, inv.nr. 42, folio 40).
"Tien dagen later, op 25-6-1641, werd voor schout en heemraden te Heinenoord een zaak behandeld tussen Mathijs Govertsen van Sittert die van Arien Willemsen Penninck 36 gld. 17 st. 8 pen. eistte omdat hij omstreeks mei 1639 118 maten boter aan Penninck's vroew had geleverd, welke niet betaald waren" (ARA, ora Heinenoord, inv.nr. 37. folio 134).
"Arien Willemsen Pen(ninck), Pieter Pietersen van der Mast en Crijn Aersten, allen wonende op het dorp Heinenoord, verklaarden bij akte gedateerd 2 of 3-4-1645 gezamenlijk 378 gld. schuldig te zijn aan Stephanus Hoppel en dat n.a.v. de huur van 3 morgen "teelant" "in den overslach" in de jurisdictie van Heinenoord. Zij zouden dit in de aankomende zomer met lijnzaad moeten bezaaien met lijnzaad. Op 14-10-1648 was deze schulbrief voldaan" (ARA, ora Heinenoord, inv.nr.3. folio 124v).
Dezelfde personen tekenden op 23-2-1646 het huurkontrakt voor 3 morgen "teelant" in het Oude Zomerland t.b.v. Pieter Willemsen van der Zijde, waarbij zij elk 126 gld. verklaarden schuldig te zijn. De aankomende lente of zomer zouden zij dit ook weer met lijnzaad moeten bezaaien. Verder werden er nog afspraken gemaakt m.b.t. het gewas en het vervoer daarvan met paard en wagen" (ARA, ora Heinendoor, inv.nr. 3, folio 126 e.v.).
Op 14-5-1647 attesteerden de ca. 35 jaar oude Gryetgen Jans, huisvrouw van Pieter Bastiaensen Snijder, en de ca. 26 jaar oude Arientgen Aerts, huisvrouw van Jacob Ariensen, beide wonende op het dorp Heinenoord, ten verzoeke van de mede aldaar woonachtige Arien Willemsen Penning over Anneke Jans, de vrouw van de Heinenoordse schoolmeester Pieter Jacobsen, die op 13-5-1647 de vrouw van Penning had beschuldigd van het stelen van een penning" (ARA, ora Heinenoord, inv.nr. 42, folio 77 v. e.v.).
Arie Willemsse Penningh en Crijn Aertssen kregen in 1658 door de polders Oost- en West-Zomerland 92 gld. betaald voor "5 vinnen legrijs, 800 staken, 2200 latten"en o.a. arbeidsloon voor reparatie van de "Flacquendam" (Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, archief polders Oost- en West-Zomerland, inv. nr. 255).
"Op 3-4-1661 was Penninck mogelijk nog in leven: althans toen werd de zoon van Arien Willems Penninck door het dorpsbestuur voor 1 jaar aangesteld om honden van de kerk van Heinenoord te weren" (GA Heinenoord, inv.nr. 46).
Pietertien Pennings (=Willemsdr.) met dochter Baaltien Ariens en Zoon Willem Ariensen worden vermeld op een omstreeks 1665 opgemaakte lijst van lidmaten te Heinenoord (ARA, DTB Heinenoord, invnr. 1).
Ondertrouwd op 06-01-1636 te Ridderkerk, toen vond de 1e afkondiging plaats, gehuwd op 27-01-1636 te Ridderkerk met Pieterke WILLEMS, jonge dochter van Alblasserdam (1636), geboren circa 1600 te Alblasserdam ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Ariensz. PENNING, gedoopt op 30-11-1636 te Ridderkerk. Hij was waarschijnlijk identiek met de niet met name genoemde zoon van Penning die op 3 april 1661 werd aangesteld om honden uit de kerk van Heinenoord te weren. (GA Heinenoord, inv. nr. 46)
Op 28 augustus 1662 visiteerden de schout en heemraden van Heinenoord de verwonding aan de linker koon, die Willem Ariensen Pen(ning) met een mes was toegebracht door Jan van Overmeer (ARA, ora Heinenoord, inv.nr 45, folio 46).
Hij werd omstreeks 1665 vermeld als lidmaat te Heinenoord (ARA, DTB Heinenoord, inv.nr. 1).
In maart 1667 werd Willem Ariensen Penning voor schout en heemraden te Heinenoord gedaagd door Arien Bastiaensen Keldervys. Hij had laatstgenoemde verwond door het afschieten van een geladen roer em Keldervys eistte van Penning betaling van 40 carolus guldens om de chirugijn te betalen en vanwege "de smart ende verleth". Penning verscheen niet op de rechtdag om zich te verdedigen en werd veroordeeld tot het betalen van 40 Carolus guldens en de proceskosten", overleden op 26-03-1667 te Heinenoord ? op 30-jarige leeftijd, of kort daarna.
   2.  Joostgen Ariensdr. PENNING, gedoopt op 21-02-1638 te Heinenoord, overleden op 11-01-1706 op 67-jarige leeftijd, of enige tijd daarna.
Gehuwd voor 1663 met Ary CORNELISZ. Overleden op 07-04-1706, of enige tijd daarna.
   3.  Pieter Ariensz. (de) PENNING (PENNINGH) (zie VI.13).
   4.  Jan Ariensz. (Arentsz.) (jongeman van Heinenoord) PENNING (zie VI.15).
   5.  Bastiaen Ariensz. (de) PENNING (zie VI.18).
   6.  Adriaen (Arien Arent) Ariensz.(Arentsz.) PENNING (zie VI.20).
   7.  Baeltien Ariensdr. PENNING, j.d. van Heinenoord (1675), overleden op 11-01-1706, of enige tijd daarna. Baaltien Ariens komt voor op een lidmatenlijst te Heinenoord uit 1665 met haar moeder Pietertie Pennings en haar broer Willem Ariens (ARA, DTB Heinenoord, inv.nr. 1)
Zij was op 11 januari 1706 nog doopgetuige te Heinenoord.
Gehuwd op 27-10-1675 te Heinenoord met Floris Cornelisz. van 't HOF, 28 jaar oud, j.m. van Heinenoord, wonend Zuid-Beyerland (1675), gedoopt op 14-07-1647 te Heinenoord, zoon van Cornelis JANSZ. en Anneken INGEN.

VI.13    Pieter Ariensz. (de) PENNING (PENNINGH), sloter te Heinenoord, gedoopt op 22-01-1640 te Heinenoord, "Op 2-6-1674 en 11-6-1678 werd Pieter Arienszoon Penninck door de polder Oost-Moerkerken aanbesteed om wateringen schoon te maken (Watersachapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, archief polder Oost-Zomerland, inv. nr. 82).
Hij nam in 1708 aan van 't gemene land het droogmaken van de sluis bij Cuijpersveer, het vullen van kistdammen en het uitdoen der zelver voor 65,00. Bij zijn overlijden werd aan impost 3,= betaald. Overleden op 02-09-1709 te Heinenoord op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk circa 1664 te Heinenoord met Mayken Jansdr. de RUIJTER, gedoopt op 20-01-1641 te Heinenoord, overleden op 26-11-1679 op 38-jarige leeftijd, of enige tijd daarna, dochter van Jan Cornelisz. (de RUYTER) en Machtel BASTIAENSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Pietersz. PENNING, gedoopt op 22-02-1665 te Heinenoord.
   2.  Emmeken Pietersdr. PENNING, gedoopt op 08-08-1666 te Heinenoord (getuige(n): Anneken, vrouw van Jan Sneep en Joosien Ariens (Penning?)).
   3.  Willem Pietersz. PENNING, gedoopt op 08-08-1666 te Heinenoord, overleden te Heinenoord.
   4.  Willem Pietersz. PENNING, gedoopt op 16-10-1667 te Heinenoord.
   5.  Bastiaan Pieter (de)PENNINGH (zie VII.14).
   6.  Aegie Pietersdr. PENNING, gedoopt op 04-09-1672 te Heinenoord.
   7.  Machteltje Pietersdr. PENNING, gedoopt op 18-08-1675 te Heinenoord, als moeder genoemd: Maeyken Teunis.
   8.  Arie Pietersz. PENNING, gedoopt op 26-11-1679 te Heinenoord.

VII.14    Bastiaan Pieter (de)PENNINGH, gedoopt op 02-03-1670 te Heinenoord (ZH) (getuige(n): Leysbet, vrouw van Cornelis de Ruyter.), overleden circa 1717.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 17-11-1716 te Heinenoord (ZH) met Maaike Cleisse van den BERG, 34 jaar oud, gedoopt op 30-03-1682 te Westmaas (ZH), overleden ca 1755 te Klaaswaal (ZH), dochter van Cleijse Dirksz van den BERG en Heijltje Simons in't VELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Bastiaan (de)PENNINGH (zie VIII.14).

VIII.14    Pieter Bastiaan (de)PENNINGH, geboren op 23-05-1717 te Heinenoord, gedoopt op 23-05-1717 te Heinenoord (Zuid Holland) (getuige(n): Emmigje Pietersd (de) Penning), overleden op 14-05-1782 te Mijnsherenland (Zuid Holland) op 64-jarige leeftijd, hij doet belijdenis 12-04-1740 NH kerkHeinenoord. c 1 het lijk van
Pieter wordt aangegeven door zijn zoon Bastiaan. gaarder Mijnsherenland
I 1782.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-05-1743 te Heinenoord (ZH) met Margrietje Andriesse VISSER, 25 jaar oud, gedoopt op 30-08-1717 te Heinenoord (Zuid Holland) (getuige(n): Beertje Dirks Visser, DTB 2 II), overleden op 17-08-1796 te Mijnsherenland (Zuid Holland) op 78-jarige leeftijd, dochter van Andries Dirkje VISSER en Pleuntje Willems CONING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaike de PENNING, arbeidster, geboren op 27-10-1743 te Heinenoord, gedoopt te Heinenoord (Zuid Holland) (getuige(n): Maijke Clijsse van den Berg.), overleden op 04-04-1820 om 15:00 uur te Westmaas group (Zuid Holland) op 76-jarige leeftijd, overlijden is aangegeven door Jan van der K
van Driel 44 j arbeider Anthon Rozendaal 21 j particulier schoonzoon en
vriend akte nr 8.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1769 te Westmaas (ZH) met Bastiaan LOPIK, 33 jaar oud, gedoopt op 25-09-1735 te Mijnsheerenland (ZH) (getuige(n): Johanna Batenburg), overleden op 15-09-1789 te Westmaas (ZH) op 53-jarige leeftijd. Bastiaans vader is Hendrik lopik overl voor 1814 bs Mijnsheerenland HB
1814 begr. pro deo Westmaas. Zoon van Hendrik LOPIK en Lijntje VERMEULEN.
   2.  Willempje de PENNING, geboren op 07-02-1745 te Heinenoord (Zuid Holland), overleden op 02-06-1822 te Oud Beijerland op 77-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 13-05-1768 te Mijnsherenland (ZH), huwelijk aangegeven op 10 Mei 1768 DTB Oud Beijerland 4. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1768 te Mijnsherenland (ZH) met Ary Janz KRAAK, geboren te Oud Beijerland (ZH). DTB Oud Beijerland inv nr 10.
   3.  Bastiaantje Pietersd (de) PENNING, geboren op 23-10-1747 te Heinenoord (Zuid Holland), overleden op 28-05-1821 te Heinenoord (Zuid Holland) op 73-jarige leeftijd. Wonende Mijnsherenland ondertrouwd 8-9-1769 en trouwd 1-10-1769 te
Mijnsherenland voor haar akte van indem. van gerecht Heinenoord
20-01-1770 NB staat in geen lidmaat zijnde.
Ondertrouwd op 28-09-1769 te Mijnsherenland (ZH), gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-10-1769 te Mijnsherenland (ZH) met Arie LOPI(C)K, wed. van Teuntje Barendregt wonende St. Anthonie polder DTB Mhld 1769
Arie (ook wel Ary geschreven) vroeg op 8 September 1769 huwelijk aan te
Heinenoord. Hij was afkomstig van St. Anthoniepolder.
   4.  Pleuntje de PENNING, geboren op 01-09-1748 te Heinenoord (Zuid Holland), overleden op 01-11-1748 te Heinenoord (Zuid Holland), 61 dagen oud.
   5.  Andries de PENNING (zie IX.49).
   6.  Bastiaan de PENNING, geboren op 20-01-1753 te Heinenoord (ZH), overleden op 05-02-1753 te Heinenoord (ZH), 16 dagen oud.
   7.  Bastiaan de PENNING, geboren op 12-05-1754 te Heinenoord (ZH), gedoopt op 19-05-1754 te Heinenoord (ZH).
   8.  Jacob de PENNING (zie IX.53).

IX.49    Andries de PENNING, geboren op 07-06-1750 te Heinenoord (ZH), overleden op 28-11-1823 te Mijnsheerenland (ZH) op 73-jarige leeftijd, bs Strijen hb.
Ondertrouwd op 26-03-1773 te Nieuw Beijerland (ZH), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-04-1773 te Nieuw Beijerland (ZH) met Maria Woutersd van LEEUWEN, 31 jaar oud, geboren op 26-11-1741 te Westmaas (ZH), gedoopt op 03-12-1741 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 22-12-1822 te Mijnsheerenland (ZH) op 81-jarige leeftijd, dochter van Wouter van LEEUWEN en Lena Gerritte BIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter de PENNING, geboren op 16-06-1773 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 20-06-1773 te Westmaas (ZH), overleden op 20-06-1773 te Westmaas (ZH), 4 dagen oud.
   2.  Wouter de PENNING, geboren op 21-07-1774 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 24-07-1774 te Westmaas (ZH), gedoopt op 24-7-1774 te westmaas DTB Westmaas.
   3.  Grietje de PENNING, geboren op 24-09-1776 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 29-09-1776 te Westmaas (ZH).
   4.  Pieter de PENNING (zie X.58).
   5.  Leena de PENNING, geboren op 30-11-1780 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 03-12-1780 te Westmaas (ZH), overleden op 29-06-1815 te Strijen (ZH) op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-12-1805 te Strijen (ZH) met Jan Joh.z van der LINDEN, overleden op 17-03-1818 te Strijen.
   6.  Wouter de PENNING (zie X.62).
   7.  Gerrit de PENNING, geboren op 16-10-1785 te Mijnsheerenland (ZHd, overleden op 03-05-1787 te Mijnsheerenland (ZH) op 1-jarige leeftijd. Het overlijden woord aangegeven door zijn vader Andries de Penning.

X.58    Pieter de PENNING, geboren op 21-12-1777 te Westmaas (ZH), gedoopt op 04-01-1778 te Westmaas (ZH), overleden op 24-12-1827 te Heinenoord (ZH) op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1803 te Nieuw Bijerland (ZH) met Jannigje van ALPHEN, 24 jaar oud, Arbeidster, geboren op 22-10-1778 te Oud Bijerland (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Pietersd de PENNING, geboren op 15-08-1805 te Mijnsheerenland, overleden op 21-11-1859 te Mijnsheerenland op 54-jarige leeftijd, gedoopt 18-08-1805 te Mijnsheerenland.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-10-1825 te Heinenoord (ZH), doen bijde belijdenis 11-04-1827 te NH kerk Heinenoord c 1 1827 met Ary Jansz SNIJDER, 24 jaar oud, bouwknecht, geboren op 17-10-1800 te Heinenoord (ZH), gedoopt (NH) op 19-10-1800 te Heinenoord (ZH) (getuige(n): Ariantje van Andel), overleden op 17-05-1867 te Heinenoord (ZH) op 66-jarige leeftijd, Bij huwelijk vertoont Ary een certificaat van zijne
exellentie den Heere Staatsraad Gouveneur van Zuid Holland 19 september
1825 dat hij binnen deze gemeente Heinenoord voor den Nationale Militie
is ingeschreven dat aan hem vervolgens bij den loting ten delen
gevallen het nummer 5 hij vervolgens door de Militie Raad zitting
houdende te Dordrecht uit hoofde van eenige zoon te zijn de is
vrijgesteld, zoon van Jan SNIJDER en Martijntje van ANDEL.
   2.  Huibert de PENNING (zie XI.58).
   3.  Aagje de PENNING, geboren op 13-03-1808 te Goidschalksoord (ZH), gedoopt 20-03-1808 NH kerk Heinenoord.
   4.  Leena de PENNING, geboren op 02-12-1809 te Goidschalksoord (ZH), gedoopt (NH) op 05-12-1809 te Goidschalksoord (ZH), `.

XI.58    Huibert de PENNING, geboren op 02-11-1806 te Goidschalksoord (ZH), overleden op 05-05-1860 te Klaaswaal (ZH) op 53-jarige leeftijd, gedoopt 09-11-1806 te Heinenoord arch NH.kerk heinenoord 1806 c 8 zijn
lijk aangegeven door Johannes vanDis oud 53 jaar herbergier en
Cornelis???? oud 41 jaar winkelier en buren.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 04-04-1831 te Heinenoord (ZH) met Willempje van DAM, 21 jaar oud, geboren op 04-03-1810 te Numansdorp (ZH), overleden op 23-11-1835 te Numansdorp (ZH) op 25-jarige leeftijd, in 1831 wonende te Oud Beierland, dochter van Cornelis van DAM en Maria TROOST.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 06-05-1837 te Numansdorp (ZH) met Pietertje RIJKHOEK, 42 jaar oud, geboren op 09-08-1794 te 's-Gravendeel (ZH), overleden op 28-03-1870 te Klaaswaal (ZH) op 75-jarige leeftijd, dochter van Joost RIJKHOEK en Annigje KLEIN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria de PENNING, geboren op 27-09-1832 te Heinenoord (ZH).
   2.  Pieter de PENNING, geboren op 28-10-1833 te Numansdorp (ZH), overleden op 07-10-1834 te Numansdorp (ZH), 344 dagen oud.

X.62    Wouter de PENNING, geboren op 28-03-1784 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 12-02-1847 te Mijnsheerenland (ZH) op 62-jarige leeftijd. Wouter is 48 jaar oud en vader van 5 kinderen als hij word ingeschreven
voor de landstorm in 1832 te Mijnsherenland.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-03-1811 te Strijen (ZH) met Geertje FORTUYN--VERTUIN, 23 jaar oud, geboren op 10-02-1788 te Strijen (ZH), overleden op 11-04-1849 te Mijnsheerenland (ZH) op 61-jarige leeftijd, dochter van Gerrit FORTUYN-VERTUIN en Arendje van der REE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries de PENNING, arbeider-winkelier, geboren op 22-10-1811 te Stijen (ZH), overleden op 26-06-1875 te Mijnsheerenland (ZH) op 63-jarige leeftijd, getuigen bij overlijden aangifte zijn Groeneveld van Etten 34j
arbeider-neef Pieter Johannis Kluit 25j kantoorbediende.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-11-1839 te Mijnsherenland (ZH) met Neeltje van de VEER, 24 jaar oud, geboren op 08-07-1815 te Moerkerken (ZH), overleden op 10-01-1892 te Mijnsheerenland (ZH) op 76-jarige leeftijd, dochter van Wouter van de VEER en Lena MIJNSTER.
   2.  Arendje de PENNING, geboren op 08-12-1813 te Strijen (ZH), gedoopt (NH) op 19-12-1813 te Strijen (ZH), overleden te ?
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1839 te Mijnsherenland (ZH) met Jacob van ETTEN, 23 jaar oud, geboren op 31-10-1815 te Mijnsheerenland (ZH), zoon van Groeneveld van ETTEN en Adriaantje de PENNING.
   3.  Gerrit de PENNING (zie XI.67).
   4.  Leendert de PENNING (zie XI.69).
   5.  Maria de PENNING, geboren op 25-01-1827 te Mijnsheerenland (ZH).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1850 te Mijnsherenland (ZH) met Leendert BREURE, geboren te Dinteloord (NB), zoon van Leendert BREURE en Elizabeth VISSER.

XI.67    Gerrit de PENNING, Winkelier Herbergier, geboren op 21-08-1816 te Strijen (ZH), gedoopt (NH) op 25-08-1816 te Strijen (ZH), overleden op 19-07-1866 te Zuid Bijerland (ZH) op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-1845 te Piershil (ZH) met Maria BIJL, 25 jaar oud, geboren op 26-08-1819 te Goudswaard (ZH), overleden op 26-07-1900 te Strijen (ZH) op 80-jarige leeftijd. Maria is een dochter van Leendert Bijl en Maartje Maasdam, dochter van Leenderd BIJL en Maartje MAASDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje de PENNING, geboren op 03-12-1845 te Mijnsheerenland (ZH), gedoopt op 21-12-1845 te Mijnsheerenland (ZH), overleden te ?
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-04-1868 te Zuid Bijerland (ZH) met Bastiaan WEIJERS, 26 jaar oud, geboren op 12-08-1841 te Zuid Beijerland (ZH), overleden op 06-02-1926 te Zuid Beijerland (ZH) op 84-jarige leeftijd, bron adv coll 1926, zoon van Adrianus WEIJERS, Timmerman, en Maria de ZEEUW.
   2.  Leendert de PENNING, geboren op 16-02-1848 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 04-11-1848 te Zuid Bijerland (ZH), 262 dagen oud.
   3.  Leendert de PENNING, geboren op 23-09-1849 te Zuid Beijerland (ZH), geboorte data mogelijk 21-09-1849 NH kerk Zuid Beijerland bld 3 1849, overleden op 23-06-1863 te Zuid Beijerland (ZH) op 13-jarige leeftijd.
   4.  Maartje de PENNING, geboren op 24-11-1851 te Zuid Beijerland (ZH), geboorte data mogelijk 21-12 1851 NH kerk Zuid Beijerland bld 3 1849.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 30-07-1869 te Zuid Bijerland (ZH) met Korstiaan LANSER.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 27-09-1888 te Zevenbergen (NB) met Pieter van DAM, geboren 1862, zoon van Cornelis van DAM en Neesje SLOOTER.

XI.69    Leendert de PENNING, geboren op 07-09-1819 te Strijen (ZH). Op 20 April 1842 was Leendert nog nietopgeroepen voor de Nationale
Militie.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-05-1842 te Mijnsherenland (ZH) met Neeltje SCHUTTE, 20 jaar oud, geboren op 23-08-1821 te Westmaas (ZH), overleden te ? Vermoedelijk in Amerika, dochter van Jacob SCHUTTE en Pietertje van ETTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje de PENNING, geboren op 11-07-1842 te Westmaas (ZH), overleden op 29-04-1845 te Mijnsheerenland (ZH) op 2-jarige leeftijd.
   2.  Geertje de PENNING, geboren op 24-11-1843 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 11-04-1846 te Mijnsheerenland (ZH) op 2-jarige leeftijd.
   3.  Jacob de PENNING, geboren op 29-09-1845 te Mijnsheerenland (ZH).
   4.  Wouter de PENNING, geboren op 24-03-1848 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 31-08-1848 te Mijnsheerenland (ZH), 160 dagen oud.
   5.  Wouter de PENNING, geboren op 05-07-1849 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 13-04-1853 te Klaaswaal (ZH) op 3-jarige leeftijd, zijn lijk word aangegeven door vader Leendert de Penning oud 33 jaar
winkelier, en Jan Schippers oud 27 j arbeider en buur, zijn lijk word aangegeven door Leendert de Penning oud 33 jaar
winkelier, vader en Jan Schippers oud 27 j arbeider en buur.

IX.53    Jacob de PENNING, winkelier, geboren op 17-12-1758 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 24-12-1758 te Westmaas (ZH), overleden op 19-08-1815 te Mijnsheerenland (ZH) op 56-jarige leeftijd. Overlijden aangegeven door, z'n zoons, Pieter de Penning, 29 jaar, winkelier, en Willem de Penning, 24 jaar. Jacob is bevoegd om de burgerwapenen te
dragen, zal tegen 22-3-1796 de eed afleggen Ga Mhld 9-3-1796 Bevoegd
tot wapenhandel geoordeeld 31-3-1796 Ga Mhld 3 1796 In 1797 woond hij
Westdijk 68 Ga Mhld4 1797 jacob ondertekent met X verklaring van afkeer
van het stadhouderlijkbestuur Ga Mhld 15 1798 Jacob is niet
stemgerechtigd voor de grondvergadering 14-4-1798 Ga Mhld 4 1798 Jacod
revendeur echtgenote Geertrui Mulders kind Willem Geb 11-10-1791 Mhld
ingeschreven v coscriptie Ga Mhld 90 1811 Hij heeft 4 deruren /ramen in
huis kadestraal A109 Ga Mhld 55 1812 Jacob word voor de 3e keer opgeroepen door de krijgsraad, GA, Mijnsherenland 30-03-1796.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-04-1785 te Westmaas (ZH) met Geertrui MULDERS, 20 jaar oud, winkelierster, geboren op 12-02-1765 te Westmaas (ZH), overleden op 21-12-1827 te Mijnsheerenland (ZH) op 62-jarige leeftijd, dochter van Willem MULDERS en Adriaantje BONGAARTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter de PENNING (zie X.65).
   2.  Adriaantje de PENNING, geboren op 12-12-1788 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 14-12-1788 te Westmaas (ZH), overleden op 04-02-1853 te Mijnsheerenland (ZH) op 64-jarige leeftijd.
Ondertrouwd 1814 te Goudswaard (ZH) met Groeneveld van ETTEN, geboren op 26-07-1791 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 06-08-1848 te Mijnsheerenland (ZH) op 57-jarige leeftijd.
   3.  Willem de PENNING (zie X.70).
   4.  Margrietje de PENNING, geboren op 17-02-1793 te Mijnsheerenland (ZH), gedoopt (NH) op 24-02-1793 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 13-03-1793 te Mijnsheerenland (ZH), 24 dagen oud.
   5.  Margrietje de PENNING, geboren op 17-02-1794 te Mijnsheerenland (ZH), gedoopt (NH) op 23-02-1794 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 09-08-1856 te Mijnsheerenland (ZH) op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-11-1818 te Mijnsherenland (ZH) met Willem van MAARSBERGEN.
   6.  Saartje de PENNING, geboren op 03-05-1795 te Mijnsheerenland (ZH), gedoopt (NH) op 10-05-1795 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 07-04-1856 te Klaaswaal (ZH) op 60-jarige leeftijd, haar lijk aangegeven door Jacob Huisman 43 jaar en Gerrit de Penning 51 jaar.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-09-1821 te Mijnsherenland (ZH) met Leendert HUISMAN.
   7.  Geertrui de PENNING, geboren op 16-03-1799 te Mijnsheerenland (ZH), gedoopt (NH) op 24-03-1799 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 06-02-1877 te Puttershoek (ZH) op 77-jarige leeftijd.
proclmatie's op 28/4 en 5/5 1822 te Mijnsherenland. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1822 te Mijnsherenland (ZH) met Floris KLEIJNJAN, 35 jaar oud, Koopman, geboren op 31-03-1787 te 's-Gravendeel (ZH), overleden op 19-05-1874 te Puttershoek (ZH) op 87-jarige leeftijd.
   8.  Neeltje de PENNING, geboren op 14-11-1800 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 29-01-1856 te 's-Gravendeel (ZH) op 55-jarige leeftijd. Gedoopt 23-11-1800 te Mijnsheerenland bs. 's-Gravendeel HB 1840
huwelijks proclamatie's 24-05-1840 en 31-05-1840 bs 's-Gravendeel akte
7 getuigen bij overlijdens aangifte zijn Leendert van der Wulp 42j
doodgraver Kommer de Geus 29j timmerman bron 's-Gravendeel 1856.
proclamatie's op 24/5 en 31/5 1840 te Westmaas. Gehuwd 1840 te 's-Gravendeel (ZH) met Ambrosius de LEEUW, schoenmaker, geboren op 07-10-1772 te Werkendam (Zuid Holland), overleden op 02-10-1851 te 's-Gravendeel (Zuid Holland) op 78-jarige leeftijd. Ambrosius is weduwnaar van Pietertje Achtersloot,overleden op 25-08-1833 te 's-Gravendeel. Pietertje Achtersloot eerder weduwe van Cornelis
Rekeling, geboren te Papendrecht. Ambrosius is op 28-01-1797 aanwezig bij veiling van houtgewas. bs 's-Gravendeel, zoon van Johannes de LEEUW en Aertje HEIJMANS.
   9.  Jacob de PENNING, geboren op 24-02-1802 te Mijnsheerenland (ZH), gedoopt (NH) op 27-03-1802 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 28-06-1802 te Mijnsheerenland (ZH), 124 dagen oud. Gedoopt 27-03-1802 te Mijnsheerenland gaarder Mijnsheerenland 1.
   10.  Bastiaantje de PENNING, geboren op 30-04-1803 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 05-10-1876 te Mijnsheerenland (ZH) op 73-jarige leeftijd. Gedoopt 19-05-1803 te Mijnsheerenland dtb Mijnsheerenland 3 bij de
volkstelling van 1830 in Puttershoek is zij dienstmeid.
proclametie's op 7/4 en 14/4 1833 te Dubbeldam. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-04-1833 te Mijnshernland (ZH) met Ambrosius van WIJK, 35 jaar oud, geboren op 23-08-1797 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 02-10-1851 te 's-Gravendeel (ZH) op 54-jarige leeftijd, zoon van Jan van WIJK, Winkelier, en Maayke MAAT.
   11.  Jacob de PENNING (zie X.84).

X.65    Pieter de PENNING, arbeider winkelier, geboren op 27-03-1786 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 02-04-1786 te Westmaas (ZH), overleden op 27-05-1856 om 09:30 uur te Westmaas group (ZH) op 70-jarige leeftijd, het overlijden woord aangegeven door Johannes Hendrik Izelaar 71 jaar buurman, en Steven van Luik 30 jaar timmerman bekende.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 09-07-1820 te Westmaas Group (ZH) (getuige(n): Aart van der hoek 28 jaar arbeider, Bastiaan van der Hoek 24 jaar winkelier, beide broers van de bruid, Cornelis Plomp 32 jaar broodbakker, zwager, en Willem Willemsz Kamp 37 jaar metselaar, kennis, allen wonende te Westmaas.), ` met Ingetje van der HOEK, 20 jaar oud, geboren op 25-06-1800 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 18-07-1833 om 14:00 uur te Westmaas Group (ZH) op 33-jarige leeftijd, aangegeven door Pieter de Penning 47 jaar winkelier, en Pieter van der Hoek 73 jaar kastelein. Dochter van Pieter van der HOEK, kastelein herbergier, en Ida VALK.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 10-11-1833 te Westmaas (ZH) (getuige(n): Willem Willemsz Kamp 51 jaar metselaar, Cornelis Verhulp 54 jaar broodbakker, Leendert Qwartel Koenraadsz 31 jaar vlasboer, en Herman van der Spa Hendriksz 26 jaar vlasboer alle uit Westmaas.), ` met Teuntje BRUSSE, 35 jaar oud, naaister, geboren op 04-10-1798 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 07-10-1798 te Westmaas (ZH) (getuige(n): Gerrit Brusse). Teuntje wordt als lidmaat aangenomen op 28 April 1819 te Westmaas. eig. kad. perc. Westmaas B 241 (huis nr 83) O.A.T. 1829, dochter van Gerrit BRUSSE, kleermaker, en Anna de RUITER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob de PENNING, geboren op 25-04-1821 te Westmaas (ZH), overleden op 24-04-1873 te 's-Gravendeel (ZH) op 51-jarige leeftijd, getuigen bij overlijden aangifte zijn Leendert van der Wulp 60j doodgraver en Arie Baks 32j arbeider Bs 's-Gravendeel. Westmaas akte 55 getuigen bij overlijden aangifte zijn Leendert van der
Wulp 60j doodgraver Arie Baks 32j arbeider Bs 's-Gravendeel.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 13-03-1863 te Westmaas Group (ZH) met Dingena VERVELDE, 43 jaar oud, geboren op 05-06-1819 te 's-Gravendeel (ZH), overleden op 12-02-1894 te Zwijndrecht (ZH) op 74-jarige leeftijd. Dingena is gescheiden te van Jacob Monster, dochter van Lammert VERVELDE, Kleermaker, en Adriana STREEFKERK.
   2.  Ida de PENNING, geboren op 16-12-1822 om 14:00 uur te Westmaas group (ZH), getuigen bij geboorte aangifte zijn Jan van der K van Driel 46 j
arbeider Pieter Hemse 31 j arbeider beide uit Westmaas Ida
word als lidmaat aangenomen op 30-3-1849 NH kerk Westmaas W5 Ida
vertrekt op 25-4-1879 naar Goudswaard en hertrouwd, gedoopt te Westmaas (ZH). Ida word als lidmaat aangenomen op 30-3-1849 NH kerk Westmaas W5 Ida
vertrekt op 25-4-1879 naar Goudswaard en hertrouwd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-04-1846 te Heinenoord (ZH) met Pieter van WEEL, 28 jaar oud, kleermaker, geboren op 17-01-1818 te Oud Beijerland (ZH), overleden op 24-11-1877 te ? op 59-jarige leeftijd, zoon van Maaike BEKOL.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 25-04-1879 te Westmaas (ZH) (getuige(n): Aalbert Bos 53 jaar brievengaarder, Herdrik de Jong 66 jaar particulier, Cornelis Snijder 28 jaar smidsknecht, en Peter Johannis Kluit 29 jaar kantoorbediende, wonende te Mijnsherenland.). Bastiaan is weduwnaar van Adriana Brand. Echtgenoot is Bastiaan BENJERT, bouwman, geboren te Goudswaard, zoon van Gerrit BENJERT en Ingetje ANDEWEG.
   3.  Geertrui de PENNING, geboren op 26-03-1824 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 25-04-1824 te Westmaas (ZH), overleden op 31-05-1832 om 15:00 uur te Westmaas (ZH) op 8-jarige leeftijd, overlijden is aangegeven door Pieter de Penning 46 j winkelier en Aart van der hoek 41 j arbeider, overlijden is aangegeven door Pieter de Penning 46 j winkelier en Aart van der hoek 41 j arbeide.
   4.  Pieter de PENNING, bakkersleerling, geboren op 25-03-1826 te Westmaas (ZH), overleden op 13-11-1847 te Westmaas (ZH) op 21-jarige leeftijd.
   5.  Cornelia de PENNING, geboren op 26-05-1828 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 15-06-1828 te Westmaas (ZH).
   6.  Neeltje de PENNING, geboren op 23-01-1831 om 14:00 uur te Westmaas group (ZH), getuigen bij geboorte aangifte zijn Jacob Smidshoek 46 j arbeider en
Cornelis van der Giessen 49 j broodbakker beiden westmaas, overleden op 20-12-1831 om 06:00 uur te Westmaas group, 331 dagen oud, het overlijden word aangegeven door Pieter de Penning 45 j winkelier Pieter
van der Hoek 61 j kastelein.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Anna de PENNING, dienstbode, geboren op 08-07-1834 te Westmaas Group (ZH), overleden op 28-01-1896 te Heinenoord (ZH) op 61-jarige leeftijd. Op 21 Januari 1888 koopt Hendrik Breevaart voor zijn vrouw Anna de Penning een stoel (nummer 30) in de kerk.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 30-09-1858 te Heinenoord (ZH) (getuige(n): Pieter Snijders 29 jaar broeder, Cornelis Scholts 48 jaar kleermaker, Jan van der Heiden 42 jaar arbeider, en Willem Scholts 35 jaar arbeider, alle goede vrienden en wonende te Heinenoord.) met Huibert SNIJDER, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 05-07-1832 om 13:00 uur te Heinenoord (ZH), getuigen bij geboorte aangifte zijn Johannes van Kampen 50 j bekende en
Jan van der Hoek 30 j bakker bekende, overleden op 02-06-1863 te Heinenoord (ZH) op 30-jarige leeftijd, zoon van Ary Jansz SNIJDER, bouwknecht, en Maria Pietersd de PENNING.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 24-03-1865 te Heinenoord (ZH) (getuige(n): Jan Leeuwenburg 38 jaar bouwman, Meeuwis Monster 50 jaar bouwman, Jasn de Klerk 51 jaar veldwachter, en Hendrik Blom 45 jaar zonder beroep, alle bekende en wonende te Heinenoord.). Anna de Penning is weduwe van Huibert Snijder. Echtgenoot is Joris van der LINDEN, 42 jaar oud, Bouwknecht, geboren op 11-03-1823 te Oud Beijerland (ZH), overleden op 18-01-1872 te Heinenoord (ZH) op 48-jarige leeftijd. Joris van der Linden wed. van Willemijntje van den Enden haar overlijden op 08-02-1852 aangegeven door Jacob v d Linden broeder en Jan de Klerk veldwachter bron Bs Mijnsherenland, ``Joris van der Linden wed. van Willemijntje van den Enden + 8-02-1852+
aangegeven door Jacob v d Linden broeder en Jan de Klerk veldwachter
bron Bs Mijnsherenland, zoon van Annelis van der LINDEN en Adriana BARNIKKER.
Gehuwd (3) op 51-jarige leeftijd op 20-04-1886 te Heinenoord (ZH) met Hendrik BREEVAART, 45 jaar oud, bouwknecht, geboren op 09-11-1840 te Heinenoord (ZH). Hendrik is eerder gehuwd geweest met Willemina Leenheer. en met Pietertje van der Stel. Zoon van Ary BREEVAART en Jaapje Cornelisdr. den TUINDER.
   8.  Geertrui de PENNING, geboren op 19-03-1836 te Westmaas Group (ZH), gedoopt (NH) op 17-04-1837 te Westmaas (ZH), overleden op 30-11-1869 te Westmaas (ZH) op 33-jarige leeftijd, gedoopt 17-04-1836 NH kerk Westmaas.
Gehuwd met Leendert Willem van WEZEL.
   9.  Adriaantje de PENNING, geboren op 21-07-1839 te Westmaas (ZH), gedoopt (NH) op 01-09-1839 te Westmaas (ZH), overleden op 23-03-1842 om 02:00 uur te Westmaas (ZH) op 2-jarige leeftijd, overlijden is aangegeven door Pieter de Penning 56 j winkelier en Willem Kamp 59 j metselaar, overlijden is aangegeven door Pieter de Penning 56 j winkelier en Willem Kamp 59 j metselaar akte nr 10.

X.70    Willem de PENNING, geboren op 11-10-1791 te Mijnsheerenland (ZH), gedoopt (NH) op 16-10-1791 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 06-04-1862 te Mijnsheerenland (ZH) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-03-1814 te Mijnsherenland (ZH), huwelijks proclamatie 20-02-1814 en 27-02-1814 te Strijen BS
Mijnsherenland HB 1814 met Jannigje van der WEIJDEN, 24 jaar oud, geboren op 13-09-1789 te St. Antonie polder (ZH), overleden op 24-04-1872 te Mijnsheerenland (ZH) op 82-jarige leeftijd, begraven op 29-04-1872 te Mijnsheerenland (ZH), volksteling van 1826 tot 1830 M-hld Jannigje Polderman wed. van Huig v
d Weijden. moeder van Jannigje inwonend ze komt van st Antonie polder. Dochter van Huig van der WEIJDEN en Lijntje POLDERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob de PENNING (zie XI.89).
   2.  Huig de PENNING (zie XI.91).
   3.  Jan de PENNING (zie XI.93).
   4.  pieter de PENNING, geboren op 20-04-1821 om 13:30 uur te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 30-12-1822 te Mijnsheerenland (ZH) op 1-jarige leeftijd, getuigen bij geboorte aangifte zijn Jan van Etten 44 j bouwman en Arij
Maat 57 j arbeider beide uit Mijnherenland akte nr 7.
   5.  Gerrit de PENNING, geboren op 17-07-1822 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 08-04-1843 te Mijnsheerenland (ZH) op 20-jarige leeftijd.
   6.  Jannigje de PENNING, geboren op 07-06-1824 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 30-04-1838 te Mijnsheerenland (ZH) op 13-jarige leeftijd.
   7.  Geertrui de PENNING, geboren op 08-09-1826 te Mijnsherenland (ZH).
   8.  Pieter de PENNING, geboren op 07-10-1827 te Mijnsherenland (ZH), overleden op 21-07-1851 te Mijnsherenland (ZH) op 23-jarige leeftijd.
   9.  Willempje de PENNING, geboren op 02-06-1830 te Mijnsherenland (ZH), overleden op 29-12-1831 te Mijnsherenland (ZH) op 1-jarige leeftijd.
   10.  Willem de PENNING, geboren op 30-09-1833 te Mijnsherenland (ZH), overleden ??? te In Amerika. Vertrokken naar Pelle Noord Amerika, samen met een broer van hem.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-11-1855 te Mijnsherenland (ZH) met Aagje KLEINENDORST, 19 jaar oud, geboren op 08-02-1836 te Westmaas (ZH), dochter van Jacob KLEINENDORST en Bastiaantje GROENENVELD.
   11.  Maartje de PENNING, geboren op 07-02-1835 te Mijnsherenland (ZH), overleden op 14-07-1869 te Mijnsherenland (ZH) op 34-jarige leeftijd, getuige van overlijnden aangifte zijn Jacob de Penning 53j arbeider
(broer)Bs Mijnsherenland.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-04-1865 te Mijnsherenland (ZH) met Aalbert KRUITHOF, 27 jaar oud, geboren op 05-05-1837 te Strijen (ZH), overleden op 10-04-1871 te Mijnsherenland (ZH) op 33-jarige leeftijd, getuige van overlijden aangifte zijn Jacob de Penning 55j arbeider
(zwager)Bs Mijnsherenland, zoon van Thomas KRUITHOF en Adriana LEENIG.

XI.89    Jacob de PENNING, geboren op 26-07-1815 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 13-05-1881 te Mijnsheerenland (ZH) op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-04-1845 te Mijnsherenland (ZH) met Maartje WOLS, 30 jaar oud, geboren op 31-12-1814 te Mijnsherenland (ZH), overleden op 27-03-1848 te Mijnsherenland (ZH) op 33-jarige leeftijd, dochter van Andries WOLS en Willempje BIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem de PENNING (zie XII.116).
   2.  Andries de PENNING, geboren op 12-03-1848 te Mijnsherenland, overleden op 24-03-1848 te Mijnsherenland, 12 dagen oud, getuigen van overlijden aangifte zijn Paulus Wolst 26j arbeider Bs
Mijnsherenland akte 18.

XII.116    Willem de PENNING, Klompenmaker, geboren op 07-02-1846 te Mijnsherenland.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-07-1878 te Mijnsherenland (ZH) met Maria LAGEWEG, 25 jaar oud, geboren op 27-05-1853 te Westmaas.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem de PENNING, geboren op 28-07-1879 te Mijnsherenland, overleden op 23-09-1879 te Mijnsherenland, 57 dagen oud.
   2.  Maartje de PENNING, geboren op 22-07-1880 te Mijnsherenland, overleden circa 1925 te Mijnsherenland?
   3.  Willem de PENNING, geboren op 13-09-1881 te Mijnsherenland, overleden op 02-06-1965 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd.
   4.  Jannigje de PENNING, geboren op 23-11-1882 te Mijnsherenland, overleden op 16-07-1883 te Mijnsherenland, 235 dagen oud.
   5.  Jacob de PENNING, Landarbeider, geboren op 08-12-1883 te Mijnsherenland, overleden op 28-02-1956 te Mijnsherenland op 72-jarige leeftijd.
   6.  Jan de PENNING, geboren op 27-07-1886 te Mijnsherenland, overleden op 25-01-1888 te Mijnsherenland op 1-jarige leeftijd.
   7.  Andries de PENNING, geboren op 20-07-1887 te Mijnsherenland, overleden op 08-10-1889 te Mijnsherenland op 2-jarige leeftijd.
   8.  Levenloos de PENNING, geboren op 31-05-1890 te Mijnsherenland, overleden op 31-05-1890 te Mijnsherenland, 0 dagen oud.
   9.  Jan de PENNING (zie XIII.146).
   10.  Maarten de PENNING, geboren op 28-12-1895 te Mijnsherenland.

XIII.146    Jan de PENNING, geboren op 06-12-1892 te Mijnsherenland, overleden op 23-04-1963 te Ridderkerk op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-03-1922 te Mijnsherenland (ZH) met Anthonia van ES, 28 jaar oud, geboren op 31-12-1893 te Mijnsherenland, overleden op 09-08-1973 te Ridderkerk op 79-jarige leeftijd, dochter van Dirk van ES, arbeider, en Neeltje BOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem de PENNING, geboren op 23-10-1922 te Mijnsherenland, overleden op 18-01-2004 te Dordrecht (ZH) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-05-1951 te Lopik met Heiltje van der VLIST, 28 jaar oud, geboren op 23-03-1923 te Willige-Langerak, overleden op 18-10-2002 te Dordrecht (ZH) op 79-jarige leeftijd.

XI.91    Huig de PENNING, geboren op 27-07-1816 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 13-07-1849 te Mijnsheerenland (ZH) op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-07-1842 te Strijen (ZH) met Maria KAARN (KERN), 22 jaar oud, geboren op 22-10-1819 te Strijen (ZH), overleden op 01-07-1881 om 02:00 uur te Westmaas (ZH) op 61-jarige leeftijd. Maria heeft zus Jefje en een broer Johannes archief te Strijen ze
hertrouwt na 1849 met Arie Brugman, dochter van Johannes KAARN (KERN) en Grietje LICHTHART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Doodgeboren de PENNING, geboren op 26-12-1842 te Mijnsherenland (ZH), overleden op 26-12-1842 te Mijnsherenland (ZH), 0 dagen oud.
   2.  Willem de PENNING (zie XII.120).
   3.  Johannes de PENNING (zie XII.122).

XII.120    Willem de PENNING, klompenmaker, geboren op 25-07-1845 te Mijnsherenland (ZH), overleden op 19-03-1913 te Westmaas (ZH) op 67-jarige leeftijd. Gedoopt 10-08-1845 te Mijnsherenland Willem voorheen lidmaat der
afgescheiden kerk word bevedtidd tot lidmaat vande NH kerk 26-05-1878
Westmaas.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-01-1869 te Westmaas Group (ZH) met Pieternella BOOT, 38 jaar oud, geboren op 27-08-1830 te Numansdorp (ZH), gedoopt 12-09-1830 NH kerk Numansdorp, dochter van Adrianus BOOT, Smid te Klaaswaal, en Kreka (Cornelia) in 't VELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huig de PENNING (zie XIII.149).
   2.  Hendrik de PENNING, geboren op 15-06-1871 te Westmaas, overleden op 21-08-1871 te Westmaas, 67 dagen oud.
   3.  Marius de PENNING, geboren op 07-11-1872 te Westmaas, overleden op 03-02-1873 te Westmaas, 88 dagen oud.

XIII.149    Huig de PENNING, schoenmaker, geboren op 26-09-1869 te Westmaas, overleden op 04-04-1940 te Westmaas op 70-jarige leeftijd, gedoopt 31-10-1869 NH kerk Westmaas.
Gehuwd te ? Echtgenote is Lena Maria AMBACHTSHEER, geboren op 01-07-1887 te Westmaas, overleden op 29-03-1968 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem de PENNING (zie XIV.70).
   2.  Neeltje Pieternella de PENNING, geboren op 11-01-1921 te Westmaas.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-04-1943 te Westmaas (ZH) met Johannes Johan BESTENBREUR, 26 jaar oud, geboren op 12-09-1916 te Nieuw Beijerland.

XIV.70    Willem de PENNING, geboren op 23-09-1912 te Westmaas, overleden op 16-12-1995 te Dordrecht op 83-jarige leeftijd. Begaven 19-12-1995 te Puttershoek op de Algemene begraafplaats De
Essenhof De advertentie van overlijden en de dankbetuiging is in het
archief aanwezig. Ingeschreven Gemeente Binnenmaas die de nieuwe naam
werd voor de volgende gemeenten Westmaas-Mijnsherenland-Heinenoord en
Maasdam per 1-1-1984.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-07-1932 te Mijnsherenland (ZH) met Johanna Geertruida BAKKER, 18 jaar oud, geboren op 22-10-1913 te Mijnsherenland, overleden op 21-10-1980 te Puttershoek op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huig de PENNING (zie XV.46).
   2.  Elizabeth de PENNING, geboren op 01-06-1939 te Mijnsherenland.
Gehuwd met Anton FARK.
   3.  Pieter de PENNING (zie XV.50).
   4.  Lena Maria de PENNING, geboren op 05-01-1945 te Mijnsherenland.
Gehuwd te Puttershoek (ZH) met Piet GROENEVELD.

XV.46    Huig de PENNING, Landarbeider, geboren op 19-11-1932 om 10:00 uur te Westmaas. Akte 24 * Westmaas huis no 14 getuigenTeunis Jan van den Berg 27 jaar
kapperJan Bartle van den Berg 24 jaar kapperbeide wonende te Westmaas.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-11-1958 te Puttershoek (ZH) met Pietertje Maria JABAAY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johtiene de PENNING, geboren op 02-02-1961 te Puttershoek?
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-01-1983 te ? Echtgenoot is Alex DEUNING, geboren circa 1960 te ?
   2.  Willem de PENNING, geboren op 30-09-1965 te Puttershoek?

XV.50    Pieter de PENNING, geboren op 03-06-1942 te Mijnsherenland, overleden op 02-04-1981 te Puttershoek op 38-jarige leeftijd. Na de echtscheiding in 1976-1977? een periode samen gewoond met Ria van
Tilborg en haar twee kinderen Mark en Mariska tot aan zijn overlijden.
begraven Puttershoek 7-4-1981.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-04-1966 te Puttershoek (ZH), gescheiden ca 1975 te ?? Heeft na de scheiding samen gewoond met Ria van Tilborg en haar kinderen tot aan z'n dood in 1981. Echtgenote is Christina Maria van de GRAAF, geboren op 19-02-1948 te Mijnsherenland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simone Pauline de PENNING, geboren op 16-10-1966 te Puttershoek.
   2.  Jolanda de PENNING, geboren op 06-02-1968 te Puttershoek.

XII.122    Johannes de PENNING, geboren op 14-09-1848 te Mijnsherenland (ZH), overleden op 12-08-1906 te Westmaas (ZH) op 57-jarige leeftijd. Aangegeven door z'n zoon Jacob de Penning, arbeider, 35 jaar, getuige daarbij was Pieter Jacobus van Sint Annaland, 45 jaar, brievengaarder, beiden wonende te Westmaas. + akte 14 Johannes 57 j en 11 Mnd + in huis 31 te Westmaas Aangever
Jacob de Penning 35 jaar arbeider en getuige daarbij was Jacob van Sint
Annaland 45 jaar brievengaarder.
aankondigingen op 12/4 en 19/4 1868 te Westmaas. Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-04-1868 te Westmaas (ZH) met Barbera VELDHOEN, 23 jaar oud, geboren op 18-09-1844 te Westmaas (ZH), overleden op 07-09-1923 te Westmaas (ZH) op 78-jarige leeftijd, gedoopt 26-11-1847 NH kerk Westmaas + akte 9 aangegeven door Huig de
Penning 53 jaar schoenmaker enArie van den Berg 54 jaar schoenmaker
beide wonende te Westmaas, dochter van Jacob VELDHOEN en Jannigje MAASDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huig de PENNING, geboren op 02-03-1869 te Westmaas (ZH), overleden op 14-11-1882 om 08:00 uur te Westmaas (ZH) op 13-jarige leeftijd, overlijden is aangegeven door Aalbert Bos 57 j brievengaarder en Reijer
van den Berg 52 j postbode geen aanverwanten akte nr 27.
   2.  Jacob de PENNING (zie XIII.154).
   3.  Maria de PENNING, geboren op 25-11-1872 te Westmaas (ZH), overleden op 17-05-1873 te Westmaas (ZH), 173 dagen oud.
   4.  Jan de PENNING, geboren op 29-03-1874 om 04:00 uur te Westmaas (ZH), overleden op 05-08-1874 om 18:00 uur te Westmaas (ZH), 129 dagen oud, getuigen bij geboorte aangifte zijn Joris Middelhoek 39 j arbeider Jan
Kamp 38 j arbeider akte nr 16 overlijden aangegeven door de vader
enAalbert Bos 48 veldwachter akte nr 14.
   5.  Willem de PENNING (zie XIII.159).
   6.  Gerrit de PENNING, geboren op 18-03-1878 om 23:00 uur te Westmaas (ZH), overleden op 15-05-1878 om 08:00 uur te Westmaas (ZH), 58 dagen oud, getuigen van geboorte aangifte zijn Aalbert Bos 52 j brievengaarder
Hendrik Reijerkerk 27 j arbeider beidewonende te Westmaas akte nr 13
overlijden is aangegeven door Andries Quartel 27 j arbeider Reijer van
den Berg 47 j postbode geen aanverwanten akte nr 11.
   7.  Huig de PENNING, geboren op 13-03-1886 om 19:00 uur te Westmaas (ZH), overleden op 13-06-1886 om 04:00 uur te Westmaas (ZH), 92 dagen oud. In het huis no 29 , akte 9 getuige bijde geb. aangifte zijn, Aalbert
Bos 60 jaar brievengaader , Bastiaan Lobik 55 jaar arbeider beide
wonende te Westmaas + aangegeven door de vader, getuige daarbij was
Teunis van den Berg 26 jaar postbode.
   8.  Maria Jannigje de PENNING, geboren op 19-01-1889 om 05:00 uur te Westmaas (ZH), overleden op 11-06-1889 om 10:00 uur te Westmaas (ZH), 143 dagen oud. In het huis no 29 getuige bij de geb. aangifte waren, akte 4, Jacob de
Jong 67 jaar schoenmaker en Ale Smedema 38 jaar veldwachter. + akte 19
aangifte de vader en getuige was Ale Smedema 38 jaar veldwachter.

XIII.154    Jacob de PENNING, geboren op 24-12-1870 te Westmaas (ZH), overleden op 08-08-1958 te Rotterdam (ZH) op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 29-04-1892 te Westmaas (ZH) met Margarietta van HORSSEN, 21 jaar oud, geboren op 01-08-1870 te Strijen (ZH), overleden op 13-01-1913 te Numansdorp (ZH) op 42-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas van HORSSEN en Jannigje van REE.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 20-10-1933 te Texel (NH) met Theadora Johanna KOKKE, 36 jaar oud, geboren op 03-03-1897 te Nijmegen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes de PENNING (zie XIV.74).
   2.  Huig de PENNING, geboren op 12-09-1896 om 05.30 uur te Westmaas (ZH), in het huis no 38, gedoopt op 06-12-1896 te Westwaas (ZH), overleden op 28-04-1898 te Westmaas (ZH) op 1-jarige leeftijd.
   3.  Jannigje de PENNING, geboren op 08-03-1898 te Westmaas, overleden op 22-07-1992 te Apeldoorn op 94-jarige leeftijd, copy van uitreksel geboorte register 24-12-1925 in 't archief aanwezig.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-07-1930 te Rotterdam (ZH) met Gerrit MOEDT, 45 jaar oud, geboren op 03-03-1885 te Ridderkerk, overleden op 15-11-1970 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd.
   4.  Barbara de PENNING, geboren op 23-02-1900 te Westmaas, gedoopt 15-4-1900 NH kerk Westmaas.
   5.  Dirkje de PENNING, geboren op 01-11-1901 te Westmaas, overleden op 19-12-1917 te Nijmegen op 16-jarige leeftijd, 16 jaar bron Bs Dordt.
   6.  Maria Jannetje de PENNING, geboren 1904 te Mijnsherenland, overleden op 30-12-1920 te Neerbosch. Overleden te Neerbosch bron Bs Dordt 1921.
   7.  Levenloos geboren kind de PENNING, geboren op 23-02-1905 te Westmaas, overleden op 23-02-1905 te Westmaas, 0 dagen oud.
   8.  Huig de PENNING, geboren op 26-10-1906 te Westmaas, overleden op 20-06-1918 te Neerbosch op 11-jarige leeftijd, gedoopt 02-06-1907 NH Westmaas overleden Neerbos woonachtig te
Dordtbron Bs Dordt.
   9.  Willempje Bastiaantje de PENNING, geboren op 02-04-1909 te Westmaas, overleden op 08-05-1969 te Haarlem op 60-jarige leeftijd. Willempje heeft gewoond in Zutphen Gorsel en Haarlem.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19-03-1932 te Gorssel (Ge) met Gerard Johannes ONSTENK, 23 jaar oud, geboren op 14-06-1908 te Gorssel, overleden op 05-02-1946 te Zutphen op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 08-01-1947 te Haarlem (NH) met Cornelis van KAMPEN, 58 jaar oud, geboren op 03-11-1888 te Lisse, overleden op 08-05-1969 te Haarlem op 80-jarige leeftijd.
   10.  Jan de PENNING, Tuindersknecht, geboren op 12-12-1910 te Westmaas. Gedoopt NH Kwam op 28-04-1930 naar Ridderkerk komen de uit Zoeterwoude,
hij ging wonen te Ridderkerk wijk f no 50 op 30-06-1931 vertrok hij
weer en ging naar de Hoofdweg 1471 te Haarlemmermeer.

XIV.74    Johannes de PENNING, geboren op 25-08-1893 te Westmaas, overleden op 11-03-1971 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, gedoopt 22-10-1893.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-01-1922 te Heinenoord (ZH) met Lena van 't HOF, 18 jaar oud, geboren op 21-03-1903 te Oud Beijerland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha de PENNING, geboren op 06-09-1928 te Zuid Beijerland.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-09-1949 te Rotterdam (ZH) met J SCHOUWEMBURG.
   2.  Nicolaas de PENNING, geboren op 02-02-1933 te Texel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-07-1957 met C van HAL.
   3.  Jacoba de PENNING, geboren op 25-05-1934 te Texel.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-09-1954 te ? Echtgenoot is C van WIJNGAARDEN.
   4.  Maria de PENNING, geboren op 09-09-1935 te Rotterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-05-1955 te ? Echtgenoot is S VERHEUL.

XIII.159    Willem de PENNING, Melkslijter, geboren op 19-12-1875 om 08:30 uur te Westmaas (ZH), overleden op 28-02-1958 te Mijnsherenland (ZH) op 82-jarige leeftijd, getuigen van geboorte aangifte zijn Aalbert Bos 50 j veldwachter
Hendrik Reijerkerk 25 j arbeider akte nr 52.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 30-05-1896 te Westmaas (ZH) met Bastiaantje van HORSSEN, 19 jaar oud, geboren op 26-03-1877 te Strijen (ZH), overleden op 09-04-1906 om 14.00 uur te Westmaas (ZH) op 29-jarige leeftijd. Aagegegeven door, Jacob de Penning, 35 jaar, arbeider, en Pieter Jacobus van Sint Annaland, 45 jaar, brievengaarder, gedoopt 22-04-1877 te Strijen, dochter van Nicolaas van HORSSEN en Jannigje van REE.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 10-05-1907 te Mijnsherenland (ZH) met Maartje van ES, 24 jaar oud, geboren op 19-02-1883 te Mijnsherenland (ZH), overleden op 14-09-1965 te Rotterdam (ZH) op 82-jarige leeftijd, dochter van Dirk van ES, arbeider, en Neeltje BOOT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Nicolaas de PENNING, geboren op 28-09-1896 om 08.00 uur te Westmaas (ZH). In het huis 45, getuige, Jacob de Penning, 27 jaar, arbeider, en Leendert Verhoef, 43 jaar, schilder. Overleden 1897 te Westmaas (ZH).
   2.  Johannis de PENNING (zie XIV.89).
   3.  Nicolaas de PENNING, geboren op 05-10-1898 om 03.30 uur te Westmaas (ZH). In het huis nr 45. getuige, Jacob de Penning, 27 jaar, arbeider, en Leendert verhoef, 43 jaar, schilder. Overleden op 31-10-1898 te Westmaas (ZH), 26 dagen oud.
   4.  Huig de PENNING (zie XIV.92).
   5.  Nicolaas Dirk de PENNING, geboren op 04-05-1902 om 01.00 uur te Westmaas (ZH). In het huis nr 32, getuigen, Johannes de Penning, 53 jaar, arbeider, en Pieter Jacobus van Sint Annaland, 41 jaar, brievengaarder. Gedoopt (NH) op 06-07-1902 te Westmaas (ZH), overleden op 01-09-1902 te Westmaas (ZH), 120 dagen oud.
   6.  Jannigje de PENNING, geboren op 02-12-1905 om 04:00 uur te Westmaas (ZH), overleden op 23-02-1984 te Rotterdam (ZH) op 78-jarige leeftijd, gedoopt 18-03-1906 Huis no 32 getuigen zijn Johannes de Penning 57 jaar
arbeider, Pieter Jacobus van Sint Annaland 44 jaar brievengaarder,
beide wonende te Westmaas.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 16-02-1928 te Oud Bijerland (ZH) met Jan STOLK, 33 jaar oud, geboren op 24-01-1895 te Oud Bijerland (ZH), overleden op 26-12-1950 te Rotterdam (ZH) op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 14-07-1960 te Barendrecht ? (ZH) met Maris Cornelis DIENST, 62 jaar oud, geboren op 06-09-1897 te st Maartensdijk (ZLD), overleden op 06-11-1978 te Barendrecht (ZH) op 81-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Dirk de PENNING (zie XIV.98).
   8.  Maria de PENNING, geboren op 29-04-1913 te Mijnsheerenland (ZH).
   9.  Andries de PENNING, geboren op 06-04-1917 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 22-11-1918 te Mijnsheerenland (ZH) op 1-jarige leeftijd.
   10.  Neeltje de PENNING, geboren op 13-10-1921 te Mijnsheerenland (ZH).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 13-03-1940 te Westmaas (ZH) met Pieter Jacob DORST, 19 jaar oud, geboren op 05-10-1920 te Westmaas (ZH), overleden op 22-06-1968 te Westmaas (ZH) op 47-jarige leeftijd. Begraven Westmaas 26-06-1968, zoon van Hendrik DORST en Pietje MONSTER.

XIV.89    Johannis de PENNING, Voerman-Arbeider, geboren op 06-10-1897 te Westmaas (ZH), overleden op 17-10-1960 te Heerjansdam (ZH) op 63-jarige leeftijd, begraven op 19-10-1960 te Heerjansdam (ZH).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-10-1922 te Hendrik Ido Ambacht (ZH) met Adriana SCHEURWATER, 19 jaar oud, geboren op 02-03-1903 te Hendrik Ido Ambacht (ZH), overleden op 25-04-1972 te Heerjansdam (ZH) op 69-jarige leeftijd, dochter van Johannes SCHEURWATER, Melkslijter, en Adriana Cornelia BIESBROEK, Huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem de PENNING (zie XV.62).
   2.  Adriana Cornelia Bastiaantje de PENNING, geboren op 05-02-1926 te Heerjansdam, overleden op 22-08-1995 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd. Gedoopt 01-07-1928 te Heerjansdam Ger.Kerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-10-1947 te Heerjansdam (ZH) met Adrianus van der BURG, 30 jaar oud, geboren op 03-04-1917 te Heerjansdam.
   3.  Bastiaantje Adriana Cornelia de PENNING, geboren op 27-06-1927 te Heerjansdam. Gedoopt 01-07-1928 te Heerjansdam Ger.Kerk akte van geboorte no 23.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-10-1948 te Heerjansdam (ZH) met Pleun van der WAAL, 29 jaar oud, Boerenknecht-landarbeider, geboren op 21-02-1919 te Ridderkerk, overleden op 26-01-1985 om 14:00 uur te Ridderkerk-Rijsoord op 65-jarige leeftijd. Aangifte is gedaan door:Boer,Beatrix Oud 27 jaar, administratief
medewerkster, wonende te Barendrecht, zoon van Jan Cornelis van der WAAL en Cornelia van der LINDEN.
   4.  Johannis de PENNING (zie XV.69).
   5.  Jannetje de PENNING, geboren op 05-10-1932 te Heerjansdam, akte van geboorte no 19.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-09-1953 te ? Echtgenoot is J REMUS.

XV.62    Willem de PENNING, geboren op 23-05-1923 te Hendrik Ido Ambacht (ZH), overleden op 29-10-1998 te Reimerwaal (ZL) op 75-jarige leeftijd, begraven op 02-11-1998 te Yerseke (ZL), op de algemeene begraafplaats te Yerseke om 14.00 uur.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 11-02-1943 te Hendrik Ido Ambacht (ZH), gescheiden na 19 jaar op 12-03-1962 te Hendrik Ido Ambacht (ZH) van Maaike Aagje de SNOO, geboren op 11-09-1923 te Ridderkerk.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 22-06-1962 te Wolphaartsdijk (ZH) met Adriana Martina van GOUDSWAARD, 32 jaar oud, geboren op 23-02-1930 te Wissenkerke.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Johannis de PENNING (zie XVI.12).
   2.  Anna de PENNING, geboren op 02-02-1947 te Heerjansdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-09-1968 te Middelharnis (ZH) met Abraham de KORTE, 21 jaar oud, geboren op 01-11-1946 te Middelharnis.
   3.  Johannis de PENNING, geboren op 16-10-1949 te Heerjansdam, overleden op 17-04-1966 te Oostflakkee op 16-jarige leeftijd, dodelijk auto ongeluk op de provincialeweg no 47 even buiten Oude-Tonge.
   4.  Adriaan de PENNING (zie XVI.17).
   5.  Maaike Aagje (Marlies) de PENNING, geboren op 28-07-1955 te Heerjansdam (ZH).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 10-10-1973 te Rheeuwijk (ZH) met Nicolaas Cornelis Maria GRIJPINK, 24 jaar oud, geboren op 18-04-1949 te ?

XVI.12    Pieter Johannis de PENNING, geboren op 19-04-1944 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-08-1967 te Rhenen (Ge) met Maria ROSEBOOM, 21 jaar oud, geboren op 04-02-1946 te Achterberg, dochter van Hendrik ROSEBOOM en Cornelia RAUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem de PENNING (zie XVII.1).
   2.  Hendrik de PENNING (zie XVII.3).
   3.  Johannes de PENNING, geboren op 29-10-1975 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-09-1997 te Nieuwerkerk a/d IJssel (ZH) met Anna Frederika STRUYK, 20 jaar oud, geboren op 13-10-1976 te Zoetermeer, dochter van Dionysius STRUYK en Paulina KOOGIE.

XVII.1    Willem de PENNING, geboren op 27-10-1968 te Sommelsdijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-12-1989 te Bodengraven (ZH) met Neeltje NAP, 21 jaar oud, geboren op 12-02-1968 te Bodengraven, dochter van Willem NAP en Neeltje HOOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Wilhelmina de PENNING, geboren op 19-11-1991 te Nieuw Lekkerland.
   2.  Johannes Pieter de PENNING, geboren op 22-06-1993 te Nieuw-Lekkerland.

XVII.3    Hendrik de PENNING, geboren op 07-05-1970 te Sommelsdijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-11-1992 te Alblasserdam (ZH) met Grietje van KRIMPEN, 24 jaar oud, geboren op 20-08-1968 te Alblasserdam, dochter van Evert van KRIMPEN en Margje NAUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Johannis de PENNING, geboren op 20-04-1994 te Dordrecht.

XVI.17    Adriaan de PENNING, geboren op 26-06-1954 te Heerjansdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-06-1975 te Ridderkerk (ZH) met Josina HUIJSER, 19 jaar oud, geboren op 29-12-1955 te Ridderkerk, dochter van Gerrit HUIJSER en Hanna van der GIESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes de PENNING (zie XVII.7).
   2.  Rosa (Rosalinde) de PENNING, geboren op 30-01-1979 te Rotterdam (ZH).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-07-2001 te Goedereede (ZH), gehuwd voor de kerk op 06-07-2001 te Barendrecht (ZH) (Chr. Ger.) met Willem Dirk Johannes BLIJLEVEN, 24 jaar oud, geboren op 20-01-1977 te Barendrecht (ZH), zoon van Rene BLIJLEVEN en Mia VERMEULEM.
   3.  Maaike Aagje de PENNING, geboren op 25-11-1980 te Rotterdam (ZH).
   4.  Anna de PENNING, geboren op 14-02-1982 te Rotterdam (ZH).
   5.  Soraya de PENNING, geboren op 11-11-1987 te Dirksland (ZH).
   6.  Viënna de PENNING, geboren op 25-11-1989 te Goedereede (ZH).
   7.  Priyanka de PENNING, geboren op 14-08-1992 te Dirksland (ZH).
   8.  Ramona de PENNING, geboren op 14-08-1992 te Dirksland (ZH).
   9.  Chimène de PENNING, geboren op 24-10-1994 te Goedereede (ZH).
   10.  Dinija de PENNING, geboren op 27-11-1997 te Goedereede (ZH).

XVII.7    Johannes de PENNING, geboren op 06-08-1976 te Heerjansdam (ZH).
Ondertrouwd op 29-02-2000 te Goedereede (ZH), gehuwd 14-0402000 te Goedereede (ZH) met Pieternella Neeltje MOIJSES, geboren op 30-06-1978 te Dirksland (ZH), gedoopt op 03-09-1978 te Stellendam (ZH). Gedoopt in de Ned. Herv. kerk te Stellendam, dochter van Bart MOIJSES en Pieternella Lena KOESE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bart Johannes Adriaan (Bastian) de PENNING.

XV.69    Johannis de PENNING, geboren op 24-08-1928 te Heerjansdam, akte van geboorte no 25.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-12-1955 te Ridderkerk (ZH) met Bastiaantje van GAMMEREN, 18 jaar oud, geboren op 17-05-1937 te Rijsoord.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaantje de PENNING, geboren op 16-04-1956 te Rijsoord.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 28-08-1974 te Heerjansdam (ZH) met Jan VERVEER, 27 jaar oud, geboren op 03-01-1947 te Heerjansdam.
   2.  Cornelia de PENNING, geboren op 12-07-1967 te Heerjansdam. Na ongeveer 4 maanden gescheiden van Peter Kok.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-07-1989 te Heerjansdam (ZH), gescheiden ??-11-1989 te ? Echtgenoot is Peter KOK. Na ongeveer 4 maanden gescheiden van Cornelia de Penning.
Gehuwd (2) te Zwijndrecht? Cornelia is gescheide van Peter Kok. Echtgenoot is Ben ZWAGER.
   3.  Johannis Adriaan Bastiaan (Johan) de PENNING, geboren op 03-04-1972 te Heerjansdam?
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-02-2000 te Rotterdam (ZH), de huwelijks voltrekking vond plaats in het landhuis "De Oliphant" te Rotterdam met Danielle van VUGT.

XIV.92    Huig de PENNING, landarbeider-melkrijder, geboren op 17-05-1900 om 10.00 uur te Westmaas (ZH), in het huis nr 32. getuigen Jacob de Penning 29 jaar.schippersknecht.en Pieter Jacobus van Annaland 39 jaar brievengaarder. Gedoopt (NH) op 12-08-1900 te Westmaas (ZH), overleden op 02-11-1973 om 02:30 uur te Rotterdam (ZH) op 73-jarige leeftijd, begraven op 06-11-1973 te Rotterdam (Overschie) (ZH).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-10-1928 te Overschie (ZH) met Helena SPITTER, 17 jaar oud, geboren op 18-04-1911 te Overschie (ZH), overleden op 10-06-2005 om 6.45 uur te Rotterdam (ZH) Overschie op 94-jarige leeftijd (aangifte door: Zoon + Rouwkaart), begraven op 14-06-2005 te Rotterdam (ZH) Overschie. Na de uivaartdienst in de Nederlands hervormde kerk, aan de Overschiese dorpstraat geleid door Ds D. Visser en waarbij namens de kinderen is gesproken door onze zus Bastiaantje (Sjaan) is moeder overgebracht naar haar laatste rustplaat op de Algemeene begraafplaats "Hofwijk" aan de Delftweg te Rotterdam waarbij verschillende kleinkinderen het woord hebben gevoerd. Dochter van Dirk SPITTER en Lena van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaantje de PENNING, geboren op 27-04-1929 te Overschie (ZH).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-09-1951 te Rotterdam (ZH), in het Raedthuys van Overschie om 14.30 uur. Gehuwd voor de kerk op 19-09-1951 te Rotterdam-Overschie (ZH) (Ned. Herv.). Voorganger Ds. C.J. van der Sluys, om 15.00 uur. Echtgenoot is Willem van der HORST, 23 jaar oud, geboren op 27-05-1928 te Schiedam (ZH), zoon van Johannes van der HORST en Grietje Martijntje WILLEMS.
   2.  Lena de PENNING, geboren op 09-08-1931 te Overschie (ZH).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-07-1953 te Rotterdam (ZH) met Johannes WITTEBOL, 40 jaar oud, geboren op 26-09-1912 te Rotterdam (ZH), overleden op 08-10-1984 te Schiedam (ZH) op 72-jarige leeftijd.
   3.  Doodgeboren de PENNING DE, geboren op 05-07-1934 te Overschie (ZH), overleden op 05-07-1934 te Overschie (ZH), 0 dagen oud.
   4.  Trijntje de PENNING, geboren op 13-12-1936 te Overschie (ZH).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-06-1956 te Rotterdam (ZH), in het Raedthuys van Overschie, om 14.00 uur, gehuwd voor de kerk op 20-06-1956 te Rotterdam-Overschie (Ned. Herv.), voorgander Ds. H. van Reken, om 14.45 uur. Echtgenoot is Henderikus de STERKE, 29 jaar oud, geboren op 05-06-1927 om 23.30 uur te Rotterdam (ZH), zoon van Henderikus de STERKE en Jannetje van VLIET.
   5.  Willem de PENNING (zie XV.80).
   6.  Antonie de PENNING (zie XV.82).
   7.  Janningje Adriana de PENNING, geboren op 22-12-1945 te Rotterdam - Overschie (ZH).
   8.  Dirk de PENNING (zie XV.85).

XV.80    Willem de PENNING, geboren op 17-05-1938 te Overschie (ZH), overleden op 30-10-1989 te Delft (ZH) op 51-jarige leeftijd, begraven op 02-11-1989 te 's-Gravenzande (ZH), rouwdienst in de aula van de begraafplaats aan de Naaldwijkseweg te 's-Gravenzande. wonende te 's-Gravenzande.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-02-1961 te Rotterdam (ZH), in het Raedthuys van Overschie, om 13.30 uur, gehuwd voor de kerk op 15-02-1961 te Rotterdam-Overschie (Ned. Herv.), voorganger Ds. C.J. van der Sluys, om 14.15 uur. Echtgenote is Wilhelmina HUISMAN, 19 jaar oud, geboren op 03-05-1941 te Overschie (ZH), dochter van Arie HUISMAN en Neeltje STRUYK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huug de PENNING (zie XVI.28).
   2.  Neeltje Wilhelmina de PENNING, geboren op 27-08-1963 te Rotterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-05-1989 te 's-Gravenzande (ZH), in het stadhuis te "s-Gravenzande, om 15.00 uur. Gescheiden na 06-1999 van Rob HENNEKE, geboren op 21-01-1962 te Bergen (NH).
   3.  Bastiaantje de PENNING, geboren op 18-03-1966 te Rotterdam.
Samenwonend circa 1986 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-08-1990 te Rotterdam (ZH), in het stadhuis te Rotterdam, om 14.40 uur. Echtgenoot is Ricardo BUITENEN, 29 jaar oud, geboren op 26-06-1961 te Rotterdam.

XVI.28    Huug de PENNING, geboren op 30-09-1961 te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-03-1984 te Schiedam (ZH), in het gemeentehuis te Schiedam, om uur met Simone Jacoba van PELT, 19 jaar oud, geboren op 11-05-1964 te Breda.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mitchell William de PENNING, geboren op 05-11-1992 te Spijkenisse, gewicht 3970 gram, lang 54 cm.

XV.82    Antonie de PENNING, timmerman Zelfstandige, geboren op 28-08-1941 te Rotterdam - Overschie (ZH), er wordt op 30-12-1988 direkt na de overdracht begonnen met de algehele
renovatie welke wordt uitgevoerd in de avond uren en in't weekend.foto's
en plan tekening in't Archief aanwezig in samenwerking met bijde zoons
Martin en Ronald.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-04-1962 te Rotterdam (ZH), in het Raedthuys van Overschie, om 13.00 uur. Gehuwd voor de kerk op 04-04-1962 te Rotterdam-Overschie (Ned. Herv.), voorganger DS. H. van Reken, om 13.45 uur. Echtgenote is Elizabeth Johanna van de KADE, 22 jaar oud, Huisvrouw, geboren op 07-10-1939 te Rotterdam (ZH), dochter van Cornelis van de KADE en Huberta Marina SCHWEDLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martin de PENNING (zie XVI.34).
   2.  Silvia de PENNING, geboren op 10-06-1966 om 09:50 uur te Rotterdam (ZH). Gescheiden 21 Augustus 1986 te Rotterdam van ID=102 samen woning met
ID=538 beeindigt op 27-04-1993 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 17-08-1983 te Rotterdam (Overschie), gescheiden na 3 jaar op 21-08-1986 te Rotterdam van Johannes NETTENBREIJER, geboren op 20-06-1958 te Rotterdam (ZH). Gescheiden 21 Augustus 1986 te Rotterdam van ID=99.
Samenwonend (2) sinds 01-01-1987 te Rotterdam (ZH) met Ronald Rene BRAND, 40 jaar oud, geboren op 02-04-1946 te Schiedam. Gescheiden 14 September 1982 te Bergschenhoek van ID=539, zoon van Servaas BRAND en Alida Rijkje KNOTTER.
Samenwonend (3) sinds 28-04-1993 te Rotterdam (ZH) met Donne Gavin Raimon BEERIS.
   3.  Ronald de PENNING (zie XVI.40).

XVI.34    Martin de PENNING, geboren op 30-09-1963 om 21:10 uur te Rotterdam (ZH), 12 mei 1986 huis gekocht in Rotterdam aan Mathenesserdijk 80b. na de
overdracht is er begonnen aan de totale verbouwing,die onder leidingen
in samenwerking met Timmer en Aannemingsbedrijf A de Penning in de
avond uren en in't weekend is uitgevoerd. Op 9 augustus 1990 is het
pand verkocht aan de gemeente Rotterdam. 15 augustus 1990 twee huisjes
gekocht gelegen in Strijensas aan de Havenstraat 61-63. na de
overdracht is er begonnen aan detotale renovatie en samenvoeging van de
twee huisjes tot een pand,waardoor alleen Havenstraat 63 overblijft.ook
deze verbouwing is onder leiding en samenwerking met Timmer en
Aannemingsbedrijf A de Penning uitgevoerd,waarbij wel gesteld kan
worden dat zonder de hulp van mijn vader A de Penning deze renovatie en
integratie van de twee huisjes nooit zo grondig en goed tot stand had
kunnen komen. met zijn kennis,inzicht en ervaring zijn de in zeer
slechte staat verkerende huisjes verbouwt tot een mooiewoning wat ook
is terug te zien aan de foto's van de verbouwing. tekeningen en foto's
in archief aanwezig. ID 98 is niet de biologische vader van ID 103 maar
voel het wel als zijn kind.
Samenwonend ca 1982 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-09-1985 te Rotterdam (ZH), in het Raedthuys te Overschie, om 12.00 uur met Annetje Theresia van der MAAT, 24 jaar oud, geboren op 25-10-1960 te Rotterdam (ZH), gedoopt (RK) op 25-10-1960 te Rotterdam (ZH) (getuige(n): Christina Cornelia Kleiweg), overleden op 05-11-2001 om 11.30 uur te Strijen (Strijensas) (ZH) op 41-jarige leeftijd (aangifte door: Haar schoonvader, A. de Penning), begraven op 09-11-2001 te Strijensas (ZH). Uitspraak Rechtbank inzake echtscheiding tussen Annetje Theresia en
Wilhelmus Petrus Johannes Adrianus Strijp. Rotterdam 08-11-1982, dochter van Johannes Lambertus van der MAAT en Annigje van der HEIDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan de PENNING, geboren op 14-11-1985 om 06:19 uur te Rotterdam (ZH), gewicht 3530 gram lengte 51 cm.

XVI.40    Ronald de PENNING, geboren op 08-03-1970 om 09:45 uur te Rotterdam (ZH). Woning gekocht met Corine Verhagen Torenstraat 21 3281 XM Numansdorp op
06-03-1992 waarna gedeeltelijke sloop de algehelerenovatie en opbouw
begint. zijn op 4-12-1993 gaan samen wonen.
Samenwonend (1) sinds 04-12-1993 te Numansdorp (ZH), ondertrouwd te Numansdorp (ZH), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-11-1996 te Numansdorp (ZH), in het gemeentehuis van Comstrijen te Numansdorp, om 11.30 uur. Gehuwd voor de kerk op 29-11-1996 te Numansdorp (ZH) (Ned. Herv.), voorganger DS. van der Sluis, om 12.30 uur. Echtgenote is Corine VERHAGEN, 24 jaar oud, geboren op 31-03-1972 te Rotterdam, dochter van Cornelis VERHAGEN en Aaltje van DIJK.
Samenwonend (2) sinds 04-12-1993 te Numansdorp (ZH), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-11-1996 te Numansdorp (ZH), gehuwd voor de kerk op 29-11-1996 te Numansdorp (ZH) (NH). Voorganger Ds E. van der Sluis om 12.30 uur in de kerk aan de Torenstraat
te Numansdorp, organist: Rick Jan Hitzerd met Corine VERHAGEN, 24 jaar oud, geboren op 31-03-1972 te Rotterdam, dochter van Cornelis VERHAGEN en Aaltje van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leon (Leon) de PENNING, geboren op 25-02-2004 te Rotterdam (ZH).
 
XV.85    Dirk de PENNING, geboren op 20-09-1952 te Rotterdam-Overschie (ZH).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-01-1975 te Rotterdam (ZH), in het Raedthuys van Overschie, om 11.00 uur. Echtgenote is Johanna La GROUW, 16 jaar oud, geboren op 25-12-1958 te Rotterdam-Overschie (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Leendert Hugo de PENNING, geboren op 19-02-1976 te Rotterdam.
   2.  Johannes de PENNING, geboren op 16-04-1977 te Rotterdam.
   3.  Karin de PENNING, geboren op 11-06-1978 te Rotterdam.

XIV.98    Dirk de PENNING, geboren op 11-02-1908 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 29-04-1948 te Mijnsheerenland (ZH) op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-10-1931 te Heerjansdam (ZH) met Lydia de HAAN, 23 jaar oud, geboren op 16-07-1908 te Heerjansdam (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje Martijntje de PENNING, geboren op 23-08-1933 te Mijnsherenland, overleden op 04-10-1985 te 's-Gravenhage op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-10-1955 te Monster (ZH) met Martinus van der HOUT, 43 jaar oud, geboren op 12-03-1912 te Monster, overleden op 24-11-1987 te Monster op 75-jarige leeftijd.
   2.  Martijntje de PENNING, geboren op 17-09-1935 te Mijnsherenland.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-11-1954 te Naaldwijk (ZH) met Joris van DOP, 22 jaar oud, geboren op 24-11-1931 te 's-Gravenzande.
   3.  Maria de PENNING, geboren op 01-04-1940 te Mijnsherenland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1965 te Naaldwijk (ZH) met Cornelis Pieter ZONNEVELD, 27 jaar oud, geboren op 13-03-1938 te Wateringen.
   4.  Wijna de PENNING, geboren op 01-04-1940 te Mijnsherenland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-07-1964 te Naaldwijk (ZH) met Johan SCHONEVILLE, 32 jaar oud, geboren op 11-03-1932 te Hoogeveen.
   5.  Willy Ada de PENNING, geboren op 16-11-1944 te Mijnsherenland.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-11-1964 te Naaldwijk (ZH) met Jochem VREUGDENHIL, 34 jaar oud, geboren op 07-06-1930 te 's-Gravenzande.

XI.93    Jan de PENNING, geboren op 09-05-1819 te Mijnsheerenland (ZH). Tot op heden niet opgeroepen voor de Nat. Militie 13-10-1841 signaal
lengte1 el 6 pakin 6 duim 1 streep. aangezicht ord. voorhoofd id. ogen
blauw neus mond kin ord.haar en wenkbrblond BS Westmaas HB 1841.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-10-1841 te Westmaas Group (ZH) met Teuntje KAMP, 21 jaar oud, geboren op 16-02-1820 te Westmaas (ZH), dochter van Willem KAMP en Grietje BRUSSE (BREESJE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje de PENNING, geboren op 25-04-1842 te Westmaas Group.
   2.  Grietje de PENNING, geboren op 05-01-1844 te Westmaas Group, gedoopt 03-02-1844 NH. Westmaas.
   3.  Willem de PENNING, geboren op 01-02-1846 om 22:30 uur te Westmaas Group, overleden op 28-05-1847 te Westmaas Group op 1-jarige leeftijd, getuigen bij geboorte aangifte zijn Willem Kamp Willemsz 63 j metselaar
Jan Kamp 28 j inlandsch kramer akte nr 5.
   4.  Willempje de PENNING, geboren op 08-03-1849 te Westmaas Group.
   5.  Adriaantje de PENNING, geboren op 03-09-1851 te Westmaas Group, gedoopt 21-09-1851 NH kerk Westmaas.
   6.  Geertrui de PENNING, geboren op 25-02-1854 te Westmaas Group, gedoopt 19-03-1854 NH kerk Westmaas.

X.84    Jacob de PENNING, geboren op 09-06-1807 te Mijnsheerenland (ZH), gedoopt (NH) op 21-06-1807 te Mijnsheerenland (ZH) (getuige(n): Adriaantje Redijk), overleden op 27-03-1876 te 's-Gravendeel (ZH) op 68-jarige leeftijd. Gedoopt 21-06-1807 te Mijnsheerenland Jacob de Penning 31j arbeider
geeft als zoon het overlijden aan Bs 's-Gravendeel getuige bij geboorte
aangifte is Adriaantje Reedijk DTB Mijnsheerenland no 3 111 1807.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-04-1834 te Mijnsherenland (ZH) met Trijntje SLOOTER, 20 jaar oud, geboren op 14-09-1813 te Mijnsheerenland (ZH), overleden op 21-03-1848 te Mijnsheerenland (ZH) op 34-jarige leeftijd, dochter van Jan SLOOTER, molenaar, en Johanna QUARTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertrui de PENNING, geboren op 22-01-1835 te Mijnsherenland, overleden op 05-06-1878 te Strijen op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd met Aart BUSSEM, geboren circa 1832, geb: Penning de 22-01-1994 door de vader Beeris Donnie erkent op
24-01-1994 te Rotterdam waarvan akte geboorte gewicht 1205 gram 29
weken oud.
   2.  Jan de PENNING (zie XI.107).
   3.  Jacob de PENNING, geboren op 12-03-1839 te Westmaas, overleden op 09-06-1839 te Mijnsherenland, 89 dagen oud, gedoopt 24-03-1839 NH. Westmaas.
   4.  Johanna de PENNING, geboren op 13-06-1840 te Mijnsherenland, overleden op 28-04-1928 te Dordrecht op 87-jarige leeftijd.
proclamatie's op 16/4 en 23/4 1865 te 's-Gravendeel. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1865 te s'Gravendeel (ZH), en is door den compramant tot dusverre voldaan aan zijn verplichtingen
omtrend de nationale militie blijkens certificaat daarvan ten deze
aanwezig, geb. exact zei gingen wonen 's-Gravendeel A 82
d op 4-5-1869 werd het adres wijk A 85 Havendijk 94 en op 2-11-1872
Havendijk68a op 3-11-1877 vertrok Jacob met z'n gezin van 's-Gravendeel
naar Dordrecht, om 11.00 uur , met klokgeklep,'s-Gravendeel-Leerambacht. Echtgenoot is Jacob MONSTER, 34 jaar oud, bierbrouwer (knecht), geboren op 20-01-1831 om 10:00 uur te s'Gravendeel, overleden op 14-02-1919 te Dordrecht op 88-jarige leeftijd, getuige van geboorte aangifte zijn Jans van Harthals 36 j doodgraver
Jan van de Water 21 j kleermaker akte 46, zoon van Cornelis MONSTER, scheepsmaker, en Neeltje MOOKHOEK.
   5.  Jacob de PENNING, geboren op 28-11-1842 te Mijnsherenland, overleden op 12-02-1843 te Mijnsherenland, 76 dagen oud.
   6.  Jacob de PENNING (zie XI.113).
   7.  Maartje de PENNING, geboren op 08-04-1847 te Mijnsherenland, overleden op 20-08-1847 te Mijnsherenland, 134 dagen oud.

XI.107    Jan de PENNING, geboren op 22-09-1836 te Mijnsherenland.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-04-1859 te 's-Gravendeel (ZH) met Dingena de MAN, 26 jaar oud, geboren op 27-01-1833 te 's-Gravendeel, dochter van Gijsbert de MAN en Maria VERFEN (VERTEN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje de PENNING, geboren op 28-10-1859 te 's-Gravendeel, overleden op 19-11-1859 te 's-Gravendeel, 22 dagen oud, getuige bij haar geboorte aangifte is Pieter Kleinendorst, 29 jaar
arbeider wonende te 's-Gravendeel Aangifte bij overlijden door Jacob de
Penning grootvader BS 's-Gravendeel.
   2.  Trijntje de PENNING, geboren op 08-01-1861 te 's-Gravendeel, overleden op 31-05-1930 te Strijen op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd te 's Gravendeel? 30-04-1880 met attest van 's Gravendeel naar Strijen, op 7-6-1884 in
Strijen ingeschreven als gehuwden, met attest 12-01-1884 van Strijen
naar 's Gravendeel. een kind Jan geboren op 11-08-1880 of 1881 maar waar? Echtgenoot is Pieter VERSCHOOR, geboren op 19-01-1860 te Strijen.
   3.  Gijsbert de PENNING, geboren op 23-02-1863 te 's-Gravendeel, overleden op 26-02-1863 te 's-Gravendeel, 3 dagen oud.
   4.  Gijsbert de PENNING, geboren op 18-01-1864 te 's-Gravendeel, overleden op 22-06-1887 te 's-Gravendeel op 23-jarige leeftijd.
   5.  Jacob de PENNING (zie XII.135).
   6.  Maria de PENNING, geboren op 19-03-1868 om 10:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 04-03-1927 te Bergen op Zoom op 58-jarige leeftijd, op 20-10-1919 van 's-Gravendeel naar Bergen op Zoom huize Vrederust als
patiente (bron Bergen op Zoom 1919) met attest 16-02-1885 naar
Dordrecht getuigen bij geboorte aangifte zijn Leendert van der Wulp 55
j doodgraver Jacobus Florentinus Barth 67 j veldwachter akte 47.
   7.  Johanna de PENNING, geboren op 14-07-1871 te 's-Gravendeel, overleden op 06-03-1949 te Dordrecht op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 29-11-1919 te 's-Gravendeel (ZH) met Johannes STAM, 43 jaar oud, geboren op 21-03-1876 te 's-Gravendeel, overleden op 03-11-1935 te Dordrecht op 59-jarige leeftijd.
   8.  Geertrui de PENNING, geboren op 17-12-1874 om 04:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 15-12-1939 te Dordrecht op 64-jarige leeftijd, getuigen bij geboorte aangifte zijn Jacob Schakelkamp 35 j arbeider en
Cornelis van den Berg 38 j arbeider akte nr 169 23-11-1891 naar
Dordrecht.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-06-1895 te 's-Gravendeel (ZH) met Pieter de VRIES, 28 jaar oud, geboren op 12-05-1867 te Dubbeldam, overleden op 01-06-1952 te Dordrecht op 85-jarige leeftijd.
   9.  Pieter de PENNING, geboren op 25-12-1876 om 22:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 28-12-1876 te 's-Gravendeel, 3 dagen oud, getuige bij geboorte aangifte zijn Hendrik Visser 51 j arbeider en
Johannit Adrianus van den Broeker 29 jveldwachter akte 182.

XII.135    Jacob de PENNING, geboren op 22-12-1866 om 22:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 29-10-1949 te Zwijndrecht op 82-jarige leeftijd, getuigen bij geboorte aangifte zijn Jacob de Penning 59 j arbeider en
Jacobus Florentinus Barth 65 j veldwachter akte 186.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-08-1894 te 's-Gravendeel (ZH) met Gijsje NAAKTGEBOREN, 21 jaar oud, geboren op 15-03-1873 te 's-Gravendeel, overleden op 12-03-1939 te 's-Gravendeel op 65-jarige leeftijd, dochter van Herman NAAKTGEBOREN en Krijntje SCHILPEROORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dingena de PENNING, geboren op 08-12-1895 te 's-Gravendeel, overleden op 02-08-1980 te Dordrecht op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-08-1917 te 's-Gravendeel (ZH) met Teunis van ZANTEN, 24 jaar oud, geboren op 10-01-1893 te 's-Gravendeel, overleden op 11-09-1973 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd.
   2.  Krijna de PENNING, geboren op 12-07-1897 te 's-Gravendeel, overleden op 16-02-1982 te Dordt op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-09-1918 te 's-Gravendeel (ZH) met Johannes BUIJTENHEK, 27 jaar oud, geboren op 10-06-1891 te Dordrecht, overleden op 12-11-1945 te Dordrecht op 54-jarige leeftijd. Begraven 15-11-1990 te Dordrecht Algemene begraafplaats "Essenhof".
   3.  Hermina de PENNING, geboren op 07-08-1899 te 's-Gravendeel, overleden op 03-11-1966 te Dordrecht op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-06-1923 te 's-Gravendeel (ZH) met Adrianus NAAKGEBOREN, 32 jaar oud, geboren op 04-08-1890 te Dubbeldam, overleden op 01-03-1965 te Dordt op 74-jarige leeftijd.
   4.  Gijsberta de PENNING, geboren op 13-07-1901 te 's-Gravendeel, overleden op 21-08-1979 te 's-Gravendeel op 78-jarige leeftijd. Begraven te 's-Gravendeel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-11-1925 te 's-Gravendeel (ZH) met Leendert GOUD, 26 jaar oud, geboren op 17-08-1899 te 's-Gravendeel, overleden op 19-03-1970 te Dordrecht op 70-jarige leeftijd.
   5.  Harmen de PENNING (zie XIII.173).
   6.  Maria de PENNING, geboren op 01-01-1906 te 's-Gravendeel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-07-1928 te 's-Gravendeel (ZH) met K den BOER.
   7.  Jannigje de PENNING, geboren op 19-03-1908 te 's-Gravendeel, overleden op 21-03-1983 te Dordrecht op 75-jarige leeftijd, begraven 25-03-1983 te Puttershoek adv. coll. 2x dankbetuiging in de
krant 27-04-1983.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-07-1930 te 's-Gravendeel (ZH) met Christiaan van der HEIDEN, 27 jaar oud, geboren op 25-08-1902 te Puttershoek, overleden op 09-11-1971 te Puttershoek op 69-jarige leeftijd.
   8.  Cornelis de PENNING (zie XIII.179).
   9.  Trijntje de PENNING, geboren op 11-09-1912 te 's-Gravendeel, overleden op 06-05-1992 te Zwijndrecht op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-07-1936 te 's-Gravendeel (ZH) met Jacob STREMLER, 23 jaar oud, arbeider/ oliefabriek, geboren op 18-07-1913 te Enkhuizen, overleden op 11-02-1995 te Zwijndrecht op 81-jarige leeftijd. Begraven 15 Februari 1995 op begraafplaats Munnikensteeg te Zwijndrecht, zoon van Bokke STREMLER en Maartje KOBBEDRAGER.
   10.  Leentje de PENNING, geboren op 10-05-1914 te 's-Gravendeel, overleden op 26-04-1997 te Strijen op 82-jarige leeftijd. De Crematieplechtigheid 01-05-1997 om 11.00 uur vind plaats
Maeterlinckweg 101 te Rotterdam. advertentie aanwezig.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-07-1939 te ? Echtgenoot is Gerrit Jacob VEERMAN, overleden 11-1990 te Strijen ? Hij is dement bij overlijden.
   11.  Francina de PENNING, geboren op 31-03-1917 te 's-Gravendeel.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 01-01-1940 te ? Echtgenoot is A.J. SNELLEMAN.
Gehuwd (2) met Pieter VERSCHOOR, overleden op 12-06-1993 te Puttershoek? Begraven te Strijen 15-06-1993 alg. begraafplaats eerst gehuwd geweest
met Teuntje Cornelia Moret.

XIII.173    Harmen de PENNING, geboren op 16-07-1903 te 's-Gravendeel, overleden op 11-12-1989 te Binnenmaas-Maasdam op 86-jarige leeftijd, 25-6-1980 55 jaar gehuwd adv. col.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-06-1925 te Maasdam (ZH) met Cornelia van HOUWELINGEN, 20 jaar oud, geboren op 07-08-1904 te Maasdam, overleden op 25-04-1990 te Binnenmaas (Maasdam) op 85-jarige leeftijd, begraven 28-04-1990 te Maasdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsje Dirksje de PENNING, geboren op 26-11-1925 te Maasdam, overleden op 25-06-1996 te Zwijndrecht op 70-jarige leeftijd. Begraven 29 Juni 1996 op de begraafplaats De Essenhof te Puttershoek.
Overlijdens advertentie in het archiefaanwezig.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-12-1946 te Maasdam (ZH) met Evert VELTHUIZEN, 22 jaar oud, geboren op 13-05-1924 te Woudenberg (Gld), overleden op 19-11-2000 te Maasdam (ZH) op 76-jarige leeftijd, begraven op 23-11-2000 te Puttershoek (ZH).
   2.  Gerrit Jacob de PENNING, geboren op 27-10-1927 te Maasdam, overleden op 05-02-1995 te Maasdam op 67-jarige leeftijd. De begraven op 9-2-1995 te Puttershoekop de begraafplaats De Essenhof.
De advertentie"s van Overlijden en dankbetuiging in het Archief
aanwezig.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 26-02-1976 te Maasdam (ZH) met Maria de GEUS, 49 jaar oud, geboren op 25-11-1926 te Maasdam, dochter van Adrianus de GEUS en Janna de PEE.
   3.  Jacob Gerrit de PENNING (zie XIV.108).

XIV.108    Jacob Gerrit de PENNING, geboren op 16-09-1929 te Maasdam, verloofd 23-06-1956 in ondertrouw -08-1956 advertentie Maasdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-09-1956 te Strijen (ZH) met Ariena KRUITHOF, 21 jaar oud, geboren op 11-04-1935 te Strijen, verloofd 23-06-1956 in ondertrouw -08-1956 advertentie Maasdam, dochter van Johannes KRUITHOF en Klazina den BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia de PENNING, geboren op 22-08-1959 te Maasdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-09-1980 te Maasdam (ZH) met Jacob Arie KUIPERS, 25 jaar oud, geboren op 21-02-1955 te Blaaksedijk, zoon van Adriaan KUIPERS en Adriaantje NOORDERMEER.
   2.  Johannes Harmen de PENNING, geboren op 02-10-1961 te Maasdam.
Gehuwd met Wilhelmina Geertruida Lijntje NIEUWENHUIZEN, geboren op 19-05-1964 te 's-Gravendeel.

XIII.179    Cornelis de PENNING, Boerenknecht/landarbeider, geboren op 24-09-1911 te 's-Gravendeel, overleden op 29-11-1994 te Apeldoorn op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-01-1945 te Heerjansdam (ZH) met Maria NUGTEREN, 35 jaar oud, geboren op 21-02-1909, overleden op 04-10-1990 te Heerjansdam op 81-jarige leeftijd, dochter van Johannes NUCHTEREN en Heiltje van der LINDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes de PENNING, geboren op 25-08-1938 te Rotterdam. Half Broer.
   2.  Jan Johannes de PENNING (zie XIV.111).
   3.  Heiltje Gijsje de PENNING, geboren op 14-06-1947 te Heerjansdam, roepnaam Hettie.
   4.  Gijsbertus de PENNING, Administrateur, geboren op 17-01-1952 te Heerjansdam, samen wonend met Dick Busker volgens adv. coll.

XIV.111    Jan Johannes de PENNING, Administrateur, geboren op 13-06-1945 te Heerjansdam Zuid Holland, gedoopt te Heerjansdam Zuid Holland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-02-1970 te Rotterdam (ZH) met Teuntje Elizabeth KLEIJ, 25 jaar oud, Kantoor Bediende, geboren op 18-10-1944 te Rotterdam-Terbregge. Administratrice, dochter van Jacobus KLEIJ en Elizabeth EVEGROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Louise de PENNING, geboren op 09-07-1972 te Rotterdam.
   2.  Jan Johannes Alexander de PENNING, geboren op 27-07-1974 te Heerjansdam.
   3.  Janneke Teuntje Elisabeth de PENNING, geboren op 13-10-1980 te Heerjansdam.

XI.113    Jacob de PENNING, geboren op 23-03-1844 te Mijnsherenland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-10-1869 te 's-Gravendeel (ZH) met Johanna de MAN, 26 jaar oud, geboren op 16-09-1843 te 's-Gravendeel, dochter van Arie de MAN, veerknecht boodschaploper, en Jannigje KLEINJAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob de PENNING, geboren op 09-03-1868 om 10:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 12-04-1868 te 's-Gravendeel, 34 dagen oud, getuigen bij geboorte aangifte zijn Jacob de Penning 60 j arbeider en
Jacobus Florentinus Barth 67 j veldwachter akte 42 Johanna is ongehuwde
dochter van Arie de Man en getuigen bij overlijden aangifte zijn
Leendert van der Wulp 55j doodgraver Jacobus Florentinus Barth 67j
doodgraver Bs 's-Gravendeel.
   2.  Arie de PENNING, geboren op 09-06-1869 te 's-Gravendeel, overleden op 18-10-1869 te 's-Gravendeel, 131 dagen oud.
   3.  Jacob de PENNING, geboren op 07-07-1870 om 10:30 uur te 's-Gravendeel, overleden op 17-10-1870 te 's-Gravendeel, 102 dagen oud. Getuige bij geboorte aangifte zijn Andries Wolst 27 j arbeider en
Adrianus de Zeeuw 32 j Arbeider akte 98.
   4.  Arie de PENNING, geboren op 07-07-1870 om 11:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 20-10-1870 te 's-Gravendeel, 105 dagen oud, getuige bij geboorte aangifte zijn Andries Wolst 27 j arbeider en
Adrianus de Zeeuw 32 J arbeider akte 99.
   5.  Jannigje de PENNING, geboren op 09-11-1872 om 18:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 03-01-1874 te 's-Gravendeel op 1-jarige leeftijd, getuigen bij geboorte aangifte zijn Marinus Kleinjen 28 j arbeider en
Pieter de Zeeuw Cornelis zn 29 j arbeider akte nr 136.
   6.  Jacob de PENNING, geboren op 28-12-1873 om 01:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 11-03-1881 te 's-Gravendeel op 7-jarige leeftijd, getuige bij geboorte aangifte zijn Jacob Kleinjan 36 j arbeider en
Hendrik de Geus jansz 54 j melkboer akte 180.
   7.  Jannigje de PENNING, geboren op 21-06-1875 om 11:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 29-09-1875 te 's-Gravendeel, 100 dagen oud, getuigen bij geboorte aangifte zijn Hendrik Kwakernaat 26 j arbeider en
Cornelis de Zeeuw 25 j arbeider akte nr 91.
   8.  Jannigje de PENNING, geboren op 25-09-1876 om 23:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 13-07-1877 te 's-Gravendeel, 291 dagen oud, getuige bij geboorte aangifte zijn Cornelis Brand pietersz 33j arbeider
Arie in 't Veld 32 j arbeider akte 136.
   9.  Arie de PENNING, geboren op 15-10-1877 te 's-Gravendeel, overleden op 09-12-1877 te 's-Gravendeel, 55 dagen oud.
   10.  Arie de PENNING, geboren op 30-12-1878 te 's-Gravendeel, overleden op 16-09-1880 te 's-Gravendeel op 1-jarige leeftijd.
   11.  Jannigje de PENNING, geboren op 27-10-1880 om 12:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 01-09-1952 te 's-Gravendeel op 71-jarige leeftijd, getuigen bij geboorte aangifte zijn Teunis Reijerkerk 30 j arbeider en
Jan Katoen 30 j arbeider akte 146.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1905 te 's-Gravendeel (ZH) met Arie MOL, 24 jaar oud, geboren op 21-08-1880 te 's-Gravendeel.
   12.  Jacob Arie de PENNING (zie XII.155).
   13.  Trijntje de PENNING, geboren op 07-02-1884 te 's-Gravendeel, overleden op 22-11-1884 te 's-Gravendeel, 289 dagen oud.
   14.  Trijntje de PENNING, geboren op 09-04-1886 te 's-Gravendeel, overleden op 16-06-1886 te 's-Gravendeel, 68 dagen oud.

XII.155    Jacob Arie de PENNING, geboren op 01-08-1882 om 22:00 uur te 's-Gravendeel, overleden op 18-12-1965 te Papendrecht (ZH) op 83-jarige leeftijd, begraven op 22-12-1965 te Papendrecht (ZH), geboorte aan gegeven door Jan Bosfers vroedmeester verklaard dat de
vader afwezig is. akte 115 getuigen Leen van der Driel Dirkz 27 jberoep
niet leesbaar en Johannes Adriaan van den Broeke j veldwachter.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-05-1906 te 's-Gravendeel (ZH) met Lijntje Cornelia KATOEN, 21 jaar oud, geboren op 10-11-1884 te 's-Gravendeel (ZH), overleden op 25-02-1949 te Papendrecht (ZH) op 64-jarige leeftijd, begraven op 01-03-1949 te Papendrecht (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Bastiaan de PENNING, Scheepskoker,Winkelier,Monteur, geboren op 24-07-1907 te 's-Gravendeel (ZH), overleden op 12-12-1966 te Papendrecht (ZH) op 59-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1966 te Papendrecht (ZH).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-11-1933 te Alblasserdam (ZH) met Dieuwertje van VLIET, 21 jaar oud, geboren op 06-08-1912 te Alblasserdam (ZH), geboren in het huis no B 48. Overleden op 25-01-1992 te Papendrecht (ZH) op 79-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1992 te Papendrecht (ZH), dochter van Maarten van VLIET, ijzerdraaier, en Lijntje CONJONG.
   2.  Cornelia Johanna de PENNING, geboren op 30-05-1911 te 's-Gravendeel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-08-1933 te ? Echtgenoot is Arie van VLIET, 24 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 04-09-1908 te Alblasserdam (ZH), bron Papendrcht 1965, zoon van Maarten van VLIET, ijzerdraaier, en Lijntje CONJONG.
   3.  Bastiaan de PENNING, geboren op 01-02-1913 te 's-Gravendeel, overleden op 29-10-1991 te Alblasserdam op 78-jarige leeftijd.
   4.  Johannes de PENNING, geboren ca 03-1915 te Papendrecht (ZH), overleden op 08-01-1917 te Papendrecht (ZH).
   5.  Johanna de PENNING, geboren op 23-07-1916 te Papandrecht (ZH), overleden op 14-08-1916 te Papandrecht (ZH), 22 dagen oud.

VI.15    Jan Ariensz. (Arentsz.) (jongeman van Heinenoord) PENNING, sloter, gedoopt op 23-02-1642 te Heinenoord, overleden te Heinenoord, (3 gld impost Heinenoord). Vanaf 1680 t/m 1691 betaalde Jan Arentsz. Penning jaarlijks aan de diakonie van Heinenoord interest over een som van 125 gld. (ANHG Heinenoord, inv. nr. B-V).
Jan Arensen Penningh, weduwnaar van Mary Willems van Leuwen, en Jacob Aerssen Leuwenburgh, zijn neef, en Leendert Willemssen van Leuwen, als naaste bloedvoogd van moeders zijde, welke laatste zijn handtekening had gegeven waarmee schout en gerechten te Heinenoord voor hem optraden m.b.t. het weeskind van zijn zwager Penningh, kwamen op 18 mei 1680 tot vertichting vanwege het moederlijk bewijs van de ca. zes weken oude Pietertie Jans Penningh. Vader Penningh zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit een "huys, hoff" en een boomgaard "aende buytenkae", gemunt en ongemunt zilver, inboedel en kleding van zijn overleden vrouw. Daarvoor zou het weeskind tot de leeftijd van 25 jaar naar behoren moeten groot brengen en vervolgens 2 zilveren ducatons uitreiken. Indien hij het kind niet naar behoren grootbracht zou dit op zijn kosten uitbesteed worden, aldus luide de standaarduitdrukking in de vertichtingsakte te Heinenoord (ARA, wka Heinenoord, inv.nr. 3, folio 141 e.v.).
Op 3 juni 1682 werd Jan Arensen Penningh door schout en heemraden te Heinenoord diverse schoon te maken gemeenlandswateringen aanbesteed in de polder Oud-Heinenoord (ARA, ora Heinenoord, inv.nr. 65, akte dd. 3-6-1682).
Een notitie, gedateerd 9 oktober 1689, spreekt van een Marijgie Franse, die door de diakonie van Heinenoord bij Penning was uitbesteed (ANHG Heinenoord, inv.nr. B-XV).
Ondertrouwd (1) op 23-04-1679 te Heinenoord, de 3 proclamaties vonden plaats te Mijnsheerenland met Maria Willemsdr. van LEEUWEN, jonge dochter van Roermond (1679), overleden te Heinenoord, in april/mei 1680.
Gehuwd (2) met naam onbekend, overleden 1693 te Heinenoord.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pietertje Jansdr. PENNING, gedoopt op 02-04-1680 te Heinenoord.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maertje Jansdr. PENNING, jonge dochter van en wonende te Heinenoord (1718).

VI.18    Bastiaen Ariensz. (de) PENNING, schipper, tevens kerkmeester van Heinenoord (1702-1703), geboren te Heinenoord, overleden na 1703. Op 11 april 1675 attesteerde te Dordrecht de ca. 26 jaar oude en op Heinenoord wonende Bastiaen Ariensz. Penninck. Hij plaatste zijn handmerk onder de akte (GA Dordrecht, ona inv.nr. 160,folio 225 e.v.).
Tussen 1683 en 1703 werd Bastiaen de Penning(h) tal van keren vermeld gevonden in de kerkmeestersrekeningen van Heinenoord, o.a. voor geleverde scheepsvracht, zoals hout, tegelen, latten, benen, kalk, touw, kaarsen en winkelwaren. Hij werd ook betaald voor vrachtrijden voor de kerk (ANHD Heinenoord, inv.nrs. 1 en B-V).
Blijkens een akte uit 1702 was hij schipper van beroep (Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, archief polders Oost- en West-Zomerland, inv.nr. 2).
In 1690 betaalde hij aan de kerkmeester 6 gld. voor het graf van zijn zoon (ARA, DTB Heinenoord, inv.nr. 1).
Een kerkmeestersrekening, gedateerd 20 september 1683 spreekt van de levering van kaarsen voor de avondpredikatie door de niet met name genoemde vrouw van Penning (ANHG Heinenoord, inv.nr.1).
Gehuwd met Neeltje Jansdr. VISSER, overleden op 20-09-1683, of enige tijd daarna.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arien Bastiaensz. PENNING, gedoopt op 20-05-1674 te Heinenoord.
   2.  Anneken Bastiaensdr. PENNING, gedoopt op 04-03-1676 te Heinenoord (getuige(n): Aeriaentien Keldervys, ingeschreven als "Anneken, dochter van Neeltien Jans").
   3.  Jan Bastiaensz. PENNING, gedoopt op 05-03-1687 te Heinenoord, (ANHG Heinenoord, inv.nr. 1).

VI.20    Adriaen (Arien Arent) Ariensz.(Arentsz.) PENNING, jongeman wonende Heinenoord (1677), geboren te Heinenoord, begraven op 12-12-1681 te Oud-Beyerland.
Ondertrouwd op 13-03-1677 te Oud-Beyerland met Pleuntie Fransdr. BRUSSAARD, jongedochter (1677), geboren te Oud-Beyerland, tussen 11 september 1706 en medio 1707. Zij ondertrouwde 2e keer te Oud Beyerland 19 januari 1683 en trouwde ook in dat jaar met Gijsbert Cornelisz. Kool, j.m. van Charlois, wonende te Oud-Beyerland (1683), werd daar in 1707 als weduwnaar genoemd. Hij hertrouwde te Oud-Beyerland (ondertr. 16-9-1707) op 12 oktober 1707 met Jannetje Jacobsdr. Vogelaar, j.d. geboren te Westmaas, wonende Oud-Beyerland.

Pleuntie Franssen, weduwe van Ary Penningh, met toestemming van Jan Arensen Penningh, oom en voogd van het weeskind, kwam op 6 februari 1683 met de schout en gerechten van Heinenoord tot vertichting vanwege het vaderlijk bewijs van haar kind, de ca. 5 jaar oude Ary Arensen Penningh. Pleuntie zou in de boedel blijven zitten en diende daarvoor haar zoon tot de leeftijd van 25 jaren naar behoren groot te brengen en hem dan 3 gulden en 3 stuivers, als vaderlijk bewijs uit te reiken. (ARA, wka Heinenoord, inv. nr. 4, folio 7).
Bij de ondertrouw van haar tweede huwelijk was Frans Mertense Brussart getuige. Op een van circa 1706 daterende lijst van lidmaten te Oud- Beyerland is Pleuntje Franssen vermeld, (ANHG Oud-Beyerland, inv.nr. 49), terwijl zij op 11 spetember 1706 aldaar nog als doopgetuige optrad. Pleuntie Franssen, weduwe van Ary Penningh, met toestemmimg van Jan Arensen Penningh, oom en voogd van het weeskind, kwam op 6 februari 1683 met de schout en gerechten van Heinenoord tot vertichting vanwege het vaderlijk bewijs van haar kind, de ongeveer 5 jaar oude Ary Arensen Penningh. Pleuntie bleef in de boedel en had zich hiermede verplicht haar zoon naar behoren groot te brengen tot hij 25 jaar oud zou zijn, daarna moest zij hem als vaderlijk bewijs 3 gulden en en 3 stuivers geven.
Bij haar tweede huwelijk trad Frans Mertense Brussart op als getuige.
Op een lijs van lidmaten te Oud-Beijerland uit ca. 1706 werd zij vermeld (ANHG Oud-Beijerland, inv.nr. 49).
Bij een doop op 11 spetember 1706 was zij doopgetuige. Dochter van Frans Maertensz. BRUSSART en Grietje CORSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Adriaensz. PENNING, gedoopt op 02-01-1678 te Heinenoord.
   2.  Pieternella Adriaensdr. PENNING, gedoopt op 29-01-1681 te Oud Beyerland.

III.4    Adriaen (Ary) Willem GERRITSZ. Boer op de ouderlijke hofstede te Bolnes in de polder Nieuw-Reyerwaard, naar schatting geboren tussen ca. 1515 en 1525, overleden op 30-05-1595, of voor 1598.
Ondertrouwd (1) op 14-08-1588 te Ridderkerk, gehuwd 1588 te Ijsselmonde met Adriaentgen Pieter STEVENSDR. Van Ijsselmonde (1588, 1598), geboren circa 1540. Zij ondertrouwde op 30 augustus 1598 te Ridderkerk i.v.m. haar 2e huwelijk, waarvoor attestatie werd gegeven op 13 september 1598 en trouwde in dat zelfde jaar te Maasdam met Floris Bastiaensz., een weduwnaar van Maasdam, wonende aan de Achterdijck, weduwnaar van Mariken Dirxdr. Dochter van Pieter STEVENSZ. Bouwman te Oost-Ijsselmonde.
Gehuwd (2) met Joosje (?) NN, geboren circa 1530, overleden voor 1575.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem ARIENSZ. Gedoopt op 14-06-1592 te Ridderkerk (getuige(n): Cornelis Pieters, Jan Ariens, Anna Jacops, Aeltyen Cornelisdr.).
   2.  Lijntgen ARIENSDR. Gedoopt op 14-06-1592 te Ridderkerk (getuige(n): Cornelis Pieters, Jan Ariens, Anna Jacops, Aeltyen Cornelisdr.).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Adriaen Adriaensz. BRIEFF (Man), "tot Ridderkerk" (1581), geboren circa 1550, overleden te Ridderkerk, kort voor 21 mei 1605.
Gehuwd op 02-11-1581 te Ridderkerk met Barber INGGENSDR. Van Krimpen (1581), overleden te Ridderkerk, tussen 21 mei 1605 en 29 augustus 1607. Uit dit echtpaar stamt het geslacht Man te 's-Gravendeel.
   4.  Willemken ADRIAENSDR. Geboren circa 1555, overleden te Ridderkerk, voor 16 september 1651 (mogelijk al voor 5 januari 1649).
Gehuwd (1) op 20-05-1581 te Ridderkerk met Sebastiaen Adriaen ROELEN, boer in Nieuw-Reyerwaard, geboren voor 1540, voor 16 july 1597. Hij was bij zijn huwelijk weduwnaar van N.N. Willemken.
Ondertrouwd (2) op 28-10-1601 te Ridderkerk, gehuwd op 20-12-1601 te Ridderkerk met Vincent Fransz. DANCKERT, j.g. van Sint Laurens in Vlaanderen. Boer aan de Grasdijck in Nieuw-Reyerwaard, heemraad van Ridderkerk, overleden te Ridderkerk, tussen 16 september 1651 en 1652.
   5.  Adriaenken Adriaen Willem GERRITSDR. Geboren circa 1560, na 26 februari 1606.
Ondertrouwd op 18-01-1587 te Ridderkerk, gehuwd op 15-02-1587 te Ijsselmonde, met attestatie van Ridderkerk, met Clement Jacobsz. TIMMERMAN, timmerman te Ijsselmonde.
   6.  Cornelis Adriaen WILLEMSZ. Boer in Nieuw-Reyerwaard, geboren circa 1565, overleden te Ridderkerk, na 17 oktober 1646.
   7.  Pieter Adriaen WILLEMSZ. (den Brief) (zie IV.12).

IV.12    Pieter Adriaen WILLEMSZ. (den Brief), boer in Nieuw-Reyerwaard, geboren circa 1570.
Ondertrouwd op 12-07-1598 te Ridderkerk, gehuwd op 30-07-1598 te Ridderkerk met Neelken PLEUNEN, van Hardinxveld (1598), overleden te Ridderkerk, voor 9 januari 1617.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltien PIETERSDR. Gedoopt op 03-02-1602 te Ridderkerk (getuige(n): Cent Franss, Jacob Pleunen, Aechtien Willems), voor 8 juni 1608.
   2.  Neeltgen PIETERSDR. Gedoopt op 08-06-1608 te Ridderkerk, na 9 januari 1617.
   3.  Joestien PIETERSDR. Overleden te Ridderkerk, na 9 january 1617.
   4.  Adryaen PIETERSZ. Geboren te Ridderkerk, (Wellicht gedoopt te Ridderkerk ten tijde van het hiaat in het doopboek december 1603/juli 1605), overleden te Ridderkerk ? na 9 januar1 1617.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software