NEDERLANDSE VERTALING HIERONDER

ENGLISH TRANSLATION HEREUNDER

TRADUCTION FRANCAISE CI-DESSOUS

DEUTSCHE UEBERSETZUNG HIERUNTEN

TRADUCCION ESPANOL ABAJO

=========================================

            N E D E R L A N D S

S T I L T E & D E A A R D V A N H E T K W A A D :

EN G E E N . . . . D I S C U S S I E

 

Bertus:

Deze leer een leer van de stilte, van in jezelf inkeren en in jezelf d.m.v. meditatie en gebed contact maken met de Bron e.d. maar zeker niet over de Waarheid discussiëren.

Lees in dit verband:

(uit de website van Acropolis Books):

Wat is een Tape Class? (bijeenkomst waar men luistert naar één van Joels bandopnamen)

Een Tape Class bestaat uit studenten die tezamen komen om één van Joels  lezingen te horen  en voor de pure vreugde van het ontmoeten van gelijkgezinden. Het basisidee van een Tape Class is om ons bewustzijn te openen voor  de 'Waarheid' en zo te helpen bij het ontwikkelen van een dieper niveau van  het  Geestelijk Gewaarzijn.  Als dit gewaarzijn zich verdiept, ervaren serieuze studenten  Geestelijke Harmonie "verschijnend als" stoffelijke harmonie waar eens stoffelijke disharmonie scheen te zijn. Dit is het "natuurlijke resultaat" van hun diepere gewaarzijn van God en  wordt in de Bijbel aangeduid als "de toegevoegde dingen". "Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn Gerechtigheid, en al deze dingen zullen  u toegevoegd worden." (Mattheüs 6:33) - Deze klassen beginnen met een korte meditatie. Nadat de tape of CD is afgespeeld , volgt nog een meditatie. Dit is dan het einde van de klas. Dan gaan we rustig weg zodat degenen die iets van de Tape Class hebben ontvangen dat mee naar huis kunnen nemen voor stille contemplatie en meditatie.

De sfeer van deze klassen is er één van innerlijke bezinning en meditatie. Om je bewustzijn voor een sfeer van de Waarheid voor te bereiden, wordt er aanbevolen dat net vóórdat u een Tape Class bijwoont,  u wat tijd doorbrengt met het lezen van Joels werk en de Waarheid overpeinst en bemediteert

Bertus:

Zoals u ziet is een bandopnamebijeenkomst geen theekransje of bijeenkomst voor discussies.

========

In dit verband hieronder een fragment uit de Maandelijkse Brief November 1993 waarin Joel over dit onder­werp uitwijdt. U treft daarin tevens nog een uniek beginsel van THE INFINITE WAY aan, n.l.: dat het kwaad onpersoon­lijk is. Wordt in andere leerstellingen breed uitgemeten: de strijd tussen goed en slecht, het zoeken van een Gods Macht om het kwade te overwinnen e.d.... in THE INFINITE WAY wordt hiermede afgedaan. Zij stelt dat het kwaad onpersoonlijk, geen macht, een geloof in twee machten is e.d. Alle Macht is van(uit) God en Gods Schepping IS volmaakt. Het is als licht en duisternis. Waar er licht is, is er voor de duisternis simpelweg geen plaats.

JOEL

(Uit de Nederlandse Maandbrief November 1993)

Stel geen belang in iemands mening. Ik kan u verzekeren dat er niets over de Waarheid valt te discussiëren. De discussie over de Waarheid is een volslagen tijdverspilling omdat er niets te bediscussiëren valt. U bént de Christus en dat is alles. (in uw Ware Identiteit dan - vert). Indien iemand daarover met u wenst te discussiëren laat ze dan naar huis gaan en met zichzelf in discussie gaan. Verspil geen tijd.

De Waarheid is: dat al het kwaad onpersoonlijk is; het is een universeel geloof in twee machten. Het is een universele verkeerde beïnvloeding of Anti-Christ. Het is nutteloos om daarover te discussiëren...dat is de Waarheid. Erover discussiëren zal dat niet veran­deren en kan u die Waarheid tenslotte wellicht in twijfel doen trekken. Echter, Eraan vasthouden, Erin verblijven, en Haar bewijzen.... dat is het hele verhaal.

Als daarom deze Waarheid aan u wordt gepresenteerd wees dan zeer zorgvuldig dat u Haar niet aan iemand anders presenteert. Wees erg zorgvuldig dat u Haar in u opgesloten houdt als een erg gewijd geheim totdat... u Haar kunt demonstreren. Als u Haar rondbazuint, Erover discussieert, dan zal iemand u zeggen dat u bluft en u uitdagen: "Bewijs het maar eens". Dan zult u moeten zijn als die man die zei: "Oh, neen, ik onderwijs de Waarheid wel maar ik genees niet Geestelijkerwijs". Welnu, u weet dat dát netzomin kan als dat een vliegtuiginstructeur les kan geven als hij zelve geen piloot is. U zoudt hem althans als instructeur niet moeten als u wist dat hij zelve geen piloot is.

De Waarheid is niet onderworpen aan discussie. Er zijn bepaalde wetten van de Waarheid die door God geïnspireerde of door God begiftigde mystici voorgeschreven zijn. Als u deze Waarheden hoort of leest, dan weet u dat dát de Waarheid is of u bent er niet gereed voor. Als u er niet gereed voor bent, blijf dan zoeken. Als u echter de juistheid aanvoelt van wat u hoort of leest, houdt het dan erg gewijd en geheim. Sluit het in uzelve op en breng het in praktijk omdat het allemaal in uw bewustzijn plaatsvindt. Als u dan de vruchten ervan begint te bemerken en iemand tot u komt en u zegt: "Wat is de Waarheid?" dan kunt u beginnen uit te leggen wat uzelve geleerd heeft en ook demonstreert; echter.... sta hen geen discussie erover met u toe. Doe dat niet. Ik kan u verzekeren dat ze u zullen "bewijzen" dat u het helemaal bij het ver­keerde eind heeft.

Er was een reden waarom de Meester onderwees dat de mens u niet moet zien bidden (zie Mat. 6:5). Als u bidt, trek u dan terug in uw innerlijk heiligdom van uw eigen wezen en bidt aldaar en laat het bewijs van uw bidden in het uiterlijke worden gemanifesteerd. "Uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden" (Mat. 6:6) Als u uw behandeling in het verborgene geeft en ook in het verborgene bidt, zullen de resultaten in het uiterlijke verschijnen. Als u dan ertoe geroepen wordt om Haar uit te leggen of te onderwijzen, dan kunt u dat. Echter als u dat doet, wees dan in uzelve zó goed voorbereid en zó overtuigd dat u nooit iemand toestaat om er met u over te discussiëren. Nooit, nooit. In al die jaren dat ik in dit werk ben, heb ik nooit iemand toegestaan om over de Waar­heid met mij te discussiëren. Ik verklaar Haar en zo moet het zijn. Accepteer Haar of niet, maar discussieer Er niet met mij over; argumenteer Er niet met mij over. Ik ben daarin niet geïnteresseerd. Dit is de manier waarop de Waarheid aan mij is geopenbaard en ik Haar kan demonstreren, maar... dat is dan ook alles.

|Bertus:

ik (= menselijk ego) moet verminderen opdat Ik (= God) vermeerdere

======================================================================================================================

                            E  N  G  L  I  S  H

SILENCE & NATURE OF ERROR  & NO … DISCUSSION

 

Bertus:

This teaching is a teaching of silence, turning within yourself and within yourself make contact with the Source through meditation and prayer, but certainly NOT discussing Truth.

Read this:

(from the Acropolis Books website)

What is a Tape Class?(class where one listens to one of Joels taperecordings)

A Tape class consist of students gathered together to hear one of Joel's lectures and for the sheer joy of meeting with those of like mind. The basic idea of a tape class is to open our consciousness to "truth" and thereby help develop a deeper level of spiritual awareness. As this awareness deepens, serious students experience spiritual harmony "appearing as" material harmony where material discord was once seemingly apparent. This is the "natural result" of their deeper awareness of God and is referred to in the bible as the added things. "But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you." (Matthew 6:33) - These classes begin with a brief meditation. After the tape or CD is played another meditationis conducted. This concludes the class. Then we quietly leave the meeting place so that those who have received something from the tape class can carry it home for quiet contemplation and meditation.

The atmosphere of these classes is one of inner reflection and meditation. In order to prepare your consciousness for an atmosphere of truth, it is recommended that just before you attend a tape class, you spend some time reading Joel's material, contemplating and meditating on truth.

Bertus:

As you see is a tape class no tea party or a meeting for discussion.

===============

Hereunder a fragment from the (English) Monthly Letter November 1992 in which Joel dwells on this subject. You’ll find also another unique principle of The Infinite Way, viz: evil is impersonal. May in other teaching be largely dwelt on: the battle between good and evil, seeking a God’s Power to conquer evil, etc. . . in The Infinite Way such is over and done with. The Infinite Way says that evil is impersonal, no power, a belief in two powers. All Power is of/from God and God’s Creation IS perfect. It is like light and darkness. Where there is light, darkness simply cannot exist.

 

\JOEL: 

 

(taken from the English November 1992 Monthly Letter):

 

Do not be interested in anyone’s opinion. I can assure you there is nothing to discuss about Truth. The discussion of Truth is an utter waste of time because there is nothing to be discussed. You are the Christ of bveing and thatr is all there is to it. If anybvody wants to discuss that with you, let them go home and discuss it with themselves. Do not waste time.

The Truth is that all evil is impersonal, it is a universal belief in two powers. It is a universal malpractice or anti-Christ. There is no use discussing that , that is Truth. Discussing is will not change it, it may make you doubt it in the end. However, holding to it, abiding in it, and proving it, this is the whole story.

That is why, when this Truth is presented to you, that you be very careful that you keep it locked up inside of you as a very sacred secret until you can demonstrate it. If you go around talking about it, discussing it, somebody is going to call your bluff and say: “Prove it.” Then you will have to be like the man who said: “Oh no, no, I teach the Truth but I do not heal.” Now, you know that can’t be, not any more than an airplane instructor can instruct if he can’t pilot. At least, you would not want him to instruct you if you felt he couldn’t pilot.

Truth is not subject to discussion. There are certain laws of Truth that have been laid down by the mystics who have been God-inspired or God-endowed. When you hear or read these Truths, you either know that it is Truth or you are not ready for it. If you are not ready for it, keep on searching. However, if you do feel the rightness of what you hear or what you read, keep it very sacred and very secret. Lock it up inside of yourself and practice it because it is all taking place here in your consciousness. Then, when you begin to witness the fruitage of it and someone comes to you and says: “What is Truth”, you can begin to explain what you, yourself, have learned and are demonstrating, however do not permit them to discuss it with you. Do not do that, I can assure you, they will prove to you that you are all wrong.

         There was a reason why the Master taught that you should not pray to be seen by man. When you pray, retire into the inner sanctuary of your own being and do your praying in there, and let  the evidence of your praying be outwardly manifested. “The Father that seeth in secret, rewardeth thee openly”. If you do all of your treating in secret, all of your praying in secret, the result will appear outwardly. Then, when you are called upon to explain or teach , you can. |However, when you do, be so well prepared within yourself, be so convinced, that you do not ever permit anyone to discuss it with you. Never, never! Not in all my years in this work have I ever permitted anyone to discuss Truth with me. I state it and there it has to be. Take it or leave it, but do not discuss it with me, do not argue it with me. I am not interested.  This is it, the way it has been revealed, and I can demonstrate it, but that is the end of it!

 

Bertus:

I (= human ego) must decrease so that I (= God) may increase.

========================================================

                                   F R A N C A I S

LA SILENCE & LA NATURE DU MAL & PAS DE DISCUSSION

Bertus: 

Cet enseignement est un enseignement de la silence, s’adresser en dedans de soi-même et en dedans de soi-même faire le contact avec la Source par la méditation et la prière, mais certainement PAS en discutant la Vérité.

Lizez:

(pris de la Website de Acropolis Books)

Qu'est-ce qu'une "Tape Class" (Séminair l'on écoute une des bandes de Joël)?

Une "Tape Class" se composent d'étudiants qui se sont réunis pour entendre une des conférences de Joël et de jouir la joie de  rencontrer  ceux du méme esprit. L'idée de base d'un tel Séminaire est d'ouvrir notre conscience à la «Vérité» et ainsi aider à développer un niveau plus profond de la Conscience Spirituelle. Comme cette prise de conscience s'approfondit, les étudiants sérieux expérienceront l'Harmonie Spirituelle »apparaissant en tant que>  l'harmonie matériale le  discorde matérial était apparent autrefois. C'est le "résultat naturel" de leur prise de conscience plus profonde de Dieu et est mentionné dans la Bible comme les choses ajoutées. «Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît." (Matthieu 6:33) - Ces séminaires commencent par une brève méditation. Après  que la bande ou le CD finit de se dérouler  il y a une autre méditation. Ceci conclut le séminaire. Puis, nous partons tranquillement le lieu de rencontre afin que ceux qui ont reçu quelque chose du séminaire puissent la mettre chez eux pour la contemplation tranquille et la méditation de la Vérité.

L'atmosphère de ces séminaires est un de la réflexion intérieure et de la méditation. Afin de préparer votre conscience pour une atmosphère de la Vérité, il est recommandé que juste avant d'assister à un séminaire vous passez un certain temps à lire quelconque oeuvre de Joël et vous contemplez et méditez sur la Vérité.

Bertus:

Comme vous voyez: Un séminaire n'est pas une partie de thé ou une réunion de discussion

-----------------------

Ci-dessous un fragment de la Lettre Mensuelle (anglaise) de November1992 dans lequel Joël s’étend sur ce sujet. Vous en trouverez également un autre principe de La Voie Infinie, c.á.d. : faire impersonelle mal. Des autres enseignements discutent largement la lutte entre le bien en le mal, la recherche d’un Pouvoir Divin pour conquérir le mal, etc. La Voie Infinie liquide ça en déclarant que le mal est impersonel, pas de pouvoir, une foi en deux pouvoirs. Tout pouvoir est de Dieu et la Création de Dieu est perfecte. C’est comme la lumière et l’obscurité. Où il y a la lumière l’obscurité simplement ne peut pas exister.

JOEL:

(pris de la Lettre Mensuelle - anglaise - de November 1992):

Ne soyez pas intéressé á l’opinion de quiconque. Je peux vous assurer qu’il n’y a rien á discuter concernant la Vérité. La discussion de la Vérité n’est qu’une perte du temps. Vous êtes le Christ, c’est tout. Si quelqu’un – qui que ce soit -  veut LA discuter avec vous, faites-lui rentrer chez lui-même et LA discuter avec lui-même. Ne perdez pas du temps.  

 

La Vérité est que tout le mal est impersonnel, c'est une croyance universelle dans deux puissances. C'est un méfait ou un anti-Christ universel. Il est inutile de le discuter, c’est la Vérité. La discussion  ne le changera pas, il pourrait vous faire LA douter à la fin. Toutefois, se tenant sur Elle, demeurant dans Elle et LA prouvant, c'est l'histoire entière.

 

 C'est pourquoi, quand cette Vérité vous est présentée, soyez  très prudent que vous LA maintenez fermé en dedans de vous comme  un secret très sacré jusqu'à ce que vous puissiez LA démontrer. Si vous circulez parlant d’ELLE, LA discutant, quelqu'un va appeler votre bluff et dire : "prouvez-LA." Alors vous devrez être comme l'homme qui a dit : "oH, non, j'enseigne la Vérité mais je ne guéris pas." Alors, vous savez que c’est impossible, pas plus qu'un instructeur d'avion peut instruire s'il ne sait pas piloter. Au moins, vous ne voudriez pas qu'il vous instruise si vous vous sentiez qu’il ne saurait pas piloter.

La Vérité n'est pas sujette à la discussion. Il y a certaines lois de la Vérité qui ont été établies par les mystiques qui -ont été Dieu-inspirés ou Dieu-dotés. Quand vous entendez ou lisez ces Vérités, vous l'un ou l'autre savez que c'est la Vérité ou vous n'êtes pas prêt pour ELLE. Si vous n'êtes pas prêt pour Elle, continuez à la recherche. Cependant, si vous sentez l'exactitude, la justesse de ce que vous entendez ou de ce que vous lisez, maintenez-le très sacrée et très secrète. Fermez-le à l'intérieur de vous-même et pratiquez-le parce qu'il a lieu dans votre conscience. Puis, quand vous commencez à être témoin de ses fruits et quelqu'un vient chez vous et dit: "qu’est-ce que c’est la Vérité", vous pouvez commencer à expliquer ce que vous avez appris vous-même et le démontrer; toutefois ne les permettez pas le discuter avec vous. Ne le faites pas; je peux vous assurer, ils prouveront à vous que vous en avez tort.

Il y avait une raison pour laquelle le Maître a enseigné qu’on  ne devrait pas prier pour être vu par l'homme. Quand on prie, il faut se retirer dans sa sanctuaire intérieure  et faire sa prière en dedans, et laisser l'évidence de sa prière se manifester á l’extérieur. " ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra".(Mat 6 :4) Si vous faites tout  votre traitement dans le secret, toute votre prière dans le secret, le résultat apparaîtra extérieurement. Puis, quand vous êtes invité pour expliquer ou enseigner, vous en êtes en même. Toutefois, quand vous le faites, soyez si bon disposé en dedans de vous-même, soyez ainsi convaincu, que vous ne permettez jamais n'importe qui le discuter avec vous. Jamais, jamais ! Pas en toutes mes années dans ce travail n’ai-je jamais permis à n'importe qui de discuter la Vérité avec moi. Je LA déclare, c’est tout. Acceptez-LA our rejetez-LA, mais ne LA discutez pas avec moi, Je ne suis pas intéressé. C'est la manière dont Elle s’est révelée et je peux LA démontrer, mais c’est tout!

Bertus: 

Il faut que je (= ego humain) se diminue et que JE (=-Dieu) s'augmente.

======================================================================================= 

                   D E U T S C H

STILLE & ART DES BOESES & KEINE DISKUSSION

BERTUS;

 

Dieser Unterricht eine Lehre der Stille, sich nach innen in sichselbst wenden und Kontakt machen mit der Quelle mittels der Meditation und des Gebets, aber ganz bestimmt NICHT ueber die Wahrheit diskussieren.

Lesen Sie:

(Aus der Website von Acropolis books):

Was ist eine Tape-Klasse?(Seminar wo man sich eine Tonband oder CD von Joel anhoert).

Ein Tape-Klasse besteht aus Studenten sie sich versammelt haben um sich einer der  Vorträge von Joel anzuhoeren und für die schiere Freude  Gleichgesinnten zu entgegnen. Die Grundidee einer Tape-Klasse ist, unser Bewusstsein zur "Wahrheit" zu öffnen und dadurch eine tiefere Ebene des Geistigen Bewusstseins zu entwicklen.Wenn sich dieses Bewusstsein vertieft, erleben ernsthafte Studenten Geistige Harmonie Die erscheint als "materiale harmonie", wo vorher Materiale Disharmonie scheinbar anwesend war. Dies ist die "natürliche Folge" ihres tieferen Bewusstsein von Gott und wird in der Bibel als die "hinzugefuegte Dinge" bezeichnet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügtwerden." (Matthäus 6,33) - Diese Tape-Klassen fangen an mit einer kurzen Meditation. Nachdem der Tonband oder CD abgespieltworden ist, wirdt eine weitere Meditation durchgeführt.. Damit ist dieTape- Klasse zu Ende. Dann verlassen wir ruhig den Ort der Begegnung, so dass diejenigen, die etwas von der Tape Klasse erhalten haben,  es mit nach Hause nehmen kann zur ruhigen Kontemplation und Meditation  der Wahrheit.

Die Atmosphäre dieser Tape-Klassen ist eine des inneren Einkehrs und Meditation. Um Ihr Bewusstsein für eine Atmosphäre der Wahrheit vorzubereiten, empfiehlt es sich, kurz bevor Sie ein Tape-Klasse besuchen, sich einige Zeit mit dem Lesen von Joels Werke zu beschaffen und die Wahrtheit zu kontemplatieren und Darueber zu  meditieren.

Bertus:

Wie Sie sehen ist ein Seminar keine Tee-Party oder ein Treffen zur Diskussion

------------------------------------------------------

Hierunten ein Fragment aus dem (Englishen) Monatsbrief November 1992 worin Joel dieses Thema ausfuehrlich eroertert. Darin finden Sie noch ein Prinzip des Der Unendliche Weg und zwar: das unpersoenlich machen des Boeses. Andere Lehrsaetze eroertern ausfuehrlich den Streit zwischen dem Gute und dem Boese, das Suchen einer Macht Gottes um das Boese zu besiegen. Der Unendliche Weg beseitigt dass weil sie unterrichtet dass das Boese unpersoenlich ist, keine Macht, keine Kraft ist, ein Glauben anzwei Machten. Jede Macht ist in/aus Gott und die Schoepfung Gottes ist perfekt.

 

JOEL

(Aus dem Englischen Monatsbrief November 1992):

Seien Sie nicht an die Meinung eines anderen interessiert. Ich kann Ihnen zusichern dass es nichts ueber die Wahrheit zu diskutieren gibt. Die Diskussion der Wahrheit ist eine vollkommene Zeitverschwendung weil est nichts zu diskutieren gibt. Sie sind den Christus und das ist alles. Falls jemand das mit Ihnen diskutieren moechte, lass ihm nach Hause gehen und mit sichselber diskutieren. Verschwenden Sie keine Zeit.

 

Die Wahrheit ist, daß das ganze Boese unpersönlich ist, es ist ein Universalglaube an zwei Machten. Es ist eine Universal Verfehlung oder ein Antichrist. Es ist nutzlos die Wahrheit zu diskutieren. Das ist die Wahrheit. Ueber die Wahrheit diskutieren wirdt Dieselbe nicht aendern, im Ende kann es Sie Zweifel bilden. Jedoch an die Wahrheit festhalten, in der Wahrheit bleiben und Sie beweisen,  das ist  die ganze Geschichte.

 

Wenn daher diese Wahrheit Ihnen praesentiert wird, muessen Sie sehr darauf achten, das Sie Dieselbe innerhalb von Ihnen verriegelen als ein sehr heiliges Geheimnis bis Sie Dieselbe demonstrierenkönnen. Falls Sie umhergehen und über Dieselbe sprechen, Sie diskutieren,, wird jemand IhreTäuschung benennen und sagen: "prüfen Sie es." Dann müssen Sie wie der Mann sein, der sagte: "OH- Nein,.,  ich  unterrichte zwar die Wahrheit, aber ich heile nicht."  Sie wissen das solches nicht sein kann, evensowenig als ein Flugzeugausbilder unterrichten kann, wenn er nicht steuern kann. Mindestens würden Sie ihn nicht  wünschen Ihnen zu unterrichten, wenn Sie spueren, daß er nicht steuern könnte.

 

Die Wahrheit ist nicht der  Diskussion abhaengig. Es gibt bestimmte Gesetze der Wahrheit, die von den Mystikern niedergelegt worden sind, die Gott-angespornt  oder Gott-ausgestattet worden sind. Wenn Sie diese Wahrheiten hören oder lesen, wissen Sie entweder daß es Wahrheit ist oder Sie sind nicht zu Ihr fertig.  Wenn Sie nicht zur Wahrheit  fertig sind, bleiben Sie dann suchen. Jedoch, wenn Sie der Richtigkeit spueren von was Sie hören oder von was Sie lesen, halten Sie es sehr heilig und sehr geheim. Verriegeln Sie es innerhalb von Ihnen und setzen Sie es in die Praxis um, weil es ganz hier in Ihrem Bewußtsein stattfindet. Dann,  wenn Sie anfangen, die Fruechte davon zu bezeugen  und jemand zu Ihnen kommt und sagt: "Was  ist die Wahrheit?",  können Sie anfangen zu erklären was Sie, Selber, gelernt haben und demonstrieren, gleichwohl Sie nicht gestehen es mit Ihnen zu diskutieren. Tun Sie so etwas nicht;  ich kann Ihnen versichern, dass  sie Ihnen beweisen werden dass Sie falsch, auf dem Holzweg sind.

 

Es gab einen Grund, warum der Meister unterrichtete, daß Sie nicht beten sollten, um vom Mensch gesehen zu werden. Wenn Sie beten, ziehen Sie Sich dann zurueck ins Innere Ihres Wesens und beten Sie dort, und lassen Sie den Beweis Ihres Gebets veroeffentlich werden. "dein Vater, der in das Verborgene siehet, wird dir’s vergelten (Mat 6:4). Wenn Sie Ihr Behandeln im Geheimnis tun, Ihr Beten imGeheimnis tun, erscheint das Resultat nach außen. Dann,  wenn  Sie gebeten werden, um zu erklären oder zu unterrichten, koennen Sie das. Jedoch,  wenn Sie das tun, seien Sie gut vorbereitet innerhalb von Sichselbst,  seien Sie  überzeugt, sodaß Sie niemand gestatten es mit Ihnen zu diskutieren. Nie nie! Nicht in allen meinen Jahren in dieser Arbeit habe ich jemand gestattet die Wahrheit mit mir zu diskutieren. Ich erklaere Sie und daß  ist es.. Akzeptieren  Sie  es  oder lehnen Sie es ab, aber diskutieren Sie es nicht mit mir, argumentieren Sienicht mit mir. Ich bin nicht  daran interessiert. Dieses ist es, der Weg ist offenbart worden, und ich kann es demonstrieren, aber das ist das Ende davon!

BERTUS:

Ich (= das menschliche ego) soll geringer werden und das ICH (= Gott) soll Sich vermehren.

 

                                  

=========================================================================================

                                                ESPAÑOL

 

BERTUS: 

 

EL SILENCIO…LA NATURALEZA DEL MAL – SIN NINGUNA DISCUSIÓN

 

Esta Enseñanza es una Enseñanza sobre el silencio, profundice en su interior hasta hacer contacto con la Fuente a través de la meditación  y la oración, pero teniendo muy en cuenta que la Verdad NO se discute.

Lea eso de la Pàgina Internet de Acropolis Books:

¿Qué es una  "Tape-Class" (clase en la que se escucha a una de las grabaciones de Joel)?

Una clase de cinta consiste de estudiantes que se reúnen para oír una de las conferencias de Joel y por el simple placer de reunirse con personas de ideas afines. La idea básica de una clase de cinta es abrir nuestra conciencia a la "Verdad" y e ese modo ayudar a desarrollar un nivel más profundo de la Conciencia Espiritual. Cuando esta conciencia se profundiza, los estudiantes serios experimentan Armonía Espiritual "que aparece como la" armonía  material" cuando la discordia material fue una vez que son obvias. Este es el "resultado  natural" de su conciencia más profunda de Dios y es mencionado en la Biblia como las cosas añadidas. "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas a  usted." (Mateo 06:33) - Las clases comienzan con una breve meditación. Después se juega la cinta o el CD se lleva a una otra meditación. Con esto concluye la clase. Luego tranquilamente dejamos el lugar de encuentro para que los que han recibido algo de la clase de cinta puede llevar a casa para la contemplación silenciosa y la meditación de la Verdad.

La atmósfera de estas clases es uno de reflexión interna y la meditación. Con el fin de preparar  su conciencia por un ambientede la Verdad, se recomienda que sólo antes de asistir a una clase de cinta, de pasar algún tiempo leyendo la obras de Joel, contemplar y meditar  la Verdad.

Bertus:

Como puede ver: una clase de cinta no es una fiesta de té o una reunión para la discusión

--------------------------

Abajo un fragmento de la carta mensual (inglesa) del mes de Noviembre de 1992 en la que Joel trata sobre este tema. Usted encontrará también otro de los principios únicos del Camino Infinito: El error es impersonal. En otra Enseñanza se explaya largamente sobre el tema: “La batalla sobre el bien y el mal” invocando la Fuerza de Dios para vencer el mal … En el Camino Infinito esto es un hecho.

El Camino Infinito dice que el mal es impersonal; no hay poder o creencia en dos poderes. Todo el Poder es de Dios y la Creación de Dios es perfecta. Es como la luz y la oscuridad. Donde hay luz, evidentemente no puede existir la oscuridad.

 

JOEL:

 

No esté interesado en la opinión de cualquier persona. Puedo asegurarle que no hay nada que discutir sobre la Verdad. Discutir sobre Ella es una total perdida de tiempo porque no hay nada que pueda ser discutido.

Usted es el Cristo y eso es todo. Si alguno quiere discutirlo con usted, déjelo ir a casa y que lo discuta consigo mismos. No pierda tiempo.

 

La Verdad es que todo el mal es impersonal. El mal es una creencia universal en dos poderes, es una influencia errónea o el anticristo. No hay discusión alguna en eso, es la Verdad. Discutiendo sobre el tema no lo cambiará, lo que finalmente podrá es hacerle dudar, no obstante usted lo sostenga, lo defienda y lo justifique, esa es toda la historia.

 

Esto porque, cuando la Verdad se le presente, tenga usted mucho cuidado de mantenerla oculta en su interior como un secreto muy sagrado hasta que pueda demostrarla. Si en cambio conversa o discute sobre Ella, algunos lo catalogarán de hacer alarde de su saber y le dirán  “Pruébelo”. Entonces usted será como el hombre que dijo: ¡Oh! no, no, yo enseño la verdad pero no curo.”

Por lo tanto, usted ahora sabe que no puede ser, no más de lo que puede enseñar un instructor de aviones que no sabe pilotar. Por lo menos usted no quisiera que una persona así lo instruyera si percibiera esa falencia.

 

La Verdad no está sometida a discusión. Hay ciertas leyes de la Verdad que han sido transmitidas por los místicos inspirados o dotados por Dios. Cuando usted escuche o lea estas Verdades, usted sabrá que es la Verdad o no estará predispuesto para Ella. Si así fuera, tendrá  que continuar buscando. Si en cambio usted siente esa certeza de lo que oye o de lo que lee, considérela sagrada y manténgala en secreto. Ocúltela en su interior y practíquela, porque está ocurriendo todo allí, en su conciencia. Por eso, cuando usted comience a dar sus frutos y alguien viene y le dice:  ¿Qué es la Verdad? Entonces, podrá  explicar lo que usted mismo ha aprendido y está demostrando. No obstante, no  permita que  lo discutan con usted. No lo haga; puedo asegurarle que ellos pueden probarle que usted está totalmente equivocado.

 

Había una razón por la cual el Señor enseñó que usted no debe orar para ser visto por los hombres. Cuando usted ore retírese en el santuario interno de su propio ser, dirija su ruego al interior y permita que la evidencia de su ruego se manifieste          al exterior. ”Tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa.”              (Mat 6:4)

 Si usted hace todo su tratamiento en secreto, todos sus ruegos en secreto, el resultado aparecerá al exterior. Entonces, cuando lo inviten para explicar o para enseñar, usted podrá. No obstante, si lo hace, estará tan bien preparado dentro de sí, tan bien convencido, que no permitirá que cualquier persona lo discuta con usted. ¡Nunca, nunca! No, durante todos mis años en este trabajo jamás he permitido que alguien discuta la Verdad conmigo. Explico la Verdad y es todo…Tómela o déjela, pero no lo discuta conmigo, no lo argumente conmigo. No estoy interesado. Este es el camino que ha sido revelado y puedo demostrarlo,

pero eso es su final.

 

BERTUS:

yo (= ego humano) disminuya de modo que YO (=Dios) puede aumentar.