DE KORAN

auteur: Max de Hes.   Augustus 1998

 

Naar het begin van het artikel       en      Naar andere artikelen

 

 

atheist,communisme,de koran,de vrouw,fascisme,god,godsdienst,godsvrezenden,heilige geest,

het hiernamaals,islamieten,islamitisch erfrecht,joden,koranonderzoek,lijfstraffen,moslim,moslimfundamentalisme,

reincarnatie,rushdie,vervolging,vrijdenkers.

 

Naar de startpagina

 

 

 

Help mee om deze site te promoten. Vertel het uw…!

(Adres luidt: http://home.planet.nl/~rwvanes )

 

 

Naar artikelen: Het toenemend belang van het Atheïsme ; Geen God wat dan ; Godsdienst en Geloof ; Evolutie of Creatie ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; God bestaat niet ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheïsme ; De verdedigers van de Godsdienst ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ;  Ongewenst atheïsme- zie afl. 32 ;  Een grens te ver (Israël) ; Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Hoe zit het nou met god ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld ..? zie no. 27 ;  Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..?  ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61 : De Islam ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; De heilige wet-De Sjari’a ; Burqa, volg bladwijzer ; Kunnen moslims zich invoegen in de Moderne cultuur..? – aflevering no. 37 ; Is er dan toch een GOD ..! hoe zit dat..? ; Briewisseling- Geweld- Godsdienst- Geloof ; Moslims ; kunnen moslims zich invoegen in de moderne cultuur..? Een ernstige en grote denkfout..!-zie nr 37. ; Kan alles maar..!-zie bladwijzers ; Islam’s succes ;

 

 

 

 

 

 

DE KORAN

 

Bladwijzers: Profeten-1  Profeten-2     

 

Naar artikelen: Het toenemend belang van het Atheïsme ; Geen God wat dan ; Godsdienst en Geloof ; Evolutie of Creatie ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; God bestaat niet ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheïsme ; De verdedigers van de Godsdienst ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ;  Ongewenst atheïsme- zie afl. 32 ;  Een grens te ver (Israël) ; Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Hoe zit het nou met god ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld ..? zie no. 27 ;  Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..?  ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61 : De Islam ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; De heilige wet-De Sjari’a ; Burqa, volg bladwijzer ; Kunnen moslims zich invoegen in de Moderne cultuur..? – aflevering no. 37 ; Is er dan toch een GOD ..! hoe zit dat..? ; Briewisseling- Geweld- Godsdienst- Geloof ; Moslims ; kunnen moslims zich invoegen in de moderne cultuur..? Een ernstige en grote denkfout..!-zie nr 37. ; Kan alles maar..!-zie bladwijzers ; Islam’s succes ;

 

 

Naar de startpagina

 

 

 

Tijdens en na bestudering van De Koran kan de lezer maar tot één conclusie komen:

Het boek zet bij voortduring aan tot discriminatie en onderdrukking van de vrouw en roept op tot vervolging en vernietiging van zowel polytheïsten als ongelovigen. Het boek dient daarom op grond van nationale wetgeving te worden verboden.

 

INLEIDING

 

Zoals een orkaan over een continent raast, zo verplaatst zich moslimfundamentalisme en moslimterrorisme over N. Afrika, 't Midden Oosten naar Z.O. Azië en dicteren Islamieten volgens de Koran de wet in landen als Soedan, Iran en Afghanistan.

 

Zijn zulke uitingen van fanatisme, moordzucht en onderdrukking het gevolg van het charisma van een enkele leider of ligt hieraan de structuur van De Koran en navenant van de Islam als godsdienst ten grondslag? In het hier gepresenteerde verslag krijgt de lezer antwoord op deze vragen.

 

 

DE KORAN EEN LIEFLIJKE ROMAN ?

Profeten-1  Profeten-2

 

NEEN !

 

Slechts de eerste bladzijden van De Koran wekken de indruk dat we met een normale geloofsbelijdenis van doen hebben. Op pagina 8 van de Koran “(1) De Opening”, lezen we in vette grote letters dat gelovigen op wie geen toorn rust en die niet dwalen, God dienen en om hulp vragen. Op pagina 10 (2) De Koe staat, ook in kapitalen, dat de Godsvrezenden hun (kerkelijke) plichten vervullen en in het hiernamaals geloven. Ik vermoed dat de meeste mensen hier te lande niet verder lezen dan deze enigszins neutrale bladzijden. Voor de rest in de Koran met uiterst zuinige kleine lettertjes gedrukt. Als roman is de Koran mislukt: de stijl is abominabel en erbarmelijk; er wordt voortdurend uit het oude testament geciteerd waarbij de originele tekst verminkt werd overgenomen. De volgorde in de tijd is een aanfluiting: profeten zoals Mozes, Abraham, Noach en Jezus, die in verschillende perioden zouden hebben geleefd, komen bij herhaling in één strofe voor. De Koran gaat mank aan honderden malen herhaling van de tekst in bijna steeds dezelfde woorden. In de Koran wordt alleen de geschiedenis van Joseph in Egypte nog enigszins redelijk uit het Oude testament overgenomen in twee pagina's tekst. Voor de rest is de Koran ongenietbare lectuur die overigens alleen maar handelt over:


a.  De gelovige wordt erop gewezen zijn kerkelijke plichten te vervullen.

b. De gelovige wordt voortdurend een rookworst voorgehouden: als je maar je plichten vervult dan stroomt er vers water in je wadi, is je gras groen en groeien gods vruchten aan de bomen op je land. Het geloof wordt expliciet beloond.

c. De vrouw wordt gediscrimineerd.

d. De meergodendienaar wordt met de dood bedreigd.

e  De ongelovige wordt met de dood bedreigd.

Profeten-1  Profeten-2

 

ONGELOVIGEN WORDEN IN DE KORAN ZWAAR GEDISCRIMINEERD.

 

Al in de tweede alinea van De Koran op pagina 12 staat onverbloemd:  “zij die ongelovig zijn, ....., voor hen is er een geweldige bestraffing(1)”. Ik schrok, vroeg me af: hè, waarom is er voor ongelovigen deze geweldige dreiging? Iedereen is toch zeker vrij om al of niet te geloven? Je gelooft of je gelooft niet. De bijbelvasten of koranvasten die in sprookjes geloven leggen wij, vrijdenkers/atheïsten, toch ook geen strobreed in de weg? De tweede alinea eindigt dat "De ongelovigen voor hun leugens een pijnlijke bestraffing krijgen(2)”. Ik las door, ging spoedig “turven” en kwam zo op maar liefst, lezer schrik nu niet,

VIER-HONDERD-VIJF-ENZEVENTIG

ZEER WRAAKZUCHTIGE ZINSNEDEN IN DE KORAN.                          

 

In veel van zulke zinnen wordt stemming tegen ongelovigen gekweekt; de lezer in De Koran wordt opgewekt om ongelovigen te haten, vervolgen, zelfs om hen te vernietigen. De teneur van de Koran is vreselijk (ik haal slechts een paar voorbeelden aan):  “als men tot hen (de ongelovigen) zegt: “Brengt geen verderf op aarde” zeggen zij: “wij scheppen slechts orde”.  “Toch zijn zij (de ongelovigen) het die verderf brengen, maar zij beseffen het niet(3)”. Er wordt ook vreselijke taal gebezigd: “hem (de ongelovige) wacht de hel en hem wordt etterwater te drinken gegeven, dat hij opslurpt maar bijna niet kan doorslikken. En de dood komt van alle kanten tot hem, maar hij sterft niet en hem wacht een harde bestraffing(4)”.  Verderop: “De hel waarin zij (de ongelovigen) zullen braden. Dat is pas een slechte rustplaats! Zo is het. Laten zij het maar proeven: gloeiend water en etter en andere, gelijksoortige dingen(5)”.

 

 

DE KORAN GEEFT VEEL REGELS OM NA TE STREVEN EN DISCRIMINEERT.

 

De Koran geeft over veel geloofszaken en wereldlijke zaken uitsluitsel. Zo wordt REINCARNATIE beschreven met:

“Hoe zouden jullie niet in God geloven? Jullie waren toch dood en Hij heeft jullie leven gegeven(6)”. Joden en christenen die in God geloven en die deugdelijk handelen(7) worden door de Koran gedoogd. In de Koran wordt zeer weinig over christenen geschreven. Het boek baseert zich vooral op het oude testament. In de Koran wordt daarentegen zeer vaak over de Israëlieten geschreven; de lezer kan echter de indruk krijgen dat alleen erkende profeten door de Koran worden gedoogd. In de stukjes tekst, zgn. verzen, die naar Noach refereren bij voorbeeld, zijn diegenen die niet meegingen ( resp. geen boot hadden gebouwd) de ongelovigen. Ongelovigen dus die eeuwig in de hel branden.

 

De lezer in de Koran zou kunnen concluderen dat Israëlieten en christenen worden gedoogd mits zij de Koran accepteren. Oude Testament en de overgang naar het Nieuwe Testament, i.c. Maria, de Heilige Geest en Jezus, zijn en blijven de basis van de Koran, doorweven van typische Islamitische zinnen (verzen). Wij merken op dat de Joden en de christenen heel wel in staat zijn om zelf voor hun belangen op te komen indien zij zouden twijfelen aan de goede bedoelingen van, in en door de Koran.


-   Het bekende “Oog om oog, tand om tand” treffen we o.a. aan bij: “jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vergelden bij doodslag: “een vrije voor een vrije, een slaaf voor een slaaf en een vrouw voor een vrouw(8)”.

-   Polytheisten worden in de Koran precies zo slecht bejegend als atheïsten. Een enkele maal gloort er een klein sprankje hoop voor polytheïsten: “trouwt niet met veelgodendienaressen, zolang zij niet gelovig zijn geworden, ....(9)”. Veel Hindoes zijn polytheïst, ook zij zijn heel goed in staat om de Koran op de juiste merites te beoordelen en zo nodig stappen ertegen te ondernemen.

-   De zin “In de godsdienst is geen dwang (10)”, is in schril contrast met de zeer vele aanmatigende sterk antiatheïstische frasen. Godsdienst geen dwang? In Afghanistan worden de mannen de moskee ingeknuppeld om daar te bidden!

-   Discriminatie van de vrouw wordt ook klip en klaar in de Koran geponeerd.” En roept twee getuigen op uit het midden van jullie mannen. En als er geen twee mannen zijn, dan een man en twee vrouwen uit hen die jullie als getuigen aanvaarden, zodat als één van haar beiden zich vergist, de andere haar eraan kan herinneren (11)”.

-   Met polygamie, toegestaan voor mannen maar niet voor vrouwen (de vrouw mag niet meerdere mannen huwen) verwijzen we naar: “En als jullie vrezen ten aanzien van de wezen niet juist te handelen, trouwt dan met zoveel vrouwen als jullie goeddunkt, twee, drie of vier(12)”. Hier is dus de vrouw slechts een kwart man waard.

-   Ook in het erfrecht wordt de vrouw zwaar gediscrimineerd en is een halve man waard of minder. Volgens het Islamitisch erfrecht is namelijk het erfdeel van de zoon 2x dat van de dochter(13). Er zullen lezers zijn die denken: “ach, dat staat in de Koran, er staat zoveel in allerlei boeken, wie houdt zich nu aan zo'n rare erfrechtregel?”. In een land als Marokko geldt het Islamitisch erfrecht(14) en dit heeft zelfs hier in Nederland consequenties omdat voor de Marokkanen in ons land dit vrouwonvriendelijke erfrecht geldig zou zijn. Ons gelijkheidsbeginsel verzet zich echter terecht tegen het feit dat de zoon tweemaal het erfdeel van de dochter krijgt en dat zelfs een weduwe onterfd kan worden als zij geen moslim is!

-   Rutten, rechtskundige op deze materie gepromoveerd, waarschuwt dat onze rechters hierdoor in conflictsituaties kunnen geraken indien niet expliciet wordt uitgesproken dat ons erfrecht boven het Marokkaanse prevaleert. Dat wij in ons gezapige landje, waar alles gedoogd wordt, zeker als het onder een goddelijke paraplu wordt gelanceerd, ons eigen rechtssysteem boven dat van de Koran zouden durven stellen? De actiegroepen om het tegendeel erdoor te drukken staan natuurlijk al klaar.

-   “De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de één boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt(15)”.

-   Er zijn Nederlandse vrouwen vrijwillig (?) tot de Islam overgegaan, hebben zij de Koran wel gelezen en hebben zij de betekenis en het gevaar ervan doorgrond?

-        De kleding voorschriften(16) voor de vrouw en de regels aangaande het gesluierd (17) buitenshuis vertoeven zijn ook in de Koran gegeven.

-        Profeten-1  Profeten-2

 

LIJFSTRAFFEN.

 

“En de dief en de dievegge, houwt hun de hand af ter vergelding voor wat zij gedaan hebben, als een afschrikwekkend voorbeeld van God. God is machtig en wijs(18)”.

Opmerking: maar God is kennelijk niet vergevensgezind.

 

CONCLUSIES.

 

1. De Koran is een kwalijk boek omdat de atheïsten, de polytheïsten en vrouwen als groepen worden gediscrimineerd en lijfstraffen en het  “oog om oog”-principe worden geponeerd.

2. De intentie van de Koran is het kweken van stemming tegen ongelovigen (atheïsten) en op te roepen dezen te vernietigen.

3. Omdat er geen redenen zijn om groepen zoals: vrouwen, polytheïsten en atheïsten te discrimineren zou het boek verboden dienen te worden.

4. Dat de dreiging van de Koran de werkelijkheid insluit, leert ons de vervolging van diegenen die maar enigszins afwijken van de Koran zoals de schrijver Rushdie en de Egyptische schriftgeleerden Farag Foda en Abu Zeid. Het doodvonnis over Farag Foda is in 1992 voltrokken door moslimextremisten. Overigens zien we in veel moslimlanden momenteel ook tot welke afgrijselijke onderdrukking de Koran kan leiden als kwaadwilligen ervan gebruik maken door recht te spreken volgens de Koran.

 

AANBEVELINGEN.

 

1. Vanwege de vrouwonvriendelijke taal en het oproepen polytheïsten en atheïsten te vernietigen, zou het OM stappen moeten nemen om hen die de Koran verspreiden c.q. prediken of voordragen, voor het gerecht te dagen. Het OM kan hierbij gebruik maken van hetgeen in het Wetboek van Strafrecht staat in het Tweede Boek Misdrijven, titel V “Misdrijven tegen de openbare orde”, onder artikel 137 (19). “Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij GESCHRIFT of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, Godsdienst of LEVENSOVERTUIGING..., wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie”.

2 Waakzaamheid blijft geboden. Het vreselijke lot dat de gewone mens, “de man en vrouw in de straat”, te wachten staat als als de macht in handen komt van despoten die “recht spreken volgens de Koran” is toch bekend via de media. Het Westen moet een  les leren van hetgeen wij nu weten.

3. Uiteraard is ook waakzaamheid geboden voor alle andere vormen van despotisme.

 

Waartoe o.a. fascisme, communisme, hindoeïsme (kastensysteem) en christelijk fanatisme / katholiek fanatisme kan leiden mogen we niet vergeten.

 

Noten:

 

1. De Koran pag. 12, 2 De Koe (6).

2. Idem (10).

3. Idem, (11) en (12).

4. De Koran, 14 ibrahiem (16) en (17), pag.176

5. De Koran, 38 Saad, (56), (57) en (58), pag.311.

6. De Koran, 2 De Koe (28), pag. 13.

7. De Koran, 2 De Koe (62), pag. 16.

8. De Koran, 2 De Koe (178), pag. 27.

9. De Koran, 2 De Koe (221), pag. 32.

10. De Koran, 2 De Koe (256), pag. 36.

11. De Koran, 2 De Koe (282), pag. 40.

12. De Koran, 4 De vrouwen (3), pag. 58.

13. De Koran, 4 De vrouwen (11), pag. 58.

14. B. Groenendijk: “Marokkaans erfrecht dreigt probleem te worden”, AD d.d. 18-09-1997.

15. De Koran, 4 De vrouwen (34), pag. 62.

16. De Koran, 24 Het licht (30), (31), pag. 240.

17. De Koran, De Partijen (59), pag. 290.

18. De Koran, 5 De Tafel (38), pag. 81.

19. Vermande verzameling Nederlandse Wetgeving, 97/98, ISBN 90-5459-6. Pagina 547 art. 137c.

 

Bovenstaande tekst is geschreven voor DE Vrije Gedachte, tijdschrift van de vrijdenkersvereniging  DE VRIJE GEDACHTE - augustus 1998, no. 287               

auteur: Max de Hes

 

 

Naar artikelen: Het toenemend belang van het Atheïsme ; Geen God wat dan ; Godsdienst en Geloof ; Evolutie of Creatie ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; God bestaat niet ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheïsme ; De verdedigers van de Godsdienst ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ;  Ongewenst atheïsme- zie afl. 32 ;  Een grens te ver (Israël) ; Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Hoe zit het nou met god ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld ..? zie no. 27 ;  Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..?  ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61 : De Islam ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; De heilige wet-De Sjari’a ; Burqa, volg bladwijzer ; Kunnen moslims zich invoegen in de Moderne cultuur..? – aflevering no. 37 ; Is er dan toch een GOD ..! hoe zit dat..? ; Briewisseling- Geweld- Godsdienst- Geloof ; Moslims ; kunnen moslims zich invoegen in de moderne cultuur..? Een ernstige en grote denkfout..!-zie nr 37. ; Kan alles maar..!-zie bladwijzers ; Islam’s succes ;

 

 

Naar de startpagina

 

Bovenkant document

 

website analysis
online hit counter