Salomons ... about Specialized Kinesiology's

Sharpen your senses [Scherp je zintuigen]


Sharpen your senses .. [Scherp je zintuigen]

Sharpen your senses and
your client will be grateful.

I learned and practized Specialized Kinesiology in different formats. Formats such as Touch for Health, Edu-Kinesiology, Bio-Kinesiology, Three in One Concepts and Applied Physiology. This was taught using procedures. This was good at the beginning. 

Practicing through procedures does help one to understand the steps to be taken. And to some degree these procedures get the job done by correcting the problem. But there is more behind the horizon. 

Scherp je gewaarwordingen en
je cliŽnt is je dankbaar.

Ik heb Gespecialiseerde Kinesiologie in verschillende vormen geleerd en geoefend. Vormen zoals: Touch for Health, Edu-Kinesiologie, Bio-kinesiologie, Three in One Concepts en Applied Physiology. Dit werd voorgeschoteld in de vorm van procedures. Dit was goed om het vak te leren.

Leren door het volgen van procedures is goed om inzicht te krijgen in de mogelijke stappen. En tot op zekere hoogte krijgen deze procedures de correctie ook voor elkaar. Maar er is meer dan het oog kan zien.

The sum and its parts .. [Het geheel en de delen]

The whole is more than the sum of its parts.
You know it. Body/mind/spirit work as a whole.


Imagine what it is like when energy gets stuck in body/mind/spirit of the client. Through sharpening your senses you can become aware of the energy problem and sense its relationships within body/mind/spirit.

Het geheel is meer dan de som van de delen.
Jij weet het. Lichaam geest ziel werken als een geheel.

Stel je eens voor hoe het aanvoelt als energie vastloopt in Lichaam geest ziel van de client. Door verfijning van je zintuigen kun je je gewaarworden van de energieproblemen en de relaties in het Lichaam geest ziel voelen.

Sense it .. [Gewaar worden]

You must ... learn to feel the flow of energy inside the client [or not].

You can do it. You will sense it.

In doing so - you making it your way too - you will realize after some time that rules are really guidelines and you can give more appropriate solutions to the problem.


Now, you have the ability to check what is really bothering your client. Sensing what spot is related to the problem! Sensing what emotion is holding her back!

Je moet ... leren aan te voelen hoe de energie bij de cliŽnt stroomt [of niet].

Je kunt het. Je zult het gewaarworden.

Als je dit doet en je maakt het je ook eigen, dan zul je je na een tijdje realiseren dat regels echt alleen richtlijnen zijn en dat je nu meer toegespitste oplossingen kunt aanbieden.

Nu heb je de mogelijkheid om na te gaan wat de cliŽnt echt mankeert. Je voelt aan welke plek werkelijk met het probleem in verbinding staat. Je voelt aan welke emotie haar dwarszit.

The Experience .. [De ervaring]

You will find that - practicing kinesiology this way - kinesiology can be quite an experience.
This ability of tracking energy problems will give you a clue about what is happening inside the client.

This experience reaches beyond any procedure followed.

You can validate your awareness by checking it with your client by asking if your findings are recognizable.

Being a practitioner you also have the ability to test the impact on Body Mind Spirit through muscle monitoring/muscle testing.

These experiences make you want more and more.

And what is in it for your client?

Your client will embrace these experiences for at the root of change lies the change in perception.

Je zult merken dat - als je kinesiologie op deze wijze beoefent - kinesiologie een grandioze ervaring kan zijn. Deze vaardigheid om energieproblemen te kunnen aanvoelen, geeft je aanwijzingen over wat er in de cliŽnt speelt.

Deze ervaring gaat ver boven welke gevolgde procedure ook.

Je kunt deze gewaarwordingen bij je cliŽnt controleren door te vragen of deze gewaarwordingen herkenbaar zijn.

Als practitioner ben je ook in staat het effect op Lichaam Geest Ziel via spiertesten/muscle monitoring te verifiŽren.

Deze gewaarwordingen maken dat je het vaker en vaker wilt ervaren.

En de cliŽnt?

De cliŽnt vaart er wel bij omdat aan de basis van een verandering een verandering in waarneming ligt.

... Question/Comment/Contact [Vraag/Opmerking/Contact] ...

© orthokin.nl, may 2010