Salomons ... about Specialized Kinesiology's

In dialoque with the body [In dialoog met het lichaam]


In dialogue with the body .. [In dialoog met het lichaam]

Only those who have experienced can tell the story.

Long ago I stopped being a advocate for the cause. Now a days I tell about muscle testing only to those who ask for information about Specialized Kinesiology.

Muscle testing is the biofeedback mechanism Specialized Kinesiology uses to go in dialogue with the body mind spirit connection.

 • Experience the session before you judge.
 • Have the benefits of the experience.
Every session is a journey, for it is your body mind spirit that gets the chance to go in dialogue through muscle testing.

Alleen zij die het hebben ervaren hebben recht van spreken.

Het is lang geleden dat ik gestopt ben met het verdedigen van het doel. Tegenwoordig vertel ik alleen maar over spiertesten aan diegenen die informatie vragen over Gespecialiseerde Kinesiologie.

Spiertesten is het biofeedback mechanisme dat Gespecialiseerde Kinesiologie gebruikt om in dialoog te gaan met de lichaam geest ziel connectie.

 • Ervaar zelf eerst een sessie.
 • Ervaar zelf de voordelen van een sessie.
Elke sessie is een reis, omdat jouw lichaam geest ziel de kans krijgt om in dialoog te gaan via spiertestem/

Finding the unbalance .. [Het vinden van de onbalans]

First of all the testperson has to be in the right state of mind. This will be done by letting the testperson think of his/her problem and most of the time this is not necessary at all because the testperson is already preoccupied with the problem.

The next step is to find the problemspot. This is done with the bodyscan. Go with one hand over the body and check the result using the muscle monitor. At the weekest spot the muscle monitor will give a indicatorchange.

Now you will have to find out in what working area the problem lies.

 • Chemical
 • Structural
 • Emotional
 • Energetic
This is also done on based on the indicatorchange of the muscle monitor.

The correction to be use will be in one of these categories.

Allereerst moet de testpersoon in de juiste staat van bewustzijn zijn. Dit wordt verkregen door de persoon aan zijn probleem te laten denken en meestal is dit niet nodig omdat de testpersoon zo wie zo al bezig is met het probleem.

De volgende stap is het vinden van de plek van het probleem. Dit doe je met een bodyscan. Je gaat met je hand over het lichaam en controleert het resultaat met behulp van de spiertest.
Op de zwakste plek zal de spiertest een indicatieverandering geven.

Het is nu zaak om uit te zoeken in welk werkgebied het probleem zich voordoet.

 • Chemisch
 • Structuur
 • Emotie
 • Energetisch
Ook dit wordt gedaan op basis van een indicatieverandering van de spiertest.

De correctie die zal worden aangeboden, bevindt zich veelal in een van deze gebieden.

The goal .. [Het doel]

It always is the goal to ...

 • get in dialog with body/mind/spirit and ...
 • bring back the person in a state wherein he produces a good muscle monitor. A state of homeostasis.
Whatever muscle we use as an indicator muscle !

Het is altijd het doel om ...

 • in dialoog te gaan met lichaam/geest/ziel en ...
 • de persoon terug te brengen in een bewustzijnstoestand waarin de spiertest goed reageert. Een toestand van homeostase.
Welke spier we daar ook voor gebruiken als indicatiespier !

Something for you? .. [iets voor jou?]

OK, but is this what you want? Everybody coming to me is looking. Looking for a method to get rid of pain, fear and fear of pain.

I know out of my own experience how happy one must feel himself and grateful to not experience pain, fear or fear of pain. As a healthy person you are easily to forget that.

I proclaim no panacea, I do offer the possibility to clear yourself. I tend to accomplish this by listening to body mind spirit using Muscle Monitoring and in doing so give body mind spirit that kind of homeostasis the Self wants.

The corrections / interventions I perform are pressure point holding / massage and other forms of stress release.

And I normally take 1 to 1.5 hours to accomplish this (max 2 hours) and possibly more sessions.

What I do cuts wood and is worth your time, whether you experience it or not.

How do I know this? Because I mastered Muscle Monitoring!

Alles mooi en aardig maar is dit wat jij zoekt? Iedereen die bij mij komt is zoekende. Zoekende naar een methode om van pijn, angst, en angst voor pijn af te komen.

Ik weet uit eigen ervaring hoe gelukkig je je moet voelen en dankbaar als je geen pijn, angst of angst voor pijn hoeft te ervaren. Als gezond persoon sta je daar te weinig bij stil.

Je krijgt geen panacee, je krijgt wel de mogelijkheid om weer met jezelf in het reine te komen. Dat doe ik door te luisteren naar lichaam geest ziel met behulp van Spiertesten en zodoende je lichaam geest ziel in een door Zelf gewenste vorm van homeostase te brengen.

De correcties / interventies zijn drukpunten vasthouden / masseren en andere vormen van stress release.

En ik neem er normaal 1 tot 1,5 uur voor (maximaal 2 uur) om dat te realiseren en mogelijk meerdere sessies.

Wat ik doe heeft betekenis en jouw tijd alleszins waard, of je het zo ervaart of niet.

Hoe weet ik dit? Omdat ik spiertesten de baas ben!

... Question/Comment/Contact [Vraag/Opmerking/Contact] ...

© orthokin.nl, may 2010