Salomons ... about Specialized Kinesiology

Muscle Monitoring [Spiertesten]


Muscle Monitoring .. [Spiertesten]

Where Specialized Kinesiology is the sum total of testing, correcting and testing; Muscle monitoring is the testing part, the diagnostic part.

Understanding that life itself needs balance between Structure / Emotion / Metabolism / Energy flow, we offer the body corrections in these areas as soon as the body [via muscle monitoring] shows it is in need of balancing.

Als Gespecialiseerde Kinesiologie het totaal is van testen, corrigeren en testen is spiertesten het gedeelte van het testen, het diagnostische deel.

Wetende dat het Leven vraagt om een balans tussen Structuur / Emotie / Metabolisme / Energiestroom, bieden we het lichaam correcties in deze gebieden aan zodra het lichaam [via spiertesten] aangeeft dat het in dat gebied evenwicht wil.

The "diagnostic" part .. [Het "diagnostiche" deel]

What does it mean? You and I know the saying "measure and know". For that matter any means of measuring is welcome. And I welcome the muscle monitor as my way of measuring.

There are other types of working with Ideomotor responses, like working with the pendulum, or a dowsing rod, leggerantenna and VAS (Vascular Autonome Signal).

Everybody has his/her preferences. And a talent for a certain technique.

Ofcourse one can choose for mechanical techniques, to think of a MORA-apparatus or wristdiagnostics.

One can use almost anything for that matter, just as long it a certain form of biofeedback mechanism.

Whatever technique one uses Specialized Kinesiology the Muscle Monitor is the tool!

Wat is dat? Jij en ik kennen het gezegde "meten is weten". Om daaraan tegemoet te komen is elke vorm van meten welkom. En ik kies voor de spiertest als mijn manier van meten.

Er zijn ander vormen van ideomotor responsen, zoals pendelen, wichelroede lopen, leggerantenne en VAS (Vasculair Autonoom Signaal).

Een ieder heeft zo zijn/haar eigen voorkeur. En aanleg voor een bepaalde techniek.

Je kunt natuurlijk voor mechanische technieken gaan en daarbij denk je aan MORA-apparatuur en polsdiagnostiek.

Je kunt er eigenlijk alles voor gebruiken als het maar enigszins een vorm van biofeedback in zich heeft.

Welke techniek je ook kiest met Gespecialiseerde Kinesiologie met de spiertest meten we!

The Principle .. [Het principe]

The principle is easy, jet so hard to accomplish. It took me years to even get it easy as it is for me now.

(Testing the anterior deltoid)

 • Stand at ease in a broad stance. Let your arms hang loosely along side your body.
 • Bring both arms 30 degrees in front of you.
 • Now, let someone else put his hand on your wrists.
 • S/he pushes gently downwards. As though pushing the arms in their original relaxed place.
 • S/he stops pushing when any kind of resistance is felt.
When you experience this over and over, you will discern two sensations ... The first ... there is felt no resistance. The arms just move back.

The second ... there is resistance. The arms stay on their place. No sweat, no fight. They stay in place.

Het principe is eenvoudig, en toch zo moeilijk je eigen te maken. Het kostte mij jaren van oefening.

(Test voor de deltoideus anterior)

 • Sta rechtop met beide voeten uit elkaar. Laat je armen ontspannen langs je lichaam hangen.
 • Breng beide armen 30 graden voor je uit.
 • Laat nu iemand anders zijn/haar hand op je pols leggen.
 • Hij/zij drukt de armen voorzichtig naar beneden. Als het ware de armen in hun originele rustpositie terugdrukkend.
 • Hij/zij stopt met drukken, zodra ook maar enige weerstand wordt waargenomen.
Als je dit vaker oefent, kunnen twee soorten gewaarwordingen worden onderscheiden ... De eerste... je vindt geen weerstand. De armen gaan gewoon naar achteren.

De tweede ... er is weerstand. De armen blijven op hun plek. Geen inspanning, geen vechten. Ze blijven waar ze zijn.

An Art ... [Een kunstvorm]

Isn't this easy or not ? No, it seems easy. Because using the muscle monitor is a state of mind. And that's what makes it difficult and in the same time... an art.

The one who is performing the muscle monitor will perform at best when s/he is able to go in a light hypnotic state where the I is not; and s/he is connecting to the energy of the one being tested.

Relying the outcome of the muscle test is sometimes to do. It requires an open, investigative mind from you. It often is to easy to project your intention.

Is dat eenvoudig of niet ? Nee, het lijkt eenvoudig. Omdat spiertesten een staat van bewustzijn is. En dat maakt het juist moeilijk en tegelijkertijd ... een kunstvorm.

Degeen die de spiertest uitvoert zal het beste presteren als hij/zij in een lichte hypnotische trance verkeert, waarbij het ik niet aanwezig is; en hij/zij zichzelf in verbinding stelt met de energie van de testpersoon.

Vertrouwen op de uitkomst van de spiertest is soms moeilijk. Je hebt er een open, onderzoekende geest voor nodig. Het is maar al te gemakkelijk om je eigen intentie bij het testen te projecteren.

Only 1 good muscle monitor ... [Slechts één goede spiertest]

Only the muscle monitor that is ...

gives us the correct muscle monitor.

All other outcomes are prone for further investigation and the resulting correction(s) the body/mind/spirit connection wants to have done.

Slechts die spiertest die ...

geeft ons de juiste spiertestindicatie.

Alle andere uitkomsten dienen verder onderzoek en de resulterende correctie(s) zoals lichaam geest ziel het aangeeft.

Meaning of the test .. [Betekenis van de test]

Using the spindle cell technique we can sense two other results:
a) the muscle stays "strong";
b) the muscle is "week" all the way.

It is my observation that the test person shows the following:
Under a) the person is wrestling with life;
Under b) the person has given in and is operating from survival.

Wrestling with life means the person is willfully opposing certain problems in his life to cope with these problems.

Operating from survival means the person has left his conscious handling and tries to cope with stress by ... generalizing, deleting, [time-]distortion or presupposing.

Door de spindelceltechniek kunnen we twee andere resultaten gewaarworden:
a) de spier blijft "sterk";
b) de spier test en blijft "zwak".

Ik heb waargenomen dat de testpersoon het volgende zal mankeren:
Onder a) de persoon worstelt met het leven;
Onder b) de persoon heeft het opgegeven en leeft om te overleven.

Worstelen met het leven betekent dat de persoon met wilskracht het leven tegemoet treedt om bepaalde problemen te kunnen verwerken.

Leven om te overleven betekent dat de persoon zijn bewuste handelen heeft laten schieten en en probeert de stress te verwerken door ... generaliseren, verwijderen, [tijd-]vervormen of projecteren van vooronderstellingen.

Goal of the session .. [Doel van de sessie]

It always is our goal ...

 • To get in dialogue with Body/Mind/Spirit and ...
 • To bring back the person in a state wherein he produces a good muscle monitor.
 • A state of homeostasis.
You'll find you cam use muscle as an indicator muscle!

Het is altijd ons doel ...

 • Om in dialoog te gaan met Lichaam/Geest/Ziel en ...
 • Om de persoon terug te brengen in een bewustzijnstoestand waarin de spiertest goed reageert.
 • Een toestand van homeostase.
Je zult merken datje elke spier kunt gebruiken als indicatiespier gebruiken!

Body/Mind/Spirit .. [Lichaam/geest/ziel]

Working with this method one learns quickly just to do what Body/Mind/ Spirit wants you to correct. Simply because that's what it wants.

It was one of my lessons and it cost me a whole session to learn this.
Finally I had to do what body/mind/ spirit wanted me to do.

You can come to me and say "I want you to work on this and this". If something else is more important - and body/mind/spirit knows it - to work on then who am I to say "No, we have to work on this".

And so I listen to Body/Mind/Spirit using Muscle Monitoring.

Al werkende met deze methode leer je snel dat te doen wat Lichaam/Geest/Ziel wil dat je corrigeert. Eenvoudigweg omdat het dat is wat het wil.

Het was een van mijn lessen en het kostte me een hele sessie om dit te leren.
Ten slotte moest ik toch doen wat lichaam/ geest/ziel van mij verwachtte.

Je kunt bij me komen en zeggen "Ik wil dat je hier en hier aan werkt". Als er iets belangrijkers om aan te werken - en lichaam/geest/ziel weet dat - wie ben ik dan om te zeggen "Nee, we moeten hier aan werken".

Dus luister ik naar Lichaam/Geest/Ziel met behulp van Spiertesten.

The "therapeutic" part .. [Het "therapeutische" deel]

As stated the specialized kinesiology procedure is basically a TOTE-experience. Where TOTE is an acronym for Test-Operate-Test-Exit (NLP). The therapeutic part is the Operating part.

This is the other beauty of this kind of kinesiology! Here one can offer any correction the therapist/performer feels well with. Be it acupuncture, acupressure, massage, aromatherapy, cranio-sacral therapy, chakra healing, Reiki, NLP.

You name it, you can offer it to body/mind/spirit. The muscletest has the final word in this matter! Depending of the depth of ownership of the therapy, the therapy will anchor and correct what needs to be corrected.

The saying goes around "Anything can correct anything, if and only if it is of any impact!".

Zoals aangegeven is de gespecialiseerde kinesiologie procedure in princiepe een TOTE-ervaring. TOTE is een acroniem voor Test-Operatie-Test-Exit (NLP). Het therapeutische deel is de Operatie.

Dit is de andere mooie kant van deze vorm van kinesiologie! Hier is de therapeut/tester in de gelegenheid om die correctie aan te bieden waar hij zich goed bij voelt. Of het nu is acupunctuur, acupressuur, massage, aromatherapie, cranio-sacraal therapie, chakra-healing, Reiki, NLP.

Noem het maar op, je kunt het aan lichaam/geest/ ziel aanbieden. De spiertest geeft aan wat het nodig heeft! Afhankelijk van het eigen zijn met de aangeboden therapie, zal het haar inwerking hebben en corrigeren wat er gecorrigeerd dient te worden.

Het gezegde geeft aan "alles kan alles repareren, als en alleen als het van toepassing is!".

Interesting links .. [Interessante links]

Enkele van de vele linken die inzicht geven in gespecialiseerde kinesiologie en doorverwijzen naar andere interessante gespecialiseerde kinesiologische sites:

AltNed - Alternatieve Geneeswijzen
Antenna.nl
Health Kinesiology
Kinesiology.net
Kinesiologie.startpunt.com
ki-net.nl
Netzwerk Kinesiologie-Rhein-Main
Personalhealthzone.com
The healingspectrum.com
AVA Balans - Zwolle!!

Allergie is een probleem in die zin dat het het leefplezier van de mens wegneemt in de vorm van: pijn, jeuk en andere huidproblemen, ademproblemen. De volgende twee sites zijn op dit onderwerp gespecialiseerd en geven aan hoe je ook aan je allergie kunt werken om er van af te komen of het te verhelpen:
Allergie-weg.nl

Orthokin.nl heeft goed spiertesten voor ogen. In dialoog met het lichaam via spiertesten en aldus luisterend naar lichaam/geest/ziel werk ik met jou aan jouw holistisch evenwicht. Leven zonder pijn, angst en angst voor pijn zijn de drijfveren voor mij om met jou een sessie te houden.

Orthokin.nl gerealateerde site zijn hieronder aangegeven:
Kinesiologie in Nederland (NL)
Orthokin.nl-NL
Orthokin.nl-EN

Door Orthokin.nl onderhouden blogs zijn hieronder aangegeven:
Blog My Orthokin.nl
Blog Quint(ess)en(ce)
Blog Kinesiology4U
Blog KinQuest
Blog OrthoKin
Blog Kinesiology4U
Blog HShere at del.icio.us
hsalomons.com

Curriculum Vitae *since 1989*

Touch for Health ... *Instructor
Three in One Concepts ... *Instructor

Haptonomie
Biokinesiologie
Edukinesiologie I & II
Cranio Sacral
Body Polarity Reflex Analysis
Gateway Initiation Procedure

Applied Physiology ... *Teacher
NEP I & II

Blueprint I, II & III
Time Cycles
Hyperton X

NOT I & II

Reiki I & II
Vascular Autonomic Signal (VAS)
Ortho-Bionomy
Neuro Lingual Testing
HypnoTherapy *CH

Clean Language

[ Huib Salomons ]

... GRATIS!!! ... EBOOK: CHEATSHEET BACHREMEDIES (NL) ...

© orthokin.nl, may 2010