OTTAVIANO PETRVCCI
Home

Inleiding op Renaissance bladmuziek

Inleiding Gregoriaans

Gregoriaans in modern notenschrift

Bicinia van Obrecht tot Mozart

Post Petrucci

Middentoonstemming

Links

Nieuw

Verantwoording

Curriculum en contact

Image2.gif (125078 bytes) Home

Introduction to Renaissance sheet music

Introduction Gregorian chant

Gregorian plainchant in modern staff notation

Bicinia from Obrecht to Mozart

Post Petrucci

Mean tone temperament

Links

New

Acknowledgements

Curriculum and contact

 

Renaissance bladmuziek

 

Index Renaissance sheet music
Hier vindt u bladmuziek, getranscribeerd voor clavecimbel, ander klavierinstrument of harp. Van de meeste stukken vindt u tevens een partituur voor blokfluit- of ander ensemble opgenomen. Deze zijn te herkennen aan de afgekorte namen van de partijen. Houd er rekening mee dat octaveren noodzakelijk kan zijn. Soms heb ik echter voor uw gemak een geoctaveerde partij extra opgenomen.

Om de stukken met de extensie .pdf en die met de afgekorte namen van partijen te openen hebt u de Acrobat reader nodig.

Onder pdf zitten de klavier- of harpversies van de stukken. Onder SATB zitten de volledige partituren en onder S A T B de eventuele losse partijen. Sommige partijen zijn met twee verschillende sleutels opgenomen om uitvoering op een bepaald type blokfluit te vergemakkelijken. De partituur en de partijen zijn eveneens in pdf.

De muziek dateert uit de 15-de en 16-de eeuw. Een gedeelte is oorspronkelijk vocale muziek; maar veel stukken zijn voor 3 tot 5 melodie-instrumenten geschreven. Zie hiervoor verder de pagina Inleiding

De bestanden zijn gratis te downloaden in pdf en midi. Kopiëren tenzij voor commerciële doeleinden wordt zeer op prijs gesteld. Enkele opmerkingen over het copyright zijn te vinden op de pagina verantwoording.

De midi-bestanden dienen slechts om u een idee te geven hoe de muziek klinkt.

Omdat deze site Petrucci zowel wil (propag)eren als aanvullen heb ik zo veel mogelijk aangegeven welke stukken door hem zijn gepubliceerd. Daarnaast kunnen zij ook in andere bronnen voorkomen.

Sommige stukken zijn genoteerd met zgn. chiavetti of hoge sleutels, en moeten daarom waarschijnlijk een kwint lager worden gespeeld dan hier genoteerd, alla quinta bassa. Getransponeerde versies zijn eveneens opgenomen. Er bestaat echter twijfel of de hoge sleutels in de vroege periode en in dit genre al met deze betekenis gebruikt werden. Andere stukken worden een kwart lager getransponeerd, dit hangt af van de toonsoort van de oorspronkelijke genoteerde versie. Zie laatstelijk het artikel van A. Johnstone, 'High' clefs in composition and performance, in: Early Music 34 (2006) pp. 29-53. Zie ook de opmerking hieronder bij de muziek van Pierre de la Rue.

Anonymous

Johannes Ockeghem

Antoine Busnois

Hayne van Gizeghem

Roelkin (=Rudolphus Agricola?)

Raulin

Raulequin

Petrus Elinc

Alexander Agricola

Jacobus Barbireau

Matthaeus Pipelare

Johannes Ghiselin Verbonnet

Johannes Martini

Henricus Isaac

Jean Mouton

Josquin des Prez

(Pseudo-)Josquin des Prez

Pierre de la Rue

(Pseudo-)Pierre de la Rue

Jacob Obrecht

Antoine Brumel

Marbrianus de Orto

DOPO PETRVCCI

Philippe Verdelot

Adriaen Willaert

Luis Venegas de Henestrosa

Antonio de Cabezón

Alonso Mudarra

Hubert Waelrant

Roland/Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso/ Orlandus Lassus

Domenico Maria Ferrabosco

Giovanni Gabrieli

William Byrd

Emanuel Adriaenssen

Adriaen Valerius

Jan Pieterszoon Sweelinck

You will find here scores  transcribed for keyboard instrument or harp. I also included scores for recorder or other melody instrument ensembles for most pieces. They are recognizable  from the abridged names of the voices. Sometimes octave transpositions prove to be  inevitable. But sometimes I included an extra octavated part to make it easier for you.

You will need the Acrobat reader to open pieces with the extension .pdf and the pieces with the abridged names of instrument voices.

Pressing pdf will give you access to the keyboard or harp versions of the pieces. The complete score is accessible  by pressing SATB and if I made them the separate parts by pressing S A T B. Some parts have been included with two different clefs to facilitate the performance with recorders.The score and parts are in pdf too.

The music dates from the 15-th and 16-th century. A part is originally vocal music, but many pieces have been written for 3 to 5 melody instruments. See the page Introduction for more details.

The files may be downloaded for free in pdf or midi, and copying is welcome except for commercial purposes. Some remarks concerning copyright may be found on the page acknowledgments.

The midi files are only meant to give an impression how the music will sound.

Because this site is meant to honour as well as to complement Petrucci I indicated as much as possible which pieces have been published by him. There may be of course other sources for those pieces.

Some pieces have been notated in so called  high clefs or chiavetti. Therefore they should be probably transposed a fifth down, alla quarta bassa.

Transposed versions have been included. It remains, however, doubtful whether the high clefs were used in this meaning, in the early period and in this genre. 

Other pieces should be transposed a fourth down, depending on the mode of the original notated version. The most recent article on this subject is by A. Johnstone, 'High' clefs in composition and performance, in: Early Music 34 (2006) pp. 29-53.   See also the remark on the music by Pierre the la Rue below.

Anoniem, Die Katzenpfote, uit: Glogauer Liedbuch, circa 1480 (instrumentaal origineel) pdf  midi

ATB

Anonymous, Die Katzenpfote, from: Glogauer Liedbuch, c. 1480 (originally instrumental)
Anoniem, Fortuna desperata, vermoedelijk door een Italiaanse componist uit Napels of misschien Rome omstreeks 1470. Er bestaan tenminste 30 bewerkingen van door verscheidene componisten uit de 15-de en 16-de eeuw. Op deze site vindt hieronder een versie van Josquin des Prez, andere zijn te vinden op de site Il flauto dolce. De vertaling van de tekst luidt: Hopeloos noodlot, oneerlijk en vervloekt, dat aan zo'n  vrouw haar goede naam heeft ontzegd. pdf   midi

SATB

Anonymous, Fortuna desperata, probably by an Italian composer from Naples or possibly Rome circa 1470. At least 30 arrangements of this piece have been composed by various composers of the 15th and 16th centuries. Beneath you will find a version by Josquin des Prez, and several others may be found on the site Il flauto dolce. The text is in translation: Hopeless fortune, unjust and cursed, that denied the good name to a such a lady.
Anoniem, Dit le Burguygnon, eind 15-de eeuw (Petrucci), zonder tekst overgeleverd. pdf  midi

SATB

Anonymous, Dit le Burguygnon, end 15th century (Petrucci), no text transmitted.
Antoine Busnois, ca 1430-1492, In mijnen sin. Ik geef twee verschillende versies, nl. één volgens het handschrift Florence BN 2439 (Basevi), daterende van ongeveer 1506-1508, aangevuld met notities omtrent de verschillen met de gedrukte uitgave van Petrucci in Canti C van 1504. De eerstgenoemde versie heeft in de onderste stem geen mol als voorteken, en de uitgave van 1504 wel, zonder dat dit door herstellingstekens wordt aangepast. Tussen de beide uitgaven zijn verder enkele kleine verschillen, mogelijk veroorzaakt door het feit dat het aantal lettergrepen in de strofen onderling verschilt. Dit is verantwoord in de critische noten. De muziek is op grond van de verschillen tussen beide bronnen  gereconstrueerd door Peter Woetmann Christoffersen en met zijn verantwoording hier te vinden. Ik geef een notenbeeld gebaseerd op, maar niet identiek aan het zijne en de tekst volgens het Antwerps Liedboek met mijn critische opmerkingen, zie onder.

Onder pdf vindt u de klavierversie. De contratenor is genoteerd voor altblokfluit.

Het stuk is zonder tekst overgeleverd, maar de tekst volgens het Antwerps Liedboek uit 1544 is wel aanwezig op www.liederenbank.nl . (Typ de titel in het zoekvak). Ik heb de tekst van de eerste strofe onder de muziek in beide edities geplaatst; de rest vindt u bij het critische commentaar. De tekst is verder opgenomen bij de bewerking van Alexander Agricola hieronder. Andere bewerkingen zijn twee Franstalige van Josquin, eveneens hieronder (Entré je suis en grant pensée). Ook twee bewerkingen van Henricus Isaac staan hieronder.

according to the Codex Basevi, with comparing notes according to  Petrucci Canti C

score: satb

reconstructed

score: satb   midi

superius+tenor

contratenor+bassus

critical commentary and complete text

keyboard: pdf   midi

 

 

 

 

 

Antoine Busnois, ca 1430-1492, In mijnen sin (In my thoughts). I give two different versions, one according to the manuscript Florence BN 2439 (Basevi), dating from about 1506-1508; I added the differences from the edition by Petrucci in Canti C of 1504. The first mentioned edition has no signature in the bass voice, and the edition of 1504 does have a b-flat signature, without correcting this by accidental naturals. Furthermore, there are some small differences between the two versions. The cause of the differences may be that the five stanzas have got a different number of syllables. These differences are represented in the critical notes.  Peter Woetmann Christoffersen reconstructed the music using the differences between both sources. You will find his reconstruction of the piece and his comments on it here. I present the music based upon, but not identical with, his reconstruction, with the text from the Antwerps Liedboek and a translation in English and my critical remarks, see below.

Clicking on pdf you will find the keyboard edition. The contratenor is in treble recorder notation.

The text has not been transmitted with this piece, but the text according to the Antwerps Liedboek (1544) may be found at www.liederenbank.nl . (Type the title in the search box; no translation in English). I placed the text of the first stanza under the music in both editions.  You may find the complete text with translation in English in the critical commentBesides, the text with translation in English has included in the arrangement by Alexander Agricola beneath. Josquin made two French versions, included beneath (Entré je suis en grant pensée). Furthermore, two versions by Henricus Isaac have been included below.

Johannes Ockeghem, circa 1410 St. Gislain, Henegouwen - 1497 Tours, J'en ay dueil (Petrucci 1504) pdf  midi Johannes Ockeghem, circa 1410 St. Gislain, Hainaut - 1497 Tours, J'en ay dueil (Petrucci 1504)
Johannes Ockeghem, Fors seulement l'attente que je meure (De tenor of hoofdmelodie zit in de bovenste van de drie stemmen); er zijn ongeveer 30 versies van deze kennelijk succesvolle compositie bekend, waaronder die van Ghiselin, Agricola en Obrecht, een melodisch afwijkende van Pipelaere en twee van Pierre de la Rue. Die van Obrecht en één van De la Rue is hieronder  opgenomen. pdf  midi

SAB

Johannes Ockeghem, Fors seulement l'attente que je meure (The tenor or main melody is found in the upper voice of three); about 30 versions of this apparently succesful composition exist. Among them are versions by Ghiselin, Agricola and Obrecht, one with a slightly different melody by Pipelaere and two by Pierre de la Rue. The version of Obrecht and one of La Rue is included beneath.
Johannes Ockeghem, Fors seulement contre ce qu'ay promys (De tenor of hoofdmelodie zit in de onderste van de drie stemmen, een octaaf + een kwint lager dan in de bovenstaande versie) pdf   midi

STB

Johannes Ockeghem, Fors seulement contre ce qu'ay promys (The tenor or main melody is found in the bottom voice of three, a twelth lower than in the former version)
Johannes Ockeghem, Mors tu as navré/Miserere, lamentatie over de dood van de componist Gilles Binchois (ca 1400, Bergen, Henegouwen (?) - 1460 Zinnik). pdf   midi

ATBB

A T B B

Johannes Ockeghem,Mors tu as navré/Miserere, lamentation on the death of the composer Gilles Binchois (ca 1400, Mons, Hainault (?) - 1460 Soignies).
Hayne van Gizeghem, ca 1445 - tussen 1476 en 1495, De tous biens plaine, met tekst en vertaling; het stuk dateert van omstreeks 1470; het stuk zelf is bekend uit 21 bronnen, waarvan slechts 5 met de tekst. Van dit rondeau zijn ongeveer 30 bewerkingen bekend, o.m. van Josquin, hieronder opgenomen en vijf verschillende  van Agricola (en nog eens twee die waarschijnlijk niet authentiek zijn); twee ervan zijn hieronder opgenomen; er zijn ook enkele versies van Isaac, en een van Roelkin. (Petrucci 1501) pdf   midi

ATB

 

Hayne van Gizeghem, ca 1445 - between 1476 and 1495, De tous biens plaine, with text and translation; the piece dates from ca 1470; the piece is known to us from 21 sources, from which only 5 include the text. We know about 30 arrangements of this rondeau, a.o. by Josquin, included beneath and five different ones by Agricola (and another two whose authenticity is doubtful); two of them have been   included beneath; there are also  several versions by Isaac, and one by Roelkin. (Petrucci 1501)
Roelkin (=Rudolphus Agricola of Roelof Huusman) 1443 of 1444 Baflo - 1485 Heidelberg); zie voor de details de critische noten bij elk stuk: Zart reyne vrucht, voor 4 instrumenten SATB, editie volgens het manuscript, met transcripties voor 4 blokfluiten SATT en voor klavierinstrument of harp; voorzien van een critisch commentaar, maar een tekst is niet overgeleverd. pdf   midi

4 instruments according to manuscript

recorders SATT

 

Roelkin (=Rudolphus Agricola or Roelof Huusman) 1443 of 1444 Baflo - 1485 Heidelberg), see for the details the critical comment after every piece: Zart Reyne vrucht (Tender pure joy), for 4 instruments SATB, edition according to the manuscript with transcriptions for recorders SATT and for keyboard instrument or harp; with a critical comment but no text has been transmitted.
Roelkin (=Rudolphus Agricola of Roelof Huusman, Baflo 1443/4 - Heidelberg 1485), Vrucht ende moet is gar da hin, voor 3 instrumenten STB, editie volgens het manuscript, met transcripties voor blokfluiten STB en voor klavierinstrument of harp, voorzien van een critisch commentaar, maar een tekst is niet overgeleverd. pdf    midi

3 instruments according to manuscript

recorders STB

Roelkin (=Rudolphus Agricola or Roelof Huusman, Baflo 1443/4 - Heidelberg 1485), Vrucht ende moet is gar da hin (Joy and emotion are all gone), for 3 instruments STB with transcriptions for recorders STB and for keyboard instrument or harp, with a critical comment but no text has been transmitted.
Roelkin (=Rudolphus Agricola of Roelof Huusman, Baflo 1443/4 - Heidelberg 1485), De tous biens playne, met de melodie van Hayne van Gizeghem als cantus firmus, voor luit of harp met ander instrument of klavierinstrument met twee manualen, en met transcriptie voor klavierinstrument met één manuaal; voorzien van een critisch commentaar, maar een tekst is niet overgeleverd bij dit instrumentale stuk. De bovenstem is niet geschikt voor blokfluit, met een toonomvang 2 1/2 octaaf. pdf (one manual)   midi

2 instruments according to manuscript

lute or harp and one other instrument, halved note values

Roelkin (=Rudolphus Agricola or Roelof Huusman, Baflo 1443/4 - Heidelberg 1485), De tous biens playne, with Hayne van Gizeghem's tune as cantus firmus, for lute or harp and other instrument or keyboard instrument with two manuals, and with a transcription for one manual keyboard instrument, with a critical comment but no text has been transmitted with this instrumental piece. The upper voice is not playable on a recorder, because its compass is more than 2 1/2 octave.
Roelkin (=Rudolphus Agricola of Roelof Huusman, Baflo 1443/4 - Heidelberg 1485), Et trop penser, voor 3 instrumenten, vergelijkende editie van vier manuscripten, editie voor 2 zangstemmen en 1 instrument, en voor 3 blokfluiten of andere instrumenten en transcriptie voor klavierinstrument of harp; met critisch commentaar en vertaling van de Franse tekst. In het belangrijkste manuscript is de naam van de componist gespeld als Bosfrin, een duidelijk leesfout voor Roelkin (zie commentaar). comparative score  midi

3 recorders SA/TB

2 voices and 1 bass instrument

pdf (keyboard instrument)

Roelkin (=Rudolphus Agricola or Roelof Huusman, Baflo 1443/4 - Heidelberg 1485), Et trop penser, , edition for 2 voices and bass instrument, and 3 recorders or other instruments and transcription for keyboard instrument or harp, with critical comment and translation in English of the French text. The most important manuscript is the only one to give a composer's name, wrongly spelled as Bosfrin, an evident reading error for Roelkin (see comment).
Raulin .N.L.CROI, voor drie instrumenten, met transcriptie voor klavierinstrument of harp. De overgeleverde tekst is corrupt en onvolledig. Met critisch commentaar. Ik geloof intussen niet meer dat Raulin en Roelkin dezelfde personen zijn. pdf   midi

3 instruments

3 instruments, halved note values

Raulin .N.L.CROI, for 3 instruments, with transcription for keyboard instrument or harp. The transmitted text is corrupt and incomplete. With critical comment. After finishing this little project I do not believe any more that Roelkin and Raulin are the same composer.
Raulin Je suis trop jeunette, voor vier instrumenten; het stuk is genoteerd met hoge sleutels hetgeen impliceert dat het een kwart lager uitgevoerd moet worden (alla quarta bassa). Er is geen tekst bij bekend. Editie op twee toonhoogten, met transcriptie voor klavierinstrument of harp; met critisch commentaar. pdf   midi

4 instruments come stà

recorders SAAT

recorders ATTB

Raulin Je suis trop jeunette, for four instruments; the piece has been notated with high clefs, implicating that it should be performed a fourth down, alla quarta bassa. No text has been transmitted. Edition in two pitches, the notated one (come stà) and a fourth down (alla quarta bassa), with transcription for keyboard instrument or harp; with critical comment.
Raulin Veu que tant de vous, voor drie instrumenten, met critisch commentaar en transcriptie voor klavierinstrument of harp. De versie voor blokfluiten is een kwart omlaag getransponeerd vanwege de toonomvang. pdf    midi

3 instruments, original note values

3 instruments,halved note values

recorders ATB

Raulin Veu que tant de vous, with critical comment , for 3 instruments, with transcription for keyboard instrument or harp and transposed a fourth down for recorders ATB, for their compass.
Raulequin de Mol, ca 1500, Ave decus virginum, motet ter ere van Maria voor 4 stemmen of blokfluiten of andere instrumenten SATB, met transcriptie voor klavierinstrument of harp en critische noten met tekst en vertaling. Van de componist is alleen bekend dat hij uit Mol (Brabant, thans provincie Antwerpen, België) afkomstig lijkt te zijn.

Roelkin, Raulin en Raulequin de Mol zijn volgens mij drie verschillende componisten. Behalve dat Mol niet in Frisia (de Ommelanden van Groningen en Friesland) ligt zijn ook de stilistische verschillen te groot. Verder is er maar één van de zeven manuscripten met stukken van de drie componisten, waarin anoniem een stuk van Roelkin en van Raulin voorkomt; m.a.w. er is geen gemeenschappelijke overleveringstraditie.

pdf    midi

4 voices, original note values

4 voices, halved note values

Raulequin de Mol, ca 1500, Ave decus virginum, motet to St. Mary for 4 voices, recorders or other instruments SATB, with transcription for keyboard instrument or harp and with critical comment, text and translation in English. The composer seems to be from Mol, Brabant, now province Antwerpen, Belgium), the only known detail of his life.

My opinion is that Roelkin, Raulin and Raulequin are three different composers. Their style shows too many differences, and Mol is not situated in Frisia (the region around Groningen and Friesland). Besides, there is only one manuscript out of the seven that contain pieces by the three composers that shares a piece of two of them, Roelkin and Raulin; both pieces are anonymous. So there exists no common transmission history.

Petrus Elinc, fl. Delft 1504-1506, koormeester van de Nieuwe kerk (naam ook gespeld als Pieter Edelinck), Adieu natuerlic leven mijn, met tekst en critisch commentaar, voor 3 stemmen of instrumenten, transcripties voor klavierinstrument of harp en blokfluiten STT. Het begint als een liefdeslied maar draait al in de eerste strofe uit op een Marialied. pdf    midi

3 instruments, original note values

3 voices or instruments, halved note values, with text

recorders STT

Petrus Elinc, fl. Delft 1504-1506, (also spelled Pieter Edelinck), choir master at the Nieuwe kerk, Adieu natuerlic leven mijn (Farewell my natural life) with text, translation and critical comment, for 3 voices or instruments, with transcription for keyboard instrument or harp and recorders STT. It starts as a love song, but changes in the first stanza to a hymn to St Mary.
Petrus Elinc, Dat ic mijn lijden aldus helen moet, met tekst en critisch commentaar, voor 3 stemmen of instrumenten, transcripties voor klavierinstrument of harp en blokfluiten SAT. pdf   midi

3 instruments, original note values

3 voices or instruments, halved note values, with text

recorders SAT

Petrus Elinc, Dat ic mijn lijden aldus helen moet (That I must recover from my suffering this way), with text, translation and critical comment, for 3 voices or instruments, with transcription for keyboard instrument or harp and recorders SAT.
Petrus Elinc, Hoert hier mijn lieve gheselle, met critisch commentaar, voor 3 instrumenten, transcripties voor klavierinstrument of harp en blokfluiten SAT. pdf   midi

3 instruments, original note values

3 instruments, halved note values

recorders SAT

Petrus Elinc, Hoert hier mijn lieve gheselle, (Listen now my dear companion), with critical comment, for 3 voices or instruments, with transcription for keyboard instrument or harp and recorders SAT.
Petrus Elinc, Verlanghen ghij doet mijnder herten pijn, met tekst en critisch commentaar, voor 3 stemmen of instrumenten, transcripties voor klavierinstrument of harp en blokfluiten SAT. pdf   midi

3 instruments, original note values

3 voices or instruments, halved note values, with text

recorders SAT

Petrus Elinc, Verlanghen ghij doet mijnder herten pijn (Desire thou hurtest my heart), with text, translation and critical comment, for 3 voices or instruments, with transcription for keyboard instrument or harp and recorders SAT.
Alexander Agricola, 1445/46 Gent - 1506 Valladolid, Je n'ay deuil. Dezelfde melodie als het gelijknamige van Ockeghem; Agricola gebruikt consequent een paar versieringsmotieven uit één van de partijen van Ockeghem. Het is zonder tekst overgeleverd. pdf   midi

SAA/TB

Alexander Agricola, 1445/46 Gent - 1506 Valladolid, Je n'ay deuil. Same basic melody as the piece of Ockeghem; Agricola consequently uses the embellishments of one of Ockeghem's parts. It has been transmitted without text.
Alexander Agricola, In mijnen sin. Het stuk is bekend uit 9 bronnen, waarvan 1 met Middelnederlandse tekst en 3 met verschillende Franse teksten, zgn contrefacten. Dezelfde melodie als het gelijknamige stuk van Antoine Busnois, zie boven, en Josquin's Entré je suis en grant pensée, hieronder. De partituur bevat tevens de Middelnederlandse tekst. In één manuscript zonder tekst, Sankt-Gallen 462, p. 95, staan de eerste twee regels van een verder onbekende  Franse tekst: Sij iaijme mon amy trop mieux que mon mary. De facsimile vindt u op deze site. pdf   midi

S/ATB

Alexander Agricola, In mijnen sin (In my thoughts). The piece is known from 9 sources, from which one has a Middle Dutch text and 3 different French texts, so called contrefacts. The same melody as the piece by Antoine Busnois, above, and Entré je suis en grant pensée by Josquin, beneath. The score includes the Middle Dutch text and a translation in English. One manuscript without text, Sankt-Gallen 462, p.95, gives the first two lines of an unknown French text,: Sij iaijme mon amy trop mieux que mon mary (= as I love my friend better than my husband). You may find the facsimile on this website.
Alexander Agricola, Mijn alderliefste moeschkin; hierbij is geen tekst overgeleverd; de muziek is even sentimenteel als de titel. pdf   midi

ATB

Alexander Agricola, Mijn alderliefste moeschkin (=my dearest mummy); no text has been transmitted; the music is as sentimental as its title.
Alexander Agricola, Pater meus agricola est; de titel is een citaat uit Joh. 15, het tweede deel van vers 1; Agricola vergelijkt zichzelf met de wijnstok, hetgeen aanleiding geeft tot intrigerende speculaties omtrent zijn relatie met zijn biologische vader Heinric Ackerman (=Agricola), die niet met Alexanders moeder gehuwd was, maar met de onwettige dochter van één van de rijkste Gentse burgers; is het hiervoor geplaatste stuk de tegenhanger voor zijn moeder? pdf   midi

ATB

A T B

Alexander Agricola, Pater meus agricola est; the title cites John 15, second half of verse 1; Agricola compares himself to the vine, giving rise to interesting speculations on the nature of his relationship to his natural father Heinric Ackerman (=Agricola=husbandman), who was not married with Alexander's mother but with the illegitimate daughter of one of the richest burghers of Ghent; is it the pendant to the previous work, possibly dedicated to his mother?
Alexander Agricola, O Venus bant I.  Er is wel een zestiende eeuwse tekst bekend die goed op de melodie past, maar het stuk zelf is zonder tekst, dus instrumentaal, overgeleverd. Hieronder is ook een versie van Henricus Isaac opgenomen. pdf   midi

ATB

Alexander Agricola, O Venus bant I (Oh Venus's tie). A text from the 16-th century matching the melody is known, which excellently agrees with the music, but the piece itself has been transmitted without text, for  instrumental performance. A version by Henricus Isaac has been included below.
Alexander Agricola, O Venus bant II. Ook dit stuk is vocaal gedacht, maar zonder de tekst overgeleverd. pdf   midi

ATB

Alexander Agricola, O Venus bant II (Oh Venus's tie). This piece also is a vocal composition, but has been transmitted without text.
Alexander Agricola, De tous bien plaine 1, instrumentale bewerking van het boven opgenomen rondeau van Hayne van Gizeghem. Deze uitgave afkomstig uit de editie Lerner in CMM 22-5, maar ik heb de vele fouten gecorrigeerd uit de facsimile van Petrucci's Canti C, 1504. pdf   midi

ATBB

A T B1 B2

Alexander Agricola, De tous bien plaine 1, instrumental arrangement of the rondeau by Hayne van Gizeghem, included above. This edition is transcribed from Lerner's edition in CMM 22-5, but I corrected its many errors from the facsimile of Petrucci's Canti C, 1504.
Alexander Agricola, De tous bien plaine 2, instrumentale bewerking van het boven opgenomen rondeau van Hayne van Gizeghem (Petrucci 1504) pdf   midi

ATB

Alexander Agricola, De tous bien plaine 2, instrumental arrangement of the rondeau by Hayne van Gizeghem, included above (Petrucci 1504)
Jacobus Barbireau, 1455 - Antwerpen 1491, Een vroylic wesen, waarvan talloze bewerkingen bekend zijn, o.a. de hierna geplaatste van Pipelaere en een aantal van Henricus Isaac. De tekst is bij deze oorspronkelijke versie niet overgeleverd. pdf   midi

SA/TB

Jacobus Barbireau, 1455 - Antwerp 1491, Een vroylic wesen, a popular piece with numerous arrangements, a.o. the one by Pipelaere included below, and several items by Henricus Isaac. The text has not been transmitted with this original version.
Jacobus Barbireau, Scon lief. Versie op de genoteerde hoogte en alla quinta bassa. De tekst is niet overgeleverd. pdf    midi

SST/B

alla quinta bassa

pdf   midi

ATB

Jacobus Barbireau, Scon lief (Fair love). Versions at the notated pitch and alla quinta bassa. The text has not been transmitted.
Jacobus Barbireau, Gracuuly et biaulx (Bevallig en mooi(?)). De tekst is niet overgeleverd. pdf   midi

AAB

Jacobus Barbireau, Gracuuly et biaulx (Charming and beautiful (?)). The text has not been transmitted.
Matthaeus Pipelare, circa 1450 - circa 1515, Een vrolic wesen. Bewerking van een chanson van Barbireau, hierboven opgenomen. pdf  midi Matthaeus Pipelare, circa 1450 - circa 1515, Een vrolic wesen (A pleasant being). Arrangemant of a chanson by Barbireau, included above.
Johannes Ghiselin alias Verbonnet, afkomstig uit Picardië (F), werkzaam 1491-1507, laatst vermeld in Bergen op Zoom, maar daar niet meer in 1511, Carmen in sol (instrumentaal origineel) pdf   midi

ATB

Johannes Ghiselin alias Verbonnet, from Picardia (F), active 1491-1507, last mentioned at Bergen op Zoom (Netherlands), but absent in 1511, Carmen in sol (originally instrumental)
Johannes Ghiselin Verbonnet, La Alfonsina (instrumentaal origineel) pdf  midi

ATB

Johannes Ghiselin Verbonnet, La Alfonsina (originally instrumental)
Johannes Ghiselin Verbonnet, La Spagna (instrumentaal origineel, Petrucci 1502), clavecimbelversie en vierstemmige partituur, waarbij de altpartij in twee notaties wordt gegeven. De cantus firmus bij de clavecimbelversie kan eventueel op een melodieinstrument worden gespeeld; gebruik in dat geval de tenor-partij. La Spagna is een beroemde basse-dance die in talrijke composities als cantus firmus is gebruikt. pdf   midi

ATBB

A1 A2 T Bct B

midi

Johannes Ghiselin Verbonnet, La Spagna (originally instrumental, Petrucci 1502). harpscichord transcription and score for four voices, the treble part is given in two notations. The cantus firmus with the harpsichord version may be played on a sustaining melody instrument, use the tenor part in that case. La Spagna is a famous basse-dance; many compositions use it as its cantus firmus.
Johannes Martini, (Leuze, Henegouwen, 1430/40 - Ferrara 1497), La martinella (instrumentaal origineel) pdf  midi

ATB

A T B

Johannes Martini (Leuze, Hainault (B), 1430/40 - Ferrara 1497), La martinella (originally instrumental)
Henricus Isaac, 1450/55 - 1517 Florence, La Martinella (naar een instrumentaal origineel van Johannes Martini, hierboven opgenomen) pdf  midi

SA/TB

Henricus Isaac, 1450/55 - 1517 Florence, La Martinella (after an originally instrumental piece by Johannes Martini, included above)
Henricus Isaac, Carmen in Fa, instrumentaal origineel, dat ook voorkomt als Pleni sunt caeli in het Sanctus van de mis Lalahe. pdf  midi

SATB

Henricus Isaac, Carmen in Fa, originally instrumental, also transmitted as Pleni sunt caeeli from the Sanctus of the mass Lalahe.
Henricus Isaac, Insbruck ich muss dich lassen, (Innsbruck ik moet je verlaten) klaviertranscriptie van de vocale versie in 23 maten; een vierstemmige partituur met teksten vindt u hier. Met een religieuze tekst wordt het stuk nog steeds gezongen in de Lutherse kerk.

Henricus Isaac, Insprugk ich muss dich lassen, instrumentale versie in 18 maten.

pdf   midi

 

 

 

pdf   midi

ATTB

Henricus Isaac, Insbruck ich muss dich lassen, (Innsbruck I have to leave you) keyboard transcription of the vocal version of 23 measures; you may find a four parts score with texts here. The piece is sung today in the Lutheran church with a religious text.

Henricus Isaac, Insprugk ich muss dich lassen, instrumental version of 18 measures.

Henricus Isaac, In meinem sinn (In mijnen zin, In my thoughts), in 61 maten, instrumentaal origineel naar een Nederlands lied van Busnois, zie boven. De hoogduitse vertaling uit de 16-de eeuw staat bij de 4-stemmige versie van Josquin, zie onder.

In enkele zestiende-eeuwse handschriften ontbreekt de altus. Dit is eveneens het geval in een tweede, hieronder opgenomen versie van Isaac in 44 maten, en in een ander instrumentaal stuk La Morra, hieronder opgenomen. De altus werd als laatste stem gecomponeerd, en het is heel goed mogelijk dat deze vanaf het begin facultatief was. Van In meinem sinn in 61 maten bestaat een vierstemmige versie in de tabulatuur  van Kleber uit 1521/4 (transcriptie voor clavichord of orgel). De musica ficta (verhogingen van een halve toon van de f en de bes) is uit deze tabulatuurversie overgenomen.

pdf   midi

S(A)TB

S A T B

Henricus Isaac, In meinem sinn (In mijnen zin, In my thoughts), in 61 measures , an originally instrumental piece after a Dutch song by Busnois, included above. The high-german translation from the 16-th century may be found in the 4-voices version by Josquin, see beneath.

The altus part is missing in some 16the century manuscripts. This is the case again with another version of this piece by Isaac in 44 measures, included beneath, and in another instrumental piece La Morra included beneath. The altus used to be the last voice to be composed, and this part has possibly been meant by the composer to be ad libitum. There is a version in keyboard tabulature of In meinem sinn in 61 measures in the Kleber tabulature from 1521/4 (transcription for clavichord or organ). The musica ficta (sharpening of f to f-sharp and of b-flat to b) has been copied from the tabulature version. This version has four voices.

Henricus Isaac, In meinem sinn (In mijnen zin, In my thoughts), in 44 maten, instrumentaal origineel naar een Nederlands lied van Busnois, zie boven. De altus is facultatief, zie bij de versie in 61 maten hierboven. pdf   midi

S(A)TB

Henricus Isaac, In meinem sinn (In mijnen zin, In my thoughts), in 44 measures , an originally instrumental piece after a Dutch song by Busnois, included above. The altus is ad libitum, see in the note on the 61 measures version above.
Henricus Isaac, La la hö hö (instrumentaal stuk mogelijk als geïnspireerd door muziek van derwishen in het gevolg van een Turks gezantschap in Wenen. Beoordeel zelf of dit waar is bijv. op youtube. Het stuk is genoteerd in   zogenaamde hoge sleutels, zie hierboven aan het begin van de pagina vandaar dat hierbij tevens een versie alla quinta bassa is gevoegd). pdf    midi

SAAT

S A1 A2 T

alla quinta bassa

pdf   midi

ATTB

A T1 T2 B

Henricus Isaac, La la hö hö (instrumental piece, possibly inspired by the music of derwish in the retinue of a Turkish embassy in Vienna. Make your own opinion for instance at youtube.The piece has been notated in so called high keys, see above at the beginning of the page; so I added a version alla quinta bassa.
Henricus Isaac, La Morra, in een drie- en een vierstemmige versie voor klavier en een voor vierinstrumenten met de altus ad libitum. La Morra is een populair en oud Italiaans spel, zie bijvoorbeeld  http://en.wikipedia.org/wiki/Morra_(game)Van La Morra bestaan drie verschillende zestiende-eeuwse tabulatuurversies (voor klavier en luit), die alle driestemmig zijn. Zie voor de Kleber- en andere tabulaturen op de pagina Inleiding. Ik geef er zelf een voor clavecimbel, met de diminuties en versieringen in de trant van de klavieruitgaven van oorspronkelijk polyfone werken van de Parijse drukker en uitgever Pierre Attaingnant uit 1530/1531. Probeer het zelf eens met de vierstemmige uitgave!

De verschillende bronnen geven op uiteenlopende wijze de verhogingen en verlagingen van noten aan, de zogenaamde musica ficta, en ook uitgevers lossen dit op verschillende manieren op. Een driestemmige versie waarin deze mogelijkheden zijn weergegeven staat hier als laatste versie. Het handschrift Sankt-Gallen 462 kunt u hier raadplegen, dit stuk staat op pagina 136.

pdf3v   mid3v

pdf4v   midi4v

A(T)TB

A (T) T B

pdf3v with diminutions

musicaficta3v

 

Henricus Isaac, La morra, versions for keyboard in three and four voices and a transcription for four instruments, with the altus ad libitum. La Morra is a popular and ancient Italian game, see for instance  http://en.wikipedia.org/wiki/Morra_(game)Three tabulature versions (for keyboard intrument and lute) of La Morra survive, which have only three voices. See page Introduction for the Kleber and other tabulatures. I give here one more for the harpsichord with the diminutions and ornaments in the style of the tablature editions of originally polyphone works by the Paris printer and editor Pierre Attaingnant from 1530/1531. Try to do it yourself with the 4-voice version!

The sources show different solutions for bringing up or down half notes (the so called musica ficta) and editors give different solutions for this problem. A version in three voices has been added with these possibilities. The manuscript Sankt-Gallen 462 may be consulted here. Look at page 136 for this piece.

Henricus Isaac, La mi la sol. Instrumentaal origineel, geschreven in 1502 om een aanstelling te krijgen bij de hertog van Ferrara; Josquin kreeg de functie). Voor klavier en melodie-instrument of pedaal, met cantus firmus apart. Het stuk bestaat ook als Credo van de mis O praeclara, en een gelijknamig motet, dat echter alleen met een andere tekst is overgeleverd. pdf  midi

separate cantus firmus

Henricus Isaac, La mi la sol Originally instrumental, composed 1502 to get an appointment at the court of the duke of Ferrara; Josquin got the job. For keyboard and melody instrument or pedal, cantus firmus separated. The piece is also known as the Credo from the mass O praeclara and a motet with the same name, but only transmitted with another text.
Henricus Isaac, O Venus' bant, ook in twee versies bekend van Alexander Agricola (zie boven). Overgeleverd zonder tekst. pdf   midi

ATB

Henricus Isaac, O Venus' bant, (Ah, Venus's tie); we also know two versions by Alexander Agricola (see above). Transmitted without text.
Jean Mouton, (Samer 1459 - St.Quentin 1522),  Quaeramus cum pastoribus, opgenomen vanwege Antonio de Cabezón 's bewerking in Obras de musica elders op deze pagina. Het origineel heeft zgn. hoge sleutels of chiavetti. Dat betekent dat het een kwart lager, alla quarta bassa, moet worden uitgevoerd dan de genoteerde toonhoogte, come stà. Cabezon doet dat niet, maar voor blokfluiten geef ik beide versies. pdf

come stà

recorders SATB

alla quarta bassa

recorders ATBB

Jean Mouton, (Samer 1459 - St.Quentin 1522),  Quaeramus cum pastoribus, included because of Antonio de Cabezón 's divisions in Obras de musica elsewhere on this page. The original has got high clefs or chiavetti. This implies that the piece should be performed a fourth down, alla quarta bassa. The original pitch is called "come stà". Cabezon does not do this, but I present both versions for recorders.
Onder pdf zitten de klavier- of harpversies van de stukken. Onder SATB of andere combinaties zitten de volledige partituren met of zonder partijen en onder S A T B de eventuele losse partijen. Sommige partijen zijn met twee verschillende sleutels opgenomen om uitvoering op een bepaald type blokfluit te vergemakkelijken. De partituur en de partijen zijn eveneens in pdf.   Pressing pdf will give you access to the keyboard or harp versions of the pieces. The complete scores are accessible  by pressing SATB or other combinations, with or without separate parts, and if I made them the separate parts by pressing S A T B. Some parts have been included with two different clefs to facilitate the performance with recorders.The score and parts are in pdf too.
Josquin des Prez, circa 1455 - 1521 Condé sur Escaut. Volgens een zegsman van de Neurenbergse uitgever Georg Forster in een uitgave uit 1540 schreef Josquin na zijn dood meer dan tijdens zijn leven. Vele werken, waaronder zelfs zeer bekende, zijn vrijwel zeker niet van hem. In feite zijn deze anoniem.

Ik wil hier de volgende niet-religieuze werken opnemen:

1. oorspronkelijk instrumentale werken en vocale werken met één of meer instrumentale partijen;

2. vocale werken waarvan de tekst niet is overgeleverd;

3. werken waarvan al in de 16de eeuw luittranscripties gemaakt zijn.

Ik geef vertalingen in het Nederlands en Engels van Franse en Latijnse teksten.

Werken waarvan al vroeg klaviertranscripties zijn gemaakt neem ik in principe niet op, al zijn de transcripties vaak lastig te vinden in prijzige uitgaven. Het betreft de volgende stukken: Ach hülf mich Leid, Adieu mes amours en Bergerette Savoyenne uit de Sicher Tabulatur, en Fortuna d'un grande tempo uit de Kleber Tabulatur. Maar misschien bedenk ik me ooit. Plus nul regretz, dat ook in de Lublin tabulatuur staat,  en Leal schray tante in de Hör tabulatuur heb ik wel opgenomen.

Tenzij anders vermeld zijn deze transcripties gemaakt naar de editie van Smijers.

Aan het begin van de pagina is uiteengezet waarom er van een aantal stukken versies come stà (op de genoteerde toonhoogte) zijn naast versies alla quinta of quarta bassa (een kwint of een kwart lager).

Terug naar begin pagina

jsq02.jpg (9200 bytes) Josquin des Prez, circa 1455 - 1521 Condé sur Escaut. According to a source of the Nurnberg publisher Georg Forster in an edition from 1540 Josquin wrote more music after his death than during his life time. For many works, some of them even well known, his authorship is improbable. These works are actually anonymous.

I intend to include the following types of his non-religious works.

1. original intrumental works and vocal works with one or more instrumental parts;

2. vocal works with no transmitted text;

3. works that have been transcribed for lute in the 16th century.

I add translations of French and Latin texts into English and Dutch.

I do not include 16-th century keyboard transcriptions in principle, though they are often hard to find and only in expensive editions. It concerns the following pieces: Ach hülf mich Leid, Adieu mes amours and Bergerette Savoyenne from the Sicher Tabulatur, and Fortuna d'un grande tempo from the Kleber Tabulatur. But may be I will change my mind some day. I did include Plus nul regretz, which is also presented in the Lublin tabulature, and  Leal schray tante in the Hör tablature.

Most of them have been edited from the older edition by Smijers.

At the start of this page I explained why there are different versions of some pieces: come stà (at the notated pitch) and alla quinta or quarta bassa (transposed a fifth or a fourth down).

Back to top of the page

Josquin, Cela sans plus (waarschijnlijk oorspronkelijk instrumentaal, er is geen tekst bij bekend) (Petrucci) pdf  midi Josquin, Cela sans plus (probably instrumental originally, no text known) (Petrucci)
Josquin, De tous biens plaine (Petrucci), een driestemmige bewerking van een oorspronkelijk chanson van Hayne van Ghizeghem, zie hierboven. pdf  midi Josquin, De tous biens plaine (Petrucci); a version in three voices of a chanson originally by Hayne van Ghizeghem, see above.
Josquin, De tous biens plaine, vierstemmige bewerking; de bovenstem en de tenor van Hayne, met canon in de bassen eronder. 4-stemmige partituur, twee blokfluitarrangementen,   klaviertranscriptie en transcriptie voor orgel met pedaal of klavier instrument met soloinstrument. Petrucci 1501/1503. pdf   midi

keybord with pedal or solo instrument

Instruments ATBB    midi

Recorders ATTB and SATT   midi

Josquin, De tous biens plaine; version in 4 voices, superius and tenor by Hayne, supported by a canon in the bass voices. Score for 4 voices and two recorder arrangements, transcriptions for keyboard or keyboard with solo instrument and organ with pedal. Petrucci 1501/1503.
Josquin, Fors seullement 1, vierstemmige instrumentale compositie op basis van de contratenor (baspartij) van Ockeghem's stuk, die hier een octaaf hoger staat als superius. Het stuk is in de NJE (28.16*) als twijfelachtig opgenomen. Petrucci 1503. Ik geef een editie op basis van de drie bronnen en transcripties voor klavierinstrument of harp en voor blokfluiten. pdf   midi

Instruments

Recorders AATB    midi

Josquin, Fors seullement 1, four-part instrumental  composition with the Contratenor (bass part) of  Ockeghem's piece transposed one octave up as Superius. The piece has been included in the New Josquin Edition as doubtful (28.16*). Petrucci 1503. I provide an edition based upon the three sources and transcriptions for keyboard instrument or harp and for recorders.
Josquin, Fors seullement 2, vierstemmige instrumentale bewerking op basis van de eerste vier maten van de contratenor (baspartij) van Ockeghem's stuk. NJE vermeldt het als vermoedelijk authentiek, nr. App. 28.40, maar neemt het (nog) niet op. Editie op basis van de twee bronnen en transcripties voor klavierinstrument of harp en voor blokfluiten. pdf   midi

Instruments

Recorders ATTB    midi

Josquin, Fors seullement 2, four-part instrumental  composition based upon the first four bars of the Contratenor (bass part) of  Ockeghem's piece. NJE mentions it as probably authentic, nr. App. 28.40, but does not yet include an edition. Edition based upon the two sources and transcriptions for keyboard instrument or harp and for recorders.
Josquin, Le villain (de botterik), voor 4 instrumenten STTB, transcriptie voor 4/5 blokfluiten S/ATTB en voor klavierinstrument of harp. Editie gebaseerd op het Augsburger Liederbuch. De bovenpartij (Discantus) van de blokfluitversie is hoofdzakelijk voor sopraanblokfluit, maar in enkele maten moet deze verwisseld worden door een alt. pdf   midi

Instruments

Recorders S/ATTB    midi

Josquin, Le villain (The Bumpkin), edition for 4 instruments STTB, transcriptions for 4/5 recorders S/ATTB and for keyboard instrument or harp. Edition based upon the Augsburg Liederbuch. The upper part (Discantus) of the recorder edition is mainly for soprano recorder, but it should be changed for a treble recorder in some bars.
Josquin, A l'ombre d'ung buissonet au matinet, in het ms. Sankt-Gallen 461 En l'ombre du busonet getiteld. Editie met tekst en vertaling in Nederlands en Engels, transcriptie voor blokfluiten en klavierinstrument of harp. pdf   midi

Instruments or voices ATB

Recorders ATB    midi

Josquin, A l'ombre d'ung buissonet au matinet, with the title En l'ombre du busonet in het ms. Sankt-Gallen 461. Edition with text and translation in English (by David Wyatt) and Dutch, transcription for recorders and keyboard instrument or harp.
Josquin, En l'ombre d'ung buissonnet tout au loing d'une rivyere. Editie met tekst en vertaling in Nederlands en Engels, transcriptie voor blokfluiten en klavierinstrument of harp. pdf   midi

Voices or instruments SA/TB

Recorders SA/TB    midi

Josquin, En l'ombre d'ung buissonnet tout au loing d'une rivyere. Edition with text and translation in English and Dutch, transcription for recorders and keyboard instrument or harp.
Josquin, Hélas madame, editie voor 3 instrumenten S/A T B, transcripties voor 3 blokfluiten ATB en voor klavierinstrument en harp. De tekst is niet overgeleverd. De authenticiteit staat niet helemaal vast. pdf   midi

Instruments S/A TB

Recorders ATB    midi

Josquin, Hélas madame, edition for 3 instruments S/A TB, with transcriptions for 3 recorders ATB and for keyboard instrument or harp. No text has been transmitted. Josquin's authorship is not certain.
Josquin, Madame hélas, editie voor 3 instrumenten S/A T B, transcripties voor 3 blokfluiten ATB en voor klavierinstrument en harp. De tekst is niet overgeleverd. De authenticiteit staat niet helemaal vast. pdf   midi

Instruments    midi

Recorders SAB    midi

Josquin, Madame hélas, edition for 3 instruments S/A TB, with transcriptions for 3 recorders ATB and for keyboard instrument or harp. No text has been transmitted. Josquin's authorship is not certain.
Josquin, Mon mary m'a diffamé, met tekst, noten en Engelse vertaling, editie come stà voor 3 stemmen of instrumenten STB, editie alla quinta bassa voor 3 stemmen of instrumenten ATB, transcripties voor klavierinstrument of harp en voor 3 blokfluiten ATB. pdf   midi

voices or instruments STB and ATB

Recorders ATB    midi

Josquin Mon mary m'a diffamée, with text, comment and translation in English, edition come stà for 3 voices or instruments STB, edition alla quinta bassa for 3 voices or instruments ATB, transcriptions for 3 recorders ATB and for keyboard instrument or harp.
Josquin, Entré je suis en grant pensée (Ik kwam diep in gedachten binnen), een driestemmige versie op dezelfde melodie als In mijnen zin van Busnois, Agricola en Isaac, zie boven. De Franse tekst is geen vertaling van de Middelnederlandse, maar een contrefact. De tekst staat alleen bij de bovenste stem. Deze komt voor in beide bronnen van dit stuk. pdf   midi

SA T/B

Josquin, Entré je suis en grant pensée (I entered in deep thoughts), in three voices, with the same melody as In mijnen zin by Busnois, Agricola and Isaac, included above. The French text is not a translation of the Middle-Dutch one. Only the upper voice has been provided with the text. It is found in both sources of this piece.
Josquin, Entré je suis en grant pensée (Ik kwam diep in gedachten binnen), een vierstemmige versie met dezelfde melodie. Er zijn 13 bronnen, 2 met Franse tekst bij alle vier de stemmen, die in de laatste regels afwijkt van de driestemmige.  Bovendien is er in 4 bronnen een Hoogduitse vertaling uit de 16-de eeuw bij aanwezig, en zijn er 7 bronnen zonder tekst. pdf   midi

SATB

S A T B

Josquin, Entré je suis en grant pensée (I entered in deep thoughts), a version in 4 voices with the same melody, but a different French text for all voices in the two last lines in 2 sources. Besides, there is a High Ggerman translation from the 16-th century in 4 sources, and there are 7 sources without text.
"Ile Fantazies de Joskin", vóór 1490 (oorspronkelijk instrumentaal) pdf  midi

AAT

"Ile Fantazies de Joskin", before 1490 (instrumental originally)
Josquin, La Bernardina (oorspronkelijk instrumentaal, Petrucci) pdf  midi

SA/T T/B

Josquin, La Bernardina (instrumental originally, Petrucci)
Josquin, La plus des plus Waarschijnlijk oorspronkelijk instrumentaal. Er is een passende tekst bekend (Petrucci) pdf  midi Josquin, La plus des plus Probably instrumental originally, though somewhere a  text matching the music is known (Petrucci).
Josquin, Fortuna desperata, één van de tientallen bewerkingen van het hierboven opgenomen stuk van een anonieme, vermoedelijk  Italiaanse componist ca 1470. De authenticiteit van het stuk staat niet vast. Bekend uit 1 bron zonder tekst. pdf  midi Josquin, Fortuna desperata, one of the numerous arrangements of a piece included above, by an anonymous, but probably Italian composer ca 1470. There is some doubt on the authenticity of this piece. It is known from 1 source without text.
Josquin, L'homme armé, instrumentale bewerking van het eerste deel van een populair lied; de melodie in de tenor.  Versies voor 4 instrumenten, voor klavier en voor klavier met de cantus firmus apart voor solo instrument of orgel pedaal. De authenticiteit staat niet vast. pdf, keyboard solo   midi

pdf, keyboard with separate cantus firmus

SA/TTB   midi

Josquin, L'homme armé, instrumental arrangement of the first part of a well known song. The melody is in the tenor. Versions for 4 instruments, for keyboard and for keyboard with separate cantus firmus for solo instrument or organ pedals. The authenticity is not certain.
Josquin, Plus nul regretz. Geschreven vanwege de Vrede van Calais, 1507, tussen Engeland en het Habsburgse Huis. Er zijn 6 bronnen met Franse tekst, 3 met een Latijnse (contrefact), 14 zonder tekst, waarvan 5 luittabulaturen en 1 klavierversie. In het Tabulatuurboek van Johannes van Lublin, fo 254v,  daterend van 1537/48 staat een eigentijdse arrangement met diminuties en versieringen (Corpus of early keyboard music 6 IV p.65-67). pdf  midi Josquin, Plus nul regretz. Written because of the Peace of Calais, 1507, between England and the House of Habsburg. There are 6 sources with its French text, 3 contrefacts in Latin and 14 without text, from which 5 lute tabulatures and one for keyboard instrument. You may find the latter in the Tabulature of keyboard music of Johannes of Lublin, fo 254v, dating 1537/48, an arrangement with diminutions and ornaments (Corpus of early keyboard music 6 IV p.65-67).
Josquin, Nymphes des bois - Requiem (5-stemmig motet vanwege de dood van Johannes Ockeghem, 1497; cantus firmus is in lange tonen de Introitus van de Requiem-mis, de andere vier stemmen hebben een Franse tekst; Petrucci). Versie voor klavier en melodie-instrument of pedaal, met cantus firmus apart pdf  midi

separate cantus firmus

Josquin, Nymphes des bois - Requiem (motet with 5 voices to the death of Johannes Ockeghem, 1497; cantus firmus consists of the Introitus of the Latin Requiem-mass in long notes, the other four voices have a French text; Petrucci). Version for keyboard and melody instrument or pedal, cantus firmus separated
Idem, cantus firmus in de klavierpartij pdf  midi Idem, cantus firmus integrated in keyboard setting
Josquin, A l'eure que ie vous (A l'heure que je vous), vierstemmig instrumentaal werk, transcriptie voor klavierinstrument of harp, en partituur (Petrucci) pdf   midi

STTB   midi

Josquin, A l'eure que ie vous (A l'heure que je vous), instrumental piece for 4 instruments, transcription for keyboard instrument or harp, and score for instruments (Petrucci)
Josquin, Je sey bien dire, vierstemmig vocaal werk, waarvan de tekst niet is overgeleverd, partituur en transcriptie voor klavierinstrument of harp. Bij de 4 partijen een afzonderlijke superius in notatie voor altblokfluit (Petrucci 1503) pdf   midi

ATTB   midi

Josquin, Je sey bien dire, four voices, no doubt a vocal piece, but no text survives, score, parts and transcription for keyboard instrument or harp. A seperate apart has been added in treble recorder notation (Petrucci 1503).
Josquin, Comment peult, vierstemmig werk, partituren en losse partijen, waarvan twee stemmen gedeeltelijk vocaal, versie come stà (genoteerde toonhoogte) en alla quinta bassa (een kwint lager), versie voor blokfluiten STTB en transcriptie voor klavier of harp van de versie alla quinta bassa (Petrucci 1502) pdf   midi

come stà    midi

alla quinta bassa   midi

recorders STTB   midi

Josquin, Comment peult, complete score and separate parts, partially vocal work for two voices and four instruments or four instruments, versions come stà (notated pitch) and alla quinta bassa (a 5th down), version for 4 recorders STTB and transcription of the version alla quinta bassa for keyboard instrument or harp (Petrucci 1502)
Josquin, Que vous ma dame - In pace in id ipsum, driestemmig, voor zangstemmen of instrumenten, SAT voor de versie op de genoteerde toonhoogte (come stà) of ATB voor de versie een kwint lager (alla quinta bassa), en transcriptie voor klavierinstrument of harp van de versie alla quinta bassa. Met Franse en Latijnse teksten en Engelse vertalingen, en enkele kritische noten. De combinatie van de Franse en de Latijnse tekst doen vermoeden dat dit niet zozeer een liefdeslied is als een hymne voor Maria (Petrucci 1503) pdf   midi

come stà   midi  

alla quinta bassa  

critical notes

Josquin, Que vous ma dame - In pace in id ipsum, for three voices or instruments SAT for the version at the notated pitch (come stà) or ATB for the version a 5th down (alla quinta bassa), and transcription of the version alla quinta bassa for keyboard instrument or harp. Texts in French and Latin, with translations in English, and some critical notes. Probably a hymn to St Mary, and not a love song, because of the combination of French and Latin texts. (Petrucci 1503).
Josquin, Baisiez moy voor 2 stemmen AB en instrumenten, SA/T of vier instrumenten SAAB of STTB, en transcriptie voor klavierinstrument of harp, met vertaling in het Engels (Petrucci 1502) pdf   midi

SAA/TTB   midi

Josquin, Baisiez moy, for 2 voices AB and 2 instruments SA/T or 4 instruments SAAB or STTB, and transcription for keyboard instrument or harp, with translation in English (Petrucci 1502).
Josquin, Vive le Roy, vierstemmig instrumentaal werk, transcriptie voor klavierinstrument of harp, met of zonder afzonderlijke cantus firmus, en partituur voor 4 instrumenten (Petrucci). Mogelijk geschreven voor de troonsbestijging van de Franse koning Lodewijk XII in 1498 pdf   midi

keyboard with separate cantus firmus for pedal or solo instrument

4 instruments

recorders ATAB    midi

Josquin, Vive le Roy, instrumental piece for 4 instruments, transcription for keyboard instrument or harp, with and without separate cantus firmus, and score for instruments (Petrucci). Possibly composed for the accession to the throne of the French king Louis XII in 1498.
Josquin, Qui belles amours a voor 2 stemmen ST en instrumenten AB of 4 instrumenten SATB, en transcriptie voor klavierinstrument of harp. pdf   midi

SATB    midi

Josquin, Qui belles amours a for 2 voices ST and instruments AB or 4 instruments SATB, and a transcription for keyboard instrument or harp.
Josquin, Si j'ay perdu mon amy, (Nu ik mijn lief verloren heb) driestemmig, overgeleverd in 4 bronnen zonder tekst pdf   midi

TTB

Josquin, Si j'ay perdu mon amy, (As I lost my love), in three voices, transmitted in 4 sources without text.
Josquin, Si j'ay perdu mon amy, (Nu ik mijn lief verloren heb) vierstemmig, overgeleverd met tekst in 2 bronnen en 10 bronnen zonder, waarvan 9 luittabulaturen. De tekst kan ik echter om redenen van auteursrecht niet toevoegen. pdf   midi

SATB

Josquin, Si j'ay perdu mon amy, (As I lost my love), in four voices, transmitted with text in 2 sources and without text in 10, 9 of which are lute tabulatures. I cannot include the text here for copyright reasons.
Josquin, Schanson, zonder tekst. De versie voor 4 instrumenten is een nieuwe editie gebaseerd op het manuscript uit ca 1540. pdf   midi

4 instruments SATB

recorders   ATTB

Josquin, Schanson, transmitted without text. The version for 4 instruments is a new edition from the manuscript dating ca 1540.
Josquin, Je me, zonder tekst overgeleverd, maar zie het kritische commentaar; editie gebaseerd op een Florentijns handschrift uit ca 1500. Waarschijnlijk niet uthentiek. pdf   midi

3 instruments STB

recorders STB

Josquin, Je me, transmitted without text, but see critical comment; edited from a Florentine manuscript from about 1500. The piece is probably not authentic.
Josquin, Je n'ose plus, zonder tekst overgeleverd, zie het critisch commentaar; editie gebaseerd op een Florentijns handschrift uit ca 1500. Mogelijk is het stuk niet authentiek. Het is genoteerd met zgn. hoge sleutels en moet dus vermoedelijk een kwint lager worden gespeeld. De versie voor drie instrumenten staat zowel op de oorspronkelijk genoteerde als de getransponeerde toonhoogte, de transcripties voor klavierinstrument of harp en voor blokfluiten allen alla quinta bassa. pdf   midi

3 instruments STB

recorders STB

Josquin, Je n'ose plus, transmitted without text, see the critical comment; editied from a Florentine manuscript from ca 1500. The piece is possibly not authentic. It has been notated in the ms. with so called high clefs and so should presumably played a fifth down. I give the version for three instruments both on the originally notated and the transposed pitch, the transcriptions for keyboard instruments or harp and for recorders alla quinta bassa only.
Josquin d'Ascanio, In te Domine speravi (J. d'A.= mogelijk Josquin des Prez, die lange tijd in dienst is geweest van kardinaal Ascanio Sforza; dit werk is echter vermoedelijk niet van Josquin des Prez, maar  van het andere werk met dezelfde auteursnaam d'Ascanio, El grillo, wordt het auteurschap van Josquin   nauwelijks betwijfeld ; meer in het bijzonder is de altpartij verdacht, waarschijnlijk is het een latere toevoeging; beide stukken bij Petrucci, 1504, die bij alle andere stukken van Josquin "des Prez" weglaat). Het is geen psalm, maar een zgn. frottola. Er zijn 26 bronnen, waarvan 16 met tekst, de oorspronkelijke tekst is een mengelmoesje van Latijn en Italiaans. Van de 11 bronnen zonder tekst zijn er 4 luittabulaturen. Deze uitgave is gebaseerd op het Cancionero musical del palacio in Madrid, een handschrift waarin dit stuk is gekopieerd uit Petrucci's Frottole, 1504. De uitgave van Petrucci laat het weglaten van de altpartij gemakkelijker toe, dan de in het algemeen betere handschriften (die uiteraard in de New Josquin Edition zijn gebruikt). transmitted version for 4 voices

pdf   midi

STTB   midi

version for 3 voices

pdf  midi

STB   midi

Josquin d'Ascanio, In te Domine speravi (J.d'A.= possibly Josquin de Prez, who was in the service of cardinal Ascanio Sforza for a long time; this work probably has not been composed by Josquin des Prez, but Josquin's  authorship of the other well known work, El grillo, transmitted with the same author's name d'Ascanio is hardly doubted; more in particular, the alto part is suspect; it is probably a later addition; both pieces are in Petrucci, who with all other pieces by Josquin omits "des Prez"). The work is not a psalm, but a frottola. There are 26 sources. 16 have a text, the most only in Latin, but some mix Latin and Italian sentences . 4 of the 11 sources without text are lute tabulatures. This edition has been based upon the Cancionero musical del palacio at Madrid, a manuscript in which this piece has been copied from Petruci's Frottole, 1504. The edition by Petrucci allows the omission of the alto part with less problems than the generally better manuscripts, which has been used by the editors of the New Josquin Edition.
[Josquin Desprez], Leal schray tante, anoniem en zonder titel opgenomen in de 16de-eeuwse   Orgeltabulatur van Clemens Hör; later herkend als een werk op naam van Josquin Desprez, waarvan de tekst niet bekend is, maar vermoedelijk is het een instrumentaal werk. Ik geef twee versies van de klaviertabulatuur. pdf   midi

ATTB   midi

[Josquin Desprez], Leal schray tante, anonymous and without title included in Clemns Hör's Organ Tblature (first half of the 16th century); later recognised as an untexted work with Josquin's name, but of doubtful authenticity. Presumably it is an instrumental work. I give two versions of the keyboard tablature
[Josquin Desprez], Stuk zonder titel met een verloren tekst, vermoedelijk in het Duits, mogelijk van Josquin. De versie voor 4 instrumenten is een nieuwe editie gebaseerd op het manuscript uit 1531. pdf   midi

4 instruments SATB

Recorders STTB

[Josquin Desprez], Untitled piece, possibly by Josquin; a presumably German text is lost. The version for 4 instruments is a new edition from the manuscript dated ca 1531.
[Josquin des Prez], Recordans de mia segnora (vóór 1490), ook bekend onder de juiste titel en met de tekst Se congié prens; vermoedelijk niet authentiek. Er zijn 2 bronnen, beide zonder tekst. pdf  midi

SATB

[Josquin des Prez], Recordans de mia signora (before 1490), also known with the right title and text Se congié prens; presumably not authentic. 2 sources, both without text.
[Josquin des Prez] Mille regretz  Beroemd stuk, favoriet van keizer Karel V; hoewel de melodie al in 1511 bekend was, is deze bewerking ervan pas in 1538 voor het eerst aan Josquin toegeschreven; daarbij niet echt in de stijl van Josquin. In de Nieuwe Josquin Editie wordt het wel aan Josquin toegeschreven; het zou dan in 1520 in opdracht van Karel V geschreven zijn. pdf  midi

SATB

[Josquin des Prez] Mille regretz Famous piece, favourite with the emperor Charles V; although the melody was known since 1511 this version has only been ascribed to Josquin in 1538 for the first time; the style is not really Josquin's. In the New Josquin Edition it has been ascribed again to Josquin; in that case it would have been written in 1520 by commission of  Charles V.
Pierre de la Rue, circa 1452 Doornik(?)-1518 Kortrijk, Fors seulement (4-stemmig; Ockeghem's tenor is de altus, de andere drie stemmen zijn min of meer canonische omspelingen; hij heeft ook een 5-stemmige geschreven, een 3-stemmige op zijn naam is niet authentiek) pdf   midi

SATB

S A T B

Pierre de la Rue, circa 1452 Tournay(?)-1518 Kortrijk, Fors seulement (4 voices; Ockeghem's tenor is the altus, the other three voices vary more or less canonically; he wrote also a 5-voice version, and a 3-voice-version transmitted under his name is not authentic)
Pierre de la Rue, Plores, gémir, crier / Requiem, ca 1506, mogelijk voor meer (onbekende) personen geschreven, want de Latijnse tekst geeft de meervoudsvorm eis. De tenor bestaat uit een versie in lange noten van de Gregoriaanse introitus, die afwijkt van het Graduale Romanum en van de versie die Josquin heeft gebruikt in Nymphes des bois, hierboven opgenomen. De woorden zijn toegevoegd tne behoeve van de frasering.

Deze editie is gebaserd op het manuscript Florence 2439 (Basevi codex), fol xxxvi vo-xxxvii ro. De Franse tekst is onvolledig, alleen bij het eerste gedeelte van de superius is deze aanwezig. Deze kan gezongen worden door een alt (A1), of gespeeld bijvoorbeeld door een altblokfluit (A2). De woorden mogen herhaald worden, waardoor ze op een andere manier onder de noten komen te staan.

pdf   midi

ATTB

A1 A2 T T B

Pierre de la Rue, Plores, gémir, crier / Requiem, ca 1506, possibly written for more than one unknown persons, because the Latin text has the plural eis.  The tenor is a version in long notes of the introit Requiem in Gregorian plainchant. It does not agree with the Graduale Romanum and the version used by Josquin in Nymphes des bois, included above. These words have been included for correct phrasing.

This edition has been based upon the manuscript Florence 2439 (Basevi codex), fol xxxvi vo-xxxvii ro. The French text is incomplete, and has been transmitted only with the first part of the superius. It may be sung by an alto voice (A 1) or played by an instrument, for instance a treble recorder (A2). The words may be repeated and so they may be sung in a different way and with other notes than I notated them.

Pierre de la Rue, Mijn hert heeft altijts verlanghen (Petrucci 1504). Zowel met als zonder tekst overgeleverd.

Het stuk is genoteerd met zgn. hoge sleutels (chiavetti), en moet daarom een kwint lager worden gespeeld dan hier genoteerd, alla quinta bassa. Een getransponeerde versie is eveneens opgenomen. Zie o.a. het artikel van A. Johnstone, 'High' clefs in composition and performance, in: Early Music 34 (2006) pp. 29-53.

Ik heb de zienswijze van Johnstone getoetst aan twee lijsten van resp. alle motetten en wereldlijke liederen van Pierre de la Rue in: Honey Meconi, Pierre de la Rue and Musical Life at the Habsburg-Burgundian Court, Oxford 2003. Daaruit blijkt dat alle stukken met hoge sleutels volgens dit procédé getransponeerd precies hetzelfde toonbereik hebben als de stukken met normale sleutels.

pdf   midi

S S/A A T

S S/A A T

alla quinta bassa

pdf   midi

SATB

S A T B

Pierre de la Rue, Mijn hert heeft altijts verlanghen (My heart always has desire) (Petrucci 1504). Transmitted both with and without text.

This piece is notated in so called high clefs (chiavetti). Therefore it should be transposed a fifth down, alla quinta bassa. A transposed version has been included. See a.o. the article by A. Johnstone, 'High' clefs in composition and performance, in: Early Music 34 (2006) pp. 29-53. 

Two lists of all motets and secular songs by Pierre de la Rue have been included in: Honey Meconi, Pierre de la Rue and Musical Life at the Habsburg-Burgundian Court, Oxford 2003. I checked them on Johnstone's opinion, and the transposing procedure turned out to be correct: the compass of all pieces with chiavetti agrees with the other pieces after downward transposition.

Pierre de la Rue, Tous les regres, rondeau (Petrucci 1503). Zowel met als zonder tekst overgeleverd. pdf   midi

S/ATTB   midi2

S/A T1 T2 B

Pierre de la Rue, Tous les regres, rondeau (Petrucci 1503). Transmitted both with and without text.
[Pierre de la Rue] Au feu d'amour (pas in 1541 met deze componist in verband gebracht). pdf  midi

SATB

[Pierre de la Rue, circa 1452 Tournay(?)-1518 Kortrijk], Au feu d'amour (only connected with this composer in 1541).
Jacob Obrecht, 1457/58 Gent-1505 Ferrara, Hélas mon bien. 1 bron zonder tekst. pdf  midi

ATB

Jacob Obrecht, 1457/58 Ghent-1505 Ferrara, Hélas mon bien. 1 source without text  
Jacob Obrecht, Fors seulement; het begin van de superius is Ockeghem's tenor (Petrucci 1504). 3 bronnen zonder tekst. pdf  midi

SA/TTB

S A/T T B

Jacob Obrecht, Fors seulement; the beginning of the superius is Ockeghem's tenor (Petrucci 1504). 3 sources without text.
Jacob Obrecht (?), Rompeltier (stijl en overleveringsgeschiedenis maken O.'s auteurschap twijfelachtig; Petrucci). Geen tekst overgeleverd. pdf  midi

SATB

Jacob Obrecht (?), Rompeltier (style and transmission history cast serious doubts on O.'s authorship; Petrucci). No text transmitted.
Een ongenummerd manuscript in het archief van het kapittel van de kathedraal van Segovia is de enige bron voor een groot aantal werken van Jacobus Hobrecht, zoals zijn naam daar consequent wordt gespeld. De spelling Hobrecht staat ook op het enig bekende portretschilderij. Het manuscript dateert van 1500-1503.
Het manuscript bevat weinig fouten. Sommige werken staan ook in andere manuscripten en in Petrucci-drukken, die echter meer fouten in het notenbeeld bevatten. 

Ik presenteer hier de wereldlijke chansons en andere stukken in de volgorde van dit manuscript. De kopiist van het manuscript was ongetwijfeld een Nederlander of Vlaming, omdat alle titels of beginregels correct gespeld zijn. Maar het manuscript was ongetwijfeld bedoeld voor instrumentale uitvoering, want alle andere teksten ontbreken.

Het manuscript is ook de enige bron voor veel werken van Petrus Elinc (Pieter Edelinck) en Roelkin (door de eerste Spaanse uitgever onjuist gelezen als Roellrin), hierboven op deze pagina. De facsimile van het manuscript is te vinden op IMSLP.

Onder pdf vindt u mijn transcriptie (intabulatie) voor klavierinstrument of harp, onder de hoofdletters de partituur en losse partijen voor instrumenten, meer speciaal blokfluiten.Laet u genoughen liever Johan
(Gratify your wishes dear John)
fo. 119v-120

pdf

AATB

Wat willen wij metten budel spelen
(Why should we play with the purse)
fo. 120v-121

pdf

AATB

Tsat een cleen meiskin al up een bloxskin
(A tiny girl sat on a little block)
fo. 121v-122

pdf

SAA/TB

Waer sij di Han
(Where are you, Han?)
fo. 122v-123

pdf

SATB

Lacen adieu wel zoete partye
(Alas, farewell, sweet company)
fo. 123v-124

pdf

SAAB


Den haghel ende die calde snee
(The hail and the cold snow)
fo. 124v-125

pdf

STTB

Weet ghij wat mijnder jonghen herten deert
(Do you know what hurts my young heart?)
fo. 126v-127

pdf

ATTB

Ic hoerde de clocskins luden
(I heard the chimes ringing)
fo. 129v-130

pdf

STTB / SATB / STTB

Als al de weerelt in vruechden leeft
(When all the world lives in joy)
fo. 130v-131

pdf

S/ATTB

Ic draghe de mutse clutse
(I wear the bonnet askew) 
fo. 131v-132

pdf

SATB

In hebbe gheen ghelt in myn bewelt
(I have no money at my disposal)
fo. 132v-133

pdf

S AT A/T B


A manuscript without shelf number in the chapter archive of Segovia Cathedral is the only source for an large number of works of Jacobus Hobrecht. His name is consistently spelled this way, just as it is on the only known painted portrait. The manuscript dates from 1500-1503. The manuscript has a musical text with relatively few errors. Some works are provided by other manuscripts and by prints by Petrucci as well; they generally contain more errors in the musical score.

So I present the secular chansons and other works in the order of this manuscript. The scribe of this manuscript was no doubt fluently in  Dutch language as all titles or incipits of the works are correctly spelled. But the manuscript was evidently intended for performance with instruments, as all other texts are missing.

The manuscript is also the unique source for many works of Petrus Elinc (Pieter Edelinck) and Roelkin ("Little Rudolph", wrongly interpreted as Roellrin by its Spanish first editor and hardly or not corrected by other scholars afterwards), elsewhere in this page. A facsimile of the manuscript is in IMSLP.

Click pdf for my transcription (intabulation) for keyboard instrument or harp, click the capitals for the score and separate parts for instruments, especially recorders.
Antoine Brumel (ca 1460 - Ferrara(?) na 1512), Sicut lilium inter spinas, vierstemmig motet met tekst en Engelse vertaling. Versies op genoteerde hoogte (come stà) en een kwart lager (alla quarta bassa.  pdf
 
SATB

alla quarta bassa

pdf

  ATTB
Antoine Brumel (ca 1460 - Ferrara(?) after 1512), Sicut lilium inter spinas, motet in 4 voices with text and translation in English. Versions at notated pitch (come stà) and a fourth down (alla quarta bassa.
Marbrianus de Orto (c. 1460 Doornik - 1529 Nijvel), La mi la sol (Motief ontleend aan het gelijknamige stuk van Henricus Isaac; de Orto heette eigenlijk Dujardin, hortus = jardin = tuin) pdf  midi

ATTB

Marbrianus de Orto (c. 1460 Tournay - 1529 Nivelles), La mi la sol (Motive taken from the piece of the same name by Henricus Isaac; de Orto's real name was Dujardin, hortus = jardin = garden)
Onder pdf zitten de klavier- of harpversies van de stukken. Onder SATB zitten de volledige partituren en onder S A T B de eventuele losse partijen. Sommige partijen zijn met twee verschillende sleutels opgenomen om uitvoering op een bepaald type blokfluit te vergemakkelijken. De partituur en de partijen zijn eveneens in pdf.   Pressing pdf will give you access to the keyboard or harp versions of the pieces. The complete score is accessible  by pressing SATB and if made them the separate parts by pressing S A T B. Some parts have been included with two different clefs to facilitate the performance with recorders.The score and parts are in pdf too.

NA PETRUCCI

DOPO PETRUCCI

AFTER PETRUCCI

Philippe Verdelot, 1480/1485 Les Loges (Seine-et-Marne) - 1530/1552, Benche 'l misero cor, versie voor luit en zang door Adriaen Willaert, in een transcriptie voor clavecimbel, en de originele vierstemmige versie getranscribeerd voor blokfluiten. Beide versies zijn gepubliceerd in 1536/1537. Er is een opvallend verschil tussen de beide versies wat betreft het gebruik van musica ficta. De transcripties zijn gemaakt door Jan Kok. Een Engelse vertaling en een vrije Nederlandse bewerking vindt u hier. pdf    midi

TTTB   midi

Philippe Verdelot, 1480/1485 Les Loges (Seine-et-Marne) - 1530/1552, Benche 'l misero cor, version for lute and voice by Adriaen Willaert, and the original version for four voices transcribed for recorders. Both versions have been published in 1536/1537. There is a remarkable  difference between the two versions as to the application of musica ficta. The transcriptions have been made by Jan Kok. You will find a translation in English here.

Philippe Verdelot, Ardenti miei sospiri, transcripties voor clavecimbel, partituur met losse partijen voor blokfluitsextet en voor andere instrumenten, zonder tekst
pdf

Recorders SAATTB

6 instruments
Philippe Verdelot, Ardenti miei sospiri, transcriptions for harpsichord, complete score with separate parts for 6 recorders and for other instruments, without text
Philippe Verdelot, Ultimi miei sospiri, transcripties voor clavecimbel, partituur met losse partijen voor blokfluitsextet, zonder tekst pdf

6 instruments
Philippe Verdelot, Ultimi miei sospiri, transcriptions for harpsichord and complete score with separate parts for 6 recorders or other instruments, without text
Adriaen Willaert, circa 1490 Rumbeke -1562 Venetië, vier oorspronkelijk instrumentale ricercari uit Motetta trium vocum, uitgegeven door Antonio Gardane, Venetië 1543. A2 is een aparte cantus-partij voor altblokfluit.

De Adriaen Willaert Foundation heeft een uitgebreide website over hem.

Zie ook het voor luit getranscribeerde stuk hierboven.

Ricercar in re

pdf  midi

ATB

A1 A2 T B

Ricercar in mi

pdf   midi

ATB

A1 A2 T B

Ricercar in fa

pdf   midi

ATB

A1  A2 T B

Ricercar in sol

pdf   midi

ATB

A1 A2 T B

Adriaen Willaert, circa 1490 Rumbeke -1562 Venice, four originally instrumental ricercari from  Motetta trium vocum published by Antonio Gardane, Venetië 1543. I included a separate cantus-part A2 for treble recorder.

The Adriaen Willaert Foundation is publishing a beautiful website about him.

See also the piece trancribed for lute above.

Adriaen Willaert, circa 1490 Rumbeke -1562 Venetië, Qui la dira, 5 stemmig chanson. Het komt voor in een bewerking in Cabeçon's Obras de musica (zie onder). Hier is een transcriptie van het origineel voor klavierinstrument en voor vijf  blokfluiten of andere instrumenten. pdf

AATTB

Adriaen Willaert, circa 1490 Rumbeke -1562 Venetië, Qui la dira, chanson in 5 voices. It appears in an arrangement in Cabeçon's Obras de musica (see below). Here is a transcription of the original piece for keyboard instrument and for 5 recorders or other instruments.
Uit: Luis Venegas de Henestrosa, Ecija, (Sevilla ca 1510-Taracena, Guadalajara 1570), Libro de cifra nueva, door  Alcalá de Henares 1557: de anonieme Fabordón I de vihuela en Fabordón II de vihuela, waarschijnlijk door Alonso Mudarra, 1510-Sevilla 1580, en Diego de Pisador, Salamanca 1509/1510-na 1557, voor klavier of tokkelinstrument, met transcriptie voor vier blokfluiten of andere melodie-instrumenten. pdf    midi

SATB

From: Luis Venegas de Henestrosa (Sevilla ca 1510-Taracena, Guadalajara 1570), Libro de cifra nueva, Alcalá de Henares 1557: the anonymous Fabordón I de vihuela and Fabordón II de vihuela, probably by Alonso Mudarra, 1510-Sevilla 1580, and Diego de Pisador, Salamanca 1509/1510-after 1557, for keyboard or plucked instrument, with transcription for recorders or other melody instruments
Antonio de Cabeçon, Castrillo Matajudios 1510- Madrid 1566, uit: Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comiençan las canciones glosadas y motetes a quatro, 18 polyfone stukken van diverse componisten, bestemd voor klavierinstrument en harp, en van diminuties en versieringen voorzien door Antonio de Cabezon en zijn zoon Hernando. Dit zijn 15 4-stemmige en 3 3-stemmige stukken, en wel:

Crecquillon: Prenez pitié, Clemens non papa: Je prens en gre (2x), Crecquillon: Si parvenir, Clemens non Papa: Cancion Francesa, De Rore: Ancor que col partire, Crecquillon: Pour un plaisir, en Un gay bergier, Sandrin: Doulce mémoire, Cabeçon: Fuga a quatro vozes, en Mouton: Quaeramus cum pastoribus (2 sets), Josquin Desprez: Clama ne cesses, Agnus Dei III uit de mis L’homme armée super voces musicales, Josquin Desprez: Hosanna uit dezelfde mis L’homme armé, Josquin Desprez: Pleni sunt caeli uit dezelfde mis (3 stemmen), Ave maris stella, Gregoriaanse melodie in de tenor, (3 stemmen), Beata viscera Mariae, Gregoriaanse melodie in de bas (3 stemmen), Josquin Desprez: Cum Sancto Spiritu uit de mis De beata virgine.

Elders op deze pagina een transcriptie en arrangement van het originele motet van Jean Mouton

In de meeste gevallen zijn de originele polyfone stukken elders op internet te vinden, op IMSLP of CPDL bijvoorbeeld. De transcripties komen van de facsimile van de Spaanse tabulatuur op IMSLP.
Ik voeg transcripties voor 4 blokfluiten, meestal SATB of andere instrumenten toe. De alt partij moet voor andere instrumenten een octaaf lager worden gelezen. 


pdf

Recorders SATB, score and parts


Antonio de Cabeçon,Castrillo Matajudios 1510- Madrid 1566, from: Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comiençan las canciones glosadas y motetes a quatro, 18 polyphone pieces by several composers, transcribed for keyboard instrument or harp and provided with diminutions en ornaments by Antonio de Cabezon and his son Hernando. Here are 15 pieces in 4 and 3 pieces in 3 voices:

Crecquillon: Prenez pitié, Clemens non papa: Je prens en gre (2x), Crecquillon: Si parvenir, Clemens non Papa: Cancion Francesa, De Rore: Ancor que col partire. Crecquillon: Pour un plaisir, and Un gay bergier, Sandrin: Doulce mémoire, Cabeçon: Fuga a quatro vozes, and Mouton: Quaeramus cum pastoribus, (2 sets), Josquin Desprez: Clama ne cesses, Agnus Dei III from the mass L’homme armée super voces musicales, Josquin Desprez: Hosanna from the same mass L’homme armé, Josquin Desprez: Pleni sunt caeli from the same mass L’homme armé (3 voices), Ave maris stella, plainchant in the tenor, (3 voices), Beata viscera Mariae, plainchant in the bass (3 voices), Josquin Desprez: Cum Sancto Spiritu from the mass De beata virgine.

You will find an arrangement and transcription of Jean Mouton's original motet elsewhere on this page.

The original polyphone pieces may be found mostly elsewhere on internet, for instance in IMSLP and CPDL. I made the transcriptions from the facsimile of the Spanish organ tablature on IMSLP.

I add transcriptions for recorder quartet, mostly SATB, for other instruments the alto (treble) part should be octavated down.

Antonio de Cabeçon, Castrillo Matajudios 1510- Madrid 1566, uit: Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comiençan las motetes de a cinco y canciones glosados,  10 polyfone motetten van diverse componisten, bestemd voor klavierinstrument en harp, en van glosas: diminuties en versieringen voorzien door Antonio de Cabezon.

Dit zijn de 10 motetten met bladzijdenrs. van de klaviereditie:

Josquin Desprez, Stabat mater dolorosa 73, Josquin Desprez, Inviolata, integra et casta es 83, met een editie voor orgel met afzonderlijke pedaal 97,  Philippe Verdelot, Si bona suscepimus 105, Jacquet de Mantua, Aspice Domine quia facta est 112, Jacob Clemens non Papa, Sana me Domine, verkort 118, Lupus Hellinck, In te Domine speravi 123, Josquin Desprez, Virgo salutiferi, alleen het derde deel zonder diminuties 132, Jean Richafort of Lupus Hellinck, Jerusalem luge 134, Josquin Desprez, Stabat mater dolorosa met andere diminuties (alleen het eerste deel) 137, Josquin, Inviolata, met andere diminuties (alleen het eerste deel) 143.

Dit zijn de 13 chansons en één fuga (tiento) met bladzijdenrs:

Philip van Wilder of Adriaen Willaert, Je file quand Dieu me donne 148, Thomas Crecquillon of Adrian Willaert, Pis ne  me peult venir 150, Johannes Lupi, Au joly bois sur la verdure 153, Nicolas Gombert, Ayme qui vouldra 157, Philippe Verdelot, Dormend’ un giorno 162, Nicolas Gombert, Triste depart 165, Thomas Crecquillon, Je suis aymé 169, Orlande de Lassus, Susanne un jour, diminuties van Hernando de Cabeçon 172, Orlande de Lassus, Susanne un jour 177,Thomas Crecquillon, Pis ne me peult venir, diminuties van Hernando de Cabeçon 182, Adrian Willaert, Qui la dira 185, Ad Dominum cum tribularer. Fuga op de kwart met de bovenstem 188, Iuan de Cabeçon, Pues a mi desconsolado 192, Quien llamo al partir partir 195. De bladzijdenrs gelden voor de klavierversie, maar de volgorde voor ensemble is gelijk.

In de meeste gevallen zijn de originele polyfone stukken elders op internet te vinden, op IMSLP of CPDL bijvoorbeeld. De transcripties komen van de facsimile van de Spaanse tabulatuur op IMSLP.
Ik voeg transcripties voor 5 blokfluiten of andere instrumenten toe. De alt partij moet voor andere instrumenten mogelijk een octaaf lager worden uitgevoerd.

Motetes


pdf

5 Recorders,  score and parts


 

 

 

 

 

 

 

 

Canciones


pdf


 

 

 

 

5 Recorders, score and parts

Antonio de Cabeçon, Castrillo Matajudios 1510- Madrid 1566, from: Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comiençan las motetes de a cinco y canciones glosados, 10 polyphone motetss by several composers, transcribed for keyboard instrument or harp and provided with glosas: diminutions en ornaments by Antonio de Cabezon.

Here are the 10 motets, with page numbers of the keyboard edition:

Josquin Desprez, Stabat mater dolorosa,
73 Josquin Desprez, Inviolata, integra et casta es 83, with an organ edition with separate pedals 97, Philippe Verdelot, Si bona suscepimus 105, Jacquet de Mantua, Aspice Domine quia facta est 112, Jacob Clemens non Papa, Sana me Domine, abridged 118,
Lupus Hellinck, In te Domine speravi 123, Josquin Desprez, Virgo salutiferi, third part only and without diminutions 132, Jean Richafort or Lupus Hellinck, Jerusalem luge 134, Josquin Desprez, Stabat mater dolorosa with other diminutions (first part only) 137, Josquin, Inviolata, with other diminutions (first part only 143.

Here are the 13 chansons and one fuga (tiento):


Philip van Wilder of Adriaen Willaert, Je file quand Dieu me donne 148, Thomas Crecquillon of Adrian Willaert, Pis ne  me peult venir 150, Johannes Lupi, Au joly bois sur la verdure 153, Nicolas Gombert, Ayme qui vouldra 157, Philippe Verdelot, Dormend’ un giorno 162, Nicolas Gombert, Triste depart 165, Thomas Crecquillon, Je suis aymé 169, Orlande de Lassus, Susanne un jour, diminuted by Hernando de Cabeçon 172, Orlande de Lassus, Susanne un jour 177,Thomas Crecquillon, Pis ne me peult venir, diminuted by Hernando de Cabeçon 182, Adrian Willaert, Qui la dira 185, Ad Dominum cum tribularer. Fuga at the 4th with upper voice 188, Iuan de Cabeçon, Pues a mi desconsolado 192, Quien llamo al partir partir 195. The page numbers refer to the keyboard version only, but the sequel of the recorder version is the same.

The original polyphone pieces may be mostly found elsewhere on internet, for instance in IMSLP and CPDL. I made the transcriptions from the facsimile of the Spanish organ tablature on IMSLP.

I add transcriptions for recorder quintet or other instruments; the alto (treble) part should be possibly octavated down on other instruments.

Antonio de Cabezón, uit: Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comiençan las canciones glosadas y motetes a seys, 4 zesstemmige motetetten en 2 madrigalen van Josquin Desprez and Philippe Verdelot, voor klavierinstrument of harp, met paginanrs. van de klaviereditie: Josquin, Benedicta es caelorum regina, eerste deel 198, compleet 205, Ave Maria (tweede deel van Pater noster) 222, Verdelot, Sancta Maria virgo virginum 216, Ultimi miei sospiri 228, met Verdelot's origineel erboven 233, Ardenti miei sospiri 243, met Verdelot's origineel erboven afgedrukt 248. Verdelot's origineel heb ik in het blokfluitarragement weggelaten, maar zie boven op deze pagina.

pdf
6 recorders or other instruments,
score and parts
Antonio de Cabezón, from: Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comiençan las canciones glosadas y motetes a seys, 4 motetets and 2 madrigals by Josquin Desprez and Philippe Verdelot in six voices, with page numbers of the keyboard edition:  Benedicta es caelorum regina, partial version 198, complete version 205, Ave Maria (second part of Pater noster) 222, Verdelot, Sancta Maria virgo virginum 216, Ultimi miei sospiri 228, with simultaneous edition of Verdelot's original 233, Ardenti miei sospiri 243, with simultaneous edition of Verdelot’s original 248. I omitted Verdelot's original in the arrangement for instruments, but see above on this page.
Antonio de Cabezón, Versos del sexto tono, uit Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, afgewisseld met de Gregoriaanse verzen uit het Liber ususalis. De oneven verzen werden gezongen, de even verzen werden op een orgel of andere instrumenten gespeeld, zoals de title aangeeft speciaal harp en vihuela. Een groot deel van Cabezón's werk is ook te vinden op  imslp . pdf

ATBB   midi

A   T   B1   B2

Antonio de Cabezón,Castrillo Matajudios 1510- Madrid 1566, Versos del sexto tono, from Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, alternating with the verses in Gregorian chant from the Liber usualis. The odd verses were sung, the even verses were played by an organ or other instruments, especially harp and vihuela, according to the title. There is an extensive file containing Cabezón's work on imslp .
Antonio de Cabezon, Ad Dominum cum tribularer, 4-stemmige fuga met bovenstem, versies voor klavierinstrument met alleen manuaal en orgel met pedaal, arrangementen voor solo instrument of stem, met Latijnse tekst en Engelse vertaling, en voor blokfluitkwintet, ATTTB of AAATB, partituur en partijen. Manual keybord or harp

Organ with pedals

Solo instrument with keyboard

Recorders AAATB or ATTTB
Antonio de Cabezon, Ad Dominum cum tribularer, Fugue in 4 voices with soprano voice, versions for manual keyboard instrument and organ with pedal, arrangements for solo instrument or voice , with Latin text and English translation, and for recorder quintet ATTTB or ATTTB, complete score and separate parts.
Alonso Mudarra, ca 1520 - Sevilla 1580, Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Luduvico (nr 10), Fantasie die de harp op de wijze van Ludovico imiteert, uit Tres libros de musica en cifras para vihuela, Sevilla 1546, opnieuw getranscribeerd van de luittabulatuur volgens het Italiaanse systeem op twee standaard notenbalken en gearrangeerd voor harp of klavierinstrument. Original but transcribed score

pdf   midi

Alonso Mudarra, ca 1520 - Sevilla 1580, Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Luduvico (nr 10), Fantasia imitating the harp in the manner of Ludovico, from Tres libros de musica en cifras para vihuela, Sevilla 1546, transcribed from the lute tablature in Italian style to standard notation in two staves for harp or keyboard instrument.
Alonso Mudarra, ca 1520 - Sevilla 1580, Tiento Cifras para harpa y organo (nr. 9), Prelude "Becijfering voor harp en orgel", als laatste stuk opgenomen na boek III van de Tres libros (1546) getranscribeerd en geïnterpreteerd van Mudarra's eigen tabulatuursysteem, bestaande uit 14 horizontale lijnen en 13 vakken, overeenkomend met 27 snaren vande Spaanse harp. pdf   midi Alonso Mudarra, ca 1520 - Sevilla 1580, Tiento Cifras para harpa y organo (nr. 9), Prelude "Figures for harp and organ", the last piece included after book III of the Tres libros (1546), transcribed and interpreted from Mudarra's own tablature system consisting of 14 horizontal lines and 13 spaces, corresponding with 27 strings of the Spanish harp.
Hubert Waelrant, circa 1517 -1595 Antwerpen, Als ick u vinde, samen met een zetting voor 4 luiten in bundel luitarrangementen Pratum Musicum (Muziekweide) Antwerpen 1584, uitgegeven door Emanuel Adriaenssen, voordien met een Italiaanse tekst Vorria morire in een bundel villanelle in 1565; de oorspronkelijke Nederlandse tekst is hierbij opgenomen; deze editie is gemaakt uit een facsimile van de editie 1584. pdf  midi

SATB

Hubert Waelrant, circa 1517 -1595 Antwerp, Als ick u vinde, (When I find you, original Dutch text is included, with a translation), together with a version for 4 lutes in an edition of lute arrangements Pratum Musicum (Music meadow), Antwerp 1584, published by Emanuel Adriaenssen; before there existed an edition of villanelle  from 1565 with an Italian text Vorria morire; this edition has been made from a facsimile of the 1584 edition.
Roland/Orlande de Lassus /Orlando di Lasso/ Orlandus Lassus (1532 Bergen (Henegouwen) - 1594 München), Prophetiae Sibyllarum, ca 1560, gedrukt in 1600. Klaviertranscripties.

Deze transcripties zijn gebaseerd op de editie van Daniel Harmer in Werner Icking Music Archive, met correcties uit de editie van R. Schlötterer, in de Gesamtausgabe van Orlando di Lasso, Neue Reihe Band 21, Bärenreiter, Kassel 1990. De onderstaande informatie is deels op Schlötterer’s inleiding gebaseerd. Schlötterer's uitgave is gebaseerd op een handschrift in de Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, Mus. Hs. 18744. Die van Harmer is gebaseerd op de gedrukte editie uit 1600, maar hij heeft evident correcties gemaakt uit de editie van Schlötterer. Er zijn ook verscheidene edities op de Choral Public Domain Library.

Lassus heeft de cyclus geschreven rond 1560.

De tekst van de Prologus, in dactylische hexameters, geeft de opbouw van de hele cyclus Prophetiae Sibyllarum weer, en geef ik daarom hier.

Carmina chromatico que audis modulata tenore,
Haec sunt illa quibus nostrae olim arcana salutis
Bis senae intrepido cecinerunt ore Sibyllae.

Vertaling:
De verzen die je hoort in een modus volgens een chromatische melodie,
Dit zijn zij, waarmee ooit de geheimen van onze verlossing
Gezongen werden met onvervaarde mond door tweemaal zes Sibyllen.

De verzen zijn nogal kreupel met een overvloed aan elisies en onbeholpen grammaticale constructies. De teksten zijn anoniem gepubliceerd in 1545. Maar de boodschap is duidelijk: twaalf Sibyllen, profetessen volgens de klassiek-Romeinse traditie, voorspellen de geboorte van een kind. De zangstukken horen paarsgewijs bij elkaar, elk paar heeft dezelfde modus
en dezelfde sleutels. De proloog behoort bij het eerste paar. De nummers 3-4 en 7-8 hebben chiavetti, hetgeen betekent dat zij een kwint of een kwart lager dan genoteerd worden uitgevoerd, alla quarta (of quinta) bassa. De overige stukken worden uitgevoerd “come stà”, op de genoteerde toonhoogte. Er zijn nergens maatstrepen.

De laatste Sibylla heet Agrippa naar een gedicht van P. Vergilius Maro (Mantua 70 v. Chr. – Brindisi 19 v. Chr.). Dat gedicht, de vierde ecloga, is opgedragen aan de Romeinse generaal M. Vipsanius Agrippa; het bevatte de voorspelling van de geboorte van een kind dat de wereld zou redden, en Vergilius had daarmee een kleinzoon van keizer Augustus op het oog, Marcellus, die echter zeer jong gestorven is. In de Christelijke traditie werd dit echter beschouwd als een voorspelling van de geboorte van Jezus Christus. De religieuze, maar niet liturgische cyclus is dan ook ongetwijfeld bestemd geweest voor de advent of kerstdagen.

Keyboard transcriptions only

Prologus

pdf   midi

1. Sibylla Persica

pdf   midi

2. Sibylla Libyca

pdf   midi

3. Sibylla Delphica

come stà

pdf   midi

alla quarta bassa

pdf   midi

4. Sibylla Cimmeria

come stà

pdf   midi

alla quarta bassa

pdf   midi

5. Sibylla Samia

pdf   midi

6. Sibylla Cumana

pdf    midi

7. Sibylla Hellespontica

come stà

pdf    midi

alla quinta bassa

pdf   midi

8. Sibylla Phrygia

come stà

pdf   midi

alla quinta bassa

pdf   midi

9. Sibylla Euopaea

pdf  midi

10. Sibylla Tiburtina

pdf    midi

11. Sibylla Erythraea

pdf   midi

12. Sibylla Agrippa

pdf   midi

Roland/Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso/ Orlandus Lassus (1532 Bergen (Henegouwen) - 1594 München), Prophetiae Sibyllarum, ca 1560, published 1600. Keyboard transriptions.

These transcriptions have been based on the edition by Daniel Harmer in Werner Icking Music Archive, with corrections from the edition R. Schlötterer, in the complete works of Orlando di Lasso, Neue Reihe Band 21, Bärenreiter, Kassel 1990. The musical information beneath has been partly based on Schlötterer’s introduction. Schlötterer’s edition has been made from a manuscript in the Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, Mus. Hs. 18744. Harmer’s has been made from a print from 1600, but he evidently made corrections from Schlötterer’s.There several editions in the Choral Public Domain Library.

Lassus wrote the cycle about 1560.

The text of the Prologus, in dactylic hexameters represents the design of the whole cycle Prophetiae Sibyllarum, and therefore I give it here.

Carmina chromatico que audis modulata tenore,
Haec sunt illa quibus nostrae olim arcana salutis
Bis senae intrepido cecinerunt ore Sibyllae.

Translation:
The verses which you hear in a mode according to a chromatic melody
These are them, in which the secrets of our salvation once
Were sung with dauntless mouth by twice six Sibylls.

The verses are rather clumsy by their many elisions and awkward syntax, and so is their translation. The texts have been published in this form in 1545, the poet is unknown. But the message is clear: twelve Sibylls, prophetesses in the classical Roman tradition, predict the birth of a child who is to save the world. The songs belong in pairs to each other, each pair in the same modes and with the same
clefs; the prologue belongs to the first pair. The numbers 3-4 and 7-8 have chiavetti and should be transposed a fifth or a fourth down, alla quarta (or quinta) bassa. The other pieces should be performed “come stà”, at the notated pitch. There are no bar lines.

The last Sibyll has been called Agrippa after a poem by P. Vergilius Maro (Mantua 70 BC – Brindisi 19 BC), the fourth ecloga, dedicated to the Roman general Agrippa.
This poem contained the prediction of the birth of a world savior, and Virgil had in mind a grandson of emperor Augustus, Marcellus, who,
however, died very young. But in the Christian tradition this poem was considered as a prediction of the birth of Jesus Christ. The religious, but not liturgical cycle has no doubt been meant to be sung in the Advent or Christmas days.

Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso/ Orlandus Lassus (1532 Bergen (Henegouwen) - 1594 München), Susanne ung jour, 5 stemmig chanson. Het komt voor in een bewerking in Cabeçon's Obras de musica (zie onder). Hier is een transcriptie van het origineel voor klavierinstrument en voor vijf  blokfluiten of andere instrumenten. pdf

SAATB

Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso/ Orlandus Lassus (1532 Bergen (Henegouwen) - 1594 München), Susanne ung jour, chanson in 5 voices. It appears in an arrangement in Cabeçon's Obras de musica (see below). Here is a transcription of the original chanson for keyboard instrument and for 5 recorders or other instruments.
Roland/Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso/ Orlandus Lassus (1532 Bergen (Henegouwen) - 1594 München), Liber motettarum trium vocum, quae cum vivae voci tum omnis generis instrumentis musicis commodissime applicari possunt,   München 1575, driestemmige motetten, die volgens de componist zowel vocaal als instrumentaal kunnen worden uitgevoerd.

Alle onderstaande stukken behalve de vier laatste zijn uit deze bundel. De drie laatste komen uit een herdruk van de bundel uit 1577, waaraan drie nieuwe stukken waren toegevoegd. Zij staan bovendien in de uitgaven van Lassus' verzameld werk door zijn zoons, het Magnum opus musicum, München 1604. De onderstaande genummerde volgorde is die van dit Magnum opus musicum. Zie de pagina Verantwoording voor de door mij gebruikte editie.

De partituren (niet de klavierversie) zijn alle voorzien van tekst en een vertaling van mij. De psalmen zijn genummerd volgens de Vulgata.

pdf is de klaviertranscriptie, SAT of ATB etc. de partituur in pdf voor zang en/of instrumenten, de losse letters zijn de afzonderlijke partijen. Bij mijn latere edities zijn de losse partijen achter de partituur in hetzelfde document gevoegd.

Van stukken met hoge sleutels (chiavetti) geef ik tevens een versie alla quarta of alla quinta bassa, zie boven onder Busnois.  

Haec quae ter triplici (Mom 25) is het eerste stuk, de opdracht van de verzameling door Lassus aan de drie zoons van zijn werkgever, hertog Albrecht van Beieren.

pdf is de klaviertranscriptie; A2 staat in een geoctaveerde notatie voor altblokfluit.

 

Liber motettarum trium vocum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf    midi

STB

S  A2  T   B

Roland/Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso/ Orlandus Lassus (1532 Mons (Hainault) - 1594 München), Liber motettarum trium vocum, quae cum vivae voci tum omnis generis instrumentis musicis commodissime applicari possunt, München 1575, three-voiced motets, which according to the composer may be performed by voices or instruments. 

All pieces beneath come from this collection except the four last. Three are from the 1577 extended reprint. These pieces are also provided by the edition of Lassus's Complete works by his sons, the Magnum opus musicum, München 1604. The numerated order of the pieces below follows this edition. See the page Acknowledgements for the sources I used for my edition.

The scores (not the keyboard version) have been provided with text and a translation by me. The psalms have been numbered according to thre Vulgata.

pdf is the harpsichord or other keyboard version, SAT or ATB etc. the score, in pdf as well for vocalists and/or instruments, the separate letters are separate parts. My later editions contain the score and the separate parts in the same document.

Pieces in high keys (chiavetti) have been presented both at the notated pitch and in a version alla quarta or alla quinta bassa, see above, at Busnois.

 

Haec quae ter triplici (Mom 25) is the first piece, the dedication of the collection by Lassus to the three sons of his employer, duke Albert of Bavaria.

pdf is the transcription for keyboard instrument; part A2 is in octave notation for treble recorder.

Orlande de Lassus, Ego sum resurrectio et vita (uit Joh. 11) (Mom 26)

A2 staat in een geoctaveerde notatie voor altblokfluit.

pdf   midi

STB

S  A2  T   B

Orlande de Lassus,  Ego sum resurrectio et vita (from John 11)(Mom 26)

Part A2 is in octave notation for treble recorder.

Orlande de Lassus, Christus resurgens ex mortuis (uit Rom. 6)(Mom 27)

A2 staat in een geoctaveerde notatie voor altblokfluit.

pdf   midi

ATB

A1  A2  T   B

Orlande de Lassus, Christus resurgens ex mortuis (from Rom. 6)(Mom 27)

Part A2 is in octave notation for treble recorder.

Orlande de Lassus, Ave Regina caelorum (hymne)(Mom 28) pdf   midi

STB

S   T   B

Orlande de Lassus, Ave Regina caelorum (hymn)(Mom 28)
Orlande de Lassus, Sancta et immaculata Virginitas (Responsorie uit de getijden van Kerstmis) (Mom 29).

Partij B/T is genoteerd met de F-sleutel, T2 met G-sleutel.

pdf is de klaviertranscriptie, A2 staat in een geoctaveerde notatie voor altblokfluit.

SAT    midi

S   A  B/T T2

alla quinta bassa

pdf   midi

ATB

A1  A2   T   B

Orlande de Lassus, Ave Regina caelorum (Responsory from the Hours of Christmas)(Mom 29).

Part B/T has been notated with F-clef, T2  notated with G-clef.

pdf is the keyboard transcription, part A2 is in octave notation for treble recorder.

Orlande de Lassus, O Maria, clausus hortus (Mom 30)

 

pdf is de klaviertranscriptie

SAT   midi

S   A   T

alla quinta bassa

pdf   midi

ATB   A   T   B

Orlande de Lassus, O Maria, clausus hortus (Mom 30)

 

pdf is the keyboard transcription

Orlande de Lassus, Domine non est exaltatum cor meum (uit psalm 130)(Mom 31) pdf

ATB
Orlande de Lassus, Domine non est exaltatum cor meum (from psalm 130)(Mom 31)
Orlande de Lassus, Domine Deus meus, in te speravi (uit psalm 7)(Mom 32)

 

pdf is de klaviertranscriptie, partij A2 staat in geoctaveerde notatie voor altblokfluit

STB   midi

S   T   B

alla quarta bassa

pdf   midi

ATB

A   A2   T    B

Orlande de Lassus, Domine Deus meus, in te speravi (from psalm 7)(Mom 32)

 

pdf is the keyboard transcription, part A2 is in octave notation for treble recorder.

Orlande de Lassus, Justus es Domine (uit psalm 118)(Mom 33)

 

 

Partij A2 staat in een geocaveerde notatie voor altblokfluit.

pdf    midi

SAB  S  A  B

alla quarta bassa

pdf   midi

ATB   A  A2  T  B

Orlande de Lassus, Justus es Domine (from psalm 118)(Mom 33)

 

 

Part A2 is in octave notation for treble recorder.

Orlande de Lassus, Laetatus sum (uit psalm 121)(Mom 34) pdf

SAB

alla quarta bassa
 

pdf

ATB
Orlande de Lassus, Laetatus sum (from psalm 121)(Mom 34)
Orlande de Lassus, Deus to scis insipientiam meam (uit psalm 68)Mom 35)

Partij A2 is de cantus in geoctaveerde notatie voor altblokfluit.

pdf   midi

S/AA/TB  S A2 A/T  B

Orlande de Lassus, Deus to scis insipientiam meam (from psalm 68)(Mom 35)

Part A2 is the cantus in octave notation for treble recorder.

Orlande de Lassus, Cantate Domino (uit psalm 95)(Mom 36) pdf

ATB
Orlande de Lassus, Cantate Domino (from psalm 95)(Mom 36)
Orlande de Lassus, Ego sum pauper (from psalm 68)(Mom 37) pdf

STB
Orlande de Lassus, Ego sum pauper (from psalm 68)(Mom 37)
Orlande de Lassus, Exaudi me, Domine (uit psalm 68)(Mom 38) pdf   midi

STB

S   T   B

Orlande de Lassus, Exaudi me, Domine (from psalm 68)(Mom 38)
Orlande de Lassus, Diligam te Domine (uit psalm 17) (Mom 39). De cantus is gegeven voor sopraan- en voor altblokfluit. pdf    midi

S/ATB   S A T B

Orlande de Lassus, Diligam te Domine (from psalm 17)(Mom 39). The cantus has been provided in a version for soprano and treble recorder.
Orlande de Lassus, Beati omnes qui timent Dominum  (uit psalm 127)(Mom 40) pdf

ATB
Orlande de Lassus, Beati omnes qui timent Dominum (from psalm 127)(Mom 40)
Orlande de Lassus, Exaudi Deus orationem meam (uit psalm 54)(Mom 41) pdf

SAT

alla quinta bassa

pdf

ATB
Orlande de Lassus, Exaudi Deus orationem meam (from psalm 54)(Mom 41)
Orlande de Lassus, Ego dixi Domine miserere mei (uit psalm 40 en 89)(Mom 42) pdf

SAT

alla quinta bassa

pdf

ATB
Orlande de Lassus, Ego dixi Domine misere mei (from psalms 40 and 89)(Mom 42)
Orlande de Lassus, 7 motetten niet in de verzameling 1577, met inleiding en commentaar, Mom 43 t/m 48, het eerste stuk alleen in een verzamelbundel uit 1584, zie copyright noot), alleen de klaviertranscripties:

Adoramus te Christe (1), come stà, Adoramus te Christe (1), alla quarta bassa, Adoramus te Christe (2),Adoramus te Christe (3), come stà, Adoramus te Christe (3), alla quarta bassa, Verbum caro panem verum, come stà, Verbum caro panem verum, alla quarta bassa, Agimus tibi gratias, In pace in idipsum, Ad te perenne gaudium.

Drie motetten met hoge sleutels (chiavette) geef ik in twee versies, de genoteerde toonhoogte (come stà) en een kwart lager (alla quarta bassa).

The arrangement of Lasso’s first Adoramus te Christe  is based on the following critical edition: Orlando di Lasso: The Complete Motets 19: Motets from printed Anthologies and Manuscripts, 1580-1594, edited by Peter Bergquist.Recent Researches in the Music f the Renaissance, vol. 130. Middleton, WI: A-R Editions, Inc., 2002. Used with permission. All rights reserved. www.areditions.com

Orlande de Lassus, 6 motetten niet in de verzameling 1577, voor drie stemmen of instrumenten in wisselende bezetting, met Inleiding, Latijnse tekst, Engelse vertaling en critisch commentaar; het bevat de bovenvermelde stukken, uitgezonderd het eerstgenoemde Adoramus te Christe.
pdfcomplete score only
Orlande de Lassus, 7 motets not in the collection 1577, with introduction and critical comment, MOM 43 - 48, the first piece in a collection from 1584 only, see copyright notice), keyboard transcriptions only:

Adoramus te Christe (1), come stà, Adoramus te Christe (1), alla quarta bassa, Adoramus te Christe (2),Adoramus te Christe (3), come stà, Adoramus te Christe (3), alla quarta bassa, Verbum caro panem verum, come sta, Verbum caro panem verum, alla quarta bassa, Agimus tibi gratias, In pace in idipsum, Ad te perenne gaudium.

I have given three motets with high clefs (chiavette) in two versions, the notated pitch (come stà) and a fourth down (alla quarta bassa).

The arrangement of Lasso’s first Adoramus te Christe  is based on the following critical edition: Orlando di Lasso: The Complete Motets 19: Motets from printed Anthologies and Manuscripts, 1580-1594, edited by Peter Bergquist.Recent Researches in the Music f the Renaissance, vol. 130. Middleton, WI: A-R Editions, Inc., 2002. Used with permission. All rights reserved. www.areditions.com

Orlande de Lassus, 6 motets not in the collection 1577, for 3 voices or instruments in different casts, with Introduction, Latin texts, English translations and critical comment; it contains the pieces mentioned above, except the first mentioned  Adoramus te Christe.
Orlande de Lassus, Matona mia cara (uit Villanelle 1581) pdf  midi Orlande de Lassus Matona mia cara (from Villanelle 1581)
Giovanni Gabrieli, 1554/57 Venetië (?)-1612/13 Venetië, Canzon seconda, in 1608 gedrukt voor vier melodie-instrumenten en basso continuo; clavecimbelversie, partituur en 4 partijen; tweede clavecimbelversie alla quinta bassa, met mijn dimunities in de stijl van Girolamo Diruta in Il Transilvano; eraan toegevoegd is een pagina, waarin ik enkele maten van de oorspronkelijke versie van de Canzon prima plaats naast de maten met Diruta's diminuties. Diruta beperkte zich in Gabrieli's canzon tot cadensformules. Eveneens in navolging van Diruta heb ik de basso continuo weggelaten, die een toevoeging van de uitgever Raverii lijkt te zijn. Verder heb ik een versie alla quinta bassa toegevoegd.

Gabrieli's volledige Canzona prima "La spiritata" was in een klavierversie al in 1593 opgenomen in Il transilvano; deze  vindt u hier. De vierstemmige partituur uit 1608 vindt u hier.

Canzon terza, clavecimbelversie, tweede clavecimbelversie alla quinta bassa, met mijn dimunities in de stijl van Girolamo Diruta in Il Transilvano; partituur en 4 partijen (de baspartij met G-sleutel), tweede partituur alla quinta bassa met 4 partijen.

Canzon quarta, clavecimbelversie, tweede clavecimbelversie alla quinta bassa, met mijn dimunities in de stijl van Girolamo Diruta in Il Transilvano; partituur en 4 partijen.

Canzon seconda

harpsichord

pdf  midi

pdf with diminutions

midi with diminutions

pdf, alla quinta bassa, with diminutions

midi, alla quinta bassa with diminutions

recorders

SATB   midi

S   A   T   B

Canzon terza

harpsichord

pdf   midi

pdf, alla quinta bassa, with diminutions

midi, alla quinta bassa, with diminutions

recorders

SSTT   midi

S1 S2 T1 T2

AABB   midi

A1 A2/T B1 B2

Canzon quarta

harpsichord

pdf   midi

pdf, alla quinta bassa, with diminutions

midi, alla quinta bassa, with diminutions

recorders

SAA/TB   midi

S A A/T B

Giovanni Gabrieli, 1554/57 Venice (?)-1612/13 Venice, Canzon seconda, printed in 1608 for four melody instruments and basso continuo;  harpsichord score, full score and 4 parts; second harpsichord version with my diminutions in the style of Girolamo Diruta in his Il Transilvano; I added a page on which I compared some measures of the original version of the Canzon prima compare to the measures with Diruta's diminutions. Diruta restricted himself to cadens formulas in Gabrieli's canzon. I followed Diruta omitting the basso continuo part, which seems to be an addition by the editor Raverii. I added, besides, a version alla quinta bassa.

Gabrieli's complete canzon prima, "La Spiritata", had been included in 1593 in a keyboard version in Girolamo Diruta's Il Transilvano; you will find it here. The four voiced score from 1608 you will find here.

Canzon terza, harpsichord version, second harpsichord version alla quinta bassa, with my diminutions in the style of Grolamo Diruta in Il Transilvano; score and 4 separate parts,(bass part with G-clef), second score alla quinta bassa and 4 separate parts.

Canzon quarta, harpsichord version, second harpsichord version alla quinta bassa, with my diminutions in the style of Grolamo Diruta in Il Transilvano; score and 4 separate parts.

William Byrd, 1534/43 - Stondon Massey 1623, Fantasia, oorspronkelijk voor clavecimbel, uit het Fitzwilliam Virginal Book, bewerking door Jan Kok voor blokfluitkwartet SATB    midi

S    A   T   B

William Byrd, 1534/43 - Stondon Massey 1623, Fantasia, originally for harpsichord, from the Fitzwilliam Virginal Book, arranged by Jan Kok for recorder quartet
Emanuel Adriaenssen, Antwerpen, ca 1554-1604, Almande Prince, uit Pratum Musicum 1584. Deze allemande is één van de oudste versies van het Wilhelmus, het Nederlandse volkslied sinds 1932. Oorspronkelijk was het een Frans lied, maar in de Nederlanden werd het rond 1570 een strijdlied ter ere van prins (vandaar de naam van het stuk) Willem van Oranje, ter rechtvaardiging van de opstand (nl. de tachtigjarige oorlog) tegen het Spaanse gezag. De Nederlandse tekst werd voor het eerst gedrukt in 1577/1578.

Oorspronkelijk lag het zwaartepunt van de opstand in Vlaanderen en Brabant, maar na de herovering van Antwerpen in 1586 door de hertog van Parma verschoof dit naar het noorden. De melodie werd gedrukt voor luit in een bundel Pratum Musicum in Antwerpen in 1584, het jaar waarin ook de prins werd vermoord, maar werd ongetwijfeld om politieke reden verwijderd uit de herdruk van 1592. De melodie is altijd populair geweest. Jacob van Eyck heeft er variaties opgemaakt voor sopraanblokfluit solo, en de jonge Mozart heeft pianovariaties (K 25) geschreven  op de inmiddels gewijzigde melodie die bekend staat als de Prinsenmars. Bij de klavier/luitversie is bijgevoegd de melodie uit een liedboek uit 1574, en twee versies van Jacob van Eyck uit 1644 en 1646 en de Prinsenmars volgens een editie uit 1814. De huidige gezongen versie is vrijwel die van Adriaen Valerius uit 1626, zie hieronder.

De versie voor luit en klavier staat op twee notenbalken, maar op aanvraag per e-mail, zie: contact, is een gescande versie beschikbaar met luittabulatuur.

Het arrangement voor blokfluiten is van Jan Kok.

pdf   midi (lute)

SATB  midi (recorders)

 

Emanuel Adriaenssen, Antwerpen, ca 1554-1604, Almande Prince, from Pratum Musicum 1584. This almand is one of the oldest versions of the later (1932) Dutch national anthem Wilhelmus. The song was originally a French song but it got a militant song text praising and vindicating William of Orange (prince of Orange, hence the name of the piece Prince), leader of the 80-years freedom war of the Netherlands against Spain. It dates from about 1570, and the Dutch text has been printed the first time in 1577/1578.

The heart of the revolution originally was Flanders and Brabant, but it shifted to the Northern parts of the Netherlands after the reconquest of Antwerp by the Spanish king in 1586. The song was included in the Pratum Musicum (meant for the lute), printed in Antwerp in 1584, the year the prince was killed by a hitman, but was removed from the reprint in 1592, obviously for political reasons. The song has always been very popular. Jacob van Eyck made several variations on it for soprano recorder solo, and young Mozart made piano variations (K 25) on a changed melody with changed rhythm, the so called Prince's March. I added to the version for keyboard or lute the tune from a songbook from 1574, two versions by Jacob van Eyck from 1644 and 1646 and the Prince's March according to an edition from 1814. The hymn we sing today is opproximately the version by Adriaen Valerius, see beneath.

The version for lute and keyboard is on two staffs, but I am prepared to send a scanned version with lute tablature on request by e-mail, see: contact.

The arrangement for 4 recorders has been made by Jan Kok.

Adriaen Valerius (Middelburg 1570/1575 - Veere 1625) Wilhelmus, uit: Nederlandtsche Gedenck-clanck, Middelburg 1626,  luitversie, met de zangmelodie, klavierversie en apart arrangement eveneens door Valerius voor cister. Van beide is de tabulatuur beschikbaar op aanvraag via e-mail, zie: contact .

De cister is een klein model luit met vier koren (=paar) metalen snaren, zeer populair onder amateurs in de 17de eeuw in de Nederlanden en o.a. afgebeeld op schilderijen van Vermeer.

lute

pdf  midi

keyboard

pdf  

cittern

pdf   midi

Adriaen Valerius (Middelburg 1870/1675 - Veere 1625) Wilhelmus, from: Nederlandtsche Gedenck-clanck, Middelburg 1626, lute version with, added, the song melody, keyboard version and a different arrangement by Valerius for cittern. A lute and cittern tablature is available by e-mail, see: contact .

The cittern was a small model lute with four courses of metal strings, very popular among amateurs in the 17-th century Dutch republic and a.o. represented on the paintings of Vermeer.

Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574), Io mi son giovinetta, vierstemmig madrigaal, door vele componisten bewerkt, o.a. door Sweelinck, zie hieronder, en op de pagina Bicinia van Obrecht tot Mozart. Ik geef het stuk op de genoteerde hoogte (come stà) en een kwart lager (alla quarta bassa), met tekst en Engelse vertaling door Brent Alexko, en een transcriptie alla quarta bassa voor klavierinstrument of harp en voor blokfluiten SATB. Io mi son giovinatta

keyboard

pdf   midi

recorders SATB

pdf   midi

four voices or instruments come stà

four voices or instruments alla quarta bassa

Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574), Io mi son giovinetta, madrigal in four voices, arranged by many composers, a.o by Sweelinck, page down, and on the page Bicinia from Obrecht to Mozart. I give the piece at its notated pitch (come stà) and a fourth down (alla quarta bassa), with text and translation in English by Brent Alexko,and a transcription alla quarta bassa for keyboard instrument or harp and for recorders SATB.
Jan Pieterszoon Sweelinck (Deventer 1562 - Amsterdam 1621) heeft een aantal stukken voor twee en drie zangstemmen of muziekinstrumenten geschreven in zijn Rimes françoises et italiennes mises en musique, à deux & à trois parties, avec une chanson à quatre, par Iean Sweelinck, organiste à Amstelredam, Leiden 1612.  De uitgave bestaat uit drie stemboeken zoals gebruikelijk, zonder afzonderlijk partituur. Deze uitgave is gemaakt naar microfilms van de oorspronkelijke drukken, waarvan exemplaren berusten in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de Library of Congress in Washington.

De transcriptie van de teksten volgt zoveel mogelijk die van de druk van 1612, inclusief de inconsequenties van Sweelinck. Wel zijn de herhalingstekens ij opgelost, deze oplossingen zijn veelal te onderscheiden van de oorspronkelijk gedrukte tekst doordat ze met kleine letters beginnen; de druk begint elke zinsnede met een hoofdletter, ook als een herhaling wel volledig wordt afgedrukt. De titels zijn wel genormaliseerd, die staan niet in de drukken. De vertalingen zijn door mij gemaakt en de critische noten ook.

pdf is de klaviertranscriptie, SAT of ATB de partituur, genoemd volgens de uitvoerende stemmen, niet volgens de drukken, die Superius, Tenor en Bassus heten. De losse letters zijn losse partijen. Alle stukken staan in pdf, uitgezonderd de midi-versies.

De hierna volgende gegevens zijn afkomstig uit de inleiding van de uitgave van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis van de verzamelde werken van Sweelinck, deel VII, The secular works and miscellanea, fasc.2, uitg. Annette Verhoeven, Amsterdam 1990. De uitgave is accuraat, maar de critische noten zijn dat niet.

De meeste Franse teksten uit deze verzameling komen uit sonnetten van Philippe Desportes (1546-1606), uitgezonderd die van Père de nous, een metrische vertaling van het Onze Vader door Clément Marot (Cahors 1496/1497-Turijn 1544), en Jamais n' avoir, dichter onbekend. Van de meeste Italiaanse teksten is de herkomst nog niet gevonden.

De tweestemmige stukken Voicy du gay Printemps, Io mi son giovinetta en Morir non puo'l mio core zijn in zg. hoge sleutels of chiavetti  genoteerd; daarom moeten zij waarschijnlijk een kwint resp. een kwart lager uitgevoerd worden, afhanelijk van de aanwezigheid van een mol als voorteken. Deze versies geef ik hier in een klaviertranscriptie. Op de pagina Bicinia van Obrecht tot Mozart staan van de tweestemmige stukken versies voor twee instrumenten zowel op de oorspronkelijke toonhoogte als ook alla quinta en alla quarta bassa, met tekst en vertaling.

De driestemmige stukken geef ik hier in beide versies, voor zover in hoge sleutels genoteerd. Een vergelijking van de toonomvang tussen stukken in standaardsleutels en die in hoge sleutels heeft mij na het gereedkomen van deze transcripties geleerd dat het goed verdedigbaar is dat de stukken in hoge sleutels altijd een kwart lager worden uitgevoerd.

De tekst van het eerste deel van Voicy betreft de komst van het lentegroen en de zingende nachtegaal. Het tweede deel zet de krijgsgeluiden van de oorlogsgod Mars en de zuchten van de liefdesgod Cupido tegenover elkaar.

Io mi son giovinetta wordt gezongen door een tiener die verliefd is op haar toekomstige geliefde; de tekst is ontleend aan een passage in de Decamerone van Boccaccio en de melodie aan een madrigaal van Domenico Ferrabosco (1513-1574), te vinden op CPLD.

In Morir non puo'l mio core denkt een minnaar dat zijn zelfmoord wel indruk zal maken op de geliefde, die hem uitdaagt zijn gang te gaan. Het stuk is gebaseerd op een vijfstemmig madrigaal van Giovanni Maria Nanino (1543/44-1607); de facsimile van een druk uit 1579 is te vinden op IMSLP.

De tekst van Che giova posseder is van Pietro Bembo (1470-1547) die alle macht en rijkdom niets waard acht, "als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet", zoals Bredero vertaalt (nr.XXXII in De Grote Bron der Minnen en CXIV in het Groot Liedboeck, met de titel Enigheid is Armoed).

Lascia Filli mia cara smeekt Fillis toegeeflijk te zijn in de liefde. 

Facciam, cara mia File vergelijkt het minnekozen met de zoete harmonie van de muziek.

Per te, rosa gentile vergelijkt de macht van de liefde met een besmettelijke ziekte. 

Un sol bacio ti dono vergoelijkt ongewenste intimiteiten.

Vaga gioia amorosa en Dolci labri amorosi verheerlijken het uitwisselen van kussen.

Qval viue Salamandra vergelijkt een vurig hart met de salamander die volgens het volksgeloof vuur kon overleven. The muziek is gebaseerd op een zesstemmig madrigaal van Luca Marenzio (ca 1533-1599), te vinden in de facsimile van een druk uit 1594 van Pierre Phalèse, pag 12, op IMSLP. De tekst is een deel van een sonnet van Giusto de' Conti (Valmontone ca 1390 - Rimini 1449, link alleen in het Italiaans).

Amor, io sent' un respirar geeft de warme gevoelens weer op een zonnig strand. Gebaseerd op een zesstemmig madrigaal van Giovanni de Macque (1548/50-1614), te vinden op CPLD. De tekst is van Luigi Cassola (ca 1480- ca 1560).

Dolcissimo ben mio vraagt om een kus. Gebaseerd op een zesstemmig madrigaal van Andrea Gabrieli (ca 1510-1586).

Jamais n' avoir is een moralistisch gedicht over wie rijk is maar nooit genoeg heeft, dichter onbekend.

Ricco amante son' io vergelijkt de geliefde met koude edelstenen.

Père de nous is een metrische versie van het Onze Vader door Clément Marot (Cahors 1496/1497-Turijn 1544).

Het volgende stuk komt niet uit de Rîmes, maar is een bewerking van een klavierstuk.

Fantasia in A (Aeolisch, Echofantasie), nr. 16 in de editie van Max Seiffert, bewerkt voor blokfluitkwartet. De oorspronkelijke klavierversie vindt u hier.

Voicy du gay Printemps

pdf   midi

Io mi son giovinetta

pdf   midi

Morir non puo'l mio core

pdf   midi

Che giova posseder

pdf   midi

Lascia Filli mia cara

pdf   midi

SSA   S1  S2  A=A2

or

ATB   A  T  B

Lascia Filli mia cara, alla quinta bassa

pdf   midi

SAT   S  A=A2  T

TBB    T B B in C

Facciam, cara mia File

pdf   midi

SAT   S A T

Facciam, cara mia File alla quinta bassa

pdf   midi

ATB   A T B

Per te, rosa gentile

SAT    S A T   midi

Per te, rosa gentile, alla quinta bassa

pdf   midi

ATB   A T B

Un sol bacio ti dono

SAT   midi

S A T

Un sol bacio ti dono, alla quinta bassa

pdf   midi

ATB   A T B1 B2

Vaga gioia amorosa

pdf   midi

ABB    A B1 B2   midi

Vaga gioia amorosa, alla quinta bassa

pdf   midi

STB   S T B1 B2  midi

Dolci labri amorosi

SAT S A T midi

Dolci labri amorosi, alla quinta bassa

pdf    midi

ATB    A T B

Qval viue Salamandra

pdf   midi

SAT   S/A A/T T

Amor, io sent' un respirar

pdf   midi

SAT  S  A  T

Dolcissimo ben mio

pdf    midi

SAT  S  A  T

Jamais n' avoir

pdf   midi

SAT  S  A  T

Ricco amante son' io

pdf    midi

SAT  S  A  T

Père de nous

pdf   midi

SAT  S A T

 

Echo Fantasia

SATB    midi

S A T B

The Dutch composer Jan Pieterszoon Sweelinck (Deventer 1562 - Amsterdam 1621) wrote a number of pieces for two and three voices or instruments in his Rimes françoises et italiennes, mises en musique, à deux & à trois parties, avec une chanson à quatre, par Iean Sweelinck, organiste à Amstelredam, Leiden 1612. The edition is in three separate part books, there is no comprehensive score, as usual. This edition has been made from microfilms of the original prints. Copies of them are kept in the Royal Library at The Hague and the Library of Congress at Washington.

I followed the printed edition of 1612 as to spelling and interpunction as much as possible, including its inconsistencies. I wrote out the repetition signs ij; my solutions begin with lower case, every phrase in the original printed  text mostly begins with a capital, even when a repeated text is unabridged. I normalised the titles, they are not in the prints. The translations have been made by me, as the critical notes.  

pdf indicates the keyboard transcription, SAT or ATB the score, named according to the performing voices and not according to the prints, which have Superius, Tenor and Bassus. The separate letters are the separate parts. Alle pieces are in pdf, the midi versions excepted.

I took the  following data from the edition of the Complete Works of Sweelinck by the Royal Association on Dutch Music History KNMV vol VII fasc. 2 edited by Annette Verhoeven, Amsterdam 1990. The edition is accurate, but the critical notes are not.

Most French texts from this collection have been chosen from sonnets by Philippe Desportes (1546-1606), with the exception of Père de nous, a metrical translation by Clément Marot (Cahors 1496/1497-Turijn 1544), and Jamais n' avoir, whose poet is unknown. The provenance of most Italian texts has not as yet been identified.

The two-voiced pieces Voicy du gay Printemps, Io mi son giovinetta and Morir non puo'l mio core have been notated in so called high clefs or chiavetti, and should presumably be performed a fifth resp. a fourth lower than notated, depending on the presence of an accidental flat. I give  keyboard transcriptions of the transposed version. You will find both the versions at the original notated pitch and the versions alla quarta bassa or alla quinta bassa of the two-voiced pieces on the page Bicinia from Obrecht to Mozart, with text and translation. The three-voiced pieces are given here in both versions, when the original notation has high clefs. After completing this set of pieces I compared the tone compass of the pieces notated in standard clefs and the pieces notated in high clefs. I concluded that it was plausable that pieces in high clefs should  be transposed a fourth down in all cases.

The first part of Voicy concerns the arrival of the first leaves of spring and the nightingale, the second part puts opposite each other the noises of the war of god Mars and the sighs of love god Cupid.

Io mi son giovinetta is sung by a teenager in love with a future lover; the text has been derived from a story in Boccaccio's Decamerone and the melody from a madrigal by Domenico Ferrabosco  (1513-1574). You may find it on CPLD.

The lover in Morir non puo'l mio core thinks that he will impress his beloved by committing suicide. She challenges him to do as he pleases. The piece has been based on a  madrigal by Giovanni Maria Nanino (1543/44-1607); you may find a facsimile of a print from 1579 on IMSLP.

The text of Che giova posseder is by Pietro Bembo (1470-1547) who considers  power and richness worthy of nothing when you have to sleep alone in a cold bed.

Lascia Filli mia cara begs Fillis to be lenient in love.

Facciam, cara mia File compares making love to the sweet harmony of music.

Per te, rosa gentile compares the power of love with a contagious disease.

Un sol bacio ti dono glosses over undesired liberties.

Vaga gioia amorosa and Dolci labri amorosi celebrate the exchange of kissing.

Qval viue Salamandra compares a fiery heart to the salamander who could survive fire according to people's belief. The music has been based upon a six parts madrigal by Luca Marenzio (ca 1533-1599), you may find it in a facsimile of a print from 1594 by Pierre Phalèse, pag 12, on IMSLP. The text is a part of a sonnet van Giusto de' Conti (Valmontone ca 1390 - Rimini 1449, link in Italian only).

Amor, io sent' un respirar represents the warm feelings on a sunny beach. Based upon a six parts  madrigal by Giovanni de Macque (1548/50-1614), you may find it on CPLD. The text is by Luigi Cassola (ca 1480- ca 1560).

Dolcissimo ben mio asks for a kiss. The pace has been based upon a piece by Andrea Gabrieli (ca 1510-1586).

Jamais n'avoir is a moralistic piece on people who are rich, but remain greedy. The poet is unknown.

Ricco amante son' io compares the beloved to cold gems.

Père de nous is a metric version of Our Father by Clément Marot (Cahors 1496/1497-Turin 1544).

 

 

 

 

The next piece is not coming from the Rîmes but is an arrangement of a keyboard work.

Fantasia in A (Aeolic, Echo fantasia), nr 16 in Max Seiffert's edition, arranged for recorder quartet. The original keyboard version is here.

 

Terug naar begin pagina         Back to top of the page