Verantwoording

Acknowledgments

OTTAVIANO PETRVCCI
Image2.gif (125078 bytes)

 

Nederlandse en tweetalige bladzijden

Home

Inleiding Renaissance bladmuziek

Renaissance bladmuziek

Inleiding Gregoriaans

Gregoriaans in modern notenschrift

Bicinia van Obrecht tot Mozart

Post Petrucci

Middentoon-stemming

Links

Nieuw

Contact

 

Verantwoording Renaissance bladmuziek

De Renaissance muziekstukken op deze site zijn in het algemeen gebaseerd op de wetenschappelijke uitgaven, voor zover deze ouder zijn dan 25 jaar. Als er van een bepaalde componist geen beschikbaar was, heb ik wel gebruik gemaakt van F.J. Giesbert, Ein altes Spielbuch, Liber Fridolini Sicherii, Mainz 1936.

Sweelinck's Rimes françoises et italiennes, Leiden 1612, heb ik uitgegeven naar microfilms van de oorspronkelijke druk van 1612, Hubert Waelrant's Als ick u vinde naar een facsimile van een Antwerpse druk van 1584, evenals Adriaenssen's Almande Prince, Adriaen Valerius, Wilhelmus, voor luit, klavier en cister naar een facsimile van de Gedenckclanck van 1623, en Pierre de la Rue, Plorer, gemir naar een facsimile van de Basevi-codex uit Florence.

Voor Orlande de Lassus heb ik gebruik gemaakt van de oude uitgave van Preisigke-Haberl, gecontroleerd met een microfilm van een Parijse druk uit 1576 van het Liber motettarum trium vocum, München 1575, met drie extra motetten herdrukt in 1577. Deze drie stukken ontbreken  in de druk van 1575. Deze zijn  vergeleken met de editie  Orlando di Lasso, Complete motets nr. 11, ed. Peter Bergquist, A-R Editions, Madison 1999. De microfilm van de Parijse druk uit 1576 heb ik geraadpleegd in de  Universiteitsbibliotheek van Utrecht. De uitgave van Preisigke en Haberl was gebaseerd op de uitgave door Orande's zoons Rudolph en Ferdinand van het verzamelde werk van hun vader, verschenen onder de titel Magnum opus musicum in München vanaf 1604. Het is mij niet bekend of zij behalve de gedrukte uitgaven ook manuscripten hebben gebruikt. Er zijn hier en daar verschillen tussen de uitgave uit 1577 volgens de editie Bergquist en het Magnum opus musicum volgens Haberl.

Vanaf 2015 heb ik steeds meer gebruik kunnen maken van facsimiles op internet. Zo is mijn editie van Cabeçon gebaseerd op de facsimile te vinden in IMSLP. Per uitgegeven werk heb ik consequent de gebruikte bron aangegeven. 

Aanvankelijk was ik van plan alleen klaviertranscripties op deze site te zetten. Later heb ik ook de complete partituren, zo mogelijk met teksten en vertalingen toegevoegd. Ze zijn geschikt voor zang en diverse combinaties van instrumenten, waaronder blokfluiten. In een enkel geval heb ik de tekst om reden van auteursrecht moeten weglaten.

Volgens het voorbeeld van Petrucci geven de klaviertranscripties het oorspronkelijke notenbeeld zo nauwkeurig mogelijk weer. Incidenteel doe ik een voorstel voor vereenvoudiging. Ik heb de transcripties gemaakt voor mijn eigen plezier en hoop dat anderen er ook genoegen aan zullen beleven. Ik heb er geen pretenties mee, uitgezonderd met de stukken die ik uit facsimiles heb getranscribeerd. Mijn editie van het bovenvermelde stuk van Pierre de la Rue is bijvoorbeeld beter dan die in het hieronder genoemde werk. De editie van Sweelinck's Rimes uitgegeven door de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis is uitstekend, uitgezonderd de critische noten. Verder zijn details bij elk werk vermeld.

Alle vertalingen van Latijnse, Italiaanse, Oudfranse en Middelnederlandse teksten in modern Nederlands en Engels zijn door mij vervaardigd. Ieder is vrij ze te gebruiken en desgewenst te verbeteren. De Latijnse bijbelteksten wijken af van de Hebreeuwse grondtekst en dus ook van de gangbare moderne bijbelvertalingen, en ook van de Statenvertaling.

Verder probeer ik mijn toelichtingen zo actueel mogelijk te maken met gebruikmaking van de moderne vakliteratuur. Dat geldt bijvoorbeeld authenticiteitsvraagstukken.

Met name noem ik hier de samenvattende publicatie over de muziek uit 1450-1520, de geschiedenis van het clavecimbel, het proces van componeren en notatie en de artikelen over de opgenomen componisten in:

 

Acknowledgments Renaissance sheet music

The Renaissance pieces on this site are generally based on the scientific editions, as far as they are older than 25 years. When there was no edition of a certain composer available, I sometimes used F.J. Giesbert, Ein altes Spielbuch, Ein altes Spielbuch, Liber Fridolini Sicherii, Mainz 1936.

I edited Sweelinck's Rimes françoises et italiennes, Leiden 1612, from microfilms of the original print from  1612, Hubert Waelrant's Als ick u vinde and Adriaenssen's Almande Prince from a facsimile of an Antwerp print from 1584, Adriaen Valerius, Wilhelmus, for lute, keyboard and cittern from a facsimile of Gedenckclanck 1623, and Pierre de la Rue, Plorer, gemir from a facsimile of the Basevi-codex from Florence.

I used the old edition of the works of Orlande de Lassus by Preisigke-Haberl, and compared it with a microfilm of a Paris print from 1576 of the Liber motettarum trium vocum, München 1575, reprinted with three extra motets in 1577. These three pieces are  missing from the edition 1575. These have been compared with the edition Orlando di Lasso, Complete motets nr. 11, ed. Peter Bergquist, A-R Editions, Madison 1999. The text of the last one has been corrected according to the Vulgate. I consulted the microfilm of the Paris print of 1576 in the University Library of Utrecht. The edition by Preisigke and Haberl has been based upon the edition by Orlande's sons Rudolph and Ferdinand of their father's complete works, published in Munich from 1604 onward with the title Magnum opus musicum. I do not know whether the brothers did also use their father's manuscripts. Their are some differences between the edition of 1577 according to Bergquist and the Magnum opus musicum according to the Haberl edition.

Since 2015 I was able to use online  facsimile publications. My edition of Cabeçon has been based entirely on the source publication in IMSLP. I indicated my source in ever editied work.

Initially it had the intention to place keyboard transcriptions only on this website. Later I added the complete scores including texts and translations if possible. They are suitable for singing ore playing on instruments, among them recorders. Occasionally I had to abstain from editing the text for copyright reasons.

Following Petrucci's example the keyboard transcriptions represent the original notation as exactly as possible. Incidentally I do proposals for reduction. I made the transcriptions for my own pleasure and I hope that other people will enjoy them too. I do not pretend scientific aspirations, except the pieces I transcribed from facsimiles. My edition of the piece by Pierre de la Rue mentioned above is, for instance,  better than the one in the book mentioned beneath. The edition of Sweelinck's Rimes by the Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis is excellent except for the critical notes. Further details have been included in every piece.

All translations of Latin, Italian, Old French and Middle Dutch into modern Dutch and English have been made by me. Everybody is free to use or correct them if desirable. The Latin texts from the Bible diverge from the Hebrew original text. My translations diverge for that reason from the current modern translations and from the Authorized Version likewise.

In my notes I have tried to be as up to date as possible. I used the relevant modern literature. This concerns for instance questions of authenticity.

I thank my colleague Robyn Steensma (native speaker) for correction of my English. The remaining errors are of course mine.

I especially name the comprehensive publication on the music 1450-1520, on the history of the harpsichord, on the process of composing and notation and the articles on the represented composers in:

English and bilingual pages

Home

Introduction to Renaissance sheet music

Renaissance sheet music

Introduction to Gregorian chant

Gregorian chant in modern staff notation

Bicinia from Obrecht to Mozart

Mean tone temperament

Links

New

Contact

The new Grove  dictionary of music and musicians, ed. by Stanley Sadie, 2nd ed. John Tyrrell. New York, London 2001. 29 volumes. Now also in:

Oxford Music Online

R. Sherr (ed.) The Josquin companion. Oxford 2000.

Rob C. Wegman, Born for the Muses: the life and masses of Jacob Obrecht. Oxford 1994.

Honey Meconi, Style and authenticity in the secular music of Pierre de la Rue. Harvard 1986.

Honey Meconi, Pierre de la Rue and Musical Life at the Habsburg-Burgundian Court, Oxford 2003.

Jessie Ann Owen, Composers at Work. The craft of Musical Composition. New York, Oxford 1997.

Edward L. Kottick, A History of the Harpsichord. Bloomington (Ind.) 2003.

K. Polk, German instrumental music of the late Middle Ages: players, patrons, and performance practice, Cambridge 1992.

Jon Banks, The instrumental consort repertory of the late fifteenth century, Aldershot/Burlington 2006.

Terug naar begin van de pagina Back to top of the page