POST PETRVCCI
Home

Inleiding op Renaissance bladmuziek

Renaissance bladmuziek

Inleiding Gregoriaans

Gregoriaans in modern notenschrift

Bicinia van Obrecht tot Mozart

Middentoonstemming

Links

Nieuw

Verantwoording

Curriculum en contact

Image2.gif (125078 bytes) Home

Introduction to Renaissance sheet music

Renaissance sheet music

Introduction Gregorian chant

Gregorian plainchant in modern staff notation

Bicinia from Obrecht to Mozart

Mean tone temperament

Links

New

Acknowledgements

Curriculum and contact

 

Na Petrucci

 

Index After Petrucci
Hier vindt u bladmuziek vanaf de 17-de eeuw, getranscribeerd voor clavecimbel, ander klavierinstrument of harp. Tevens heb ik een aantal stukken in partituur voor blokfluit- of ander ensemble opgenomen. Van arrangementen heb ik zoveel mogelijk ook de versies voor de oorspronkelijke instrumenten opgenomen. Veel  blokfluitarrangementen zijn van Jan Kok.

Om de stukken met de extensie .pdf en die met de afgekorte namen van partijen te openen hebt u de Acrobat reader nodig, die u hier kunt downloaden.

Onder het klavierinstrument zitten de klavier- of harpversies van de stukken in pdf. Onder "SATB" zitten de partituren voor ensemble en onder S A T B de eventuele losse partijen. De partituur en de partijen zijn eveneens in pdf.

De muziek dateert van na de Renaissance. De muziek uit de renaissanceperiode staat op de pagina's Renaissance Bladmuziek en Bicinia van Obrecht tot Mozart. Zie hiervoor verder de pagina Inleiding

De bestanden zijn gratis te downloaden in pdf en midi. Kopiëren tenzij voor commerciële doeleinden wordt zeer op prijs gesteld. Enkele opmerkingen over het copyright zijn te vinden op de pagina verantwoording.

De midi-bestanden dienen slechts om u een idee te geven hoe de muziek klinkt.

Henry Purcell

Louis Couperin

François Couperin

Georg Philipp Telemann

George Frideric Handel

Carl Philipp Emanuel Bach

Franz Schubert

Felix Mendelssohn Bartholdy

César Franck

Eric Satie

Albert Roussel

Pierre-Octave Ferroud

Arnold den Teuling

You will find here scores dating from the 17-th century and after, transcribed for harpsichord, other keyboard instrument or harp. I also included scores for recorder or other melody instrument ensembles. I included original versions of pieces of which I made arrangements as much as possible. Many arrangements for recorder quartet have been made by Jan Kok.

You will need the Acrobat reader to open pieces with the extension .pdf and the pieces with the abridged names of instrument voices. You may download the Acrobat reader here.

Pressing a button for a keyboard instrument gives you access to the keyboard or harp versions of the pieces in pdf. The scores fore ensemble are accessible by pressing "SATB" and, if I made them, the seperate parts by pressing S A T B. The score and parts are in pdf too.

The music dates from after the Renaissance. The music from the Renaissance may be found on the pages Renaissance sheet music and Bicinia from Obrecht to Mozart. See the page Introduction for more details.

The files may be downloaded for free in pdf or midi, and copying is welcome except for commercial purposes. Some remarks concerning copyright may be found on the page acknowledgments.

The midi files have been meant only to give an impression how the music will sound.

Henry Purcell (1659-1695), Canon voor twee altblokfluiten en basso continuo uit theatermuziek voor The Prophetess of Dioclesian, Tweede bedrijf, Chaconne Two in one upon a Ground. Een facsimile van de originele editie uit 1691 staat op IMSLP. 

De becijfering bij de bas is toegevoegd door Peter Holman, The Division Recorder, deel II, Londen 1977. De oorspronkelijke versie staat in facsimile op IMSLP, ,Ik heb deze in drie versies uitgewerkt: één voor klavierinstrument, één voor drie instrumenten en één vier  instrumenten. Van elk geef ik een complete partituur en losse partijen voor resp. de beide blokfluiten en de uitgeschreven bas. Tenslotte een bewerking voor klavecimbel of ander klavierinstrument solo.

Van Purcell zijn verder driestemmige Fantazias bekend, oorspronkelijk geschreven voor gamba-ensemble. Ik geef ze hier in versies voor alt- tenor- en basblokfluit met midibestanden en voor clavecimbel of ander klavierinstrument. De arrangementen zijn gemaakt door Jan Kok.

Chaconne Two in one upon a Ground

score with keyboard bc

score with bc in 3   instruments

midi with bass in 3 instruments

score with bc in 4 instruments

midi with bass in 4 instruments

recorder parts

separate bc in 3 instruments

separate bc in 4 instruments

harpsichord

midi harpsichord

Fantazias in 3 parts

3 fantazias ATB

midi  1   2   3

Fantazia 1 harpsichord

Fantazia 2 harpsichord

Fantazia 3 harpsichord

Henry Purcell (1659-1695), Canon for two treble recorders and basso continuo from the theatre music for The Prophetess or Dioclesian, second act, Chaconne Two in one upon a Ground. You may find a facsimile of the original edition from 1691 on IMSLP.

The figures for the bass part have been added by Peter Holman, The Division Recorder, vol. II, (London 1977). I worked it out in three versions: one for a keyboard instrument, one voor three instruments and one for four instruments. I give a complete score of each of them and separate parts respectively for the two recorders and the deciphered bass. In the end an arrangement for harpsichord or other keyboard instrument solo.

Purcell's three Fantazias in three parts, originally for viol consort are given here in arrangements for recorder trio: treble tenor and bassrecorder with midi files and for harpsichord or other keyboardinstrument. The arrangements have been made by Jan Kok.

Louis Couperin (Chaumes-en-Brie 1626- Parijs 1661), 2me Carillons; het stuk is oorspronkelijk op vier notenbalken genoteerd, maar evident bedoeld voor orgel met pedaal. Met alleen een manuaal is het slechts met drie of vier handen uitvoerbaar. Ik geef dus geen transcriptie voor clavecimbel, maar wel voor vier blokfluiten S(of sopranino)SAB(of bas in C), dan wel in een lager klinkende arrangement voor ATTB, met het voorstel de A te dubbelen met een sopraan of sopranino. De editie is gebaseerd op de Recueuil de plusieurs vieux aires, Parijs 1691, te vinden op  IMSLP/Petrucci Library. 2me Carillons

original score and transcription for organ

recorders SSAB and ATTB

midi, recorders SSAB

Louis Couperin (Chaumes-en-Brie 1626 - Paris 1661), 2me Carillons; the original piece has been notated on four staves, but was meant for organ beyond doubt. Performance on manuals only is impossible, except with three or four hands. So I give no transcription for harpsichord, but I give two arrangements for four recorders S(or sopranino) STB(or bass in C) and ATTB; the A may be doubled with a soprano or sopranino. The edition has been based upon Recueuil de plusieurs vieux aires, Parijs 1691, found on IMSLP/Petrucci Library.
François Couperin (Parijs 1668 - 1733), twee gedeelten uit Les goûts réunis, 1724, nl. het 10-de concert, deel 2, Plainte pour les violes, voor twee gamba's of andere lage instrumenten met extra basstem, zowel volgens de originele druk uit 1724 als met gemoderniseerde sleutels, een versie voor blokfluiten TTB en een versie voor   klavierinstrument of harp; en: het 12-de concert, voor twee gamba's of andere lage instrumenten, met continuo ad libitum in het eerste deel. De versie volgens de originele druk en met gemoderniseerde sleutels en een versie voor blokfluiten TB staan op de pagina Bicinia van Obrecht tot Mozart. Hier staat een transcriptie voor  klavierinstrument of harp. Couperin ried uitvoering zonder continuo aan. Na een poging tot uitwerking van de bas concluderen wij dat hij gelijk had.

De editie en transcripties zijn gebaseerd op een facsimile op  IMSLP/Petrucci Library.  

Les goûts réunis ou nouveaux concerts à l'usage de toutes les sortes d'instruments

Dixième concert, part 2

Score with original and modernised clefs

midi, original score

harpsichord  

midi harpsichord

recorders TTB

midi, recorders

Douzième concert

harpsichord  

midi harpsichord

François Couperin (Paris 1668 - 1733), two parts from : Les Goûts réunis: 10-th concerto, second part, Plainte pour les violes, for two viols or other low instruments with extra bass voice, both according to the original 1724 print and with modernised clefs, a version for recorders TTB and a version for harpsichord, other keyboard instrument or harp, and: 12-th concerto, for two viols or other low instruments with a figured bass ad libitum in the first part. You will find the version according to the original print and with modernised clefs and a version for recorders TB on the page Bicinia from Obrecht to Mozart. Here is a transcription for harpsichord, other keyboard instrument or harp. Couperin preferred performance without figured bass, and after having tried to work it out we admit that he was right.

The edition and the transcriptions have been made from a facsimile on IMSLP/Petrucci Library.  

 

Georg Philipp Telemann (Magdeburg 1681 - Hamburg 1767), twee sonatines uit Nouvelles sonatines à clavessin ou violon ou traversière, dont 2 sont accomodés pour la flûte à bec,  Hamburg 1730/31. Daarvan is alleen de melodiepartij bewaard in de Koninklijke bibliotheek van Kopenhagen, cat.nr. 6608.0331, in facsimile geraadpleegd op http://img.kb.dk/ma/giedde/gs01-53m.pdf . De baspartij komt uit een handschrift in de Sächsische Landesbibliothek in Dresden, coll. Schrank II, 2392 R8 en 9, 12 sonates voor viool en basinstrument, in facsimile op IMSLP onder Telemann, Violin sonata TWV 41:c2. Het Dresdense exemplaar is een sext lager genoteerd dan de blokfluit/fagotpartij uit Kopenhagen, door het gebruik van de Franse vioolsleutel op de onderste lijn van de notenbalk. Daardoor kon het stuk zonder het notenbeeld te wijzigen maar door het met een F-sleutel te lezen op basinstrumenten worden gespeeld. Op clavecimbel past de vioolversie beter. Voor de sonate TWV41:a4 is deze eveneens te vinden op te vinden op  IMSLP onder Telemann, Violin sonata 41:a4, with an edition by B. Sothmann. De melodiepartijen van de beide handschriften verschillen minimaal. In een critisch commentaar is deze editie verantwoord. TWV 41:c2

alto recorder and bass instrument

bassoon or cello and bass instrument

violin and bass instrument or harpsichord

midi (recorder)

TWV 41:a4

alto recorder and bass instrument

bassoon or cello and bass instrument

tenor recorder and bass instrument

midi (recorder)

Georg Philipp Telemann (Magdeburg 1681 - Hamburg 1767), two sonatines uit Nouvelles sonatines à clavessin ou violon ou traversière, dont 2 sont accomodés pour la flûte à bec,  Hamburg 1730/31. Only the solo part has been transmitted in the Copenhague Royal, cat.nr. 6608.0331, consulted in facsimile at http://img.kb.dk/ma/giedde/gs01-53m.pdf . The bass part stems from a manuscript in the Sächsische Landesbibliothek Dresden, coll. Schrank II, 2392 R8 en 9, 12 sonatas for Violin solo and basso, in facsimile at IMSLP under Telemann, Violin sonata TWV 41:c2. The Dresden copy had been notated a sixth lower than the Copenhague recorder/bassoon part by the use of the latter of the French violin clef, placed on the first line of the staff. The piece could be played on bassoon or cello by reading it with a F-clef, and without changing the melody part. The violin version fits the harpsichord better than the recorder version.   The violin version of sonatine TWV41:a4 may be found  at IMSLP onder Telemann, Violin sonata 41:a4, with an edition by B. Sothmann. I added a critical comment on the differences of both sources and this edition.
Georg Friederich Händel (Halle 1685 - Londen 1759), Sonate voor 2 altblokfluiten, het eerste deel met baspartij ad libitum, de andere twee delen met bas, maar zonder becijfering. De uitgave heb ik gebaseerd op een manuscript uit het Fitzwilliam Museum te Cambridge en heb ik voorzien van critische noten. Deze partituur bevat ter vergelijking ook de finale van de opera Il trionfo del Tempo e del Disinganno, waar twee hobo's hetzelfde thema spelen als de blokfluiten in het eerste deel van deze sonate. Een arrangement van deze passage voor 3 blokfluiten AAB heb ik toegevoegd. HWV 405

AAB

midi part 1

midi part 2 and 3

midi final overture Il trionfo del Tempo e del Disinganno

George Frideric Handel (Halle 1685 - London 1659), Sonata for 2 treble recorders, the first movement with bass part ad libitum, the second and third movement with bass, but without figures. The edition has been based upon a manuscript in the Fitzwilliam Museum at Cambridge, and has been provided with critical notes. This score contains an arrangement for 3 recorders AAB of the final of Handel's opera Il trionfo del Tempo e del Disinganno, where 2 oboes play the same theme as the recorders do in the first movement of the sonata.
Georg Friederich Händel (Halle 1685 - Londen 1759), Concerto Grosso opus 3 nr. 1 (H.W.V. 312), is geschreven voor strijkorkest met basso continuo in delen 2 en 3,  twee hobo's in delen 1 en 3, twee altblokfluiten in deel 2,  een fagot in deel 1 en 2 en twee fagotten in deel 3. Jan Kok en ik hebben het gearrangeerd voor twee sopraan-, alt- en basblokfluit in delen 1 en 3, en twee alt-, tenor en basblokfluit in deel 2. 

Het werk is gepubliceerd in 1734. Het arrangement is gebaseerd op de uitgave van F. Chrysander, deel 21, 1864, te vinden op IMSLP/Petrucci Library

Part 1

SSAB   midi

S1 S2 A B

Part 2

AATB    midi

A1 A2 T B

Part 3

SSAB midi

S1 S2 A B

George Frideric Handel (Halle 1685 - London 1659), Concerto Grosso opus 3 nr. 1 (H.W.V. 312), has been written for stringorchestra with basso continuo in parts 2 and 3, two oboes in part 1 and 3, two treble recorders in part 2, one bassoon in part 1 and 2 and two bassoons in part 3. Jan Kok and I arranged part 1 and 3 for two descant recorders, one treble and one bass recorder and and part 2 for two treble recorders, one tenor and one bass recorder.

The work was published in 1734. The arrangement has been based upon F. Chrysander's edition, vol. 21, 1864. You may find it in IMSLP/Petrucci Library

Bovendien hebben wij ditzelfde concert voor 5 blokfluiten gearrangeerd. Deel 1 voor 2 sopraan- een alt-, een tenor- en een basblokfluit, deel 2 voor 2 alt-, 2 tenor- en een basblokfluit en deel 3 voor 2 sopraan,- 2 tenor- en een basblokfluit. De links betreffen partituur en afzonderlijke partijen. Hiervan heb ik niet opnieuw midi-bestanden gemaakt Part 1

SSATB

part 2

AATTB

Part 3

SSTTB

Afterwards we arranged the same concerto for different combinations of 5 recorders, part 1 for 2 descant, 1 treble, 1 tenor and 1 bass recorders, part 2 for 2 treble, 2 tenor and 1 bass recorders, part 3 for 2 descant, 2 tenor and 1 bass recorders. The links will give the complete score and separate parts. I did not make another midi file.
Carl Philipp Emanuel Bach (Weimar 1714 - Hamburg 1788), Pedal Exercitium BWV 598 in g, vroeger toegeschreven aan J.S. Bach. Hier staat een transcriptie voor altblokfluit, in een transpositie van 2 octaven + een kwart, in c , en een transcriptie voor clavecimbel, een kwart lager dan het origineel, in d. De lagere bassen geven een soort 16' effect.

De transcriptie is gebaseerd op de uitgave van P. Gouin op IMSLP/Petrucci Library.

alto recorder

midi alto recorder

harpsichord

 

Carl Philipp Emanuel Bach (Weimar 1714 - Hamburg 1788), Pedal Exercitium BWV 598 in G Minor, formerly ascribed to J.S. Bach. This is a transcription for treble recorder, transposed up 2 octaves and a 4th, in C Minor, and a transcrition for harpsichord, transposed a 4th down, in D Minor.The lower bass tones create a sort of 16' effect.

The transcrition has been based upon the edition by P. Gouin in IMSLP/Petrucci Library.

Franz Schubert (Wenen 1797 - 1828) Der Leiermann, uit de cyclus Die Winterreise, teksten van Wilhelm Müller, arrangement voor blokfluiten SABB, gebaseerd op de uitgave in IMSLP/Petrucci Library. recorders SABB

midi

Franz Schubert (Wenen 1797 - 1828) Der Leiermann, from the cycle Die Winterreise, texts by Wilhelm Müller, arrangement for recorders SABB, based upon the edition in IMSLP/Petrucci Library.
Felix Mendelssohn Bartholdy (Hamburg 1809 - Leipzig 1847) publiceerde tussen 1829 en 1845 acht bundels Lieder ohne Worte. Een aantal ervan laat zich arrangeren voor blokfluitkwartet. Zij dateren resp. uit 1837, 1843 en 1842-1845 (arrangementen door Jan Kok).

 

 

Opus 38 nr 2

SATB  midi

Opus 64 nr 4

SATB   midi

Opus 102 nr 2

SATB   midi

Felix Mendelssohn Bartholdy (Hamburg 1809 - Leipzig 1847) published eight collections Lieder ohne Worte, Songs without words, between 1829 and 1845. Some of them may be arranged for recorder quartet. They date from 1837, 1843 and 1842-1845 respectively (arrangements by Jan Kok).
César Franck (Luik 1822 - Parijs 1890). Prelude uit opus 18. De andere twee delen heb ik niet bewerkt. Harpsichord César Franck (Liège 1822 - Paris 1890). Prelude from opus 18. I did not arrange the other two parts of the piece.
Erik Satie (Honfleur 1866 - Parijs 1925) componeerde dada en minimal music ver voordat deze werden uitgevonden.

Ogives zijn spitsbogen. Deze piano- composities bestaan uit vier regels waarin dezelfde melodie vier maal met andere akkoorden wordt gespeeld. Zij dateren vermoedelijk uit 1886-1889 (blokfluitarrangement  van Jan Kok en clavecimbel- arrangement van Jan Kok en mij samen). Beide typen arrangement zijn getransponeerd en de octaafverdubbelingen in de akkoorden zijn uitgedund. Doordat het clavecimbel veel boventonen heeft, wordt het effect van het uitdunnen verzacht, maar de clavecimbelversie moet wel ter compensatie met veel arpeggio's worden gespeeld. Een stem van de derde regel kan eventueel om pp te suggereren worden weggelaten.

Met het minimale Bonjour Biqui Bonjour gaf Satie zijn geliefde de bons in 1893.

Op precies hetzelfde soort papier schreef hij Vexations, kwellingen, dus eveneens in 1893. Het stuk is pas in 1949 ontdekt, dit en dit zijn analyses van het stuk en een afbeelding. Het eerste bevat tevens  een afbeelding van het manuscript van Bonjour Biqui Bonjour. Vexations van eveneens vier regels is net zo opgebouwd als de vier Ogives. Alleen moet het na diepe stilte en concentratie 840 maal worden gespeeld. Het eerst gebeurde dat in 1963 op initiatief van John Cage (1912-1992). Deze liet het voorafgaan door zijn stuk van 4'33" dat in zijn geheel uit stilte bestaat. Deze compositie heb ik om redenen van auteursrecht niet opgenomen. Zie verder een  uitstekend artikel in wikipedia.

Wij stellen voor om eerst Bonjour Biqui te spelen en dan na 4'8" of 1'24" diepe stilte te beginnen met de 840 Vexations. Zodra de laatste vrouw de ruimte verlaat eindigt men met nogmaals Bonjour Biqui Bonjour.

Het Choral inappétissant (= eetlust bedervend koraal) uit 1914 is het eerste van een serie met de titel Sports et divertissements. Satie schreef het stuk le matin, à jeun (= 's morgens, nuchter), vandaar de titel. Delen ervan dienen rébarbatif et hargneux (= nors en kribbig) en hypocritement (=huichelachtig) te worden uitgevoerd. Het arrangement is van Jan Kok. Het origineel voor piano vindt u hier.

Ogive 1

Original piano

Harpsichord

SATB   midi

Ogive 2

Original piano

Harpsichord

SATB   midi

Ogive 3

Original piano

Harpsichord

SATB   midi

Ogive 4

Original piano

Harpsichord

SATB   midi

 

Bonjour Biqui Bonjour

Original keyboard + soprano

SATB   midi

Vexations

Original keyboard

ATB   midi

 

Choral inappétissant

SATB   midi

Erik Satie (Honfleur 1866 - Paris 1925) composed dada and minimal music before their invention.

Ogives are pointed arches. These piano pieces consist of four lines with four times the same melody with changing chords. They presumedly date from 1886 -1889 (recorder arrangement by Jan Kok and harpsichord arrangement by both Jan Kok and me). Both types of arrangement have been transposed and reduced. The reductions only concern the octave redundancy in the chords of the original. As the harpsichord has got many upper partials the effect of the chord reduction is toned down. Besides, the harpsichord arrangement should be played with many arpeggios as a compensation. One part of the third line may be left out to give the impression of pp

Satie used the minimal Bonjour Biqui Bonjour to ditch his mistress in  1893.

He wrote his Vexations on exactly the same type of paper, so in 1893 too. The piece has been discovered only in 1949, an image of the manuscript is here, and here and here you will find an analysis of the piece, and an image. An image of Bonjour Biqui Bonjour is at the end of the first article. The construction of Vexations agrees with the four Ogives. But Satie prescribes a deep silence and earnest concentration to begin with, and the piece should be repeated 840 times. The first performance was in 1963, initialized by John Cage (1912-1992). He placed his famous piece  4'33" before it, entirely consisting of silence. I did not include this composition for reasons of copyright. There is an excellent article on Vexations in wikipedia.

So we propose to begin your performance with Bonjour Biqui Bonjour, to continue with 4'8" or 1'24" of deep silence and then 840 Vexations. You repeat Bonjour Biqui Bonjour, as soon as the last woman leaves the concert room.

Het Choral inappétisant (= unappetizing choral) from 1914 is the opening piece of a series with the title Sports et divertissements. Satie wrote the piece le matin, à jeun (= in the morning, in a sober condition), which may explain its title. A parts of it should be played rébarbatif et hargneux (=grumpy and testy) and hypocritement (=insincerely). It has been arranged by Jan Kok. The original for piano may be found here.

Albert Roussel (Tourcoing 1869 - Royan 1937) schreef Pipe in D, voor bamboefluit (in d) en piano, hier in een arrangement voor blokfluitkwartet voor de Australische pianiste Louise B.M. Dyer in 1934. Het stuk staat in G groot. Het is gepubliceerd in een album Pipeaux, Mélodies, par Darius Milhaud, Albert Roussel, Jacques Ibert, Georges Auric, Francis Poulenc, P.-O. Ferroud (overleden 1936),  en Henri Martelli. Ik heb een kopie van deze zeldzame publicatie gebruikt van het exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel. Het origineel is te vinden op de site IMSLP SATB

midi

Albert Roussel (Tourcoing 1869 - Royan 1937) wrote Pipe in D for pipe (in d) and piano, here arranged for recorder quartet, for the Australian pianist Louise B.M. Dyer in 1934. The piece is in G Major. It has been published in an album Pipeaux, Mélodies, par Darius Milhaud, Albert Roussel, Jacques Ibert, Georges Auric, Francis Poulenc, P.-O. Ferroud (died 1936) and Henri Martelli. I used the copy of this rare publication in the Royal Library Albert I in Brussels. The copy in the British Library was not allowed to be transported from the reading room to the reproduction room. But the original may now be consulted on the site IMSLP.
Pierre-Octave Ferroud (Chasselay 1900 - Debrecen (H) 1936, Pas redoublé, voor twee bamboefluiten en piano in D, hier getransponeerd in F voor 4 blokfluiten SSAB of 5 blokfluiten SSATB. Het origineel is te vinden op de site van IMSLP. SSAB   midi

SSATB   midi

Pierre-Octave Ferroud (Chasselay 1900 - Debrecen (H) 1936, Pas redoublé, for pipes in D, here transposed to F for 4 recorders SSAB or 5 recorders SSATB. The original may now be consulted on the site IMSLP.
Arnold den Teuling (Koewacht 1944), eigenaar van deze website, schreef deze herinnering aan de straatroepen uit de jaren vijftig in zijn toenmalige woonplaats IJmuiden in 2006.... IJmuiden 1953

SATB   midi

Arnold den Teuling (Koewacht 1944), owner of this web site, wrote this piece of memory of the street cries in the fifties at IJmuiden in his  place of residence at that time in 2006....
...en in 2008 voorzag hij de hymne Quod chorus vatum van Hrabanus Maurus (ca 800) van eigen Gregoriaanse muziek, een bewerking van Kyrie IX uit het Kyriale Romanum. Het gedicht is in een oud-Griekse versmaat gemaakt, de Sapphische strofe, en de muziek gaat daar eveneens vanuit. De hymne wordt gezongen in de vesper van Maria Lichtmis solo voice ...and he composed his own Gregorian chant for Hrabanus Maurus's hymn Quod chorus vatum, and arrangement of Kyrie IX from the Kyriale Romanum.  The poem has been made in a classic Greek metre, the sapphic strophe, and this music respects the metre. The hymn is sung in the vesper of St Mary's Purification. Click here for an English translation of the text.
Ut queant laxis, is een hymne uit de 10de eeuw, door Guido van Arezzo, gebruikt om de solmizatie-lettergrepen ut re mi fa sol la te demonstreren. Ik geef hier een anonieme vierstemmige zetting ervan uit de 16de eeuw, die geen rekening hield met de solmizatie-syllaben van het oorspronkelijke stuk, met mijn reconstructiepoging van de   vierstemmige versie die dat in de tenor wel doet. De vierstemmige zetting komt uit Glareanus' Dodecachoron. SATB

midi original

midi reconstruction

keyboard transcription

Ut queant laxis is a 10th century hymn, made or used by HGuido of Arezzo to demnstrate the solmization syllables ut re mi fa sol la. I give an anonymous composition in four voices from the 16th century, that ignored these solmization syllables, with my reconstruction attempt of the four voiced piece with the right solmization syllables in the tenor. The four voiced piece is from Glareanus's Dodecachordon.
Terug naar begin pagina

       

Back to top of the page