Een van mijn hobbies is de jacht.
Deze hobby komt voort uit mijn liefde voor de natuur.
Jagers streven immers naar een zo groot mogelijke biodiversiteit.
Zij doen dit middels biotoopverbetering en door het beheer van dierpopulaties.

Een ander belangrijk facet is het voorkomen van overmatige schade aan landbouwgewassen en aan andere diersoorten.

Daarnaast kan een jager, waar mogelijk, op bescheiden wijze oogsten uit de overvloed van de natuur.

De landelijke organisatie voor jacht en wildbeheer is de KNJV
            Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
Zij behartigt de belangen van het jachtbedrijf op landelijk niveau.

De structuur van de KNJV is als volgt:
Ik bekleed een tweetal bestuursfunkties binnen het jachtbedrijf.

In 1993 was ik mede-oprichter van wildbeheereenheid Noorder-Koggenland e.o. met als werkterrein het gebied tussen Medemblik en Hoorn.
Sinds die tijd ben ik secretaris van deze vereniging.
Een wildbeheereenheid of WBE is een vereniging of stichting waarin een groep jagers in een benoemd gebied zich aaneengesloten hebben, om gezamenlijk, op basis van een wildbeheerplan, de jacht uit te oefenen.

In 1995 werd ik gevraagd om secretaris te worden van het gewest Noord-Holland. Hoewel er aanzienlijk meer tijd in gaat zitten dan mij aanvankelijk werd voorgehouden, vervul ik deze funktie nog steeds met plezier.
Een gewest behartigt de belangen van de jacht op provinciaal niveau.

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht.
In deze nieuwe wet wordt het geheel van jacht, beheer van dierpopulaties en bestrijding van schade aan gewassen en diersoorten geregeld.
Faunabeheereenheden (FBE's) vormen daarin een belangrijke schakel. Nederland is opgedeeld in zo'n 15 faunabeheereenheden.
Faunabeheereenheid Noord-Holland bestrijkt het gebied van de provincie Noord-Holland.
Elke FBE maakt voor haar werkterrein een faunabeheerplan.
Middels dit faunabeheerplan vragen zij ontheffingen (art. 68) aan bij de provincie, en geven die voor uitvoering door aan de betreffende WBE's.biotoopverbetering
beheer

schadebestrijdingoogsten


KNJVstructuurbestuursfunkties

WBE
Noorder-Koggenland
gewest Noord-Holland
Flora- en faunawetFBE

FBE Noord-Holland

faunabeheerplan

ontheffing

FBE  
       
N-H
WEBSITE VAN TON VERMAAS
Navigatiebalk:    Homepage     Jacht en faunabeheer
  • Landelijk Bestuur
  • Gewesten
  • Wildbeheereenheden (WBE's)
  • Individuele leden (jagers, hondenmensen en andere natuurliefhebbers)
Ga naar:  HomeSite van KNJV