Welkom
familie namen
kwartierstaat N. Vink
Het boek Vink - Mallan
01
02
03 Fotostamboom
04 Vink
05
06
07
08 van der Linden
09
10 bakermat Malan(s)
11 Mallan
12
13
14 Smouter
15
16
17
18
19 Fotostamboom
20 Tweelingen
21 Contact
22 Actueel
23 Nieuwe fam.takken
24 Aanvulling I 2009
 
"Aanvulling I".
 
Deze link is opgedragen aan mijn zuster Maaike Vink, geb. 08-10-1930 overl. 12-08-2008.
 
De aanvulling I is op een CD gezet.
In deze "aanvulling I" zijn vele kleurenfoto's en handtekeningen opgenomen.
 
 
VOORWOORD
Het is na oktober 2003 inmiddels het jaar 2009 geworden, wat een aanvulling na zo veel jaren rechtvaardigt. Voor een ieder die het 1e deel heeft ontvangen en gelezen, zal deze uitgave met aanvullingen een hernieuwd leesplezier opleveren, zeker gelet op wat er in de archieven is gevonden.
Het boek VINK - MALLAN wil niet alleen een naslagwerk met familiegegevens zijn maar ook de mensen in hun tijd tot leven laten komen.
In die tijd zijn er, net als tegenwoordig, mensen die zich aan de regels in het leven hielden of zich niet in een keurslijf lieten drukken, er waren personen die op de rand of net over de rand van het toelaatbare leefden.
Bij het zoeken in de diverse archieven kom je grond- en huisaankopen, faillissementen, echtscheidingen, meningsverschillen over erfenissen, weggelopen of weggestuurde mensen tegen.
Door nu namen van personen te noemen, zouden alle anderen benadeeld worden, wat niet de bedoeling van het verzamelen van gegevens kan zijn.
 
Aanvulling I, met het meegeven van deze titel, wil ik aangeven en zeggen dat er ook nog een aanvulling II kan komen; het is een hobby die geen einde heeft.
Met het uitgeven van deze aanvulling is niet automatisch gezegd dat alle gegevens over de personen uit het boek VINK - MALLAN nu gevonden zijn; zeker niet!
Wie na het lezen geraakt wordt en tijd en gelegenheid heeft zal zeker nog meer informatie kunnen vinden.
 
Deze CD aanvulling I, in boekvorm, bevat aanvullingen en een errata op de uitgave van het boek:
VINK - MALLAN ca. 1345 - 2003 en aangetrouwde families.
 
Het uitgangspunt bij deze uitgave is dat de gevonden archiefstukken, evenals in het oorspronkelijke boek, worden weergegeven in de taal zoals er in die tijd is geschreven.
 
Het boek VINK - MALLAN is uitgegeven in oktober 2003; dit houdt in dat in de jaren voorafgaande aan 2003 doop-, trouw-, overlijdens- of begraafakten waarin voorouders en hun broers en zusters voorkomen nagezocht zijn.
Maaike en ik dachten de meeste personen die tot de familie VINK - MALLAN behoorden gevonden te hebben, wat dus een uitgave van het boek rechtvaardigde.
Als auteurs vonden wij, dat we ons moesten beperken tot het weergeven van de akte, een enkel commentaar of aanvulling is toegestaan.
Van sommige personen is weinig meer bekend dan alleen in de doop-, trouw-, overlijdens- of begraafakten gelezen kan worden.
 
Door toch nog verder te gaan zoeken in andere archieven ben ik meer te weten gekomen over de personen die voorkomen in het boek; dit heeft tot gevolg dat van enkele personen b.v. nog meer voorouders worden genoemd in akten.
Deze nieuwe voorouders worden in de aanvulling net zo ingedeeld als in het boek VINK - MALLAN; dit kan tot gevolg hebben dat de nummering bij de generatie verandert, waar bij de eerste persoon van een generatie I.1 staat wordt dit dan II.1 etcetera.
 
Bij het lezen van collateraal-, verkoopakten, gerechts-, kerk-, klep-, rekwestboeken, ona en ora krijgt men mooie aanvullingen op het geheel.
Het kan dan gebeuren dat personen, die met name genoemd worden in de akten of boeken, b.v. gescheiden zijn, anderen hebben langer geleefd of zijn juist eerder overleden dan werd aangenomen.
 
Waarom in b.v. rekwestboeken de gevonden gegevens gedetailleerd opgenomen en bij ona of ora gedeelte van akte weggelaten en aangegeven door etc.?
In een rekwestboek wordt vaak de hele inventaris vermeld, wat een goed inzicht geeft in wat mensen bezaten in die tijd.
In ona wordt b.v. een testament beschreven, het voorgaande testament wordt dan herroepen, waardoor in de tekst van de verschillende akten doublures ontstaan of details worden herhaald. In deze akten worden steeds dezelfde zinnen geformuleerd die zorgen dat de akten rechtsgeldigheid hebben, door deze zinnen alsmaar te herhalen wordt bij het lezen van de aanvullingen het geheel langdradig.
 
6
Internet.
De gegevens die op Internet te vinden zijn, worden na zorgvuldige controle, in de aanvullingen meegenomen.
Bij de uitgave van het boek VINK - MALLAN in 2003, hadden lang niet alle archieven de gegevens die zij bezitten al op een homepage staan.
Nu is wat dat betreft veel veranderd en daardoor worden er toch nog nieuwe personen gevonden, die tot een generatie, die tot op heden doorgaat, uitgroeien.
* Bij de familie Vink op blz. 33 is er een Tr.(2) gevonden, dat heeft tot gevolg dat er een aanvulling op het parenteel van de fam. Vink is ontstaan t.w. van VIII.9 Hendrik Vink [wedn.] met Maria van Poppel.
* Bij de familie Mallan op blz. 355: V.7 Pieter Mallan is zijn doop en bij zijn zoon V.7.3 Dirk Mallan is er een huw. gevonden, dat heeft tot gevolg dat er een aanvulling op het parenteel van de fam. Mallan is ontstaan o.a. V.7.5 wordt VI.13 Jan (Johannes) Mallan met Neeltje Mak.
Deze mogelijkheid van zoeken in heel Nederland zorgt voor zulke aanvullingen.
 
Hoe zijn de namen van mensen, beroepen of topografie die op deze CD staan op te zoeken:
in het programma "Word" zit onder de toetsen Ctrl. en G de mogelijkheid om te zoeken op woorden, met alt en Z kan de naam of het beroep etc. worden gevonden.
voorbeeld: Blauwpoort kan in de topografische gegevens staan als Bla(a)˙wpoort , de schrijfwijze kan dan zijn Blauwpoort, Blaauwpoort met of zonder accentaigu.
Rudolf Vink.
7
 
                                                            NAMEN van FAMILIES:
 
Abbenbroeck                                  van der Hoeve                             van der Pligt 
Alleman                                         Hofman                                       Pottaar
Arnold                                           Holst                                          Poot
Baars                                            Hoogendroon                               Punt
van Baecken                                  Houtemolen                                 van der Rest
Balcom                                          Huijmans                                     de Rie
Besteman                                       Huyser                                       Roingna
van Beveren                                   Jeijskoot                                     van de Ruyt
de Blom (de Bloem)                          Joncktijs                                     Schaap
de Boef                                          Jungst                                       Sassen-Sassum
van Bolenbeeck                               Kitsenbrug                                  Schoof
Bonte                                            Klootwijk                                    Schoormans
Bosman                                          de Koning(h)                               Smouter
Botbijl                                            Kool                                          Snoeck
van Bredenhoff                                Kro(o)nenburg                             Soeteman(s)
Brasser(s)                                       de Laet                                      van Someren
Buytendijk                                      Lafo(o)r(t)-Lavoor                        Speyer
Catel                                             Lambinon                                    Spruijt
Cotermans                                      Leenheer                                    Steehouwer
Cranendonck                                   de Leeuw                                    Steen
van Dalem                                       Legerstee                                   Stoks
van Dame/Dammer                            LiÚge                                         Teerling(h)/Teerlink
Diepenbroek                                    van Limburg                                 Timmer(s)
van Dij(c)k                                      van der Linden                             de la Tour
van Driel                                         Mallan/Malang                              Vekeman(s)
Droogendijk-Stedehouder                   van der Mandelen                         van de Velde
Eijskoot-Jijskoot                               van Martwijk                                Verduyn
van Eijssel                                       van der Meer                               Verhoeven
Elst                                                van Meppelen                              Vinck/Vink
Engel                                              (de) Mol                                     Visser
van Esch                                         Mostert                                      de Visser
Geerling                                           de Munter                                  van der Vlist
van Gesel                                        Nagels                                        de Vou
van der Graeff                                  van Nes                                      van Walsem
van de Grient                                   Nieuveen                                     van der Want
Groesbeek                                       Noort                                          de Wijs
de Haan                                          Nuchteren                                    van Wingerden
van Harderwijck                                Outgaarden                                  de Zeeuw
Hartman                                          Pee                                             van 't Zelfde
de Heer                                           Persijn                                         Zevenbergen
van den Heuvel                                                                                  Zoll
 
8
 
                                                     GERAADPLEEGDE BRONNEN
 
- Brabants Historisch Informatie Centrum
- Centraal Bureau Genealogie Den Haag
- Documenten/foto's in bezit van de familie Vink
- GA Amsterdam
- GA 's-Hertogenbosch
- GA Rotterdam
- GA Schiedam
- Genlias
- Kadaster te Rotterdam
- Nationaal Archief te Den Haag
- Stadsarchief te Breda
- Stadsarchief te Dordrecht
- West-Brabants archief
- Zeeuws archief
 
                                                                             ARCHIEVEN
 
Het boek "VINK - MALLAN ca. 1345 - 2003 en aangetrouwde families" etc. en de compacte kwartier-staat voor Neeltje Vink behorende bij het boek zijn in te zien bij de volgende archieven:
 
"        Centraal Bureau Genealogie Den Haag                               interne codering BG NL 11730
                                                                                          publiek code G/Vink/2003
"        GA Rotterdam                                                               Vink, Rudolf Vink - Mallan etc.
                                                                                          Aanvulling 1. Voorburg
                                                                                          (aanvraagnr. 21 A27 en 21 A 28)
"        GA Schiedam  (anno 2010)                                              catalogusnummer 3.155
"        Historisch Centrum Leeuwarden                                        E 1144
"        Kon. Bibliotheek Den Haag                                               signatuur 5192855
"        Nederlands Genealogische Vereniging afd. Amsterdam           geen reactie ontvangen
"        RA Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Leeuwarden     E 9268 en CD846
"        RA Noord-Braband 's Hertogenbosch bhic                            nr.1142.134G11/134G12 en CdR63
"        Regionaal arch. Gorinchem                                               alfabetisch opvraagbaar in de studiezaal
"        Regionaal Arch. Leiden                                                    signatuur G7/E7
"        Rijswijk, HRI                                                                  catalogus Vink, Maaike (Vink- Mallan)
"        SA Amsterdam                                                               collectie 15030.1491/1492
CD nummer 139101                                       
"        SA Deventer                                                                  te bevragen in de studiezaal
"        SA Dordrecht                                                                 489/33449 + CD en 489/33450
"        Streekarchief IJsselmonde                                                categorie genealogie en doos 506
per 18-04-2009 is geverifieerd onder welk nummer de boeken zijn aan te vragen.
9
 
GEBRUIKTE TEKENS, AFKORTINGEN EN VERKLARINGEN
 
ab instestato: van degene zonder testament
@o.: anno
apostille: kanttekening
appoin(c)tement: beschikking van de rechter
approbatie: goedkeuring
arch.: archief
attesteren: getuigen
B.boek: begraafboek
BS: burgerlijke stand
Ca: camere
CBG: Centraal Bureau voor Genealogie
cederen: afstand doen van
compareren: verschijnen voor rechter of notaris
compt(en): comparant(en)
condemnatie: veroordeling, vonnis
consenteert: goedgekeurd wordt door
constitueren: vaststellen
coram: voor het aangezicht van ....
D.arch.: dooparchief
D.boek: doopboek
D.datum: doopdatum
D.reg.: doopregister
do.: dito
dom., ds. of do.: dominee
DTB: doop- en trouwboek
E.L.: echte lieden (gehuwde personen)
Fam. geschiedenis: gegevens van heden
fol.: folio
fideicommis: erfenis met vruchtgebruik
GA: gemeente-archief
G.akte: geboorte-akte
geass.: geassisteerd
geb.: geboren
geld: f 1,00 of Pond is 20 stuiver
1 stuiver is 16 penningen
(1659)        1carolische gulden is 40 grooten Vlaems
        of 40 grote Ponden
        1 Vlaams is f 6,00
        1 Ç (Euro) is f 2,20371
get.: getuigen
gewichten: 1 aas is 1/32 engelsen is 48 mg.
1 engelsen is 1/20 ons (once)
1 ons is 100 gram
        1 pond is 494 gram
G.kaart: geboortekaartje
G.klapper: geboorteklapper
H.aankondiging: via trouwkaart
H.akte: huwelijksakte
H.datum: huwelijksdatum
indemniteit: schadevergoeding of -loosstelling
insolvent: niet in staat te betalen
J.D.: jonge dochter nog niet getrouwd geweest
J.M. of J.G.: jonge man of jong gezel idem
Klepboek: bevat opgetekende afkondigingen
    bij het stadhuis na het kleppen van de klok
L: lidmaat van de kerk
li.: links
meerderj./minderj.: meerderjarige/minderjarige
mf: microfiche
mitsgrs: mitsgaaders
Mr.: bij beroep Meester (proef afgelegd)
muy: is een tante of verzorgster uit de familiekring
NA: Nationaal Archief te Den Haag
N.N.: nomen nescio, naam onbekend
Not(s).: notaris
N░: numero
O.aankondiging: via overlijdenskaart
O.akte: overlijdensakte
Obiit: overleden
O.datum: overlijdensdatum
ona: oud notarisarchief
oppervakte maten: bunder: is 700 roeden
el: is ca. 69 cm.
hond(t): is 100 roeden
mergen of morgen: is 600 roeden
roeden: is 14,22 m2.
ora: oud rechtelijk archief
overl.: overleden(e)/overlijden
otr.: ondertrouw
par: Parentes, parentis of ouders
poc.: proclamatie
Pro Deo: voor god (is kosteloos)
qtie : quitantie
RA: Rijksarchief
rabatten: strook boven gordijn of schoorsteenval
re.: rechts
renunc(h)iatie: terugbetaling
renunc(h)iŰren: afstand doen
repudiatie: afwijzing van b.v. een erfenis
reverentie: eerbiedsbetuiging
reqte: requeste is verzoeken
SA: Stadsarchief
SAD: Stadsarchief Dordrecht
Secluderen: uitsluiten
Solemneel solemelen: plechtig(en)
Supplt. of (e): de aanvrager(es)
test: doopgetuigen
tr.: trouw
Vo: verio, de achterzijde van een genummerd blad
wed.: weduwe
wedn(r).: weduwnaar
won.: wonende
z.b.: zonder beroep
---: niet ingevuld of onleesbaar handschrift
[   ]: persoonlijke opmerkingen of aantekeneningen
 
 
10
 
AANVULLINGEN I
 
 
Op blz. 12:
IV.4.7        Henderina VINCK, gedoopt op 16 12 1714 te Dordrecht, begraven op 24 02 1781 te Dordrecht.
SAD ona 20.1151 akte 142 [not. L. van der Horst] vermeldt: Schijding waer bij beneden f 4000,00 verdeeld werd. Op Heeden den 31-05-1781. Compareerde etc., Wo˙ter Vink, Mr. Schoenmaker, Johanna Vink Wed: Matthijs Schaap, Pieter Schaap als in h˙welijk hebbende Maria Vink alle won. binnen deser Stad, zijnde deze Wo˙ter [blz. 13: V.3], Johanna [zie boek Vink - Mallan blz. 12: V.2] en Maria Vink [blz. 15: V.6] de Eenige nagelate Erfgenaamen van Hendrina Vink, in de Maand febr˙arij dezes Jaars 1781 alhier overleeden.
Te kennen geevende dat zij de nalatenden van gezegde Hendrika Vink, bestaande in eenige Kleederen etc. van geringe waarde, onderling hebben verdeelt, en dat twee h˙isen tot de boedel behooren door mij Notaris hebben doen verkopen, voor de somma van                                                f 1014,15,00
Waar van Eerstelijk afmoeten, de volgende lasten.
Als 1 Jaar verponding                         f  13-12-
Collateraal                                        f  31-06-
rekening van salaris van mij Notaris       f  60-01-                              f  114,19,00
                                                                                                f  899,16,00
voorts:
Dr. van Tiel                                       f    1-11
Apother van de Wijs                           f    5-10
Wed. van Eijsden                               f  17-18
ż Jaar Kostgeld                                 f  62-10
begraaffenis                                      f 100-00
waken van 2 personen                         f  32-00
sl˙iten van het h˙ijs                            f    6-00
Dr. van Wageningen                            f    6-00                                f  231,09,00
                                                                                                  f  668,07,00
Waarbij komt t geen de Compta. aan den boedel sch˙ldig was               f  175,00,00
bedragende d˙s z˙ijver                                                                    f  843,07,00
 
Welk moet en werden verdeelt in 3 portien, bedragende elks                   f  281,02,04
En is mitsdien laastelijk aan den 1en Compt. in contanten
Voldaan, gelijke                                                                              f  281,02,04
Aan de tweede Compta. 't geen zij reeds had genoten f  175,00,00
en nog in Contanten                                              f  106,02,04          f  281,02,04
en aan de laatste Compta. Mede contant                                             f  281,02,04
        Makende als voren                                                                   f  843,07,00
Staan mede sij den gantschen boedel eene nalatenschap van haar Meergen[oemde]: Z˙ster Hendrina Vink, ho˙den voor geschift, verdeelt, etc. Ald˙s Gepasseerd, etc., w.g. Wouter Vink, Pieter schaap, dit merk is gesteld met de + hand van Johanna Vink Wed. Matthijs schaap.
 
- Staatboek Collateraal arch.3.3576 fol. 203 vermeldt: Omme 't Land.
Staat van zo danige Effecten als Hendrica Vinck in de Maand febr˙arij des jaars 1781 binnen deser Stad overleeden. Subject het regt op de collatherale S˙ccessie heeft nagelaaten, en dewelke worden geŰrft bij haare eenige Erfgenaamen met naame Wouter Vinck, Johanna Vinck wed. Matthijs Schaap en Marijke Vink huisvr. van Pieter Schaap dus Subject den 20 Penn. ingevolge P˙blicatie, etc. Een h˙ijsje en Erf, Staande en geleegen in de Sch˙itmakersstraat binnen deese Stad belent het huis Vanden Steenho˙wer Van der Koogh aan de eene en de Stal Van The˙nis Colijn aan de andere Zijde bij Heeren Scheepenen deser Stad getaxs: op f 200: : . Nog een huijs en Erve staande en gelegen op de Hoge Nie˙wstraat alhier belent het h˙ijs van de Erve Spr˙it aan de eene en dat van - - - - aan de andere Zijde bij Heeren Scheepen getaxseert op f 200: :  totaal f 400: : . 20e Penn. f 20: : , 10 verh f 2: :  Vara tien Heeren Schepenen f 6: : , Opmaken van de Staat f 1:16: , Regest:van de Selve f 1:4:
totaal f 31:0: .
 
11
 
V.2        Johanna (Jannigje) VINCK, gedoopt op 26 10 1703 te Dordrecht, begraven op 17 09 1785 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 08 08 1737 te Dordrecht, gehuwd op 33 jarige leeftijd op 25 08 1737 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 25 08 1737 te Dordrecht met Mathijs SCHAEP, 33 jaar oud, gedoopt op 17 02 1704 te 's Grevelduin Capelle, begraven op 25 09 1747 te Dordrecht.
SAD ona 20.1127 akte 18 [not. L. van der Horst] vermeldt: Acte van Acquit.
Op heeden den 22-05-1761 Compareerde, etc., Johanna Vink wed. van wijlen Matthijs Schaap, won. binnen deze Stat. Te kennen gevende dat Maria Tijssen van Riel, wed. Jan Klaasen van der Saaken, gewoond hebbende en overleden te Capelle, etc., na wegmaking van hare kleederen tot hare Erfgenaemen hadden Geinstitueert haren Broeder Gerrit Tijsz. van Riel, voor d'eene helften, etc., [voor zijn kinderen en kleinkinderen t.w. f 325,00. Ook de kinderen van Johanna Vink en Matthijs Schaap , Adriaan (Arij) en Dirkje, halfwezen, die van hun tante van vaderszijde f 325,00 erven. Maar omdat voor de ] opvoeding en onderhoudinge enige Penningen zoude noodig hebben [zijn] omme die ten nutte van voorsz: twee kinderen te werden geemployeert, en ten welke einde de voogden niet ongeneegen zoude weesen voorsz: zomme aen de Compte te overgeven. Edog niet anders dan onder behoorlijke securitijt; etc., [Johanna verklaard het geld te hebben ontvangen.]
En tot te meerder securitijt van voorn: voogden Compareerden mede Pieter Schaap, en Wouter Vink dewelke verclaarde h˙n Zelven te stellen borge etc.
w.g. dit + merk is gesteld met den hand van Johanna Vink, wed. Matthijs Schaap, Wouter Vink, pieter Schaap.
 
Op blz. 13:
V.3        Wouter VINCK *, Schoenmaker, gedoopt op 14 09 1705 te Dordrecht, begraven op 22 09 1788 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 27 04 1731 te Dordrecht, gehuwd op 25 jarige leeftijd op 13 05 1731 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 13 05 1731 te Dordrecht met Geertruijd LAFOOR, 26 jaar oud, gedoopt op 15 12 1704 te Dordrecht, begraven op 07 11 1787 te Dordrecht.
        SAD: ona 20.940 akte 68 fol. 313 en 20.944 akte 49 fol. 471 [not. G. Verveer] vermeldt: Attestatie.
[Akte 68 (20-06-1759) behandelt dat het schoenmakerswerk in de stad Dordrecht is gemaakt eerst door Cornelis van Heelsbergen en in akte 49 door Jacob Zulde].
Op H˙ijden den 28-06-1763. Compareerde, etc.,
Anthonij Coopmans, Boekho˙der, Wo˙ter Vink, Jan Lippi˙s en Willem Gorssen, Dekenen, vant nie˙w Schoenmakers Gilt, binnen dese Stadt, de welke bij waare woorden in plaats van Eede, ten versoeken van Jacob Z˙lde Borger en mede Schoenmakers Baas binnen dese Stadt, verclaarden dat het schoenmakerswerk dat den eq˙irant bij zig is hebbende, gemaakt is binnen de m˙˙ren van deese Stadt, voornemens sijnde daarmeede te Rijsen ter markt soo na de Steede van Vlisingen, en Terveeren, als andere Plaatsen in Zeelandt. Gevende zij Mestanten voor reeden van wel wetenschap etc.
w.g. anthonij koopman, Wo˙ter Vink, J: Lipjes, willem vander gorsen.
 
- ona 20.1135 akte 108 [not. L. van der Horst] vermeldt: Acte van Ca˙tie.
Op Heden den 11-06-1771. Compareerde, etc.
Messie˙rs Wo˙ter Vinck Mr. Schoenmaacker en Johannis d˙ Hen.
Te kennen gevende de Compten dat h˙n lieden Zoon en beh˙wd Zoon [dit is de schoonvader van] Hendrik Vink op heeden voor Heeren Scheepenen deser Stat ten behoeven van Arnold˙s van o˙dhe˙sden heeft verleeden. Een hijpotheecqbrieff groot Capitaal f 1200,00, etc., [Hendrik zal de komende 6 jaar f50,00 terug betalen,] wel meerder maar niet minder, en de overschietende penn: Een Jaar daarna en verder soo als bij voorn: hijpotheecqbrieff is vermeld, [zou Hendrik ingebreken blijven, dan zijn Wouter en Johannus borg].
w.g. Wo˙ter Vink, Johannis D˙ Hen.
 
12
       
- ona 20.1311 akte 105 [not. B. van der Star] vermeldt: Testament Van Man en Vro˙w, zonder Verband op goederen, de Testate˙ren hebben Verklaart niet boven de f 2000,= gegoed te zijn.
        Den 01-09-1787. Compareerden, etc.
Wo˙ter Vink, en Geertr˙ij La Fort, bejaarde Echtel˙ijden, won. in de Groote Kerckb˙˙rt binnen deeze Stad.
Dewelke bekwaam en geneegen Zijnde, om over h˙nne na te laten goederen te disponeeren, etc. [Zij verklaren de langstlevende tot erfgenaam van alle goederen en dat deze gehouden zal zijn] aan h˙nne vijf bij Elkanderen Verwekte kinderen, etc., ˙ijt te keeren de Legitime Portie etc. [Hun kinderen Aalbert en Maijke zijn niet getrouwd en als zij of een van beide nog bij de langstlevende in huis wonen] te Prelegateeren 't h˙ijs en Erf in de groote Kerks b˙˙rt, door de Testate˙ren Teegenwoordig bewoont werdende, vrij van alle Hypothecatien etc. des Langstleevende Boedel inbrengen de Somme van f 1000:-.
[De andere kinderen en kleinkinderen krijgen hun deel van de erfenis.]
w.g. Wouter Vink, dit merk + Stelde de Testatrice Geertr˙ij La Fort.
 
Op blz. 14:
V.3.4        Maijke VINK, gedoopt op 26 10 1737 te Dordrecht, overleden op 06 04 1812 om 6.00 uur te
Dordrecht op 74-jarige leeftijd, begraven op 08 04 1812 te Dordrecht.
SAD ona 20.1332 acte 31 [not. B. van der Star] vermeldt: Koopsconditien.
[Verkoping van een huis beschreven op 9 blz.]
Conditien en voorwaarden op dewelke Mayke Vink bejaard, en ongehuwt, woonende alhier te Dordrecht, voornemens is door mij, etc., te verkopen;
Een bekwaam en wel ter neering Staande huis en erf, Staande en geleegen, in de wijnstraat of zogenaamde grote kerksbuurt, en Komende tot aan de haven te Dordrecht, gequoteert A: 66 belend met het huis van Johannis Flaman aan de eene, en dat van de wed: van der Heiden aan de anderen Zijde.
Het welk men den V November aanstaande zal weezen ter Dispositie van den Koper.
Bij de koop volgt al wat aard, en nagel vast is, doch geenzints den winkel en gevolgen en het voorhuis, en het geene onder meubilaire goederen kan gerekent werden, ofschoon met houwvasten of anderzints vast gemaakt, het geen de verkoopster na zich zal moogen nemen.
De verkooping geschiet wijders om guldens van twintig Stuivers t stuk; te voldoen in goed grof gangbaar hollands zilver geld klinkende munt, geen minder Specie den Zes d'alven [de halven] geen Schellingen en geen heele of gedeeltens van Rijksdaalders, werdende daar en boven bedongen een halve Stuiver van iedere gulden tot Rantzoen, welke koop en rantzoen Penningen, door den koper ingemelden Specie zullen moeten werden betaald.
Etc.
Het voormelte huis en Erf zal aan den Koper werden geleverd met alle zulke vrijdommen, servituten, en geregtigheden zoo van muren, goten, Ligten, waterlopen als anders, als het zelve heeft en Subject is, conform de oude Brieven en anderen bescheide daar van zijnde.
Etc.
De finale Koop zal werden geslooten ten huizen van Ketting in den Dolphijn om de hoek vande vischstraat bij de grote Zeevischmart te Dordrecht op zaterdag den 4 Julij 1807 des avonds agt uren alwaar men t Zelve huis, tot negen Somme zal ophangen en afstlaan en die bij den afslag het hoogste meind zal finaal Koper zijn etc.
Heeden den 4e J˙lij 1807 is het Voormelten H˙ijs en Erf, op voorenstaande Conditien opgehangen op Twee D˙ijzent en Vijf hondert g˙lden, en afgeslagen tot op de Somma van f 900:-, is 't Zelve daar voor gemijnt bij voorn: Evert Van Wel, denwelke mitsdien daar voor kooper is geworden.
 
Op blz. 15:
V.6        Maria VINCK, gedoopt op 13 02 1707 te Dordrecht, begraven op 18 08 1781 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 23 01 1733 te Dordrecht, gehuwd op 25 jarige leeftijd op 08 02 1733 te Dordrecht met Pieter Corneliszn. SCHAEP, Schipper, gedoopt ca. 1705 te 's Grevelduin Capelle, begraven op 24 12 1788 te Dordrecht.
SAD: ona 20.774 fol. 163 acte 36 [not. H. van Wetten] vermeldt: Testament t˙sschen man, en vro˙w, des welcke te saemen verclaerden geen f 4000,00 gegoed te zijn.
In den Name des Heeren Amen. Op H˙ijden den 10-11-1749, etc.
Den Eersaemen Pieter Schaep, Schipper, ende d'Eerbaere Maria Vinck Egtelieden, borger en Borgersse binnen dese Stadt, etc.
[Zij maken een testament op van 5 blz. op de langstlevende].
Dat de selven Langstlevende geho˙den, ende Verobligeert Sal Weten, de Kind , ofte de Kinderen, die Sij Testate˙ren ˙ijt desen H˙welijke Verwekt, etc., behoorlijk te aliementeren, in kost en drank kleedinge en needinge,
 
13
 
Zoo Wel in Ziekte als in gesontheijt, als mede de Selve te laten Leeren Lezen, en Schrijven, mitsgaders ook nog Soodanigen handwerk, ambagt, oft andere eerlijke oeffeninge.
Etc, ende te Voldoen een Somma vanf 1000:-, en daer en boven nog alle 't go˙dt en Zilverwerk, etc.
In haerl˙ijder boedels geregtigt te Wesen, te Versoeken en aentestellen bij desen, haer Testatrices Broeder Wo˙ter Vinck, en haerl˙ijder Swaeger govert Van Os etc., w.g. pieter Schaap, marija vinck.
 
- ona 20.1132 akte 105 [not. L. van der Horst] vermeldt: Testament van Man en Vro˙w sonder verband niet boven de f 4000,00 gegoed.
Op Heeden den 29-08-1768. Compareerde, etc. Monsr. Pieter Schaap, Schipper borger deser Stat, en h˙isvro˙w Maria Vinck, dewelke bequaam en Genegen Sijnde, Omme van haare goederen te beveelen, etc. [Maria en Pieter verklaren, dat de langstlevende de enige en algehele erfgenaam zal zijn, met de verplichting aan de kinderen te geven hun] legitime portie, etc. Verclaarende verder den Langstlevende, te begeeren, dat den boedel en nalatenschap soo als die op het overlijden van den Langstlevende sal werden bevonden, sal moeten blijven Gemeen en onverdeelt, onder de administratie van de naar te melde Administrate˙rs tot so lange het Jongste haarer kinderen sal zijn gekomen tot den ouderdom van 25 Jaaren, etc., [de administrateur moet de minderjarige ongetrouwde kinderen onderhouden uit de erfenis,] aan te stellen haaren testatrices Swager Monsr. Wouter Vink en haar lieden Soon Monsr. Dirk Schaap, etc. [de weeskamer en -meesters worden uitgesloten].
w.g. dese pieter Letters en merk is gestelt met de + hand van Pieter Schaap, Marija vinck.
 
- ona 20.1150 akte 100 [not. L. van der Horst] vermeldt: Testament van man en vro˙w, met verband niet boven de f 4000,- gegoed. Op Heeden den 12-07-1781. Compareerden etc., Monsie˙r Pieter Schaap, Schipper borger deeser Stad, en Maria Vinck Egtelieden.
Dewelke beq˙aam ende geneegen zijnde omme van h˙nne goederen te beveelen, etc., [zij herroepen een eerder test.] Ende n˙ opnie˙w beveelende, zoo verklaardende testate˙ren elkanderen over en weeder, etc., [Pieter en Maria stellen de langstlevende tot erfgenaam. Aan hun kinderen een portie te geven waar zij recht op hebben, waarbij het volgende wordt beschreven:] verclaard eerstelijk h˙nnen Zoon Wo˙ter Schaap, etc., in der selver simpele naakte en bloote legitime portie met Imp˙tatieven [toerekenbaren], alles wat daarop maar eenigsints kan werden toegekend. Prelegateerende voorts aan h˙n Zoon Jan Schaap, eens in contant geld f 300. Stellende verder tot haare eenige Erfgenaamen h˙nnen overige gesamentlijke Kinderen etc. Dan indien h˙nnen voorn: Zoon Wo˙ter Schaap met na volgende dispositie genoegen neemt, en Zig deswegen binnen ses weken na des langstlevendens overlijden bij Notariale acte onder overgifte van vrijwillige verwijzing van den Hogen Raad komt te decareeren, zoo verclaard den langstlevende voorten dispositie te vernietigen, etc., [er zijn volgende testamenten daar wordt het zelfde herhaald, wat in dit test. staat, zie hierna. Tot executeurs en voogden worden benoemd,] Arij Vink, Mr. Schoenmaker en Dirk Schaap, en Arij Schaap etc. w.g. pieter schaap. maria vink.
 
- ona 20.1157 akte 104 [not. L. van der Horst] vermeldt: Testament van een Persoon met verband, niet boven de f 6000 gl:
Op heden den 29-04-1784. compareerde, etc.
Monsr. Pieter Schaap Borger, inwoonder dezer Stat.
Dewelke bekwaam en genegen zijnde, etc., zo verclaard den Testate˙r Eerstelik zijnen soon Wouter Schaap, etc., te Institueren, in sijne simpele naakte en bloote legitime portie, met imputatie van alles, wat na Scherpheid van Regten, daar op kan werden aan en toegerekent.
[Er is een testament, zie voorgaande ona 20.1150 akte 100, dat in deze akte wordt herhaald].
Prelegaterende verder aan Zijnen soonen Dirk Schaap en Arij Schaap, alle zijne Me˙bilen, H˙israat, Inboel, Klederen zo van hem, als zijne overlede H˙isvro˙w, daar onder begrepen, 't Goud en Zilver tot zijn Testate˙rs lijf behorende, als mede die tot zijn voorn: overlede H˙isvro˙w lijf behoort hebben, gene ˙itgezondert
Mits dat gem: zijne Dirk en Arij Schaap, daar voor, sullen moeten ˙itrijken, aan de drie kinderen van zijn Testate˙rs overlede dogter Pieternella Schaap mede eens Sestig G˙ldens.
Instit˙erende verder, tot sijne enige en algeheele Erfgenamen, sijne voorn: soonen Dirk Schaap, Arij Schaap, en de voorn: Drie Kinderen van sijne dogter Pieternella Schaap, etc.
Dan indien sijne testate˙rs voorn: soon Wouter Schaap, etc., [er volg de gebruikelijke opsomming van wie bij overlijden van zijn zonen dan erfgenamen zijn], mede eens Sestig G˙ldens.
 
14
 
[Deze mededeling in het testament geeft aan dat Wouter na 29-04-1784 is weggegaan en daarna is overl., zie de gerechtelijke uitspraak, arch.9.129 fol. 191 bij Wouter Schaap en Adriana du Hen].
 
dat denzelven over al het geene hij ˙it kragte dezes, zal komen te erven, niet zal vermogen te disponeren, (als mede niet zal mogen vorderen zijne moederlijke Legitime portie, dewelke zijn Testate˙rs andere kinderen niet genoten hebben) maar dat alle het zelve, zal zijn en blijven s˙bject fideicommis, etc. w.g. pieter schaap.
 
- ona 20.1302 akte 87 [not. A. de Fockert] vermeldt: Protest w[aar]b[ij], geen f 1000:- bedragende.
Den 23e-11-1787. Heb ik Ondergeteikende Anthonij de Fockert, etc., ten verzoeken van de Heeren Van der Kaa en Zonen kooplieden alhier te Dordrecht mij gevonden aan de Persoon van Pieter Schaap Schipper van deze Stat op Nijmegen won. alhier te Dordrecht, en van denzelven verzogt acceptatie en voldoening van Een Wisselbrief L˙idende Veertien dagen na dato Gelieve uE: te betalen deze mijn wissel groot drie Hondert Gl: Z: R; aan dheer Joh. David Herkeloots of ordre de waarde Ontfangen Uw Dienaar (geteikent) W: B˙ijtenh˙ijs.
Monsie˙r P: Schaap Schipper van Dort op Nijmegen Present a Dort.
(op de R˙g)
Voor mij betaalt aan de Heeren Van der Kaa en Zoonen of ordre Waarde in Rekening Middelburg
15-11-1787 (geteikent) Johan David Herkloots.
En Dewijl denzelven tot antwoordt gaf dat hij dat briefje niet betaalde, geprotesteert van kosten Schaden en Interessen. Wissel en Herwissel en als naar Wissel Stijl en regt gebr˙ikelik etc.
 
- ona 20.1303 akte 65 [not. A. de Fockert] vermeldt: Insinuatie.
De eerste Notaris binnen Dordrecht, hier toe verzogt, zal, behoorlik geadsisteert, ˙it den naam en van wegens mij ondergetekenden, Pieter Schaap, Schipper van Dordrecht op Nijmegen, en vise versa en won. te Dordrecht, Zig vervoegen aen de Persoonen of te Comptoire van de Heeren van Lidt de Jeude, Vijgh en Compe., kooplieden mede aldaar, en dezelven insin˙eeren en aanzeggen.
Dat op den 29 J˙li dezes Jaars 1788, te Nijmegen, in mijn ondergeteikendens Schip, door of van wegens R. F. van Veersen, Factoor aldaar, zijn ingeladen Twintig kippen Stokvis [een kip is door een hoepeltje bijeen gehouden hoeveelheid], wegende ieder vijftig Ponden om te vervoeren naar deze Stat, aan 't adres van de geinsin˙eerdens, met bij gevoegden adres-brief aan dezelven. Dat ik ondergetekende op den 31 Juli daar aan volgende, aan deze Stat gearriveerd zijnde, daegs daar aan, den gem: adres-brief aan de geinsin˙eerdens of wel aan den twe de geinsinueerden, heb overhandigd, in afwagting dat Zij geinsinueerden de voorsz: stokvis zo˙den ontvangen, en tegens betaling der vragt, mij, van dezelve zoude ontlasten, dan dat zij geinsinueerden daar van niet alleen zijn gebleven in gebreke, maar het ontvangen daar van, formeel hebben geweigerd, en zelfs den boven gem: adresbrief wederom ten mijnen huize hebben doen ter˙g brengen en na dat ik ondergeteikenden denzelven andermaal aan de geinsin˙eerdens hadde toegezonden hem wederom op mijn Schip te doen werpen, althans dat ik meergem: brief aldaar sedert hebbe vinden leggen.
En vermits ˙it der geinsinueerden gedrag gevolgen zo˙den k˙nnen ontstaan, waarmede ik ondergeteikende niets te doen hebbe, en het over zulks nodig is, mij daar tegen behoorlijk te dekken.
Zo z˙lt gij Notaris de geinsin˙eerden als nog wel Expresselik afvragen, of Zij genegen en bereid zijn, om de bovengemelde Twintig kippen Stokvis, tegens betaling der vracht te ontvangen, en mij onderteikenden daar van te ontlasten; En bij weigering of onvoldoende antwoort, Z˙lt gij Notaris protesteren van allen kosten, schaden en Intressen, daar door, bij mij Ondergeteikenden, of die genen welke daar bij belang hebben, reets gehat en geleden, en verder te hebben en te lijden. Laat Copie dezes aan de geinsinueerden, en relateer uw wedervaren in geschrifte.
Actum Dordrecht den 11-08-1788. w.g. Pieter Schaap.
Den elfden A˙g˙st˙s 1788 Heb ik ondergeteikende Anthonij de Fockert etc., mij gevonden aan 't Comptoir van de Heeren Van Lidt de Je˙de Vijgh en Compe. kooplieden alhier te Dordrecht en vermits zig aldaar Niemande van voorn: Heeren bevont door de Heer Thomas van Eelde mede geassocieerde in gemelde Compagnieschap welke omtrent voirmelt Comptoir woont, verzogt bij zijn Ed: te komen, En vervolgens den aan gemelten Heer Thomas van Eelde ontstaande Insin˙atie en afvraging gedaan ende te werk gelegt daar van aan hem ende Overgegeven, en dewijl denzelven tot antwoord gaf ik neem de Copie voor mijne Compagnieschap aan en Wij hooren en zien protesteert als bij dezelve, Insinuatie, etc. w.g. A de Fockert.
 
15
 
- ora 9.1460 vermeldt: Inventarisatie gedaan den 26e maart 1789, van de goederen gevonden in den Insolventen boedel van Pieter Schaap Cornelisz. ten overstaan van de Heeren Adriaan Everwijn Onderwater en Jan van der Star Vervangende de Heer Jacob Boon.
Een Huis en Erve Staande en gelegen op de Nieuwe Haven bij de Robrug binnen dese Stat, belent 't Huis van Lodewijk Willem Spruyt aan de ene en 't Pakhuis van de Heeren de jong en telders aande andere Zijde.
Boven Voorhuis:
4 Schilderijen, 1 Spiegeltje, 1 Barometer, 7 Stoelen, 1 Hangoortafel, 1 klein folio Bijbel, 1 tinne Inktkoker, 1 kasje met de˙ren en Laden daarin Eenig kindergoed, 1 Porcelijne kast daarin 12 Porcelijne kopjes x Schoteltjes, 1 stelletje van 5, 6 kopjes x 6 Schoteltjes, agtkant theegoed Porcelijn, 6 do. kopjes 6 Schoteltjes, 5 do. geko˙le˙rt 6 do. blauwe, 12 kopjes x Schoteltjes gecoule˙rt, 6 tafelborden, 6 Beeltjes, 2 klooster beeldjes, 1 Spoelkom, 6 kopjes x 6 Schoteltjes, theegoed bruin, 6 kopjes x 6 Schoteltjes geamelleerd, Eenige kopjes x Schoteltjes, 3 Trekpotten, 1 suikerbakje, 5 kleine Spoelkommetjes.
Twede vertrek:
1 yzeren Schoorsteen, 1 kopere Moor, 1 yzer plaat, 1 tang, 1 houte rekje met 16 wyn x bierglazen en 9 Schoteltjes, 4 Porcel: Spoelkommen, 5 delftsche Schotels, 1 Tinne kast daarin 1 kop[ere]n Schenkketel, 1 do. koffikan, 1 do. theebus, 1 do. kruijddoosje, 1 rode kopere Schenkketel, 1 do. Steelblaker, 3 do. Busjes, 3 tinne Schotels, 1 do. Borden, 1 do. mostaartkannetje, 1 do. trekpot, 1 do. Soutvat, 1 do. kandelaar, 1 do. kommetje, 1 blikke Lepelhuis, 2 groene gordijnen en rabat voor de betste[e], 1 bed hoofdpe˙luw, 3 kussens, 1 Catoene [deken], 2 wolle dekens, 2 lakens, 12 delfsche Borden, 1 Porcelijn kasje, 21 thee kopjes, 7 do. Schoteltjes, 1 geele trekpot, 2 klooster beeldjes, 1 hangoortafel, 6 Stoelen.
3e Vertrek:
1 oude Blokkast, 1 hangoortafel, 1 wieg, 1 honde kotje, 1 Dambort, 1 Hoorn van Een hert, 2 gard: voorde glazen [ramen], 5 Stoelen, 1 kist. Boven Voorkamer: 1 Spiegel, 2 gard: voor de glazen, 1 eike tafeltje, 5 Stoelen, 4 gemene do., 4 Schilderyen, 5 Spoelkommen Porcelijn, 9 delfsche borden, 1 eike Cabinet, 1 Slaaplaken, 3 Servetten. Een obligatie gemeen met Zijn broeder Anthonij Schaap ten Lasten van Hynsbergen won. te Leeuwaerden grootH. Agterkamer: 1 hangoortafel, 2 gard: voor de glazen, 2 groene gardijnen en rabat, 6 Delfsche Schotels. Solder: eenige kleerstokken, 1 afgebroken ledikant, 1 tafel, Eenige flessem. Comptoir: 2 Stoelen, 2 witte gordynen. Kelder: 2 kopere ketels, 1 koeckepan, brandhout en rommeling.
 
- Klepboek arch.3.27 vermeldt: Aanbreng schulden 07 04 1789, 01 05 1789, etc., verkogt hebben aan etc. Een H˙ijs en Erf staande en gelegen op de Nieuwehaven bij de Roobr˙g, etc.
[Na het overlijden van Pieter wordt de Rekening opgemaakt voor en door hun zonen Dirk [op blz.16 V.6.4] en Arij [op blz. 16 V.6.5] als executeurs testamentair].
 
- ona 20.1307 akte 1 [not. A. de Fockert] vermeldt: Rekening waarvan den ontvang en Uitgeef geen f 6000:- bedragen en Scheiding beneden de f 5000:- dus twe Zegels als Een van f 3:- en
Een van f 2:8:-.
Rekening die doende zijn Dirk Schaap en Arij Schaap beiden won. te Dordrecht, als door wijlen h˙n Vader Pieter Schaap, etc., aangesteld.
[Er is een testament, zie voorgaande ona 20.1157 akte 104, dat in deze akte wordt herhaald].
Z˙llende 't egter aan de naartem: [na te noemen]: Exec˙te˙rs Administate˙rs en voogden, vrijstaan, of die in der tijt zullen zijn, aan zijnen voorm: zoon Wo˙ter Schaap, alle 't geene hem ˙it kragt dezes zal aankomen, het zij in eens of bij gedeeltens over te geven, dan en wanneer zij lieden goet vinden, dezelve daar toe ten vollen qualificerende, zonder daar toe enige nadere authorisatie, of q˙alificatie te behoeven etc. [in het testament van vader Pieter wordt tekens herhaald wat eerder al geschreven staat; er volgt een inventarisatie die verder gaat met:]
Een H˙is en Erf, staande en gelegen op de Voorstraat te Dordrecht, naast 't h˙is van de Erven Tierens aan de ene, en dat van den Schoenmaker de Koning, aan de andere zijde.
Een Damsch˙it, met desselfs Staande en Lopende Want, en verdere bij behorende goederen.
Een vordering ten Lasten van Maggiet Willems groot Agt en Sestig G˙ldens.
't gerede gelt Zes Hondert Vier en Twintig G˙ldens, Zes St˙ivers en Zes penningen.
En hier mede tot den Ontfang overgaande zo Wet daer in gebragt.
Eerstelik 't gerede gelt als voren bedragende                                                        f 624:6:6
't Huis en Erf hier voor gemelt, ten overstaan van den Notaris Anthonij Bax,
in 't openbaar zijnde geveilt, en dag na afgeslagen tot op
Twaalf Hondert en Tien G˙ldens, is 't zelve daer voor door
Dirk Schaap opgeho˙den, ten einden hier agter aan hem te werden aanbedeelt,
en wert mitsdien, alhier voor 't zelve H˙is ˙itgetrokken van de andere zijde                 f 624:6:6
 
16
 
voormelte                                                                              f  1210:00:-
En over enen halven St˙iver van de G˙lden tot Rantsoen                -     30:05:-
                                                                                           f   1240:05:-
 
de Damschuit etc.,                                                f 1050:00:-
[en 2Ż %] Rantsoen                                             -    52:10:-                        f 1102:10:0
 
't Loot, welke op de Mast van gemelte Damschuit lag,                                        f   184:10:0
                                                                                                               f  3151:11:6
 
Eendelik is nog ontvangen van Notaris & Proc˙reur Pistori˙s,
tot voldoening van de vordering van Maggiet Willems                                         f     68:00:0
                                                                                                               f  3219:11:6
Den gehelen ontfang bedraagt
Drie D˙izent Twe Hondert Negentien G˙ldens Elf Stuivers en Zes Penningen.
 
┌itgeef tegens vorenstaande ontfang.
        En eerst wegens de Doodsch˙lden
Aan de Afleggers                                                                       f    6:00:0
voor 't brengen van de baar                                                        -    5:08:0
voor 't brengen van 't Kleet                                                         -  11:00:0
voor 't brengen van de Kist                                                         -    5:08:0
voor Pijpen, brandewijn, besch˙it als anders bij 't Ced˙l maken en 't begraven,
als mede voor Lak en papier                                                         -   5:07:0
voor wijn                                                                                  -   7:18:8
Aan Een brief                                                                            -   0:07:0
Aan de Bidders voor gedane diensten, als mede voor 't Zegel tot de Roepcedul en
't regt van begraven, volgens Rekening en q˙itantie                         -  16:04:0
Aan de Dienaars en Grafmaker                                                      -  16:08:0
Aan de Lijkkoets                                                                        -    6:10:0
Aan Twe Statskoetsen,                                                               -    8:00:0
Aan de dragers en Knegt van 't Schippers gilde                                f   33:00:0
Aan de koster voor 't Regt van 't graf bij q˙itantie                            f   21:15:8
Aan Hooiman voor de kiste                                                           -   33:15:0
Aan de Schilden                                                                         -     1:06:0
Aan de Kamerbewaarder en den Heer Secretaris van den Weeskamer   -       :18:0
Wijders is nog betaalt, 't geen dezen Boedel sch˙ldig was.
Aan Braam en van Striemen voor Arbeidsloon en Leverantie aan de Sch˙it-72:17:0
Aan den Zeilmaker Nicolaas Tak                                                        -  5:14:8
Aan Doctor Edenh˙izen                                                                   -  6:00:0
Aan Jan Spaan voor Arbeidsloon en Leverantie aan de Sch˙it                 - 10:08:0
                                                                                                  f237:19:0
Aan de Lootgieter van Mell                                                              -    2:00:0
Aan Bastiaan Mol, voor Teer                                                            -    1:15:12
Aan Dingeman van der Horst voor Spijkers                                          -    0:08:8
Aan de Chir˙rgijn Essebr˙g                                                               -   1:10:0
Aan Teer, Smeer en Arbeirsloon aan 't Schip                                        - 12:10:0
Aan Arij Schaap voor Een Jaar kostgelt van de overledene                       156:00:0
Aan de Notaris en Procureur Bax, voor bess: en vacatien in dezen Boedel,
't veilen en verkopen van 't H˙is en Damsch˙it, met verschot,
Aan Strijkgelt bij 't veilen                                                                 -  41:09:0
Van 't H˙is en Damschuit                                                                 -  20:00:0
drukken biljetten                                                                            -    5:10:0
omroepers                                                                                     -    5:04:0
verd˙h˙is [venduhuis]                                                                      -   4:16:0
Aan Jacob Groenenberg voor 't laten zien van 't h˙is bij de veiling            -    6:00:0
                                                                                                    f495:02:4
Den Eersten ┌itgeef bedraagt Vier Hondert Vijf en Negentig G˙ldens Twe St˙ivers en Vier Penningen.
 
Anderen ┌itgeef wegens Exec˙te˙rsloon, en Kosten nopen 't doen en sl˙iten dezer:
 
17
 
Executeurs komen den 40 Penning van den Ontfang en 10 Penning van den ┌itgeef,
dan verkennen zo daar voor, als voor vacatie en andere maertens in eens                f  24:00:0
De Notaris en Procureur Bax komt voor besoignes naar zien een en ander
tot opmaken dezer                                                                                         -   4:16:0
voor 't instellen dezer                                                                                     -   8:12:0
Bes[oigne]s: op de resumptie                                                                           -   1:16:0
voor 't in 't net en op Zegel Schrijven                                                                -   5:08:0
Vacatie sl˙iten                                                                                              -   0:18:0
voor Twe D˙bbelden                                                                                       - 10:16:0
Zegels                                                                                                         -   8:00:0
Den Tweden ┌itgeef dezer Rekening bedraagt Vier en Sestig G˙ldens en Zes St˙ivers.
Den gehelen ┌itgeef dezer Rekening bedraagt Vijf Hondert Negen en Vijtig G˙ldens, Agt St˙ivers en Vier Penningen.
Vereffent denzelven tegens den ontfang, welke als hier voor bedroeg Drie D˙izent Twe Hondent Negentien G˙ldens Elf St˙ivers en Zes Penningen, blijkt meerder ontvangen dan ˙itgegeven Twe D˙izent Zes Hondert Sestig G˙ldens, Drie St˙ivers en Twe penningen.
In welk overschietende f 2660:3:2 komen.
Dirk Schaap, Een Vierde, tot                                                                           f  665:00:12Ż
Arij Schaap, Een Vierde, tot                                                                           -  665:00:12Ż
Wo˙ter Schaap, Een Vierde, dan als hier voor te zien met fideicommis belast tot      -  665:00:12Ż
En de Kinderen van wijlen Pieternella Schaap, met h˙n drien mede Een Vierde,
En dus ider Een Twaalfde, tot f221:13:9Ż Zijnde in t'geheel mede                         -  665:00:12Ż
Makende te Zamen voormelte                                                                          f 2660:03:02
Dirk Schaap, komt als voren f  665:00:12Ż, dan wert aan hem, bij dezen in vrijen Eijgendom aanbedeelt, 't H˙is en Erf, hier voor gemelt, etc., voor Twaalf Hondert Veertig G˙ldens en Vijf St˙ivers, dan zijne Erfportie maar bedragen de f 665:-:12Ż, krijgt denzelven te veel f 675:4:3Ż waar van door hem op 't sl˙iten dezer aan zijn Broeder Arij Schaap uit gerijkt zal werden f 665:-:12Ż.
En aan Jan Baars, - 10:3:7
Arij Schaap komt als voren f 665:-:12Ż
Welk aan hem door zijn Broeder Dirk Schaap, op 't sl˙iten dezer zijn betaalt.
Wouter Schaap komt als voren voor zijn Aandeel     f 665:0:12Ż
En wegens zijn aandeel in de Me˙bilen en Klederen  -   60:0:0  -
                                                                     f 725:0:12Ż
welke volgens 't Testament in 't voorberigt dezer te zien, onder Administrate˙rs moeten blijven.
De kinderen van Pieternella Schaap, komen als voren voor h˙nne Erfportie        f    665:00:12Ż.
En wegens h˙n aandeel in de Klederen                                                        -     60:00:0  -
                                                                                                           f    725:00:12Ż
En mitsdien ider Een derde tot                                                                   f     241:13:9Ż.
Jan Baars komt als voren f 241:13:9Ż, welke aan hem zijn voldaan.
door zijn Oom Dirk Schaap met                f    10:03:7
En in gereet gelt op 't sl˙iten dezer          -  231:10:2Ż
                                                         f  241:13:9Ż.
Pieter en Govert Baars, komen mede ider f 241:13:9Ż en mitsdien met h˙n beiden f 83:07:3, welke vermits h˙nne minderjarigheid onder voogden blijven.
Den Vierden Januarij 1792
Compareerden etc.,
Dirk Schaap en Arij Schaap, zo voor h˙n zelven, dan nog als Administrate˙rs over 't gene h˙nnen Broeder Wo˙ter Schaap komt.
En nog als voogden over Pieter en Govert Baars, na gelate kinderen van Pieternella Schaap, in leven h˙isvro˙w van Cornelis Baars.
En Jan Baars door H˙welik Meerderjarig geworden, mede nagelate Zoon van gemelde Pieternella Schaap, won. verscheineden allen binnen deze Stat.
Dewelke verklaarde voorstaande Rekening en Verdeling te hebben naar gezien en die wel en naar genoegen bevonden te hebben, en mitsdien met dezelve volkomen genoegen te nemen, etc.
w.g. Dirk Schaap, Arie Schaap, Jan Baars.
 
[Door het lezen van deze akte is komen vast te staan dat de zoon van Maria Vink en Pieter Schaap, Johannes Schaap niet gehuwd was maar ongehuwd is komen te overlijden; zie op blz. 17].
 
18
 
V.6.2        Pieternella SCHAAP, gedoopt op 27 11 1735 te Dordrecht, begraven op 10 06 1775 te Dordrecht.
SAD ora 9.123 fol. 142 vermeldt: Aan de kamer J˙dicieel der Stad Dordrecht.
Geven Eerbiedig te kennen Pieter Schaap en Wouter Vink beide won. binnen deze Stat, als bij Testament den 13e November 1762, voor Anthonij Bax, als Notaris binnen deze Stat, en Te Getuigen verleden, aangestelde voogden, over de nagelate kinderen van wijlen Pieternella Schaap, in leven H˙ijsvrouw van Cornelis Baars, gewoont hebbende en overleden alhier.
Dat wijlen dezelve Pieternella Schaap, en haar Man of n˙ wed˙naar Cornelis Baars, bij bovengemelt Testament, van derzelve na te laten Goederen bevelende, verklaart hebben de EerstStervende de langstlevende van hun beiden, te noemen en Stellen tot Zijnen ofte hare enigen en algeheelen Erfgenaam, in alle h˙nne natelaten Goederen. Mits de langstlevende Zo˙de moete uitrijken aan de kinderen uit h˙n h˙welik verwerkt, ofte der voor overledens. Afkomelingen bij plaatsv˙llinge, alle de klederen Zo van Linnen, wollen, als andere Stoffen, alsmede Go˙t, Zilver en andere Sieradien, als ten lijve versieringe van de Eerst Stervende behoort Zouden hebben, en bovendien nog vijf en Seventig g˙ldens, in voldoeninge van h˙nne legitime portie.
Dat Pieternella Schaap, dat testeament, voor enige maanden met de dood bevestigt hebbende, nalatende drie soontjes, Cornelis Baars, wel alle de klederen en Sieradien ten lijve en versieringe van Zijne overleden huijsvrouw behoort hebbende, aan henlieden heeft overgegeven, dan niet Zeer gereet is, de daar nog bij verschulde vijf en Seventig Guldens te betalen.
En dat Pieternella Schaap, niet dan Zoons, nog Zeer Jong Zijnde, heeft nagelaten, welke, voor Zig Zelve, nimmer enig gebruik van de kleederen en Sieradien, door hunne Moeder nagelaten, maken k˙nnen. En dat het mitsdien niet lijkent om deZelve kleederen en Sieradien, Zonder dat daar van inmiddels, ietvres kan werden genoten of getrokken tot der kinderen Mondig of MeerderJarigheit te bewaren.
En dat bovendien dezelve klederen ook met en onder bederf Zijn onderworpen.
Weshalven Zij lieden Zig keren tot UWEd: Groot Agtb:, met verzoek dat UWEd: Groot Agtb. Henlieden gelieven te Qualificeren, om de kleederen en Sieradien door Pieternella Schaap nagelaten, en voor hen als boven overgenomen, in't openbaar te mogen verkopen, en de Gelden, daar van komende, op de best mogelike wijze, voor de minderJarige te beleggen. En wijders, om de vijf en Seventig G˙ldens, welke als hier voor, nog door Cornelis Baars moeten werden ˙ijtgerijkt, tegens Een behoorlijke Intrest, onder de kinderen nader, dezelve Cornelis Baars, tot derzelver kinderen, Mondig of MeederJarigheit, of Zijn Eerder Tro˙wen Zo hij hertrouwen mogte te mogen laten,
(onderstond) Twelk doende Ca. (was geteekent) Anthonij Bax.
(In margine Stond voor Apostille)
De kamer alvorens te disponeeren Stelt dese Req˙este in Handen van de Heeren van O˙wijk en H. Onderwater schepenen dezer Stad, omme denZelven nader te Examineren en H˙n Ed: Groot Agtb: te dienen van H˙n Ed: Consideratien en advis, act˙m den 30-10-1775 (was get:) Jb. Karsseboom. (Vervolgens Stond)
De kamer gehoort 't Rapport van Heeren Commissarissen, mitsgaders gezien ende geexamineert hebbende den nevenstaande Req˙este accordeert de S˙pplte. haar verzoek, qualificeert deZelven om de kleederen, en Sieradien door Pieternella Schaap nagelaten en door h˙n als ter Req˙este gemelt overgenomen, in't openbaar te mogen verkoopen ende Gelden, daar van komende op de best mogelijke wijse voor de minderJarigen te beleggen, en wijders om de vijf en Zeventig g˙ldens, welke nog door Cornelis Baars moeten werden ˙ijtgerijkt tegens een behoorlike intrest, onder der kinderen van deZelve Cornelis Baars tot derZelver kinderen mondig of meerderJarigheit of Zijn eerder Tro˙wen. Zo hij hertro˙wen moge, te mogen laten, mits voor der voorn: vijf en Seventig g˙ldens behoorlijke Ca˙tie worde gestelt. Act˙m den 07-11-1775.
 
Op blz. 16:
I.1.4        Dirk SCHAAP, Schipper, gedoopt op 06 03 1739 te Dordrecht, begraven op 04 08 1804 te
Dordrecht.
Ondertrouwd op 09 01 1762 te Dordrecht, gehuwd op 22 jarige leeftijd op 24 01 1762 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 24 01 1762 te Dordrecht met Walborg SCHAAP, 29 jaar oud, gedoopt op 25 09 1732 te Dordrecht, overleden op 09 04 1816 om 20.00 uur te Dordrecht op 83 jarige leeftijd, begraven op 13 04 1816 te Dordrecht.
SAD: ona 20.943 akte 21 fol. 271 [not. G. Verveer] vermeldt: Testament van Man en Vro˙w, hebbende verklaart beneden de f 2000:0:0 gegoet te zijn.
 
19
 
Op H˙ijden den 26-03-1762 Compareerden, etc., Dirk Schaap Schipper, en Walb˙rgje Schaap, Egte L˙ijden, etc., won. binnen dese Stadt, haer l˙ijden verstant, menorie en ˙ijtspraake, wel hebbende etc., [Dirk en Walborg maken een testament op de langstlevende, die is algeheel erfgenaam, en de eventuele kinderen moet opvoeden en bij] mondigheijt onder hen allen eens en bovendien ˙ijtekeren de somma van f25:0:0 etc. [Wanneer Dirk en Walborg geen kinderen hebben gaat een deel van de erfenis, bij overl. van Dirk naar] sijne O˙ders Pieter Schaap ende Maria Vinck, waare den nog beijden te gelijk int leven, etc., [anders] aen sijne broeders en z˙sters. [Bij overl. van Walborg gaat een deel van de erfenis naar] haer Vader Gerrit Schaap en Stiefmoeder Maeijke Swets etc., [anders] aen haere vrienden ende Erfgenamen. w.g. Dirk Schaap, walburg schaap.
 
- ona 20.1574 akte 78 fol. 99 [not. H. Struijk] vermeldt: Contract van Koop en verkoop beneden de f 5000:-:-.
Den 6e J˙lij 1806, Compareerde, etc.: Walb˙rg Schaap, wed. en Boedelho˙dster van wijlen Dirk Schaap, verkoopster ter eene, en haaren schoonzoon Izańc Valkhoff, Kooper ter andere zijde, beide won. alhier te Dordrecht.
Dewelken verklaarden den 18e Meij 1806 verkogt en gekogt te hebben, aan en van den anderen, des eerste Comparantes Schip, zijnde een Damloopers Sch˙it, laatst gevoerd door Cornelis Ven˙s, met alle des zelfs Staande en loopende wand, zeijlen en alle het geene zich verder op in en aan het zelve bevind, en dat omme en voors de Somme van f 1000:-, te betaalen in dezer voege, namentlijk zo veel als tot voldoening der pretensien van den Scheepstimmerman, Smit, Zijl- en Blok- maker aan dit verkogte schip verstrekt hebbende, zal benodigd zijn, op de eerste aanmaning in Contant geld, en het als dan nog resteerende van dezelve een d˙izend G˙ldens, met drie g˙ldens en tien st˙ivers 's weeks, te betaalen op elken zondag aan handen en te H˙izen van den Ondergeteekende ter eene, welke wekelijkse betaling reets ingegaan en gepasseerd is op zondag den 18e Meij 1806, en zˇ te ged˙˙ren tot de volle voldoening van het resteerende van dezelve een D˙izend g˙ldens toe;        Edoch indien de Comparante ter eene onverhoopt voor de volle voldoening als voorsz: is overleeden, etc., [dan zal haar schoonzoon de rest van de f 1000,00 in 3 mnd. voldoen]. w.g. walbur schaap, Js: Valkhoff.
 
Op blz. 17:
V.6.7        Johannes SCHAAP, gedoopt op 07 09 1746 te Dordrecht, begraven op 13 09 1783 te Dordrecht.
SAD: B.boek Grote Kerk arch.11.53 mf193 vermeldt: Johannes Schaap ongeh˙wt in de Z˙ijkerstraat.
- Origineel Reg. van de Naamen der Dooden, zoo als die in de Graven van de Grootte Kerk begraven z˙llen worden. arch.27.1577 afd. K.Voogdy 539 vermeldt: blz.177 Vo Pons Graft D 102. Johannis Schaap.
 
V.6.8         Wouter SCHAAP, gedoopt op 31 07 1753 te Dordrecht, overleden voor 27 09 1804.
Ondertrouwd op 07 10 1779 te Dordrecht, gehuwd op 26 jarige leeftijd op 07 11 1779 te Breda met Adriana du HEN, 23 jaar oud, gedoopt op 15 08 1756 te Dordrecht
SAD ona 20.1254 akte 12 [not. A. A. van den Oever] vermeldt: [Testament] Den 10-02-1804. Compareerde etc. J˙ffro˙w Adriana du Hen, H˙isvro˙w van Wo˙ter Schaap, won. binnen deze Stad Dordrecht. [Adrian herroept alle eerder gemaakte testamenten en stelt haar dochter Maria als enige erfgenaam; wat zeer logies is gezien wat hier na volgt].
 
- ora 9.129 fol. 191 vermeldt: Aan des kamer Judicieel der Stad Dordrecht en de Merwede.
Geeft te kennen Adriana du Hen, geb., en won. alhier te Dordrecht, dat zij in den Jare 1779, is getrouwd met Wouter Schaap, mede alhier geb., welke aan haar, in Huwelik heeft verwekt Een Dogter [Maria otr. 12-04-1806], insgelijks alhier woonagtig, dan, dat gemelde Wouter Schaap, haar meer dan Twintig Jaren geleden, moetwillig heeft verlaten, zonder dat zij, in aldien tijd, iets zekers van hem heeft kunnen of weten te verneemen, ten zij, als eenige zijne Familie voorwenden, dat hij zoude zijn overleden, zonder evenwel te kunnen bepalen, waar en wanneer hij zoude zijn gestorven; en mitsdien wanneer hij nog mogt leven, geerne, door dissolutie, van den bant des Huwelijks, waar door zij nog aan hem zoude zijn verbonden, gescheiden zoude wezen, maar dat, behalven als haar Man, nog leven mogt, zij geen persoon heeft, om in regten te kunnen treden of spreken, zij is onbemiddelt, en buiten staat, om eenige kosten of Zegels te kunnen dragen. Weshalven verzoekt, dat tot natemelde Produres, Een Curator ad Lites over haar gestelt is. En Procureur aan haar toegevoegt moge werde met verlof, zo, om ter gemelde zake, om niet, en zonder gebruik van Zegels, te mogen werden bekend en aan haar,
 
20
 
bijgestaan, door den bij deze kamer over haar te stellen Curator, verder moge werden vervoorlooft, om gemelde Wouter Schaap zoverre hij nog zoude mogen leven, bij Edicte, ten enenveren bekwamen dage, voor deze kamer, te mogen doen dagvaarden, ten einden 't Huwelik, door hem, met haar aangegaan, te zien verklaren uit hoofden van zijne moetwillige verlating, te zijn gedissoleert, en zij gestelt, in hare vorige zijde Staat, en zulks gepermitteerd, om weder met een andere man te mogen trouwen, daar tegen te verwoorden, en voorts te procederen als naar Regten
(Onderstond)
T welk doende , Ca. w.g. A. Bax.
Ter Zijde stond voor Appointement De Kamere alvorens te disponeeren, etc., den 27 9 1804.
Nog Stond.
De Kamere gehoord 't Rapport van 't Heeren Commissarissen, mitsgaders gezien en ge[Ű]xamineert hebbende den nevenstaande Requeste, accoort aan de Suppliante haar verzoek. Stelt mistdien tot Curator adLites, over haar aan tot het ů helpen voeren van de ter Requeste gemelt procedures, en voegt tot Procureur toe, den Procureur Anthony Bax, met verloof, om de gemelde Zake om niet en zonder gebruik van zegels te mogen worden bedient, ten einde den ter Request gemelde Wouter Schaap, zo verre hij nog zoude en leven, bij Acte, ten eenen zekeren bekwamen Adriana d˙ Hen dage, voor deze Kamere te mogen doen dagveerden, ten einde als verder in de Requeste gemeld. Act˙m den 27-09-1804. w.g. M:G: Rees.
[Adriana du Hen Tr.(2) otr. 05-06-1806, tr. 25-06-1806, met Johannes van Eijsbergen wedn. (zonder kinderen); ona 20.1078 akte 15 not. A. Bax vermeldt de huw.voorwaarden waarop zij trouwen].
 
Op blz. 18:
VI.4        Dirk VINK *, Knopenmakersbaas, gedoopt op 22 05 1732 te Dordrecht, begraven op 19 02 1795 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 10 06 1762 te Dordrecht, gehuwd op 30 jarige leeftijd op 27 06 1762 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 27 06 1762 te Dordrecht met Sophia POTTAAR, 28 jaar oud, gedoopt op 21 05 1734 te Dordrecht, begraven op 28 08 1807 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1128 akte 58 [not. L. van der Horst] vermeldt: Testament van man en vro˙w niet boven de f 2000,00 gegoed sonder verbant.
Op heeden den 20-07-1769 compareerde, etc.
Monsr. Dirk Vinck knoopenmaackersbaas binnen dese Stad, en desselfs h˙ijsvro˙w Sophija Potaar.
Dewelke Beqcaam ende geneegen sijnde, etc., [Dirk en Sophia herroepen eerdere testamenten, zij stellen de langstlevende tot erfgenaam en opvoeder van de eventuele kinderen]. ┌itsl˙itende uit haare boedels en naarlaten schappen d'heeren weesmeesteren, etc. w.g. Dirk Vink, sijgje potaar.
 
- ona 20.1143 akte 278 [not. L. van der Horst] vermeldt: Coops Conditien.
Conditien ende voorwaarden waar op Monsr. Dirk Vink. Mr. knoopmaker binnen dese Stad, voornemens is;
Op Heeden den 14-10-1776 door mij etc., [not.] te doen veijlen etc.
Een Extra ordinair hegt sterk en wel ter nering staande h˙ijs en Erven staande in de voorstraat t˙sschen de Le˙ven en Pelse br˙ggen aan de haven Zijde binnen dese Stad, belent 't h˙ijs van Jan de Koning aan de Eene, en het h˙ijs van Jan Blom aan de andere Zijde.
De verkooping zal geschieden om g˙ldens te betaalen in Goede Hollandse Zilvere specie met geen schellingen etc., [de conditie van de verkoop en koop worden beschreven, met o.a.:] ˙ijtgesondert de Winkel en de staande plaaten schoon vast en zal den Cooper selfs, of niemand anders in voorsz: h˙ijs ged˙irende de eerste twaalf Jaaren de knoopmakerswinkel in 't zelve vermogen te exerceeren etc.
Op Heeden den 17-10-1776, etc., [het huis wordt opgemeind en afgeslagen voor] f 790,00, is 't selve daarvoor gemeint bij monsr. Niklaas Broeksmit Zaag Molenaar won. eeve b˙ijten de Stad etc. w.g. Claas Broeksmit.
 
- ona 20.1122 akte 1 [not. J. van der Star] vermeldt: Proc˙ratie Den 24-01-1792 Compareerde, etc.
Dirk Vink Mr. Knoopmaker -
Maijke Vink meerderjarig en Ongeh˙wt,
Jan Baars, Schipper,
Cornelis de Kivit, zijnde geh˙wt
Cornelia de Kivit, h˙ijsvro˙ van Jan Vermaas met denselve haeren man geadsisteert en soo hij bij deezen verklaart tot het Verlijden dezes gea˙thoriseert;
Jacob˙s de Kivit, zijnde geh˙wt,
 
21
 
Maria de Kivit Wed. van Pieter gillis,
won. de Comparanten alle alhier ter Steede, in q˙aliteijt alsmede Erffgenaemen inden Boedel van Wijlen MeJ˙ffro˙w Margaretha Sara van D˙ijn. Dewelke verclaarden bij deezen te Constit˙eeren en Magtig te maeken Arij Vink, Mr Schoenmaker won. binnen deeze voorschreve Stadt, en meede Erffgenaem van Voormelte J˙ffro˙w Van D˙ijn, specialijk omme met de verdere meede Erffgenaemen in den voormelte Boedel te aenhooren, op te neemen, sl˙ijten en Passeeren, de Reeckening, en scheijding van denselve Boedel, vervolgens der Comparanten Erffportien te ontvangen en over te neemen, en daar voor behoorlijk te q˙iteeren, en voorts generalijk daar omtrendt alles meerder te doen en verrigten, 't geen noodig zij en vereischt sal worden, en zij comparanten zelfs Present zijnde, so˙de k˙nnen, en moogen doen, ho˙dende alle andere, en specialdere Last daar toe gereq˙ireert, voor alhier geinsereert, alles onder Belofte van approbatie, en verband als na Regten; etc. w.g. Dirk Vink, Maaijke Vink, Jan Baars,, dit merk X telde Cormelis de Kievit, dit + stelde Cornelia de Kievit h˙ijvro˙ van Jan Vermaas, dit merk X stelde Jacob˙s de Kievit, dit merk + stelde Jan Vermaas, mariadekivit, wed. Pieter gilles.
 
22
 
Op blz. 19:
VI.9        Hendrik VINK, Bakker, gedoopt op 30 09 1739 te Dordrecht, begraven op 13 05 1788 te Dordrecht.
SAD: ora 9.120 fol. 156 Vo vermeldt: [13 maart 1764] Aan de kamere J˙dicieel der Stad Dordrecht.
Geven onderdanig te kennen Jesaias van Benthem, Egbert van Duren, Hendrik Vink, en Frank de jong, alle ingeboorne Burgers en Inwoonders, en Burgers sonen dezer Stadt, Bakkers gesellen na het jaar 1750 dog voor het jaar 1757 in't gilde ingescheeven dat UWEd. Groot agtb: bij derzelver appoinctemente van dato 19 Februari 1750 aan die van't Bakkersgilde verleent bij Forme van reglement hebben gelieven te stat˙eren:
Dat 't getal der Bakkers binnen deze Stadt zoude moeten uijtSterven tot op Sestig bakkers.
Dat aan alle knegs die hun tijt reets voldaan hadden de Permisse wiert gegeven omme voor primo april doen eerst komende hun proef te doen ende Bakkerijnering op te Setten. Maar dat daar na zolang 't getal der Bakkers niet zoude zijn uytgestorven tot op Zeventig bakkers niemand tot het doen van de Bakkersproef en't opsetten van die nering Zoude worden geadmiteert, als na dat drie bakkers overleden souden zijn en derselver neringen met er daat cesserende en dat dien volgende als er drie Plaatsen waaren uytgestorven, telkens wederom een zoude werden vervult door dieGene die 't langst op't gildeboek zijn tijd zoude hebben voldaan bij aldien hij daartoe inclineerde en Zo niet den daar aan volgende knegt.
En dat uEde. Groot Agtb: bij alteratie en ampliatie van voorz. Reglement op den 19e januari daar aan volgen nog hebben gelieven te Statueren.
Dat alle Borgers kinderen dewelke voor den 19 Februari 1750 en zulks voor het make van de Voorz. Ampliatie in't Bakkersgilt zullen wesen in geschreeven tot 't doen van haar proef zullen moeten werden geadmitteert als Sij gequaam en genege zullen zijn dezelve te doen schoon geen plaatsen door sterfvallen open of Vacant waaren.
Dat voortaan uytgenomen in gevallen in den volgende of qiant gemelt geen plaats en verstaan zal werden open gevallen te sijn en aangevult Sal kunnen of moge werden dan alleen en niet anders als door 't overlijden van drie of twee bakkers of weduwe (naar't getal dat zal wesen ˙ijtgestorven) welke op hun overlijden de Broodbackerij en neeringe exerceerde en dus effectief als brood bakkers of Broodbaksters fungeren en zullen mitsdien zodanige Bakkers of weduwen welke hunne Neringen voor hun afsterven hebben gequiteert of met de bakkerijen zijn uytgescheiden geweest en op hun overlijden niet effectief als bakker of baksters fungeren niet onder 't getal des overlede Bakkers gerekent worden. En dus op soo danige in't berekenen of aanvullen van een opegevallen of open te vallen plaatse geen aanschouwe werde genomen maar die in zoverre geconsidereert even of niet gestorven waren.
Dog indien er twee of een fungerende Gildebroeders of wed. als art: 1 gemelt naar het getal dat zal wesen uytgestorven overlede sijn, en ook anders niet zal het alleen aan een gildebroeder of weduwe welke de broodbakkerij mede effectief exerceren gepermiteert zijn ten behoeve van den genen die daar toe als dan of het doen van desselfs Proef conform de keuren van den 19 februari 1750 en op gevolgde alteratie en ampliatie van den 19 Januari 1751 de naaste is te desisteren mits des wegen doende behoorlijk declaratoir en dat iemant als voren eens hebbende gedesisteert nimmer weder als Bakker of Bakster zal mogen werden geadmitteert.
En zullen vervolgens na deze gene uyt kopen of andere disteringe of overgaven als art. 2 schoon geen plaatsen door Strefvallen open of Vacant waaren.
Dat als er drie bakkers of twee Bakkers (na't getal dat zal wesen ˙ijtgestorven) komen te overlijden welkers nering met erdaat komt op te houden. Een Zoon van een overleden Gildebroeder welkers Moeder de baknering niet exerceert voor andere Gildebroeders kinderen zal werden geprefereert tot 't doen van desselfs proef.
Dat alle zoons van Gildebroeders vervolgens tot't doen van hare proeven zullen werden geprefereert voor andere personen en wel die gene die zig aan Boekhouder en Dekenen het eerste komt aan te geven en te declareren dat genegen is zijn proef te doen, en twee of meer zig te gelijk aangevende die gene die bevonden zal werden het langste in't gilt ingeschreven te zijn, met dien verstande nogtans dat Gildebroeders soons of andere voor den ouderdom van 14 Jaaren ingeschreeven zijnde de tijd dewelke zij voor haar 14 jaren in't gildt in geschreven zullen wezen in dat cas niet gerekent zal moge worden, maar geconsidereert als of dezelve met haar 14 Jaren ingeschreven waren.
Dat bij aldien er geen GildebroedersZoons gevonden wierden dewelke genege waren haar proef te doen een zoon van een ander Burger deser Stadt tot het doen van desselfs proef zal werden geprefereert voor een vreemdeling en twee of meerder borgers zoons zig te gelijk aangevende den gene die het langste in't Gilt bevonden zal werden ingeschreven te sijn.
En laatstelijk dat geen Gildebroederszoon of andere Borgerszoon haar proeve genege zijnde te doen tot 't doen van de proef geadmiteert zal werde, Een vreemdeling en dat bij aldien twee of meer te gelijk Sig aangeeven geprefereert zal werden den gene die 't langst in 't gilt als knegt bekent Staan.
 
23
 
En dat UWEd. Groot Agtb: nog wijders hebben gelieven goet te vinden bij nader appoictement van dato meerder mogen geschieden of plaatsen hebben direct of indirect. Dat hoe Zeer zijli[e]den overtuygt sijn dat deze nadere dispositie door UWEd. Groot Agtb: met een seer goet oogmerk voor de Bakneringe alhier is geslagen, 't ondertusschen zeker is dat deselve voor henlieden eene Grote hardigheijt in H˙ijs is dewijl zijlieden Schoon voor die nadere dispositie in geschreeven geweest daer door werden verstoken van een voorregt dat voortijds door andere met hun ingelijk geval geweest zijnde is genoten, en waar inne zijlieden dan ook geerne zoude hebben voorzien.
Weshalven zijlieden zig Keren tot UWEd: Gr: Agtb. Ootmoedig verzoekende dat in consideratie dat zijlieden voor de voors: Ampliatie vanden 11 Jannuari 1757 zijn, ingeschreven geweest de voors: dispositie ten hunnen opsigte mag werden gestelt b˙ijten effect en dat integendeel Dekenen van 't broodbakkersgilde binnen deze Stadt mogen werden geautoriseert en des noots geordonneert henlieden tot het doen van hunne proeven te admitteren en dat zijlieden mitsdien na het opnemen en goetkeuren derzelve Proeven de Bakneringe binnen deze Stadt als vrije Meesters moge oeffenen.
(onder stond) 't welk doende Ca. (Was get:)Antonij Bax proc.
(In margine Stant voor appostille)
De camere alvorens 't disponeren committeert de Heeren van Slingeland, en van de Wall Schepenen deser Stadt omme de nevenstaande Reqte. Nader te examineeren en Haar Ed: Gr: Agtb: te dienen van haar Ed: Consideratien en advis, Act˙m den 13-03-1764 (was gett:) Jb. Karsseboom.
(Vervolgens Stont)
De Camere gehoort hebbende het raport van Heer commissarissen mitsgrs: gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Reqte. Verclaart bij het appoinclement van den 19-02-1750 en daar op gevolgde alteratie en ampliatie van den 19-01-1751 daaraan volgende alsmede het nader appoinctement van den 11-01-1757. Als nog te persisteren en wert dien volgende Dese Reqte. Sonder dispositie ˙ijtgegeven act˙m den 1604-1764 (was get) Jb. Karsseboom.
 
- Klepboek arch.3.26 blz.187 Vo vermeldt: 31 03 1779, Aan de kamer J˙dicieel der Stad Dordrecht. Geven Eerbiedig te kennen Johannes de Haan, Boekho˙der, J˙rriaan van Driel, Aart Baasso˙w en Hendrik Vink Dekenen van 't Bakkers Gilde binnen dese stad, etc., dat voortaan geene koekebakkers of S˙ijkerbakkers b˙ijten het Bakkersgilde Zijnde, eenige Sa˙cijsenbrooden voor eenander Z˙llen mogen bakken, of ook aan iemand present doen of verkopen, allen op een boete van twaalf g˙ldens te appliceren ten Profijte van't voorz. Bakkersgilde.
Ondertrouwd op 11 06 1768 te Dordrecht, gehuwd op 28 jarige leeftijd op 26 06 1768 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 26 06 1768 te Dordrecht met Kniera du HEN, 25 jaar oud, gedoopt op 03 08 1742 te Dordrecht, overleden op 15 05 1820 om 11.00 uur te Dordrecht op 77 jarige leeftijd, begraven op 18 05 1820 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1187 akte 52 [not. P. J. van Steenbergen] vermeldt: [Testament] Den 29-04-1816 Compareerde etc., Juffrouw Kniera du Hen, wed. van Hendrik Vink Particuliere, thans won. ten Huize van haar aangehuwd Zoon Wijnand Lobberecht, Broodbakker naast de Gevangen Poort te Dordrecht in het Huis getekend D. No. 112 en 108. Zijnde zij Comparante gesond naar Ziel en Lichaam, haar geheugen en oordeel hebbende zo als bleek uit hare redeneeringen en gesprekken, etc., bevindende Zig in voorschreve woonhuis in het Sij Kamertje of Saletje, uitzigt hebbende op den Prinsestraat.
Welke Comparante in het vooruitzigt van den Dood, en na haar Ziel aan God te hebben aanbevolen heeft gemaakt en opgegeven haar Testament en bevel van Uittersten Wille, etc. [Kniera herroept voorgaand test.]
En n˙ opnie˙w over mijne na te laten Goederen stelle ik tot mijn Erfgenamen, mijn Drie Dogters, met name Geertrui Vink Huisvrouw van Jacob Schoenmakers, Anna Vink gesepareerde Huisvrouw van Leonard Van Guijlik, en Maijke Vink, Huisvrouw van Wijnand Lobberecht.
Als mede de nagelaten Kinderen van mijn overl. Zoon Wouter Vink, in hun vadersplaats, etc., [ieder heeft recht op een deel van de erfenis.]
Ik begeer, dat aan mijn Kind of Kinderen bij welke ik zedert 01-11-1814 heb kost en inwoning genoten, voor alle deeling uit mijn Nalatenschap zal moeten worden uitgekeerd en voldaan, Zes g˙ldens per week, dat ik bij dezelven Kost en inwoning zal hebben genoten.
Ik verzoek en stelle den Here Vincent Thiennen Makelaar in granen tot Execute˙r van dit mijn Testament.
Gedaan en gepasseerd, etc. w.g. de wed: h vink.
 
- ona 20.1709 akte 65 [not. J. de Koning] vermeldt: Den 19-06-1820 des namiddags ten Vier ˙ren.
Ten verzoeke van den Heer Vincent Thierens. Makelaar in granen won. te Dordrecht in kwaliteit als bij Testament etc. [benoemd], door wijlen Jufvro˙w Kniera du Hen wed. van Hendrik Vink, etc.
Als mede nog ten verzoeke en in tegenwoordigheid
 
24
 
1e. Van den Heer Jakob Schoenmakers Particulier won. in de Princestraat te Dordrecht als in h˙welijk hebbende J˙fvro˙w Geertrui Vink, en van dezelve Geertrui Vink Particuliere ten dezen door haren gemelden man geass. en gea˙thoriseerd.
2e. Van den Heer Wijnand Lobberecht, Mr. Broodbakker won. in de Princestraat te Dordrecht, als in h˙welijk hebbende Jufvrouw Maaike Vink, en van dezelve Maaike Vink, Particuliere, etc.
3e. Van Jufvrouw Hendrika Broeksmit wed. Wouter Vink Particuliere, won. te Dordrecht op den Sp˙iweg als moeder en natuurlijke Voogdesse over hare drie minderjarige kinderen met namen Hendrik Vink o˙d dertien Jaren, Maria Vink o˙d acht Jaren en Anna Geertrui Vink o˙d vijf Jaren en
4e. Van den Heer Jan Pickee, Loodgieter won. in de voorstraat te Dordrecht, in kwaliteit als toeziende Voogd over gemelde drie minderjarige kinderen etc.
[De not. gaat met getuigen over tot] de getrouwe Inventarisatie en juiste beschrijving van de roerende Goederen, contante gelden, etc., behoorende tot de Nalatenschap van gemelde Jufvrouw Kniera du Hen, etc., en dat zoo als al hetzelve zal gevonden worden in het Huis en Erf, Staande en gelegen in de Princestraat te Dordrecht D 112, alwaar de overledene heeft gewoond etc.
Alles volgens de te doene op en aangave van gemelden Wijnand Lobberecht bij wien de overledene heeft ingewoond.
De begrooting der goederen daaraan onderworpen zal op de Juiste Waarde gedaan worden etc. w.g. V. Thierens, J: Schoenmakers, G Vink, W: Lobberegt, M Vink, h broeksmit.
dit gedaan Zijnde is men tot de Inventarisatie overgegaan als volgt
        Meubelaire en andere roerende Goederen.
 
                Op de boven Voorkamer
1 Eike houten kabinet getaxeerd op                                                                  f  55.00
                daarin
3 Zakdoeken, 2 Borstrokken, 2 hemden, 5 Zakdoeken 1 corset, 3 oude doeken,
1 servet 1 Vrouwen hoed en 4 wayers                                                             ,,   4.00
8 servetten                                                                                                 ,,   3.00
Een Kleerbak met eenige Rommelarij op                                                             ,,   1.00
 
                in de regter bovenlade
2 Zeiden Pakesen                                                                                         ,,   5.00
3 Zeiden Japonnen                                                                                        ,, 14.00
2 Katoenen Japonnen                                                                                    ,,   6.00
               
in de linker bovenlade
5 Katoenen Rokken                                                                                       ,, 15.00
2 Zeiden dito                                                                                               ,,   6.00
2 katoenen Schoudermantels                                                                          ,,   3.00
 
                in de tweede lade
12 vrouwen hemden                                                                                       ,, 26.00
12 dito                                                                                                        ,, 24.00
6 Bedlakens                                                                                                  ,, 26.00
12 kussenslopen                                                                                            ,, 12.00
10 Servetten                                                                                                ,, 10.00
16 halsdoeken                                                                                              ,,   6.00
7 Kussenslopen                                                                                             ,,   2.00
5 witte demette Rokken                                                                                  ,, 15.00
3 witte Jakken                                                                                              ,,   1.50
3 tafellakens                                                                                                 ,, 12.00
5 halsdoeken                                                                                                ,,   1.50
7 vrouwen zakken                                                                                          ,,   1.00
6 zakdoeken                                                                                                 ,,   1.50
1 vrouwe Broek                                                                                             ,,   1.20
9 paar witte vrouwen kousen                                                                           ,,   3.00
1 zwart zeiden doek                                                                                       ,,   1.50
1 Psalmboek en 1 gezangboek                                                                          ,,   3.00
 
25
 
11 mansdoeken                                                                                             ,,   2.50
 
                In den derde of onderste lade
6 Bedlakens                                                                                                  ,, 26.00
8 witte slopen                                                                                               ,, 12.00
9 kussenslopen                                                                                              ,, 14.00
5 vrouwen hemden                                                                                         ,,   2.50
4 feitels                                                                                                       ,,   1.50
3 Bedlakens                                                                                                  ,,   4.00
2 Baijen Vrouwen Broeken                                                                                ,,   3.00
2 dito Borstrokken                                                                                          ,,   1.50
2 vrouwen Jakken                                                                                           ,,   1.50
7 Jakken                                                                                                       ,,   6.00
3 Baijen gestreepte Rokken                                                                               ,,   6.00
2 dito                                                                                                           ,,   4.00
6 paar Vrouwen Kouzen                                                                                    ,,   1.80
5 vrouwen mutsen                                                                                           ,,   1.50
1 groote Palus met kap                                                                                     ,,   4.00
1 Eike houten Bureau                                                                                        ,, 20.00
1 stel van Vijf                                                                                                 ,,   0.60
1 tinnen watervels                                                                                           ,,   1.20
1 dito waterpot                                                                                               ,,   1.30
1 Blaker                                                                                                         ,,   0.40
 
                        Zilverwerk
1 zilveren haar en Beugel kleine keur wegende zeven once een Engels                       ,,  16.57
1 zilver knipbeugel kleine keur wegende een once tien en een half Engels                   ,,   3.57
1 dito haak en ketting kleine keur wegende twee oncen zeven en een half Engels        ,,   5.60
1 dito snuifdoos kleine keur wegende een once zeventien Engels                              ,,   4.35
1 dito Breischede kleine keur wegende negentien en een half Engels                          ,,   2.30
1 dito Naairing kleine keur wegende drie en een half Engels                                      ,,   0.47
1 dito Reigpennetje kleine keur wegende een en een half Engels                               ,,   0.17
1 dito Brillen Rand kleine keur                                                                             ,,   1.50
1 dito Beslag van een Borstel groot keur wegende twee oncen zes Engels                  ,,   6.43
1 dito Naaldenkoker kleine keur wegende een once                                                 ,,   2.35
 
                        Op de Achter Bovenkamer
1 wollen deken                                                                                               ,,    5.00
1 katoenen dito                                                                                              ,,    7.00
1 wollen Sprei                                                                                                 ,,    2.00
1 Bed Peuluw en 2 kussens en Beddezak                                                               ,,  60.00
 
                        Contante Gelden
De Contante gelden bij de verzegeling reeds gevonden beloopen                                ,,  16.87Ż
nog aan Stuivers en duiten                                                                                 f     0.41Ż
De alzoo geinventariseerde Goederen beloopen een Somma van                                 f  509.10
 
                        Tituls en Papieren
 
[De totale waarde van certificaten, effecten en schuldbrieven is f 9000.00, onderhandse obligaties aan de verschillende kinderen f 1924.00].
 
                        Active Declaratien
de Aangever heeft verklaard dat de overledene alsnog te vorderen had
1.        van de wed. Liesvelt per reste f 15.95
2.        van Schaap per reste f 14.50
 
                        Passive declaratie
de aangever verklaarde dat hem van de overledene alsnog waren Competerende twee weken
Kostgeld f 12.00
 
26
 
De Begravenis Kosten en Verder Lasten van dezen Boedel z˙llen hierna worden verrekend dus voor
Memorie.
 
Tegen alle welke Declaratien Partijen alle noodige Reserves hebben gedaan.
En op behoorlijke aanvrage des wegens door gemelden Notaris gedaan, heeft de gemelde voogdesse en toeziend voogd verklaard dat zij niets ten laste van de Pupillen welke zij ten dezen representeren, te vorderen hebben.
Dit gedaan zijnde en niets meerder gevonden wordende om in dezen Inventaris te brengen of verklaren heeft de aangever in dezen gemelde Wijnand Lobberecht verklaard en in handen van den Notaris etc., verstoken zien versteken of weet dat er iets verstoken zij etc.
En is voorts onderling overeen gekomen dat de Effecten Obligatien Acceptatien en Contante gelden zullen blijven onder de bewaring van gemelden Vincent Thierens en de overige goederen onder die van gemelden Wouter [Wijnand] Lobberecht, met belofte om elk en het zijn, ook een en ander op het eerste vermaan aan de belanghebbenden weder te zullen te voorschijn brengen.
Etc. w.g. V. Thierens, J Schoenmakers, G Vink, W: Lobberegt, M Vink, h broeksmit.
 
VI.9.1 Geertruij VINK, gedoopt op 29 03 1769 te Dordrecht, overleden op 21 02 1851 om
16.00 uur te Dordrecht op 81 jarige leeftijd, begraven op 27 02 1851 te Dordrecht.
Gehuwd met Jacobus SCHOENMAKER, Mr. Zilversmid, geboren op 08 11 1755 te Dordrecht, overleden op 05 02 1832 om 8.00 uur te Dordrecht op 76 jarige leeftijd, begraven op 11 02 1832 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1124 akte 3 [not. J. van der Star] vermeldt: Testament Van Man en Vro˙w, hebben verklaard beneden de f 4000 = Gegoedt te zijn.
Den 28-02-1799. Compareerde, etc.
Dheer Jacob Schoenmakers Mr. Zilversmith, en J˙ffro˙ Geertr˙ij Vink, Egtelieden won. binnen deze Stadt, bekwaam en geneegen, om te Disponeeren van h˙nne tijdelijke Na te Laeten goederen, etc., [voorgaande testamenten worden nietig verklaard, zij maken de langstlevende tot enige en gehele erfgenaam, die het kind of kinderen behoorlijk zal opvoeden en bij hertrouwen zal aan stellen tot voogden en executeurs] haren [zijnen] Broeder Johannis Schoenmakers Pietersz. en Oom Arij Vink. Etc., [uigesloten wordt de weesmeester en -kamer].
w.g. Jacob Schoenmakers P.Z, Geertruij Vink.
 
- ona 20.1492 akte 3007 [not. J. D. Sch˙ltz van Haegen] vermeldt: Testament 30-08-1826, Compareerde, etc.
Mejuffro˙w Geertr˙i Vink, H˙isvro˙w van den Heer Jacob Schoenmakers, Partic˙lier, won. binnen deze stad, in de Princestraat, D. N. 221.
Dewelke ziek van lighaam; doch gezond van geest zijnde, etc., opgegeven haar Testament als volgt:
        Ik legateer aan mijn Z˙ster Maaike Vink [op blz. 20: VI.9.3] H˙isvro˙w van Wijnant Lobberegt, won. te Brede; voor de eene helft, en aan de twee Kinderen van mijnen Overleden Broeder Wo˙ter Vink [op blz. 23: VII.13] voor de Wederhelft, en, ÚÚn van beide staken [familietakken] vˇˇr mij gestorven zijnde de overige staak voor het geheel, al mijn gemaakte onder en boven kleederen, vrij van het regt op de successie.
En, in het overige van mijne nalatenschap, noem ik tot mijnen eenigen en algemeenen erfgenaam, gemelden mijnen Echtgenoot. Etc. w.g. Geertruy Schoenmakers Gb Vink.
 
- ona 20.1492 akte 3006 [not. J. D. Sch˙ltz van Haegen] vermeldt: [Testament] 30-08-1826, Compareerde, etc.
De Heer Jacob Schoenmakers, Partic˙lier, won. binnen deze stad, in de Princestraat, D. N. 221.
Dewelke gezond van lighaam en geest zijnde, etc., opgegeven zijn Testament als volgt:
Ik legateer aan mijnen Broeder den Heer Johannes Schoenmakers Zilversmit binnen deze stad voor de eene helft, en, aan de Zoonen van mijnen Overleden Broeder den Weleerwaarden Heer Jeremias Schoenmakers voor de Wederhelft, etc.
En, in het overige van mijne nalatenschap, noem ik tot mijne eenige en algeheele erfgename mijne Echtgenoote Geertr˙i Vink. Etc. w.g. J: Schoenmakers.
 
- ona 20.1503 akte 4939 [not. J. D. Sch˙ltz van Haegen] vermeldt: [Testament, 21-03-1832] Compareerde, etc.
 
27
 
Mej˙ffro˙w Geertr˙i Vink, wed. van den Heer Jacob Schoenmakers won. binnen deze stad, in de Pricestraat D. 221.
Dewelke gezond van lighaam en geest zijnde, etc., haar testament als volgt:
Ik legateer aan zijne Nicht Anna Geertr˙i Vink, dochter van mijnen overleden broeder Wouter Vink, die bij mij inwoont bij voor˙itmaking, en Vrij van inbreng, etc., mijn Kerkboek met gouden Knippen, mijn beste bed met pel˙w, twee k˙ssens, twee dekens en een spreij, ten haren ke˙ze; mijn me˙belstuk garde robes genaamd, en al mijn gemaakte onder en boven Klederen.
In het overige van mijn nalatenschap noem ik tot mijn erfgenamen:
Mijn zuster Maaike Vink huisvrouw van Wijnand Lobberegt, won. te breda, voor de helft, - en de kinderen van etc., mijn overleden broeder Wouter Vink , etc., voor de weder helft, - in de eerste helft van mijnoverige nalatenschap.
En bij vooroverlijden van een van die staken, de overgebleven staak alleen voor gemelde eerste helft.
Mijn Zwager Johannes Schoenmakers, Particulier, won. binnen deze stad, voor de helft; - ende Kinderen, van mijnen overleden Zwager den Weleerwaarden Heer Jeremius Schoenmakers voor de andere helft, - in de wederhelft mijnen nalatenschap. etc. w.g. G Vink.
 
- ona 20.1731 akte 551 [not. J. de Koning] vermeldt: [Testament] Den 27-09-1842; compareerden, etc.
Mej˙fvrouw Geertr˙ij Vink, wed. van den Heer Jacob Schoenmakers, z.b. won. te Dordrecht, in de princestraat.
Dewelke verklaarde voornemens te zijn tot stand te brengen haren ˙itersten wil, etc.
Ik legateer aan mijne nicht Anna Geertrui Vink [op blz. 24: VII.13.5], dochter van mijnen overleden Broeder Wo˙ter Vink, geh˙wd met Johannes Hendric˙s Peetsolt, h˙isonderwijzer, won. te Dordrecht, etc., mijn kerkboek met go˙den knippen, mijn best bed met pel˙w; twee k˙ssens, twee dekens en een Sprei, ten hare of hunne ke˙ze, mijn me˙belst˙k garde robe genaamd, en al mijne gemaakte onder en boven klederen; alles binnen drie maanden na mijn overlijden vrij van het regt van S˙ccessie ˙it te keren.
Ik noem en stel voorts, met den last van voormeld legaat, tot mijne eenige en algeheele erfgenamen van mijne gansche nalatenschap te weten:
Mijne Z˙ster Maaike Vink wed. van Wijnand Lobberegt, won. te Dordrecht, voor de eene heft, en de kinderen en verdere wettige afkomelingen bij plaatsvervulling van mijnen overleden broeder Wo˙ter Vink voor de wederhelft; Etc.
Ik benoem tot ˙itvoeder van mijne uiterste wilsbeschikkingen, en ter bestelling mijner begrafenis, den Heer Vincent Thierens, Pondgaarder, won. te Dordrecht, ik geef denzelven al zoodanige magt en gezag, als ik maar eenigzins kan en mag geven, en in het bijzonder de bezitneming van al de goederen mijner nalatenschap, zoo lange dit ter vereffening maar eenigzins zal benoodigd zijn. Etc. w.g. Geertruy Vink.
 
- ona 20.1736 akte 902 [not. J. de Koning] vermeldt: [Testament] Den 18-04-1846; compareerden, etc.
Mejufvrouw Geertr˙ij Vink, wed. van den Heer Jacob Schoenmakers, z.b. won. te Dordrecht, in de groote kerksb˙˙rt, in het h˙is geteekend A 81, etc.
Ik legateer aan mijne nicht Anna Geertrui Vink, dochter van mijnen overleden Broeder Wouter Vink, geh˙wd met Johannes Hendric˙s Peetsold, h˙isonderwijzer, won. te Dordrecht, etc., mijn kerkboek met go˙den knippen, mijne twee J˙welen oorknoppen, etc., [bedden en kleding].
Ik lageteer, onder den last van na te melden Vr˙chtgebruik, aan Maria Hendrika Vink [op blz. 33: VIII.9.1], thans won. te ┌den, etc., dochter van mijnen neef Hendrik Vink [op blz. 33: VIII.9], in h˙welijk verwekt met Maria Carleb˙r, een Som van Een d˙izend drie honderd g˙lden.
Ik legateer van dezelve Som van Een d˙izend drie honderd g˙lden, het Vr˙chtgebr˙ik aan gemelden mijnen neef Hendrik Vink, won. te ˙den etc. Ik noem en stel voorts, met den last van voormelde legaten en van het geen hierna door mij zal worden gelegateerd en begeerd, tot mijne eenige en algeheele erfgenamen van mijne gansche nalatenschap, mijne nichten Anna Geertrui Vink voornoemd, en Maria Pieternella Vink [zie aanvullingen VII.13.4] h˙isvrouw van Cornelis Kabbedijk, won. te Brielle, dochters van wijlen mijnen broeder Wouter Vink, etc.
Ik legateer van de helft van het geen alsvoren door mijne erfgenamen zal worden geerfd, het Vr˙chtgebr˙ik aan mijne Z˙ster Maaike Vink wed. Wijnand Lobberegt, z.b., won. te Dordrecht, etc. [Geertuy machtig net als in akte 511 Vincent Thierens tot haar] uiterste wilsbeschikkingen etc. w.g. Geertruy Vink.
 
Op blz. 20:
VI.9.3        Maaike VINK gedoopt op 30 09 1772 te Dordrecht, overleden op 26 02 1849 om
21.00 uur te Dordrecht op 76 jarige leeftijd, begraven op 03 03 1849 te Dordrecht.
 
28
 
Ondertrouwd op 31 07 1802 te Dordrecht, gehuwd op 29 jarige leeftijd op 14 08 1802 te Dordrecht met Wijnand LOBBEREGT, 27 jaar oud, Particulier, gedoopt op 10 05 1775 te Geertruidenberg, overleden op 24 07 1840 om 17.00 uur te Dordrecht op 65 jarige leeftijd, begraven op 29 07 1840 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1565 akte 38 fol. 175 Vo [not. C. Bax] vermeldt: Den 28-06-1809, Compareerde, etc. Wijnand Lobberegt en Maaike de vink, Egtelieden, etc., won. alhier te Dordrecht. Etc.
[Wijnand en Maaike hebben een lening van f 4000,00 bij broer en zwager Jan Lobberegt, deze lening zal in termijnen van f 200,00 p.j. worden afbetaald, de rente bedraagt 4% p.j. Als onderpand dient een] Huis en Erf, met alde vaste en losse gereedschappen, tot de Broodbakkerij, etc., staande en gelegen ontrent de vuilpoort, tegen over de Princestraat te Dordrecht, belent met 't Huis van Hendrik Giltay cornszn, aan de ene, en dat van Obbe Obbeszn Faassen, aan de andere zijde, geteekend D 112, 108; etc. w.g. W: Lobberegt, maayke Vink.
 
- ona 20.1565 akte 40 fol. 189 Vo [not. C. Bax] vermeldt: [Testament] Den 08-07-1809, Compareerde, etc. Wijnand Lobberegt, won. alhier te Dordrecht. etc.
Dewelke van zijne Nalatenschap bevelende, etc., uit zijne Nalatenschap te stuiten; alle Heren Weesmeesteren of Weeskameren, en diergelijke, geen uitgezondert; wanneer hij Afkomelingloos overlijt, etc., [krijgen van Wijnand, zijn ouders, broers en zusters zijn kleding en sieraden, hij stelt] tot enige en algehele Erfgename te noemen en stellen, zijne Huisvrouw Maaike Vink, etc. w.g. W: Lobberegt.
 
- ona 20.1565 akte 41 fol. 193 Vo [not. C. Bax] vermeldt: [Testament] Den 08-07-1809, Compareerde, etc. Maaike Vink, Huisvrouw van Wijnand Lobberegt, won. alhier te Dordrecht. etc.
Dewelke van hare Nalatenschap bevelende, etc., uit hare Nalatenschap te stuiten; alle Heren Weesmeesteren of Weeskameren, en diergelijke, geen uitgezondert; wanneer zij Afkomelingloos overlijt, etc., [krijgen van Maaike, haar broers en zusters haar kleding en sieraden, zij stelt] tot enige en algehele Erfgename te noemen en stellen, hare Man Wijnand Lobberegt, etc. w.g. Maayke Vink.
 
- ona 20.1656 akte 21 [not. J. J. BlussÚ] vermeldt: Den 02-04-1824, Compareerde, etc.
De Heer Wijnand Lobberegt, Particulier, won. te Breda.
Dewelke verklaarde verkocht te hebben, etc., aan en ten behoeve van de Heer Hendrik Adolph Dicke, winkelier, won. te Dordrecht, in de princestraat, naast de vuilpoort, en deze Koop in transport accepteerd: Een huis en Erf, staande en gelegen binnen Dordrecht in de princestraat, naast de gevangenpoort, geteekend letter D. nr. 108-112, belend met het huis van gemelde Heer Dicke aande eene, en de gevangenpoort aan de andere Zijde; Mondeling verhuurd aan Cornelis Groeneveld tot 01-05-1825 tegen f 150,00, etc.
Wijders bekend den verkooper van den Koopprijs van f 2500,00 voldaan en betaald te zijn, etc. [De koop is: kosten koper]. w.g. W: Lobberegt, H: A: Dicke.
 
Op blz. 21:
VI.12        Ari VINK, Schoenmaker, gedoopt op 23 06 1744 te Dordrecht, overleden op 18 01 1829 om 7.30 uur te Dordrecht op 84 jarige leeftijd, begraven op 23 01 1829 te Dordrecht.
Ondertrouwd (1) op 25 04 1767 te Dordrecht, gehuwd op 22 jarige leeftijd op 10 05 1767 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 10 05 1767 te Dordrecht met Antonia du HEN, 26 jaar oud, gedoopt op 20 01 1741 te Dordrecht, begraven op 24 01 1804 te Dordrecht.
SAD ona 20.998 akte 11 [not. P. van Well] vermeldt: Testament sonder fedeicommis de testateuren hebben verclaard geen f 2000:0:- te zijn gegoet
Op Heden den 19-02-1768 Compareerde etc.
Arij Vink, meester schoenmaker en Anthonia d˙ Hen egteluijden won. binnen dese Stad dewelke bequaam en genegen wesende om te disponeren etc., [Ari en Antonia verklaren de langstlevende tot erfgenaam, die moet de kinderen] behoorlijk alimenteren ende onderhouden in alle nooddruft en s' lighaams onderhoud, etc., ostenot aan] ten voorsz: mondigen dage ofte huwelijken staten gekomen wesende, aan ieder van deselve te voldoen en uijt te rijken 1 silvere ducaton off f 3:3:-ofte zo veel meerder als de langstlevende na staat en gelegendheijt des boedels zal oordeelen te behooren ende dat alles in plaets en tot voldoeninge van de legitime portie, etc., [zij willen als er geen kinderen zijn] dat des eerst stervendens, o˙ders vader en moeder beijden als dan nog in leven waaren, den Langstlevende van hen testateuren gehoudens, verpligt zal wesen etc., uijt te rijken de legitime portie, etc. [
 
29
 
zij stellen de langstlevende tot voogd over de eventuele kinderen; de weesmeesters en weeskamer worden uitgesloten van de boedel]. w.g. Ari Vink, antonia d˙hen.
 
VI.12.3        Anna VINK, Particuliere, gedoopt op 21 09 1771 te Dordrecht, overleden op 02 12 1844 om 19.00 uur te Dordrecht op 73-jarige leeftijd, begraven op 07 12 1844 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 12 10 1793 te Dordrecht, gehuwd op 22 jarige leeftijd op 27 10 1793 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 27 10 1793 te Dordrecht met Johannes KUIPERS, 24 jaar oud, Broodbakker, Particulier, gedoopt op 03 03 1769 te Dordrecht, overleden op 23 06 1833 om 15.00 uur te Dordrecht op 64 jarige leeftijd, begraven op 28 06 1833 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1072 akte 76 [not. A. Bax] vermeldt: Procuratie ad negotia. Den 16-11-1793, Compareerde, etc., Cornelis K˙ipers dewelke verklaarde etc., bij 't verleiden van natemelte kustingbrief voor Heren schepenen dezer stat, te verklaren, dat hij volmagtiger, zig nevens Arij Vink, mede alhier woonagtig onder afstant van het benficie ordinis exc˙ssiones, de kragt en betekenis daar van, aan de volmagtiger, op 't verleiden dezer, door mij onderrigt; en dus voor zijn aandeel of helft, borg stelt voor zijn zoon Johannes Kuipers ten behoeven van Anthonij Degens, beide mede wonend binnen deze stat voor de kost en schadeloze voldoening van zodanige kusting of hipoteek, groot f 2000:0:0, met beding van interessen, [de rente is 4% en er moet f 100,00 p.j. worden afgelost] ingaande zo afleg als interessen, met den 1e november 1793, als door gemelde Johannes Kuipers, ten behoeven als voren zal werden verleden, ter zaken van de kooppenningen, en onder speciaal verbant van Een H˙is en Erf, staande op de hoek van de Nieuwe Haven, belent 't H˙is van De Heer Mr. Adolf Hubert van der Mei van der Linde aan de ene en 't Hs van De Heer Frank van der Schoor aan de andere zijde, aan hem, door gemelde Degens verkogt en op te dragen,door voor. w.g. C: K˙ipers.
 
- ona 20.1073 akte 50 [not. A. Bax] vermeldt: Testament Zonder fideie: van man en vro˙w niet boven 2000 gls: gegoet.
Den 16e-07-1794, etc.
Johannes K˙ipers, Broodbakker, en Anna Vink, Egtelieden, in gemeenschap van goederen getro˙wt, won. omtrent de Blaa˙wpoort [pand Nieuwe Haven 53/Blauwpoortplein 17 anno 2007], binnen Dese Stat Dordrecht.
Dewelke, van h˙nne natelaten goederen bevelende, daar toe, ten vollen bekwaam, etc.
[Zij benoemen elkaar tot erfgenaam van alle goederen, bij langstlevende en met uitsluiting] voor altoos van alle Heren weesmeesteren of weeskameren, geen ˙itgezondert; deselve Langstlevende van h˙n beiden, te stellen; tot voogt ofte voogdesse, over h˙nne natelaten minderjarige, ˙itlandige, afwezige en andere toezigt behoevende kint, kinderen, etc. w.g. Johannes Kuipers, Anna Vink.
 
- ona 20.1487 akte 2082 [not. J. D. Sch˙ltz van Haegen] vermeldt: [12-01-1824] Cornelis Str˙ijf, Koornschopper, won. binnen deze Stad op de Hooge Nieuwstraat geteekend N 499/524 A.
Dewelke erkende bij deze wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeven van den Heer Johannes Kuijpers, Broodbakker, won. binnen deze Stad Dordrecht, etc., eene somme van f 200:-, etc. [5 % rente p.j. en Str˙ijf stelt als onderpand voor deze lening]. Een H˙is en Erf staande en gelegen binnen de Stad Dordrecht, op de Hoge Nieuwstraat geteekend A Nos. 524/499, belend met het h˙is van Jan van der Krab aan de eene, en met het pakhuis van de Heeren Selis en compagnie aan de andere zijde.
Den Comparant aangekomen bij koop van Leendert Ridderhof ingevolge onderhandsch transport geteekend te Dordrecht den 01-08-1822. Etc. w.g. C Struijf, Johannes Kuipers.
 
- NB ona 20.1753 akte 2382 [not. P. S. Schull] vermeldt: 18-05-1829. [De erfgenamen van VI.12 Arie Vink; dat zijn de kinderen Arie, Anna Vink en het kleinkind Arie Vink Wouterszoon, die een] te nietdoening van Hypothekaire Inschrijving, etc., gevestingen op Een huis en Erven staande en gelegen op het Bagijnenhof D Nr. 876, etc. Waar van Acte.
 
- ona 20.1599 akte 3286 [not. H. Struijk] vermeldt: Den 24-02-1830 compareerde etc., Cornelis Str˙ijf, Koornschopper, won. te Dordrecht, op de Hooge Nieuwstraat.
Dewelke bij deze erkende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeven van den heer Johannes Kuijpers, z.b. won. te Dordrecht op het Bagijnhof, etc., eene somme van f 150:- [5 % rente p.j. en Str˙ijf stelt als onderpand voor deze lening]. Een Huis en Erf, staande en gelegen binnen de Stad Dordrecht, op de hoge Nieuwstraat, belend met het huis van Jan van der Krab aan de eene en met het pakhuis van
 
30
 
de Heeren Selis en compagnie aan de andere zijde, geteekend A nr. 199, etc. w.g. C Str˙ijf, Johannes Kuipers.
 
- ona 20.1506 akte 5366 [not. J. D. Sch˙ltz van Haegen] vermeldt: [17-07-1833] Compareerden, etc.
Mej˙fvrouw Anna Vink, wed. van den Heer Johannes K˙ijpers, particuliere.
De Heer Arie Vink [op blz. 22:VI.12.6], Boekhouder.
Te zamen de naaste bloedverwanten van Vaderszijde, en alzoo ÚÚnige erfgenamen ab intertato, in de Vaderlijke lijn, van Arie Vink, Wo˙terszoon [op blz. 25:VII.19.1], eenig Kind van Wouter Vink [VII.19] en Maria Lugten, beide overleden, etc.
[De neven en nicht van Maijken (Maria) Lugten zijn ook erfgenamen van Moederszijde].
Dewelke verklaarden ontvangen te hebben; eene Som van Acht honderd Guldens, in voldoening van den Koopprijs van een huis en erf, staande en gelegen in de boomstraat, binnen deze Stad, getekend C 147, belend het huis van Arie van Es aan de eene, en dat van Kooymans aan de andere zijde, etc, door den gemagtigde van voornoemd en overledene Arie Vink Wouterszoon, etc. w.g. A Vink Wed Kuipers, AVink.
 
- ona 20.1772 akte 91 [not. G. J. L. Maritz] vermeldt: 03-09-1833, des ochtends ten Acht Uren, ten verzoeke en in tegenwoordigheid:
1: van Mejufrouw Anna Vink, Rentenierster, won. te Dordrecht, etc., voor het disponibel gedeelte mede Erfgename van wijlen den Heer Johannes Kuipers, alzoo voor haar zelve; En nog in kwaliteit van Moeder en wettige Voogdesse over hare twee nog minderjarige kinderen, met namen Anna Cornelia Kuipers en Johannes Kuipers.
2: Van den Heer Cornelis van Beek, Schipper, als in huwelijk hebbende Mejufvrouw Adriana Kuipers, etc.
3: Van den Heer Jan Anthony Sels, Meester Broodbakker, als in huwelijk hebbende Mejufvrouw Anthonia Kuipers, etc.
4: Van Voormelden Heer Jan Anthony Sels, in kwaliteit als generale en speciale gemagtigde van den Heer Cornelis Kuipers, thans z.b. en zich bevindende in het Gevangenhuis der Stad Maastricht, etc.
En 5: [door een notaris wordt vertegenwoordigd en gemachtigd:] om den persoon van Ary Kuipers Militair in Nederlandsch Indien, etc.
[De inboedel wordt opgemaakt met toestemming van allen].
En is vervolgens overgegaan tot de Inventarisatie, als volgt:
In het Sterfhuis, als voorstaande te Dordrecht op den Bagijnenhof, gequoteerd D Nr. 800.
                                Op de Zolder
Een bakslede gewaardeerd op                                                        f        2:50
Een stilletje                                                                                ,,         :60
Een Kopere Ketel en deksel                                                            ,,       3:00
Twee Wafelijzers                                                                          ,,       1:60
Drie Boterpotten                                                                           ,,       1:80
Tien latten en een Ladder en Houtwerk                                             ,         :80
                                Op het bovenKlein Kamertje
Een spiegel, een Lampet en Kom,                                                     ,,       1:80
Een ladetafel                                                                                ,,       4:50
Zes Stoelen met roode Zittingen                                                      ,,       5:00
Twee Tabouretjes                                                                         ,,       1:00
Een Karpet, twee lopers en matten op de vloer                                   ,,       4:50
Een bed, Peluw en Kussens                                                              ,,     28:00
Twee wollen dekens                                                                       ,,       4:50
Een tinnen Waterpot                                                                      ,,         :80
Een molton en een wolle Sprei                                                          ,,       2:50
Twee Stroomatrassen                                                                     ,,       1:00
                                Op de VoorKamer
Elf schilderijen                                                                                ,,     20:00
Een teekening achter glas                                                                ,,       0:80
Een Spiegeltje                                                                                ,,       1:20
Vier Valgordijnen                                                                            ,,       2:00
Zes Stoelen met matte Zittingen                                                       ,,       3:00
Twee Stoelkussens                                                                         ,,       1:60
Een Koffertje                                                                                 ,,       1:00
Een theestoof Ketel en Komvoor                                                        ,,       3:00
 
31
 
Een Ketel en Komvoor                                                                      ,,       1:00
Een KleederKast                                                                              ,,       2:50
Drie Blikke trommels                                                                         ,,       2:50
Een Rustbank                                                                                 ,,       5:00
Een tafel en twee kleedjes                                                                ,,       1:80
Een quarto Bijbel                                                                             ,,       1:20
Een LedeKant met rood behangsel                                                       ,,     26:00
Een Bed, Peluw met twee Kussens                                                       ,,     45:00
Twee Stroomatrassen                                                                       ,,       1:50
Een Katoenen deken, een wolle dito en een molton Sprey                         ,,     12:00
Een bruin Kabinet                                                                              ,,     40:00
                                        daarin:
Zes Servetten                                                                                  ,,       4:00
Vyf vrs [vrouwen] hemden                                                                  ,,       2:60
Een tafellaken en Zes Servetten                                                           ,,       3:50
Een tafellaken en twaalf Servetten                                                        ,,     16:00
Zes Kussensloopen                                                                             ,,       2:50
Dertien witte dassen                                                                           ,,       4:00
Zes Manshemden                                                                                ,,       8:00
Twaalf Kussensloopen                                                                          ,,     12:00
Twaalf Zakdoeken                                                                               ,,       5:00
Een tafellaken en Vier Servetten                                                            ,,       3:50
Twaalf Servetten                                                                                ,,       3:50
Zeven Servetten                                                                                 ,,       3:00
Een tafellaken en twaalf Servetten                                                         ,,       9:00
Een Zes Kantbehangsel                                                                         ,,       4:00
Zeven Potstreken                                                                                ,,         :60
Zes lakens                                                                                          ,,       5:00
Zes lakens                                                                                          ,,       8:00
Een tafellaken en Zeven Servetten                                                          ,,       3:50
Vijf Hemden                                                                                         ,,       2:50
Drie onderbroeken                                                                                 ,,       1:20
Vier lakens en een klein laken                                                                  ,,       3:50
Zes lakens                                                                                           ,,       7:50
Zes Vrouwen hemden                                                                             ,,       7:50
Zes lakens                                                                                           ,,       6:00
Twee Kleine Sloopjes                                                                              ,,       0:50
Twaalf paren Manskousen                                                                        ,,       7:00
Zestien paren Vrouwskousen                                                                    ,,       9:00
Acht mans Slaapmutsen                                                                          ,,       1:80
Twee Vesten en een Zakdoek                                                                  ,,       1:60
Zeven haardoeken                                                                                 ,,       2:40
Vier zakken en twee Overhemden                                                             ,,         :80
Twee mutsen                                                                                        ,,         :50
Eenig lint en band                                                                                  ,,         :50
Twee baayen Rokken                                                                              ,,       4:00
Twee borstrokken                                                                                   ,,       1:40
Vier jakken                                                                                            ,,       4:00
Zeven Japonnen                                                                                     ,,     14:00
Een mennor dito                                                                                     ,,       3:00
Twee zwarte Japonnen                                                                            ,,       4:00
Een omslagdoek                                                                                      ,,       2:50
Vier witte Rokken                                                                                    ,,       6:00
Drie dito en een baayen dito                                                                      ,,       4:00
Twee zwarte Rokken                                                                                ,,       1:60
Een dito dito                                                                                           ,,       2:00
Vijf differente doeken                                                                               ,,       8:50
Een paar vrouwen Kousen                                                                         ,,       1:20
Een Kerkboek                                                                                          ,,       2:00
Een dito                                                                                                 ,,       1:00
 
32
 
Een mansjas                                                                                            ,,       5:00
Twee dito Rokken                                                                                     ,,       5:00
Vier mansbroeken                                                                                      ,,     12:00
Twee Vesten                                                                                           ,,       1:80
                                        voorts
Een manshoed                                                                                         ,,         :60
Matten op de vloer                                                                                   ,,       2:00
                                Op het Portaal
Twee tinnen Waterflessen                                                                          ,,       2:50
                                In het beneden Klein Kamertje
Een Valgordijn en met glasgordijntjes                                                            ,,       1:00
Twee Schilderijen                                                                                      ,,       2:50
Een uittrektafel                                                                                         ,,     10:00
Vijf Stoelen en een Armstoel                                                                        ,,     10:00
Een Theeblad                                                                                           ,,       1:50
Een Porselein Theeservies met Achttien Kopjes en Achttien Schoteltjes               ,,     10:00
Twee Theevassen en een trommel                                                                ,,       1:00
Vier Schotels                                                                                            ,,       1:20
Tien diepe Schaaltjes                                                                                 ,,       2:40
Twee Sauskommen, twee botervlootjes en eenig aardewerk,                              ,,       1:80
Dertien Borden                                                                                           ,,       1:30
Vier en twintig dito                                                                                     ,,       2:40
Een Zijden paralpui                                                                                     ,,       4:00
Een omslagdoek                                                                                         ,,       2:00
Een Vrouwenhoed                                                                                       ,,       1:50
Een Vloerkleed, Karpet en een looper                                                              ,,       4:00
Vijf Karaffen                                                                                               ,,       1:60
Zes Kopjes en Zes Schoteltjes                                                                       ,,       1:00
Een en twintig Kopjes en twee en twintig Schoteltjes                                         ,,       1:80
Zes Romers                                                                                                ,,         :80
Zes Likeurglazen                                                                                          ,,       1:00
Zeven Likeurglazen, een Romer en twaalf Bierglazen                                           ,,       1:60
Twee Zoutvaten en Vier Romers                                                                     ,,         :80
Vier Kandelaars, twee Snuisterbakken en twee Flesbakken                                   ,,       2:80
Een tabakdoos, komvoor en Kleinigheden,                                                         ,,       1:50
                                In de Groote beneden Kamer
Een valgordijn en vier glasgordijnen                                                                 ,,       1:50
Een Spiegel                                                                                                 ,,       2:00
Zes Schilderijen                                                                                            ,,     10:00
Een maghony houten Secretaire                                                                      ,,     26:00
Zes devies Koppen en Schotels                                                                       ,,       3:50
Een uittrektafel                                                                                            ,,       9:00
Een maghony houten Speeltafel                                                                      ,,       4:00
Een penans Kastje                                                                                        ,,       8:00
Eene astrale lamp                                                                                         ,,       6:00
Een Likeurfaelder                                                                                          ,,       2:00
Een maghony houten Theekastje                                                                     ,,       2:00
Een Fietresdoos                                                                                            ,,       1:20
Drie blikke doosjes en Kleinigheden                                                                    ,,       1:20
Een Theeblad en twee blaadjes                                                                        ,,       2:50
Een KoffijKan                                                                                                ,,       1:50
Een pijpenlade                                                                                              ,,         :80
Twee dessertbortjes                                                                                      ,,         :80
Een VuurKomfoortje en tabakdoos                                                                     ,,       2:00
Een inktkoker en Kleinigheden                                                                          ,,         :50
Zes Stoelen en twee tabouretjes                                                                      ,,       4:50
Drie Stoven                                                                                                  ,,         :50
Vijf Stoelkussens                                                                                            ,,      3:00
Een Messenbak met zeven tinnen lepels en eenige messen en Vorken                       ,,       1:80
                                In de Keuken
 
33
 
Een Spiegeltje en Vier glasgordijntjes                                                                 ,,         :80
Een doorhaaltje                                                                                              ,,       2:00
Een hangoortafel en een tabouretje,                                                                   ,,       1:00
Een theeblad en eenig different theegoed                                                            ,,       1:80
Een Koffijmolen en eenige bennen                                                                       ,,       1:40
Twee Kopere Schotels                                                                                      ,,       2:50
Een ijzere doofpot                                                                                            ,,       1:00
Een Koperen lamp en Kandelaar                                                                           ,,       1:00
Een choh. ketel, tang en treeft                                                                           ,,       1:40
Een Waterketel                                                                                                ,,       1:60
Een theestoof en Ketel                                                                                      ,,       1:20
Een waterstoov en deksel                                                                                  ,,       1:50
Een Kleerbak, Salade Emmer en Wateremmer                                                         ,,       1:50
Een Koperen Ketel en deksel                                                                               ,,       5:00
Twee tinnen Waterpotten                                                                                  ,,       2:20
Negen borden en eenig different Aardewerk                                                           ,,       1:50
Een tafellaken                                                                                                  ,,       1:00
Een Koperen Kastrol en deksel                                                                             ,,       3:00
Drie Boterpotten                                                                                               ,,       1:00
                                Op de Plaats
In eene Kast
Een ijzer Keteltje                                                                                               ,,       1:00
Twee Water Ketels                                                                                            ,,       4:50
Drie Wateremmers                                                                                             ,,       2:50
Een gieter, tob en ton                                                                                        ,,       1:20
Eenige potten en pannen                                                                                    ,,       1:20
Een hangijzer, haardketting en koekenpan en rommelarij,                                           ,,       1:60
Een tob                                                                                                            ,,       2:00
                                        voorts
Twaalf Zilvere lepels, wegende Acht oncen en Vier looten,                                         ,,     70:90
Twaalf dito Vorken, wegende Acht oncen,                                                               ,,     67:50
Zes dito theelepeltjes en een theeschepje, wegende Zeven looten,                             ,,       5:70
Een Suikerstrooyer en een breischede, wegende Vijf Looten en Vijf Wigtjes                   ,,       4:50
Vier Schuirgespen                                                                                               ,,       8:00
Twee Broekgespen                                                                                             ,,         :80
Zes kurken met Zilver                                                                                          ,,       3:00
Een Zilver horlogie                                                                                              ,,       8:00
In den Tuin en daarbij behoorende gebeuren staande en gelegen even buiten
deze Stad in het Latourpad, gequiteerd E nr. 594.-
Een uittrektafel                                                                                                  ,,       3:50
Een Spiegeltje                                                                                                    ,,       2:00
Drie stoven net testen                                                                                         ,,       1:00
Zes kopjes en Zes schoteltjes                                                                               ,,       1:00
        Een hangoortafel                                                                                         ,,       1:40
        Een tafel en een tabouretje                                                                          ,,         :80
        Drie banken                                                                                                ,,       2:00
        Een Aschketel, tang en bijl                                                                            ,,       1:60
        Een Waterketel                                                                                           ,,         :80
        Een theestoofketel en Komvoor                                                                      ,,       3:00
        Een mooren theeservies                                                                                ,,       1:00
        Een tabaksdoosje theekistje, theestoofje en aardewerk,                                     ,,         :70
Een emmer, vuilblik en boendergereedschappen,                                                        ,,       1:00
Eenige Tuingereedschappen                                                                                   ,,       2:00
In het Huis bewoond wordende door den Heer Jan Anthony Sels,
staande en gelegen binnen deze Stad, op het Vlak bij
de Blaauwpoort, gequiteerd A nr. 428
        Een Bart                                                                                                     ,,     35:00
        Een Zeef                                                                                                    ,,       1:00
        Drie tobbens                                                                                               ,,         :80
        Vier doosen met glas                                                                                     ,,       4:00
 
34
 
        Een balans met Kopere schalen                                                                        ,,       2:00
        Een Nederlandsch pond kopergewigt                                                                 ,,       1:80
        Een groote balans en schalen                                                                           ,,     10:00
        Zeven en negentig ponden Nederlandsch gewigt                                                  ,,       3:00
        Een blomtob                                                                                                  ,,       1:00
        Negen Winkelplanken                                                                                       ,,       1:00
        Een Broodbak                                                                                                 ,,       1:20
        Een toonbank en voetenbank                                                                            ,,       2:00
        Twee Koperen doofpotten                                                                                 ,,     32:00
        Een ijzeren dito                                                                                               ,,       1:00
        Zes groote kopere platen                                                                                  ,,     12:00
        Vier modelsoort Kopere dito                                                                               ,,       5:50
        Zes kleine Koperen dito                                                                                     ,,       6:00
        Een blik plaatje                                                                                               ,,         :50
        Een ijzeren plaat                                                                                             ,,         :80
        Twee Loeten                                                                                                  ,,       2:00
        Een balans en schalen                                                                                      ,,         :60
        Tien pond oud gewigt                                                                                       ,,       1:00
        Twee Spaden                                                                                                  ,,       1:80
                In het pakhuis genaamd dePrins, Staande binnen deze Stadt, op de
                Hoogenieuwstraat [nu nr. 113-115], gequoteerd A nr. 495.-
        Een Harp                                                                                                        ,,       2:00
        Twee Schoppen                                                                                               ,,       1:20
        Acht en twintig Meelzakken                                                                                ,,     14:00
        Eenige Sint Nikolaasprenten                                                                               ,,       2:00
        Vier Zemel Zaken                                                                                             ,,       1:20
        Een balans en schalen                                                                                       ,,       6:00
        Een Honderd en Twee en Zestig pond oud gewigt,                                                 ,,       2:50
        Tezamen toetsagende een Somme van                                                                  f  1028:40
Tot het bovenstaande gevireerd zijnde, van des ochtens Acht tot des namiddags twee Uren, zijn alle de geinventariseerde goederen, met toestemming van Partijen, weder gesteld: in de benaming van gemelde Mejufvrouw Anna Vink, welke er zich mede belast en belooft al hetzelve ten allen tijden, aan alle daartoe geregtigden, te zullen te voorschijn brengen en is de Vacatie, tot voortzetting dezer, met onderling goedvinden bepaald op heden namiddag ten Vier Uren, en is deze door de Comparanten, benevens den Tauxateur en voorschreven Notaris en getuigen, na gedane voorlezing geteekend.
w.g. Wed J Kuipers Gb A Vink, Corns. van Beek, Adriana Kuipers, Jan Anthonie Sels, Antonia Kuipers.
[Er worden nog effecten , obligaties, contant gelden en de kosten voor de zeevisstal ge´nventariseerd].
                                Schulden en Lasten
Voor Begraveniskosten van den overledene betaald:
Aan den Bidder Krekelenberg, eene Somme van                                         f  85:76
Aan Wakers,                                                                                       ,, 12:00
Aan de Afleggers                                                                                 ,,   6:00
Aan de Dragers                                                                                    ,, 36:00
Voor het rondzeggen                                                                            ,,   3:00
Aan de Heeren Blusse en Compagnie voor het plaatsen van Advertentien
en de Dordrechtsche Courant                                                                 ,,   6:75
Zamen Een Honderd Negen en Veertig Guldens Een en Vijftig Cents                f149:51
Voorts kwamen de volgenden van dezen gemeenen boedel en Nalatenschap:
De Erven van wijlen Mejufvrouw de wed. Groen geboren Birn, Huur van een Huis en Tuin
binnen deze Stad Dordrecht, op den Bagijnenhof, etc.                                                       Memorie
De Heer Rovers, Medicinae Doctor, voor gedane visites,                                                   ,,   30:00
De Heer van den Berg, Heel en Med.lmeester, over gedane visites en geleverde middelen       ,,     8:40
De Heer Prins Apotheker voor geleverde Medicijnen,                                                        ,,     8:70
De Heer van der Meer de Wijs, Apotheker terzake als voren,                                             ,,       :80
De timmerman van der Steen, over leverantie en Arbeitsloon aan het Huis in de Boomstraat,    ,,    1:67Ż
De Stads Reettrekkers wegens het inspecteren van de Bakoven in het Huis op het Vlak
Bij de Blaauwpoort                                                                                                     ,,     5:40
De Heer Cornelis van Beek, voor overschot wegens vragt en Pakje naar Maastricht                ,,     2:60
De Schulden en lasten beloopen tezamen
Twee HonderdZeven Guldens Acht en eenhalve Cents                                                       f  207:08Ż
 
35
 
[In het bijvoegsel wordt beschreven dat Cornelis Kuipers zijn zwager machtigt tot handelen].
 
- ona 20.1772 akte 110 [not. G. J. L. Maritz] vermeldt: 18-12-1833, [Deze akte begint met 2 bijvoegsels t.w. taxaties; 1e] Tauxatie [het vast stellen van de prijs], gedaan ten verzoeke van de daartoe bevoegde belanghebbenden in den gemeenen boedel en nalatenschap van wijlen den Heer Johannes Kuipers, etc., en van zijne nagelatene wed. Mejufrouw Anna Vink.
Etc.
No. 1. Een huis en Erve staande en gelegen te Dordrecht op den hoek van de Nieuwe Haven bij de blauwpoort, getekend A N. 428, belend aan beide zijden met de huizen van Rijndert Kranenborgh; getaxeerd op                                                                                                                                                        f   800,00
N.2 . Een Pakhuis en Erf van ouds genaamd de Prins, staande en gelegen als voren op
de Hooge Nieuwstraat, geteekend A N 495, belend aan de eene zijde met de Raffinaderij
van de Heeren Selis en aan de andere zijde met het Pakhuis van de Heeren Gebroeders
Vriesendorp. Getaxeerd op                                                                                           f 1000,00
N. 3. Een huis en Erf staande en gelegen als voren in de boomstraat getekend C N. 152
belend aan de eene zijde met het huis van den Heer Brons, en aan de andere zijde met dat
van den Heer Smits. Getaxeerd op                                                                                f   800,00
N. 4. Een huis en Erf staande en gelegen als voren op de Voorstraat getekend C N. 106
belend aan de eene zijde met het Huis van de Jufvrouwen Steenbergen en aan de andere
zijde met dat van den Heer Roosendaal. Getaxeerd op                                                       f 2200,00
N. 5. Een tuin, loots en verdere gevolgen staande en gelegen even buiten doch onder de
Jurisdictie der Stad Dordrecht, in het Latourpad aan den 2e. Singel, getekend E N 594
belend met den tuin van den Heer Jacob van Dorsser aan de eene en met het moesland
van de Erven den Heer Hendrik Weijmans aan de andere zijde. Getaxeerd op                         f   600,00
N. 6. De vrijdom van een Vischstal zijnde een van de Vijftig op de groote Zeevismarkt
te Dordrecht en aldaar bekend onder Nr. 25. Getaxeerd met de uijt te deeling daar op
te goedt zedert 02-1833 vooy goed gekeurd op                                                             f     75,00
Te zamen                                                                                                                 f 8475,00
Etc.
[2e] Tauxatie Etc.
Nr. 1. Twee aandelen                                                                                    f   800,00
Nr. 2. Drie dertigste Aandeel in het kofschip genaamd Dolphijn, etc., geta˙xeerd op  f   900,00
Zamen                                                                                                       f 1700,00
[Hierna volgt de eigenlijke akte bestaande uit fol. 1, 1Vo t/m. fol. 30; de relevante zaken zullen er uitgelicht worden]. Mejufvrouw Anna Vink, Rentenierster, won. te Dordrecht, etc., alzoo voor haarzelve en nog in kwaliteit van Moeder en wettige Voogdesse over hare twee nog minderjarige kinderen, met namen Anna Cornelia Kuipers [tr. Ary van der Kieboom] en Johannes Kuipers.
De Heer Cornelis van Beek, Schipper, als in huwelijk hebbende Mejufvrouw Adriana Kuipers etc.
De Heer Jan Anthony Sels, Meester Broodbakker, als in huwelijk hebbende Mejufvrouw Anthonia Kuipers, etc.
Voormelde Heer Jan Anthony Sels, in kwaliteit als generale en speciale gemagtigde van den Heer Cornelis Kuipers, thans z.b. zich bevindende te Maastricht, etc.
[Als laatste wordt door een notaris vertegenwoordigd:] Ary Kuipers Militair in Nederlandsch Indien, etc.
[De boven genoemde huizen en zaken worden in de akte herhaald, waarbij obligaties en certificaten worden beschreven tot een totale waarde van:]                                                f 55702,56.
[Anna bekomt de helft en een kindsdeel].
De zes nagelaten kinderen van wijlen den Heer Johannes Kuipers, etc., komen als voren, voor het een Vierde, waarvan aan hun den eigendom en aan voornoemde Mejufvrouw Anna Vink, het vruchtgebruik competeert, eene f 6962,82. [Anna krijgt het vruchtgebruik van de nalatenschap; nauwkeurig wordt omschreven wie wat krijgt].
w.g. wed. J Kuipers Gb Vink, Cornelis van Beek, Adriana Kuipers, J: A: Sels, Antonia Kuipers.
 
- ona 20.1772 akte 111 [not. G. J. L. Maritz] vermeldt: [Testament] 22-12-1833, Compareerde, etc.
Mejufvrouw Anna Vink,wed. van den Heer Johannes Kuipers, etc.
Ik benoem tot Executeur in mijne Nalatenschap, met magt van bezitneming mijns Boedels Overeenkomstig, de Wet de Heer Dirk Koekelis, etc., [hij wordt voogd over boven genoemde minderjarige kinderen].
w.g. Anna Vink Wed J Kuipers.
 
36
 
- ona 20.1773 akte 122 [not. G. J. L. Maritz] vermeldt:15-02-1834, [Anna heft 2 Hypothecaire Obligaties op].
w.g. A Vink Wed. J Kuipers.
 
- ona 20.1776 akte 460 [not. G. J. L. Maritz] vermeldt: 09-08-1836, [Anna maakt weer een testament op en stelt daarbij haar zoon Cornelis Kuipers, na haar overlijden, aan tot executeur testamentair ].
w.g. A Vink. Wed. J Kuipers.
 
- ona 20.1780 akte 742 [not. G. J. L. Maritz] vermeldt: Den 29-11-1841, compareerde etc.
Mejufvrouw Anna Vink, Wed. van wijlen den Heer Johannes Kuipers, Rentenierster, won. te Dordrecht.
Dewelke bekwaam en genegen zijnde, om over hare natelatene Goederen bij Testament te beschikken, etc.
[Anna had al eerder haar wil laten beschrijven, zonder getuigen, nu verzoekt de not. de laatste wil met getuigen op te geven. Zij maakt haar 5 kinderen, bij naam genoemt: Adriana, Anthonia, Cornelis, Anna Cornelia en Johannes. tot erfgenaam, waarbij nu Johannes Kuipers] benoem ik tot Executeur van dit mijn Testament, met magt van bezitneming mijns Boedels, etc., waarvoor ik aan hem maak en bespreek eene Somma van f 150,00, vrij van het regt van Sucessie.
Etc.
Gedaan en gepasseerd te Dordrecht ten huize van de Erflaatster, in de voorstraat C nr. 106, etc.
w.g. A Vink Wed. J Kuipers. [Uit deze akte zou je mogen opmaken dat haar zoon Ary, de militair, is overleden omdat hij niet vernoemd wordt.]
 
Op blz. 22:
VI.12.6        Arie VINK, Boekhouder, gedoopt op 09 11 1805 te Dordrecht, overleden op 14 01 1860 om 22.00 uur te Dordrecht op 54-jarige leeftijd, begraven op 21 01 1860 te Dordrecht.
Ondertrouwd op12 06 1831 te Dordrecht, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22 06 1831 te Dordrecht met Jannetje van ES, 26 jaar oud, Particuliere, geboren op 16 03 1805 te Zwijndrecht, gedoopt op 24 03 1805 te Zwijndrecht, overleden op 25 05 1879 om 6.00 uur te Dordrecht op 74 jarige leeftijd, begraven op 29 05 1879 te Dordrecht.
SAD: ona 20.2028 akte 272 [not. J. Schuyten Huibertszn.] vermeldt: 3-11-1870, Etc.
[dit is haar 1e testament.]
Mejufvrouw Jannetje van Es, Wed. van den Heer Arie Vink, Rentenierster, won. te Dordrecht. Etc.
Ik verklaar te legateren:
Ten eerste. Aan mijne Nicht Mejufvrouw Cornelia Maria de Jong, etc., bij vooruitmaking,
a.        een Som van Vier duizend gulden, in kontant geld,
b.        [al de kleding van Jannetje] mitsgaders goud, Zilver, juweelen en kleinoden, etc., daaronder begrepen mijn Kerkboek met gouden Sloten, mijn flacon met gouden Stop en mijn Zilveren brei-mandje.
c.        En de portretten van mij en wijlen mijn Echtgenoot, etc.
Ten tweede. Aan mijne Nicht Mejufvrouw Lavina Los, etc., twee honderd gulden, in kontant geld.
Ten derde. Aan de dienstmaagd, etc., [zie akte 31, 30-1-1879, ten vierde].
En ten Vierde. Aan Willem Franken, etc., [zie akte 31, 30-1-1879, ten zesde].
[Anna Vink, de overleden halfzuster van haar man wordt vernoemd, zie akte 31, 30-1-1879].
Etc. w.g. Wed A Vink Van Es.
 
- ona 20.2039 akte 38 [not. J. Schuyten Huibertszn.] vermeldt: 10-2-1876, Etc.
[dit is haar 2e testament.]
Mejufvrouw Jannetje van Es, Wed. van den Heer Arie Vink, rentenierster, won. te Dordrecht. Etc.
Ik verklaar te legateren:
Ten eerste. Aan mijne nicht Mejufvrouw Cornelia Maria de Jong, etc., [zie akte 272, 3-11-1870, zij krijgt geen geld (ten eerste) a., b. wel kleding en het zilveren breimandje en c.]
Ten tweede. Aan mijne nicht Mejufvrouw Lavina Los, etc., vijf honderd gulden, in Kontant geld
Ten derde. Aan Mejufvrouw Jannetje Bouman, Wed. van den Heer Adrianus Francisus van Helden, etc., vijf honderd gulden in Kontant geld.
Ten vierde. Aan Mejufvrouw Johanna Cornelia Govers, won. te Dordrecht, op den Lenghenhof, vijf honderd gulden in Kontant geld.
Ten vijfde. Aan mijne dienstbode Jannetje van Veldhuizen, etc., duizend gulden in Kontant geld, etc.
Ten zesde. Aan de inrigting van arme Weezen en verlaten Kinderen te Nijmegen en te Neerbosch, etc., vijf honderd gulden in Kontant geld.
 
37
 
Ten zevende. Aan Willem Franken, etc., [zie akte 31, 30-1-1879, ten zesde].
En ten achtste. Aan Arie Franken, etc., [zie akte 31, 30-1-1879, ten zevende].
[Anna Vink, de overleden halfzuster van haar man wordt vernoemd, zie akte 31, 30-1-1879].
w.g. Wed. A Vink van Es.
 
- ona 20.2045 akte 31 [J. Schuyten Huibertszn. not]. vermeldt: 30-1-1879 Etc.
[dit is haar laatste testament.]
Mejufvrouw Jannetje van Es, Wed. van den Heer Arie Vink, rentenierster, won. te Dordrecht. Etc.
Ik herroep en vernietig uitdruikkelijk alle vroeger door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, geenen uitgezonderd.
Ik verklaar te legateren:
Ten eerste Aan mijne nicht Mejufvrouw Cornelia Maria de Jong, echtgenoote van den Heer Nicolaas Franken Willemsz., bij vooruitmaking, al mijne natelaten kleederen zoo van linnen-, wollen-, zijden- als andere stoffen, etc., alsmede mijn Zilveren breimandje, benevens al de portretten van mij en wijlen mijn echtgenoot, zoo is olieverw als photographie, etc.
Ten tweede Aan mijne nicht Mejufvrouw Lavina Los, wed. van den Heer Cornelis Wynekus, vijf honderd gulden in kontant geld.
Ten derde Aan Mejufvrouw Jannetje Bouman, wed. van den Heer Adrianus Franciscus van Helden, of bij haar vooroverlijden aan hare dochter Mejufvrouw Catharina Adriana van Helden, vijf honderd gulden in kontant geld.
Ten vierde Aan mijne dienstbode Jannetje van Veldhuizen indien zij ten dage van mijn overlijden nog bij mij in dienst is, en de dienst aan of door haar niet zal zijn opgezegd, het door haar beslapen wordende bed, een peluw, twee kussens, een katoenen deken, een wollen deken, een sprei, alsmede vier nieuwe linnen lakens en vier kussensloopen voorts twee duizend gulden in kontant geld, en bovendien vijf en twintig gulden voor elk jaar dat zij als dan bij mij zal hebben gediend, een ingetreden jaar voor een geheel gerekend. [het legaat aan de dienstbode vervalt, als zij niet meer bij Jannetje van Es werkt.]
Ten vijfde Aan de inrigting van arme weezen en verlaten kinderen te Nijmegen en te Heerbosch, directeur J. van 't Lindenhout vijf honderd gulden in kontant geld.
Ten zesde Aan Willem Franken, zoon van voornoemde mijne nicht, [zie bovenstaande ten eerste] etc., tot een aandenken het gouden repetitie horloge en den daarbij behoorende gouden ketting, beiden van wijlen mijn echtgenoot.
En ten zevende Aan Arie Franken, die mede een zoon is van voornoemde mijne nicht, [zie bovenstaande ten eerste] etc., de tot een aandenken, de juwelen doekspeld van wijlen mijn echtgenoot.
Etc.
En van de wederhelft mijner zuivere nalatenschap, de nagelaten kinderen en verdere wettige afkome-lingen bij plaatsvervulling, die op mijn overlijden in wezen zullen zijn van wijlen Mejufvrouw Anna Vink, in leven echtgenoote van mede wijlen de Heer Johannes Kuipers; welke Anna Vink, eene zuster van halven bedde was van wijlen mijn echtgenoot.
Etc. w.g. Wed. A Vink van es.
 
- ona 20.2045 akte 174 [not. J. Schuyten Huibertszn.] vermeldt: 26-5-1879, Compareerde voor ons Mr. Hendrik Willem Fangman, Regter etc., de heer Johannes Schuijten Hz. Not. residerende te Dordrecht.
Te kennengevende, dat hij door de belanghebbenden bij de nalatenschap van Mejufvrouw Jannetje van Es, wed. van den heer Arie Vink, z.b. gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar, den 25 Mei deze jaars overleden, etc.
N 174
ik ondergeteekende Jannetje van Es weduwe van Arie Vink won. te dordrecht verklaart te benoemen tot uitvoerders van mijne uiterste wilsbeschikkingen en ter bestelling mijner begrafenis den Heer Johannes Schuyten kandidaat notaris en den Heer Nicolaas Franken echtgenoot van mijne Nicht Cornelia Maria de Jong beiden won. te Dordrecht
Aldus door mij eigenhandig geschreven en onderteekend te dordrecht den 31-8-1865.
Wed. A Vink Van Es.
[Deze met de hand geschreven aanvulling wordt door de rechter goed gekeurd].
 
Op blz. 23:
VII.2        Wouter VINK *, Bakker, gedoopt op 10 01 1775 te Dordrecht, begraven op 14 12 1811 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 04 05 1799 te Dordrecht, gehuwd op 24 jarige leeftijd op 18 05 1799 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 18 05 1799 te Dordrecht met Anna Catrina JUNGST,
 
38
 
23 jaar oud, gedoopt op 01 10 1775 te 's Gravenhage, overleden op 16 05 1850 om 14:00 uur te Dordrecht op 74 jarige leeftijd, begraven op 21 05 1850 te Dordrecht.
SAD: Klepboek arch.3.27 vermeldt: [huwelijksaankondiging], Act˙m den 04-05-1799, 2 gebod 11d., 3 gebod 18d., Wo˙ter Vink J.M. gebore te Dordrecht met Anna Catharina Jungst J.D. gebore in Den Haag beide won. te Dordrecht.
       
- ona 20.1325 akte 6 fol. 23 [not. B. van der Star] vermeldt: Testament Van man en vro˙w, zonder verband op goederen de testate˙ren hebben verklaard beneden f 2000,= gegoed te zijn.
Den 27-01-1800. Compareerde, etc.
Wo˙ter Vink Dirkzn Bakker in den Doelstraat, en Anna Catharina J˙ngst, Echtelieden, woonenden binnen deze Stad.
[Zij benoemen elkaar tot erfgenaam, in alle goederen, bij langstlevende].
En stellende Elkanderen ook over en weeder aan tot voogd en voogdesse over h˙nne te verwekken, en door den Eerststervende natelaaten minderjarige kind, kinderen, etc., ze behoorlijk op te voeden tot mondigen Dag of h˙welijken staat, etc.
Sl˙ijtende voorts, Zoo de eerst als laatst Stervenden der Testate˙ren, altoos en in alle gevallen uit h˙nnen Boedels en Nalaatenschappen, alle weesmeesteren en weeskameren, Zoo van deeze Stad, als allen anderen Steeden en Plaatsen.
T Geene voorschreeven staat, de Testate˙ren d˙ijdelijk voorgeleezen Zijnden, etc.
Ald˙s Gepasseert , w.g. wouter vink, dit merk + Stelde de testatrice Anna Catharina J˙ngst.
 
VII.13        Wouter Hendrikszn. VINK, Winkelier, Antiquair, Meelverkoper, gedoopt op 19 02 1782 te Dordrecht, overleden op 28 12 1815 om 15.00 uur te Dordrecht op 33 jarige leeftijd, begraven op 02 01 1816 te Dordrecht.
Gehuwd op 24 jarige leeftijd op 06 03 1806 te Dordrecht met Hendrika BROEKSMIT, 23 jaar oud, Huishoudster, Particuliere, gedoopt op 07 06 1782 te Dordrecht, overleden op 05 03 1845 om 5.00 uur te Brielle op 62 jarige leeftijd.
SAD: ona 20.1187 akte 2 [not. P. J. van Steenbergen] vermeldt: [Testament]
Op heeden den 31-10-1814 des s'namiddags om Vier Uren Compareerde etc., de Heer Wouter Vinck, Meelverkoper won. te Dordrecht op de Voorstraat, wijk D. No. 48. Zijnde de Comparant gesond van Lichaam, het gebruik van zijn Verstand en Sinnen magtig, hebbende geheugen, gehoor en oordeel, etc., uit het onderhoud, dat wij met hem bij dese geleegenheid hebben gehad, bevindende Zig in Een beneeden Vertrek van gezegd Huis, uitzigt hebbende op de Haven, alwaar wij Notaris en Getuigen ons mede bevonden.
En heeft meergemelde Comparant zijnen Uittersten Wille verklaard, en dezelve woord aan woord zeer duidelik sprekende, opgegeeven, etc., zijn Wil en beschikkingen, uit zijnen Mond opgeschreven, en luidende als volgd:
,,Ik make aan mijne Echtgenote, met name Hendrika Broeksmit, alle de roerende en onroerende goederen, etc., [Wouter laat alles na aan Hendrika, de kinderen krijgen hun wettelijk deel].
 
Gedaan en gepasseerd te Dordrecht, ten Huizen van de Testateur voorschreve, etc. w.g. W:Vink Hzn.
 
- ona 20.1187 akte 3 [not. P. J. van Steenbergen] vermeldt: [Testament]
Op heeden den 31-10-1814 des s'namiddags om Vier Uren Compareerde etc., juffrouw Hendrika Broeksmit, Huisvrouw van den Heer Wouter Vinck, Meelverkoper won. te Dordrecht op de Voorstraat, wijk D. No. 48. Etc. ,,Ik make aan mijn Echtgenoot, Wouter Vinck alle de roerende en onroerende goederen, etc"., [Hendrika laat een zelfde testament opmaken als in akte 2 ten gunste van Wouter.]
Gedaan en gepasseerd te Dordrecht, ten Huizen van de Testatrice etc. w.g. hendrika broeksmit, J. Schoenmakers.
 
Op blz. 24:
VII.13.4 Maria Petronella VINK, geboren op 24 10 1812 om 22.30 uur te Dordrecht, overleden op
19 06 1885 om 9.30 uur te Numansdorp op 72 jarige leeftijd.
Streekarch. Voorne   Putten en Rozenburg: BS 1841 H.akte 8 vermeldt: Bruid Maria Pieternella Vink oud 28 jr. ouders: Wouter Vink en Hendrika Broeksmit; Bruidegom Cornelis Kabbedijk oud 34 jr. ouders: Laurens Kabbedijk en Cleijsje Broers.
SAD Numansdorp O.akte 54 BS 1885 vermeldt: verschenen Cornelis Laurens Kabbedijk, oud 34 jaren, organist, welke ons verklaard hebben dat alhier in het huis, wijk A, nr. 128 is overleden Maria
 
39
 
Pieternella Vink echtgenoote van Cornelis Kabbedijk, dochter van Wouter Vink en Hendrika Broeksmid, beiden overleden. w.g. C. L. Kabbedijk.
Gehuwd op 28 jarige leeftijd op 27 05 1841 te Brielle met Cornelis KABBEDIJK, 34 jaar oud, gedoopt op 20 05 1807 te Numansdorp, overleden voor 11 08 1899.
NB. Klaaswaal H.akte 16 de dato 11 08 1899 bij het huwelijk van zijn dochter Klasina Cornelia wordt vermeldt dat hij is overleden.
 
VII.13.5 Anna Geertruy VINK, geboren op 11 11 1814 om 23.30 uur te Dordrecht, overleden op
20 03 1868 om 12.30 uur te Dordrecht op 53 jarige leeftijd, begraven op 25 03 1868 te Dordrecht.
SAD ona 20.1871 akte43 [not. H. Schuijten] vermeldt: [Testament] Den 14-03-1849, compareerde etc.
Mejufvrouw Anna Geertruy Vink, Echtgenoot van den Heer Johannes Hendricus Peetsold, Huisonder-wijzer, won. te Dordrecht, etc.
Ik noem en stel mijnen echtgenoot Johannes Hendricus Peetsold, tot erfgename van Zoodanig gedeelte mijner nalatenschap, als waarvoor ik Kind; Kinderen of wettige afkomelingen van dezelve nalatende, in den ruimsten Zin kan beschikken, blijvende dan voor mijne natelaten afkomelingen gereserveerd, het overige mijner nalatenschap.
Dan ingeval ik zonder wettige afkomelingen natelaten, mogt Komen te overlijden, verklaar ik denzelven mijnen echtgenoot te noemen, en stellen, tot eenigen en algeheelen erfgenaam van alles wat ik zal nalaten, niets daarvan uitgezonderd.
Eindelijk benoem ik denzelven mijnen echtgenoot tot uitvoeder van dezen mijnen uitersten wil, met magt van bezitneming van al de goederen mijner nalatenschap, Zoolang zulks van regtswege duren mag,
En heeft de Erflaatster alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, haren wil nader Zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna is, in tegenwoordigheid der getuigen, vorenstaanden uitersten wil door mij Notaris voorgelezen en na die voorlezing is door mij Notaris, aan de Erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil, in voor haar duidelijke bewoordingen bevat en waarop door haar toestemmend geantwoord is.
Aldus verleden te Dordrecht, ten woonhuize van de jufvrouw Erflaatster, etc. w.g. A G Peetsold Vink.
 
Op blz. 25:
VII.19        Wouter Arijszn. VINK, gedoopt op 21 08 1774 te Dordrecht, overleden op 14 07 1818 om 13.30 uur te Dordrecht op 43 jarige leeftijd, begraven op 16 07 1818 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 23 05 1799 te Dordrecht, gehuwd op 24 jarige leeftijd op 08 06 1799 te Dordrecht met Maijken LUGTEN, 22 jaar oud, gedoopt op 31 01 1777 te Dordrecht, overleden op 05 06 1822 te Dordrecht op 45 jarige leeftijd, begraven op 08 06 1822 te Dordrecht.
SAD: Klepboek arch.3.27 vermeldt: [huwelijksaankondiging], 25 05 1799, Men laat een ijgelik W[eten], Wouter Vink Arijsz. J.M. won. op de op de Voorstraat bij de augustijne Kerk met Maaike Lugten J.D. won. in de Wijnstraat beide geb. te Dordrecht.
 
- ona 20.1745 akte 511 [not. P. Schull] vermeldt: Heden den 05-05-1818. Compareerde, etc.
Wo˙ter Vink Partic˙lier en deszelfs huisvro˙w Maaijke L˙gten door den zelver haren Man tot de mede ˙itbrenging dezes behoorlijk gea˙thoriseerd beijde won. in het casperen Pad even b˙iten Dordrecht.
Dewelken verklaarde dat het h˙nne volkomen toestemming wegdroeg en dat zijlieden gaat consenteerden dat hunnen zoon Arie Vink thans Bakkersknecht binnen Dordrecht voornoemd geloot hebbende voor de Nationale Militie over den Jare 1818 in het kantoor Nr. Een van Dordrecht en getrokken hebben de Nr. 53 deszelfs getrokken nr. met het aan hem door de Wet verleende regt tot vrijstelling van den Dienst bij voornoemde Lichting als zijnde een ÚÚnige Zoon verr˙ilde en diens volgens cedeerde en geheel afstandt voor en met Nr. 46 getrokken door den Heer Jacob˙s Johannis de Re˙s Partic˙lier, etc. w.g. Wo˙ter Vink, maaike lugten.
 
VII.19.1 Ary VINK, Bakker, geboren op 23 11 1799 te Dordrecht, gedoopt op 29 11 1799 te
Dordrecht, overleden op 02 05 1833 om 16.00 uur te Dordrecht op 33 jarige leeftijd, begraven op 06 05 1833 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1503 akte 4898 en 4899 [not. J. D. Sch˙ltz van Haegen] vermeldt: [23-01-1832] Compareerde, etc.
Arie Vink, Wouterszoon, broodbakker, won. binnen gemelde stad.
 
40
 
Te kennen gevende dat hij Comparant, na gedane aanplakking van billetten en annonces in de courant voornemens is, etc., [Arie gaat veilen en] te verkoopen:
Eene Broodbakkeij, bestaande in een huis, met een plaats of tuintje en zaagzelloots daarachter, staande en gelegen te Dordrecht, in de nieuwstraat, over den Augustijnenkamp, geteekend C. Nr. 1275, belend het huis van de wed. Lambertus van der Waard aan de eene, en dat van de heer Arij Essenbruggen aan de andere zijde.
Etc. [Er worden bepalingen gemaakt waarop de verkoping zal geschieden].
Dewelke na onderscheidene opbiedingen het hoogst is ingezet geworden door den heer Cornelis van der Meulen, ambtenaar, won. te Dordrecht, op eene somma van f 720:-. Etc. w.g. Arie Vin W zoon.
 
- ona 20.1503 akte 4901 [not. J. D. Sch˙ltz van Haegen] vermeldt: [28-01-1832] Compareerde, etc.
Arie Vink, Wouterszoon, broodbakker, won. te Dordrecht.
[Bij de finale verkoop de bakkerij:] Dewelke verklaarde verkocht te hebben, en mitsdien bij deze in vollen vrijen eigendom te cederen en over te dragen aan en ten behoeve van Gotlieb Frederik Schuller, spekslager, mede te Dordrecht woonachtig, etc.
Dat voor koopprijs is bepaald en overeengekomen eene som van Negen honderd en vijftig guldens; etc.
w.g. Arie Vink.
 
Op blz. 30:
VIII.6        Dirk VINK, Smid, geboren op 25 03 1806 te Dordrecht, gedoopt op 11 04 1806 te Dordrecht, overleden op 20 04 1884 om 8.00 uur te Dordrecht op 78 jarige leeftijd, begraven op 23 04 1884 te Dordrecht.
SAD ona 20.1832 akte 8061 [not. S. van Dorsser] vermeldt: [Huwelijkse voorwaarden]
Den 05-04-1864, compareerden, etc.
Dirk Vink, Smidsknegt, wedn. Van Elizabeth Catharina Huijmans, Bruidegom ter eenre. En Maria van Deenen, wed. van Cornelis Spaan, z.b., Bruid ter andere zijde.
Etc., onder de navolgende voorwaarden.
Dat er tusschen de aanstaande Echtgenooten geene gemeenschap van hunne tegenwoordige als van hunne toekomstige roerende - en onroerende goederen zal bestaan, etc.
[Er volgt een opsomming van de goederen, die zij beiden in hun huwelijk zullen inbrengen:]
Hij:
        Eene eiken chiffonniere [linnenkast]                                             f 23,00
        Eene staartkolk                                                                        f 12,00
        Een spiegel in bruine lijst                                                            f  4,50
        Vier prenten in bruine lijst                                                           f  4,50
        Vier vergulde koppen en schotels en een kom                                 f  1,00
        Tien bruine stoelen                                                                    f 10,00
        Een katoenen - en een wollen deken                                             f 16,00
        Eenige borden en aardewerk en eenig theegoed                              f   1,50
        Zamen eene waarde van                                                             f 72,50
Zij:       
        Een bed, peuluw en twee kussens                                                    f 15,00
        Een kachel met ijzeren schenkketeL                                                  f   5,00
        Eene eiken tafel                                                                            f   2,50
        Drie oude stoelen                                                                          f   0,80
        Een spiegel in vergulde lijst en twee prenten achter glas in vergulde lijst f   1,00
        Een ijzeren aschketel en een dito kookketel                                       f   1,50
        En een koperen koffieketel                                                              f   1,00
Zamen eene waarde van                                                                         f 26,80
Een bovendien hunne Kleederen en lijfswaden; etc.
Aldus, etc., dat zij haar naam niet konde teekenen, omdat zij niet schrijven kan, etc. w.g. Dirk Vink.
 
 
41
Op blz. 33:
Genealogie VINCK, VINK.
 
VIII.9        Hendrik VINK, Fourrier, Commies belastingen, geboren op 07 07 1806 te Dordrecht, gedoopt op 16 07 1806 te Dordrecht, overleden op 29 07 1875 om 4.00 uur te 's Hertogenbosch op 69 jarige leeftijd.
SAD: D.boek Ned.Herv.gem. arch.11.10 mf231 vermeldt: Vader Wo˙ter Vink en Moeder Hendrika Broeksmit, kind Hendrik.
Ned.Herv.gem. Att.boek arch.27.247 mf42 blz.6 Vo vermeldt: verzocht 2 Oct. 1828 Hendrik Vink, Fourier in de Kaserne op het Bagijnhof naar elders. afgeven 21 oct. 1828.
NA H.bijlage Dordrecht film 1829 vermeldt: Divisie Pontonniers. Ingevolge a˙torisatie van Zijne Koninklijke Hoogheid de Commissaris Generaal, van Oorlog, van den 21 3 1829 Lettr. J, verleend den ondergetekende Majoor Kommandant der Divisie Pontonniers, permissie aan Hendrik Vink Fo˙rier in opgemelde Divisie een wettig h˙welijk te mogen aangaan met Maria Johanna Carleb˙r won. te Dordrecht. Antwerpen de 4 4 1829 De Majoor Kommandant der opgemelde Divisie. Extract van de Nationale Militie Provincie Holland (zuidelijk gedeelte) Ligting van den jaren van 1825. Certificaat: De Staatsraad, Gouverneur van Zuidholland verklaart, dat Hendrik Vink, etc., won. te Dordrecht binnen de Gemeente van Dordrecht, 1e kanton voor de Nat. Mil. is ingeschreven, dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deele gevallen nommer 196, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt. gegeven te 's Gravenhage den 14 9 1825. Signalement: Lengte 1 El, 7 Palm [is 1,70 mt.]. Aangezigt ovaal, Voorhoofd laag, Oogen Blauw, Neus Spits, Mond ordinair, Kin geklooft, Haar en Wenkbrouwen ligt bruin, Merkbare teekenen geene, Handtekening H. Vink. Geregestreerd n░ 2934. Als een hoog N░ getrokken hebbende behoeft Vink niet weder voor den Militieraad te verschijnen.
SAD Tr.(1) H.akte 36 BS 1829 mf230 vermeldt: verschenen Hendrik Vink, oud 22 jaren, Fourrier, geb. en won. alhier meerderj. zoon van Wouter Vink overleden, en van Hendrika Broeksmit, oud 45 jaren H˙isho˙dster won. te Brielle met bewijs van Permissie van Kommanderend officier Div. Pontonniers te Dordrecht en Maria Johanna Carleb˙r, oud 24 jaren, geb. en won. alhier z.b. meerderj. dochter van Francois Carleb˙r, oud 56 jaren Spiegelmaker, en van Maria van Leeuwen oud 56 jaren z.b. beiden won. alhier. w.g. Hvink en M.J. Carlebur.
Tr.(2) Brabants Hist.Inf.Centr. H.akte 15 BS 1854 St Michiels Gestel vermeldt: verschenen Hendrik Vink, wedn. van Maria Johanna Carlebur, oud 47 jaren, van beroep Commies won. te St Michiels Gestel, meerderj. zoon van wijlen Wouter Vink en van mede wijle Hendrika Broeksmit, en Maria van Poppel, J.D., oud 30 jaren, z.b., won. te St Michiels Gestel, meerderj. dochter van Stephanus Daniel van Poppel, en van Johanna van der Loij, beide overleden. Etc. terwijl de bruid verklaart heeft niet te kunnen schrijven of teekenen als hebbende zulks niet geleerd.
w.g. H Vink.
 
CBG 's Hertogenbosch O.akte 357 BS 1875 vermeldt: verklaard hebben dat, is overleden: Hendrik Vink, Gepensioneerd commies van Rijksbelastingen, wedn. van Maria Johanna Carlebur, Echtgenoot van Maria van Poppel, oud 69 jaren en 3 weken, geb. te Dordrecht won. binnen deze Gemeente op het St Jacobskerkhof, wijk E 136, zoon van wijlen Wouter Vink en wijle Hendrika Broeksmit.
Ondertrouwd (1) op 12 04 1829 te Dordrecht, gehuwd op 22 jarige leeftijd op 22 04 1829 te Dordrecht met Maria Johanna CARLEBUR, 24 jaar oud, gedoopt op 06 02 1805 te Dordrecht, overleden op 24 05 1852 te Mil op 47 jarige leeftijd.
SAD D.boek Ned.Herv.gem. arch.11.10 mf230 vermeldt: Vader Francois Carleb˙r, Moeder Maria van Leeuwen, Kind Maria Johanna.
NB.GA 's Hertogenbosch H.akte 200 BS 1876 [van haar dochter L.M.C. Vink] vermeldt: Maria Johanna Carlebur, overleden te Mil 24 05 1852.
Ondertrouwd (2) op 21 05 1854 te St. Michelsgestel, gehuwd op 47 jarige leeftijd op 02 06 1854 te St. Michelsgestel met Maria van POPPEL, 30 jaar oud, geboren op 18 02 1824 om 5.00 uur te Luyksgestel, overleden op 13 10 1890 om 4.00 uur te 's Hertogenbosch op 66 jarige leeftijd.
CBG: Luyksgestel G.akte 2 BS 1824 vermeldt: verscheen Stephanus Daniel van Poppel, oud 44 jaren, van beroep Slagter won. te Luiksgestel, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijke geslacht, van hem comparant en van Johanna van der Loy zijne huisvrouw, aan het welk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Maria.
w.g. J D van Poppel.
- 's Hertogenbosch O.akte 669 BS 1890 vermeldt: verklaard hebben dat, is overleden in huizinge staande in de Gasthuisstraat wijk A 39, Maria van Poppel z.b., wed. van Hendrik Vink, oud 66 jaren en bijna 8 mnd., geb. te Luiksgetsel, won. binnen deze gemeente, zijnde de namen van wijle haere ouders den aangevers bekend.
 
42
 
Uit het eerste huwelijk:
1.        Maria Hendrika VINK, geboren op 23 10 1833 om 22.30 uur te Dordrecht, overleden op 16 01 1850 te Uden op 16 jarige leeftijd.
SAD G.akte 499 BS 1833 mf283 vermeldt: verschenen Franscois Carlebur, oud 61 jaren, Vergulder, [grootvader] won. alhier verklaart, dat in zijne tegenwoordigheid in het huis getekend D 866, Bagijnhof, Maria Johanna Carlebur, oud 28 jaren z.b. huisvrouw van Hendrik Vink oud 27 jaren Commies te Middelharnis, gestationeerd, alhier verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht en hetwelke de voornaam Maria Hendrika heeft.
Brabants Hist.Info.Centr. Veghel O.akte 14 BS 1850 vermeldt: Overleden Maria Hendrica Vink, 16 jaar, geb.plaats Dordrecht, won.plaats Uden, dochter van Hendrik Vink en Maria Johanna Carlebur.
2.        Wouter VINK, geboren op 16 02 1835 om 23.00 uur te Dordrecht, overleden op 13 03 1835 om 19.00 uur te Dordrecht, 25 dagen oud, begraven op 17 03 1835 te Dordrecht.
SAD: G.akte 96 BS 1835 mf301 vermeldt: verschenen Franscois Carlebur, oud 61 jaren, Spiegelmaker, [grootvader] won. alhier verklaart, dat in zijne tegenwoordigheid in het huis getekend D 866, Bagijnhof, Maria Johanna Carlebur, oud 30 jaren z.b. huisvrouw van Hendrik Vink oud 29 jaren Commies te Middelharnis, gestationeerd, alhier verlost is van een kind van het mannelijk geslacht en hetwelke de voornaam Wouter heeft.
  O.akte 137 BS 1835 mf302 vermeldt: verklaren dat Wouter Vink z.b. oud 3 weken geb. en won. alhier, zoon van Hendrik Vink Sergeant bij de Ponteniers alhier, oud 30 jaren en van Maria Johanna Carlebur oud 30 jaren Particulier won. alhier, is overleden.
  Begraafreg. arch.180.20 Dagreg. vermeldt: 't Kind van Hendrik Vink gend. Wouter; [veld] H 3 Wk.
3.        Geertruida VINK, geboren op 24 10 1836 om 6.00 uur te Dordrecht, overleden op 01 12 1836 om 20.00 uur te Dordrecht, 38 dagen oud, begraven op 03 12 1836 te Dordrecht.
SAD: G.akte 588 BS 1836 mf322 vermeldt: verschenen Franscois Carlebur, oud 64 jaren, vergulder [grootvader] won. alhier, welke ons verklaard heeft, dat in Zijne tegenwoordigheid in het huis getekend D 866, Bagijnhof, Maria Johanna Carlebur, oud 31 Jaren, z.b. huisvrouw van Hendrik Vink, oud 30 Jaren Commies te Middelharnis, gestationeerd, alhier, verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelke hij ons voorstelde en hetzelve de voornaam Geertruida gevende. etc. w.g. F. Carlebur.
- O.akte 670 BS 1836 mf324 vermeldt: verklaren dat Geertruida Vink z.b. oud 5 weken geb. en won. alhier, dochter van Hendrik Vink, oud 30 jaren Commies te Middelharnis gestationeerd en van Maria Johanna Carlebur oud 31 jaren, z.b. won. alhier, is overleden in het huis geteekend D 866 Bagijnhof.
- Begraafreg. arch.180.21 Dagreg. vermeldt: 't Kind van Hendrik Vink gend. Geertrui; [veld] H 5 Weken.
4.        Geertruida Francina Cornelia VINK, geboren op 22 01 1838 om 4.00 uur te Middelharnis, overleden op 03 03 1838 om 19.00 uur te Middelharnis, 40 dagen oud.
NA: G.film Middelharnis G.akte 5 vermeldt: Acte van geboorte van Geertruida Francina Cornelia Vink, verschenen Hendrik Vink oud 31 jaren, van beroep commies won. in deze gemeente, welke ons heeft verklaard: dat zijne huisvrouw Maria Johanna Carlebur, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan 't welk hij bij dezen geeft de voornamen van Geertruida Francina Cornelia.
- O.film Middelharnis O.akte 15 vermeldt: Welke ons verklaard: dat, in het huis No. 123 staande binnen deze gemeente overleden is Geertruida Francina Cornelia Vink oud 6 weken geb. te Middelharnis, laatst gewoont hebbend te Middelharnis in leven dochter van Hendrik Vink en van Maria Johanna Carlebur beiden alhier woonachtig.
5.        Louise Marie Charlotte VINK, Arbeidster, geboren op 04 10 1847 te Uden, overleden op 15 03 1910 om 11.00 uur te 's Hertogenbosch op 62 jarige leeftijd.
Brabants Hist.Info.Centr. Veghel G.akte 121 BS 1847 vermeldt: Geb. Louise Marie Charlotte Vink, te Uden, dochter van Hendrik Vink, rijksambtenaar en Maria Johanna Carlebur.
GA 's Hertogenbosch H.akte 200 BS 1876 vermeldt: verschenen Franciscus Laurentius Meijer, arbeider, J.M., oud 28 jaren, geb. te Schiedam, won. alhier. Zoon van Franciscus Meijer, arbeider, won. te Overschie, en van Antonetta Hendrica Verhuize, overleden te Schiedam, en Louise Marie Charlotte Vink, arbeidster, J.D., oud 29 jaren geb. te Uden, won. alhier, dochter van wijlen Hendrik Vink, alhier overleden 29 07 1875, en van wijle Maria Johanna Carlebur,
 
43
 
overleden te Mil 24 05 1852, etc., uitgezonderd de bruid verklarende niet te kunnen schrijven wegens onervarenheid. w.g. F.L Meijer.
CBG 's Hertogenbosch O.akte 123 BS 1910 vermeldt: verklaard hebben dat alhier is overleden: Louise Marie Charlotte Vink, z.b., oud 62 jaren, geb. te Uden, won. alhier, wed. van Franciscus Laurentius Meijer, dochter van Hendrik Vink en van Maria Johanna Carlebur, beiden overleden.
Ondertrouwd op 15 10 1876 te 's Hertogenbosch, gehuwd op 29 jarige leeftijd op 20 12 1876 te 's Hertogenbosch met Franciscus Laurentius MEIJER, 28 jaar oud, Arbeider, geboren op 10 08 1848 te Schiedam, overleden op 24 09 1883 om 11.00 uur te 's Hertogenbosch op 35 jarige leeftijd.
CBG 's Hertogenbosch O.akte 535 BS 1883 vermeldt: verklaard hebben dat alhier is overleden in de huizinge staande in de Gasthuisstraat wijk C. 39 Franciscus Laurentius Meijer, arbeider, echtgenoot van Louise Marie Vink, oud 35 jaar en 1 mnd. geb. te Schiedam.
Uit het tweede huwelijk:
6.        Charles Francois Louis VINK (zie IX.31).
7.        Henrie Charles Francois Louis VINK, Schippersknecht, geboren op 31 12 1857 om 7.00 uur te Terheijden, overleden op 27 05 1924 om 23.00 uur te Eindhoven op 66 jarige leeftijd.
CBG: Terheijden G.akte 78 BS 1857 vermeldt: verscheen Hendrik Vink oud 51 jaren van beroep Rijksambtenaar won. alhier, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat binnen deze Gemeente wijk letter A nr. 18 is geb. een kind van de mannelijke kunnen van hem komparant en van Maria van Poppel zijn echtgenoot en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Henrie Charles Francois Louis. w.g. H Vink.
- 's Hertogenbosch O.akte 289 BS 1924 vermeldt: ter voldoening aan art. 50 van het Burgerlijk Wetboek ingeschreven de navolgende overlijdensakte Gemeente Eindhoven. In het jaar 1924 is alhier overleden Henrie Charles Franšois Louis, van beroep schippersknecht oud 66 jaren, geb. te Terheijden en won. te 's Hertogenbosch, zoon van Hendrik Vink en van Maria van Poppel.
8.        Louis Charles Franšois VINK (zie IX.34).
9.        Francois Henri Charles Louis (Frans) VINK, Boekbinder, geboren op 12 08 1861 om 8.00 uur te Megen.
CBG: Megen G.akte 27 BS 1861 vermeldt: verschenen Hendrik Vink, oud 55 jaren, van beroep rijkscommies won. te Megen, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria van Poppel, oud 37 jaren z.b. won. te Megen, wijk A, in het huis nr. 97 2, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Francois Henri Charles Louis. w.g. H Vink.
- Groningen H.akte 286 BS 1887 vermeldt: verschenen Franšois Henri Charles Louis Vink geb.te Megen, oud 26 jaren, boekbinder won te 's Hertogenbosch, meerderj. zoon van wijlen Hendrik Vink, in leven z.b., overleden te 's Hertogenbosch en van Maria van Poppel, z.b., won. te 's Hertogenbosch, hierbij tegenwoordig etc. en Cornelia Christina van der Garden geb. te Norg, oud 37 jaren, z.b. won. te Groningen, wed. van Wolter Westerhuis, meerderj. dochter van Johannes Clazinus van der Garden en Cornelia van Poppel, beiden z.b., won. te Groningen. get. Charles Vink oud 27 jaren, handelsagent, won. te Teteringen, [broer bruidg.], Johannes van der Put, oud 28 jaren, schoenmaker, won. te 's Hertogenbosch, [zwager bruidg.], Johannes Clazinus van der Garden, oud 26 jaren, schoenmaker, [broer bruid], etc. w.g. F Vink, C C: van der Garden., Ch. Vink, J v d Put, J.C. van der Garden.
NB Frans is getuige bij het huwelijk van zijn zuster Henriette 24 06 1885.
Ondertrouwd te 's Hertogenbosch/Groningen, gehuwd op 26 jarige leeftijd op 04 09 1887 te Groningen met Cornelia Christina van der GARDEN, 37 jaar oud, Dienstbode, geboren op 18 07 1850 te Veenhuizen (Norg).
Drents Archief G.akte 49 BS 1850 vermeldt: G.akte aangifte: 19 07 1850, Kind Cornelia Christina van der Garden geb.datum/plaats Veenhuizen (Norg) ouders: Johannes Glazinus van der Garden kolonist, 38 jaar en Cornelia van Poppel 30 jaar.
GA Groningen Tr.(1) H.akte 227 BS 1877 vermeldt: tr. 10 06 1877, Bruid Cornelia Christina van der Garden oud 26 jaar dienstbode, geb.plaats Norg ouders: Johannes Glazinus van der Garden bediende en Cornelia van Poppel. Bruidegom Wolter Westerhuis oud 26 jaar sigarenmaker, geb.datum 31 01 1851 geb.plaats Groningen ouders: Albert Westerhuis schipper en Trientje Wolter Jans Bennema.
10.        Henriette Victoire Pouline VINK, geboren op 20 09 1863 om 06.00 uur te Megen,
 
44
 
overleden op 24 05 1939 te 's Hertogenbosch op 75 jarige leeftijd.
CBG: Megen G.akte 24 BS 1863 vermeldt: verschenen Hendrik Vink oud 57 jaren, van beroep rijkscommies won. te Megen, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria van Poppel, oud 40 jaren, z.b. won. te Megen, wijk A, in het huis nr. 97 2, is bevallen van een kind van het vrouwelijke geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Henriette Victoire Pouline. w.g. H.Vink.
- 's Hertogenbosch H.akte 95 BS 1885 vermeldt: verschenen Johannes van der Put, schoenmaker, ongehuwd, oud 30 jaren, geb. te Dongen, won. alhier, zoon van Adrianus van der Put en van Anna Jacobs, beiden overleden, en Henriette Victoire Poulina Vink, z.b., ongehuwd, oud 21 jaren, geb. te Megen, won. alhier, dochter van Hendrik Vink, overleden en van Maria van Poppel, z.b., won. alhier. get. Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 25 jaren Frans Vink, boekbinder, oud 23 jaren, [broers van bruid]. w.g J v d Put, H V P Vink, L.C.H. Vink en F. Vink.
Copy Persoonskaart vermeldt: O.datum/plaats, (O.akte 263). NB Zij hebben ÚÚn dochter [zie PK man].
Ondertrouwd op 14 06 1885 te 's Hertogenbosch, gehuwd op 21 jarige leeftijd op 24 06 1885 te 's Hertogenbosch met Johannes van der PUT, 30 jaar oud, Schoenmaker, geboren op 12 04 1855 om 4.00 uur te Dongen, overleden op 18 11 1943 te 's Hertogenbosch op 88 jarige leeftijd.
CBG Dongen G.akte 26 BS 1855 vermeldt: verschenen Adrianus van der Put oud 36 jaren, van beroep Schoenmaker, won. in Dongen, welke ons heeft verklaard dat Anna Jacobs, oud 30 jaren, zijne huisvrouw, z.b. won. te Dongen bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geb. binnen dezer gemeente, welk kind zal genaamd worden Johannes, w.g. A van der Put.
Copy Persoonskaart vermeldt: O.datum/plaats, (O.akte 635).
 
IX.31        Charles Francois Louis VINK, Veldwachter, Hoofdagent van Politie, geboren ca. 1856 te Wijk en Aalburg, overleden op 18 03 1928 om 6.00 uur te Breda.
GA Breda H.akte 16 BS 1880 vermeldt: Bruidegom Charles Francois Louis Vink ouders: Hendrik Vink en Maria van Poppel, Bruid Adriana Maria Hebbing geb.in Breda ouders: Pieter Gerardus Hebbing en Anne Catharina Herrings.
CBG Breda O.akte 138 BS 1928 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 38 jaren, won. te 's Hertogenbosch, broeder van den overledene en Charles Henri Franšois Vink, gasfitter, oud 43 jaren, won. alhier, zoon van den overledene die verklaarden, dat in de gemeente Breda is overleden Charles Franšois Louis Vink z.b., oud 72 jaren, geb. te Wijk en Aalburg en won. alhier, echtgenoot van Anne Catharina Herrings, zoon van Hendrik Vink en Maria van Poppel, beiden overleden. w.g. L C F Vink en Ch Vink.
Gehuwd op 08 03 1880 te Breda met Adriana Maria HEBBING, 22 jaar oud, geboren op 17 05 1857 om 19.30 uur te Breda, overleden op 03 12 1929 om 21.30 uur te Breda op 72 jarige leeftijd.
CBG: Breda G.akte 169 BS 1857 vermeldt: verschenen Pieter Gerardus Hebbing, daglooner oud 36 jaar, won. te Breda, welke ons heeft verklaard dat een Kind van het vrouwelijke geslacht, te Breda is geb. in het huis wijk B nr. 176, van hem komparant, en van Anna Catharina Herrings, zijne Echtgenoot z.b. mede won. te Breda, aan welk Kind hij verklaard heeft te geven de voornamen Adriana Maria, etc., verklaarde de eerste komp: uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of teekenen.
- Breda O.akte 524 BS 1929 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, kantoorbediende, oud 27 jaren, won. te Rotterdam, zoon der overledene, is overleden Anna Maria Hebbing, z.b., oud 72 jaren, geb. en won. alhier, wed. van Charles Franšois Louis Vink, dochter van Pieter Gerardus Hebbing en van Anna Catharina Herrings, beiden overleden. w.g. LCF Vink.
Uit dit huwelijk:
1.        Adriana Jacoba VINK, geboren op 09 01 1880 om 12.00 uur te Breda, overleden op 27 05 1891 om 22.30 uur te Teteringen op 11 jarige leeftijd.
CBG: Breda G.akte 20 BS 1880 vermeldt: verschenen Anielda Elisabeth Carolina den Hartogh, oud 32 jaren, Stadsvroedvrouw, etc., in het huis, wijk A. nr. 121, in hare tegenwoordigheid, is geb. een kind van het vrouwelijke geslacht uit Maria Hebbing, z.b., won alhier, aan hetwelk de voornamen gegeven van Adriana Jacoba. In de kantlijn: Bij H.Acte verleden, voor den ambtenaar van den burgelijke stand te Breda etc. hebben Charles Franšois Louis Vink en Adriana Maria Hebbing het kind in nevenstaande acte voorkomende genoemd Adriana Jacoba Hebbing, als het hunne erkend.
 
45
 
- Teteringen O.akte 28 BS 1891 vermeldt: Verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 35 jaren, veldwachter, vader der overledene, etc., won. te Teteringen, die aan ons hebben verklaard, dat te Teteringen, is overleden: Adriana Jacoba Vink, oud 11 jaren, z.b., geb. te Breda en won. te Teteringen, dochter van eerst gemelde comparant en van diens echtgenoot Adriana Maria Hebbing. z.b. w.g. Ch F L Vink.
2.        Pieter Hendrik Lodewijk VINK, geboren op 24 03 1882 om 3.00 uur te Breda, overleden voor 1939.
CBG Breda G.akte 169 BS 1882 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 26 jaren, agent van politie, won. alhier, welke heeft verklaard, ten zijnen huizen in wijk A nr. 122 is geb. een kind van het mannelijke geslacht uit Adriana Maria Hebbing z.b. won. alhier, zijne echtgenoot aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Pieter Hendrik Lodewijk. w.g. C F L Vink.
[Er is geen Persoonskaart van hem bij het CBG, dus waarschijnlijk overleden voor 1939.]
3.        Charles Henri Franšois VINK, Gasfitter, geboren op 14 10 1884 om 18.30 uur te Teteringen, overleden op 03 05 1958 te Breda op 73 jarige leeftijd.
CBG Teteringen G.akte 59 BS 1884 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 28 jaren, veldwachter, won. te Teteringen, welke ons heeft verklaard, dat is geb. een Kind van het mannelijke geslacht van hem comparant en van zijne echtgenoote Adriana Maria Hebbing z.b. en aan hetzelve te geven de voornamen Charles Henri Franšois. w.g. Ch F L Vink.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.59, dagt. en paraaf 25 02 1949 AA vermeldt: O.datum/plaats.
4.        Anna Catharina VINK, geboren op 27 10 1886 om 2.00 uur te Teteringen, overleden op 13 07 1957 te Breda op 70 jarige leeftijd.
CBG Teteringen G.akte 59 BS 1886 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 30 jaren, veldwachter, won. te Teteringen, welke ons heeft verklaard, dat is geb. een Kind van het vrouwelijke geslacht van hem comparant en van zijne echtgenoote Adriana Maria Hebbing z.b. en aan hetzelve te geven de voornamen Anna Catharina. w.g. Ch F L Vink.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.59, dagt. en paraaf 06 02 1941 AA vermeldt: H.  en O.datum/plaats, hun gezin telt 1 dochter en 1 zoon.
Gehuwd op 36 jarige leeftijd op 08 02 1923 te Breda met Antonius BEVERS, 30 jaar oud, Sergeant verpleger, Sergeant Majoor, geboren op 01 06 1892 te Oss, overleden op 05 10 1962 te Breda op 70 jarige leeftijd.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.136, dagt. en paraaf 20 12 1939 AA vermeldt: G.  en O.datum/plaats.
5.        Jacobus Johannes VINK, geboren op 05 12 1888 om 18.30 uur te Teteringen, overleden op 03 07 1889 om 8.30 uur te Teteringen, 210 dagen oud.
CBG: Teteringen G.akte 70 BS 1888 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 32 jaren, veldwachter, won. te Teteringen, welke ons heeft verklaard, dat is geb. een Kind van het mannelijke geslacht van hem comparant en van zijne echtgenoote Adriana Maria Hebbing z.b. en aan hetzelve te geven de voornamen Jacobus Johannes. w.g. Ch F L Vink.
- Teteringen O.akte 30 BS 1889 vermeldt: Verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 33 jaren, veldwachter, vader der overledene, etc., won. te Teteringen, die aan ons hebben verklaard, dat te Teteringen, is overleden: Jacobus Johannes Vink, geb. en won. te Teteringen, zoon van eerste gemelde comparant en van diens echtgenoot Adriana Maria Hebbing. z.b. w.g. Ch F L Vink.
6.        Wilhelmina Elisabeth VINK, geboren op 17 09 1890 om 3.30 uur te Teteringen,
CBG: Teteringen G.akte 50 BS 1890 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 34 jaren, gemeente veldwachter, won. te Teteringen, die aan ons heeft verklaard, dat te Teteringen in het huis wijk F. nr.101, is geb. een Kind van het vrouwelijke geslacht van hem comparant en van zijne echtgenoot Adriana Maria Hebbing, z.b., en aan het kind te geven de voornamen van Wilhelmina Elisabeth. w.g. Ch F L Vink.
- Breda Tr. (1) H.akte 169 BS 1914 vermeldt: verschenen Aart Mul, oud 25 jaren, van beroep onderwijzer, geb. en won. te Gouda, meerderj. zoon van Christiaan Mul, smid, oud 65 jaren en Johanna Maria van Gend, z.b., oud 68 jaren, beide won. te Gouda, en Wilhelmina Elisabeth Vink, oud 24 jaren, z.b. geb. te Teteringen, en won. alhier meerderj. dochter van Charles Franšois Louis Vink, hoofdagent van politie, oud 58 jaren en Adriana Maria Hebbing, z.b., oud 57 jaren won. alhier. get. Charles Henri Franšois Vink, gasfitter, oud 30 jaren, broeder der bruid won. alhier. w.g. Aart Mul, W E Vink., C Mul, Ch.F L Vink, A J Hebbing en Ch. Vink.
 
46
 
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.50, dagt. en paraaf 25 02 1941 AA vermeldt: Tr.(2) Baarle Nassau met Anthonius Gerardus van Dijk. O.datum/plaats.
Ondertrouwd (1) op 24 10 1914 te Breda, gehuwd op 24 jarige leeftijd op 09 11 1914 te Breda met Aart MUL, 25 jaar oud, Onderwijzer, geboren op 11 02 1889 te Gouda, overleden op 19 05 1953 te Rotterdam op 64 jarige leeftijd.
Copy Persoonskaart [van zijn vrouw] Vergel. met G.akte No.50, dagt. G.O.datum/plaats.
Gehuwd (2) op 72 jarige leeftijd op 19 12 1962 te Baarle Nassau met Anthonius Gerardus van DIJK, 69 jaar oud, geboren op 15 06 1893 te Rotterdam.
GA Rotterdam G.akte 3505 BS 1893 vermeldt: Kind, Anthonius Gerardus, Vader Hendrikus Jacobus van Dijk, Moeder Catharina Theodora Brauns.
Baarle Nassau H.akte 11 Tr.(1) vermeldt: tr. 24 05 1921 Anthonius Gerardus van Dijk en Flora Maria Slockers geb. Baarle Nassau, vader van de bruid Siemon Slockers, moeder van de bruid Maria Anna Jansen.
7.        Cornelia Maria Adriana Elisabeth VINK, Huishoudster, Kamerverhuurster, geboren op 07 05 1892 om 22.00 uur te Breda,
CBG Breda G.akte 307 BS 1892 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 36 jaren, hoofdagent van politie, won. alhier, welke heeft verklaard, ten zijnen huizen in wijk A nr. 122 is geb. een kind van het vrouwelijk geslacht uit Adriana Maria Hebbing z.b. won. alhier, zijne echtgenoot, aan hetwelk de voornamen gegeven van Cornelia Maria Adriana Elisabeth. w.g. Ch F L Vink.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.307, dagt. en paraaf 17 08 1938 vermeldt: 1e Tr. , Scheidings , 2e Tr. , O.datum/plaats.
Gehuwd (1) op 25 jarige leeftijd op 04 07 1917 te 's Gravenhage, gescheiden na 4 jaar huwelijk op 09 03 1922 te 's Gravenhage van Andreas George BOUTEN, geboren op 05 08 1888 te Rotterdam.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.307, dagt. en paraaf 17 08 1938 [vrouw] vermeldt: 1e Tr. , Scheidingsdatum/plaats.
Gehuwd (2) op 36 jarige leeftijd op 18 04 1929 te Breda met Johan Willem Coenraad WEBER, 44 jaar oud, geboren op 19 02 1885 te Kruiningen, overleden op 12 04 1937 te Djember Nederlands IndiŰ op 52 jarige leeftijd.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.307, dagt. en paraaf 17 08 1938 [vrouw] vermeldt: 2e Tr. , O.datum/plaats.
8.        Hendrik VINK, geboren op 08 06 1894 om 14.00 uur te Breda, overleden op 19 12 1894 om 15.00 uur te Breda, 194 dagen oud.
CBG: Breda G.akte 413 BS 1894 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 38 jaren, van beroep hoofdagent van politie, won. alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Adriana Maria Hebbing, z.b. won alhier, zijne echtgenoot binnen deze gemeente wijk B nr. 173 bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Hendrik. w.g. Ch. F. L. Vink.
- Breda O.akte 565 BS 1894 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 39 jaren, van beroep hoofagent van politie won. alhier, die verklaard, aangifte te doen, binnen deze gemeente overleden is Hendrik Vink, oud 6 mnd. z.b. geb. te Breda, won. alhier, zoon van den eerste aangever, en Adriana Maria Hebbing, z.b., zijne echtgenoot. w.g. Ch. F. L. Vink.
9.        Maria Henriette VINK, geboren op 22 01 1896 te Breda,
CBG Breda G.akte 67 BS 1896 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 40 jaren, van beroep hoofdagent van politie, won. alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Adriana Maria Hebbing, z.b. won alhier, zijne echtgenoot binnen deze gemeente wijk B nr. 173 bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven Maria Henriette. w.g. Ch. F. L. Vink.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.67, dagt. en paraaf 01 07 1940 vermeldt: z.b., O.datum/plaats.
10.        Louis Charles Franšois VINK, geboren op 14 04 1897 om 23.00 uur te Breda, overleden op 27 11 1900 om 19.00 uur te Breda op 3 jarige leeftijd.
CBG: Breda G.akte 260 BS 1897 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 41 jaren, van beroep hoofdagent van politie, won. alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat
 
47
 
Adriana Maria Hebbing, z.b. won alhier, zijne echtgenoot binnen deze gemeente wijk B nr. 173 bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan welk kind wordt gegeven de voornamen van Louis Charles Franšois.
w.g. Ch. F L Vink.
- Breda O.akte 557 BS 1900 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 45 jaren, van beroep hoofagent van politie won. alhier, die verklaard, aangifte te doen, binnen deze gemeente overleden is Louis Charles Franšois Vink, oud 3 jaar. z.b. geb. te Breda, won. alhier, zoon van den eerste aangever, en Adriana Maria Hebbing, z.b., zijne echtgenoot. w.g. Ch. F. L. Vink.
11.        Henriette Victoire Paulina VINK, geboren op 01 10 1899 om 14.00 uur te Breda, overleden op 05 04 1900 om 8.00 uur te Breda, 186 dagen oud.
CBG: Breda G.akte 659 BS 1899 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 43 jaren, van beroep hoofdagent van politie, won. alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Adriana Maria Hebbing, z.b. won alhier, zijne echtgenoot binnen deze gemeente wijk B nr. 173 bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht aan welk kind wordt gegeven de voornamen van Henriette Victoire Pauline. w.g. Ch F L Vink.
- Breda O.akte 203 BS 1900 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 44 jaren, van beroep hoofagent van politie won. alhier, die verklaard, aangifte te doen, binnen deze gemeente overleden is Henriette Victoire Pauline Vink, oud 6 mnd. z.b. geb. te Breda, won. alhier, dochter van den eerste aangever, en Adriana Maria Hebbing, z.b., zijne echtgenoot. w.g. Ch F: L Vink.
12.        Hendrik Charles Franšois VINK, geboren op 24 10 1900 om 1.00 uur te Breda, overleden op 19 12 1901 om 18.00 uur te Breda op 1 jarige leeftijd.
CBG: Breda G.akte 685 BS 1900 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 44 jaren, van beroep hoofdagent van politie, won. alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Adriana Maria Hebbing, z.b. won alhier, zijne echtgenoot binnen deze gemeente wijk B nr. 173 bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan welk kind wordt gegeven de voornamen van Hendrik Charles Franšois. w.g. Ch. F. L. Vink.
- Breda O.akte 569 BS 1901 vermeldt: verschenen Charles Franšois Louis Vink, oud 46 jaren, van beroep hoofagent van politie won. alhier, die verklaard, aangifte te doen, binnen deze gemeente overleden is Hendrik Charles Franšois Vink, oud 13 mnd. z.b. geb. te Breda, won. alhier, zoon van den eerste aangever, en Adriana Maria Hebbing, z.b., zijne echtgenoot. w.g. Ch. F. L. Vink.
13.        Louis Charles Franšois VINK (zie X.25).
 
IX.34        Louis Charles Franšois VINK, Boekbinder, geboren op 13 03 1860 om 01.00 uur te Megen, overleden op 17 03 1958 te Eindhoven op 98 jarige leeftijd.
CBG: Megen G.akte 8 BS 1860 vermeldt: verscheen Hendrik Vink oud 53 jaren, van beroep rijkscommies won. te Megen, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria van Poppel, z.b. won. te Megen, wijk A, in het huis nr. 64 2, is bevallen van een kind van het mannelijke geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Louis Charles Francois. w.g. H.Vink.
- 's Hertogenbosch H.akte 63 BS 1885 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, ongehuwd, oud 25 jaren, geb. te Megen won. alhier, zoon van Hendrik Vink, overleden en Maria van Poppel, z.b. won. alhier ter eenre en Theodora Mulders, dienstbode, ongehuwd, oud 20 jaren, geb. te Engelen, won. alhier dochter van Johannes Mulders, metselaar, won. alhier, en van Petronella Leijten, overleden. w.g. L.C.F.Vink, Th. Mulders en J. Mulders.
NB. H.akte 23 's Hertogenbosch BS 1914 vermeldt: hem als getijge met beroep boekbinder bij, tr. van zijn nicht Maria Anna van der Put.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.8, dagt. en paraaf 23 01 1947 AA vermeldt: O.datum/plaats.
Ondertrouwd op 27 04 1885 te 's Hertogenbosch, gehuwd op 25 jarige leeftijd op 13 05 1885 te 's Hertogenbosch met Theodora MULDERS, 20 jaar oud, Dienstbode, geboren op 31 01 1865 om 8.00 uur te Engelen, overleden op 17 03 1948 te 's Hertogenbosch op 83 jarige leeftijd.
CBG Engelen G.akte 1 BS 1865 vermeldt: verschenen Johannes Mulders oud 30 jaren, van beroep arbeider won. te Engelen, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Petronella Leyten, z.b. won. te Engelen, in hunne woning staande alhier aan den Dieskant, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind word gegeven de voornaam van Theodora, w.g. J Mulders.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.1, dagt. en paraaf 09 08 1944 AA vermeldt: O.datum/plaats, (O.akte 153).
 
48
 
Uit dit huwelijk:
1.        Henricus Johannes VINK (zie X.27).
2.        Johanna Petronella Theodora VINK, Winkelbediende, geboren op 06 08 1888 om 20.30 uur te 's Hertogenbosch, overleden op 20 05 1969 te 's Hertogenbosch op 80 jarige leeftijd.
CBG: 's Hertogenbosch G.akte 589 BS 1888 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 28 jaren, won. alhier, die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Theodora Mulders, z.b. bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, in hunne woning in de Volderstraat, wijk F 165, welk kind zal genaamd worden Johanna Petronella Theodora. w.g. L.C.F Vink.
- 's Hertogenbosch H.akte 60 BS 1915 vermeldt: verschenen Karel Franciscus de Bont, timmerman, oud 28 jaren, geb. en won. alhier, meerderj. zoon van Jan Franciscus de Bont, overleden en Maria Sens, z.b., oud 65 jaren won alhier en Johanna Petronella Theodora Vink, winkelbediende, oud 26 jaren, geb. en won. alhier, meerderj. dochter van Louis Charles Franšois Vink, boekdrukker, oud 55 jaren, en Theodora Mulders, z.b., oud 50 jaren, beiden won. alhier. get. Louis Vink, sergeant, oud 22 jaren, won. alhier [broer van de bruid], Anthonius de Bont, schoenmaker, oud 32 jaren, won te Vught, [broer van de bruidg.],
w.g. K de Bont., J Vink, M de Bont sens, L C F Vink, Th. Mulders en L. Vink.
NB. Zij krijgen 2 dochters en 1 zoon.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.589, dagt. en paraaf 12 01 1947 vermeldt: O.datum/plaats.
Ondertrouwd op 03 04 1915 te 's Hertogenbosch, gehuwd op 26 jarige leeftijd op 14 04 1915 te 's Hertogenbosch met Karel Franciscus de BONT, 28 jaar oud, Timmerman, geboren op 11 10 1886 om 23.00 uur te 's Hertogenbosch, overleden op 14 04 1978 te Esch op 91 jarige leeftijd.
CBG 's Hertogenbosch G.akte 790 BS 1886 vermeldt: verschenen Jan Franciscus de Bont, timmerman, oud 36 jaren, won. alhier, die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Maria Sens, z.b. bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, in hunne woning op den Kanaaldijk, wijk C 117, welk kind zal genaamd worden Karel Franciscus.
w.g. P. Bont.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.790 dagt. en paraaf 12 01 1947 L vermeldt: O.datum/plaats.
3.        Maria Cornelia Petronella VINK, geboren op 01 12 1889 om 4.30 uur te 's Hertogenbosch, overleden op 30 10 1890 om 22.30 uur te 's Hertogenbosch, 333 dagen oud.
CBG: 's Hertogenbosch G.akte 920 BS 1889 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 29 jaren, won. alhier, die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Theodora Mulders, z.b. bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, in hunne woning in de Volderstraat, wijk F 165, welk kind zal genaamd worden Maria Cornelia Petronella. w.g. L C F Vink.
- 's Hertogenbosch O.akte 712 BS 1890 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 30 jaren, won. alhier, welke ons verklaard hebben, dat alhier is overleden in de huizinge staande in het Volderstraatje wijk F. 165, Maria Cornelia Petronella Vink, oud 11 mnd., geb. en won. binnen deze Gemeente, dochter van de eerste aangever en van Theodora Mulders, z.b., zijn huisvrouw, w.g. L.C.F. Vink.
4.        Louis Charles Franšois VINK (zie X.32).
5.        Maria Hendrika Petronella VINK, Winkelbediende, geboren op 29 05 1895 om 2.00 uur te 's Hertogenbosch, overleden op 24 03 1974 te 's Hertogenbosch op 78 jarige leeftijd.
CBG: 's Hertogenbosch G.akte 453 BS 1895 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 35 jaren, won. alhier, die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Theodora Mulders, z.b. bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, in hunne woning in het Volderstraatje, wijk F 165, welk kind zal genaamd worden Maria Hendrika Petronella. w.g. L.C.F. Vink.
- 's Hertogenbosch H.akte 99 BS 1918 vermeldt: verschenen Johannes Wilhelmus Vogel, goudsmid, oud 28 jaren, geb. en won. alhier, meerderj. zoon van Jacobus Carolus Henricus Vogel, aanspreker, oud 69 jaren en Henrica Agnes Post, z.b., oud 67 jaren, beiden won. alhier en Maria Hendrika Petronella Vink, winkelbediende, oud 23 jaren, geb. en won. alhier meerderj. dochter van Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 58 jaren, en Theodora Mulders, z.b., oud 53 jaren, beiden won. alhier. get. Jacobus Vogel, goudsmid, oud 35 jaren [broer bruidg.] en Henricus Johannes Vink, goudsmid, oud 31 jaren,
 
49
 
[broer bruid], bieden won. alhier. De moeder van [bruidg.] heeft verklaard niet te kunnen tekenen wegens onervarenheid. w.g. J Vogel, M Vink, J C W Vogel, L C F Vink, Th Mulders, Jac Vogel en H J Vink.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.453, dagt. en paraaf 12 01 1947 vermeldt: O.datum/plaats, hun gezin telt 5 dochters en 2 zonen.
Ondertrouwd op 08 05 1918 te 's Hertogenbosch, gehuwd op 23 jarige leeftijd op 29 05 1918 te 's Hertogenbosch met Johannes Wilhelmus VOGEL, 28 jaar oud, Goudsmid, geboren op 30 09 1889 om 20.00 uur te 's Hertogenbosch, overleden op 23 03 1966 te 's Hertogenbosch op 76 jarige leeftijd.
CBG 's Hertogenbosch G.akte 755 BS 1889 vermeldt: verschenen Jacobus Carolus Henricus Vogel, arbeider, oud 40 jaren, won. alhier, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Henrica Agnes Post, z.b., bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, in hunne woning in de Gouwse poort wijk D 26, welk kind zal genoemd worden Johannes Wilhelmus. w.g. J C H Vogel.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.453, dagt. en paraaf 12 01 1947 [vrouw] vermeldt: O.datum/plaats.
6.        Carolus Franciscus Ludovicus VINK (zie X.37).
7.        Henrica Johanna Theodora VINK, geboren op 30 04 1898 om 22.00 uur te 's Hertogenbosch,
CBG 's Hertogenbosch G.akte 387 BS 1898 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 38 jaren, won. alhier, die ons verklaard heeft dat is geb. een kind van de vrouwelijke kunne, dochter van hem comparant en van zijne echtgenoot Theodora Mulders, z.b., won. alhier, en dat aan het kind zullen gegeven worden de voornamen Henrica Johanna Theodora. w.g. L.C.F. Vink.
Bosche BS 1924 's Hertogenbosch H.akte 246.
NB. Zij krijgen 2 dochters en 1 zoon.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.387, dagt. en paraaf 19 04 1955 A vermeldt: O.datum/plaats.
Gehuwd op 26 jarige leeftijd op 22 10 1924 te 's Hertogenbosch met Henricus Franciscus WIJNHOVEN, 27 jaar oud, geboren op 12 02 1897 om 22.00 uur te 's Hertogenbosch,
CBG 's Hertogenbosch G.akte 148 BS 1897 vermeldt: verschenen Bovina Margaretha Koets, vroedvrouw, oud 45 jaren, won. alhier, ons heeft verklaard, dat Gijsberta Mathilde Jacoba Brouwer, z.b., in hare tegenwoordigheid, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geb. in de woning op den Kuipertjeswal wijk L 135, Huisvrouw van Hermanus Wijnhoven, schipper, won. alhier in gemelde woning, die de aangifte niet heeft kunnen doen, welk kind genaamd zal worden Henricus Franciscus, w.g. B.M. Koets.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.148 dagt. en paraaf 12 01 1947 R vermeldt: O.datum/plaats.
8.        Franšois Charles Louis VINK, geboren op 26 10 1900 om 19.30 uur te 's Hertogenbosch, overleden op 30 10 1900 om 14.00 uur te 's Hertogenbosch, 4 dagen oud.
CBG: 's Hertogenbosch G.akte 954 BS 1900 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 40 jaren, won. alhier, die ons verklaard heeft dat in de woning in het Volderstraatje wijk F 165 is geb. een kind van de mannelijke kunne, zoon van hem comparant en van zijne echtgenoot Theodora Mulders, z.b., won. alhier, en dat aan het kind zullen gegeven worden de voornamen Franšois Charles Louis. w.g. L.C.F. Vink.
- 's Hertogenbosch O.akte 705 BS 1900 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, oud 40 jaren, boekbinder, won. alhier, die ons hebben verklaard dat alhier is overleden Franšois Charles Louis Vink, z.b., oud 3 dagen, geb. en won. alhier, zoon van Louis Charles Franšois Vink, voornoemd en van Theodora Mulders, z.b. won. alhier. w.g. L C F Vink.
9.        Franšois Charles Louis (Frans) VINK (zie X.42).
 
X.25        Louis Charles Franšois VINK, Kantoorbediende, Reiziger in koffie en thee, Vertegenwoordiger, geboren op 01 09 1903 te Breda,
CBG tienjarentafel Breda G. akte 525 vermeldt: Louis Charles Franšois Vink, datum en nr. van de geb. akte.
 
50
 
NB. Hij geeft het overlijden van zijn moeder aan, hierin wordt zijn beroep en leeftijd vermeld.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.525, dagt. en paraaf 28 12 1939 AA vermeldt: H. , O.datum/plaats.
Gehuwd op 29 jarige leeftijd op 08 08 1933 te Tilburg met Elisabeth Petronella Cornelia Maria KEULEMANS, 28 jaar oud, Secretaresse, geboren op 14 01 1905 te Tilburg,
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.59, dagt. en paraaf 29 06 1939 AA vermeldt: G.  en O.datum/plaats.
Uit dit huwelijk:
1.        Cornelia Elisabeth Louise VINK, geboren op 27 03 1944 te 's Gravenhage, overleden op 16 01 1951 te 's Gravenhage op 6 jarige leeftijd.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.525, dagt. en paraaf 28 12 1939 AA [vader] vermeldt: G.-  en O.datum/plaats.
 
X.27        Henricus Johannes VINK, Goudsmid, geboren op 18 06 1886 om 17.00 uur te 's Hertogenbosch, overleden op 14 07 1922 om 2.00 uur te 's Hertogenbosch op 36 jarige leeftijd.
CBG: 's Hertogenbosch G.akte 474 BS 1886 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 26 jaren, won. alhier, die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Theodora Mulders, z.b., bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, in hunne woning in de Beursenstraat, wijk F 192, welk zal genaamd worden Henricus Johannes. w.g. L.C.F. Vink.
- 's Hertogenbosch H.akte 188 BS 1916 vermeldt: verschenen Henricus Johannes Vink, goudsmid, oud 30 jaren, geb. en won. alhier, zoon van Louis Charles Franšois Vink, boekbinder en Theodora Mulders, z.b., beiden won. alhier en Cornelia Huberdina Jacoba van den Berg, modiste, oud 31 jaren, geb. alhier won. te Rotterdam dochter van Martinus van den Berg, z.b. won. te Aalst en Hendrika Govers overleden. get. o.a. Louis Vink, sergeant, oud 23 jaren [broer]. w.g. H J Vink, C v.d. Berg en L Vink.
- 's Hertogenbosch O.akte 456 BS 1922 vermeldt: verklaard hebben dat is overleden: Henricus Johannes Vink, goudsmid, oud 36 jaren, geb. en won. alhier, echtgenoot van Cornelia Huberdina Jacoba van den Berg, zoon van Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, en van Theodora Mulders, z.b., beiden won. alhier.
Ondertrouwd op 19 08 1916 te 's Hertogenbosch/Rotterdam, gehuwd op 30 jarige leeftijd op 06 09 1916 te 's Hertogenbosch met Cornelia Huberdina Jacoba van den BERG, 31 jaar oud, Modiste, geboren op 05 11 1884 te 's Hertogenbosch, overleden op 12 01 1967 te Oss op 82 jarige leeftijd.
CBG: 's Hertogenbosch G.akte 831 BS 1884 vermeldt: verschenen Martinus van den Berg, horlogemaker, oud 35 jaren, won. alhier, die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrika Govers, z.b. bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, in hunne woning in het Putstraat, wijk A, 193, welk kind zal genaamd worden Cornelia Huberdina Jacoba. w.g. M. van den Berg.
Tr.(2) Bosche BS 1923 's Hertogenbosch H.akte 307 datum 28 11 1923, met Willem Verwaal. Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.44, dagt. en paraaf 22 01 1947 AA vermeldt: Willem Verwaal geb. 10 06 1887 Oudewater, overl. 16 12 1963 's Hertogenbosch.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.831, dagt. en paraaf 12 01 1947 vermeldt: O.datum/plaats.
Uit dit huwelijk:
1.        Henricus Karel Johannes VINK, geboren op 06 03 1917 te 's Hertogenbosch.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.44, dagt. en paraaf 22 01 1947 AA [Stiefvader Willem Verwaal] vermeldt: G.datum/plaats.
2.        Maria Cornelia Theodora VINK, geboren op 04 07 1921 te 's Hertogenbosch,
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.661, dagt. en paraaf 26 10 1940 vermeldt: G.  en O.datum/plaats zij huwt 19 06 1940 met M.V.L.C. Meijll geb. 01 03 1916 Venlo.
 
X.32        Louis Charles Franšois VINK, Sergeant, geboren op 12 11 1892 om 19.00 uur te 's Hertogenbosch,
CBG 's Hertogenbosch G.akte 872 BS 1892 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 32 jaren, won. alhier, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Theodora Mulders, z.b. bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, in hunne woning in het Volderstraatje, wijk F. 165, welk kind zal genaamd worden Louis Charles Franšois. w.g. L.C.F. Vink.
Zijn kleinzoon Louis Charles Francois (Louke), heeft per E mail vermeldt: Tr.(2) en O.datum/plaats.
 
51
 
Gehuwd (1) op 23 jarige leeftijd op 03 05 1916 te 's Hertogenbosch met Joanna Jacoba Petronella van den HEUVEL, 21 jaar oud, geboren op 18 04 1895 te 's Hertogenbosch, overleden op 07 12 1949 te Waalre op 54 jarige leeftijd.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.332, dagt. en paraaf 17 04 1941 AA vermeldt: G. , H.  en
O.datum/plaats.
Gehuwd (2) na 1949 met GUSSENHOVEN, geboren te BelgiŰ.
Uit het eerste huwelijk:
1.        Theodora (Thea) VINK, geboren ca. 1917 te Hoensbroek, overleden te Herentals BelgiŰ?
Uit gegevens van neef Louke Vink: zijn tante huwde twee keer. Tr.(1) met N.N. Graat, zij krijgen 2 zonen Louke en RenÚ. Tr.(2) met N.N. van der Laarschot. Waarschijnlijk zijn beiden overl. te Herentals BelgiŰ.
Gehuwd (1) met N.N. GRAAT.
Gehuwd (2) met N.N. van der LAARSCHOT, overleden te Herentals BelgiŰ?
2.        Louis Charles Francois VINK (zie XI.21).
 
X.37        Carolus Franciscus Ludovicus VINK, Agent van Politie, geboren op 25 02 1897 om 11.00 uur te 's Hertogenbosch,
CBG 's Hertogenbosch G.akte 196 BS 1892 vermeldt: verschenen Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 36 jaren, won. alhier, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Theodora Mulders, z.b., bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, in hunne woning in het Volderstraatje, wijk F 165, welk kind zal genaamd worden Charles Franciscus Ludovicus w.g. L.C.F. Vink.
GA 's Hertogenbosch H.akte 126 BS 1922 vermeldt: verschenen Carolus Franciscus Ludovicus Vink, agent van politie, oud 25 jaren, geb. alhier won. te Eindhoven, meerderj. zoon van Louis Charles Franšois Vink, boekbinder, oud 62 jaren en Theodora Mulders, z.b., oud 57 jaren, beiden won. alhier en Joanna Vlemmix, dienstbode, oud 27 jaren, geb. en won. alhier, meerderj. dochter van Cornelis Lambertus Vlemmix, pakjesdrager, oud 64 jaren en Adriana van Eijndhoven, z.b., oud 56 jaren, beiden won. alhier. Get. Henricus Johannes Vink, goudsmid, oud 35 jaren [broer]. w.g. CVink. [bruidegom], L C F Vink [vader] en HJVink [broer].
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.196, dagt. en paraaf 05 09 1946 AA vermeldt: O.datum/plaats.
Ondertrouwd op 13 05 1922 te 's Hertogenbosch/Eindhoven, gehuwd op 25 jarige leeftijd op 31 05 1922 te 's Hertogenbosch met Joanna VLEMMIX, 27 jaar oud, Dienstbode, geboren op 30 06 1894 om 2.00 uur te 's Hertogenbosch,
CBG 's Hertogenbosch G.akte 509 BS 1894 vermeldt: verschenen Cornelis Lambertus Vlemmix, voorman, oud 36 jaren, won. alhier, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Adriana van Eijndhoven, z.b., bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, in hunne woning op den Vuchterdijk wijk I, 81a, welk kind zal genaamd worden Joanna. w.g. C. Vlemmix.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.509, dagt. en paraaf 05 09 1946 AA vermeldt: O.datum/plaats.
Uit dit huwelijk:
1.        Adriana Theodora VINK, geboren op 03 11 1923 te Eindhoven.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.196, dagt. en paraaf 05 09 1946 AA [vader] vermeldt: G.datum/plaats zij huwt 26 01 1945 met M. van der Velde.
2.        Theodora Goverdina VINK, geboren op 15 11 1924 te Eindhoven.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.196, dagt. en paraaf 05 09 1946 AA [vader] vermeldt: G.datum/plaats.
3.        Cornelia VINK, geboren op 11 03 1926 te Eindhoven.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.196, dagt. en paraaf 05 09 1946 AA [vader] vermeldt: G.datum/plaats zij huwt 23 06 1951 met M.A. van Brussel.
4.        Louise Maria Joanna VINK, geboren op 13 07 1934 te Eindhoven.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.196, dagt. en paraaf 05 09 1946 AA [vader] vermeldt: G.datum/plaats.
 
X.42        Franšois Charles Louis (Frans) VINK, Kantoorbediende, Boekhouder, geboren op 02 05 1904 te 's Hertogenbosch,
 
52
 
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.422, dagt. en paraaf 28 04 1943 vermeldt: G. , H.  en O.datum/plaats.
Gehuwd op 27 jarige leeftijd op 25 03 1932 te Eindhoven met Elisabeth Anna JACKE, 21 jaar oud, geboren op 14 05 1910 te Oberhausen Duitsland,
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte gaVr, dagt. en paraaf 15 03 1954AA zie 35 geb.akte overlegd bij huw. vermeldt: G.datum/plaats.
Uit dit huwelijk:
1.        Elisabeth Theodora Francisca VINK, geboren op 15 10 1932 te Eindhoven.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.422, dagt. en paraaf 28 04 1943 [vader] vermeldt: G.datum/plaats en zij huwt 23 02 1953 met Ph. van den Beld.
2.        Franšois Charles Louis VINK, Magazijnbediende, geboren op 24 07 1934 te 's Hertogenbosch.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.422, dagt. en paraaf 28 04 1943 [vader] vermeldt: G.datum/plaats en hij huwt 02 03 1962 met C.M. Plas.
3.        Louis Charles Franšois VINK, geboren op 14 11 1935 te 's Hertogenbosch.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.422, dagt. en paraaf 28 04 1943 [vader] vermeldt: G.datum/plaats hij huwt 08 06 1967 met J.D.N. Schuurman.
4.        Theodora Johanna Carolina VINK, geboren op 18 04 1938 te 's Hertogenbosch.
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.422, dagt. en paraaf 28 04 1943 [vader] vermeldt: G.datum/plaats zij huwt 05 03 1960 met T.J. van den Beld.
 
XI.21        Louis Charles Francois VINK, Marechaussee, Kantoorbediende, geboren op 15 01 1919 te Hoensbroek,
Copy Persoonskaart Vergel. met G.akte No.6, dagt. en paraaf 18 02 1946 AA vermeldt: G. , H.  en O.datum/plaats.
Gehuwd op 26 jarige leeftijd op 30 10 1945 te Haren Gr. Echtgenote is Alberta VOS, 25 jaar oud, geboren op 18 07 1920 te Vries Drenthe,
CBG 1288148 16320 'Extract persoonslijst' Gem.Basis Adm. Alberta Vos vermeldt: G.O.data/plaats; haar ouders zijn Elibert Vos geb. 25 10 1889 in Baflo en Jantien Homan geb. 13 04 1892 in Vries.
Uit dit huwelijk:
1.        Louis Charles Francois (Louke) VINK (zie XII.37).
2.        Robert Hendrik Theodoor (Rob) VINK (zie XII.39).
3.        Alberta Louise (Bea) VINK,
4.        Louise Alberta VINK,
5.        Johanna Jacoba Petronella (Anneke) VINK,
6.        CÚcilia Jeannette (Cilly) VINK,
 
53
 
7.        Eliberthy Theodora (Betty) VINK,
8.        Janine Yvonne VINK,
 
XII.37        Louis Charles Francois (Louke) VINK,
 
XII.39        Robert Hendrik Theodoor (Rob) VINK,
1.        Rens VINK, geboren op 02 12 2005 te Veldhoven.
Uit gegevens van opa Louke Vink: Rens en Nick geb. in het Maxima Medisch Centrum.
2.        Nick VINK, geboren op 02 12 2005 te Veldhoven.
Uit gegevens van opa Louke Vink: Rens en Nick geb. in het Maxima Medisch Centrum.
 
54
 
Op blz. 37:
X.4        Pieter VINK *, Mr. Zadelmaker, geboren op 11 08 1869 om 7.00 uur te Dordrecht,
overleden op 31 01 1958 te Dordrecht op 88 jarige leeftijd, begraven op 05 02 1958 te Dordrecht.
SAD ona 20.2412 akte 42 [not. D. W. I. Harshagen] vermeldt: transport met hypotheek. Den een en twintigsten Mei negentien honderd een en twintig, etc. De heer Dirk de Kok, particulier, won. te Dordrecht, die verklaarde te hebben verkocht, etc., aan den mede compareerenden Heer Pieter Vink, zadelmaker, won. te Dordrecht, die verklaarde te hebben gekocht, en in koop aan te nemen:
Een Huis en erf met plaats te Dordrecht aan de Steltenstraat nummer 1, Kadaster sectie C nimmer 2897 huis en erf vijf en tachtig centiaren. Etc.
Ten tweede. Dat de kooper gezamenlijk met de eigenaren van de Huizen en erven staande en liggende te Dordrecht, aan de Steltenstraat plaatselijk geteekend 3.5.7.9.11 en 13 het gemeenschappelijk riool liggende achter en onder gemelde Huizen en het bij deze verkochte en onder den gang loopende naast het Huis en erf geteekend 7 en uitkomende aan de Steltenstraat, zal moeten onderhouden en eventueel vernieuwen en de kosten [te delen met de totaal zeven eigenaren], etc.
De verkoop en koop van voorschreven onroerend goed is geschied voor de som van Een duizend achthonderd gulden, van welk bedrag de verkooper verklaarde eene som van zeven honderd gulden te hebben ontvangen en daarvoor te kwiteeren, wordende het resteerend bedrag van Een duizend een honderd gulden door den kooper aan den verkooper schuldig gebleven, etc., [het geleende bedrag heeft een rentepercentage van 6% per jaar], etc. w.g. D de Kok., P. Vink, K.B.Zomer, H.v.d.Biggelaar, DWIHarshagen.
No. 1050 Geregistreerd te Dordrecht den 24-05-1900 een en twintig deel 187 fol. 12 Vo [kosten f 45,-].
 
Op blz. 40:
XI.9        Reinier Willem (Reinier) VINK *, Loodgieter, Oprichter Eigenaar: loodgietersbedrijf, gebo-ren op 07 10 1903 om 16:00 uur te Dordrecht, gedoopt op 13 12 1903 te Dordrecht, overleden op 29 04 1959 om 14:00 uur te Dordrecht op 55 jarige leeftijd, begraven op 04 05 1959 te Dordrecht.
GAD arch.27.163 Reg. houdende aantekening van de kanselafkondigingen in de Zuider Kerk vermeldt: aan de gemeente wordt bekend gemaakt, dat Huwelijksinzegening zal plaats hebben op Donderdag 8 November [1928] a.s. in de Augustijnen Kerk te 12 uur van Reinier Willem Vink en Neeltje Mallan door Ds. Verdoes Kleijn.
 
Rotterdam Kadaster deel 859/84 [not. J. L. A. J. Tittel] vermeldt: Dagreg. deel 93 nr. 1346 d.d. 30 01 1933, etc., in tegenwoordigheid van get. etc., eenerzijds en de Heer Reinier Willen Vink, loodgieter, won. te Dordrecht, anderzijds. Etc. Een huis en erf staande en gelegen aan de Museumstraat op den hoek van en aan het Achterklooster nr. 22g te Dordrecht, kadastraal aldaar bekend in Sectie H nr. 1392, groot 12 centiaren. Etc. Het huis en erf, staande en gelegen aan de Museumstraat nr. 15 te Dordrecht, kadastraal aldaar bekend in Sectie H nr. 2678, groot 48 centiaren, in welk perceel de Gemeente Dordrecht bekend staat als mede eigenares voor 2 centiaren. Etc. Drie pakhuizen en erven, staande en gelegen aan het Achterklooster nrs. 4,6 en 8 te Dordrecht, kadastraal aldaar bekend in Sectie H nr. 1391,1390 en 1389 samen groot 43 centiaren. Etc., het onroerend goed behoort tot de nog onverdeelde nalatenschap van Mejuffrouw Catharina Vlasblom, etc. De kooper zal het gekochte op heden aanvaarden vrij van hypotheek, in den staat, waarin het zich thans bevindt, om mede van heden af alle baten te genieten en de grond  en andere lasten te dragen.
[Totale koopsom f 3875,00].
 
SAD toegang 209 inv.137 vermeldt: Reg. A Bouwaanvragen e.a. /Nummer der aanvragen: 114 /datum der aanvragen: 30 maart 1933 /Naam der aanvrager: R.W.Vink /Plaatselijke aanduiding straat en nr.: Museumstraat 15, Achterklooster 4,6,8. Nieuw: Museumstraat 15 rd./zw., Achterklooster 4 rd. en 6 zw Augustijenkamp 24 /Korte om schrijving der aanvraag: het afbreken deze panden en daarna bouwen werkplaats, garage en 2 bovenwoningen /Aantekening verleend: art. 40 2e lid /verklaring van voltooi´ng: dos. 3361 en 3365.
 
56
 
Rotterdam: Kadaster deel 862/76 [not. J. L. A. J. Tittel] vermeldt: Dagreg. deel 98 nr. 787 d.d. 28 06 1933, etc., etc., in tegenwoordigheid van get. etc.
Eenerzijds en de Heer Reinier Willen Vink, loodgieter, won. te Dordrecht, anderzijds. De comparant eenerzijds verklaarde, dat de Gemeente eigenares is van het navolgende onroerend goed, te weten, etc., 4 centiaren een perceel grond, gelegen aan de Museumstraat te Dordrecht, kadastraal aldaar bekend in Sectie H nr. 3567, voor het geheel groot 1 are, 83 centiaren. Welk onroerend goed de Gemeente Dordrecht volgens verklaring van den comparant eenerzijds, in vollen en vrijen eigendom toebehoort. Etc.
De mede eigendom van 3 centiaren in een perceel straat, gelegen aan het Achterklooster te Dordrecht, kadastraal aldaar bekend Sectie H. nr. 3566, voor het geheel groot 11 aren, 52 centiaren. Etc., voormelde goederen met elkander hebben geruild, zoo dat de Gemeente eigenares is geworden van voornoemde mede eigendom, van 3 centiaren het gemelde kadastrale perceel gemeente Dordrecht. Sectie H nr. 3566, terwijl de comparant anderzijds eigenaar is geworden van gemelde eigendom van 4 centiaren in het gemelde kadastrale perceel gemeente Dordrecht, Sectie H nr. 3567. [kosten f 48,00 voor rekening van koper.]
 
 
[Op deze gekochte percelen in de Museumstraat en aan het Achterklooster heeft Reinier Willem Vink, naar eigen ont-werp dit pand laten bouwen. Kadastraal is dit pand bekend onder sectie H nr. 2678, Museumstraat 15 zwart de bedrijfs-ruimte en 15 rood het woonhuis.]
 
Rotterdam Kadaster: deel 917/104 vermeldt: Dagreg. deel 101 nr. 695 d.d. 25 03 1938. De ondergetekenden: 1e Arie van Hooven, koopman, won. te Dordrecht, en 2e Cornelis Boer, arbeider, won. te Dordrecht verklaren, bij deze in vollen en vrijen eigendoms te hebben verkocht aan den mede ondergetekende Reinier Willem Vink, loodgieter, won. te Dordrecht, welke verklaart te hebben gekocht en in koop aan te nemen:
Van den verkooper sub 1.
Twee pakhuizen en erven te Dordrecht aan het Achterklooster geteekend 7 en 9, kadastraal aldaar bekend in Sectie H nr. 3569, groot 41 centiaren.
Van de verkoopers sub 1 en 2 tezamen.
Ene pakhuis en erf met open grond te Dordrecht aan het Achterklooster geteekend 11, kadastraal aldaar bekend in Sectie H nr. 3570, groot 25 centiaren, etc. Deze verkoop en koop is gedaan voor de som van respectievelijk Drie honderd gulden en Een honderd gulden, welke de verkoopers erkennen op heden van den kooper te hebben ontvangen, etc.
 
- Kadaster deel 946/96 vermeldt: Dagreg. deel 104 nr. 1646 d.d. 21 10 1940. De ondergetekende, Antoni van Laatum, letterzetter, won. te Dordrecht, verklaart bij deze in vollen en vrijen eigendom te hebben verkocht aan den mede onder getekende Reinier Willem Vink, loodgieter, won. te Dordrecht, welke verklaart te hebben gekocht en in koop aan te nemen:
Het woonhuis en erf te Dordrecht aan de Rozenstraat, geteekend 8, kadastraal bekend gemeente Dordrecht Sectie K nr. 2117, groot 74 centiaren, etc.
Deze verkoop en koop is gedaan voor de som van Twee duizend zeven honderd gulden, welke verkooper erkent op heden van den kooper te hebben ontvangen, etc.
 
- Kadaster deel 952/43 vermeldt: Dagreg. deel 105 nr. 1044 d.d. 15 03 1941. De ondergeteekende Reinier Willem Vink, loodgieter, won. te Dordrecht, verklaart bij deze in vollen en vrijen eigendom te hebben verkocht aan den medeondergeteekende Jacob Schelling, koopman won. te Dordrecht, welke verklaart te hebben gekocht en in koop aan te nemen.
De werkplaatsen, pakhuizen, twee bovenwoningen en erf te Dordrecht aan de Museumstraat, geteekend 15 kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie H. nummer 3567, groot ÚÚn Are drie en tachtig centiaren.
Den verkooper, voor wat den grond betreft in eigendom aangekomen blijkens akten van Transport d.d. dertig Januari, zeven Februari en acht en twintig Juni negentien honderd drie en dertig, verleden etc. Deze verkoop en koop is gedaan voor de som van twaalf duizend vijfhonderd gulden, welke
 
57
 
de verkooper erkent op heden van den kooper te hebben ontvangen en hem alzoo bij deze volkomen kwiteert zonder eenig voorbehoud.
Zijnde deze verkoop en koop voor te nog geschied onder de volgende bedingen.
Ten eerste: Dat de kooper het gekochte heden aanvaardt en dadelijk treedt in het bezit en den eigendom van het verkochte met al deszelfs heerschende en lijdende voor - en nadeelige, zichtbare en onzicht-bare, bekende en onbekende erfdienstbaarheden, mitsgaders openbare en geheime gebreken, voor welke de verkooper niet instaat.
Ten tweede: Dat het verkochte door den verkooper wordt gelevend vrij en ontheven van hypothecaire verbanden.
Ten derde: Dat de grond en alle andere rijks - en plaatselijke belastingen vanaf heden zijn voor rekening van den kooper.
Ten vierde: Dat de kosten ter zake dezer akte benevens de overschrijvingsrechten, geen uitgezonderd, door den kooper moeten worden betaald, gevende de verkooper bij deze de macht aan den kooper, om deze akte in de daartoe bestemde openbare registers te doen overschrijven teneinde zich daardoor in den eigendom van het voorschreven verkochte te vestigen.
Ten vijfde: Dat eventueel verschil tusschen de werkelijke en de volgens den kadastralen legger opgegeven maat geen grond geeft tot het vorderen van eene vermeerdering of vermindering van den overeengekomen koopprijs of tot eene vernietiging van den koop.
Ten zesde: Dat de voorhanden zijnde eigendomsbewijzen aan den kooper zullen worden afgeven.
En ten zevende: Dat de verkooper zich jegens den kooper verbindt tot vrijwaring als naar rechten.
Ter nakoming dezer kiezen de ondergeteekenden domicilie ter Griffir van de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te Dordrecht, den (vijfden lees) vijftienden Maart negentienhonderd een en veertig (get.) R.W.Vink, J.Schelling.
 
- Kadaster deel 952/96 [not. J. de Boer] vermeldt: Dagreg. deel 105 nr. 1276 d.d. 11 04 1941, 19 02 1941, etc., etc. In het cafÚ restaurant N.A.B. te Dordrecht, Steegoversloot 39. Etc., te willen overgaan tot de openbare verkoping, etc.
Het pand bevattende pakhuis met vrije bovenwoning en erf te Dordrecht, aan de Groenmarkt, plaatselijk geteekend 37 zwart en rood, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie F. nr.511 groot 99 centiaren, met de aan het pand bevestigde jaloeziŰn. Boven in eigen gebruik en beneden verhuurd voor f 5,00 per week.
Grondlasten: ong. f 37,68, behalve de opcenten etc., f 14,40. Etc.
Voorschreven onroerend goed behoort tot den nog onverdeelden boedel en daarin begrepen nalatenschappen van nu wijlen Jan Quast Nicolaasz. en Geertruida van Kersen, etc. Genoemde heer Jan Quast Nicolaaszoon, verkreeg voorschreven onroerend goed in eigendom bij akten van veiling, afslag op 29 05 en 5/6 06 1878, etc., voor not. J.W. van den Noorda, [kad. deel 339/6].
Het op gemeld onroerend goed gevestigde vruchtgebruik ten behoeve van genoemde Geertruida van Kersen, is door haar overlijden vervallen. Etc. en dat op of in gemeld onroerend goed in geenerlei vorm bodemcultuur, als bedrijf wordt uitgeoefend. Etc., van afslag op 26 02 1941, etc., heeft gekocht voor den heer Reinier Willem Vink, loodgieter, won. te Dordrecht, Waarvan akte en minuut. Museumstraat 15, als daartoe mondeling lasthebbende. Etc., [de koopsom van het pand is f 4510,00].
 
- Kadaster deel 986/106 vermeldt: Dagreg. deel 109 nr. 378 d.d. 21 10 1943. Heden, verschenen etc., 1. de Heer Johannes Coenraad Vink, winkelier en grossier, won. te Dordrecht, Dubbeldamscheweg 116, en 2. Mejuffrouw Maria Vink, z.b. won. te Dordrecht, Dwarsgang 23, ongehuwd, ter eene zijde, en de Heer Reinier Willem Vink loodgieter, won. te Dordrecht, Groenmarkt 37 ter andere zijde. De comparanten ter eene zijde verklaarden bij deze te hebben verkocht en alzoo in vollen en eigen eigendom, onder vrijwaring als naar rechten, af te staan en over te dragen aan den comparant ter andere zijde, die verklaarde voor zich en te zijnen behoeve in koop aan te nemen: Het huis en erf, staande en gelegen te Dordrecht, aan de Dwarsgang nr. 23, hoek Gevulde Gracht, kadastraal bekend Gemeente Dordrecht Sectie H, nr. 727, groot 24 centiaren. Welk onroerend goed etc., door successie uit de nalatenschappen van hun ouders, Mejuffrouw Dirkje Thijssen en den Heer Johannes Coenraad Vink senior, etc. Deze overeenkomst van verkoop en koop is volgens verklaring der comparanten geschied om en voor een som van vierhonderd gulden, Nederlandsch geld [het is de WO II, dus geen DM.].
 
58
 
- Kadaster deel 1025/44 vermeldt: Dagreg. deel 113 nr. 1287 d.d. 29 04 1949, [uit openbare verkoping, beschrijving van 18 blz.] F 1325, Perceel 10: een woonhuis met erf, staande en gelegen te Dordrecht, aan de Schrijverstraat 6, kadastraal bekend Gemeente Dordrecht sectie F, nr. 1325, groot 30 centiaren, etc. De Heer Verhoef, voornoemd, die verklaarde perceel 10 te hebben gemijnd als mondeling gemachtigde van de Heer Reinier Willem Vink, loodgieter, won. te Dordrecht, Groenmarkt 37 en dit perceel voor de geboden som van vijfhonderd gulden in koop aan te nemen.
 
- Kadaster deel 1043/143 vermeldt: Dagreg. deel 116 nr. 731 d.d. 16 08 1951. Heden verschenen voor mij, Mr. H.F. Reynvaan, Notaris te Dordrecht, etc. De Heren: 1. Theodorus Marinus van der Pluym, visser, won. te Dordrecht Binnen Walevest 56 a; 2. Antonius Adrianus van der Pluym. leraar, won. te Dordrecht Mauritsweg 37, ter ene zijde, en De Heer Reinier Willem Vink, loodgieter, won. te Dordrecht, Groenmarkt 37, ter andere zijde. De comparanten ter ene zijde verklaren bij deze te hebben verkocht en alzo in volle en vrije eigendom, onder vrijwaring als naar rechten, af te staan en over te dragen aan de comparant ter andere zijde, die verklaarde voor zich en te zijnen behoeve in koop aan te nemen:
een pand, bestaande uit pakhuis met woning en erf, staande en gelegen te Dordrecht aan de Vleeshouwersstraat, plaatselijk getekend 12, kadastraal bekend gemeente Dordrecht Sectie F nr. 1515, groot vier en zestig centiaren. Etc.
Deze overeenkomst van verkoop en koop is volgens verklaring der comparanten geschied om en voor een som van TWEE DUIZEND ACHTHONDERD GULDEN, Nederlands geld, welke som de comparanten ter ene zijde verklaarden op heden van de koper te hebben ontvangen, etc.
[Het pakhuis werd als loodgieterwerkplaats gebruikt en in het bovenhuis hebben Neeltje, Pieternella en Fredrika Vink op verschillende tijden gewoond.]
 
- Kadaster deel 1092/71 vermeldt: Dagreg. deel 123 nr. 1381 d.d. 18 04 1957. Heden zijn voor mij, Reinier Frederik Ouwersloot, Notaris ter standplaats Dordrecht, etc., verschenen de Heer Jacobus Johannes Versteeg, boekhandelaar, won. te Dordrecht Crispijnseweg 89, volgens zijn verklaring ten deze handelende :
a. voor zich en
b. als lasthebber van: [zijn 6 zusters] en de Heer Reinier Willem Vink, loodgieter, won. te Dordrecht, Groenmarkt 37, anderzijds.
De comparant enerzijds in privÚ en kwaliteit verklaarde te hebben verkocht en eigendom over te dragen aan de comparant anderzijds die erkende te hebben gekocht en in eigendom aan te nemen het navolgende onroerend goed;
Het huis met erf, staande en gelegen aan de Vleeshouwersstraat 21 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht Sectie F nr. 1658, groot een en veertig centiaren en 1664, groot negentien centiaren. Etc.
De comparanten in privÚ en kwaliteit verklaarden dat deze verkoop en koop is geschied voor de som van ÚÚn duizend gulden, etc.
 
59
 
Op blz. 62:
IV.5.1        Pieterken Hendriksdr. (Pieternella) Timmer(s), gedoopt op 05 11 1673 te Cappelle N.Br.
Begraven op 23 04 1748 te Dordrecht.
SAD: ona 20.956 akte 13 [not. P. van Well] vermeldt: Coops ConditiŰn. Actum den 11-02-1732.
ConditiŰn en Voorwaarden waar op Geertr˙ij Hoeke, wed. van Anthonij Spit won. binnen dese Stad Dordregt, van meeninge is heden den 11-02-1732, in t' openbaar te Vercoopen: Een bequaam en welgelegen Huijs en Erve, staande ende gelegen op de Hooge nieuwstraat binnen dese Stad, belent met t huijs van Sr: Sam˙el Verrijk aan d' eene en t pakhuijs van Jan Rank, aan d' andere sijde.
Etc. [De verkoopcontities worden beschreven.]
Ingeset bij Jan Monfoort, kuijper inde brouwerij t' Lam, won. binnen dese Stad, op een Somma van f 200:0:-.
Op Huijden den 12-02-1732, sijnde den dag vande Finale vercoopinge is het voorn: Huijs en Erve opgehangen op een Somma van f 500:0:-, ende in t' afslaan gemijnt bij Jan van der Sluijs voor en ten behoeve van Pieternella Timmers wed. van Dirk Vink op den Somma van f 206:0:- die alhier benevens de vercooper[e]sse mede Comparerende de voorsz: Coop voor de voorn: Somma verclaarde aan te nemen ende te accepteren, etc. w.g. dit merk X is gestelt bij Geertruij Hoeke wed; anthonij Spit, dit merk [zie 20.956 akte 40] is gestelt bij Pieternella timmers wed: Dirk Vink.
 
- ona 20.956 akte 40 [not. P. van Well] vermeldt: de testatrice staat inden 200e penn: niet gequotiseert.
Op Huijden den 05-06-1732, Compareerde etc.; Pieternella Timmers, wed: van Dirk Vink won. binnen dese Stad, haar verstand redenen en memorie seer wel magtig en volcomentlijk gebruijkende, etc., [de voorgaande testamenten worden nietig verklaard]. Verclaarde sij testatrice eerstelijk te maken ende te prelegateren aan hare vier dogters Johanna, Marija, Anna Maria, en Hendrina Vink, alle haar testatrices kleederen van Linden en wollen, mitsgaders gout en silverwerk tot haar Lijve eenigsints behoorende.
Nog verclaarde sij testatrice te maaken aan haren Soon Wouter Vink etc., derselve aan sijne kinderen, haar testatrices huijs en Erve staande ende gelegen inde Schuijtmakersstraat deser Stad, bewoont werdende bij den selven haren soon. Item een bed met sijn toebehooren en 1 silveren Lepel. Instituerende sij testatrice in t' gene voorn: is, den voorn: haren soon alsoo tot hare mede Erfgenaam
 
65
 
en dat in plaatse en tot voldoeninge vande Legatime portie hem naar regten in haar testatrices naarlatenschap Empeterende.
Verclarende mede sij testatrice bij desen te maken aan hare jongste dogter Hendrina Vink, etc., haar testatrices huijs en erve staande op de hooge nieuwstraat, gekogt van de wed. van Anthonij van der Spit. Item nog 1 silver soutvat, 1 bed met zijn toebehooren mitsgaders nog in gelde een Somma van f200:0:- etc.
Verclarende wijders sij testatrice inde goederen die sij nog eenigsints meerder ontruijmen en naar laten sal tot hare eenige en universele Erfgenamen te maken nomineren ende te Institueren met vollen regten haare drie dogters met namen Johanna, Marijke en Anna Maria Vinck etc.
Verclarende al verders sij testatrice tot voogd etc., den voorn: haren soon Wouter Vinck gevende sij testatrice aan denselven soodanige magt naar regten etc., [Pieternella sluit de weesmeesters uit van de erfenis].
w.g. dit merk is getelt bij Pieternella Timmers wede van Dirk Vink.
       
-ona 20.772 fol. 53 akte 18 [not. H. van Wetten] vermeldt: Act˙m 13 en 15-02-1742.
[Koop van een huis].
Etc.
Een Hegt, Strek, en Extraordinair zeer wel ter Neringstaande H˙ijs en Erve, staande ende gelegen in de Wijnstraat ofte de Groote Kerksb˙˙rt aan de Have zijde, binnen de Voorsz: Stadt, t˙sschen den H˙ijse van Barent Pl˙ckkooij aan de eene, ende 't H˙ijs van Gerrit Vander Steen aan d'andere zijde.
        Etc.
[Er moeten verschillende belastingen betaald worden zoals:] honderste penningen, d'ordinaire verpondingen, als mede nog 't straat, klap en Lantaern gelt.
Etc.
Denselve Kooper zal geho˙den zijn, zonder kortingen als Vore, alleen en in't geheel te moeten dragen en betalen, den Veertigsten penningh, met de thiende verhooginge. Item den taghentigsten penning te behoeve van dese Stadt, oortjens voor den h˙ijsarmen, en d˙ijten voor 't Weesh˙ijs en Waggelt, mits gaders 't Schrijven en zegelen vande brieven van opdragt, en 't decreet, en Voorts alle de verdre onkosten daarop en op het doen van het transport en de Verboekinge.
Etc.
Een somma van f 420:-, etc.
Cooper is gewerden en dat voor en ten behoeven Van Pieternella Timmers Wed. van Dirk Vinck. Etc.
 
Op blz. 69:
III.12        Jan LAFORT, Lakenwerker en Bierdrager, gedoopt op 03 07 1643 te Dordrecht, begraven op 08 07 1710 te Dordrecht.
SAD ora 9.69 fol. 15 vermeldt: Aende Ed: Achtb: Heeren Borgemr. ende Regeerders der Stadt Dordrecht.
Geeft seer gedienstelijck en met sch˙ldich respect te kennen, Jan Laffoor, Borger deser Stede, Dat alsoo sijns S˙ppte: beho˙de Vader, Aelbert Aelbertsz. O˙d: Bier drager, vanden selven Bier Boom heeft gedesisteert, t selve emploij daer door is comen te klaceren, T is n˙ s˙lcx dat hij S˙pplt: belast sijnde, met vro˙w en kinderen, en in dese schaerse en neringe loose tijden, met sijn Ambacht van Lakenwerken, niets connende winnen, en echter geerene met sijne familie, niet Godt, ende met eerenpoogende door de Werelt te geracken, en de sijnne als een Vroom h˙ijsversorger, te S˙stenteren, Soo addesseert hij hem bij desen met alle voorige en Sch˙ldige reverentie, aen U Ed: achtb: biddende en seric˙selijck versoeckende, dattet der selver goede geliefte mogen sijn, hem S˙pplt: met de zijnen Vacante bedieninge vanden Bierboom in plaetse vanden voorn: sijnen beho˙den Vader te gratificeren en beg˙nstigen twelck doende ende was getijckent Jan Lafoor.
Stont voor appostille mijn Ed: heeren vanden Gerechte Thesa˙riers ende goede L˙ijden vanden Achten, deser Stadt Dordrecht, gelet hebbemde opde beq˙aemheijt ende goede Comportenienten van Jan Lafoor S˙pplt: in desen accorderen den S˙pplt: sijn versoeck stellen ende admitteren dien volgende hem als Bierdrager binnen deser Stede in plaetse van Aelbert Aelbertsz. als vant selve ampt gedesisteert hebbende, omme den selven Bierboom indesselffs plaetse te bedienen op al s˙lcke baeten prossiten Ende Emolementen als daer toe Staende Sijn, mits doende den behoorlijck Ent aen ho˙den vanden heer officier deser Stede. Act˙m den 31-05-1673 in absentie vanden Secretaris ende was getijckent H Baen.
 
Op blz. 70:
IV.1.1        Johannes LAFOOR, gedoopt op 27 02 1692 te Dordrecht, begraven op 08 07 1769 te Dordrecht.
 
66
 
SAD: T.boek Gerecht arch.11.90 mf48 vermeldt: Johannes Lafoor J.M. van dordregt, woont inde raemstraet met Magrietje D˙ra J.D. van dordregt, woont inde botjesstraat, geass. met Cornelia van Barendregt wed. Adriaen de Br˙ijn haer m˙ij, alhier getro˙t door do Geerling.
- B.boek Nieuwkerk arch.11.70 mf336 vermeldt: Jan Lavort Laet geen Kindere nae, in de N˙straet tegen de br˙gh begraeve ˙ijt het h˙ijs van sijn S˙ster op de Lindegraft besten Grafft.
Ondertrouwd op 12 04 1739 te Dordrecht, gehuwd op 47 jarige leeftijd op 10 05 1739 te Dordrecht met Margrietje (Grietje) DURA, 27 jaar oud, gedoopt op 14 09 1711 te Dordrecht, begraven op 04 01 1772 te Dordrecht.
SAD: Ned.Herv.gem. arch.11.8 mf136 vermeldt: The˙nis D˙ra, Maijcke Bros, Grietje.
- B.boek Nieuwkerk arch.11.70 mf339 vermeldt: eind van de maand januari: Jan Laffoor Wed.
[Bovenstaande is gevonden door de akte bij IV.1.5. ona 20.949 akte 44].
 
IV.1.5        Geertruij LAFOOR, gedoopt op 06 01 1702 te Dordrecht, overleden op 19 01 1780 te Dordrecht op 78 jarige leeftijd, begraven op 26 01 1780 te Dordrecht.
SAD: ona 20.949 akte 44 [not. G. Verveer] vermeldt: Testament van Een persoon, hebbende Verklaart beneden de f 2000:0:- gegoet te sijn; dog met verband.
Op Heeden den 11-07-1770. Compareerde, etc., Geertr˙ij Lafort, bejaart en ongehuwt; won. binnen dese Stad, zeer beq˙aam en genegen te disponeren etc., te legateren aan haar overl. Broeders nagelatene wed. Grietje D˙ra, de Somma van f 100:0:-, mits dat de selve gelden blijven onder de directie en administratie van den na te noeme Exec˙te˙r van dit haar Testament, om daar van aen haar ˙ijt te rijken alle week f 0:10:- tot haar so˙laas of verq˙icking etc., tot dat die gelden geheel sullen sijn opgeteert, etc.
Nog verklaart de Testatrice te maken en te legateren, ofte te prelegateren aan Geertr˙ij H˙ijman, dogter van haar nigte Lijntje Lafort, ter oorsake dat deselve na haar Testatrice is vernoempt, tot een gedagtenis, de go˙de ketting twee dik, etc., [Geertruij bepaalt dat de ketting alleen bij meerderjarigheid wordt geerfd. Haar nicht Geertruy Huymans is overl. voor 19-01-1780, 17 jaar oud].
Wijders aan haar nigte de voorn: Lijntje Lafort, wed. Jacob H˙ijman, als mede aan haar dogters, alle de cleederen van Linden, en wollen ten Lijve en r˙gge vanden Testatrice behoorende, tot de kerkboekjes incl˙ijs. Edog met anders als na de verdeeling en ˙ijtdeelinge daar van te doen etc.
Voorts verklaarde de Testatrice te willen ende te begeren dat den na te noeme Exec˙teur en voogd ˙ijt haar Testatrices nalatenschap sal moeten koopen voor ijder Soon van haar Testatrices gen: nigte Lijntje Lafort een gedagtenis na rato der Erfportie van hare dogters in de voormelde te Erven kleederen etc.
Ende in alle haar Testatrices verder na te latene goederen, die sij boven het weg gemaakte nog eenigsints meerder metter dood sal komen te ontr˙ijmen en na te laten, verklaarde sij Testatrice tot hare eenige en ˙niversele Erfgenamen de gesamentlijke kinderen van hare genoemde nigte Lijntje Lafort, wed: van Jacob H˙ijman etc.
Stellende de Testatrice tot Exec˙te˙r van dit haar Testament, etc., De Heer Pieter Vos, Cornelisz:; Coopman binnen dese Stad, etc., [de weesmeesters worden uitgesloten van de erfenis].
w.g. Dit merk + is gestelt bij Geertr˙ij Lafort.
 
- ona 20.1145 akte 172 [not. L. van der Horst] vermeldt: Testament van een persoon sonder verband niet over de f 4000 gegoed.
Op Heeden den 07-07-1777. Compareerde, etc.
Geertr˙ij Lafort bejaard x ongeh˙wd won. binnen deese Stad.
Dewelke beq˙aam ende geneegen zijnde omme van haare goederen te beveelen, etc. Ende n˙ opnie˙w beveelende zoo verclaerd zij testatrice eerstelijk te maaken en bespreeken aan haare Nigte Lijntje Lafort, wed. Jacob H˙ijman ged˙˙rende haar leevende Zuijvere Jaarlijkse reven˙en van haare nalatenschap na aftrek van alle lasten reets geheeven, of nog te heffen ten waaren credite˙ren van de zelve haare nigte of broederen diaconen, of den diakon van 't Kwartier, indien dezelve bedeelt wiert of te voren bedeelt was, etc., [de diaconie heeft geen recht op het erfdeel, wel haar nicht Lijntje.] w.g. dit + merk is gesteld met de hand van Geertr˙ij Lafort. Zeggende niet anders te K˙nnen schrijven.
 
- ona 20.1145 akte 173 [not. L. van der Horst] vermeldt: Proc˙ratie ad Negotie.
Op Heeden den 07-07-1777. Compareerde, etc.
Geertr˙ij Lafort bejaard x ongeh˙wd won. binnen deese Stad.
Dewelke verclaarde te volmagten de heer Pieter Vos Corneliszoon won. alhier. Omme alle haar Comptes. zaaken en affaires zoo hier als elders waar inne die ook zo˙den mogen bestaan waar te nemen, etc. [Pieter krijgt als opdracht, om na haar dood, de obligaties, onderhandse leningen, boedel en goederen te taxeren en verkopen.] Met begeerte dat niemand van den constit˙eerden eenige reekening
 
67
 
of verandwoordig van voorsz: administratie zal moogen vorderen als z˙lks wel Expresselijk verbiede. w.g. dit + merk is gesteld met de hand van Geertr˙ij Lafort zeggende niet anders te K˙nnen Schrijven.
 
- ona 20.1220 akte 50 [not. P. Roos] vermeldt: [31-10-1784] Rekening, waarvan den Ontvang en ┌itgeef, te Zamen geen 3000 G˙ldens komt te bedragen
[In de kantlijn staat:].
Overdragt aan Willem van den Benden, als in H˙welik hebbende Maria H˙ijmans; etc., Aan Jacoba H˙ijmans, Meerderj. en ongeh˙wde Dogter; Aan Leendert H˙ijmans; Als mede aan Rijk H˙ijmans, Meerderj. Jonkman, Allen won. binnen deze Stat, etc., de vier nagelaten kinderen van wijlen Lijntje La Fort, [zie V.3.3] wed. van wijlen Jacob H˙ijmans. Ingevolgen Nevensgemelt Testament, Erfgenamen van den Eigendom der Nalatenschap, van wijlen Geert˙ij La Fort, in 't Hooft dezes genoemt. Etc. Den 31-10-1784.
Rekening, die doende zijn De Heer Pieter Vos Corneliszoon en J˙ffro˙w Adriana van Lee˙wen, Egtel˙iden, won. binnen deze Stat Dordrecht, etc., Twe Get˙igen verleden, door wijlen Geertr˙ij La Fort, in Leven Bejaart en ongeh˙wt; Gewoont hebbende en den 19-01-1780 overleden, binnen dezelve Stat; Aangestelde Exek˙te˙r en Exek˙trice van haren Testamente; etc.
En z˙lks van alle zodanigen Ontvang, ┌itgeef en Bewint, als dezelve Exek˙te˙r en Exek˙trice etc., hebben gehat en gedaan.
Voor af Zij Geweten: Dat de overledene, bij vorengemelt Testament, etc.; verklaart heeft:
[Zie akte 172 boven; de diaconie heeft geen recht op het erfdeel, wel haar nicht Lijntje] bij der zelver onderteikening, van den 13-01-1782, hebben verklaart: te Consenteren en volkomen Last te geven, aan Pieter Vos Corneliszoon en Adriana van Lee˙wen etc., ˙it den Boedel en Nalatenschap van h˙nne Moeije Geertr˙ij La Fort, te betalen de Rekeningen van Doktoren, Apothekars en Chir˙rgijns; En verders alle het nodige dat tot onderste˙ninge van h˙nne Moeder, nodig zo˙ bevonden werden; etc.
               
Ontvang:
't Gereet Gelt in dezen Boedel gevonden etc. [en aan lijfrenten, onderhandse obligaties, waar onder meer wordt opgeschreven:].
De rendanten hebben voorts ontvangen: Van den Zilver Smit Leendert van der Werff, voor Een Go˙den Ketting, wegende Een ons en Twintig Azen, aan hem verkogt        f   39:4:-
En voor Een Zilveren La˙ de la Reine Doosje,
en Een Naalt, wegende Agtien Engels                         f    2:5:-
Zamen                                                         f  41:9:-
De H˙israat, Me˙belen, Inboedel, Klederen en verdere en andere Goederen, in dezen Boedel gevonden, Zijn Gedeeltelik door Leendert H˙ijmans, Maria H˙ijmans en Jacoba H˙ijmans, overgenomen, genadert en onder h˙n DriŰn verdeelt, etc., wert gebragt en ˙itgetrokken f 307:15:6.
Terwijl de overige Klederen, H˙israat, Me˙belen en andere Goederen, met overleg en Goetvinden van de Gerendeerdens, zijn in Bewaring en ten Gebr˙iken gegeven, aan meergenoemde Lijntje La Fort, wed. etc. voor Memorie.                 Den gehelen Ontvang dezer Rekening bedraagt: f 1344:12:16
                ┌itgeef Jegens den vorenstaande Ontvang:
                Doot, Sch˙lden en andere Lasten des Boedels.
Aan de overledene in dezelver Ziekte, in verscheiden Reizen               f   10:08:-
Aan de Waakster en oppassers van de overledene                            -    3:00:-
Aan 't Afleggen van 't Lijk van de overledene                                   -    4:00:-
Aan 't brengen en halen van de Baar                                              -    0:09:8
Aan 't Brengen van de kist                                                            -    0:04:-
Aan 't Regt van Begraven, met 't Zegel                                           -    3:05:-
Aan 't Brengen van de Stokken                                                      -    0:04:-
Aan 't brengen van Twe Doot - Kleden                                            -    0:08:-
Voor 't Gebr˙ik van dezelven                                                         -    4:00:-
Aan de Lijk Koets                                                                        -    6:10:-
Aan de Twe  Stats - Koeten                                                         -    8:00:-
Aan Twaalf Dragers                                                                     -   24:00:-
Aan de Twe Eerste Bidders                                                           f    10:00:-
Aan de Derde Bidder                                                                    -     2:10:-
Aan Takken en Linten                                                                  -     5:00:-
Aan 's Heren Dienaars                                                                  -     0:11:-
Aan verteringen en andere Nootwendigheden, op de Dag
der Begravenis en 't maken der Sed˙llen bevorens                              -  61:08:8
Aan Adriaan Hooijmans, voor de kist als anders,                                 -  31:05:-
 
68
 
Aan 't Graf.                                                                                 -  21:15:8
Aan J. Brandt voor 't wasschen van't Doot - Goet                              -    3:00:-
Aan Docter Crol,                                                                          -    3:06:-
Aan den Apothekar van Laren,                                                        -    4:02:-
Aan de Chir˙rgijn He˙le                                                                  -  24:00:-
Aan de Sommatie nopens het Collaterraal                                          -    1:00:-
Aan de Kamerbewaarder en Secretaris van de WeesKamer                    -    1:08:-
Aan H˙is - H˙˙r door de overledene versch˙lt                                    -    9:10:-
Aan de Notaris van der Horst, voor 't lezen
van het Testament van de overledene,
op de Dag van de Begravenisse                                                      -      :18:-
Voorts 't g˙nt als hier voor gezegt, is gegeven aan de n˙
overledene Lijntje La Fort, wed. etc., Moeder van des
Gerendeerdens, Als: 1780 Mei 7 t/m 1784 Febr˙ari 2
Zamen zoals alhier in ┌itgeef wert gebragt                                         -111:00:-
Den eersten ┌itgeef dezer Rekening, bedraagt: Zegge                                                 f 298:02:8
        Anderen ┌itgeef, wegens der Rendanten Loon;
Ende onkosten, wegens ét stellen, maken, doen en Sl˙iten dezer Rekening.
Des Rendanten brengen, dan met voorbeho˙ding, om bij onverwagte Tegenspraak
of Debatten, zodanig te k˙nnen en mogen rekenen, als hen naar Regten Toestaat,
voor h˙nne vacatien en AdministatieLoon, als anders, in Rekening,          f  25:00:-
De Notaris en Prok˙te˙r Roos, Komt:
voor Besoignes tot en op het Naarzien van alle de Papieren
en Aanteikeningen, tot 't K˙nnen opmaken van deze Rekening,              f     3:12:-
Voor 't Instellen van de Rekening                                                      -    5:08:-
Vacatien op 't res˙meren, Amplieren en Altereren derzelve                     -    3:12:-
Voor 't Min˙teren van de Rekening                                                     -    3:12:-
Voor vijf D˙bbelden derzelve                                                             -  18:00:-
Voor de Bonderellen                                                                        -    4:16:-
Aan de Zegels, tot de Rekening en D˙bbelden,
Commissaris op 't St˙k van 't Notariaat en Get˙igen, als anders,
Zamen                                                                                         -    7:15:6
Vacatie op 't Sl˙iten en Appostelleren dezes, als mede op bizondere
verrekeningen met de Gerendeerdens                                                 -    4:04:-
Den Tweden ┌itgeef, dezer Rekening, bedraagt,                 Zegge          f  75:19:6
        Den Gehelen ┌itgeef dezer Rekening bedraagt: Zegge                                         f 374:01:14
Dezelve vereffent tegens den ontvang, als hier voor Folio 8 bedragende.
Een D˙izent Drie Hondert Vier en Veertig G˙ldens, Twaalf St˙ivers en Zes Penningen;
Bleikt meerder ontvangen, dan ┌itgegeven te wezen en dat der Rendanten mistdien
Sch˙ldig blijven:
Negen Hondert Zeventig G˙ldens, Tien St˙ivers en Agt Penningen, Zegge                      f 970:10:8.
Ald˙s Gedaan, Gehoort, Gelooft en Gesloten. En Bekennen Willem van den Benden, als in H˙welik hebbende Maria H˙ijmans; En dezelve Maria H˙ijmans; Als mede Jacoba H˙ijmans, Leendert H˙ijmans en Rijk H˙ijmans, Elk h˙n vierde Part, tot: Twe hondert Twe en Veertig G˙ldens, Twaalf St˙ivers en Tien Penningen, in 't vorenstaande Slot, bij en tegens verrekening, van 't gene Middelerwijle aan Een jder van h˙n is verstekt en betaalt; ontvangen te hebben. Kwijtende vervolgens Gerendeerdens Den Heer en J˙ffro˙w Exek˙te˙r etc. w.g. Pieter vos Corns:Zoon, Adriana van Lee˙wen, Dit merk + is gestelt. [Willem van den Benden en alle kinderen Huijmans en kunnen niet schrijven.]
 
Op blz. 73:
V.3.3        Lijntje (Lena) LAVOOR, gedoopt op 23 11 1723 te Dordrecht, overleden op 01 12 1783 te Dordrecht op 60 jarige leeftijd, begraven op 08 12 1783 te Dordrecht.
SAD ona 20.1220 akte 50 fol.283 Vo [not. P. Roos] vermeldt: O.datum.
 
Op blz. 74:
I.1.2        Toussain de la TOUR, Koopman, Viskoper, gedoopt ca. 1601 te Namen BelgiŰ, overleden        voor 1654 te Dordrecht.
SAD ora 9.61 fol. 18 Vo vermeldt: Woensdach den xv Decemer 1649.
 
69
 
Opt het vertonik van Tossain de Lato˙r Vischcooper omme te mogen betimmeren een gedeelte van selvens tuyn ende erven, t' gelegen buyten de Vriesepoort ontrent den h˙yse genaempt Yrlant, mits betalende als voorz.
 
I.1.3        Balthazar de la TOUR, Koopman, gedoopt ca. 1605 te Luik BelgiŰ, begraven op 14 06 1688 te Dordrecht.
SAD: Klepboek arch.3.18 blz.80 vermeldt: Act˙m den 20-04-1663, ii gebodt 27 aprilis, iij gebodt 4 meij, iiij gebodt 11 meij. Alsoo Anneke Cornelis wed˙we van Wilhelm Jacobssen de Ge˙s vercogt heeft aen Balthasar de Latour Coopman ende borger deser Stede. Een geheel h˙ijs en erve met sijnen toebehooren genaempt Het moleneijser staende ende gelegen op de Nie˙wen haven t˙sschen de h˙ijse vande Cooper aend' eene ende t'erft van Dionijs van Dack andere sijde. Etc.
 
- Klepboek arch.3.18 blz.152 Vo vermeldt: Act˙m den 10-06-1664, alsoo Cornelis van Gomens notaris als bij mijn Ed: Heeren vanden Gerechte deser Stede gea˙thoriseert synde, tot de vercoopinge van Seecker h˙ys ende Erve met sijne toebehooren Staende ende gelegen aende nie˙we Haven op den Hoeck van de lange ho˙te br˙gge toebehoort hebbende Claes Jacobsz. Schaep ende maeyke Hendrixdr. den voorz: h˙yse ende Erve int openbaer te presentie van Schepenen verkocht heeft aen Baltasaer Lato˙r coopman borger alhier onder expresse conditie dat en den voorz: h˙yse bij willigh deevoot deser Stede Geeft int ende t˙sschen dit en den VIIJ der toecomende maent J˙lij 1664.
 
- ona 20.315 fol. 348 [not. G. van Hemert] vermeldt: Op h˙ijden den 18-04-1665, compareerde, etc., den eersamen Sr. Bastiaen Walraef, coopman tot c˙ellen, etc., [hij leent bij Balthasar f 200,00].
 
- ora 9.66 fol. 103 vermeldt: Aende Ed: Achtb: Heeren Borgemr. ende Regeerders der Stad Dorde.
Geeft reverentelijck te kennen baltasar de Lato˙r Coopman binnen deser Stede, hoe dat hij s˙ppte. te pretenderen Heeft op den boedel ende naergelaetene goederen van Jacob Lener overleden binnen deser Stede, merckelijcke somme van penningen bij hem S˙pt versterckt ende verschoten, als wanneer n˙ onlanghs de contagie˙se sieckte in za[ken]: den voorz: Jacob Lener H˙ijsingh was, alwaer ter dier tijt vande selve sieckte der voorz: Jacob Lener, desselfs H˙ijsvro˙we ende ses a seven kinderen, sijn comen te overlijden de welcke alle ˙ijtte penningen bijden S˙pt. verstreckt sijn geass. ende ter aerde gebracht ende naerdien Hij s˙pt. ende Mattheis Paradijs sijn de grootste credite˙ren ende niemandt overich inden boedel, Soo keert hij sich tot ˙Ed: versoeckende, den Notaris Cornelis vander Hoop bij ˙Ed: te werden gea˙thoriseert tottet vercoopen ende beneficieren vande weijnige mobilen noch overich zijnde T welck doende ende get: balthasar de Lato˙r.
In margine stont De Camere a˙thoriseert den persoon van Cornelis vander Hoop tot het vercoopen ende benificieren vande goederen in t' versoeck geroert, ad op˙s j˙s habentis. Act˙m den 30-09-1665 get: in absentie vanden secretaris HRoosboom.
 
- ona 20.298 fol. 43 ]not. G. Waltherij] vermeldt: Op H˙ijden den 23-09-1667. Compareerde, etc., Sr. Balthasar Lato˙r Coopman, borger deser Stede ter eenre: ende Jacob Aerdemans backer mede borger alhier ter aenre sijde. Ende verclaerde etc., [Balthasar heeft verkocht een] seeker geheel H˙ijs ende erve, staende ende gelegen ontrent de Langeho˙tebr˙g beneffens de Vleijsho˙wersstraet deser Stede, t˙sschen de H˙ijse van hem eerste compt. aen de eene ende den H˙ijse van den tweede Compt. aen de aendre sijde, etc., voor de somme van f 1000:-, etc.,
w.g. balthasar de lathour, Jacob Aerdemans.
 
- Klepboek arch.3.18 blz.194 vermeldt: 16/23/30 08 1669. Alsoo Cataryna Bo˙wens wed. van Jan Jans vander Staeten, Verkocht heeft aen Balthasaer de Lato˙r Coopman borger deser Stede, drie h˙ysens ende Erven Desen met haeren toebehooren Staende ende gelegen op de nie˙ewe Haven annex den anderen, respective genaemt het Stift Toor Maeseijck, ende eenhen over D˙yts t˙sschen de h˙yse van Deonys Eysen, aen d'eene, ende t' h˙ys vanden voornoemde Lato˙r aen de andere Sijde, etc.
 
- ora 9.68 fol. 15 vermeldt: Aen mijne Ed: Heeren den Borgemr. ende Regeerders der stadt Dordrecht.
Vertoont met sch˙ldige reverentie ende onderdanicheyt Balthasar de Latour, Coopman borger deser Stede hoe dat den s˙pplt gecocht heeft twee h˙isen ende erven beneffens den andren, staende ende gelegen achter de Bro˙werije vande Sle˙tel opde nie˙we haven deser Stede, met intentie omme een der selver geheel af te breecken, ende vernie˙wen ende het ander van onderen te ondervangen, tot de pe˙ijbalcken [puibalken] toe, doch so˙de den s˙pplt. de selve gaerne stellen ende reg˙leren opde selffde reede van sijne nie˙we h˙ijsen mede daer nevens staende, soo aen d. eene als d. andre Zijde, ende s˙lcx die vierkant ˙ijt te maecken, s˙llende het selve geensints, noch aende Stadt, noch aende gebe˙ren
 
70
 
[buren] aldaer (die soo wel haer aenbelangt in des s˙pplts. versoeck bewilligen) toebrengen eenige incommediteijt maer ter contrarie strecken tot cieraet [sierraad] vande Stadt. Ende alsoo den s˙ppllt. in desen van noode heeft ˙wer Ed: Achtb: consent, Soo keert hij hem tot de selve uEd: Achtb: ootmoedelijck versoeckende uEd: gelieven hem s˙pplt. te consenteren ende toe te staen, de selve timmeragie te mogen stellen, ende reg˙leren op d. eijgen voet ende reede vande geseijde sijne nie˙we h˙ijsen in voegen hier vooren verhaelt Twelck doende etc.
onder stont inden Name vande s˙llpt., was getn. G: Waltherij Nots. stont voor appostil wert gestelt in handen van d. hr. Thesa˙tier ende goede l˙ijden vanden Achte vant q˙artier, om mijn Ed: Heeren vande Gerechte te dienen van haer l˙ijden Consideratien ende advijs ende alsdan verder gedisponeert te werden als bevonden sal worden te behooren, act˙m den 19-06-1670, was getn. N: v: D˙ssen,
lagerstont De Camere gehoort het voorenstaende gereq˙ireert advijs accordeert den s˙pplt. sijn versoeck, Ende s˙lcx sal den s˙pplt. vermogen sijne Timmeragie te stellen ende reg˙leren opde eijgen voet ende reede van sijne nie˙we h˙ijsen breeder inde nevenstaende req˙este gementioneert. Act˙m den
19-07-1670 was getn. A: M˙ijs van Holij.
 
- Klepboek arch.3.18 blz.243 Vo vermeldt: 17 11 1672. [bij verkoping van een huis] gelegen ontrent het groote hooft. Tusschen de h˙ijse etc. en een h˙ijse van Balthasar de Lato˙r aen d' andere sijde.
 
- ona 20.211 fol. 227 [not. H. Smits] vermeldt: Op h˙ijden den vj, vij ende viij September 1675 Compareerde, etc., Balthasar de Lato˙r, Matijs Paradijs, Melchior Dircx, Hendrick Visschers, Johan ende Matthijn van Lee˙wen, Jan Morress, Cooplieden mitsgrs: Anna Panh˙ijs wed. wijlen Henrick Tiquet mede Coopvro˙we, Lambert Bovij, Nicolaes de Scheron francoische schoolmr. ende Servas Ge˙rts, alle borgers deser Stadt, de welcke ten versoeke van de regenten van het Pest ende D˙lh˙ijs der Stadt Rotterdam, reqten. bij ware woorde in plaets van eede getuijcht, verclaert ende geattesteert hebben, waerachtich te zijn, dat de nederd˙ijtse naem Aeltje in het L˙ijckerwals [Frans in Luik] overgeset en ˙ijtgesproken wert Ailij, ende met O˙den, ende overs˙lcx Aaltje in het Nederd˙ijts, de Ailij in L˙ijckerwals een ende deselve naem te beteijckenen, Oock dat de Luijckerwaalse naem O˙den in het Nederd˙ijts overgeset en ˙ijtgesproken wert Oode ofte ijda ende geensints Aeltje, ende mitsdien O˙den in het L˙ijckerwaals ende o˙de in het nederd˙ijts een ende deselve naem te beteijckenen. Gevende sij attestanten gesamnenlijck voor redenen van wetenschap dat sij ende de Walsche ende Nederd˙ijtsche tale prima ende grondich verstaen. Ald˙s gepasseert etc.
w.g. N. De Scheron, Hendrick Visschers, Johan van Lee˙wen, Lambert bovij, Matthijs Paradijs, Melchior Dirckx, Martijn van Lee˙wen, Joan Moorrees, Balthasar de Lato˙r, Anna Panh˙ijs.
 
- ona 20.352 fol. 404 [not. S. van der Heijden] vermeldt: 20-05-1676, Compareerde, etc., Joffro˙w J˙digh Garno˙ H˙ijsvro˙we van de heer Capt. Jacob Rosiers aende eenre, ende Sr. Balthasar Lato˙r, Coopman Borger alhier ter Stede, ter ander Zijde.
Ende kennen gevonde hoe dat ingevolge van den Brieve van opdrachte in dato den 21 meij 1625, waer bij aen de predecesse˙rs vande h˙ijsinge de eerste Compte: alsn˙ Competerende staende op de Hooge nie˙wstraet binnen deser Stede selve h˙ijs wert over gedraegen, is geconditioneert dat aen 't voorn: h˙ijs n˙ ende ten ee˙wigen dage sal werden gebr˙ijckende t Zecreet, comende in 't secreet van den h˙ijse self doen toebehoorende Folpert Reijnierszn van Asperen, ende tegenwoordigh gepossideert werdende bij den voors: Sr. Balthasar de Lato˙r.
Item dat het gotier verponde van 't h˙ijs vande voorn: Joffr Compte. af door het h˙ijs alsn˙ bij den gemelte Sr. de Lato˙r gepossideert werdende, in deser Stede haven, in cas het selve q˙am te verstoppen dat de oncosten ten weederzijden so˙den werden gedragen halft, ende halft. En nadermael alsn˙ bevonden is 't selvige gotier te wesen verstopt, ende dat deselve verstoppinge is geweest in het h˙ijs alsn˙ bij den gemelten Lato˙r gepossideert werden soo is dat sij Comptn: Conform de voors: Conditie, ende omme in toecomende alle disp˙ijt oock te prevenieren [voorkomen], met een andren soodaningen sijn overcomen dat de voorsz: Joffr. Gerno˙w, ende in costen die gevallen sijn, int opbreken, in h˙ijse vant gemelten gotier, ende het weederomme toeleggen sal dragen ende betaelen en gerechte helfte. Onder die expresse Conditie dat het vermelde het selve v˙ijl gotier in de h˙ijsinge vande voorsz: Joffr.
 
71
 
garno˙ q˙am te verstoppen, dat Insgelijcx alle de costen, int opgraven, s˙ijveren, ende toeleggen te vallen bij den gemelte Lato˙r, ende namaels possese˙rs oock sal werden gedragen. Ende Z˙lcx dat het selve v˙ijl gotier, n˙, ende ten ee˙wigen dagen althoos sal sijn, wesen ende blijven, een gemeen gotier. Dat tot gemeene costen sal werden onderho˙den ende gesuÝjvert, sonder onderscheijt in welckers h˙ijsinge de verstoppinge q˙ame te vallen, voort voldoen ende naercomen vant gene voorsz: staat sij Comptn: verbinden naer persoon, ende goederen, etc., als get˙ygen. w.g. J˙dith Garno˙, Balthasar de Lato˙r.
 
- ona 20.353 fol. 52 [not. S. van der Heijden] vermeldt: [Schuld aan] 22-05-1677, Compt. etc., Isack Cornelis van de Grijens, etc. sch˙dig te wesen aen Sr. Balthazar de Lato˙r, Coopman ende mede B˙rger alhier ter Stede Een somme van f 75:-. [Er wordt een contract opgemaakt waarin de betaling wordt geregeld].
 
- ona 20.353 fol. 172 [not. S. van der Heijden] vermeldt: Op H˙ijden den 02-05-1678, Compareerde, etc., Sr. Adriaen Verveer, marctschipper van deser Stadt op Rotterdam, possesse˙r in patroon van sekere vicarije, bij wijlen Jacob Heerman. ende Thielman Oom dricxzoon, gef˙ndeert inden jare 1459, iegenaerdrijhe aen bestaen hebbende in sekere Landerije gelegen int Lant van Voorn die bij Actroy van Uwer Ed: gro: mog: de Heeren Staten van Hollant ende westvrieslt: sijn vercogt, ende penningen daer van geprocedeert ter som: van Drie D˙ijsent Drie hondert Seventien ponden beleijt op 't gemeenet. van hollant ende westvrieslant ten Comptoire vande gemeene middelen binnen deser Stadt Dordrecht tot een ee˙wigh d˙ijrende tot rente van hondert twee en dertigh ponden voorsz: etc. Ende bekende en verclaerde hij Compt. dat Sr.Balthasar de Lato˙r aen hem op h˙ijden bij anticipatie heeft geschoten, ende aengetelt Twee Jaren der voorsz: Rente sijnde Twee hondert vijff en sestigh g˙lden acht sts:. Onder dese expresse Conditie, ende met speciale afsignatie, dat den gemelten Laro˙r, ofte sijne ordre, erve, ende naercomelinge deselve somme wederom sal ontfangen vande Heer en Mr.Jacob Stoop ontfanger vande gemeene middelen binnen dese Stadt Dordrecht, etc., [de condities waaronder de betalingen worden gedaan, zijn in het vervolg van de akte uitgewerkt. Voor Balthasar de Latour de zekerheid dat hij zal worden betaald, waarbij Verveer zijn goederen als onderpand inzet].
 
- ona 20.353 fol. 212 [not. S. van der Heijden] vermeldt: [Testament]
In den Naeme ons Heeren ende Salighmaker Amen. Op h˙ijden den 22-09-1679, Compareerde, etc., Sr. Balthasar de Lato˙r, Coopman ende Borger alhier etc., Sieckelijken naer den Lichaeme te bedde leggende, doch sijn verstant redenen, ende memorie seer wel machtigh; etc. [Balthasar vermaakt d.m.v. deze akte] aenden gemeenen h˙ijsarmen, staende onder de Bedieninge vande Walshe Diaconije binnen deser Stede, een somme van f 200:-. Etc., [aan zijn kinderen Johan won. in Luik, Jacob en Maria Latour ieder 1/3 deel van de erfenis,] ende ijder een somme van vijft hondert Rijckdaelders.
 
- ona 20.372 [not. J. van der Hoop] vermeldt: Op H˙ijden den 29-04-1681 Compareerde ect., Sr: Balthasar de Lato˙r, coopman binnen deser Stede ter eenre, ende Sr. Jan de Lato˙r won. tot L˙ijck, mitsgs: Sr Jacob de Lato˙r ende Matthijs Paradijs, als getro˙wt hebbende J˙ffr. Maria de Lato˙r won. binnen dese Stede, alle kinderen en schoonsoon vanden eerste comparant ter andre sijde. Ende verclaerden de comparanten metter andren te hebben aangegaen seecker contract in vo˙ge ende manieren hier naer volgende naementlijck dat den eersten comparant in consideratie van sijne hoge jaeren, mitsgs: andre motiven hem daer toe bewegende verclaerde aende drie laatste comparanten overgegeven te hebben d' administratie ende vervolgens den vrije dispositie van alle, ende eene ijgelijcke sijner goederen, hoe die genaempt so˙den mogen werden, daer onder specialijck gecompresendeert de ˙ijtstaende sch˙lden, mitsgs: actien, obligatoir, als andersints, etc., aen meervoorn: jaerlijck sijn leven lanck ged˙rende ˙ijtte reijcken eene Somma van f 400:0:- inganck s˙llende Alderheijligen deses Jaers 1681, (scheijt nochtans d'obligatie van f 200:0:- ende interessen te laste van seecker silversmith, mitsgs: eenich go˙t, ende silverwerck, ende wijders eenigen h˙ijraet, die hij eerste compt: 't sijnder dispositie geho˙den sal) die den selver eersten compt: eenichsints is hebbende, etc.
w.g. dit merck E is gestelt bij de hant van Sr. Balthasar de Lato˙r, Jian de la To˙r, Jacob la to˙r, Matthijs Paradijs.
 
- ora 9.75 vermeldt: C t ende Ed: etc:
Geeft met sch˙ldige Reverentie te kenne, de meerderjarige ende de voogde over de minderjarige Erffgenamen van Sr Balthaser de Latoer, In sijn Leven Coopman, ende Borger deser Stadt, dat sij s˙pplte op approbasie van ˙E: gro: agtb:, P˙blicke[lijk] hebbe doen veijle, ende daerna ˙ijtte Hant
 
72
 
vercogt Aen Johannis vander Strengh, Borger deser Stadt, een geheel H˙ijs ende Erve met alle sijne toebehoore, staende ende gelegen, op de Hooge Nie˙straet hebbende sijne vrije uijtgange, op de Walevest met nogh een Cleijn h˙ijsje, Comende agter tege t verk[ochte] h˙ijs ende Erve, hebbende t selve mede sijne vrijen ˙ijtgange, door een gang Appart op de voorn: Walevest belent, het h˙ijs vande vercoopers Aende ene, ende den h˙ijs van J˙ffr N vander Eijck, wede vand hr N Proos, Aende Andere sijde ende dat voor de somme van f 2000:- boven ende behalve een halv st[uiver] op yder g˙l: tot Rantsoen, wyders op soo danige Conditie ende voorwaerde, Als waer op het voorz: h˙ijs p˙blycke is geveijlt ende vercogt, ten dese Annex der halve de s˙pplte in haer voorn: q˙aliteijt te rade sijn gewerde, haer selve met voorige Reverentie te kere, tot ˙E: gro: Agtb: ootmoede[lijk] versoeckende derselve, goede geliefte te sij om de voorz: vercoopinge Nagenome occ˙leijre Inspectie, door heere Commissarisen ˙ijt ˙e: Groo: Agtb: daertoe gecommittert ende der selve gedane Raport, ten Regarde vande voorn: minderjarige, te approbere, daer benevens, de s˙pplte te o˙ttorisere, omme de opdragte vant voorn: vercogte h˙ijs Aende voorn: Johannis vander Strengh, te doen ende den ˙ijtgeloofde Coop ende rantsoen pen: onder derselve q˙itantie te ontfange, t welck doende etc. en was get: ˙ijt de Naem ende van wegende s˙pplt Jacob van Dijck.
In Margine stont voor approstille de Camere, gehoort het Raport van Hr Schepene, en Commissarise, dewelcke het hier inde Nevenstaende req˙este gemelt hadde geinspecteert accordeert de s˙pplte haer versoeck, approbeert vervolgens de vercoopinge vant voorz: h˙ijs ten regarde vande minderjarige daer bij geintresseert, ende A˙toriseert de selve s˙pplte tot het doen vande opdragte, enden ontfange vande penn: Ac˙m den 4 decemb: 1688 en was ondert: JHallincgh.
 
Op blz. 80:
IV.3.1        Sophia POTTAAR, gedoopt op 21 05 1734 te Dordrecht, begraven op 28 08 1807 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1325 akte 5 [not. B. van der Star] vermeldt: Contract van Koop.
Den 22e -01-1800, Compareerde, etc.
Sophia Pottaar Wed. en Boedelho˙dster van wijlen Dirk Vink, won. binnen deeze Stad, ter Eene;
En Johannis Minnig, borger, en won. meede alhier, ter andere Zijde.
En bekende de Comparante ter Eene, aan den Comparant ter andere Zijde Verkocht te hebben etc., haar h˙ijs en Erf, staande en geleegen in de Groote Kerksb˙˙rt alhier ter Steede belend met het h˙ijs van A: Maarsseveen aan de Eene, en dat van den Bakker groenenberg aan de andere Zijde, etc., [de koper zal] betaalen de f1000:-, etc.
Zijnde voorts geconditioneert, dat de verkooper[e]sse ged˙˙rende haar Leeven blijft beho˙den voor haar Eijgen bizonder gebr˙ijk, de kleine achterkaamer, alsmeede den haart boven 't Pakh˙ijs, Item 't secreet, en 't water ˙it de Pompen, respectivelijk in het voorn: h˙ijs zijnde en over z˙lks den vrijen en onbelemmerde toegang tot allen 't zelve.
Ald˙s gepasseert, etc., w.g. dit merk + stelde de Comparante Sophia Pottaar Wed. Dirk Vink, Johannis Minning.
 
- ora 9.129 fol. 116 vermeldt: Aan de kamer Judicieel der Stad Dordrecht en de Merwede.
Geeft te kennen Sophia Pottaart, weduwe van wijlen Dirk Vink, won. alhier te Dordrecht in de Grote Kerksbuurt A 139, dat zij op gisteren is gesommeert, om binnen vier en twintig uren te voldoen den inhouden ener Provisionele Condemnatie, den 23 November 1802, bij deze kamer ter haren lasten geslagen, dat zij daar toe buiten Staat zijnde, te wagten heeft, dat de daar bij gedrecgde Executie zal werden voortgezet, en dat zulks niet anders kunnende uitlopen, als tot merkelik nadeel van haren Boedel, en van die genen, welke daarin geregtigt zijn, zij mistdien te raden geworden is, om haren Boedel liefst ten behoeven van de daar toe geregtigde vrijwillig af teslaan. Weshalven verzoekt, dat een Curator of Curators moge werden gestelt, in haren Boedel ten eijnden die tot gelden gemaakt zijnde, daar overbevolen te worden, als bevonden zal werden te behoren.
(Onderstond) T welk doende, etc.,
dit merk X is gesteld bij Sophia Pottaart, wed. Dirk Vink, zeggende niet te kunnen Schrijven.
 
Op blz. 84:
I.1        Jacobus Corneliszn. van der HOEVE, Schipper, gedoopt ca. 1648 te Dordrecht, begraven op 21 02 1736 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1007 akte 80 [not. P. de Ruijter] vermeldt: Proc˙ratie ad Negotia.
Op H˙ijden den 12-06-1634 Compareerde etc.,
Jacob˙s van der Hoeven, Borger deser Stad, ende verclaarde te constit˙eren magtig te maken, en volkome Proc˙ratie te geven, aan zijnen Schoonsoon Stoffel van der Sl˙ijs, Schiptimmerman en sijnen beho˙d Neeff Jan van Pelt, koperslager, respective deser Stad. Specialijk ommen ˙ijt de naam en van
 
73
 
wegen den Comparant 't zij p˙blicq, off ˙ijtterhant te verkoopen, een H˙ijs, en Erve staande ende gelegen in't Steegoversloot, ontrent de br˙g binnen dese Stad, t˙sschen 't h˙ijs van - - - den Exter, aand' eene, en dit h˙ijs van J˙ffr. den wed. Sr. Hendrik Vriesendorp aan d' andre zijde. Ende dat van soodanigen vertoon, en voor als˙lke Somme van penningen en op conditiŰn als de Geinstit˙eerden goet vinden s˙llen. 't Zelve aen den kooper te cederen. Etc., w.g dit merk X is gestelt bij Jacob˙s van der Hoeve.
 
- B.boek Augustijne Kerk arch.11.29 mf9 vermeldt: Jakobus van der hoeve op de timmerhellinge over koevemans, laat kinderen Naa.
 
I.1.5        Cornelis van der HOEVE, Schipper, gedoopt op 22 11 1680 te Dordrecht, begraven op 06 10 1722 te Dordrecht.
SAD ora 9.105 fol. 27 Vo vermeldt: Aande Edele groot agtb: heeren die vanden geregte der Stad dordregt.
Geeft met Sch˙ldige reverentie te kennen, Cornelis vander hoeve, Schipper, en borger deser Stad; in huwelyk gehat hebbende geertr˙ijt vander Velde, dat Jacob˙s Caspersse lokemijdr [zijn achternaam wordt op verschillende manieren gespeld: Lokenneyer of Lokermeyer] overleeden binnen deser Steede bij sijne testamentaire dispositie t˙sschen hem ende sijne huysvrouw cornelia de rouw gepasst voorden notaris albert˙s van nievelt en seekeere get˙ijgen binnen dese Stad in dato den ses february 1715, tot sijne mede Erffgenaeme heeft geinstit˙eerd sijne nigte de voornoemde geertr˙yd Vander Velde, dewelke voor het overlijden van haeren oom den geme Jacobus caspersse lokemijdr deser werelt overleeden en nalatende drie kinderen waer van nog twee met naemen Jan en Jacoba vandr hoeven uit leeven sijn, dat vermits het voorverlijde van des suppte voornoemde huysvrouw de geme twee kinderen alsmeden geinstit˙eerden en gesubstitueerede Erffgen. by representatie koomen in plaetse van Haere moeder in soodanigen portie als by hare voorn: moeder soude sijn genooten in geval sig op't affsterven van den testateur hadde geleeft. En alsoo by het geme testament geen voogden over de minderjarige Erffgenamen sijn gestelt, dog de weeskamr deser Stad wel is gesecludeert, soo is den supplt als vadr over sijne voorn: kinderen sig addresseerende aen uEde groot agtb. ootmoedelijk versoekende dat door wel geme uEde groot agtb., den supplt neevens desselfs swager teunis vandr Velde die den oom is van s'moeders kant van geme kinderen, als voogden mogen werdn aengestelt overdeselve kinderen omme het regt voor haer omtrend de nalatenschap van voorn: Jacobus Casperse Lokemijdr waerte neemen dit doende Ca
(onderstond) uyt den naeme vanden supplt (was get.) andries Cant procur
In margine stond voor appostil.
De camere alsvorens te disponeeren commitŰeert d'heeren de jong x onderwater omme de nevenstaende reqte ende annex e doc˙menten te examineeren en myn Ede heeren vanden geregten te dienen van haer & consideratien en advies, act˙m dordt den 20-03-1721 (was get.) P Everwijn.
Nog lager stond voor appostil
d Camere gehoort hebbende t rapport van heeren commissarissen en accordt den supplt sijn versoek Stelt mitsdien aen tot voogden den supplt nevens desselfs swager teunis vandr Velde over de kinderen hier nevens gemelt omme het regt voor haer ontrent de naerlaatenschap van Jacobus Casberse Lokemijdr waer te neemen, act˙m dordt den 27-03-1721 (was get:) P: Everwyn.
 
Op blz. 85:
II.1.4        [was 3] Jacoba van der HOEVE, Huishoudster, gedoopt ca. 1705 te Willemstad, overleden op 25 06 1792 te Dordrecht, begraven op 30 06 1792 te Dordrecht.
SAD: -ona 20.930 akte 147 fol. 601 [not. G. Verveer] vermeldt: Acte van overgifte van f 2000:0:
Op H˙ijden den 01-10-1749 Compareerde etc.: De Heeren Johan van de Wall, en Willem van Rije, Coopl˙ijden binnen dese Stad, als Exec˙te˙rs van de Testamenten van wijlen J˙ffr. Deliana van Dijck, in haar leven wed. van d'Heer Hendrik de R˙ijter, gewoont hebbende en overl. binnen dese Stad, etc., te Cederen en in vollen vrijen Eijgendom over te geven bij desen aan De Eerbare Jacoba van der Hoeven, als dienstmaagt gewoont hebbende bij de voorsz: J˙ffr. Deliana van Dijck tot op haar overl. toe, de volgende 5 obligatien gecomen ˙ijt den Boedel etc., te samen         f 2000:0:0 etc. [Deliana en haar overl. broer geven aan Jacoba dit legaat als compensatie van] hare h˙˙rpenningen, kostgeld tot November aanstaande.
Compareerde etc., Jacoba van der Hoeve meerderj. en ongeh˙wt, tans nog won. binnen dese Stad, dewelke bekende en verclaarde ˙ijt handen van voorsz: Heeren Exec˙te˙rs ontfangen, overgenomen en onder haar geslagen te hebben op het tijkenen en passeren etc., [5 obligaties]; nog 1 ijke kast en Ledikant met desselfs behangsel, idem 1 Bedt met desselfs toebehooren, nog 2 paar Lakens, 2 paar sloopen, 1 Tafellaken, 12 servetten, 1 roode trekpot, 2 porcelijne Spoelkommen, 12 dito theekopjes, en
 
74
 
12 dito schoteltjes, nevens 1 d˙bbelden Ro˙w naar Fatsoen, idem nog 1 go˙de hoepring met 8 diamante tafelsteentjes inset, 1 silvere Lepel, gemerkt D. D., 6 nie˙we hembden, en 1 rond spiegeltje met een verg˙lde lijst daarom, zijnde dit alles tot voldoeninge van t'gene aan haar bij de voorsz: 2 Testamenten was gelegateert, etc.
w.g. Johan van de Wall, Willem van Rije, Jacoba Vander hoeven.
 
- ona 20.938 akte 18 fol. 51 [not. G. Verveer] vermeldt: Proc˙ratie ad Negotia
Op H˙ijden den 01-03-1757 Compareerde etc.: Jacoba van der Hoeven, bejaart, en ongeh˙wt, Te˙nis Troeve, in h˙welijk hebbende Johanna van der Hoeven, Matthijs Pottaar, in h˙welijk hebbende Adriana van der Hoeven, en Lijntje Lafort meerderj., en ongh˙wt, sijnde met Maaijke en Jan Lafort, die beijde nog minderj. zijn, alle drie naargelaten kinderen van wijlen Grietje van der Hoeven, in H˙welijk verwekt bij Aalbert Lafort, de Comparanten won. binnen dese Stadt, etc., met en beneffens Jenetta vander Hoeven, getro˙wt met Cornelis Meerho˙t, won. in de Kl˙ndert, zijn naargelaten Z˙sters, en Z˙sterskinderen respc., van Wijlen Jacob˙s van der Hoeven, in sijn Leven H˙ijstimmerman te Bro˙wershaven, die aldaar in de maant April des Jaars 1755 is overl., naargelaten hebbende sijne H˙ijsvro˙w Johanna Boenders, waarmede hij in gemeenschap van Goederen is getro˙wt geweest, welke toen ter tijde Swanger was, en na zijn dood verlost van een dogter die genaampt is geworden Jacoba van der Hoeven, welke Jacoba van der Hoeven, in den O˙derdom van 16 mnd. op den 16-12-1756 mede te Bro˙wershaven deser Werelt is overl. etc., [Jacoba laat de diverse families uitvoerig beschrijven (wat voor aanvullingen zorgt), o.a. wordt vermeld dat Jenetta's man] Cornelis Meerho˙t Oordinaris Be˙rtschipper van de Kl˙ndert op dese Stadt Dordrecht [is] etc. w.g. ijacoba Vander hoeven, te˙nis troeffe, Dit merk + is gestelt bij Matthijs Pottaar, Dit merk + is gestelt bij Lijntje Lafort.
 
- ona 20.947 akte 50 fol. 143 [not. G. Verveer] vermeldt: Testament van Een persoon, hebbende verklaart niet boven de f 2000:0:0 gegoet te sijn, dog met verband.
Heden den 12-06-1766 Compareerde etc.: Jacoba van der Hoeven, bejaart, en ongeh˙wt, won. binnen dese Stad etc., [Jacoba laat haar testament opmaken en stelt tot erfgenamen] hare s˙ster Johanna van der Hoeven, getro˙wt met Te˙nis Tro˙ve, [of haar kinderen].
Nog hare s˙ster Janetta van der Hoeven getro˙wt met Cornelis Meerho˙t, etc.
Nog hare s˙ster Adriana van der Hoeven, getro˙wt Matthijs Pottaar, etc.
Het laatste of vierde part sal getrokken en genoten moeten werden bij de 2 kinderen van wijlen haar Testatrices overl. s˙ster Margarita van der Hoeven, in h˙welijk verweckt bij Aalbert Lafort, etc.[zie ona 20.1141 akte 232].
Begeerde ook Testatrice dat haren h˙ijsraet en me˙bilaire goederen, alsmede hare Clederen, go˙t en zilverwerk, niet s˙llen mogen werden verkogt, maar s˙llen in alle min en vriendschap onder hare voorsz: Erfgenamen moeten werden gepartageert en verdeelt, na behoren, staaksgewijse.
[Jacoba stelt dat schulden bij de erfgenamen niet ten hare lasten mogen komen. Hoe de begrafenis geregeld moeten worden uitgebreid in de akten hierna volgend beschreven]. etc. w.g. Jacoba van der hoeven.
 
- ona 20.1141 akte 232 [not. L. van der Horst] vermeldt: Testament van Een Persoon met verband, niet vooren de f 4000 Gegoed.
Op Heeden den 14-09-1775. Compareerde etc.;
Jacoba van der Hoeven bejaard en ongeh˙wd won. binnen deese Stad!
Dewelke beq˙aam ende geneegen zijnde etc., na ta laaten ter haare eenige en algeheele Erfgenaamen te Instit˙eeren.
Haare Z˙ster Johanna van der Hoeven getro˙wt met Te˙nis Tro˙ve, etc., voor het 1e ╝ part.
Haare Z˙ster Janetta van der Hoeven getro˙wt met Cornelis Meerho˙t, etc., voor het 2e ╝ part.
Haare Z˙ster Adriana van der Hoeven getro˙wt met Matthijs Pottaar, voor het 3e ╝ part.
Ende laastelijk haare Nigte Lijntje La fort dogter van haare Overleedene S˙ster Margaretha van der Hoeven, en h˙ijvro˙w van Rijk van der Meer, etc., voor 't laatste ╝ part. Soo nogthans dat zij testatrice ┌ijt t'zelve ╝ part verclaard te Legateeren, aan haare gem: S˙sters Zoon genaamd Jan La fort, etc., eene in Contamt Geld, f 100,00.
Begeerende de testatrice dat geene haaren Inboedel, H˙ijsraad en Me˙belen, als meede geene van haare Kleederen, Go˙d en Zilverwerk. Z˙llen mogen werden verkogt etc., [zie akte 256].
Voorts wil en begeerd de Testatrice dat op haar afsterven des zelfs lijk zal moeten werden gelegd, in een d˙bbelde Eijke Kist, met ringen en begraaven werden in haar eijgen graft, leggende in de groote Kerk deses Stad door haar gekogt, van wijlen Willem de Bondt den Lijkstatie in te rigten met twee koetsen
 
75
 
agter den Lijkkoets, drie q˙arties ˙˙rs op den dag van haar begraaven te laaten l˙ijden. Voorts twaalf dragers te gebr˙iken, en aan ieder van dezelve te geeven ÚÚn rijksdaalder en een la˙wriertak met linten, etc., dat haare voorsz: graft nooijt zal mogen werden verkogt, [haar erven zullen het graf moeten onderhouden; er wordt geld f 50,00 voor uitgetrokken zie volgende testamenten].
Ald˙s Gepasseerd etc. w.g. Jacoba Van der Hoeven.
 
- ona 20.1150 akte 100 [not. L. van der Horst] vermeldt: Testament van Een Persoon met verband niet boven de f 4000 Gegoed.
Op Heeden den 08-05-1780 Compareerde, etc., Jacoba van der Hoeven, bejaard en ongeh˙wd won. binnen deeze Stad.
Dewelke beq˙aam ende geneegen zijnde omme haare goederen te beveelen, etc., [Jacoba vernietigt voorgaand test. en zij maakt tot haar erfgenaam,] haare Z˙ster Johanna van der Hoeven, getro˙wd met Te˙nis Tro˙ve, etc., voor ╝ part.
Haare Z˙ster Jannetta van der Hoeven, wed. van Cornelis Meerho˙t, etc., voor ╝ part, (Edog ten aanzien van de zelve haare Z˙ster Jannetta van der Hoeven, dat dezelve daar over niet sal mogen disponeeren, etc., [Jannetta moet de 100e en 200e penningen betalen als zij erft].
Op en aan haare Nigte fijtje Potaart [Sophia Pottaer, zie IV.3.1.], huisvrouw van Dirk Vink, Mr. Knoopmaker alhier, etc., 1/3 part.
Aan haar Nigte Adriana Potaart eens f 500,00, vrij van collateraal te voldoen, etc.
[Jacoba laat beschrijven wat haar zutsers en nichten mogen doen met de erfenis].
Ende laatstelijk haare voorn: Nigte Lijntje la Fort, h˙ijsvro˙w van Rijk van der Meer, etc., ╝ part, verclaard te legateeren, aan de nagelaten Zoon van wijlen haare Z˙ster Margaretha van der Hoeven, genaamd Jan Lafort, [of] aan zijn Zoontje Aalbert Lafort, eens in Contant Geld, f 100,00.
Begeerende de testatrice dat geene haaren Inboedel, H˙ijsraad en Me˙belen, als meede geene van haare Kleederen, Go˙d en Zilverwerk. Z˙llen mogen werden verkogt etc., [zie akte 256].
Voorts wil en begeerd de Testatrice dat op haar afsterven des zelfs lijk zal moeten werden gelegd, in een d˙bbelde Eijke Kist, met ringen en begraaven werden in haar eijgen graft, leggende in de groote Kerk deses Stad door haar gekogt, van wijlen Willem de Bondt den Lijkstatie in te rigten met twee koetsen agter den Lijkkoets, drie q˙arties ˙˙rs op den dag van haar begraaven te laaten l˙ijden. Voorts twaalf dragers te gebr˙iken, en aan ieder van dezelve te geeven ÚÚn rijksdaalder en een la˙wriertak met linten, etc., dat haare voorsz: graft nooijt zal mogen werden verkogt, [haar erven zullen het graf moeten onderhouden; er wordt geld f 50,00 voor uitgetrokken zie volgende testamenten].
Ald˙s Gepasseerd etc. w.g. Jacoba Van der hoeven.
 
- ona 20.1196 akte 153 [J. H. Schlutz van Haegen] vermeldt: Testament van Een Persoon met verband heeft verklaart geen f 4000.- te zijn gegoed.
Heden den 15-08-1789 Compareerde, etc.
Jacoba van der Hoeven bejaard en ongeh˙wt won. binnen dese Stad.
Dewelke bekwaam ende genegen zijnde om te beveelen over haare na te latene goederen etc., [Jacoba vernietigt haar voorgaande testamenten en zij schenkt] aan haare Nigt Johanna Stro˙ve [zie arch.20.1197 akte 256. Haar nicht Maaijke krijgt in akte 153 een bedrag van f 100,00 en als enige erfgenamen zijn de kinderen van haar zuster Grietje van der Hoeven (Margrieta zie II.1.2) in leven h˙isvro˙w van Aalbert Lafort zie ook akte 256.]
Voorts de twee nagelaten kinderen van wijlen haare Z˙ster Johanna Van der Hoeven in leven H˙isvro˙w van Te˙nis Stroeve, met name Maaijke Stroeve getrouwt met Jan Barto˙w, en Johanna Stroeve, etc., voor het twede een derde part. Etc. w.g. jaoba van dr hoeven.
       
- ona 20.1197 akte 256 [not. J. H. Sch˙ltz van Haegen] vermeldt: Testament van een persoon des verband heeft verklaart geen f 2000,00 te zijn gegoed.
Heden den 20-11-1790. Compareerde, etc.
Jacoba van der Hoeven, bejaard en ongeh˙wt, won. binnen dese Stad.
Dewelke bekwaam, etc.
Ende nu van Nie˙ws beveelende verklaart zij Testatrice te maken of voor uit te maken, aan haar Nigt, Johanna Stro˙ve Een Bed, hooft pe˙l˙w, twee kussens, twee wolle en een katoene deken, twee slaaplakens en twee k˙sse slopen, de Gordijne en rabat voor de Bedstede, alles ter keuse en goedvinden van na te melde Exec˙teurs.
Voorts als nog te maken, aan haar Nigt, Maaijke Strouve huisvrouw van Jan Barto˙w in Contanten gelden Eene Somma van f 150:-, en welke beide voor ˙itmakingen geschieden ˙it aanmerkinge van de trouwe dienste en oppassens, door haar zoo aan haar Testatrice als wijlen hare Zuster bewesen.
 
76
 
En tot haar eenige Wettige en algeheele Erfgenaamen, verklaart zij Testatrice te maken noemen en stellen haare Nigt Lijntje Lafort huisvro˙w van Rijk van Scheerse, etc.
Dan van welk Een derde part zal moeten werden afgetrokken een Somma van f 400:- te voldoen en uitte keeren aan haar Testatrices neev Gerrit Lafort en welke Somma van f 400:- zij Testatrice aan denzelven Gerrit Lafort voor zoo veel des noots is legateerende bij desen.
Voorts de twee nagelatene kinderen van wijlen haare Zuster Johanna van der Hoeven in leven huisvrouw van Teunis Stroeve met name Maayke Stroeve getrouwt met Jan Bartouw en Johanna Stroeve etc.
Dog ten aansien van deselve haare Nigt, Johanna Stroeve, niet anders als onder dese Conditie en Voorwaarden, dat alle het gene dezelve van haar Testatrice het zij ˙it of over de hand zal komen te erven, etc. [de executeurs mogen bepalen hoe het erfdeel aan Johanna wordt betaald zonder verantwoording af te leggen.]
En Eindelijk het nagelaten kind en kinds kind van wijlen haare Zuster Adriana van der Hoeven, met mane Fija Pottaart [Sophia Pottaer, zie IV.3.1.] h˙isvro˙w van Dirk de Vink [zie VI.4] en Adriana Pottaart, dogter van Pieter Pottaart etc., [voor 1/3 deel].
Dan is haar Testatrice begeerte dat op de Erfportie van Haar Nigt Fija Pottaart, zal moeten werden toe en aangerekent zodanige Vijftig G˙ldens als zij Testatrice aan haaren Man op den 10-01-1780, heeft geleend gehad.
Voorst is haar Testatrices begeerte verder dat haare Me˙belaire goederen klederen Go˙d en Zilver niet zullen mogen werden verkogt maar onder haare Erfgenaamen moeten werden verdeelt.
Willende zij Testatrice wijders nog dat haar Graft geleegen in de Groote kerk binnen den tijd van twaalf Jaaren na dat zij Testatrice daar in zal zijn gelegt niet zal mogen werden geopent, en z˙llende mitsdien van haaren boedel moeten werden afgesondert en b˙iten alle verdeling werden geho˙den en onder de Executeurs etc., moeten blijven ber˙sten. Een kapitaal van Een Hondert Guldens, om daar uit de onkosten die van tijd tot tijd daarop mogte vallen uit te betalen, etc., [zo lang het geld toereikend is mag het graf] niet werden verkogt. Etc., [haar begrafenis zal worden verzorgd door haar neven,]
De Heeren Johannes van der Hoeven en Jan Vermande, etc. w.g. Jaoba Van dr hoevhoevn.
 
- B.boek Grote Kerk arch.11.54 mf202 vermeldt: Jacoba Van der hoeve op t' Vrouwenhuijs Ongeh¨¨wt Met Een Koets Extraa.
-  Origineel Reg. van de Naamen der Dooden, zoo als die in de Graven van de Grootte Kerk begraven z˙llen worden. arch.27.1577 afd. K.Voogdy 539 vermeldt: blz.218 Vo Graft E 20, Jacoba van der Hoeven.
 
- ona 20.1199 akte 150 [J. H. Schlutz van Haegen] vermeldt: Rekening beneden de f 6000:-
Zegel f 3:- Scheiding beneden de f 500:- f 2:- Zegel.
Rekening Bewijs en Reliqua dewelke bij desen doende zijn De Heeren Johannes van der Hoeven en Jan Vermande etc., [als executeurs van Jacoba's boedel].
De Rendanten hebben ingevolge Publicque verkoop ten overstaan van den Notaris etc.,
in dato den 25-07-1792, gedaan verkogt de navolgende obligatien etc.,
[totaal 10 stuks samen met een waarde van]                                                f 3704:02:10
Voorts hebben de Rendanten ontfangen van Dirk Vink etc., door de overledene
op den 10-01-1780 aan hem verschooten                                                     f    50:00:0
Eendelijk werden alhier verantwoord de Contanten penningen ten Sterfhuisen
bevonden bedragende                                                                               f  231:14:0
De Meubilaire Goederen, klederen, Goud en Zilver onder de gesamenlijke Erfgenaamen
bij weizen van verkooping verdeeld zijnde                                                      f  225:08:0
den ontvang bedraagt                                                                                f4211:01:10
Het graft tot desen boedel behoorende geleegen in de Groote Kerk deser Stad
Lett: E: N: 20 moet ingevolge de begeerte van den overledene niet verkogt
worden zoo lange EÚn Somma van f 100:- door de overledene daar toe gemaakt toereikende zal wesen om de onkosten daar op vallende uit te vinden t'welk alhier diend voor                Memorie
 
                        Uitgaaf jegens den vorenstaande ontvang
De Rendanten brengen alhier Eerstelijk in Uitgaaf het gene dezelve betaald
hebben aan Johannes van den Kieboom wegens onkosten
door hem verschooten als volgd
voor de twee Eerste Bidders haar salaris                                                      12:00:0
 
77
 
voor Extra of buijtenwerk                                                                            4:00:0
voor een bidden van de Rol                                                                          3:00:0
voor drie bidders haar Rouwbande en handschoenen                                         5:00:0
voor t'gebruik van twee dootkleede                                                               4:00:0
voor Zeventien Laurier takke met linte a 16 stv:                                             13:12:0
voor t'gebruik van 5 Rouwbande                                                                  00:10:0
Aan de Leijkoets                                                                                       06:10:0
Aan de twee Rouwkoets                                                                             08:00:0
Aan de geco˙le˙rde koets                                                                           05:05:0
Een fooij aan de graftmaker                                                                         00:11:0
idem aan s'Heeren dienaars                                                                          00:16:08
item voor t brenge van den twee doodkleede                                                   00:11:0
voor t zegel van aangeving                                                                           12:10:0
voor t zegel van Roepcedul                                                                           00:15:0
Aan Hoijmans                                                                                             37:15:0
Aan de koster                                                                                             12:05:08
Aan de Thesaurier                                                                                       05:00:0
Aan Veertien dragers ieder a f 2:12:0                                                             36:08:0
Aan de Vader van t vro˙weh˙is John. Lippis voor verschot op zeelmaken en begraaven
mitsgaders voor Salaris van de Moeder van t zelvede:                                        35:04:0
nog aan kleine verschotten                                                                           00:16:0
Door de overledene gelegateerd zijnde aan haare Nigt Maaijke Strouve
Huisvrouw van Jan Barto˙w in contanten gelden                                              150:00:0
Aan Notaris en Proc˙re˙r Jan Hendrik Schultz van Haegen voor het maken van
een Acte uit kragte van de Clausule reservatoir                                                 07:08:0
Wijders hebben de Rendanten aan h˙n zelven in hunne gem: qualiteid betaald
Een Somma van f 100:- om ingevolge de begeerte van de overledene daar ˙it zoo lange
dezelve Somma toereikende zal zijn het graft tot desen boedel behoorende te onderho˙den
brengen d˙s alhier in uitgaaf                                                                         100:00:0
De Notaris en Proc˙re˙r Sch˙ltz van Haegen koomt voor het formeeren in ordre
en op zegel brengen van den Invantaris als anderen vacatien en het p˙blieq verkoopen
der Effecten etc: met de daar bij gedane verschotte                                         170:07:0
De Rendanten komen den 40e Penning van den ontvang bedragende                      99:12:0
En nog den 80e penning van de uitgaaf bedragende                                              7:18:0
Den Notaris en etc., koomt wegens bes: met de Rendanten op het formeeren
deser Rekening en agter staande verdeling                                                          1:04:0
Examinere papieren                                                                                         1:16:0
Stelle Rekening en agter staande scheiding                                                         7:04:0
Resumptie [beknopte samenvatting]                                                                  2:08:0
op zegel brengen                                                                                           5:08:0
voor twee grosse a f 5:8:0                                                                            10:16:0
voor de Zegel Proto Notaris en getuigen                                                           11:13:0
den uitgaaf bedraagt                                                                                 f 780:03:0
Den Ontvang bedraagt als hier voor een Somma van                                       f4211:01:10
Den uitgaaf als hier boven                                                                          f  780:03:0
Bedragende dus het z˙iver Contant van der Rendanten hier vooren gedane
verantwoording een Somma van                                                                  f 3430:18:10
En welke Somma van f 3430:18:10 ingevolge de testamentaire Dispositie
van wijlen voorn: Jacoba van der Hoeven moet werden geportageert en verdeelt
in drie Staken als bij haare Nigte Lijntje Lafort h˙isvro˙w van Rijk van Scheerse
voor een derden part.
Bij haare Nigt Maaijke Stroeve h˙isvro˙w van Jan Bartouw en Johanna Stroeve
beide voor het tweede en derde part.
En bij Fija Pottaart huisvrouw van Dirk Vink en Adriana Pottaart huisvrouw
van Willem de Meijer beide voor het laatste Een derde part.
Bedragende ieders Staak zijn portie een Somma van                                         f  1143:12:14
 
Lijntje Lafort h˙isvrouw van Rijk van Scheerse bedraagt haar Een derde portie
Een Somma van                                                                   f 1143:12:14
Dan waar van moet werden afgetogen etc., [f 400] welke door
 
78
 
de overledene uit haar Erfportie is gelegateert gewerden aan
Gerrit Lafort d˙s deselve                                                          400:00:0
En nog uit haar Erfportie is gelegateert gewerden aan
Jan Montfoort                                                                        250:00:0
                                                                                       f  493:12:14
dan waar van nog moet werden afgetrokken de voor haar
betaalden Impost op de Collaterale S˙ccessie een somma van         136:10:6
                                                                                           357:02:8
En wegens door haar over genomene goederen                               34:04:0
                                Rest Z˙iver                                           f 322:18:8
Werdende het zelve mitsdien aan de voorn: Lijntje Lafort
in Contanten Gelden werd toe en aanbedeeld d˙s                                           f  322:18:8
 
Maaijke Stroeve en Johanna Stroeve komen voor beide twee een derdens
een somme van                                                         f1143:12:14
dan waaraf gaat den ˙itschot van het Collateraal                 81:14:04
                                                blijft z˙iver                 1061:18:10
                                                is de helft                    530:19:5
 
Maaijke Stroeve koomt over zulks voor de helft in het een derde
Een somma van                                                           530:19:5
dan waar af gaat wegens haar overgenomen Goederen         33:02:0      f 497:17:5
 
En Johanna Sroeve insgelijks een somma van                  f  530:19:5
Dan waar af gaat wegens door haar overgenomen goederen   81:18:0      f 449:01:5
 
Werdende het zelve mitsdien aan de voorn: Maaijke Stroeve in Contante
toe en aan bedeeld ter gelijke somma van                                             497:17:5
 
En Johanna Stroeve insgelijks dan z˙llende blijven onder de Administratie
van de hier voren gem: Executeurs ingevolge de Testamentaire dispositie
van de overledene dus                                                                    f  449:01:5
 
Fija Pottaart en Adriana Pottaart komen insgelijks beide voor haar derde
Portie Een somma van                                                 f1143:12:14
Waar af gaat den uitschot op het Collateral                         81:14:4
                                                Blijft z˙iver                 1061:18:4
                                                Is de helft                    530:19:5
 
Fija Pottaart koomt over sulks voor de helft in het een derde
Een Somma van                                                                          f  530:19:5
Waar af gaat het gene aan den boedel Schuldig is ter somma van             50:00:0
                                                                                               f  480:19:5
Als ook de door haar overgenomen goederen                                         42:00:0
                                                           blijft mitsdien                                        f   438:19:5
Werdende het zelve aan haar in Contante penningen voldaan ter Somma van               f   438:19:5
 
Adriana Pottaart koomt voor de helft in het een derde                f 530:19:5
dan waar af gaat door haar overgenomen goederen                       34:04:0             f     496:15:5
t'welk in Contanten aan haar voldaan werd ter gelijke Somma van                            f     496:15:5
 
Heden den 22-09-1792 Compareerde, etc.,
Rijk van Scheerse als in huwelijk hebbende Lijntje Lafort als mede dezelve Lijntje Lafort.
Jan Bartouw als in huwelijk hebbende Johanna Stroeve als mede dezelve Johanna Stroeve.
De Heeren Johannes van der Hoeven en Jan Vermande in qualiteid als gestelden Administrateurs over de Erfporite van Johanna Stroeve.
Dirk Vink als in huwelijk hebbende Fija Pottaart als mede dezelve Fija Pottaart.
Willem de Meijer als in h˙welijk hebbende Adriana Pottaart, als mede dezelve Adriana Pottaart.
 
79
 
Werdende zij vrouwen Comparanten ieder door haar gemelde Man tot het tekenen en passeeren dezer Speciaal gea˙thoriseerd ende geadsisteert, won. derde en vierde Comparanten even b˙iten ende verdere Comparanten alle binnen dese Stad.
En verklaarden de vorenstaanden Rekening en agter volgende Scheiding te hebben nagezien en in allen deelen volkoomen te Landeeren en approbeeren, derhalven de Heeren Execute˙rs dien aangaande geheel en al te kwijten, vervolgens met elkanderen te hebben geschift, gescheiden en verdeelt, al het gene maar eenigsints tot den voorz: Boedel is behoorende. Uitgenoomen het Graft en de daar voor tot onderhoud gemaakte Een Hondert Guldens t welk hier vooren voor Memorie is uitgetrokken, en een ieder zijn toe en aanbedeelde ontfangen overgenome en onder zig geslaagen te hebben als ook Maaijke Stroeve het aan haar vooruit gemaakte [ontvangen] zoo als de Heeren Executeuren mede al het gene Johannes Stroeve uit die beide hoofde als prelegataris en Erfgenaam was komende insgelijks bekennen onder h˙n geslaagen te hebben. Afstand doende dierhalve van het vragen van nadere Rekening of verdeling van den voorz: Boedel van wijlen Jacoba van der Hoeven, etc.
w.g. dit merk is gesteld X bij Rijk van Scheerse, dit merk is gesteld + bij Johanna Stroeve, dit merk is gesteld + bij Fija Pottaard, dit merk is gesteld + bij Lijntje Laford, Janbarnet [Jan Bartouw], Johaan vanderhoeven, Dirk Vink, Jan vermande, Willem meijer, Adrieana Potar.
 
- ona 20.1199 akte 149 [J. H. Schlutz van Haegen] vermeldt: 11 Sept. 1792 Inventaris beneden de
f 5000:-
Inventaris van zodaniege Goederen Gelden en Effecten als Jacoba van der Hoeven bejaart en ongeh˙wt gewoont hebbende en op den 25 J˙nij 1792 overl. binnen dese Stad nagelaten heeft geformeert door de Heeren Johannes van der Hoeven en Jan Vermande, beide won. binnen voorsz: Stad in q˙aliteid als door wijlen gem. Jacoba van der Hoeven aangestelde Exec˙teuren in haaren boedel ingevolge haare Testamentaire dispositie 20-11-1790, etc., [Jacoba had obligaties voor een totaal bedrag van f 4400,00].
 
Een graft leggende in de Groote kerk dezer Stad Letter E No: 20.
       
Linnen, Bedde goet klederen en verdere goederen
4 Lakens, 2 dubbelde Lakens, 2 dito, 2 K˙sseslope, 2 dito, 12 handdoeken, Tafellakens, 20 Servetten, 6 witte Sloven, 1 witte gordijn, 1 bed, 1 Hooftpe˙l˙w, 2 Kussens, 1 Spreij, 3 Dekens, 8 fijtels, 6 halsdoeken, 12 neteldoeke halsdoeken, 8 Sakdoeke, 3 fijtels, 9 Nagt kapjes, 5 paar boortmouwen, 7 doeken, 1 Kastdoek, 2 Sakke, 4 paar Mofjes, Mantels, 2 Schoermantels [schoudermantels], 2 baaye rokken, 11 Rokken, 3 Japonnen, 3 borstrokken, 3 broeke, 3 blaauwe Schortekleeden, 9 Mutse.
 
Verdere H˙israad Meubilen en Inboedel
4 Groene Gordijnen, 1 Tafelkleetje, 1 Koper Strijk eijser, 2 Kopere ketelties en dito tang, 2 kopere Smoorpotte, 1 kopere Theebus, dito Schaaltjes, 5 Stoelen, 2 bruine Stoel kussens, 2 Spiegels, 1 Tafel, 1 La tafel, 1 Kisje, 1 Stilletje, 2 Sittineijs kussens, 1 Eike kast, 1 Noteboome Rustbank, 1 Tinne waterpot, 1 dito waterfles, 1 Eiser Asch keteltje, 1 water blik, 1 Koffij molen, 2 Stoove, 1 naaij doos, 2 blikke doosen, Snuiter domper doos, 4 bennetjes, 1 Sluitmande, 3 Spane doose, Porcelijne Spoelkomme, 12 porcelijnen Schoteltjes, dito porcelijnen Kopjes, 12 Kopjes,12 Schoteltjes, Nog eenig Aarde werk en pr˙lle.
 
                Doodsch˙lden en ander Lasten deses Boedel
 
De doodschulden en andere Lasten deses boedel zullen in de te doene Rekening verandwoord werden.
 
Heden den 22-09-1792. Compareerde etc.
De Heeren Johannes van der Hoeven en Jan Vermande etc.
[Zij verklaren de inboedel eerlijk te hebben ge´nventariseerd.] w.g. Johans. van der hoeven, Jan vermande.
 
[Uit arch.20.1150 akte 100 en 20.1199 akte 149 blijkt dat Jacoba nog 2 zusters heeft t.w. Jannette en Johanna, die wij niet hebben kunnen vinden bij het CBG. In Dordrecht is er een trouwakte in het archief
 
80
 
waar Johanna met Teunis trouwt zij krijgen hun laatste kind in 1748, Johanna wordt dan: in de rij van kinderen].
 
II.1.1        Johanna van der HOEVE, gedoopt ca. 1699 te Willemstad, overleden voor 15 8 1789.
SAD: T.boek Gerecht arch.11.90 mf44 vermeldt: Te˙nis Stro˙ven J.M. van dordregt woont in den heermanss˙ijsstraet, geass. met Hans J˙riens Stro˙ven zijn vader, met Johanna vander Hoeven J.D. van Willemstadt woont in het Steegoversloot, bij mondeling consent van Jacob˙s vander Hoeven en zijne h˙ijsvro˙w haer grootvader en grootmoeder, alhier getro˙wt door ds: Snethage.
Ondertrouwd op 15 04 1735 te Dordrecht, gehuwd op 01 05 1735 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 01 05 1735 te Dordrecht met Teunis STROUVEN, overleden voor 15 8 1789.
 
Op blz. 86:
II.1.6        [was 5] Jacobus van der HOEVE, Huistimmerman, gedoopt op 11 08 1709 te Willemstad, overleden .. 04 1755 te Brouwershaven.
SAD ona 20.938 akte 18 fol. 51 [not. G. Verveer] vermeldt: dat hij getrouwd is en zijn O.datum [zie bij Jacoba hier voor].
Gehuwd met Johanna BOENDERS, gedoopt op 06 12 1709 te Dordrecht.
SAD: D.boek Ned.Herv.gem. arch.11.8 mf134 vermeldt: ouders Jan boenders, eva van galen, kind Johanna.
 
Op blz. 87:
I.1.7        Grietje Dirksdr. van WALSEM, gedoopt op 04 05 1650 te Dordrecht, begraven op 13 06 1737 te Dordrecht.
SAD: B.boek Grote Kerk arch.11.51 mf147 vermeldt: Grietje van Walsem wed. Jacob˙s van der Hoeve op de timmerHellinge b˙ijten de Sp˙ijpoort, laat kinderen naa.
Origineel Reg. van de Naamen der Dooden, zoo als die in de Graven van de Grootte Kerk begraven z˙llen werden. arch.27.1575 afd. K.Voogdy 537 vermeldt: blz.282 Vo Graft E 80, gritie Van Walsem wed:.
 
Op blz. 89:
I.1.3        Anna Catrina JUNGST, gedoopt op 01 10 1775 te 's Gravenhage, overleden op 16 05 1850 om 14:00 uur te Dordrecht op 74 jarige leeftijd, begraven op 21 05 1850 te Dordrecht.
SAD Klepboek arch.3.27 vermeldt: [huwelijksaankondiging], Act˙m den 04-05-1799, 2 gebod 11d., 3 gebod 18d., Wo˙ter Vink J.M. gebore te Dordrecht met Anna Catharina Jungst J.D. gebore in Den Haag beide won. te Dordrecht.
 
Op blz. 90:
I.1.4        Pieternella Anthonia JUNGST, gedoopt op 01 10 1777 te 's Gravenhage.
Ondertrouwd op 28 09 1799 te Dordrecht, gehuwd op 22 jarige leeftijd op 12 10 1799 te Dordrecht met Jońnnis (Johannes) ROEST, 28 jaar oud, Grutter, gedoopt op 21 10 1770 te Dordrecht, overleden op 19 01 1821 te Dordrecht op 50 jarige leeftijd, begraven op 24 01 1821 te Dordrecht.
SAD: Klepboek arch.3.27 vermeldt: [huwelijksaankondiging], 28 09 1799, Men laat een iegelik W[eten]., Johannes Roest J.M. geb. te Dordrecht met Petronella Antonia J˙ngst J.D. geb. in den Hage beiden won. in de grote Kerkb˙˙rt.
- ona 20.1125 akte 20 [not. J. van der Star] vermeldt: Testament Van man en vro˙w, zonder verbandt op goederen de Testatte˙ren hebben verklaardt, beneden den f1000:- gegoedt te zijn.
Den 07-06-1803 Compareerde etc.,
Dheer Joannes Roest, ende J˙ffro˙ Petronella Anthonia J˙ngst, Egtelieden, won. binnen deze Stadt, bekwaam, en geneegen, etc., [voorgaande testamenten worden nietig verklaard, zij maken de langstlevende tot enige en gehele erfgenaam en voogd die het kind of kinderen behoorlijk zal opvoeden etc.].
Secl˙deerende de beijde Testate˙ren, zoo wel de Eerststervende, als de Langstlevende in allen gevallen, ˙ijt derselve Boedel en Nalatenschap, de Weesmeesteren, Weeskamers en geregten, soo van deese Stad, als van allen anderen Steeden en Plaetzen. Etc.
w.g. Joannes Roest, P A Jungst.
 
81
 
Op blz. 95:
II.1.10        Roelandt Roelandszn. TEERLING, Loodgieter, gedoopt op 01 02 1637 te Dordrecht, begra-ven 21-02-1707 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 17 08 1659 te Dordrecht, gehuwd op 22 jarige leeftijd op 02 09 1659 te Dordrecht met Ariaentje (Adriana) Jansdr. TACK, gedoopt ca. 1635 te Middelburg.
SAD: ona 20.225 fol. 306 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 02-11-1670 [in het testament van Maeijcken Pieters wordt o.a. vermaakt] noch aen Arijentgen --- H˙ijsvro˙ van Sr. Roelandt Teerlinck de Jonge, haer Testatrices st˙cken fijn Linde laecken lanck 29 ellen.
 
- ona 20.190 fol. 389 [not. J. van Melanen] vermeldt: Testament.
Op H˙ijden den 01-03-1686 Compareerde, etc.
D' eersaeme Sr. Roelandt Taerlinck roelandtsz. Ende d'eerbaere Adriana Tack Echtel˙ijden borger en borgersse deser Stede, beijde gesont van lichaeme etc., [Roelandt en Ariaentje stellen Godvruchtig dat er een einde komt aan dit aardse leven en maken] haerl˙ijden Testament hier naer volgende. Etc., sij doen mits desen, aenden H˙ijsarmen staende onder de bedieninge vande Diaconije der Nederd˙ijtsche kercken binnen deser Stede, de Somme van f 100:0:- ˙ijtreijcken ter stont off binnen 6 weecken naert overl. etc. [Zij verklaarden de langstlevende tot algehele erfgenaam; die de kinderen moet opvoeden en begeleiden]. Indien de langstlevende van h˙n Testate˙ren niet wederom ende Compt te herh˙welijcken de Somme van f 8000:0:-; maer comende te hertro˙wen de Somme van f 16000:0:- [te betalen voor elk kind]. Etc. w.g. Roelandt Teerlinck, Adriejana Tack.
 
- ona 20.288 akte 22 fol 77 [not. H. van Dijck] vermeldt: H˙ijrced˙lle boven de 1000 g˙l: Op h˙ijden den 15-05-1699, Compareerde, etc., Sr. roeland Teerlinck den o˙den won. binnen deser Stede en verclaerde verh˙ijrt te hebben aen Pieter Jan van Conijnendijck won. onder de J˙risdictie van Nie˙wbeijerland alhier oock precent, etc., van negen morgen 114 roeden Zaijland gelegen in den polder van R˙ijtwijerland. Etc. [Het land wordt gehuurd voor 10 jaren.] voor de Somma van f14;-, beloopende over de geheele parthije den Somma van f 128:-, te betalen alle jaer, etc. w.g. Roelandtteerlinck.
 
- ora 9.98 vermeldt: Aande Ede Groot Agtb.
Geeft reverentelijk te kennen Adriaena Tack wede Van Zalr Roelant Teerlingh hoe dat haer S˙ppte boven het Capitael het welke van den Insolventen Boedel Van Cornelis tack moet hebben ook drie en een halff Jaer h˙ijsh˙er jaerlijx tot hondt en twaelff g˙lden, Volgens de ander huerceeld˙elen in competerende dat de S˙ppt de geringe me˙belen door den nots, Sam˙el de Moraaz als c˙rate˙r in den Voorsz. boedel geinventariseert op haer gront wel hadde doen arresteren omme gemeste Verlopen h˙ijsjaere daer aen Voor soo Verre boven alle en een Iegelijk geprefereert is te komen Verhalen dog aengesien de penn[ingen]. Welke Van die Goederen bij Vercopinge So˙de mogen komen eerstelijk soo Veel als de Verschenen h˙eren niet en s˙llen bedraegen ten anderen de vrienden deselve Voor de h˙ijsvro˙w en Vier klijnen kinderen off selve Wederom S˙llen, moeten inkoope ofte andere Versorgen hetwelke de koste en moeijten vande O˙ders een Dogter met Vier kinderen te h˙ijs krijgende, maer So˙de komen te Vermeerderen, Sonder dat het selve tot ijmants n˙tte so˙de strecken Derhalve deselve Liver dat die Goederen konde getaxeert Worden Waerte ook de s˙ppte niet ongenegen is indien sulke met geregtelijke approbatie en a˙thorisatie sonder prej˙ditie Van haer gedane arrest q˙ame te geschieden Derhalve sij sig tot ˙E Gr Agtb: q˙am te geschi[e]den Derhalven Sij sig tot ˙Ede Groot agtb: Is keerende en reveren-telijk versoekende dat ˙Ede Groot agtb: de goetheijt believen te hebben Van den Erffh˙ijs-meester offte Imant die, Haer Ede Groot agtb: so˙de goet d˙nken te a˙thoriseren omme de gemelte goederen b˙ijten prej˙ditie van het voorsz. arrest offte Imant ander te taxeren het welke doende etc. etc. (wast get.) adriana Tak wede van Teerlingh, P: Van Son
In margine Stond Voor appostil
Fiat ut pe˙ter op den 18 Septemb: 1710 was get P: Everwijn.
 
- ora 9.105 fol. 37 vermeldt: Aan de Ed: groot agtbaere Heeren de Heeren Presiderende Borgemr en Regeerders der Stad Dordregt.
Geven met sch˙ldige eerbiedigheid te kennen, Johan Kl˙yt den O˙den, ende Johan Ghyben, woonende binnen deese stad; dat wylen Roeland Teerlingh, en desselfs h˙isvro˙ Adriana Tak, bij haar testamentaire dispositie gepassert voor den Notaris Arnold˙s Myster˙s en get˙igen, tot Rotterdam residerende, in dato den derde April 1702 ( naar ˙itsl˙itinge van Heeren Weesmeesteren, Weeskamer etc) na overlijden van den langstlevende van hen beide, tot voogden over alle de minderjarige, in dien Testamente geconcerneert, hadden angestelt, namenlyk de Testate˙r van syner syde, desselfs neef
 
82
 
Roeland Teerlingh, ende sy testatrice, haren broeder Nicolaas Tak, met magt van ass˙mptie, en s˙rrogatie, dat het voors: Testament eerst by den testate˙r voor eenige jaren metter dood geconfirmeert zynde, de voorgem: voogden mede deser welerd waren komen te overlijden, sonder eenige andere voogden in haer plaatse te hebben aangestelt ofte ges˙rrogeert; dat de testatrice n˙ mede onlangs deser wereld overleden zynde, die Respe boedels moeten werden gebragt tot die liq˙iditeit en staat omme t˙sschen de erfgenamen te komen werden geschift, gescheiden, en gedeilt, dat den Testate˙r onder ander tot syne mede erfgenamen hadde nagelaten een minderjarig kind van wylen Abraham Teerlingh, mistgaders een minderjarige dogter van wylen Johannes Teerlingh ende alsoo mistdien niemant is, die t' interest van de voors: kinderen kan waarnemen nogte aan te bedele goederen administreren, soo keeren de s˙pplianten haar tot UEd. Groot agtb: met vorige eerbiedigheid versoekende appoinctement, waar by sy s˙pplten tot voogden over de voors: minderjarige werden aangestelt, om het interest van voors: minderjarige waar te nemen, ende vervolgens met de verdere geinteresseerdens te konnen procederen, tot schiftinge, scheidinge en deilinge vande voors: respe goederen boedels, mitsgaders derselver respe aan te bedelen goederen te administreren.
In margine stond voor appostil.
De Camere alvorens te disponeren committeert de Heeren De Jong en onderwater om de nevenstaande Reqte en extract Testament te examineren, en myn Ed. Heeren van den Geregte te dienen van haar Ed: consideratien en advis. Act˙m 2404-1720 was get: P. Eelboy
Lager stond
De Camere gehoord hebbende 't rapport van de Heeren commissarissen accordeert de s˙pplten haar versoek, stelt diensvolgens deselve aan tot voogden over de minderjarige ter Reqte gemelt, omme derselver interest waar te nemen, ende vervolgens, met de geinteresseerdens in den boedel, mede breder te Reqte geŰxpresseert te procederen tot schiftinge, scheidinge, en deilinge van de respe boedels mede ter reqte gemelt, mitsgaders derselver mede aan te bedeelen goederen te administreren. Act˙m Dord: den 30-04-1720. was getekent: P. Eelboy.
 
Op blz. 96:
II.18        Abraham TEERLINGH, Vleeshouwer, gedoopt op 01 05 1615 te Dordrecht, overleden voor 07 03 1670 te Dordrecht.
SAD: ora 9.63 fol. 57 Vo vermeldt: Aen mijne Ed: achtb: heeren Borgemr. ende regeerders der Stadt Dordrecht.
Geeft in aller ootmoet ende met behoorlijke reverentie te kennen abraham teerlinck hoe dat hij S˙pplt. voor dese Ed: Camere van Catarina de Haes c˙m suis [met de zijnen] in rechte betrocken sijnde ende oock gecondemneert [veroordeeld] is aende selve te betaelen een Somme van f 375:- over vijff Jaeren rente tot vijff en Seventich g˙l. siaers [per jaar] specialijck versekert ende gehipotheq˙eert op sijns S˙pplt. h˙ijs ende erve Staende ende gelegen ontrent de Lombaerde br˙gge genaempt de Samson t is n˙ s˙lcx dat den S˙pplt. om voldoeninge vande voorsz. somma wert geexec˙teert ende omme gedreijcht wert te vercopen t'welcke tot groote Schade ende costen van hem S˙pplt. so˙dt comen te lopen, ende waerdig den S˙ppl nogt onwillich is geweest om de voorsz. betalinge aende Selve Catarina de haes oft haere proc˙re˙r te doen, maer S˙lcx altijt bij hem S˙pplt. is belooft wanneer den voorsz. h˙ijse ende Erve so˙de sijn vercost, Soo keert den S˙pplt. hem met alle voorgaende reverentie ende eerbiedinge tot ˙wer Ed: ootmoedelijck versoeckende dat ˙wer Ed: de voorsz. Excec˙tie noch voorden tijt van een maent gelieven te s˙rcheren, op dat den S˙pplt. het voorsz. h˙ijs middelerwijle ten meesten prijse so˙dt mogen vercoopen ende waervoore hij S˙pplt. wel te vreden is s˙ffisantelijck te caveren dat 't selve h˙ijs binnen den voors. tijt sal werden vercost ende de voorsz. Somme met het cap: [en] vandien alsdan aff te lossen t welck doende etc. in margine stont voor appostil De camere accordeert den S˙pplt. sijn versoeck ende de geprefenteerde ca˙tije [borgtocht]. Act˙m den 29-05-1657.
Ca. was ondertekent Berck.
 
- Klepboek arch.3.18 vermeldt: 07 03 1670 [faillissement], alsoo Arent van Neten notaris etc., vercoopin-ge van de weysselstal [wisselstal voor paarden] toebehoort hebbende Abraham Teerlingh.
        otr. (2) op 17 09 1656 met Judith Adriaensdr. van der WOR, gedoopt ca. 1615, overleden na 11 03 1679.
SAD ora 9.72 fol. 20 Vo vermeldt: Aende d'Ed: Achtb: heeren Borgemr: ende Regeerders deser Stad dordt:,
Geeft Reverentelijck te kennen j˙dith Ariens van der wor borgeresse deser Stede, laatst wed˙[w]e van Abraham Teerlingh hoe dat de S˙ppliante nevens theunis jansz. vander vliet Zalr d'administratie heeft gehadt vanden boedel ende naergelaten goederen van Berber ariens Zalr het is n˙ s˙lcx dat t˙sschen haer S˙ppliante als rendante van rekeninge ter eere ende d' Erffgenamen vande voorn: Berber ariens als debattanten vande selve rekeninge ter andere sijde proces ontstaen is hangende al noch ongedece-
 
83
 
deert voor U Ed: achtb: onder andren ter sake de S˙ppliante seker h˙ijs ende erve sijnde in twee wooningen verdeelt staende op den Hoeckt vande Crommen elleboogh ende inde Stooffstraet respective in hare rekeninge is brengende onder stellende tot schade ende baten vande voorn: Erffgenamen, die ter contrarie S˙stineren dat d' selve twee woninge moeten sijn en blijven tot schade ende bate vande S˙ppliante breeder ˙ijtwijsende de st˙cken ende m˙nimente wedersijdts ten proeffe overgedient ende aengesien niemant vande partijnen hem d' selve woningen hangende den processe wil toe Eijgenen, ende midlertijt daer van Egeene vr˙cht wert genoten het welck in tijde ende wijlen so˙de connen strecken tot groot achterdeel van d' een oft d' andre van partijen contendenten s˙lcx dat oirbaerlijkst was dat d' selve ad op˙s j˙s Habentis wierden vercoft soo keert de S˙ppliante haer tot ˙Ed: achtbn: reverentelijck versoeckenden dat d' selve ˙Ed: achtbn: gelieven de Notaris Sam˙el vander Heijden te commiteren ende a˙thoriseren tottet vercoopen en benificieren vande voorn: twee wooningen ad 'op˙s j˙s Habentis T welck doende etc.
onder stondt Inde name vande S˙ppliante ende was geteijckent G. d. Jager.
In margine Stont voor aposstille fiat, acte van a˙thorisatie op den persoon van Sam˙el vander Heijden. Act˙m den 11-03-1679 ende was ondertek: HV:Honert.
 
 
Op blz. 97:
II.18.7        Hendrijcksge TEERLINGH, gedoopt op 08 02 1646 te Dordrecht, begraven op 26 08 1717 te Dordrecht.
SAD ona 20.750 akte 9 fol. 249 [not. H. van Wetten] vermeldt: ConditiŰn ende voorwaerden, waerop Cornelis Paradijs, en Pa˙l˙s Eijsenbroek als geto˙wt hebbende Anna Paradijs beijde woonende binnen dese Stadt Dordregt, (Sijnde den voorn: Cornelis Paradijs, en Anna Paradijs beijde de naargelatene Soon en Dogter van Henderiksie Teerlinck, die in haer leven wed. was van Matthijs Paradijs) in die q˙aliteijt voor haar selven, en nogh als aangestelde Testamentaire voogden over het eenige minderjarige naargelatene kindt van Marijke Paradijs, (die mede een dogter was, vande voornoemde Hendricksie Teerlinck, en S˙lx te samen Erffgenamen ijder voor een derde part vande gemelde Hendricksie Teerlinck) van meeninge sijn (en dat in 't regarde vanden voornoemde minderjarigen op approbatie, en met goetvinden vanden Ede: Geregten, en Camere J˙dicieele alhier ter Stede) door den Nots: H˙ijbert van Wetten in't openbaer op te doem veijlen, ende aende meestbiedende te vercoopen, H˙ijden den 1-2-1718. een Hecht, Sterck, en Seer Welgelegen H˙ijs en Erve, met allen sijnen toebehooren, Staende en gelegen op de Nie˙we Haven Agter de Verkemarct, ontrent de Langeho˙tebr˙gh binnen dese voorsz: Stad, t˙sschen den H˙ijse vande Erffgenaemen van Sr Jacob Jacobs aande eene, en t H˙ijs van Arij van Driel, aende andere Zijde, welk voorsz: H˙ijs aande voornoemde Matthijs Paradijs, door heeren Weesmeesteren binnen dese Stad vercogt, en getransporteer is, volgens den Transporte, daer van op den 31-07-1677 gepasseert voor Heeren Schepenen alhier binnen dordregt. De vercoopinge sal geschieden etc.
[De koper van het huis betaald f 355,00 en is Servaes van den Bergh, Schipper].
 
III.11         Hendrick TEERLINGH, Loodgieter, gedoopt op 01 10 1635 te Dordrecht, begraven op
21 10 1687 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 13 08 1656 te Dordrecht, gehuwd op 20 jarige leeftijd op 27 08 1656 te Dordrecht met Maria TEERLINGH, 19 jaar oud, gedoopt op 01 10 1636 te Dordrecht, begraven op 16 12 1672 te Dordrecht.
SAD: ona 20.222 fol. 257 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 23-05-1664, Compareerde, etc., Sr. Hendrick Teerlinck Lootgieter, Borger deser Stede, dewelcke bekende wel ende de˙chelijck sch˙ldig te sijn, aen, ende ten behoeve van Maria Wagenaer, de somme van f 1000:-. Spr˙ijtende ˙ijt saecke ende per reste van de beloofstde Coopenningen van sijn Compts: H˙ijs ende Erve Staende ende gelegen bij de Botkensstraete deser Stadt dordrecht, bij hem Comparant vande gemeene kinderen ende Erftgenaemen van zar. Johannis Wagenaer gecocht. Belooftde daeromme de voorsz: somme van f 1000:- aen de voorsz: Maria Wagenaer ofte den thoonder van desen grosse promptelijck te voldoen ende betaelen op den 01-05-1665 eerstcomende, [4% rente p.j.] met voorts alle costen, schaden, ende Interesten die naerden voorsz: verschijndach daeromme gedaen ende geleden so˙den mogen werden. Sijnde den Interest ingegaen metten eersten deser maent ende ged˙ijerende totte volle ende efftect˙ele betaelinge toe. Ende tot meerder versekertheijt van t gene voorsz: Stadt Compareerde mede voor ons Notaris ende get˙ijgen Sr. Roeloft Teerlinck, mede Borger deser Stede des voorsz: eersten Comparante Vader oock mij Notaris bekent. Ende verclaerde hem selven daer vooren gestelt ende
 
84
 
geconstit˙eert te hebben, te stellen ende constit˙eren midts desen Borge als principael end eijgen sch˙ldenaer, etc. w.g. Henderijck Teerlijnck, Roelant teerlinck.
 
- ora 9.66 fol. 109 vermeldt: Aende Ed: Achtb: Heeren Borgemr. ende Regeerders der Stad dordt.
Geeft reverentelijck te kennen, Hendrick Teerlingh Borger deser Stede, dat hem vanden boedel van Hendrick Abso˙ de˙chdelijck is competerende de somme van f 24:9:4 over geleverde hengen Grendels, spijckers, loot ende anders, mitsgaders verdient arbeytsloon tot reparatie vande bro˙werije den Engel volgens sijnne reeckeninge ten desen annex, waermede hij voor alle andere Credite˙ren vande voorz: Hendrick Abso˙ moet werden geprefereert, Ende naerdien hij bed˙cht is, dat de processi in Cas van preferentie t˙sschen vorscheijde Credite˙ren vanden gemelten Abso˙ geintenteert naer t' schijnt binnen corten tijt niet s˙llen werden geterm˙neert, waer naer hij s˙ppt. als (onder reverentie) hebbende aen j˙disx˙taeble recht van preferentie, niet behoort te wachten, keert hem daeromme reverentelijck tot ┌Ed: achtb: oitmoedelijck versoeckende dat ┌Ed: hem s˙ppt. geliever te admitteren om sijn voorz: achterwesen mogen ontfangen ˙ijt handen vande C˙rate˙rs vanden boedel, ofte d' heer Secretaris deser Stede, waer onder de penningen vande voorz: vercochte Bro˙werije geprecedeert so˙de mogen ber˙sten, En dienvolgende de selve C˙rate˙rs ofte heer Secretaris deser Stede, waer onder de penningen vande voorz: bro˙werije ber˙sten. Ende dienvolgende de selve C˙rate˙rs ofte heere Secretaris te ordonneren, d'selve somme aen hem te betaelen ten minsten bij provisie onder s˙ffisante ca˙tie T'welck doende etc.
In margine stont wert gestelt aen hande vande C˙rate˙rs vande boedel inde reqte. breeder gementioneert, die daer op s˙llen seggen haer belangh, omme dat gesien gedisponeert te werden naer behooren, act˙m den 01-10-1665 get: J: berck stont voor advijs, gesien bij ons onderget: den bovenstaende appoinctemente van ┌ed: achtb: ende geexamineert het versoeck vande s˙ppliant inde nevenstaende reqte. connen niet anders oordeelen, dan dat den s˙pt. sijn versoeck omme ˙ijt de consignatie deser Stede sijn achtervolgelijck te lichten, onder Ca˙tie, so˙de connen werden toegestaen. Doch referere ons ter dispositie van ˙Ed: achtb:. Dordrecht den 15 October 1665 get: AM˙ijs van holij. Gerard Brantwijck. stont voor appt. de Camere gesien t'voorenstaende advijs hier bevoorens in desen gereq˙ireert, admitteert den s˙ppt. de somme ˙it versoeck gevoert ˙ijt de consignatie deser Stede, onder s˙ffisante Ca˙tie te mogen lichten, act˙m den 15-01-1665.
onder stont in absentie vande Secretaris get: GDeWith.
 
- ona 20.209 fol. 320 [not. H. Smits] vermeldt: [Testament] Op H˙ijden den 31-10-1669, Compareerde, etc., Capn. Bartholome˙s van Loo Coopman in granen won. binnen dezer Stadt, etc. [Bartholomeus maakt zijn testament, waar op fol. 320 Vo.] Alsnoch verclaerde testate˙r voor ˙ijt gemaeckt etc., aen Maria en Catharina Teerlingh beijde dochters van Maria Cotermans aen haer verweckt bij Abraham Teerlingh, sijne nigte, namelijk aen de voorz: Maria Teerlingh bij somme van
f 100,00 ende Catharina Teerlingh een somme van f 600,00 gl: etc. [er volgen diverse bedingen].
w.g. Bartholome˙s van Loo.
 
- ora 9.75 vermeldt: Aen d' Ed: etca:,
Geven Reverentelijck, ende met Sch˙ldige eerbiedicheijt te kennen, Roelant Teerlingh, Lootgieter ende Borger deser Stede: ende Capiteijn Ambrosi˙s Wiggers, als voogden over den minderjarigen soon ende mede Erffgenaem van Hendrick Taerlingh, in sijn leven Lootgieter en Borger deser Stadt, Hoe dat sij S˙pplianten in de voorz: q˙aliteit nevens Abraham Teerlingh, meerderjarigen Soon, ende mede Erffgenaem vanden voorn: Hendrick Taerlingh: Op approbatie van UEd: Groot achtbn: vercogt hebben, aen roelant Taerlingh Hendrickz:. die mede een meerderjarige Soon, geho˙t, ende mede Erffgenaem is, vanden bovengemelten Hendrick Taerlingh; der voorn: kinderen vader Zalr: Eerstelijck seker h˙ijs ende erve, met alle 't gene daerinne aert ende nagelvast is, staende ende gelegen inde bro˙werije deser Stadt, bijde botkensstraete t˙sschen den h˙ijse van Jan Adriaenz: van Oosterho˙t mr: Schrijnwercker, aen d' eene, ende den h˙ijse van Pieter Verpoorten, mr: Backer, aen d' andere sijde: omme ende voor: Som: van vijff d˙ijsent vijff hondert Car: g˙ldens, gereet ende contant gelt! Item nogh een geheel h˙ijs ende erve, met sijne toebehooren staende ende gelegen in de Botkensstraete voornt:, tusschen den h˙ijse van Jeremias de wagermaker, aen d' eene, ende den h˙ijse van Gijsbert rees, aen d' andere sijde: omme ende voorde Som: van acht hondt: Car: g˙lde. Welcken volgende sij S˙pplten: in gemelte q˙aliteijt haer sijn addresserende aen UEd: Groot achtb: goede gelieve sij, de voorz: respective vercoopingen, int reg˙arde vanden minderjarigen, volgens de Coop- ced˙lle daer van sijnde, ten desen annex, gelieven te approberen. 'T Welck doende etca:,
Onder stont in den naeme vande S˙pplte: Ende was get: Jan De Bedts. in marge stont voor appostille, De Camere gehoort het rapport van d'heeren Commissarissen, die de h˙ijsen ende Erven, breeder inde nevenstaende req˙este gemelt, hadden geinspecteert: accordeert de S˙pplten: haer versoeck,
 
85
 
approbeert dienvolgende de vercoopinge vandien, ende A˙thoriseert vervolgens de S˙pplianten omme de versochte aenbedelinge aen den Cooper van dien, te doen Act˙m den 09-12-1687. Was getk: H:Honert.
 
Op blz. 98:
III.11.2        Roelandt Hendricxzn. TEERLINGH, Loodgieter, gedoopt op 14 04 1659 te Dordrecht, begraven op 15 09 1707 te Dordrecht.
SAD ora 9.94 vermeldt: Aan de Ede etc:
Geven Reverentelijk te kennen Jan kl˙ijt ende Jacob˙s van dijk borgers deser stede, als voogden over de minderJarige kinderen ende erfgenamen en exec˙te˙rs over den testamente van Roeland teerlinck hendriksz, dat sij supplten op approbatie van ┌ede groot agtb: na voorgaande p˙blieke opveijlinge, hebben verkogt aen Herman˙s van Groenendaal, een groot Welgelegen en doortimmert H˙ijs en Erve staande ende gelegen inde voorstraat deser stad ontrent de bottiestraat den h˙ijse van mev: meester aan d'eene ende het H˙ijs van den E: Cornelis kleverskerke aand' andere sijde ende dat voor de
f 2900:- onvermindert een Halve stuyver per gls: tot rantsoen, alles volgens de Conditie van verkooping, en acte van Coop, ten desen annex, keerende sij s˙pplten Haar met vorige reverentie aan ┌ede Groot agtb: versoekende dat Uede Groot agtb: goede gelief te wesen mag de voorz verkoopinge te approberen Twelk doende etca
(was get) Jan de Bets procr
In margiene stond voor appostille
de Camere alvorens te disponeren Committeert de Heeren, vanden Brandeler ende Stoop omme het H˙ijs ter req˙este gemeld te Inspecteren mitsgaders Haar Ede dies aangaande te Inporteren en mijn Ede Heeren vande Geregten te doen rapport act˙m 03-11-1707 (was get:) PEverwijn,
(lager stond:)
de Camere gehoort Het rapport van Heeren Commissen en gelet op het geene in desen te letten stonde, accordeert de s˙ppten Haar versoek approbeert dien volgens de verkoopinge van Het h˙ijs ter req˙este gemeld act˙m den 05-11-1707 (was get.) P Everwijn.
 
III.11.3        Abraham TEERLINGH, Wijnkoper, gedoopt op 25 12 1660 te Dordrecht, overleden na 19 11 1710.
Ondertrouwd op 29 02 1688 te Dordrecht, gehuwd op 27 jarige leeftijd op 15 03 1688 te Dordrecht met Cornelia ROSKAM, gedoopt ca. 1660 te Dordrecht overleden na 03-09-1728 Middelburg?
SAD: ora 9.81 fol. 126 vermeldt: Aende Ed: etca:
Geven onderdaniglijck te kennen Abraham Taerlingh borger deser stad, dat hij s˙pplt: voor desen tot s˙stentatie van sijne h˙ijsho˙dinge hadde gedaen de wijn coopmanschap, dog dat hij S˙ppliant met dese slegte tijden, daer mede soo veel niet konde winnen als tot sijne h˙ijsho˙dinge met vro˙w en kinderen behoorde, daer omme hadde geresolveert bij der hand te vatten de neringe van katoen en andere waeren, mitsgaders het maken van Japonse rocken deekens etca in welcke neringh sijne h˙ijsvro˙w Cornelia roscam is opgevoet, op hope dat hij S˙ppliant daer door te boter so˙de konnen s˙bsisteren vermeenende oock dat hij S˙ppliant ˙ijt hooffde van sijne vro˙w s˙lcx vrijelijck so˙de vermogen te doen, door dien UEd: Groot achtb: goetg˙nstelijck aen sijn S˙ppliante vro˙we moeder Angnietje Roscam hadden verleent Acte waer bij deselve ende hare nacomelingen wierden geq˙alificeert omme Japonse rocken en dekens mitsgaders allerhande goet voor kinderen te mogen maaken en vercoopen dog hadden die van het St: Jans gilde binnen dese Stad ges˙stineert, dat sijn S˙ppliante vro˙w van het voorn: benifitie niet konde jo˙isseren door dien Sij aenden S˙ppliant was getro˙t ende het voorn: goet niet so˙den mogen maken en vercoopen ten ware hij S˙ppliant van UEd. Groot Achtb: daer toe specialijck was gea˙thoriseert, soo keert hij s˙pplt: hem tot U Ed: gr: achtb: onderdaniglijck versoeckende dat UEd: groot Achtb: hem S˙ppliant mede gelieven te verleenen acte, waer bij hij en sijn vro˙w werden geq˙alificeert omme Japonse rocken en deeckens, mitsgaders L˙ijrkorffs goet en kleedertjes voor kinderen te mogen maken en vercoopen, indier voegen gelijck aen sijn S˙ppliante vro˙we moeder ende aende wed˙we N: de fleron is verleent, op dat hij S˙pplt: daer door in staet mag worden gebragt, om onder Gods Segen sijn h˙ijsho˙dinge met vro˙w en kinderen eerlijck te onderho˙den te vreden Zijnde oock jaerlijcks voor recognitie te betalen aen die van het St: Jans gilde gelijck als door sijn S˙pplts vro˙we moeder off de voorn: wed˙we fleron, wert gedaen, dit doende etca:, was get: Abraham Teerlingh
In margine stont voor appostille:
de Camere de nevenstaende req˙este gesien ende geexamineert, ende de Deeckenen van het St: jans gilde die daer in geconsenteert hebben gehoort hebbende accordeert de s˙pplt: sijn versoeck, ende
 
86
 
q˙alifiseert mitsdien den selven ende sijn vro˙w omme japonse rocken en Deeckens mitsgaders luijrkorfgoet, en kledertjes voor kinderen te mogen maecken en vercoopen in diervoegen gelijck aen des s˙ppltens vro˙we moeder ende aende wed˙we N. De fleron is veerleent mits jaerlijck voor recognitie aen die van het St: jans gilde betalende gelijck als door des s˙pplts vro˙w moeder of de voorn: wede fleron wert gedaen act˙m den 21-10-1694 was get: Johan De Witt.
 
- ora 9.97 vermeldt: Aand' Ede Groot Agtb: Ca.
Geeft met behoorelijke Eerbiedigheijt te kennen Cornelia Roskam woonende binnen dese Stad, dat sij Z˙ppliante, twee en twintig Jaeren sijnde getro˙t geweest, met Abraham Teerling ende tot nog toe met den selven in eene H˙ijsho˙dinge is woonende, dog dat den Voorn: haeren man, Vanden beginnen Van Haer H˙welijk sig selven al in den d[r]anck soodanig heeft verloopen, dat sij S˙ppte Vanden Voorn: haeren man. Al vroeg inden groenen van haer voorsz. H˙welijk q˙alijk is getracteert gewerden, eers met woorden, en naderhant met daden, in sooVerre dat Zij S˙ppte Vanden selven ontallijcke malen is geslagen, genepen geschopt, en getrapt, soodanig dat Sij S˙ppte daar Van divesse malen, het bedt heeft moeten Ho˙den, sonder dat sij daertoe eenige de minste redenen heeft gegeven, maer ter Contrarie [tegengesteld], hem believende en oppassende, soo en meer als een Vro˙w aen een man sch˙ldig is hebben sij Z˙ppte door de tijt bespe˙rt, dat Hij Droncken sijnde (gelijk hij Dagelijke is) in hem soodanige q˙aet aerdigheijt is, Waer˙ijt onversaydelijk Swaerder onheyl geschapen Staet, gecomsidereert den selven in sijne Dronckenschap niet alleen dreijgt haer S˙ppte den hals te willen breeken twelk sij verscheijde malen door de vl˙gt heeft ontkomen, maer ook sijne onnoosele kinderen soodanig kont te mishandelen met slaen en trappen, dat hij sijn o˙tste kint sijn gesontheijt heeft benomen, ende alsoo de S˙ppte regtveerdige becommeringe heeft dat door den voorn: haeren man in sijn Dronkenschap dewelke van dag tot dag komt te accresseren, 't eenige tijt swaerder ongel˙cke sal geschieden, 't sij aen haer S˙ppte off aen haere kinderen, soo keert de S˙ppte haer tot Ede Gr. Agtb: ootmoedelijk Versoekende dat wel gemelde ˙Ede Gr Agtb: ootmoedelijk versoekende, dat wel gemelte ˙Ede Gr Agtb: de s˙ppte gelieven te q˙alificeren, ende A˙thoriseren, dat voorn: haeren man in een beterh˙ijs te mogen Confineren, omme daer door swaerder ongel˙ken die onvermijdelijk staen te geschieden, Voor te komen 't welk doende etc. (was get:) Cornelia Roscam anders Tarelingh B V: Geesdorp procur.
In margine Stondt Voor apostil de Camere alvorens te disponen en Committert de heeren Vanden Santhe˙vel en Repelaer Heeren Anthonijsz. Schepenen omme de naeste Vriende van Taarlingh, op het versoeck van dese nevenstaende req˙este te hooren ende haer Edee Gr Agtb: te dienen vander selver, Consideratie ende atvis Act˙m den 25-09-1710 (was get:) PEelbo
(Lagerstont)
De kamere gehoort hebbende het raport van Heeren Commissen ende verders gelet opt geene, waarop te letten stonde, Verleendt op het nevenstaende versoeck nihil. Actum Den 01-10-1710 (was get.) PEelbo.
 
- ona 29.738 akte 80 fol. 261 [not. H. van Wetten] vermeldt: Attestatie.
Op H˙ijden den 19-11-1710. compareerde etc., Sr. Abraham Teerlinck, winkelier, ende Cornelia Roscam, echtel˙ijden, borger ende borger[e]sse binnen deser Stede; etc. De welcke verclaerden in goeder gemoeden ende consciŰntie waer ende waerachtich te wesen; dat Sij l˙ijden door de slechte neeringhe ook tijden al over eenige Jaeren, ende lange voor 't overlijden van Sr. Roelant Teerlinck haerl˙ijder broeder ende beho˙t broeder respective, sijn belast, ende geinvolveert geweest met veele Sch˙lden; die mercklijcke meerder bedroegen; als sij goederen, oft effecten in de Wereld hebbende waeren; ende vervolgens als doen absol˙telijck inder daet ende waerhrijt hebben insolvent geweest. Ja soodaenich; dat hen Comparanten onmogelijck was, der Selver credite˙ren in 't geheel ofte deel te connen voldoen, of betaelen. Invoegen dat in cas Imandt van haere credite˙ren hen Comparanten door rechten tot betaelinge hadde willen constringeren; Sij l˙ijden niet alleen nietwes vander Selver achter wesen so˙de hebben conne becomen. Nemaer hen Comparanten totaliter ger˙ineert, ende naeckt op den dijck geseth. Wijders verclaeden Sij comparanten dat Sr. Johannis Kl˙ijt, ende Jacob van Dijck, beijde als gestelde voogden ex testamente vande voorn: haere broeder Roelant Teerlinck, naer 't overlijden vanden Selven Roelant Teerlinck terstont, ende S˙ccessivelijcken van tijt tot tijt hen comparanten met allen ernst hebben geinterpelleert; ende aengemaent, omme te hebben betaelinge, ende voldoeninge van 't gene den boedel van voorn: Roelant Teerlinck van hen comparanten competerende was ende dat soo inder minne met groot ende crachtige pers˙asien, als met scherpe, ende hard dreijgementen van hen comparanten in rechten te S˙llen citeren, ende mette ˙ijterste exec˙tie tot betaelinge te constringeren. Doch dat 't elckens de gerechtelijcke proced˙ijren sijn getraineert, ende ges˙rseert, op het lamentabel Bidden, ende Smeecken van hen comparanten; mitsgrs. ernstige, waeragtige verclaeringe, ende protestatie, dat sij Comparanten notoir Insolvent waeren, ende vervolgens onmogelijck niet, ende conde betaelen; in cas sij voochden [voogden] hen comparanten notoir in rechten q˙amen te trecken. Sij
 
87
 
l˙ijden niet alleen niet wes ter werelt so˙den comen te genieten, nemaer hen comparanten totaliter te r˙ineren, ende naeckt op den dijck te setten.
Weshalven d' voorn: voochden allent halven hebben gepleecht volcomen acte van devoir, sonder dat in 't minste sijn te besch˙ldigen van non Schalantie; ofte wan devoir, in geenderhande maniere, consenterende hier van gemaeckt, ende gelevert te werden acte inder beste forme, ald˙s gedaen, ende gepasseert binnen Dordrecht etc. w.g. Abram Teerlinck, cornelia roscam.
 
- ona 20.797 akte 61 fol. 292 [not. A. Cant] vermeldt: Procuratie maete van substitutie.
Op Huijden den 15-07-1721, Compareerde etc.: J˙ff. Cornelia Roskam wed. Abraham Teerling, won. tot Middelburgh in Zeeland, tegenwoordigh binnen dese Stadt, als Last en procuratie hebbende van haare dogters Agnieta en Maria Teerling, naergelaeten kinderen van voorn: Abraham Teerling, en uijt dienhoofde medeerffgenaamen van wijlen Sr: Roeland Teerling, binnen dese Stede overl. etc., [Roeland en zijn vrouw Adriaentje Tack laten een testament opmaken 03-04-1700 waarin zij aan hun schoonzuster ten behoeve van haar kinderen opdracht geeft] den geheele boedel, roerende en onroerende tot gelde te maken etc. w.g. Cornelia Roskam wed. Teerling, angenita teerling.
 
- ona 20.797 akte 63 [not. A. Cant] vermeldt Conditie van vercopinge.
Op H˙ijden den 18-07-1721 etc., [worden de huizen en landrijen van Roeland Teerling en Adriaentje Tack te koop aangebonden].
 
- ona 20787 akte 81 en 82  [not. A. Cant] vermeldt acte.
Op H˙ijden den 30-08-1721 etc., [in deze akten worden alle erfgenamen van Roeland Teerling en Adriaentje Tack genoemd, naast de genoemde nichten]. Staat en inventaris vande goederen en naarlatenschap van Moeij Adriana Tack, wed. Roeland Teerink, de welke onder ons gesamentlijke vrienden is gemaakt, etc., [er is 1 huis in de Steeoversloot, 2 huizen op de Voorstraat, een stuk land on Hendrik-Ido-Ambacht, obligaties, rente- en hypotheekbrieven, totaal f 60956:16:10].
 
- ona 20.903 akte 63 [not. P. Nothenius] vermeldt: Acte.
Op h˙ijden den 03-09-1728 Compareerde etc.:
J˙ffro˙w Cornelia Roskam. Wed. van Abraham Taarlingh, won. tot Middelb˙rgh in Zeelandt, dog present binnen dese Stad. Ende verklaarde Zij J˙ffro˙w Compte geen verdere actie off pretentie ten Lasten van haaren neeff d heer Cornelis Roscam als testamentaire Erffgenaam van haar Comparante s˙ster Elisabet Roscam, die ook erffgenaam is geweest van haar s˙ster Agnita Roscam, te hebbe beho˙den off reserveeren, alsoo sij Compte wel ˙ijtdr˙kkelijk ren˙ntieert van alle actien off pretentien die sij t' eeniger tijd over de malatenschappen van haar voorn: S˙sters Elisabeth en Agnita Roscam so˙de k˙nne off mogen gecompeteerd te hebben, van wat naam die ook mogen zijn, alhier bedagt off onbedagt , weshalve sij Comp: naamens voorn: Neef dheer Cornelis Roscam dies weegens is q˙iterende, etc., [Cornelia overhandigt aan de notaris een akte met mede recht op de erfenis en op haar naam:] aan Mej˙ffw: Cornelia Roscam wed. wijlen Monsr Abraham Taarlingh in den Korten Delft tot Middelb˙rgh in Zeeland. Etc., w.g. cornelia roscam wed. teerlingh.
 
Op blz. 99:
IV.10.2        Maria TEERLING, gedoopt op 04 02 1697 te Dordrecht.
SAD: ona 20.756 akte 36 fol.109 [not. H. van Wetten] vermeldt: [27-05-1722] Reeckeningh, bedraegende den ontfanck en regt geeft te saemene geen Ses d˙ijsent G˙ldens.
[In de kantlijn:] Overgebragt bij den Rendant [is de rekenplichtige, die rekening en verantwoording moet afleggen over de gevoerde zaken] in q˙alitÚ als inden hoofde deses is vermelt, aan J˙ffro˙w Maria Teerlinck Meerderjaerige dogter althans Sijnde hier ter Stede, geadsisteert met Sr Jan Kl˙ijt mede aangestelt Sijnde nevens den rendant als voogd over de voorn: J˙ffro˙w Maria Teerlinck wegens d' erfportie ˙ijt den boedel van haeren oom Sr Roeland Teerlinck mitsgaders nog met haren broeder Hendrik Teerlinck alles ter presensie en ten voorstaan van mijn onderges: H˙ijbert Van Wetten, etc., op den 27en Meij XVIJe twee en twintigh.
Reeckeningen, Bewijs, ende Reliq˙a, die bij desen doende is Sr Johan Ghijben, borger binnen dese Stad Dordregt, in qualitÚ als ges˙rrogeerde Voogd in plaatse van Sr Ambrosi˙s Wiggers za. over de n˙ nog minderj. dogter van Wijlen Sr Jan Teerlinck za. Verweckt aan sijne h˙ijsvro˙w J˙ffro˙w Geertr˙ij van Breedenhoff za. met naeme Maria Teerlinck en nog als bij d' Ed: groot Agtb: Heeren vanden Geregten in Camere J˙dicieele deses voorsz: Stad tot voogd over de voorn: Maria Teerlinck wegens den boedel
 
88
 
van Roeland Teerlinck Volgens den appointemente van dato den 30-04-1721 ende dat van Soodaenigen ontfang, behandelinge, en administratie als den rendant voor en ten behoeve vande voorn: boedel van haren voorn: overledenen Vaeder za. Sedert de Laetste Reckening, gedaen en gesloten ten overstaen vanden Notaris H˙ijbert Van Wetten, in dordregt op den 19-09-1715, als wegens de Erfportie vande voorn: Maria Teerlinck in den boedel van den voorn: Roeland Teerlinck eenigsints gehad, en gedaan heeft gestelt ende gereeckent in g˙ldens van twintig St˙ijvers t' St˙ck, St˙ijvers en penning naer ad venandt.
Ontfang, ende Eerstelijck van den boedel van Jan Teerlinck.
[in de kantlijn:] Wert wel gebragt de volgens de laatste Reeckeninge, dese, en volgende aangehaalde posten.
De voorn: Maria Teerlinck is bij Seekere gedaene Reeckeningh, liquidatie en Schijdinge van dato den
27-04-1712, ende volgens de voorsz: Laatste Reeckeningen van dato den 19-09-1715 toebehoorende.
Eerstelijck een Wisselbrieff tot Lasten van Sr Bartholome˙s Wiggers, Inho˙dende Capitaal thien hondert G˙ldens Loopende op Intresse tegens Vijff percente Jaerlijcx, verschijnende op den eersten december ůMemorie.
Etc.
[Er wordt zeer uitgebreid verslag gedaan over rente en aflossingen van de wisselbrieven. Het totaal dat verrekend wordt is ] f 1703:-:-
fol. 116 Anderen Ontfanck, Wegens de Erfportie vande voorn: Maria Teerlinck ˙ijt den boedel van Roeland Teerlinck.
[in de kantlijn:] Wert wel gebragt volgens de schijding dese, en volgens aangehaalde posten los in den tijt.
D' voorn: Maria Teerlinck is uijt den boedel van den voorn: Roeland Teerlinck voor d'eene helfte in een vijfden part volgens den Staat van Schijdinge op den 15den-09-1721 gepasseert voor den Notaris Andries Cent.
[Twee obligaties totale waarde] Segge f 769:14:4. Somma totalis vanden Ontfang deser Reeckening bedraagt twee d˙ijsent vier hondert een en seventig g˙ldens veertien St˙ijvers Vier penningen Segge
f 2471:14:4.
fol. 118 ┌ijtgeeft jegens den vorenstaanden Ontfanck. Ende eerstelijck in den Jaers 1715.
Den Voornoemden Rendant brengt alhier Eerstelijck in ˙ijtgeeft Soodaninge Somma van f 445:1:4 als de voorn: rendant bij t' slot van Sijns Laast gedane Reeckeningh bevinden heeft meerder ˙ijtgegeven als ontfangen te hebben d˙s deselve f 445:1:4
Den voornoemde Rendant heeft wegens t' proces t' welke inden Hage, Lange Jaeren ongeduidert heeft gehangen voor t' een vierde part van Maria Teerlinck bij accoort en ˙ijtspraak van Arbiteren aan thomas Rijckers betaalt een Somma van f 87:10:-, alhier ook en ˙ijtgeeft Werden gebragt d˙s f 87:10:-
Laatselijck heeft den voorn: rendant bij notitie aan Maria Teerlinck gegeven tot sakgelt als anders een Somma van f 7:10:- totaal f 510:1:4, etc.
fol. 121 Anderen ˙ijtgeeft inden Jaere 1717.
den Voornoemden Rendant heeft op den eersten Jan˙arij, aan de Meyt tot een Nie˙w Jaar bij notitie doen geven een Somma van f 1:10:-
Nog op den agten twintigsten Febr˙arij aan de voorn: Maria Teerlinck met haar broeder Hendrik Teerlinck tot het Coopen van eenige klijnigheden bij notitie gesonden een Somma van f 6:-:-
Als nog op den 06-05 aan deselve bij notitie gegeven voor drie Maanden Sakgelt een Somma van f 6:-:-
Op den vier en twintigsten J˙nij, aan Cornelia en katrina van Hagen over Leveranties van Winkelwaeren volgens q˙itantie betaelt een Somma van f 17:9:-
Den voorn: rendant heeft op den dartigsten A˙g˙stij betaalt bij notitie tot een Kermis voor de Meyt een Somma van f 1:10:.
Nog op den vier en twintigsten September aan J˙ffro˙w Pieternella Verb˙rgh, tot Rotterdam betaalt over leverantie van Winkelwaarden volgens quitantie een Somma van f 92:6:12
Als nog aan den Schoenmaecker Adam de gelde, over leverantie van drie paar M˙ijlen volgens quitantie f 4:4:-
Item nog aan Jsaak persoon voor t' Verstellen van een ke˙rslijff en gedane verschot volgens quitantie een Somma van f 1:-:-
Nog betaalt aan Catharina den Elger, voor het maeken van twee tabbaerden en gedaan verschot te samen volgens quitantie een Somma van f 4:10:-
Item nog aan den Schoenmaecker Adam de Gelde betaalt volgens quitantie over leverantie van een paar Lack Schoenen een Somma van f 2:-:-
Laastelijck nog aanden Ontvanger Jan de br˙ijn wegens den personelen hondertsten penning geconsenteert den sevende Jan˙arij 1717 volgens quitantie een Somma van f 16:11:6 af voor premie f -
 
89
 
:13:- d˙s f 15:18:6 [totaal:] f 182:16:12 de derde Somma vanden ˙ijtgeeff deser Reeckening bedraagt een hondert twee en tagtig g˙ldens, Sestien St˙ijvers twee penn: Segge f 182:16:2.
fol. 123 Anderen ˙ijtgeeft, Inden Jaere 1718.
Den voornoemde rendant heeft betaalt aan Juffrouw Margrieta van Jaghten wegens gedaane verschotten voor de voornoemde Marija Teerlink volgens quitantie een Somma van f 19:10:-
op den vierde julij nog betaalt aan Juffrouw Pieternella Verb˙rgh over Leverantie van Winckelwaaren volgens Reeckening en quitantie een Somma van f 41:17:8
Als nog betaalt aan den Proc˙re˙r Abraham O˙lrij in S' Gravenhage een Somma van f 36:-, voor het een vierde part van Maria Teerlink, wegens verdiende Salarissen en gedaane verschotten bij den advocaat Simon Schaap, en de den voorn: Proc˙re˙r O˙lrij, ende Sacke Contra Thomas Rijkers d˙s volgens q˙itantie deselve f 36:-:- [totaal] f 97:7:8, dese Reeckening bedaagt een Hondert negen en vijftig guldens, negen St˙ijvers, veertien penningen Segge f 159:9:14.
fol. 126 Anderen ˙ijtgeeft, inden Jaere 1721.
Den voorn: Rendant heeft op den dertigsten Maart aan den Maria Teerlink tot t' Coopen van eenige klijnigheden als anders, bij notitie gegeven een Somma van f 20:-:-
Nog op den twintigsten Julij aan de voorn: Maria Teerlink bij notitie gegeven voor een Jaer Sakgelt, een Somma van f 24:-:-
Als nog op den negenden Augustij betaalt aan J˙ffr Pieternella Verburgh over Leverantie van Winkelwaeren volgens Reeckening en q˙itantie, een Somma van f 12:8:-
Item nog op den voorsz: negenden A˙g˙stij betaalt aan Cornelia en Catharina van Hagen over leverantie van Winkelwaeren volgens q˙itantie een Somma van f 48:4:8 [subtotaal] f 104:12:8.
Transport f 104:12:8.
Nog op den negentienden A˙g˙stij betaalt aan den Heer ontfanger Jan de br˙ijn, wegens den personelen hondertsten penn: geconsenteert primo Jan˙arij 1721 als voren een Somma van f 16:1:4
Item nog op den vijftienden October aan Iranina, en Agatha rindel voor t' macken van kuijven als anders volgens Reeckening en q˙itantie een Somma van f 12:-:-.
Laastelijk heeft den Rendant bij notitie aan de voorn: Maria Teerlink tot Sakgelt gegeven een Somma van f 9:-:- [totaal] f 141:16:12
De serende Somma vanden ˙ijtgeeft bedraagt een hondert een en veertig g˙ldens, sestien st˙ijvers twaalff penningen Segge f 141:16:12.
fol. 127 Anderen ˙ijtgeeft Inden jaere 1722.
den voornoemde rendant heeft op den febr˙arij volgens q˙itantie betaalt, aan Cornelia en Catharina van Hagen over Leverantie van Winkelwaeren een Somma van f 17:17:-
Laatstelijk heeft den rendant op den negentienden Meij. En Sulcx met de meederjarighijt van de voornoemde Maria Teerlink aande Selve bij notitie gegeven een Somma van f 36:-
En nog aanden mede voogt Sr Jan kl˙ijt, een Somma van f 32:10:-, wegens de helfte in een declaratie van den Notarissen Cent, en de Haan bij haar verdient, in den boedel van Roelandt Teerlink ber˙stende deselve Reeck: in quitantie onder den voorn: Sr Jan kluyt d˙s alhier deselve f 32:10:-
de agten Somma vanden ˙ijtgeeft bedraagt Ses en taghentig g˙ldens, Seven St˙ijvers, Segge f 86:7:-.
fol. 128 Anderen ˙ijtgeeft, nopende de administratie van den Rendant als mede wegens t' doen ende Schrijven deses Rekeningh, Zegels, Salarissen, als andere met den gevolg ende aan kleven van dien.
Den veertigsten Penning dewelke als ordinaris So˙de komen en mogen werden gereeckent, ende ook in Reeckeningh moeten werden geleden, die vanden geheelen ontfanck deses boedels al een freije Somma so˙de Comen te bedragen ende t' gene verders over Extraordinair˙s moeijtens bij en door den rendant boven dien nog so˙de Comen en mogen werden gevordert deselve werden alle door den rendant geremitteert dien ende S˙lcx alhier maar voor Memorie.
Den Notaris Huijbert van Wetten Comt voor verscheijde vacatien ende besoignes in en ontrent t' naar sien [nazien] vande papieren en doc˙menten tot dese administratie behoorende. Als ook wegens het opstellen deses Reeckening te samen bij moderatie een Somma van f 2:10:-
Den voorn: Notaris Van Wetten Comt nog voor t┤ miniteren en grasseren deser Reeckening te samen groot 42 tweeenveertig bladeren a Ses St˙ijvers t┤ blad een Somma van f 12:12:-
Item nog voor een duplicaat Reekeningh groot 21 bladeren tot Ses St˙ijvers t' blad een Somma van
f 6:6:-
Betaald voor de Zegels van dese Reeckening in dubbeld van dien, Item porto Notaris en get˙ijgen te samen een Somma van f 4:16:-
Den voornoemden Notaris Huijbert van Wetten Comt nog voor sijne Vacatien in het hooren, doen, en Sluijten deser Reeckening bij moderatie een Somma van f 3:12:- [subtotaal] f 29:16:-
fol. 129 Transport f 29:16:-
Nog Comt den Selven voor t' appostilleren [apostille] van dien met duplicaat bij moderatie te samen een Somma van f 1:16:-
 
90
 
Dewijle den Rendant den veertigsten penning die hem vanden geheelen ontfang was Competerende heeft geadministeert, ende denselven ged˙rende dese sijne administratie vele Vacatien, ende besoignes in de boedels heeft gehadt selfs tot verlet van sijne partic˙liere sacken voor alle t' welcke den Rendant niets heeft gebragt, ende daar voren denselve een groote post so˙de Connen brengen, so stelle hij n˙ maar alleenlijck voor eenige veteringen, brieve porten, en anders bij moderatie de Somma van f 18:-:-
Alsoo den Rendant van Jaar tot Jaar verschijde gelden van, en ˙ijt sijn eijge penningen heeft verschoten, soo is het maar redelijck dat hem daar vooren behoorlijkcen Intrest wert goet gedaan werdende denselven Intrest volgens seecker gemaakt [subtotaal] f 49:12:-.
Transport f 49:12:-
Staatje vanden Jaarlijcksen ontfang, en ˙ijtgeefft, bij moderatie en accoort alhier ˙ijtgetrockken ter Somma van f 179:16:- [totaal] f 229:8:
de Negende Somma vanden uytgeeft deser reeckening bedraagt Segge f 229:8:-
Somma totalis vanden uytgeeft deser Reeckening bedraagt Segge f 1729:9:-
Vereffent den bovenstaanden uytgeeft Jegens den ontfank die sints voren folie 9 Comt te bedragen een Somma van f 2471:14:4, Comt over sulcx meeder ontfangen als uijtgegeven en den voorn: rendant alhier Suijver Sch˙ldig blijft een Somma van Segge f 742:5:4.
fol. 130 OP H˙ijden den 27-05-1722. Compareerde voor mijn H˙ijbert van Wetten, etc., ter presentie vanden get˙ijgen naaergenoemt; J˙ffro˙w Maria Teerlinck meederjaarige dogter, althans sijnde hier ter Stede, geadsisteert met Sr Jan Kl˙ijt, ende haaren broeder Sr Hendrik Teerlinck beijde won. binnen dese Stad. Ende verclaarde de voorn: Maria Teerlinck naar pertinente voorlesinge in aminatie, ende onderrigtinge van dese vorenstaande reeckeninge, mitsgaders vanden gemaakten Staat en Inventaris en vorige reeckeninge deselve in alles nevens alle de directien ende de verrigtingen door den voorn: haeren Voogt in desen boedel eenigsints gedaen, alsaemen, en in t' geheel te approberen, ende van volcomen waarden te houden, gelijk sij doet bij desen, Bekennende wijders t sloth der voren gedaene reeckeninge bedragende een Somma van
f 742:5:4 uijt handen vanden voorn: rendant ontfangen te hebben, over sulcx denselven, nevens den voorn: haeren mede Voogd ten rÚgarde vanden boedel van haeren Oom Sr Roeland Teerlick van alles volcomentlijck q˙iterende bij desen: verclaerende oock wijders Sij Comparante bij desen nog ontfangen, ende onder haar genomen te hebben eerstelijck den Losrentenbrieff tot lasten van t' gemeene Land van holland ende westvriesland ten Comptoire vande gemeene middelen binnen dese Stad, op de naam van Josina Haga, Inho˙demde Capitaal Ses hondert guldens, in dato etc., [hierna volgt een herhaling van alle obligaties die in bezit zijn].
Ald˙s gepassert binnen dordregt voornoemt, ect., w.g. Maria Teerlink, Jan Kl˙ijt, Hendk Teerlink, Q˙od attestor H:V:Wetten.
 
- ona 20.756 akte 22 fol. 511 [not. H. van Wetten] vermeldt: Acte van Borgtogt.
Op H˙ijden den 17-04-1723. Etc.
Messrs Jan Ghijben, en Hendrick teerlinck, beijde borgers ende Inwoonders binnen dese Stad; te kennen gevende, de voorn: Comparanten, dat Maria Teerlink, de S˙ster vanden voorn: tweeden Comparant, bij scheijdinge van den boedel, van haere Overledene Moeder Geert˙ijd van Breedenhoff, is opgecomen, aen bestorven, ende toebedeelt, een seeckere Losrentenbrieff, tot Lasten van t' gemeene Landt, van Hollandt, ende westvrieslandt, ten Comptoire vande gemeene middelen binnen dese Stadt Dordregt, op den naem, van Josina Haga, Inho˙dende Capitael de Somma van f 600:-, in dato den 15-05-1641, folio 4579 verso; Ende wijle mogelijk in tijden, en wijlen den Cooper, of Coopers, van den Selven rentenbrieff, Swarigheijt so˙de mogen maeken, door de voorn: Maria teerlinck, te Ontfangen, vermits de voorn: Maria teerlinck, met den anderen, onder de handt is gemaekt; Weshalven soo verclaerden, de voorn: beijde Comparanten, elcx een voor al, etc., den effecte vandien bekennende wel te verstaen, als ten desen daervan nog nader onderrigt sijnde, henl˙ijden bij desen; gestelt, ende geconstit˙eert te hebben, als borger, ende principael voor de Vrijwaeringe, vanden voorn: Rentenbrieff; belovende derhalven denselven Losrentenbrieff, altoos te s˙llen waeren, ende vrijen, als vrij eijgen goet; voor alle Commer, ende aenthael daer voren verbindende, haere persoonen, ende goederen, present, ende toecomende, egeen exempt, alle de selve, ende de ke˙re vandien stellende ten bedwange van allen Heeren, Hoven, regten, ende geregten, ende wel specialijcken mede Ed: Hove van Hollandt; ald˙s gedaen, ende gepasseert, binnen Dordregt voornoemt, etc.,
w.g. Jan Ghijben, Hendk. Teerlink.
 
V.1        Hendrik Teerling, Koopman, gedoopt op 14 08 1695 te Dordrecht, overleden op 24 04 1750 te Dordrecht op 54 jarige leeftijd, begraven 30 04 1750 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 30 06 1715 te Dordrecht, gehuwd op 19 jarige leeftijd op 14 07 1715 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 14 07 1715 te Dordrecht met Helena Lijdia MOL, 29 jaar oud, gedoopt op 19 12 1685 te Dordrecht, begraven op 22 07 1747 te Dordrecht.
 
91
 
SAD: ona 20.747 akte 29 fol. 177 [not. H. van Wetten] vermeldt: De testate˙ren staan inden 10 penn: niet geq˙otiseert.
In den Name ons Heeren, ende Zaligmaeckers Amen. Op den 10-04-1716. Etc.
Sr Hendrick Teerlinck, ende J˙ffr Lijdia Mol, egtel˙ijden borger ende borgersse deser stad, etc.
De welcke overdenckende de brooshijt des tijdelijcken Levens, de seeckerhijt des doots, ende de onseeckere ˙re vandien, ende daeromme voorgenomen hebbende te disponeren, vande goederen, haer van God almagtigh op deser aerde verleent; verclaerden ˙ijt vrijen, ende [zij vernietigen alle testamenten en eventuele huwelijkse voorwaarden eerder gemaakt].
[Zij maken een testament op de langstlevende, waarbij de langstlevende de kinderen uit dit huwelijk zal:] eerlijck te aliementeren, ende naer gelegenheijd des boedels op te brengen tot mondigen dage, ofte h˙welijcken state; ende daertoe sijnde gekomen als dan aen die onder hen allen eens, sonder meerder te voldoen, ende ˙ijtterijcken een somma van f 200:- etc.
[Zij sluiten de weesmeesters uit van het krijgen van gelden]. w.g. Hendr: Teerlink, helena lidia Mol.
 
- ona 20.755 akte 40 fol. 149 [not. H. van Wetten] vermeldt: H˙˙rced˙lle bedraegende te Saemen geen 3000 g˙ldens.
[Hendrik Teerlink verhuurt op 03-06-1718 het land van zijn grootvader Francois van Breedenhoff die overleden is] heere van Oosth˙ijsen etc. etc. [De huurder is Jacob Capitijn,] bo˙wman won. onder den Hitsert, in groot Z˙ijt Beijerland, etc. [Er worden zestien mergen, 388 en 7/8 roeden land verhuurd,] gelegen in den Eendragts Polder, op den grond van den Hitsert, [het land wordt voor zeven jaar gepacht door Jacob Capitijn tegen de prijs van f 30,00 per mergen land.]
w.g. Hendk. Teerlink, Jacob Aertse Capytyn.
 
- ona 20.1026 akte 17 [not. H. van Wetten] vermeldt: Testament van Een persoon sonder verbandt onder de f 100000:0:- gegoet
Op H˙ijden den 13-02-1740 Compareerde etc.
De Heer Hendrik Teerlink Koopmanm binnen deze Stadt.
Dewelke bekwaem ende genegen sijnde omme van sijne goederen te disponeren etc., soo verclaerden den testate˙r eerstelijk te prelegateren aan sijnen soone Abraham Teerlink alle de po˙rtraiten dewelke tot de familien van ham testate˙r en van wijle deselfs h˙ijsvro˙w sijn behorende te samen ten getale van 8 st˙ks, als meede de Clavercimbael.
voorts verclaerden hij testate˙r sijne soon Jan Terlink te instit˙eeren in sijne simple en bloote legitime portie, met scherpheijt van reghten daerinne etc., [Hendrik houdt alle koopmanschappen, huishuur en leningen, die meer bedragen dan waar Jan recht op heeft bij] volgens aenteekeningh op sijn Staetboekje in q˙arto bij hem getit˙leert etc., H:T: etc., [zie blz. 100: V.I.1 Jan Teerling ona 20.1027 akte 56],
instit˙erende hij testate˙r in sijne verdere naertelatene goederen sijne doghter Geertr˙ij Teerlink h˙ijsvro˙w van Jan H˙ijbert Ghijben won. in O˙dt Beijerlandt;
sijnen soone Abraham Teerlink won. binnen deze Stadt,
Ende sijne doghter Anna Teerlink h˙ijsvro˙w van Pieter van Driel mede won. alhier, etc., ider in een Eg˙ale portie ende dat met vollen reghten etc.
Wijders is sijn testate˙rs ˙ijtdr˙kkelijke begeerte dat sijunen soone Abraham Teerlink het H˙ijs en Erve waer hij testate˙r is wonende met alle het gene daerin aert en nagelvast sal bevonden werde benevens het pakh˙ijs daeraghter staende, sal mogen en k˙nnen naderen en aennemen voor al s˙lke somma etc., [Abraham mag de winkel overnemen voor het bedrag dat uit de taxatie volgt. De weesmeester en weeskamer wordt uitgesloten van de erfenis]. w.g. Hendk. Teerlink.
 
- ona 20.926 akte 161 fol. 667 [not. G. Verveer] vermeldt: Obligatie boven de f 2000:0:0.
Op h˙ijden den 01-11-1745 Compareerde etc.: De Heer Hendrik Teerlink, Coopman binnen dese Stad, ende Zijne h˙ijsvro˙w J˙ffro˙w Helna Lidia Mol, etc., dewelke bekende te Zamen, etc., seggende dat twee off meer zelf sch˙ldigen de sch˙ld splittende ijder met de betalinge van zijn aandeel volstaan kan. Etc., [Helena laat beschrijven dat zij eigenlijk niet aansprakelijk is voor de schulden van haar man door de bij haar trouwen opgenomen huwelijkse voorwaarden, maar toch] deugelijk schuldig te zijn aan ende ten behoeve van Vro˙we S˙sanna Terwe wed. wijlen de Heer Jacob Braets, de Somma van f 4000:0:0 etc.
 
92
 
[Helena zegt toe de schuld te betalen met 3,5% rente p.j.]. w.g. Hendrk. Teerlink, hela lidia mol.
 
- ona 20.1030 akte 49 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Inventaris [04-05-1753]
Inventaris van alle sodanige goederen soo roerende als onroerende actien ende crediten gene ˙ijtgezondert als wijlen de heer Hendrik Teerlink in sijn leven Koopman binnen dese Stadt, ende op 24-04-1750, alhier overl. naargelaten heeft.
beschreven ter req˙isitie van den Wel Edele gestrengen Heere en mr. Pieter Hoe˙fft Raedt in de vroedtschap d'heer en mr. Johan van Wageningen practiserent advocaet ende de Heer Abraham Teerlink Koopman binnen deze Sadt in q˙alitieit als Exec˙te˙rs van den testamente van wijle de Heer Hendrik Teerlink hiervore gemelt, zijnde denzelven testamente gepasseert voor den notaris Pieter van Gelsdorp etc.
Ende op het aen en opgeven van den voorsz: heer Abraham Teerlink benevens sijne beh˙wdt broeders de Heeren Jan H˙ijbert Ghijben, in h˙welijk hebbende J˙ffro˙w Geertr˙ij Teerlink, ende Pieter van Driel in h˙welijk hebbende J˙ffr. Anna Teerlink, en voor soo veel de Klederen, Me˙bilaire goederen, lijfs en h˙ijscieragien aengaet mede ten bijweze ende op het aengeve van gemelde J˙ffro˙wen Geertr˙ij en Anna Teerlink als mede van Mej˙ffr. Pieternella Anthonia van der Vlist h˙ijsvro˙w van voorn: de heer Abraham Teerling. Etc.
        Vaste Effecten
Eerstelijk competeert dezen boedel een geheel H˙ijs en Erve staende ende gelegen ontrent d'Pelse br˙gh op de Voorstraet binnen deze Stadt, belent het H˙ijs van de Heer Francoijs van de Velden aen d'eene, ende dat van Mej˙ffro˙w de wed: Nering aende andre zijde staende agter en behoorende tot het zelve h˙ijs een groot Pakh˙ijs ˙ijtkomende in de Pelse straet,
in welk voorsz: H˙ijs en Erve den voorn: Heer Hendrik Teerlink gewoont heeft en overl. is.
Zijnde ook het pakh˙ijs door hem selfs tot zijne affaire gebr˙ijkt.
Nogh een geheel H˙ijs en Erve staende inde Pelse straet , het Pakh˙ijs off mo˙tereij van Messie˙rs Boet ende Haen aen de eene, en het h˙ijs van Hendrik Brants aende andre zijde.
Verh˙˙rt aen Sijbert Plaisier tot f 36:0:- p.j. etc.
Nog een H˙ijs en Erve staende op de Voorstraet op den hoek van de Pelsestraet dezelve straet aende eene, en het h˙ijs van o˙ds genaemt de Bro˙wereij van de Son aen de andre zijde, verh˙˙rt aen Arnold˙s Petr˙s Clerk tot f 150:0:- etc.
Nogh een H˙ijs en Erve met een Pakh˙ijs daer aghter, staende op de Voorstraet aen de V˙ijlpoort van o˙ds genaemt den Lantman, belent de zeepsiederij den Oliphant aen de eene, ende het h˙ijs bewoont werdende bij de heer Pieter N˙gteren aen de andre zijde, in h˙˙re bewoont werdende bij des overl. Schoon Soon de Heer Pieter van Driel tot f 200:0:- int Jaer
Nogh een H˙ijs en Erve staende ende gelegen op de Linde gragt, belent het H˙ijs van Willem van Nispen aen de eene, en het h˙ijs van Jacob Immerseel aen de andre zijde, in h˙˙re bewoont werdende bij de overl. Soon Johan Teerlink a f 82:0:- int Jaer.
Nog competeerde dezen boedel de Melioratie van een th˙ijn, gelegen in het padt over het go˙dtleerh˙ijs op den Sp˙ijwegh even b˙ijten deze Stadt, den th˙ijn van Monsr. Joost van Sevenom aen de eene, ende het Erff daerop voor deze den Korenmole de Koe gestaen heeft, aen de andre Sijde, door den overl. tot sijn vermaeck geho˙de,
Nogh competeert desen boedel een st˙k Weijlandt groot 6 mergen 87 roeden, gelegen in het o˙de Lant van Strijen inden hoek van den o˙delantschen Dijk off Landt van Essendijk belendt den Westdijk van o˙dt Strijen aen de eene, en het landt van de Erven van wijlen den WelEd: Heere Anthonij van den Santhe˙vel aen de andre sijde; hebbende aen het Eijnde de gemeenelands Wateringh, in h˙˙re gebr˙ijkt werdende bij Jaocb Meijboom voor f 110:0;- p.j. etc.
Desen Boedel competeert nogh een aghtste in een Haringh B˙ijs genaemt de twee Jongen Jannen ˙ijtvarende van Vlaerdinge, en waervan Boekho˙der is de Heer Badon tot Vlaerdinge;
de laetste verantwoordingh en reekening daarvan gedaen, is de tijdt wanneer onbekent en sal daervan op de eerste te doene reckeningh blijken d˙s voor als nogh                 Memorie
[Er worden losbrieven en obligaties beschreven zie ona 20.1034 akte 152].
                Graffsteden
Nogh etc., de geneemschap in een graft gelegen in de groote Kerk, behorende aen de Erven van Roelant Teerlink
Nog een graffstede inde groote Kerk behorende aen de Erven van wijlen Abraham Moll.
        Contante Penningen
Go˙de Specie [totaal]                f 1285:3:12
Silvere Specie [totaal]                f  839:1:12
daar is ook gevonden 1 koffertje waarin een briefje lagh op het welke geschreven stont
Van Neeff Hendrik Teerlink,
 
93
 
waerin bevonden wierde 4 a 63 Sts., 2 halve dito, 1 vreemt st˙k sijnde een bank Rijcksdaelder, 1 Scheepe Schellinkje, 3 Silvere d˙ijten, aen paijement 40Ż St˙ijver, nog elders gevonden dat daertoe behoude 1 tien St˙ijver st˙kje.
        J˙weelen
1 Colan met 6 groote en 12 klijne steentjes, 1 carcan met 80 klijne steenen en 1 boort met 9 steenen, alle aen elcanderen; 1 paar grote oorlietten in ider 7 steenen; 1 paar klijnen dito in ider 8 klijne steentjes, 1 mans Ringh, 8 losse diamantjes, 1 d˙bbelde fijne Pairel sno˙r, 1 sno˙r met 68 en 1 sno˙r van 67 pairel met een boort daeraen, waarin 7 steentjes, 1 pairel met een go˙dt pinnitjes, 1 groff st˙kje van een Ring met een Po˙rtraitje.
        Gemaakt Go˙dt
1 tas be˙gel en haek Pistoole go˙dt weeght 4 ons 2 Engels a f 40:0:- het ons, 1 bijbeltje met draetwerke slooten, etc., 1 dito met knippen, 2 draetwerke knoopjes met een hoep ringitje;
        Gemaekt Silver,
1 Rant van een spiegel met 4 schroeff plaetjes, en beslagh, 1 thee keetel en comfoort sonder ho˙t, 1 olij en asijnstell met een peperb˙s, 2 Kandelaers, 2 nie˙werwetze dito, 2 Kandelaers ˙tregtze ke˙r, 2 Roos schenkborde, 1 dito Roos bort, 1 broodt bort, 2 seco˙pjes, 1 taaffel tabacx doos, 1 trekpot en vierkant bakje, 1 dito gedraeijt met een lamp confortje, 1 doorgebrooken tabacx comfort, 1 seskant dito, 1 ront dito, 1 sn˙ijter en bak met een doorgebrooke r˙stplaetje, 1 dito en bak, 1 dito ˙ijtregtze ke˙r, 1 portagie lepel, 2 thee b˙sjes, 1 gedreve hang blaker, 1 gedreve papkom, 1 gedreve borstel dekzel, 1 gladt dito, 1 kanne dekzel, 1 kandeel kom en dekzel ˙tregtze ke˙r, [totaal] 26 lepels en 30 vorken, 30 taaffel hegte en messen, 20 desert mesjes, 9 confit˙˙r lepeltjes en 2 vorkjes, 1 mosterpoth en lepel o˙de ke˙r, 2 bekertjes, 1 pap en theelepel, 1 sch˙lp Sn˙ijffdoos, 1 gegote knipdoosje, 1 borstel dekzel, 1 tas be˙gel en haek, 1 spring koker met oorlepel en pennig, 1 k˙rke trekker, 1 horolgie kettingh, 38 st˙kjes poppegoet, enige sn˙ijsereij, 1 gevest van een degen, 1 silvere sak horologie en kettingh waerdig na gissingh f 35:0:-, 1 Silver verg˙lt hartje waerop genoteert staet, waardigh f 7:0:-, 1 pater noster waerop genoteert staet waerdigh f 2:0:-, 1 verg˙lt kroontje met pairle, 1 horologitje met kopere kast en silvere pennitjes waardigh na gissing f 5:0:-, 1 Agate Sn˙ijffdoosje, 1 flesje, 1 beslage brijho˙tje, en 1 groen hegje f 4:0:-, 1 rottingh knop swaer f 0:5:-, 1 Hoogh d˙ijts bijbeltje daeraen silver f 0:15:-, nog 1 ringitje met een go˙dt knoopje.
Gedr˙kte Boeken,
in folio,
1 Bijbel,
Van Loon al ˇude historien, 2 deelen,
2e en 3e gesandtschap van China,
Dapper Na˙ke˙rige beschrijvingh der africaansche gewesten,
Ne˙hoff beschrijving vant gesantschap der oostindische compagnie,
Wonderboek vant Lam gods,
geschiet bijbel vant aenbegin;
Jacob Cats werken,
in q˙arto
Acte van het sinode nationael 2 mael, nie˙we reijse na de franse eijlanden van america door W: C: Dijks 4 deelen,
godtleerende nat˙˙rk˙nde door W d: Ham,
het o˙de en nie˙we testament in 3 deelen,
de volkome reijse van de La valle,
Baale beschrijvingh van Dordregt 2 deele,
Samenspraek van Erasm˙s van Rotterdam,
Alle de brieven van C: van B˙nningen,
Marija Heijns bloemhoff der doorl˙gtige voorbeelden,
T: Gaasje Rijse door de Spaense westindien,
Van Til over Matthe˙s
Salems vrede tweemael.
inlijding tot de profetische schrifte
Sang kunst der Hebreen,
over de psalmen 4 deelen,
Bidtloo verwoesting des Joodsen volks, 3 deelen,
Ambrosi˙s het Sien op Jes˙s,
Bijnee˙s gekr˙ijste Crist˙s tweemael,
Ambrosi˙s eerste, middelste en laetste dingen,
van Weezel over de openbaringe,
 
94
 
Groenewegen over de Cathecism˙s,
Onderrijk godt en den sondaer verheerlijkt,
in q˙arto
Nie˙wentijdt gronde van sekerheijdt,
Werelds bescho˙wingh,
O˙daen Roomsche moogentheijdt,
werken over het lijden Cristi,
Vossi˙s Jaarboeken,
Bierman Mozes en Crist˙s,
Galrie Kerkelijke en wereltlijke historien,
Miltons reijse,
F. gage westindische reijsen,
Hisotrie vant Keijserrijk 2 delen,
Aitsma saeken van staet en oorlogh, 3 deelen,
Hollandse Merc˙ri˙s 6 deelen,
Aitsma 10 deelen,
La˙renti˙s Schilt des geloofs,
Bar˙et, Jacobs doodtbedde,
Valkenier verwardt E˙ropa,
Halma woordenboek des Heijligen Lands,
de ontroerde lee˙w,
Sibersma over Jesaias,
Simon van Lee˙wen Rooms Hollands regt,
den nie˙we hovenier,
Ansons reijse,
beschrijving van Venetien 2 deelen,
Historien van de Hollandse medaillien,
H: de Groot over de Regeeringh van Hollandt,
Hijdeger˙s Bijbels handtboek
K˙ijpers, over het lijden Cristi,
H: de Groot Regt des oorloge en vreede,
De Br˙ne wetsteen der vern˙ften, 2 deelen,
Bodaan Leere der waerheijdt,
┌lrigh t lijden en sterven Cristi,
T: H: van den Hoonaart Waeragtige wegen 2 deelen,
J: van den Hoonaert prophetische godtgeleertheijdt,
Akademische redenvoering
┌lrig de Laetste woorden van Crist˙s,
reijse na het Zuijdtlandt,
E˙ropise Merk˙ri˙s,
Willem de 3de: door Rotgans;
T: H: van den Hoonaart over Romijnen,
Karel van Aller Roomsche reghten,
Sorgdragers groenlandse vissereij,
Momma Patriarchen des O & N testamens,
het Brittannische Rijk in America 2 deelen,
Bedenking op het vader ons,
Overblijfzels van de gehe˙genis van Coenraadt Drosten,
van M˙nster over de wedergeboorte,
Denijs beschrijvingh van Lo˙is aria,
H˙ijs bijbel van Hartman 2 deelen de psalmen mankeren,
Silvere op era medica,
Sl˙ijter geestelijke liederen,
in Octavo,
Naspe˙ringh van Hollands Heijl en rampen door H: J: Z: C:
reijse Rontsom de vaste k˙sten des aardtkloots door N: D˙ijn 2 dellen,
Een pakje ongebonde boekjes,
┌ijtgelese ke˙rstoffen 9 deelen,
Kort verhael van de Nederlandse geschiedenissen,
 
95
 
den tegenwoordigen staet van alle volken, verschijde deelen,
verhandeling van de vrijheijdt in den b˙rgerstaet,
2 ongebonde boekjes,
tijdt rekeningh door J: Versch˙er,
het leven der Roomse Pa˙sen 2deelen,
lampe over het genade verbondt 6 deelen,
de Kerk in Nederlandt J:V: den Honaart,
Het wel leeven en sterven door Eenhoorn 4 deelen;
Evangelise waerheden door Leijdekker,
de wit over de Cathecism˙s,
J: V: den Hooraart tegen Zeelander 3 deelen,
Zeelander
J: van den Hoonaart over Crist˙s Koninkrijk,
Verhael van de Salsb˙rgers door L: Lange 3deelen,
Spectator door Richardt Heele 5 deelen,
Het betamelijk stel sijn door Manger,
een psalmboekje,
godewin Mozes en Aaron,
Thaco Haijs Crist˙s afkomst ˙ijt Davidt,
godewijn Roomsche o˙dtheden,
Ro˙s griekse o˙dtheden,
beverwijk Schat der gesondtheijdt 2 deelen,
verdedigingh door Karel den Eerste,
Mone Nederd˙ijtsche Spraack konst 2 deelen,
B˙rmanni de weth ende het get˙ijgenisse,
Sermonieel der begraaffenisse,
Mahomets alkoran,
Heerman g˙lde annotatien,
Een hoorn welleven 2 deelen,
Swerelds godsdienst;
Een Engelse Bijbel.
Redenvoering over de Sielen na de doods,
ge˙lings zeede k˙nst,
het derde deel van Robbison Cr˙soŰ,
het masker van de Wereldt,
Historie der Waldense,
Crisstelijke godsdienst door van Bragt,
Walt handtleijdingh tot het gebedt,
Piktet godsdienste der werelt,
diverse gebonden boekjes,
Bijbels prenteboek,
een frans testament,
Bijkorff der Roomsche Kerke;
het leven van den Koning van Port˙gal, het tweede deel,
Hemel en aarde door J: Borsti˙s,
nog enige ongebonden boekjes,
in D˙odecimo
d'E˙ropische Staet secretaris,
en enige andre ongebonde boejes niet waerdig te Specificeren;
Fijn Porseleijn,
N: 1 [t/m 8 zijn, in diverse grootte] 8 stellen van vijfve,
    9, 3 potjes met lijsjes waeronder 1 dekzeltje defect,
   10 2 beekers,
xxi 2 grote flessen,
xii 2 vierkante flessen,
13 1 fles twee hoogh,
14 2 flesjes voll werk
15 2 flesjes met lijsjes different
16 2 dito different,
17 2 geripte flesjes,
 
96
 
18 2 flesjes wat spits,
19 2 gorgeletten,
20 2 flesjes met knopjes,
21 2 klijne flesjes,
22 3 hooge beekers,
23 3 ronde potjes,
24 1 seer groote trekpoth,
25 1 Koffij kan met een kopere Kraen,
26 1 dito met een t˙ijt,
27 1 Japanse dito defect met een kopere kraen,
28 1 olij kan met een t˙ijt;
29 2 kannen waeronder 1 defect,
30 2 kannen enigsints differende in groote,
31 1 olij kannitje met een t˙ijt,
32 1 olij en asijn kannitje met dekzels,
33 2 dito voll werk met dekzels,
34 2 witte dito kraeke,
35 2 dito sonder dekzels,
36 2 kannitjes met platte dekzels waervan 1 oor defect,
37 1 klijn olij kannitje met leijsen,
38 2 klijne kannitjes,
39 1 kannitje met leijse defect,
40 1 dito met pins bekke beslagh,
41 1 mosterpotje,
42 6 thee b˙sjes waeronder 3 met dekzels en 1 defect,
43 2 Kandelaers,
44 5 potjes en 2 p˙llitjes different,
45 2 potjes geript, waervan 1 knopje vant dekzeltje,
46 1 S˙ijker pot,
47 1 kr˙ijtbakje en dekzel,
48 2 S˙ijker potten,
49 2 trekpotten,
50 2 dito geripte,
51 2 klijnder dito van ondere dikker,
52 2 dito heel blaa˙w,
53 1 dito met kappelle,
54 1 dito,
55 2 dito br˙ijn en blaa˙w,
56 1 roode trekpot met Silevere beslagh,
57 2 doorl˙gte roode dito,
58 2 platte roode dito klijn,
59 2 roode groote gewerkte dito diffent,
60 nog 4 diffente roode dito, waeronder 2 defect,
61 2 klijne en 1 groot bekertje met 2 flesjes,
62 1 albaste koffertje,
63 [t/m/ 67 en 75 t/m 80 verschillende soorten] 88 schotelen,
68 6 schaele met breede gedraeijde randen,
69 17 boterschoteljes different,
70 5 groote Clapm˙tszen,
71 [t/m/ 73 verschillende soorten] 19 schaeltjes,
74 3 Clapm˙tszen,
81 8 borden,
82 [t/m/ 95 verschilled soorten] 38 spoelkommen,
96 2 geamiljeerde s˙ijkerpotten op voeten,
97 2 klijne blaa˙we dito,
98 6 groote koppen,
99 2 klijne klapm˙tsjes,
100 3 dito diffente dog wat grooter,
101 1 grote kom en dekzel,
102 2 platte S˙ijker Commitjes,
 
97
 
103 1 seco˙pje, 1 zo˙tvat, en 1 glaze schooteltje,
104 4 s˙ijker bakjes met kopere voetjes,
Klijn goet,
105 [t/m 124, 126 t/m 149 en 151 bestaan uit verschillende soorten en maten waarvan het totaal is:] 322 kopjes, 295 bakjes, 50 schoteltjes en 6 dekszeltjes,
125 2 spoelcommen, 2 trekpotten en bakken daeronder, Japans,
152 5 flesjes en glaze bollitjes daerop,
153 4 Chinese poppen,
154 1 root Zeepaart met een go˙t kettinkje,
155 11 glaze confit˙˙r bakjes,
156 1 wit aarde melk kannitje,
157 2 spoelcommen met platte randen,
158 7 p˙llen waeronder 2 defect,
159 17 koppen en 2 witte spoelcommen,
        219 soo p˙llitjes als allerij ander fig˙ertjes;
        Schildereijen,
        N:     1, 2 lantschappen in gesnede lijsten;
                2, 2 st˙kjes verbeeldende rijs en pleijster plaetsen,
                3 1 st˙k verbeeldende 1 boere Kermis door AB: van den Hecken,
                4 1 st˙k in verg˙lde lijst etc., geschenke aen een vorst,
                5 1 Lantschap,
6 1 st˙k haese jaght,
7 1 dito een boere potte bank,
8 1 st˙kje een man te paart,
9 1 grooter st˙k een geldt tellende vro˙w,
10 1 st˙kje een man met schaep en hondtje,
xi 1 dito schaepen,
12 1 dito in een smal verg˙lt lijstje een heer en J˙ffro˙w,
13 dito sijnde een fruijtst˙k,
14 1 genaeijt gaes met een glas er voor,
15 1 st˙kje 1 doodshooft,
16 [t/m 18] 3 landtschapjes,
19 1 pleijsterplaets van S: M:,
20 1 fr˙ijt st˙k met een horologie daarin,
21 1 Zee gewas met een krap daerin,
22 1 fr˙ijt st˙k met kan,
23 1 fr˙ijt st˙k met aardt besien,
24 1 man met een gans,
25 1 vro˙wtje met een Haen,
26 2 speksteene st˙kjes,
27 1 o˙de vro˙w lesende,
28 1 rookent mannitje,
29 2 st˙kken, sijnde het po˙rtret van wijlen d'heer Hendrik Teerlink
en sijne vooroverl. h˙ijsvro˙w J˙ffr: Helena Lijdia Moll,
30 2 st˙kken sijnde een man en een vro˙we po˙rtrait vande familie van Langle
[zie op blz. 123: I.1.1 Heiltgen (Helena) Vekemans en haar man, de oud-oudtante van moederszijde van Helena Lijdia Mol],
                31 1 Bastailje,
                32 1 lantschap en Klooster,
                33 1 dito met mathematise instr˙menten;
                34 1 dito verbeeldende 12 diverse lantsschapjes;
                35 1 lantschap
                36 1 zijnde een berg agtig lantschap;
                37 1 lantschap met een klooster hangende naest de schoorsteen,
                38 1 staende schoorsteenst˙k,
                39 1 st˙kje verbeeldende een patrijs,
                40 1 groot st˙k verbeeldende de r˙´ne van gebo˙wen,
                41 1 po˙rtait van den overl. Heer Teerlink Jong sijnde,
                42 4 groote familie st˙kken,
                43 1 wapen st˙k van Breedenhoff,
 
98
 
                44 1 dito van Moll en van den Velden
                45 1 st˙kje in een verg˙lt lijstje verbeeldende Saters,
                46 1 biddent mannitje,
                47 1 pleijster plaets,
                48 2 o˙de vierkante po˙rtrait st˙kjes,
                49 1 groter po˙rtrait st˙k,
                50 1 Jong meijsje met bloemen,
                51 1 st˙kje met genaeijde bloemen,
                52 2 gecrioneerde st˙kjes,
                53 1 st˙k met een Entvoogel,
                54 1 dito Adam en Eva;
                55 1 dito zijnde een Zee,
                56 1 dito sijnde een lantschap,
                57 1 dito vertonende enige beelden in gesneden Lijst,
                58 6 st˙kjes groot en klijn,
Nog 2 brede schildereijen, sijnde een schaetsreijer, en een Lantschap.
Gemaakte Linnens, ende wel eerstelijk slaeplaekens,
[Het totaal van de verschillende soorten is:] 194 laekens
Sloopen,
[Het totaal van de verschillende soorten is:] 139 sloopen
Servet Goedt,
[Bestaat uit verschillende soorten en maten waarvan het totaal is:] 385 servetten en 41 taaffellaekens
Handt-doeken en ander Goedt,
[Bestaat uit verschillende soorten en maten waarvan het totaal is:] 109 handtdoeken, 5 scheerdoeken, 31 kastdoeken, 22 gordijnen, 8 rabatten en 13 schoorsteenkleden
Linnen tot het lijff behoorende,
[Bestaat uit verschillende soorten en maten waarvan het totaal is:] 86 vro˙we hemden, 12 kapjes
91 1 b˙ndeltje met ro˙w k˙ijven en ondergoet,
96 19 cornetjes met kant,
97 6 platte Komm˙tszen,
98 5 neersels daeronder 1 met een reepje,
99 24 onderm˙tse
100 7 paar platte mo˙wen,
101 12 strijklinte,
102 [totaal] 15 Damaste Feijteltjes,
105 [totaal] 36 neteldoeke halsdoeken,
106 [totaal] 17 paar hantschoenen,
109 [totaal] 162 Sakdoeken,
120 [totaal] 63 voorschooten,
126 24 platte M˙tszen,
127 6 o˙werwetsze beffen,
128 enige l˙bben met kant seer o˙werwets niet waerdig te specificeren,
129 23 paer o˙werwetsze mo˙wen,
130 15 o˙werwetsze Kappen,
131 4 kraegjes en 6 labaren,
132 7 Catoene m˙tsjes,
133 1 kante verhangh, 10 mans hemden, 12 halve hemden, 10 paar mo˙wen, 44 neteldoekse dassen en 1 beff.               Mans kleederen,
[totaal] 4 Rokken, 4 Camisools en 6 broeken, 1 seije Damaste olijff co˙le˙r Japon, 7 [verschillende] Japons, 3 gordels, 4 Catoene SlaepJakken, 2 Caleminke hemtrokken, 1 Linde dito, en 2 lende banden, 2 witte onderbroeken, 1 roode vriesse Korit en 2 lappen, 6 par˙ijken in soorten, 4 hoeden en 1 hoedekast, 3 wolle en 1 witte M˙ts, 6 paar hantschoenen allerleijt, [totaal in soorten] 9 paer ko˙ssen 1 paar gitters, 7 paer schoenen, 5 paar m˙ijlen, 12 seijeen andre bonten ne˙sdoeken,
        Vro˙we kleederen,
1 swarte seije tabbaart, [totaal in soorten] 11 Japonnen en 46 rokken, 2 Catoene Mantels, 8 broeken, 1 Calemijne borstrok, 6 Catoene voorschooden, 1 baeije dito, 2 ke˙rslijven en 3 Corsetten, 1 grijne h˙ijk, 1 swart seije negenkleet, 15 Kappen, 1 swarte seije sonnehoet, en 2 regen kappen, 1 paar fl˙eelen mofjes, 1 beste Sabel en mofje, 1 o˙de Sabel en 4 moffen, 6 paer geco˙le˙rde ko˙ssen, 1 satijne en 1 Catoene krop lap,1 paar seije mo˙wen, 3 paar m˙ijlen, 7 waeijers,
Een lade met seer o˙werwets goet niet waerdig te noemen,
 
99
 
Enige ende Silver lint, 1 ben met gemeene ende lint, 1 ben met 12 pakjes gaare, 1 ben met allerleij lappen, 1 ben met knopen en allerleij pr˙llen;
        Kinder Goet,
1 Seije moore en 1 baeije kapkeurtje, 1 witte satijne stikdeken, 1 wolle borstrokje en swagtel, 1 paar so˙ssen, enigh o˙werwets kindergoet, 1stoffe stijff tabbertje,
        Divers wolle Goedt,
1 onopgemaekte tijk voor een bedt en toebehooren, 1 opgemaekte pe˙l˙w tijk, 1 genaeijdt matrasco˙vert met franjes, 1 seer groote en 8 kleijndre gordijnen allereij soort, 1 omgeboort nie˙w saije taeffelkleet, 1 groen taeffkleet, 3 saeije gordijnen en 4 rabatten, 1 saeije wiege kleet, 1 heemraets k˙sse van o˙dt bon avont˙ra, 1 witte deeke, 1 sitsre gestikte deken donkre groot, 1 nie˙we geele gestreepte deeken, 1 gewast linne taaffel co˙vert, 1 wit deeke k˙ssen, 1 linde k˙ssentje,
        Ongemaekte stoffen en lijwaeden,
[Het totaal van de verschillende soorten is:] 48 ellen glassee, 1 voll st˙k en 8╝ ellen cits, 27Ż ellen pattenans, 2 volle st˙kken en 85Ż ellen catoen, 1 voll st˙k en 2Ż ellen gingangh, 61ż ellen linden, 2 o˙de lappen rood armeseijn met blaa˙we weerscheijn, 1 losgetornde armeseijne geele rok, 2 lappen armeseijn ligte co˙le˙r, 1 stoffe losgetornde rok, 1 losse gewasse citsze gront, 2 nie˙we citsze spreijen, 1 o˙de citsze spreij, enige lapjes linnen, catoen, en bommesein, 2╝ ell neteldoek, 1 doosje met 34 st˙kjes en einde kant, alsmede nog enig wijnigh gaere,
        Alderhande Me˙bilaire goederen
        In de slaep off allekove kamer,
1 Ledekant met geel Casjant behangh, 1 bedt, hooft pe˙l˙w, en 2 k˙ssens, 1 matras in plaets van een bedde met 1 wolle deeken, 1 groote spiegel met verg˙lde lijst, 1 noteboomen schriptoir, 6 hooge br˙ijne stoelen en 6 seije stoffen matrassen, 1 Eijke Laa taaffel met een covert, 1 geschildert gerridonnitje, 1 geschilderde thee taaffel, 7 st˙kjes Spaense matten, en 1 voetmat, 2 blekke trommels,
        in de Witte Kamer,
1 noteboome toog Cabinet, 1 Eijke La kasje, 1 armstoel en matras daarin, 1 noteboome r˙stbank met 1 ro˙aense tapijte matras en hooft matras, 1 bedtje, 1 hooft pe˙l˙wtje en hooft k˙sse,
        in het Eet kamertje
1 spiegel in verg˙lde lijst, 1 Clavercimbael met 1 groen kleedje daerop, 1 geschilderde bijbel lessenaer, 2 looije tabacqs doosen, 1 staende Eijzere plaet, 12 th˙ijn taaffel messen doos, 8 roomer mesjes,
        in de Groote Kamer,
1 Noteboomen toogh Cabinet met posteleijn kaste op sijde, 1 noteboomen taaffel en 2 dito gerridonnen ,1 spiegel met glade lijsten, 4 glaze arm blaekers waeronder 1 deffect, 2 glaze armen voor de schoorsteen, 2 verlakte thee taaffels, 2 breede, en 2 smalle st˙kken Spaense vloermatten, 1 Carpet,
        Op de Plaets,
1 loode verg˙lde merc˙ri˙s op een ho˙te pedestall, 1 bladt met 2 schrage, 1 armstoel, 1 schenk taaffeltje, 1 parthij brandho˙t, 5 st˙kken gerookt vlees, 1 gerookt paeter st˙k, 1 gerookte ham en seij.
        In de Gangh,
1 gesnede bank en matje daerop, 1 hangh horologie, 1 noteboome weerglas,
        Op de voorkamer,
1 geschilderde kast, 1 lessenaer, 1 dito op een voet,
        Op het provisie Kamertje,
1 glaze lantaarntje met kooper beslag, 2 lange pijpglaese, 11 glaze in soorten en 2 bocaeldekzels, 1 ho˙te booter voormpje,
        Op het klijn Soldertje,
1 vierkante blaa˙we geschilderde taaffel met 2 schraegen, 1 stillitje, 1 groote sl˙ijtmande, 2 servet planken, 2 kisten waeronder 1 met Eijsere beslag, 3 oester bakken, 1 hooge witte stoel, 12 groote kleerstokken, 9 klijne dito, 1 Eijzeren braetlepel, 1 droogh rek?/, enige rommelereij niet van hoogh waerdig te specificeren,
        Op de Kleersolder,
1 marmere taeffel op een gesmede voet, 1 groote blokkast, 1 klijnder dito, 9 kleerstokken, 3 klijne dito, 2 verlakte thee tabletjes, 1 Eijser Comfoortje, 2 groene sjasenette, 1 bedt stok,
        Op de boven aghterkamer,
1 Eijzere kist, 1 Eijke tabacx kisje, met lort, 1 vierkant geschildert taeffel, 1 valiesje, 2 geele Casante gordijen, 1 o˙dt k˙ssen, 1 scherm, 1 v˙˙rscherm, 1 m˙nnik met blok, 1 ho˙te stooff,
de aghterste aghter Kamer,
1 verlakt Cabinet, 1 ingelegt noteboome Cabinet, 1 geschildert Cabinetje, 1 Eijken laa taaffel met 4 laeden en kooper beslagh, 1 note boome taaffeltje met 3 laeden, 2 noteboome gerridons, 1 verlakt thee blaetje, 1 oostindisch koffertje met koper beslagh, 1 plat noteboome koffertje met koper beslagh, 2 gordijn roeden, 1 verlakte Poeder doos, 1 tinne ondersteek bekken, 2 toleth borsteltjes,
        Op het meide kamertje,
 
100
 
1 witte taaffel, 1 ho˙te bak, 1 ingelegde kaars laede, 1 kapstok, 1 v˙˙rmande en kleedtje,
Op den aghter vlieringh,
1 thee taeffel defect, 1 doos met Klossen,
        Goederen tot de th˙ijn behoorende,
5 dessert mesjes, 1 delft stell van Vijfve, 10 delfse borden en 1 booterschoteltje, 1 koopere thee keetel, comfoort, trekpoth en bakje;
in den th˙ijn zelfs bevonden,
1 hangh oor taeffel met 1 gewaste leere Co˙vert, 1 thee taaffel, 6 trijpe stoelen en 2 arm stoelen, 3 trijpe k˙ssens, 5 stooven, 1 spiegel, 3 gerigten in lijsten, 1 fr˙ijtst˙k en Schilderij, 2 ronde en 1 vierkant thee blaetje, 1 loode tabacx doos, 1 Eijzeren hamer, 1 kopere kraen, 1 kooper tabacx Comfoort, 17 glaze in soort met 1 so˙t vath, 2Ż do˙zijne blaa˙w posteleijnen waeronder een geript,
11 kopjes en 12 schoteltjes different en defect, 1 geschilderde kapstok,
in de Ke˙ken,
1 toeslaande taaffel, 1 thee taaffel, 3 matte en 2 ho˙te stoelen, 1 bloeme kast met laeden, 1 kopere thee keetel, 1 Eijzere asketel, 1 Eijser Comfoort en nog een klijn Comfoort, 1 staende plaet, 1 Eijzere ketting, 2 tangen en 1 schop, 1 geschildert schoorsteenkleet, 3 groote en 3 klijne schoteltjes, 1 aarde smoorpot, 7 sch˙lp schotels, 4 posteleijne schoteltjes en 3 koppen different, 1 ladder, 1 spiegel, 1 blaesbalk, 1 v˙˙rscherm, eenige aerde potten en pannen, diverse bloempotten, 1 groot verg˙lt beelt op een stenen Pedestall, 2 blaa˙we Potten op ho˙te Pedestallen, 42 blaa˙we stokken met verg˙lde knoppen, 3 C˙pidootjes, 1 gootsteen, 1 steenen taaffel, 5 ho˙te lossen banken, 1 blekken Emmer, 1 gieter, nog enige specificeerde rommelareij waerdig f 31 :15:-.
De Heer Hendrik Teerlink heeft bij deszelfs testamentaire dispositie etc., aen deszelfs Soon Abraham Teerlink gegeven de magte omme de negotie en koopmanschappenwinkel en winkelwaren met alle het gene daar aen dependeert en toebehoort de ˙ijtstaende sch˙lden daar niet onder begrepen te mogen nadere de Co˙rante goederen volgens inkoopboeken, d'inco˙rante volgens taxatie etc., bedragen f 18613:6:12, welke voorsz: Somme etc., in 4 jaar termijnen s˙llen k˙nnen werden afgelegt. [er volgt een berekening, waarbij o.a. staat opgeschreven leningen, obligaties en lasten uit de boedel en de winkel] etc.
Op Heeden den 05-04-1773 Compareerde, etc.
De Heeren Abraham Teerlink en desselfs h˙ijsvro˙w Mej˙ffro˙w Petronella Anthonia van der Vlist, Jan H˙ijbert Ghijben, ende desselfs h˙ijsvro˙w Mej˙ffro˙w Geertr˙ij Teerlink, Pieter van Driel, ende desselfs h˙ijsvro˙w Mej˙ffro˙w Anna Teerlink alle in het hoofde dezes vorenstaende Inventaris te zijn de˙gdelijk ende opreght, hebbende een ider in sijn req˙ardt de opgave in vorige voorsz: vertro˙wlijk gedaen, etc., w.g. Abraham Teerlink, Pieternella Anthonia van der Vlist, J: Ghijben, P: V: Driel 1753, Anna Teerlink, Geertr˙ij Teerlink.
 
- ona 20.1034 akte 152 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: [24-12-1755] Reeckeningh daer den ontfangh
Niet Excedeert f 64000:0:-
Reekeningh, bewijs en reliq˙a, die bij dese doende sijn, etc., [P. Heo˙ft en J. van Wagerningen].
Ende dheer Abraham Teerlink etc., [alle kinderen en schoonkinderen van Hendrik worden genoemd, zie ona 20.1038 akte 79 hierna].
Ende dat van sodanigen Ontfangh en ┌ijtgaeff als de Heeren Rendanten in h˙nne voorsz: q˙alitijd hebben gehad ende gedaen, wegens de naerlaetenschap van voorn: Heer Hendrik Teerlink, etc.
Werdende 't selve verandtwoort, en gesteld in g˙ldens.
                Ontfangh
Eerstelijk competeerde desen boedel volgens den Inventaris etc., Een geheel H˙ijs en Erve staende ende gelegen omtrent de Pelse br˙g op de Voorstraet binnen dese Stadt, belend het H˙ijs van d'heer Francois van den Velden aen de Eene ende dat van j˙ffr. de wed: Neering aen de andere zijde, staende agter en behoorende tot het selve H˙ijs een groot Pakh˙ijs ˙ijtkoomende in de Pelsestraet.
Welk voorsz: H˙ijs en Pakh˙ijs door den overl. selfs is bewoont en gebr˙ijkt geweest etc., [Hendrik wil dat zijn zoon Abraham het geheel overneemt tegen taxatie waarde,]                         f 5500:0:-
Nogh competeerde desen Boedel etc. Een geheel H˙ijs en Erve staende ende gelegen in de Pelsestraedt, het Pakh˙ijs off mo˙terei van Messie˙rs Boet en de Haen aende eene en het H˙ijs van Hendrik Brands aen d'andere zijde.
De Rendanten hebben 't H˙ijs etc., aen Sijbert Plaisier maezelae
en daer van gepresenieert een Somma                f 420:0:-
En Rantsoen                                                    f  10:10:-
En alsoo de H˙˙re van't gemd: H˙ijs etc.,             f   18:0:-
Desen boedel etc., een H˙ijs en Erve met een Pakh˙ijsje daer agter staende op de Voorstraet op den hoek van de Pelsestraet dezelve straet aende eene en het H˙ijs van O˙ds genaemt de Bro˙werij van de Son aen d'andere zijde, etc., het h˙ijs is overgenomen bij d'heer Jan H˙ijbert Ghijben etc.,
voor de Somma van [met] Rantsoen                    f 1640:0:-
Etc., de h˙˙r                                                  f   87:10:-
 
101
 
Nogh een geheel H˙ijs en Erve met een Pakh˙ijs daer agter, staende op de Voorstraet aen de V˙ijlpoort, van o˙ds genaemt den Landman, belend de Zeepsiederij den Oliphant aen d'eene ende het H˙ijs bewoont werdende bij de Heer Pieter Nughteren aende andere zijde.
Het voorsz: H˙ijs en Erve en Pakh˙ijs is bij d'heer Pieter van Driel overgenomen etc., taxatie gedaen bij Jacob Schootel Stads fabrijc [stadsarchitect], etc., een Somma van         f 4200:0:-.
Als mede nogh wegens 3 jaare h˙˙r etc., d˙s                                f  600:0:-
Nogh een H˙ijs en Erve staende ende gelegen op de Linde Gragt, belent het H˙ijs van Willem van Nispen aen de eene, en het H˙ijs van Jacob Immerzeel aent andere zijde.
Het voorsz: H˙ijs en Erve is bij de Heeren Exec˙te˙rs in q˙aliteit als vooghden over de minderj. kinderen van Sr. Jan Teerlink overgenomen voor een Somma van         f 650:0:-.
Als mede nogh 3 jaaren h˙˙r etc.,                      f 205:0:-
Desen boedel competeerde nogh de Melioratie van een th˙ijn, gelegen in het Padt over het Go˙dleerh˙ijs op den Sp˙ijwegh even b˙ijten dese Stadt, den Th˙ijn van Monsr: Joost van Sevemom aen de eene, en het Erff daerop voor desen den Koornmoole de Koe gestaen heeft aen de andere zijde.
De gemelde Th˙ijn is bij't leven van meervoornde. Heere Hendrik Teerlink door hem selfs tot vermaek geho˙den. Etc., [zijn schoonzoon Pieter van Driel neemt de tuin over] de Somma van         f 1110:0:-
ende nog over een st˙ijver van rijderg˙ld tot Rantsoen                                   f    55:10:-
Nogh een st˙k Weijlandt groot 6 mergen 87 Roeden, gelegen in het O˙de Landt van Strijen, in den hoek van den O˙delantsen Dijk off Land van Essendijk, belend den Westdijk van O˙dt Strijen aen de eene, ende het Lant van de Erven van wijle den WelEdelen Heere Anthonij van den Sandhe˙vel aende andere zijde, hebbende aen het eijnde de gemene Landts Waetering, etc.,
[Jan huijbert Ghijben koopt het land met intrest voor]                                      f    1248:05:12
etc.
Nog 1/8 in een Haringb˙ijs genaemt de twee jonge Jannen
˙ijtervaerende van Vlaerdinge etc., totaal                                                     f      234:09:-
etc.
[Er volgen 5 losbrieven, 15 obligaties en 2 kleine obligaties etc., totaal]                f 17193:01:11
Het graft gelegen in de Groote Kerk toebehorende d'Erven Roeland Teerlink
is geboekt op Willem Kl˙ijt en werd voor alsnog gemeen geho˙den d˙s tot                Nazigt
Het Graft toebehorende d'Erven Abraham Mol mede in de Grote Kerk,
is verboekt op Jacoba Mol en werd mede alsnog gemeen geho˙den d˙s tot                 Nazigt
Alle de Contante penningen                                                                            f 2121:15:8
Nogh 2 Pistolen                                                                                            f    18:07:4
Nogh meerdere d˙caten                                                                                 f    14:08:8
Nog voor eenige verwisselt ongangbaer geldt                                                     f    10:18:-
De silvere medailje en't penninkje etc., bij d'hr. Abraham Teerlink overgenomen        f      2:10:-
Het Koffertje met het daerin en toe behoorende geld                                Memorie
De Rendanten hebben de J˙weelen, met de verdere Lijff en H˙ijs Cieraeden, mitsgaders de losse goederen in den Th˙ijn (de boeken, Potten en th˙ijn Ornamenten daer van ˙ijtgesondert
[verkocht voor])                        f 7019:8:-
De gedrukte boeken                  f   206:11:-
Nogh hebben de Rendanten door de Vend˙meester het groot verg˙ld beeldt en pedestal en verdere th˙ijn Ornamenten [verkocht voor]                                        f 167:15:-
Etc.
De Negotie en Koopmanschappen, Winkel en Winkelwaaren met alle het geene daeraen dependeert en toebehoort (de ˙ijtstaende Sch˙lden daer niet onder begrepen,) etc., [winkel wordt overgenomen door Abraham] voor de Somma van                                                                                          f18613:6:12
Van de boeksch˙lden etc., is ontfangen [totaal]                                         f  3061:8:8
 
Eerste en Geheele Somma van den ˙ijtgeeff bedraaght                 f    39819:9:2
Vereffent den ˙ijtgaaff tegens den vorenstaanden ontfangh           f   71441:11:13
Soo blijkt dat meerders in ontfangh gebragt, dan ˙ijtgegeven is f 32422:2:11 [is dit wel goed, moet dit f 31622:2:11 zijn?]
Welk voorsz: sloth ter Somma van f 32422:2:11 sal moeten gevonden werden ˙ijt de 4e termijn door dheer Abraham Teerlink nog te voldoen als, mede ˙ijt het geene Een ider der genoemde idens in derselve Erffportie bij schrijving sal werden aenbedeelt en reetd vij haer bereeten en genoten werdt,waervan in soodanige posten hiervan inde reekening Expressie gedaen is.
Ald˙s gehoort, gelooft en gesloten etc., w.g. J:Ghijben, P:V:Driel 1755, Abraham Teerlink.
 
- ona 20.1038 akte 79 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Schijdingh waarvan de verdeling geen
 
102
 
f 5000:0:- bedraegt.
Sommieren Staat mitsgaeders Schiftinge Schijdinge en verdeeling van de geheele nalatenschap door wijlen de Heer Hendrik Teerlinck in sijn Ed: leeven Coopman gewoond hebbende, etc.,
Dewelke ingevolge sijne testamentaire dispositie etc.
Baaten,
Eerstelijk werd alhier in Staet gebragt een geheel H˙is en Erve met een Packh˙is daer agter staende en gelegen op de Voorstraet bij de Pelse brug binnen deze Stad etc., [zie ook op blz.: 99 V.1 Hendrik Teerling, ona 20.1034 akte 152].
En alzoo den voorn: heer Hendr. Teerlink bij deszelfs gem: testamentaire dispositie aen deszelfs Zoon d'heer Abraham Teerlink heeft gedefereerd magt en ke˙re omme 't voorsz: huis en pakhuis met alle wat daer bevonden werd te k˙nne overnemen voor alsulken prijs als waarop het selve bij 2 neutraale l˙ijden etc., werden getauxeert. Etc., [na taxatiewordt het geheel] waerdig f 5500:0:- volgens Acte van taxatie, daer van sijnde voor welke Somma den voorn; Heer Abraham Teerlink bijde de voorsz: Panden heeft geaccepteert etc.,  f  5500:0:-
Nogh werd etc., een geheel Huijs en Erve met een Pakh˙ijs daar agter staende ende gelegen op de Voorstraat op den hoek van de Pelse straat binnen deze Stad, dezelve straet aan d'eene, ende het huijs van o˙ds genaamd de Bro˙wereij van de Son aan d'andere sijde.
Het voorsz: Huijs en Erve, is etc., [na veiling] op de Sa. f 1640:0:- waar voor 't selve bij d'heer Jan Huijbert Ghijben is ovegenomen etc., met rantsoen f 41:0:-  f 16810:0:-
 
Nog werd etc., een geheel H˙ijs en Erve, met een Pakh˙ijs daar agter staande op de Voorstraet aen de Vuijlpoort binnen deze Stadt, van ouds genaamd den Landman, belend de Zeepsiederei den olifant aen d'eene ende het huijs bewoond werdende, bij de Heer Pieter Nugteren aan d'andere zijde.
Het voorsz: Huijs en Pakhuijs is door den Stads Fabrycq Jacob Schootel, als daar toe van weegens den voorn: Heere Exec˙te˙ren geroepen sijnde.
Ende door Pieter de Haan als daer toe van weegens d'Heer Pieter van Driel geroepen sijnde, getauxeert etc., op een Somma van f  4200:0:-
Nog werd etc., een geheel Huijs en Erve staande ende geleegen op de Lindegragt binnen deze Stad belend het huijs aan Willem van Nispe aend'eene, en het huijs van Jacob Immerseel aend'andre zijde.
Het voorsz: huijs en erven is meede voorn: Stadts Fabrycq Jacob Schootel en Pieter den Haan getauxeert op
f 650:0:-, etc.
Waervoor 't selve bij den WelEd: gestr: Heere mr. Pieter Hoe˙ft, en D'heer Abraham Teerlink in q˙aliteit als voogden over de minderj. Kinderen van Wijlen Sr. Jan Teerlink is overgenomen, en sal het selve etc.,werden aengerekend
f  650:0:-
Nog werd etc., de melioratie van een Thuijn, staende ende gelegen in het Pad over 't Go˙dt Leerh˙ijs op den Sp˙ijwegh even b˙ijten deze Stad, den th˙ijn van monsr. Joost van Sevemom aen d'eene, en het Erf waarop voor deze den Koornmoolen de Koe, gestaen heeft aan d'andere sijde.
Gemelde th˙ijn is op de Sa. van f 1110:0:- waar voor denzelven bij d'Heer Pieter van Driel is overgenomen etc., Rantzoen f 55:10:-  f1165:10:-.
Nog werd etc., een st˙k Weijland groot 6 mr. [merge] 87 Roeden, geleegen in het oude Land van Strijen, in den hoek van den O˙de Landschen dijk, of land van Essendijk, belend den Westdijk van oud Strijen aen d'eene, ende het Land van den Erven van wijlen den WelEd: Heer Anthonij van den Santhe˙vel aen d'andre zijde, hebbende aan het eijnde de Gemeenelandts Wateringh.
Het gem: st˙k Wijland etc., f 195:0:- Pr: merge, waar voor 't selve meede bij den voorn: heere Jan H˙ijbert Ghijben is overgenomen etc., totaal  f1258:3:12
De Juwelen sijn door twee Neutrale J˙weliers in Rotterdam Geexsimeerd, als meede alle den imboedel met de verdere Lijf en huijscieraaden mitsgaeders de losze goederen in den Tuijn gebruijkt sijnde (uitgezondert de Boeken, Potten, en tuijn ornamenten) op f 7019:8:- waar voor alle 't zelven bij d'heer Abraham Teerlink, etc., gemelde Somma van     f7018:8:-.
De winkel, winkelwaren, en al 't geen tot de Negotie van wijlen voorn: heer Hendrik Teerlink heeft behoord, is bij deszelfs Soon d'heer Abraham Teerling overgenomen op soodanige manier en wijse, etc., gemelde Somma van          f18613:6:12. [Het hier voor beschreven is onder controle van de] geregte en cameren J˙ditieel dezen Stad, [gebeurd].
De verdere Goederen en waar van hier voren op de Staat geen gewagh werd gemaackt, sijn alle op de Reek: geslooten behoorlijk verantwoord, en daar van geprovenieert soo als daer uijt op te maaken is een Somma van          f 31395:3:5
dog alsoo aldaer d'h˙˙r van het h˙ijs bij Sr. Jan Teerlingh
bewoond is uijtgetrocken ter Sa: van                                                           f    205:0:-
ende de h˙˙r van't huijs bij de Hr. Pieter van Driel bewoond werdende               f    600:0:-
 
103
 
                                                                                                            f     805:0:-
                                                                                                             f 30590:3:5
        Alzoo den overl. Heer Hendrik Teerlingh etc., heeft begeerd dat alle het geenen door sijn Ed: aan sijne kinderen van tijd tot tijd was verstreckt, soo als 't selve bij hem in seker Staatboek getituleert H: T: en in andre boeken was genoteert op haere Erfportien soude moeten werden toegereekend, soo is het zelven bevonden te bedragen, eerstelijk van Sr. Jan Teerlink een Somma van                  f    7473:6:10
        Van d'heer Johan H˙ijben Ghijben etc.,                                  f    4264:0:13
Van d'Heer Pieter van Driel etc.,                                                   f    4017:5:6
Van d'Heer Abraham Teerlink etc.,                                                 f    1050:0:-
Alle de vooren staende Baaten bedraagen f 87482:4:10
 
        Waar van afgaat de volgende Lasten
                Ende wel eerstelijk den Uijtgaaf etc.,                                 f 39010:9:2
        Nog het geene d'Heer Abraham Teerlinck Competeert weegens het Legaat
van d'Heer Matthe˙s Codde˙s [totaal]                                               f 2554:19:5
Den notaris en Proc˙re˙r Pieter van Gelsdorp etc.,                f    76:0:-
[In het boek staat] de wed. Jabaij en kinderen de pagt          f    12:3:-
Van de d'hr. Bastn. Broelingh pagt [totaal]                           f  92:10:-
Nog van Te˙nis Pieterse Jabaij de pagt                                f  15:04:-
                                                                                    f219:17:-
waervan afgaet [totaal]                                                    f  45:04:-
sulx den boedel schuldig blijft etc.,                                                   f   174:13:-
nog tgene aan Petronella Zeeman etc.,                                             f     40:00:-
 
Bedragende alle de vorenstaende Baeten hier voren te samen               f 87482:04:12
Waervan afgaat de voren gen: lasten                                               f 41865:1:7
Sulx suiver overschieten en delen een Somma van                              f 45617:03:3
 
Het welk moet werden verdeelt in vier Egale deelen bedragende iders ╝ part  f 11404:05:123/4
 
Waar van Sr. Jan Teerlink eerstelijk werd geimp˙teert en toegekend
het geene den selven genoten heeft, en op t'staetboek staet
geexpreszeert bedragende als hier voren te Sien een Somma                        f  7473:06:10
Eerstelijk met het huijs op de Linde gragt               f       650:0:-
En nog in contant geld                                       f 3280:19:2:3/4
                                                                     f 3930:19:2:3/4
Uijtmaakende het eerste ╝ part ter Sa. van                                             f 11404:05:12:3/4
 
        Het tweede ╝ mede ter Somma van                 f 11404:05:12:3/4
        Werd aan d'heer Jan Huijbert Gijben als in huwelijk
hebbende Juffr.Geertruij Teerlink voldaen;
Erstelijk etc., genoten heeft                                    f  4264:0:13
        Nog met het H˙ijs en Erve staende op den Voorstraat
op de hoek vande Pelsestraet etc.,                           f   1681:0:00            f   5945:00:13
Nog met 6 merge 87 roeden Weijland etc.                                                 f  1258:03:12
Nog met het 1/3 in de meubilaire goederen, huijscieraaden,
en imboedel etc.,                                                                                f   2339:16:-
En tot supplement in contant geld                                                          f   1861:05:03:3/4
Uijtmakende het tweede ╝ part ter Somma van                                        f 11404:05:12:3/4
 
Het derde ╝ part etc.,                                               f 11404:05:12:3/4
Het welk voldaen werd aan d'heer Abraham Teerlink;
Eerstelijk met het gene hij etc., genoten heeft                f  1050:00:-
Nog met het Huijs en Erven staende op de Voorstraat
bij de Pelsebr˙g, etc.,                                                 f  5500:00:-
Nog met het 1/3 in de imboedel etc.,                             f  2339:16:-        f   8889:16:00
Nog met den Winkel, Winkelwaren etc.,                                                   f 18613:06:12
┌ijtmakende een Sa. van                                                                      f 27503:02:12
Kan maar hebben                                                                                f 11404:05:12:3/4
s˙lx te veel 't geen sijn Ed: in den boedel inbrengt en verdeelt is                 f 16098:16:15:1/4
 
104
 
Het vierde of laetste ╝ part etc.,                             f 110404:05:12:3/4
        Het welk voldaen werd aen d'Hr Pieter van Driel etc.,
Eerstelijk met het gene hij etc., genoten heeft             f      40170:05:6
Nog met het huijs aende Vuijlpoort etc.,                      f       4200:00:-
Nog met de melioratie van een Th˙ijn etc.,                  f       1165:15:-
                                                                           f       9382:15:6
Nog met het 1/3 in de imboedel                                 f        2339:16:-
uitmakende etc.,                                                    f       11722:11:6
Kan maar hebben                                                    f      11404:05:12:3/4
sulx te veel etc.,                                                    f          318:05:09:1/4
 
Op Heeden den 05-09-1759 compareert, etc., ter prezentie van de getuijgen naergenoemd;
Jan Teerlink, Jan H˙ijbert Ghijben als in h˙welijk hebbende J˙ffr. Geertr˙ij Teerlink, Abraham Teerlink, Pieter van Driel als in h˙welijk hebbende Juffr. Anna Teerlink als mede nog dezelve J˙ffr. Geertr˙ij en Anna Teerlink als tot het paszeeren dezes door haer voorn: mans geq˙alificeert werdende bij deze.
Mistgaaders nog den WelEd. gestr. Heere en mr: Pieter Heo˙ft Raed in de vroedschap dezer Stad en den voorn: Heer Abraham Teerlink in qualiteit als voogden over de Kinderen van voorn: Jan Teerlink alle minderj.
Etc.
Bekennende ider sijn aenbedeelde portie ontfangen en na zig genomen te hebben etc.
Belovende alcanders aenbedeelde ger˙stende en Vreedelijk te laten bezitten sonder dat den een op het aenbedeelde van den anderen eenig het minste regt van eijgendom is ho˙dende off rezerverende.
Etc.
Ald˙s Gepaszeerd binnen Dordregt etc. w.g. Jan Teerlink, Abraham Teerlink, Jan H˙ijbert Ghijben, Geertr˙ij Teerlink, P v: Driel, Anna Teerlink n˙ van Driel.
 
Op blz. 100:
V.I.1        Jan TEERLING, gedoopt op 11 09 1716 te Dordrecht, begraven op 23 02 1778 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 02 12 1736 te Dordrecht, gehuwd op 20 jarige leeftijd op 07 12 1736 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 07 12 1736 te Dordrecht met Alida de VRIES, gedoopt ca. 1716 te Dordrecht, begraven op 08 11 1788 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1011 akte 9 [not. P. de Ruijter] vermeldt: Testament beneden f 4000:0:- gegoet.
In den naem des Heeren Amen.
Op H˙ijden den 16-01-1738, Compareerde, etc.
Sr. Jan Teerlink Coopman binnen dese Stad, ende J˙ffro˙w Alida de Vries, Egte lieden etc. [Jan en Alida gaan op huwelijkse voorwaarden trouwen; zij verklaren de langstlevende tot] de ˙niverseel Erffgenaam, etc., [de langstlevende wordt voogd over en moet de kinderen opvoeden tot zij volwassen zijn. Blijven ze zonder kinderen dan is de langstlevende verplicht aan zijn of haar ouders te geven] een Somma van f 100:0:-, ende dat in plaats, en tot voldoeninge van de legatime portie, etc. w.g. Jan Teerlink, aliedaa de vries.
 
- ona 20.1027 akte 56 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Acte declaratoir
Op H˙ijden den 04-06-1750, Compareerde etc.
Sr. Jan Teerlink won. binnen deze Stadt.
Te kennen gevende dat weijlen Sijnen Vader d'heer Hendrik Teerlink etc., dewelke hij metter doot heeft geconfirmeert, hem comparant heeft geinstit˙eert in sijne simple en bloote legitime portie, met imp˙tatie van alle het gene na scherpheijt van Reghten daerinne kan werden toegereekent, en bijsonderlijk alle het gene des comparante voorn: Vader volgens aenteekeningh op sijn staatboekje in q˙arto bij hem getit˙leert etc., H:T: alsmede in Enige andre boeken met sijn Eijgen handt genoteert heeft, het zij gelden, Koopmanschappen versch˙ldigde h˙ijsh˙eren en alles anders meerder te lasten van den Comp: aldaer genoteert, ende in soo verre bevonden mogte werde, etc., [Jan moet het geld, meer dan zijn eigen portie, dat hij heeft gekregen terug betalen, aan de executeurs waaronder zijn broer Abraham en wel] binnen den tijdt van 6 weken na het overl. van wijlen sijnen voorn: vader etc., onder reserve noghtans, van soodanig reght als hij Compt: wegens sijne ligitime portie inde nalatenschap van
 
105
 
wijle sijne vooroverledene Moeder Juffro˙w Helena Lijdia Moll s˙stineert hem te competeren. Etc. w.g. Jan Teerlink
 
V.1.3        Maria TEERLING, gedoopt op 08 12 1719 te Dordrecht, begraven op 08 10 1746 te Dordrecht.
SAD Weeskamer arch.10.1456 vermeldt: Extract Testament. Op H˙ijden den 25-09-1746, etc. De Heer Johan van Rijsoort onder commis vant generaliteijts Stapel Magazijn en Con-d˙ete˙r binnen deze Stadt, ende deszelfz h˙ijsvro˙w J˙ffro˙w Marie Teerlink, etc. [hebben een testa-ment op de langst levende gemaakt].
 
Op blz. 101:
V.1.4        Geertruij TEERLING, gedoopt op 25 11 1721 te Dordrecht, overleden op 12 09 1777 te Dordrecht op 55 jarige leeftijd, begraven op 17 09 1777 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 24 02 1742 te Dordrecht, gehuwd op 20 jarige leeftijd op 11 03 1742 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 11 03 1742 te Dordrecht met Jan Huijbert GHIJBEN, Hoofdgaarder, 25 jaar oud, gedoopt op 05 08 1716 te Dordrecht, overleden op 23 11 1769 op 53 jarige leeftijd.
SAD: ona 20.1027 akte 15 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Acte van Ca˙tie.
Op H˙ijden den 02-02-1750 Compareerden, etc.,
Jan H˙ijbert Ghijben won. binnen deze Stadt, etc.
Den welke verclaerden hem zelve te stellen borge etc., voor zijnen Broeder Dirk Ghijben hooft Collecteur van de Wijnen, Brandewijnen, Mee, en Asijnen, Booter, Brandtho˙t, Fr˙ijten, de waegh, incomende tabacq, ˙ijtheemse Bieren, T˙rf ende Koolen ende het Klijn zegel tot de voorsz: middelen behoorende, over de Stadt Dordreght, ten behoeve ende tot Sec˙riteijt van den Lande. Ende dat wel ter Somma van f 4000:0:- waervoor gemelden Dirk Ghijben in q˙aliteijt voorsz: verpligt is borge te moeten stellen. Etc. w.g. J:Ghijben.
 
- ona 20.1027 akte 62 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Acte van Ca˙tie.
Op H˙ijden den 24-06-1750 Compareerden etc.
Geertr˙ij Teerlink h˙ijsvro˙w van Jan H˙ijbert Ghijben etc., won. binnen deze Stadt.
Te kennen gevende de Comparante, dat haren voorn: Man bij acte gepasseert voor mij notaris in dato 02-02-1750, zig als borge hadde geconstit˙eert voor sijnen broeder Dirk Ghijben etc., [Geertruij en Jan stellen zich samen aanspakelijk voor de borg van Dirk]. w.g. Geertr˙ij Teerlink, J:Ghijben.
 
- ona 20.1028 akte 59 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Acte van Ca˙tie.
Op H˙ijden den 09-04-1751 Compareerden, etc.,
Jan H˙ijbert Ghijben etc., en deszelfs h˙ijsvro˙w Geertr˙ij Teerlink etc. [Zij stellen zich borg voor Dirk Ghijben; zie ona 20.1027 akte 15 en 62 ook hier is f 4000,- borg]
Ende dat wel ten Saeken Effecten in Cas gemelden Dirk Ghijben, ingebreeken blijft de penningen die hij in q˙aliteijt voorsz: sal komen te ontfangen aan den Lande te restit˙Űren, alle het zelve als hare Eijgen Sch˙lt te stellen voldoende tot de voorsz: Somma van f 4000:0:- toe. [Het belang van de stad wordt degelijk "dichtgetimmerd" dat er geen verlies zal op treden.] w.g. J:Ghijben, Geertr˙ij Teerlink.
       
- ona 20.1031 akte 12 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: H˙˙rced˙lle alle de Jaaren h˙˙r onder de f 600:0:-
Op Heeden den 30-01-1754, Compareerde, etc.
D'Heer Jan H˙ijbert Ghijben won. binnen dese Stadt dewelke verklaerde verh˙˙rt te hebben, aen Johan Herkmans Mr. Par˙ijkmaker binnen dese Stadt, denwelke bij dese sijne onderteekening de h˙˙re bekende ende accepteerde, Namentlijk:
Een geheel H˙ijs en Erve staende ende gelegen op de Voorstraet op den hoek van de Pelsestraet over de Pelse br˙g binnen dese Stadt; den h˙˙rder welbekendt.
Ende dat voor den tijdt van 4 eerstkomende jaeren, s˙llende het eerste van dien sijn aanvank neemen met 01-05-1754 ent laetste van dien eijndigen met ˙ltimo April 1758.
Voor welke h˙˙re den h˙˙rder belooft te betalen, jaerlijx de Somma van f 120:0:- etc., [er wordt per Ż jaar betaald en de huurcondities worden beschreven]. w.g. J:Ghijben
 
106
 
- ona 20.1037 akte 147 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Acte van Ren˙ntiatie en Ca˙tie.
Op Heeden den 15-11-1758, Compareerde, etc.
Geertr˙ij Teerlink h˙ijsvro˙w van Jan H˙ijbert Ghijben Hooftgaarder vant Conc˙mptie Zo˙t, zeep, Beestiaal met het klijn zegel daartoe behorende als van de binnen en b˙ijten gebro˙wen bieren en van Lands regt op de gedr˙kte papieren over de Stadt Dordrecht.
Dewelke met den voorn: haren voorn: man geadsisteert, etc.
Verclaarde met Expresse ren˙ntiatie etc., dat geen getro˙wde vro˙wen haar als borge validelijk voor haare mans k˙nnen verbinden voor den voorn: haren man, haar te stellen tot borge en principael, etc.
Belovende dezelve penningen te allen tijde als Eijgen sch˙ldt aan het gemeene landt te stellen etc.
Verbindende tot prestatie en nakomminge dezes, haare personen ende goederen, dezelve stellende ten bedwange van alle regten etc. w.g. J: H: Ghijben, Geertr˙ij Teerlink.
 
- ona 20.1042 akte 168 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Acte van koop
Op Heeden den 12-12-1763, Compareerde, etc.
J˙ffr. Helena Papegaaij meerderj. en ongeh˙wt, etc., [zij en haar familie verkopen aan] d heer Jan H˙ijbert Ghijben hooftgaarder van verschijde gemene landt Collective Middelen binnen dezer Stadt, die alhier mede Compareerd de koop bekende ende accepteerde bij deze.
Een geheel H˙ijs en Erve staande in het Steegoversloot binnen deze Stadt, strekkende voor van de straat tot tegens 't Stek etc., belendt het zelve ten noorden door WelEd: gestrenge Heer Borgemeester Pa˙l˙s Gevaerts, en ten z˙ijden van voorn: het H˙ijs van Sr. Willem Raaijmans en van agter dat van dome; van Haast; voor de Somma van f 2900:0:- etc. w.g. JHGhijben.
 
- ona 20.1049 akte 17 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Conditien van koop.
Conditien ende Voorwaarden waar op J˙ffr. Geertr˙ij Teerling wed. van wijlen Johan H˙ijbert Ghijben won. binnen dese Stad voornemens is;
Op Heeden den 14-02-1770 etc., P˙blijcq etc., te vercoopen; De melioratie of beterschap van Een th˙ijn bijzonder tot de Moesereij en Bosserij geschikt zijnde onder andere daarin een Steene- en een ho˙tetrekkas Ider van 8 Ramen, met wijngaarden en Per sikke [perzik] Boomen, gelegen in een Paatje op den tweeden Cingel over de Laan van de Heer Hendrik Boomen t˙ssen het Kroningsplijn en Noordendijk belent van voren den th˙ijn van J˙ffr. Anna Maria Mom n˙ ┌ijterlimmege en van agtere de Heer Dusser. Etc. [de conditie van de verkoping worden beschreven. De tuin wordt verkocht voor] f 400:0:- waarvan is koper gebleven den hr. Theodor˙s van Lier.
 
- ona 20.1049 akte 18 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Proc˙ratie ad Negotien.
Op Heeden den 24-02-1770, Compareerde etc., J˙ffr. Geertr˙ij Teerling wed. van wijlen Johan H˙ijbert Ghijben won. binnen dese Stad;
Dewelke verklaarde etc., [Geertruij machtigt haar zwager Pieter van Driel de man van haar zuster Anna] te compareren voor de Edele Groot Aghtbaare Heeren Borgemeesteren deser Stad ende aldaar in de naame en Ziele van den Comparante onder Eede te verklaren, dat zij Comparante in Q˙aliteit als Eeninge Erfgenaam van wijlen haaren voorn: Man, de˙gelijk ende opregt heeft opgegeven, alle zodanige Effecten geene ter Wereld ˙ijt gesondert als den selven haaren Man nagelaten heeft. Etc., [Geertruij zeg dat zou er meer goederen bij de tuin horen, zij dat zal overdragen,] aan de Heer Theodor˙s van Lier mede Coopman binnen dese Stad de melioratie van haar moesth˙ijn gelegen op den tweden Cingel In een Pad over de Laan van d'heer Hendrik Boomen t˙ssende St. Joris Poort en Noordendijk. Even b˙ijten dese Stad belent ten Z˙ijdoosten den th˙ijn van Johanna Maria Mom n˙ ┌ijtterlimmege. En ten Noordwesten den th˙ijn van den Raffinade˙r D˙sser. Voor de Somma van f 400:0:-.
Te bekennen vande voorz: Coop en Randsoen Penningen voldaan ende betaalt te zijn, etc.
w.g. Geertr˙ij Teerlink wed. Ghijben.
 
- ona 20.1049 akte 26 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Proc˙ratie ad Negotien.
Op Heeden den 28-04-1770, Compareerde etc., Mej˙ffr. Geertr˙ij Teerlink wed. en ˙niversele Erffgenaam van wijlen Johan H˙ijbert Ghijben won. binnen dese Stad;
Dewelke verclaarde etc., [Geertruij machtigt haar zwager Pieter van Driel] over te dragen.
Eerstelijk aan dhr. Mr.Coenrad˙s Brender en Brandis advocaet etc,
Een geheel H˙ijs en Erven staande in het Steegoversloot binnen deze Stadt belent het H˙ijs van den WelEdele gestrengen Heer en Mr. Pa˙l˙s Gevaert˙s Raadten o˙dt Borgemr. deser Stadt aan d'eene ende dat van Sr. Willem Raaijmans aan de andere zijde voor den Somma van f 5000:0:-.
Nogh aan Arij van C˙ijk th˙ijnende even b˙ijten dese Stadt.
 
107
 
De melioratie van een Th˙ijn staande op den St: Joris Poorts Wegh even buijten dese Stadt, belent den th˙ijn van Mons: Pieter Nie˙wenh˙ijsen aan d'eene, ende den tweden Cingel aan d'andere zijde voor de Somma van f 1100:0:- etc.
Voorts generaal ter zaaken voorsz: alles meerder te doen en verrigten, dat noodzakelijk is etc.
w.g. J:v: Driel P.Z:, Geertr˙ij Teerlink wed. Ghijben.
 
- ora 9.124 fol. 35 vermeldt: Aan den Edele Groot Agtb: Gerechte en kamere J˙ditieel der Stad Dordrecht.
Geeft Eerbiedig te kennen: Pieter van Driel, won. te Rotterdam. Dat Zijn S˙ppltes. beh˙wd Z˙ster Geertr˙ijt Teerlink in leven wed. Jan H˙ijbert Ghijben, met den voorn: haren man disponerende, den eerst Stervende, den langstlevende van h˙n beide heeft geinstit˙eert tot deszelfs enige en algehele Erfgenaam, onder Conditie dat den Langs[t]levende de kind of kinderen ˙ijt dat haar h˙welijk te procreŰeren Zo˙de moeten ed˙ceren tot mondige dagen, h˙welijk of geapprobeerde Staate, en als dan aan ider van deZelve ˙itkeren Zodanige Somma van Penningen als den langstlevende in gemoede Zo˙de Oordelen te behoren, en dat alles voor en in plaatze en tot voldoening h˙nner Legitime portie, En voorts na Verkiezing van't aasdoms Versterf regt, den eerst Stervende de Langstlevende van H˙n beide had aangesteld, tot voogd, ofte voogdesse, over h˙nne na te late minderJarige kinderen en Erfgenamen, met ˙itsl˙iting wel Expresselijk uit h˙n boedele goederen en gezag der minderJarige. de Ed: agtb: geregte en weesmeesteren van h˙nne Woonplaats en alle andere Steden en plaatse als haarlieder Strefh˙ijs vallen of enige goederen daartoe behorende bevonden Z˙llen worden gelegen te Zijn, als niet Willende haar agtbare h˙n daarmede enisints Z˙llen hebben te bemoeijen Ca., alles Breder bij Copie a˙thentycq van gem: Testamente, (gepasseert voor den Notaris Jan van Driel, en get. te o˙tbeijerland dato 30 A˙g˙st˙s 1747,) te dese annex te Zien Waartoe men Zig refereert.
Welke Jan H˙ijbert Ghijben, op den 23-11-1769 Sonder kind of kinderen natelate is Overleden nalatende gem: Zijne h˙ijsvro˙w Geertr˙ij Teerlink tot Zijne enige en algehele Erfgenaam.
Dat gem: Geertr˙ij Teerlink op den 12 deser maand September binnen dese Stad mede is komen te Overlijden nalatende onder meerdre diverse minderj. Erfgenamen, Zonder dezelve van goede toezigt en voogden te hebben Voorsien.
Dat het ten hoogste noodsakelijk is over dezelve minderJarige (door dien niet alleen bij gem. Testamente de weesmeesteren van h˙nne woonplaats maar ook van alle andere Steden en plaatsen waar onder de WelEd: agtb: Heeren weesmeesteren alhier mede behoren, sijn gesecl˙deert) voogden Werden aangestelt. Zo om derselver Intrest waar te nemen als om met de Verdere Erfgenamen den boedel tot Leq˙iditeit te brengen en te verdelen. Reden Waaromme den S˙pplt. Sig keert, tot ┌WEd: Groot agtb: met ootmoedig Versoek ┌WEd: Groot agtb: Zodanige Van de naastbestaande vrienden of andere personen daartoe gelieven aan te Stellen als ┌WEd: Groot agtb: Z˙llen goedvinden en oordelen te behoren. Twelk doende Ca. (Was get.) P:V: Driel, L: van der Horst proc.
(In margine Stond voor apostille)
De kamer alsvorens te disponeren Stelt deze Req˙este in handen van de Heeren van den Santhe˙vel en van den Brandeler Schepenen dezer Stad omme denZelven nader te Examineren en H˙n Ed: Groot agtb: te dienen van H˙n Ed: Consideratien en advis, act˙m 18-09-1777 (Was get.) P Hoeufft.
(Vervolgens Stond)
De kamere gehoort hebbende 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs gesien en geexamineert hebbende den inho˙de vande nevenStaande Reqte. accordeert aan den S˙pplt. deszelfs Versoek en vind mistdien goed om over de minderJarige Erfgenamen van wijlen Geertr˙ij Teerlink wed. van Jan H˙ijbert Ghijben tot administrerende voogd Frank Van der Schoor koopman won. binnen dese Stad en tot toesiende voogd den S˙pplt. Pieter Van driel won. te Rotterdam aan te stellen. Zo als deselve aangestelt worden bij desen, Zo om het Intrest van de voors: minderJarige waar te nemen als om met de Verdere Erfgenamen den boedel van voorn: Geertr˙ij Teerlink tot leq˙iditeit te helpen brengen en verdelen, act˙m den 25-09-1777 (Was get.) Ps. Hoeufft.
 
- ona 20.1146 akte 46 [not. L. van der Horst] vermeldt:
ConditiŰn ende Voorwaarden waar op de Meerderj. en Voogden over de Minderj. Erfgenaamen van Juffw. Geertr˙ij Teerlink wed. De Heer Jan Huijbert Ghijben alhier overleeden Voornemens zijn;
Op Heeden den 12-02-1778 Door mij [not.] ect., Publijcq˙elijk op te doen veijlen, en aan den meestbiedende, ofte bij afslag te verkoopen;
Een sestiende Portie in de in 't Jaar 1771 Nie˙w opgebo˙wde Meestoof [in een meestoof wordt meecrabwortel verwerkt tot een basis voor verf] te o˙d beijerland genaamd Welgelegen staande eeven b˙ijten en beoosten 't dorp ten Eijnde de kade aan de Dijk;
 
108
 
De Vercooping zal geschieden om g˙ldens etc., in goede Hollandsche Silvere Specie etc. [de condities worden vastgelegd, o.a. de 40e penning].
Op Heeden den 20-02-1778 zijnde de dag van de finaele vercooping is voorsz: portie etc., opgehangen op f 1500,00, en in het afslaan gedaalt zijnde f 1535,00 is der halve daar voor opgeho˙den voor en ten behoeve van J˙ffr. Helena Lidia van Driel [dochter van Geertruij's zuster Anna], omme aan haar bij de schijding des boedels van voorn: J˙ffr. Geertr˙ij Teerlink wed. de heer Jan H˙ijbert Ghijben in haare Erfportie te werden aanbedeelt
 
- ona 20.1147 akte 200 [not. L. van der Horst] vermeldt: [17-07-1778] Inventaris van alle sodanige Effecten, Gelden, en goederen als J˙ffw. Geert˙ij Teerlink, wed. de heer Jan H˙ijbert Ghijben gewoond hebbende en op den 12-09-1777, binnen deeze stad overleeden, heeft nagelaaten beschreven ter req˙isitie van de heeren Frank van der Schoor [in Dordrecht] en Pieter van Driel [in Rotterdam] etc., in Q˙aliteit als bij appointement van den Eld: Groot Agtb: Geregte en Camere J˙ditieel der Stad Dordrecht in dato 25-09-1777. Aangestelde voogden etc. Over de minderj. en andere toesigt behoevende in haare nalatenschap geregtigd. Op het aangeeven van Aletta van Trigt en Pieternella Lippi˙s, bij het ovelijden ten Strefh˙ijze geweest zijnde en beschreeven door mij [not.].
Een 16e part in de Meestoof genaamd Welgeleegen etc. Waarvan S' Jaarlijks ˙ijtdeeling gedaan werd. Dog t' geen dit Jaar nog niet gedaan is.
Een scheepensch˙ld of hijpotheecqbrief ten Lasten Arij van C˙ijk, van een th˙ijn in t'Caspere Pad, groot per reste f 300-:-, etc. [Er zijn obligaties en lijfrenten met een totale waarde van f 1007,00; en contant geld f 215,40].
Silver.
12 Lepels, 12 vorken, groote Ke˙r, weegende 50 once, 11 confit˙˙rlepeltjes, 4 do[zijn] vorkjes, 1 beugeltas, 1 vingerhoed, 1 snuijfdoos, 1 Kleerborstel met een silver Deskel, 1 paar vro˙we schoengespen, 1 speelbe˙geltje, 1 paaer tiphaaken, 1 naaldekoker, 1 pe˙rl demoen [parel diamant] nietje met Silver beslag, 1 Gedenkpenning op het afsterven van Catharina Codele˙s, 1 theeseefje.
Me˙bilen, H˙ijscieraad, Inboedelen, Kleederen?
Op Solder
4 hembden, 1 taaffellaken, 3 beddesakken, 2 pe˙l˙w dito, 11 Servetten, 9 K˙sse sloopen, 4 voorschooten, 15 Sakdoeken, 1 schoorsteenkleed, 5 theedoeken, 2 handdoeken, 4 mantels, 1 scho˙dermantel, 1 Corsjet, 1 rooden borstrok, 2 broeken, 6 rokken, 2 gordijnen, 6 laakens, 8 paar Ko˙sen, 1 taaffel, 1 mangel met zijn toebehooren, 2 planken, 12 Potten, 2 Kleerbakken, 1 Kleerben, 3 stoelen, 1 Leer, 1 hoop van circa 30 Tonnen t˙rf, 1 V˙˙rmande, 1 sl˙ijtmande, 1 trapje, 1 Kleerbennetje, 1 kleerrek, 1 ho˙te M˙nnik, Een parthij matten daar onder de matten op de Vloer, 2 braadpannen, 2 Waaffel ijsertjes, eenige leedige bottels, 1 mesthok, 1 Corstanjepan, 1 Vliegekast, 1 schotelrek, eenige ho˙twerk, 2 blaaden van Een taaffel, 1 Schrijfleij.
        Op t' voorkanertje
1 bed, hoofdpe˙l˙w, 4 K˙ssens, 1 Wolle, 3 Catoene deekens, 1 MonÚe behangsel en rabat, 8 stoelen met groene matrassen, 1 naaijdoosje, 1 eijke lataaffel met lappen, en een kleedje daar over, 1 taaffeltje, 1Ż Pot booter, 3 flessen aale bessenzap, 1 mof en Kast.
1 Witwerkers Kabinet
daarop
1 stel van Vijve Porseleijn, 2 groote Kommen, 4 Kleindere dito, 1 Melkkannetje, 1 Kandelaar do., 3 mandens, 1 hangijser, 1 Treeft, 2 Emmers, 1 Spuijt, 1 ijsere Vleesch Kroon, 1 Tabaxdoos, 1 ijsere balance, 1 rek, 2 vogelkoijen, eenige Boeken, 1 tinne Waterpot.
        Daar In. (namentlijk in het witwerkers Kabinet)
6 Laakens, 11 Kastdoeken, 4 Servetten, 1 rabat van een Gordijn, 1 gordijn, 2 K˙sseslopen, 11 Sakdoeken, 4 voorschooten, 7 Feijtels, 12 Sakdoeken, 5 taaffellakens, 6 K˙ssesloopen, 6 Kleine dito, 5 Hembden, 34 Servetten, 5 stropjes, 9 Halsdoeken, 2 voorschoten, 10 Kapjes, 4 mansm˙tsen, 3 paar mans mo˙wen, 5 paar mofjes, 3 rabatjes, 2 m˙tsen, 4 nagtkappen, 12 onderm˙tsen, 2 strijklinten, een Laade met O˙d Linden [Linnen] en lappen, de matten op de Vloer, 4 vloerdweijlen, 1 Keer.
        Op t'agterkamertje.
2 paar roode Jigt Ko˙sen, 1 wolle taaffelkleed, 1 Mantel, 1 Loode verg˙lden vogel, 1 K˙sse sloop, 1 rok, 4 hembden, 1 borstrok, 3 broeken, 2 rokken, 3 Mantels, 1 mansslaapmantel, 1 vriese lap, 1 h˙ijk met een Kap, 1 scho˙ermantel, 1 schoorsteenkleed, 1 eijke pers, 1 lataaffel en kleedje, 1 strijk ijser en Horritje, 2 tobbetjes, 1 tonnetje, eenige Potjes, 1 scheerbekken, 1 Kopere Kastrol en deksel, 1 hangoor, en kleed, 1 gestikte vro˙we Rok, 1 ben, 1 Kapstok, 2 stoelen, 1 spiegel, 1 bed, 1 Pe˙l˙w, 2 K˙ssens, 1 wolle[-], 1 Catoene deeken, 2 gordijnen en rabat, 1 Waterpot, 1 gordijn en rabat voor de glaazen, 1 rottingje, de matten op de vloer.
        Op de Voorkamer
 
109
 
1 Noteboome Cabinet.
        Daarop: 1 stel van vijve Porseleijn, 2 kommen dito.
        Daar In.
131 Servetten, 17 feijtels, 24 K˙ssesloopen, 46 Laakens, 12 taaffellaakens, 12 Mans hembden, 6 Gordijnen, 5 Kastdoeken, 6 Nie˙we Neteldoeke doeken, 6 onderm˙tsen, 1 rabet, 8 paar mo˙wen, 1 Silvere Medailje, 1 mes en vork met agate Heften, 3 Handschoenen, 2 slaapm˙tsen, 6 kanten van Kastdoeken, 3 stukjes Kant, 5 mansdassen met Kant, 5 rabatten, 3 paar L˙bbens, 7 schoorsteen Kleeden, 1 filten hoed, 1 swarte fl˙weele Kap, 1 Paar Handschoenen, 1 Zijde Sakdoek, 2 st˙kjes diemiz, 1 bonte Sabel, 1 st˙kje voercatoen, 1 Go˙d Gewigtje, 2 vormpjes, 6 borstrokken, 1 mantel, 3 scho˙dermantels, 1 voorschort, 1 schoorsteenkleed, 1 paar L˙bbens, 1 halve sjak, 9 rokken, 1 Japon, 7 Tabeltjes van Japonnen, 1 rabat van een Ledicant, 1 speeltaaffeltje, 6Ż do˙zijnen porseleijn, 2 Spoelcommen, 1 trekpot, 1 melkkannetje, 1 mostertpotje dito, 11 schoteljes defect Porseleijn en 11 schotels zoo groot als kleijn dito onparig, 2 Gerridons, 1 spiegel met een verg˙lde lijst, 5 Schilderijen, 6 Stoelen, 6 Stooven, 1 Theestoof en Kleedje, 2 gordijnen en rabat voor de bedsteede,
In de Bedsteede.
Porselien.
25 Kopjes different, 19 Schooteljes, 1 stellitje van Vijve, 12 Pr˙lletjes en beesjes, 9 Kommen Zoo groot als Kleijn, 5 schoteltjes defect, 1 laade met Kaarssen, 1 Haard ijser, 1 blikke trommel, 2 po˙rtraitten, 1 Japon, 3 rokken, 1 K˙ssen, 2 bedde K˙ssens, 1 paar Mansm˙ijlen, 2 confit˙˙rglazen, 1 st˙k van een behangsel, 1 boek, 1 bakje met Sjelij.
        Kooper.
1 Poolse M˙ts en Deksel, 1 beddepan, 1 pannetje, 1 blikke pan, 1 Koffijmoolentje, 4 Keetels en deksels, 1 schootel, 1 kopere Stoof, 1 IJsere Ketting, 1 rooster, 1 schop, en tang, 1 Vlootje, 11 Blaadjes onder flessen, eenige glaazen en flessen, 7 rolletjes matten, 4 Gordijnroeijen, 2 theeblaadjes, de matten op de vloer.
        Op den Trap.
5 bennen, 3 verkens, l zaagshoofd, 2 matten.
        In de Ke˙ken.
        In de tinnekast,
Tin. 28 schootsels, zoo groote als klein, 29 Borden, 2 waterborden, 1 Keetel en Comfoort, 1 boterpotje, 2 kommetjes, 1 mostertkannetje, 1 trekpot, 3 sa˙skommen, 1 olij en azijnstel, 1 Peperb˙sje, 1 bierkan, 1 waterfles, 2 schenkborden, 3 leepels, 1 nagtblaker, 1 pint, 1 tabaxdoos.
        Kooper.
1 koffijkan, 1 dito Keeteltje, 3 Verlakte blakers, 3 Kandelaars, 1 sch˙ijmspaan, 1 Lamp, 1 profijtje, 1 dompertje, 3 Comfoortjes, 1 Vijsel, 1 schenkkeetel, 1 mostertpotje, 1 strijkijsertje, 1 rasp, 2 Hakmessen, 1 bier Kraan, 1 blikke thÚeb˙s, 4 sn˙ijters, 1 Notekraker, 3 worsthoorntjes, 1 sn˙ijterbakje, 8 staale vorken, 9 messen.
        Onder in de kast.
eenige aarde borden en Potjes, 2 Hangooren, 1 rek met 10 borden en 5 schotels aardewerk, 4 stoelen 1 Br˙ijn theekisje, 14 Wijnroomers, en eenig glaazewerk, 1 olij en azijnstel, 3 Kommen, 1 Koperen doofpot, 1 dito askeetel, 1 ijseren dito, 1 kopere theekeetel, 1 do. Kleinder, 1 blikke theestoofje, 1 tang, schop, ketting, blaasbalk en treef, 1 scherm, 1 swavelstokdoosje, 1 ijsere Keetel, 1 Kopere dito, 1 blikken blaker, eenige aardepotten etc., 1 lepelrek met 9 Ho˙te Leepels, 1 Kaartlaa,
Voor de schoorsteen
2 stellitjes [stel] van Vijve Porseleijn, 16 Potjes en Kommetje different, 6 aarde schootels, 1 schoorsteenkleed, 2 bakken, 1 theeblikje.
        In de Slaapkamer.
        In de hangkas.
8 Japonnen in Soorten, 2Ż sjekjes, 1 broek, 8 rokken, 1 manteltje, 1 halsdoek, 2 paar schoenen, 1 Ke˙rlijf, 2 hoepelrokken, 3 paar Ko˙ssen, 1 sakje met een wijnig V˙ijlgoed, 1 scho˙ermantel, 1 hembd, 2 voorschooten, 12 paar L˙bbens en mo˙wen, 5 paar moffen, 2 paar handschoenen, 3 swarte Kappen, 1 feijtel en halsdoek, 6 moeijers, 1 stel van vijve porceleijn, 6 schoteltjes dito, 2 salabakken dito, 55 Porceleijne borden en schaaltjes, 8 dito schootels, 4 q˙ispeldooren, 2 melkkannetjes aardewerk, 1 spoelcom, 1 s˙ijkerpotje dito, 9 Kopjes, 5 schoteltjes Porsceleijn, 1 melkkan, 1 trekpot, 1 spoelcom, 1 s˙ijkerpotje, aardewerk, 1 Kopere Keetel en Comfoort, 1 paar dito schaalen, 43 boeken in Soorten, 1 bennetje met 4 st˙kken henigt, 4 blikke theeb˙ssen, 1 dito doos, 19 messen in een doosje, 1 potje met ansjovis, 1 fr˙ijtbennetje, 1 Eijerrekje, 5 flesschen rijnschen Wijn, 5 schilderijen, 1 spiegel, 6 stoelen, 6 K˙ssens, 1 stilletje, 1 beddetaaffeltje, 2 tinne waterpotten, 1 bijbel en lessenaar, 1 gordijn en rabat Voor de Glaazen, 1 ledikant met rabat en behangsel, 1 bed, 1 pel˙w, 3 K˙ssens, 2 wolle[-], 2 Catoene deekens, 1 thÚetaaffeltje, 1 theeblaadje ,
 
110
 
1 Lataaffel, daarin.
1 swarte Zijde Palice, 2 sakken, 2 tabeljes, 2 swarte voorschooten, 1 breijsak, 4 paar Ko˙ssen, 3 boeken, 1 borsteltje, 6 handdoeken, 3 witte voorschooten, 1 breijsak, 4 schoorsteenkleeden, 8 theedoekjes, 1 K˙ssensloop, 1 naaijdoosje, 3 stellitjes van 5e Posceleijn, 1 Porceleijne Keetel, 4 Kommen, 2 P˙lletjes dito.
        Op de voorkamer.
1 Notenboome taaffeltje daarop.
7Ż do˙zijnen Porceleijn, 2 trekpotten, 1 spoelcom, 1 melkkan, 2 S˙ijkerschoteltjes, 1 theÚblaadje, 9 boeken, 1 kleedje, 1 spiegel, 8 schilderijen, 1 baromeeter, 1 staande horologie, 1 hangoortaaffel en Kleed, 6 stoelen, 6 K˙ssens, 2 neerslaande Gordijnen, 1 B˙rrea˙x, 4 groene Gordijntjes, 2 Kopere roeijtjes, 1 tabaxdoos, eenige Papieren, 3 halsdoeken, 3 paar mo˙wen, 4 m˙tsen met Kant, 6 onderm˙tsen, 4 Lapjes neteldoek, 6 strijklinten, 4 Kapjes met Kant, 3 m˙tsen met dito, 2 paar L˙bbens, 1 naaijdoosje met nester etc., 1 o˙d naaijk˙ssen, 1 nagtm˙ts, 1 paar Gordijnen, 1 laken, 1 lap katoen, een parthij O˙de lappen Linden, 1 roode broek, 1 Zijde palice met baaijen kant, 1 theeblaadje, 1 sijde palice met een Kap, 2 trekhoeden, 2 sijde mofjes, 1 Snuijfdoosje, De matten op de vloer, 2 Sakken, 2 Ne˙sdoeken, 2 Poejerdoozen, 1 bril en brille Huijs.
        Goederen Inde was.
2 Mantels, 1 borstrok, 11 neteldoeke doeken, 1 handdoek, 3 servetten, 5 Sakdoeken, 10 onderm˙tsen, 9 Strijklinten, 1 theedoek, 6 sakken, 6 mo˙wtjes, 4 handschoenen, 5 paar l˙bbens, 4 mangeldoeken, 2 feijtsels, 3 Kleine K˙sseslopen, 2 Groote dito, 9 M˙tsen, 2 schortekleeden, 6 Witte matrasjes, 4 Ko˙ssen, 2 Laakens, 1 broek, 2 Gordijnen en rabatten.
De doodsch˙lden en andere Lasten des boedels z˙llen op de 1e te doende rekening specifijcq gebragt werden.
Op Heeden den 17-07-1777 Compareerde, etc.
Aletta van Trigt, en Pieternella Lippi˙s, dewelke voorsz: Inventaris verder de˙gdelijk en ter goedertro˙w opgegeven sonder iets te hebben versweegen, etc., w.g. Aletta van Trigt, pieternella lippis.
 
- ona 20.1147 akte 201 [not. L. van der Horst] vermeldt: [17-07-1778] Rekening waarvan den Ontfangen ˙ijtgaaff bij den anderen geen f 9000 komt te bedragen.
[In de kantlijn:] Overgebragt door de Rendanten in nevens gemelde q˙al: aan Alida de Vries wed. en boedelho˙dster van Jan teerlink, Juffw. Petronella van der Vlis wed. de heer Abraham teerlink [beide schoonzusters van Geertruij] in q˙alt. als last en proc˙ratie hebbende [Helena] Lijdia teerlink h˙ijsvro˙w van de heer Coenraad J˙ngst, en dezelve Helena Lijdia teerlink [nicht van Geertruij en dochter van Pieternella en Abraham] met gen: haaren man geadsisteert, ingevolge de Proc˙ratie daarvan sijnde gepasseert voor Scho˙t en Schepenen der heerlijkheid van Nie˙wbeijerland in den 27-05-1778 als meede nog als gevolmagt van haaren Zoon Hendrik Teerlink [neef van Geertruij en zoon van Pieternella en Abraham] in gevolge Proc˙ratie daar van gepasseert voor de A˙dite˙r Militair des Garnisoens van H˙lst zijnde de zelve Proc˙ratien ons Not. vertoond, en nog aan Mejuffw. Margaretha Teerlink meerderj. en ongeh˙wd won. alle binnen deese Stad te overstaan [van mij not.] den 17-07-1778. w.g. Frank Vander schoor, PVDriel1778.
Rekening bewijs en Reliq˙a die bij deezer sijn doende de heeren Frank van der Schoor in qa˙aliteit als administreerende en Pieter van Driel, als toeziende voogden, etc., in de nalatenschap van J˙ffr. Geertr˙ij Teerlink wed. de heer Jan H˙ijbert Ghijben den 12-09-1777. alhier Overleeden geregtigd, etc.
┌itgaaf, etc., [er wordt na dat er ge´nventariseerd is, in vorenstaande akte 200, overgegaan tot een afrekening als volgt:]
Deezen boedel 1/16 Portie in de Meestoof genaamd Welgelegen, etc., voor         f   535:00
1/16e rantsoen                                                                                        f     26:15
Voor de t˙rf                                                                                             f    25:00
                                                                                          Saamen         f  586:15
Waar voor dezelve in de schijding aan de voogden over J˙ffer.
Helena Lijdia van Driel, zal werden aanbedeelt, diend alhier voor                         Memorie
Blijvende de ˙itdeeling die van deeze Portie nog mogt gedaan worden,
Gemeen t'geen meede dient voor                                                                  Memorie
Nog Competeerden deezer boedel Een Scheepensch˙ld etc.,                              f   300:00
En over Interessen etc.,                                                                             f       4:03
                                                                                                              f   304:03
       
[Obligatie en Lijfrente brengen te samen op:]                                        f 1327:03
ten Lasten de St Jorisdoele etc., ontvangen                                         f     53:03
De Contante in deezen boedel bevonden bedragen                                 f   215:08
 
111
 
De 12 Silvere Leepels en 12 vorken, zijn tot voordeel van den boedel ˙ijt
de hand verkogt weegende 50 oncen                                                   f   150:00
                                                                                                     f 1745:14
Het verdere Silverwerk ˙ijtgenoomen de tasbe˙gel en borstel is door de
Heer van Driel volgens ta˙xatie van den silversmith  overgenoomen voor     f     20:13
Voor den Borstel en be˙gel ontvangen                                                  f     21:09
De Me˙belen, H˙ijscieraad, en Inboedel als meede Kleederen etc., hebben
de Rendanten op Een P˙blicq Erfh˙ijs doen Vercoopen, en is Daar van S˙ijver
na aftrek der Onkosten volgens Erfh˙ijsced˙lle Geprove                             f 1787:16
nieert                                                                                           f 2395:03:4
Nog van de goederen naderhand op het welk Erfh˙ijs gebragt                           f     26:16
Van de Societeijt voor begraaffenis Penningen ontvangen                                f     49:00
Van Heer Hoefnagel ontvangen, t'geen zijn Ed: aan den boedel sch˙ldig was       f     50:00:0
                                                                                                             f 4398:15:4
door Van Bergen teegenwoordige h˙˙rder van het h˙ijs door de overledene
bewoond geweest overgenoomen, en daarvoor Ontvangen                                f     21:00
Nog van denzelve Van Bergen voor Ż Jaar h˙˙r van het h˙ijs                            f     30:00:0
                                                                                                              f 4359:15:4
 
Eerste en geheele somma van den Ontvang deser rekening bedraagt eene somma van
vierd˙ijzend drie hondert neegen en vijftig G˙ldens vijftien St˙ijvers vier Penningen.
Zegge        f 4359:15:4
 
┌itgaaff Jeegens den voorenstaande Ontvang.
En wel eerstelijk hebben de Rendanten betaald, de doodsch˙lden en andere
daartoe betrekkelijke Lasten                                                        f   112:02:12
Aan de Koster vande Groote Kerk                                                       29:17:08
Aan den thesa˙rier                                                                    f     10:00
Aan Hoijman                                                                             f     45:16
voor t'op steeken van slooten                                                               :06
voor Briefposten                                                                        f       5:07:0
                                                                                              f   198:09:4
Aan de Meid in de h˙ijsho˙ding                                                     f       2:12
Aan Z˙ster Van der Graaff eenhalf Jaar h˙ijsh˙˙r                              f     30:00
Aan Idem nog eenhalf Jaar verscheenen                                          f     30:00
Aan de Meid                                                                               f     20:16
Aan den t˙rfboer                                                                         f     24:00
Aan de wed. Be˙rs                                                                       f     10:15
Aan Cornelis Engelen                                                                    f       9:00
Wed. van Volkom                                                                         f       4:01
Leendt Evenwel                                                                           f       2:10
Aan den Apothecar van Laaren                                                       f     10:00:0
                                                                                                f   341:13:4
Aan Adrian˙s Kr˙ijt                                                                      f       2:16
Aan Johs Libert                                                                            f      4:18
in de Bro˙wereij de Sle˙tel                                                             f      4:02:8
Aan den hoofdgaarder Eijke                                                             f    10:07:10
Aan de Erve Cornelis van Nispen                                                       f    52:00
Aan Adriana Middelcoop                                                                  f      8:02
Aan Kelderman                                                                              f    10:12
Aan A: Q˙ak                                                                                 f      8:17
Aan Betje de naaijster                                                                    f        :15
Aan de Heer Willem Bok                                                                   f    22:10:0
                                                                                                   f  466:14:6
Aan de Meid voor verschotten                                                           f    13:14:6
Aan Letje van Trigt                                                                         f     16:00
Aan de wed. Stam voor waken                                                         f       2:16
Aan de Collateraal                                                                          f     44:11
Aan J˙ffer Ghijben ter voldoening van geleende Gelde                             f  500:00
 
112
 
over Interest                                                                                  f    19:06
Geleverde Zijde                                                                               f      9:00        f   528:06
Aan Maria de Haas weegens een Obligatie, Interest en geleende gelde                            f   433:00:00
f 1505:01:12
Aan MeJ˙ffw de wed. Abraham teerlink gerestit˙eert voor goederen die onder
de gelden van het welk erfh˙ijs als Ontvang zijn verantwoord                                f      7:12
aan den Notaris en Proc˙re˙r Van der horst voor het schrijven van de diverse
brieven en briefposten                                                                f      5:16
aan denzelve voor verdient Salaris in deesen boedel etc.,                                f    97:07
Idem voor verschot                                                                f    40:07
nog voor Sijne administratie int'Ontvangen vant'geld, en betalen van alles, eens
bij Moderatie Ż percente van den ontvang bedragende f 4369:15:4 d˙s                f     21:16:00
                                                                                f 1677:19:12
 
Vereffend den ┌itgaaff Jegens den Ontvang die hier vooren bedraagt f 4359:15:4
Soo blijft meerder Ontvangen als ┌itgegeven de somma van f 2681:25:8 welk in den staat z˙llen werden verantwoord.
Volgt n˙ wijders den staat en schijdene van opgemelde boedel en nalatenschap
Eerstelijk werd alhier in staat gebragt, het voorz: slot der rekening ter somma van f 2681:15:8
nog 't contant van de portie inde meestoof hiervoren                                        f  586:15:0
Bedragende den heele staat des boedels                                                         f3268:10:8
 
Welke somma van f 3268:10:8 moet werden geŰrft, bij haare vrienden en Erfgenaamen ab intestato, Zijnden geweest Jan Teerlink dan vermits denselven na voorn: J˙ffw Geertr˙ij Teerlink is overleeden bij desselfs wed. en boedelho˙dster Alida de Vries voor 1/3 bedragende          f 1089:10:22/3
bij de nagelate kinderen van de heer Abraham Teerlink, met naame Helena Lijdia,
Geertr˙ij; Hendrik, Jacoba; Abraham en Pa˙l˙s Teerlink meede voor 1/3                f 1089:10:22/3
en bij de nagelate kinderen van J˙ffw Anna Teerlink, aan haar verwekt door den
heer Pieter van Driel, met naame Haasje en Hellena Lijdia van Driel voor het
laatste part                                                                        f 1089:10:22/3
Maakt als vooren                                                                 f 3268:10:8
 
Welk Eerste 1/3 Part werd voldaan aan voornoemde Alida de Vries wede
Jan Teerlink in Contante Gelde met                                                 f 1089:10:22/3
het tweede 1/3 Part van de agt nagelaate kinderen van de heer Abraham Teerlink
moet werden gesmaldeelt in 8 deelen, bedragende ieder 1/8 part eene somme van
                                                                                               f  136:3:12:11/12
welk eerste 1/8 part werd voldaan aan Pieternella van der Vlis
wede dheer Abraham Teerlink als Proc˙ratie hebbende van
Helena Lijdia Teerlink, h˙ijsvro˙w van J˙ngst, etc.,                        f  136:3:12:11/12
het tweede 1/8 part, etc., aan Pieternella van  der Vlis                  f  136:3:12:11/12
het derde etc., aan Margaretha Teerlink                                      f  136:3:12:11/12
de overige 5/8 parten voor de minderjarige
te samen bedragende f 680:11:10:7/12
werden voldaan aan de heer Frank van der Schoor,
als administreerende voogd                                          f 680:11:10:7/12        f 1089:10:22/3
het laatste 1/3 Part mede ter somma van f 1089:10:22/3 moet gaan
in twee deelen bedragende ieder 1Ż  eene somma van f 544:15:11/3
welk Ż eerstelijk werd voldaan aan de heer Pieter van Driel,
als gevolmagtigde van sijne dogter Haasje van Driel, h˙ijsvro˙w
van de heer Petr˙s Hoefnagel eerstelijk met de gecogte Goederen,
op het Erfh˙ijs bedragende                         f 253:04
in specie                                                 f 200:00
en in contante                                         f   91:11:4:1/3
maakt als vooren                                       f 544:15:4:1/3
de andere Ż ter somma van f 544:15:4:1/3
werd voldaan aan de heer Pieter van Driel, als
voogd over Zijne dogter Helena Lijdia van Driel,
met de hier vooren in staat gebragte portie in de
Meestoof ten bedrage van        f 586:15
 
113
 
moet maar hebben        f 544:15:5:1/3
d˙s te veel                f   41:19:14:2/3
t'Geen in den boedel met contante is meegebragt,        f 544:15:4:1/3                        f 1089:10:8:1/3
Makende als vooren den geheelen, staat des boedels                                        f 3268:10:8
Ald˙s Gehoord, Gelooft, en geslooten ten daage, maand, en Jaare als in hoofde deses Gemeld, en bekennende gerendeerdens na Examinatie van den staat en Inventaris, en alle verdere doc˙menten en papieren tot deesen boedel te laten, de handelwijze van de rendanten in deesen, volkoomen te la˙deeren en approbeeren, en voorts eerstelijk de portie die aan ieder hier vooren in privÚ als in den respective Q˙aliteijten sijn aanbedeelt, te hebben overgenoomen, onder zig geslagen, Gelijk de heer Pieter van Driel meede bekend de Papieren tot de Meestoof onder hem te hebben genoomen, etc.,
w.g. Frank Van der schoor, P:V:Driel, alieda de vries w[ed.] v Teerlink, Pieternella van der vlist, Margareta Teerlink.
V.1.5        Anna TEERLING, gedoopt op 06 11 1723 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 10 12 1746 te Dordrecht, gehuwd op 23 jarige leeftijd op 25 12 1746 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 25 12 1746 te Dordrecht met Pieter van DRIEL, 21 jaar oud, gedoopt op 19 01 1725 te Oud Beijerland.
SAD ona 20.1093 akte 88 [not. J. van der Star] vermeldt: Q˙itantie van Een Legaet.
Op H˙ijden den 03-10-1760 Compareerde, etc.
J˙ffro˙w Anna Teerlink, h˙ijsvro˙w vande heer Pieter van Driel, Coopman binnen dese Stadt, etc., [Anna erft, niet vrij van Collateraal- en 10e belasting] f 20:2:12, [van] Johanna Teerlink, in leven wed. Sr. Matthe˙s Kl˙ijt, etc., f 274,00, etc.
Verklaerde zij Comparante vervolgens nog ontfangen te hebben de f 0:17:- zijnde Intressen, etc.
w.g. anna Teerlink nu vandriel, P.V.Driel1760.
 
VI.3        Abraham TEERLING, Koopman, gedoopt op 30 03 1718 te Dordrecht, overleden op
07 09 1770 te Dordrecht op 52 jarige leeftijd, begraven op 13 09 1770 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 28 05 1746 te Dordrecht, gehuwd op 28 jarige leeftijd op 12 06 1746 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 12 06 1746 te Dordrecht met Pieternella Antonia van der VLIST, 24 jaar oud, gedoopt op 04 12 1721 te Dordrecht, overleden op 31 10 1804 te Dordrecht op 82 jarige leeftijd, begraven op 03 11 1804 te Dordrecht. [zie op blz. 144: III.1.8]
SAD: ona 20.1027 akte 44 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Testament van Man en vro˙w sonder verbandt, dewelke verclaeren niet boven de f 20000:0:- gegoet te zijn.
Op H˙ijden den 08-05-1750 compareerde, etc.
D'Heer Abraham Teerlink koopman binnen dese Stadt, ende desselfs h˙ijsvro˙w Juffr. Petronella Anthonia van der Vlist,
Dewelke beq˙aam ende geneegen sijnde etc., [Abraham en Pieternella verklaren elkaar tot erfgenaam. De langstlevende zal de kinderen opvoeden en onderhouden]. Ende ingevalle het kwaame te gebe˙ren dat de Testatrice de Eerst stervende was sonder kint off kinderen ˙ijt dit h˙welijk verwekt int leeven naar te laaten, soo sal den Testate˙r geho˙den sijn aen de o˙ders van haar Testatrice indien deselve als dan bijde nogh in leevende lijve sijn, ende anders niet uijt te keeren haare geregtelijke legitime portie deselve in de na laatenschap van haar Testatrice, en d˙s als dan haare o˙ders daarinne tot haare meede Erffgenaamen instit˙eerende bij dese.
Etc., [zij verklaren de langstlevende tot voogd over de kinderen en sluiten de weesmeesters en weeskamer uit van geld en goederen].
w.g. Abraham Teerlink, Pieternella Anthonia vander Vlist.
 
- ona 20.1027 akte 59, 60, 66, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 en 100
[not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Conditie van Koop.
[In de boven gemelde akten worden de verkopen uit de erfenis van Abrahams vader Hendrik Teerling omschreven. Bij deze akten wordt elke keer het zelfde vakjargon gebruikt vandaar dat alle akte worden samengevat. Voor de inventaris zie blz. 99: V.1 Hendrik Teerling, ona 20.1030 akte 49].
Op H˙ijden den 17-06-1750, etc., te doen verkopen etc.,
[in akte 59].
 
114
 
Een seer wel ter neering staande Huijs en Erve met een Pakh˙ijs daar agter staende op den Voorstraet over de Pelsebr˙g etc., f 1640:0:-. w.g JGhijben.
Nogh een seer net Huijs en Erve staende en gelegen in de Pelsestraat etc., f 420:0:-.
[in akte 60].
De melioratie van een wel, beplante en zeer vr˙gtbaere th˙ijn gerigt hebbende over de watermoolewijde op den Sp˙ijwegh en Sgravendeelsen Dijk met seer hegte, sterke, en commodie˙re H˙ijsinge daer ingeleege in het padt over het go˙dt Leerh˙ijs etc., f 1110:0:-. W.g. P:V:Driel.
[in akte 66].
Op H˙ijden den 19-06-1750, etc.,
Een schoon st˙k Weijlandt groot 6 mergen 87 Roeden gelegen in het o˙de Landt van Strijen etc., f 195:0:- per mergen etc., w.g. JGhijben.
Transport van obligatie etc.,
[in akten 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 en 100 worden te koop aangeboden obligaties, kleine obligaties en losrente brieven].
 
- ona 20.1029 akte 67 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Proc˙ratie ad Negotia et ad liters.
Op Heeden den 24-05-1752 Compareerde, etc.
De Heer Abrahm Teerlink Koopman binnen desze Stadt etc., [Abraham wil, van zijn overl. vader, als executeur overgaan] tot het invorderen des boeksch˙lden.
Dewelke verclaerde etc., proc˙ratie gegeven te hebben bij deze aen d'heer Cornelis van Driel Jansz: Secretaris te Heijnennoort.
Specialijk omme van de debite˙ren dewelke aen hem compt. ende aen de boedel van wijlen d'heer Hendrik Teerlink bevonden werden sch˙ldigh te zijn, etc., voor soo wel inden geheelen Hoexenwaardt en den land van P˙tten sijn won., te vorderen en onder sijn gecontit˙eerdens q˙itantie te ontfangen alle sodanige pretensien en gelden, waervan de bewijsen den gecontit˙eerde s˙llen werden ter handt gestelt. Etc., w.g. Abraham Teerlink.
 
- ona 20.1029 akte 77 [not. P. van Gelsdorp] Proc˙ratie ad Negotia.
Op Heden den 02-06-1752 etc.
[Dirk Ghijben de broer, de zusters, en zwager van Jan Huibert Ghijben en Abraham Teerlink, die namens zijn overl. vader,] verclaerden etc., proc˙ratie gegeven te hebben aen d'heer Joannis Badon apothekaris te Vlaerdinge etc., in de haring b˙ijs [de Jonge Jannen] visvleet etc., onderhands de handt te mogen verkopen. Etc. w.g. Abraham Teerlink.
 
- ona 20.1054 akte 72 [not. A. Bax] vermeldt: KoopconditiŰn dato 23-12-1752. Conditien en voorwaarden waarop Den Wel Eerwaarden Heere Bernhard˙s Elikink, Predikant te Papendrecht, ende De Heer Abraham Teerlink, Koopman, won. binnen de Stadt Dordrecht, beide in q˙aliteit als Exec˙te˙rs van den Testamente van wijlen Den Heer Pieter Anthnij van Esch, etc., [Zij zullen de molen door de not. laten veilen] ende finalijk te verkoopen:
Een Windt- Olij- Moolen van o˙dts genaamdt De Witten Arent, met deszelfs H˙izingen, verdere gevolgen, staande ende gelegen onder de J˙risdistie van D˙bbeldam, aan of op den Dijk nevens de Steenplaats, t˙sschen de Volmoolen van Leendert Vernes, aan d'eene ende den Zaagmoolen van Simon Smith aan d'andere zijde. Met alle 't geene daar in Aard- en Nagelvast is den voorn: Heere Pieter Anthonij van Esch, toebehoord hebbende en bij hem Nagelaaten. Etc.
[Er volgt een omschrijving van de verkoopcondities en de inventaris van de molen].
Het hoogsten Inzet bij D'Heer Francois D˙ra op een Somme van f 4600:0:-. Etc. [De not. heeft de molen] opgehangen op eene Somme van f12000:0:-, ende in 't afstaan gemijmd bij Den Heere Arij D˙ra, koopman, op eene Somme van f 4650:0:-. [Dit is heel wat minder, dan in het testament door Pieter Antoni van Esch in ona 20.1054 akte 31,wordt gesteld dat de molen waard is.] w.g. Abraham Teerlink.
 
- ona 20.1055 akte 28 [not. A. Bax] vermeldt: Acte van Borgtogt. Op H˙iden den 30-07-1754 Compareerde etc., Den Here Abraham Teerlink, Koopman, won. binnen dezer Stadt. Dewelke bekende zig zelven in zijn PrivÚ, onder ren˙nciatie etc., te stellen Borge als Principalen sch˙ldenaar, ten behoeven van Simon Lodewijk van de Poll, Commis van s' Landsmagazijn te Heusden ende dat voor de restit˙tie van zodanige Somme van f 2500:0:-, etc., [p.j. 4% rente, vanaf 10-11-1736 tot 08-05-1754], zulks te behoren, in handen van Den Here Bernard˙s Elikink, etc., en hem Comparant, als Exec˙te˙r van den Testamente van wijlen Den Here Pieter Anthonij van Esch etc., [Abraham stelt zich borg, voor de schulden van Simon]. Wijders te vreden zijnde en overgevende omme hem in den inho˙den van dezen
 
115
 
goedwilliglijk te doen en laten Condemneren etc., [er worden getuigen genoemd om het een en ander kracht bij te zetten]. w.g. Abraham Teerlink.
 
- ona 20.1036 akte 22 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Acte declaratoir.
Op Heeden den 10-03-1757 Compareerde etc.
dheeren Abaraham Teerlink, Johan H˙ijbert Gijbe[n] als in h˙welijk hebbende J˙ffr. Geertr˙ijd Teerlink, Pieter van Driel als in h˙welijk hebbende J˙ffr. Anna Teerlink, koopl˙ijden binnen deze Stadt, etc.
Te kennen gevende dat J˙ffr. Angenieta Teerlink [een lid van de Zeeuwse tak Teerlink is overl.] heeft gelegateert aan de voorn: Heer Abraham Teerlink en J˙ffro˙wen Geertr˙ij en Anna Teerlink etc., 200:0:- ponden Sterling etc. w.g. Abraham Teerlink, P:V:Driel, Anna Teerlink, JGhijben, Geertr˙ij Teerlink.
 
- ona 20.1046 akte 73 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Conditien van koop
Conditien ende Voorwaerden waarop Sr Abraham Teerlink won. binnen deze Stad, voornemens is;
Op Heeden den 16-09-1767, etc., te verkoopen.
Een Extraordinair Hegt, Sterk en Wel door timmert en bijsonder Welgelegen H˙ijs en Erve waer in 4 behangen Kamers voorsien met een nie˙we platte gevel en Sch˙ijframen hebbende een fraije th˙ijn met een groot Pakh˙ijs daer agter t˙ssche de Pelsebr˙gh en V˙ijlpoort op de Voorstraat (welk Pakh˙ijs zijn ingang heeft in de Pelse straat) belent het voorsz: H˙ijs van vooren met het h˙ijs van de Wed. van wijlen Sr Arij L˙ghten aen d'eenen en dat van Sr Pieter Q˙inting aen d'andere Zijde.
De verkooping zal geschieden etc., [de condities worden beschreven; waarbij de belastingen voor de] Krijgskast, Stad, Armen en Weesh˙ijs [in rekening worden gebracht.] etc., en in het afslaan gedaelt zijnde tot op de Somma van f 4540:0:- is 't zelve daer voor gemeijnt bij Sr. Casper van der Me˙len.
 
- ona 20.1037 akte 146 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Acte Ca˙tie.
Op Heeden den 15-11-1758 Compareerde etc.
Abaraham Teerlink ende Pieter van Driel Kooplieden binnen deze Stadt.
Dewelke verclaarden haar selven te stellen borge voor Jan H˙ijbert Ghijben als hooft gaarder etc., en dat wel ter Somma van f 7000:0:-, waarvoor gemelden Jan H˙ijbert Ghijben in q˙aliteit voorsz: verpligt is borge te moeten stellen, etc., [er volgt een beschrijving van de condities]. w.g. Abraham Teerlink, P:V:Driel 1758.
 
- ona 20.1038 akte 81 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Proc˙ratie en Negotie.
Op Heeden den 06-09-1759 Compareerde etc.
De Heeren Abraham Teerlink, Johan H˙ijbert Ghijben, Pieter van Driel etc.,[voor hun vrouwen].
Dewelke verclaarden geconstit˙eert gegeven te hebben, bij deze aan de Heer Sam˙el Tak Koopman te Middelb˙rgh.
Specialijk omme van de Erve off geregh hebbende in den boedel van wijlen J˙ffr. Angenieta Teerlink etc., te ontvangen sodanige Somma van penningen etc.,[zie ona 20.1036 akte 22].
w.g. P:van Driel 1759, J Ghijben, Anna Teerlink nu van driel, Geertr˙ij Teerlink, Abraham Teerlink.
 
- ona 20.1038 akte 103 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Obligatie.
Op Heeden den 09-10-1759 Compareerde etc.
De Heer Abraham Teerlink, koopman binnen deze Stadt, ende desselfs h˙ijsvro˙w J˙ffro˙w Petronella van der Vlist, etc.
Dewelke bekende te zamen ende ider etc., de sch˙lt onder malkanderen mogen verdeelen ende ider met het betaelen van sijn aendeel kan volstaan bij deze.
Wel ende de˙gdelijk schuldigh te wezen, aen ende ten behoeve van J˙ffro˙w Catharijna Ge˙rsen, won. binnen deze Stadt de Somma van f 3000:0:- etc., [er volgt een specificatie van de schulden].
Belovende zij Comparanten gemelde Somma van f 3000:0:- aen gemelde J˙ffro˙w Catharijna Ge˙rsen te s˙llen voldoen in drie agter eenvolgende Jaar termijnen etc. w.g. Abraham Teerlink, Pieternella Anthonia van der Vlist, JGhijben, Geertr˙ij Teerlink.
 
- ona 20.1039 akte 115 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Reekening, ontfangh en ˙ijtgeef onder de f 6000:0:-.
Reekeningh, bewijs en reliq˙a die bij deze doende is, Vro˙we Apolonia Bosch wed. en meede Erfgenaam van wijlen d'heer mr. Johan van Wageningen in sijn Ed: leeven Practiserent Advocaat binnen deze Stadt.
 
116
 
Etc. [zie blz. 99: V.1 Hendrik Teerling, laat aan de kinderen van zijn zoon Jan geld na, (waarvan Jan het vruchtgebruik heeft). Er volgt een beschrijving van de Obligaties.]
Totalit Somma van den geheelen ontfang bedragt                                 f 3141:12:5╝
Eerste cappittel van Uijtgaaf etc.
Eerste Somma van den ˙ijtgeeft bedraaght        f 2964:02:5╝
2e cappittel van Řijtgaaf wegens gelden aen Jan Teerlink van tijd tot tijd betaald, etc.
Tweede Capittel van den ˙itgaaff bedraagt        f  214:11:-
Somma Totalis ˙itgaaf bedraagt        f 3178:13:5╝
Zoo blijkt meerder uitgegeven als onfangen de Somma van f    37:01:-
Ald˙s Gehoord Gelooft en gesloten etc. w.g. Pieter Hoe˙fft, Apollonia Bosch wed: V: Wageningen, Abraham Teerlink.
 
- ona 20.1038 akte 139 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Acte van ass˙mtie van Voogdije.
Op Heeden den 29-12-1759 Compareerde etc.
Den WelEdelen gestrengen Heere mr. Pieter Hoe˙fft etc., ende de Heer Abraham Teerlink, koopman etc., [In deze akte wordt de erfenis van Hendrik Teerlink, de vader van Jan en Abraham, door Abraham die als voogd over de kinderen Jan verantwoordelijk is, naar de kinderen van Jan zeker gesteld. Zie ook ona 20.1039 akte 115].
 
- ona 20.1048 akte 85 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Obligatie onder f 2000:0:-.
        Op Heeden den 09-11-1769, Compareerde etc., De Heer Abraham Teerlink ende J˙ffro˙w Petronella Anthonia van der Vlist Egtelieden won. binnen dese Stadt, etc. Werdende de twede Comparante door den Eersten Comparant tot het verlijden deses gea˙thoriseert en geq˙alificeert bij dese;
Dewelke bekende te zamen etc., wel ende de˙gdelijk sch˙ldigh te zijn aan mej˙ffro˙w Catharijna Ge˙rse won. binnen deze Stadt, de Somma van f 1959:13:12 over geleverde Koopmanschappen bij haar Comparanten ter genoegen ontfangen etc. [de rente bedraagt 2Ż% p.j. en Pieternella Antonia's vader staat borg voor haar.]
w.g. A Teerlink, Pieternella Anthonia van der Vlist.
 
- ora 9.122 fol. 75 Vo vermeldt: Aan de Edele Groot Achtb: Heeren, die van den Gerechte der Stad Dordrecht.
Geeft Reverentelijk te kennen Dirk van den Vlist, wonagtig te Vianen, dat des Supplt Broeder Jacob van der Vlist bij zijne testamentaire dispositie, etc. Dat den Supplt. heeft vier Kinderen waar onder een Kinds Kint van welke kinderen eene genaamt Pieternella is getrouwt geweest met Abraham Teerlink den 07-09-1770 als assistent op het Comptoir van het beestiaat en bieren alhier overleden. Nalatende Negen Kinder waar van het Jongste 2 en de oudste 23 Jaeren berijkt Zonder in Eenig affaire te zitten, of ietwes aan de hand te hebben, het welk tot Soutien van bestaan dienen Kan, dus gem. Zijne dochter Pieternella van der Vlist gedompelt is in Een aller deernis weerdige armoedigen staat, ten Eenemael onvermogent Eenige Kosten tot de aangelegde menagieuzen begrafenis te betalen veel min Eenige verEijst werdent Rouw gewaedt te Koopen, etc. [Het verzoek is om "tienhondert Guldens" uit de erfenis van oom Jacob te menen. Het verzoek wordt ontvankelijk verklaard.] actum 13-09-1770.
w.g. Ps Hoeufft.
 
Op blz. 103:
VI.3.13         Paulus TEERLING, Winkelier, gedoopt op 14 01 1768 te Dordrecht, overleden op 16 08 1812 te Dordrecht op 44 jarige leeftijd, begraven op 19 08 1812 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1286 akte 67 fol. 732 [not. F. Pistorius] vermeldt: Acte van Rep˙diatie.
Den 31-10-1804. Compareerde, etc.
Pa˙l˙s Teerlink en Geertr˙y Teerlink meerderjarig en Ongeh˙wd zo voor h˙n Zelve en nog als de rato caveerende en Instaande voor h˙nne Z˙ster Jacoba Teerlink en voor de drie minderjarige Kinderen van wijlen h˙nne broeder Dirk Teerlink genaamt Gerrit Teerlink, Pieternella Anthonia Teerlink en Margaretha Teerlink.
Johanna Helena Jungst meederjarig en ongeh˙wt, Pieternella Anthonia Jungst h˙isvro˙w van Johannis Roest etc., Maria Margaretha Jungst h˙isvro˙w van Willem Te˙rinks etc., en als Instaande voor h˙nne ˙itlandige broeder Abraham Jungst en minderjarige Broeder Johannis Jungst alle Kinderen van wijlen Helena Lydia Teerlink in leven Wed. Johan Coenraad Jungst.
Alle kinderen en kindskinderen van wijlen Pieternella Anthonia van der Vlist Wed. Abraham Teerlink.
Won. de Comparanten binnen deze Stad.
Te kennen gevende dat h˙nlieder voornoemde moeder en grootmoeder heeden morgen is komen te Overlijden en haar boedel met schulden is beswaart; dat de Comparanten wel geneegen zijn om deselve
 
117
 
h˙nne moeder en grootmoeder ter aarde te laten bestellen en de kosten daar toe vereijsende te verschieten, dog geensints daardoor willen verstaan hebben Eenige de minste acte haare daar te Pleegen maar integendeel verklaaren deselve boedel en Nalatenschap op de kragtigste wijze te Rep˙dieeren.
Protesteerende bij dezen tegens alle en Een Igelijk die dit h˙n Comparanten declaratoir anders zo˙den willen en komen ˙itleggen.
w.g. Paulus Teerlink, Johanna Helena Jungst, P A Jungst, Joannes Roest, Maria margreta iongst, Willem Te˙rling.
 
- ora 9.129 fol. 202 Vo vermeldt: Aan de kamer Judicieel der Stad Dordrecht en de Merwede.
Geven reverentelijk te kennen Paulus Teerlink en Geertruy Teerlink meederJarig en ongehuwt. Zo voor h˙n Zelven, en nog als de rato Caveerende en instaande, voor h˙nne Zuster Jacoba Teerlink en voor de drie minderJarige kinderen van Wijlen hunne broeder Dirk Teerlink, genaamt Gert Teerlink, Pieternella Anthonia Teerlink en Margretha Teerlink.
Johanna Helena Jungst, meerderj. en ongehuwt, Pieternella Anthonia Jungst, huisvrouw van Johannis Roest, en met denZelven haaren Man geass., Maria Margaretha Jungst huisvrouw van Willem Te˙lens, en met de zelve haaren man geass. Zo voor hun Zelver als instaande en de rato Caveerende, voor hunne Uitlandigen broeder, Abraham J˙ngst, en minderjarig broeder Johannis J˙ngst, alle kinderen van wijlen Helena Lydia Teerlink, in leven wed. Johan Coenraad Jungst, met en benevens Anna Catharina Jungst, huisvro˙w van Wouter Vink h˙n welke moeder. Een Dogter is, van gemelde Helena Lydia Teerlink, Eenige Nagelatene kinderen en kindskinderen van Wijlen Pieternella Anthonia van der Vlist, wed˙we Abraham Taerlink.
won. de Supplten. binnen deze Stad. voornoemde Pieternella Anthonia van der Vlist, wed. Abraham Teerlink, op den 31 October 1804, binnen dezen Stad is komen te overlijden.
Dat de Supplten. op den Zelve dat˙m voor Den alhier etc. Een Acte en daarbij te kennen gegeeven hunlieden voornoemd moeder en Grootmoeder is komen te overlijden en haar boedel met Schulden is beZwaart, en Welgeneegen Zijn, om DeZelve hunne moeder en grootmoeder ter aarde te laten bestellen, en De kosten daartoe vereijssende te verschieten, dog geenZints daar door willen verstaan hebben, Eenige de minste acte hereditair te Pleegen, maar in tegendeel verklaard deZelve boedel en Nalatenschap op de kragtigste wijze te Rep˙dieeren.
Dat de Supplten. door gemelde Notaris F. Pistori˙s ten bijwezen van Getuigen, ten Zelve dage aan Wouter Vink Dirkzn. en Anna Catharina Jungst, Egtelieden, hebben laaten afvragen, of Zij lieden genegen waaren deZelve acte van Rep˙diatie meede te passeeren door gemelde Wouter Vink Dirkzn. tot antwoord is gegeven, Ik moet er mij op bedenken, vervolgens aan deZelve gevraagt Zijnde, of Zij lieden genegen Zijn, De begraavenis van de overleedene mede te helpen derigeeren, gemelde Wouter Vink Dirkzn. alsmede ten antwoordt heeft gegeven, Ik moet er mij op bedenken.
Dat de Supplten. vervolgens h˙nne voornoemde moeder en grootmoeder hebben laaten begraaven, en daar voor uitgeschooten. Aan de wakers & a. f 6: : , Aan 't rondZeggen f  :5:8, Aan den Bidder A. de Vogel volgens qtie f 72:7:8, Aan de Uittreksters f 6: : , Aan 't wasse van 't dood goet f 1:12:  te Zamen f 86:5: .
Dat de supplten. h˙nne voornoemde verschotene gelden, gaarne terug hadden, de gemelde Wouter Vink Dirkzn. en Anna Catharina Jungst, Egtelieden, tegens Dingsdag den 11-12-1804, als lopende partij voor deze kamere hadden doen dagvaarden, ten Einde van denZelve aftevraagen of Zij lieden genegen Zijn den boedel van hunne grootmoeder te aanvaarden.
Dat deZelve als toen niet gecompareert Zijnde door deze kamere is vergunt. Een tweede dagvaarding voor hunne rekening, dog op den tweede dagvaarding tegens Donderdag den 13e dezer weken niet verscheenen Zijn.
Dat de Supplten. als toen de vrijheid hebben gekent om mondeling aan deze kamere te laten verZoeken, dat deze kamere Een of meerder Curate˙rs in de boedel van gemelde h˙nne moeder en grootmoeder Pieternella Anthonia van der Vlist, wed. Abraham Teerlink gelieve aan te stellen, teneinde de dor haar geringe Nagelatene goederen te verkopen en daar uit te betaalen voor Zo verre Zulks Zoude k˙nnen Strekken de door hun Supplten. Uitgeschootene gelden, ten begraavenisse van gemelde h˙nne moeder en grootmoeder, dog dat deze kamere grootdeelt heeft Zodanig verzoek bij Requeste moest werden gedaan. Waaromme de Supplten. Zig bij Requeste h˙n tot deze kamere reverentelijk verZoekende dat Ulieden Een of meer Curate˙ren in den boedel van hun Supplten. moeder en grootmoeder Pieternella Anthonia van der Vlist, wed. Abraham Teerlink gelieven aan te stellen, teneinde de door haar nagelatene goederen te verkopen, en uit de daar van komende Penningen, voor Zo verre die in aftrek der kosten Zoude k˙nnen Strekken, aan de Supplten. te betaalen, de vooren genoemde zes en tagtig G˙ldens vijf Stuivers, door hun lieden uitgeschooten voor de begraafenis en van gemelde hunne moeder en grootmoeder, mitsgaders de kosten van deze Requeste (onderstond) T welk doende. w.g. F. Pistorius. Proc˙re˙r.
Ter Zijde Stond voor Appoinctement.
De kamere alvoorens te disponeeren, etc., den 18-12-1804. (get) M.G.Rees.
Nog Stond
 
118
 
De kamere geho[o]rt 't Rapport van Hunne Commissarissen, mitsgaders geZien en geexamineert hebbende den NevenStaande Reqte., accordeert aan de Supplten. hun verZoek, Steld mitsdien aan tot Curate˙ren in den Boedel van Wijlen hunner Moeder en Grootmoeder Pieternella Anthonia van der Vlist, wed˙we Abraham Teerlink ten Reqte. gemelt, den Notaris en Procureur Francois Pistori˙s en Pieter Papillon. Eerste klerk ter Secretarie dezer Stad, edoch op een Salaris, om de goederen en Effecten in gemelde Boedel gevonden wordende ad op˙s J˙s haberti˙m te bereficeeren en Verkopen, en daar Uit, voor Zo verre Zal k˙nnen Strekken aan de Supplten. te betaalen, de kosten der Begravenisse van gemelde hunne Moeder en Grootmoeder Pieternella Anthonia van der Vlist, wed. Abraham Teerlink, ter Zomma f 680:5, als mede de kosten van dezen Requeste, mits Zig in alles gedragende, naar de Ordonnantie op 't Stuk van de Desolaate Boedels, binnen deze Stad.
Act˙m Dordrecht den 20-12-1804 (was get.) M.G Rees.
 
119
Op blz. 107:
I.1.5        Cornelia Thomasdr. COTERMANS, gedoopt op 01 03 1613 te Dordrecht, begraven op 13 09 1681 te Dordrecht.
SAD ona 20.313 fol. 313 [not. J. van Hensboom] vermeldt: Op h˙ijden den 07-10-1678, Compareerde, etc., Cornelis van der Mast, Beenhacker, o˙t ontrent xlix [69] jaren, Cornelia Cotermans sijnne h˙ijsvro˙w, o˙t ontrent lxvj [66] jaren Ende jan o˙traedt o˙t xlvj jaren, Borgeren ende Borgeresse deser Stadt, de welcke verclaerden bij waere woorden etc., ten versoecke van ariaentje Jacobs h˙ijsvro˙w van Pieter janszn van Gogh won. tot Rotterdam waer ende waerachtich te sijn, datt de reqte. is een dochter van Maeijcken Eghberts, geproc˙reert bij Jacob Te˙nisse in sijn leven Ho˙tTelder ende Borger alhier gevende voor redene van welwetenschap datt sij deposanten ettelijcke jaeren voor de geboorte van de reqte. neffens het h˙ijs ofte wooninge van hare o˙ders staende in de doelstraete alhier in het welcke sij is gebooren hebben gewoontt, ende als noch sijn woonende mitsgaders, datt de reqte. bij hett overlijden van hare gemelte o˙ders is gebleven hett eenichste kint,
Sl˙ijtende hier mede haere verclaringe, etc. w.g. cornelis vander mast, cornelia coterman.
 
Op blz. 110:
II.7.3        Adriaentken (Adriana) van BREDENHOFF, gedoopt op 01 06 1631 te Dordrecht, overleden na 1695.
Ondertrouwd ca. 1660 te Puttershoek? Echtgenoot is Bartholomeus VERWEL, Apotheker, overleden voor [1695] 28-02-1684.
SAD ona 20.260 fol. 13 [not. A. Meijnaert] vermeldt: Op den 28-02-1684. Compareerde, etc.
J˙ffr. Adriana van breedehoff wed. ende boedelho˙tster van bartholome˙s verwel in sijn leven apotecar, ende borger binnen deser Stede. Ende bekende vercoght te hebben, aen Sr. Cornelis Simor˙des mede binnen deser Stede won. Etc., de koop accepteerde, s˙lx doende bij desen haer vercooperesse apotecarswinckel bestaende uit den thoombanck persladen, doosen, porsenflessen [porseleinen], ende verder gereetschap tot den voorsygdene winckel behoorende, etc., hij cooper daer voor betaelen sal, gelijck hij belooft bij desen De Somme van f 800:-, etc. w.g. adrijaena van breedenhof, Cornelis Simor˙des.
 
II.7.4        Johannes (Jan) van BREDENHOFF, Schipper, gedoopt op 01 12 1633 te Dordrecht,
begraven op 14 08 1673 te Dordrecht.
SAD: ona 20.315 fol. 503 [not. G. van Hemert] vermeldt: Op h˙ijden den 23-09-1666, compareerde, etc., den eersamen Frans Denisse vander Meer borger deser Stede, etc., de welcke verklaertde bij desen te verh˙eren aen Johannis van Breedenhoff die hier meede compareerde ende de selve h˙er beslaende accepteerde ende aennemende is, een geheel h˙ijs ende erfve daer ende ˙ijthanckt den rooden tooren staande op den ho˙ck vanden boom binnen de voorsz: Stadt, voor eenen tijt van twee eerst aeneen volgende Jaeren, etc., [de huur bedraagt f 156,00; Johannes hoeft niet mee te betalen aan belastingen als] verpondingen, haertsteede gelt ofte andere laste alreede opt voosz: h˙ijs, etc.,
w.g. Frans donijsen van de meer, Johannis van breedenhoff.
 
- ora 9.68 fol. 31 Vo vermeldt: Aen mijne Ed: Achtb: Heeren, den Borgemr. ende Regeerders der Stadt Dordrecht.
Geeft met behoorlijcke reverentie ende eerbiedinge te kennen, Johannes van Bredenhoff schipper ende Borger deser Stede hoe dat hij s˙pplt: altijt van kints been aff, soo met sijn eijgen als andere l˙ijden coopmansschappen gevaeren heeft westwaerts aen soo op Breda als andere plaetsen, ende naerdien hij s˙pplt: als n˙ sijne vaste woonplaetse genomen heeft aende v˙ijlpoorte int h˙ijs waerinne voor desen gewoont heeft Claes damissen korff in sijn leven mede schipper ende Borger deser Stede, ende hij s˙pplt: verstaen hebbende dat Jan Jansz van Baelen (: die eenige tijt als marckschipper van dese Stadt op die voorz: Stadt van Breda met UEd: achtb: consent ende toestaen heeft gevaeren:) sich selven soodanich heeft gedraegen, dat wel ijmant anders bij UEd: Achtb: in desselfs plaetse als marckschipper op Breda mochte werden gecommitteert. Ende gemerckt als boven gesecht is hij s˙pplt: is won. aende v˙ijlpoorte alwaer het voorz: veer van allen o˙destijden is geweest ende hij s˙pplt: versien sijnde van een goede ende beq˙aeme wooninge, waerinne hij s˙pplt: bij nacht en ontijden oft dat het marcktschip somtijts in eenige andere havenen is verschoten om eenige goederen, in te laden, des voorz: Coopmans goederen t'sij van Brieven, packen, gelt, als anders beq˙aementlijck can bergen, waerdoor hij s˙pplt: oordeelt dat niet alleen de Cooplieden binnen dese Stadt, maer oock alle andere Cooplieden ende passagiers wel s˙llen wesen gedient, welcken volgende hij s˙pplt: neffens de ondergeteijckende Cooplieden te rade sijn gewerden haer te keeren tot UEd: achtb: reverentelijck versoeckende regard te nemen op t'gene voorz: is, ende dienvolgende den voorz: Bredenhoff in plaetse vanden voorz: Jan
 
120
 
Jansen van Baelen, als ordinaris marcktschipper van dese Stadt op Breda te admitteren ende hem daervan te verleenen Acte in behoorlijcke forme Te vreden sijnde ten Contentemente van UEd: achtb: voor sijne getro˙wicheijt s˙ffisantelijck te caveren Twelck doende etc. Ende was ondert: Johannes van Breedenhoff, L van Hagen, Johannes Bos, Geerit Baen en Leender van orten, Geerart Bale, Hendrick Herincxe, Wierick Bo˙ff, Johannes van Eijssel en La˙rens van D˙ijnen.
Stont voor apostil: De Camere accordeert den s˙pplt: sijn versoeck stelt dienvolgende den selven gelijck hij gestelt wert bij desen tot ordinaris marcktschipper van deser Stede op de Stad Breda in plaetse van Jan jansen van Baelen des sal den s˙pplt: alvoorens in bedieninge van t'selve veer te treden ofte eenige vracht ofte andere goederen als marcktschipper aen te nemen geho˙den sijn alhier ter Secretarie voor twee Heeren Schepenen voor desselfs getro˙wicheijt s˙ffisante Borge alhier binnen deser Stede gegoet wesende, ter somme van f 1000:- te stellen. Act˙m den 25-09-1670 ende was onderteijckent A M˙ijs van holij.
Ondertrouwd op 06 01 1664 te Dordrecht, gehuwd op 30 jarige leeftijd op 22 01 1664 te Dordrecht met Anna OUBOTTER, gedoopt ca. 1633 te Dordrecht, begraven op 14 04 1701 te Dordrecht.
SAD ora 9.69 fol. 44 vermeldt: Aende Ed: Achtb: Heeren Borgemr ende Regeerders der Stadt Dordrecht.
Geeft met behoorlijcke reverentie ende Eerbiedicheijdt te kennen Anna O˙tboter wed˙we van Zar. Johannes van Breedenhoff, hoe dat den voorn: haeren man Zar. onlangs sijnde comen te overlijden tot haer groot Leetweesen desselfs boedel soodaenich bevint geinvolveert van Sch˙lden dat de selve niet raetsaem oordeelt de Selve te aenvaerden ende haer als Erffgenaeme van haeren man, te verclaeren Weshalven sij s˙pplte: geresolvert is desselffs boedel te rep˙dieren s˙lcx sij doet mits desen versoeckende dat ┌Ed: Achtb: tot reddinge ende Benifitieringe vandien een ofte meer geq˙aeme persoonen gelieven te a˙thoriseren Waer toe sij S˙pplte nominerende is de persoon van Johannes Hell˙, ende pieter m˙ijs beijde Notarissen binnen deser Stede, twelck, doende Etc, ende was geteijckent Anna ˇutboter Wed˙we van Johannes van Breedenhoff.
Stont voor appostille De Camere gehoort het rapport vande heeren Commissarissen vande desolate, Boedels, die albereijts kennisse vande Sobere gelegendtheijt desselffs waeren gedaen accordeert de S˙pplten: haer versoeck, stelt ende Comnutteert dienvolgende de persoonen van Johannes Hell˙, ende pieter m˙ijs beijde Notarissen binnnen deser Stadt Dordrecht, omme als C˙rate˙rs op een salaris, de boedel ende goederen, Inde nevenstaende req˙este gementioneert bij vercoopinge ten overstaen ende met kennisse vande gemelte heeren Commissarissen ten meesten proffijte te benificieren ad op˙s J˙s Habent˙s, ende voorts hen l˙ijden in alles reg˙leren naerde ordonnantie vande desolate Boedels. Act˙m den 31-08-1673 ende was geteijckent Am˙ijs van holij.
 
III.2        Francois Corneliszn. van BREDENHOFF, Schout en Secretaris van Puttershoek, gedoopt op 01 07 1629 te Dordrecht, begraven op 25 01 1673 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 17 11 1658 te Dordrecht, gehuwd op 29 jarige leeftijd op 01 12 1658 te Puttershoek met Maria van EIJSSEL, 20 jaar oud, gedoopt op 01 06 1638 te Dordrecht, begraven op 30 12 1694 te Dordrecht.
SAD: ona 20.225 fol. 375 [ A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 24-02-1671 Compareerde etc., Sr. franchois van Breedenhoff als getro˙t hebbende Joffr. Maria van Eijssel; mette selve sijne H˙ijsvro˙we alhier mede present.
Dewelcke verclaerden geconstit˙eert, machtich gemaeckt ende volcomen proc˙ratie gegeven te hebben s˙lcx sij doen midts desen Johannes van Breedenhoff [zie II.7.4] haer Comparanten Broeder ende Beho˙tbroeder respective Marctschipper van dese Stadt op de Stadt Breda. Omme ˙ijtten naem, ende van wegen haer Comparanten te compareren voorde Heeren Schepenen der voorz: Stadt van Breda, ofte elders ter plaetse daer des behoort. Ende te cederen transporteren ende over te dragen, aen ende ten behoeve van dHeer Christoffel van Campen doctor inde Medicinae tot Breda voornpt: alle den macht ende eijgendom van een Coorn Rente van een veertel Erftrogge gemeen neffens andere twee veertels n˙ in eijgendom den voorz: Heer doctor van Campen toebehoorende, tsamen ˙ijtgaende ende werdende ˙ijtgereijckt uijt seeckere Stede, ende daer neftens leggende Erven ontrent Snijders Chaem onder Gilse inde Baronie van Breda, waer van ˙ijtreijckers, eijgenaers en besitters sijn Pieter Adriaensen Wierken ende d'Erftgenamen van Jan Wo˙tersen, leggende ende palende. Oostwaerts aen S Heeren groente. Westwaerts aen de straet. Z˙ijtwaerts aende erven van Hendrick Hendrickszn. van d˙n, ende Noortwaerts aent erve van dHeer Advocaet franchois van d˙n ende Johan van d˙n. Ende noch een Coorn Rente van vier veertelen Rogge die ˙ijtgaende sijn op seeckere panden ende Erve, gelegen op de Molengracht onder Breda waer van iegenwoordich ˙ijtreijckers sijn de erfgenamen van Jan Lips, ende Willem Vermeiren, als blijckt ˙ijt de o˙de brieven, den voorz: Heere doctor Christoffel van Campen
 
121
 
daer inne te Erven vestigen ende eigen haere Comparanten daer van t onterven, t'ontvestigen ende t'onteijgenen alles naer Co˙st˙ijme loonet [gebruikelijke lonen] ende te bekennen dat sij Comparanten daer van sijn voldaen ende betaelt den eersten penninck metten laetsten mette Somme van f 80:- ijder veertel dienvolgende te beloven de voorn:Renten te waeren ende vrijen, als een vrijgoet van allen commer ende aentael. Ende daer vooren te verbinden haere Comparanten persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende, geene ˙ijtgesondert etc. Ald˙s gedaen ende gepasseert binnen Dordr. voornpt: ter presentie van doe: Wilhilm˙s Hanecops proponent in de H: Theologie etc., w.g. F. van breedenhoff, maria van eijssel, G˙iljelm˙s Hanecops.
 
- ona 20.350 fol. 198 [not. S. van der Heijden] vermeldt: 24-11-1666, etc., [uit schuldboeken volgt een uiteen zetting van wat door Francois als Schout en Secretaris aan gelden is ontvangen], ˙ijt te trecken 't gene bij Sr. franchoijs van Breedenhoff geweesene Scho˙t en Secrts: van p˙ttershoeck ˙ijtten voors: sch˙tboecken was ontvangen.
fol. 283 Vo
Bij den diacken franchoijs van Breedenhoff in desen Jaere noch ontvangen van de vercoste goederen van dirckjen Thomas ter somme van f 91-16-0, daer deselve noijt meer vande diaconijs heeft getrocken als f 42-16-0.
 
Op blz. 111:
III.2.3        Geertruij van BREDENHOFF, gedoopt op 29 05 1665 te Dordrecht, begraven op
06 12 1703 te Dordrecht.
SABreda Trouwboeken arch. IV invnr: 39, folio 133 vermeldt: Datum huwelijk 1684 01 00, Naam Bruidegom: Laurentius Fontius, Naam bruid: Geertuyd van Bredenhof. Geb.plaats: Dordrecht.
Ondertrouwd (1) op 26 12 1683 te Dordrecht, gehuwd op 18 jarige leeftijd op 18 01 1684 te Dordrecht met Laurentius FONTIUS, 25 jaar oud, gedoopt op 19 07 1658 te Breda, overleden voor 1695 te Breda.
Uit het eerste huwelijk:
1.        Maria FONTIUS, gedoopt op 28 06 1684 te Dordrecht, overleden voor 1685.
SAD D.boek Ned.Herv.gem. arch.11.7 mf109 vermeldt: ouders La˙renti˙s Fonti˙s en Geertruijdt van Bredenhof, kind Maria.
2.        Catharina Maria FONTIUS, gedoopt op 29 08 1685 te Breda, begraven op 14 06 1758 te Dordrecht.
SABreda Dopen nh arch.IV 9 invnr: 28, fol. 173r vermeldt: Naam kind: Catharina Maria, Naam vader: Laurent˙us Fonti˙s, Naam moeder: Geertruida Bredenhoff.
SAD: T.boek Gerecht arch.11.88 mf19 vermeldt: Willem Bacx J.M. van dordregt, Woont bij de Vriesestraat, geass. met zijn moeder, met Catharina Maria Fontius J.D. van Breda woont ontrent de gravestraat, geass. met Jan ghijben desselfs behout vader, hier getro˙t.
-  B.boek Grote Kerk arch.11.52 mf168 vermeldt: Catharina Fontius wed. Willem Bax in de Groote kerks buurt, laat kinderen naa, de ordrnaire koetsen.
-  Origineel Reg. van de Naamen der Dooden, zoo als die in de Graven van de Grootte Kerk begraven z˙llen werden. arch.27.1576 blz.327 Vo vermeldt: Graft G 73, Catharina Fontius Wed: Willem bacx.
Ondertrouwd op 16 03 1710 te Dordrecht, gehuwd op 24 jarige leeftijd op 30 03 1710 te Dordrecht met Willem BACX, gedoopt ca. 1685 te Dordrecht, begraven op 12 08 1717 te Dordrecht.
SAD B.boek Grote Kerk arch.11.50 mf127 vermeldt: Willem backx, nast bist hijs.
3.        Francoisia FONTIUS, gedoopt op 13 04 1687 te Breda, begraven op 28 04 1687 te Breda.
SA Breda Dopen nh arch.IV 9 invnr: 29, fol. 11r vermeldt: Naam kind: Francoisia, Naam vader: Laurentius Fontius, Naam moeder: Geertruida Bredenhoff
-  Begraafposten arch.III 8 invnr: 83 vermeldt: Naam begravene: NN Fontius [ik veronderstel dat dit Francoisia moet zijn; zij komt in arch.9.91 fol. 12 bij de akte van Jan Ghijben niet voor], Relatie: Kind van Naam relatie: Lauwereys Fontius. Opmerkeningen: Begraafboeken Breda Grote Kerk: begraven in de kerk, gebruik van baarkleed, eiken kist, overluiden.
SAD: ora 9.91 fol. 12 vermeldt: Aande Ede: etc.
Geven reverentelijck te kennen ambrosi˙s Wiggers en Roelant Taerlinghen Hendricx als Voogden over de minderjarige kinderen van Wijlen J˙ffr geertr˙ij van Bredenhof in haer leven laest h˙ijsvro˙w van Sr: Jan Gijben borger deser Stad, dat sij s˙pplianten in haer Voorz: qualitijt door den Nots: Sam˙el de Moraaz op den 27-12-1703 des Voorleden Jaers,
 
122
 
P˙bliecq˙elijck hebben doen op Vijlen ende te koop presenteren.
Eerstelijck Een geheel huijs Erve staende ende gelegen ind' Voorstraet ontrent des graeffelijckheijts M˙nte den h˙ijse vande Wede de Hr Johan bec˙˙s in sijn leven inden oudraed deser stad aende eene ent h˙ijs vande voors: geertr˙ij van bredenhof Zalr: aende andere Zijde bij welcke voors: Vijlinge t voors: h˙ijs heeft mogen gelden de somme van f 2200:-.
Dat sij s˙pplt: ten voors: dage door den geme nots: hebben doen op vijlen Een geheel h˙ijs en Erve staende en gelegen benevens het bovenstaende huijs aende eene en t h˙ijs van d'Hr: Pa˙l Eelbo o˙t agt en Coopman ind' voors: stad aende andere Zijde bij Welcke vijlinge het selve h˙ijs heeft mogen gelden de somme van f 1300:-.
Dat sij s˙pplt: des anderen daags wesende den 28en voors: maent door den geme Nots: nog hebben doen op vijlen ende te koop gepresenteert Een Tuyn staende ende gelegen, Int latoere paatje [Latourpad] den t˙ijn vande Hr Pa˙l Eelbo o˙d agt en Coopman Inde voors: stad aende ene ende den T˙ijn vand Hr Cornelis de Boodhre van giessenb˙rg aende andere Zijde bij welcke vijlinge d'selve heeft mogen gelden de somme van f 600:- alles Ingevolge vande Conditien vande vercoopinge ten desen annex dat sij s˙pplt: den 31 der voorz: maent decemb: hadde doen leggen een Convocatie om te sien wat de voors; huysen en T˙ijn meerder als waer vooren de selve bij d'voors: Vijlinge waren ingeset so˙de mogen gelden, hebben sij s˙pplt: naer dat sij alle de voors: affecten P˙bliecq˙elijck hadden doen afslaen het Eerste huijs vercoogt aen Roeland Taerling den o˙den omde Zomme van f 3200:- ende het tweede h˙ijs aen den voors: Taerling om f 1800:-.
Ende den gene T˙ijn aen dirk van Beaumond omd' voors: Ingesette Zomme van f 600:- nevens een halve stver tot Rantsoen van Ider gl tot vergoedinge van oncosten daer op gevallen sijnde voors: Vercoopingen ten reg˙arde vande voors: minderjarige niet anders geschiet als op approbatie van ┌Ee: gr: agtb: soo warende s˙pplt: te rade gewerden haer bij dese te addresseren aen ┌Ede: gr: agtb: met voorige reverentie versoeckende dat welgeme: ┌Ede: gr: agtb: de voors: vercoopingen in voege voors: gemelt (naar voorgaende oc˙laire inspectie) ten reg˙arde vande selve minderjarige gelieven te approberen en aen de S˙pplt: in Margine deses daer van te verleenen acte in forma twelck doende etc en was getekent anbrosi˙s Wiggers Roelant Taerlingen hendrickx, A: V: Nievelt Proc˙re˙r.
In margine stont voor appostille de cam: als voorens op dese nevenstaende requeste te disponeren Committeert de Heeren Vander dussen en Vanden Brandelaer Schepenen omme de huijs en thuijn bij requeste breeder gemelt te inspecteren act˙m den 06-02-1704 en was getekent P Eelboo1704.
lager stond de Camere gehoort hebbende het rapport van Heeren Commissen approbeert de vercoopingen van huysen en Th˙ijn bij requeste breeder gemeld ten reguarde vande minderjarige gedaen, act˙m den 11-02-1704 en was getekent P Eelboo1704.
 
- ora 9.91 vermeldt: Aen d Ed Groot Agtb: Heeren
Geven reverentelijck te kennen ambrosi˙s Wiggers en Roelant Taarling Henrix als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen J˙ffn geertruy van breedenhoff in haar leven laast h˙ijsvro˙w van Sn Jan geijben borger deser Stad dat sij s˙pplianten in haar voors: q˙aliteijt door den nots: sam˙el de Moraaz: op den 22-02-1704 publyquelijk hebben doen op Veijlen ende te koop presenteren,
Eerstelijk een st˙k schoon weijland en zaayland mitsgrs, een boogertie te samen groot 6 mergen 41 roeden 3 voeten polder maat gelegen onder a˙thonis polder bij welke veijlinge t selve land heeft mogen gelden de somme van f 260:- dat sij supplt ten voors: dage door de gemee notaris hebben doen op veijlen een stuk weijlant groot 4 merg 441 roeden 4 voeten polderse maat gelegen onder anthonis polder bij welke vijlinge tselve heeft mogen gelde d'somme van f 160:- dat sij s˙ppltn ten selfden dagen door den voorn notaris hebben doen op veijlen een st˙k wijland gelegen in anthonis polder ontrent den Ritselaerdijk, bestaende in twee gewenten te samen groot drie mr: 265 roede 5 voete polderse maet bij welke veijlinge t selve heeft mogen gelden de So van f 175:- dat sij s˙ppln. Laastelijk nog hadden doen op veijlen twee mer: 170 roeden lants p˙tse maet soo wij als zaaijland leggende onder hynennoord met de gros schijdinge nevens de Vischgereijen en vogelerije op en dependentie van dien edog niet anders als op approbatie van ┌Ed: gr. Agtb: alles ingevolge vande Conditien van vercoopinge ten desen annex dat sij s˙pptn: op den 29 der voors: maand hadden doen leggen een Convocatie om te sien wat de voors: landen meerder, als waar vooren deselve bij de voors: veijlinge waren ingeset so˙den mogen gelden hebben bij s˙pptn naar dat sij alle de voors: affecten p˙belijckelijck hadden doen afslaen
 
123
 
d' eerste partije vercogt aan Sr Matthijs van Nispen voor hem of die by de opdraght sal nomineren voor een somme van f 271:- de merge,
d' tweede partije vercogt aan Jan H˙ijgen van hoeck, scho˙t tot Puttershoeck, voor hem of die geene die hij bij de opdragt sal nomineren voor een somme van f180:- de merge,
de derde partije vercogt aan aart Te˙nesse Hoppel won. tot Maasdam voor een somma van
f 175:- de merge synde de selve somme waar voren het den geme Hoppel hadde ingeset,
ende de vierde en laaste partije land vercogt aen Ee˙wo˙t Hoppel, won. aan de blaak voor een somma van f 331:- de merge
alles nevens een st˙ijver tot rantsoen van ider gl: tot vergoedinge vande oncosten daar op gevallen end wijle de voors: vercoopinge als voren gelegt niet anders sijn geschiet als op approbatie van ┌ed grt Agtb:
Soo waren de S˙ppln te raden geworden haar bij desen t addresseren aen ┌ed: gr: Agtb; versoekende dat welgemelde ┌ed. Gr: Agtb: de reqpe koopen ten reg˙arde van deselve minderjarige gelieven t approberen t welk doende ect., (en was geteijkent) Ambrosi˙s Wiggers en Roelant Taerling hendriks,
In marginis stont voor appostille
De Camere alvorens op dese nevenstaende req˙este te disponeren Committeert de heeren van segwaart en van den brandeler Schepenen omme dese nevenstaende req˙este nevens de geannexeerde Conditien van Coop te examineren ende Haar Ed: gr: Agtb: te dien en van dese Concidiratie ende advis Act˙m den 12-04-1705 (en was geteijkent) P: Eelbo
De Camere gehoordt het rapport van Heeren Commissen accordeert de supptn haer versoek approbeert dien volgens de coopen vande Landerijen breeder bij req˙este gemeldt door den suppliant gedaen doen Act˙m den 15-04-1704 (en was geteekent) P: Eelbo
 
- ora 9.94 vermeldt: Aande Ede ende etc.
geven reverentelyk te kennen Jan gyben, in H˙welyk hebbende gehad geertr˙ij van Bredenhof die laatst wede was van Jan Taarling, ambrosi˙s wiggers en roelant Taarlingh Henricx, als voogden over de minderjarige kinderen van gemelte taarlingh, aen de voorsz: geertr˙ij van Bredenhoff geprocreert, mitsgs nog als voogd over Catarina fonti˙s, sijnde een voordogter van gemelte geertruy van Bredenhoff, die te voeren in H˙welyk heeft gehad [Laurentius] fonti˙s, dat sij S˙pplianten alle de vaste effecten op approbatie van ˙Ede groot agtb: p˙blicequelijcq hebben doen vercoopen waar op deselve approbatie bij ˙Ed gr: agtb: oock is gevolgt, dat sij s˙ppltn: vervolgens hebben gedaan opstellen en gepasseert voorden Nots. Sam˙el de moraaz, en seekere get. in dese Stad residerende een acte van aenbedeling van seeker H˙ijs en Erven, 't welck niet p˙blicquelyk is vercogt staande en gelegen in de nie˙we Breestraat, binnen dese Stad, den Huyse van Joffr. de wede Maas aen de eene, een't Huys van Joffr. Roscam aende andere zyde, volgens de selve acte van date den 18-11-1705 ten desen annex, aen den eersten S˙pplt aenbedeelt, in minderingh van desselfts Erftportie, en vermits sy s˙ppltn: gaarn sagen dat de voorsz: acte, by ˙Ede groot agtbn wierde geapprobeert, tot meerder sec˙rityt vanden eerften S˙pplt:, soo waren de selve te rade gewerden haar by desen 't addresseren aen ˙Ede groot agtbn versoekende dat ˙Ede groot agtbn de gemelte acte van aenbedelingh ten reg˙arde vande minderjarige gelieve te approberen, 't welk doende etc.
Was get: Ambrosius Wiggers, Roelant Teerling Henricx en Jan ghijben.
In margine Stont voor approstill
de Camere alvoorens te disponeren Committeert, de Heeren vander Brandeler ende Repelaar omme de geannexeerde acte, van aenbedeling, te examineren ende het H˙ijs ter req˙este gemelt te inspecteren mitsgad: myn Ede Heeren vanden geregte te dienen van der selven Consideratien en advys, act˙m den 13-01-1707, was get: P Everwyn.
Nog lager Stond.
De Camere gehoort 't rapport van de boven gemelte Heeren Commissen en gelet op't geene ende desen te letten Stonden, approbeert de acte van aenbedelinge vanhet Huys aen den eersten S˙pplt gedaan, voor soo veel de minderjarige daar bij soude mogen wesen geintresseert, act˙m den 8-02-1707, was getekent P Everwijn.
 
- ora 9.94 vermeldt: Aende Ede etca
Geeft Reverentel. te kennen, Ambrosi˙s Wiggers, en Roelandt Teerling Coopl˙ijden binnen dese Stadt als Voogden over de minderjarige kinderen van Wijlen Geertr˙ijt van Bredenhoff, hoe dat sij s˙pplten na het overlijden vande voorn: Geertr˙ijt van Bredenhoff hebben ondervonden, dat voor den hoogen Rade in Hollandt t˙sschen Mr Pr de bea˙fort in h˙welijk gehadt hebbende Adriana van eijssell ter eenre, Johan Gijben als in H˙wel. hebbende de
 
124
 
voorn: Geertr˙ijt van bredenhoff ter tweeder, en Thomas Rijkers als in h˙welijck hebbende Beatrix van eijssel ter derder sijde, op den 21-07-1703 was aengegaan seeker verbaall en verdragh hier nae van woordt tot woordt geinsereert en L˙ijdende als volgt,
Ingevolge vanden appoinctemente Commisseriaal van den Hogen Rade in Hollandt van dato en --- sijn op h˙ijden den 21-07-1703, voor ons Cornelis Hop, en Willem Sl˙ijscken Raden inden geme Hogen Rade als Commissen hebbende tot adv[ocaa]t Pieter vanden Velde s˙bsit˙t griffier in den meer geme Rade gecompareert Mr Pieter bea˙fort in h˙wel. gehadt hebbende adriana van eijssell Impt in Cas d'appell en Indemniteijt geass. met Mr Isaacq Snevens en Joachim H˙ijpen sijnen advt en proc˙r ter eenre, en Johan gijben in h˙welijck hebbende Geertr˙ijd van Bredenhoff ged[aagd]e int voorsz: Cas van appel geass. met Mr Wolpherdt Nobeling en abraham O˙brij sijnen advt en Proc˙r ter twede, mitsgaders Thomas Rijckers in h˙welijck hebbende Beatrix van eijssel gede in Cas van Indemmiteijt geass. met Mr seger Tierens en Matthe˙s Stipell sijn advt en Proc˙r ter derde Zijde, En sijn de voorn: partijen door t˙ssenspreken van ons Commissen verdragen dat onvermindert en sonder prej˙ditie van het ges˙stineerde van Partijen alomme den Impt in Cas d'appell voor vijfftien parten enden Gede in Cas van Indemmiteijt voor drie tiende parten aenden gede in Cas d'appell binnen agt dagen s˙llen betalen de verschenen en onbetaalde Interessen van het Resterende Capitaall ter somme van f 3000:- ten processe vermelt, en dat wijders den Impt en gede in Cas van Indemmiteijt benevens den gede in Cas d'appell s˙llen procederen binnen den tijt van ses weecken tot verkopinge van elff mergen twee hondert sestigh Roeden gelegen int o˙de Landt van Strien, nog vijff mergen twee hondt twee en 't negentigh Roeden gelegen int Nie˙w bonavant˙ere, en eijndelijck vier en een halff mergen gelegen in den hoecksen weg, endat ˙ijt de kooppenn[ingen]: daar van ter Procederen het voorsz. Resterende Capitaal van drie d˙ijsent g˙ldens met de Resterende twee tiende parten vande voorsz. Interessen mitsgrs de verdere Interessen, die als dan van het voorsz. Capl van f 3000:- verlopen s˙llen sijn, aan den gede in Cas d'appel sall werden voldaan, en in Cas b˙ijten vermoeden de voors. Cooppenn. soo verre niet en so˙den konnen toerijcken dat daar ˙ijt het voor Capl en Laest genoemde Interessen niet en so˙den konnen werden gevonden dat Indien gevalle het different daar over en wie het selve kort geho˙den so˙den wesen te voldoen, en wel special, de q˙estie off den voorne Rijckers de voorsz. landen niet en heeft aangenomen mits mede betalende de voorsz sch˙ld vanden gede in Cas d'appell sal werden verbleven, gelijck alle het selve mits desen wert verbleven aen ons Commissen even soo als mede verbleven werdt het different over de kosten vanden processe soo voor den Rade provintiaal als in Cas d'appell en Indemmiteijt voor desen Rade gevallen, en in Cas de voorsz. kooppenn. meerder so˙den mogen bedragen als het voorsz. Capl en Interessen, dat indien gevalle het selve meerder t˙ssen de Respe partijen proportionib˙s hereditar˙s [naar verhouding van de erfenis] s˙llen werden verdeelt, en heeft wijders de voorsz. Thomas Rijckers aangenomen mede onverminderd ieders Regt dat den selve voor ons Commissen sall doen Rekenninge en verantwooringe ad Primam na de aanstaande vacantie van a˙g˙st˙s vanden Ontfang en ˙ijtgave die hij wegens de Reven˙es vande voorsz. Landen heeft gehadt en gedaan, met den gevolge aan kleve vandien, alses onvermindert en sonder praeJ˙ditie vande q˙estie en s˙stenien hier voren gespecificeert.
En Ingevalle b˙ijten de voors. saken eenige andere q˙estien t˙sschen partijen so˙den mogen ontstaan, off tegens den anderen actien so˙den willen Instit˙eren Rakende den boedel van Cornelis van eijssell dat deselve ter eerste Instantie s˙llen werden gebragt voor desen Hogen Rade en aldaar geinstriseert als na steijle.
Overgevende de voors. partijen haar inden Inho˙den deses mitsgrs: inde te doene ˙ijtspraacke vrijwillig bij den voors: Hogen Rade te Laten Condemneren, Constitiserende tendien eijde hare voors. Proc˙rs.
En versogten de voorn: partijen op den bovenstaande verbale en accorde Condemnatie.
T hoff dien volgende Condemneert partijen hincx inde Inneho˙den en nakomen vanden voors. verbalen en accorde.
Dat t˙sschen de voorn: partijen daar op well proced˙ren voor gemelde Heeren Commissen waren geho˙den, dan gemerkt deselve niet konnen werden gedecideert off ˙ijtspraake gedaan ten sijde s˙pplten in hare voorn: q˙aliteijt het voorn: verdragh en op gevolgde proced˙ren advoiseren, waar tot de s˙pplten niet bevoegt sijn so˙de, preallable a˙thorisatie en approbatie van desen Ede geregten, ende alsoode s˙pplten in hare voorn: q˙aliteijt daar aen ten hoogsten gelegen is dat de voorn: proced˙ren werden gedevidt ende ˙ijtspraacke gedaan soo addresseren haar de s˙pplten aen ˙Ede Groot agtbn Reventel. versoekende dat ˙Ede Groot agtbn de s˙pplten gelieven te q˙alificeren en a˙thoriseren Omme het voorn: verbaall en verdragh te mogen advoiseren, en van wegens hare p˙pillen te approberen, en voorts over te geven, dat
 
125
 
mede daar op, als mede op de ˙ijtspraak Conde werde gedeceneert, dit doende etc, (was getekent) Ambrosi˙s Wiggers en Roelandt teerling.
In Margine Stond voor appostille
De Camere de nevenstaende reqÝeste gezien en geexamineert hebbende accorderen de s˙pptn haer versoek q˙alificeert, en a˙thoriseren deselve omme 't verbael, en verdrag inde nevenstaende reqte geinsereert te advoiseren en wegens haer p˙ppillen te approberen en voorts deselve verder q˙alificerende omme, daer op als mede op de ˙ijtsprake te mogen versoeken ten eijnde daer Condemnatie op werde gedecerneerdt. Act˙m den 10-05-1707 (was geteekent) P. Everwijn.
op het gene in dese te letten Stonde, accordeert de s˙ppten haar versoek approbeert dien volgens de verkoopinge van het H˙ijs ter req˙este gemeld act˙m 5-11-1707 (was get:) P Everwijn.
Ondertrouwd (3) op 17 12 1702 te Dordrecht, gehuwd op 37 jarige leeftijd op 01 01 1703 te Dordrecht met Jan GHIJBEN, Belastinginner, gedoopt ca. 1675 te Maasbommel, begraven op 11 06 1738 te Dordrecht.
SAD: Tr.(2) T.boek Gerecht arch.11.87 mf14A vermeldt: otr. 14-06-1705 tr. 28-06-1705. Jan ghijben wedn. geboortigh van Maesbommel woont in de gravenstraet, met Cornelia van Hagen J.D. van dordrecht en won. bij het StadH˙ijs, hier getro˙wt.
[Jan Ghijben en Cornelia van Hagen krijgen 8 kinderen: 4 dochters en 4 zonen].
 
- ona 20.820 akte 8 [not. J. Vechoven] vermeldt: [beroep van Jan:] Collecte˙r van de Wijnen, Asijn ende soo van Strate als Stadswege binnen dese Stadt.
 
- ona 20.756 akte 1 fol. 429 [not. H. van Wetten] vermeldt: Koopced˙lle.
Op H˙ijden den 02-01-1723. Etc.
Sr Jan Ghijben, borger, en Inwoonder binnen dese Stadt. Ende verclaerde den voorn: Comparant vercogt te hebben, ende te verkoopen mits desen, aen J˙ffro˙w Mondina van Dijck, Wed. van Sr Johannis Maas, mede won. binnen dese Stadt, alhier ook present, die deselve Coop bekende ende accepteerde; den eijgendom van een geheel h˙ijs en Erve, met allen sijnen toebehooren, staende ende gelegen inde nie˙we Breestraat binnen dese voorn: Stad, t˙sschen den h˙ijse vande voorn: Cooperesse aan d' eene, ende het h˙ijs van Juffro˙w Eliesabeth Roskam aan d' andere Zijde, etc. Verkrijgende eens de Somma van f 1300:-, etc.
w.g. Jan Ghijben, Mondina van Dijck.
 
- ona 20.757 akte 17 fol. 69 [not. H. van Wetten] vermeldt: Acte onder geen zegel explicite begrepen.
OP H˙ijden den 17-03-1724. Etc.
Sr Jan Ghijben, borger en Inwoonder binnen dese Stadt, etc., [Jan Ghijben heeft een optie lopen bij Jan van de Meij, die inmiddels is overleden, op] den th˙ijn, met de gereetschappen, daer toe behoorende, etc., door Sijne Erffgenaemen aan hem Comparant [J.Ghijben] is gevraegt gewerden, off hij Comparant den Selven th˙ijn, op de voorsz: ConditiŰn geliefden te naederen, soo heeft den voorsz: Comparant den voorsz: th˙ijn besigtigt, en aen de voorn: erffgenaemen gesegt en gedeclareert, dat hij den voorn: th˙ijn niet begeerde te naederen. Etc.
w.g. Jan Ghijben
[Dit is te zien als een voorlopig koopcontract, waarvan wordt afgezien.]
 
- ona 20.758 akte 93 fol. 426 [not. H. van Wetten] vermeldt: Transport
OP H˙ijden den 27-12-1725. Etc.
D' Heer Jan Ghijben, won. binnen deze Stadt, etc.
Ende Verclaerde den voorn: Comparant [obligaties te verkopen aan Johan van der Velden te Delft], alle tot Lasten van t gemeene Land van Hollandt, ende west vrieslandt, etc., op de naemen van Sijn h˙ijsvro˙we Cornelia ende desselfs h˙ijsvro˙we S˙ster, Catharina van Hagen. [Het totaal aan obligaties is f 1500,00]. w.g. Jan Ghijben
 
- ona 20.763 akte 48 fol. 324 [not. H. van Wetten] vermeldt: H˙˙rced˙lle bedraegende de H˙˙r Jaeren te Saemen geen 600 g˙ldens.
OP H˙ijden den 27-04-1730. Etc.
Sr Jan Ghijben, Borger en Inwoonder binnen deze Stadt, Ende Verclaerde den voorn: Comparant Verh˙˙rt te hebben, ende Verh˙˙rde mits dezen, aen J˙ffro˙w Eliesabeth Waelpot, wed. van Sr nicolaes Westerhoven, mede won. binnen deze Stadt die alhier ook Compareerde,
 
126
 
dezelve h˙˙re bekende en Accepteerde, Een Geheel H˙ijs en Erve, Staende ende gelegen op de Groenmarckt, binnen deze Stadt, t˙sschen den h˙ijse van Sr Jan de Gilde aen d' eene, ende het h˙ijs van de wed. van sr Fas van Ardenne aen d' Andere Zijde; Ende dit Voorden tijd en termijn, van drie eerst comende en agtereen Volgende Jaeren. Waer van de h˙˙re zijn aanvank nemen Sal, met den 01-05-1730. [de huursom wordt tot april 1733 vastgelegd] voor een Somma van f 180:-, S˙lcx dat de Verpondingen ende andere Lasten alSaemen alleen S˙llen moeten Comen ter Lasten vanden voorn: Verh˙˙rdse In 't partic˙lier. [Ieder half jaar moet de huur voldaan worden, de verhuurder verplicht zich te zorgen dat de reparaties die nodig kunnen zijn worden gedaan].
Wijders Is nogh geconditioneert, dat bij aldien den voored: Verh˙˙rdse, na de expiratie van 't eerste Jaar, Inde verdere tijd van deze h˙˙rjaeren dezer werelt q˙am te Overleijden ofte dat hij met zijn Familie van de Eijzere Waagh, [het huis staat naast de voormalige Wijnkoperskapel richting Scheffersplein] daer hij Tegewoordigh is woonende So˙de moeten, Delogeren [vertrekken], dat in Soodaenigen gevalle de verdere h˙˙re als dan Sal moeten Casseren ende 't aenden Verhuurder ofte Sijne Familie vrij Sal Staen, deselve h˙Ýjsinge na [aan] Sig te nemen, mits dat daer van door Hem Verh˙˙rder, ofte Iemanden Van zijne Familie Ses maenden Voor Meij oft Alderheijligen de behoorlijcke Waerscho˙winge Sal moeten werden gedaen. [De verhuurder en huurster hebben een termijn van 4 maanden om de huur op te zeggen naar elkaar toe. Waarbij de huurster toch de voorkeur heeft het huis weer mogen huren.]
Alle 't gene voorsz: Staet, beloven den voorn: Verh˙˙rder en h˙˙rderesse ten Wederzeijden alsoo getro˙welijck te S˙llen naercomen ,etc. w.g. JanGhijben, Eliesabet van waelpot.
 
- ona 20.770 akte 34 fol. 188 [not. H. van Wetten] vermeldt: Testament van de testatrice alleenlijck onder haere kinderen.
Inden Name des Heeren Amen.
Op H˙ijden den 05-07-1738; etc., naergenoemt, Juffvro˙w Cornelia van hagen, wed. van wijlen d. Heer Jan Ghijben won. binnen dese Stadt, etc. Te kennen gevende genegen te Zijn, om te disponeren van haere natelaetene goederen, doende t selve ˙ijt eijge vrije wille, etc. Ende n˙ van nie˙ws disponerende, verclaerde sij testatrice eerstelijck te maecken, ende te legateren, ofte te prelegateren bij desen, aen haere o˙ste dogter J˙ffvro˙w Eliesabeth Ghijben [geb. 28-11-1706], In gelde een somma van f 1500:-.
Nog verclaerdt de testatrice bij desen te maecken ende te legateren, ofte te prelegateren, aen haere tweede dogter J˙ffvro˙w Petronella Ghijben [geb. 29-06-1710], in gelde een gelijcke somma van f 1500:-. Wijders verclaerde de testatrice te maecken, en te legateren ofte prelegateren bij desen aen haeren Zoon, Dirck Ghijben [geb. 19-09-1714], in gelde een somma van f 500:-.
Nog verclaerde de testatrice te maecken, ende te legateren, ofte te prelegateren bij desen, aen haeren Zoon Jan H˙ijbert ghijben [zie blz.101 is getrouwd met V.1.4 Geertruij Teerling], in gelde een somma van f 500:-. Eijndelijck verclaert de testatrice nog te maecken ende te legateren, ofte prelegateren bij desen aen haere Jongste dogter J˙ffvro˙w cornelia Ghijben [geb. 03-07-1718], in gelde een somma van f 1500:-, en dit alles tot egalisatie, en vergelijekinge, soo van de ampten [ambten] en bedieningen, die voor haer testatrices voorn: twee Zoonen met naemen Dirck, en Jan H˙ijbert Ghijben sijn aengecogt, en vercregen, als wegens soodaenige somma van penningen, en ˙ijtsettinge, als haer testatrices getro˙wde dogter J˙ffvro˙w clara Ghijben [geb. 13-07-1708] reets genoten, en getrocken heeft, welverstaande nogtans, de gemelde haere kinderen, op haer testatrices afsterven als dan, nog ongetro˙wt s˙llen wesen, en haere ˙ijtsettinge niet genoten of getrocken s˙llen hebben,etc.
Wijders verclaerde sij testatrice ook nog wel expresselijck te willen, en te begeren, dat de gemelde haere drie nog ongetro˙wde dogters, met namen Eliesabeth, Petronella, en cornelia Ghijben, te saemen en onder hen drie, ofte bij voorafflijvigheijt van Iemanden van hen l˙ijden, de Lancxtlevende van de selve naer doode en overlijden van de testatrice sal mogen naderen, en overnemen, een van haere twee h˙ijsen en erven, staende ende gelegen naast den anderen, op de groenmarckt binnen dese Stadt, mits daer voren inden boedel brengende, of op harerluijder erffportien laetende corten, soodaenige somma van penningen, als waer op sij testatrice een van de gemelde H˙ijsen en erven op haer testatrices overlijden sal hebben begroot, ende geextimeert, of bij manq˙ement vandien, tot soodaenige somma van penningen, als waer op de selve door Hoge onpartijdigen sal werden getaxeert.
Willende en begerende sij testatrice al wijders dat de gemelde haere drie dogters, met naemen Eliesabeth, Petronella, en cornelia Ghijben, te saemen en onder hen drie, ofte bij
 
127
 
voorafflijvigheijt van Iemanden van hen l˙ijden, den Lancxtlevende van de selve, naer doode en overlijden vande testatrice, nog sal mogen naederen, en overnemen, den geheelen winkel, en de coopmanschappen daer toe behoorende, de welcke de testatrice met haere gemelde dogters Tegenwoordig sijn waernemende, en exereerende [voerende], te weten de co˙rante goederen en coopmanschappen, volgens het Incoopboeck, en de Inco˙rante goederen, bij taxatie van twee onpartijdige, mits daer voren al mede inden boedel brengende, of op haer l˙ijder erfportien laetende corten, soodaenige somma van penningen, als bevonden werden s˙llende voorsz: winckel en coopmanschappen volgens t Incoopboeck, ende de gedaene taxatie te bedraegen;
Ende Inden eijgendom van alle de verdere goederen, gelden, en effecten, ergeen vandien ter werelt altoos ˙ijtgesondert, hoe die genaemt, en waer die gelegen en zijn mogten, S˙lcx sij testatrice stervende, die nogh eenigsints meerder, na aftreck van te vorenstaende gelegateerde en geprelegateerde, metter dood sal comen te ontr˙ijmen, ende natelaeten, verclaerde sij testatrice tot haer erfgenaemen te Instit˙eren bij desen, de voorn: haere gesaementlijcke kinderen, met naemen Eliesabet, clara, Petronella, Dirck, Jan H˙ijbert, en cornelia Ghijben, etc.
Verclaerende wijders sij testatrice tot voogden, over de minderjaerigen, die op haer overlijden in haeren boedel bevonden werden s˙llen geregtigt te wesen, te versoecken, en aentestellen bij desen, d Heeren Herman Boonen. en Hendrick Teerlinck, beijde won. binnen dese Stadt, omme daer over alles te doen, des goede voogden sch˙ldig en verpligt sijn te doen, etc. w.g. Kornelia Van Hagen.
 
Op blz. 113:
III.10        Cornelis Evertszn. van EIJSSEL, Visverkoper, Thesaurier, gedoopt op 01 07 1603 te Dordrecht, begraven op 11 10 1679 te Dordrecht.
Ondertrouwd (4) op 30 08 1637 te Dordrecht met Adriana van GESEL, gedoopt ca. 1612 te Schiedam, begraven op 17 10 1648 te Dordrecht. [zie Op blz. 114: Genealogie van Gesel en Brassers.]
Ondertrouwd (6) op 25 01 1665 te Dordrecht, gehuwd op 61 jarige leeftijd op 10 02 1665 te Dordrecht met Aechtgen (Agatha) van DONGEN, 52 jaar oud, gedoopt op 01 10 1612 te Dordrecht.
SAD: ona 20.225 fol.103 [not. A. de Haen] vermeldt: [Uit de inventaris van de fam. Molenschot blijkt:] volgens seecker Boecxken in q˙arto waer b˙ijten op geschreven staet, Boeck van mijne staet ende vaste goederen gemaeckt den 01-01-1654 fol: 25 Vo. Staet met de handt vanden overleden aengeteijckent, dat hem neffens D'heeren Cornelis Evertszn. van Eijssel ende Geeridt van D˙ijnen c˙m s˙is, bij accoort met de Stadt Dordrecht inde maent van Martij 1664 aengaet voor een twaelffde part de Salmvangst mette Zegen vande Visscherije, gelegen voorden Engel bij Sliedrecht, voorden tijt van twaelff Jaeren etc.
 
- ora 9.63 fol. 123 vermeldt: Aende Ed: Achtb: heeren den Borgemr. Ende regeerders der Stadt Dordrecht.
Verthoont Reverentelijck den Thesa˙rier Cornelis van eijssel, hoe dat hij vertoonder op papenbolwerck [aan de westzijde van de Grote Kerk; verdween met het graven van het Maartensgat] deser Stede seeckere Erven gekocht heeft waer voor hij van meeninge is te doen stelle een Aaliainse gevel ende Een voor die trap van vier voet breet ende den gevel onder drie d˙ijm voor aen te legge dat met den b˙erman sijnne gevel boven gelijck Compt alle te welck sonder consent van U Ed: heeren niet geschie-den can, waer omme hij vertoonder keert hem tot U Ed: achtb: voornemens versoeckende datter des selffs hij des vertoonder toe te staen ende te verg˙nnen dat den voorn: sijnnen gevel ende trap respec-tive die wege ende ter plaesen en als vooren voor bij de naest staende gevels. Ende sto˙pen te mogen werden gestelt twelck doende etc.
In margine stont voor appostel: fiat it petit˙r mits deser Stede behoeft bij den vertoonder betaelt werd ende volgens den gebr˙ijcke daer van sijnde, act˙m den14-02-1658. Ende was ondertek: J Berck.
- ona 20.221 fol. 90 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 25-08-1661, Compareerde, etc., D'Heer Cornelis van Eijssel Thesa˙rier deser Stede, ende Captn. Johan van Eijssel Coopman [zie III.10.1] alhier. Ende verclaerde haer selven gestelt ende geconstit˙eert te hebben, s˙lcx sij doen midts desen. Borgen, als principaele ende eijge sch˙ldenaers voor de promte betalinge van alle soodanigen salm, ste˙r, ende Elft als bij Capiteijn Gerrit van d˙ijnen mede Coopman binnen deser Stede ofte bij Anna Wo˙ters van sijnen twegen opden aftslach tot Geertr˙ijdenberge sal werden gecocht omme de ofts den gemelten van d˙ijnen in gebreecke bleeft sijne Cooppenningen, die hij ofte den voorsz: Anna
 
128
 
Wo˙ters van sijnen twegen daer voor sal belooft hebben, promtelijck te betalen, alle t'selve als eijgen sch˙lt aen haer Comparanten persoonen ende goederen, roerende ende onroerende present ende toecomende, verhaelt te mogen werden, stellende alle d'selve ten bedwang van allen Rechten en Rechteren, ende specialijck den Hove van Hollandt ende d'ordonnantie opt st˙ck van den aftslach van Salm ende Ste˙r tot Geertr˙ijdenberge geemaneert etc., La˙rens van d˙ijnen alhier als get˙ijgen. w.g. Cornelijsvan Eijssel, Johannisvan eijssel, La˙rens van d˙ijnen.
 
- ona 20.204 fol. 217 [not. H. Smits] vermeldt: Op H˙ijden den 17-10-1661, Compareerde etc., d'Heeren Willem O˙deman, Cornelis Evertsz. van Eijssel, Cornelis Wens, Willem van Santen, Johan Govertse, Johan Gijsbrechtsen, Cornelis van Bijwaert, Johan Gewaerts van Capel, Mathijs van Nie˙veen, Jacob de Vos, inden naem van de gesamenlijcke Comparanten vervangende Jan Lieffkint ende d'erffgenamen van Bo˙dewijn Taeijert allen Reeders ende participanten inden Schepe genaempt de lieffde daer Schipper op is geweest den voorz: Jan Lieffkint. De welcke verclaerden te contin˙eren ende machtich te maecken Sr. Thomas van Maers Contrerolle˙r vanden Convoyen ende Laesten tot Rotterdam. Omme ˙ijt de name etc., [van boven genoemde mensen] aen Bo˙wen Cornelis het voorz: Schip, met alle toebehoren, invoegen den voorz: comp. t'selve heeft gecocht, de Cooppenningen bedragende f 4875,- vanden Cooper te ontvangen, etc., [de contities waarop het schip gebruikt mag worden zijn beschreven]. Te bekennen daervan voldaen ende betaelt te wesen. Ald˙s gedaen ende gepasseert te Dordrecht. w.g. Willem Willemsz o˙deman, W van Santen, Mathijs van Nie˙veen, Cornelis van Eijssel, Cornelis Wens, Johan Gewaerts van Capel, Johan Govertse, Jan gijsbrechtsen, Corn: van Bijwaert, Jacob de Vos.
 
- Klepboek arch.3.18 blz.65 vermeldt: Act˙m den 05-05-1662, [Er wordt een huis verkocht van wijlen] Willem Dick genaempt de Waschboom, staende ende gelegen ontrent de Lomberde br˙gge, etc. ende h˙ijse van d' hr. Thesa˙rier Cornelis van Eijssel aen de andere sijde.
 
- ona 20.221 fol. 270 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 15-07-1662, Compareerde, etc., Monsr. Johannes fransoijs van Breedenhof, mede notaris ende Coopman binnen deser Stede. Als last ende proc˙raetie hebbende vanden Heeren Cornelis van Eijssel Thesa˙rier vant groot Comptoir deser Stede. Ende Johannis van Eijssel Sijn E: Soon gepasseert voor den notaris Gerrit de With, etc., in date den 28-06-1662 laetsleden ho˙dende de cla˙s˙le van s˙bstit˙tie mij notaris gebleken, de welcke in dier q˙aliteijt verclaerde te hebben geconstit˙eert ende maghtigh gemaeckt, S˙lcx hij doet mitsdesen, maertin˙s van Sr. Maes ende notaris ende proc˙r. tot Zirckzee. Speciaelijck omme ˙ijt den naem ende van wegen den Compt: in de voorsz: q˙aliteijt t' innen opb˙eren, ende ontvangen van Pieter Leenderszn. van Sr. Hacke, beenhacker aldaer, soodanigen somme van f 373:8:- gesprooten over reste van coop van beesten, is noodigh in rechten daerover te ageren, alle dagen ende termijnen van rechte waer te nemen ende obseveren, Comparitien te voldoen. Etc.[De conditie van betaling worden beschrijven] De penningen te ontvangen q˙itantie vandien ontfanck te passeren.
 
- ona 20.223 fol. 195 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 13-05-1666. Compareerde, etc.
D'Heeren Cornelis van Eijssel O˙t Thesa˙rier, ende Geerardt van D˙ijnen ˙ijtten achte respective deser Stede. Ende bekenden verh˙ijert te hebben, aen Aert Arijenszn., dirck pa˙welssen, Jan Crijnen, ende Claes The˙niszn., alle won. in Sliedrecht seecker st˙ck Weijlandt genaempt de Pijsleplack mette griendinge ende t'rietvelt van vooren ende van achteren daer aen gelegen onder Sliedrecht t'samen groot ontrent veertich mergen, ofte soo groot ende cleijn als t'selve is, soodanich als de Heeren Verh˙ijerders t'selve gepacht hebben van dese Stadt Dordrecht, etc., [de huur gaat in met Kerstmis 1665 voor 8 jaren tot kerstmis 1673. Als de stad Dordrecht het gehuurde eerder terug wil hebben wordt het contract opgezegd zonder schade voor de stad,] ende s˙llen de H˙ijerders t'voorsz: Weijlandt alleen tot Weijlandt moeten gebr˙ijcken, sonder t'selve int geheel ofte deel te mogen Insteecken, ofte tot Zaeijlandt te maecken, op peijne van d˙bbelden pacht te betalen ende dat de H˙ijere ˙ijt sal sijn. Ende ter expiratie vande H˙ijere s˙llen de H˙ijerders geho˙den sijn de kade daeromme leggende gehoorlijck in sijn ke˙re op te leveren tot Contentement vande Heeren Regenten deser Stadt. Etc., Jaerlijcx te betaelen de Somme van f 185:- etc. w.g. Cornelijs van Eijssel. Geerardt van d˙ijnen, dircx pouwelsen, ian crinen, [met een merk tekenend:] Aert Arijenszn., Claes The˙niszn.
 
- ona 20.223 fol. 221 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 15-07-1666. Compareerde, etc.
 
129
 
Juffrouwe Agatha van Dongen, wed. wijlen Sr. Jacob Sperwer in sijn leven landmeter, geassisteert voor soo veel als nood so˙de mogen wesen met haere jegenwoordigen man d'Heer Cornelis van Eijssel O˙t Thesa˙rier deser Stede, haeren vooren voocht in desen, ende verklaarde gerep˙deerd, ende afgestaan te hebben, s˙lx sij als nog doende is mits desen van soodanigen Testament ende ˙ijterste wille, als voorn: Jacob Sperwer haeren eersten man zalr. met haar Comparante op den 01-06-1664 voor mij notaris etc., [Jacob Sperwer heeft Agatha tot enige erfgenaam gemaakt,] onder den last van verscheijde legaten na hare dood aan sijne vrienden ˙ijt te rijken verklarende sij Comparante de voorsz: erffenisse t'eene maal afte staen ende ren˙dieren ende de selve geheel ende al te laten tot bate en schade van diens voorn: Testate˙rs, naaste bloedvrienden ende erfgenamen ab intestato daar toe geregtigd zijnde, sonder dat sij haar de selve erffenisse ofte voorsz: Testamentaire dispositie in eenigen deele wil aantrekken, maar haar selven geheel ende al ho˙den aan de huwelijxe voorwaarden tussen haar ende haren voorn: man zalr. met assistentie van wedersijds vrienden op den 23-04-1635 etc, [Agatha zal alle schulden betalen die binnen haar huwelijk met Jacob gemaakt zijn.]
Aldus gedaan, w.g. Cornelis van Eijssel, Agata van Dongen.
 
- ora 9.67 fol. 73 vermeldt: Aen mijne Ed: Achtb: Heeren Borgemr.Ende Regeerders der Stadt Dordrecht.
Geeft reverentelijck te kennen, Cornelis van Eyssel o˙t Thesa˙rier deser Stede, dat hij supplt: bij Schepene brieve gehijpoteecqt. is opt huijs van Zalr: Balten aertsen mo˙thaen in sijn leven Schipper Ende borger binnen deser Stede Capitael f 550:- met eenige Jaeren verloopen Intresse vandien, Ende aengesien de wedue vanden Overledenen als oock de vrinden verclaren de slechte gestalte vanden voorz: boedel ende wel te mogen lijden dat t'voorz: h˙ijs werde vercocht omme bij den s˙pplt: sijn achter wesen soo verde de Cooppenningen strecken mogen daeraen te verhaelen, soo keert den supplt: met vorige Reverentie Zich tot uEd: Achtb: eerbiedich versoeckende te a˙thoriseren den nots: Arent van neten omme de vercoopinge vant voorz: h˙ys te doen ad opus jus habent˙s des doende vanden Penn: behoorlijcke rekeningen: naer style gebruyckelijck, ende waerm˙e mits desen Consenteert de wed. vanden voorn: overleden twelck doende etc.
onderstont ende was get: Cornelis van Eyssel. Machtelt Cornelis.
inde margine stont de Camere a˙thoriseert den notaris Arent van neten, tot de vercoopinge vanden huyse int versoeck gevoert ad op˙s jus Habent˙s mits doende behoorlijcke rekeningen:, Bewijs ende Reliq˙a ende committeert tot de vercoopinge van dien d'Heeren Pa˙l˙s Hallingh, Heeren Hermanse ende Mr. Gervard Brantwijck Ockersen., Schepenen. Act˙m den 13-10-1667.
onderst: in absentie vanden Secretaris ende was get: HRoosboom.
 
- ona 20.224 fol. 347 [not. A. de Haen] vermeldt: [05-04-1668] Staet ende Inventaris van den boedel ende goederen naergelaeten ende door de dood ontr˙ijmt bij Zal: Jacob Sperwer ende nevens hem beseten door Agatha van Dongen sijne H˙ijsvro˙we. Etc. [Als Aechtgen met Cornelis trouwt bezit zij landerijen en huizen. Het totaal wordt getaxeerd op f 33543,00, de schulden en de begrafenis van Jacob is berekend op f 9287,50].
 
- ona 20.225 fol. 34 [not. A. de Haen] vermeldt: [Testament] Inden Naeme ons Heeren ende Salichmaeckers Amen. Op H˙ijden den 06-04-1669. Snaermiddachs de Clocke vier ˙ijren, Compareerde etc., d'Eerbaere Joffr. Agata van dongen H˙ijsvro˙we vande Heer Corn: van Eijssel O˙t Thesa˙rier deser Stede, gaende ende staende gesont van Lichaem, etc. Haer Testamentaire dispositie ende Wttersten [Uittersten] Wille, in manieren als volcht: Bevelende alvoorens Haere onsterffelijcke Ziele, n˙ ende soo wanneer die ˙ijt Haer sterffelijcke lichaem scheijden sal, etc., [alle voorgaande testamenten worden van Aechtgen worden nietig verklaard. Aechtgen zal] ende Legateren midts desen aen Pieternella van dongen Haere S˙ster van halven bedde, H˙ijsvro˙we van Arijen Pieterssen vander Linden, de somme van f 100,00, ende noch aen Aegtken Arijens vander Linden, dochter vande voorn: haere halve S˙ster, de somme van f 50,00, ende in alle Haer Testatrices verdere goederen, etc., [Aechtgen maakt tot haar erfgenaam:] Joffr. Agata van Valckenborch wed. Zar. Barent Cop Haere nicht, etc., ende Johan Cop Haer Testatrices Neeff. Omme daermede gedaen te mogen werden Haeren ofte sijnen Eijgen ende vrijen wille, sonder eenige Contradictie etc. Tgene voorz: is verclaerde sij Testatrice aen handen mijns Notaris Haere Wttersten Wille, dewelcke sij wilde ende begeerde dat volcomen effect sorteren sal, etc., t'sij als Testament Codicille. Etc. w.g. Agata van Dongen
 
- ona 20.225 fol. 181 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 28-01-1670. Compareerde etc., Sr. Johan Cop Lantmeter, ende gaff te kennen dat aen hem opden - - - voor Scho˙t en schepenen van Wieldrecht door ofte van wegen Joffr. Agata van Dongen iegenwoordich H˙ijsvro˙ van d'Heer Corn: van Eijssel O˙t Thesa˙rier deser Stede is getransporteert ses mergen vijff en vijftigh roeden Landts
 
130
 
gelegen in den Polder van Wieldrecht naergelaten bij Jacob Sperwer Zar. sonder oijt eenige finale Coop daer van gemaeckt te hebben, maer dat de voorsz: opdrachte alleenlijck ten behoeven van hem Comparant is gedaen om hem daermede te q˙alificeren ten eijnde hij so˙de mogen werden gecommitteert tot Heemradt van selven Polder. Ende alsoo Capiteijn francois van Breedenhoff [op blz. 110: III.2], als bijden Hove van Hollandt specialijck gecommitteert sijnde totte vercoopinge van de sch˙lden van Zar. Jacob Sperwer onder anderen t'voorn: Landt bij affectie van Billietten openbaerlijck heeft te Coop gestelt tegens vrijdag den Laetsten deser maent. Etc., [de conditie wordt beschreven om de transactie te maken].
 
- ora 9.71 fol. 26 Vo vermeldt: Aen Mijne Ed: Achtb: Heeren Borgemr en Regeerders der Stadt Dordrecht.
Geven met behoorlijcke reverentie te kennen Cornelis van Eijssel, O˙t Thesa˙rier, Govert van Eijssel ˙ijtten O˙traet, Johannes van Eijssel, en Gerit Baen, Coopl˙ijden, als vader en Voogden respe. van Govert van Eijssel de Jonge Sone vande voors: Johannes van Eijssel dat de S˙pplt: den voors: Govert van Eijssel de Jonge op sijn versoeck hebben ingewilligt omme te doen een voijagie naer Oostindien, en daer ontrent gebr˙ijckt Zoodanige recommandatie, dat hij op een notabel Schip bijde Hooft officieren inde Caj˙ijt geplaest, en voorts met favorabele voorschrijvens voorsien is. Waer door den S˙pplten: hopen en vertro˙wen, t selve te s˙llen strecken tot sijnen n˙t en Oirbaer, mitsgaders, hem te brengen tot een man met eeren, ende avancement. Doch gemerckt den S˙pplten: tot sijne noodige ˙ijtinstinge hebben moeten besteden en emploieren, een Somma van f 500:- volgens sijne gegeve annexe q˙itantie voor de Notaris van Neten gepasseert met stip˙latie, t selve te s˙llen strecken in minderinge van sijne moederlijcke goederen, ende in consideratie comt, dat hij minderjarig sijnde soodanige q˙itantie tot dechargie vande S˙pplten: sonder kennisse vanden Rechter niet validelijcken so˙de connen verlijden. Soo sijn de S˙pplten: te rade gewerden Haer met vorige reverentie te addesseren aen U Ed: Achtb: met versoeck dat gelieve de voors: q˙itantie te Instificeren als de penn: daer inne vervadt geemploijeert sijnde, tot n˙t, dienst ende welvaren vande voors: mindarige govert van Eijssel de Jonge, t welck doende etc.
Onder stont In den name vande S˙pplt: en was geteekent A: van Neten.
In margine stont voor apostille. De Camere accordeert den S˙pplten: haer versoeck, Instificeert vervolgens de q˙itantie van Govert van Eijssel de Jonge ter somme van f 500:- t'sijnen profijte ende behoeve geemploijeert sijnde, als breder bij Req˙este vermelt is: Act˙m den 24-03-1677 en was onderteijkent H: Hallincg:
 
ona 20.187 akte 2 [not. J Melanen] vermeldt: Acte van Ca˙tie.
Op H˙ijden den 19-08-1670, Comapreerde, etc. D'Heer Cornelis Everts van Eijssel, o˙t Thesa˙rier, deser Stadt Dordrecht. Ende Sr. Sijmon van D˙ijnen borger der voorsz: Stede, dewelcke verclaerden haer selven te saemen ende elcx een vooral als principae; etc., gestelt te hebben s˙lcx sij doen mits desen, Borgen ende Ca˙tionarissen voor Sr. La˙rens van D˙ijnen borger deser voorsz: Stede. Ende dat voor soodanigen Salm als den selven of 't laten Incoopen aenden aftslach tot Geertr˙ijdenberch, door Annen Wo˙ters aldaer won. op ten naem van D˙ijnen, als mede voorden Salm die bij deselven alreeds ingecoft so˙de mogen wesen. Belovende sij Comparanten ingevolgen vandien. Bij gebreecke vandien vooren Sr. La˙rens van D˙ijnen, de Cooppenn: voorden voorsz: Salm alrede belooft ende noch te beloven aenden Intmeester vanden Visch tot G:Berch voornt:, op te behoorlijcke tijt, Elcx een voor al als principael etc., voldoen en betaelen. Etc. w.g Cornelis van Eijssel, Sijmon van D˙ijnen.
 
- ora 9.73 fol. 119 vermeldt: Aen mijn Ed gr. Achtb: Heeren den Presiderende Borgemr en Regeerders der Stadt Dordregt,
Geeft met eerbiedingheijt te kennen Cornelis Robben woonende in St anthonispolder dat hij s˙pplt: op den 23 feb. 1680 in h˙ere aengestaen heeft vande erfgenamen van Hr. Cornelis van Eijssel Zar. seeckere hare woninge met de landen daer aenbehoorende als mede van haer gecoght eene h˙ijsinge voorde somme van f 1200:- waerop bij hem betaelt is de somme van f 500:- mitsgrd: op de voorz: paght de somme van f 650:- dattet eghter de voorn: erffgenamen geliefft heeft n˙ naer so korten tijt de willige Condeninatie inde h˙erced˙lle geinsereert doen opmaecken den s˙pplt: in cragte vandien gedaen exec˙teren sijne goederen doen inventariseren ende vervolgens (dogh eenemael b˙ijten stijl ende ordre) den selven s˙pplt: die vande voorn: erffgenamen binnen dese Stadt Dordreght ten fine van liq˙idatie ontboden was doen apprehe˙deren [gevangennemende] ende op de voorpoort deser gemelte Stede in een na˙we gevanckenisse doen stellen onaengesien d'selve erffgenamen bij transport den eijgendom van alle de gearristeerde goederen vanden s˙ppt: becomen hadde mitsgrs: n˙ oock alberijts 't gesaijde Coornen doen maien ende alles naer haeren appetijt te dirigeren, matigende haer verdere aen sonder eenigh declaratoir vanden regter ˙ijt ten h˙ijsen vanden s˙ppt: te eetwaren te naderen ende de wijle de
 
131
 
voorz: apprehensie ende gijselinge op de voorpoorte teenemael is b˙ijten den haeck In Consideratie de voorz: sententie den hove van Hollant Concerneert immers ende in alle gevallen dat genoemde erffgen: alle de goederen vande s˙ppt: alvorens met behoorlijk exec˙tie hadde moeten doen vercoopen. Twelcke gedaen wesende sij L˙ijden niet anders als met decreet vanden regter van nie˙ws de voorz: willige Condemnatie is gedecerneert bevoegt so˙de sijn te procederen tot apprehensie vanden s˙pplte persoon, soo was den selven genoodr˙ckt sigh bij desen, tot ┌Ed: gro: achtb: te addresseren ootmoedelijck versoeckende dat wel gem: ˙Ed: gro: achtb: den s˙ppt: ˙ijt die voorz: gijselinge gelieven te ontslaen ende wijders te Committeren Heeren Commiss: ˙ijt wel gem: geregte. Alles c˙m potestatee Indica˙di omme parthijen te hooren en te vereenigen. (is 't doenlijck) soo niet te werden gedaen als naer behooren, T welck doende etc:
onder stont ˙ijt ten name vanden s˙ppt: was get: Johan vander Hoop.
In margine stont voor appostil de Camere Committeert E[dele] Hr: Jacob van Hoogstaten, antonij repelaer ende matthijs Sno˙ck Schepenen omme parthijen In desen gemelt te hooren ende vereenigen is 't doenlijck soo niet de saecken te examineren ende soodanigh te disponeren als de selve bevinden s˙llen te behooren. Act˙m den 29-07-1682 was get: Hallincg:
Lager stont op h˙ijden den 01-08-1682 sijn voor de boregem: Heeren Commisse: hebbende tot adj˙nct den Secrets: Mr: Herman Hallincg: gecompt: dHr: govert van ijsel, in den o˙traet deser Stede ende Sr: Tomas reijckers, als getro˙t hebbende J˙ffr beatricx van ijsel mede erfgene: vande Hr: Cornelis van ijsel geass. met Mr: Carel de la basseco˙rt ende Johan Hell˙ derselver advt: en procr: ter eenre, mitsgrs: de twee Swagers vanden s˙ppt: als mede de Hr: Pa˙l Eelbo als rentmr: vant gasth˙ijs deser Stede, geass. met Mr: H˙ijgo Baen, derselver advt: ter anderen sijde, ende sijnde voorenstaende Parthijen, door Intercissie vande gem: Heere Commissarise, ende adj˙nct verdragen ende geaccordt: dat de voorn: Laeste Compte: s˙llen versorgen dat alle de goederen vanden s˙ppt: s˙llen werde te berde gebragt ende ten beho˙ve vande eerste Compte: mitsgrs: alle andere geintresseerde Credite˙ren vercocht ende op dat het selve met ordre so˙de konnen geschieden soo wert met bewillige van parthijen den de˙rw[aarder] vanden Hoop gestelt tot C˙rate˙r Inden gem: boedel omme deselve goederen mitsgrs: alle het welcke tot den voorn: boedel specteert ad op˙s Ins habenti˙m te benificeren ende alhier voor Schepenen Commisse: vande penn: daervan te proederen te doen behooren reecke bewijs en reliqa: ende voorts bij sententie van preferentie ofte Conc˙rrentie daer van gedisponeert te werden, als na behooren.
Act˙m ˙tvers was get: Hallincg.
 
Op blz. 114:
[Door deze gegevens is er een genealogische tak van Gesel en Brassers ontstaan die hierna volgt.].
 
         |..|--  Cornelis Evertszn. van Eijssel, ged 01-07-1603, begr. 11-10-1679, 76 jr. ? blz. 113.
|..|-- Govert Janszn. van Gesel, ged. ca.1575, begr. 06-04-1636, ca. 61 jr.
    |   |..|--  Adriana van Gesel, ged. ca. 1612, begr. 17-10-1648, ca.36 jr.
    |   |..|-- Jacob Willemszn. Brasser, ged. ca. 1545.
|.. |-- Maria Jacobsdr. Brassers, ged. Ca. 1580, begr. 20-09-1643, ca. 63 jr.
         |..|-- Jannitgen Jacobsdr. Scherp, ged. ca. 1545.
 
 
Genealogie  van GESEL.
 
I.1        Govert Janszn. van GESEL, Schepen, gedoopt ca. 1575 te Schiedam, begraven op 06 04 1636 te Schiedam.
GA Schiedam B.boek arch.631 mf.367 vermeldt: Govardt van Gesel Schepen.
Gehuwd ca. 1600 met Maria Jacobsdr. BRASSERS, gedoopt ca. 1580 te Schiedam, begraven op 20 09 1643 te Schiedan.
SA Schiedam B.boek orgineel arch.631 fol. 144 vermeldt: De wed. van Govert van Gesel over de haven. Dochter van Jacob Willemszn. BRASSERS en Jannitgen Jacobsdr. SCHERP.
Uit dit huwelijk:
1.        Adriana van GESEL, gedoopt ca. 1612 te Schiedam, begraven op 17 10 1648 te Dordrecht.
[Zie boek Vink - Mallan op blz. 114 zij is de 4e vrouw van Cornelis Evertszn. van Eijssel op blz. 113 III.10].
Ondertrouwd op 30 08 1637 te Dordrecht met Cornelis Evertszn. van EIJSSEL, 34 jaar oud, Viskoopman, Thesaurier, gedoopt op 01 07 1603 te Dordrecht, begraven op 11 10 1679 te Dordrecht.
2.        Jacob Govertszn. van GESEL, Luitenant van de Schutterij, gedoopt op 22 05 1613
 
132
 
te Schiedam, begraven op 28 11 1701 te Schiedam.
GA Schiedam: D.boek Ned.Ned.Herv.gem arch.2 mf127 vermeldt: Gedoopt het kint van Govert Janszn. van Gesel, ende genaemt Jacob. De get. Niclaes t Heeraets, Cornelis Arentszn. van der Dussen ende Aeltgen Cornelis.
-  Tr.(1) T.boek arch.8 mf40 vermeldt: Jacob van Gesel J.M. van Schiedam, geass. met Maria Brassers zijn moeder ende de heer Willem Brasser Burgemr: zijn oom, en Immitgen Jans wed. beiden won. alhier.
 
- ona 760 fol. 975 [not. M. Ko˙wenhove] vermeldt: Op H˙ijden den 15-08-1660 Compareerde, etc, Sr. Jacob van Gesel O˙t Lie˙tenant ende Cornelis Jorissen bloem tegenwoordich Lie˙tenant der sch˙tterie deser Stede, ende van s˙lcx competenten O˙derdom, Dewelcke ten versoecke van Cornelis Gerritsen me˙rs won. aenden O˙wendijck in den Ambachte van Ketel etc., [Jacob getuigt gezien te hebben,] dat op Sondach den 20-06 Lestleeden, des avonts de clocke ontrent negen ˙ijren, [zij] int geselschap van Leendert Janssen Sterrenb˙rch ende desselfs knecht, gesamenlijck sijn gecomen ˙ijt de polder gaende van daer Langs den o˙wendijck, ende alsoo gecomen sijnde beneffens de wooninge van Gerrit Leendertsen me˙rs, dat den voorn: Sterrenb˙rch ende desselfs knecht (sooals hij van Gesel alleen verclaert) alsoo begonnen met cl˙ijten te werpen, op de werff vande voorz: wooninge, etc., [Jacob gaat alleen verder] ontrent vijftich roede voorbij de gemelte wooninge sijnde, dat de knecht vande voorn: Sterrenb˙rch hem attestant q˙am voorbij loopen, daerop hij Attestant omme siende, sach dat de [Gerrit L. Meurs] Sterck Hantsgemelijck was. Ende ter r˙gge gecomen sijnde, hij van Gesel ende den voorn: bloem, die (met oorloff geseijt) sijn water hebbende gemaeckt [hij was aan het wildplassen] van achter uijt daerbij was comen, te samen hebben gesien, dat oock de Vader, moeder, S˙ster ende broeder van [Meurs] ongecleet ˙ijt de h˙ijse waren gecomen sijnde de moeder blootbeens sonder het minst om off aen te hebben, als haer hemt, get˙ijgende wijders, hij Attestant van Gesel dat gesien hebben ˙it voorbij gaen aende wooninge, ende het heck voor de selve was gesloten, sonder dat hij off eenich ander mensch op de werff hove gesien. Eijndigende hiermede hare get˙ijgenissen etc. w.g. JVan Gesel, Cornelis Bloem.
 
- ona 762 fol. 85 [not. M. Ko˙wenhove] vermeldt: Op heden den 22-05-1665 Compareerde, etc, Jacob van Gesel wedn. van Zal. Immetje Jansdr. ter eenre, Maria Veen, Govert ende Catharina van GÚsel meerderj. kinderen, soo voor haer selven als haer sterck maeckende voor Johannis, Cornelis, Maria, Jannetje ende Immetje van GÚsel minderj. kinderen van de voorn: Immetje Jansdr. alle won. alhier, ter andere sijde etc., [Jacob is gehouden het testament van 05-03-1658 uit te voeren, dat inhoud dat hij de kinderen zal onderhouden tot zij volwassen zijn. Haar dochter Maria Veen, uit Immetje 1e huw. krijgt] een Diamant Gaeffel-ring in voldoeninge van haer moeders Legitime Portie. [Alle kinderen krijgen f 400,00 uit de erfenis van hun moeder]. Etc.
w.g. JVan GÚsel, maria veen, Catharina van gÚsel, G:Van GÚsel.
 
-  Tr.(2) T.boek arch.9 mf43 vermeldt: Jacob van Gesel wedr: ende Jannetge Claes, wed: beijde van Schiedam, won. alhier.
 
- ona 773A fol. 657 [not. J. Bollaert] vermeldt: Op heden den 01-11-1667 Compareerde, etc, Jacob van Gesel wedr. Iegenwoordich Br˙ijdegom ter eenre ende Jannetge Claes wede. br˙ijt beijde won. binnen dese Stede ter andere Zijde. Ende verclaerenden voornemens te wesen, met den ander te treden in Wettelijcke Ho˙welijck. Ende voor als banden vandien besloten te hebben, desen Ho˙welijcke voorwaerden in deser voegen, te weten, etc., [Jacob en Jannetge sluiten hun goederen uit hun voorgaande huwelijk uit. In dit nieuwe huwelijk zal ieder zijn goederen inbrengen,] halff ende halff. w.g. JVan GÚsel, Js bij Jannetge Claes + Br˙ijt gestell.
 
  B.boek arch.634 mf.377 vermeldt: Jacob van Gesel gewoont op de Haven kinderen nagelaten.
Ondertrouwd (1) op 17 12 1637 te Schiedam, gehuwd op 24 jarige leeftijd op 06 01 1638 te Schiedam met Immitgen Jansdr. (Emmitge), gedoopt ca. 1610 te Pernis, begraven op 08 05 1658 te Schiedam.
GA Schiedam B.boek arch.623 mf.369 vermeldt: Emmitge Jans H˙ijsvro˙w van Jacob van GÚsel, op de Have.
Ondertrouwd (2) op 23 09 1667 te Schiedam, gehuwd op 54 jarige leeftijd op 01 11 1667 te Schiedam met Jannetge Claesdr.
 
133
 
3.        Johannes van GESEL, gedoopt op 18 07 1620 te Schiedam.
GA Schiedam D.boek Ned.Ned.Herv.gem arch.2 mf127 vermeldt: t kint van Govert van Gesel, Johannes. get. Jan Corn: van Gesel, Hendrick van Stock˙m, Lijsebeth Brassers.
4.        Emmetje van GESEL, begraven op 28 10 1678 te Schiedam.
GA Schiedam B.boek arch.633 mf.373 vermeldt: Emmetje van Gesel, op de Have.
 
Genealogie BRASSER, BRASSERS.
 
I.1        Jacob Willemszn. BRASSERS, gedoopt ca. 1545.
Gehuwd ca. 1570 met Jannitgen Jacobsdr. SCHERP, gedoopt ca. 1545, begraven ca. 1597 te Schiedam.
Uit dit huwelijk:
1.        Willem Jacobszn. BRASSER(s), Burgermeester, gedoopt ca. 1575, begraven op 17 12 1653 te Schiedam.
SA Schiedam: T.boek arch.8 mf.37 vermeldt: Willem Jacobszn. Brasser, wedn., ende Aeltgen Cornelisdr. wed. beijde van Schiedam.
NB. [Get. bij het trouwen van zijn neef Jacob Govertszn.van Gesel zie genealogie van Gesel I.1.2].
  B.boek arch.632 mf.368 vermeldt: De Heer Willem Brasser Raed ter adm[iraliteit].
Ondertrouwd op 12 02 1612 te Schiedam met Aeltgen Cornelisdr.
2.        Maria Jacobsdr. BRASSERS, gedoopt ca. 1580 te Schiedam, begraven op 20 09 1643 te Schiedan.
GA Schiedam B.boek orgineel arch.631 fol. 144 vermeldt: De wed. van Govert van Gesel over de haven.
                [Zie genealogie van Gesel I.1].
Gehuwd ca. 1600 met Govert Janszn. van GESEL, Schepen, gedoopt ca. 1575 te Schiedam, begraven op 06 04 1636 te Schiedam.
GA Schiedam B.boek arch.631 mf.367 vermeldt: Govardt van Gesel Schepen.
3.        Margrieta Jacobsdr. (Margarieta) BRASSERS, gedoopt ca, 1590 te Schiedam, begraven op 06 01 1668 te Schiedam.
SA Schiedam: T.boek arch.8 mf.37 vermeldt: Cornelis Arentszn. van der Dusse, J.M. (geass. met Arent Bruijnszn. van der Dusse) ende Margrieta Jacobsdr. Brassers, J.D., (geass. met Jannitgen Jacobsdr. haer moeder).
-  B.boek arch.632 mf.371 vermeldt: Margarieta Brassers.
Ondertrouwd op 18 01 1613 te Schiedam met Cornelis Arentszn. van der DUSSE, gedoopt ca. 1585, begraven op 11 04 1657 te Schiedam.
GA Schiedam B.boek arch.632 mf.369 vermeldt: Cornelis van der D˙sse in sijn leven geweest president Weesmeester deser stede.
4.        Lijsbeth Jacobsdr. BRASSERS, begraven op 01 05 1665 te Schiedam.
GA Schiedam B.boek arch.632 mf.370 vermeldt: Lijsbeth Jacobs Brassers van Rotterdam hier gebracht.
 
134
 
Op blz. 114:
III.10.1        Johannes Corneliszn. van EIJSSEL, Koopman, Heemraad, gedoopt op 01 10 1626 te Dordrecht, begraven op 26 05 1679 te Dordrecht.
SAD: B.boek Grote Kerk Dodenboek arch.11.41 mf70 vermeldt: een swaerte baer inden dwarsgangen vande o˙de en nie˙we bree straet voor Johannis van Eysel.
       
- ona 20.206 fol. 98 [not. H. Smits] vermeldt: Op H˙ijden den 12-02-1666 Compareerde etc.,
Sr. Johannes van Eijssel Coopman, binnen deeser Stadt. Dewelcke bij sijne namens waerheijt in plaetse van Eede get˙ijcht ende verclaaert, dat soodanige 35Ż last Haver, als Sr. Creijne Pootael Coopman tot Amsterdam, voor rekeninge van hem gecocht ende aende selven in cleijne partijen op Dordrecht gesonden en die wederom bij de voorz: Attestant t sedert den 27e meij tot den 28e octrb: jaars 1665 incl˙is (naar voorgaande betaling van Slants gerechticheijten volgens bij gaende attestatien alhier ten Comptaire vande convoijen ende Licenten verlevert) van Dordt. voorsz: mette naersbeschreven Schippers, op Amsterdam gevoert sijn. Te weten etc., [Johannes laat beschrijven op welke dag, welke schipper, in welke grootte de haverlasten, weer naar Amsterdam zijn vervoerd. Een voorbeeld van stapelrecht in Dordrecht].
De eijgen ende selve Haver is, oock onverlost off onvercocht geweesen ende de gemelte attestant alleen toebehooren sonder dat eijmant anders daer aen eenijch part ofte deel was. Ald˙s gedaen, ende gepass: etc., Bastiaen vande graeff, ende Pa˙l˙s van Esch binnen der voorsz: Stadt als get˙ijgen etc.
w.g. Johannes van eijssel, Sebastiaen vande graeff, Pa˙l˙s van Esch [op blz. 153: III.4].
 
- ona 20.207 fol. 31 [not. H. Smits] vermeldt: Op H˙ijden den 19-02-1667 Compareerde etc.,
Sr. Johannes van Eijssel Coopman, binnen deeser Stadt. Etc. [Het is nu een koop van] soodanige elff lasten Gerst, als Creijne Pootael Coopman tot Amsterdam, etc. [De partij wordt door] schipper Pieter Herbertsen naer Antwerpen gevaere, etc.
w.g. Johannes van Eijssel, Po˙l˙s van Esch, Gijsbert Cool.
 
- ora 9.73 fol. 194 vermeldt: Aende Ed: gro: Achtb: heeren den Presiderende B˙rgemr: ende Schepenen der Stad Dordrecht.
Geven met behoorlijcke eerbiedigheijt te kennen, Govert van Eijssel, Tomas rijckerts, Sam˙el Thoor, en govert van wesel, ende alle woonende binnen deser Stadt, voogden over de vier naergelaten kinderen van Zalr: Johannis van Eijssel binnen deser Stede overleden, dat der voorz: kinderen goederen meest bestaen in vaste goederen die mits deser slechte tijt eenige jaren herwaerts in verre naer soo veele niet en hebben opgebracht dat de montcoften en lighamelijcke nootdr˙ft vande voorn: kinderen, hebben connen werde Betaelt, ende dat oock de voorz: kinderen noch daer en boven n˙ elcx al wederomme Cleederen van linnen en wollen, van nooden hebben, ende de S˙ppltn: geen gelt vande voorz: weeskinderen hebben waer van sij de montcosten en alle andere sch˙lden van dese kinderen weten te betaelen, Soo keeren de S˙pptn: haer aen ┌Ed: gro: achtbe: reverentelijck versoeckende dat ┌Ed: gro: achtb: de S˙pptn: gelieven te q˙alificeren en a˙thoriseren omme voor de voorz: weeskinderen op Intresse te moge negotieren, en lichte de somme van f 1000:- en daer voren der wesen goederen speciael te mogen affecteren, omme daer uit der voorz: wesen sch˙lden en montcosten te betaelen. T welckr doende etc.
onderstont voor de s˙pptn: en was get: P: van Son.
In margine stont voor appostille De Camere accordeert de S˙pptn: haer versoeck q˙alificeert ende a˙thoriseert vervolgens de selve omme voor ende ten beho˙ve vande weeskinderen breeder inde nevenstaende reqte: gem: tot betalinge van haerlt sch˙lden ende montcosten, mitsgrs: tot het doen maecken van Cleederen ten haeren lijve noodigh te negotieren ende op de minste Intresse te lichten een somme van f 1000:- mitsgrs: daer voor der voorz: weeskinderen goederen special te mogen aftetrekken ende belasten. Act˙m den 23-05-1683 was get: W Honert.
 
Op blz. 116:
III.10.7        Beatris van EIJSSEL, gedoopt op 01 09 1639 te Dordrecht, begraven op 25 06 1715 te Dordrecht.
Ondertrouwd (1) op 20 07 1659 te Dordrecht, gehuwd op 19 jarige leeftijd op 05 08 1659 te Dordrecht met Cornelis de VRIES, 28 jaar oud, Brouwer, gedoopt op 01 04 1631 te Dordrecht, begraven op 28 10 1674 te Dordrecht.
 
135
 
SAD: ona 20.256 fol. 156 [not. A. Meijnaert] vermeldt: Op H˙ijden den 11-12-1676 compareerde, etc. Juffr. Beatrix van Eijsel, wed. van Sr. Corn: de Vries; etc. En verclaarde verh˙ert te hebben aan Arien cornelis van der Hoeck won. in Barendregt, etc., tselve accepteerde ende mitsdien bekende geh˙ert te hebben s˙lcx doende bij desen, seeckers Zes mergen, hondert 30 roede, lants ijder inde Z˙ijtpolder van Barendregt etc., [7 jaar wordt het land gehuurd voor] de twee eerste Jaren de somme van f 21:- de mergen Jaarlyx, ende voor de vijf laatste Jaren, de somme van 23 gl: de mergen per Jaars etc., [de regels waarop het land wordt verpacht worden uitgewerkt.] w.g. Bejatrix van Eijssel, Arij cornelisen van der Ho˙ck.
 
- ona 20.256 fol. 255 [not. A. Meijnaert] vermeldt: Op H˙ijden den 26-03-1677 compareerde, etc. Juffre. Beatrix van Eijsel, wed. van Sr. Cornelis de Vries; etc. En verclaarde verh˙ert te hebben aan Hendrick cornelis anwegh penninghmr. in barendrecht, etc., tselve accepteerde ende mitsdien bekende geh˙ert te hebben s˙lcx doende bij desen, seeckers ses mergen, driehondert twee en tachtigh roeden, soo weij als salants [zaailand] gelegen, inde z˙ijtpolder van barendt. etc., [5 jaar wordt het land gehuurd voor] de Somme van f 20:- de mergen [de regels waarop het land wordt verpacht worden uitgewerkt.] w.g. HCANWegh 1677, B van Eijssel.
 
- ona 20.256 fol. 365 [not. A. Meijnaert] vermeldt: Op H˙ijden den 26-06-1677 compareerde, etc.
Juffre. beatrix van eijssel, wed. ende boedelho˙ster van Sr. Cornelis de Vries. Ende verclaerde verh˙ert te hebben aen Isaeck aersz. Faersen ende borger deser voorz: Stede etc., tselve accepteerde, ende mitsdien bekende geh˙ert te hebben s˙lx doende bij desen seeckere woninge bestaende in een beneden ke˙cken, een boven camer met een c˙ijph˙ijs, met een langh voorligh plaetse nevens den th˙ijn, alle inde of inplaets in de raemstraet binnen dese voorz: Stadt, voorden tijt Ses achter eenvolgende Jaeren. Etc. Ende dat voor de Somme van f 56:- etc., [de huur is per Ż jaar] w.g. Bejatrix van Eijssel.
 
- ona 20.257 fol. 86 [not. A. Meijnaert] vermeldt: Op H˙ijden den 11-07-1678 compareerde, etc.
Juffre. Beatrix van eijssel, wed. ende boedelho˙ster van Sr. Corn: de Vries, ende oock vervangende d' hr. reijmon de vries ende verclaerde geconsti˙eert, maghtigh gemaeckt ende volcome proc˙ratie gegeven te hebben s˙lx doende bij desen Johannes stophorsti˙s procureur voorden hove ende hooge vierschare van Zuijthollandt. omme mijnen naer ende van weegen hem compte: voorden selven heere ende hooge vierschare waer te nemen soodanige saecke ende processe als hij genootsaeckt is aldaer te susteneren als eijscheresse ter eenre, op ende jegens Adriaens Pietersz. tot leckerkerck gedaeghde ter andere sijde, alle dagen ende termijnen in reghten te observeren d'saeck te vervolgen naer cost˙n ende locael. totde decesen desselfts ende ˙ijtterste exec˙tie vandien toe ged˙rende, ende voorts in desen alles te doen wes hij compt: selfs prosent sijnde eenigsints so˙de comen ofte mogen daer ja aenvaert dat de saecke naerder oft speciaelde last vereijschte als voorz: Staet, belevende van waerden ende sullen ho˙den ende daar ho˙den alle tijden, etc. w.g. Bejatrix van Eijssel.
Ondertrouwd (2) op 16 10 1678 te Dordrecht, gehuwd op 39 jarige leeftijd op 01 11 1678 te Dordrecht met Thomas RYCKERS, Koopman, Brouwer, gedoopt te Rijsoord? Begraven op 27 08 1716 te Dordrecht.
SAD: ona 20.187 fol. 380 [not. J. Melanen] vermeldt: Acte van Belofte in ren˙nchiatie
Op H˙ijden 25-07-1679, Compareerde etc.,
Cap: Thomas Reijckers Coopman borger deser Stede. Te kennen gevende dat hij Comparant ten tijde hij met Joffro˙w Beatris van Eijssel sijnne Jegenwoordige h˙ijsvro˙w is comen te tro˙wende, belooft hadde ten H˙welijcke te s˙llen Innebrengen, boven sijnne Cleederen ende anders. De Somme van f 8000:0:- , de welcke hij so˙de genieten, off gebr˙ijkende te trecken, ˙ijtten Boedel van Joffro˙w Elisabeth Francken sijne eerste h˙ijsvro˙w Zar. soo voor sijnne ingebrachte goederen, als over der helfte vande Conq˙esten, die staende h˙welijck so˙de mogen sijn gevallen. Ende alsoo bij meerdere examinatie vanden Boedel vande voorn: de Joffr. Elisabeth Francken Zar.; als meer het opmaecken vande Boecken vande Coopmanschappe, wert ondervonden dat hij Comparant niet alleen de helfte vande Conq˙esten, maer oock sijnne ingebrachte goederen en sal comen trecken; mitsgaders sijnne drije voorkinderen ter saecke van haerl˙ijder moeder Zar. Erffenisse ijetwels s˙llen geniete maer alles rijckelijck tot voldoeninge vande lasten ende sch˙lden des voorsz: Boedel sal moeten werden ˙ijtgereijckt ende betaelt. Soo beloofter hij Comparant, bij aldien sijnne voern: jegenwoordige h˙ijsvr. voor hem deser werelt mocht comen te overl. ter saecke vande voorsz: beloofte f 8000:0:- nochte wegens sijnne drije voorkinderen moederlijcke goederen ende Erffenisse, nooijt te s˙llen Eijssen off pretenderen. Ende bij aldien hij Comparant, voorde voren sijnne h˙ijsvr. q˙ame te overl. soo wilt ende begeert hij dat sijnne kinderen ende Erffgenaemen deselver sijnne h˙ijsvr. dienaaengaende oock niet
 
136
 
s˙llen mogen eijsschen off pretenderen in geenderhande naem item, alsoo hij Comparant verclaert bij de voorn: sijnne h˙ijsvr. van alleen 't selve niet ingebracht te hebben. Ende over s˙lcx daer omme nooijt te s˙llen eijsschen off pretenderen noch oock niet geeijscht off ende gepretendeert sal mogen werden, onder 't verbant als naer rechten etc. w.g. Thomas Rikers.
 
- Klepboek arch.3.20 blz.69 Vo vermeldt: Act˙m per Comparan 13-12-1692, p˙bl[icatie]: 21Xbr. en 28 Xbr. 1691. Alsoo etc., vercocht heeft aen de Hr. Cappn. Thomas Rijkers Coopman ende Jo˙ffr. Beatrix van Eijssel echtelijden borger en borgersse deser Stad. Seeker packh˙ijs ende Erve met Sijne toebehooren staende ende gelegen in de vleesho˙ders Straet alhier, tusschen den h˙ijse van     aend andere zijde, laest gepassideert bij Hendrick Vromer. Etc.
 
- ona 20.747 akte 28 fol. 175 [not. H. van Wetten] vermeldt: Insin˙atie en protest.
Den Not. H˙ijbert van Wetten, sal behoorlijck geass., met get˙ijgen, ˙ijt den naam ende van wegen mij ondergesz: Eliesabeth de Graef wed. van wijlen Simon de Vries Za. won. binnen dese Stadt Dordrecht, Sigh vervoegen ter woonsteden, ofte aande persoonen, etc., ende aande Heer Thomas Reijckers, Bro˙wer inde Bro˙werij van 't Witte Hart binnen dese voorsz: Stad; mitsgaders nogh aande dochters ofte erffgenaemen, van wijlen Mej˙ffro˙w Beatris van Eijssel, Za. Die in haer Leven h˙ijsvro˙w was vanden voorn: Heer Thomas Reijckers, ende aanseggen, dat ik ondergesz: niet, Langer genegen ben te voldoen, ofte te betaelen; de Jaerlijcxse erfpacht die de Selve, van mijne wooninge ende Landerije gelegen in Wieldrecht op de gront vande Crabbe, genaemt Crabbesteijn, sijn competerende, ende die ik ondersz: van Jaer tot Jaer daar van betaalt hebbe; temeer dat ik ondergesz: van de Selve wooninge, ende Landerijen met allen haeren toebehooren, in t' geheel verclaere te verantwieren ende aftestaen, ende te laeten ten behoeve vande voorn: erffgenaemen van wijlen den gemelden Heer b˙rgermeester Bo˙ffort Za. ende aanden voorn: Heer Thomas Rijckers; mitsgaeders aande voorsz: dochters, ofte erffgenaemen vande voorn: J˙ffr Beatris van Eijssel Za. ten Eijnde Sijlieden daer mede naer de eersten Meij aenstaende deses Jaers 1716. S˙llen c˙nnen doen, ende handelen, naar haer gelieven ende welgevallen; Einde sal voorts den voorn: Not. Jegens de voorschreve geinsin˙eerdens oock wel apresselijcken protesteren, jegens de betaalingen van eenige verdere erffpachten ofte wegens soodaenige moeijelijckheden die mij desen aengaende so˙de mogen werde aengedaen; Levert copien, ende delateert ˙w wedervaere in geschrifte; Act˙m Dordrecht den 10-04-1716.
w.g. Elisabeth de graaff wed. simon de vries.
[Op 10-04-1716 heeft Not. H. van Wetten ingevolge van de bovenstaande akte, de kinderen van Simon de Vries de akte voorgelezen en gevraagd wat nu; zij hebben geantwoord:]
Weij s˙llen t onsen [stief]vaeder Thomas Reijckers, ende s˙ster J˙ffr Cornelia Reijkers Seggen, ende Sien wat wij daer in doen s˙llen, dog wij nemen die boodschap niet aen.
 
III.10.8        Govert van EIJSSEL, Koopman, Schepen, gedoopt op 01 08 1640 te Dordrecht, begraven op 21 11 1690 te Dordrecht.
SAD: ora 9.77 fol. 45 Vo vermeldt: Aen mijn Ed: etc:
Verthoonen reverentelijck de Heer Govert van Eijssel, Schepen in wetten deser Stede; ende Capn Thomas Reijckers, Commissaris van Sijn Ce˙rf˙rstelijcke doorl˙chtight. van brandenb˙rgh, mitsgaar-des Coopman binnen dese gemelte Stad dat de Heeren verthoonders den 26en decemb: 1685 en bevorens den 3en maert 1684 aen albert˙s maeten Coopman in granen hebben verh˙ert Seeckere hare h˙ijsinge staande achter de groote kercxtoorn alhier t˙sschen den h˙ijse vande wede. van Daniel de meij, aende eene, ende t'h˙ijs van La˙rens sackedrager aende andere sijde ende dat voor ses agter eenvolgende jaren t' eerste vandien ingegaen prima meij des jaars 1684 onder anderen met die speciale Conditie dat den voorz: maeten niet so˙de vermogen het gemelte h˙ijs off eenige solders off Camers vandien, met Coorn off graan te beleggen dan alleenlijck den bovensten Solder, dog niet swaarder dan met lasten graen off coorn alles volgens de h˙ijrced˙llenden gemelten 3e maert 1684 en 26 meij 1685 respective voor de nots: Pieter m˙ijs, ende johan vander hoop mitsgrs: seeckere get˙ijgen binnen deser Stede residerende gepasseert ende off
 
137
 
dienvolgende. den voorsz: maeten naer rechten verpligt was den tene˙r vanden voorn: Contracten te agtervolgen ende sig p˙nct˙elijck daer nae te reg˙leren soo is t' nogtans S˙lcx dat de heeren vertoonders eene considerable somme over t' repareren vant voorsz: h˙ijs betaalt hebbende ende door welcke reparatie t' selve h˙ijs soodanigh als een nie˙w gebouwen h˙ijs most werden geconsidereert bij maeten t' sedert meij 1684 voorsz: tot n˙ toe den beste Camer, en Cleercamer vant' meer gemelte h˙ijs direct tegens meergenoemde Contracten soodanig met granen, (niet jegenstaende menigv˙ldige interdictie ende Protestatien heeft doen overladen ende wijders het bovendack soo met het doorsagen vande spinagien op diversche plaatsen, het maken van ses ß seve d˙ijvekotten, bedorven dat daar door inden selven h˙ijse seer veele ontset sche˙ringe als anders sijn veroorsaackt, ende derhalven t' selve h˙ijs ˙ijt dien hoofde merckel gekrenckt waar door de heeren vertoonders eene Considerable prej˙ditie ende intrest hebben geleden ende nog dagelijcx comen te lijden ende off overs˙lcx den meer voorsz: maeten geho˙den was der gemelte schaeden naer regten goet te doen, soo is hij niet alleen daar van gebleven weijgerigh, ende ingebreeckenne maer is tot n˙ toe inde overladinge vande gemelte beste camer, en cleercamer alsnog contin˙erende, met dreij gemelte bij hem als wegens de gemelte overladinge jegens hem wierde geclaegt) dat hij den solder vant' meergeme huijs soodanig met boonen so˙de beleggen dat het voor alle foelien so˙de wegsincken ende den eene steen op den anderen niet blijven 't welck (onder reverentie) alsoo niet behoort, waeromme de heeren verthoonders haer bij desen tot ˙Ed: gr: achtb: sijn addresserende reverente: versoecknede dat welgemelte ˙Ed: groot achtb: den voorsz: maeten gelieve te ordonneren ende (des noots) te condemneren aende vertoonders goet te doen ende betalen soodanige somme van penn: als bij ˙Ed: gr: agtb: naar Examinatie en Exigentie van saecke geoordeelt sal werden bij de vertoonders, geleden ende door den selven ter saeke vant g˙nt voorsz: is veroorsaeckt te sijn, mitsgrs: bij deselve alsnog te hebben, ende bij hem maeten te veroorsaecken c˙m Expensis ofte tot anderen als˙lcken finen ende Conclusien twelck doende etc,
onder stont ˙ijt den name vanden s˙pplt:, ende was get: johan vander hoop, in margine stont voor appostille, Sij dese gestelt in handen vande geswooren reetreckers [metselaars van voegen] binnen deser Stede omme naar Exacte Oc˙laire inspectie ende Examinatie van saecke haer Ed: achtb: te dienen van advis act˙m den 11e april 1690 was get: JHallincg, stont voor advis Ed: groot achtb: heeren, ingevolge vanden voorenstaende appoinctemente hebben reetreckers naar oc˙laire inspectie vanden h˙ijse inde neffenstaande req˙este gemelt ende alles gelet daar op in desen te lette stonde ende mogte moveren t' selve soodanig bevonden dat sij (onder correctie) van advijs so˙den wesen de wijle het h˙ijs door het beleggen vande solders met granen, de sch˙eren inde respective m˙eren sijn levendig geworden en oock eenige nie˙we bij gecomen als mede de schoorsteenen wat ontset, en op eenige Plaetsen gesche˙rt, welcke sche˙ren door Albert˙s maten aenstonts s˙llen moeten ˙ijtgebroocken ende bij denselven wederom behoorlijck ingestopt werden en gladt overpleijstert, alsmede de gaten inde palasanderde solder te doen toemaken ter ke˙re van ijmant hem des verstaende oock de poorten int' voorhÝjs vast te doen maken en aenstoppen als voorgaende, is geweest en 't selve alsoo gedaen sijnde dat den voorn: maeten alsdan 't sijne daar in so˙de hebben voldaen dog refereren haar aant' hoog wijs oordeele van ˙Ed: gr: achtb: Act˙m dordrecht den 15e april 1690 onder stont ter ordonnantie van reetreckers was get: Abaan.
lager stont voor appostille de Camere gesien het voorenstaande gereq˙ireerde advis ordonneert den voorn: Albart˙s maten, ingevolge vant' selve de reparatie vant' h˙ijs bij req˙este gemelt bij provisie te voldoen ter ke˙re van imant des verstaende gereseveert de voorn: S˙ppltn: ofte vertoonders haar presensie van deterior˙tie omme deselve te instit˙eren daer ende soo de selve te rade s˙llen werden act˙m den 9en meij 1690 was get: JHallincg.
 
- ora 9.77 vermeldt: Aende Ed etc:
Den presiderende Borgemr: ende regeerders der stadt dordregt,
Geeft reverentel: te kennen Albert˙s maten pontgaerder ende borger binnen dese stad, dat hij s˙pplt: in H˙ren hebbende gehadt, vande hrn: [heren] govert van Eijssel schepen in wette binnen dese Stad ende Thomas rijckers Coopman alhier een geheel H˙ijs ende erve staende ende gelegen binnen deser Stadt, agter de groote Kerck bij de Le˙ve br˙gge, dat t' selve H˙ijs ende erve wederom in H˙re heeft overgelaten aen [Aarnout] rioel Coopman alhier voor den tijt van een geheel jaar ingegaan sijnde den 1e meij 1689 etc., [kosten van het onderverhuurde pand f 185,00; de heer A. Rioel heeft op zijn beurt het pand aan 2 personen verder verhuurd!]
Ondertrouwd op 19-09-1666 te Dordrecht, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-10-1666 te Dordrecht met Johanna Maria (Anna Maria) de NAMUR, 25 jaar oud, gedoopt op
01-06-1641, begraven op 07-08-1693 te Dordrecht.
SAD: ora 9.78 fol. 50 Vo vermeldt: Aende Ed: etc:
Solvit. Geven reverentel: te kennen Juffr. Anna maria de nam˙r wede: vanden heer govert van Eyssel in sijn leven Schepen in wette binnen dese Stadt mitsgrs: Capn Pieter muijs, ende Johannes vander Straten
 
138
 
dat sij t'wee de S˙ppltn: in q˙alite als Exec˙te˙rs vanden testamente en voogden over de minderjarige Erffgenamen van nicolaes vander dack en den voorn: vander straten nog als Exec˙te˙r vanden testament en voogt over de minderjarige Erffgenemen vande wedee. dronijs vander dack, den o˙de p˙bliq˙elijck hadden vercogt aende eerste S˙pplte: man zalr. een h˙ijs ende erve. genaampt het brantyser staande ende gelegen op de groenmart binnen dese Stadt sonder dat haar S˙ppltn: alsdoen was bekent, dat het voorsegde h˙ijs met eenig speciaal servit˙yt was belast om welcke redenen dan oock Sij S˙ppltn: S˙lcxs inde coopconditien niet hebben c˙nnen insereren dogh dat in bevonden wert dat het geme huijs moet lijden dat Seecker privaat, comende aende huysinge van mevrouw van mee˙wen, ende Jacob˙s van Trigt, moet werden geopent ende geledigt op ende over het Erff, vande voorsr: vercogte h˙ijsinge waerop gevolgt is dat bij den voorn: heeren van Eyssel is ges˙stineert dat aan hem diesaangaende een Considerabele affslagh moet werden gedaen, ende waerover dan oock bij hem proces in cas Commimicatoir voor dese Ed. Camere is gemoveert, ende Cooppenn: geweijgert te voldoen dat het voorn: proces, in t' sedert novemb: 1690 alhier hebbende gehangen litis pendent, de S˙ppltn: hadden goet gevonden tot Evitatie van Costen en moeyelijckheden, daarover met den anderen in voegen hier naer volgende, namentlijck dat de eerste S˙pplte: ter Sake vant' selve servit˙ijt aen haar Cooppenn. sael corten eens de somme van f 400:- en daer en boven van haar uijtgelooffde Cooppenn: geen Intressen voldoen t' Sedert novemb: 1690 tot dato vanden opdragte alles volgens dan Contracte daer van gepasseert, voor den nots: Elias Venlo, en Seeckere get˙ijgen in date den 1e meij 1691 ten desen annex en waertoe om Cortheijts wille wert gerefereert ende geconsidereert de tweede S˙ppltn: t' voorn: accoort niet hebben aengegaan als op approbatie van ˙w Ed: gr: achtb: de S˙ppltn: haar tot ˙Ed: groot achtb: onderdaniglijck versoeckende dat ˙wEd: groot achtb: den voorn: accoorde in al sijn poincten leden en delen ten reg˙arde vanden minderjarige ende Innocenten Inden voorn: boedel, geintresseert gelieven te approberen t'welck doende etc, onderstont
Inden name vanden S˙ppltn: was get: E: venloo,
In margine stont voor appostille de Camere gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaende req˙este en het geannexeerde accoort ofte contract, van date den 1e meij 1691 t˙sschen de vertoonders aengegaen ende op approbatie gesloten approbeert ende ratificeert het Selve accoort ten reg˙arde van Innocente ende minderjarigen daar bij geintresseert act˙m den 1e meij 1691 was get: Jhalling
 
- Klepboek arch.3.20 blz.57 Vo vermeldt: 25-05-1691. Alsoo etc., vercocht hebben aen J˙ffr. Anna Maria de Namur wed. wijlen de hr. Govert van Eijssel in sijn leven Schepen en Out Raet deser Stad, een geheel h˙ijs ende Erve met sijn toebehooren, Staende ende gelegen ontrent de groenmart in de voorstraet binnen dese Stad, tusschen t' h˙ijs van de Coop     aen d' eene, ende t' h˙ijs van Jacob˙s Vertricht aen d' andere Zijde, etc.
 
Op blz. 117:
III.10.12 Adriana van EIJSSEL, gedoopt op 07 01 1652 te Dordrecht.
Gehuwd met Mr. Pieter de BEAUFORT.
SAD: T.boek Ned.Herv.gem. arch.11.25 mf118 vermeldt: 29-8 1694, att. gegeven. adriana van Eisden J.D. gewoond de schree˙werstraet, [schrijverstraat] na Egmond op den Hoc.
[zie III.2.3 Geertruij van Bredenhoff arch.9.94].
 
- ora 9.84 fol. 191 vermeldt: Aan de Ede etc:
Geeft met sch˙ldige reverentie te kennen Mr pieter de Bo˙fort Ontfanger van s' lants verpondingen tot H˙lst, dat sijne h˙ijsvro˙w Adriana van Eijssel op den xxiij en deser maant October 1697, voor heere Schepenen Commissen ˙ijt het midden van ˙ Ed: Groot Aghtb: ten behoeve vanden s˙pplt heeft gepasseert seeckere borghtoghte ten desen annex, Ende dewijle hem in tijt en wijlen moghte komen te obsteren d' J˙stificatie vande voorz: borgtogte, soo was den s˙pplt: te rade geworden sigh te addresseren aen ˙Ed: Groot Aghtb: Ootmoedelijck versoeckende Appt In margine deses waer bij de borghtogte van sijn s˙ppliante h˙ijsvro˙w ter Zomme van f 41490:10:3 mogh worden gej˙stificeert dit doende etc: Onder stont,
┌ijt den name vanden s˙ppliant was geteeckent, S: D: Moraaz:
In margine stont voor appostille,
De Camere gesien ende geexaminineert hebbende dese nevenstaende reqte Accoordeert den vertoonen sijn versoeck Instificeert dienvolgende de borgtoght bij desselfs h˙ijsvroÚw Adriana van Eijssel ter Zomme van f 41490:10:3 op den 23-10-1697, voor Heeren Schepenen deser Stadt ten behoeve voorn: vertoonder gepasseert. Act˙m den 24-10-1697.was get: P: Everwijn.
[Ik veronderstel dat, Pieter Beoufort als inner van stedelijke belastingen eerst zijn op gehaalde gelden aan het stadsbestuur nog moest afdragen, vandaar de borgtocht van zo veel geld].
 
139
 
- ora 9.86 vermeldt: Aen d Ed groot Agtb: heeren den prasiderende B˙rgemr ende Regeerders der Stadt Dorderegt
d Hr pieter de beo˙fort als in h˙ijewlijck hebbende Vro˙we Adriana van Eijssel becomen hebbende den 23 J˙nij 1699 seecker antwoort ofte bengt aan u Ed groot agtb: overlevert bij ofte vanwegen d Hr thomas Rijckers coopman binnen deser Steden als in h˙welijck hebbende J˙ffr beatrix van Eijssel op ende jegens sijn regt aan ˙ Ed groot agtb: gepresenteert omme cost en schadeloos ˙ijt den arreste te hebben ontslagen seecker coffer met papieren van hr reqt ter secretarye alhier gec˙stodieert metten appoinctements van date den 4 der voors; maant J˙nij dede ter obedientie van dien seggen dat vermits in het voorn: coffer sijn ber˙steren papieren van alderleij nat˙ije den heere req˙nant alleen competeren en dat off wel in het selve coffer mede so˙de mogen ber˙sten papieren concemerende den boedel van zalr heer Cornelis van dijssel [Eijssel] daar over den heere gereq˙ireerdt No ˙xoris nevens d heer govaert van Eijssel in sijn leven ˙ijt den o˙traat deser Stadt als testamentaire voogt is aangestelt dat egter den selve Hr gereqd geene de minste administratie vanden selven boedel ende heeft gehadt maer dat die alleen is gediregeert gewerden door den voorn: Hr govert van dijssel conform de reekeningen dieswegen gedaan dat bij gevolge naar regten ˙santie binne dese Stadt de q˙itantien, chaitrea en papieren hoorende tot eene reeck onder reventie moeten blijven onder den rendant vande selve en de wijlen den heere req˙nant Nos ˙xoris als eenige erfgenamen Van marco de nann˙r[Namur] die eenig erfgenaam is geweest vanden voors: Sr govert van dijssel het fact˙m vande selven Hr govert van dijssel moet prestereren Immers notorie tot de gemte papaeren geregtigt is te meer d wijle een rendant geen andere desentie heeft als sijne originele domnienten in casmen recollmt van reeck[ingen]: so˙de willen hebben gelijck den Hr en sijne heele famielie vanteren int werck te willen stellen s˙lx dat de Hr gereqde niet als voogde maar selfs als parthije van Heer reqt moet ende werden geconsidreert den selven hr req˙nant onder reverentie int kan werden gevergt, aan sijn partije te moeten laten Die Dommentien [documenten] waar mede hij de voorn: adminstratie kan J˙stificere ende sich b˙ijtten alle schade Ho˙d[en] soo tegens den heer gergde als alle andere die op den selven boedel eenig pretensie so˙de willen maacken daer van in tegendeel den s˙pplt b˙ijtten de voorn: papieren hij sich so˙de vinden onsest gefr˙s[t]reert dat bove dien, den selven boedel al vereffent en formele liq˙idatie gesloten is. Ja soodanig dat den hr reqt ende d hr gergde door t˙ssenspreecken vande boeckho˙der vand' ooth deswegen t eenemael vande anderen gescheijden ende gesepareert sijn en dat allent halvere in desen ganst decisoir, voorcompt is dat, schoon den vernoemde Sr thomas rijckers het voors: coffer met papieren al op de 2 november 1697 heeft gedaan, nemen in arrest op pretext van aande selve te verhalen soo danigen actie als den selven vanteert op de selve spreeckende te hebbe, egter den selven heere rijckers tot nog toe geene de alderminste, actie heeft de instit˙ere en, dat hij d' selve, oock niet en heeft, blijckt claar ˙ijt sijn voorn: berigt als waar inne van geen het alderminste woort Deswegen en wert gerept, maar alleen ges˙stineert om, dat sij de o˙dste dogter vanden voorn: Hr Cornelis van Dijssel in h˙ijwqelijck is hebbende en terwijle het sterfh˙ijs vanden selven in, dese Stadt gevallen is daaromme de papieren aanden selve, behoorende ter handt gestelt te werde ent contrarie van't welcke, hier voren demonstratijf is, aengethoont dat de selve papieren als eeniglijck, sijnde tot decharge vanden adminstreerende voogt D' Hr govert van Dijssel wiens persoon den heer reqrt representeert en welckens doen handel als voors: sij geho˙den is te verantwoerde mits welcke ende andere, redenen en middelen ist nood, nate, ded˙ceren den heer reqrt debatterende, de middelen van antwoort ofte, resiriptie bij expresse denegatie impertinetien en, irrelevantie en of slaend de presentatie daarbij gedaan als cap-tiens ende ins˙ffisant pr[e]sisteert voor replijcq als bij sijn versonde bij de voorn: req˙este gedaen s˙s-tinerenden dat het contra vansonck vanden hr geregde hem sal werde ontseijt c˙m expensis
onderstondt en
in den naeme en als gemagtigde vande Hr de Bea˙fort ende was getijcken, E. venloo
in margine stont voor appostille,
Zij dese ofte copie van dien gestelt in handen van d' heer thomas rijckers koopman binnen dese Stede als in h˙welijck hebbende J˙ffrw beatrix van Eijssel om daer op haer Ede gr: achtbn bij req˙este van D˙plie te dienen van sijn consideratien ende Brieht act˙m den 13-10-1699 en was, getijcken Johan de Witt
 
Op blz. 118:
I.1        Abraham de MOL, IJzerverkoper, gedoopt ca. 1660 te Dordrecht., begraven op 23 04 1729 te Dordrecht
SAD: ora 9.83 fol. 120 Vo vermeldt: Aan de Ede etc:
Geven met behoorlijcke Eerbiedinge te kennen Abraham de Mol spijkervercooper, e.a. etc., dat zij aan het h˙ijs van o˙ts genaemt den Engel, staande t˙sschen de v˙ijlpoort en sl˙ijspoort, etc., bij Jan de Witt, gedaen vertimmeringen en repareren hebben verricht en gelevert hadden materialen etc. [ zij zijn bang hun geld niet te krijgen, bij verkoping van het huis]. - fol. 124 vermeldt: [het bovenstaande huis is
 
140
 
verkocht] etc., ontrent de d˙ijsent g˙l:, dogh dat datselve in verre na niet is satisfactoen is, omme de s˙pplianten daer ˙ijt te voldoen, etc.
 
I.1.1        Jacobus MOL, Korenhandelaar, gedoopt op 10 02 1684 te Dordrecht, begraven op
29 12 1724 te Dordrecht.
SAD ora 9.92 vermeldt: Aen mijn Edele Groot agtb. Heeren etc:
Geeft met alle onderdanigheyt te kennen Jacob˙s Moll, Jonckman borger deser Stad hoe dat hij S˙ppt Sig van Jongs off aen altijt heeft geŰxcerceert ende als nog is doende in den handel van Coorn ende granen ende daerinn en allangen tijd van Jaren herwaerts heeft gecontinneerdt ende daer door tot de vereijste Capacitijt (onder Reverentie gecomen om de functie van het Pontgaerderschap alhier te Connen exerceren ende nademael hij S˙ppt verstaen ende t sijner kennisse gecomen is dat Anthonij van wesel Pondgaerder borger deser Stad vermits denselven vern. Intentie is om de Coopmanschap van granen als anders bij de hant te nemen ende daeromme van Syn Pondgaerderschap heeft gedesisteerdt ende t selve gestelt ter dispositie van ┌Ed Gr: agtb: ende Alsoo is comen te vaceren waeromme dan hij S˙ppt hem addreserende is aen UEd: Gr: Agtb: gans Ootmoedelijk versoekende ten fine hij S˙ppt van ┌Ed: Gr: agtb: met het voorz Pontgaerderschap mag werden gebenificeerd, Twelk doende Jacobus Mol,
In margine stond voor appostille
Mijn Ed heeren vanden geregte, thesa˙riers en goede Luijden vanden agten gesien en geexamnt hebbende dese Nevenstaende Reqte accord: den suppt: syn versoek en stelt dien volgens den selven aen tot Pontgaerder binnen dese stad en ordonnt dat behoorlijke commissie dien aengaende sal werden geextendeert, Act˙m den 19 maert 1705 (was get.) P. Everwijn.
 
I.1.3        Jan MOL, Viskoper, gedoopt op 21 12 1687 te Dordrecht, begraven op 29 05 1767 te Dordrecht.
SAD: ona 20.958 akte 81 [not. P. van Well] vermeldt: Contract en accoord.
Op Huijden den 23-12-1735, Compareerde etc.; Jacob˙s Volmaar borger en Inwoonder deser Stad, als vader en voogd over Sijne minderj. dogter Marijke Volmaar als mede (voor soo veel des noots) de selve Marijke Volmaar ter eenre, ende Jan Mol, Viskooper borger deser Stad ter andere sijde; te kennen gevende de voorn: Comparanten, dat de voorn: Marijke Volmaar op den eersten deser maand december in de kraam bevallen zijnde van een dogter in barensnoot had verclaard dat den Laatste Comparant was de vader van haar te baren kind, dat daar over tusschen hen Comparanten als mede over defloratie en kraamkosten van de voorn: Marijke Volmaar mitsgaders over de alimentatie van haar voorn: kind, questie en verschil was ontstaan, en verders stond geboren te werden, omme alle t' welke voor te komen soo verclaarden de voorn: respective Comparanten met den anderen in alle minne en Vriendschap, over een gecomen, verdragen ende veraccordeert te sijn in navolgende manieren namentlijk, dat den voorn: Laatste Comparant, aande voorn: twee eerste Comparanten tot volle voldoeninge, vernietiginge en extinctie [laten op houden] van alle actien en pretensien geen uijtgesondert die de voorn: twee eersten Comparanten te samen of ider van hen in t' bijsonder tot lasten van den Laatste Comparant eenig sints vermenen te hebben, en specialijk tot voldoening vernietiging en extinctie vande voorsz: actie van defloratie, kraamkosten en alimentatie van t' voorsz: kind, sal voldoen en betalen eens een Somma van f 160:0:- welke Somma etc., de voorn: twee eerste Comparanten op t' passende deser, in presentie van ons Notaris en getuijgen bekennen ontfangen en genoten te hebben, etc., belovende derhalven de voorn: Laatste Comparant ter sake voorsz: nooijt meerder te sullen manen, moeijen, Eijsschen ofte molesteren door haar selve ofte door anderen direct of indirect in regten of daar buijten in geenderleij manieren, maar haar bij desen te samen en ider in t bijsonder te verbinden ende t obligaren voor de alimentatie en opvoeding van t' voorn: kind; etc.,
w.g. dit merk + is gestelt bij Jacob˙s Volmaar, dit merk + is gesteld bij Marijke Volmaar, jan mol.
 
- ona 20.910 akte 6 [not. P. Nothenius] vermeldt: Arrestatie
Op Huijden den 21-01-1743, Compareerde etc.
Jan Mol Viscooper en borger deser Stad, als Erffgenaam, ab intestato voor de geregte helft van sijn Soon Silvester Mol, die in den Jaare 1734 voor de Oost Indische Compe: ter Camere van Middelb˙rgh in Zeeland voor Scheepstimmermans met 't schip t H˙ijs Rhijnsb˙rg is ˙ijtgevaren naar Oost Indien, en in de Jaare 1738 op Pading op de buijte Westk˙st volgens bekomen berigt overl., en nog den selven Jan Mol als vader en voogt over sijn dogter Beatrix Mol, en over zijn soon Leendert Mol, die waarschijnlijk
 
141
 
in den Jare 1738 mede is overl. in Oostindien en s˙lks voor de wederhelft erffgenaam etc., van voorn: Silvester Mol. Vervolgens verklaarde de Comparant in q˙alitijd als voormeld volkomen Last en proc˙ratie te geven Jan B˙ijtenbeek be˙rtschipper van dese Stad op Middelb˙rg etc., [Jan geeft opdracht om bij de VOC van Middelburg te incasseren] de te goets zijnde Gagie van Silvester Mol en het g˙nt voor de erffgenamen van den selven bevonden sal worden over te zijn, te ontvangen, etc. w.g. jan mol
 
Op blz. 123:
I.1        Johan Pieterszn. VEKEMAN, Notaris, Procureur, gedoopt ca. 1576 te Dordrecht, begraven op 19 06 1643 te Dordrecht.
SAD Klepboek arch.3.16 vermeldt: [bij verkoping van een huis] Act˙m 04-10-1641. Alsoo Jan Pietersen Veeckemans als geordonneerde c˙rator over den Boedel van H˙ybrecht Bordels, etc., Een geheel H˙ijs ende Erve met alle synen toebehoren genaemd den bla˙we Lee˙w staende en gelegen in de Gravestraete, etc. [deze vermelding als curator/notaris bij een verkoping, is de laatste keer dat hij genoemd wordt in de klepboeken.]
 
I.1.1        Heiltgen (Helena) VEKEMANS, geboren op 19 06 1613 te Dordrecht, gedoopt op 01 12 1613 te Dordrecht, begraven op 23 04 1671 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 26 06 1639 te Dordrecht, gehuwd op 26 jarige leeftijd op 12 07 1639 te Dordrecht met Wilhem Gilleszn. LANGLY (LENGHLEE), Dokter, Schepen, Weesmeester, gedoopt 1616, overleden op 17 11 1668 te Dordrecht, begraven op 18 11 1668 te Dordrecht.
SAD: ona 20.204 fol. 157 [not. H. Smits] vermeldt: Op h˙ijden den 16-09-1660 Compareerde, etc., Jannetta Cornelis wed. van Jan Dircxen van der Klomp, Borgeresse deser Stede. Dewelcke bekende wel ende de˙gdelijck Sch˙ldig te wesen, aen d Heer Willem Langlij, Medicine Docter binnen deser Stadt, de somme van f 1100,00. Spr˙ijtende ter saecke van goede geleende, aengetelde ende 't Haere dancken verstreckte penningen. Belovende derhalven sij Comparante, de voorz: Somme etc. Wederomme te geven, ende voldoen over den tijt van 1 Jaer. [Tegen 5% rente p.j., Jannetta stelt haar goederen als borg.] w.g. ijanetten cornelijs.
 
- ona 20.209 fol. 37 [not. H. Smits] vermeldt: [Testament] Op h˙ijden den 25-01-1669, Compareerde, etc., Jo˙ffr. Helena Vekemans wed. wijlen, d'Heer Willem Langleij, ˙ijt den O˙traat ende medicine Doctor binnen deser Stadt, gesont van Lichaem gaende ende Staende etc., [Heiltgen herroept alle testamenten die er gemaakt zijn, zij] te prelegateren, aen Catharina ende Maria Langleij, haer Testatrices beijde ongeho˙de Dochters, elcx de somme van f 2000,00, te samen maeckaender de somme van f 4000,00, ende dat in consideratie vande heeft ende ˙ijtsettinge die haer Docgter Lidia Langleij, getro˙t met d'Heer Professor Christian˙s Melder gemeten heeft. Sonder dat sij Testatrice begeert, dat ter saecke voorsz: eenige verdere vergelijckinge sal geschieden, etc., [Heiltgen stelt dat zo ieder het zijne heeft gekregen. Zij maakt de 3 kinderen tot erfgenaam, en bij overlijden krijgt ieder nog f 5000,00. Zij wil dat] voogden ende toesijenders geselt ende genomineert [worden] den voorn: Heer Professor Christan˙s Melder ende [de man van haar jongste zuster Janette] Jacob˙s van der Velden, etc.
w.g. Helena Vekemans.
 
Op blz. 124:
I.1.5        Petronella VEKEMANS, gedoopt op 01 10 1620 te Dordrecht, begraven op 17 05 1689 te Dordrecht.
SAD: ona 20.221 fol. 198 [not. A. de Haen] vermeldt: [Testament] Op H˙ijden den 30-11-1663, Compareerde, etc. D'eersaemne Hendrick Corneliszn. Aenwech penninckmr. van Barendrecht ende Carnisse won. onder Carnis, etc. Legateert mede hij Testate˙r aen Maria Vekemans [zie boek blz. 124 I.1.4] de Somme van f 600:-. Noch Legateerde hij Testate˙r aen Pieternella Vekemans, S˙ster van voorn: Maria Vekemans gelijcke Somme van f 600:-.
 
- Klepboek arch.3.19 blz.76 Vo vermeldt: 14-06-1680, Alsoo etc., [er een huis is] vercocht inde Grootekercksb˙ijrte, etc., tusschen den h˙ijse van J˙ffr. Petronella Vekemans aen de eene, etc.
 
II.12        Jannette (Johanna) VEKEMANS, geboren op 30 10 1625 te Dordrecht, gedoopt op 01 12 1625 te Dordrecht, begraven op 29 03 1702 te Dordrecht.
 
142
 
Ondertrouwd (1) op 28 01 1652 te Dordrecht, gehuwd op 26 jarige leeftijd op 13 02 1652 te Dordrecht met Johannes BRINCKHOFF, Apotheker, gedoopt ca. 1620 te Amsterdam, begraven op 22 09 1657 te Dordrecht.
SAD: ona 20.204 fol. 74 [not. H. Smits] vermeldt: Op h˙ijden den 18-09-1658, Compareerde, etc., J˙ffr. Johanna Veeckmans wed. wijlen Johannes Brinckhoff in sijnen leven Apothecaris binnen deser Stede geassisteert met d'Heer Willem Langleij Medicijne Doctor haeren Swager ter eenre, ende Willem Adriaensz. Castermans voocht ende Grootvader maternel van het voorkint van den voorsz: Brinckhoff genaempt Cornelia Brinckhoff verweckt bij Petronella Castermans sijne eerste H˙ijsvro˙we ter andere sijde.
Ende verclaerden nae dat sij ten wed. sij[n]den, hadden gesien ende geexamineert des Testamentaris dispositie vande voorz: Johannes Brinckhoff gemaect met de voorz: J˙ffr. Johanna Veeckmans sijn tweede H˙ijsvro˙we, op den 28-01-1653 voorde not. C. van Bijwaert als den Staet ende gelegenheijt des Boedels ende naergelaten goederen vanden voorz: Johannis Brinckhoff ende J˙ffro˙w Johanna Veeckmans. Om voort te comen alle q˙estien verschillen, mitsgaders ongemacken de welcke so˙den hebben konnen rijsen, en worden gemoveert; met den anderen ter regarde vanden voorz: Cornelia Brinckhoff al in martio lest leden finaelijck verdragen en geaccordeert te sijn. Etc., [Jannette (Johanna) krijgt de beschikking over alle goederen uit de boedel]. Ende bovendien aenden voornoemde tweeden Comparent q˙alitate voorz: ende s˙lcx te behoeve vande voorz: Cornelia Brinckhoff in voldoeninge van de selver Vaderlijcke S˙ccessie soo en gelijck d'selve daertoe bij den voorz: Testamente is geinstit˙eert, binnen den tijt van 16 mdn. De welcke alsn˙ sijn geexprieert. Eens verreijcken, ende betalen de Somme van f 1500,00. behalven ende beneffens de Cleederen ter lijve van de voorz: Cornelia Brinckhoff sijnde als mede haer poppegoet. Mitsgaders een go˙de Claterken. Met dien verstande ende Conditie dat de voorz: J˙ffr. Johanna Veeckmans t'eenemael sal sijn, en blijven ontslagen vande Alimentatie en opvoedinge vande voorz: Cornelia Brinckhoff haer bij den voorz: testamente opgeleijt, ende dat de selve Alimentatie voortaen geheel ende al sal comen tot lasten vande voorz; Willem Adriaensz Castermans Grootvader vande voorz: Cornelia Brinckhoff, etc.
w.g. Johanna Vekemans, WLanglij, WCastermans.
 
- ona 20.204 fol. 79 [not. H. Smits] vermeldt: Op h˙ijden den 21-09-1658, Compareerde, etc., Willem Adriaenz. Castermans als Voocht ende Grootvader Maternel van Petronella Cornelia Brinckhoff, voorkint van Johannes Brinckhoff in sijn leven Apothecaris binnen deser Stadt verweckt bij Petronella Castermans sijne eerste H˙ijsvro˙ salr. De welcke bekende achter volgende den accoorde, t˙sschen J˙ffr. Johanna Veeckmans wed. wijlen den voorz: Brinckhoff ter eenre, ende hem Compt. in q˙alite voorz: ter andere sijde etc., op te 23 deser maent gepasseert, van de selve J˙ffr. Johanna Veeckmans ontfangen te hebben de somme van f 3000,00. over den voorn: Cornelia Brinckhoffs soo van vaderlijcke als moederlijcke goederen, in den voorgemelten Contracte naerder gespecificeert, ende dat met thien maenden Interest van f 1500,00, al mede naer inho˙den vanden selven accoord de welcke bedragen heeft jegens den pen: xxv de somme, van f 50,00. Gelijck dan oock den selven Compt. bekende ontfangen ende naer hem genomen te hebben de Cleederen ten lijve vande voorz: Cornelia Brinckhoff zijnde, als mede haer poppegoet, ende een go˙de claterken. Q˙iterende over s˙lcx daer mede geheel ende al de voorn: Johanna Veeckmans. Ende alsoo op seeckere Obligatie van f 1000,00 etc., [staande op naam van Johanna's vader, een 2de groot f 1000,00, een] th˙ijn den voorn: Brinckhoff gecompeteert hebbende gelegen buijten St. Jorispoort op deser Stadtsgront, ter somme van f 200,00. Insgelijck ter versekering vant moederlijcke goet van de voorz: Cornelia Brinckhoff, gedaen etc. w.g. W Castermans.
 
Op blz. 127:
VIII.5.2 Maria Johansdr. van SOMEREN, geboren op 07 06 1590 te        Dordrecht,gedoopt .  06 1590 te Dordrecht begraven op 27 01 1667 te Dordrecht
SAD ora 9.61 fol. 12 vermeldt: Donredacht den xxije j˙lij 1649.
[Vrouwe Clementia van Beaumont Vrouwe van de Lint is overleden; er zijn verschillende erfgenamen a.o. Cors: Vinck (geen familie) die getrouwd is met Maria Eijsden, Elisabeth van Haerlem weduwe van Cors: de With en als laatste Maria van Someren hieronder volgt haar verzoek].
Opt versoeck van J˙ffr . Maria van Someren wede. van Ed: Jan Pieterzn Vekemans, de zelver opt advis als wonen ter gest˙[w]en ende heeren Weesmr. geadt. haer te laten Erven soodanige goederen als haere kinderen aengetrouwen syn, by overlyden van erven Vro˙ Clementia van Bea˙mont mits caveren [borg blijven] als boven.
 
143
 
Op blz. 128:
VIII.5.3        Dr. Cornelis Johanszn. van SOMEREN, Medicus, Schepen, Thesaurier, gedoopt op 28 09 1593 te Dordrecht, overleden op 11 12 1649 te Dordrecht op 56 jarige leeftijd, begraven op 16 12 1649 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 01 10 1617 te Dordrecht, gehuwd op 24 jarige leeftijd op 28 10 1617 te Dordrecht met Anna Adriaansdr. BLOCKE, gedoopt 1599 te Westmaas, begraven op 09 11 1671 te Dordrecht.
SAD: ora 9.63 fol. 37 vermeldt: Aen Mijne E. E. Heeren Borgemr. ende Regeerders der Stadt Dordrecht.
Geeft met behoorlijcke eerbiedicheijt te kennen, Anna blocke wede. wijlen d' heer Cornelis van Someren in sijn leven thesa˙rier deser Stede, dat sij S˙pplte staende ende gelegen heeft seecker h˙ijs ende erve genaempt den thoorn op de Verckemerckt alhier, waer op d' heer mr. Johan vander b˙rch gehipote-q˙eert is met een somme van f 3000:- Capitael, met den verloopen Intrest vandien de welcke sijn E: geerne aft gelost sage, ende alsoo Sij S˙pplte daertoe geen middel inde geheele werelt weet r˙ijt te vinden, als het voorz: h˙ijs te vercoopen, ende bed˙cht sijnde dat (al hoewel tegens redenen) haer eenige verhinderinge door haere swagers so˙de mogen werden aengedaen, is sij S˙pplte te rade gewerden haer met voorgaende ootmoedige reverentie tot UEd: achtb: te keeren, versoeckende dat U Ed: gelieft bij den persoon van Johan. Reijns Notaris binnen deser Stede tot de vercoopinge vant voorz: h˙ijs (op U Ed: achtb: approbatie) ofte int openbaer, ofte r˙ijt de hant te a˙thoriseren, ende de penningen daer procederende, te distrib˙eren ende bekeeren daer ende s˙lcx van nooden wesen sal, twelck doende etc.
In margine stont voor appostil: de camere gesien de gereq˙ieerde respective van d' heer mr. Johan van Someren pensionaris der Stadt Nimmegen die oock verckerende tegens het versoeck in desen, niet hebben, accordeert de S˙pplte. haer versoeck ende dien volgende a˙thoriseert den Notaris Johan rens, tot de vercoopinge vande h˙ijsinge aldaer geroert omme de penn: daer van te procedeeren gebracht te werden inde consignatie deser Stede, ende bij sententie van preferentie ad op˙s J˙s Habentis te werden gedistrib˙eert, act˙m den 03-02-1657, ende was onderteeckent Berck.
 
- ora 9.68 fol. 29 vermeldt: Aen mijne Ed: Heeren Borgemr. ende Regeerders der Stadt Dordrecht.
Geeft met behoorlijcke reverentie te kennen, Anna Blocke wede. van de hr. Cornelis van Someren in sijn leven ˙ijtten O˙traet Ende Thesa˙rier deser Stede, hoe dat UEd: achtb: naer het overlijden vanden selver haeren man goet gevonden hebben haer S˙pplte: te beg˙nstigen met de Concherge vanden Stadh˙ijse alhier, waermede deselve n˙ soo verre gecomen is dat sij alle haere kinderen gealimenteert ende tot h˙nne meerderjaricheijt gebracgt heeft ende s˙lcx dat sij S˙pplte: als n˙ alleen wesende ende tot hoogen o˙derdom gecomen is, naer overleggen van haere saecken goet gevonden heeft met permissie van U Ed: achtb: de bedieninge vanden voorz: Concherge te verlaten ende t'selve met sch˙ldige Danckbaerheijt bij desen te stellen ter dispositie van U Ed: achtbaerheden ende was onderteijckent Anna Blocke.
stont voor apostil fiat ˙t petit˙r Act˙m den 20-07-1670. ende was ondert. A M˙ijs van holij.
 
Op blz. 129:
VIII.5.4 Jakob Johanszn. van SOMEREN, Controleur van de Tol, Majoor, geboren op 16 12 1595
te Dordrecht, begraven op 07 08 1671 te Dordrecht
Ondertrouwd op 01 02 1626 te Dordrecht, gehuwd op 30 jarige leeftijd op 17 02 1626 te Dordrecht met Kornelia Blasiusdr. (Neeltje) van HAARLEM, gedoopt 1600 te Dordrecht, begraven op 12 11 1673 te Dordrecht.
SAD ona 20.359 akte 13 [not. J. Mugge] vermeldt: Op H˙ijden den 30-06-1673, compareerde etc., Joffr. Cornelia van Haerlem wed. wijlen d'Heer Jacob˙s van Someren zalr. Borgeresse deser Stede, ende Bekende sij Joffr. Comparante ontvangen te hebben de somma van f 500:- ende dat tot voldoeninge vande Erffenisse ende bestorvenisse die haer Comparante is aenbestorven door doode ende overlijden van Sr. Wo˙ter Pieterszn van Wijngaerden haeren neeve. Wegens een legaets t' g˙nts den voorsz: Sr. Wo˙ter Pieterszn van Wijngaerden was gemaeckt, van Sr. Johannes Sch˙ijlwerff in zijn leven gewoont hebbende binnen de Stadt Haarlem, volgens de Testamenten etc., ende dat ˙ijt handen van d' heer Pieter Adriaenszn van der Werff mede borger deser Stede, onder wiens de penninge vande voorsz: vijff hondert Car: g˙ld: sijn ber˙stende, etc., [Pieter A. van der Werff heeft het geld d.m.v. een akte toegezegd aan Jacobus van Someren, die akte wilt Pieter intrekken maar Cornelia stelt dat het geld voor haar is. Cornelia wordt uiteindelijk in het gelijk gesteld]. Bekende sij Joffr. Comparante mette voorz: somma van f 500:- voldaen te sijn vande voorgemelten Erffenisse ende bestervenisse. Etc., niet meer te s˙llen moeijen nochte molesteeren ondergelijck verbant als boven; voorts verbint sij Joffr. Comparante
 
144
 
haer Parsoon ende goederen, voerende ende overen seregent ende toecomende maecken de selve s˙bject allen rechten ende verrechten. Ald˙s gedaen etc. w.g. Cornelia van Haerlem.
 
Op blz. 142:
II.1.2        Jacob van der VLIST, Houtkoopman, gedoopt op 16 03 1688 te Dordrecht, overleden op 10 03 1755 te Dordrecht op 66 jarige leeftijd, begraven op 15 03 1755 te Dordrecht.
SAD: ona 20.1013 akte 84 [not. P. de Ruijter] vermeldt: Proc˙ratie.
Op H˙ijden den 25-05-1740, Compareerde, etc.
De Heer Jacob van der Vlist koopman binnen dese Stad. Ende verklaarde te constit˙eren, magtig te maken en volkome Proc˙ratie te geven bij desen de Heer Berckmans, Proc˙re˙r te Tholen. Specialijk omme ˙ijt de naam en van wegen den Comparant te vorderen, innen ende ontfangen van Adriaen Q˙ist, won. te Nie˙w Vosmeer, soodanig een Somme van f 519:1:8 als den comparant van deselve de˙gdelijk te Pretenderen heefft, over Leverantie van Ho˙twaren, per reste van meerder Somme volgens sijn comparant Sch˙ltboek. Waar van Extract off Rekening a˙thenticq, den geinstit˙eerde sal werden ter hant gestelt, etc. w.g. Jacob van der Vlist.
 
- ona 20.873 akte 96 [not. .B. van der Star] vermeldt: Testament met Fideicommis den Testate˙r heeft verclaard niet boven de f 50000:0:- gegoedt te zijn.
In den Naame des Heeren amen.
Op h˙ijden den 30-07-1750. Compareerde etc., de Heer Jacob van der Vlist, Koopman binnen dese Stadt, de welke beq˙aem ende genegen zijnde omme van zijne na te late goederen te disponeren, etc.
Verlaerde den Testate˙r voor aff te Preelegateren aen zijne Nigt J˙ffro˙w Jacoba van der Vlist. Een Somme van f 1000:0:-.
Voorts verklaerde den Testate˙r onder alle de na te melden conditiŰn en Bepalingen (ende anders niet) tot zijne eenige en ˙niverseele Erffgenaemen te Instit˙eeren zijn twee Boeders de Heeren Dirk en Cornelis van der Vlist, etc., dat zijn Testate˙rs geheelen boedel en nalatenschap te spoedigsten doenlijk ter Liq˙iditeit, etc., [gebracht zal worden.] w.g. Jacob van der Vlist.
 
- ona 20.1054 akte 50 [not. A. Bax] vermeldt: Proc˙ratie ad Negotia. Op H˙iden den 10-10-1752 Compareerde etc., De Heere Jacob van der Vlist, Koopman, won, binnen deze Stadt. Dewelke verklaart te volmachten Den Heere Johannis de Bro˙wer, won. te Stekene, specialijk omme van Jan de Br˙ijn, won. te S Gillis, te vorderen zodanige Somme van f589:1:8, als denzelven volgens Extract versch˙ldigt is etc., [Jacob verklaart onder ede recht te hebben op het bedrag en vraagt Johannis te vervolgen]. w.g. Jacob Vander Vlist.
       
- ona 20.1055 akte 45 [not. A. Bax] vermeldt: Proc˙ratie ad Negotia. Op H˙iden den 23-12-1755, Compareerde etc., De Heren David Crena en Jacob 't Hooft, Koopl˙iden, won. binnen deze Stadt, in q˙aliteit als Exec˙te˙rs van den Testamente van wijlen Den Heer Jacob van der Vlist, in Leven Koopman in Ho˙twaren, gewoond hebbende en Overl. alhier. Ende nog Francois Boon, gewezen Be˙rtchipper van deze Stadt op Gent, en mede binnen deze voors: Stadt woonagtig, als gelast geweest van wijlen den voorn: Here Jacob van der Vlist, en alzo de natem: Ho˙twaren voor Rekeninge derzelven Here van der Vlist, aan F D˙prez geleverd hebbende, ende zulks zo veel hem belangd, en zig mede in zo verre met voorn: Heren Exec˙te˙rs voegende, en in h˙n Ed: volgende Proc˙ratie in allen delen agreŰrende.
Ende verklaarden de opgem: respective Comparanten, ieder in q˙alitÚ voors: te Constit˙eren en volmagtigen: Den Heer Desarmes. Proc˙re˙r te Sas van Gent, omme van voorn: F Duprez te Selzaten woonagtig, te vorderen voldoeninge, en is t nood verandwoordinge van zodanige 296 Roo-d˙ims 20 voets Delen, als wijlen de meergem: Here Jacob van der Vlist, door den laatsten Comparant aan hem geleverd, of welke hij Duprez van denzelven laatste Comparant ontfangen en tegens 1 G˙lden Vlaams per st˙k wel meer maar niet min, aangestaan heeft etc., [de contities voor de levering worden beschreven]. w.g. David Crema, Jacob 't Hooft.
 
- ona 20.1106 akte 115 [not. J. van der Star] vermeldt: [09-06-1772] Kosten Staet en Scheijding het verdeelde beneeden de f 50000,00.
Sommieren Staet van den geheelen boedel en goederen, van wijlen dheer Jacob van der Vlist, in leeven koopman in Ho˙twaeren, gewoont hebbende en op den thienden Maert des Jaars 1755 overleeden binnen Dordregt. Zoodanig als denselve boedel n˙ is geconstit˙eert, en Conform desselvs Testament op
 
145
 
den 20-07-1750 gepasseert voor den Not. B. van der Star etc., door 't overlijden van desselvs ongeh˙wde Broeder Cornelis van der Vlist, voorgevallen den 25-03-1756, en van Zijnen Broeder Dirk van der Vlist, overleeden op den 09-03-1772 Alsn˙ Deelbaer Zijn geworden t˙sschen; J˙ffro˙w Pieternella van der Vlist, wed. Dheer Abraham Teerlink, J˙ffro˙w Jacoba van der Vlist, h˙ijsvro˙w vande heer Johan Diderik Ramot, J˙ffvro˙w Anna Catharina van der Vlist, meerderj. en Ongeh˙wt, mitsgaders Dirk van der Vlist, Eenig nagelaten en nog minderj. kindt van wijlen Dheer Paul˙s van der Vlist, in h˙welijk verwekt bij Vro˙we Susanna Petronella Ramot.
En z˙lcx ider, voor ╝ Part, alle te Samen de Eenige nagelaten Discendenten van Wijlen voornoemde Heer Dirk van der Vlist;
Zijnde deezen Staet, (˙ijt, en agtervolgens de Reekening, en Verantwoording des voormelte Boedel, op den 02-11-1757 ten overstaen van den voornoemde Not. B. van der Star, geslooten) geformeert door mij ondergeschreeve Jan van der Star, etc., ten versoeke van de heeren David Crena, en Jacob T hooft, Cooplieden won. binnen dese Stadt Dordregt, in q˙aliteijt als Exec˙te˙rs vanden voormelte Testamente, en administrate˙rs der goederen, van wijlen voornoemde heer Jacob van der Vlist, en daar bij aengesteldt als voogden over de minderj., en toezigt behoevende Persoonen, daer bij geintresseert.
Volgende agter desen Staet, n˙ aftrekking van Eenige Lasten, de Schiftinge, Scheijdinge en Verdeelinge van de goederen en Effecten, in denselve Staet ˙ijtgetrokken, en de bereeckeninge van dien gesteldt, in g˙ldens etc., bij de voormelte Reeckening van dato 02-11-1757, Blijkt dat het Batige Sloth, en 't geen de Rendanten meerder hadden ontvangen dan ˙ijtgegeven, was bedragende, de Somme van f     119:15:8
[Alle nog te ontvangen schulden uit de boekhouding, van openstaande rekeningen,
obligaties, rente wordt bij elkaar opgeteld:] Z˙lcx blijft z˙ijver Deelbaar      f 46762:06:12
 
En Z˙lcx ider voor ╝ part Zegge                                                         f 11690:11:11
J˙ffvro˙w Pieternella van der Vlist, wed. Dheer Abraham Teerlink,
komt voor haer ╝ Part                                                f 11690:11:11
J˙ffro˙w Jacoba van der Vlist, h˙ijsvro˙w
van den heere Johan Diderik Ramot, etc.,                        f 11690:11:11
J˙ffro˙w Anna Catharina van der Vlist, meerderj. en Ongeh˙wt, etc.,         f 11690:11:11
Dirk van der Vlist, Eenigh Nagelaten, en nog minderj. Kint,
Van wijlen dheer Pa˙l˙s van der Vlist, etc.,                                            f 11690:11:11        f 46762:06:12
 
[Iedereen heeft voor dat de eindrekening is op gemaakt al het meeste ontvangen].
Op H˙ijden den 09-06-1772 Compareerden etc., Mej˙ffro˙w Pieternella van der Vlist, etc., den heere Johan Diderik Ramot, etc., won. te Vianen, etc. Alsnog Mej˙ffro˙w Anna Catharina van der Vlist, etc. Ende laetstelijk Compareerden dheeren David Crena, en Jacob T hooft, in q˙aliteijt als voogden, over en voor Dirk van der Vlist. Etc.
Ald˙s gedaen etc., w.g. P A Vander Vlist Wed. A Teerlink, Johs.diderik Ramot, A C vander Vlist.
 
Op blz. 143:
II.1.6        Cornelis van der VLIST, Korenkoopman, gedoopt op 07 11 1695 te Dordrecht, overleden op 25-03-1756 te Dordrecht, begraven op 01 04 1756 te Dordrecht.
SAD: ora 9.100 fol. 78 vermeldt: Aande Ed: Gr: Agtb: Heeren. Etc.
Geven met behoorlijk Eerbiedigheijt te kennen dirck ende Jacob˙s vander vlist Coopman binnen dese Stad, mitsgrs. Cornelis van der vlist, dat sij twee eerste S˙pplten bij appoinctement van dese Ede kamere in plaetse van Mr Johan woertman Adt: voorden hove van ˙treght tot voogden over haren Broeder den voorz: Cornelis van der vlist sijn aengestelt dat sij twee eerste S˙pplten, overt˙ijght sijn van goet gedragh en gereg˙leert Leven van haren voorz: broeder, dan voorz: Cornelis vander vlist, in n˙ berijkt hebbende den O˙derdom van twintigh Jaren, als blijkt bij het geannexeerde Extract, ˙ijt doopregister binnen dese Stad, in staet is omme sijne eijgnen goederen te administreren ende te konnen handelen soo als meerderJarige so˙de konnen oft mogen doen, dat den eersten S˙pplten genegen is Omme met den voorn: sijnen broeder Cornelis vander vlist, in Compagnie sijne negotie te doen, dan alsoo hem daer Jegens obsteert sijne minderJarigheijt, soo sijn sij S˙pplten voornemens aen haer Ede gr: Mogende: te versoeken veniam Atatis dogh dat sij alvorens daertoe van noden hebben, favorabele brieven van voorschrijvens van Ede Gr: Agtb: redenen waeromme de S˙ppten haer bij desen sijn addresserende tot ˙Ed: Gr: Agtb: met vorige reverentie versoekende favorable brieven van voorschrijvens aen welgemelte haer Ede Gr: Mogende, T welck doende Ca. ˙ijt den naem vande S˙pplten, en, was geteeckent B:V Gelsdorp Proc˙re˙r.
In Margine Stond voor appostil, de Camere, alvorens te disponeren committeert de heeren Hallincg en Hallincg Schepenen omme de geintreresseerdens op het in nevenstaende versoeck te hooren en haer Ede Gr: Agtb: te dienen van der Selver Consideratie en advis, act˙m den 27-10-1715 was geteekent P:
 
146
 
Eelbo.
Lager stont de Camere gehoort hebbende het rapport van heeren Commissen mitsgrs gesien ende geexamineert hebbende het nevenstaende versoeck accordeert het selve aende S˙pplten , en verleendt dien vlogens de versogte brieven van voorschrijvens in Ordinare forma, Act˙m den 09-11-1715 was geteekent P: Eelbo.
Boedels binnen dese Stadt. [zie III.1 Dirck van der Vlist.]
 
- Klepboek arch.3.24 vermeldt op blz.57 Vo, 66, 67, en 98 over de Desolate/Insolvente boedels van Dirk en Cornelis van der Vlist.
 
- Klepboek arch.3.24 blz.161 vermeldt: Reeck. en Praferentie 02 11 1736, Alsoo op Morgen des morgens ten 9 ˙iren, op den Stadh˙ijzen alhier, ten overstaan van etc., van de Insolvente Boedels van Dirk en Cornelis van der Vlist geweesene Coopl˙ijden binnen dese Stadt. Etc., bij desen openbaare Clockegeslagh, alle ende eenen Igelijke laaten weeten die eenige actien off pretensien tot Lasten van den Voorn: Insolvente Boedels van Dirk en Cornelis vander Vlist, vermeijnen te hebben dat sij compareeren ten Daage ˙ire en plaatse voorz. omme de gem. preefentie en Concurrentie te sien Sl˙ijten.
 
-  ona 20.1106 akte 115 [not. J. van der Star] vermeldt O.datum. [zie II.1.2 Jacob van der Vlist].
 
III.1        Dirck van der VLIST, Korenkoopman, gedoopt op 26 06 1686 te Dordrecht, overleden [na 1746] op 09-03-1772 te Vianen?
[zie ook op blz. 155: III.4.11 Margareta van ESCH, gedoopt op 01 08 1684 te Dordrecht, overleden op 05 10 1758 te Vianen op 74 jarige leeftijd.
SAD: ona 20.754 akte 25 fol. 99 [not. H. van Wetten] vermeldt: Attestatie.
OP H˙ijden den 20-03-1720, etc. D' Heeren Cornelis Terwen, en Dirk vander Vlist, beijden Coopl˙ijden binnen dese Stadt, de Welcke bij waere woorden, inplaetse van Eeden, verclaerden waer en waeragtigh te Sijn, etc., dat Sij attestanten op differene reijsen, Seer groote q˙antiteijt Haver voor de provide˙rs vande magaseijnen, ofte de genen, die de Levering aende tro˙pen deden, hebben gecogt, ende dat Sij attestanten, gewoon sijn geweest, daer toe te Soecken naer de minste Haever, soowel swarte, bonte, als witte Haever, ook o˙de of nie˙we, die maer voor de minste prijsen te becomen waeren, Eijndigende Sij attestanten hier mede haere gegevene verclaeringen, gevende voor redenen van wetenschap, dat Sij s˙lcks selfs verscheijde maelen gedaen hebben, presenterende mitsdien 't selve des noots, en daer toe naeder versogt werdende, onder Eeden Solenmael te willen bevestigen, ald˙s gedaen en gepasseert, binnen Dordregt voornoemt, ter presentie van Gerard˙s Verveer, ende Johan Veltman clerq˙en mijns notarie, als get˙ijgen versogt, ten daege voorsz:.
wg. Cornelis Terwe en Dirik vander Vlist.
 
- ona 20.803 akte 33 fol. 107 [not. A. Cant] vermeldt: Proc˙ratie ad negotia et adlites.
Op H˙ijden den 04-04-1727, Comparerden etc., DHeeren Dirck ende Cornelis van der Vlist, Coopluijden binnen dese Stadt;
Te kennen gevende dat zij in processe zijn voorde Edl Heeren Borgemren ende Schepenen der Stadt aelst in Vlaenderen als verweerders ter eenre; jegens dHr H˙berto de Roetons negoticans tot Antwerpen eijsser op preferentie ter Liq˙idatie, vande penningen geprocedeert vande verkogte goederen ten Vag˙on boedel van Emann˙el gerrardus de Bremmaker ter andere zijde; etc., [Dirck en Cornelis stellen dat er bij de handel die zij hebben veel kosten zijn gemaakt, die niet goed gedekt zijn, zij willen geld uit de liquidatie hebben].
w.g. Dirck vander Vlist, Cornelis vanderVlist.
       
- ona 20.1002 akte 99 [not. P. de Ruijter] vermeldt: Protest.
Op H˙ijden den 31-10-1729 etc., ˙ijt te naam, en van wegen d'Heer Arnold˙s Bevernaige, koopman tot Kortrijck vercocgt, en gestransporteert, ten h˙ijse van d'Hren Dirk en Cornelis van der Vlist, koopl˙ijden binnen dese Stad, en ingesloten sijnde door derselver dienstmaagt na deselver gevraagde dienstmaagt en vermits hare absentie, aen de voorn: dienstmaagt versogt acceptatie van ware wisselbrieven hierna beijde geinsereert, en l˙ijdende van woort tot woort als volgt,
                        De Eeste,
Cortrijck 23-09-1729 voor f 309 Co˙r.
Op ˙so beliefft te betalen desen mijnen Prima wisselbrief aen monsie˙r Arnold˙s Bevernaige, off ordre de somme van 309:0:- g˙ldens hollands Co˙rant in Amsterdam;
 
147
 
Wierde van den selven en stelt op Reekeninghe als par advis van (onderstond,) UEd: dienaer ende was getekent JWCasteele, de S˙perscriptie was. Mijn Heeren, d'heeren Dirck, en Cornelis van der Vlist, Coopmans a Dodreght.
                de Tweede.
                Cortrijck 23-09-01729 voor f 309. Co˙r.
Op ˙so beliefft te betalen desen mijnen Prima etc., [zie de 1e boven].
Daar op de voorn: dienstmaagt, in presentie van nog een dienstmaagt, mij notaris tot antwoort gaff, mijne Heeren sijn ˙ijt de Stad ende J˙ffr. is ook niet th˙ijs, ik kan daer niets op antwoorden. Welken volgende ik notaris ˙ijt den naem en van wegen als boven hebben geprotesteert van alle costen, schaden, ende intressen ter sake van de non acceptatie al reede gehad, gedaan ende geleden, offte nog te hebben doen, ende lijden ommes alle desleve te conseq˙eren, en verhalen na behooren. Ald˙s gedaen etc.
 
- ona 20.1002 akte 101 [not. P. de Ruijter] vermeldt: Protest.
Op H˙ijden den 02-11-1729 etc., ˙ijt ten naam, en van wegen De Heeren van der V˙gt, en Broekh˙ijsen, Raffinade˙rs, en koopl˙ijden binnen deser Stad, vervoegt en getransporteert, te h˙ijse van Messrs Dirk en Cornelis van der Vlist, kooplieden binnen dese Stad, en vermids hare absentie aan der selver dienstmaagt versogt acceptatie van schere wisselbrieff hier na geinsereert, en l˙ijdende van woort tot woort als volgt.
                Ghent 23-09-1729 f 1858:10:- Co˙t.
Op ˙so geliefft te betalen voor desen mijnen eersten wissels binnen Amsterdam, aend' ordre sie˙r Dirck Froon de somme van f 1858:10:- de wierde van den selven, ende stelt op Rekeninge als par advijs van (: onderstond UEd: dienaer, ende was getekent J:V: Avertijn :) etc. w.g. Dirck Froon.
Daarop de voorn: dienstmaagt mij notaris tot antwoort gaff, mijn Heeren, sijn alover agt dagen ˙ijt de Stad geweest, en ik kan dat niet doen. Welken volgende ik notaris ˙ijt ten naam en van wegen als boven hebbe geprotesteert van allen costen, schaden, en intressen ter sake van de non acceptatie, al reede gehad, gedaen, en geleden offte nog te hebben doen, ende lijden omme alle deselve te conseq˙eren na behooren. Ald˙s gedaen etc. w.g. Abraham Selis.
       
- ora 9.1456 vermeldt: [faillissement] Inventarisatie gedaan ten h˙ijse van Dirk en Cornelis Vander Vlist op den 1e en 2e November 1729. ter presentie ende ten overstaan van de Heeren P. Eelbo, A. Pompe van Meerdervoort en J. Gevaarts jegenwoordigh Schepen en Commissarissen van de desolate Boedels binnen dese Stadt.
In't Voorh˙ijs: Een Witte steene tafel met een gesnede Voet. Een groote Schilderij. Een dito klijnder. Een dito kaart. Een genaijde Schilderij, Een spiegel met een swarte Lijst, Ses Stoelen daar op ses trijpen k˙ssens. Een kapstoel daaraan eenige koornsackjes. Een koornschaal. Een voetebank.
In de Voorke˙ken: Een spiegel, Agt stoelen en k˙ssens. Een Witte gardijn Voor de glaasen. Een eijke tafel met Vier Laaden. in de eerste bevonden Leggende alle in een zackje: Een go˙de Spaanse pistool f 9:9; , 1 do. d˙caat f 5:5:  [Euro 11,57], 1 zilver D˙caton f 3:3: , 1 kroonst˙k f 2:18: , (2 halve fransen Rijksdaalders, 1 halve L˙ijxe do.) na beste weten f 1:5: , 4 q˙arte Rijksdaalders f 2:10: , 1 daalder f 1:10: , 3 enkelde g˙ldens f 3: . , 16 Ó 28 St[ui]vers f 22:8: , 15 Worp Sest halve van Vier f 16:10: , in diverse Specie ses gl. drie Stvers f 6:3:  [totaa]l f 76:11: . In de drie andere Laden verder eenige Rommelaarije. Voor de Schoorsteen 1 Stel van Vijve, 8 spoelkommen, 2 theetafels, Een noteboome Cabinet daarop 1 Stelsel van Vijve, 12 kopjes en Ses Schooteltjes, 4 Spoelkommetjes, 1 S˙ijkerdoosje en theeflesje Postelijn, daarin 8 ne˙sdoekjes, 39 Sackdoekjes Voor de kinderen, 1 m˙ts en 4 fijtels, 9 schortekleeden, 2 do., 6 servette, 12 fijne doeke, 1 halff hemt, 19 Servette, 10 do. 8 grove Servette, 6 taffellakens, 2 paar ko˙sse, 1 klijn bondeltje neteldoek, 2 handdoeke, 7 manshembde, 8 vr: do, 4 broeke, 3 bedde Slooven, 1 Scheerdoek, Eenigh o˙t Linden [linnen], 7 mansm˙tse met kant, 15 mansdasse, 10 paar mans Lobbe, 1 do. met kant, Eenige mo˙tjes, Een Lade daarin eenige Rommelaarije. Een provisiekast daarin Een groote tinne schootel, 2 kopere schale en gewigt, 1 theeb˙s met Theeboeij, 3 klijnder dito, 1 koper belletje en wat verdere Provisie en aardewerk.
In de Agterke˙ken: Versegelt, 1 kasje Vol porcelijn. In de glaase kast: 8 groote tinne Schootels, 30 tinne borden, 8 do. haciette, 1 do. Waterpoth, 1 do. Boterpoth, 1 do. Theeketel en Confoirt, 2 do. kommen. 2 do. kandelaars, 1 do. Sn˙ijter, 2 do. backjes met lepels en Vorken, 2 do. plaaten, 2 do. Schenkborden, 2 koopere koffijkannen, 1 do., 5 do. Blaakers, 1 do. Confoirt, 2 do. theeketeltjes, Verder eenige Rommelaarije, 3 koopere Strijkijsers. Voor de Schoorsteen: 10 porcelijne Schooteltjes, 3 do. kommen. 2 do. klijne, 4 do. kopjes, Ż dosijn Theegoet, 10 paartjes, 1 Spiegel met een Swarte Lijst, 1 toeslaande tafel met een kleetje, 9 matte Stoelen, 1 Schenktafeltje, 4 trijpe k˙ssens. In de Lantaarn: 16 Schoteltjes, 7 br˙ijne kopjes, 6 blaa˙we do., 9 Schooteltjes, 8 japansse kopjes, Verzegelt 1 glaase kasje met Porcelijn. in de Eetens Spint: 3 tinne Schootelen, 2 do. haciette, 1 do. bieskan, 1 do. pint, 1 koopere
 
148
 
Lamp, 1 do. Theeketeltje, 2 do. Schootels, 1 do. kandelaar en Vijsel, Verder eenige Rommelaarije.
In de Kooke˙ken: 1 koopere Dooffpoth, 1 do. asketel, 2 do. Lampe, En Verder eenige aardewerk en Rommelaarij.
In den olijmole aan de Vest: Een mole met zijn toebehooren, 4 r˙ijn paarden Een o˙t 4 een 9 een 11 en een 13 jaaren, omtrent 18 Last Saat, omtrent 32 aan olij, omtrent 100 tonnen t˙rff, 2 Coopere Beckens, omtrent 30000 koeke meeste o˙de.
In de th˙ijn: 1 ˙ijttreckende eijke tafel, 3 Stoele, 1 Leer, 1 Vierkante tafel met Laden en verder eenige rommelaarije.
In't Packh˙ijs op de Kalkhaven op de bovenste verdiepingh 32 last Zaat, op de middelste Zolder 34 last Zaat, op de benede Zolder 30 last Zaat.
op het Packh˙ijs Van de heer Vingerhoet op de Boere Vismarkt op de Bovenste Zolder Lijt 12 Last en 2 Zacken, op de onderste Zolder Lijt 12 Lasten.
Den 2 do. In't Kantoor: 1 boek in folio beginnende Dordt: p[ri]mo meij 1713 en eijndigende 31e Decembr: 1717, 1 do. begint pmo. october 1715 en eijndigt 27 meij 1721, 1 Copieboek Van Brieven begint 25e Septbr: 1725 en eijndigt 11e novembr; 1727, 1 do. begint 31 maart 1722 en eijndigt den 24e Decbr: 1723, 1 do. begint 14e meij 1717 eijndigt 12e april 1720, 1 do. begint 28e Decembr: 1723 eijndigt den 28e decembr: 1725, 1 do. begint 16e april 1720 eijndigt 27e maart 1722, 1 do. begint 11e novembr: 1727 eijndigt 5e a˙gts: 1729, 1 do. begint 9e a˙gs: 1729 eijndigt 25e octbr: 1729, 1 boek in folio begint pmo. jan˙: 1728. diverse debent aan Balans eijndigt den 29e october 1728 folo. 56, 1 do. begint pmo. j˙nij 1721 eijndigt 31e decembr: 1727 folo: 479. 1 do. begint pmo. j˙lij 1722 eijndigt 31e Decembr. 1726, 1 do. begint 2 jan˙: 1727 eijndigt 29e octbr: 1729, 1 do. begint 4 jan˙: 1718 eijndigt 30e meij 1722. 1 langwerpigh boek in folio begint 2e jan˙arij 1725 eijndigt 21 october 1729, 1 do. begint 2e j˙lij 1716 eijndigt 29e decbr: 1724. 3 boekjes in q˙arto Continerende Prijs Co˙rante, 1 boekje in q˙arto beginnende 15e j˙lij 1724 folo; 6 eijndigt 20e october 1729. 1 do. begint 1e Septbr: 1712 eijndigt 22e Septbr: 1729, 1 do. begint primo April 1712 eijndigt pmo: maart 1726, 1 do. begint 1e j˙lij 1716 eijndigt 22 j˙nij 1724, 9 ongebonde Boekjes wegens den olijmolen, 2 boekjes in octavo behelsende onkosten Van brieffporten, 27 ongebonde Boekjes in q˙arto behelsende diversse aanteijkeningen, 2 nispens almanacken, 1 boek in q˙arto do˙tzijn over de Cathecism˙s, placaat op den opheff Van Convoijen en Licenten, 2 Lijste Van de Groenlandsvaarders 1728/1729. 1 Sackalmanack met zilver beslagen, nog Diverse Lijsten Van Groenlandvaarders, Diversse brieven h˙irCed˙lle, nogh een kantoor Almanack 1729 leggende in de Lessenaar. Leggende in de Lessenaar na de de˙r, ( 1 groot Boek met groene Saaij [gekeperde stof] Bekleet beginnende den 1e jan˙: 1701 en eijndigt den 30e December 1709, 1 do. overtrocken met graa˙w Linde begint pmo. jan˙: 1710 eijndigt den 14e a˙gs: 1713, nog verschijde papiere), In de Lessenaar aan de oversij: Een groot Boek overtrocken met groene Saaij begint primo jan˙: 1714 eijndigt 8e Decembr: 1716. 1 do. overtrocken met graa˙w Linden begint op folo: 2. pmo. jan˙arij 1719 eijndigt den 19 Septbr: 1725. 1 do. overtrocken met gewast Linden begint op folo: 2e pmo. jan˙: 1726 eijnduuigt den 30e a˙g: 1728. 1 boek in folio gebonden in Schaapen Bandt, Contin˙erende ontfangh en ˙ijtgaaff der kerken begint jan. en febr: 1713 eindigt 1722. 2 boekjes in q˙arto de armCeele Van bedeeling, 1 blat papier zijnde een Balans in deselve Lessenaar Verdere papieren. Diverse Liassen met aangekomen brieven en Wisselbrieven, Diverse monstersacken, Diversche packetten met brieven op Een plank.
Op de boven Agterkamer: Een Eijke tafel met Vier Laden, met een root kasant Kleet en een wit damast overkleetje met kant, daarin, 1e Laa 2 Chitse kinder dekentjes, 1 doopdeken en't gene Verder tot een L˙irkorff behoort, 2e Laa, daarin eenige kinderkleere, 3e Laa 4 Sijde Vr: rocke, 1 Catoene do. 4e Laa 5 kinderdekentjes, 2 ro˙wkleetjes Saije tot een V˙irkorff, 1 groote spiegel met een Verg˙lde Lijst, 1 do. Tafelspiegel, 2 hangblakertjes met spiegeltjes daarin, 2 damaste gardijnen Voor de glaasen, 14 Schilderijen Soo groot als klijn, 9 matte Stoelen met roode mastrassen, 2 do. Leenstoelen, 2 gebloemde Trijpe k˙ssens, 1 Ledikant met roode saaij behangen daain 1 gele zijde spreij en Voorts een bedt met zijn toebehooren, 1 Citse Deken, 2 theetafels, Voor de schoorsteen 11 porcelijne Schootels, 3 stelletjes van Vijve, 3 Spoelkommetjes, 2 klapm˙tsjes, 2 potjes, 2 kanne en 2 p˙lle, 18 klijne p˙lletjes, 1 V˙irwagen, 1 noteboome kabinet daarop 5 Spoelkommen 2 do. treckpotten, 2 do. s˙ijkerpotten, 6 do. dooffpotten, 1 do. beker, daarin op de bovenste plankje 12 kinder damaste Sijteltjes, 4 do., 13 Vr: Linde ne˙sdoeken, op de tweede plank 12 damaste kinder Sijtels, 6 slaaplakens, 3 x 6 do., 34 k˙sse sloopen, 2 kinder spaarpoth en verder eenigh kindergoet, op de derde plank 1 Swarte zijde kap, 24 Servette, 25 do., 4 Servette handdoeken, 24 Servetten, 14 do., 12 do., 12 do., 25 do., 18 do., 15 do., 12 do., 13 do., 12 do., 5 handdoeken, in de Volgende sch˙ijff 12 treckm˙tsen, 8 onderm˙tsen, 2 paar mo˙wen, 2 koonm˙tsen, 4 ne˙sdoekjes, 2 tafelkleede met kant, 3 kastdoeke nog enige Pr˙llen Van Lobben, op de Vierde Plank, 1 Psalmboekje,1 Swart zijde Voorschoot, 10 Slaaplakens, 17 tafellakens, 18 dito, 71 Servette, 1 Stuckje fijn Linde, in de twee onderste Laatjes, 2 Sagrijne boekjes met go˙dt beslagh, 2 Schilpatte do: met zilvere Slootjes, 1 be˙geltas met een go˙den off Verg˙lden Be˙gel daarin een zilver
 
149
 
Doosje, 1 Silvere Tanddestoker, 1 Langwerpigh doosje daarin een Vr. takkant met Diamantjes, 1 Silver doosje daarin een Diamant Ringh met Seve Steenen, 2 orliette jden Van agt Steenen, 1 diamant ringh met eene Steen, 1 go˙de Hoepringh, 1 ho˙te Doosje daarin een kinder kantje Van agaat in go˙t. Een go˙d horlogie in een kast met haak en zignet, 1 lijfrentebrieff ten Lijve van Dirk Van der Vlist groot 54 gl. s'jaars, Verschijnt den Laatsten april en october, 1 do. ten Lijve en rente als Vooren Verkh: 2e j˙lij en jan˙:, 1 Schepen Sch˙ldbrieff tot Lasten Van gijsbert Willemse Van Hes groot 250 gl. dog Volgens inleggende memorie en qtie. affgelost, 1 do. tot Lasten Van Neeltje Hendrksz. Wed: Van aart fransz. Romijn groot 200 gl: gehijpotheq˙eert op een h˙ijs in de Wingertstraat, 1 obligatie gepasseert Voor heemraden Van Sliedregt ten lasten Van Maargje Cornelis Vroom mitsgds: bastiaan en kornelis pieterse he˙vel in haar privÚ q[ualitate] q˙a en C:S, en Volgens qtie daar agterStaande affgelost, 5 Spaarpotte Van de kinderen, 1 mes en Vork agate heften, 1 Silver hefje, 1 do. Vorkje, 1 do. La˙ d'larijn flesje, 1 do. poppe Schaar, 1 do. kolff, 1 gespje, 1 partij Wolle kindergoet, 1 ho˙te doos daarin eenige k˙ijven Van de j˙ffr., 2 mantjes met kinderm˙tjes en ne˙sdoekjes, 1 doos met kinderm˙tsjes, 1 St˙k linde. Een kasje in de me˙r daarop 1 porcelijne Stelseltje, 2 br˙ijne Treckpotten met blaa˙w, 3 boterschoteltjes. daarin 2 Zilvere Theeketels 1 groote en klijne Staande het groote op een Zilver Confoirt, mitsgas nog een zilver Lampje Voor het klijn, 4 zilvere kandelaars, 1 do. hangblaker, 9 do. zo˙tvaaten, 1 do. spoelbackje, 2 do. Schootelringetjes, 2 do. Theeb˙sjes, 2 do. kommetjes, 1 do. Poederdoos, 1 do. Sn˙ijtenback en Sn˙ijter, 2 do. Schenktaljoore, 2 kleerborstels met zilvere plaaten 1 groote en 1 klijne, 1 do. peperb˙s, 1 do. olij en asijnbackje met zijn flesjes, 1 do. pappotje met 2 lepels, 1 do. kokermesje met ses mesjes met Zilvere heften, 12 do. Lepels en 12 do. Vorken, 8 do. EijerLepeltje, 3 do. Vorkjes. In een ho˙te Doosje 1 Zilver moese doosje, 1 do. Be˙gel met haak en 2 Schaare met Zilver, 1 do. Spel en 2 haarnaalde, 1 do. Zignet. Eenige St˙cken Silvere kettingen en oogh, 1 bandt met Zilver beslagh, 2 Verg˙lde knoopjes, 1 haarnaalt Verbeeldende go˙t te zijn, 3 testamentjes met Zilver beslagen, 1 do. Sonder Zilver beslagen, 1 glaase fles met Zilver Dexel [deksel], 3 rood Lede kokers daarin in twee 6 messen en 't ander Seven Soo groot als klijn.
op 't Voorhangkamertje: 1 vaste ho˙te kast daarin daaglijkse onderkleeren en Verschooningh Voor de kinderen en verder Rommelaarije, 2 geele saije behangsels met 2 Ledikantjes, 1 bedt met zijn toebehooren met maar twee Dekens, 1 do. klijnder met 1 hoofftpe˙l˙e en 2 klijne k˙ssentjes. Een hangkast daarin 1 sijde stoffe tabbart, 1 do. met Zilvere boor gevoert, 1 balijne Vro˙we Rock, 1 zijde gestikte do., 2 Catoene Vr: onderrocke, 1 Zaije Vr: rock, 7 Stooven met eenige o˙de Schoene, 1 Witte gardijn Voor de glaasen, 1 geschilderde tafel met 4 Sch˙ijven daarin onder en bove kleederen Voor de kinderen, 5 matte Stoelen.
op de boven agterkamer: 1 klee[d]kast daarin eenige kleederen Voor de kinderen, 1 groote eijke blockkast met twee De˙ren daarin 3 porcelijne Schootels, 1 do. Spoelkom, 1 do. S˙ijkerpoth, 6 roode treckpotten 2 do. met Zilver beslagh zoo groot als klijn. 22 br˙ijne koffijkopjes, 37 do. schoteltjes, 4 do. Spoelkommetjes, 13 do. kopjes, 3 do. Spoelkommen, 4 do. Theeschootels, 6 do. Theekopjes, 28 blaa˙we TheeSchoteltjes, 6 do., 16 do., 12 koffijSchoteltjes, 6 porcelijne So˙sbackjes, 3 do. Wat grooter, 11 do. TheeSchoteltjes en 1 aan St˙cken, 6 do. en 1 klijn, 13 Theekopjes, 1 Tafelbort, 9 Japansse theeschoteltjes en 1 gebrooke,
1 S˙ijkerbackje op een Voetje, nog eenigh delffs aardewerk en nog Verder eenige Pr˙lderije. Een eijke kasje Wat klijnder met twee de˙ren daarop 1 klijn Stelseltje Van 5e [vijve], 2 Porcelijne Spoelkommen, Eenige Lappen, om iets te Verstellen Voor de kinderen en anders, 1 Ledikant met Paarsse Saaij behangen daarin Een Bedt met zijn toebehooren, daaronder 1 tinne Waterpoth, 2 Witte Catoene gardijnen Voor de glaasen, 1 tafel met een groen saij kleet, 1 spiegeltje met een verg˙lt Lijsje, 9 Schilderijen Soo groot als klijn, 3 matte Stoelen en een armstoel op jder 1 trijpe k˙ssen.
op de Boven Voorkamer: 2 damaste gardijnen Voor de glaasen, 1 noteboome tafel met 1 Laa daarop 11 Slaaplakens, 16 Sloope, 2 rabatjes dit Was ˙ijtgelegt tot Verschooningh. Een Eijke Pers met een kasje daarin eenige schoorsteenkleetjes, 2 ho˙te Po˙rtraitten, 1 noteboome kast daarin op de bovenste plank 24 damaste Sijtels, 12 do. Servetten, 2 Schoorsteenkleeden met kant, 2 Witte gardijnrabatjes, 20 ne˙sdoekjes met aakers, 43 kinder ne˙sdoekjes, 9 Witte Voorschoode, 6 o˙de hembde, op de tweede Plank, 16 handdoeken, 16 k˙sse sloopen, 37 Vr: hembden, 20 mans do., 6 slaaplakens, 32 Sloope Soo groot als klijn, 4 mans Borstrocken, 1 schoorsteenkleet met geknoopte franjes, in de twee middelste Laadjes 2 St˙ckjes Chits, 1 Lap zijde stoff, Verder eenige Waaijers en Rommelaarij, op de derde plank, 35 Slaaplakens soo groot als klijn, 1 paar damaste groote gardijnen,
1 paar Catoene do., 2 beddekleeden, 1 St˙kje gekepert neteldoek, 1 do: Effen, 6 Witte gardijnen, 4 kastdoekjes, 2 Witte Slooven, 1 St˙kje Witt damast, 15 nie˙we damaste Sijteltjes. Eenig o˙t Linde, 2 klijne Lapjes binnevelts Linde, in de volgende Sch˙ijff 1 Lapje gekepert katoen, 2 neteldoeke kappen, 1 gebloemt Schortekleet, 11 Witte gaare gebrijde handschoenen, 2 Lapjes damast bijlevelts, 20 paar
 
150
 
mo˙tjes, 2 paar ploijmo˙tjes, 2 neteldoeke Voorschooijen, 4 o˙de Rabatjes, 1 kante slapje, 1 Lapje neteldoek, 7 Lantijgies, 19 trekm˙tsen, 3 paar Lobbetjes. Onder de Voorz. Laa Een Lake tabbart en rok Van de J˙ffr. en mans Japon, 1 Vr. japon, 1 Swarte Sijde SluÝjer. In de Laa onder de kast 1 st˙k Linden, 1 Lapje Servet goet, 1 Lap Linden, Lapjes fijnder do., 1 Lapje Damast, 2 lapjes Linnen. Eenige klijne Lapjes do. Een Zackerdaane kast daarin 2 porcelijne Reckjes. Op het Bovenste Plankje 7 damaste Servetten 10 Servetten 6 do., 12 do., 12 do., 8 do., 20 do., 12 do. Op de tweede plank 6 Vr: hembden, 2 do., 1 kinderhemt, 1 kastdoek, 25 k˙ssesloopen, 10 damaste Servetten, 10 tafellakens, 22 Slaaplakens, 5 paar kante Lobben, 1 partij o˙t Linden 5 o˙de hembden, 1 schoorsteenkleet, 2 Linde Voorschoote, 3 paar mans mo˙we, 2 o˙de hembde, 2 o˙de nagtdassen, 5 paar onderko˙ssen, 2 witte slaapm˙tsen, 2 o˙de handdoeken, 11 tafellakens, 4 kastdoeke met kant, 1 zilver schenkbort, 1 do. hangblaker, 1 do. Olij en asijnbackje daarin twee glaase flesjes, 2 paar kooper kandelaartjes met een do. Sn˙ijter, 2 groene glaase azijnflesjes, 1 blaa˙w Stelsel van 5e:, 2 do. Spoelkommen, 2 japanse do., 2 blaa˙we klaapmutjes, 6 blaa˙we Schooteltjes, 5 do. Wat grooter, 3 treckpotjes, daarvan 2 japans, 3 groote blaa˙we Schootels, 6 bekertjes en 9 do. kopjes, 8 br˙ijne Schooteltjes met 4 do. kopjes, 7 japanse Schooteltjes met 6 do. kopjes, 5 bl: geribde Schooteltjes en 6 do. kopjes, 6 do. kopjes en 6 do. Schooteltjes. In de Laa 6 mansm˙tse met kant, 1 vr; gebloemde Voorschoot. Op de onderste Plank 8 Wijnkelke, 1 Chitse Deken, 1 naijk˙ssen, 1 Lijffrentebrieff op hollandt ten Lijve Van Cornelis Vander Vlist s'jaars 54 gl. Folo: 7985 do. 2e jan˙arij 1697. 1 do. Ten Laste en Lijve als Vooren s'jaars 54 gl. Folo: 9008 do. 18e april 1703. In de Laade onder de kast Verschijde o˙de Chartres en papieren Rakende de famielje. Een eijke kasje met twee De˙ren daarin op de bovenste Plank 7 o˙de hembden, 4 kinder j˙rke, 1 do. Borstrock, 1 do. Chitse j˙rkje, 1 Catoene do., 1 do. Arabis Linde, 2 Catoene Rockjes, 6 ro˙w j˙rkjes, 3 vr: Catoene Schoermanteltjes, 1 do. Chitse, 1 Witte Catoene gestrikte Rock, 1 groenbehangsel, 1 bonte Label, 2 Waaijers en Verder Rommelaarij, 1 naaijdoosje, 1 vr. moff, 4 vr. rocke, 7 Voorschooije, 1 parteij o˙de lapjes Linden en Verdere Rommelaarije, 11 klijne ne˙doekjes, 1 pakje onderkleergoet, 1 do., 5 do., 1 st˙k poddoekegoet, 1 Lap diemet, 1 Lap ro˙w Linde, 4 gardijne en 1 tafelkleet, 1 Ledikant met blaa˙w behangsel daarin 1 Catoene deken, 9 matte stoelen, daarop 2 mattrassen en 8 k˙ssens, 1 Leenstoel Sonder k˙ssen, 1 theetafeltje, 1 kapstok daaraan 1 Swarte zijde tabbart en rok, 3 agtendeeltjes Boter en een ke˙lse Poth met Boter, 1 ledigh tonnetje, 1 gestreept tafelkleet, 1 gersiddonnetje.
 
- ora 9.109 fol. 108 vermeldt: In Margine Stont voor appostille.
De Camere gesien ende ge[Ű]xamineert hebbende de nevenstaande Req˙este accordeert de Supplianten haar versoek. Slelt mitsdien aan tot C˙rate˙rs in de insolventen Boedel van Dirk en Cornelis, van der vlist de persoone van F. D˙ra, en J. 't hooft, mits alvorens bij deselve werdende gestelt behoorlijke Borge, ingevolge 't 6e artik˙l van de ordonnantie van de Desolate Boedels, etc., omme alle De goederen en Effecten van de voorz: Dirk en Cornelis van der vlist ten voordeelen van hare gesamentlijke Credite˙ren ad op˙s J˙s habenti˙m te benificeeren en verkoopen, mits haar in alles reg˙lerende na de ordonnantie op de desolate Boedels, etc., 5e novenber 1729.
 
- ora 9.109 fol. 125 Vo vermeldt: Aan de Edele groot agtb: heeren van den geregte en Camere J˙dicieel deser Stadt.
Geven reverentelijk te kennen de C˙rate˙ren In den Insolventen boedel van Dirke en Cornelis van der vlist dat sij s˙pplte. hebben bevonden Dat de voorn: van Der vlist hebben gehad distincte Solders met granen dewelke Zijn beleent ten behoeven van eenige Credite˙ren die aan den voorn: van der vlist gelden hebben verstaakt, [de volgende bladzijden vermelden diverse schuldeisers en de aan hen in onderpand gegeven zaken ter genoegdoening]. 30e November 1729. w.g. Rp Eelbo.
 
- Klepboek arch.3.24 vermeldt op blz.57 Vo, 66, 67, en 98 over de Desolate/Insolvente boedels van Dirk en Cornelis van der Vlist.
 
- ora 9.485 fol. 240 vermeldt: Dijnsdagh den 05-12-1730.
Eijsch van preeferentie gedaan maaken ende de Ed: Groot agtb: Heeren Scheepenen Commiss: van desolate boedels binnen deze Stadt dordregt, overgegeven ˙ijt den naame ende van weegen de kinderen en erffgenamen van J˙ffr: Levira Terwe in haar leven wed. van wijlen de Heer Lodewijk Terwe eijsers in Cas van preeferentie op de penningen geprovenieert van de vercoopinge van distinete partijen Coolsaate hier naar breeder te specificeren aangegaan hebbende Dirk en Cornelis van der Vlist.
Op ende Jegens
Een igelijk die den voorsz: eijses goet regt so˙de willen disp˙teren.
Omme welken eijs te fonderen segt Bartholome˙s van Gelsdorp als proc˙t. van de eijsers in desen, ende is waar
 
151
 
dat de voorn: Dirk en Cornelis van der Vlist op den 15-05-1721 hebben
genegotieert en opgenomen van de voorn: wed. Lodewijk Terwe de Somme van f 16000:0:-
dat daar van is gepasseert behoorlijke obligate bij Dirk en Cornelis van
der Vlist op dato voorsz: onderijkent met belofte van restit˙tie van
deselve Somme
en met Stip˙latie [plechtige laten beloven] van Intrest tot 4% Jaars.
Ingaande met dato voorsz: tot de volle voldoeninge toe ged˙rende
dat tot voldoen en nakomen van al't geene voorsz: is
de voorn: Dirk en Cornelis van der Vlist wijders bij die voorsz: obligatie hadden verbonden en als pant ter minne aan de voorsz: wed: Lodewijk Terwe overgegeven 106 lasten 181/3 Sak Coolsaat
leggende binnen off even b˙ijten dese Stadt op de volgende pakh˙ijsen en solders
als 34 lasten op het Wijnvat 2 hoogh, 30 lasten op het Wijnvat 1 hoogh
24 lasten 171/3 Sak op Vingerhoet 1 en 2 hoogh
18 lasten 1 Sak op Jacob Jacobs 2 hoogh
Řijtmakende te samen de voorsz: 106 lasten 18 1/3 Sak
dat tot dien eijnde de voorn: Dirk en Cornelis van der Vlist bij het passeren van de voorsz: obligatie de sle˙tels van de voorn: pakh˙ijsen en Solders etc., aan de voorn: wed. Lodewijk Terwe hebben overgegeven met a˙thorisatie en overgifte
dat de voorn: wed. Lodewijk Terwe de voorsz: partijen Coolsaat ten kosten van de voorsz: debite˙ren so˙de mogen laten verschoppen ende Laveren na vereijs van Saken
dat op 03-01-1726 de voorsz: partij Zaet van 18 lasten 1 zak leggende
op Jacob Jacobs 2 hoogh met gemeene toestemminge daer van is affgehaelt ende daar en tegens wederom onder deselve verbanden als in de voorsz: obligatie staet vermelt
als pand ter minne overgegeven 1 partij van 18 lasten Saet leggende op het pakh˙ijs Br˙in 1 hoogh
dat de voorn: Dirk en Cornelis van der Vlist in de Jaere 1729 zijnde geraakt Insolvent
soo sijn bij desen Ed: geregte aengestelt C˙rate˙rs tot reddinge van de selve boedel
dewelk dienvolgende onder de andre goederen van dien boedel ook wel onder haer hebben geslagen ende verkogt het voorsz: verpande Coolsaat dogh sijnde penn: daar van geprovenieert aen de eijses in desen overgegeven ende alsoo een off meer Credite˙ren van dien boedel S˙stiverende op de voorsz: gelden voor de eijses in desen te moeten wesen geprefereert ende sij l˙ijden den andren niet hebben konnen verstaan.
Soo is bij Heeren Commisssarissen voornt geordonneert te schrijven bij eijs van preeferentie te leveren binnen 14 dagen op eene van verstreken
Welken volgende den voorn: proc˙t dienende van desen Jegenwoordigen eijs van preeferentie
 
Concl˙deert in den name als boven dat de eijsers in desen s˙llen werden gepreefereert voor alle andere Credite˙ren, geen o˙der off beter regt hebbende, specialijk met de Somme van f 16000:0:- geprovenieert bij verkoopinge van 34 lasten Coolsaat, gelegen op etc., [er wordt beschreven waar het zaad ligt], aangegaan hebbende Dirk en Cornelis van der Vlist, makende eijs van Costen off tot anderen etc:
 
[dhr.] Cant voor juffrouw Magreta van Esch versogte beho˙dene exceptie Copie
 
Eijsch van preeferentie gedaan maken ende de Ed: Groot agtb: Heeren Schepenen Commiss: van desolate boedels binnen deze Stadt dordregt, overgegeven ˙ijt den naame ende van wegen de meederj. erffgenamen van J˙ffr: Catarina van Esch in haar leven wed. van wijlen domin˙s Hendrik Franken in die q˙aliteit eijsers in Cas van preeferentie op de penningen geprovenieert van de verkoopinge van de helft van 32 lasten Coolsaet, gelegen hebbende op het pakh˙ijs het Wijnvat, staande op het eijlandt aan de Kalkhaven alhier, op de solder 3 hoogh aangegaan hebbende Dirk en Cornelis van der Vlist.
Op ende Jegens
Een igelijk die den voorsz: eijsers goet regt so˙de willen disp˙teren.
Omme welken eijs te fonderen segt Bartholome˙s van Gelsdorp als proc˙t. van de voorsz: erffgenamen ende is waar
Dat de voorn: Dirk en Cornelis van der Vlist op den 11-04-1725 hebben
genegotieert en opgenomen van de voorn: J˙ffr Catarina van Esch de Somme van f 3000:0:-
dat daar van is gepasseert behoorlijke obligate bij Dirk en Cornelis van
der Vlist op dato voorsz: onderijkent met belofte van restit˙tie van deselve
en met Stip˙latie van Intrest tot 4% Jaars.
 
152
 
ingaande met dato voorsz: tot de volle betalinge toe ged˙rende dat tot voldoen en nakominge van al't geene voorsz: is
de voorn: Dirk en Cornelis van der Vlist wijders bij die voorsz: obligatie hadden verbonden ende als pant ter minne aan de voorsz: J˙ffr Franken overgegeven de helft van 32 lasten Coolsaat hier boven breeder gemelt
dat tot dien eijnde de voorn: Dirk en Cornelis van der Vlist bij het passeren van de voorsz: obligatie de sle˙tels van de voorn: pakh˙ijs en Solder etc., aan de voorn: wed. Franken hebben overgegeven
Soo als deselve ten haaren Sterffh˙ijse als nogh sijn ber˙stende, etc.,
soo sijn bij desen Ed: geregte aengestelt C˙rate˙rs tot reddinge van de selver boedel
dewelke dien volgende onder de andre goederen van dien boedel ook wel onder haer hebben geslagen ende verkogt het voorsz: verpande Coolsaat dogh sijnde penn: daar van geprovenieert aen de eijses in desen overgegeven ende alsoo een off meer Credite˙ren van dien boedel S˙stiverende op de voorsz: gelden voor de eijsers in desen te moeten wesen gepreefereert ende sij l˙ijden den andren niet hebben konnen verstaan etc.
Welken volgende den voorn: proc˙t dienende van desen Jegenwoordigen eijs van preeferentie
 
Concl˙deert in den name als boven dat de eijses in desen s˙llen werden gepreefereert voor alle andere Credite˙ren, geen o˙der off beter regt hebbende, specialijk met de helft van het proven˙ van 32 lasten Coolsaat, gelegen op etc., aangegaan hebbende Dirk en Cornelis van der Vlist, monterende het geheel proven˙ f 5070:11:- makende eijs van kosten off tot anderen etc:
 
[dhr.] Cant ab in voorenstaande zaak.
 
[Er volgt nog een eis van de erfgenamen van Mr. Gerard Franken over 32 lasten koolzaad; waarbij de beschrijving overeenkomsten heeft met de 2 voorgaande. Dirk en Cornelis] hebben genegotieert en opgenomen van de voorn: mr. Gerard Franken de Somme van f 3000:0:- etc., het geheele proven˙ f 5070:11:- etc:
[dhr.] Cant als inde voorenstaande saak
[Er volgt weer een eis nu van Francois D˙ra over 18 lasten koolzaad; waarbij de beschrijving overeenkomsten heeft met de 2 voorgaande. Dirk en Cornelis] hebben genegotieert en opgenomen van Arij en Francois D˙ra de Somme van f 6000:0:- etc.,
dat den voorn: Arij D˙ra in den Jaare 1726 sijnde overl. desselfs wed. kosten tijt daer aen Sigh heeft ontdaan van de Societijt
ende alle haere effecten, boeksch˙lden, me˙blen etc: overgegeven aen den voorn: Francois D˙ra.
Dat de voorn: Francois D˙ra het voorsz: Capitaal van f 6000:0:- opeijsende
Hebben D: en C: van der Vlist op den 18-12-1726 aen Francois D˙ra vercogt de q˙aliteijt van 18 lasten Coolsaet, leggende in het pakh˙ijs Br˙ijn 1 hoogh
dat op den 31-05-1727 aan den voorn: D˙ra door van der Vlist in minderinge was gegeven f 4000:0:-
S˙lx aan de voorsz: Somme van f 6000:0:- nogh resteerde eene Somme van f 2000:0:- etc., [weer wordt beschreven de insolvente boedel etc.]
 
Cant als inde voorenstaande saak
 
Eijsch van Preeferentie gedaan maken ende de Ed: Groot agtb: heeren van dne Geregten en Camere J˙dicieel der Stadt dordregt, overgegeven ˙ijt den naam ende van wegen Margareta van Esch, huijsvrouw van Dirk van der Vlist, als bij appointemente van dese Camere in dato den 28-11-1730 gequalisiceert om haar eijge saaken waar te menen eijssce in Cas van Preeferentie op de penningen geprocedeert van de verkogte goederen en effecten van den voorn: Dirk van der Vlist.
                                Contra
de verdere Credite˙ren van den gemelde Dirk van der Vlist, mede disputerende op de Preeferentie van de penningen ab reede geprocedeert van de Verkopinge van de goederen van de voorsz: Dirk van der Vlist, en die daar van nog mogte komen te Procederen:
Omme desen eijsch in Cas van Preeferentie te f˙nderen. Poseert Cant, als prodr: van de eijssce, conform de waarheid:
Dat de ijssce Wettigh huwelijk zullende aangaan met haar Jegenwoordige man Dirk van der Vlist:
Voor het voltrekken en solemniseren van het selve, hadde gemaakt huwelijkse voorwaarden, gepasseert voor de notaris Bartholome˙s van Gelsdorp, in dato den 27-05-1711
 
153
 
Waar bij was geconditioneert, dat de toekomende Contheralen tot subsidie van haar h˙welijk zo˙de aanbrengen alle zoodanige goederen, middelen en effecten:
        Als op twee bijsondere staatjes, bij de Comparanten Ondertekent, zo˙den werden gespecificeert:
dewelke van die kragt zo˙de moeten werden geho˙den als off deselve van woorden te worden in dese huwelijkse voorwaarden stonde geinsereert:
dat ieder van dese toekomende egtgenoten, in Cas van voor affsterven zoodanige Zomme van gelde ˙ijt haar ofte zijne gereette goederen zo˙de proffileren:
als bij de voosz: staatjes ˙ijtgedr˙kt zo˙de werden: etc., [het huwelijk van Dirk van der Vlist en Margareta van Esch is op huwelijkse voorwaarden gesloten] .
        dat dit huwelijk kort daar na sijnde gesolemniseert, de eijssce ten huwelijk aangebragte zoo in gereet gelt als andersints een Zomme van f 14305:0:- en staande huwelijk uijt de nalatenschap van haare Moeder nogh hadde aangeerfft de Zomme van r˙ijm f 2000:0:-
behalven de vaste panden, dewelke nog zijn in wesen:
en eenige Obligatien, die tusschen de eijssce en haare broeders Johan en Pieter Anthonij van Esch gemeen zijn gebleven:
dat Dirk en Cornelis van der Vlist tot het uijtterste leetwesen van de eijssce zijnde bedegen Insolvent: etc. [door de curatoren wordt uiteindelijk gesteld dat:]
Zal werden geprefereert voor alle andere Credite˙ren, geen beter regt hebbende, op de gelden geprovenieert ˙ijt het verkogte h˙ijs van den voorsz: haren man Dirk van der Vlist met rantzoen penn: ter Zomme van f 3157:0:- nogh op de penn: geproverieert ˙ijt de Verkoopingh van deselfs th˙ijn, insgelijks met de rantzoen penn: ter Zomme f 594:10:- Nogh op de penn: ˙ijt de Verkopingh van 2 lijffrentebrieven, etc., ter Zomme van f 856:15:-. Als mede op de penn: geprovenieert ˙ijt de Verkoop van desselfs Me˙bilen ter Zomme van f 6141:3:- en voorts op de helft der gelden, geprovenieert ˙ijt de Verkoop van den paarden-blij-Moolen, Coopmanschappen en verdere goederen en effecten, eenigsints gespecteert hebbende tot de Compagnieschap van de voorsz: Dirk en Cornelis van der Vlist, nogh tot een 1/3 part van de gelden geprovenieert ˙ijt de verkoop van de Landerijen, dewelke t˙sschen, Dirk, Cornelis en Jacob van der Vlist waaren ˙ijt haar Moeders boedel gemeen gebleven, en eijndelijk generalijk op alle gelden geprovenieert ˙ijt de verdere goederen en effecten van haren man Dirk van der Vlist makende eijsch van kosten ofte tot anderen:
Gelsdorp voorde kinderen en erffgenaame van juffrouw Levira Terwe voorde meerderj. en voogden over de minderj. erffgenaamen van J˙ffr: Catharina van Esch voor de meerderj. en voogden over de minderj. van Mr Gerrit Franken mitsgaders voor Sinjeur Francois Dura versogte behouden exceptie en defensie Copie.
 
- ora 9.111 fol. 161 Vo vermeldt: Aan de Edele Groot Agtb: Heeren, den presiderende Borgermr en Schepenen der Stadt dordreght.
Geeft reverentelijk te kennen, francois D˙ra Coopman binnen dese Stadt, dat hij s˙pplte bij appointemente van ˙Ed: Groot agtb: in dato den 15 J˙nij 1730 is gea˙thoriseert gewerden, omme ˙ijt handen van de heer en Mr Jeronim˙s Karsseboom Secretaris deser Stadt, en s˙lx ˙ijt de Consignatie onder s˙fficante Ca˙tie te mogen ligten een somma van f 1695:5:0 sijnde geprovenieert vant vercogte koolsaat Dirck en Cornelis van der Vlist aen den s˙ppliant Vercogt en getransporteert, in midderingh vant geene den s˙pplte van de voorn: Dirk en Cornelis van der Vlist is Competerende mits betalende de oncosten op't Saat gevallen, dat hij s˙pplte bij Eijsch in Cas Van preferentie op ende jegens een ijgelijk die zijn goed reght so˙de willen dispoteren, hebbende ges˙stineert en geconcl˙deert met de voorsz: gelden voorsz. allen anderen geen o˙der off beter regt hebbende te mogten werden gesinfereert, die Zaake vandien onverwagten ˙ijtslagh is geweest dat hem sijnen voorsz: eijsch bij dese Ed: Camere is ontseijt gewerden, van welck vonnis hij s˙plte voornemems wesende te komen in reformatie, aan den Ed: hove van holland bed˙ght is dat den voorn: heer en Mr Jeronim˙s Karsseboom van hem s˙pplte hangende de voorsz: te ondernemene proced˙ijren van reformatie, wederom sal vorderen de voorsz: gelighte gelden, soo keert den s˙pplte hem met vorige eerbiet tot ˙Ed: Groot aghtb: Ootmoedelijk versoekende dat derselven goede geliefde wesen magh, den heer en [Mr.] Jeronim˙s Karsseboom als sicretaris deser stadt te a˙thoriseren ende q˙alificeeren omme onder de voorige reets gestelde Ca˙tie onder den s˙pplte te mogen Laten blijven benisten de hiervoren gemoende Gelighte Gelden tot tijt en wijle de Saacke in Cas van reformatie ˙ijtterlijck sal sijn gedecideert.
(onderstond:) twelk doende etc, ˙ijt den name van den s˙pplte (was get:) B:v:Gelsdorp. Proc˙r.
(In margine stond voor Appostille:)
De Camere gesien ende geexsanimeert hebbende den nevenstaande Req˙este accordeert den s˙pplte sijn versoek a˙thoriseert en q˙alificeert mitsdien de Heer sicretaris Mr Jeronim˙s Karsseboom. Omme onder de vorige reets gestelde Ca˙tie, onder den s˙pplte te laten ber˙sten sodanige somme van f 1695:5 als denselve bereijts ontfangen heeft, ter saken in de voorsz: Reqte gemelt, ten tijt en Wijlen de saken
 
154
 
in Cas van reformatie ˙ijterlijke sal sijn gedesideert. Actem den 21 October 1734. (:was getijkent:) Js Karsseboom.
 
- Klepboek arch.3.24 blz.161 vermeldt: Reeck. en Praferentie 02 11 1736, Alsoo op Morgen des morgens ten 9 ˙iren, op den Stadh˙ijzen alhier, ten overstaan van etc., van de Insolvente Boedels van Dirk en Cornelis van der Vlist geweesene Coopl˙ijden binnen dese Stadt. Etc., bij desen openbaare Clocke-geslagh, alle ende eenen Igelijke laaten weeten die eenige actien off pretensien tot Lasten van den Voorn: Insolvente Boedels van Dirk en Cornelis vander Vlist, vermeijnen te hebben dat sij compareeren ten Daage ˙ire en plaatse voorz. omme de gem. preefentie en Concurrentie te sien Sl˙ijten.
 
- Staatboek Collateraal arch.3.3578 fol. 127 Vo vermeldt: Omme 't gemeene Landt.
Staat van alle Sodanige goederen als wyle Cornelis van der Vlist op den 25-03-1756 binne dese Stadt dordregt sonder descendenten overleeden Naargelaten heeft endre bij hem met Last van fideicommis beseten sijn geweest van Wylen Synen Broeder Jacob van de Vlist en als nu Volgens den Testamente van gemelde Jacob van der Vlist met Last van Fideicommis gedevolveert op sijn broeder dirk van der vlist welke ook abintestato de Eenigste Erffgenaam is, dus maar subject den 20 penningh op de Collaterale Successie ingevolge der Publicatie van haar Edele Groot Mog: van dato 29 juny en nadere Resolatie van 24 septbr. 1743 daar van synde. [Aan obligaties is er f 17393:18:2 er gaat af: 20e penning f 369:14: . 10 verhaal f 86:19:8, Opmaken van den Leaat f 4:10:  en Copieren van denzelven f 3:10:  totaal f 964:13:8.].
 
- ora 9.120 fol. 133 Vo vermeldt: Aan de Ed: Groot Agbt: Heeren, die van den Gerechte der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Dirk van der Vlist, woonagtig te Vianen, dat des S˙ppltr Broeder Jacob van der Vlist bij zijne Testamentaire dispositie, op den 20 J˙lij 1750 voor den Notaris Bartholome˙s van der Star en Sekere get˙igen gepasseerd tot sijne eenige en universeele Erfgenaamen heeft genomineerd, ende geinstit˙eerd zijne twee Broeders Dirk en Cornelis van der Vlist, (Sijnde de Eerste de S˙pplt. in deze, en de tweede reets overleden) ofte der voor overleden descendenten bij repreesentatie, te samen. Etc. [Er volgt een beschrijving wie bevoegd is uit de nalatenschap van Jacob van der Vlist geld op te nemen.] Act˙m den 29-11-1763.
 
- ona 20.1106 akte 115 [not. J. van der Star] vermeldt O.datum. [zie II.1.2 Jacob van der Vlist].
 
Op blz. 144:
III.1.4        Elisabeth van der VLIST, gedoopt op 29 10 1716 te Dordrecht.
NA: T.boek Vianen 5 blz.123 vermeldt: Otto van der Laken J.M. geb. te Vianen ende Elizabeth van der Vlist J.D. geb. te Dordrecht en won. alhier, getro˙wt 13 08 1737 te Everdingen.
- T.boek Everdingen 1 blz.155 vermeldt: Ottho van der Laaken J.M. van Vianen en Elisabeth van der Vlits, J.D. meede aldaar, zijn met att. getro˙wt [geeft als Tr.datum 12 aug.].
 
SAD ona 20.1056 akte 14 [not. A. Bax] vermeldt: Q˙itantie.
Heden 4-4-1759, Compareerde, etc., De J˙ffro˙we Elizabeth van der Vlist, Huisvro˙we van Den Here Otto van der Laken, etc., won. te Vianen.
Te kennen gevende dat der Comparant Oom, wijlen Den Here Pieter Anthonij van Esch [zie III.4.10], etc., [Elisabeth kan met toestemming van de executeurs geld uit de erfenis van haar oom krijgen, alleen ten diensten van haar zelf.] w.g. Elisabeth vander vlist, Otto vanderLaaken.
Ondertrouwd op 26 07 1737 te Vianen, gehuwd op 20 jarige leeftijd op 12 08 1737 te Everdingen met Otto van der LAKEN, 23 jaar oud, gedoopt op 09 11 1713 te Vianen.
NA D.boek Vianen blz.167 vermeldt: 't kint van Diderick van der Laken en Walb˙rgh van Rijssel, en is genammt Otto.
 
III.1.8        Pieternella Anthonia van der VLIST, gedoopt op 04 12 1721 te Dordrecht, overleden op 31 10 1804 te Dordrecht op 82 jarige leeftijd, begraven op 03 11 1804 te Dordrecht.
        [Getrouwd met VI.3 Abraham TEERLING, zie op blz. 101]
SAD: ora 9.120 fol. 133 Vo vermeldt: Aan de Ed: Groot Agbt: Heeren, die van den Gerechte der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Dirk van der Vlist, woonagtig te Vianen, dat des S˙ppltr. Broeder Jacob van der Vlist bij zijne Testamentaire dispositie, op den 20 J˙lij 1750 voor den Notaris Bartholome˙s
 
155
 
van der Star en Sekere get˙igen gepasseerd tot sijne eenige en universeele Erfgenaamen heeft genomineerd, ende geinstit˙eerd zijne twee Broeders Dirk en Cornelis van der Vlist, (Sijnde de Eerste de S˙pplt. in deze, en de tweede reets overleden) ofte der voor overleden descendenten bij repreesentatie, te samen. Etc. [Er volgt een beschrijving wie bevoegd is uit de nalatenschap van Jacob van der Vlist geld op te nemen.]
Dat de S˙pplt. heeft vier Kinderen waarvan, Eenige Jaren geleden, Ene, genaamd Pieternella [van der Vlist] is getro˙t aan Abraham Teerling, Koopman binnen deze Stad. Dat de gem: Abraham Teerling althans zig bevind in zodanige omstandigheeden, dat hij Eenige penningen nodig heeft, zoo tot verdere behoorlijke voortsettinge van sijne negotie als tot onderstand van Sijne geExtendeerde h˙ijsho˙dinge, welke bestaat ˙ijt den meergen: Abraham Teerling, desselvs h˙ijsvro˙w wn agt Kinderen. Etc. [Er wordt een bedrag van f 3000 gevraagd uit de erfenis te mogen ontvangen; dat wordt, iedereen gehoord hebbende, toegestaan.] Act˙m den 29-11-1763.
 
- ona 20.1106 akten 116, 117 en 119 [not. J. van der Star] vermeldt: Transport van een obl: groot
f 500-0-, f 800-0- en f 1000-0-.
Op H˙ijden den 11-06-1772 en 15-06-1772. Compareerde, etc., J˙ffro˙w Petronella vander Vlist, wed. De Heer Abraham Teerlink won. binnen deze Stad etc., [Pieternella verkoop in totaal 3 obligaties].
 
- ona 20.1107 akte 133 [not. J. van der Star] vermeldt: Transport van een obl: groot f 950-0-.
Op H˙ijden den 04-07-1772. Compareerde, etc., J˙ffro˙w Petronella vander Vlist, wed. De Heer Abraham Teerlink won. binnen deze Stad etc.; Dewelke verclaerde verkogt te hebben, etc., ende in vollen vrijen Eijgendom over te draegen aen den WelEd: gestr: Heer Matthe˙s Rees Matthe˙sz. Raad en Burgemeester der Stadt Dordregt als administrate˙r vande Erffportie van J˙ffro˙w Cornelia Catharina de Beveren, haer Ed: opgekomen ˙ijt de boedel van wijlen den Wel Ed: Gestr: Heer B˙rgermeester Mr Damas van Slingelandt.
Een vernie˙wde obligatie ten Lasten van't Gemeeneland van Holland ende Westvriesland, ten Comptoire Dordregt etc., groot in Capitael f 950.00, etc. w.g. P A vander Vlist wed: A Teerlink
 
- ona 20.1137 akte 153 [not. L. van der Horst] vermeldt: Acte van Consent. Op Heden den 31-08-1772 Compareerde, etc. J˙ffw. Pieternella Anthonia van der Vlist wed. wijlen de Heer Abraham Teerlinck won. binnen deese Stat.
Dewelke verclaard te Consenteeren in 't h˙welijk dat haar E: dogter J˙ffw. Helena Lijdia Teerlinck [zie boek Vink - Mallan 101 VI.3.1] in S'Hage won., voornemens is aan te gaan met Johan Coenraad J˙ngst [zie boek Vink - Mallan blz. 89 I.1] Lakeij aan 't Hoff in S'Hage, versaakende der halve haare voorn: dogter met gem: Johan Coenraad J˙ngst 't S Haage voornoemt in ondertro˙w werden aangenoomen, en h˙n Lieden huwelijk na 't gaan van de nodige proclamatien volgens de wetten desen Landen, mag werden gesolemniseert en voltrokken
Ald˙s gepasseert in dordregt etc. w.g. P A Van der Vlist wed. A Teerlink.
       
- ona 20.1051 akte 95 [not. P. van Gelsdorp] vermeldt: Acte van Voogdij.
Op Heeden den 25-12-1772 Compareerde, etc., J˙ffro˙w Petronella Anthonia van der Vlist wed. van wijle dhr. Abraham Teerlink won. binnen deze Stadt.
Dewelke verklaarde zoo ˙ijt haaren Eijgen hoofden als ingevolge de magt van S˙rogatie bij den m˙t˙relen testamente met wijlen haaren voorn: Man etc., [Pieternella stelt tot voogden], haaren Swager den Heere Johan Diderik Ramot [man van Jacoba], o˙dt Schepen der Stede Vianen ende dhr. Frank van der Schoor Koopman binnen deze Stadt etc., [zij zijn voogden over de in 1772 ongetrouwde meerderj. dochters Margreta en Pieternella Antonia, en de andere kinderen die dan nog minderj. zijn. De weesmeesters worden uitgesloten van de erfenis.] w.g. Pieternella A vander Vlist wed: A Teerlink.
       
- ona 20.1109 akte 41 [not. J. van der Star] vermeldt: Transport van een Obligatie Groot f 1100-0-.
Op H˙ijden den 29-03-1774. Compareerde, etc., J˙ffro˙w Petronella vander Vlist, wed. d'heer Abraham Teerlink; won. binnen deze Stad. Dewelke verclaerde verkogt te hebben, etc., ende in vollen vrijen Eijgendom over te draegen aen Jonkheer Adriaan Onderwater, won. alhier.
Een obligatie ten Lasten van't Gemeeneland van Holland ende Westvriesland, ten Comptoire binnen Dordregt ten name J˙ffro˙w Aletta van Hogeveen, Groot f 1100 etc. w.g. P A vander Vlist wed. A Teerlink.
 
- ora 9.124 fol. 124 Vo vermeldt: Aan de kamer J˙dicieel der Stad Dordrecht.
 
156
 
Geeft reverentelijk te kennen Pieternella Anthonia van der Flis, wed. Abraham Teerling Borgeresse deser Stad, dat haar vier minderjarige kinderen, ˙ijt den boedel van wijlen deselver Moeije Geertr˙ij Teerling wed˙we H˙ijbert Ghijben overleden binnen dese Stad, met elkanderen is op en aangekomen een Somma van r˙ijm f 500:-, en door ┌Ed. Groot Achtb: tot administrerende voogden daar over is aangesteld gewerden Frank vander Schoor, koopman alhier, en tot toeSiende voogd haar Swager ---Teerling [dit moet zijn Pieter van Driel] won. te Rotterdam.
Dat Zij S˙ppliante Zig belast vind met de opvoeding van gemelde vier minderjarige kinderen, welke Zij geerne een en ander Zo˙de laten leeren, om daardoor in tijd en wijlen een ordentelijk bestaan te doen krijgen, dan Zij S˙pplte. daartoe ˙ijt haar Zelve onvermogend Zijnde om Z˙lks te k˙nnen doen. De vrijheid heeft doen nemen van Zig te keren tot ┌Ed: Groot Achtb: met ootmoedig versoek dat ┌Ed: Groot Achtb: de voorm. Frank van der Schoor, in Zijn gemelde q˙aliteit gelieven te q˙alificeren, om aan haar S˙pplte. eenig gedeelte der gelden van de Portien de voorn: haare kinderen ˙ijt den boedel van haarlieder Moeije Geertr˙i Teerling opgekomen te extraderen en over te geven om daar ˙ijt deSelve een beter bestaan te konnen doen erlangen (onderStond, Twelk doende etca. ˙ijt naam van de S˙pplte (Was get) J:H: Sch˙ltz van Haegen Proc˙re˙r.
(In Margine Stond voor Appostille)
De kamer alvorens te disponeren Stelt dese Reqte in handen van de Heeren van der Meij, vander Linden en Stoop Schepenen deser Stad, omme denSelven nader te Examineren en H˙n Ed: Groot Achtb: te dienen van H˙n Ed: Consideratien en advis, act˙m den 13-07-1779 (Was get) Ps. Hoe˙fft.
(vervolgens Stond)
De kamer gehoort 't Rapport van Heeren Commissarissen, (die hadden gehoort, de voogden mitsgaders Geertr˙id Teerling o˙d 23 Jaaren en Dirk Teerling o˙d 21 Jaaren, welke in 't verSoek hebben geconsenteerd) mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Req˙este accordeert de S˙pplte. haar versoek, q˙alificeerd frank vander Schoor in Zijne q˙aliteit, om aan de S˙pplte. van de portien haare kinderen ˙ijt den boedel van haarlieder moeije Geertr˙ij Teerling opgekomen te Extraderen en over te geven twee hondert en vijtig g˙ldens, omdaar ˙ijt Deselve een beter bestaan te k˙nnen doen erlangen. Ac˙m den 20 J˙lij 1779. (Was get) Ps. Hoe˙fft.
 
Op blz. 145:
III.1.9        Jacoba van der VLIST, gedoopt op 24 02 1723 te Dordrecht.
SAD ona 20.1057 akte 55 [not. A. Bax] vermeldt: Proc˙ratie ad Negotia Heden den 06-10-1760 Compareerde, etc. J˙ffro˙w Jacoba van der Vlist, Meerderj. en Ongeh˙wt, won. te Vianen. Dewelke verklaarde te volmagtigen Arnold˙s Kolster Gezworen Klerk ter Secretarie binnen deser Stat. Omme te Compareren etc., in vollen vrijen ergendom over te dragen aan Ds. Bernard˙s Elikink, Predikant te Papendrecht, 1/6 part van een Lastenbrief f 1100:- etc., [uit de nalatenschap van haar moeder] wijlen J˙ffro˙w Margareta van Esch, in leven Huisvro˙w van Dirk van der Vlist. w.g. Jacoba vander Vlist.
 
NA T.boek Vianen 5 blz.203 vermeldt: Johannes Diederick Ramoth J.M. geb. alhier en Jacoba van der Vlis J.D. geb. te Dordrecht, beijde won. alhier, getrout.
Ondertrouwd op 03 07 1761 te Vianen, gehuwd op 38 jarige leeftijd op 20 07 1761 te Vianen met Johannis Diedrick (Johan) RAMOT, 32 jaar oud, gedoopt op 22 05 1729 te Vianen.
NA D.boek Vianen 2 blz.109 vermeldt: is gedoopt het kint van Cornelis Ramot en Had˙we van Westervelt, de naem is johannis diedrick.
 
III.1.10 Paulus van der VLIST, Kapitein, Luitenant. gedoopt op 17 09 1724 te Dordrecht, overleden
        Voor 09 06 1772.
Zeeuws Archief: inv.nr.1673, fol. 72 Vo vermeldt: Commissie / instructie op vrijdag 13 3 1750, Paulus van der Vlist, Functie: Kapitein in het regiment van generaal majoor graaf van Flodroff Wartensleben.
  inv.nr.1673, fol. 125r vermeldt: Commissie / instructie op maandag 24 7 1752, Paulus van der Vlist, Functie: Luitenant in de compagnie grenadiers van het bataljon van generaal-majoor prins van Stolberg. Kapitein commandant.
 
NA T.boek Vianen 5 blz.188 vermeldt: Pa˙ls van der Flist J.M. geb. te Dordregt Captn. ten dienste dezer Lande en Z˙sanna Petronella Ramoth J.D. geb. te Vianen bijde won. alhier, buiten de Stad getro˙.
 
Zeeuws Archief inv.nr.1673, fol. 204r vermeldt: Commissie / instructie op donderdag 6 1 1763, Paulus van der Vlist, Functie: Kapitein bij remplacement in de compagnie van het 2de bataljon in het regiment van generaal majoor prins van Stolberg.
 
157
 
SAD ona 20.1106 akte 115 [not. J. van der Star] vermeldt dat hij is overleden.
Ondertrouwd op 24 02 1758 te Vianen, gehuwd op 33 jarige leeftijd op 12 03 1758 met Zusanna Pietronella RAMOT, 27 jaar oud, gedoopt op 11 01 1731 te Vianen.
NA D.boek Vianen 2 blz.127 vermeldt: is gedoopt het kind van de Heer schepen Cornelis Ramot en J˙ffr: Had˙we van Westerveld. Het kind naam is Z˙sanna Pietronella, peters naam is Pieter van Harteveld.
 
Op blz. 148:
III.10        Jacob de BLOM, Kapitein, gedoopt op 01 11 1618 te Dordrecht, begraven op 11 03 1691 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 07 05 1656 te Dordrecht, gehuwd op 37 jarige leeftijd op 07 05 1656 te Oud Beijerland met Barbara Cornelisdr. ABBENBROECK, gedoopt ca. 1625 te Oud Beijerland, begraven op 24 04 1705 te Dordrecht.
SAD: ona 20.225 fol. 350 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 26-011671 Compareerde, Sr. Jacob de Blom, Borger deser Stadt dordrecht. ende verclaerde op d'Heer Mr. Nicolaes Stoop ˙ijtten O˙traet deser Stadt Dordrecht ende ontfanger vande gemeene middelen over de selve Stadt ende t'ressort vandien, ernstich versocht te hebben, ende te versoecken midts desen, dat sijn E: gelieven sal voorden Hove van Hollandt willige Condemnatie te doen Impetreren [met aandrang eisen] tot lasten van Dirck Visser penninckmr. won. in O˙tbeijerlandt op soodanige Notariale obligatie van ses D˙ijsent Car: g˙lden Capl. mette verloopen onbetaelde Interesten als Cornelis Cornelisen Abbenbroeck als principael neffens den voorz: penninckmr. Visser ende Cornelis Willemszn. Abbenbroeck zar. in sijn leven sijn Compts. Schoonvader [Cornelis wil .m.b.v. de heer Stoop bij Dirck Visser bewerkstelligen dat hij zijn schuld] dan selffs aff te Lossen ende betaelen [zal. Anders zullen zijn goederen als borg dienen].
w.g. Jacob de Blom.
 
- ona 20.257 fol. 3 [not. A. Meijnaert] vermeldt: Op H˙ijden den 19-01-1678 Compareerde, etc.
Sr. Jacob de blom coopman ende borger binnen deser Stede, als getro˙t hebbende berbera abbenbroeck, ter eenre, ende sr. hendrick van bergen notaris ende procureur in outbeyerlant, als in h˙welijcke gehat hebbende Jannetgen abbenbroeck, ende bedoelho˙der van de selve, ter andere sijde, beijde dochters ende mede erfgen[amen]: van Cornelis Willemszn. Abbenbroeck gewoont hebbende in o˙tbeyerlant ende aldaer overleden. Ende hebben sij comparanten in presentie van ons, notaris en get˙ijgen bij blinde loterije onder de letters A ende B gesmalcavelt [verdeeld] seeckere acht merge vijfthondert een ende twintich roeden lants gelegen inde derde cavel in Cleijncromstrijen. Hen comparanten in haer voorz: q˙aliteijten tsamen onder andere aenbedeelt ˙ijt den boedel van voorz: Cornelis Willemszn. Abbebroeck haeren schoonvader zar. bij welcke lotinge den voorn: hendrick van bergen onder de cavel A te beurte gevallen is de noort waertste helft vant voorz: lant van den o˙den dijck aff, ende streckende Z˙ytwaerts op. Ende den voorn: Jacob de blom is te be˙rte gevallen onder de letter B. de zuytwaertste helft streckende tot aen den bermsloot van den dijck van Cleijncromstrijen toe. alles onder conditie dat t voorz: lant met den eersten tot gemeene coste door een gesworen lantmeter aen twee egale deelen als voren affgemeeden ende ter beq˙amer tijt aff gesloot sal werden, met welcke aengecavelde parthijen sij compa-ranten respectivelijck verclaerde te nemen onter rentement [onder goed beheer] belovende ijder het sijne rustelyck ende vredelyck te laten gebr˙ijcken, etc. w.g. Jacob de Blom, H vBergen.
[Door deze akte zijn er nieuwe familieleden gevonden zie hierna: Op blz.151].
 
- ach.20.313 fol. 163 [not. J. van Hensboom] vermeldt: Op h˙ijden den 31-08-1679, Compareerde, etc., Sr. Jacob de Blom, Borger deser Stede de welcke verclaerde verh˙ijrt te hebben s˙lcx doende bij desen aen Arien Te˙nisse van der Wael won. inde grote annecx de Westmaes die mede Compareerde voor ons not. ende get˙ijgen de h˙ijre bekende ende accepteerde bij desen vier mergen Tee[l]lant gelegen int maesenie˙lant, aende gront van mijnsheerenlant van Moerkercken gemeen in een st˙ck van vijff mergen, xxix roeden lants, Belendende ten oosten d' erffgen[amen]: van Sr. Walter˙s Cools, ten z˙ijden den Bla˙wensteenschewegh, ofte gescheijtt van moerkercken ende Droite ten westen den Droenenwegh, ende noorden d' kinderen en erfgenam: van zalr. Iman dircksen dronckert. Ende dat voorde tijtt van vijff achter een volgende jaeren; [de huur bedraagt f 70,00 p.j.; de belasting aan de dijkgraaf en de heemraad is voor de verhuurder alle andere belastingen voor de huurder].
w.g. Jacob de Blom.
 
158
 
- Klepboek arch.3.19 blz.110 vermeldt: Act˙m Alsoo deselve de wettige in sijn q˙aliteijt noch vercocht heeft aen Jacob de Blom een geheel h˙ijs ende erfen met allen sijnen toebehooren staende ende gelegen bij d' Verckemerckt t˙sschen de h˙ijse van den Cooper aende eene, en het h˙ijs van de wed. van Crijn ariens Breda aen de andere sijde. onder Conditie etc. Soo ist t˙sschen dit ende den 19-08-1682.
 
- ora 9.80 vermeldt: Aen de Ed: etc:
Geeft reverentelijck te kennen d wede wijlen Capt Jacob de Blom, dat sij s˙pplte: van eenen pieter ranck Mr Cleermaacker alhier per reste van h˙ijs h˙ijr te pretenderen hebbende een somme van f 85:15:12 penningen ende de voldoeninge van dien niet konnende Erlangen den selven den sevende deser maant voor dese Ed. Camere heeft doen convenieren, ende ten selven dage sententie t sijnen lasten geabtineert, die oock alberyts ter Exec˙tie˙s gestelt, dan gemerckt de goederen vanden selven ranck door den Eijgenaar vande huysen waar inne hij is won. syn gearresteert, ende dat deselve wesende van weijnigh importantie gebeneficeert sijnde de s˙pplte: deswegen weijnigh te verwagten heeft, waar aangesien den proc˙r. jan den Bets sich voor den selven ranck, nopenden de voorn: h˙ijre ten behoeve vande s˙pplte: borge heeft geconstit˙eert sonder nogtans vande behoorlijcke beneficien te hebben ger˙ntieert, ende in cas van Citatie de s˙pplte: aenstonts so˙de konnen geabsteert werden, d' Exceptie van Exc˙ssie soo versochten de s˙pplte: dat imant tot C˙rate˙r over den boedell vanden geme pieter ranck (wesende t eene maal insolvent) mag werden aengestelt omme vande penninge daar van te procederen gedisponneert te werden als naer behooren op dat alsoo de s˙pplte: haar regres op den voorn: proc˙r de Bets magh verhalen t' welck doende etc. was geteeckent C: De Blom.
In margine stont voor appostille,
de Camere dese nevenstaande req˙este gesien ende geexamint hebbende accordeert de s˙ppliante haar versoeck ende stelt mitsdien aen tot Curate˙r over den boedel van pieter ranck, inde nevenstaande reqte breeder gemelt, den notaris Elias Venlo, ommen den voorn: Boedel te redden en beneficieren ad op˙s Justtabentium, mits hem in alles reg˙lerende naer d' ordonneerde opde desolate Boedels geemaneert, ten ware den voorsz: pieter ranck, binnen den tijt van agt dagen naar d' insuniatie, deses de s˙pplte: q˙am te voldoen act˙m den 21-04-1693 was get:
Johan De Witt.
 
III.10.5        Lijsbeth de BLOM, gedoopt op 17 07 1665 te Dordrecht, begraven op 23 09 1715 te Dordrecht.
SAD ona 20.739 akte 15 fol. 41 [not. H. van Wetten] vermeldt: Attestatie.
Op H˙ijden den 02-02-1711, compareerde etc.
Barent Eemants, ende Johannis Blenke, beijde van Competenten o˙derdom, borgers ende gesworen Coornmeters binnen deser voorsz: Stede; de welcke verclaerden bij waere woorden inplaetse van Eede, waer, ende waeragtig te zijn ter Instantie ende versoecke van j˙ffr. Elisabeth de Blom, wed. vande Hr. Nicolaas vander Vlist, ende D' Hr. Dirck vander Vlist, coopman binnen deser voorsz: Stede; Moeder, en Zoon, Req˙iranten; hoe dat Sij get˙ijgen beijde op den xijen December des voorleden Jaers xvijc ende tien [1710] (˙ijt het Schip van Johannis Fockes, Schipper woonagtig tot Wattera, in Vrieslandt, affgelaeden door de Hr. Hendrick Nie˙wkerck, Coopman tot Hamb˙rgh, Soo Sij get˙ijgen vande voorsz: Req˙iranten onderrigt sijn,) hebben gemeten twee en vijftig last, veertien sack haver; verclaerende ook sij get˙ijgen geen kennisse te hebben, dat er eenige haver meerder in 't voorsz: Schip is geweest, dan de voorn: twee en vijftig last, ende veertien sack haver, bij hen get˙ijgen Selfs gemeten; en waer van sij pertinente aanteijckeninge, mistgaders goede kennisse, ende gehe˙genisse sijn hebbende; Eijndelijck Compac: voor ons Nots. ende get˙ijgen Klaes mo˙thaen, benevens Jan van Gelebeek, mede van competente o˙derdom, borgers, ende geswore coornmeters, binnen des Selver Stede; welcke ons lijcks verclaerden ten versoecke ende instantie als voren; waer, ende waeragtig te Sijn, hoe dat Sij get˙ijgen beijde op den 14en Jan˙arij deses Jaers xvijc ende elff [1711] ˙ijt het Schip van Ide Fijkes, Schipper, woonagtig tot Mack˙m in Vrieslandt, mede affgelaeden door den voorsz: Hr. Hendrick Nie˙wkerk, soo haer get˙ijgen ook onderrigt was hebben gemeten negen en veertig last, Sestien ende een derde Sack haver verclaerdende Sij get˙ijgen mede geen kennisse te hebben, dat er eenige haver meerder in 't voorsz: Schip is geweest, dan de voorsz: negen en veertig last, sestien ende een derde Sack haver, bij hen get˙ijgen ook Selfs gemeten, ende waer van sij get˙ijgen insgelijcx pertinente aanteijckeninge, mistgrs. goede kennisse, ende gehe˙genisse sijn hebbende; presenterende mitsdien alle het gene voorsz: is, ijver in sijn regarde des noot, en daer toe versogt sijnde, met ende gepasseert, binnen Dordrecht etc.
w.g. barent eeman, Jan Van Sevenom, Johannis Blencke, Roch˙s Rocks, ijan van Gelebeek, klaes mo˙t haen.
 
159
 
Op blz. 151:
Genealogie ABBENBROECK.
 
I.1        Cornelis Willemszn. ABBENBROECK, gedoopt ca. 1600, overleden voor 19 1 1668 te Oud Beijerland.
Gehuwd met Janneken Jansdr. de LAET, gedoopt ca. 1600.
Uit dit huwelijk:
1.        Willem Corneliszn. ABBENBROECK, gedoopt ca. 1620 te Oud Beijerland.
NA: T.boek Oud Beijerland blz.85 vermeldt: J˙ni att. naer Heijnenoort. Willem Corneliszn. Abbenbroeck J.M. van O˙d beijerland, ende Maijcken Cornelis Splinter J.D. van Heijnenoort.
-  T.boek Heinenoord 1:I blz.241 vermeldt: Willem cornelissen Abbenbro˙ck, J.M. van O˙tbeijerlant, ende Marijken Cornelis Splinter, Sijn getro˙t.
Ondertrouwd op 11 06 1642 te Oud Beijerland, gehuwd op 29 06 1642 te Heinenoord met Maijcken Cornelisdr. SPLINTER, gedoopt ca. 1620 te Heinenoord.
2.        Cornelis Corneliszn. ABBENBROECK, gedoopt ca. 1624 te Oud Beijerland.
NA T.boek Oud Beijerland 7 blz.87 vermeldt: Hier getro˙wt. Cornelis Abbenbroeck de jonge J.M. ende Maria van Ravenswaij J.D. beijde won. alhier.
 
SAD ona 20.246 fol. 172 [not. A. Meijnaert] vermeldt: Op H˙ijden den 25-11-1660 Compareerde, etc., Sr. Cornelis abbenbroeck den Jonge, won. in O˙tbeijerlant. Ende bekende voor hem sijnen eren ende nacomelijk wel ende deuchdelijk sch˙ldich te wesen aen d'Heer mr. Nicolaes Stoop ˙ijtten o˙traet desen Stede. De Somme van f 2000:- etc. [Cornelis heeft schuldbrief aan toonder, de brief is verhandeld en komt terecht op 05-02-1663 bij zijn zwager Jacob de Blom zie III.10].
Gehuwd op 04 05 1659 te Oud Beijerland met Maria van RAVENSWAIJ, gedoopt ca. 1630 te Oud Beijerland.
3.        Barbara Cornelisdr. ABBENBROECK, gedoopt ca. 1625 te Oud Beijerland, begraven op 24 04 1705 te Dordrecht. [was I.1.1]
Ondertrouwd op 07 05 1656 te Dordrecht, gehuwd op 07 05 1656 te Oud Beijerland met Jacob de BLOM, 37 jaar oud, Koopman, Kapitein, gedoopt op 01 11 1618 te Dordrecht, begraven op 11 03 1691 te Dordrecht.
Zoon van Jacob Gabrielszn. le BLOEM (de BLOM) en Elisbeth Pietersdr. de VOU.
4.        Jan Corneliszn. ABBENBROECK, gedoopt ca. 1626 te Oud Beijerland.
Gehuwd op 28 02 1651 te Oud Beijerland met Maertge Ariaensdr. de JONGH, gedoopt ca. 1627 te Oud Beijerland. [was I.1.2]
SAD: ona 20.221 fol. 113 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 30-09-1661, Compareerde, etc., d'Eersaeme Jan Corneliszn. Abbenbro˙ck, won. in O˙tbeijerlandt. Ende bekende wel ende de˙chdelijck sch˙ldig te sijn, aen ende ten behoeve van Joffr. Margrieta dircx dochter wed. wijlen d'Heer Johan Cools de somme van f 1000:-, spr˙ijtende ˙ijt saecke van de˙chdelijcke geleende, ende aengetelde penningen, die hij Comparant bekende t'sijnen dancke ende Contentement in goede specie van gelde ontfangen ende genoten te hebben, etc., [Jan belooft het geld terug te betalen over een jaar, tegen een rente van 5,5% p.j.] aen de voorn: Joffre. Margrieta dircx, ofte den thoonder van desen [onderhandse lening]. w.g. Jan Cornelisse Abbenbroeck.
 
- ona 20.221 fol. 114 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 30-09-1661, Compareerde, etc., d'Eersaeme Jan Corneliszn. Abbenbro˙ck, won. in O˙tbeijerlandt. Ende verclaerde gecedeert, getransporteert, ende overgedragen te hebben, midts desen aen ende ten behoeve van Joffr. Margrieta dircx dochter wed. wijlen d'Heer Johan Cools; alle den macht ende eijgendom van eene Obligatie onder de handen ende Signat˙ren verleden bij d'Heer Reijnier Corneliszn. Vos als principael, ende d'Heer Johan van der Ho˙ck zar. als borge, ende mede principael, onder behoorlijcke ren˙nchiatie, in date den 03-05-1642, inho˙dende noch per reste in Capitael de somme van f 1500:-, mette verloopen interesten vandien, t'sedert den 03-05-1661 laetstleden daer op verloopen. Ende bekende hij Comparant daer van voldaen ende betaelt te sijn, den eersten penning metten laetsten. Belovende daeromme de voorschreve getransporteerde Obligatie te vreijen ende waeren, als een vrij goet van allen Commer ende
 
160
 
aentael. Ende oft den voorn: Heere Reijnier Cornelis Vos, principaelen debite˙r, ofte D'Erftgenaemen vanden Heer Johan van der Hoeck desselfs borge in gebreecke bleven den Inho˙t der selver Obligatie aen de gemelte Joffr. Cools, ofte den ho˙der vandien te voldoen. Soo verclaerde hij Comparant, tot meerder versekertheijt vandien, hem daer voor bovendien, gestelt ende geconsti-t˙eert te hebben, etc., bij desen mede Borge, als principael, etc.
w.g. Jan Cornelissen Abbenbroeck.
5.        Jannetgen Cornelisdr. ABBENBROECK, gedoopt ca. 1628 te Oud Beijerland, overleden voor 19 01 1668.
NA T.boek Oud Beijerland blz.91 Vo vermeldt: Hier getro˙t. Hendrick van Bergen J.M. ende Jannetge Cornelis Abbenbroeck J.D. beijde won. in O˙t Beyerlant. Test: Cornelis Willemszn. Abbenbroeck Sponsi˙s Ini j˙ri˙s.
Gehuwd op 24 04 1660 te Oud Beijerland met Hendrick van BERGEN, Notaris, Procureur, gedoopt ca. 1630 te Oud Beijerland, overleden na 19 01 1668.
- ona 20.222 fol. 278 [not. A. de Haen] vermeldt: Op H˙ijden den 18-07-1664 Compareerde, etc., Jngen Jansen Tro˙wen won. aenden Westdijck onder de J˙risdictie van Strijen, ende bekende wel ende de˙gdelijck sch˙ldich te sijn, aen ende ten behoeven van Sr. Hendrick van Bergen, Notaris ende proc˙re˙r residerende in O˙tbeijerlandt, de somme van f 88,50, etc., [Ingen bekent het geld genoten te hebben en hij belooft het terug te betalen] op dordrechtse Beestenmerckt eerstcomende deses Jaers 1664 ofte ten alder˙ijttersten veertien dagen daer naer precise, etc. w.g. Jngen Jansen Tro˙wen.
6.        Pleuntgen ABBENBROECK, gedoopt op 27 04 1631 te Oud Beijerland. [was I.1.3]
7.        Arij ABBENBROECK, gedoopt op 23 11 1636 te Oud Beijerland, overleden voor 1639 te Oud Beijerland. [was I.1.4]
8.        Adriaen (Ariaen) ABBENBROECK, gedoopt op 09 01 1639 te Oud Beijerland.
NA T.boek Oud Beijerland 7 blz.134 vermeldt: Adriaen Abbenbroek J.M. met Soetje Rotte J.D. bijde van O˙d=beyerland ende aldaer won. T: Sponsi Cornel: Will: Abbenbroek Pater, Sponse Adriaen Hopsoomer, Lijsbeth Ariens de Jongh.
Ondertrouwd op 14 04 1663 te Oud Beijerland, gehuwd op 24 jarige leeftijd op 29 04 1663 te Oud Beijerland met Soetje ROTTE, 21 jaar oud, gedoopt op 24 11 1641 te Oud Beijerland. [was I.1.5]
NA B.boek Oud beijerland 1 blz.102 vermeldt: Soetje. Cornelis Otten, ende Lijsbeth Ariens de jonge, als get. Leendert Matte˙szn. ende Barbar Otten.
 
161
 
Op blz. 152:
II.4        Hendrick Janszn. van ESCH, Boekdrukker, gedoopt op 01 08 1612 te Dordrecht, begraven op 12 01 1686 te Dordrecht.
SAD: ora 9.63 fol. 131 vermeldt: Aende E. E. Heeren Borgemr: Ende regeerders der Stadt Dordrecht.
Verthoont ende geeft met behoorlijke reverentie te kennen UE E. achtb: gansch onderdanige dienaer Hendrick van esch ordinaris dr˙cker van desen Stadt, hoe dat inden Jaere 1656 heeft ged˙ckt oft doen dr˙cken het nie˙we testament, ofte alle boecken des nie˙wen verbonts onses Heeren Jes˙ Christi naer den exempelaer vande nie˙we oversettinge in formaet hier nevens gaende, t ' is n˙ s˙lcx dat door beq˙aemheijt vanden Dr˙ck, desselve bo˙cken soodanich sijn getrocken ende vercoft dat hij S˙pplt: hem tegenwoordich daervan ontbloot vint weshalven hij wel genegen so˙de wesen, om t' voorz: nie˙we testamente wederom opnieuw in gelijcke formaet te Dr˙cken, doch alsoo den s˙pplt: ˙ijtwijsens den placcaete vanden Ed: Gr: Mog: Heeren staten van Hollant ende westvrieslant gep˙bliceert binnen deser Stede, op den ixe A˙g˙stij 1656 t selve niet vermach te doen sonder ┌ E. E. achtb: speciael consent, Ende dat oock de laeste proeven door getro˙we ende Ervarene Namen van de gereformeerde kercken moet werden gecollationeert verbetert ende opgenomen, soo keert den S˙pplt: hem gedienste-lijck tot U E E. achtb: reverentelijck versoeckende dat U E. E. hem gelieven te accorderen ende toe te staen omme t' voorz: nie˙we testament wederom in voegen als vooren op nie˙w te mogen dr˙cken, Ende totte Collatie Ende verbeteringe vandien soodanige beq˙ame persoonen te committeren als U E E. achtb: so˙den mogen goet vinden. Dit doende etc.
In margine stont voor appostille, Mijn heeren vanden gerechte der Stadt Dordrecht, opt versoeckt geleth, oock mede gesien het exemplaer vanden eersten dr˙ck ofte Editie aldaer vermelt consenteren dat de S˙pplt: daer nae sal mogen dr˙cken in soodanich formaet van pampier als dienstich bevonden werden sal, den bijbel ofte testament, committeert wijders tot de ondertijcking ofte signat˙re vande selve te dr˙cken Exemplaeren den persoon van d' heer mr. Johan Berck raet pensionaris Ende Secreta-ris, a˙thoriseerende tot het opnemen vande laetste pro˙ve ende te doene collatie speciale den persoon vandien eerweerdigen Heer Gosswin˙s b˙ijtendijck bedienaer des Godelijcken woorts alhier act˙m den 20-03-1658. Ende was onderteeckent J Berck.
 
- ona 20.319 fol. 240 [not. G. van Hemert] vermeldt: [bij de verkoop van huizen] 21-12-1671 etc., den voorstraet, [fol. 269] in de kannekoopersb˙ert, bijden Heerman H˙ijsstraet, etc., ende t H˙ijs van Henderick van Esch aen d' andere zijde.
 
- ona 20.212 fol. 99 Vo [not. H. Smits] vermeldt: [In opsomming van een invantaris komt voor:] Henrick van Esh dr˙cker voor het dr˙cken vande billetten dienende tot de vercooping vande twee h˙ijsen f 2:4:-.
 
- ona 20.319 fol. 370 [not. G. van Hemert] vermeldt: 16-05-1672 Betaelt aen henderick van Esch bo˙ckdr˙cker voor t dr˙cken van de bilietten, om de H˙ijsen te koop te stellen f ij-ij-0 [f 2,00 en 2 stuivers].
 
- ora 9.73 fol. 174 Vo vermeldt: Aen de Ed Gr: Achtb Heeren Borgemr: ende regeerders der Stad dordt:,
Verthoonen ende Geven met behoorlijke reverentie te kennen UEd: achtb: gansch onderdanige dienaers Hendrick ende Johannes van Esch ord[inaire] dr˙cker Deser Stede, hoe dat h˙n s˙pplen: bij ┌Ed: achtb: is verg˙nd ende geconsenteerd prolongatie van octroij Omme Alles met secl˙sie van allen Anderen binnen dese Stad te mogen dr˙cken doen dr˙cken vercoopen nede ˙ijtgeven eerst een boecken geintit˙leerd, Harmonie van t lijden Jes˙ Cristie en nog seeckere Catechism˙s ofte cort begrijp vande Cristelijcke leere Gestelt in Corte vrage ende antwoorden meest volgens D' ordre van den Heijdelbergsen catechism˙s. Welke prologatie van octroij met desen Coop ende Jare sal comen te Cesseren ende alsoo sij s˙ppltn: Geerne Int dr˙cken ˙ijtgeven ende vercoopen vande voorz: boeckens so˙de Contin˙eren dog bed˙gt sijn Dat naerde expiratie vant selve octroij wel Iemand Anders deselve boeckens so˙de willen nadr˙cken en alhier binnen dese Stad vercoopen, soo so˙den sij l˙ijden van ┌Ed: Achtb: nog geerne hebben vordre prolongatie, vant dr˙cken, ˙ijtgeven ende vercoopen vande beijde voorz: boeckens voor den tijdt van vijf ende twintich achter een volgende Jaren naer de expiratie van de laeste concessie Indien ┌Ed Achtb: h˙n t selfde gelieve te verg˙nnen, Waeromme soo keeren de s˙ppltn: tot ┌Ed Gr: achtb: reverentelijck versoekende dat ┌Ed h˙n s˙ppltn: nog gelieven te consen-teren ende verg˙nnen verdere prolongatie voor den selven tijd van XXV Jaren omme alleen, met secl˙sie van allen anderen beijde de voorz: boeckens te mogen dr˙cken, ˙ijtgeven, ende Vercoopen, ende dat met soodanige a˙gmentatie Vermeerderinge ende verbeteringe als daerinne van tijd tot tijdt so˙de mogen werden gemaekt allen op pane ende verbe˙rte, jegens den gene die den selve boeckens
 
162
 
q˙ame naer te dr˙cken, of elders gedr˙ckt sijnde, binnen dese Stad ˙ijttegeven ende vercoopen, als in de resp: octroijen daer van sijnde; begrepen ende gestat˙eerdt is, T welck doende Etc.
Onder stond Door last vande s˙ppltn: ende was geteekendt: Joh: Melanen;
In margine stond voor apostille De Camere accordeerd de s˙ppltn: haer versoek verg˙nt vervolgens aen deselve prolongatie vant' octroij Omme alleen, met secl˙sie van allen anderen binnen dese Stad te mogen dr˙cken, doen dr˙cken, ˙ijtgeven ende vercoopen de boeckens hier nevens gemelt voor den tijd van twintich achtereenvolgende jare Inganck nemende met de expiratie vant voorz: Octroij op soo danige pand jegens de Contravente˙r Als voor dese gestat˙eerd is 17-03-1683 ende was geteekendt HHalincg.
 
Op blz. 153:
III.4        Paulus van ESCH, Koopman, Korenkoper, gedoopt op 01 06 1644 te Dordrecht, overleden voor 1711 te Dordrecht. [zie ook blz. 159: IV.9.7]
SAD: ona 20.252 fol. 22 [not. J. Cop en A. Meijnaert] vermeldt: Op H˙ijden den 07-01-1670 etc. Ter verzoekce van Sr. Po˙l˙s van Esch Coopman binnen deser Stede ons gevonden van hendrick van lith de jonge mede coopman binnen dese voorsz: Stadt, ende den selven oft gevordert datelijcke ende prompte voldoeninge van seecker berestken van twee hondert vier ende sestich g˙l: hier naer gejusereert.
D'heer L˙ijtenant van lith debit aen roch˙s van wesel, overt coope op den 20 maart 1669 van 800 v˙re delen, bedonge voor 33 g˙l: beloopt twee hondert vier ende sestich g˙l:.
D'heer L˙ijtenant van lit belest de bovenstaende somme op sich te betaelen aen Sr. poul˙s van esch, alsoo ick de waerde van sijn ende hebbe ontvangen, actum den 10-11-1669, ende was onderteijckent
R. van Wesel.
Lagerstont. Den 19-12-1669 Dort aengenome inde aenstaende weeck te betalen, ende was ondeerteijckent hendrick van lith de jongen.
Daer op den gemelten hendrick van lith de jonge tot antwoort gaft. Dat hij noch geene gelegentheijt hadde alsn˙ te betalen maer dat den jus˙mant noch wat patientie daer mede moste hebben. Waer over wij ˙ijt den naem ende van wegen alsboven jegens den voorn: van lith mitsgaeders den voorsz: Sr van wesel ende allen anderen die het aengaen mach: wel expressenlijk hebbe geprotesteert ende protesteren bij dese van wissel ende herwissel mitsgaders van alle coste, schade ende interesse, die den jus˙mant doort niet betalen vande voorsz: brieft ende verloopden tijts alreede heeft gehat ende geleden ende noch sal comen te hebben ende lijden omme tselve verhaelt te werden. Daer ende selve te rade worden sal. Ald˙s gedaen etc.
 
- Klepboek arch.3.18 blz.260 Vo vermeldt: 7, 14, 21 j˙lij 1673. Alsoo, etc., int openbaer gedaen opvijlen ende naerderhant vercocht hebben aen Pa˙l˙s van Esch, Coopman binnen deser Stede orde die hij bij het doen vande overdrachte nomineren sal, Een h˙ijs ende erve met allen sijnen toebehooren, mitsgaders Packh˙ijs ende Achter˙ijtgangh daer aen specterende staende ende gelegen opt Marcktvelt voorde Be˙rs t˙sschen den h˙ijsse van d. heer Doctor Johan de jonghe ˙ijtten O˙traet deser Stede aen d' eene ende Hendrick vander Banck ˙ijt de veertigen laeter gepossideert [bezitten] bij Margareta Bar-donck wed. van Zal. Hendrick wens. Etc., 23-07-1673.
 
- ona 20.187 akte 129 fol. 316 [not. J. Melanen] vermeldt: Attestatie
Op H˙ijden 06-03-1679, Compareerde etc.,
Sr. Pa˙l˙s van Esch Coopman borger deser Stede. Dewelcken bij waere Christelijcke woorden inplaetse van Eede, heeft geattesteert, get˙ijcht ende verclaert, waerachtich te sijn, dat hij inde maent van September eerts voorleden Jaers 1678, aen Sr. Jasper van Gent Coopman ende factoor tot Amsterdam, geordoneert heeft aldaer Inne te coopen een Q˙antiteijt van 15 lasten garst, sijnde gewilst voor reeckeninge van Pa˙wel van Loven tot Mechelen. Welcke voorsz: garst bij den voorn: van Gent op ten 26 der selver maent gecoft ende vervolgens aen hem Comparant op Dordrecht toegesonden is. Ende verclaert hij Comparant vande selve parthije, op ten 4e October daeraen volgende aenden voorn: Pa˙wel van Looven op Mechelen toegesonden te hebben een q˙antteijt van 11Ż lasten garst, sonder dat deselve verloost off vercost gewerden, oft daerinne eenige minste veranderinge gevallen is. Verclaerde mede de voorsz: garst ten Comptoire vande licenten alhier aengebracht, ende s'lants gerechticheijt daer van voldaen te hebben volgens den licentbrief 't daer oft so˙de presenterende mitsdien t'geene voorsz: staet tot allen tijden des noots. Etc. Pa˙ls van Esch.
 
- ona 20.188 akte 52 fol. 114 [not. J. Melanen] vermeldt: [19-06-1680] Coopvoorwaerden.
Conditien ende Voorwaerden daerop d'Heer Pa˙wels van Esch ˙ijt ten Aechten deser Stede, als nomine ˙xoris mede Erfgenaem van wijlen Margrieta Roongna [dit is zijn schoonmoeder Roingna] wed. was van d'heer Johan Schoormans Zar. van meijnninge is int' openbaer te vercoopen op h˙ijden den
 
163
 
19-06-1680. Een geheel h˙ijs ende Erve met allen sijn toebehooren, staende ende gelegen op den Hil aen s'Heeren Grachte, de voorsz: Gracht aen d' eene. Ende den h˙ijse vande kinderen ende Erfgenaemen van Jam Gregoor Zar. aen d'andere sijde. [De condities voor de verkoop worden omschreven].
Op h˙ijden den 21-06-1680. Soo heeft de vercooper t' voorsz: h˙ijs en Erve vercoft aen Matthijs Claessen opperbro˙wer inde Bro˙werije vande Lelijen, voor de Somme van f 460:0:-. Dewelcke ten behoren vanden genen die hij ten tijd van opdrachte sal nomineren t'selven daer vooren verclaerde te accepteren op alle vooren staende conditiŰn. Ter orconde desen bij den vercooper ende Cooper onderteijkent etc.
w.g. Pa˙ls van Esch, Matthijs claessen.
 
- ona 20.190 fol. 31 [not. J. van Melanen] vermeldt: Accort.
Op H˙ijden den 18-03-1684 Compareerde, etc.
D'heer Pa˙wels van Esch ˙ijtten achten deser Stadt Dordrecht, Ter eenre ende d'heer Sijmon de Vries ˙ijt het Collegie van mannen van Veertigen deser voorsz: Stede, Ter andere sijde. Ende verclaerden sij Comparanten door Interessie ende t˙sschen spreecken, mitsgaders na˙wke˙rich ondersoeck van Jan Pl˙ijmen ende Bartholome˙s vande Grient, mitsgrs: Baertho˙t de Heer ende Abraham Smack h˙n Comparanten respective Timmerl˙ijden ende metselaers, metten anderen in alle minne ende vr˙ntschappen overcomen, verdragen ende geaccordeert te sijn, nopende het gebr˙ijck ende den Eijgedomme van seeckere m˙er, ter lengte van 20 voeten off daer ontrent staende op gemeene gront, t˙sschen h˙n Comparanten beider h˙ijsen b˙ijten de V˙ijlpoorte deser Stede, tegens over de gewesene Bro˙werijen laetst genaempt Het Lam aende achterste ke˙cken vant'H˙ijs vanden gemelten Heere de Vries waertegens den voorn: Heere van Esch mede voort grootste gedeelte een koockh˙ijs heeft staende gehadt, dewelcke hij n˙ genegen is merckelijk te doen vergrooten ende dat inder voegen ende manieren hier naer volgende te weten dat de voorsz: m˙er althoos sal sijn ende blijven een gem˙erde M˙er, ende s˙lcx bij parthijen ijeder voorde gerechte helfte onderho˙den moeten werden. Ende sal dienvolgendens den voorsz: heere van Esch soo deselve bakken daeromme mogen leggen ende doen vast anckeren als hij tot sijne nie˙we Timmeragie van noden sal hebben, mits dat het gene hij daerinne sal comen te breecken tselve prediromme tot sijnen costen sal moeten doen toe met selve ende pleijsteren naer behooren. Des ende sal hij niet vermogen de solderinge met al te swaeren wicht te overlasten waer door de voorsz: m˙er gekrenckt so˙de mogen werden, op prijs dat de schade die daer door aende voorsz: m˙˙r q˙am te geschieden, bij den voorn: heer van Esch gedragen ende becosticht sal moeten werden. Vorders is geconditioneert voor soo veele den voorn : heere van Esch, iegenwoordich breeder ende hooger sal comen te metselen, als selve m˙er sal mogen doen maecken naer behooren; mits dat de drije schoorstenen vanden voorn: heere de Vries s˙llen moeten blijven staen gelijck die iegenwoordich staende sijn, ende bij aldien den gemelten heere de Vries off sijne naercomelingen in tijt ende wijlen, de vordere m˙ere ende nie˙w metselwerck mede wilde betimmeren sal s˙lcx vermogen te doen. Etc., [Paulus moet aan de Vries betalen, door 2 onpartijdige metselaars berekend] de Somma van f 26:0:-. Etc. w.g. Pa˙ls van Esch, Sijmon de Vries Sijmonsz.
 
- ona 20.190 fol. 407 [not. J. van Melanen] vermeldt: [Testament]
Op H˙ijden den 27-04-1686 Compareerde, etc.
D'heer Pa˙l˙s van Esch ende Joffro˙w Elisabeth Schoormans, Echterl˙ijden borger ende borgersse deser Stede, beijde gesont van lichaeme, gaende en staende, haerl˙ijder verstant, redenen ende memorie seer wel machtich wesende.
Dewelcke aenmerckende ende verclaerden met rijpe delibiratie van raede ende goede voordachticheijt, gemaeckt ende geordonneert te hebben haer l˙ijder Testament. Etc. [Paulus en Elisabeth zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Zij herroepen voorgaande testamenten en stellen de langstlevende tot erfgenaam, met het recht te doen naar eigen keuze, over alle goederen] soo roerende als onroerende, actien, Crediten ende insch˙lden, gelt, go˙t, silver, gem˙nt ende ongem˙nt, Cleederen ende J˙weelen, geene althoos ˙ijtgesondert mochte etc., [de langstlevende moet de kinderen] in aller Christelijcke stichtinge op te brengen, ende deselve te alimenteren ende onderho˙den, in eeten, drincken, Cleedinge ende ter scholen te laten gaen, omme te leren lesen ende schrijven, een hantwerck, neringe off Coopmanschappen te doen etc. [de kinderen moeten] in alles te gehoorsamen gelijck de˙gdelijcke kinderen sch˙ldig sijn ende behooren te doen, ende ten mondige daege off h˙welijcken staeten gecomen sijnde, aende voorsz: haerl˙ijder kinderen over hen allen ˙ijtte reijcken ende betalen bij aldien den voorsz: langstlevende niet en compt te hertro˙wen, de somme vanf 12000:0:-, maer weeromme Commende te herh˙welijcken de Somme van f 18000:0:-, te weeten ijeder sijn portie ende hooft gedeelte vandien. Verstervende der selver
 
164
 
kindersportie van d'een op te andere, totte laetste vandien toe. Etc. w.g. Pa˙ls van Esch, Elisabeth Schoormans.
 
- ona 20.190 fol. 460 [not. J. van Melanen] vermeldt: Op H˙ijden den 12-08-1686 Compareerde, etc.
D'heer Johan van Helmont, bro˙wer borger deser Stede, dewelcke verclaerde vercost te hebben aen d'selven Pa˙l˙s van Esch ende Lodewijck Terwe Coopl˙ijden borgers deser voorsz: Stede die hiermede Compareerden. Ende desselven Coop bekenden ende accepteerden ijeder voorde gerechte helfte. Een achtkantige d˙bbelden wint-olijmolen genaempt de Kadt met T˙ijnhuÝjsinge getimmert ende verdere toebehoren. Staende b˙ijten de Groote Sl˙ijspoorte deser Stadt Dordrecht, aenden Wieldrechtschen dijck op den gront vande Mijl. Waer was de Gront de voorsz: Stadt Dordrecht Competeren t˙sschenden olijmolen van Francoijs Francken aen d'eene sijde , ende de haven van vande Keeten aldaer aen d'andere sijde. Mitsgaders allen de Gereetschappen soo van, molestenen, seijlen, voetwerck, jaechensels, ende verder ijserwerck daer bij gebr˙ijkt werdende, item noch allen de Copere Beekers, het timmermans gereetschappen, de Copere kitten ende maten, 4 losleggende scheijnen ende beijtels, 1 parthij ijpen ho˙t tot reparatie van nooden, het gereetschap tot het afschepen van olij ende koecken van nooden. Ende noch allen den T˙rft, olij ende raepkoecken. Iegenwoordich inden voorsz: molen sijnde alles gelijck tselve bij den voorsz: vercooper laetst gepossedeert ende gebr˙ijckt is. Voor welcke voorsz: Wint-olijmolen met sijn toebehoren, mitsgaders gereetschappen ende Coopmanschappen, de vooren Coopers belooft hebben ende belooft mist desen, te betaelen De Somme van f 7750:0:- Contant ende gereet gelt, ˙ijtterlijck binnen de tijt van acht dagen etc. [Er wordt een verdeelsleutel in geld gemaakt tussen de molen en het overige dat bij de molen behoord. De condities van de koop en verkoop worden nader omschreven].
w.g. Jan van Helmont, Pa˙ls van Esch, Lodewijck Terwe.
 
- ona 20.191 fol. 57 [not. J. van Melanen] vermeldt: Proc˙ratie ad negotia.
Op H˙ijden den 27-05-1687 Compareerden etc.
D'Heer Pa˙l˙s van Esch Coopman Borger deser Stede.
Dewelcke verclaerde geconstit˙eert ende volmachtich gemaekt te hebben, etc., Sr. Cornelis Persoons Cornelissoone, Coopman tot Br˙ssel, gevende den selven volcomen macht, a˙thoriteijt ende speciael bevel, omme ˙ijt sijne Constit˙entes naeme etc., te vorderen en te ontvangen van Sr. Willem de Rechter Schipper ende Coopman tot Lille, als˙lcken somme van f 215:16:- als hem Compt vanden selven noch de˙chdelijck is Competerende per reste van geleverden raep:olij ende raep koecken volgens de reeckinge daer van sijnde aenden geconstit˙eerden overgelevert. Ende in cas van langer dilaij of't ref˙Ýjs der voorsz: betalinge, in rechten daeromme te mogen spreecken, arresteren becommeringen op desselfs persoon ende goederen te doen tot dien eijnde voor soodanige rechters oft Gerechten te Compareren als den geconstit˙eerden sal geraden vinden. Ende voorsz: de saecke te vervolgen totte diffinitieve sententie ende ˙ijtterste exek˙tie toe naer ordre. Ende Const˙ijme local met last ende macht, omme een off meer proc˙re˙rs in sijnne plaets te mogen s˙bstit˙eren ad lites. Ende voots generalijck alles daerinne meer te doen ende handelen was hij Constit˙ant alomme selfs preferent ende iegenwoordich sijnde eenigsints so˙de comen off mogen doen. Etc. w.g. Pa˙ls van Esch.
 
- ona 20.191 fol. 294 [not. J. Melanen] vermeldt: Protest.
Op H˙ijden den 22-01-1689, etc., Ten verzoecke van d'heer Pa˙wels van Esch Coopman borger deser Stede, mij mette naergenoemde get˙ijgen getransporteert ten H˙ijse ende aenden persoon van Sr. Francheijs Francken Coopman borger deser voorsz: Stede, ende vanden selven versocht acceptatie van seeckeren Wisselbrieff l˙ijdende van woorde te woorde als volcht:
D˙nckerg˙e [Duinkerken] den 10-01-1689 f 545:0:-.
Op drije dagen sicht Betaelt desen mijnen eersten Wisselbrieff aen d' ordre van d'heer Jaecq˙s Plan de Somme van f 545:0:- werder vande selve ende stilt op reeck: van Vl DW Dienaer en was onderteijckent Lodewick Mahien. opt'spati˙m stont
A monsie˙r Monsr. Francois Francke a Dorth was geendorseert paijes a l'ordre de Monsr. Abraham d˙ Pre valeur en Compten. Ende onderteijckent JPleten, onderstont po˙r moij paijez, a l'ordre de Messrs. van Gent ende van Laer vale˙r d˙ dt. Srs. Amster[dam] 20-01-1689 ende was geteijckent Abraham d˙ Pre. lagerstont
Voor ons betaelt aen d'heer Pa˙ls van Esch off ordre. Ende was gets. Davit van Gent, William van Laer.
Ende alsoo den voorn: Sr. Franchoijs Francken in gebreecke bleeff den voorsz: Wisselbrieff te accepteren omme te betaelen, seggende dat bij hem meer betaelt was, als hij efferten in handen hadde. Etc., [de notaris verhaalt de schade].
 
165
 
- ona 20.194 akte 46 fol. 107 [not. J. van Melanen] vermeldt: Contract.
Op H˙ijden den 16-10-1696 Compareerden etc.
d'Heren Willem van Ravesteijn voor twee Wint Olijmolens, Hendrick Terwen, Pa˙l˙s van Esch, Franchoijs Francken, Johan Boon, Hendrick Taeij, Lodeweijck Terwen, Hendrick van der Banck, Gos˙in˙s Erckelens, Matthijs Hacken de Jonghe, ende Michiel Hacken, ijeder Eijgenaer van Eenen Wintolijmolen. Alsnoch d'Heeren Aernold van Lee˙wen, ende Hendrick de Wacker beijde Eijgenaers van een dito olijmolen. Item Pieter Bach˙s soo voor hem selven als voor d'h Matthee˙s Rees beijde mede Eijgenaers van Eenen Wintolij Molen. Alle de voorsz: olijmolens staende b˙ijten de Groote Sl˙ijspoorte deser Stadt Dordrecht, mitsgaders D'heer Jacob˙s Beijen als Eijgenaer van Wint Olijmolen staende op den Dam voor Papendrecht. Ende nogh Jofvro˙w Angrieta vande Graeff wed. vande Heer Cornelis van Helmondt Zar. ende d'heer Pieter vander Beeck beijde als Eijgenaers Eenen Wintolijmolen staende b˙ijten den Cleijne Sl˙ijspoorte deser voorsz: Stede, aende Noordendijck. Ende verclaerden alle de voornde Comparanten metten anderen in der minne ende vrintschappelijck, overcomen, verdragen ende geaccordeert te sijn s˙lcx sij doen mits desen nopende de ongemacken, nadeel ende schaden, dewelke eenige van haerl˙ijden voorsz: respective olijmolens ende coopmanchappen inden tijt van thijen eerstcomende achtereenvolgende Jaeren so˙den mogen overcomen ende werden toegebracht soo door Donder, Blicxem, Brantstichtinge Vers˙ijen off eenich ander ongel˙ck, t'sij binnen off b˙ijten desselve molens, in des molenaers woonh˙ijsen, lootsen off sch˙eren totte voorsz: molens eenichsintsspecterende ende dat inder voegen ende manieren hier naer volgende. Te weeten, bij aldien het Compt te gebe˙ren, dat inden voorsz: tijt van thijn [10] jaeren te reeckenen vanden 28e deser maent october aff, een off meer van h˙n voorsz: olijmolens off Coopmanschappen, van Saet, olije, ende koecken daerinne bevonden werdende, door eenige vande voorsz: gevallen ('t welck Godt almachtelijck genadochlijck wil verhoeden) q˙aeme te verongel˙kken off verbranden, dat in soodanigen gevalle, een Iegelijck der Eijgenaers vande andere olijmolens geho˙den s˙llen sijn, gelijck sij Comparanten malcanderen beloven mits desen, aenden Eijgenaer off eijgenaers van ijder der afgebrande ende verongel˙ckte olijmolens en der selver voorsz: Coopmanschappen, te s˙llen ˙ijtreijcken voldoen ende betalen de Somme van f 500:0:- soo meenichmael t'selve ongel˙ck oft schade so˙de mogen gebe˙ren, ende comende voor te vallen en dat terstont, off ten Langhsten 14 dagen naer t'voosz: ongel˙ck; Doch bij alsdien de schade vande verbrande off verongel˙ckte olijmolens ende Coopmanschappen, soo groot niet en wierde bevonden, als de respective voorsz: Somme van penningen so˙den comen te bedragen, Soo s˙llen de Eijgenaers vande andere olijmolens ins˙lcken gevalle, de verbrande off beschadichde molen oft Molens, te reeckenen, naer advenant de Molens off de portien, die sijl˙ijden daerinne possederende sijn wederomme moeten doen opmaecken in soodanigen forme, gelijck deselve te vooren geweest s˙llen sijn, tot genoegen, ende contentement van de beschadichde Eijgenaers, ende de coopmanschappen vergoeden tot ta˙cxatie ende moderatie van onpartijdige Coopl˙ijdendige h˙n des staende, sonder dat deselvebeschadigden daerinne ijets te lasten off dragen s˙llen hebben alsoo geconditionneert is dat sijl˙ijden dienaengevende vrij ende opregt s˙llen sijn. Werders geconditioneert, bij aldien Iemant van h˙n compten binnen den voorsz: tijt van thijn Jaren sijn voorsz: molen off molens, aen een ander overdoen, te vercoopen, dat in soodanigen gevall, sij sal moeten stip˙leren off bedingen, dat de respe: Coopers 't voorsz: Contract mede s˙llen moeten presteren ende s˙bject sijn. Ende indient' q˙amen te gebe˙ren, dat eenige vande voorsz: molens doort' malen van andere waren ende Coopmanschap b˙ijten olij saden, q˙amen te verbranden, off ongelucken soo en s˙llen de Eijgenaers van soodanige molens, het voorsz: voordeel niet genieten, bij aldien binnen den tijt van 24 ˙ijren naert laetste malen, het ongel˙ck Compt voor te vervallen; maer langer als 24 ˙ijren naert malen off door donder off Blicxem geen tijt exempt voorvallende, sal alles gepresteert moeten werden als vooren. Ende indien Sr. Adriaen van de Nadt Coopman tot Rotterdam, ten opsigte van sijnen olijmolen dewelcke hij b˙ijten de Oostpoort der Stadt Rotterdam staende heeft, in de contract mede wilde begrepen sijn, off Iemant anders, die eenige nie˙we olijmolens alhier b˙ijten den Stadt so˙den mogen stellen. S˙llen daerinne mede aengenomen moeten werden mits onderteijjkenende, desen Contracte oock te s˙llen naercomen ende achtervolgen: tot voldoeninge, naercomingende onderh˙odinge vant' gene voorsz: staet, hebben de voornde Comparanten verbonden ende verbinden mits desen haeren respe: persoonen ende goederen etc.
w.g. Willem van Ravesteijn, Hendrick Terwen, Lodewijck Terwen, Gos˙in˙s Erckelens, Hendrick Taeij,
Pa˙ls van Esch, Franchois Francken, Jan Boon, Matthijs Hacken de Jonge, e.a.
 
III.4.1        Johan van ESCH, Koopman, gedoopt op 15 01 1670 te Dordrecht, begraven op 02 08 1735 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 25 03 1696 te Dordrecht, gehuwd op 26 jarige leeftijd op 09 04 1696 te Dordrecht met Anna Catarina WALRAVEN, 18 jaar oud, gedoopt op 26 01 1678 te Dordrecht, begraven op 29 03 1751 te Dordrecht.
 
166
 
- ona 20.194 akte 68 fol. 163 [not. J. van Melanen] vermeldt: Testament, de testate˙ren hebben verclaert ˙it middelen vanden 200e penninck op geen 4000 ú getaxeert te sijn.
In den Naeme onses Heeren en Salichmaker Amen.
Op H˙ijden den 30-01-1697 Compareerden etc.
D' eersaeme Sr. Johan van Esch Coopman ende Joffr. Anna Catharina Walraven Echte l˙Ýjden ende borger ende borgeresse deser Steede, gesont van lichaem, gaende ende staande, het verstant, redenen, etc., willende daeromme deselve onseeckerheijt voorcomen, ende wegneemen alle q˙estien ende geschillen, die na haer l˙ijder doot ende overl. so˙den mogen opreijsen etc., haer l˙ijden testament [na veel Godvruchtige zinnen, komen Johan en Anne ertoe de langstlevende tot erfgename te maken van] gelt, go˙t, silver, gem˙nt ende ongem˙nt, Cleederen ende inwillen geene althoos ˙ijtgesondert, etc., [de langstlevende mag naar eigen goeddunken handelen; de kinderen] in alle Christelijcke Stichtinge ende vreese Godes op te voeden; alsmede deselve ter alimenteren ende onderho˙den, van Cost, dranck, Cleedinge ende reedinge, ter scholen te ho˙den gaen, omme te leren lesen ende schrijven. Een hantwerck neringe off Coopmanschappen te doen leeren, etc. [als de kinderen volwassen zijn] h˙n allen ˙ijt te reijcken ende betaelen, de Somme van f 2000:0:-. Etc.
w.g. Johan van Esch, Anna Catharina Walraven.
 
Op blz. 155:
III.4.10 Pieter Antoni van ESCH, Koopman, Molenaar, gedoopt op 23 07 1682 te Dordrecht,
overleden op 06 10 1752 te Dordrecht op 70 jarige leeftijd, begraven op 13 10 1752 te Dordrecht.
SAD: ona 20.754 akte 5 fol. 21 [not. H. van Wetten] vermeldt: [verkoop van een huis] Een Extraordinair Welgelegen ende ter neringstaande H˙ijs en Erve, met nog een kleijn H˙ijske benevens en agter 't Selve, staende en gelegen in de o˙de Breestraet, over de Taanpoort, binnen dese Stadt, belent van voren de H˙ijsinge van J˙ffr Geertr˙ij van der Monden, wed. van wijlen Sr Pieter van B˙˙ren zalr aand'eene, en t H˙ijs van Margarita van Drongelen aand' andere Zijde. Etc.
Op H˙ijden den 26-1-1720, Sijnde den dagh vande finale vercoopinge, ist voorn: H˙ijs met den gevolgen vandien, andermael opgehangen op de voorz: Zomme van f 1000:-, ende in 't afslaen gecomen, tot op de Ingesetten Somma van f 630:-, waer voren den voorn: Sr Pieter van Esch cooper is geworden. Ende verclaerde den voorn: Somma, en op alle de vorenstaende conditiŰn alsoo aen te nemen, en te accepteren, etc. w.g. Pietr V: Esch.
 
- ona 20.801 akte 9 fol. 29 [not. A. Cant] vermeldt: H˙˙rced˙lle bedragende alle de Jaaren beneden de f 600:0:0.
Op H˙ijden den 30-01-1725, Compareerde etc.; Willem van Nispen won. binnen dese Stadt, als boekho˙der van de sch˙tterij van de heele haakx= Doele, genaemt het hoff, de welke verclaerde verh˙˙rt te hebben etc., aen dhr. Pieter Anthonij van Esch Coopman binnen dese Stadt, als boekho˙der vande Nederd˙ijtse gereformeerde diaconie armen binnen dese Stadt, etc., een h˙ijs ende erve, staende ende gelegen in de Hoffstraet, sch˙ijns over den bieraccijs, ter sijde de poort van t' selve hoff, ende dat voor den tijt van 5 jaeren, etc., [voor] de Somma van f 60:0:0 jaerlijkx etc, [de huurconditie vermelt o.a.] dat den h˙˙rder het secreet int gemelde h˙ijs ged˙rende dese h˙˙re tot sijn partic˙lieren kosten sal moeten doen r˙ijmen, en dat soo dikwijls als s˙lkx nodig wesen sal, etc.
w.g. Willem van Nispen, Pieter Anth: van Esch als Boekho˙der.
 
- ona 20.804 akte 93 fol. 381 [not. A. Cant] vermeldt: Proc˙ratie ad negotie et Lites.
Op H˙ijden den 29-11-1729, Compareerde etc.: dheer Pieter Anthonij van Esch, Coopman binnen dese Stadt; de welke verclaarde geconstit˙eert, etc., aen dheer Jan Bogaart, Proc˙re˙r tot Amsterdam speiglijk omme inden naam ende van wegen den constit˙ant over te nemen ende ontvangen van dheer Wo˙ter van Lel, Coopman tot Amsterdam voorsz:, soodainge parije Zaat, (oft wel de gelden daarvan geprovenitie) als hem constit˙ant voor de helfte sijn compererende daar van q˙itantie te passeren, alles volgens de bewijsen daervan sijnde etc., [Pieter stelt dat de overeenkomst nagekomen moet worden]. w.g. Pieter Anthonij van Esch.
 
- Klepboek arch.3.24 blz.57 vermeldt: 19 01 1730, [verkoop van] Een Th˙ijn zijnde een Raampt gelegen in een Paatje B˙ijten de Sp˙ijpoort, Sch˙ijns over het Go˙d Leenh˙ijs belent de th˙ijn van de Heer Pieter Anthonij van Esch, Coopman.
 
167
 
- ona 20.806 akte 38 fol. 183 [not. A. Cant] vermeldt: Testament.
Op H˙ijden den 20-07-1733, Compareerde etc.: dheer Pieter Anthonij van Esch, Coopman binnen dese Stadt, etc., [Pieter Antoni stelt als zijn erfgenamen] sijnen broeder dheer Johan van Esch, Coopman binnen dese Stadt, etc., voord 'eene helfte, ende zijn testate˙rs s˙ster, mej˙ffro˙w Margareta van Esch, h˙ijsvro˙w van Dirk van der Vlist, jegenwoordigh won. te Vianen, etc., voor de wederhelfte, etc.
Legaterende den testate˙r bij desen aen sijn nigt, j˙ffro˙w Elisabeth van Esch, dogter van sijn testate˙rs voornoemde broeder Johan van Esch, de somme van f 2000:0:0.
Makende en Lagaternede mede aen Pieternella Anthonia van der Vlist, dogter van sijn testate˙rs voornoemde s˙ster Margareta van Esch, de somme van f 2000:0:-.
Legaterende den testate˙r bij desen, aen sijne dienstmaagd Neeltje van Emmerick de somme van f 500:0:0, te weten, als de selve op sijn testate˙rs overl. nogh ten sijne h˙ijse woonen sal, en anders niet [zij is bij  Pieters overlijden niet meer in dienst].
Legaterende etc., aen sijne neef Pa˙l˙s van der Vlist, etc., alle sijn testate˙rs kleederen, van wat stoffe die mogten wesen Linnen, Wollen, par˙ijken, hoeden, mitsgaders go˙t, gene dienaangaande ˙ijtgesondert, etc., mitsgaders een go˙d sakhorologie, dito ketting en dito signet daaraan, alsmede nogh de Lessenaar, staande op het klijn agterkamertje, met alle de go˙de en silvere penningen, andere frajigheden en t'geene verders daerin etc. [Pieter Antoni dat zijn nichten en neef uit de boedel] ordentelijk, naar der selven fatzoen en ordre, in den ro˙w s˙llen moeten werden gekleet, ende s˙lkx tot hopen en lasten des boedels etc.
Legaterende den testate˙r bij desen, aende voornoemde sijne dienstmaagd, etc., een deftige en ordelijke d˙bbelde ro˙w.
Willende ende begeerende den testate˙r voorts wel serie˙s en ernstigh, dat geene van sijnen na te latenen inboedel, me˙bilen, h˙ijsraad, linnen, wollen, cabinetten, kasten, kisten, koffers, stoelen, k˙ssens, ledikanten, beddens, k˙ssens, dekens, schilderijen, porcelainen, nogh ijets ter weereld, dat daaronder gerekent kan werden, mitsgaders go˙t, silver, klijnodien, h˙ijsraad, etc., [Pieter Antoni verbiedt verkoop van alle goederen de] erfgenamen vreedsamelijk onderlinge s˙llen moeten werden gedeijlt, alle t'welke hij testate˙r aende voornoemde erffgenaamen vriendelijk is verzoekende en begeerende
Gelijk hij testate˙r bij desen mede expresselijk wilt ende begeert, dat de vaste panden mede bij sijne erfgenaamen onderlinge s˙llen moeten werden verdeelt, dogh soo sij ten dien opsigte malkanderen niet konden verstaan, soo verclaerde den testate˙r, etc., [de panden] mogen werden geveijlt en verkogt, dogh niet eerder (maar wel later) dan 2 mnd. naar sijn testate˙rs overlijden. Etc. [Pieter Antoni geeft aan hoe en wat er met zijn bezittingen moet gebeuren zie ona 20.1054 akte 31 en 43.]
w.g. Pieter Anthonij van Esch.
 
- ona 20.1007 akte 22 [not. P. de Ruijter] vermeldt: Proc˙ratie ad Negotia.
Op H˙ijden den 19-02-1634 Compareerde etc.,
De Heer Pieter Anthonij van Esch, Coopman binnen dese Stad. Ende verclaarde te constit˙eren, magtig te maken, en volcome Proc˙ratie te geven, etc., aan de Heer Simon Petr˙s Sto˙ters, Proc˙re˙r te Bergen op Soom, specialijk omme ˙ijt de naam, en van wegen den Comparant van Gilles La Fonteijne, martschipper van Bergen op Soom op dese Stad, te vorderen, innen ende ontfangen, soodanige Somme van penningen, als den comparant van denselve geconstit˙eerde sal werden opgegeven, q˙itantie van sijnen ontfang te passeren. In cas van dilaij, ˙ijtstel, off vertrek van betalinge van gemelde La Fonteijne met regt daar toe te constringeren [samentrekken]. Tot dien eijnde alle dagen en termijnen van regten te observeren, de sake in regten te vervolgen, tot de provisioneele off definitive sententie toe, etc. Ende voorts generalijk hier inne alles anders, ende meer te doen, ende te verrigten als den comparant selffs present zijnde so˙de connen, mogen, ende moeten doen, al waar inne zoo dat hiertoe nader, en speciaalder Last vereijst werde, als voorsz: staet, die den comparant in dese ho˙d voor geinsereert, etc.
w.g. Pieter Anthonij van Esch.
 
- ona 20.1013 akte 106 [not. P. de Ruijter] vermeldt: Cherte Partij [contract tussen scheepseigenaar en koopman over huur van schip en levering van lading].
Op H˙ijden den 18-06-1740, Compareerde, etc.
De Heer Pieter Anthonij van Esch, Koopman binnen deser Stad, als bevragter, ter eenre. Ende Steven Ariens voerende 't Schip de Goede Vreede groot circa 't Negentig Lasten, liggende voor dese Stad, als vervragter ter andre zijde.
Te kennen gevende, dat zij met den andren hebben aangegaan, en beslooten seker contract van Cherte Partij, off bevragtinge, in manieren en op ConditiŰn hier na volgende.
Te weten dat den tweede comparant met zijn gemelde Schip, 't geen denselve verklaart te zijn, digt, hegt, vast, en behoorlijk tot den Rijse toeger˙st en d˙s instaat om Koopmans goederen over Zee te
 
168
 
voeren, met den eersten met ballast van hier sal verstrekken en zijlen na Dantsig, off Coningsbergen ter ke˙se van den Heer bevragter, en sig aldaar addresseren aan des bevragters Correspondenten die 't selve schip, aan de stad in de tijt van agt, a tien agter een volgende dagen, sal doen beladen, met soodanig Granen off andre goederen, als hem zal believen tot des schips volle ofte beq˙am lasten off ladinge en die hebbende dat aen tweede Comparanten daar weder vandaan sal zijlen en keeren na dese Stad Dordrecht, en deselve Ladinge alhier getro˙welijk lossen en leveren, aan den Heer bevragter, off desselffs ordre, die als dan aan den 2e comparant voor vragt penningen sal betalen, de somme van f 25:0:-, per laste Rogge, en ander Granen, off goederen na resto, en 3 d˙caten tot een lap laken. Etc. w.g. Pieter Anthonij van Esch, Steven Arjens.
 
- ona 20.1054 akte 31 [not. A. Bax] vermeldt: Testament zonder fideicommis, van maar een Persoon.
Op H˙ijden den 31-05-1752, Compareerde, etc. Den Heere Pieter Anthonij van Esch, koopman, won. binnen deze Stadt. Hebbende zijn volkomen verstand, etc. Te kennen gevende genegen te zijn om van zijne natelaten Goederen te disponeeren; Dog alvorens daar toe komende begeerd dat zijn Lijk, zal moeten werden gedragen en ter Aarde gebragt, door die van de Sch˙tterije van St. Joris Doele, binnen deze Stadt, en dat daar voor aan voors: Sch˙tterije zal moeten werden verÚÚrt, zo veel als de natem: Exec˙te˙rs na t fatsoen van den Comparant z˙llen oordeelen te behooren, des dat die Gifte, ten minsten zo veel zal moeten bedragen, als de verÚÚringe aan voors: Sch˙tterije voor t ter Aarde brengen van wijlen De Heer Dirk Marchal, gedaan.
Vervolgens herroepende alle zijne voorgaande Testamenten, etc.
Komende ter dispositie, zo Preelegateert hij Testate˙r, aan zijne Nigte J˙ffro˙w Elizabeth van Esch, H˙isvro˙we van Den Heer Bernard˙s Eliknik, etc., [Pieter Antoni geeft aan zijn zuster, nichten en neven lijfrentebrieven en obligaties].
Alle zijne Kleederen, zo van Linnen, wolle, zijde en andere stoffen, mitsgaders Go˙d en Zilver, tot zijn Lijfs en Lighaams gebr˙ik en Sieraad behoorende, daaronder mede gereekend zijn Go˙d Zak Horologie en den Rotting met de Go˙de Knop. Als mede ook nog aan dezelve Legateert, De Lessenaar op het klein Agter Kamertje, met alles, en z˙lks niets uitgezondert etc., Geleegateerde bij hen gelijkelijk genoten, en zodanig verdeelt, en daar mede gedaan te moeten werden, zo als derzelver O˙ders goedvinden z˙llen.
Voorts Legateert, aan zijne Dienstmeid Catharina van der Haater, indien zij op zijn overl. nog bij hem zal inwoonen, boven en behalven eenen ordentelijken d˙bbelden Ro˙w. Eene Somme van f 500:0:-.
Begeerende hij Comparant, dat de voorn: Catharina van den Haater, in dienst van zijne natem: Erfgenaamen zal moeten blijven en geho˙den werden, zo lange de H˙isho˙dinge onder hen gemeen zal zijn, en dat daar voor aan haar zal moeten werden betaald eene behoorlijke H˙˙r: Ende voors: Huisho˙dinge scheijdende alÚÚr het half Jaar, in welke zij in dienst van voors: Erfgenaamen getreeden zal wezen verscheenen is, niettemin, aan haar het volle half Jaar h˙˙r, boven en behalven behoorlijk Kostgeld voor d'ontbreekende tijd van dat half Jaar, zal moeten werden betaalt.
Verders verklaard den Comparant, dat het aan zijne Nigte J˙ffro˙w Elizabeth van Esch, ofte aan haren Man D'Heer Bernard˙s Elikink zal moeten vrijstaan, om zijn Olij- Moolen, met alle de Losse - en Vaste Gereedschappen, en gevolgen vandien, te mogen naderen en haar bij scheidinge des Boedels aan te doen deelen voor eene Soome van f 6000:0:-, waar omtrent zij haar of hen zal of zullen moeten Declareeren binnen vier weken; na zijn overl. Etc. [Pieter Antoni laat de mogelijkheid open of de molen zal gaan naar Pieternella Antonia van der Vlist, het kind van zijn zuster Margareta van Esch. (In de inventarisbeschrijving, die hierna volgt, is de molen dan ook gelegateerd aan Pieternella, zouden zij en haar man Abraham Teerlink de f 6000,- hebben opgebracht?) De condities, buiten het geldbedrag, bij de overnamen van de molen worden genoemd].
Wijders verklaarde den Testate˙r, tot zijne eenige ende algeheele Erfgenaamen te noemen ende t'instit˙reeren zijne Z˙ster Juffro˙w Margareta van Esch, H˙isvro˙we van Dirk van der Vlist, won. te Vianen, etc., [bij het overlijden van Margareta worden de nichten en neven Erfgenamen; de huisraad moet verloot of getaxeerd worden en de opbrengst verdeeld].
Des ook (ende tot wegneeminge van alle misverstand verklaard den Testate˙r, dat egeene Preetensien, welke hij ofte deszelfs Nalatenschap) b˙iten 't geene vervat is en 1 Aanteekenboekje in Q˙arto, wegens eenigen Ontfang en uitgeef aan en voor zijne voorn: Z˙ster, [nichten en neven] gehad en gedaan, etc., [bij de ongetrouwde Pieter Antoni hebben allen wel geld geleend; dit geld moet eerst in de erfenis terug gebracht worden].
Bevelende hij Comparant verders ook op 't ernstigste aan zijne Erfgenaamen, omme zijne Nalatenschap r˙st- en vreedelijk te scheiden ende te verdeelen. Ende aan ieder van die, in dezen geregtigt bevonden z˙llen worden; hen allezints na zijne dispositie en begeertens te gedragen; den bij aldien onder zijne voorn: Erfgenaamen, of met of onder de voorn: Legatarissen, of d'een tegens den anderen of ook een derzlever tegens of onder de natem: Exec˙te˙rs, etc., eenig misverstand, oneenigheeden of verschillen ontstanden, 't zij over de Interpretatie van dezen Testamente, of eenige zijner begeertens, etc., [zij zich
 
169
 
dan], volkomen onderwerpen moeten, de ˙itspraake van zodainge Scheitsl˙iden, Bemiddelaars, en Goede Mannen, als hij daar toe, op een Papier, en aan dezelve, een van h˙n, of andere; t zij al, of niet verzegeld, zal ter handen stellen, onder zijne hand ter kennis neemen, etc.
Stellende tot Exec˙te˙rs van dezen Testamente, ter directie zijner Begraafnisse, en tot Voogden over de Onmondigen in zijnen Boedel geregtigt,
D'Heeren Bernard˙s Elikink, etc., en Abraham Teerlink, etc,
Ald˙s Gepasseert in den Th˙in van den Testate˙r, even b˙iten Dordrecht. w.g. Pieter Anthonij van Esch!
       
- ona 20.1054 akte 43 [not. A. Bax.] vermeldt: Testament van maar een Persoon.
Op Huijden den 16-08-1752, etc. Den Heere Pieter Anthonij van Esch, Koopman, won. binnen dese stadt. Hebbende zijn volkomen verstand en onverwarde uitspraak. [Het testament begint net als ona 20.1054 akte 31.] Nog legateert aan zijne Nigte Juffrouw Pieternella van der VList, etc., .zijn Th˙jn met deszelfs Huizinge etc. Legateert nog aan voorn: zijne Nigte Pieternella Anthonia van der Vlist, 't Pourtrait of contrefaitsel van wijlen D'Heer Pieter Anthonij Roonta, thans hangende inde Agterkamer. En nog de La˙wrier Boomen op de Plaats. [De beschrijving van wat zijn zuster, nichten en neven erven is gelijk aan de akte waarbij de inventaris van de boedel wordt beschreven hierna beschreven]. w.g. Pieter Anthonij van Esch.
[In dit testament wordt zijn nalatenschap opnieuw verdeeld. Vernoemd worden de kinderen van zijn overleden broer Johan van Esch, zijn zuster Margareta van Esch, haar dochter Pieternella Anthonia van der Vlist, haar man Dirck van der Vlist en de "dienstmeid" Catharina van den Haater].
Aldus Gepasseert binnen Dordrecht. Prasent Willen de Bruijn Leendertsz en Boudewijn Vermande als Getuigen. w.g. Pieter Anthonij van Esch, Willen de Bruijn Leendertsz., Bo˙dewijn Vermande, Anthnij Bax. Nots: Publ.
 
- Staatboek Collateraal arch.3.3565 akte 130 vermeldt: Omme 't Landt.
Staat van zodanige Effecten als wijlen Pieter Anthonij van Esch, gewoondt hebbende, ende op den
06-10-1752 overleden binnen Dordrecht nagelaaten heeft, Subject Recht van de Collatarele S˙ccessie. Waartoe ab Intestato gerechtigt geweest zoude zijn, deszelfs Zuster Margareta Van Esch, voor d'eene helfte, ende de drie nagelaaten Kinderen van wijlen zijnen Broeder Johan Van Esch, met naamen Elisabeth van Esch, Arnolda Catharina van Esch, en Paulina van Esch voor d'andre ofte de wederhelfte. Ende als n˙ ingevolge zijnen Testamente, uitgezondert Twee Lijfrentebrieven aan, voorn: Elisabeth van Esch oudste Dogter van wijlen zijnen voorn: Broeder geprelegateert en andere weggemaakte en gelegateerde Effecten moeten werden geŰrft ende genoten bij zijne voorn: Zuster Margareta van Esch met Last van fideicommis op hare natelaaten Kinderen en verdere discendenten bij repreesentatie voor d' helften of twee Vierde Parten. Etc.
Eerstelijk Een Huis en Erve, staande en gelegen op t Maartensgadt ofte de Engelenburgsche Kaay binnen de Stadt Dordrecht, belendt met t Huis van Adriaan de Leeuw aan d'eene, ende het huis van Paulus Gips aan d'andere zijde.
Nog Een Thuin, met deszelfs Huizinge staande ende gelegen in t St. Nicolaas Padt buiten de Sluispoorte der voors: Stadt, maast de Thuine, van de Wel Ed: Gestr: Heer Mr. Paulus Gevaarts. f 600: .
Welke voors: Thuin en gevolge is gelegateert aan Pieternella Anthonia vander Vlist, etc. Nog Een Windt Oly Molen van ouds genaamdt den Witte Arent, staande ende gelegen even buiten Dordrecht, onder de Juresdictie van Dubbeldam op de Dijk nevens de Steenplaats [Weeskinderendijk] belendt met de Volmolen van Leendert Vernes aen d'eene ende de Molen van Simon Smith aan d'andere zi