Parenteel van Dirck Cornelis


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\VISSER2
Datum:27-12-2015
Selectie:´Personen in parenteel van Dirck CORNELIS [1027]´
Sortering:Per tak

I.1    Cornelis (Durck), Dirck [1027] (code: Stamvader), geboren circa 1610 te Makkum.
Gehuwd voor de kerk [1607] circa 1630 te Makkum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dircks, Jouwer [1481], geboren circa 1630 (zie II.2).
   2. m  Dircks (Dirks), Cornelis [1480] (code: Oudvader), geboren 1633 te Makkum (zie II.3).

II.2    Dircks, Jouwer [1481], geboren circa 1630.
Gehuwd [1713] circa 1648 te Sneek met Buwes, Keympe [984] (II.1), geboren circa 1630.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Keimpes (Siebrichje), Sybrigh [2836] (III.1), geboren 1649 te Sneek, gedoopt (Herv) op 16-10-1649 te Sneek (bron: DTBL Herv gem Sneek doop 1633-1654 inv. 657), dochter van Buwes, Keympe [984] (II.1) en Dircks, Jouwer [1481] (zie II.2).
   2. m  Keimpes (Bouwe, Bieuwke), Buwe [2835] (III.2), geboren 1653 te Sneek, gedoopt op 07-08-1653 te Sneek (bron: DTBL Herv gem Sneek doop 1633-1654 inv.657), zoon van Buwes, Keympe [984] (II.1) en Dircks, Jouwer [1481] (zie II.2).

II.3    Dircks (Dirks), Cornelis [1480] (code: Oudvader), geboren 1633 te Makkum, gedoopt (Ned Herv) op 17-03-1633 te Makkum (bron: DTBL 807 index dopen 1605-1615,1631-1635), overleden ca. 1718. Proclamatie toeg 13.69 inv. 226 (1667-1670) blz. 80 - 2 pags.
19 januari 1669
Cornelis Dircks en Jouwer Pijtters tot Makkum-op de koop van 1 huize in de olde Molenaars akker te Makkum, waarvan Gerben Rinkes de andere helft toebehoort.
De crediteuren van Wijlen Au Taekes verkopen middels de commissaris Douwes Hillis Hoijtinga als wederrechter van Wonseradeel. 88 gouden guldens en 28 stuivers. en tot profijt van
Joannes Luitjes met een mandelinge muur ten Zuiden en .. ten Noorden voorts

Proclamatie toeg 13.69 inv. 226 (1667-1670) blz 202v - l.pag van 203
27 maart 1669
Cornelis Dircks en Jouwer Pijtters.. tot Makkum-voor de som van 474 gulden van erfgenamen, spijker- en nagelvast,

Proclamatie toeg 13.69 inv.236 (1711-1718) blz 352
28 maij 1718
Cornelis Dircks.... tot Maccum b.b.
snijderij vrij van schattings of grondpacht...Somma van 28 caroli gulden en stuivers.

Gehuwd voor de kerk [1606] op 13-02-1659 te Makkum (NH) (bron: DTBL 811 (Tresoar), brontekst: 1659, huwelijk 2:
Den 5 februari zijn de Huwelijks.... van Cornelis Dircks en Jouw.. Pijtters beijde van Makkum alhier vbattilijvk adnvjdgeven, en sijn op drie volgende lijden, sonder asginderingen geproclamoort, op 13 februiarius mn4 gilt hadtflobod sevestigt.

Dominee: Theodoris a Brakel (*Enkhuizen 1608 o.Makkum 14.2.1669) zoon: Wilhelmus schrijver van De redelijke godsdienst - vlgs Ernst vd Meer email 4apr2013.
) met Pijtters (Pieters), Jouwer [3910] (II.4), geboren circa 1635 te Makkum, dochter van Bouwes, Pieter [732] en Sierks, Botje [4537].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis, Dirck [1028], geboren op 27-05-1660 te Makkum (zie III.3).
   2. v  Cornelis, Bottie [1026] (III.5), geboren op 22-12-1661 te Makkum, gedoopt op 22-12-1661 te Makkum (bron: DTBL 807 (Tresoar), brontekst: Den 22e xber is gedoopt Cornelis Dircks kind genaamd Bottie), dochter van Dircks (Dirks), Cornelis [1480] (code: Oudvader) (zie II.3) en Pijtters (Pieters), Jouwer [3910] (II.4).
   3. m  Cornelis, Pijtter [1033], geboren op 13-12-1663 te Makkum (zie III.6).
   4. m  Cornelis, Wouter [1036] (III.7), geboren op 29-10-1665 te Makkum, gedoopt op 29-10-1665 te Makkum (bron: DTBL 807 (Tresoar), brontekst: Den 29s 8ber is gedoopt Cornelis Dircks kint genaamt Wouter), overleden voor 1668 te Makkum, zoon van Dircks (Dirks), Cornelis [1480] (code: Oudvader) (zie II.3) en Pijtters (Pieters), Jouwer [3910] (II.4).
   5. m  Cornelis, Wouter [1037] (code: Oudvader), geboren 1668 te Makkum (zie III.8).
   6. m  Cornelis, Douwe [1029] (III.10), geboren op 25-09-1670 te Makkum, gedoopt (NH) op 25-09-1670 te Makkum (bron: DTB 807 (Tresoar), brontekst: Den 25e 7ber is gedoopt Cornelis Dircks kint genaamd Douwe), overleden voor 1671 te Makkum, zoon van Dircks (Dirks), Cornelis [1480] (code: Oudvader) (zie II.3) en Pijtters (Pieters), Jouwer [3910] (II.4).
   7. m  Cornelis, Douwe [1030] (III.11), geboren op 15-10-1671 te Makkum, gedoopt (NH) op 15-10-1671 te Makkum (bron: DTB 807 (tresoar), brontekst: Den 15s 8ber is gedoopt Cornelis Dircks kind genaamd Douwe), zoon van Dircks (Dirks), Cornelis [1480] (code: Oudvader) (zie II.3) en Pijtters (Pieters), Jouwer [3910] (II.4).

III.3    Cornelis, Dirck [1028], geboren op 27-05-1660 te Makkum, gedoopt op 27-05-1660 te Makkum (bron: DTBL 807 (Tresoar), brontekst: Den 27e Majus ... doopt Cornelis Dircks kind genaamd Dirck.). Enige huweljk: Dirk Kornelis, Wi. (koopman) en Diuke Jelles, Wi. tr 21 apr 1695 DTB 898 Wi.C.
Gehuwd voor de kerk [1747] op 22-jarige leeftijd op 25-02-1683 te Makkum (herv) (bron: DTB klapper (834A) Tresoar nr 812) met Iemis, Trijntje [2463] (III.4).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Durcks, Corneelis [1545] (IV.1), geboren op 25-04-1686 te Makkum, zoon van Cornelis, Dirck [1028] (zie III.3) en Iemis, Trijntje [2463] (III.4).
   2. v  Durcks, Jouwer [1546] (IV.2), geboren op 28-10-1688 te Makkum, dochter van Cornelis, Dirck [1028] (zie III.3) en Iemis, Trijntje [2463] (III.4).
   3. m  Durcks, Rints [1547] (IV.3), geboren op 31-10-1691 te Makkum, zoon van Cornelis, Dirck [1028] (zie III.3) en Iemis, Trijntje [2463] (III.4).

III.6    Cornelis, Pijtter [1033], geboren op 13-12-1663 te Makkum, gedoopt op 13-12-1663 te Makkum (bron: DTBL 807 (Tresoar), brontekst: Den 13 xber is geDoopt Cornelis Dircks kind genaamd Pijtter). Er is ook nog een Pijtter Cornelisen uit Vlieland, gehuwd met Saak Sijbouts uit Makkum op 8 feb 1698
Mogelijke huwelijken:
23.3.1704 DTB 804 Ki met Antje Hommes;
4.7.1709 DTB 813 Ma met Antie Jans Ma; (Pijtter Cornelissen Bruijn, Ma)
26.12.1709 DBT 804 Ki met Grietje Piters.
Relatie [2093].
Uit deze relatie:
   1. v  Pijtter, Jantjen [3907] (IV.4), geboren op 18-06-1702 te Makkum, overleden voor 1706 te Makkum, dochter van Cornelis, Pijtter [1033] (zie III.6).
   2. m  Pijtter, Sijbout [3909] (IV.5), geboren op 02-09-1703 te Makkum, overleden voor 1709 te Makkum, zoon van Cornelis, Pijtter [1033] (zie III.6).
   3. v  Pijtter, Jantien [3906] (IV.6), geboren op 07-11-1706 te Makkum, dochter van Cornelis, Pijtter [1033] (zie III.6).
   4. m  Pijtter, Sijbolt [3908] (IV.7), geboren op 02-01-1709 te Makkum, zoon van Cornelis, Pijtter [1033] (zie III.6).

III.8    Cornelis, Wouter [1037] (code: Oudvader), geboren 1668 te Makkum (bron: CBG fiche Wonseradeel DTD 807-810, 1605--1811 gezinsklapper), gedoopt (Ned Herv) op 06-12-1668 te Makkum (bron: DTB 807 (Tresoar), brontekst: Den 6e xber is gedoopt Cornelis Dircks kint genaamt Wouter), enige andere Wouter in Makkum: Wouter Wijtses met 2 zonen Douwe (1655&1656)
Proclamatie 13.69 - inv.237 (1718-1721) 5 april 1721
Wouter Cornelis cum uxum huijsluijden woonachtig in Den Resort van den dorpe Kinsum B.B. en C. op de coop van sekere halve doorgaande huijsinge en erf cum annexis staande en gelegen tot Arum in de Buren tegenwoordig bij Wiechem bij Willem Eijssis als huurder word bewoont en gebruikt hebbende tot naastleegers Grietje Rietkes, weduwe Gerlof Ietes; ten N. de heren Vaart ten W. de heer Ijsinga Greetman over Rauwerderhem ten Z. en O. bezwaard met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht over de gehele huisinge den 12 mei 1721 vrij van huisjaren met al hetgeen daar aan haard, muur, band, spijker en nagelvast is alsoo met zijn actien, servituren, lasten en gerechtigheden van ouds daartoe behorende aldus bij strijkgeld in Coop gekomen van Feike Tomas, weduwe Petrus Poludanus, woonachtig tot Arum voor de somma van 180 goudguldens te betalen op 3 aaneenvolgende termijnen en dat in klinkende munten baren gelden niet met enige landschapsobligatien of tooner dezes als namentlijk 1 mei 1721, 1722 en 1723 telken een geregde derde part des ganzes koopschat zullen daar te boven alle onkosten van consens als alle andere ongelden geen uitgezonderd der wezen en die over deze Coop komen te vallen zogenoemd tot ongenoemd alle tot lasten van de Coopers des alleen kortende in eerste termijn de somma van 7 carolus guldens en 4 stuivers, wegens gerestitueerde strijk- en verhoogpenningen zonder wijders alles brede vermogens de Coopbrief daar af zijnde.
Gehuwd voor de kerk [1598] op 18-12-1694 te Makkum (NH) (bron: DTB 812 Wonseradeel 1691-1730, brontekst: Den 17 xber zijn de huwelijksgbode van Wouter Cornelis van Makkum met Jancke Jantjes van Hindeloopen alhier wettelijk aangesyvvs sonder verhindering op drie na malkanderen volgende son-dage over onse kerck geproclameert des 18 xber 1694 tot Makkum ....) met Jantjes (Jentjes), Jancke [2559] (III.9), geboren circa 1670 te Hindeloopen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wouters (Jaj, Jay, Jouwertje, Jaayke), Jouwer [5792] (IV.9), geboren 1695 te Makkum, gedoopt op 02-10-1695 te Makkum (bron: CBG Wonseradeel voor 1812 gezinsklapper L-W en Tresoar; Lidmaat boek va 1714, brontekst: dito (2oct) kind van ....Jouwer,,,). Doopgetuige in sept 1750 te Gaastmeer bij dochter Aaltje Cornelis, dochter van Cornelis, Wouter [1037] (code: Oudvader) (zie III.8) en Jantjes (Jentjes), Jancke [2559] (III.9), woont circa 1727 te Haskerdijken, komend van Oldeboorn.
Gehuwd voor de kerk [1751] op 04-06-1727 te Haskerdijken (bron: attestatie) met Rinnerts, Harmen [4200] (IV.8), geboren ca. 1700 te Haskerdijken? QuotisatieKohier 1749 Doniawerstal/Langweer:
Harmen Rinnerts heeft alles verloren, sobre koter (kleine boer)
Gezin van 2 (geen kinderen) 16-0-0
QuotisatieKohier 1744.
   2. m  Wouters (Cornelis, Kornelis), Corneelis [5782] (code: Oudvader), gedoopt (NH) op 21-02-1697 te Makkum (zie IV.10).
   3. v  Wouters, Jaaij [5789] (IV.12), gedoopt op 15-01-1699 te Grouw (bron: Ernst), dochter van Cornelis, Wouter [1037] (code: Oudvader) (zie III.8) en Jantjes (Jentjes), Jancke [2559] (III.9).
   4. v  Wouters, Jeints [5790] (IV.13), gedoopt op 19-06-1701 te Grouw (bron: Ernst), dochter van Cornelis, Wouter [1037] (code: Oudvader) (zie III.8) en Jantjes (Jentjes), Jancke [2559] (III.9).

IV.10    Wouters (Cornelis, Kornelis), Corneelis [5782] (code: Oudvader), boer (redelijk) (brontekst: Volgens de Mormonen was hij geboren te Minnertsga;
28jul 1703 en 02okt1707 te Minnertsga; ouders Wouter Simons en Lijsbeth Dirks; deze Cornelis trouwt echter 28-feb-1734 met Trijntje Claases uit St.Anna Parochie (bron: fiche kerkboek Minnertsga, DTBL 99)), gedoopt (NH) op 21-02-1697 te Makkum (bron: CBG Wonseradeel doop voor 1812 fiche gezinsklapper L-W en Tresoar; Lidmaat boek va 1714, brontekst: 10-03-2001 Mormon. Shirley Ward, 3032 NO 55 NO, North Ogden, Utah, USA 84414), overleden 1776-mei77 te Gaastmeer. Zijn zoon Jan neemt de familienaam Visser aan in 1811.
Zijn kleinzoon Kornelis (zoon van Wouter) neemt de familienaam van der Meer aan in 1811.
Wymbritseradeel Volkstelling 1744. Gaastmeer. Cornelis Wouters:
6 kapitalen, 7 personen.
Gaastmeer reeelcohier 1746. #1 Cornelis Wouters eigenaar van een zathe 65 1/2 pondematen (ca. 20 ha.) en eenige losse landen. De gebruiker van dit land is Marten Sikkes**).
Wymbritseradeel ra. Koopbrieven 1735-1748 Klappers.Cornelis Wouters Aakman, nr.171: 27 juni 1741 Workum; 8 juni 1741: We Rien Hinnes, huisman in de Gaastmeer. Wa Aakman, Cornelis Wouters te Gaastmeer. O Gaastmeer, 1/2pm op het Hofland, door Rien Hinnes overgedragen O Gaastmeer, 1/2pm het Block genaamd, iets beter dan het vorige, om welke reden Rien Hinnes*) de verkoopskosten alleen zal betalen. Wa&We Wandelkopers O=o.g. pm=pondemaat=pounsmijtte=1 ha+.
Rekenkamer Quotisaties kohieren 1749. Ingeschrevenen Wymbritseradeel inv. 6347. Gaastmeer (blz.25): Cornelis Wouters "redelijke boer" pers. 12+:4; pers.12-:3 Aanslag in de quotisatie: 47.
Speciekohier 1759/1760 Wymbritseradeel, blz. 38 Gaastmeer. Cornelis Wouters: 1,5 schoorsteen, 4 hoofdgeld, 24 Koij(koeien?), 4 Bie(bezaaid land) en 1 peerd. Bedragen in jaar 54-11-8.
Speciekohieren 1761 en 1763 25 en 24 Koij, 1 en 5 Bie In 1763 woont Jan Geerts erbij.(=schoonzoon getrouwd met dochter Janke)
Speciekohier 1775, blz. 38 Gaastmeer. No.4 Jan Cornelis (en Jan Geerts):
1,5 sch, 4 hfd, 13 Koij, 1 Bie, 1 peerd. Bedragen in jaar 30-12-2.
Op no.4 1/2 Claas Geerts en Cornelis Wouters en wordt nog aangeslagen wegens de taanbak; bedrag voor 1 jr: 1-10 (zie boete ?)
Note: op blad 1 van cohier in 1775: De Boeten wegens ´t verswijgen der specien zijn: Cornelis Wouters -6
In 1780 heeft Jan Cornelis nog wel 2 schoorstenen, 2 hoofden, maar geen Koij meer.

*)Rien (=Rein) Hinnes: Quotisatiekohier 1749 Wymbritseradeel - Gauw: welgestelde boer, gezin 3 volw. en kind, aanslag 39-0-0, folio 25
Gestandaardiseerde naam: Reinder Hinnes.
**) In 1722 zijn de eigenaars van deze boerderij: Nolke Jans en ...Sikkes. Nolke Jans is getrouwd met Sjoerdtje Sikkes. Conclusie: Nolke en zijn zwager zijn samen eigenaar, wat later door Cornelis Wouters wordt gekocht en door Marten Sikkes wordt gehuurd. Marten en Sjoerdtje zijn wellicht broer en zus. 2e conclusie: Cornelis Wouters heeft dit dus niet geerfd van zijn ouders en zijn roots zullen buiten Gaastmeer of zelfs Friesland kunnen liggen. Zijn zus met de naam Jay, welke nergens in Friesland voorkomt, zou hierop kunnen wijzen; CORRECTIE: zus Jay = Jouwer, gedoopt in 1695 te Makkum - staat geen geslacht bij in doopboek. Broer is Corneelis. Hij woonde 1759/1760 huisnummer 4 te Gaastmeer. Speciekohier Wymbritseradeel, blz. 38 Gaastmeer: 1 1/2 schoorsteen, 4 hoofden, 24 koij, 4 Bie, 1 perd; betaald: 54-11-8.
Op nr. 4 1/2 woont Focke Symens.
Gehuwd voor de kerk [66] op 37-jarige leeftijd op 03-06-1734 te Gaastmeer (bron: CBG DTB Gaastmeer&Nijhuzem 1721-1811, aktenummer: 39, brontekst: Den 3 junius 1734 is op den hemelvaartsdag Cornelis Wouters en Antie Jans beide tot Gaastmeer 3 gewoone huwelijks proclamaties op onze kerke tot Gaastmeer in den huwelijkse staat bevestigt.) met JANS, Antje [2512] (IV.11), geboren circa 1710 te Gaastmeer? Gedoopt op 27-09-1711 te Leek (Gron.) (bron: Mormon, brontekst: Vader; Jan Reinders, moeder: Grietje Hanssen), overleden 1782-1783 te Gaastmeer. In Gezinsklapper Makkum: Antie Jans (gehuwd) belijdenis gedoopte vrouwen M 9 jul 1757 /db 15 feb 1788. Zij woonde op 04-03-1781 Huisnr. 4 bij Jan Geerts te Gaastmeer, 3 sep 1778 vertrek naar IJlst
in 1778 als weduwe in Gaastmeer huisnr. 4 1/2.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelis (Geeltje, Gelske Wouters), Gelk [1031], gedoopt op 27-02-1735 te Gaastmeer (zie V.2).
   2. v  Cornelis, Janke [1032], gedoopt op 11-11-1736 te Gaastmeer (zie V.4).
   3. v  Cornelis, Sibbeltje [1035], geboren aug 1738 te Gaastmeer (zie V.6).
   4. m  Cornelis (Meer van der), Wouter [1038], gedoopt op 22-01-1741 te Gaastmeer (zie V.7).
   5. m  Cornelis VISSER, Jan [5241] (code: Oudvader), geboren op 05-05-1743 te Gaastmeer (zie V.9).
   6. v  Cornelis, Aaltje [1024] (V.11), geboren op 25-03-1747 te Gaastmeer, gedoopt op 26-03-1747 te Gaastmeer (bron: CBG DTBL nr. 871 Herv.Gem.Gaastmeer dopen-1811), overleden op 15-04-1747 te Gaastmeer, 21 dagen oud (bron: CBG), dochter van Wouters (Cornelis, Kornelis), Corneelis [5782] (code: Oudvader) (zie IV.10) en JANS, Antje [2512] (IV.11).
   7. m  Cornelis, Pytter [1034] (V.12), geboren op 17-04-1748 te Gaastmeer (bron: CBG), gedoopt (Ned Herv) op 25-04-1748 te Gaastmeer (bron: DTBL nr. 871 Herv.gem.Gaastmeer dopen-1811, aktenummer: 42), overleden op 11-05-1748 te Gaastmeer, 24 dagen oud (bron: CBG), zoon van Wouters (Cornelis, Kornelis), Corneelis [5782] (code: Oudvader) (zie IV.10) en JANS, Antje [2512] (IV.11).
   8. v  Cornelis, Aaltje [1025] (V.13), geboren op 02-09-1750 te Gaastmeer, gedoopt op 06-09-1750 te Gaastmeer (getuige(n): Jay Wouters, zuster van vader) (bron: Gaastmeer&Nijhuizum d.en tr.1720-1771 / Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01, aktenummer: 60, brontekst: Jaj Wouters de zuster van Cornelis Wouters sijn dogtertje ter doop gehouden na dat het den 2 dito geboren was en is genoemt Aaltje, de 29 september 1750 overleden.), overleden op 29-09-1750 te Gaastmeer, 27 dagen oud (bron: Zie boven bij doop), dochter van Wouters (Cornelis, Kornelis), Corneelis [5782] (code: Oudvader) (zie IV.10) en JANS, Antje [2512] (IV.11).

V.2    Cornelis (Geeltje, Gelske Wouters), Gelk [1031], gedoopt op 27-02-1735 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01, aktenummer: 135, brontekst: CBG DTB Gaastmeer v.a.1711 - beschadigd niet leesbaar), overleden voor 1811, ng:1761.
Gehuwd [266] op 21-jarige leeftijd op 02-05-1756 te Gaastmeer (bron: Tresoar trouwreg.herv.gem. Nijhuizum, aktenummer: 871), gehuwd voor de kerk op 02-05-1756 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01) met Wiegers (Wijgers), Jan [5620] (V.1), arme aakschipper, geboren circa 1730 te Gaastmeer? Overleden voor 1811, zoon van Jans, Wieger [2531], woonde circa 1749 te Gaastmeer. Quotisatiekohieren 1749 Wymbritseradeel, fol.26v 1 volw., aanslag 10-0-0
Speciecohieren 1777/1778 Wymbr.
Gaastmeer nr.19 1/2, 2 1/2 schoorsteen en 5 hoofden; bedraagt 22-10.
Uit dit huwelijk:
   1. m  WIEGERS, Wieger [5622] (VI.1), geboren op 19-01-1757 te Gaastmeer, gedoopt op 23-01-1757 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), zoon van Wiegers (Wijgers), Jan [5620] (V.1), arme aakschipper, en Cornelis (Geeltje, Gelske Wouters), Gelk [1031] (zie V.2), woont circa 1811 te Woudsend ?
   2. v  Jans WIEGERS (Wijpkjen), Wijpkje [5623] (VI.2), geboren op 12-08-1758 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), gedoopt op 13-08-1758 te Gaastmeer (getuige(n): Antje Jans (oma)) (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), dochter van Wiegers (Wijgers), Jan [5620] (V.1), arme aakschipper, en Cornelis (Geeltje, Gelske Wouters), Gelk [1031] (zie V.2).
   3. v  WIEGERS, Antje [5619] (VI.3), geboren op 02-10-1759 te Gaastmeer, gedoopt op 14-10-1759 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), overleden op 12-06-1826 te Wymbritseradeel op 66-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 67, brontekst: Antje Jans van der Werf, oud 67 jaar, weduwe.), dochter van Wiegers (Wijgers), Jan [5620] (V.1), arme aakschipper, en Cornelis (Geeltje, Gelske Wouters), Gelk [1031] (zie V.2).
   4. v  WIEGERS, Kneeliske [5621] (VI.4), geboren op 28-10-1761 te Gaastmeer, gedoopt op 01-11-1761 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), overleden op 25-11-1761 te Gaastmeer, 28 dagen oud, dochter van Wiegers (Wijgers), Jan [5620] (V.1), arme aakschipper, en Cornelis (Geeltje, Gelske Wouters), Gelk [1031] (zie V.2).

V.4    Cornelis, Janke [1032], gedoopt op 11-11-1736 te Gaastmeer (aktenummer: 154, brontekst: Den ´´ dito heeft Cornelis Wouters een dogtertje laten doopen in onze kerke Gaastmeer en is genoemt Janke wiens moeder is Antie Bijva..), overleden na 1777 te Gaastmeer? ng:1763,66,71. Is doopgetuige bij kinderen van broer Jan Cornelis in 1773, 1774 en 1776.
Gehuwd [264] op 25-jarige leeftijd op 30-05-1762 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01) met GEERTS, Jan [1744] (V.3), geboren circa 1735 te Gaastmeer? Gedoopt op 21-09-1732 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), zoon van Jans, Geert [2518], arme vischer, woont circa 1763 te Gaastmeer, bij schoonvader Cornelis Wouters
in 1777/1778 huisnr.4 1/2 daarna 1781-1783 Huisnr. 4 te Gaastmeer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  GEERTS, Gelk [1741] (VI.5), gedoopt op 27-03-1763 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), overleden voor 1774 te Gaastmeer, dochter van GEERTS, Jan [1744] (V.3) en Cornelis, Janke [1032] (zie V.4).
   2. v  GEERTS, Gelk [1742], geboren op 17-04-1764 te Gaastmeer (zie VI.7).
   3. v  GEERTS, Tytie [1746] (VI.8), gedoopt op 19-02-1766 te Gaastmeer (bron: CBG), overleden voor 1767 te Gaastmeer, dochter van GEERTS, Jan [1744] (V.3) en Cornelis, Janke [1032] (zie V.4).
   4. v  GEERTS, Tytie [1747] (VI.9), geboren op 15-03-1767 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), gedoopt op 17-03-1767 te Gaastmeer, dochter van GEERTS, Jan [1744] (V.3) en Cornelis, Janke [1032] (zie V.4).
   5. m  GEERTS, Cornelis [1738] (VI.10), geboren op 11-11-1769 te Gaastmeer, gedoopt op 10-12-1769 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), overleden op 15-10-1777 te Gaastmeer op 7-jarige leeftijd (bron: CBG), zoon van GEERTS, Jan [1744] (V.3) en Cornelis, Janke [1032] (zie V.4).
   6. m  GEERTS, Cornelis [1739] (VI.11), geboren op 21-07-1771 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), gedoopt op 28-07-1771 te Gaastmeer (getuige(n): Hoitje Henderiks) (bron: CBG), overleden op 11-10-1826 te Dantumadeel op 55-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: blad 48 (sup, brontekst: Ludema, Cornelis Geerts, oud 65 jaar, gehuwd), zoon van GEERTS, Jan [1744] (V.3) en Cornelis, Janke [1032] (zie V.4), woonde 1811 te Westergeest? Ludema? Kornelis Geerts + 7 kinderen.
   7. v , Antie [5931] (VI.12), geboren op 20-09-1772 te Gaastmeer (bron: DTB Gaastmeer/Nieuwhuzem 1772-1812, aktenummer: blad 2, brontekst: Ernst zegt: geb. 20sep1772), gedoopt op 04-10-1772 te Gaastmeer, overleden op 28-02-1781 te Gaastmeer op 8-jarige leeftijd (brontekst: Ernst zegt: ov. 28sep1781 CBG-lijst ook), dochter van GEERTS, Jan [1744] (V.3) en Cornelis, Janke [1032] (zie V.4).
   8. v  GEERTS (Gertje), Geertje [1740] (VI.13), geboren op 29-07-1777 te Gaastmeer (bron: DTB Gaastmeer en Nijhuzem), gedoopt op 03-08-1777 te Gaastmeer (getuige(n): Jan Geerts en Hoitie Hendriks (tante) Hendericks), overleden op 06-11-1778 te Gaastmeer op 1-jarige leeftijd, dochter van GEERTS, Jan [1744] (V.3) en Cornelis, Janke [1032] (zie V.4).

VI.7    GEERTS, Gelk [1742], geboren op 17-04-1764 te Gaastmeer, gedoopt op 24-04-1764 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01).
Gehuwd voor de kerk [265] op 20-jarige leeftijd op 30-03-1785 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01) met JOHANNES, Wijbe [2614] (VI.6), geboren circa 1760 te Gaastmeer?
Uit dit huwelijk:
   1. v  JOHANNES, Geeske [2611] (VII.1), geboren op 09-01-1784 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), dochter van JOHANNES, Wijbe [2614] (VI.6) en GEERTS, Gelk [1742] (zie VI.7).
   2. m  JOHANNES, Jan [2612] (VII.2), geboren op 17-01-1785 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), overleden op 23-05-1786 te Gaastmeer op 1-jarige leeftijd (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), zoon van JOHANNES, Wijbe [2614] (VI.6) en GEERTS, Gelk [1742] (zie VI.7).
   3. v  JOHANNES, Janke [2613] (VII.3), geboren op 23-05-1793 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 12jan01), dochter van JOHANNES, Wijbe [2614] (VI.6) en GEERTS, Gelk [1742] (zie VI.7).

V.6    Cornelis, Sibbeltje [1035], geboren aug 1738 te Gaastmeer, gedoopt op 31-08-1738 te Gaastmeer (bron: CBG Klapper DTB 871), overleden op 25-02-1784 te Gaastmeer (bron: DTB Gaastmeer: Jelle Franzen gehuwd met Lomkjen Jacobs mrt 1788).
Gehuwd [251] op 08-05-1763 te Gaastmeer (bron: Tresoar trouwregis.herv.gem. Nijhuizum, aktenummer: 871) met FRANZEN (Franses), Jelle [1717] (V.5), geboren circa 1740 te Gaastmeer, zoon van Jans, Frans [2517], arm vischer (1749), woont circa 1778 Huisnr. 4 buurman van Antje Jans te Gaastmeer. Ernst vd Meer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  FRANZEN, Antje [1715] (VI.14), geboren op 20-04-1764 te Gaastmeer (bron: CBG), gedoopt op 29-04-1764 te Gaastmeer, dochter van FRANZEN (Franses), Jelle [1717] (V.5) en Cornelis, Sibbeltje [1035] (zie V.6).
   2. v  FRANZEN, Ansch [1714] (VI.15), geboren op 27-09-1769 te Gaastmeer (bron: CBG), gedoopt op 01-10-1769 te Gaastmeer, overleden op 13-01-1780 te Gaastmeer op 10-jarige leeftijd (bron: CBG), dochter van FRANZEN (Franses), Jelle [1717] (V.5) en Cornelis, Sibbeltje [1035] (zie V.6).
   3. m  FRANZEN, Frans [1716] (VI.16), geboren op 03-02-1776 te Gaastmeer (bron: DTB Gaastmeer en Nijhuzem), gedoopt op 04-02-1776 te Gaastmeer (getuige(n): vader en Geertje Aanties), overleden op 02-04-1776 te Gaastmeer, 59 dagen oud, zoon van FRANZEN (Franses), Jelle [1717] (V.5) en Cornelis, Sibbeltje [1035] (zie V.6).

V.7    Cornelis (Meer van der), Wouter [1038], boer op de "Meerwal" tegen Slotermeer aan en langs het kanaal de Luts wat door Balk heenloopt. Tegenwoordig de camping Meerwal. Gedoopt op 22-01-1741 te Gaastmeer (bron: DTBL inv.871 Herv.gem.Gaastmeer dopen-1811, brontekst: Den 22 januari 1741 heeft Cornelis Wouters een soontje laten dopen in de kerke Gaastmeer en is genoemd Wouter waarvan moeder is Antje Jans.
), overleden op 12-09-1801 te Harich op 60-jarige leeftijd. Zijn zoon Cornelis Wouters neemt familienaam Van der Meer (1811).
Tussen 1768 en 1770 gaat Wouter Cornelis naar Terzool. Hij woonde 1768/1770 te Terzool. Speciekohier Terzool nog nazien.
Gehuwd [268] op 22-jarige leeftijd op 06-03-1763 te Gaastmeer (bron: Trouwregis.herv.gem. Gaastmeer, Nijhuizum & Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01, aktenummer: 871). Bevestiging huwelijk van 6 maart 1763, Gaastmeer. Hilie Atis, Terzool met ATES, Hiltje [84], 26 jaar oud (V.8), gedoopt op 03-03-1737 te Terzool (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), overleden op 03-03-1801 te Nijega HON op 64-jarige leeftijd (bron: Ernst ecvandermeer.sympatico.ca 13jan01), dochter van Ate [5935] en Foppes, Sijtske [1688].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wouters (Meer van der, Sytske), Sytsche [5793], gedoopt op 19-02-1764 te Oudega (W.) (zie VI.18).
   2. m  Wouters (Meer van der), Cornelis [5784] (VI.19), gedoopt op 13-12-1765 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), overleden op 12-12-1767 te Gaastmeer op 1-jarige leeftijd (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), zoon van Cornelis (Meer van der), Wouter [1038] (zie V.7) en ATES, Hiltje [84] (V.8).
   3. v  Wouters (Hotske Meer van der), Hotskje [5788] (VI.20), geboren op 28-11-1767 te Gaastmeer (bron: CBG, aktenummer: DTB 871), gedoopt op 06-12-1767 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), overleden op 10-05-1855 te Doniawerstal op 87-jarige leeftijd (bron: Ryksarchyf, aktenummer: 6, brontekst: Oud 87 jaar, weduwe, naam: Hotske Wouters), dochter van Cornelis (Meer van der), Wouter [1038] (zie V.7) en ATES, Hiltje [84] (V.8).
   4. v  Wouters (Meer van der), Antje [5780], gedoopt op 20-05-1770 te Terzool (zie VI.22).
   5. m  Wouters van der MEER (Cornelis Visser), Kornelis [3450], geboren op 29-11-1772 te Terzool (zie VI.23).
   6. v  Wouters (Meer van der), Gelk [5786], geboren op 14-09-1774 te Harich (zie VI.26).
   7. v  Wouters (Meer van der), Ate [5781] (VI.28), geboren op 02-11-1776 te Harich (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), gedoopt op 24-11-1776 te Balk, overleden op 15-09-1783 te Harich op 6-jarige leeftijd (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01, brontekst: Overleden aan kinderpokken), dochter van Cornelis (Meer van der), Wouter [1038] (zie V.7) en ATES, Hiltje [84] (V.8).

VI.18    Wouters (Meer van der, Sytske), Sytsche [5793], gedoopt op 19-02-1764 te Oudega (W.) (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01).
Gehuwd voor de kerk [366] voor 1785 te Terzool? Echtgenoot is Atzes (Atsma), Geert [124] (VI.17), geboren circa 1760 te Terzool.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geerts ATSMA, Atze [86] (VII.4), geboren circa 1785 te Terzool, overleden op 06-02-1861 te Rauwerderhem (bron: GenLias, aktenummer: B3, brontekst: Oud 75jr, weduwn), contact: info@speerstra-zathe.nl, zoon van Atzes (Atsma), Geert [124] (VI.17) en Wouters (Meer van der, Sytske), Sytsche [5793] (zie VI.18), woonde circa 1811 te Rauwerd, deel 2, fol.-- (1807) Etje Diemers (Veenstra) Diemer (geb.1808), v. Rottevalle, 27sep1831.

VI.22    Wouters (Meer van der), Antje [5780], gedoopt op 20-05-1770 te Terzool (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), overleden op 28-04-1817 te Tjerkgaast op 46-jarige leeftijd (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01).
Gehuwd [281] op 21-jarige leeftijd op 14-05-1792 te Tjerkgaast, gehuwd voor de kerk te Nog naar kinderen zoeken met NOP, Cornelis Annes [3676], 34 jaar oud (VI.21), geboren op 26-08-1757 te Kleine Gaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), overleden op 28-02-1822 te Tjerkgaast op 64-jarige leeftijd, zoon van NOP, Anne Martens [3675] en EGGES, Geertje [1626].
Uit dit huwelijk:
   1. v  NOP, Geertje [3677] (VII.5), geboren op 11-03-1795 te Tjerkgaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), gedoopt op 22-03-1795 te Tjerkgaast, overleden op 29-11-1826 te Tjerkgaast op 31-jarige leeftijd (bron: Ernst, brontekst: gehuwd), dochter van NOP, Cornelis Annes [3676] (VI.21) en Wouters (Meer van der), Antje [5780] (zie VI.22).
   2. v  NOP, Hiltje [3679] (VII.6), geboren op 11-03-1797 te Tjerkgaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), gedoopt op 26-03-1797 te Tjerkgaast, overleden voor 1808 te Tjerkgaast, dochter van NOP, Cornelis Annes [3676] (VI.21) en Wouters (Meer van der), Antje [5780] (zie VI.22).
   3. m  NOP, Marten [3682] (VII.7), geboren op 14-12-1799 te Tjerkgaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), gedoopt op 26-01-1800 te Tjerkgaast, overleden op 11-04-1827 te Tjerkgaast op 27-jarige leeftijd (brontekst: Gehuwd), zoon van NOP, Cornelis Annes [3676] (VI.21) en Wouters (Meer van der), Antje [5780] (zie VI.22).
   4. m  NOP, Wouter [3683] (VII.8), geboren op 29-09-1804 te Tjerkgaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), gedoopt op 28-10-1804 te Tjerkgaast, overleden op 10-04-1874 te Tjerkgaast op 69-jarige leeftijd, zoon van NOP, Cornelis Annes [3676] (VI.21) en Wouters (Meer van der), Antje [5780] (zie VI.22).
   5. v  NOP, Hiltje [3680] (VII.9), geboren op 12-09-1808 te Tjerkgaast (bron: Erns ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), gedoopt op 02-10-1808 te Tjerkgaast, overleden op 28-08-1882 te Tjerkgaast op 73-jarige leeftijd (brontekst: Gehuwd), dochter van NOP, Cornelis Annes [3676] (VI.21) en Wouters (Meer van der), Antje [5780] (zie VI.22).

VI.23    Wouters van der MEER (Cornelis Visser), Kornelis [3450], landbouwer te Harich, geboren op 29-11-1772 te Terzool (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), gedoopt op 06-12-1772 te Terzool, overleden op 30-05-1812 te Gaasterland (Harich) op 39-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 12, brontekst: Kornelis Wouter van der Meer, oud 39 jaar, gehuwd.), woonde circa 1811 te Harich / Balk. Aangenomen familienaam 1811 Mairie Balk, deel 1, fol. 138v.
Gehuwd [260] op 23-jarige leeftijd op 28-02-1796 te Harich met Minnes BAAIJ (Feekje Minnes Baay), Peekien [129], 20 jaar oud (VI.24), geboren op 24-09-1775 te Nijega (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), overleden op 04-12-1822 te Gaasterland(Harich) op 47-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 24, brontekst: Feekje Minnes Baay, oud 47 jaar, weduwe), dochter van BAAIJ, Minne Attes [128] en PEEKES, Durkjen [3868]. {Zij is later gehuwd [267] op 38-jarige leeftijd op 21-07-1814 te Harich (bron: Ryksargyf, aktenummer: 8) met REMERI, Hessel Franckes [4073], 32 jaar oud, boerenknecht te Harich, geboren op 27-08-1781 te St. Nicolaasga, zoon van REMERI, Franke Klazes [4071], schoolmeester in de Broek, en JOUKES, Joukje [2689], woont op 03-05-1815 nr.44 te Harich. Hessel is huisman.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  van der MEER, Durkje [3436], geboren op 27-07-1796 te Harich (zie VII.11).
   2. m  Cornelis van der MEER, Wouter [3456], geboren op 20-08-1798 te Balk (zie VII.12).
   3. v  van der MEER, Minne [3452] (VII.14), geboren op 31-03-1802 te Harich (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), overleden op 06-12-1835 te Sloten op 33-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: 4, brontekst: Oud 33 jaar, naam: Minne van der Meer.), dochter van Wouters van der MEER (Cornelis Visser), Kornelis [3450] (zie VI.23) en Minnes BAAIJ (Feekje Minnes Baay), Peekien [129] (VI.24).
   4. v  van der MEER (Hiltie), Hiltje [3443], geboren op 21-02-1806 te Harich (zie VII.16).
   5. v  van der MEER, Janke [3445] (VII.17), geboren op 16-05-1810 te Harich (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), overleden op 12-06-1810 te Harich, 27 dagen oud (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), dochter van Wouters van der MEER (Cornelis Visser), Kornelis [3450] (zie VI.23) en Minnes BAAIJ (Feekje Minnes Baay), Peekien [129] (VI.24).
   6. m  van der MEER (Aate, Attie), Atte [3430], geboren op 14-09-1811 te Harich (zie VII.18).

VII.11    Van der MEER, Durkje [3436], geboren op 27-07-1796 te Harich (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), overleden op 17-08-1849 te Balk (Gaasterland) op 53-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: 16, brontekst: Oud 52 jaar, gehuwd).
Gehuwd [295] op 25-jarige leeftijd op 12-07-1822 te Balk (Gaasterland) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 20) met MULDER, Luitjen Johannes [3566], 23 jaar oud (VII.10), geboren op 29-04-1799 te Balk (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), overleden op 17-08-1849 te Balk op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  MULDER, Peekjen [3568] (VIII.1), geboren op 13-12-1823 te Balk (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), overleden op 26-09-1905 te Bolsward op 81-jarige leeftijd, dochter van MULDER, Luitjen Johannes [3566] (VII.10) en Van der MEER, Durkje [3436] (zie VII.11).
   2. v  MULDER, Rink [3569] (VIII.2), geboren op 04-05-1824 te Balk (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), dochter van MULDER, Luitjen Johannes [3566] (VII.10) en Van der MEER, Durkje [3436] (zie VII.11).
   3. v  MULDER, Johanna [3563] (VIII.3), geboren op 17-08-1826 te Balk (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), overleden op 31-01-1830 te Balk op 3-jarige leeftijd, dochter van MULDER, Luitjen Johannes [3566] (VII.10) en Van der MEER, Durkje [3436] (zie VII.11).
   4. m  MULDER, Cornelis [3554] (VIII.4), geboren op 11-07-1829 te Balk (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), overleden op 01-02-1839 te Balk op 9-jarige leeftijd, zoon van MULDER, Luitjen Johannes [3566] (VII.10) en Van der MEER, Durkje [3436] (zie VII.11).
   5. m  MULDER, Johannes [3564] (VIII.5), geboren op 04-08-1836 te Balk (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), overleden op 04-02-1839 te Balk op 2-jarige leeftijd, zoon van MULDER, Luitjen Johannes [3566] (VII.10) en Van der MEER, Durkje [3436] (zie VII.11).
   6. m  MULDER, Kornelus Luitjen [3565] (VIII.6), geboren op 31-12-1840 te Balk (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), zoon van MULDER, Luitjen Johannes [3566] (VII.10) en Van der MEER, Durkje [3436] (zie VII.11).

VII.12    Cornelis van der MEER, Wouter [3456], werkman, geboren op 20-08-1798 te Balk (bron: Ernst ecvandermeer@sympantico.ca 13jan01), overleden op 23-12-1890 om 10:00 uur te Gaasterland (Harich) op 92-jarige leeftijd (bron: CBG, aktenummer: BS 113, brontekst: Oud 92 jaar, weduwnaar.). Hans Hornstra, 26jr, Auke Albeda, 26jr. Nationale Militie: ongeschikt, woonde circa 1890 te Harich.
Gehuwd [275] op 24-jarige leeftijd op 14-06-1823 te Gaasterland (bron: Ryksargyf, aktenummer: 14, brontekst: Ernst huwelijksakte - transcript) met ZUIDERVELD, Beeuw Walter [5864], 28 jaar oud (VII.13), boerendochter te Elahuizen, geboren op 04-08-1794 te Elahuizen (Hemelumer Oldephaart) (bron: Huwelijksakte 14juni1823 Gaasterland), overleden voor 1890, dochter van ZUIDERVELD (Walter Reyns), Walter Reins [5865], landbouwer te Elahuizen, en JARIGS, Trijntje [2560], landbouwer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van der MEER, Cornelis Wouter [3435], geboren op 28-02-1824 te Balk (zie VIII.7).

VIII.7    Van der MEER, Cornelis Wouter [3435], huisman (1846), geboren op 28-02-1824 te Balk (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), overleden op 27-05-1896 te Oudega HON op 72-jarige leeftijd, begraven te Oudega HON.
Gehuwd [278] op 27-jarige leeftijd op 23-05-1851 te Koudum (HON) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 18) met WIARDA, Grietje Jentjes [5613], 21 jaar oud (VIII.8), geboren op 14-02-1830 te Oosterzee (bron: Ernst), overleden op 14-03-1898 te Oudega HON op 68-jarige leeftijd, begraven te Oudega, www.vriezenveners.nl.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van der MEER, Beeuw [3431] (IX.1), geboren op 03-04-1852 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 25-02-1923 te Idskenhuizen op 70-jarige leeftijd (bron: Ernst), dochter van Van der MEER, Cornelis Wouter [3435] (zie VIII.7) en WIARDA, Grietje Jentjes [5613] (VIII.8).
   2. m  van der MEER, Wouter [3457], geboren op 08-10-1858 te Oudega HON (zie IX.2).
   3. v  van der MEER, Jentje [3447] (IX.4), geboren op 29-10-1861 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 29-04-1941 te Harlingen op 79-jarige leeftijd, dochter van Van der MEER, Cornelis Wouter [3435] (zie VIII.7) en WIARDA, Grietje Jentjes [5613] (VIII.8).
   4. v  van der MEER, Fetje [3437] (IX.5), geboren op 26-12-1869 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 15-04-1941 te Broek in Waterland op 71-jarige leeftijd (bron: Ernst), begraven te Broek in Waterland, dochter van Van der MEER, Cornelis Wouter [3435] (zie VIII.7) en WIARDA, Grietje Jentjes [5613] (VIII.8).

IX.2    Van der MEER, Wouter [3457], geboren op 08-10-1858 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 09-06-1941 te Oudega HON op 82-jarige leeftijd, begraven op 12-06-1941 te Oudega.
Gehuwd [279] op 29-jarige leeftijd op 24-05-1888 te Koudum (HON) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 18) met DIJKSTRA (Rinske), Reensche Jeltes [1476], 25 jaar oud (IX.3), geboren op 07-09-1862 te Hemelum (bron: Ernst), overleden op 20-09-1951 te Oudega HON op 89-jarige leeftijd, begraven op 24-09-1951 te Oudega.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van der MEER, Cornelis [3433] (X.1), geboren op 13-06-1889 te Kolderwolde (bron: Ernst, brontekst: gehucht ten westen van Oudega), overleden op 29-06-1889 te Kolderwolde, 16 dagen oud, zoon van Van der MEER, Wouter [3457] (zie IX.2) en DIJKSTRA (Rinske), Reensche Jeltes [1476] (IX.3).
   2. v  van der MEER, Grietje [3440] (X.2), geboren op 26-07-1890 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 18-07-1983 te St. Nicolaasga op 92-jarige leeftijd, begraven te Hemelum, dochter van Van der MEER, Wouter [3457] (zie IX.2) en DIJKSTRA (Rinske), Reensche Jeltes [1476] (IX.3).
   3. m  van der MEER, Cornelis [3434] (X.3), geboren op 03-12-1891 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 11-12-1985 te Oudega HON op 94-jarige leeftijd, begraven te Oudega, zoon van Van der MEER, Wouter [3457] (zie IX.2) en DIJKSTRA (Rinske), Reensche Jeltes [1476] (IX.3).
   4. v  van der MEER, Jelte [3446] (X.4), geboren op 10-08-1893 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 11-09-1980 te Lemmer op 87-jarige leeftijd, begraven te Lemmer, dochter van Van der MEER, Wouter [3457] (zie IX.2) en DIJKSTRA (Rinske), Reensche Jeltes [1476] (IX.3).
   5. m  Wouter van der MEER, Jentje [3448] (X.5), geboren op 03-10-1894 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 28-09-1965 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, begraven op 02-10-1965 te Terhorne, zoon van Van der MEER, Wouter [3457] (zie IX.2) en DIJKSTRA (Rinske), Reensche Jeltes [1476] (IX.3).
Gehuwd [280] op 29-jarige leeftijd op 08-05-1924 te Koudum met VISSER, Johanna Ages [5252], 31 jaar oud (X.6), geboren op 28-01-1893 te Trophorne (bron: Ernst), overleden op 16-08-1992 te Joure op 99-jarige leeftijd, begraven op 20-08-1992 te Terhorne.
   6. m  van der MEER, Hendrik [3442] (X.7), geboren op 13-05-1896 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 14-05-1977 te Koudum op 81-jarige leeftijd, begraven te Warns, zoon van Van der MEER, Wouter [3457] (zie IX.2) en DIJKSTRA (Rinske), Reensche Jeltes [1476] (IX.3).
   7. v  van der MEER, Beeuw [3432] (X.8), geboren op 14-08-1898 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 27-08-1992 te Sneek op 94-jarige leeftijd, begraven te Oudega, dochter van Van der MEER, Wouter [3457] (zie IX.2) en DIJKSTRA (Rinske), Reensche Jeltes [1476] (IX.3).
   8. v  van der MEER, Trijntje [3455] (X.9), geboren op 05-07-1900 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 19-07-1942 te Oudega HON op 42-jarige leeftijd, begraven te Oudega, dochter van Van der MEER, Wouter [3457] (zie IX.2) en DIJKSTRA (Rinske), Reensche Jeltes [1476] (IX.3).
   9. v  van der MEER, Fetje [3438] (X.10), geboren op 28-09-1904 te Oudega HON (bron: Ernst), overleden op 05-05-1991 te Heerenveen op 86-jarige leeftijd, begraven op 10-05-1991 te Heerenveen, dochter van Van der MEER, Wouter [3457] (zie IX.2) en DIJKSTRA (Rinske), Reensche Jeltes [1476] (IX.3).

VII.16    Van der MEER (Hiltie), Hiltje [3443], geboren op 21-02-1806 te Harich (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), overleden op 07-12-1851 te Hemelumer Oldeferd op 45-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 45, brontekst: Oud 46 jaar, gehuwd.).
Gehuwd [283] op 19-jarige leeftijd op 10-11-1825 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 13) met KOOPMANS (Koopman), Tjeerd Jacobs [3013] (VII.15), geboren circa 1794, overleden op 02-01-1857 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 1, brontekst: Oud 63 jaar, weduwnaar). {Hij was eerder gehuwd [296] op 04-06-1819 te Gaasterland (bron: Ryksargyf, aktenummer: 10) met STOFFELSMA (Tjittes), Gijsbertje Tittes [4678], geboren circa 1793, overleden op 17-04-1824 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: blad9, brontekst: Oud 31 jaar, gehuwd).}
Uit dit huwelijk:
   1. m  KOOPMANS, Cornelis [3005] (VIII.9), geboren op 15-07-1826 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksarchyf, aktenummer: 59), overleden op 12-09-1826 te Hemelumer Oldeferd, 59 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 43 Suppl.1-7, brontekst: Oud 9 weken), zoon van KOOPMANS (Koopman), Tjeerd Jacobs [3013] (VII.15) en Van der MEER (Hiltie), Hiltje [3443] (zie VII.16).
   2. m  KOOPMANS, Kornelis [3009] (VIII.10), geboren op 03-09-1830 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 56), overleden op 18-12-1837 te Hemelumer Oldeferd op 7-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 57, brontekst: Oud 7 jaar.), zoon van KOOPMANS (Koopman), Tjeerd Jacobs [3013] (VII.15) en Van der MEER (Hiltie), Hiltje [3443] (zie VII.16).
   3. v  KOOPMANS, Afke [3004] (VIII.11), geboren op 08-08-1833 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 61), overleden op 17-12-1833 te Hemelumer Oldeferd, 131 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 86, brontekst: Oud 4 maanden.), dochter van KOOPMANS (Koopman), Tjeerd Jacobs [3013] (VII.15) en Van der MEER (Hiltie), Hiltje [3443] (zie VII.16).
   4. m  KOOPMANS, Louw [3011] (VIII.12), geboren op 07-07-1835 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 50), overleden op 01-12-1835 te Hemelumer Oldeferd, 147 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 58, brontekst: Oud 21 weken.), zoon van KOOPMANS (Koopman), Tjeerd Jacobs [3013] (VII.15) en Van der MEER (Hiltie), Hiltje [3443] (zie VII.16).
   5. v  KOOPMANS, Aafke [3003] (VIII.13), geboren op 09-10-1836 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 95), overleden op 27-06-1894 te Hindeloopen op 57-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 13, brontekst: Oud 57 jaar, gehuwd.), dochter van KOOPMANS (Koopman), Tjeerd Jacobs [3013] (VII.15) en Van der MEER (Hiltie), Hiltje [3443] (zie VII.16).
   6. v  KOOPMANS, Corneliske [3007], geboren op 06-01-1839 te Hemelumer Oldeferd (zie VIII.15).
   7. m  KOOPMANS, Cornelis [3006] (VIII.16), geboren op 21-05-1841 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 41), overleden op 31-10-1859 te Hemelumer Oldeferd op 18-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 98, brontekst: Oud 18 jaar, ongehuwd, naam: Kornelis Tjeerds Koopmans). Tevens aangegeven in Gaasterland, akte nr. 100. Zoon van KOOPMANS (Koopman), Tjeerd Jacobs [3013] (VII.15) en Van der MEER (Hiltie), Hiltje [3443] (zie VII.16).
   8. v  KOOPMANS, Peekje [3012] (VIII.18), geboren op 31-05-1843 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 46), overleden op 01-01-1920 te Hemelumer Oldeferd op 76-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 1, brontekst: Oud 76 jaar, gehuwd.), dochter van KOOPMANS (Koopman), Tjeerd Jacobs [3013] (VII.15) en Van der MEER (Hiltie), Hiltje [3443] (zie VII.16).
Gehuwd [284] op 24-jarige leeftijd op 17-05-1868 te Hindeloopen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 2) met VALK, Jan [4944], 25 jaar oud (VIII.17), geboren op 13-03-1843 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf NOG NAZIEN, aktenummer: 21), zoon van VALK, Feike Jantjes [4943] en Van der MEULEN, Jisk Hendriks [3482].
   9. v  KOOPMANS, Lolkje [3010] (VIII.19), geboren op 02-09-1847 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 79), overleden op 22-07-1854 te Hemelumer Oldeferd op 6-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 35, brontekst: Oud 6 jaar. Naam: Lolkjen Tjeerds Koopmans), dochter van KOOPMANS (Koopman), Tjeerd Jacobs [3013] (VII.15) en Van der MEER (Hiltie), Hiltje [3443] (zie VII.16).

VIII.15    KOOPMANS, Corneliske [3007], geboren op 06-01-1839 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 2), overleden op 16-12-1867 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 79, brontekst: Oud 28 jaar, gehuwd.).
Gehuwd [285] op 18-jarige leeftijd op 21-05-1857 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 23) met De VRIES, Nanne Sytzes [5464], 28 jaar oud (VIII.14), geboren op 18-01-1829 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 8), overleden na 1867, zoon van De VRIES, Sytze Jans [5485] en Van der ZEE, Auk Nannes [5812].
Uit dit huwelijk:
   1. m  de VRIES, Sytze [5484] (IX.6), geboren op 24-12-1858 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 115), overleden op 19-09-1917 te Hemelumer Oldeferd op 58-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 44, brontekst: Oud 58 jaar, gehuwd.), zoon van De VRIES, Nanne Sytzes [5464] (VIII.14) en KOOPMANS, Corneliske [3007] (zie VIII.15).
   2. m  de VRIES, Tjeerd [5488] (IX.7), geboren op 25-10-1860 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 94), overleden op 06-04-1930 te Hemelumer Oldeferd op 69-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 22, brontekst: Oud 69 jaar, weduwnaar.), zoon van De VRIES, Nanne Sytzes [5464] (VIII.14) en KOOPMANS, Corneliske [3007] (zie VIII.15).
   3. v  de VRIES, Hiltje [5449] (IX.8), geboren op 13-08-1862 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 107), overleden op 29-10-1864 te Hemelumer Oldeferd op 2-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 68, brontekst: Oud 2 jaar, naam: Hiltje Nannes de Vries), dochter van De VRIES, Nanne Sytzes [5464] (VIII.14) en KOOPMANS, Corneliske [3007] (zie VIII.15).
   4. v  de VRIES, Hiltje [5450] (IX.9), geboren op 22-02-1866 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 30), dochter van De VRIES, Nanne Sytzes [5464] (VIII.14) en KOOPMANS, Corneliske [3007] (zie VIII.15).

VII.18    Van der MEER (Aate, Attie), Atte [3430], arbeider(1847), werkman te Wijckel(1852), boerenarbeider (1857), geboren op 14-09-1811 te Harich (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), overleden op 09-05-1859 te Wyckel (Gaasterland) op 47-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: 45, brontekst: Oud 48 jaar, gehuwd, naam: Atte van der Meer).
Gehuwd (1) [292] op 34-jarige leeftijd op 11-04-1846 te Langweer (bron: Ryksargyf, aktenummer: 4) met HOEKSTRA, Akke Jans [2358], 22 jaar oud (VII.19), dienstmeid inwonend te Broek, geboren op 07-08-1823 te Goingarijp (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), overleden op 10-04-1853 te Wijckel op 29-jarige leeftijd, dochter van HOEKSTRA, Jan Annes [2362], boer te Goingarijp(v.a.1823), arbeider te Akmarijp(circa 1850), en VENEMA, Froukje Lyckles [5025].
Gehuwd (2) [293] op 45-jarige leeftijd op 25-02-1857 te Gaasterland (getuige(n): moeilijk te lezen) (bron: CBG, aktenummer: BS 3) met Klazes de GROOT, Hiltje [1940], 35 jaar oud (VII.20), geboren op 01-04-1821 te Langer(Beester)zwaag (Opsterland) (bron: CBG, brontekst: Zou in 1818 geboren zijn volgens overlijdensakte: 72jr.), overleden op 10-10-1890 om 16:00 uur te Heerenveen (Schoterland) op 69-jarige leeftijd (bron: CBG, aktenummer: BS 267, brontekst: Hiltje Klazes de Groot, oud 72 jr, weduwe van Alle Hinnes van der Werf.
Op 11 oct 1890 zijn verschenen Rink Annes Osinga, oud 65 jr, kleermaker wonende te Heerenveen en Yde de Jong, oud 52 jr, arbeider, wonende te Heerenveen. Op 10 oct 1890 namiddags ten vier ure te Heerenveen overleden.), dochter van De GROOT, Klaas Jans [1947] en BLOK, Grietje Jans [487], woonde circa 1877 te vanuit Heerenveen naar Gaasterland. Volgens bev.regis.met kinderen wonend bij nicht Peekjen Luitjens Mulder en Symen Fokkes de Boer.. {Zij was eerder gehuwd [360] op 32-jarige leeftijd op 12-05-1853 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 13) met Huites WOLTHUIZEN, Enne [5774], 26 jaar oud, geboren op 28-12-1826 te HON (bron: Ryksargyf, aktenummer: 102), overleden op 13-10-1854 te Hemelumer Oldeferd op 27-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 55, brontekst: Oud 27 jaar, gehuwd.), zoon van Ennes WOLTHUIZEN (Walthuizen, Wolthuisen), Huite [5776] en Klazes JANSMA (Trijntje), Tryntje [2552]. Zij is later gehuwd [365] op 41-jarige leeftijd op 29-06-1862 te Opsterland (bron: Ryksargyf, aktenummer: 49) met Annes van der WERF (Hinnes), Alle [5589], geboren circa 1805, overleden op 10-07-1866 te Haskerland (bron: Ryksargyf, aktenummer: 75, brontekst: Oud 61 jaar, gehuwd.).}
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van der MEER, Kornelis [3451] (VIII.20), boerenknecht, geboren op 18-02-1847 te Tjerkgaast (Doniawerstal) (bron: Ryksargyf, aktenummer: bl.nr.8), overleden op 20-02-1875 te Oudemirdum (Gaasterland) op 28-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 19, brontekst: Oud 28 jaar.). Wees in mei 1859, zoon van Van der MEER (Aate, Attie), Atte [3430] (zie VII.18) en HOEKSTRA, Akke Jans [2358] (VII.19), dienstmeid inwonend te Broek.
   2. v  van der MEER, Froukje [3439], geboren op 05-07-1848 te Tjerkgaast (zie VIII.22).
   3. v  van der MEER, Peekjen [3453] (VIII.23), geboren op 03-02-1851 te Sloten (bron: Ernst), overleden op 02-05-1852 te Gaasterland op 1-jarige leeftijd, dochter van Van der MEER (Aate, Attie), Atte [3430] (zie VII.18) en HOEKSTRA, Akke Jans [2358] (VII.19), dienstmeid inwonend te Broek.
   4. m  van der MEER, Jan [3444] (VIII.24), ?? Geboren op 15-12-1852 om 10:00 uur te Wijckel (bron: CBG, aktenummer: BS Pg68, brontekst: Vader 41 jr, moeder 31 jr.) (brontekst: Niet 1877 nr330). Wees in mei 1859. Zoon van Van der MEER (Aate, Attie), Atte [3430] (zie VII.18) en HOEKSTRA, Akke Jans [2358] (VII.19), dienstmeid inwonend te Broek, woont circa 1877 te Gaasterland. Komend vanuit Heerenveen, inwonend bij Peekjen Mulder en Symen de Boer.
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  van der MEER, Klaas [3449] (VIII.25), geboren op 20-03-1857 te Wijckel (bron: Ernst), overleden op 21-01-1859 te Wijckel? op 1-jarige leeftijd, zoon van Van der MEER (Aate, Attie), Atte [3430] (zie VII.18) en Klazes de GROOT, Hiltje [1940] (VII.20).

VIII.22    Van der MEER, Froukje [3439], geboren op 05-07-1848 te Tjerkgaast (bron: Ernst), overleden op 12-10-1918 te Schoterland op 70-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 169, brontekst: Oud 70 jaar, weduwe). Wees in mei 1859, woonde circa 1874 te Heerenveen. Vlgs huwelijksakte.
Gehuwd [294] op 25-jarige leeftijd op 17-05-1874 te Schoterland (bron: CBG, aktenummer: BS 40+) met Harmens DIJKSTRA (Anke), Anske [1470], 22 jaar oud (VIII.21), verwers?-knecht, geboren op 01-08-1851 te Heerenveen (bron: CBG extract huwelijkse bijlagen), overleden op 05-10-1889 te Schoterland op 38-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 214, brontekst: Oud 38 jaar, gehuwd), zoon van Jans DIJKSTRA, Harmen [1473], Commissionair (1867), en Halbes de VRIEZE, Catharina [5508].
Uit dit huwelijk:
   1. m  DIJKSTRA, Harmen [1474] (IX.10), geboren op 14-07-1881 om 10:00 uur te Schoterland (bron: CBG, aktenummer: BS196+, brontekst: Vader en moeder won. te het Meer.), zoon van Harmens DIJKSTRA (Anke), Anske [1470] (VIII.21), verwers?-knecht, en Van der MEER, Froukje [3439] (zie VIII.22).
   2.   DIJKSTRA, Kinderen? [1475] (IX.11), geboren 1874/1889 te Schoterland? (brontekst: Zoeken naar kinderen voor Ernst), kind van Harmens DIJKSTRA (Anke), Anske [1470] (VIII.21), verwers?-knecht, en Van der MEER, Froukje [3439] (zie VIII.22).

VI.26    Wouters (Meer van der), Gelk [5786], geboren op 14-09-1774 te Harich (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01), gedoopt op 18-09-1774 te Balk, overleden op 26-06-1850 te Tjerkgaast (Doniawerstal) op 75-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 9, brontekst: Oud 76 jaar, weduwe Gelk Wouters), woonde circa 1811 te Tjerkgaast. Aangenomen familienaam voor kinderen, Mairie Sloten, fol.34.
Gehuwd voor de kerk (1) [290] op 18-jarige leeftijd op 23-12-1792 te Harich (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01) met SYTSMA (Sytse), Sydtse Rintjes [4732], 25 jaar oud (VI.25), gedoopt op 05-01-1767 te Tjerkgaast (bron: ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), overleden voor 1811.
Gehuwd (2) [282] op 38-jarige leeftijd op 19-06-1813 te Doniawerstal (bron: Ryksarchyf, aktenummer: 11) met BAKKER, Anne Klases [148] (VI.27), geboren circa 1767, overleden op 13-04-1836 te Doniawerstal (bron: GenLias, aktenummer: 2, brontekst: Oud 69 jaar, gehuwd).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  SYDSMA, Rintje [4730] (VII.21), geboren op 16-10-1793 te Tjerkgaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), gedoopt op 27-10-1793 te Tjerkgaast, overleden op 26-01-1847 te Doniawerstal op 53-jarige leeftijd (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), zoon van SYTSMA (Sytse), Sydtse Rintjes [4732] (VI.25) en Wouters (Meer van der), Gelk [5786] (zie VI.26), woonde circa 1811 te Teroele.
   2. m  SYDSMA, Wouter [4731] (VII.22), geboren op 19-10-1797 te Tjerkgaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), gedoopt op 05-11-1797 te Tjerkgaast, zoon van SYTSMA (Sytse), Sydtse Rintjes [4732] (VI.25) en Wouters (Meer van der), Gelk [5786] (zie VI.26).
   3. v  SYDSMA, Antje [4727] (VII.23), geboren op 03-12-1800 te Tjerkgaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), gedoopt op 07-12-1800 te Tjerkgaast, overleden circa 1800 (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01, brontekst: Staat bij - overleden -), dochter van SYTSMA (Sytse), Sydtse Rintjes [4732] (VI.25) en Wouters (Meer van der), Gelk [5786] (zie VI.26).
   4.   SYDSMA, Ane [4726] (VII.24), geboren op 02-07-1803 te Tjerkgaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), gedoopt op 19-07-1803 te Tjerkgaast, overleden op 12-12-1827 te Tjerkgaast (Doniawerstal) op 24-jarige leeftijd (bron: Ryskargyf, aktenummer: bl.nr.43, brontekst: Oud 24 jr, ongehuwd), kind van SYTSMA (Sytse), Sydtse Rintjes [4732] (VI.25) en Wouters (Meer van der), Gelk [5786] (zie VI.26).
   5. v  SYDSMA, Ate [4728] (VII.25), geboren op 04-05-1806 te Tjerkgaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), gedoopt op 26-05-1806 te Tjerkgaast, overleden voor 1811 te Tjerkgaast, dochter van SYTSMA (Sytse), Sydtse Rintjes [4732] (VI.25) en Wouters (Meer van der), Gelk [5786] (zie VI.26).
   6. v  SYDSMA, Hiltje [4729] (VII.26), geboren op 14-10-1808 te Tjerkgaast (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), gedoopt op 30-10-1808 te Tjerkgaast, overleden op 17-05-1813 te Doniawerstal op 4-jarige leeftijd (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), dochter van SYTSMA (Sytse), Sydtse Rintjes [4732] (VI.25) en Wouters (Meer van der), Gelk [5786] (zie VI.26).
Uit het tweede huwelijk:
   7. v  Annes BAKKER, Hiltje [185] (VII.28), geboren op 10-08-1814 te Doniawerstal (bron: Ryksarchyf, aktenummer: 30), overleden op 08-03-1875 te Doniawerstal op 60-jarige leeftijd, dochter van BAKKER, Anne Klases [148] (VI.27) en Wouters (Meer van der), Gelk [5786] (zie VI.26).
Gehuwd [1939] op 22-jarige leeftijd op 28-04-1837 te Doniawerstal met Jans de JONGH, Johannes [2662], 25 jaar oud (VII.27), geboren op 19-10-1811 te Beetsterzwaag, overleden op 28-06-1860 te Doniawerstal op 48-jarige leeftijd.

V.9    Cornelis VISSER, Jan [5241] (code: Oudvader), schipper, geboren op 05-05-1743 te Gaastmeer (bron: CBG, aktenummer: DTB893D, brontekst: nr.7 Op 13 maij 1742 heeft Hantje Haite een soontje laten dopen op pinckster na de middag, nadat het des nagts geboren was, in onze kerke Gaastmeer, en is genoemt Jan Hantjes en moeder is Anaike Jan.
), gedoopt (Ned.Herv.) op 23-05-1743 te Gaastmeer (bron: CBG DTB Gaastmeer en Nijhuizum T&D1720-1811 Lidm.-1850, aktenummer: DTB15, brontekst: De 23 maijus 1743 heeft Cornelis Wouters zijn soontje laten dopen in onze kerke Gaastmeer na dat het op de 5 dito geboren was en is genaamt Jan, waarvan moeder is Antje Jans.), overleden op 18-09-1814 om 23:30 uur te Wymbritseradeel (Heeg) op 71-jarige leeftijd (bron: CBG, aktenummer: BS 16, brontekst: Oud 71 jr, nalatende 3 meerderjarige kinderen. In leven woonachtig in de Gaastmeer.). Johannes Gerts Althuisius, 49 jr en Cornelis Johannes Zwaga, 44 jr. Beiden sluislieden in Gaastmeer. Wymbritseradeel speciecohieren 1777/1778 Gaastmeer 1-25
nr. 4 Jan Cornelis schoorsteen: 1 1/2, 4 hoofdgeld, 15 koij, Bie (bezaaid land) 4 en 1 perd; betaald 35-12-12
Cornelis Wouters - gestorven nu de wed: 1 1/2 schoorsteen, 1 hoofdgeld; betaald 7-10-4
nr.4 1/2 : Claas Geerts, woonde 21dec1811 te Heeg/Gaastmeer. Aangenomen familienaam 1811 Mairie Heeg, fol.67
k. Sybrig 42, Workum, Kornelis 40, Gaastmeer (overleden), Hendrikje 38, Workum
kk. (v.Kornelis Jans Visser en Ytje Scheltens) Jan 15, Schelte 12, Huite 5, Hendrik 8, Baukjen 3 maanden (kind van Kornelis Jans, overl.)
1776 woonst: huisnr. 4 met Jan Geerts
1783 woonst: huisnr 41/2 te Gaastmeer samen met Klaas Geerts.
Gehuwd [41] op 24-jarige leeftijd op 04-10-1767 te Gaastmeer (brontekst: Den 4 octob: 1767 is Jan Cornelis met Hoitie Henderiks, Beide van de Gaastmeer alhier in den huwelijkse staat bevestigt na 3 gescheide voorstelling op 3 gescheide zondagen openz. kerken.), gehuwd voor de kerk op 04-10-1767 te Gaastmeer met HENDRIKS (Henderiks de Boer), Huitje (Hoitie) [2150] (V.10), geboren circa 1738 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), gedoopt op 06-04-1738 te Gaastmeer, overleden 04-1811, ng:1768, dochter van De BOER, Hendrik Jacobs [543], gemiddelde boer (1749), en PYTERS, Sibrig [4032].
Uit dit huwelijk:
   1. v  VISSER, Wypkien Jans [5313], geboren circa 1765 te Gaastmeer (zie VI.30).
   2. m  VISSER, Cornelis [5157] (VI.31), geboren op 11-12-1768 te Gaastmeer, overleden op 01-01-1769 te Gaastmeer, 21 dagen oud, zoon van Cornelis VISSER, Jan [5241] (code: Oudvader) (zie V.9) en HENDRIKS (Henderiks de Boer), Huitje (Hoitie) [2150] (V.10).
   3. v  VISSER (Sijbrig, Sybrig), Syberigh [5295], geboren op 04-03-1770 te Gaastmeer (zie VI.33).
   4. m  VISSER (Kornelis), Cornelis Jans [5169] (code: OUDVADER), geboren op 20-07-1771 te Gaastmeer (zie VI.34).
   5. v  VISSER, Antie [5145] (VI.37), geboren op 02-02-1773 te Gaastmeer (bron: DTB Gaastmeer/Nijhuzem), gedoopt op 17-02-1773 te Gaastmeer (getuige(n): Janke Cornelis), overleden op 28-04-1775 te Gaastmeer op 2-jarige leeftijd, dochter van Cornelis VISSER, Jan [5241] (code: Oudvader) (zie V.9) en HENDRIKS (Henderiks de Boer), Huitje (Hoitie) [2150] (V.10).
   6. v  VISSER, Hendrikje(n) [5213], geboren op 13-11-1774 te Gaastmeer (zie VI.39).
   7. m  VISSER, Hendrik [5210] (VI.40), geboren op 19-11-1776 te Gaastmeer (bron: DTB Gaastmeer en Nijhuzem), gedoopt op 24-11-1776 te Gaastmeer (getuige(n): Janke Cornelis), overleden op 06-06-1777 te Gaastmeer, 199 dagen oud, zoon van Cornelis VISSER, Jan [5241] (code: Oudvader) (zie V.9) en HENDRIKS (Henderiks de Boer), Huitje (Hoitie) [2150] (V.10).
   8. v  VISSER, Tietie [5301] (VI.41), geboren circa 1778 te Gaastmeer? Overleden op 18-01-1815 te Nijland (Wymbritseradeel) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 2, brontekst: Oud 37 jr, gehuwd.), dochter van Cornelis VISSER, Jan [5241] (code: Oudvader) (zie V.9) en HENDRIKS (Henderiks de Boer), Huitje (Hoitie) [2150] (V.10).
   9. v  VISSER (Aaltje?), Antie Jans [5146], geboren circa 1780 te Gaastmeer (zie VI.43).

VI.30    VISSER, Wypkien Jans [5313], geboren circa 1765 te Gaastmeer, overleden 11-1822 te Wymbritseradeel (Visser 1782-89), woonde op 06-03-1781 te Gaastmeer. Belijdenis DTBL nr. 871 lidmaten voor 1811 blz.04.
Gehuwd [350] circa 1781 te Gaastmeer? Echtgenoot is Symens ATTEMA (Siemens), Siek [111] (VI.29), geboren circa 1756 te Gaastmeer? Overleden op 19-05-1822 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 36, brontekst: Oud 66 jr, weduwnaar) (Attema: 1789), zoon van Sijbes, Symen [4540], woonde op 06-03-1781 te Gaastmeer. Belijdenis 1781 Gaastmeer DTBL nr. 871 lidmaten voor 1811 blz. 04
Familienaam in 1811 - Gaastmeer, Mairie Heeg fol.115v.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sieks ATTEMA (Gelkje), Gelk [95], geboren op 05-02-1782 te Gaastmeer (zie VII.30).
   2. m  Sieks ATTEMA (Siemen), Symen [116], geboren op 17-03-1784 te Gaastmeer (zie VII.31).
   3. m  Sieks ATTEMA, Jan [98], geboren op 28-04-1786 te Gaastmeer (zie VII.32).
   4. v  Sieks ATTEMA (Pierkjen), Pierkje [109], geboren op 20-10-1789 te Gaastmeer (zie VII.35).
   5. v  Siekes ATTEMA, Anne [88] (VII.36), geboren op 23-02-1790 te Gaastmeer, gedoopt op 28-02-1790 te Gaastmeer (getuige(n): Folkjen Geerts) (bron: CBG, aktenummer: DTB893D), overleden voor 1797 te Gaastmeer, dochter van Symens ATTEMA (Siemens), Siek [111] (VI.29) en VISSER, Wypkien Jans [5313] (zie VI.30).
   6. m  Siekes ATTEMA, Kornelis [103] (VII.37), geboren op 23-02-1790 te Gaastmeer, gedoopt op 28-02-1790 te Gaastmeer (getuige(n): Folkjen Geerts) (bron: CBG, aktenummer: DTB893D), overleden voor 1795? te Gaastmeer, zoon van Symens ATTEMA (Siemens), Siek [111] (VI.29) en VISSER, Wypkien Jans [5313] (zie VI.30).
   7. v  Sieks ATTEMA (Folkjen), Folkje [94] (VII.38), geboren op 01-08-1793 te Gaastmeer, gedoopt op 18-08-1793 te Gaastmeer (bron: CBG, aktenummer: DTB893D), dochter van Symens ATTEMA (Siemens), Siek [111] (VI.29) en VISSER, Wypkien Jans [5313] (zie VI.30).
   8. v  Sieks ATTEMA, Korneliske [105] (VII.39), geboren op 26-04-1795 te Gaastmeer, gedoopt op 03-05-1795 te Gaastmeer (getuige(n): Folkjen Geerts) (bron: CBG, aktenummer: DTB893D), dochter van Symens ATTEMA (Siemens), Siek [111] (VI.29) en VISSER, Wypkien Jans [5313] (zie VI.30), woont circa 1811 te Elahuizen.
   9. m  Sieks ATTEMA, Anne [89], geboren op 04-03-1797 te Gaastmeer (zie VII.40).

VII.30    Sieks ATTEMA (Gelkje), Gelk [95], geboren op 05-02-1782 te Gaastmeer (bron: CBG, aktenummer: DTB893D), gedoopt op 10-02-1782 te Gaastmeer, overleden op 21-11-1850 te IJlst op 68-jarige leeftijd (bron: GenLias toeg.30-45 inv.3003, aktenummer: 48, brontekst: Oud 68jr, gehuwd), woonde circa 1811 te Uitwellingerga.
Gehuwd [1332] circa 1800 te IJlst met Jans LANTING, Sjoerd [3257] (VII.29), geboren circa 1773 te IJlst, overleden op 23-04-1851 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 17, brontekst: Oud 78jr, weduwnaar), zoon van Sjoerds LANTING, Jan [3250], huisman (1811), en Hylkjen [5951].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sjoerds LANTING, Wypkjen [3264] (VIII.27), geboren circa 1804 te IJlst, overleden op 27-02-1870 te Wymbritseradeel (bron: GenLias, aktenummer: A 43, brontekst: Oud 66jr, weduwe), dochter van Jans LANTING, Sjoerd [3257] (VII.29) en Sieks ATTEMA (Gelkje), Gelk [95] (zie VII.30).
Gehuwd [1334] op 11-05-1839 te Wybritseradeel (getuige(n): NOG NAZIEN) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 24) met Murks ABMA, Gerben [14] (VIII.26), geboren circa 1795 te IJlst, overleden op 27-04-1860 te Wymbritseradeel (bron: GenLias, aktenummer: A 95, brontekst: Oud 64jr, gehuwd).
   2. v  Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249], geboren circa 1805 te IJlst (zie VIII.29).
   3. m  Sjoerds LANTING, Jan [3251], geboren circa 1809 te IJlst (zie VIII.31).
   4. v  Sjoerds LANTING, Antje [3240], geboren circa 1810 te IJlst (zie VIII.34).
   5. m  Sjoerds LANTING, Siek [3256], geboren circa 1810 te IJlst (zie VIII.35).
   6. m  Sjoerds LANTING (Cornelis), Kornelis [3253], geboren op 01-06-1817 te IJlst (zie VIII.37).
   7. m  Sjoerds LANTING, Meye [3255] (VIII.40), geboren circa 1820 te IJlst, zoon van Jans LANTING, Sjoerd [3257] (VII.29) en Sieks ATTEMA (Gelkje), Gelk [95] (zie VII.30).
Gehuwd [1340] op 16-05-1846 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 3) met Johannes CNOSSEN, Sjoukjen [1000] (VIII.41), geboren circa 1820 te IJlst.
   8. m  Sjoerds LANTING, Hille [3246], geboren op 11-03-1822 te IJlst (zie VIII.42).

VIII.29    Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249], geboren circa 1805 te IJlst, overleden op 06-06-1877 te Gaasterland (bron: chrisirwin@shaw.ca).
Gehuwd (1) [1335] op 23-09-1827 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 7) met Siebrens JORRITSMA, Tjalling [2686] (VIII.28), geboren circa 1800 te IJlst, overleden voor 1835 te IJlst.
Gehuwd (2) [1333] op 07-07-1835 te Wymbritseradeel (getuige(n): NOG NAZIEN) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 56) met KORTEKAMP, Franz Heinrich Wilhelm [3060], 33 jaar oud (VIII.30), geboren op 06-05-1802 te Oerlinghausen (bron: chrisirwin@shaw.ca), gedoopt op 09-05-1802 te Oerlinghausen, overleden op 03-05-1889 te Doniawerstal op 86-jarige leeftijd, contact: chrisirwin@shaw.ca, zoon van KORTEKAMP, Henrich Christoph [3063] en HAGEMANN, Maira Wilhelmina [2026].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  JORRITSMA, Sybrandus [2685] (IX.12), geboren op 17-06-1828 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 20), zoon van Siebrens JORRITSMA, Tjalling [2686] (VIII.28) en Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249] (zie VIII.29).
   2. v  Tjallings JORRITSMA, Gelkjen [2683] (IX.13), geboren op 05-06-1830 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 22), overleden op 08-08-1847 te IJlst op 17-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 24, brontekst: Oud 17 jaar), dochter van Siebrens JORRITSMA, Tjalling [2686] (VIII.28) en Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249] (zie VIII.29).
   3. v  JORRITSMA, Klaaske [2684] (IX.15), schoenmakersche (1879), geboren circa 1833 te Heeg, overleden op 22-10-1879 om 05:50 uur te Leeuwarden (bron: Ryksargyf digi akte IJlst, aktenummer: IJlst42, brontekst: Oud 46 jaar, weduwe), dochter van Siebrens JORRITSMA, Tjalling [2686] (VIII.28) en Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249] (zie VIII.29), woonde circa 1879 te IJlst.
Gehuwd [1726] op 22-05-1853 te IJlst (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 4) met CRAMER, Doeke [1046], 23 jaar oud (IX.14), geboren op 13-10-1829 te IJlst (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 32), overleden op 19-10-1877 te IJlst op 48-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 28, brontekst: Oud 48jr, gehuwd).
Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Willems KORTEKAMP, Sjoerd [3068], geboren op 30-09-1835 te Wymbritseradeel (zie IX.16).
   5. m  KORTEKAMP, Hendrik [3062] (IX.18), geboren op 25-11-1838 te Sloten, zoon van KORTEKAMP, Franz Heinrich Wilhelm [3060] (VIII.30) en Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249] (zie VIII.29).
   6. v  KORTEKAMP, Maria [3067] (IX.19), geboren op 25-11-1838 te Gaasterland, dochter van KORTEKAMP, Franz Heinrich Wilhelm [3060] (VIII.30) en Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249] (zie VIII.29).
   7. v  KORTEKAMP, Wypkjen [3070] (IX.20), geboren op 16-03-1840 te Gaasterland, dochter van KORTEKAMP, Franz Heinrich Wilhelm [3060] (VIII.30) en Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249] (zie VIII.29).
   8. m  KORTEKAMP, Jan [3066] (IX.21), geboren op 19-10-1842 te Gaasterland, zoon van KORTEKAMP, Franz Heinrich Wilhelm [3060] (VIII.30) en Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249] (zie VIII.29).
   9. v  KORTEKAMP, Anne [3059] (IX.22), geboren op 24-05-1845 te Gaasterland, dochter van KORTEKAMP, Franz Heinrich Wilhelm [3060] (VIII.30) en Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249] (zie VIII.29).
   10. v  KORTEKAMP, Gelkjen [3061] (IX.23), geboren op 17-11-1848 te Gaasterland, dochter van KORTEKAMP, Franz Heinrich Wilhelm [3060] (VIII.30) en Sjoerds LANTING, Hylkjen [3249] (zie VIII.29).

IX.16    Willems KORTEKAMP, Sjoerd [3068], geboren op 30-09-1835 te Wymbritseradeel, overleden op 24-07-1911 te Gaasterland op 75-jarige leeftijd, contact: chrisirwin@shaw.ca.
Gehuwd [1639] op 31-jarige leeftijd op 19-05-1867 te Gaasterland met Martens HOMMA, Sjoukjen [2397], 25 jaar oud (IX.17), geboren op 15-02-1842 te Gaasterland, overleden na 1911 te Gaasterland, dochter van HOMMA, Martinus [2396] en MARTENA, Idskjen [3409].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sjoerds KORTEKAMP, Willem [3069] (X.11), geboren op 16-02-1868 te Gaasterland, zoon van Willems KORTEKAMP, Sjoerd [3068] (zie IX.16) en Martens HOMMA, Sjoukjen [2397] (IX.17).
   2. v  Sjoerds KORTEKAMP, Idskje [3065] (X.12), geboren op 20-04-1871 te Gaasterland, dochter van Willems KORTEKAMP, Sjoerd [3068] (zie IX.16) en Martens HOMMA, Sjoukjen [2397] (IX.17).
   3. m  Sjoerds KORTEKAMP, Hielke [3064] (X.13), geboren op 06-04-1882 te Gaasterland, zoon van Willems KORTEKAMP, Sjoerd [3068] (zie IX.16) en Martens HOMMA, Sjoukjen [2397] (IX.17).

VIII.31    Sjoerds LANTING, Jan [3251], geboren circa 1809 te IJlst, overleden op 12-03-1863 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 7, brontekst: Oud 52jr, gehuwd).
Gehuwd [1338] op 31-03-1839 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 5) met Douwes REITSMA (Reidsma), Sjoukjen [4070] (VIII.32), geboren circa 1810 te IJlst.
Uit dit huwelijk:
   1. v  LANTING, Aukje [3241] (IX.24), geboren circa 1841 te IJlst, overleden op 23-03-1901 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 3, brontekst: Oud 60 jaar, gehuwd), dochter van Sjoerds LANTING, Jan [3251] (zie VIII.31) en Douwes REITSMA (Reidsma), Sjoukjen [4070] (VIII.32).
   2. m  LANTING, Sjoerd [3259] (IX.25), ongehuwd, geboren circa 1843 te IJlst, overleden op 01-03-1894 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 9, brontekst: Oud 51 jaar, ongehuwd), zoon van Sjoerds LANTING, Jan [3251] (zie VIII.31) en Douwes REITSMA (Reidsma), Sjoukjen [4070] (VIII.32).
   3. v  LANTING, Anna Catharina [3238] (IX.26), geboren circa 1849 te IJlst, overleden op 09-12-1928 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 18, brontekst: Oud 79jr, gehuwd), dochter van Sjoerds LANTING, Jan [3251] (zie VIII.31) en Douwes REITSMA (Reidsma), Sjoukjen [4070] (VIII.32).
   4. m  LANTING, Douwe [3242] (IX.27), geboren circa 1858 te IJlst, overleden op 26-04-1861 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 19, brontekst: Oud 3 jaar), zoon van Sjoerds LANTING, Jan [3251] (zie VIII.31) en Douwes REITSMA (Reidsma), Sjoukjen [4070] (VIII.32).

VIII.34    Sjoerds LANTING, Antje [3240], geboren circa 1810 te IJlst.
Gehuwd [1336] op 15-01-1832 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 1) met Berends van DIJK (Beens,Beerns), Jan [1426] (VIII.33), geboren circa 1810 te IJlst.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIJK, Sjoerd [1457] (IX.28), geboren op 22-12-1832 te IJlst (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 36), overleden op 27-01-1891 te IJlst op 58-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 3, brontekst: Oud 58 jaar, gehuwd), zoon van Berends van DIJK (Beens,Beerns), Jan [1426] (VIII.33) en Sjoerds LANTING, Antje [3240] (zie VIII.34).
   2. v  van DIJK, Hiltje [1408] (IX.29), geboren circa 1835 te IJlst, overleden op 31-05-1909 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 17, brontekst: Oud 74 jaar, gehuwd), dochter van Berends van DIJK (Beens,Beerns), Jan [1426] (VIII.33) en Sjoerds LANTING, Antje [3240] (zie VIII.34).

VIII.35    Sjoerds LANTING, Siek [3256], geboren circa 1810 te IJlst.
Gehuwd [1337] op 10-03-1839 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 4) met Uilkes van der ENDE, Meintje [1651] (VIII.36), geboren circa 1815 te IJlst.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sieks LANTING, Gelkjen [3245] (IX.30), geboren op 07-12-1842 te IJlst (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 48), overleden op 07-03-1843 te IJlst, 90 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 10, brontekst: Oud 3 mnd.), dochter van Sjoerds LANTING, Siek [3256] (zie VIII.35) en Uilkes van der ENDE, Meintje [1651] (VIII.36).

VIII.37    Sjoerds LANTING (Cornelis), Kornelis [3253], geboren op 01-06-1817 te IJlst (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 20, brontekst: moeder: Ottema), overleden op 20-09-1860 te IJlst op 43-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 30, brontekst: Oud 43 jr, gehuwd).
Gehuwd (1) [1339] op 22-jarige leeftijd op 09-06-1839 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 9) met Teerdzes HOLTROP, Geertje [2395], 20 jaar oud (VIII.38), geboren op 08-05-1819 te IJlst (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 9), overleden voor 1849 te IJlst.
Gehuwd (2) [1342] op 32-jarige leeftijd op 23-12-1849 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 15) met Teertzes HOLTROP, Elbrig [2394], 28 jaar oud (VIII.39), geboren op 23-02-1821 te IJlst (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 8).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  LANTING, Sjoerd [3258] (IX.31), geboren circa 1840 te IJlst, overleden op 05-11-1889 te IJlst (bron: Rykksargyf, aktenummer: 22, brontekst: Oud 49jr, gehuwd), zoon van Sjoerds LANTING (Cornelis), Kornelis [3253] (zie VIII.37) en Teerdzes HOLTROP, Geertje [2395] (VIII.38).
   2. v  LANTING, Sjoerdtje [3262], geboren circa 1842 te IJlst (zie IX.33).
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  LANTING, Geertje [3243] (IX.34), geboren circa 1853 te IJlst, overleden op 11-03-1939 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 6, brontekst: Oud 86 jaar, weduwe), dochter van Sjoerds LANTING (Cornelis), Kornelis [3253] (zie VIII.37) en Teertzes HOLTROP, Elbrig [2394] (VIII.39).

IX.33    LANTING, Sjoerdtje [3262], geboren circa 1842 te IJlst, overleden op 11-08-1910 te IJlst (bron: Rykksargyf, aktenummer: 19, brontekst: Oud 68jr, weduwe).
Gehuwd [1343] circa 1870 te IJlst met NAUTA, Johannes Bartholdi [3588] (IX.32), geboren circa 1840 te IJlst.
Uit dit huwelijk:
   1. v  NAUTA, Pietje [3592] (X.14), geboren circa 1866 te IJlst, overleden op 26-05-1927 te IJlst (bron: Rykksargyf, aktenummer: 8, brontekst: Oud 61 jaar, gehuwd), dochter van NAUTA, Johannes Bartholdi [3588] (IX.32) en LANTING, Sjoerdtje [3262] (zie IX.33).
   2. v  NAUTA, Alida [3586] (X.15), geboren op 02-05-1877 te IJlst (bron: Ryksarchyg digi akte, aktenummer: 28), overleden op 26-03-1935 te IJlst op 57-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 6, brontekst: Oud 57 jaar), dochter van NAUTA, Johannes Bartholdi [3588] (IX.32) en LANTING, Sjoerdtje [3262] (zie IX.33).
   3. v  NAUTA, Elbrig [3587] (X.16), geboren op 10-11-1879 te IJlst (bron: Ryksaargyf digi akte, aktenummer: 54), overleden op 30-09-1890 te IJlst op 10-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 20, brontekst: Oud 10 jaar), dochter van NAUTA, Johannes Bartholdi [3588] (IX.32) en LANTING, Sjoerdtje [3262] (zie IX.33).

VIII.42    Sjoerds LANTING, Hille [3246], geboren op 11-03-1822 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 5), overleden op 07-02-1881 te IJlst op 58-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 8, brontekst: Oud 58jr, gehuwd).
Gehuwd [1341] op 27-jarige leeftijd op 20-05-1849 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 8) met Gerben GERBENSMA, Afke [1753] (VIII.43), geboren circa 1825 te IJlst.
Uit dit huwelijk:
   1. m  LANTING, Sjoerd [3260] (IX.35), geboren op 05-04-1851 te IJlst (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 19), overleden op 11-10-1860 te IJlst op 9-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 31, brontekst: Oud 9 jaar), zoon van Sjoerds LANTING, Hille [3246] (zie VIII.42) en Gerben GERBENSMA, Afke [1753] (VIII.43).
   2. m  LANTING, Anne [3239] (IX.36), geboren circa 1855 te IJlst, overleden op 04-09-1857 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 33, brontekst: Oud 2 jaar), zoon van Sjoerds LANTING, Hille [3246] (zie VIII.42) en Gerben GERBENSMA, Afke [1753] (VIII.43).
   3. m  LANTING, Sjoerd [3261] (IX.37), geboren circa 1861 te IJlst, overleden op 15-10-1891 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 19, brontekst: Oud 30jr, gehuwd), zoon van Sjoerds LANTING, Hille [3246] (zie VIII.42) en Gerben GERBENSMA, Afke [1753] (VIII.43).

VII.31    Sieks ATTEMA (Siemen), Symen [116], geboren op 17-03-1784 te Gaastmeer (bron: CBG, aktenummer: DTB893D), gedoopt op 21-03-1784 te Gaastmeer (getuige(n): Folkjen Geerts), overleden op 28-10-1847 te Wymbritseradeel op 63-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 156, brontekst: Oud 63 jaar, weduwnaar).
Relatie [1974].
Uit deze relatie:
   1. m  Siemens ATTEMA, Siek [113] (VIII.44), geboren circa 1817 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf), overleden op 09-05-1844 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 50, brontekst: Oud 27 jaar, ongehuwd), zoon van Sieks ATTEMA (Siemen), Symen [116] (zie VII.31).

VII.32    Sieks ATTEMA, Jan [98], geboren op 28-04-1786 te Gaastmeer (bron: CBG), gedoopt op 30-04-1786 te Gaastmeer (getuige(n): Folkjen Geerts) (bron: CBG, aktenummer: DTB893D), overleden op 24-12-1859 te Wymbritseradeel op 73-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 331, brontekst: Oud 73 jaar, gehuwd).
Gehuwd [377] op 29-jarige leeftijd op 03-05-1815 te Heeg (Wymbritseradeel) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 1) met Cornelis ROORDA, Wytske [4296] (VII.33), overleden op 18-03-1862 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 65, brontekst: Oud 70jr, weduwe, naam: Wytske Kornelis Roorda).
Uit dit huwelijk:
   1. m  ATTEMA, Siek [112] (VIII.45), geboren op 21-01-1816 te Heeg (Wymbritseradeel) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 5), overleden op 09-05-1844 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A50, brontekst: oud 27jr, ongehuwd), zoon van Sieks ATTEMA, Jan [98] (zie VII.32) en Cornelis ROORDA, Wytske [4296] (VII.33).
   2. m  ATTEMA, Kornelis [104] (VIII.46), geboren op 09-06-1818 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 81), overleden op 02-07-1864 te Wonseradeel op 46-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: B40, brontekst: Oud 46jr, gehuwd), zoon van Sieks ATTEMA, Jan [98] (zie VII.32) en Cornelis ROORDA, Wytske [4296] (VII.33).
   3. v  ATTEMA, Wypkjen [122] (VIII.47), geboren op 25-10-1819 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 154), dochter van Sieks ATTEMA, Jan [98] (zie VII.32) en Cornelis ROORDA, Wytske [4296] (VII.33).
   4. m  ATTEMA, Folkert [93] (VIII.48), geboren op 15-02-1824 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 36), overleden op 28-12-1893 te Wymbritseradeel op 69-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A259, brontekst: Oud 69jr, gehuwd), zoon van Sieks ATTEMA, Jan [98] (zie VII.32) en Cornelis ROORDA, Wytske [4296] (VII.33).
   5. v  ATTEMA, Ids [97] (VIII.49), geboren op 30-09-1827 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 83), overleden op 26-06-1884 te Wymbritseradeel op 56-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A99, brontekst: Oud 56jr, gehuwd), dochter van Sieks ATTEMA, Jan [98] (zie VII.32) en Cornelis ROORDA, Wytske [4296] (VII.33).
   6. m  ATTEMA, Rein [110] (VIII.50), geboren op 14-02-1830 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 35), overleden op 09-07-1907 te Wymbritseradeel op 77-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A113, brontekst: Oud 77jr, weduwnaar), zoon van Sieks ATTEMA, Jan [98] (zie VII.32) en Cornelis ROORDA, Wytske [4296] (VII.33).
   7. m  ATTEMA, Jelle [102] (VIII.51), geboren op 12-11-1834 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 194), overleden op 20-10-1903 te Wymbritseradeel op 68-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A158, brontekst: Oud 68jr, gehuwd), zoon van Sieks ATTEMA, Jan [98] (zie VII.32) en Cornelis ROORDA, Wytske [4296] (VII.33).

VII.35    Sieks ATTEMA (Pierkjen), Pierkje [109], geboren op 20-10-1789 te Gaastmeer, gedoopt op 02-11-1789 te Gaastmeer (getuige(n): Folkjen Geerts) (bron: CBG, aktenummer: DTB893D), woont circa 1811 te Sneek.
Gehuwd [226] op 32-jarige leeftijd op 11-11-1821 te Sneek (bron: Ryksargyf, aktenummer: 41) met Barkman KUITERT, Reinder [3185] (VII.34).
Uit dit huwelijk:
   1. v  KUITERT, Berendina Christina [3184] (VIII.52), geboren op 09-12-1822 te Sneek (bron: Ryksargyf, aktenummer: 231 Suppl.1-), dochter van Barkman KUITERT, Reinder [3185] (VII.34) en Sieks ATTEMA (Pierkjen), Pierkje [109] (zie VII.35).

VII.40    Sieks ATTEMA, Anne [89], geboren op 04-03-1797 te Gaastmeer, gedoopt op 12-03-1797 te Gaastmeer (getuige(n): Folkjen Geerts) (bron: CBG, aktenummer: DTB893D), overleden op 14-03-1866 te Wymbritseradeel op 69-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 46, brontekst: Oud 69 jaar, weduwnaar).
Gehuwd (1) [224] op 24-jarige leeftijd op 19-05-1821 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 20) met Wypkes SCHOTANUS (Wiepkes), Harmke [4467] (VII.41), geboren circa 1800, overleden op 21-11-1833 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 116, brontekst: Oud 33 jr, gehuwd).
Gehuwd (2) [225] op 40-jarige leeftijd op 27-05-1837 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 42) met Jacobs van der GOOT (Geertje), Gettje [1814] (VII.42), geboren circa 1799, overleden op 07-05-1838 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 64, brontekst: Oud 39 jr, gehuwd).
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Annes ATTEMA, Wiepkje [120] (VIII.53), geboren op 29-04-1822 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 72), overleden op 28-02-1878 te Leeuwarderadeel op 55-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A39, brontekst: Oud 55jr, gehuwd), dochter van Sieks ATTEMA, Anne [89] (zie VII.40) en Wypkes SCHOTANUS (Wiepkes), Harmke [4467] (VII.41).
   2. v  ATTEMA (Lieuwkje), Leeuwkjen [106] (VIII.55), geboren op 13-05-1824 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 91), overleden op 08-07-1904 te Hennaarderadeel op 80-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A52, brontekst: Oud 80jr, weduwe), dochter van Sieks ATTEMA, Anne [89] (zie VII.40) en Wypkes SCHOTANUS (Wiepkes), Harmke [4467] (VII.41).
Gehuwd [372] op 22-jarige leeftijd op 01-05-1847 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 12) met Jurjens GRASMAN, Jan [1830] (VIII.54), overleden voor 1904.
   3. m  Annes ATTEMA, Wiepke [119] (VIII.56), geboren op 11-09-1826 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 160), overleden op 24-06-1881 te Hemelumer Oldeferd op 54-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A54, brontekst: Oud 54jr, gehuwd), zoon van Sieks ATTEMA, Anne [89] (zie VII.40) en Wypkes SCHOTANUS (Wiepkes), Harmke [4467] (VII.41).
Gehuwd [376] op 34-jarige leeftijd op 01-06-1861 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 62) met Sybrens COUPERUS, Elisabeth [1041] (VIII.57), overleden na 1881.
   4. m  ATTEMA, Siek [114], geboren op 09-12-1830 te Wymbritseradeel (zie VIII.58).
Uit het tweede huwelijk:
   5. v  ATTEMA, Janke [101] (VIII.60), geboren op 09-03-1838 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 48), overleden op 16-03-1838 te Wymbritseradeel, 7 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 41, brontekst: Oud 8 dagen, naam: Janke Attes Attema), dochter van Sieks ATTEMA, Anne [89] (zie VII.40) en Jacobs van der GOOT (Geertje), Gettje [1814] (VII.42).

VIII.58    ATTEMA, Siek [114], geboren op 09-12-1830 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 241), overleden op 15-04-1894 te Wymbritseradeel op 63-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A61, brontekst: Oud 63jr, weduwnaar).
Gehuwd [375] op 20-jarige leeftijd op 10-05-1851 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 25) met Sybrens COUPERUS (Cup(e)erus), Aaltje [1040] (VIII.59).
Uit dit huwelijk:
   1. v  ATTEMA, Harmke [96] (IX.38), geboren op 25-07-1852 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 195), overleden op 24-07-1880 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A167, brontekst: Oud 28jr, gehuwd), dochter van ATTEMA, Siek [114] (zie VIII.58) en Sybrens COUPERUS (Cup(e)erus), Aaltje [1040] (VIII.59).
   2. v  ATTEMA, Antje [91] (IX.39), geboren op 15-04-1855 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 95), overleden op 04-05-1856 te Wymbrytseradeel op 1-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A76, brontekst: Oud 1jr), dochter van ATTEMA, Siek [114] (zie VIII.58) en Sybrens COUPERUS (Cup(e)erus), Aaltje [1040] (VIII.59).
   3. m  ATTEMA, Sybren [115] (IX.40), geboren op 29-11-1856 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 265), overleden op 21-01-1895 te Hemelumer Oldeferd op 38-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A4, brontekst: oud 38jr, gehuwd), zoon van ATTEMA, Siek [114] (zie VIII.58) en Sybrens COUPERUS (Cup(e)erus), Aaltje [1040] (VIII.59).
   4. m  ATTEMA, Jan [100] (IX.41), geboren op 05-09-1858 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 184), overleden op 31-05-1924 te Wymbritseradeel op 65-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A58, brontekst: Oud 65jr, gehuwd), zoon van ATTEMA, Siek [114] (zie VIII.58) en Sybrens COUPERUS (Cup(e)erus), Aaltje [1040] (VIII.59).
   5. v  ATTEMA, Antje [92] (IX.42), geboren op 11-02-1861 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 38), dochter van ATTEMA, Siek [114] (zie VIII.58) en Sybrens COUPERUS (Cup(e)erus), Aaltje [1040] (VIII.59).
   6. v  ATTEMA, Anna [87] (IX.43), geboren op 23-02-1864 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 70), overleden op 26-10-1941 te Sneek op 77-jarige leeftijd (bron: GenLias Wymbr A132, brontekst: Oud 77jr, weduwe), dochter van ATTEMA, Siek [114] (zie VIII.58) en Sybrens COUPERUS (Cup(e)erus), Aaltje [1040] (VIII.59).
   7. m  ATTEMA, Anne [90] (IX.44), geboren op 21-11-1866 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 361), overleden op 27-06-1942 te Wymbritseradeel op 75-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A63, brontekst: Oud 75jr, weduwnaar), zoon van ATTEMA, Siek [114] (zie VIII.58) en Sybrens COUPERUS (Cup(e)erus), Aaltje [1040] (VIII.59).
   8. v  ATTEMA, Trijntje [118] (IX.45), geboren op 16-06-1869 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 155), overleden op 07-11-1884 te Wymbritseradeel op 15-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A181, brontekst: Oud 14jr), dochter van ATTEMA, Siek [114] (zie VIII.58) en Sybrens COUPERUS (Cup(e)erus), Aaltje [1040] (VIII.59).
   9. v  ATTEMA, Wypkje [121] (IX.46), geboren op 09-04-1872 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 111), dochter van ATTEMA, Siek [114] (zie VIII.58) en Sybrens COUPERUS (Cup(e)erus), Aaltje [1040] (VIII.59).

VI.33    VISSER (Sijbrig, Sybrig), Syberigh [5295], geboren op 04-03-1770 te Gaastmeer, gedoopt op 11-03-1770 te Gaastmeer, overleden op 23-04-1838 te Workum op 68-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf akte nazien !, aktenummer: 26, brontekst: Sybrigje Jans Visser, oud 61 jaar, weduwe), woonde 1812 te Workum. Ryksargyf, aangenomen familienaam 1811.
Gehuwd [269] op 23-jarige leeftijd op 05-05-1793 te Gaastmeer (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 13jan01) met De VRIES, Otte Klazes [5469] (VI.32), geboren circa 1769, overleden op 19-03-1838 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 15, brontekst: Oud 69 jaar, gehuwd), woonde circa 1811 te Workum, Mairie Workum, fol.87v.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ottes de VRIES (Wopkjen), Wopk [5499], geboren circa 1793 te Workum (zie VII.44).
   2. m  Ottes de VRIES, Jan [5457], geboren op 22-10-1795 te Workum (zie VII.45).
   3. m  Ottes de VRIES, Klaas [5459] (VII.47), geboren op 17-04-1799 te Workum (bron: Ernst), gedoopt op 28-04-1799 te Workum (bron: Ernst), zoon van De VRIES, Otte Klazes [5469] (VI.32) en VISSER (Sijbrig, Sybrig), Syberigh [5295] (zie VI.33).
Gehuwd [272] op 22-jarige leeftijd op 13-01-1822 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 3, brontekst: Op zelfde dag als broer Jan.) met HILVERDA (Silverda), Trijntje Jacobs [2256] (VII.48), geboren circa 1798 te Workum? Dochter van HILVERDA, Jacob Taedes [2244].
   4. m  Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445], geboren circa 1801 te Workum (zie VII.49).
   5. m  de VRIES, Willem [5496] (VII.51), militair mobiele schutterij (1830), geboren op 01-01-1805 te Workum (bron: Ernst), gedoopt op 13-01-1805 te Workum, overleden circa 1830 te Utrecht? (bron: Ernst, brontekst: Overleden in het Grootrijks hospitaal te Utrecht. Militair bij de mobiele schutterij.
), zoon van De VRIES, Otte Klazes [5469] (VI.32) en VISSER (Sijbrig, Sybrig), Syberigh [5295] (zie VI.33).
   6. v  de VRIES, Huitje [5454] (VII.52), geboren op 17-06-1807 te Workum (bron: Ernst), gedoopt op 28-06-1807 te Workum, overleden voor 1811 te Workum, dochter van De VRIES, Otte Klazes [5469] (VI.32) en VISSER (Sijbrig, Sybrig), Syberigh [5295] (zie VI.33).
   7. m  Ottes de VRIES, Huite [5453], geboren op 19-05-1809 te Workum (zie VII.53).

VII.44    Ottes de VRIES (Wopkjen), Wopk [5499], geboren circa 1793 te Workum (bron: Ernst).
Gehuwd [270] op 28-08-1816 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 15) met NAUTA, Klaas Piers [3589] (VII.43), geboren circa 1794 te Workum? Zoon van Jans NAUTA, Pier [3591].
Uit dit huwelijk:
   1. m  NAUTA, Otte [3590] (VIII.61), geboren op 11-11-1816 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 96), zoon van NAUTA, Klaas Piers [3589] (VII.43) en Ottes de VRIES (Wopkjen), Wopk [5499] (zie VII.44).

VII.45    Ottes de VRIES, Jan [5457], geboren op 22-10-1795 te Workum (bron: Ernst), gedoopt op 08-11-1795 te Workum, overleden op 04-05-1855 te Workum op 59-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 62, brontekst: Oud 59 jaar, weduwnaar).
Gehuwd [271] op 26-jarige leeftijd op 13-01-1822 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 2, brontekst: Op zelfde dag als broer Klaas.) met NOORDEWIND, Rinske Pieters [3648] (VII.46), geboren circa 1797 te Workum? Overleden op 16-11-1837 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 72, brontekst: Oud 40jr, gehuwd), dochter van NOORDEWIND, Pieter Rinkes [3647].
Uit dit huwelijk:
   1. v  de VRIES, Sijbrig [5477] (VIII.62), geboren op 21-06-1822 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 61), dochter van Ottes de VRIES, Jan [5457] (zie VII.45) en NOORDEWIND, Rinske Pieters [3648] (VII.46).
   2. m  de VRIES, Pieter [5470] (VIII.63), geboren op 04-02-1824 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 15), zoon van Ottes de VRIES, Jan [5457] (zie VII.45) en NOORDEWIND, Rinske Pieters [3648] (VII.46).
   3. v  de VRIES, Tryntje [5490] (VIII.64), geboren op 27-09-1826 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 77), dochter van Ottes de VRIES, Jan [5457] (zie VII.45) en NOORDEWIND, Rinske Pieters [3648] (VII.46).
   4. m  de VRIES, Otte [5465] (VIII.65), geboren op 25-07-1829 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 57), overleden voor 1830, zoon van Ottes de VRIES, Jan [5457] (zie VII.45) en NOORDEWIND, Rinske Pieters [3648] (VII.46).
   5. m  de VRIES, Otte [5466] (VIII.66), geboren op 04-10-1830 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 78), zoon van Ottes de VRIES, Jan [5457] (zie VII.45) en NOORDEWIND, Rinske Pieters [3648] (VII.46).
   6. v  de VRIES, Willemke [5498] (VIII.67), geboren op 11-11-1832 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 73), dochter van Ottes de VRIES, Jan [5457] (zie VII.45) en NOORDEWIND, Rinske Pieters [3648] (VII.46).

VII.49    Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445], geboren circa 1801 te Workum (bron: Ernst), overleden op 29-10-1855 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 115, brontekst: Oud 54 jaar, gehuwd).
Gehuwd [273] op 19-09-1830 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 21) met HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50), geboren circa 1808 te Workum, dochter van Sierks HOBMA, Sjoerd [2280].
Uit dit huwelijk:
   1. v  de VRIES, Wyke [5501] (VIII.68), geboren op 18-07-1831 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 70), dochter van Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445] (zie VII.49) en HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50).
   2. v  de VRIES, Sybrig [5483] (VIII.69), geboren op 06-05-1833 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 42), dochter van Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445] (zie VII.49) en HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50).
   3. v  de VRIES, Sietske [5476] (VIII.70), geboren op 04-10-1835 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 68), dochter van Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445] (zie VII.49) en HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50).
   4. v  de VRIES, Wopkje [5500] (VIII.71), geboren op 06-11-1837 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 80), dochter van Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445] (zie VII.49) en HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50).
   5. m  de VRIES, Sjoerd [5481] (VIII.72), geboren op 12-11-1839 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 89), zoon van Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445] (zie VII.49) en HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50).
   6. m  de VRIES, Otte [5467] (VIII.73), geboren op 18-09-1841 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 70), zoon van Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445] (zie VII.49) en HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50).
   7. m  de VRIES, Willem [5497] (VIII.74), geboren op 28-11-1843 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: ?, brontekst: Aangiftedatum), zoon van Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445] (zie VII.49) en HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50).
   8. m  de VRIES, Gerben [5440] (VIII.75), geboren op 31-12-1845 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: ?, brontekst: Aangiftedatum), zoon van Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445] (zie VII.49) en HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50).
   9. v  de VRIES, Hendrikje [5448] (VIII.76), geboren op 06-11-1847 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: ?, brontekst: Aangiftedatum), dochter van Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445] (zie VII.49) en HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50).
   10. v  de VRIES, Ymkjen [5503] (VIII.77), geboren op 06-05-1850 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: ?, brontekst: Aangiftedatum), dochter van Ottes de VRIES (Attes), Hendrik [5445] (zie VII.49) en HOBMA (Foukje, Voukjen), Fouwkjen Sjoerds [2267] (VII.50).

VII.53    Ottes de VRIES, Huite [5453], geboren op 19-05-1809 te Workum (bron: Ernst), gedoopt op 04-06-1809 te Workum, overleden op 15-09-1849 te Workum op 40-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 114, brontekst: Oud 40 jaar, gehuwd).
Gehuwd [274] op 21-jarige leeftijd op 07-11-1830 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 24) met Baukes de JONG (Boukes), Anna [2618], 20 jaar oud (VII.54), geboren op 10-02-1810 te Workum, gedoopt (NH) op 25-02-1810 te Workum (bron: klapper DTB 852-858 NH Workum, brontekst: Vader: Bauke Hendriks de Jong, geh. Wijpkjen Jakobs (klapper DTB NH Workum)), overleden op 25-09-1850 te Workum op 40-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 62, brontekst: Oud 40 jr, weduwe), dochter van Andries de JONG, Bauke [2621].
Uit dit huwelijk:
   1. v  de VRIES, Baukjen [5432] (VIII.78), sind 25 sep 1850 wees, geboren op 18-01-1831 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 7), dochter van Ottes de VRIES, Huite [5453] (zie VII.53) en Baukes de JONG (Boukes), Anna [2618] (VII.54).
   2. v  de VRIES, Sybrig [5482] (VIII.79), geboren op 13-01-1833 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 7), dochter van Ottes de VRIES, Huite [5453] (zie VII.53) en Baukes de JONG (Boukes), Anna [2618] (VII.54).
   3. v  de VRIES, Wiepkje [5494] (VIII.80), geboren op 17-10-1836 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 78), dochter van Ottes de VRIES, Huite [5453] (zie VII.53) en Baukes de JONG (Boukes), Anna [2618] (VII.54).
   4. v  de VRIES, Wilhelmina [5495] (VIII.81), geboren op 14-10-1839 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 81), dochter van Ottes de VRIES, Huite [5453] (zie VII.53) en Baukes de JONG (Boukes), Anna [2618] (VII.54).
   5. m  de VRIES, Bauke [5431] (VIII.82), sinds 25 sep 1850 wees, geboren op 22-09-1841 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 72), zoon van Ottes de VRIES, Huite [5453] (zie VII.53) en Baukes de JONG (Boukes), Anna [2618] (VII.54).
   6. m  de VRIES, Otte Huites [5468] (VIII.83), geboren op 11-10-1845 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: ?, brontekst: Aangiftedatum), overleden op 07-12-1855 te Workum op 10-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 124, brontekst: Oud 10 jaar.), zoon van Ottes de VRIES, Huite [5453] (zie VII.53) en Baukes de JONG (Boukes), Anna [2618] (VII.54).

VI.34    VISSER (Kornelis), Cornelis Jans [5169] (code: OUDVADER), turfdrager, werkman (1827), schipper, policij beambte(1836),policie-dienaar (1839), arbeider (1844), geboren op 20-07-1771 te Gaastmeer, gedoopt op 28-07-1771 te Gaastmeer (getuige(n): Jan Geerts) (bron: CBG DTB Gaastmeer v.a.1720, aktenummer: DTB 55, brontekst: Den 28 juli 1771(3?) heeft Jan Geerts het zoontje van Jan Cornelis laten dopen en is genaamt Cornelis waarvan moeder is Hoitie Hendrikus geboren den 20(26?) dito.), overleden op 28-03-1851 om 04:00 uur te IJlst op 79-jarige leeftijd (bron: CBG, aktenummer: BS 14, brontekst: Man van Hilge Heins de Bruin.). Getuigen: Otte Thomas Schuurmans, 49 jr, timmerman en Rink Bonnes Groeneveld, 35 jr, koemelker. turfdrager bij veenbaas? Zie Jaarboek CBG 1994 blz 138-175, woonde 21dec1811 te Gaastmeer, in 1800 Gaastmeer: 3 schoorstenen
In 1815 wonende te IJlst (DTB893E: lidmaat Kornelis Jans en Hiltje Heins, 3 juni 1815 naar IJlst)
In 1827 wonende te Leeuwarden.
Gehuwd voor de kerk (1) [39] op 24-jarige leeftijd op 19-06-1796 te Gaastmeer (Hervormd) (bron: DTB 893b rijksargyf leeuwarden) met SCHELTES (IJtje Scheltus, Scheltens), Ytje [4419], 23 jaar oud (VI.35), geboren op 21-07-1772 te Workum (bron: DTB 852-858 NH Workum), gedoopt (NH) op 29-07-1772 te Workum (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 20jan01), overleden op 16-01-1809 te Gaastmeer op 36-jarige leeftijd (bron: huw.acte Huite Visser, brontekst: geen register van bijgehouden), dochter van YNTES (IJntes), Schelte [5799] en HESSELS, Wijpkjen [2193], woonde op 28-03-1806 te Gaastmeer. Belijdenis Klapper Lidmaten nr. 871 van 1772-1850 blad25/26 1806 blz.09 Gaastmeer NH Corneelis Jans en Ytje Scheltis.
Gehuwd (2) [40] op 39-jarige leeftijd op 18-04-1811 te Wymbritseradeel (getuige(n): Oene Heins 35jr, broer bruid en Sjouke Hankes 35jr, zwager en Hotze Hyltjes 44jr, koopman en herbergier te Sneek en Tjitse Wybes 34 jr, knecht Hotze) (bron: Sneek (CBG onleesbaar), aktenummer: BS 1, brontekst: Huwelijkse bijlagen nog opvragen (op microfiche onleesbaar)) met De BRUIN (Hilge), Hiltje Heins [853], 25 jaar oud (VI.36), geboren op 13-08-1785 te IJsbrechtum, gedoopt op 04-09-1785 te IJsbrechtum, overleden op 17-01-1867 om 01:00 uur te IJlst op 81-jarige leeftijd (bron: CBG, aktenummer: BS 3). Getuigen: Sjoerd Kuperus, 59 jr, rentenier en Sikke Steenstra, 60 jr, koemelker. Ouders Hein de Bruin en Boukje Oenes, dochter van De BRUIN, Hein Sytse [852] en OENES (Aener(s)), Baukjen [3704], boerin te Nieuwland (Nijland), woonde op 15-06-1812 te Van Nijland naar Gaastmeer. DTB Lidm. voor 1850.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  VISSER, Jan Kornelis [5247], geboren op 31-10-1796 te Oudega (zie VII.55).
   2. v  VISSER, Wypkjen [5314] (VII.59), geboren op 31-08-1798 te Gaastmeer, gedoopt op 23-09-1798 te Gaastmeer, overleden voor 1809 te Gaastmeer, dochter van VISSER (Kornelis), Cornelis Jans [5169] (code: OUDVADER) (zie VI.34) en SCHELTES (IJtje Scheltus, Scheltens), Ytje [4419] (VI.35).
   3. m  Cornelis VISSER, Schelte [5286], geboren op 16-12-1799 te Gaastmeer (zie VII.60).
   4. m  VISSER, Hendrik Cornelis [5211], geboren op 15-02-1803 te Gaastermeer (zie VII.62).
   5. m  VISSER, Huite Cornelis [5235] (code: BET-OVERGROOTVADER), geboren op 12-06-1806 te Gaastmeer (zie VII.65).
   6. v  VISSER, Wiepkien [5309] (VII.67), geboren op 16-01-1809 te Gaastmeer, gedoopt op 22-01-1809 te Gaastmeer (getuige(n): Janke Arjens), overleden op 10-02-1809 te Gaastmeer, 25 dagen oud, dochter van VISSER (Kornelis), Cornelis Jans [5169] (code: OUDVADER) (zie VI.34) en SCHELTES (IJtje Scheltus, Scheltens), Ytje [4419] (VI.35).
Uit het tweede huwelijk:
   7. v  Cornelis VISSER, Baukjen [5154], geboren op 02-12-1811 te Gaastmeer (zie VII.69).
   8. m  VISSER, Hein Cornelis [5209], geboren op 15-09-1813 te IJlst (zie VII.70).
   9. m  VISSER, Rintje Cornelis [5276] (VII.72), geboren op 16-02-1817 te IJlst (aktenummer: 8), overleden op 15-06-1820 om 08:00 uur te IJlst op 3-jarige leeftijd (bron: Genlias toeg 30-45 inv 3001, aktenummer: BS 13, brontekst: oud 3 jaar en 4 maanden. Vd Cornelis Jans, arbeider 48jr en Md Hiltje Heins. Getuige Eyle Sentjes Boersma 45 jr. Aangifte 16 juni), zoon van VISSER (Kornelis), Cornelis Jans [5169] (code: OUDVADER) (zie VI.34) en De BRUIN (Hilge), Hiltje Heins [853] (VI.36).
   10. v  VISSER, Rintje Cornelis [5277] (VII.73), geboren op 06-07-1820 te IJlst (aktenummer: 17), overleden op 25-07-1825 om 23:00 uur te IJlst op 5-jarige leeftijd (bron: Genlias toeg 30-45 inv 3001, aktenummer: BS 16, brontekst: oud 5 jr aangifte 27-7-1825, Vd. Cornelis Jans oud 54 jr en Focde Aukes Kroon oud 23 jr - buurman in het huis Huizinge no.252), dochter van VISSER (Kornelis), Cornelis Jans [5169] (code: OUDVADER) (zie VI.34) en De BRUIN (Hilge), Hiltje Heins [853] (VI.36).
   11. m  VISSER, Gorrit Cornelis [5196] (VII.74), geboren op 09-06-1823 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 9, brontekst: Gorrit Visser), overleden op 25-12-1825 om 09:00 uur te IJlst op 2-jarige leeftijd (bron: Genlias toeg 30-45 inv 3001, aktenummer: BS 33, brontekst: oud 2 jr aangifte 27-12-1825), aangifte door vader: C.J. Visser, 54 jr arbeider en IJfke Taenes Wiersma 41 jr, uurwerkmaker, buurman. Overleden in het huis Huizinga 252, zoon van VISSER (Kornelis), Cornelis Jans [5169] (code: OUDVADER) (zie VI.34) en De BRUIN (Hilge), Hiltje Heins [853] (VI.36).
   12. m  Cornelis VISSER (Garrit, Gerrit), Gorrit [5194], geboren op 22-10-1827 te IJlst (zie VII.75).

VII.55    VISSER, Jan Kornelis [5247], timmersknecht (1825), timmerman (1844), geboren op 31-10-1796 te Oudega (bron: Extract regis.gedoopten Hervormde Gemeente), gedoopt (Herv.) op 13-11-1796 te Oudega, overleden op 21-06-1858 te IJlst op 61-jarige leeftijd (bron: CBG extract bij huwelijk 1861, aktenummer: 23, brontekst: oud 61jr weduwnaar). Nationale Militie: Lengte 1 el 100 strepen; aangezigt: ovaal; voorhoofd: smal; oogen: blaauw; neus: spits; mond: ord; kin: rond; haar en wenkbraauwen: dbruin.
Jan Cornelis Visser, geboren te Oudega en de Heeg, 31 october 1796 van beroep boereknecht, zn van Cornelis en Ytje Scheltes, van beroep schipper won. te IJlst, voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting van 1817, 3fl is ten deel gevallen het Nummer 9 hetwelk, tot heden, niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt. Gegeven te Leeuwarden den 5e november 1825. Geregistreerd no. 6714, woonde op 07-11-1825 te Jelsum.
Gehuwd (1) [38] op 29-jarige leeftijd op 01-12-1825 te Leeuwarderadeel (getuige(n): Inne Jans Feik, 71 jr, executeur dezer Grietenij, won. te Leeuwarden; Gerhardus du Pon oud 24jr, klerk; Jan Ankringa, 62 jr, veldwachter won te Lekkum, alle geene familie; Cornelis Jans Visser, 54 jr, zonder beroep, won te IJlst vader bruidegom.) (bron: CBG, aktenummer: BS 57+, brontekst: Extract van bijlage huwelijk, documenten genealogie 1809 Ytje Scheltes.
Weduwe Akke Gerrits, zonder beroep, wonende te Jelsum, de moeder (bruid) hare toestemming hebbende gegeven bij acte op den zestiende november dezes.). Om 11:00 uur met STOOKSTRA (Hoekstra), Trijntje Ruurds [4688], 21 jaar oud (VII.56), geboren op 06-12-1803 te Jelsum (Leeuwarderadeel) (bron: Extract Huw.), gedoopt (Herv.) op 01-01-1804 te Jelsum (bron: `), overleden op 21-05-1840 te Harlingen op 36-jarige leeftijd (bron: Genlias, aktenummer: 24, brontekst: Oud 37 jr., gehuwd), dochter van STOOKSTRA, Ruurd Feikes [4687] en GERRITS, Akke [1765].
Gehuwd (2) [255] op 47-jarige leeftijd op 24-10-1844 te Harlingen (bron: CBG, aktenummer: BS 76+, brontekst: Jan Cornelis Visser, oud 47 jr, timmerman, geb te Oudega, won Harlingen, weduwnaar van Trijntje Ruurds Stookstra, zn van Cornelis Jans, politieagent te IJlst en van Ytje Scheltes, overleden.
Gerritje van der Schaaf, oud 43 jr, geb onder Alminium, won te Harlingen, weduwe van Johannes Noorbruis, dochter van Douwe Tjeerds en van Aaltje Sjoerds, beiden overleden.
Johannes Noorbruis ov. 30.11.1843 Harlingen) met Douwes van der SCHAAF, Gerritje [4382], 43 jaar oud (VII.57), geboren op 20-02-1801 te Harlingen, gedoopt (Herv.) op 24-03-1801 te Harlingen, overleden op 30-07-1850 te Harlingen op 49-jarige leeftijd (bron: Genlias, aktenummer: 33, brontekst: 49 jaar oud, gehuwd), dochter van Tjeerds van der SCHAAF (Doeke Sjoerds), Douwe [4380] en Sjoerds, Aaltje [4561]. {Zij was eerder gehuwd [61] op 26-jarige leeftijd op 17-03-1827 te Barradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 11) met Hendriks NORBRUIS (Noorbruis), Johannes [3686], geboren circa 1804 te Harlingen? Overleden op 30-11-1843 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: bl.nr.57, brontekst: Oud 39 jaar, gehuwd.), zoon van Johannes NORBRUIS, Hendrik [3685].}
Gehuwd (3) [63] circa 1851 te niet in Friesland met ROODBRUIS, Gerritje [4294] (VII.58), overleden voor 1858.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  VISSER, Yttje [5324] (VIII.84), geboren op 03-01-1827 te Leeuwarderadeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 4), dochter van VISSER, Jan Kornelis [5247] (zie VII.55) en STOOKSTRA (Hoekstra), Trijntje Ruurds [4688] (VII.56).
   2. v  VISSER, Akke [5140] (VIII.85), geboren op 29-04-1828 te Leeuwarderadeel, overleden op 10-05-1835 te Harlingen op 7-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 21), dochter van VISSER, Jan Kornelis [5247] (zie VII.55) en STOOKSTRA (Hoekstra), Trijntje Ruurds [4688] (VII.56).
   3. m  VISSER, Ruurd [5280] (VIII.86), geboren op 19-11-1830 te Harlingen (aktenummer: 136, brontekst: Moeder als Hoekstra), overleden op 30-09-1831 te Harlingen, 315 dagen oud (aktenummer: 49, brontekst: Oud 10 maanden), zoon van VISSER, Jan Kornelis [5247] (zie VII.55) en STOOKSTRA (Hoekstra), Trijntje Ruurds [4688] (VII.56).
   4. v  VISSER, Ruurdje [5284], geboren op 21-11-1831 te Harlingen (zie VIII.88).
   5. m  VISSER, Cornelis [5159], geboren op 24-09-1834 te Harlingen (zie VIII.90).
   6. m  VISSER, Ruurd [5281] (VIII.94), Ongehuwd? Ov.akte nazien. Geboren op 06-03-1836 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 24), overleden op 15-11-1862 te Barradeel op 26-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 123, brontekst: Oud 26 jr, ongehuwd Of na 1894 rondom Dantumadeel), zoon van VISSER, Jan Kornelis [5247] (zie VII.55) en STOOKSTRA (Hoekstra), Trijntje Ruurds [4688] (VII.56).
   7. m  VISSER, Schelte [5287] (VIII.95), ongehuwd, geboren op 20-04-1838 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 50), overleden op 27-09-1868 te Barradeel op 30-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 158, brontekst: Oud 30 jr, ongehuwd), zoon van VISSER, Jan Kornelis [5247] (zie VII.55) en STOOKSTRA (Hoekstra), Trijntje Ruurds [4688] (VII.56).

VIII.88    VISSER, Ruurdje [5284], dienstmeid (1861), geboren op 21-11-1831 te Harlingen (bron: CBG Bijlage huwelijk, aktenummer: 129), woont circa 1861 te Franeker.
Gehuwd (1) [257] op 29-jarige leeftijd op 18-05-1861 te Barradeel (getuige(n): 3 veldwachters en een gemeenteklerk) (bron: CBG, aktenummer: BS 41+, brontekst: Ruurdje Jans Visser kan niet lezen of schrijven - niet geleerd.). Schrifelijke toestemming moeder bruidegom:
Notaris 1e Arrondisement Friesland, standplaats Harlingen. Burgemeester van Barradeel afgegeven 24 april 1861, verleden te Almenam ten woonhuize op 16 mei 1861 in tegenwoordigheid van Rein Rijnalda, schoenmaker en Jan van der Heide, bode bij de stads Armen kamer te Harlingen.
Echtgenoot is Sjoerds van der SCHAAF, Floris [4381], 28 jaar oud (VIII.87), arbeider, tigchelknegt of tigezelknecht (1861), geboren op 31-12-1832 te Midlum (Franekeradeel) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 1, brontekst: Aangifte op 3 januari 1833), overleden op 22-01-1869 te Franekeradeel op 36-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 10, brontekst: Oud 36 jr, ongehuwd???). Nationale Militie: binnen de gemeente van Barradeel voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting van 1851, is ten deel gevallen het Nummer 42, hetwelk, tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. Geregistreerd no. 5514. Zoon van Van der SCHAAF, Sjoerd Douwes [4390], molenaarsknecht (1832), arbeider (1861), en OOSTERHOUT, Antje Jans [3748], turfmeetster, woonde circa 1861 te Almenumuns.
Gehuwd (2) [358] op 38-jarige leeftijd op 22-11-1869 te Franekeradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 48) met Jochums PINXTER (Pinkster, Jogchums), Sied [3916] (VIII.89), geboren circa 1838, zoon van PINKSTER (Pinxter), Jochum [3912].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van der SCHAAF, Antje [4378] (IX.47), geboren op 01-04-1862 te Barradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 69), dochter van Sjoerds van der SCHAAF, Floris [4381] (VIII.87), arbeider, tigchelknegt of tigezelknecht (1861), en VISSER, Ruurdje [5284] (zie VIII.88).
   2. m  van der SCHAAF, Sjoerd [4389] (IX.48), geboren op 05-05-1864 te Barradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 107), zoon van Sjoerds van der SCHAAF, Floris [4381] (VIII.87), arbeider, tigchelknegt of tigezelknecht (1861), en VISSER, Ruurdje [5284] (zie VIII.88).
   3. m  van der SCHAAF, Jan [4385] (IX.49), geboren op 30-04-1866 te Barradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 113), overleden op 02-07-1866 te Barradeel, 63 dagen oud (bron: Ryksarchyf, aktenummer: 72, brontekst: Oud 2 maanden - Jan Floris), zoon van Sjoerds van der SCHAAF, Floris [4381] (VIII.87), arbeider, tigchelknegt of tigezelknecht (1861), en VISSER, Ruurdje [5284] (zie VIII.88).
   4. m  van der SCHAAF, Jan [4386] (IX.50), geboren op 06-03-1868 te Barradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 47), zoon van Sjoerds van der SCHAAF, Floris [4381] (VIII.87), arbeider, tigchelknegt of tigezelknecht (1861), en VISSER, Ruurdje [5284] (zie VIII.88).
Uit het tweede huwelijk:
   5. v  PINKSTER, Maartje [3913] (IX.51), geboren op 20-06-1870 te Franekeradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 104), dochter van Jochums PINXTER (Pinkster, Jogchums), Sied [3916] (VIII.89) en VISSER, Ruurdje [5284] (zie VIII.88).
   6. v  PINXTER, Trijntje [3917] (IX.52), geboren op 30-06-1872 te Franekeradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 101), dochter van Jochums PINXTER (Pinkster, Jogchums), Sied [3916] (VIII.89) en VISSER, Ruurdje [5284] (zie VIII.88).

VIII.90    VISSER, Cornelis [5159], pakhuisknecht (1866,1890), geboren op 24-09-1834 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 93), overleden op 23-03-1911 te Harlingen op 76-jarige leeftijd (bron: GenLias toeg.30-15 inv.3047, aktenummer: 43, brontekst: Oud 76jr, gehuwd).
Ondertrouwd (1) [258] op 28-04-1861 te Barradeel (brontekst: en de 5de mei.), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1861 te Harlingen (getuige(n): Willem Zwaal, 59jr, Obbe Vinkelbos, 38 jr, stadsboden, Hendrik Bikkers, 46jr, agent van politie, Cornelis Keijzer, 41jr, wijkbode, allen won. te Harlingen.) (bron: CBG, aktenummer: BS 33+, brontekst: Overlegd: hunnen geboorteakten, ov.akten ouders bruidegom, en vader bruid, schriftelijke toestemming moeder bruid.) met Van der SCHAAF, Johanna [4387], 23 jaar oud (VIII.91), naaister, geboren op 21-03-1838 te Barradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 58), overleden op 21-09-1863 te Harlingen op 25-jarige leeftijd (bron: CBG extract huw. bijl.(1890) of 23sep., aktenummer: 183, brontekst: Oud 25 jaar, gehuwd), dochter van Van der SCHAAF, Sjoerd Douwes [4390], molenaarsknecht (1832), arbeider (1861), en OOSTERHOUT, Antje Jans [3748], turfmeetster, woonde circa 1861 te Harlingen. Komend uit Almenum.
Ondertrouwd (2) [367] op 06-05-1866 te Harlingen (brontekst: en 13 mei), gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-05-1866 te Harlingen (getuige(n): Broer Plantinga, 26jr, commies ten Secretarie, Willem Zwaal, 64jr, Obbe Vinkelbos, 43jr, Stadsboden en Cornelis Keijzer, 46jr, wijkbode.) (bron: CBG, aktenummer: BS 29) met KUURSTRA (Trientje), Trijntje [3189], 30 jaar oud (VIII.92), dienstbode, geboren op 20-07-1835 te Franeker (bron: GenLias, aktenummer: B 43), gedoopt circa 1836 te Franeker, overleden op 09-02-1880 te Harlingen op 44-jarige leeftijd (bron: CBG Huw.bijlage, aktenummer: 43, brontekst: Oud 44jr, gehuwd.), dochter van Reins KUURSTRA, Rintje [3188] en Johannes de BOER, Dirkje [534], woonde circa 1866 te Harlingen.
Ondertrouwd (3) [368] op 08-10-1882 te Harlingen (brontekst: en 15 okt.), gehuwd op 48-jarige leeftijd op 19-10-1882 te Harlingen (getuige(n): Jacob van der Laan, 23jr, Roelof van der Meulen, 39jr, commiezen ter secretarie, Jan Dreijer, 31 jr, klerk ter secr. en Jan Postma, 38 jr, stadsbode, allen won te Harlingen.) (bron: CBG, aktenummer: BS 64) met SMIT, Antje [4598], 35 jaar oud (VIII.93), geboren op 13-12-1846 te Harlingen (bron: Huw.bijlage), overleden op 14-01-1939 te Harlingen op 92-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 8). Oud 92 jr, weduwe, dochter van SMIT, Michiel [4608], sjouwerman, en ADEMA, Rinske [24]. {Zij was eerder gehuwd [374] op 22-jarige leeftijd op 15-04-1869 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 13) met Gottfried van der WIJK, Johann [5674], overleden op 21-09-1877 te Harlingen (bron: CBG Huw.bijlage, brontekst: Gehuwd, matroos aan boord van het Nederlandsch Barkschip "Catherine".).}
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  VISSER, Jan [5246] (IX.53), sigarenmaker (1890), geboren op 28-08-1863 te Harlingen (bron: CBG extract huw.bijl., aktenummer: 260), overleden op 13-09-1940 te Harlingen op 77-jarige leeftijd (bron: GenLias toeg.30-15 inv.3076, aktenummer: 108, brontekst: Oud 77 jaar, gehuwd. Extract uit Leeuwarden.). Nationale Militie: sigarenmaker; gemeente Harlingen is ingeschreven voor de lichting van het jaar 1883, no.38, dat hij op 7 mei 1883 is ingelijfd en op 30 april 1889 uit den dienst is ontslagen, uit hoofde van expiratie. Zoon van VISSER, Cornelis [5159] (zie VIII.90) en Van der SCHAAF, Johanna [4387] (VIII.91), naaister.
Gehuwd [222] op 26-jarige leeftijd op 22-05-1890 te Harlingen (getuige(n): 2 commiessen en 2 stadsboden.) (bron: CBG, aktenummer: BS 37) met KRAAMER, Klara [3090], 25 jaar oud (IX.54), geboren op 27-02-1865 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 61), overleden op 27-12-1938 te Harlingen op 73-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 121, brontekst: Oud 73 jr, gehuwd), dochter van KRAAMER, Wybe [3091], verwersknecht (1890), en RODENHUIS, Aaltje [4212].
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  VISSER, Durkje [5172], geboren op 20-02-1867 te Harlingen (zie IX.56).
   3. m  VISSER, Ruurd [5282], geboren op 01-09-1869 te Harlingen (zie IX.57).
   4. m  VISSER, Schelte [5290] (IX.59), geboren op 28-10-1872 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 298), zoon van VISSER, Cornelis [5159] (zie VIII.90) en KUURSTRA (Trientje), Trijntje [3189] (VIII.92), dienstbode.
Uit het derde huwelijk:
   5. m  VISSER, Cornelis [5164] (IX.60), geboren op 01-11-1884 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 275), zoon van VISSER, Cornelis [5159] (zie VIII.90) en SMIT, Antje [4598] (VIII.93).
   6. v  VISSER, Ytje [5323] (IX.62), geboren op 28-09-1888 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 229), dochter van VISSER, Cornelis [5159] (zie VIII.90) en SMIT, Antje [4598] (VIII.93).
Gehuwd [815] op 22-jarige leeftijd op 26-12-1910 te Harlingen (bron: Ryksargyf NOG NAZIEN, aktenummer: 76) met NIJKAMP, Hendrikus [3631] (IX.61), geboren circa 1885.

IX.56    VISSER, Durkje [5172], geboren op 20-02-1867 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 60).
Gehuwd [485] op 23-jarige leeftijd op 15-05-1890 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 34), gescheiden na 35 jaar op 24-11-1925 te Leeuwarden van Van WIJK (Groenewegen van Wijk), Pieter [5666] (IX.55), geboren op 17-09-1864 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 280), zoon van GROENEWEGEN van WIJK, Pieter Johannes [1896] en Annes van der POST, Grietje [4002].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van WIJK (Groenewegen van Wijk), Pieter Johannes [5667] (X.17), geboren op 26-02-1891 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 67), 24nov1925 Leeuwarden: naamswijziging in Groenewegen van Wijk, zoon van Van WIJK (Groenewegen van Wijk), Pieter [5666] (IX.55) en VISSER, Durkje [5172] (zie IX.56).
   2. m  van WIJK (Groenewegen van Wijk), Cornelis [5657] (X.18), geboren op 25-12-1892 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 306), 24nov1925 Leeuwarden: naamswijziging in Groenewegen van Wijk, zoon van Van WIJK (Groenewegen van Wijk), Pieter [5666] (IX.55) en VISSER, Durkje [5172] (zie IX.56).
   3. v  van WIJK, Trijntje [5668] (X.19), geboren op 22-11-1894 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 273), 24.11.1925 Leeuwarden: toestemming naam veranderen in Groenewegen van Wijk, dochter van Van WIJK (Groenewegen van Wijk), Pieter [5666] (IX.55) en VISSER, Durkje [5172] (zie IX.56).
   4. v  van WIJK, Grietje [5659] (X.20), geboren op 04-11-1896 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 270), 24nov1925 Leeuwarden: van Wijk mag veranderd in Groenewegen van Wijk, dochter van Van WIJK (Groenewegen van Wijk), Pieter [5666] (IX.55) en VISSER, Durkje [5172] (zie IX.56).

IX.57    VISSER, Ruurd [5282], geboren op 01-09-1869 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 211).
Gehuwd [468] op 27-jarige leeftijd op 19-11-1896 te Harlingen (bron: Ryksargf NOG NAZIEN, aktenummer: 73) met Van GORKUM, Geertruida [1817] (IX.58), geboren circa 1870.
Uit dit huwelijk:
   1. v  VISSER, Rinske [5273] (X.21), geboren op 04-11-1897 te Harlingen (bron: Ryksargyf, aktenummer: 285), dochter van VISSER, Ruurd [5282] (zie IX.57) en Van GORKUM, Geertruida [1817] (IX.58).
   2. m  VISSER, Cornelis [5168] (X.22), geboren op 24-05-1899 te Barradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 79), zoon van VISSER, Ruurd [5282] (zie IX.57) en Van GORKUM, Geertruida [1817] (IX.58).

VII.60    Cornelis VISSER, Schelte [5286], schipper (1827), Schippersknecht (1829),sjouwerman (1861), geboren op 16-12-1799 te Gaastmeer, gedoopt op 25-12-1799 te Gaastmeer (getuige(n): Tryntje Scheltes), overleden op 07-05-1862 te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd (bron: Gen-Lias toeg.30-32 inv.3051, aktenummer: 335, brontekst: Oud 62 jaar, weduwnaar). Nationale Militie: lengte 1 el 110 strepen; aangezigt ovaal; voorhoofd breed; oogen blauw; neus ord; mond id; kin rond; haar bruin; wenkbraauwen id. De Gouverneur van de provincie Vriesland verklaart dat Schelte Cornelis Visser, geb. te Gaastmeer, 16 dec.1799, van beroep schippersknecht, zoon van Cornelis, van beroep schipper won. te IJlst, voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij Loting van 1808 is ten deel gevallen het Nummer 6 dat hij op het trekking Nummer is ingelijfd geworden bij het 3e Batallion Infanterie en den tijd van 5 jaren hebbende gediend, behoorlijk uit den dienst ontslagen is. Gegeven te Leeuwarden den 18 mei 1827. De Gouverneur voornoemd,: Van Zuylen van ......
Geregistreerd No. 9442.
Samenwonend [56] te geen andere kinderen Leeuw.tot 1934, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-05-1827 te Leeuwarden (getuige(n): Hendrik Smeding, 56jr; Jan Veltman, 29jr., beide klerken ten Secretary dezer Stad; Wybe Bolman, 56jr, Jacobus Douwes Smeding, 51jr., stadsboden) (bron: CBG, aktenummer: BS 85+, brontekst: des s middags ten twaalf uren.) met BUIS, Trijntje [906], 25 jaar oud (VII.61), geboren op 30-12-1801 te Blokzijl (Ov.) (bron: Huw.akte, brontekst: Extract uit Hervormd doopboek Blokzijl (Ov.)), overleden op 31-10-1861 om 03:00 uur te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd (bron: CBG, aktenummer: BS631, brontekst: Oud 59 jr, gehuwd). Aangevers: echtgenoot 61jr en Rinerus Petrus van der Poll, 61jr, beide sjouwerlieden, dochter van BUIS (Volken), Focken [905], schipper (1827), en KOK (Mertje), Marritje [2949].
Uit dit huwelijk:
   1. m  VISSER, Cornelis [5158] (VIII.96), geboren op 28-12-1829 om 13:00 uur te Leeuwarden (bron: CBG, aktenummer: BS 736), zoon van Cornelis VISSER, Schelte [5286] (zie VII.60) en BUIS, Trijntje [906] (VII.61).

VII.62    VISSER, Hendrik Cornelis [5211], schippersknecht, sjouwerman (1844), geboren op 15-02-1803 te Gaastermeer, gedoopt op 27-02-1803 te Gaastermeer (getuige(n): Feikjen Lefferts), overleden op 21-07-1862 om 01:00 uur te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd (bron: CBG, aktenummer: BS484, brontekst: Oud 59 jaar, gehuwd met Tjitske Hendriks Klopper, weduwnaar van Catharina Ignatius Wiersma).
Gehuwd (1) [37] op 26-jarige leeftijd op 13-09-1829 te Leeuwarden (bron: CBG, aktenummer: B115+, brontekst: vader bruidegom Cornelis Jans Visser tekent voor zoon, schoondochter en vader schoondochter) met WIERSMA, Catharina Ignatius [5639] (VII.63), dienstmeid, geboren 1804 te Leeuwarden, overleden op 17-08-1841 om 02:00 uur te Leeuwarden (bron: CBG, aktenummer: BS429, brontekst: Oud 37 jaar, geb. te Leeuwarden, echtg. van Hendrik Cornelis Visser, moeder is al overleden.). Aangevers: echtgenoot en Harmen Jans Rijpstra, 44 jr, turfdrager, dochter van Luyties WIERSMA (Willibrordus?), Ignatius [5644], Wagenmaker te Leeuwarden, en HENSTRA, Dieuwke Grils [2179].
Gehuwd (2) [212] op 41-jarige leeftijd op 06-10-1844 te Leeuwarden (getuige(n): Hette Heins van Dijk, 46jr; Wybe van Nus, 28 jr; klerken ten Stads Secretary; Joachemus Wijnants, 46jr, Agent van Kazernering; Johan Coenraad Schrijver, 37jr, Stadsbode.) (bron: CBG, aktenummer: BS 167+) met KLOPPER, Tjitske Hendriks [2927], 26 jaar oud (VII.64), dienstbode (1844), geboren op 25-10-1817 om 12:00 uur te Engwirden (Heerenveen) (bron: Extract tbv huwelijk), overleden op 08-01-1893 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 7, brontekst: Oud 75 jaar, weduwe), dochter van Beerends KLOPPER, Hendrik [2926], turfmaker (1817), veenwerker (1827), en Sakes, Wiegertje [4373].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  VISSER, Gerrit Hendriks [5192] (VIII.97), geboren 1830 te Leeuwarden, overleden op 11-05-1831 te Haskerland/Sneek (bron: GenLias toeg.30-16 inv.3006, aktenummer: 8, brontekst: Oud 1 jr.), zoon van VISSER, Hendrik Cornelis [5211] (zie VII.62) en WIERSMA, Catharina Ignatius [5639] (VII.63), dienstmeid.
   2. v  VISSER, Yda [5318] (VIII.98), geboren circa 1832 te ? Overleden op 17-12-1912 te Leeuwarden (bron: Ryksrargyf, aktenummer: 524, brontekst: Oud 80jr, weduwe), dochter van VISSER, Hendrik Cornelis [5211] (zie VII.62) en WIERSMA, Catharina Ignatius [5639] (VII.63), dienstmeid.
Gehuwd [1362] circa 1850 te Leeuwarden?
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  VISSER, Schelte [5288] (VIII.99), geboren jan 1847 te Leeuwarden, overleden op 04-03-1847 om 06:00 uur te Leeuwarden (bron: CBG, aktenummer: BS184, brontekst: Oud 3 maanden), zoon van VISSER, Hendrik Cornelis [5211] (zie VII.62) en KLOPPER, Tjitske Hendriks [2927] (VII.64), dienstbode (1844).

VII.65    VISSER, Huite Cornelis [5235] (code: BET-OVERGROOTVADER), arbeider, timmermansknecht, schippersknecht (1836), schipper, geboren op 12-06-1806 te Gaastmeer, gedoopt op 29-06-1806 te Gaastmeer, overleden op 05-01-1850 om 11:00 uur te IJlst op 43-jarige leeftijd (bron: CBG, aktenummer: BS 1, brontekst: Aangifte 7 jan 1850 te IJlst, gehuwd, 43jr, geboren Gaastmeer, schipper, zoon van Cornelis Jans Visser en Ytje Scheltes(overleden), man van Gerbrigje Wiersma). Getuigen: Jelte Sjoerde Zult, 69 jr, zonder beroep en Rink Bonne Groenveld, 33 jr, koemelker. Nationale Militie: lengte 3 el, aangezigt: ovaal, voorhoofd: rond, ogen: bruin, neus: ordinair, mond: groote, kin: rond, haar: zwart, wenkbr.: zwart. Loting nr. 8? - 1825. Leeuwarden 11 december 1835, bataillon artillerie, schutterij, schutter.
Gehuwd [33] op 29-jarige leeftijd op 03-01-1836 te IJlst (getuige(n): Cornelis Jans Visser, Sjoukje Hotzes Ringnalda, Simon Johannes Jonkman, 53 jr, zonder beroep, Willem Brandsma, 37 jr policijbeambte, Douwe Annes Zondervan, 51 jr, timmergezel, Hessel Sybes Katsma, 36jr, koopmansknecht) (bron: Rijksarchief Leeuwarden in kopie + bijlagen, aktenummer: BS 1+). W.(illem?) Ringnalda ondertekent en is burgemeester IJlst. Echtgenote is WIERSMA (Gelbrigje), Gerbrigje Klazes [5642], 28 jaar oud (VII.66), geboren op 30-05-1807 te IJlst, gedoopt op 07-12-1807 te IJlst (getuige(n): Grootmoeder Lolkjen Wierks, ondertekend: W. Ringnalda) (brontekst: Grootmoeder is Lolkjen Murks van der Weide, vrouw van Hotse Klazes Ringnalda.), overleden op 09-12-1864 om 12:00 uur te IJlst op 57-jarige leeftijd (bron: aangifte 10 dec 1864, aktenummer: 31, brontekst: Oud 57 jaar, weduwe, in het huis nummer 119 alhier. Aangevers: Klaas van Randen, 65jr, arbeider en Wieger Visser, 39jr, arbeider), dochter van WIERSMA (Wierdema), Klaas Jacobs [5646], schipper uit Vriesland, en RINGNALDA (Sieuwke), Sjouke Hotzes (Sjieukje, Sjuwke) [4193].
Uit dit huwelijk:
   1. m  VISSER, Klaas [5256], geboren op 31-07-1838 te IJlst (zie VIII.100).
   2. v  Huites VISSER, Ytje [5321], geboren op 14-12-1840 te IJlst (zie VIII.103).
   3. m  VISSER, Cornelis [5160], geboren op 23-10-1842 te IJlst (zie VIII.104).
   4. m  VISSER, Hotze [5229] (VIII.106), geboren op 18-03-1845 te IJlst (bron: gezinsklapper IJlst 1811-1862, aktenummer: 013). Niet 1915 nr. 12. Schoterland. Wees in 1864, zoon van VISSER, Huite Cornelis [5235] (code: BET-OVERGROOTVADER) (zie VII.65) en WIERSMA (Gelbrigje), Gerbrigje Klazes [5642] (VII.66).
Samenwonend [371] te NOG UITZOEKEN, gehuwd op 41-jarige leeftijd op 22-05-1886 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 15, brontekst: NOG UITZOEKEN) met BOS, Janke [649] (VIII.107), geboren circa 1860 te Doniawerstal.
   5. m  VISSER, Jan (Jan van IJlst) [5245] (code: OVERGROOTVADER), geboren op 23-02-1849 te IJlst (zie VIII.108).

VIII.100    VISSER, Klaas [5256], zeeman, geboren op 31-07-1838 om 19:00 uur te IJlst (bron: CBG, aktenummer: BS 17, brontekst: Aangifte op 10 aug, Getuigen: Ege Gerbens Bouma, 69 jr, Jentje Sipties Scheweer, 34 jr, boer.), overleden op 24-02-1922 te Gaasterland op 83-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 19, brontekst: Oud 86 jaar, weduwnaar. Nog nazien !). Nationale Militie: Prov.Friesland, gem.IJlst van het jaar 1857 voor de ligting van het jaar 1857 is ingeschreven, dat hem de loting is ten deel gevallen no. 10, dat hij op den 17 mrt(of novb) 1857 is ingelijfd en uithoofde van volbragte dienst op den 17 mrt (of novb) 1862 uit dienst is ontslagen. Gegeven te Leeuwarden, den 9 mei 1869.
Geboortedatum staat als 21 juli 1838 ipv 31 juli. Hij woonde na 1874 Niets meer gevonden mbt Klaas en Geesje te IJlst en Friesland.
Gehuwd [228] op 30-jarige leeftijd op 06-06-1869 te IJlst (getuige(n): Zie bij Tekst) (bron: CBG, aktenummer: BS+9, brontekst: In tegenwoordigheid van Cornelis Jacobus Heijnmans, 32 jr, politie agent en Arjen Jaarsma, 61 jr, slager en Bernardus Holtrop, 34 jr, winkelier en hulp politie agent en Douwe Groenveld, 26 jr, klerk en vader van de bruid.). Geb.akten br&bgom, ov.akte md bruid met De VRIES, Geesje Martinus [5439], 27 jaar oud (VIII.101), dienstmeid, geboren op 01-07-1841 te Frederiksoord (bron: Extract geb.akte(no.144)gem. Weststellingwerf tbv huwelijk), gedoopt op 03-07-1841 te Weststellingswerf (bron: Ryksargyf - aangiftedatum - geen ouders genoemd), dochter van De VRIES, Martinus Jacobus [5463], koemelker, en STREEFLAND (Gerardina Strijfland), Gerritdina [4707].
Uit dit huwelijk:
   1. v  VISSER, Gebrigje [5181] (IX.63), geboren op 05-03-1871 te IJlst (aktenummer: 12), dochter van VISSER, Klaas [5256] (zie VIII.100) en De VRIES, Geesje Martinus [5439] (VIII.101), dienstmeid.
   2. v  VISSER, Gerardina [5184] (IX.64), geboren op 02-10-1872 te IJlst (aktenummer: 52), dochter van VISSER, Klaas [5256] (zie VIII.100) en De VRIES, Geesje Martinus [5439] (VIII.101), dienstmeid.
   3. v  VISSER, Ytje [5322] (IX.66), geboren op 24-12-1874 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 54), dochter van VISSER, Klaas [5256] (zie VIII.100) en De VRIES, Geesje Martinus [5439] (VIII.101), dienstmeid.
Gehuwd [743] op 26-jarige leeftijd op 06-04-1901 te Sneek (bron: GenLias toeg.30-34,inv.2040, aktenummer: 15) met Van BOMMEL, Johannes [594] (IX.65), geboren circa 1870 te Sneek.

VIII.103    Huites VISSER, Ytje [5321], dienstmeid, geboren op 14-12-1840 te IJlst (bron: Gezinsklapper IJlst 1811-1862, aktenummer: 042), overleden op 07-08-1915 om 21:00 uur te Baarderadeel op 74-jarige leeftijd (bron: CBG, aktenummer: BS 46, brontekst: Oud 74 jr, geboren te IJlst, woonachtig te Hijlaart, weduwe van Arjen Bakker). Getuigen: Gerben Dijkstra, 44 jr, schoenmaker en Siebren Terluin, 65 jr, arbeider. weduwe van Gerben de Jong bij trouwen 11 februari 1871, woonde op 07-04-1870 te Menaldum.
Gehuwd [36] op 30-jarige leeftijd op 11-02-1871 te Menaldumadeel (aktenummer: 5) met BAKKER, Arjen Cornelis [152], 36 jaar oud (VIII.102), Timmerman, geboren op 09-07-1834 te Menaldumadeel (aktenummer: 47, brontekst: Er stond: in 1836 in Beetgum geboren), overleden op 02-12-1899 te Leeuwarderadeel op 65-jarige leeftijd (aktenummer: 145, brontekst: Oud 64 jaar, gehuwd.), zoon van BAKKER, Cornelis Arjens [160], geen, en HESLINGA (Afke), Aafke Gerbens [2191], woonde 1871 te Menaldum. {Hij was eerder gehuwd [650] op 22-jarige leeftijd op 13-05-1857 te Menalumadeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 28) met Foppes de VRIES, Trijntje [5489], 21 jaar oud, geboren op 24-12-1835 te Menaldumadeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 114), overleden op 14-01-1868 te Menaldumadeel op 32-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 16, brontekst: Oud 32jr, gehuwd.), dochter van Pieters de VRIES, Foppe [5436] en Jacobs HIEMSTRA, Rinske [2232].}
Uit dit huwelijk:
   1. m  BAKKER, Corneles [158] (IX.67), geboren op 08-06-1871 te Menaldumadeel (aktenummer: 163), zoon van BAKKER, Arjen Cornelis [152] (VIII.102), Timmerman, en Huites VISSER, Ytje [5321] (zie VIII.103).
   2. m  BAKKER, Auke Arjens [154] (IX.68), geboren op 02-02-1873 te Menaldumadeel (aktenummer: 46), overleden op 17-02-1873 te Menaldumadeel, 15 dagen oud (bron: GenLias toe.30-24 inv.3022, aktenummer: 31, brontekst: Oud 15 dagen), zoon van BAKKER, Arjen Cornelis [152] (VIII.102), Timmerman, en Huites VISSER, Ytje [5321] (zie VIII.103).
   3. m  BAKKER, levenloos [199] (IX.69), geboren op 01-03-1876 te Menaldumadeel (bron: Genlias toeg.30-24 inv.3023, aktenummer: 45, brontekst: levenloos kind), overleden op 01-03-1876 te Menaldumadeel, 0 dagen oud, zoon van BAKKER, Arjen Cornelis [152] (VIII.102), Timmerman, en Huites VISSER, Ytje [5321] (zie VIII.103).
   4. m  Arjens BAKKER, Auke [153] (IX.70), geboren op 20-03-1877 te Menaldumadeel (aktenummer: 108), overleden op 06-12-1931 te Franeker op 54-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf Leeuwarden, aktenummer: 735, brontekst: Oud 54 jr, gehuwd), zoon van BAKKER, Arjen Cornelis [152] (VIII.102), Timmerman, en Huites VISSER, Ytje [5321] (zie VIII.103).
Gehuwd [651] op 22-jarige leeftijd op 06-05-1899 te Leeuwarderadeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 10) met MARTIN, Akke [3412] (IX.71), geboren circa 1870 te Leeuwarderadeel, overleden na 1931 te Franeker/Leeuwarden.
   5. v  BAKKER, Gerbrigje [172] (IX.72), geboren op 04-09-1879 te Menaldumadeel (aktenummer: 251), dochter van BAKKER, Arjen Cornelis [152] (VIII.102), Timmerman, en Huites VISSER, Ytje [5321] (zie VIII.103).

VIII.104    VISSER, Cornelis [5160], geboren op 23-10-1842 te IJlst (bron: Gezinsklapper IJlst 1811-1862, aktenummer: 039), overleden op 03-02-1930 te Gaasterland op 87-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf NOG NAZIEN, aktenummer: 7, brontekst: Oud 80 jr, weduwnaar). Niet 1907 nr. 68 Franekeradeel.
Samenwonend [52] te NOG UITZOEKEN, gehuwd op 41-jarige leeftijd op 09-02-1884 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 2, brontekst: NOG UITZOEKEN) met Van RANDEN, Aaltje [4038], 24 jaar oud (VIII.105), geboren op 14-09-1859 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 83), overleden op 13-12-1927 te H.O. op 68-jarige leeftijd (bron: Rykksargyf, aktenummer: 60, brontekst: Oud 68 jr, gehuwd), dochter van Aukes van RANDEN, Sierd [4039] en Bottes FEENSTRA (Veenstra), Trijntje [1675].
Uit dit huwelijk:
   1. v  VISSER, Trijntje [5307] (IX.73), geboren op 08-01-1882 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 6), dochter van VISSER, Cornelis [5160] (zie VIII.104) en Van RANDEN, Aaltje [4038] (VIII.105).
   2. v  VISSER, Grietje [5200] (IX.74), geboren op 05-04-1885 te H.O. (bron: Ryksargyf, aktenummer: 50), dochter van VISSER, Cornelis [5160] (zie VIII.104) en Van RANDEN, Aaltje [4038] (VIII.105).
   3. v  VISSER, Sierd [5291] (IX.75), geboren op 01-10-1887 te H.O. (bron: Ryksargyf, aktenummer: 140), dochter van VISSER, Cornelis [5160] (zie VIII.104) en Van RANDEN, Aaltje [4038] (VIII.105).
   4. v  VISSER, Froukje [5180] (IX.76), geboren op 02-09-1890 te H.O. (bron: Ryksargyf, aktenummer: 106), dochter van VISSER, Cornelis [5160] (zie VIII.104) en Van RANDEN, Aaltje [4038] (VIII.105).
   5. v  VISSER, Martje [5264] (IX.77), geboren op 09-05-1893 te H.O. (bron: Ryksargyf, aktenummer: 79), dochter van VISSER, Cornelis [5160] (zie VIII.104) en Van RANDEN, Aaltje [4038] (VIII.105).
   6. v  VISSER, Gettje [5193] (IX.78), geboren op 09-06-1896 te H.O. (bron: Ryksargyf, aktenummer: 78), dochter van VISSER, Cornelis [5160] (zie VIII.104) en Van RANDEN, Aaltje [4038] (VIII.105).
   7. m  VISSER, Hinne [5223] (IX.79), geboren op 24-08-1901 te Hemelumer Oldeferd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 97), zoon van VISSER, Cornelis [5160] (zie VIII.104) en Van RANDEN, Aaltje [4038] (VIII.105).

VIII.108    VISSER, Jan (Jan van IJlst) [5245] (code: OVERGROOTVADER), paardenkoper, looiersknecht(1874), sjouwerman(1885), marskramer (1915), koopman (1929), geboren op 23-02-1849 te IJlst (bron: bev.reg Sneek 1882-1906, aktenummer: 003), overleden op 30-12-1929 te Alkmaar op 80-jarige leeftijd (bron: www.archiefalkmaar.nl). Wees in 1864. Uit dienst ontslagen wegens ligchaamsgebreken in 1873.
1867: Jan Huites - Schippersknecht won. te IJlst, Rolnr. 4000 mishandeling 17 april, gecont. tot 1 mei, 8 mei uitspraak: vrijspraak.
1869-1873 Nationale Militie
1874: 22 april uitspraak 30 april wegens verdrinking van varkens
1879: gedetineerd wegens rebellie: 8 nov uitspraak 15 nov: 3 mnd celstraf en boete.
1880: gedetineerd wegens diefstal: 24 jan uitspraak 31 jan.: 1 maand celstraf en boeten.
1884: gedetineerd wegens mishandeling: 19 jan uitspraak 26 jan: f 10,= boete subsi 3 dagen gevangenisstraf.
1885: gedetineerd wegens rebellie (utsupra): 2 mei diening uitspraak 9 mei: 1 maand celstraf. Vrouw Wiepkjen Ruard 8 dagen celstraf.
1886: gedetineerd wegens beleediging met woorden van een bedienend beambte: 26 jul uitspraak 2 aug: f 51,= boete of 14 dagen gevangenisstraf.
1887: diefstal 12 maart uitspraak 29 maart: bij verstek veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf.
1890: verduistering 10 mei uitspraak 24 mei: 2 maanden gevangenisstraf
Zijn vrouw Wiepkjen vertrekt met 3 kinderen: Arjen, Hjerre en Gelbrigje naar Amsterdam in 1902.
Hijzelf woont tussen 1902 en 1929 in Noord Holland: Den Helder, Alkmaar, Schagen
Nationale Militie. Geb. te IJlst op 23feb1849 won. te IJlst zn van Huite en van Gelbrigje Beiden overleden, in het inschrijvingsregis. van de gem IJlst van het jaar 1868 voor de ligting van het jaar 1869 is ingeschreven dat hem bij de loting is ten deel gevallen no. 11, dat hij op den 11 mei 1869 is ingelijfd en uit hoofde van ligchaamsgebreken op den 7 januari 1873 uit de dienst is ontslagen.
Afgegeven te Leeuwarden den 4 nov. 1874. Getekend: Van Panhuijs. Hij woonde op 24-06-1918 St. Annastraat 23 te Alkmaar. Op 6 feb 1913 komt Jan Visser (koopman, marskramer) uit Schagen naar Alkmaar en volgens de GZ kaart en de kiezerslijst 1919/1920 nr 5512 woont hij (geb. IJlst 23-feb-1849) in de St Annastraat 23, samen met Jantje Scheffers, geb.te Assen 10apr1857, ovl. Alkmaar 1jun1916. Hij vertrekt en komt terug uit Den Helder (Vijzelstraat 71) op 24jun1918. Daarna woont hij aan Klein Nieuwland nr.2 bij J. de Munck en later A. Smit in Alkmaar.
CD-foon juni 2001: St.Annastraat 23 woont nu: H.Oostindier tel:072-5121033.
Gehuwd [17] op 25-jarige leeftijd op 22-11-1874 te Sneek (getuige(n): Ruurd Ruward Vader bruid & Jacob Hofstra-kunstschilder 69jr.) (aktenummer: BS+ 74, brontekst: ledeboek blz. nr. 3) met RUWARD (Ruard, Ruwaard, Wijpkjen), Wiepkjen [4366] (code: Foto home), 27 jaar oud (VIII.109), dienstmeid (1874), geboren op 13-10-1847 te Woudsend (Wymbritseradeel) (bron: Ryksargyf regio 12, aktenummer: 193), overleden op 03-02-1932 om 05:00 uur te Gouda op 84-jarige leeftijd (bron: digi www, aktenummer: 45). Begraven in Gouda oude begraafplaats. Begraven 1932 te Gouda (brontekst: Ome Aart vertelt: Arjen was er bij, stok zakte weg; Ome Huite niet die zat in Duitsland?; Ome Herman niet zeker.), oude begraafplaats, 9-17 mei 1885 celstraf wegens rebellie. Dochter van RUWARD (Ruard), Ruurd Herres [4364], Schipper (1827), Tuinier(1836), en ZIJLSTRA (Minkje), Murkjen Pieters [5843], naaister, woonde circa 1902 te Sneek>Amsterdam na 1905>Apeldoorn>1927>Haarlem>IJmuiden>1930Gouda. Samen met kinderen: Arjen, Hjerre en Gelbrigje.
in 1914 ansichtkaart van Arjen zie c:\...\wvr1914.doc.
Uit dit huwelijk:
   1. m  RUWARD, Reinder (Rein) [4361] (code: FOTO), geboren op 13-06-1873 te Sneek (zie IX.80).
   2. m  VISSER (Huiben), Huite [5234] (code: FOTO) (IX.82), Werkt in metaal aan Zeppelin, geboren op 30-10-1875 te Sneek (bron: Ryksargyf regio 12:aangiftedd. 1 nov geb.30nov, aktenummer: 317), overleden circa 1955 te Berlijn (Dld.) (bron: Hjerre), gewoond in Berlijn, Neukoln, Kaiser Friedrichstrasse
Aart Greefhorst heeft als 3 of 4 jrg jongetje half jaar bij hem gelogeerd
slechte tijd, melk zelf halen. Tante zette Aart in de rij maar Aart ging op het hek zitten en iedereen ging voor, tante kwam terug en was lang niet aan de beurt. Het huis had maar 1 slaapkamer, was niet groot.
Waarschijnlijk is Bouke (Jouke) de Jong daar ook geweest.
Huite was goed gezien, heeft nog in fabriek gewerkt met die gasflessen. Zoon van VISSER, Jan (Jan van IJlst) [5245] (code: OVERGROOTVADER) (zie VIII.108) en RUWARD (Ruard, Ruwaard, Wijpkjen), Wiepkjen [4366] (code: Foto home) (VIII.109), dienstmeid (1874), woonde 1921 te Berlijn, Dld.
(brontekst: Zijn gaan wonen in Berlijn, daarvoor in Amsterdam, Apeldoorn, Mainz.), gehuwd [230] circa 1915 te Mainz/Berlijn met Anna [5930] (code: FOTO) (IX.83), geboren 1885 te Mainz (gezindte: RK).
   3. m  VISSER (Reinoud), Ruurd [5283] (code: FOTO), geboren op 12-11-1878 te Sneek (zie IX.84).
   4. m  VISSER, FOTO Arjen [5151] (code: Opa), geboren op 02-09-1882 te Sneek (zie IX.86).
   5. m  VISSER, Klaas [5258] (IX.88), geboren op 30-05-1885 te Sneek (bron: Ryksargyf regio 12, aktenummer: 152, brontekst: Vader afwezig thans gedetineerd.), overleden op 07-06-1885 te Sneek, 8 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 99, brontekst: Oud 1 week), zoon van VISSER, Jan (Jan van IJlst) [5245] (code: OVERGROOTVADER) (zie VIII.108) en RUWARD (Ruard, Ruwaard, Wijpkjen), Wiepkjen [4366] (code: Foto home) (VIII.109), dienstmeid (1874).
   6. v  VISSER (Gebrijsje), Gelbrigje (Gré) [5183] (code: FOTO´s), geboren op 07-11-1887 te Sneek (zie IX.90).
   7. m  VISSER (Herman), Hjerre [5225] (IX.93), zeevaarder: machinist voor de visserij trawlers, cafehouder, geboren op 08-01-1892 te Sneek (bron: Ryksargyf Regio 12 & bev.reg. Sneek 1882-1906, aktenummer: 3), overleden op 24-04-1979 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd (bron: Nancy Kroese nkroese@planet.nl). Kiezerslijst Amsterdam 1919 - Zeedijk 8, zoon van VISSER, Jan (Jan van IJlst) [5245] (code: OVERGROOTVADER) (zie VIII.108) en RUWARD (Ruard, Ruwaard, Wijpkjen), Wiepkjen [4366] (code: Foto home) (VIII.109), dienstmeid (1874), woonde op 10-06-1902 te Amsterdam. Vertrokken personen Sneek 1899-1903 Samen met moeder Wiepkjen, broer Arjen, zus Gelbrigje.
Samenwonend (1) [69] circa 1930 te IJmuiden (bron: Hjerre, Pa Visser, brontekst: Neel had kinderen uit eerder huwelijk.), gehuwd op 39-jarige leeftijd op 26-06-1931 te Velsen, gescheiden na 3 jaar op 20-11-1934 te Velsen van SCHOONE, Cornelia (Neelie) [4461] (code: FOTO) (IX.94), cafehoudster, geboren op 08-11-1883 te Beverwijk (bron: Nancy Kroese), overleden op 27-09-1976 te Velsen op 92-jarige leeftijd, haar moeder en zus (Magdalena Wilhelmina-Matje) hadden cafe en broer (Simon Petrus - Siem) had busbedrijf (bedrijfsleider) Stormvogels. Dochter van SCHOONE, Simon [4464], machinist en cafehouder, en Van VEEN, Cornelia [4951] (code: FOTO), cafehoudster. {Zij was eerder gehuwd [70] op 28-jarige leeftijd op 19-09-1912 te Velsen, gescheiden na 11 jaar op 04-12-1923 te Velsen van EGNER, Johan Paulus (Jan) [1628], geboren ca. 1890. Zij is later gehuwd [1661] op 61-jarige leeftijd op 24-10-1945 te Amsterdam met VISSER (Herman), Hjerre [5225], 53 jaar oud (IX.93), zeevaarder: machinist voor de visserij trawlers, cafehouder, geboren op 08-01-1892 te Sneek (bron: Ryksargyf Regio 12 & bev.reg. Sneek 1882-1906, aktenummer: 3), overleden op 24-04-1979 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd (bron: Nancy Kroese nkroese@planet.nl). Kiezerslijst Amsterdam 1919 - Zeedijk 8, zoon van VISSER, Jan (Jan van IJlst) [5245] (code: OVERGROOTVADER) (zie VIII.108) en RUWARD (Ruard, Ruwaard, Wijpkjen), Wiepkjen [4366] (code: Foto home) (VIII.109), dienstmeid (1874), woonde op 10-06-1902 te Amsterdam. Vertrokken personen Sneek 1899-1903 Samen met moeder Wiepkjen, broer Arjen, zus Gelbrigje.}
Gehuwd (2) [1661] op 53-jarige leeftijd op 24-10-1945 te Amsterdam met SCHOONE, Cornelia (Neelie) [4461] (code: FOTO), 61 jaar oud (IX.94), cafehoudster, geboren op 08-11-1883 te Beverwijk (bron: Nancy Kroese), overleden op 27-09-1976 te Velsen op 92-jarige leeftijd, haar moeder en zus (Magdalena Wilhelmina-Matje) hadden cafe en broer (Simon Petrus - Siem) had busbedrijf (bedrijfsleider) Stormvogels. Dochter van SCHOONE, Simon [4464], machinist en cafehouder, en Van VEEN, Cornelia [4951] (code: FOTO), cafehoudster. {Zij was eerder gehuwd [70] op 28-jarige leeftijd op 19-09-1912 te Velsen, gescheiden na 11 jaar op 04-12-1923 te Velsen van EGNER, Johan Paulus (Jan) [1628], geboren ca. 1890. Zij was eerder samenwonend [69] circa 1930 te IJmuiden (bron: Hjerre, Pa Visser, brontekst: Neel had kinderen uit eerder huwelijk.), gehuwd op 47-jarige leeftijd op 26-06-1931 te Velsen, gescheiden na 3 jaar op 20-11-1934 te Velsen van VISSER (Herman), Hjerre [5225] (IX.93), zeevaarder: machinist voor de visserij trawlers, cafehouder, geboren op 08-01-1892 te Sneek (bron: Ryksargyf Regio 12 & bev.reg. Sneek 1882-1906, aktenummer: 3), overleden op 24-04-1979 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd (bron: Nancy Kroese nkroese@planet.nl). Kiezerslijst Amsterdam 1919 - Zeedijk 8, zoon van VISSER, Jan (Jan van IJlst) [5245] (code: OVERGROOTVADER) (zie VIII.108) en RUWARD (Ruard, Ruwaard, Wijpkjen), Wiepkjen [4366] (code: Foto home) (VIII.109), dienstmeid (1874), woonde op 10-06-1902 te Amsterdam. Vertrokken personen Sneek 1899-1903 Samen met moeder Wiepkjen, broer Arjen, zus Gelbrigje.}

IX.80    RUWARD, Reinder (Rein) [4361] (code: FOTO), ziekenverpleger te Assen (1905), sergeant-majoor Veenhuizen, geboren op 13-06-1873 te Sneek (bron: Ryksargyf regio 12 & Bev.Regis. Sneek 1861-1882, aktenummer: 156), overleden op 12-07-1912 te Apeldoorn op 39-jarige leeftijd (bron: BHIC, aktenummer: 305, brontekst: Oud 39jr gehuwd pet Peetje van Buuren). Eigen graf samen met Cornelis Greefhorst, aan de Zoerenseweg te Apeldoorn, begraven circa 1912 te Apeldoorn (bron: Aart Greefhorst, brontekst: Oude begraafplaats aan Zoerenseweg). Eigen graf genomen, daar ligt Cornelis Greefhorst ook, woonde 1861-82 Wijk 6 blz 181 te Sneek, in 1905 wonend te Assen.
Gehuwd [947] op 32-jarige leeftijd op 31-08-1905 te Utrecht (getuige(n): Aart van Buuren, sergeant, 34jr, won. te ´s-Gravenhage, Johannes Willem Bernardus Brouwer, spoorwegambtenaar, 25jr, Arnoldus van Buuren, kleermaker, 29jr en Petrus Franciscus van der Meijden, concierge, 48jr, wonende allen alhier, zijnde de eerste en derde getuige broers der bruid) (bron: RA Utrecht, aktenummer: BS+ 550, brontekst: Overlegd akten: certificaat der gedane afkondigingen te Assen, hunne geboorte extracten, dood-extract van de moeder der bruid en certificaat van voldoening aan de militie. De vader der bruid, alhier tegenwoordig, verklaarde zijne toestemming te geven tot het huwelijk.) met Van BUUREN, Peetje [980] (IX.81), geboren circa 1879 te Harderwijk, dochter van Van BUUREN, Willem [983], sergeant-portier (1905), en SNEL, Grietje [4614], woont circa 1923 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1. m  RUWARD, Willem [4367] (X.23), geboren op 25-06-1906 te Veenhuizen (bron: alle Drenten.nl Gemeente Norg, aktenummer: 31, brontekst: G5), zoon van RUWARD, Reinder (Rein) [4361] (code: FOTO) (zie IX.80) en Van BUUREN, Peetje [980] (IX.81).
Gehuwd [1941] op 24-jarige leeftijd op 08-10-1930 te Rotterdam (bron: www doc:4291, aktenummer: n133) met LUBKE, Johanne Anne Marie [3353] (X.24), geboren circa 1901 te Hannover (Pruisen), dochter van LUBKE, Hendrik [3352] en SCHULTZ, Johanna Lisetta Fenna Charlotte [4479].

IX.84    VISSER (Reinoud), Ruurd [5283] (code: FOTO), Schippersknecht, fabrieksarbeider van Gelderen (1919), geboren op 12-11-1878 te Sneek (aktenummer: 326), overleden na 1950. Getuige huwelijk broer Arjen in 1919 Apeldoorn, woonde op 24-04-1902 te Amersfoort.
Gehuwd [44] op 35-jarige leeftijd op 30-05-1914 te Apeldoorn (getuige(n): bruid 29 jr, bruidegom 35jr) (bron: GenLias, aktenummer: 125, brontekst: Toegangsnr 0207, inv.nr.9008) met WILBRINK, Leida Gerredina [5705] (code: FOTO) (IX.85), geboren circa 1885 te Apeldoorn, overleden op 14-03-1947 te Apeldoorn (bron: GenLias, aktenummer: 237, brontekst: Oud 62jr, gehuwd), dochter van WILBRINK, Berend [5699] en KAMPHUIS, Johanna [2769].
Uit dit huwelijk:
   1. m  VISSER, Reinder Berend (Rein) [5269] (X.25), geboren op 28-03-1917 te Apeldoorn, overleden op 02-01-1989 te Apeldoorn op 71-jarige leeftijd (bron: rouwkaart ome Aart), uitvaartctr. Monuta te Ugchelen en crematie 6 jan. te Dieren. Gecremeerd op 06-01-1989 te Dieren, zoon van VISSER (Reinoud), Ruurd [5283] (code: FOTO) (zie IX.84) en WILBRINK, Leida Gerredina [5705] (code: FOTO) (IX.85).
Gehuwd [1601] 1960 te Apeldoorn.
   2. m  VISSER, Berend [5156] (X.26), papierfabriek van Gelderen, geboren op 11-06-1919 te Ugchelen (bron: Evelien (kleinkind)), overleden op 03-07-1998 te Hoenderloo op 79-jarige leeftijd, begraven 1998 te Hoenderloo (bron: Evelien), bij zijn eerste vrouw, geen familiemens, zoon van VISSER (Reinoud), Ruurd [5283] (code: FOTO) (zie IX.84) en WILBRINK, Leida Gerredina [5705] (code: FOTO) (IX.85), woonde circa 1994 te Hoenderloo.
Gehuwd (1) [1602] op 27-jarige leeftijd op 12-02-1947 te Apeldoorn met Van VELDHUIZEN, Evertje [5013], 24 jaar oud (X.27), geboren op 17-09-1922 te Hoenderloo, overleden op 08-09-1971 te Apeldoorn op 48-jarige leeftijd, begraven 1971 te Hoenderloo, dochter van Van VELDHUIZEN, Rijk [5016] en Van ARK, Evertje [79].
Gehuwd (2) [1618] op 54-jarige leeftijd op 23-01-1974 te Apeldoorn.
   3. v  VISSER, Wiepkjen [5310] (X.28), geboren op 22-09-1925 te Apeldoorn, overleden voor 2004 te Venlo, dochter van VISSER (Reinoud), Ruurd [5283] (code: FOTO) (zie IX.84) en WILBRINK, Leida Gerredina [5705] (code: FOTO) (IX.85).
Gehuwd [1708] op 21-jarige leeftijd op 20-11-1946 te Apeldoorn.

IX.86    VISSER, FOTO Arjen [5151] (code: Opa), koopman (1902), photograaf (1928), persfotograaf, geboren op 02-09-1882 te Sneek (bron: Ryksargyf regio 12, aktenummer: 266) (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 10-08-1963 te Velsen op 80-jarige leeftijd, begraven op 14-08-1963 te IJmuiden Oost (bron: rouwkaart, brontekst: begraafplaats Duinhof). Sinds *1892 been verloren met tramongeluk te Sneek. Met behulp van hondewagen langs boerderijen om mooie spreuken te verkopen.
Vanuit Sneek naar Amsterdam in 1902, daarna kadet Leger des Heils Amstelveen en Lid van Blauwe Knoop te Apeldoorn. In 1927 van Apeldoorn naar Haarlem, Gerard Doustraat - boterverkoper/colperateur. Prediker en verslaggever/persfotograaf. Bericht in Apeldoornse krant in 1920 omtrent bijzondere prestaties. In 1933 in IJmuiden komen wonen. Gewerkt bij Vermanden / verz. mij. Vesta. Bij begrafenis op omstreeks 10.8.1963 krantenartikel in IJmuider krant vanuit het Leger. Ooit in een mast geklommen voor verzekeringsbewijs - ook krantenart.
Westerlicht in Alkmaar predikte o.a. Luthers etc. Hij woonde <1902 Dorp 19, blad 23 te Sneek, 10 juni 1902 vertrokken naar Amsterdam met moeder, jongere zus en broer.
Beroep: koopman (bron: bev.reg. Sneek, 1882-1906) en vertrokken personen
Sneek 1899-1903 (CBG).
uit 1914 een ansicht (zie c:\genealogie\visser) waaruit blijkt dat hij toen met H. (huite?) in Amsterdam nog woonde terwijl zus en moeder in Apeldoorn zaten.
27 december 1928 naar Haarlem vertrokken met 9 pers.
Gehuwd [2] op 36-jarige leeftijd op 05-06-1919 te Apeldoorn (getuige(n): Dirk Willem Lankwarden, 40jr, bleeker en Ruurd Visser, 40jr, fabrieksarbeider, broer van bruidegom, beide wonend te Apeldoorn) (bron: GenLias Gelderland, toeg.nr.0207, Inv.nr.9012, aktenummer: BS 123+, brontekst: Arjen Visser, 36jr, photograaf, geb Sneek, zn van Jan Visser overleden en Wiepkjen Ruward z ber won Apeldoorn en
Heintje Denekamp, 36, winkelierster, geb Voorst, won.Ap. wed Albert Vink d van Willem Denekamp overl. en Frederika Maria Dekker, z ber, w. Voorst
afkondiging op 17 mei). Trouwboekje bij Ome Rein.
In huwelijkse bijlagen (gezien 28-1-2003 Apeldoorn, 3 actes: 2x geb. acte + overlijden Albert Vink) geen overlijdensacte van Jan Visser aanwezig! Echtgenote is DENEKAMP, Heintje (Reintje) [1248] (code: WINKELMAN homepage: members1.chello.nl/~g.winkelman VIj4), 36 jaar oud (IX.87), Dienstbode, geboren op 28-10-1882 te Voorst (bron: family search, aktenummer: 235, brontekst: Trouwboekje D&Visser bij Rein) (gezindte: chr. gereformeerd), overleden op 11-04-1972 te Velsen op 89-jarige leeftijd (brontekst: Woonst: Velsen, Vissershuis Rijnstraat), in Zeeweg ziekenhuis, begraven op 15-04-1972 te Velsen (brontekst: Duinhof), na overlijden 1e man april 1914 in winkel met knopen&band, waarschijnlijk ook kostgangers van Leger des Heils te Amstelveen - dr. Bikkert - Chr.Theologische School, dochter van DENEKAMP, Willem [1322], Timmerman (1876,1901), Wagenmaker, en DEKKER, Frederika Maria (Frieda ?) [1119], Dienstbode, woonde -1930 Zwolseweg 65, Graanweg 46 te Apeldoorn. Na 1930 woonst: Haarlem, Kadoesstraat 35,1jr.
: IJmuiden, Gerard Doustraat 65,1e Toricellidwarsstr. 2
In 1949 : Santpoort, Terrasweg 15
22apr1906 van Voorst naar Apeldoorn vertrokken. {Zij was eerder gehuwd [6] op 25-jarige leeftijd op 27-05-1908 te Apeldoorn (getuige(n): Frans Denekamp, 30, arbeider, broer der bruid, Johannes Egbertus Schurink, 32, arbeider, Herman IJzerman, 27, makelaar en Willem IJzerman, 23, makelaar) (aktenummer: BS 88, brontekst: Toeg.nr.0207 inv.nr.7928). Nationale Militie: nummer 69, vrijgesteld wegens enige wettige zoon
huw. aankondiging in Voorst, 17 en 24 mei 1908 met VINK, Albert [5063], timmerman, geboren 1882 te Voorst (bron: Hjerre), overleden op 22-10-1913 om 07:00 uur te Het Loo (Apeldoorn) (bron: RA Arnhem, aktenummer: BS 438, brontekst: Oud 32 jr), zoon van VINK, Peter (Piet) [5089], klompenmaker (1878,1904), en KIESKAMP (Jannigje, Kiesman), Jennigje [2876], dienstmeid (1878).}
Uit dit huwelijk:
   1. m  VISSER, Reinder Arjaan (Rein) [5268] (X.29), geboren op 08-08-1920 te Apeldoorn (bron: Rein), overleden op 11-06-2002 te Haarlem op 81-jarige leeftijd (bron: Overlijdenskaart), gecremeerd op 18-06-2002 te IJmuiden. Heeft gewerkt bij Vermande&Zonen te IJmuiden. Later een slijterij op het Zeewijkplein te IJmuiden. Geridderd in 6e graad Oranje-Naussau wegens activiteiten in de Huurcommissie te Velsen. En kruis ontvangen wegens heldhaftig gedrag in de 2e wereldoorlog (Kruis van Verdienste). Zoon van VISSER, FOTO Arjen [5151] (code: Opa) (zie IX.86) en DENEKAMP, Heintje (Reintje) [1248] (code: WINKELMAN homepage: members1.chello.nl/~g.winkelman VIj4) (IX.87), Dienstbode, woonde De Ruyterstraat 107c te IJMUIDEN (tel. 0255.515220).
Gehuwd [3] op 21-jarige leeftijd op 24-12-1941 te Velsen (bron: Trouwboekje bij Rein) met ROMKES (De Zorgzame), Margaretha (Gré) [4282], 19 jaar oud (X.30), geboren op 19-01-1922 te IJmuiden, overleden op 18-01-2009 te Beverwijk op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-01-2009 te Driehuis (bron: Kaart, brontekst: 15:15 uur Westerveld te Driehuis), dochter van ROMKES, Leendert [4276] en PLAATSMAN, Grietje [3928], woonde De Ruyterstraat 107 C, 1971 BD IJMUIDEN (tel. 0255.515220).
   2. v  VISSER, Frederika Maria (Frieda) [5179] (X.32), geboren op 08-01-1924 te Apeldoorn (bron: Hjerre - Miep), overleden op 21-08-2014 te Alphen op 90-jarige leeftijd, dochter van VISSER, FOTO Arjen [5151] (code: Opa) (zie IX.86) en DENEKAMP, Heintje (Reintje) [1248] (code: WINKELMAN homepage: members1.chello.nl/~g.winkelman VIj4) (IX.87), Dienstbode, woonde 2014 te ALPHEN a.d. RIJN, daarvoor Leersum en Veenendaal.
Gehuwd [11] op 24-jarige leeftijd op 02-09-1948 te Velsen (bron: Miep), gehuwd voor de kerk op 02-09-1948 te Santpoort met De RIDDER, Gerard Albertus [4094], 24 jaar oud (X.31), geboren op 23-07-1924 te Santpoort (Velsen) (bron: Miep), overleden op 19-02-2010 te Leersum op 85-jarige leeftijd (bron: kaart), gecremeerd op 25-02-2010 te Leusden (brontekst: crematorium Amersfoort, Dodeweg 31, Leusden), zoon van De RIDDER, Abraham [4090], bureelbeambte (1922), in Meerenberg (meer en Berg) kassier (loon uitbetalen), en KUIPER, Hendrika Berendina [3166], woonde op 21-05-2003 Honingraat 7, 3956 HG LEERSUM (tel. 0343-450049), daarvoor Acacialaan 7, 3901 XC Veenendaal.
   3. m  VISSER, Hjerre (Herman) [5226] (X.33), werktuigkundige, monteur, geboren op 10-09-1925 te Apeldoorn (bron: zie Visser stamboom), geboren aan de Graanweg te Apeldoorn, overleden op 11-06-2009 om 23:00 uur te IJmuiden op 83-jarige leeftijd, zoon van VISSER, FOTO Arjen [5151] (code: Opa) (zie IX.86) en DENEKAMP, Heintje (Reintje) [1248] (code: WINKELMAN homepage: members1.chello.nl/~g.winkelman VIj4) (IX.87), Dienstbode, woonde op 01-06-1954 Acaciastraat 38, 1971 ZZ IJmuiden (tel. 02555-10030), hjerre.en.ge.visser@12move.nl
in 1952 Waalstraat 11 boven te IJmuiden.
Gehuwd [1] op 26-jarige leeftijd op 20-03-1952 te IJmuiden (bron: trouwkaart Jannie, brontekst: raadhuis te Velsen 16:15 uur).

IX.90    VISSER (Gebrijsje), Gelbrigje (Gré) [5183] (code: FOTO´s), huishoudster in IJmuiden, geboren op 07-11-1887 te Sneek (bron: Ryksargyf regio 12 & bev.reg.Sneek 1882-1906, aktenummer: 287), overleden 1982 te Noordwijkerhout, begraven 1982 te Overschie (bron: Pa Visser). Omstreeks 1966 naar bejaardenhuis te Reeuwijk (de Reehaven). Daarna naar Zevenhuizen 1-2 jr en toen naar Noordwijkerhout st bavo - Overleden. Zij woonde tot 1929 te IJmuiden.
Gehuwd (1) [45] op 28-jarige leeftijd op 13-11-1915 te Apeldoorn (getuige(n): Bruid 28jr, gom 25jr.) (bron: GenLias, aktenummer: 232, brontekst: Toegangsnr. 0207, inv.nr.9009), bijlagen gezien 28-1-2003 te Apeldoorn. Jan Visser geeft toestemming via acte. Woont te Alkmaar. afgegeven te Helder, 29-10-1915 met GREEFHORST, Cornelis [1838], 25 jaar oud (IX.89), papiermaker (1915), papierfabriek van Gelderen, geboren op 02-05-1890 te Apeldoorn (bron: GenLias, aktenummer: 242), overleden op 19-09-1919 te Apeldoorn op 29-jarige leeftijd (bron: overlijdenskaart, brontekst: geliefd echtgenoot, vader, zoon, behuwd zoon, broeder, behuwd broeder en oom, in de ouderdom van 29 jaar en 4 maanden. De begrafenis zal plaatshebben aanstaande dinsdag te 11:00 uur van het sterfhuis. Hattumscheweg 54 te Apeldoorn.), aan keel TB overleden (keelkanker), had tbc, in tent buitenshuis met de wind meedraaien zo sliep hij, zoon van GREEFHORST, Aart [1831], bleker (1908), en BUITENHUIS, Naatje [920].
Gehuwd (2) [1753] op 37-jarige leeftijd op 05-12-1924 te Nuth (bron: Digi www arch. 12.078 registr nr 22, aktenummer: 29), gescheiden na 6 jaar op 21-04-1931 te Haarlem (bron: digi www, brontekst: Nuth registratie 5 sep 1931 arch 12.078 reg nr 23 akte 17) van HELLINGA, Jouke [2130] (IX.91), geboren op 13-04-1881 te Leeuwarden (bron: GenLias, aktenummer: A246), overleden na 1921, zoon van Jetzes HELLINGA (Jitzes), Jan [2129] en TJAARDSTRA, Geertje [4904]. {Hij was eerder gehuwd [1755] op 28-jarige leeftijd op 08-01-1910 te Sneek (bron: GenLias, aktenummer: 2) met De VRIES, Roeltje [5475], geboren circa 1874 te Sneek, overleden op 16-09-1921 te Heerlen (bron: GenLias, aktenummer: 125, brontekst: Oud 47jr, gehuwd). Tevens aangifte te Nuth 10dec1921 akte nr 36 ovl te Heerlen 16sep1921.}
Gehuwd (3) [208] op 44-jarige leeftijd op 05-10-1932 te Gouda (bron: GenLias, aktenummer: 182) met Van der LAAN (Paulus), Poulus (Paul) [3214], 45 jaar oud (IX.92), Tuinderij ("de Willens") in Gouda, Reeuwijk, groentekweker, geboren op 13-02-1887 te Lekkerkerk (bron: trouwboekje Ome Aart), overleden op 24-11-1957 te Reeuwijk op 70-jarige leeftijd (bron: trouwboekje Ome Aart), zoon van Van der LAAN, Dirk [3213] en GOUWENS, Annigje [1825]. {Hij was eerder gehuwd [1605] op 21-jarige leeftijd op 14-02-1908 te Reeuwijk (bron: GenLias, aktenummer: 2) met De JONG, Hilletje [2628], geboren circa 1876 te Haarlemmermeer, overleden voor 1932 te Reeuwijk.}
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  GREEFHORST, Aart [1834] (X.34), geboren op 29-06-1917 te Apeldoorn, gedoopt (NH) op 02-09-1917 te Apeldoorn (bron: herinnering aan den Doop), overleden op 29-10-2007 te Gouda op 90-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), gecremeerd op 03-11-2007 te Capelle aan den IJssel (bron: Rouwkaart, brontekst: Crematorium Schollevaar), schooljaren in rondom IJmuiden doorgebracht; rijbewijs in 1935 met auto naar IJmuiden; niet kunnen vinden met Van der Laan, na de dienst in Alkmaar even terug en in Gouda 35 jr gewerkt. Dragline machinist
In de kost gelegen in Gouda, daarna een huis midden in de stad gehuurd met grote brede deur in 2 woningen verdeeld, deur ook doormidden (2 jaar). Corrie geboren in de Montagne. Toen kwam Kees en verhuisd naar een nieuw koophuis 53 jaar samen met de buren 1 dag na elkaar, Botstraat. Buren wonen er nog. Mijn huis is gekocht door een Turk.
Rookt nog steeds vanaf z´n 11de jaar: halfzware Van Nelle. Zoon van GREEFHORST, Cornelis [1838] (IX.89), papiermaker (1915), papierfabriek van Gelderen, en VISSER (Gebrijsje), Gelbrigje (Gré) [5183] (code: FOTO´s) (zie IX.90), woonde circa 2003 Savelberghof 126, 2805 RW Gouda (tel. 0182-524705).
Gehuwd [246] op 28-jarige leeftijd op 15-05-1946 te Waddinxveen (bron: trouwboekje Aart, aktenummer: 58) met TOL, Aafje (Fie) [4906], 25 jaar oud (X.35), geboren op 10-12-1920 te Waddinxveen, overleden op 18-05-1995 te Gouda op 74-jarige leeftijd, dochter van TOL, Cornelis [4907], groentenboer, en Van WILLIGEN, Klaasje [5732].

VII.69    Cornelis VISSER, Baukjen [5154], dienstmeid, geboren op 02-12-1811 te Gaastmeer (bron: Huw. bijlage 1839), overleden op 03-12-1891 te Wymbritseradeel op 80-jarige leeftijd (bron: Ryskargyf, aktenummer: 195, brontekst: Oud 80 jaar, weduwe), woonde circa 1839 te Idsega.
Ondertrouwd [259] op 19-05-1839 te Sneek (bron: en de 26 mei 1839), gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-06-1839 te Sneek (Wymbritseradeel) (getuige(n): Hinze Jans Wijman, 47 jr, bode, won te IJsbrechtum, Heike Boschma, 29 jr, clerk, won Sneek, Haaye Smidts, 24 jr, klerk, won te Sneek, Jan Pieters Westra, 46jr,veldwachter won te Grouw.) (bron: CBG, aktenummer: BS 38+). Overgelegd:
1. geb.acte bgom, 2. cert.Nat.Mil., 3. geb. acte bruid. Ouders bruid stemmen toe. Echtgenoot is Van der WAL (Rinnes), Douwe Ennes [5529], 31 jaar oud (VII.68), schipper, geboren op 12-04-1808 te Nijega en Elahuizen, overleden op 22-01-1877 te IJlst op 68-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 8, brontekst: Oud 68 jaar, gehuwd). Nationale Militie. Binnen de Gemeente Wymbritseradeel voor de NM is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting van 1827 is ten deel gevallen het Nummer 14? dat hij op het trekking nummer is ingelijfd geworden bij de ... en den tijd van meer dan vijf jaren hebbende gediend,k behoorlijk uit de dienst ontslagen is.
gEG. lEEUW. 11 MEI 1839. gEREGISTREERD NO. 4395. Zoon van Foekes van der WAL (Eune), Enne [5530], boer, en Gerbens GROENHOF (Djuwke, Groenhout), Dieuwke [1897], woonde circa 1839 te Idsega.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van der WAL, Levenloos [5539] (VIII.110), geboren op 05-05-1840 te IJlst (bron: Ryksargyf), overleden op 05-05-1840 te IJlst, 0 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 10), dochter van Van der WAL (Rinnes), Douwe Ennes [5529] (VII.68), schipper, en Cornelis VISSER, Baukjen [5154] (zie VII.69).
   2. v  van der WAL, Dieuwke [5527] (VIII.112), geboren op 07-11-1841 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 36), dochter van Van der WAL (Rinnes), Douwe Ennes [5529] (VII.68), schipper, en Cornelis VISSER, Baukjen [5154] (zie VII.69).
Gehuwd [667] op 26-jarige leeftijd op 16-05-1868 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 47) met POSTMA, Lylke [4005] (VIII.111), geboren circa 1850 te Wym.
   3. v  van der WAL, Hiltje [5536] (VIII.114), geboren op 29-03-1844 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 14), dochter van Van der WAL (Rinnes), Douwe Ennes [5529] (VII.68), schipper, en Cornelis VISSER, Baukjen [5154] (zie VII.69).
Gehuwd [668] op 24-jarige leeftijd op 16-05-1868 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 48) met Wybes KUNST, Arjen [3186] (VIII.113), geboren curca 1845 te Wym.
   4. m  van der WAL, Enne [5531] (VIII.115), schippersknecht (1875), geboren op 30-12-1846 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 46), overleden na 1875, zoon van Van der WAL (Rinnes), Douwe Ennes [5529] (VII.68), schipper, en Cornelis VISSER, Baukjen [5154] (zie VII.69).
Gehuwd [669] op 28-jarige leeftijd op 24-01-1875 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 1) met BAKKER, Tjaltje [214], 23 jaar oud (VIII.116), geboren op 10-09-1851 te IJlst (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 31), overleden op 06-12-1875 te IJlst op 24-jarige leeftijd (bron: GenLias, aktenummer: A38, brontekst: Oud 24jr, gehuwd), dochter van Jurjens BAKKER, Gooitsen [175], mastmaker (1879), en Jans ten KATE, Trijntje [2828].
   5. v  van der WAL, Nies Douwes [5541] (VIII.117), geboren op 18-10-1849 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 22), overleden op 25-03-1854 te IJlst op 4-jarige leeftijd (bron: Ryksarchyf, aktenummer: 12), dochter van Van der WAL (Rinnes), Douwe Ennes [5529] (VII.68), schipper, en Cornelis VISSER, Baukjen [5154] (zie VII.69).
   6. m  van der WAL, Cornelis [5526] (VIII.118), geboren op 11-08-1852 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 38, brontekst: Aangifte 1 maand later: 11 september 1852), overleden op 26-08-1912 te IJlst op 60-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 18, brontekst: Oud 59 jaar, gehuwd), zoon van Van der WAL (Rinnes), Douwe Ennes [5529] (VII.68), schipper, en Cornelis VISSER, Baukjen [5154] (zie VII.69).
Gehuwd [670] op 23-jarige leeftijd op 28-05-1876 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 7) met LANTINGA, Trijntje [3266] (VIII.119), geboren circa 1855 te IJlst.

VII.70    VISSER, Hein Cornelis [5209], timmerknecht (1848), timmerman (1874,85(geboren op 15-09-1813 te IJlst (aktenummer: 34), overleden op 31-05-1895 te Wymbritseradeel op 81-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 90, brontekst: Oud 81 jaar, gehuwd.), woonde 1870,1874 te Oosthem.
Gehuwd [229] op 28-jarige leeftijd op 30-01-1842 te IJlst (getuige(n): Zelfde als bij Huite Cornelis:Brandsma,Zondervan en Katsma plus Otto Thomas Schuurmans, 40 jr, timmerman en allen woonst te IJlst) (bron: CBG (onleesbare huwelijkse bijlagen), aktenummer: BS 1, brontekst: bgom 28 jr, br 22 jr, dienstmeid, geb. frabandsterschande, woonst te Balk gem Gaasterland Voogd bruid: Bartels Kersten de Jong, zonder beroep, wonend te Balk en toeziend voogd Pieter Albert Haasdijk, timmerman, wonend te Oldenboorn. Ouders overleden in Haskerland. Zelfde als) met De JONG, Wytske Ekkes [2653] (VII.71), geboren circa 1820 te IJlst? (brontekst: Wytske de Jong 1 mei 1818 Nr.61 Wymbrit.vd: Pieter Hanzes), overleden na 1895, dochter van De JONG (Ekke Karstes), Ekke Kersten [2627] en WIJMA (Weima), Antje Eises [5678].
Uit dit huwelijk:
   1. v  VISSER, Hiltje Heins [5222] (VIII.120), geboren op 16-11-1842 te IJlst (aktenummer: 44), overleden op 03-12-1842 te IJlst, 17 dagen oud (aktenummer: 21, brontekst: Oud 2 weken), dochter van VISSER, Hein Cornelis [5209] (zie VII.70) en De JONG, Wytske Ekkes [2653] (VII.71).
   2. m  VISSER, Cornelis [5161], geboren op 25-07-1844 te IJlst (zie VIII.121).
   3. m  VISSER, Ekke [5173], geboren op 01-01-1848 te IJlst (zie VIII.123).
   4. v  VISSER, Hiltje [5219] (VIII.125), geboren op 02-01-1851 te IJlst (bron: internet Ryksargyf, west-fr (67), aktenummer: 1), overleden voor 1857, dochter van VISSER, Hein Cornelis [5209] (zie VII.70) en De JONG, Wytske Ekkes [2653] (VII.71).
   5. v  Heins VISSER, Antje [5148] (VIII.126), geboren op 09-08-1853 te IJlst (aktenummer: 27), overleden op 27-03-1856 te Wymbritseradeel op 2-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 54, brontekst: Oud 2 jaar.), dochter van VISSER, Hein Cornelis [5209] (zie VII.70) en De JONG, Wytske Ekkes [2653] (VII.71).
   6. m  VISSER, Hille [5218], geboren op 23-12-1855 te Wymbritseradeel (zie VIII.127).
   7. v  VISSER, Hiltje [5220], geboren op 13-06-1857 te Wymbritseradeel (zie VIII.130).
   8. m  VISSER, Rintje [5274], geboren op 17-02-1861 te Wymbritseradeel(Oosthem) (zie VIII.131).

VIII.121    VISSER, Cornelis [5161], timmerman (1870), geboren op 25-07-1844 te IJlst (aktenummer: 35).
Gehuwd [241] op 25-jarige leeftijd op 14-05-1870 te IJlst (Wymbritseradeel) (getuige(n): Siebe Weersma, 39jr, veldwachter won IJsbrechtum, Gabe Elzer, 29jr, klerk won.SNeek, Wyger van der Meulen, 39 jr, klerk won Sneek, Marten Reidsma, 49 jr, klerk won Sneek.) (bron: CBG, aktenummer: BS 46+) met ZELLE, Akke [5824], 23 jaar oud (VIII.122), geboren op 09-04-1847 te Sneek (bron: CBG), dochter van ZELLE, Hubertus [5827], koster (1870), en MEINERS, Janke [3470].
Uit dit huwelijk:
   1. m  VISSER, Hein [5202] (IX.95), geboren op 14-04-1871 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 127), overleden op 01-01-1872 te Sneek, 262 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 1, brontekst: Oud 8 mnd), zoon van VISSER, Cornelis [5161] (zie VIII.121) en ZELLE, Akke [5824] (VIII.122).
   2. v  VISSER, Janke [5248], geboren op 14-07-1872 te Sneek (zie IX.97).
   3. m  VISSER, Hein [5203] (IX.98), geboren op 04-07-1874 te Sneek (bron: Ryksargyf, aktenummer: 170), zoon van VISSER, Cornelis [5161] (zie VIII.121) en ZELLE, Akke [5824] (VIII.122).
   4. v  VISSER, Wytske [5316] (IX.99), geboren op 05-12-1876 te Sneek (bron: Ryksargyf, aktenummer: 346), dochter van VISSER, Cornelis [5161] (zie VIII.121) en ZELLE, Akke [5824] (VIII.122).
   5. v  VISSER, Huberdina [5231] (IX.100), geboren op 17-09-1884 te Sneek (bron: Ryksargyf, aktenummer: 257), dochter van VISSER, Cornelis [5161] (zie VIII.121) en ZELLE, Akke [5824] (VIII.122).
   6. m  VISSER, Hubertus [5232] (IX.101), geboren op 14-04-1886 te Sneek (bron: Ryksargyf, aktenummer: 92), overleden op 14-10-1886 te Sneek, 183 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 226, brontekst: Oud 6 mnd.), zoon van VISSER, Cornelis [5161] (zie VIII.121) en ZELLE, Akke [5824] (VIII.122).
   7. m  VISSER, Hubertus [5233] (IX.102), geboren op 26-05-1889 te Sneek (bron: Ryksargyf, aktenummer: 129), zoon van VISSER, Cornelis [5161] (zie VIII.121) en ZELLE, Akke [5824] (VIII.122).

IX.97    VISSER, Janke [5248], geboren op 14-07-1872 te Sneek (bron: Ryksargyf, aktenummer: 192).
Relatie [2156] met Nannes ELGERSMA, Jacob [1636] (IX.96), geboren circa 1835 te Leeuw?
Uit deze relatie:
   1. m  ELGERSMA, Cornelis [1635] (X.36), geboren circa 1863 te Leeuw? Overleden op 13-10-1931 te Leeuwarden (bron: Ryksargyf, aktenummer: 628), zoon van Nannes ELGERSMA, Jacob [1636] (IX.96) en VISSER, Janke [5248] (zie IX.97).

VIII.123    VISSER, Ekke [5173], timmermansknecht (1874), geboren op 01-01-1848 om 01:00 uur te IJlst (bron: CBG, aktenummer: BS 2, brontekst: Hendrik Gerrits Minkema, 26jr, kuiper en 1 veldwachter.), overleden op 21-02-1902 te Wymbritseradeel op 54-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 24, brontekst: Oud 54 jaar, gehuwd.). Nationale Militie: In het jaar 1867 voor ligting 1868 no.49, dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
Gehuwd [357] op 26-jarige leeftijd op 16-05-1874 te Wymbritseradeel (getuige(n): 2 veldwachters en 2 klerken.) (bron: CBG, aktenummer: BS 41, brontekst: de moeder van de bruid verklaart niet te kunnen schrijven als hebbende dit niet geleerd.), 2 bijl. Echtgenote is ABMA, Hiltje [15], 23 jaar oud (VIII.124), geboren op 09-08-1850 te Hichtum (bron: CBG huw.acte 1874, aktenummer: 107), overleden na 1902 te Wym (brontekst: OF 28jan1925 te Sneek, oud 74jr, gehuwd nr.14), dochter van Ruurds ABMA, Rients [16], arbeider (1874), en Huites PIEBENGA, Geertje [3887].
Uit dit huwelijk:
   1. v  VISSER, Wytske [5315] (IX.103), geboren op 11-10-1875 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 276), dochter van VISSER, Ekke [5173] (zie VIII.123) en ABMA, Hiltje [15] (VIII.124).
   2. m  VISSER, Rients [5272] (IX.104), geboren op 09-05-1878 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 160), zoon van VISSER, Ekke [5173] (zie VIII.123) en ABMA, Hiltje [15] (VIII.124).
   3. m  VISSER, Hein [5204] (IX.105), geboren op 25-08-1880 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 282), zoon van VISSER, Ekke [5173] (zie VIII.123) en ABMA, Hiltje [15] (VIII.124).
   4. v  VISSER, Geertje [5182] (IX.106), geboren op 25-09-1883 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 300), dochter van VISSER, Ekke [5173] (zie VIII.123) en ABMA, Hiltje [15] (VIII.124).
   5. m  VISSER, Cornelis [5165] (IX.107), geboren op 01-07-1886 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 206), overleden op 28-08-1939 te Harlingen op 53-jarige leeftijd (bron: GenLias toeg.30-15 inv.3075, aktenummer: 87, brontekst: Oud 54 jr, weduwnaar NOG NAZIEN), zoon van VISSER, Ekke [5173] (zie VIII.123) en ABMA, Hiltje [15] (VIII.124).
   6. v  VISSER, Antje [5149] (IX.108), geboren op 27-06-1889 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 214), dochter van VISSER, Ekke [5173] (zie VIII.123) en ABMA, Hiltje [15] (VIII.124).

VIII.127    VISSER, Hille [5218], geboren op 23-12-1855 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 290).
Gehuwd [1322] op 25-jarige leeftijd op 21-05-1881 te Wymbritseradeel (getuige(n): NOG NAZIEN) (bron: GenLias toeg.30-44, inv.2031, aktenummer: 54) met CANRINUS (Watske), Gatske [987] (VIII.128), geboren circa 1860 te Wymbritseradeel.
Uit dit huwelijk:
   1. m  VISSER, Hein [5205] (IX.109), geboren op 17-04-1882 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 117), zoon van VISSER, Hille [5218] (zie VIII.127) en CANRINUS (Watske), Gatske [987] (VIII.128).
   2. m  VISSER, Lolke [5262] (IX.110), geboren op 10-04-1883 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 119), zoon van VISSER, Hille [5218] (zie VIII.127) en CANRINUS (Watske), Gatske [987] (VIII.128).
   3. m  VISSER, Hylke [5236] (IX.111), geboren op 12-01-1885 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 9), zoon van VISSER, Hille [5218] (zie VIII.127) en CANRINUS (Watske), Gatske [987] (VIII.128).
   4. v  VISSER, Baukje [5153] (IX.113), geboren op 18-04-1886 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 124), dochter van VISSER, Hille [5218] (zie VIII.127) en CANRINUS (Watske), Gatske [987] (VIII.128).
Gehuwd [1329] op 20-jarige leeftijd op 26-05-1906 te Wymbritseradeel (getuige(n): NOG NAZIEN) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 65) met Van SCHELTINGA, Marius [4420] (IX.112), geboren circa 1880 te Wymbritseradeel.
   5. m  VISSER, Cornelis [5166] (IX.114), geboren op 28-03-1888 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 94), zoon van VISSER, Hille [5218] (zie VIII.127) en CANRINUS (Watske), Gatske [987] (VIII.128).
   6. v  VISSER, Levenloos [5261] (IX.115), geboren op 01-04-1890 te Wymbritseradeel, overleden op 01-04-1890 te Wymbritseradeel, 0 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 76), dochter van VISSER, Hille [5218] (zie VIII.127) en CANRINUS (Watske), Gatske [987] (VIII.128).
   7. m  VISSER, Durk [5171] (IX.116), geboren op 06-04-1891 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 109), zoon van VISSER, Hille [5218] (zie VIII.127) en CANRINUS (Watske), Gatske [987] (VIII.128).
   8. m  VISSER, Ekke [5174] (IX.117), geboren op 25-08-1893 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 260), zoon van VISSER, Hille [5218] (zie VIII.127) en CANRINUS (Watske), Gatske [987] (VIII.128).
   9. v  VISSER, Wytske [5317] (IX.118), geboren op 24-05-1895 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 162), dochter van VISSER, Hille [5218] (zie VIII.127) en CANRINUS (Watske), Gatske [987] (VIII.128).

VIII.130    VISSER, Hiltje [5220], geboren op 13-06-1857 te Wymbritseradeel (aktenummer: 157), overleden 1891-1897 te Wym/SNeek.
Gehuwd [663] op 21-jarige leeftijd op 10-05-1879 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 20) met LAROOY, Jentje [3270] (VIII.129), geboren circa 1855 te Wym. {Hij is later gehuwd [664] circa 1897 te Sneek met HARSTRA, Wytske [2095], geboren circa 1865 te Sneek, overleden na 1942 te Sneek:of elders.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  LAROOY, Hein [3268] (IX.119), geboren op 11-06-1880 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 206), overleden op 19-10-1882 te Wymbritseradeel op 2-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 183, brontekst: Oud 2 jaar), zoon van LAROOY, Jentje [3270] (VIII.129) en VISSER, Hiltje [5220] (zie VIII.130).
   2. v  LAROOY, Pietje [3274] (IX.120), geboren op 26-02-1883 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 72), dochter van LAROOY, Jentje [3270] (VIII.129) en VISSER, Hiltje [5220] (zie VIII.130).
   3. v  LAROOY, Wytske [3275] (IX.121), geboren op 31-05-1885 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 161), dochter van LAROOY, Jentje [3270] (VIII.129) en VISSER, Hiltje [5220] (zie VIII.130).
   4. m  LAROOY, Hein [3269] (IX.122), geboren op 23-02-1887 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 74), overleden op 11-07-1887 te Wymbritseradeel, 138 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 160, brontekst: Oud 4 maanden), zoon van LAROOY, Jentje [3270] (VIII.129) en VISSER, Hiltje [5220] (zie VIII.130).
   5. v  LAROOY, Jitske [3271] (IX.123), geboren op 03-12-1888 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 342), dochter van LAROOY, Jentje [3270] (VIII.129) en VISSER, Hiltje [5220] (zie VIII.130).
   6. m  LAROOY, Pieter [3273] (IX.124), geboren op 07-03-1891 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 75), zoon van LAROOY, Jentje [3270] (VIII.129) en VISSER, Hiltje [5220] (zie VIII.130).

VIII.131    VISSER, Rintje [5274], wagenmaker (1885), geboren op 17-02-1861 te Wymbritseradeel(Oosthem) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 43). Nationale Militie: ingelijfd als korporaal op 11mei1881 regiment infanterie te Wymbritseradeel. In 1885 wonend te Oosthem, woont landbouwcrisis te Westfalen (D).
Ondertrouwd [666] op 10-05-1885 te Leeuwarden, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1885 te Wymbritseradeel (getuige(n): 2 veldwachters, 2 klerken) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 46) met HAGER, Grietje [2029], 23 jaar oud (VIII.132), naaister (1885), geboren op 05-01-1862 te Leeuwarden (bron: bij huw., aktenummer: 24), overleden circa 1947 te ?? Utrecht (bron: R.Visser), dochter van Jelles HAGER, Rinze [2033], koemelker (1885), en Egberts de JONG (Imke), Ymkje [2654].
Uit dit huwelijk:
   1. m  VISSER, Rinze [5278], geboren op 29-03-1886 te Oosthem (Wymbritseradeel) (zie IX.125).
   2. m  VISSER, Hein [5206] (IX.127), geboren op 30-03-1887 te Idaarderadeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 22), overleden op 14-07-1887 te Idaarderadeel, 106 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 17, brontekst: Oud 3 mnd), zoon van VISSER, Rintje [5274] (zie VIII.131) en HAGER, Grietje [2029] (VIII.132), naaister (1885).
   3. m  VISSER, Hein [5207] (IX.128), geboren op 17-08-1888 te Idaarderadeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 25), overleden op 02-07-1889 te Idaarderadeel, 319 dagen oud (bron: Ryksargyf, aktenummer: 16, brontekst: Oud 10 mnd), zoon van VISSER, Rintje [5274] (zie VIII.131) en HAGER, Grietje [2029] (VIII.132), naaister (1885).
   4. m  VISSER, Hein [5208] (IX.129), geboren op 22-01-1891 te Idaarderadeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 3), zoon van VISSER, Rintje [5274] (zie VIII.131) en HAGER, Grietje [2029] (VIII.132), naaister (1885).
   5. m  VISSER, Cornelis [5167] (IX.130), geboren op 11-07-1892 te Idaarderadeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 21), zoon van VISSER, Rintje [5274] (zie VIII.131) en HAGER, Grietje [2029] (VIII.132), naaister (1885).
   6. v  VISSER, Emma [5175] (IX.131), geboren circa 1893 te ? Dochter van VISSER, Rintje [5274] (zie VIII.131) en HAGER, Grietje [2029] (VIII.132), naaister (1885).
   7. m  VISSER, Jelle [5250] (IX.132), geboren op 23-05-1895 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 21), zoon van VISSER, Rintje [5274] (zie VIII.131) en HAGER, Grietje [2029] (VIII.132), naaister (1885).
   8. m  VISSER, Rintje [5275] (IX.133), geboren circa 1898 te Waddenscheid (D), zoon van VISSER, Rintje [5274] (zie VIII.131) en HAGER, Grietje [2029] (VIII.132), naaister (1885).
   9. m  VISSER, Jelle [5251] (IX.134), geboren circa 1903 te Utrecht, zoon van VISSER, Rintje [5274] (zie VIII.131) en HAGER, Grietje [2029] (VIII.132), naaister (1885).

IX.125    VISSER, Rinze [5278], geboren op 29-03-1886 te Oosthem (Wymbritseradeel) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 98).
Gehuwd [994] op 23-jarige leeftijd op 10-06-1909 te Utrecht (bron: GenLias toeg.463 inv.525, aktenummer: 344) met LANGEZAAL, Pietje [3235] (IX.126), geboren circa 1891 te Utrecht (bron: Bij huw.), dochter van LANGEZAAL, Gerardus Johannes [3231] en FLINK, Pietje [1682].
Uit dit huwelijk:
   1. m  VISSER, Rinze [5279] (X.37), geboren circa 1910 te Utrecht, zoon van VISSER, Rinze [5278] (zie IX.125) en LANGEZAAL, Pietje [3235] (IX.126).
Relatie [2492].
   2. m  VISSER, Gerardus Johannes [5185] (X.38), geboren circa 1912 te Utrecht, zoon van VISSER, Rinze [5278] (zie IX.125) en LANGEZAAL, Pietje [3235] (IX.126).
Relatie [2495].

VII.75    Cornelis VISSER (Garrit, Gerrit), Gorrit [5194], timmerman (1866), geen (1895), geboren op 22-10-1827 om 09:00 uur te IJlst (bron: CBG, aktenummer: BS 16, brontekst: Getuigen: Jaring Thijses Jaarsma, 29 jr, scheepstimmerbaas, Gerrit Hotzes Doorenveld, 25 jr, scheepstimmerbaas.), overleden op 23-01-1909 te IJlst op 81-jarige leeftijd (bron: Genlias toeg 30-45 inv 3015, aktenummer: BS 3, brontekst: oud 81 jr weduwnaar
aangifte 25-1-1909), aangifte overlijden door Anne Postma 68 jr en Jarig Nooitgedagt 42 jr, fabrikant. Laatst weduwnaar van Antje Tijsma. Overleden des namiddags 6 uur
zoon van Cornelis Jans en Hiltje Heins de Bruin. Nationale Militie: beroep scheepstimmerknecht, in het inschrijvingsregister van de gemeente IJlst van het jaar 1846 voor de ligting van het jaar 1846 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 7, dat hij op den 1 mei 1846 is ingelijfd en uithoofde van expiratie van de dienst op den 10 maart 1851 uit de dienst is ontslagen. Gegeven te Leeuwarden den 31 julij 1866. Hij woonde 1895,1909 te IJlst.
Gehuwd (1) [517] op 28-jarige leeftijd op 10-05-1856 te Wymbritseradeel (bron: CBG, aktenummer: BS 25) met Epkes RYGSTRA (Rijpstra, Riegstra, Rijgstra), Jantje [4370] (VII.76), geboren circa 1830 te Gaast, overleden op 14-04-1865 te IJlst (bron: CBG Huw.bijl., brontekst: Oud 35 jr, won. te IJlst), dochter van Douwes RIEGSTRA (Rijgstra), Epke [4111] en Jacobs RUSTICUS (Rusthuis, Jakobs), Hotske [4319].
Gehuwd (2) [62] op 38-jarige leeftijd op 19-08-1866 te IJlst (getuige(n): Jan Keikes, 4 jr, politie agent; Arjen Thijsses Jaarsma, 58 jr, slagter; Hylke Brandsma, 38 jr, Timmermansknecht en Douwe Groenveld, 23 jr, klerk allen te IJlst woonachtig.) (bron: CBG, aktenummer: BS 8, brontekst: Mogelijk huwelijk: 10 mrt 1898 Schoterland nr. 16: Antje Reitsma). Mogelijk huwelijk: 11 apr 1889 Oostdongeradeel akte #5 Sytske Teitsma
geb.akten bruid/bgom, ov.akte vor echtg. Echtgenote is TIJSMA, Antje [4775], 25 jaar oud (VII.77), geboren op 24-02-1841 te IJlst (bron: Ryksargyf Geboorten regio 12, aktenummer: 5, brontekst: dochter van etc.), overleden op 13-01-1894 te IJlst op 52-jarige leeftijd (bron: Extract Huw.bijl.1895, aktenummer: 2, brontekst: Oud 52 jaar, gehuwd), dochter van TIJSMA, Andries Joostes [4774], verwer (1866), en VISSER, Fokeltje Gerbens [5178], dienstmeid.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  VISSER, Cornelis [5162] (VIII.133), geboren op 19-04-1857 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 14), overleden op 25-05-1872 te Lemsterland op 15-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf IJlst aangifte 29mei1872, aktenummer: 21, brontekst: Oud 15 jaar. Ouders: Gerrit Visser en Jantje Epkes Rijpstra), zoon van Cornelis VISSER (Garrit, Gerrit), Gorrit [5194] (zie VII.75) en Epkes RYGSTRA (Rijpstra, Riegstra, Rijgstra), Jantje [4370] (VII.76).
   2. v  VISSER (Gotske), Hotske [5227], geboren op 02-11-1858 te IJlst (zie VIII.135).
   3. v  VISSER, Hiltje [5221], geboren op 04-05-1861 te IJlst (zie VIII.137).
   4. v  VISSER, Marie [5263] (VIII.139), geboren op 08-07-1862 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 21), dochter van Cornelis VISSER (Garrit, Gerrit), Gorrit [5194] (zie VII.75) en Epkes RYGSTRA (Rijpstra, Riegstra, Rijgstra), Jantje [4370] (VII.76).
Gehuwd [685] op 31-jarige leeftijd op 11-11-1893 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf NOG NAZIEN, aktenummer: 104) met NAUTA, Thijs [3593] (VIII.138), geboren circa 1870.
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  VISSER, Andries [5143], geboren op 23-06-1867 te IJlst (zie VIII.140).
   6. m  VISSER, Hein [5201] (VIII.142), geen (1895) beroepen predikant te Idsegahuizen (1895), geboren op 10-01-1870 te IJlst (aktenummer: 3). Nationale Militie: gemeente IJlst van het jaar 1889 voor de lichting van 1890 is ingeschreven en no.13 dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht. Zoon van Cornelis VISSER (Garrit, Gerrit), Gorrit [5194] (zie VII.75) en TIJSMA, Antje [4775] (VII.77), woont circa 1895 te Doetichem.
Gehuwd [237] op 25-jarige leeftijd op 21-03-1895 te Wymbritseradeel (getuige(n): Andries Visser, 26jr, timmerman won te IJlst, broeder bruidegom, Johannes de Puij, 24jr, theologisch student won. te Utrecht, broer van de bruid, Leenderd Johannes Wesseldijk, 24jr, theologisch kandidaat won. te Utrecht en Jacob Johannes Muis, 27jr, zonder beroep, won. te Rotterdan) (bron: CBG, aktenummer: BS 11), 4 acten met De PUY, Johanna Petronella [4030], 30 jaar oud (VIII.143), geboren op 29-08-1864 te Sexbierum (Barradeel) (bron: Extract Huw.bijl.), dochter van De PUY, Johannes Corstianus [4031], hoofdonderwijzer (1895), en BORDEWIJK, Charlotte Wilhelmina [629].
   7. m  VISSER, Cornelis [5163], geboren op 22-07-1874 te IJlst (zie VIII.144).
   8. v  VISSER, Fokeltje [5177] (VIII.147), geboren op 14-11-1879 te IJlst (bron: CBG extract huw. bijl., aktenummer: 55), dochter van Cornelis VISSER (Garrit, Gerrit), Gorrit [5194] (zie VII.75) en TIJSMA, Antje [4775] (VII.77).
Gehuwd [238] op 27-jarige leeftijd op 07-11-1907 te IJlst (getuige(n): 2 politieagenten, 1 concierge, 1 ambtenaar secr.) (bron: CBG, aktenummer: BS 10) met LYKLEMA, Sieger [3362], 31 jaar oud (VIII.146), geboren op 29-08-1876 te Oosterbierum (Barradeel) (bron: CBG Extract huw.bijl). Nationale Militie: jaar 1896 is ten deel gevallen n. 14, dat hij op 10 maart 1896 is ingelijfd en nog is dienende en op 1 augustus 1904 bestemd is geworden tot het bij de landweer volbrengen van verlengden militiediensttijd. Art 3 van wet 24jun1901. Zoon van Boukes LYKLEMA (Baukes), Hendrik [3360], stoombootkapitein (1907), en Gosses HAGA, Gettjen (Geertje) [2020], woont circa 1907 te Roosendaal.

VIII.135    VISSER (Gotske), Hotske [5227], geboren op 02-11-1858 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 40).
Gehuwd [683] op 21-jarige leeftijd op 15-05-1880 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf NOG NAZIEN, aktenummer: 43) met GRONDSMA, Willem [1923], 22 jaar oud (VIII.134), geboren op 03-11-1857 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 268), zoon van Willems GRONDSMA, Gerrit [1914] en Tjamkes CNOSSEN, Trijntje [1002].
Uit dit huwelijk:
   1. m  GRONDSMA, Gorrit Cornelis [1917] (IX.135), geboren op 28-04-1885 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 136), overleden op 09-11-1918 te Leeuwarden op 33-jarige leeftijd (bron: Ryksrgyf, aktenummer: 627, brontekst: Oud 33jr, gehuwd), zoon van GRONDSMA, Willem [1923] (VIII.134) en VISSER (Gotske), Hotske [5227] (zie VIII.135).
   2. v  GRONDSMA, Jantje [1919] (IX.137), geboren op 23-08-1888 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 236), dochter van GRONDSMA, Willem [1923] (VIII.134) en VISSER (Gotske), Hotske [5227] (zie VIII.135).
Gehuwd [1330] op 16-jarige leeftijd op 03-12-1904 te Wymbritseradeel (getuige(n): NOG NAZIEN) (bron: Ryksargyf, aktenummer: 96) met TERPSTRA, Hans [4747] (IX.136), geboren circa 1880 te Wymbritseradeel.
   3. v  GRONDSMA, Trijntje [1922] (IX.138), geboren op 04-03-1894 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 65), dochter van GRONDSMA, Willem [1923] (VIII.134) en VISSER (Gotske), Hotske [5227] (zie VIII.135).
   4. v  GRONDSMA, Hiltje [1918] (IX.139), geboren op 22-03-1898 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 78), dochter van GRONDSMA, Willem [1923] (VIII.134) en VISSER (Gotske), Hotske [5227] (zie VIII.135).

VIII.137    VISSER, Hiltje [5221], geboren op 04-05-1861 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 26).
Gehuwd [684] op 27-jarige leeftijd op 03-06-1888 te IJlst (bron: Ryksargyf NOG NAZIEN, aktenummer: 15) met GRONDSMA, Minne [1921], 24 jaar oud (VIII.136), geboren op 14-01-1864 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 14), zoon van Willems GRONDSMA, Gerrit [1914] en Tjamkes CNOSSEN, Trijntje [1002].
Uit dit huwelijk:
   1. m  GRONDSMA, Gerrit [1915] (IX.140), geboren op 12-03-1889 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 95, brontekst: vader Minne, moeder Hiltje), zoon van GRONDSMA, Minne [1921] (VIII.136) en VISSER, Hiltje [5221] (zie VIII.137).
   2. m  GRONDSMA, Gorrit [1916] (IX.141), geboren op 09-08-1890 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 244, brontekst: Vader Minne, moeder Hiltje), zoon van GRONDSMA, Minne [1921] (VIII.136) en VISSER, Hiltje [5221] (zie VIII.137).

VIII.140    VISSER, Andries [5143], geboren op 23-06-1867 te IJlst (aktenummer: 30).
Gehuwd [686] op 25-jarige leeftijd op 05-03-1893 te IJlst (bron: Ryksargyf NOG NAZIEN, aktenummer: 4) met SCHUURMANS, Dieuwke [4521] (VIII.141), geboren circa 1870.
Uit dit huwelijk:
   1. v  VISSER, Nieske [5265] (IX.143), geboren op 07-06-1894 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 17), dochter van VISSER, Andries [5143] (zie VIII.140) en SCHUURMANS, Dieuwke [4521] (VIII.141).
Gehuwd [1724] op 24-jarige leeftijd op 20-05-1919 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 7) met ZYSLING, Teerdze [5919], 26 jaar oud (IX.142), geboren op 09-07-1892 te IJlst (bron: Ryksargyf digi akte, aktenummer: 21), zoon van ZYSLING, Hans [5918] en LANTING, Geertje [3244].
   2. v  VISSER, Antje [5150] (IX.144), geboren op 17-06-1900 te IJlst (bron: Ryksargyf, aktenummer: 25), dochter van VISSER, Andries [5143] (zie VIII.140) en SCHUURMANS, Dieuwke [4521] (VIII.141).

VIII.144    VISSER, Cornelis [5163], bakker (1895), geboren op 22-07-1874 te IJlst (bron: Extract Huw.bijl., aktenummer: 32). Nationale Militie: bakkersknecht; Gem. IJlst van het jaar 1893 voo de lichting van het jaar 1894 ingeschreven no. 3 en dat hij vervolgens door Gedeputeerden Staten op grond van lichaamsgebreken vermeld onder no. 192 van het algemeen visitatiereglement van den dienst is vrijgesteld.
Hij woont circa 1895 te IJlst doch verblijf houdende te Bolsward.
Gehuwd [239] op 21-jarige leeftijd op 09-11-1895 te Wymbritseradeel (getuige(n): 3 klerken, 1 veldwachter) (bron: CBG, aktenummer: BS 92), 4 akten met BREEUWSMA, Lucretia [763], 20 jaar oud (VIII.145), huishoudster (1895), geboren op 16-04-1875 te Oosthem (Wymbritseradeel) (bron: Extract huw.bijl., aktenummer: 139), dochter van Klazes BREEUWSMA, Fedde [755], winkelier (1895), en Ties TIJSMA, Leentje [4782], woont circa 1895 te Oosthem doch verblijf houdende te IJlst.
Uit dit huwelijk:
   1. m  VISSER, Gorrit [5195] (IX.145), geboren op 17-04-1896 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 111), zoon van VISSER, Cornelis [5163] (zie VIII.144) en BREEUWSMA, Lucretia [763] (VIII.145), huishoudster (1895).
   2. m  VISSER, Fedde [5176] (IX.146), geboren op 05-04-1898 te Wymbritseradeel (bron: Ryksargyf, aktenummer: 104), zoon van VISSER, Cornelis [5163] (zie VIII.144) en BREEUWSMA, Lucretia [763] (VIII.145), huishoudster (1895).

VI.39    VISSER, Hendrikje(n) [5213], geboren op 13-11-1774 te Gaastmeer, gedoopt op 27-11-1774 te Gaastmeer (getuige(n): Janke Cornelis), overleden op 06-07-1852 te Workum op 77-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf akte nazien !, aktenummer: 38, brontekst: Oud 77 jr, weduwe). Niet akte 22 Menaldumadeel 1843, woonde 21dec1811 te Workum. Ryksargyf aangenomen familienaam 1811, Mairie Heed, fol.67.
Gehuwd [276] op 27-jarige leeftijd op 03-01-1802 te Workum (bron: Ernst) met Siemons GAASTRA (Simens), Huite [1729] (VI.38), geboren circa 1773, overleden op 02-02-1813 te Workum (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), woonde 02-1811 te Workum. Aangenomen familienaam 1811: Gaastra Marie Workum, fol.93v.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Huites GAASTRA (Wytske Siemons), Wijtske [1731] (VII.78), geboren op 06-02-1803 te Workum (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), gedoopt op 13-02-1803 te Workum, overleden op 09-01-1817 te Workum op 13-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 4, brontekst: Oud 13 jaar, naam: Wietske Huites Gaastra), dochter van Siemons GAASTRA (Simens), Huite [1729] (VI.38) en VISSER, Hendrikje(n) [5213] (zie VI.39).
   2. m  SIMENS, Jan [4549] (VII.79), geboren op 10-06-1804 te Workum (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), gedoopt op 04-07-1804 te Workum, overleden voor 1808 te Workum, zoon van Siemons GAASTRA (Simens), Huite [1729] (VI.38) en VISSER, Hendrikje(n) [5213] (zie VI.39).
   3. v  Huites GAASTRA, Antje [1727] (VII.80), geboren op 12-02-1806 te Workum (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), gedoopt op 23-02-1806 te Workum, dochter van Siemons GAASTRA (Simens), Huite [1729] (VI.38) en VISSER, Hendrikje(n) [5213] (zie VI.39).
   4. m  Huites GAASTRA (Simens, Siemons), Jan [1730], geboren op 17-09-1808 te Workum (zie VII.81).

VII.81    Huites GAASTRA (Simens, Siemons), Jan [1730], geboren op 17-09-1808 te Workum (bron: Ernst ecvandermeer@sympatico.ca 15jan01), gedoopt op 19-09-1808 te Workum, overleden op 17-02-1859 te Workum op 50-jarige leeftijd (bron: Ryksargyf, aktenummer: 19, brontekst: Oud 50 jaar, gehuwd, naam: Jan Huites Gaastra).
Gehuwd [289] op 27-jarige leeftijd op 29-06-1836 te Workum (bron: Ryksargyf, aktenummer: 16) met De JONG, Jikke Pieters [2635] (VII.82), geboren circa 1809, overleden op 09-11-1889 te Workum (bron: Ryksargyf - akte nazien!, aktenummer: 60, brontekst: Oud 80 jaar, weduwe).
Uit dit huwelijk:
   1.   GAASTRA, geen kinderen gevonden [1728] (VIII.148), kind van Huites GAASTRA (Simens, Siemons), Jan [1730] (zie VII.81) en De JONG, Jikke Pieters [2635] (VII.82).

VI.43    VISSER (Aaltje?), Antie Jans [5146], geboren circa 1780 te Gaastmeer, overleden op 13-06-1823 te Wonaeradeel? (bron: GenLias, aktenummer: B41, brontekst: 34jr, gehuwd), woonde op 02-03-1787 te Gaastmeer. Belijdenis DTBL nr. 871 lidmaten voor 1811 Herv. Gem. Gaastmeer, blz.05.
Gehuwd voor de kerk [144] circa 1810 te Menaldum? Echtgenoot is Ynzes KINGMA?, Adam [2886] (VI.42), geboren circa 1790.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adams KINGMA?, Ynse [2892] (VII.83), geboren op 29-06-1812 te Het Bildt (bron: GenLias, aktenummer: B15 St.Anna), overleden op 19-07-1812 te Het Bildt, 20 dagen oud (bron: GenLias\, aktenummer: 10 St.Anna, brontekst: Leeftijd 3 weken), zoon van Ynzes KINGMA?, Adam [2886] (VI.42) en VISSER (Aaltje?), Antie Jans [5146] (zie VI.43).
   2. m  KINGMA?, Ynse [2893] (VII.84), geboren op 26-10-1813 te Het BIldt (bron: GenLias, aktenummer: B25 St.Anna), zoon van Ynzes KINGMA?, Adam [2886] (VI.42) en VISSER (Aaltje?), Antie Jans [5146] (zie VI.43).
   3. v  KINGMA?, Klaske [2890] (VII.85), geboren op 16-10-1815 te Menaldumadeel (bron: GenLias, aktenummer: B28), overleden 10-1816, dochter van Ynzes KINGMA?, Adam [2886] (VI.42) en VISSER (Aaltje?), Antie Jans [5146] (zie VI.43).
   4. v  KINGMA?, Klaaske [2889] (VII.86), geboren op 03-10-1816 te Menaldumadeel (bron: Genlias, aktenummer: B22), dochter van Ynzes KINGMA?, Adam [2886] (VI.42) en VISSER (Aaltje?), Antie Jans [5146] (zie VI.43).
   5. m  KINGMA?, Jan [2888] (VII.87), geboren op 06-04-1819 te Menaldumadeel (bron: GenLias, aktenummer: B33), zoon van Ynzes KINGMA?, Adam [2886] (VI.42) en VISSER (Aaltje?), Antie Jans [5146] (zie VI.43).
   6. m  KINGMA?, Dirk [2887] (VII.88), geboren op 01-08-1821 te Menaldumadeel (bron: GenLias, aktenummer: B66), zoon van Ynzes KINGMA?, Adam [2886] (VI.42) en VISSER (Aaltje?), Antie Jans [5146] (zie VI.43).
   7. m  KINGMA?, Roelof [2891] (VII.89), geboren op 01-08-1821 te Menaldumadeel (bron: GenLias, aktenummer: B66), zoon van Ynzes KINGMA?, Adam [2886] (VI.42) en VISSER (Aaltje?), Antie Jans [5146] (zie VI.43).

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software