type name and click link in column                          

  HELP

 

 familienamen1811/12/13

Quotisatie 1749

Memories successie  (1818-1856)

Notarieel  (1809-1925)

  Gemeenten Thesaurus

  Huw.voor1812
dopen voor 1812
  Alle regio's in 1 x / all regions at the same time huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
1 Vlieland, Terschelling Ameland en Schiermonnikoog huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
2 Westdongeradeel, Oostdongeradeel en Dokkum huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
3 Ferwerderadeel, Dantumadeel en Kollumerland c.a. huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
4 Tietjerksteradeel en Achtkarspelen huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
5 Smallingerland en Opsterland huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
6 Weststellingwerf en Ooststellingwerf huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
7 Utingeradeel, Haskerland, Aengwirden en Schoterland huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
8 Menaldumadeel, Baarderadeel, Leeuwarderadeel, Rauwerderhem en Idaarderadeel huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
9 Leeuwarden huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
10 Harlingen, Barradeel en Het Bildt huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
11 Franekeradeel, Franeker, Hennaarderadeel en Wonseradeel huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
12 Bolsward, Wymbritseradeel, Sneek en IJlst huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen
13 Workum, Hindeloopen, Hem. Oldeferd, Stavoren, Gaasterland, Sloten,

                              Doniawerstal en Lemsterland

huwelijk overlijden geboorten dtb-huw dtb-dopen

Genealogiepagina van Ryksargyf Tresoar.  Uitgebreid zoeken in Tresoar database, huwelijken,overlijden,geboortes,dtb (huw.voor 1811)

Historisch Centrum  van de Gemeentes Leeuwarden en Leeuwarderadeel.  Prikbord - forumgenealogie Tresoar

Genealogiepagina waar U diverse links aantreft van genealogische websites. Overlijdendatabase uit LC-FD en streekbladen