| | | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact | 
   
       
De oorsprong van de familie Westgeest

De oorsprong van de naam Westgeest ligt te Lisse, ten zuiden van Lisse tussen de Heereweg en de Achterweg lagen zanderige gronden (geestgronden) die de Westgeest werden genoemd. Geestgrond is een lage strook vlakke zandgrond, gelegen aan de binnenzijde van de duinen, oorspronkelijk was dit ook duin. Het was niet ongebruikelijk dat een achternaam vernoemd werd naar een stuk land of gebied. Het nageslacht van Huijch Hendrickszn. voert de naam Westgeest.

Al enige tijd ben ik bezig met een stamboomonderzoek naar de familie Westgeest en dan in het bijzonder de nakomelingen van Petrus Westgeest en Maria Cornelia Hooijmans. Maar over de andere takken van de familie Westgeest heb ik inmiddels ook al heel wat gegevens verzameld.

De meeste gegevens zijn afkomstig uit het Nationaal Archief te Den Haag, het gemeente Archief te Wassenaar en het Regionaal Archief te Leiden. Om privacy redenen zijn de hedendaagse generaties van nog levende personen niet in de stamboom weergegeven.

In het bijzonder ben ik op zoek naar oude familie foto's uit de periode ca. 1890-1925, mocht u deze in uw bezit hebben dan zou ik daar graag een kopie of een scan van willen hebben, deze zou ik dan eventueel in de stamboom kunnen verwerken. Voor foto's van de familie Westgeest zie de beeldbank.

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben dan kunt u mij bereiken via mijn e-mail adres.

C. Westgeest

homeHuijch Vranckenszn.
Mogelijke zoon van Vranck Matheeuszn.
Generatie IV

Huijch Vranckenszn., geboren omstreeks *1475, overleden voor 1543. Huurder van 3.5 hond geestland aan percelen (1495-1497). Gehuwd met Maritgen n.n., geboren in 14.., overleden tussen 1553 en 1556.1 (IV/001)

Kinderen van Huijch Vranckenszn. & Maritgen n.n.:

 1. Cornelis Huijg Vranckenszn., geboren omtrent 1508, op 28-04-1578 oud omtrent 70 jaar, overleden tussen 05-10-1585 en 15-01-1595. Wonende in het Westeinde te Lisse. Gehuwd met Geertgen Florisdr., geboren in 15.., overleden voor 1562, dochter van Floris Pieterszn.2 (V/001)

 2. Heijnrick (Henrick) Huijgenszn., geboren omstreeks *1515, overleden tussen 1556 en 1559. Wonende in de Poelbuurt te Lisse. Gehuwd met Kathrijn Florisdr. Huijgenszn., geboren in 15.., overleden voor 1588, dochter van Floris Huijgenszn.3 (V/002)

Lisse


| Lisse I - Briole | Lisse II - Westgeest |
Afbeelding: tabel I 113

Mogelijke ligging van de bezittingen en huurlanden van de eerste generaties te Lisse 114

Huijch Vranckenszn.
Landen in de Westgeest
1. Land, groot 3,5 hond, stekkende aan de Sijp, ten N. v.d. Vloerdorperlaan.37
Gehuurd van de Abdij van Leeuwenhorst.
<1470-1494 Vranck Matheeuszn. (br.).
<1495-1497 Huijch Vranckenszn. (br.).
<1498-1517 Dirck Vranckenszn. (br.).
<1517-1519 Weduwe Pieter Vranckenszn. (br.).

2. Land, groot 87 roeden.38
<1544-
1572 Weduwe Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1564-
1572 Daniel Lenaertszn. Tetterode (eig.)

3. Land, groot 575 roeden.39
<1544-
1572 Maritgen Huijgen, mogelijk de
<1544-1572 0weduwe Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1564-
1?72 Cornelis Huijgenszn. (eig.).

Landen in de Lageveense polder
4. Land, genaamd de Loostercamp, groot 3 morgen 247 roeden.40
<1544-
1572 Weduwe Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1553-
1572 Cornelis Huijgenszn., Trijngen
<1544-1572 0Adriaen Huijgen weduwe (eig.).

5. Land, genaamd o.a. het Grijpeveen, groot 7 morgen 314 roeden.41
<1544-
1572 Erven Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1553-
1572 Cornelis Huijgenszn., Trijngen
<1544-1572 0Adriaen Huijgen weduwe (eig.) en
<1544-1572 0Gerrit Aerentszn. (eig.).
Later werd een gedeelte van dit perceel gebruikt door zijn kleinzoon
Huijch Henricxszn. en achterkleinzoon Sijmon Huijgenszn. Westgeest.

Landen in de Roversbroek polder
6. Land, genaamd de Grevelingencamp, groot 2 morgen 486 roeden.42
<1544-1572 Weduwe Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1564-
1572 Katharijn Florisdr. (eig.).

Landen in de Sassemerbroek polder
7. Land, genaamd de Hellecamp, groot 2 morgen 568 roeden.43
<1544-
1572 Weduwe Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1564-1?72 Katharijn Florisdr. (eig.).

zie onder Cornelis Huijgenszn.
zie onder Heijnrick Huijgenszn.

eig. = eigenaar.
br. = bruiker.
De mogelijke familierelaties van Huijch Vranckenszn. 115
1470-1494 Vranck Matheeuszn. (br.).
1495-1497 Huijch Vranckenszn. (br.).

1498-1517
Dirck Vranckenszn. (br.).

Dirck Vranckenszn. verhuert omtrent IIIs hont gheestlants leggende aen vier stucken aen die noortoostzijde van Vloerdorperlaen in die gheest, ende sijn broeder Huijch te bruijcken placht, geduerende de Clooster ende hij sal huijr of den tijd van dese hure thans te huer g[e]houd voor twintich stuyvers ende een oort vrij ghelt, ingaende anno aght en t neghentich duerende thien jair lanck ...".

1517-1519 Weintje Pieter Vranckenszn. weduwe (br.).
Daarna verhuurd aan Weyntgen, weduwe van
Pieter Vranckenszn., "t huijer g[e]houd 15 s[tuyvers] duerende thien jair lanck"Hollants ghelts, ingaende anno vijfthien hondert en negenthien.


homeCornelis Huijch Vranckenszn.
Zoon van Huijch Vranckenszn. & Maritgen n.n.
Generatie V

Cornelis Huijch Vranckenzn., geboren omtrent 1508, op 28-04-1578 oud omtrent 70 jaar, overleden tussen 05-10-1585 en 15-01-1595. Wonende in het Westeinde te Lisse. Gehuwd met Geertgen Florisdr., geboren in 15.., overleden voor 1562, dochter van Floris Pieterszn.2 (V/001)

Kinderen van Cornelis Huijch Vranckenszn. & Geertgen Florisdr.:

 1. Duijfgen Cornelisdr., geboren omstreeks *1535, overleden voor 1611. Wonende te Lisse. Gehuwd met Jeroen Dammaszn. van der Cluft, geboren omtrent 1531, was in 1602 nog in leven, zoon van Dammas Gerritszn. van der Cluft en Jonge Agnietgen Jansdr.4 (VI/001)

 2. Lijsbeth Cornelisdr., geboren omstreeks *1537, overleden tussen 1610 en 1614. Wonende te Lisse. Gehuwd omstreeks *1568 met Pancraes Dammaszn. van der Cluft, geboren omtrent 1536, overleden in 1595, zoon van Dammas Gerritszn. van der Cluft en Jonge Agnietgen Jansdr.5 (VI/002)

 3. Annetgen Cornelisdr., geboren omstreeks *1539, overleden na 1623. Wonende te Noordwijkerhout en later te Noordwijk. Gehuwd voor 1584 met Daniel Janszn. van Tetterode, geboren na 1539, overleden voor 1622, zoon van Jan Danielszn. van Tetterode en n.n. Gerritsdr.6 (VI/003)

Bezittingen van Cornelis Huijch Vranckenszn. te Lisse & Voorhout
Draagt op 24-03-1584 zijn goederen over aan zijn 3 schoonzonen.45

Jeroen Dammaszn. Cluft
A.
Een woninge als huijs schuijer barg potingen en plantinge daer op staen mit omtrent zestien morgen lants.


B. Ander half morgen lants genaempt het Wouters weijtgen.

C. Vijf morgen lants genaemt de Oostlooster.

D. Zes morgen lants weesen geest gelegen , aen verscheijden perceele voorde voors wooninge.
E. Elf honden weijlants genaempt de Venne.

Pancraes Dammaszn. Cluft
F. Een croft geestlants groot omtrent twee morgen gecomen van Gerrijt Claeszn. onder Teijlingen.

G. Omtrent een morgen geestlants streckende van de lijtwech of ande banheijninge.

H. Anderhalf morgen lants genaemt de Helmberch gelegen voord huijse van Mathenesse.
I. Vijf morgen lants wezen looster ofte veenlant gelegen achter de wooninge van Neesvaer.
O.a. gekomen van de
wed. Huijch Vranckenszn.

Al welcke wooninge en landen gelegen zijn inden ambachte van Lisse.

Daniel Janszn. van Tetterode
J
. Zestien hont lants genaemt de Horretengens gelegen in Roversbrouck inden ambachte van Lisse,

K. Acht morgen en anderhalf hont lants zoe looster als veenlant genaempt de Westerlooster gelegen aen drie percelen an malkander inde ambachte van Voorhout.

homeHeijnrick Huijgenszn.
Zoon van Huijch Vranckenszn. & Maritgen n.n.
Generatie V

Heijnrick (Henrick) Huijgenszn., geboren omstreeks *1515, overleden tussen 1556 en 1559. Wonende in de Poelbuurt te Lisse. Gehuwd met Kathrijn Florisdr. Huijgenszn., geboren in 15.., overleden voor 1588, dochter van Floris Huijgenszn.3 (V/002)

Kinderen van Heijnrick Huijgenszn. & Kathrijn Florisdr.:

 1. Huijbert (Hubert/Huijbrecht) Henricxszn. "aen de Poel", geboren omtrent 1537 (voor 1539), overleden voor 23-01-1621. Wonende in de Poelbuurt te Lisse. Gehuwd met Neeltgen Simonsdr., geboren in 15.., overleden voor 24-05-1616, dochter van Sijmon Gerritszn. van Reijnsburg.7 (VI/004)
  Zijn nageslacht voerden de namen van de Poel / Briole


 2. Ancommertgen Henricxdr., geboren omstreeks *1540, overleden voor 13-07-1579.8 (VI/005)

 3. Huijch Henricxszn., geboren omtrent 1555, overleden tussen 1608 en 1612 te Lisse. Vermeld op de lijst van weerbare te Lisse (1599), hij moet dus op 13-01-1599 jonger dan 60 jaar zijn geweest. Opperzandmeester bij de afzanding van het keukenduin (1604-1605), wonende op een hofstede die gehuurd werd van de heer van Schagen, gelegen in de Westgeest te Lisse (<1592-1612). Gehuwd met Maritgen Dircxsdr., geboren in 15.., overleden tussen 07-05-1616 en 1620. Bij de boedelscheiding in 1619 ging de helft naar Maritgen Dirkcxdr. en de andere helft werd verdeeld over de 8 kinderen, ieder 1/8 deel De oorsprong van de naam Westgeest ligt te Lisse, ten zuiden van Lisse tussen de Heereweg en de Achterweg lagen zanderige gronden die de Westgeest werden genoemd.9 (VI/006)
  Zijn nageslacht voert de naam Westgeest.


Bezittingen van Heijnrick Huijgenszn. te Lisse
Landen in de Poel polder
L. Land, genaamd het Vennetgen, groot 912 roeden.46
<1553-1559 Heijndrick Huijgenszn. (br.).
<1559-15720 x Kathatijn Florisdr. (br.).
<1582-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).

M. Land, "waer een huis op staet", groot 1 morgen 555 roeden.47
<1544-1559 Heijndrick Huijgenszn. (eig.).
<1559-15720 x Kathatijn Florisdr. (eig.).
<1582-1572 Huijbert Hendricxszn. (eig.).

N. Land, groot 2 morgen 548 roeden.48
<1544-1559 Heijndrick Huijgenszn. (br.).
<1559-15640 x Kathatijn Florisdr. (br.).
<1568-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).

Landen in de Westgeest
O. Land, groot 534 roeden.49
<15441572 Heijndrick Huijgenszn. (eig.).

P. Landen, groot 2 morgen 422 roeden.50
<1564-1572 Katharijn Florisdr. (eig.).
<1568-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).

Q. Land, groot 245 roeden.51
<1564-1572 Katharijn Florisdr. (eig.).
<1572-1612 Erv. Heijndrick Huijgenszn. (eig.).
R. Land, groot 494 roeden.52
<1544-1559 Heijndrick Huijgenszn. (eig.).
<1559-1564 0 x Kathatijn Florisdr. (eig.).
<1588-1619 ? Huijbert Hendricxszn. (br.)

Landen in de Lageveense polder
S. Land, groot 4 m. 552 roeden.53
<1553-1572 Heijndrick Huijgenszn. (eig. 2 m. 1 h.).
<1556-
1572 Heijndrick Huijgenszn. (eig. 5 m.).
<1564-1572 0 x Kathatijn Florisdr. (eig. 4 m. 2 h.).
<1568-
1572 Huijbert Hendricxszn. (eig. 2 m. 1 h.).

Landen in de Lisserbroek polder
T. Land, genaamd de Calfscamp, groot 3 morgen 5 hond.54
<1544-1559 Heijndrick Huijgenszn. (eig.).
<1559-1568 0 x Kathatijn Florisdr.
<1572-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).

Landen in de Roversbroek polder
U. Land, genaamd de Grevelingencamp, groot 2 morgen 486 roeden.55
Eigendom van de weduwe Huijch Vranckenzn.
<1544-1572 Heijndrick Huijgenszn. (br. 2 m. 486 r.).
<1553-1556 Heijndrick Huijgenszn. (br. 1 m. 2,5 h.)
<1564-
1572 0 x Kathatijn Florisdr. (eig. 2 m. 486 r.).
<1582-1572 0 x Kathatijn Florisdr. (eig. 766 r.).
<1588-
1572 Erven Katharijn Florisdr.
<1544-1572 0(eig. 766 r.).

V. Land, genaamd de Bentcamp, groot 8 morgen 257 roeden.56
Gehuurd van de Abdij van Egmondt.
<1544-1572 Heijndrick Huijgenszn. (br.).
<1553-1556 Heijndrick Huijgenszn. (br. 3 m. 3,5 h.).

Landen in de Sassemerbroek polder
W. Land genaamd het Hellecamp, groot 1 morgen 252 roeden.57
<1544-1572 Heijndrick Huijgenszn. (br.).

X. Land genaamd de Hellecamp, groot 2 morgen 558 roeden.58
<1544-1572 Weduwe Huijch Vrankenszn. (eig.).
<1553-1559 Heijnrick Huijgenszn. (eig. ?).
<1559-
1572 0 x Kathatijn Florisdr. (eig. ?).
<1579-
1572 Jeroen Dammaszn. Cluft

homeHuijbert Henicxszn. "aen de Poel"
Zoon van Heijnrick Huijgenszn. & Kathrijn Florisdr.
Generatie VI

Huijbert (Hubert/Huijbrecht) Henricxszn. "aen de Poel", geboren omtrent 1537 (voor 1539), overleden voor 23-01-1621. Wonende in de Poelbuurt te Lisse. Gehuwd met Neeltgen Simonsdr., geboren in 15.., overleden voor 24-05-1616, dochter van Sijmon Gerritszn. van Reijnsburg.
Zijn nageslacht voerden de namen van de Poel / Briole
.7 (VI/004)

Kinderen van Huijbert (Hubert/Huijbrecht) Henricxszn. "aen de Poel" & Neeltgen Simonsdr.:

 1. Jaepgen Huijbertsdr, geboren omstreeks *1575, was in 1650 nog in leven. Wonende in het Westeinde te Sassenheim. Gehuwd omstreeks 1621 met Dammas Gerritszn. van der Cluft, geboren in 15.., overleden in 1621, weduwnaar van Aeltge Gerritsdr. Jaepgen hertrouwd omstreeks *1623 met Aris Corneliszn., geboren in 15.., overleden voor 1649.10 (VII/001)
  Bezittingen van Jaepgen Huijbertsdr. te Sassenheim & Lisse.
  Sassenheim
  1. Een woning als huis, barg en schuur, met land, groot 3 morgen, 150 roeden.83
  Gelegen achter de woning.
  2.1. Land, groot 300 roeden.
  Gelegen aan de voorsz. woning.

  2.2. Land, gekomen van de Abdij van Egmond daarvan de helft toebehoort aan het Clooster ter leede, groot 10 h. 47 r.
  <1613-1622 Dammas Gerritszn.
  <1622-1652>Jaepgen Huijbertsdr.
  <1656-1683 Claes Corneliszn. Briole

  2.3. Land, groot 2 m. 150 roeden.84
  Gelegen achter de woning.

  <1614-1622 Dammas Gerritszn.
  <1622-1652>Jaepgen Huijbertsdr.
  <1656-1683 Claes Corneliszn. Briole

  9. Land, groot 300 roeden, gelegen aan de Menneweg.85
  <1599-1622 Dammas Gerriszn.
  <1622-1652>Jaepgen Huijbertsdr.
  <1656-1720 Kinderen Cornelia Cornelisdr. Briole
  <1720-1752 Jan Vlaanderen Oude Janszn.

  10. Land, groot 10 hond, gelegen aan de Menneweg.86
  <
  1612-1622 Dammas Gerriszn.
  <1622-1652>Jaepgen Huijbertsdr.
  <1656-1720 Kinderen Cornelia Cornelisdr. Briole
  <1720-1752 Jan Vlaanderen Oude Janszn.

  U. Land, groot 3 morgen, 300 roeden.79
  <Gekomen van Huijbert Hendricxszn. (eig.).
  <1619-1628 Jaepgen Huijbertsdr. (1/3)
  <16119-1628 Henrick Huijbertszn. (1/3)
  <16191-1628 Cornelis Huijbertszn. (1/3)
  <1628-1628 Cornelis Huijbertszn.

  V. Land, groot 1 morgen, 500 roeden.80
  Gekomen van
  Huijbert Hendricxszn. (eig.).
  <1619-1628 Jaepgen Huijbertsdr.
  <1628-1628 Cornelis Huijbertszn.

  X. De beterschap van 1 morgen, 300 roeden erfhuurland, gelegen aan de Menneweg.82
  <0000
  -1608 Jan Aelbertszn. in de Kaege
  <1608-1619 Huibert Hendricxszn.
  <1619-1650>Jaepgen Huijbertsdr.
  <1658-0000 Jan Corneliszn. Briole
  <0000-1608 Claes Corneliszn. Briole

  Lisse
  H. Land, groot 2 morgen 422 roeden.66
  Gekomen van Huijbert Hendricxszn. (eig.).
  <1619-1635 Jaepgen Huijbertsdr. (1/3)
  <16119-1628 Henrick Huijbertszn. (1/3)
  <16191-1628 Cornelis Huijbertszn. (1/3)
  <1635-1656 Weduwe Cornelis Huijbertszn.

 2. Henrick Huijbertszn, geboren omstreeks *1580 (voor 1581), in 1635 nog in leven, overleden voor 17-12-1640 te Lisse. Wonende bij zijn broer Cornelis Huijbertszn. in de Poelbuijrt te Lisse. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Lisse (1599).11 (VII/002)

 3. Cornelis Huijbertszn, geboren omstreeks *1590 (na 1581), overleden voor 07-10-1628. Wonende in de Poelbuyrt te Lisse, Gehuwd op 16-05-1615 te Lisse met Trijntgen Claesdr, geboren in 15.., afkomstig uit de heerlijkheid van Warmond, overleden tussen 1653 en 1656, Lijsbeth Claesdr. en Annetgen Sijmonsdr. waren werkzaam als dienstmaegden binnen het gezin. Trijntje Claesdr. hertrouwd omtrent 1629 met Thonis Dammaszn. van der Voort, overleden voor 1635. Uit dit huwelijk zijn geboren: Hillegont Thonisdr. van der Voort en Thonis Thoniszn. van der Voort. hertrouwd voor 09-04-1652 met Laurens Corneliszn. Hoeckman.12 (VII/003)

Mogelijke ligging van de bezittingen en huurlanden van Huijbert Henricxszn. en zijn nakomelingen te Lisse & Sassenheim.


Huijbert Hendricxzn. 116
Lisse:
Landen de Poel polder

A. Land, genaamd het Vennetgen,
groot 1 morgen 312 roeden.
59
Gekomen van de wed. Heijdrick Huijgenszn..<1572-1612 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1615-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1622 Cornelis & Hendrick Huijbertszn.
<1622-0000 Pieter Pieterszn. Keijzer

B. Land, “daer sijn huijs op staet”
“De hofstede is inden voorleden troubles ghedestueerd en verbrandt”,
groot 2 morgen 84 roeden.
60
Gekomen uit de boedel van Willem Floriszn.
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1582-1619 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole

C. Land, “waer een huijs op staet”,
groot 1 morgen 455 roeden.
61
Gekomen van de wed. Heijndrick Huijgenszn..
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole (567 r.)
<1656-1659 Cornelis Arentszn. (588 r.)
<1659/73-0000 Thonis Thoniszn. v.d. Voort 588 r.
<
D. Land, groot 5 morgen 384 roeden.62
<1568-1572 Huijbert Hendricxszn. (eig. 2 m. 1/2 h.).
<1572-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig. 5 m. 384 r.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-1646 Neeltgen Cornelisdr. Briole (2 m. 1 h.)
<1642/46-1672 Huijbert Corneliszn. Briole 3 m. 2 h.

E. Land, groot 2 morgen 548 roeden.63
Gekomen van de wed. Heijndrick Huijgenszn..
<1568-1615 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1615-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-1656 Cornelis Corneliszn. Briole
<0000-1656 Cornelis Arentszn.
<1656-1672 Huijbert Corneliszn. Briole
Landen in de Westgeest
F. 3 stukken land (343, 194, en 700 roeden).64
Gekomen uit de boedel van Willem Floriszn..
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eigenaar).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1582-1619 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole

G. Land, groot 1 morgen 271 roeden.65
<1611-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1621/23 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1621-0000 Laurens Rochuszn. Roos (300 r.)
<1623-0000 Pieter Floriszn. Heemstede (571 r.)

H. Land, groot 2 morgen 422 roeden.66
Gekomen o.a. van de wed. Heijdrick Huijgenszn.
<1568-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis Huijbertszn. . (1/3)
<1619-1635 2Jaepgen Huijbertsdr. . (1/3)
<1619-1628 2Hendrick Huijberszn. . (1/3).
<1628/35-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1661 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
1656-00000 Kinderen Neeltgen Cornelisdr. Briole

I. Land, groot 245 roeden.67
<1572 -1612 Erv. wed. Heijdrick Huijgenszn. (eig.).

J. Land, groot 494 roeden.68
Gekomen van de wed. Heijndrick Huijgenszn.
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1588-1619 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-0000 Joris Claeszn. Wassenaar.

K. Teelland genaamd Berg en Dal,
groot 252 roeden.
69
<1610-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-0000 Joris Claeszn. Wassenaar.

Landen in de Lageveense polder
L. Land, groot 2 morgen 552 roeden.70
Gekomen van de wed. Hendrick Huijgenszn.
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1588-1619 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16520 x Trijntgen Claesdr.
<1652-0000 Willem Gerritszn. Speelman
Landen in de Lisserbroek polder
M. Land, genaamd de Calfscamp,
groot 3 morgen 534 roeden.
71
Gekomen van de wed. Heijdrick Huijgenszn.
<1572-1608 Huijbert Hendricxszn. (br.).
In 1608 is dit peceel in eigendom overgegaan naar zijn broer
Huijch Hendricxszn.

Landen in de Roversbroek polder
N. Land, genaamd de Grevelingencamp,
groot 1 morgen 150 roeden.
72
Gekomen van de wed. Heijdrick Huijgenszn.
<1582-1612 Erven wed. Heijnrick Huijgenszn. ?
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1664 Huijbert Corneliszn. Briole

O. Land, genaamd de Winkelhaak,
groot 68 roeden.
73
Gekomen uit de boedel van Willem Floriszn.
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole

P. Land, genaamd de Poelcamp,
groot 1 morgen 406 roeden.
74
Gekomen/gehuurd van de Abdij van Egmondt.
<1572-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1591-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1656 Claes Corneliszn. Briole

Q. Landerijen, genaamd de Bentcamp,
groot 8 morgen 306 roeden.
75
Gekomen/gehuurd van de Abdij van Egmondt.
<1572-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1591-1619 Huijbert Hendrickszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1692 Thonis Thoniszn. v.d. Voort
<1692-0000 Dirk Pieterszn. Bourgoigne
In 1595 is 4 m. 555 r. naar zijn broer
Huijch Hendricxszn. overgegaan.

R. Land, genaamd de Meercamp,
groot 2 morgen 34 roeden.
76
<1609-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole
S. Land, groot 2 morgen 269 roeden.77
Gekomen uit de boedel van Willem Floriszn.
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1588-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole

T. Land, genaamd de Rietelst,
groot 2 morgen 159 roeden.
78
Gekomen/gehuurd van de abdij van Egmondt.
<1572-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1591-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1656 Cornelis Corneliszn. Keijser x
<1656-01673 Hillegont Thonisdr.
<1656-0000 Cornelis Claeszn. Duijndam

Sassenheim
U. Land, groot 3 morgen 300 roeden.79
<1553-1568 weduwe Heijndrick Huijgenszn.
<1589-1619 Huijbert Hendricxszn.
<1619-1628 Jaepgen Huijbertsdr.
<
1619/28-1628 Cornelis Huijbertszn. (1/3)
<1619-162802Hendrick Huijberszn. (1/3)
<1619-162802Cornelis Huijbertszn. (1/3)
<1628-1642 Erven Cornelis Huijbertszn.
<1642-1683 Claes Corneliszn. Briole

V. Land, groot 1 morgen 500 roeden.80
<0000-1597 Weduwe Gerrit Willemszn.
<1598-1619 Huibert Hendricxszn.
<1619-1628 Jaepgen Huijbertsdr.
<1628-1628 Cornelis Huijbertszn.
<1628-1642 Erven Cornelis Huijbertszn.
<1642-1673 Jan Corneliszn. Briole

W. Land, gelegen, aan de Menneweg, ten westen van het volgende perceel.81
<1608-1619 Huibert Hendricxszn.
<1619-0000 Cornelis Huijbertszn.

X. De beterschap van 1 morgen 300 roeden erfhuurland, gelegen aan de Menneweg.82
<0000-1608 Jan Aelbertszn. in de Kaege
<1608-1619 Huibert Hendricxszn.
<1619-0000 Jaepgen Huijbertsdr.
<1658-0000 Jan Corneliszn. Briole,
<0000-1608 Claes Corneliszn. Briole

Cornelis Corneliszn. Briole
Claes Corneliszn. Briole

eig. = eigenaar.
br. = bruiker.

De familierelaties van Huijbert Henricxszn. "aen de Poel" 117
"Huijbert Henricxszn. verclaerde dat hij van Henrick Hugenszn, zijn vader, dickwils verstaen heeft voorde waerheijt, dat Huijch Vrankenszn. zijn heertge vader in eijgendomme placht te hebben seeckere
veenlanden...".

Lisse I


Afbeelding: tabel van de nakomelingen Huijbert Henricxszn. "aen de Poel" & Neeltgen Simonsdr.118


homeCornelis Huijbertszn.
Zoon van Huijbert Henricxszn. "aen de Poel" & Neeltgen Simonsdr.
Generatie VII

Cornelis Huijbertszn, geboren omstreeks *1590 (na 1581), overleden voor 07-10-1628. Wonende in de Poelbuyrt te Lisse, Gehuwd op 16-05-1615 te Lisse met Trijntgen Claesdr, geboren in 15.., afkomstig uit de heerlijkheid van Warmond, overleden tussen 1653 en 1656, Lijsbeth Claesdr. en Annetgen Sijmonsdr. waren werkzaam als dienstmaegden binnen het gezin. Trijntje Claesdr. hertrouwd omtrent 1629 met Thonis Dammaszn. van der Voort, overleden voor 1635. Uit dit huwelijk zijn geboren: Hillegont Thonisdr. van der Voort en Thonis Thoniszn. van der Voort. Hertrouwd voor 09-04-1652 met Laurens Corneliszn. Hoeckman.12 (VII/003)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis Huijbertszn. van de Poel. >

Kinderen van Cornelis Huijbertszn. & Trijntgen Claesdr.:

 1. Cornelis (de oude) Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1617, overleden voor 1656. Bouwman, wonende te Lisse. Gehuwd omstreeks *1642 met Trijntge Dircksdr. van Naerdenburgh, geboren in 16.., overleden voor 20-05-1692. Trijntge hertrouwd met Cornelis Arendszn. de Rode, wonende te Sassenheim.13 (VIII/001)

 2. Huijbert Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1619, overleden voor 24-05-1673. Bouwman, wonende te Wassenaar. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Wassenaar (1653). Gehuwd op 03-04-1644 te Wassenaar met Maertge Cornelisdr. van Rhoon, geboren in 16.., overleden omtrent 1690. Wonende te Wassenaar.14 (VIII/002)

 3. Neeltgen Cornelisdr. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1621 (was in 1642 nog minderjarig), overleden voor 1649. Gehuwd omstreeks *1646 met Jan Pieterszn. Puijck van Velsen. geboren in 16.. . Bouwman, wonende te Noordwijkerhout.15 (VIII/003)
  Bezittingen van Neeltje Cornelisdr. Briole te Lisse
  Landen in de Poelpolder te Lisse
  D. Land, groot 5 morgen 384 roeden.60
  Gekomen van de erven Cornelis Huijbertszn.
  <1642-1646 Neeltje Cornelisdr. Briole (2 m. 1 h.)
  <1642/46-1672 Huijbert Corneliszn. Briole (3 m. 2 h.)
  Landen in de Westgeest te Lisse
  H. Land, groot 2 morgen 422 roeden.63
  Gekomen van de weduwe Cornelis Huijbertszn.
  <1656-1661 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
  1656-00000 Kinderen Neeltgen Cornelisdr. Briole
  <
  1661-0000 Jonkheer Adrianus v.d. Laan

  <
   
 4. Claes Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1623, oveleden voor 20-04-1692. Bouwman, ambachtsbewaarder van Sassenheim, wonende in het Westeinde te Sassenheim. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Sassenheim (1653). Gehuwd omstreeks *1648 met Annetgen Sijmonsdr. Buijtendijck, geboren in 16.. .16 (VIII/004)

 5. Jan Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1625 (was in 1642 nog minderjarig), overleden voor 24-05-1673. Wonende te Sassenheim. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Sassenheim (1653). Gehuwd omstreeks *1650 met Trijntje Crijnensdr. Schrama, geboren in 16.. . Dochter van Crijn Claeszn. van 's-Gravenmade en Maritgen Cornelisdr. . Trijntje Crijnens hertrouwd met Jacob Dircxszn. Lelievelt. Bouwman, wonende te Warmond.17 (VIII/005)
Bezittingen van Jan Corneliszn. Briole te Lisse & Sassenheim
Landen in de Poel polder te Lisse
B. Land, “daer sijn huijs op staet”,
“De hofstede is inden voorleden troubles ghedestueerd en verbrandt”,
groot 2 morgen 84 roeden.
30
Gekomen van de wed. Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole
<1673-1692 Weduwe Thonis van der Voort
<1692-0000 Adriaen Sijmonszn. v.Nes (2 m. 570 r.)<
<
1692-1700 Aagje en Antonia v.d. Voort (90 r.)
<1700-0000 Cornelis Jacobus Burgerveen (90 r.)

C. Land, “waer een huijs op staet”, groot 1 morgen 455 roeden.31
Gekomen van de wed. Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole {567 r.)
<1656-1659 Cornelis Arentszn. (588 r.)
<1659/73-00Thonis Thoniszn. v.d. Voort 588 r.
<0000-1692 Erven Tonis Thoniszn. v..d Voort
<1692-0000 Adriaen Sijmonszn. van Nes
Landen in de Westgeest te Lisse
F. 3 stukken land (343, 194, en 700 roeden).)34
Gekomen van de wed. Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole
<1673-1682 Weduwe Jan Corneliszn. Briole
<1682-0000 Hubert Leenderszn. van Klaverweijde

Landen in de Roversbroek polder te Lisse
O. Land, genaamd de Winkelhaak, groot 68 roeden.43
Gekomen van de wed. Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole
<1673-1681 Weduwe Jan Corneliszn. Briole
<1681-0000 Jhr. Cornelis Baen van Vrijehorst

R. Land, genaamd de Meercamp, groot 2 mogen 34 roeden.46
Gekomen van de wed.
Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole
<1673-1708>Weduwe Jan Corneliszn. Briole
<1712-0000 Maarten Huijgenszn. Langeveld

S. Land, groot 2 morgen 269 roeden.47
Gekomen van de wed.
Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn Briole
<1673-1708>Weduwe Jan Corneliszn. Briole
<1712-0000 Maarten Huijgenszn. Langeveld

Sassenheim
V. Land, groot 1 morgen 500 roeden.80
Gekomen van de erven
Cornelis Huijberszn.
<1642-1673 Jan Corneliszn. Briole
<1673-1697 Weduwe Jan Corneliszn. Briole
<1697-0000 Pieter Sijmonszn. v. Elstgeest<


homeCornelis Corneliszn. van de Poel / Briole
Zoon van Cornelis Huijberszn. & Trijntgen Claesdr.
Generatie VIII

Cornelis (de oude) Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1617, overleden voor 1656. Bouwman, wonende te Lisse. Gehuwd omstreeks *1642 met Trijntge Dircksdr. van Naerdenburgh, geboren in 16.., overleden voor 20-05-1692. Trijntge hertrouwd met Cornelis Arendszn. de Rode, wonende te Sassenheim.13 (VIII/001)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis Corneliszn. van de Poel. >

Kinderen van Cornelis Corneliszn. van de Poel / Briole & Trijntge Dircksdr. van Naerdenburgh:

 1. Cornelis (de jonge) Corneliszn. Briole, geboren omstreeks *1644 (voor 1653), overleden te Lisse, begraven op 21-06-1690 te Lisse. Bouwman, wonende te Lisse (*1644-1690). Gehuwd rond 21-05-1672 te Wassenaar en voor de kerk op 12-06-1672 te Wassenaar met Ermpje Dirksdr. van Roon, geboren in 16.. te Wassenaar, gedoopt op 30-10-1648 te Wassenaar, overleden te Lisse, begraven op 10-03-1689 te Lisse, dochter van Dirck Corneliszn. van Roon & Baertje Cornelisdr.18 (IX/001)

 2. Geurtge Cornelisdr. Briole, geboren omstreeks *1646 (voor 1653).19 (IX/002)

Bezittingen van Cornelis Corneliszn. Briole te Lisse
Landen in de Poelpolder te Lisse
E. Land, groot 2 morgen 548 roeden.63
Gekomen van de
erven Cornelis Huijberszn.
<1642-1656 Cornelis Corneliszn. Briole
<0000-1656 Cornelis Arentszn.
<1656-1672 Huijbert Corneliszn. Briole
Landen in de Westgeest te Lisse
H. Land, groot 2 morgen 422 roeden.66
Gekomen van de weduwe Cornelis Huijbertszn.
<1656-1661 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
1656-00000 Kinderen Neeltgen Cornelisdr. Briole
<
1661-0000 Jonkheer Adrianus v.d. Laan

 

homeCornelis Corneliszn. Briole
Zoon van Cornelis Corneliszn. van de Poel / Briole & Trijntge Dircksdr. van Naerdenburgh
Generatie IX

Cornelis (de jonge) Corneliszn. Briole, geboren omstreeks *1644 (voor 1653), overleden te Lisse, begraven op 21-06-1690 te Lisse. Bouwman, wonende te Lisse (*1644-1690). Gehuwd rond 21-05-1672 te Wassenaar en voor de kerk op 12-06-1672 te Wassenaar met Ermpje Dirksdr. van Roon, geboren in 16.. te Wassenaar, gedoopt op 30-10-1648 te Wassenaar, overleden te Lisse, begraven op 10-03-1689 te Lisse, dochter van Dirck Corneliszn. van Roon & Baertje Cornelisdr.18 (IX/001)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis Corneliszn. Briole. >

Kinderen van Cornelis Corneliszn. Briole & Ermpje Dirksdr. van Rhoon:

 1. Cornelis Corneliszn. Briole, geboren omstreeks *1679, was in 1693 nog in leven.20 (X/001)

 2. Dirck Corneliszn. Briole, geboren omtrent 1683, zijn overlijden werd aangegeven door Cornelis Pieterszn. Adegeest op 09-09-1740 te Wassenaar. Wonende in het Oostdorp te Wassenaar.21 (X/002)

 3. Catharin (Trijntje) Cornelisdr. Briole, geboren omtrent 1683, haar overleden werd aangegeven door haar man Tijs Janszn. van Rijn op 03-05-1722 te Wassenaar. Wonende in het Oostdorp te Wassenaar. Gehuwd op 16-05-1706 te Wassenaar en voor de kerk op 16-05-1706 te Wassenaar met Tijs Janszn. van Rijn, geboren in 16.., jongeman van Voorschoten, zijn overlijden werd aangegeven Maerten Janszn. Tetrode op 23-01-1731 te Wassenaar.22 (X/003)

 4. Baartje Cornelisdr. Briole, geboren te Lisse, gedoopt op 16-07-1687 te Lisse, (doopgetuigen waren Cornelis Dirkszn. van Roon en Geertje Dirksdr. van Roon), haar overlijden werd aangegeven door Cornelis Pieterszn. van Raaphorst op 09-05-1706 te Wassenaar. Wonende te Wassenaar.23 (X/004)

Bezittingen van Cornelis Corneliszn. Briole en zijn kinderen te Lisse, Wassenaar, Voorschoten & Valkenburg
Landen in de Westgeest te Lisse
5. Een woning, met 500 roeden land.
87
Gelegen in de Westgeest in Lisse, aan de Waterlosing genaamd het Mallegat.
<0000-1659 Dochters van der Cluft
<1659-0000 Cornelis Arentsn. de Rode
<
1693-1695 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1695-0000 Huijbert Huijgenszn. van der Cluft

6. Land, groot 3 morgen.88
Gelegen in de Westgeest.
<0000-1659 Huijgh Janszn. v.d. Cluft
<1659-1693 Cornelis Arentszn. de Rode.0 d
<
1693-1695 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<
1695-0000 Nanning Claeszn. van Beijeren

7. Land, groot 3 morgen 300 roeden.89
Gelegen ten N.O. van het Mallegat te Lisse.
<0000-1680 Jan Dammaszn. Deijserman
<1680-1690 Cornelis Corneliszn. Briole
<1690-1695 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<
1695-0000 Nanning Claeszn. van Beijeren

Landen in de Lageveense polder te Lisse
8. Weiland, groot 1 morgen 250 roeden.
90
Gelegen in de Lageveense polder.
<0000-1662 Cornelis Corneliszn. Keijzer
<0000 000000x Hillegont Thonisdr.
<1662-0000 Cornelis Arentsn. de Rode
<1693-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Jeroen Nannings van Beijeren
Landen te Wassenaar
1. Land, groot omtrent 20 hond.91
Gelegen te Wassenaar aan de Nieuwe wech.
<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1690 Cornelis Corneliszn. Briole
<1690-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Pieter Coelen

2. Land, groot omtrent 11 hond.92
Gelegen te Wassenaar aan de Nieuwe wech.
<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1688 Cornelis Corneliszn. Briole
<1688-0000 Het Weeshuis in 's-Gravenhage

3. Teelland, groot 10 hond.
Gelegen in de Pijsepolder.
93
<0000
-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1685 Cornelis Corneliszn. Briole
<1685-0000 Cornelis Pieterszn. Raaphorst

4. Teelland, groot 10 hond.
Gelegen bij het armen huisje.
94
<0000
-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1685 Cornelis Corneliszn. Briole
<1685-0000 Cornelis Pieterszn. Raaphorst

5. Een woning (mogelijk boerderij Nooitgedacht), met 4,5 morgen land.95
Gelegen aan de Oostdorperweg te Wassenaar.

<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<1682-1692 Anna Dirksdr. van Roon
<1692-0000 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<0000-<1731 Tijs Janse van Rijn
<0000-<1740 Dirck Corneliszn. Briole
6. Teelland, groot 8 hond.96
Gelegen in de baronie van Wassenaar.

<0000-1692 Erven Cornelis Dirkszn. van Roon
<
1692-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Cornelis Pieterszn. Raaphorst

7. Een stuk wei of hooiland, groot omtrent 2 morgen 273 roeden.97
Gelegen in het Oostdorp te Wassenaar.
0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
1682-1692 Anna Dirksdr. van Roon
1692-1710
Cornelis Pieterszn. Raaphorst
1710-
0000 Tijs Janse van Rijn en
1710-00000 Dirk Corneliszn. Briole

Landen te Voorschoten
8. Land, groot omtrent 20 h.98
<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1685 Cornelis Corneliszn. Briole
<
1685-0000 Cornelis Pieterszn. van Raephorst

Landen te Valkenburg
9. Land, groot omtrent 9 hond.
Gelegen te Valkenburg.99
<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1692 Cornelis Dirkszn. van Roon
<
1692-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Johan Ballering

10. Land, groot omtrent 8,5 hond.
Gelegen te Valkenburg.100
<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1692 Cornelis Dirkszn. van Roon
<
1692-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Maerten Huijgen

homeHuijbert Corneliszn. van de Poel / Briole
Zoon van Cornelis Huijbertszn. & Trijntgen Claesdr.
Generatie VIII

Huijbert Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1619, overleden voor 24-05-1673. Bouwman, wonende te Wassenaar. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Wassenaar (1653). Gehuwd op 03-04-1644 te Wassenaar met Maertge Cornelisdr. van Rhoon, geboren in 16.., overleden omtrent 1690. Wonende te Wassenaar.14 (VIII/002)
Afbeelding rechts: handtekening van Huijbert Corneliszn. van de Poel, foto van de bouwmanswoning aan de Oostdorperweg 194 te Wassenaar, anno 1958.
119 >

Kinderen van Huijbert Corneliszn. van de Poel / Briole & Maertie Cornelisdr. van Rhoon:

 1. Cornelia (Neeltje) Hubertsdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 09-12-1646 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. en Hillegont Thonisdr.). Wonende te Wassenaar. Gehuwd op 20-06-1679 te Wassenaar met Jan Willemszn. Dijxheul, geboren in 16.., overleden op 26-06-1681. Cornelia hertrouwd op 02-05-1684 te Wassenaar en voor de kerk op 30-04-1684 te Wassenaar met Pieter Willemszn. Persoon, geboren in 16.., overleden omtrent 1700.24 (IX/003)

 2. Jacoba Hubersdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 11-06-1648 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. en Jaepie Hubertsdr.) overleden voor 24-08-1649.25 (IX/004)

 3. Jacoba (Jaepje) Hubertsdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 24-08-1649 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. en Jaepie Hubertsdr.), overleden voor 1692. Wonende te Lisse. Gehuwd op 09-04-1677 te Wassenaar en voor de kerk op 09-05-1677 te Wassenaar met Jan Dirckszn. van der Voort, geboren in 16.., overleden tussen 25-05-1694 en 09-08-1695.26 (IX/005)

 4. Simontie (Sijmetje) Hubertsdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 20-04-1652 te Wassenaar (doopgetuigen waren Dirck Corneliszn. en Trijntie Dircksdr.). Wonende aan de Groenendijk te Hazerswoude. Gehuwd op 12-09-1677 te Wassenaar en voor de kerk op 12-09-1677 te Wassenaar met Jan Pieterszn. van Raephorst, geboren in 16.. .27 (IX/006)

 5. Maria Hubersdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 22-02-1655 te Wassenaar (doopgetuigen waren Dirck Lourijszn. en Maertie Simonsdr.), overleden voor 01-04-1661.28 (IX/007)

 6. Catharina (Trijnkie) Hubersdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 13-01-1657 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. en Hillegont Thonisdr.), overleden, begraven op 11-04-1707 te Wateringen. Wonende te Wateringen. Gehuwd op 24-06-1687 te Wassenaar en voor de kerk op 22-06-1687 te Wassenaar met Arij Pieterszn. van der Maerl, geboren in 16.., begraven op 04-07-1719 te Wateringen.29 (IX/008)

 7. Heindrick (Hendrick) Hubertszn. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 09-06-1658 te Wassenaar (doopgetuigen waren Thonis Thoniszn. en Baertie Cornelisdr.), zijn overlijden werd aangegeven door zijn neef Cornelis Pieterszn. Persoon op 01-04-1721 te Wassenaar. Wonende te Wassenaar. Gehuwd op 13-06-1690 te Wassenaar en voor de kerk op 11-06-1690 te Wassenaar met Maertje Cornelisdr. Pruijs, geboren in 16.., haar overlijden werd aangegeven door haar man op 21-12-1708 te Wassenaar, dochter van Cornelis Arentszn. Pruijs en Neeltje Jansdr. Langevelt.30 (IX/009)

 8. Maria Hubertsdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 01-04-1661 te Wassenaar (doopgetuigen waren Cornelis Corneliszn. Keijzer en Trijntgen n.n.). Wonende te Wateringen. Gehuwd op 25-01-1689 te Wassenaar en voor de kerk op 23-01-1689 te Wassenaar met Jan Pieterszn. van der Maerle, geboren in 16.., jongeman van Wateringen, overleden voor 12-10-1700.31 (IX/010)

Bezittingen van Huijbert Corneliszn. Briole en zijn nakomelingen te Lisse, Wassenaar & Voorschoten 120

Wassenaar
10. "De woninge met huijs, bargen,
schuijr
, groot omtrent 9 morgen 2 hond.
101
Gelegen in het Oostdorp.
0000-1673 Huijbert Corneliszn. Briole
1673-1685
Erven Huijbert Corneliszn. Briole
1685-1721
Heijndrick Huijbertszn. Briole (1/2)
1685-1729 Maria Huijbertsdr. Briole (1/2)
1721/29-1763
Maria Hendriksdr. Briole
1763-
1729 Erven Maria Hendriksdr. Briole
1777-
1729 Cornelis, Cornelia, Hendrik
0000-00000 en Arij Persoon
0000-1815 Pieter Persoon
1815-1830 Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1830-1833
Erven Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1833-1837
Frederik van Veen (eig.)
1837-
1842 Willem Boudewijn Donker Curtius
0000000000van Tienhoven (eig.).
1842-1853
Jan Wensveen (eig.)
1853-1864
Jacobus Hillenaar (eig).
1864-1896
Henricus den Hollander (eig.)
1896-1926 Maria Cornelia Hooijmans (eig.)
Van 1844 tot 1864 werd de boerderij o.a. bewoond
door
Gerardus Westgeest

11. Teelland, groot 80 roeden.
Gelegen in het Oostdorp.
102
1664-1664 Dirk Corneliszn. van Roon0000
1664-1673 Huijbert Corneliszn. Briole
1673-1685
Erven Huijbert Corneliszn. Briole

1685-1721 Heijndrick Huijbertszn. Briole (1/2)
1685-1729 Maria Huijbertsdr. Briole (1/2)
1721/29-1744
Maria Hendriksdr. Briole
1744-0000 Nanning Obdam

12. Een weiland, genaamd de "Besjes weij", groot omtrent 7 morgen.
Gelegen in het Oostdorp te Wassenaar.
103
0000-1673 Huijbert Corneliszn. Briole
1673-1685
Erven Huijbert Corneliszn. Briole

1685-1700 Pieter Willemszn. Persoon
1685-00000 x Neeltje Huijbertsdr. Briole (1/2)
1685-0b00Arie Pieterszn. v.d. Maerle
1685-00000 x Trijntje Huijbertsdr. Briole (1/2)
1700-1721
Heindrick Huijbertszn. Briole (3 m. 3 h.)
1700-1730 Feijtje Cornelisdr. Pruijs (3 m. 3 h.)
1721/30-1763 Maria Hendriksdr. Briole (3 m. 3 h.)
1763-
1729 Erven Maria Hendriksdr. Briole
1777-
1729 Cornelis, Cornelia, Hendrik
0000-00000 en Arij Persoon
0000-1815 Pieter Persoon
1815-1830 Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1830-1833
Erven Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1833-1837 Frederik van Veen (eig.)
1837-
1842 Willem Boudewijn Donker Curtius
0000000000van Tienhoven (eig.).

13. Een teeland, genaamd, "de Corten eijnden", groot omtrent 4 hond.
Gelegen in het Oostdorp.
104
0000-1673 Huijbert Corneliszn. Briole
1673-1685
Erven Huijbert Corneliszn. Briole

1685-1700 Pieter Willemszn. Persoon
1685-00000 x Neeltje Huijbertsdr. Briole (1/2)
1685-0b00Arie Pieterszn. v.d. Maerle
1685-00000 x Trijntje Huijbertsdr. Briole (1/2)
1700-1730 Feijtje Cornelisdr. Pruijs
1730-
0000 Dirk Corneliszn. Raaphorst

14. Een weiland, genaamd "de Rossert", met een eigen laan daar aan genaamd de "Cnoopslaan", groot 4 morgen 177 roeden.
Gelegen in het Oostdorp te Wassenaar.
105
0000-1673 Huijbert Corneliszn. Briole
1673-1685
Erven Huijbert Corneliszn. Briole

1685-1700 Pieter Willemszn. Persoon
1685-00000 x Neeltje Huijbertsdr. Briole (1/2)
1685-0b00Arie Pieterszn. v.d. Maerle
1685-00000 x Trijntje Huijbertsdr. Briole (1/2)
14A. 2 morgen. 60 roeden.
1700-1730 Feijtje Cornelisdr. Pruijs
1730-1751 Cornelis Pieterszn. Persoon
1751-
1777 Wed. Cornelis Pieterszn. Persoon
14B. 2 morgen 110 roeden.
1700-1721
Heijndrick Huijbertszn. Briole
1721-1763
Maria Hendriksdr. Briole
1763-
1729 Erven Maria Hendriksdr. Briole
1777-
1729 Cornelis, Cornelia, Hendrik
0000-00000 en Arij Persoon
0000-1815 Pieter Persoon
1815-1830 Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1830-1833
Erven Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1833-1837
Frederik van Veen (eig.)
1837-
1842 Willem Boudewijn Donker Curtius
0000000000van Tienhoven (eig.).

15. Een wei of hooiland, genaamd de Kockweij, groot omtrent 2 morgen 2 hond.106
Gelegen in Zuijdwijk in Oostdorp.
Gekomen van Cornelis Arentse Pruijs
1700-1721
Heijndrick Huiberszn. Briole
1721-1763 Maria Hendriksdr. Briole
1763-
1729 Erven Maria Hendriksdr. Briole
1777-
1729 Cornelis, Cornelia, Hendrik
0000-00000 en Arij Persoon
0000-1815 Pieter Persoon
1815-1830 Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1830-1833
Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1833-1837
Frederik van Veen (eig.)
1837-1842
Willem Boudewijn Donker Curtius
0000000000van Tienhoven (eig.).

16. Een weiland, genaamd de Vinckert met een eigen laan daaraan, groot 1 m.107
Gelegen in Zuijdwijk in Oostdorp.
Gekomen van Cornelis Arentse Pruijs
1700-
1729 Heijndrick Huiberszn. Briole

17. Een huijs en erve.108
Gelegen in den Dorpe van Wassenaer.

0000-1730 Erven Arij van Leeuwen
1730-1730
Marijtje Hendriksdr. Briole
1730-
0000 Cornelis Pieterszn. Binkhorst

18. "Een huijs, erve en thuijn".109
Gelegen in den Dorpe van Wassenaer, op 't Oost End.

0000-1756 Maria Hendriksdr. Briole
1756-
1685 Frans Boot

Voorschoten
19. Een weiland, groot 2 morgen. 25 roeden.
Gelegen aan de Nieuweweg in de Paapwegse polder te Voorschoten.
110
Gekomen van Cornelis Arentse Pruijs
1700-1702
Heijndrick Huiberszn. Briole
1702-
0000 Gerrit, Jacob en Maartje Dijkheul

In de de Poel polder te Lisse
D. Land, groot 5 morgen 384 roeden.62
Gekomen van de erven
Cornelis Huijberszn.
<<1642-1646 Neeltje Cornelisdr Briole (2 m. 1 h.)
<1642/46-1672 Huijbert Corneliszn. (3 m. 2 h.)
<1672-1685 Erven Huijbert Corneliszn. Briole
<1685-0000 Jan Dircxzn. v.d. Voort (2 m. 1 h.),
1685x-00000 Jan Pieterszn. Raaphorst (3 m. 2 h.)
<1695-0000 Oude Maria, Huijbert en Jonge Maria
1685x-00000 van der Voort. (5 m. 384 r.)

E. Land, groot 2 morgen 548 roeden.63
Gekomen van de erven
Cornelis Huijberszn.
<1642-1656 Cornelis Corneliszn. Briole
<0000-1656 Cornelis Arentszn.
<1656-1672 Huijbert Corneliszn. Briole
<1672-1685 Erven Huijbert Corneliszn. Briole
<1685-0000 Jan Dircxzn. v.d. Voort,
1685-00000 Jan Pieterszn. Raaphorst
<1695-0000 Oude Maria, Huijbert en Jonge Maria
1685x-00000 van der Voort. (5 m. 384 r.)

Landen in de Roversbroek polder te Lisse
N. Land, genaamd de Grevelingencamp, groot 1 morgen 150 roeden.72
Gekomen van de erven
Cornelis Huijberszn.
<1642-1656 Weduwe Cornelis Huijbertszn.
<1656-1664 Huijbert Corneliszn. Briole
<1664-0000 Gerrit Maertenszn.


homeHeindrick Hubertszn. Briole
Zoon van Huijbert Corneliszn. van de Poel / Briole & Maertie Cornelisdr. van Rhoon
Generatie IX

Heindrick (Hendrick) Hubertszn. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 09-06-1658 te Wassenaar (doopgetuigen waren Thonis Thoniszn. en Baertie Cornelisdr.), zijn overlijden werd aangegeven door zijn neef Cornelis Pieterszn. Persoon op 01-04-1721 te Wassenaar. Wonende te Wassenaar. Gehuwd op 13-06-1690 te Wassenaar en voor de kerk op 11-06-1690 te Wassenaar met Maertje Cornelisdr. Pruijs, geboren in 16.., haar overlijden werd aangegeven door haar man op 21-12-1708 te Wassenaar, dochter van Cornelis Arentszn. Pruijs en Neeltje Jansdr. Langevelt.30 (IX/009)
Afbeelding rechts: handtekening van Heindrick Hubertszn. Briole. >

Kinderen van Heindrick Hubertszn. Briole & Maertje Cornelisdr. Pruijs:

 1. Maria (Marijke) Hendricksdr. Briole, gedoopt op 26-04-1691 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. en Neeltie Huijbertsdr.), haar overleden werd aangegeven door Claes van Tol en Cornelis Binkhorst op 12-09-1763 te Wassenaar. Wonende in het Oostdorp te Wassenaar.32 (X/005)

 2. Cornelis Hendrickszn. Briole, gedoopt 23-03-1694 te Wassenaar (doopgetuigen waren Huijgh Gerritszn. en Neeltie Jansdr.), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 25-08-1716 te Wassenaar.33 (X/006)

 3. Catharina Hendricksdr. Briole, gedoopt op 28-02-1695 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. en Trijnkie Huijbertsdr.), waarschijnlijk voor 1700 gestorven.34 (X/007)

 4. Trijnkie Hendricksdr. Briole, gedoopt op 29-09-1696 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. en Trijnkie Huijbertsdr.), waarschijnlijk voor 1700 overleden.35 (X/008)


homeClaes Corneliszn. van de Poel / Briole
Zoon van Cornelis Huijbertszn. & Trijntgen Claesdr.
Generatie VIII

Claes Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1623, oveleden voor 20-04-1692. Bouwman, ambachtsbewaarder van Sassenheim, wonende in het Westeinde te Sassenheim. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Sassenheim (1653). Gehuwd omstreeks *1648 met Annetgen Sijmonsdr. Buijtendijck, geboren in 16.. .16 (VIII/004)
Afbeelding rechts: handtekening van Claes Corneliszn. van de Poel. >

Kind van Claes Corneliszn. van de Poel / Briole & Annetgen Sijmonsdr. Buijtendijck:

 1. Neeltje (Cornelia) Claesdr. Briole, geboren omstreeks *1650, haar overlijden werd aangegeven op 24-07-1718 te Rijpwetering. Wonende te Zevenhuizen onder Alkemade. Gehuwd omstreeks *1675 met Jacob Lauwerszn. Bouwman, geboren in 16.. . Neeltje hertrouwd op 27-01-1693 te Alkemade en voor de kerk op 25-01-1693 te Rijpwetering met Pieter Dirckszn. de Boer, geboren in 16.. .36 (IX/011)

Bezittingen van Claes Corneliszn. Briole te Sassenheim & Lisse
Sassenheim
1.
Een woning als huis, schuur, bargen, werf, boomgaard, potinge en plantinge, gelegen in het Westeinde, groot 264, nog een partij wei of teelland, benevens de wong, groot 483 roeden, nog een partij weil en teelland, gelegen aan de N.O. zijde van de twee voorgaande partijen, groot 1 morgen 529 roeden.
83
Gekomen van
Jaepgen Huijbertsdr.
<1656-
1663 Claes Corneliszn. Briole
<0000-1683 Neeltje Claesdr. Briole
<1683-1708 Cornelis Corneliszn. de Rode

2. Drie partijen land, groot 2 morgen, 445 roeden, 2 morgen 125 roeden, en 1 morgen 319 roeden, gelegen naast elkaar.84
Gekomen van Jaepgen Huijbertsdr.
<1656-
1683 Claes Corneliszn. Briole
<0000-1683 Neeltje Claesdr. Briole
<1683-1708 Cornelis Corneliszn. de Rode

3. Een partij land, groot 1 morgen 248 roeden, gelegen ten Z.O. van de Heerenweg.111
<1661-
0000 Claes Corneliszn. Briole
<0000-1683 Neeltje Claesdr. Briole
<1683-1708 Cornelis Corneliszn. de Rode

4. Een woning als bouwhuis, schuur, bargen en boomgaard met de werf, alsmede 7 1/2 hond. wei of teelland gemeen met 4 hond land toebehorende de Abdije van Leeuwenhorst.112
Gelegen te Z.O. van de Heerweg in he Westeinde.
<1668-1679 Claes Corneliszn. Briole
<1679-0000 Adriaen Cappelleman v. Teylingen

U. Land, groot 3 morgen 3 hond.79
Gekomen van
de erven Cornelis Huijbertszn.
<1642-1683 Claes Corneliszn. Briole
<1683-1683 Neeltje Claesdr. Briole
<1683-0000 Cornelis Corneliszn de Rode

Landen in de Poelpolder te Lisse
P. Land, genaamd de Poelcamp,
groot 1 morgen 406 roeden.
74.
Gekomen van de weduwe Cornelis Huijbertszn.
<1656-1656 Claes Corneliszn. Briole
<1656-0000 Cornelis Pieterszn. Heemstede

Warmond
Land van het Sint Elisabeths Gasthuijs, groot 2 morgen 4 hond 54 roeden
.
1772, 1776 Claes Cornelizn. Briole (bruiker)

Bronvermelding:

Huijch Vranckenszn. & Marijtje n.n.:
v01. ...
v02. ...
v03. ...

Cornelis Huijch Vranckenszn. & Geertgen Florisdr.:
v04. ...
v05. ...
v06. ...

Heijnrick Huijgenszn. & Kathrijn Florisdr.:
v07. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse 1608-1622, inv.nr. 4-f.125v, 20-09-1613, NA Den Haag.
v08. ...
v09. ...

Huijbert (Hubert/Huijbrecht) Henricxszn. "aen de Poel" & Neeltgen Simonsdr.:
v10.
v11.
v12. Dingenboeken van Schout en Schepenen van Lisse, 1611-1623, inv.nr.45-f.45 16-06-1616, NA Den Haag.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse 1645-1660, inv.nr. 8-f.213, 24-05-1656, NA Den Haag.
v00. Oud Notarieel archief Leiden, archief 506, inv.nr.171, 17-03-1645, Erfgoed Leiden en omstreken.

Cornelis Huijbertszn. & Trijntgen Claesdr.:
v13. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.213, 24-05-1656, NA Den Haag.
v14. Oud Notarieel archief notaris Rens van Schoorel, NL-LdnRAL, Warmond, Notarissen 1671-1917, 1276,
v00. inv.nr. 1-f.308, 24-05-1673, Erfgoed Leiden en omsteken.
v00. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1637-1653, inv.13.I-f.21, scan 42, 03-04-1644, NA Den Haag.
v15. ...
v16. Notarieelarchief Nieuwveen 1685-1825, archief 131.2.01, inv.nr.2, 26-04-1692, Erfgoed Leiden en omstreken.
v17. Oud Notarieel archief notaris Rens van Schoorel, NL-LdnRAL, Warmond, Notarissen 1671-1917, 1276,
v00. inv.nr. 1-f.308, 24-05-1673, Erfgoed Leiden en omstreken.

Cornelis Corneliszn. van de Poel / Briole & Trijntge Dircksdr. van Naerdenburgh:
v18. Begraafregister van de R.K. statie H. Agatha 1687-1693/1698-1811, inv.nr.08C-f.3, scan 4, 21-06-1690, NA Den Haag.
v00. Attestaties van huwelijksproclamaties etc.. Wassenaar 1613-1682, inv.nr.19.I, 21-05-1672, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr. 5-f.93v, 12-06-1672, NA Den Haag.
v00. Begraafregister van de R.K. statie H. Agatha 1687-1693/1698-1811, inv.nr.08C-f.1, scan 2, 10-03-1689, NA Den Haag.
v19.

Cornelis Corneliszn. Briole & Ermpje Dirksdr. van Rhoon:
v20.
v21. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1737-1745, inv.nr.10-f.13v, scan 15, 09-09-1740, NA Den Haag.
v22. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1710-1728, inv.nr.9.I-f.47v, scan 49, 03-05-1722, NA Den Haag.
0v0. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1690-1716, inv.14.II-f.107, scan 93, 16-05-1706,, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van de R.K. statie te Wassenaar, inv.nr.2-f.162, 16-05-1706, NA Den Haag.
v00. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1729-1737, inv.nr.9.2-f.85v, scan 13, 23-01-1731, NA Den Haag.
v23. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha 1787 d.8-B.I-f.4, 16-07-1687, NA Den Haag.
v00. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1699-1710, inv.nr.8-f.3, scan 45, 09-05-1706, NA Den Haag.

Huijbert Corneliszn. van de Poel / Briole & Maertie Cornelisdr. van Rhoon:
v24. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.24, scan 27, 09-12-1646, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.31, scan 73, 20-06-1679, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.46v, scan 104, 02-05-1684, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.151, 30-04-1684, NA Den Haag.
v25. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.30, scan 33, 11-06-1648, NA Den Haag.
v26. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.35, scan 38, 24-08-1649, NA Den Haag.
v00. Notarieelarchief Nieuwveen 1685-1825, archief 131.2.01, inv.nr.2, 26-04-1692, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.28, scan 67, 09-04-1677, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr. 5-f.101v, 09-05-1677, NA Den Haag.
v27. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.43v, scan 47, 20-04-1652, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.29v, scan 70, 12-09-1677, NA Den Haag,
v00. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr. 5-f.101v, 12-09-1677, NA Den Haag.
v28. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.56, scan 59, 22-02-1655, NA Den Haag.
v29. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.62, scan 65, 13-01-1657, NA Den Haag.
v00. Begraafbroek van de R.K. statie te Wateringen, inv.nr.6A.I-f.39v, scan 83, 11-04-1707, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.54, scan 119, 24-06-1687, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.153, 22-06-1687, NA Den Haag.
v00. Begraafbroek van de R.K. statie te Wateringen, inv.nr.6A.I-f.36v, scan 85, 04-07-1719, NA Den Haag,.
v30. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.66v, scan 70, 09-06-1658, NA Den Haag,
v00. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1710-1728, inv.nr.9.I-f.43, scan 44, 02-04-1721, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1690-1716, inv.nr.14.II-f.63v, scan 5, 13-06-1690, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.154, 11-06-1690.
v00. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1699-1710, inv.nr.8-f.11, scan 53, 28-12-1708, NA Den Haag.
v31. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar, inv.nr.5-f.73, scan 76, 01-04-1661, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.58v, scan 128, 25-01-1689, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.154, 23-01-1689, NA Den Haag.

Heindrick Hubertszn. Briole & Maertje Cornelisdr. Pruijs:
v32. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr.6-f.31, scan 17, 26-04-1691, NA Den Haag.
v00. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1752-1769, inv.nr.12.I-f.54, scan 55, 12-09-1763, NA Den Haag.
v33. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr.6-f.36, scan 20, 23-03-1693, NA Den Haag.
v00. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1710-1728, inv.nr.9.I-f.25, scan 26, 25-08-1716, NA Den Haag.
v34. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr.6-f.40, scan 22, 28-02-1695, NA Den Haag.
v35. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr.6-f.44, scan 24, 29-09-1696, NA Den Haag.

Claes Corneliszn. van de Poel / Briole & Annetgen Sijmonsdr. Buijtendijck:
v36. Register van ontvangst van impost op begraven Alkemade, inv.nr.7-scan 74, 24-07-1718, NA Den Haag.
0v0. Trouwboek van het gerecht van Alkemade 1692-1697, Inv.nr.2.II-f.138, scan 18, 27-01-1693, NA Den Haag.
v00. Trouwregister van de R.K. statie te Rijpwetering 1667-1715, inv.nr. 22A-f.16, 25-01-1693, NA Den Haag.

Overige bronnen:
v37. Rijnlandse pachters van de Abdij Leeuwenhorst gedurende de periode 1410 - 1660 : deel I, Alkemade - Noordwijk, J. van Egmont.
v38. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.030v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v39. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.032, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v40. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.044v, inv.nr. 5629a 1564-f.024, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .., Nationaal Archief Den Haag.
v41. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.045, inv.nr. 5629a 1564-f.024v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .., Nationaal Archief Den Haag.
v42. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.013v, inv.nr. 5629a 1564-f.009, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v43. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.020, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v44. Rijnlandse pachters van de Abdij Leeuwenhorst gedurende de periode 1410 - 1660 : deel I, Alkemade - Noordwijk, J. van Egmont.
v45. Notarieelarchief Notaris Salamon Lenaertsz. van Wuert, inv.nr.506, d.12-f.073, 24-03-1584, Erfgoed Leiden en omstreken.
v46. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.023v, inv.nr. 5629a 1564-f.015, 1568-f.010v, 1572-f.010v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .., Nationaal Archief Den Haag.
v47. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.025, inv.nr. 5629a 1564-f.015, 1568-f.011, 1572-f.011, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v48. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.025, inv.nr. 5629a 1564-f.015, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v49. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.028, inv.nr. 5629a 1564-f.017, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v50. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a 1564-f.018, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v51. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.030, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v52. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.030, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v53. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a 1564-f.024v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .., Nationaal Archief Den Haag.
v54. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.005v, inv.nr. 5629a 1564-f.007, 1568-f.005v, 1572-f.005, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v55. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.013vinv.nr. 5629a 1564-f.009, 1568-f.7, 1572-f.007, 1582-f.12v.1588-f.014v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .., Nationaal Archief Den Haag.
v56. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.016v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v57. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.016v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v58. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.013v, inv.nr. 5629a 1564-f.009, 1568-f.007, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00.10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .., Nationaal Archief Den Haag.
v59. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1564-f.014, 1568-f.010v, 1572-f.010v, 1582-f.019, 1588-f.024v,
v00. inv.nr. 5629b, 1592-f.026v, 1612-f. , 1620-f.067, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.154, 04-02-1615, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 5-f.031, 11-05-1622, Erfgoed Leiden en omstreken.
v60. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1582-f.020, 1588-f.25v, inv.nr. 5629b, 1592-f.027v, 1612-f. , 1620-f.069v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.25, 29-07-1588, Nationaal Archief Den Haag.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656,
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.082v, 20-05-1692, Erfgoed Leiden en omstreken.
v61. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1582-f.020v, 1588-f.025v, inv.nr. 5629b, 1592-f.027v, 1612-f. , 1620-f.070, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.213v, 24-05-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.282, 06-05-1659, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.082v, 20-05-1692, Erfgoed Leiden en omstreken.
v62. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1568-f.11, 1572-f.011v, 1582-f.020v, 1588-f.026,
00v. inv.nr. 5629b, 1592-f.028, 1612-f.032, 1620-f.071, Hoogheemraadschap van Rijnland.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.019, 07-01-1646, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.11-f.336v, 27-11-1690, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.475, 10-05-1642, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685.
v63. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1568-f.011v, 1572-f.011v, 1582-f.020v, 1588-f.025,
0v0. inv.nr. 5629b, 1592-f.028, 1612-f.032, 1620-f.071, Hoogheemraadschap van Rijnland.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.154, 04-02-1615, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.214, 24-05-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.11-f.336v, 27-11-1690, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.475, 10-05-1642, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685.
v64. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1582-f.023, 1588-f.028v,
0v0. inv.nr. 5629b, 1592-f.030v, 1612-f.034v, 1620-f.075v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
0v0. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.025, 29-07-1588, Nationaal Archief Den Haag.
0v0. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.11-f.062, 22-09-1682, Erfgoed Leiden en omstreken.
v65. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612-f. , 1620-f. .., , Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.065, 05-06-1611, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.336v, 23-03-1621, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.5-f.103, 03-10-1623, Erfgoed Leiden en omstreken.
v66. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1568-f.013, 1572-f.013v, 1582-f.025, 1588-f.30v,0
v00. inv.nr. 5629b, 1592-f.032v, 1612-f. , 1620-f.083, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.7-f.199v, 07-06-1635, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.012v, 17-05-1661, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656. (396, 397, 398, 399/H)
v67. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612-f. , 1620-f.084, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v68. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1592-f.033, 1612-f. , 1620-f.084, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.025, 29-07-1588, Nationaal Archief Den Haag.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.213, 24-05-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
v69. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612- , 1620-f.084, Hoogheemraadschap van Rijnland.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 4-f.046v, 10-06-1610, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.213, 24-05-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
v70. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1568-f.018, 1572-f.017v, 1582-f.032, 1588-f.040,
v00. inv.nr. 5629b, 1592-f.031v, 1612-f. , 1620-f.121, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.025, 29-07-1588, Nationaal Archief Den Haag.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.143, 09-04-1652, Erfgoed Leiden en omsttreken.
v71. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1572-f.005, 1582-f.009, 1588-f.11v, inv.nr. 5629b, 1592-f.011v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v72. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1588-f.014v, inv.nr. 5629b, 1592-f.015, 1612-f. , 1620-f.034v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.25, 29-07-1588, Nationaal Archief Den Haag.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.066, 26-02-1664, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v73. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1620-f.039v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, Erfgoed Leiden en Omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 11-f.018, 27-05-1681, Erfgoed Leiden en omstreken.
v74. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1568-f.008v, 1572-f.008v, 1582-f.015v,
v00. inv.nr. 5629b, 1592-f.018v, 1612-f.022, 1620-f.043v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 2-f.124, 30-10-1591, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.208v, 27-04-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
v75. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1572-f.008v, 1582-f.015v, 1588-f.18v,
0v0. inv.nr. 5629b, 1592-f.018v, 1612-f. , 1620-f.044v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 2-f.124, 30-10-1591, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.084, 20-05-1692, Erfgoed Leiden en omstreken.
v76. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612-f. 023, 1620-f.026, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 4-f.025, 08-04-1609, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673, Erfgoed Leiden en omstreken.
v77. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1588-f.017, inv.nr. 5629b, 1592-f.019v, 1612-f.023, 1620-f.046v, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.025, 29-07-1588, Nationaal Archief Den Haag.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.475, 10-05-1542, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673. (224/S)
v78. Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1582-f.015v, 1588-f.018v,
0v0. inv.nr. 5629b, 1592-f.020v, 1612-f.024v, 1620-f.050, Hoogheemraadschap van Rijnland.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 2-f.126v, 20-04-1592, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.209, 27-05-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
v79. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.020, 01-10-1621, Erfgoed Leiden en omstreken.
00v. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.040, 21-03-1622, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.041v, 14-05-1622, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.179, 03-11-1628, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.475, 10-05-1642, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.6-f.128v, 18-03-1683, Erfgoed Leiden en omstreken.
v80. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.020, 01-10-1621, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.040, 21-03-1622, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.041v, 14-05-1622, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.179, 03-11-1628, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.475, 10-05-1642, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.7-f.175v, 03-05-1697, Erfgoed Leiden en omstreken.
v81. ...
v82. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.1-f.205, 01-04-1608, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.020, 01-10-1621, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.041v, 14-05-1622, Erfgoed Leiden en omstreken.
v83. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.1-f.021v, 15-02-1613, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.046v, 05-02-1618, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.041v, 14-05-1622, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.6-f.128v, 18-03-1683, Erfgoed Leiden en omstreken.
v84. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.1-f.033v, 21-06-1614, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.046v, 05-02-1618, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.041v, 14-05-1622, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.6-f.128v, 18-03-1683, Erfgoed Leiden en omstreken.
v85. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.1-f.080v, 17-03-1599, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.046v, 05-02-1618, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.041v, 14-05-1622, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.9-f.114, 07-05-1720, Erfgoed Leiden en omstreken.
v86. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.1-f.012v, 19-02-1612, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.046v, 05-02-1618, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.041v, 14-05-1622, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.9-f.114, 07-05-1720, Erfgoed Leiden en omstreken.
v87. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.281, 06-05-1659, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.169, 20-05-1693, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.249v, 03-05-1695, Erfgoed Leiden en omstreken.
v88. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.281v, 06-05-1659, Erfgoed Leiden en omstreken.
0v0. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.169, 20-05-1693, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.248, 03-05-1695, Erfgoed Leiden en omstreken.
v89. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.10-f.164v, 22-01-1680, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.169, 20-05-1693, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.248, 03-05-1695, Erfgoed Leiden en omstreken.
v90. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.033v, 24-03-1662, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.169, 20-05-1693, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.12-f.170v, 26-05-1693, Erfgoed Leiden en omstreken.
091. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.220, 11-03-1693, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.221, 13-03-1693, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
092. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.138v, 11-03-1693, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
093. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.083v, 02-05-1685, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
094. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.083v, 02-05-1685, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
095. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.200v, 11-06-1692, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
096. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.200v, 11-06-1692, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.220v, 11-03-1693, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.221, 13-03-1693, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
097. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.200v, 11-06-1692, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
098. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Voorschoten, inv.nr.15-f.020v, 13-03-1693, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
099. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.200v, 11-06-1692, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.221, 13-03-1693, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
100. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.200v, 11-06-1692, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.221, 13-03-1693, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
101. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.21-f.108v, 04-06-1704, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.22-f.390v, 26-04-1729, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.26-f.140, 04-02-1764, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.28-f.011, 01-04-1777, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00.
Notarieel archief van notaris Joannes Leesberg ten Den Haag, inv.nr.6308-nr.2986, 26-02-1833, Haags Gemeentearchief.
v00.
Notarieel archief van notaris Johannes Anthonius van Bergen te Wassenaar, inv.nr.8385-nr.003, 13-01-1837. Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Notarieel archief van notaris Thomas Johannes van Bergen te Wassenaar, inv.nr.8414-nr.033, 23-05-1842. Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Notarieel archief van notaris Thomas Johannes van Bergen te Wassenaar, inv.nr.11-nr.034, 30-07-1853. Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Notarieel archief van notaris Thomas Johannes van Bergen te Wassenaar, inv.nr.22-nr.040, 14-11-1864, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Notarieel archief van notaris Leonardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.75-nr.827, 07-08-1885, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Notarieel archief van notaris Leonardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.2-nr.1613, 18-06-1896, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Notarieel archief van notaris Leonardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.2-nr.1613, 18-06-1896, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
102. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.16-f.080v, 24-06-1664, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.24-f.089, 21-05-1744, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
103. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.21-f.011v, 18-05-1700, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.21-f.011, 18-05-1700, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.22-f.417v, 12-04-1730, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.26-f.140, 04-02-1764, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.28-f.011, 01-04-1777, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00.
Notarieel archief van notaris Joannes Leesberg ten Den Haag, inv.nr.6308-nr.2986, 26-02-1833, Haags Gemeentearchief.
104. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.21-f.011v, 18-05-1700, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
105. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.21-f.011, 18-05-1700, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.21-f.011v, 18-05-1700, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.22-f.416v, 12-04-1730, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.26-f.140, 04-02-1764, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.28-f.011, 01-04-1777, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00.
Notarieel archief van notaris Joannes Leesberg ten Den Haag, inv.nr.6308-nr.2986, 26-02-1833, Haags Gemeentearchief.
106. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.21-f.027, 30-12-1700, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.26-f.140, 04-02-1764, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.28-f.011, 01-04-1777, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00.
Notarieel archief van notaris Joannes Leesberg ten Den Haag, inv.nr.6308-nr.2986, 26-02-1833, Haags Gemeentearchief.
107. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.21-f.027, 30-12-1700, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
108. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.22-f.425v, 25-05-1730, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.22-f.426, 25-05-1730, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
109. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.23-f.076v, 09-09-1733, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.25-f.244, 30-08-1756, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
110. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.21-f.027, 30-12-1700, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Voorschoten, inv.nr.16-f.090v, 19-05-1702, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
111. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.6-f.128v, 18-03-1683, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.8-f.130v, 30-04-1708, Erfgoed Leiden en omstreken.
112. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.5-f.052, 06-06-1668, Erfgoed Leiden en omstreken.
v00. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.6-f.083v, 15-12-1679, Erfgoed Leiden en omstreken.

Afbeeldingen:
113. Tabel I, C. Westgeest, 2020.
114. Kaart van de mogelijke ligging van de bezittingen en huurlanden van de eerste generaties te Lisse, kaart 001-1, C.Westgeest, 2016.
115. Huurboek van de landen in Rijnland en 't Westland 3.18.17.01, inv.nr.6-f.13, CBG Den Haag.
116. Kaart van de mogelijke ligging van de bezittingen en huurlanden van Huijbert Henricxszn. "aen de Poel" te Lisse en Sassenheim, kaart 001-2, C. Westgeest, 2016, 2021.
117. Protocollen van overdracht Lisse inv.nr.4-f.87v, 21-05-1612, NA Den Haag.
118. Tabel II, C. Westgeest, 2016.
119. Foto S.J. Bouwma, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 20250796.
120. Kaart van de mogelijke ligging van de bezittingen van Huijbert Corneliszn. Westgeest en zijn nakomelingen te Wassenaar, kaart 001-3, C. Westgeest, 2017.


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A
Aa, Magdaleentje v.d. (16..-<1699)
Aar, Cornelia v.d. (1853-1917)
Agterof, Neeltje (1814-1838)
Agthoven, Maria (1717-1766)
Akker, Gerritje v.d. (1844-1922)
Alckemade, Cornelisje v.(16..-<1690)
Alckemade, Marijtje v. (16..-<1692)
Ammerlaan Elizabeth G. (1894-1952)
Arbouw, Catharina (1830-1870)

B
Bakker, Claasje (*16..-1711)
Bakker, Helena (1913-)
Bakker, Jacob (17..-)
Bakker, Pieter (16..-1711)
Barselaar, Anna v.d. (1859-1907)
Barselaar, Theodorus v.d. (1874-1946)
Baijke, Willem (17..-)
Beeck, Marijtje v. (16..-<1737)
Berg, Helena v.d. (1772-1811)
Berg, Hendrika v.d. (1918-2016)
Berg, Petrus J. v.d. (1918-1998)
Bergman, Petronella A.M. (1918-1993)
Berkel, Catharina E. v. (1909-1988)
Beijersbergen, Johanna M. (1914-2000)
Bierman, Petronella A. (1885-1971)
Blommer, Johannes S. (1865-1928)
Boer, Pieter de (16..-)
Boerman, Apollonia (1752-1807)
Bohemen, Jannetje v. (1770-1849)
Boog, Cornelia v.d. (1707-)
Boot, Joanna (1810-1893)
Borsboom, Johanna M. (1900-1990)
Bosch, Karel v.d. (1919-)
Bourgonje, Pieter v. (16..-1774)
Bouwman, Jacob (16..-)
Breij, Sophia W. (1921-1997)
Briole, Baartje (1687-1706)
Briole, Catharina (1683-1722)
Briole, Catharina (1657-1707)
Briole, Catharina (1695-<1700)
Briole, Claes (*1623-<1692)
Briole, Cornelia (1646-)
Briole, Cornelis (*1617-<1656)
Briole, Cornelis (*1644-1690)
Briole, Cornelis (*1679->1693)
Briole, Cornelis (1694-1716)
Briole, Dirck (1683-1740)
Briole, Geurtge (*1646-)
Briole, Heindrick (1658-1721)
Briole, Huijbert (*1619-<1673)
Briole, Jacoba (1648-<1649)
Briole, Jacoba (1649-<1692)
Briole, Jan (*1625--<1673)
Briole, Maria (1655-<1661)
Briole, Maria (1661-)
Briole, Maria (1691-1763)
Briole, Neeltgen (*1621-<1649)
Briole, Neeltje ("1650-1718)
Briole, Simontie (1652-)
Briole, Trijnkie (1696-<1700)
Broekhuijzen, Willem (1744-1796)
Brouwer, Apolonia G. (1915-1990)
Brouwer, Marijtje (1733-1768)
Brunswijck, Apolonia v. (*16..-)
Bugnum, Petronella (1918-1978)
Buitendijk, Catharina C. (1920-2008)
Burg, Cornelia M.E. v.d. (1906-1987)
Burgmeijer, Maria J. (1896-1981)
Buutveld, Wilhelmus A. (1821-1866)
Buijtendijk, Annetgen (16..-)

C
Christiaanse, Johannes (1800-1890)
Claesdr., Trijntgen (15..-<1656)
Cleij, Cornelia v.d. (1697-1770)
Cluft, Dammas v.d. (15..-1621)
Cluft, Huijch v.d. (16..-<1597)
Cluft, Jeroen v.d, (1531->1602)
Cluft, Pancraes v.d. (1536-<1595)
Colloos, Jacob (*1635-<1689)
Colijn, Catharina (16..-<1728)
Cornelisdr., Annetgen (*1539->1623)
Cornelisdr., Duijfgen (*1535-<1611)
Cornelisdr., Lijsbeth (*1537-<1614)
Cornelisdr., Maritgen (15..->1640)
Cornelisdr., Maritgen (1618-<1625)
Cornelisdr., Trijntgen (1616-<1625)
Corneliszn., Aris (15..-<1649)
Corneliszn., Dirk (16..-)
Corsdr., Trijntgen (15..-<1672)
Conradi, Theodora (1922-2016)

D
Dam, Cornelis v. (1910-1992)
Deursen, Hubetus v. (1912-2002)
Dircxsdr., Lijsbeth (1604->1640)
Dircxsdr., Maritgen (15..-<1620)
Dircxszn., Florijs (1611->1640)
Dircxszn., Jan (1610-<1616)
Drift, Cornelis v.d. (1829-1886)
Droogh, Wilhelmus (1823-1887)
Duivenvoorde, Cornelia H. (1885-1926)
Duivesteijn, Anna C. (1921-2011)
Dusseldorp, Nicolaas (1734-1800)
Duwel, Hendricus G. (1908-1989)
Duijn, Kniertje v. (1745-1781)
Dijk, Johanna C. v. (1905-1990)
Dijkman, Maria C.A. (1839-1921)
Dijxheul, Jan (16..-1681)

E
Eeden, Hendrika C.M. v. (1912-2001)
Egmond, Huijbertje v. (16..-1722)
Egmond, Leuntje v, (17..-)
Elst, Krijntje v.d. (1724-1779)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)

F
Florisdr., Geertgen (15..-<1562)
Florisdr., Katharijn (*1520-<1588)
Fokkes, Hendricus (1808-1894)

G
Gedouw, Huijbert (1765-1796)
Geer, Pieter v.d. (1800-1892)
Geest, Maria v.d. (1769-1817)
Gerards, Arnoldus P. (1865-1911)
Goemans, Anna C. (1851-1927)
Gouweleeuw, Jaspert (17..-)
Graas, Johannes G. (1924-2000)
Gras, Adriana C. (1892-1963)
Groen, Cornelis J. (1913-2003)
Groen, Simon J. (1911-1969)
Groenendijk, Ariaantje (*16..-1731)
Groenendijk, Jacobus C. (1891-1979)
Groenendijk, Jeroentje (16..-<1707)
Groenewegen, Cornelia (1768-1846)
Groenewegen, Cornelia (1808-1870)
Groot, Marcelis de (1749-)
Groot, Maria C. de (1879-1920)

H
Hachmang, Theodorus B. (1923-2015)
Haket, Gerardus P. (1870-1918)
Hase, Cornelis (16..-1723)
Hasken, Anna M. (1913-1993)
Hakkeling, Theodorus A. (1902-1977)
Hassink, Dirk (1731-1784)
Helm, Christianus P. v.d. (1876-1956)
Heemskerk, Gerardus L. (1894-1983)
Heemskerk, Jacobus (1844-1899)
Heister, Hermanus J.F. (1923-1968)
Henricxsdr., Ancommertgen (*1540-<1579)
Henricxszn., Huijbert (1537-<1621)
Henricxszn., Huijch (*1545-<1612)
Hendriks, Johanna H. (1874-1926)
Hesseling, Gijsbert (1797-1849)
Heycoop, Dirkje (17..-)
Hilbers, Adrianus (1913-1997)
Hoen, Petrus J.M. 't (1887-1965)
Hogervorst, Cornelius (1765-1814)
Hollander, Helena den (1772-1833)
Holst, Antonius W. v.d. (1908-1985)
Hoogduijn, Helena (1779-1845)
Hooijmans, Margaretha W.C. (1916-2008)
Hooijmans, Maria C. (1849-1926)
Houten, Dirk v. (1872-1951)
Hugte, Adriana J.M. v. (1892-1956)
Hulst, Cornelis J. v.d. (1918-1976)
Hulst, Johannes v.d. (1859-1924)
Huijbertsdr., Jaepgen (*1575->1650)
Huijbertszn., Cornelis (*1590-<1628)
Huijbertszn., Henrick (*1580-<1640)
Huijgensdr., Catarijn (*1576-)
Huijgensdr., Commertgen (*1580-<1667)
Huijgensdr., Crijntgen (*1592-)
Huijgensdr., Maritgen (*1578-)
Huijgenszn., Cornelis (1508-<1595)
Huijgenszn., Cornelis (*1584-1625)
Huijgenszn., Dircx (*1574-<1612)
Huijgenszn., Hendrick (*1582->1623)
Huijgenszn., Heijnrick (*1515-<1559)

I
IJsbrantsdr. Guiertgen (15..->1664)

J
Jacobs, Catharina J. (1926-2012)
Jager, Claas de (17..-1794)
Joosten, Maria Th.P. (1931-2013)
Juffermans, Maria M. (1918-2018)

K
Kerkman, Geurt (17..-)
Kerkvliet, Fijtje (16..-<1782)
Kerkvliet, Leonardus (1731-1784)
Kersbergen, Cornelia (1819-1862)
Kleij, Cornelis A. v.d. (1881-1956)
Klomp, Anna C.M. (1909-1971)
Klugt, Theodora v.d. (1739-1791)
Kluit, Maartje (1754-1842)
Knoops, Laurentius (1855-1923)
Knijnenburg, Catharina C. (1915-2010)
Knijnenburg, Cornelia J. (1888-1976)
Knijnenburg, Gerardus (1829-1887)
Knijnenburg, Petronella (1842-1908)
Kok, Alida M. (1802-1843)
Kolos, Catharina (1730-1766)
Koot, Catharina W. (1919-1990)
Koot, Gerardus C. (1903-1990)
Kortekaas, Helena (1868-1939)
Kouwenhoven, Johannes (1854-1933)
Kouzijn, Cornelis (1812-1867)
Kraan, Laurens (16..-<1732)
Kraan, Petrus G. (1923-2003)
Krimpen, Anna E. v. (1910-1993)
Kroeze, Thomas (1926-2020)
Kroft, Cornelia (1779-1841)
Kroft, Maria J. v.d. (1887-1959)
Krogt, Alida C.M. v.d. (1881-1953)
Krogt, Cornelia M. v.d. (1876-1936)
Krogt, Theodora J. v.d. (1925-2018)
Kroon, Jacoba M. (1930-2001)
Kroon, Theodora (1922-2013)

L
Laan, Stephanus v.d. (1834-1909)
Landman, Johannes B. (1857-1931)
Langelaan, Jozina M. (1876-1963)
Langeveld, Arie (1775-1845)
Langeveld, Gerritje (1731-1792)
Langeveld, Jan (1815-1845)
Langeveld, Johannes J. (1885-1943)
Langeveld, Maria (17..-1775)
Langeveld, Mijnsie (1735-1778)
Lans, Margaretha v.d. (1794-1860)
Leent, Maria v. (1707-1731)
Leep, Joannes C. (1800-1848)
Leeuwen, Gerardus v. (1794-1871)
Leeuwen, Gijsbertha v. (1911-1988)
Leeuwen, Jannetje v. (1843-1910)
Leeuwen, Neeltgen v. (1610-<1616)
Leeuwen, Petrus A. v. (1848-1895)
Leeuwen, Willebrordus v. (1839-1909)
Linde, Daniel v.d. (15..-<1625)
Linde, Pieter v.d. (15..-)
Linden, Christiaan H. v.d. (1915-1946)
Linnewever, Johanna F.I. (1921-2017)
List, Leonard W. v.d. (1864-1908)
Lubbe, Cornelis v.d. (1794-1870)
Lubbe, Margaretha M. v.d. (1841-1880)

M
Maal, Antonius F.G. (1909-1961)
Maerle, Arij v.d. (16..-1719)
Maerle, Jan v.d. (16..-<1700)
Martinu, Bozena M. (1910-1988)
Matthee, Gerarda M.W. (1914-2001)
Meer, Neeltie v.d. (1739-)
Meershoek, Petrus J. (1867-1952)
Meurs, Johannes v. (1803-1875)
Meijland, Maria (1765-)
Meijster, Wilhelmus (1835-1911)
Moerkerken, Elisabeth (17..-)
Munnikendam, Bartholomeus v. (16..-1704)
Munnikendam, David (1743-1805)

N
Naamloos, Marietgen (14..-<1556)
Naerdenburgh, Trijntge (16..-<1692)
Nagtegaal, Joanna (1797-1880)
Nes, Anna v. (16..-<1727)
Nes, Marijtje v. (*16..-1708)
Nest, Gerrit op 't (*15..-<1646)
Noort, Clasina v. (1855-1886)
Noort, Joris v. (1874-1939)

O
Olsthoorn, Maria (1812-1853)
Olsthoorn, Petronella B. (1919-2000)
Onderwater, Leonardus G. (1915-1999)
Onderwater, Maria P. (1921-2004)
Oosten, Balduinus v. (1733-1771)
Opzeeland, Gerrit v. (1802-1876)
Ouwersloot, Elisabeth (1817-1890)

P
Paardekooper, Cornelia (1731-1788)
Paardekooper, Pieter (1741-1801)
Paassen, Cornelis A.P. v. (1902-1962)
Paridon, Hendrikus v. (1917-1994)
Persoon, Pieter (16..-1700)
Peterse, Willem (1832-1903)
Pieterse, Martha M. (1912-1997)
Plasier, Christoffel (1919-1994)
Poel, Anna J. v.d. (1885-1968)
Poel, Everardus J. v.d. (1871-1959)
Poel, Helena M. v.d. (1883-1955)
Poel, Leonardus G. v.d. (1876-1963)
Poel, Neeltje v.d. (1817-1885)
Post, Cornelis v.d. (1826-1907)
Poulszn., Bastiaen (16..->1640)
Prins, Grietje (16..-)
Prins, Pieter (1698-)
Pruijs, Maertje (16..-1708)
Pupping, Maria (1818-1904)
Pijnacker, Catharina (1770-1837)

R
Raaphorst, Trijntje (1771-1836)
Raephorst, Jan (16..-)
Ramig, Margaretha (17..-)
Reeuwijk, Alida H. (1922-2002)
Remmerswaal, Petronella A.A. (1882-1951)
Rietveld, Cornelia (1719-1765)
Rinner, Jacobus J. (1930-1984)
Rode, Grietje de (16..-)
Rodenburg, Anna W. (1851-1932)
Roon, Annetje v. (16..-1713)
Roon, Ermpje v. (1648-1689)
Roon, Maertge v. (16..-1690)
Roon, Pieter v. (17..-1781)
Rooij, Cornelia C. (1926-2000)
Rooijen, Jacobus v. (1809-1848)
Rosenburgh, Marijtje (17..-<1760)
Ruijgrok, Apolonia (1875-1959)
Ruijgrok, Jacobus L, (1894-1962)
Ruijgrok, Joannes (1795-1867)
Ruijgrok, Nicolaus (1796-1852)
Ruijgrok, Pieter (1816-1881)
Rijn, Dirkje v. (*16..-1766)
Rijn, Maerge v. (16..-1655)
Rijn, Petrus v. (1815-1884)
Rijn, Tijs v. (16..-1731)
Rijsen, Cornelius v. (1739-1883)

S
Samson, Marigje (1774-1857)
Samwel, Jacobus A. (1884-1939)
Santbergen, Agatha (16..-1736)
Sanden, Cornelia M. v.d. (1920-2007)
Sandvliet, Jan (16..-1691)
Scheepen, Grietje (1732-)
Scheerlings, Adrianus J. (1806-1869)
Schelvis, Andreas A. (1921-1998)
Schie, Pieter v. (1864-1953)
Schimmel, Helena C. (1878-1964)
Schoten, Cornelia v. (17..-1781)
Schooten, Helena v. (17..-1794)
Schrama, Cornelis (1777-1850)
Schrama, Jacobus (1770-1826)
Schrama, Trijntje (16..-)
Seesink, Elisabeth H. (1911-1982)
Seesink, Johanna G. (1908-1995)
Simonsdr., Neeltgen (15..-<1616)
Slingerland, Johanna M. (1914-1995)
Slootweg, Petrus (1809-1877)
Sonnevelt, Grietje v. (16..-)
Spijker, Jacobus (1803-1877)
Staats, Reinerus (1732-1800)
Stap, Anna M. v.d. (1877-1945)
Steijn, Klaas v. (17..-1760)
Stokman, Hendricus (1899-1975)

T
Terpstra, Catharina J. (1905-1984)
Tol, Apolonia J. v.d. (1885-1948)
Tol, Ariaantje v. (17..-1775)
Tol, Jannetje v. (1688-1745)
Tol, Sophia S. v. (1909-2001)
Turnhout, Cornelis A. (1924-1989)

V
Vaan, Wouter P.J. de (1901-1971)
Valderen Lipse, Maria v. (1814-1861)
Veen, Johanna v. (1906-1984)
Veen, Johannes v. (17..-1765)
Veen, Johannes B. in 't (1874-1961)
Velde, Cornelia v.d. (1807-1862)
Velde, Dirk v.d. (1807-1847)
Velde, Jacobus C. v.d. (1910-1996)
Velde, Johanna W.A. v.d. (1908-)
Veltman, Petrus (1909-1998)
Velsen, Jan v. (16..-)
Velzen, Johannes Th. (1830-1898)
Verbist, Juliana C. (1883-1951)
Verdel, Grietje (*16..-)
Verharen, Johanna H. (1914-1994)
Verheijen, Josephus E. (185-1913)
Vermin, Clasina M. (1924-2011)
Versantvoort, Fredericus L.J.M. (1903-1958)
Verschier, Lubbert (16..-)
Vink, Sophia (1928-1997)
Visser, Wilhelm (1920-1979)
Vliet, Barbara M. (1880-1952)
Vliet, Petrus v. (1870-1934)
Voort, Barbara v.d. (16..-1708)
Voort, Jan v.d. (16..-)
Vranckenszn, Huijch (*1475-<1543)
Vreem, Pieter (1771-1845)
Vrolijk, Joannes (1694-1856)

W
Waardeloo, Antonia (1878-1953)
Walters, Arend (17..-1777)
Warmerdam, Gerardus P. (1905-1957)
Warmondt, Antje (16..-<1704)
Werner, Jacobus J. (1912-1981)
Westgeest, Aaltje (1770-1770)
Westgeest, Aaltje (1772-1833)
Westgeest, Adam E. (1878-1920)
Westgeest, Adriana (1833-1868)
Westgeest, Adriana (1878-1960)
Westgeest, Adriana C. (1901-1994)
Westgeest, Adriana C. (1909-1984)
Westgeest, Adriana C. (1915-2003)
Westgeest, Adriana M. (1874-1939)
Westgeest, Adriana Th. (1922-2007)
Westgeest, Adrianus (1706-)
Westgeest, Adrianus (1706-1706)
Westgeest, Adrianus (1708-1759)
Westgeest, Adrianus (1718-<1726)
Westgeest, Adrianus (1724-1779)
Westgeest, Adrianus (1742-1742)
Westgeest, Adrianus (1778-1779)
Westgeest, Adrianus (1780-1780)
Westgeest, Adrianus (1809-1888)
Westgeest, Adrianus (1846-1846)
Westgeest, Adrianus (1850-1926)
Westgeest, Adrianus A. (1922-1999)
Westgeest, Adrianus C. (1884-1902)
Westgeest, Adrianus I. (1874-1874)
Westgeest, Adrianus J. (1913-1996)
Westgeest, Adrianus J. (1914-1992)
Westgeest, Adrianus M. (1934-2009)
Westgeest, Adrianus P. (1878-1959)
Westgeest, Adrianus P. (1902-1995)
Westgeest, Adrianus W. (1919-1994)
Westgeest, Adrianus W.Th. (1912-1982)
Westgeest, Aegje (1778-1778)
Westgeest, Agatha (1705-1705)
Westgeest, Agatha (1734-)
Westgeest, Agatha (1739-1739)
Westgeest, Agatha (1741-1741)
Westgeest, Agatha (1742-1744)
Westgeest, Agatha (1745-1771)
Westgeest, Aleidis (1746-1754)
Westgeest, Alida A. (1924-1925)
Westgeest, Alida A. (1927-2011)
Westgeest, Alida J. (1837-1901)
Westgeest, Alida M. (1879-1954)
Westgeest, Anna (1699-)
Westgeest, Anna (1707-)
Westgeest, Anna (1709-1739)
Westgeest, Anna (1716-1799)
Westgeest, Anna (1719-)
Westgeest, Anna (1734-<1735-)
Westgeest, Anna (1735-1798)
Westgeest, Anna (1737-1737)
Westgeest, Anna (1737-1772)
Westgeest, Anna (1738-1822)
Westgeest, Anna (1847-1925)
Westgeest, Anna (1848-1932)
Westgeest, Anna A,M. (1926-2013)
Westgeest, Anna M. (1832-1890)
Westgeest, Anna M. (1879-1946)
Westgeest, Anna M. (1911-1911)
Westgeest, Alida M. (1847-1862)
Westgeest, Anna M. (1884-1953)
Westgeest, Anna M. (1885-1886)
Westgeest, Anna M.J. (1924-2020)
Westgeest, Anna W.M. (1909-1996)
Westgeest, Antje (*1703-1732)
Westgeest, Antonius (1782-1782)
Westgeest, Antonius J.J. (1927-2007)
Westgeest, Apollonia (1732-)
Westgeest, Apollonia (1736-<1746)
Westgeest, Apollonia (1734-1800)
Westgeest, Apollonia (1802-1855)
Westgeest, Apolonia (1775-1819)
Westgeest, Apolonia A.M. (1916-1988)
Westgeest, Apolonia J. (1925-1998)
Westgeest, Apolonia J.M. (1924-)
Westgeest, Arie (1773-1803)
Westgeest, Arie (1780-1792)
Westgeest, Arnoldus (1773-1782)
Westgeest, Arij (1813-1921)
Westgeest, Augustinus (1917-2012)
Westgeest, Bartholomeus A. (1887-1961)
Westgeest, Catharina (1728-1803)
Westgeest, Catharina (1730-1772)
Westgeest, Catharina (1732-<1744)
Westgeest, Catharina (1744-1815)
Westgeest, Catharina (1775-1859)
Westgeest, Catharina (1854-1911)
Westgeest, Catharina (1860-1910)
Westgeest, Catharina C. (1905-1927)
Westgeest, Catharina P. (1874-1950)
Westgeest, Catharina P. (1912-1934)
Westgeest, Catharina P. (1912-1989)
Westgeest, Catharina W. (1777-1844)
Westgeest, Catrijn (1689-1773)
Westgeest, Clasina A.M.A. (1898-1990)
Westgeest, Clasina M.A. (1897-1898)
Westgeest, Crijna (1802-1868)
Westgeest, Columba (1685-1775)
Westgeest, Cornelia (*1677-1732)
Westgeest, Cornelia (1705-)
Westgeest, Cornelia (1708-1708)
Westgeest, Cornelia (1800-1857)
Westgeest, Cornelia (1806-1884)
Westgeest, Cornelia (1808-1861)
Westgeest, Cornelia (1828-1877)
Westgeest, Cornelia (1835-1896)
Westgeest, Cornelia (1844-1903)
Westgeest, Cornelia (1801-1801)
Westgeest, Cornelia (1805-1855)
Westgeest, Cornelia (1844-1911)
Westgeest, Cornelia (1848-1865)
Westgeest, Cornelia (1856-1922)
Westgeest, Cornelia (1861-1862)
Westgeest, Cornelia (1880-1880)
Westgeest, Cornelia A. (1913-1913)
Westgeest, Cornelia A.C. (1948-1982)
Westgeest, Cornelia C. (1894-1894)
Westgeest, Cornelia F. (1877-1952)
Westgeest, Cornelia J. (1914-1970)
Westgeest, Cornelia M. (1906-1996)
Westgeest, Cornelia M.E. (1922-2006)
Westgeest, Cornelia Th. (1873-1943)
Westgeest, Cornelia Th. (1918-2010)
Westgeest, Cornelis (1607->1662)
Westgeest, Cornelis (*1663-<1704)
Westgeest, Cornelis (*1665-)
Westgeest, Cornelis (>1734-1741)
Westgeest, Cornelis (1738-1829)
Westgeest, Cornelis (1757-1769)
Westgeest, Cornelis (1783-1856)
Westgeest, Cornelis (1791-1792)
Westgeest, Cornelis (1844-1909)
Westgeest, Cornelia (1853-1853)
Westgeest, Cornelis (1801-1801)
Westgeest, Cornelis (1812-1879)
Westgeest, Cornelis (1834-1834)
Westgeest, Cornelis (1841-1902)
Westgeest, Cornelis (1909-1953)
Westgeest, Cornelis A. (1873-1874)
Westgeest, Cornelis A. (1912-1940)
Westgeest, Cornelis E. (1905-2000)
Westgeest, Cornelis H. (1914-1935)
Westgeest, Cornelis J. (1873-1926)
Westgeest, Cornelis J. (1881-1921)
Westgeest, Cornelis J. (1882-1968)
Westgeest, Cornelis J. (1884-1971)
Westgeest, Cornelis J. (1914-1914)
Westgeest, Cornelis J. (1917-1918)
Westgeest, Cornelis J. (1919-2001)
Westgeest, Cornelis J. (1908-1988)
Westgeest, Cornelis J. (1919-1947)
Westgeest, Cornelis L. (1876-1906)
Westgeest, Cornelis M. (1921-2016)
Westgeest, Cornelis Th. (1925-1926)
Westgeest, Cornelius (1696-<1716)
Westgeest, Cornelius (1716-1762)
Westgeest, Cornelius (1724-)
Westgeest, Cornelius (1735-1753)
Westgeest, Cornelius (1737-1809)
Westgeest, Cornelius (1771-1843)
Westgeest, Cornelius (1778-1778)
Westgeest, Cornelius (1791-1792)
Westgeest, Cornelius (1804-1805)
Westgeest, Cornelius (1811-1877)
Westgeest, Daniel (1698-1733)
Westgeest, Daniel (1702-1772)
Westgeest, Daniel (1732-1732)
Westgeest, Daniel (1734-1734)
Westgeest, Daniel (1736-1808)
Westgeest, Dirck (1618-<1653)
Westgeest, Dirck (*1670-1748)
Westgeest, Dirk (1719-1719)
Westgeest, Dirk (1720-1741)
Westgeest, Dirk (1784-1849)
Westgeest, Dirk (1761-1809)
Westgeest, Dirk (1799-1800)
Westgeest, Dirk (1819-1819)
Westgeest, Elisabeth (1810-1810)
Westgeest, Elisabeth (1813-1814)
Westgeest, Elisabeth (1815-1815)
Westgeest, Elisabeth (1816-1816)
Westgeest, Elisabeth (1793-1838)
Westgeest, Elisabeth (1837-1906)
Westgeest, Elisabeth (1863-1863)
Westgeest, Elisabeth C. (1893-1972)
Westgeest, Elisabeth M. (1892-1893)
Westgeest, Elisabeth M. (1932-2020)
Westgeest, Elisabetha (1739-1780)
Westgeest, Elisabetha (1762-1762)
Westgeest, Elizabeth (1775-1782)
Westgeest, Elizabeth C. (1891-1973)
Westgeest, Elizabeth H. (1928-1996)
Westgeest, Elizabetha (1777-1782)
Westgeest, Engelbertus C. (1918-2006)
Westgeest, Franciscus (1839-1840)
Westgeest, Franciscus (1842-1917)
Westgeest, Franciscus C. (1912-1977)
Westgeest, Franciscus G. (1913-1966)
Westgeest, Franciscus A. (1920-1994)
Westgeest, Franciscus C. (1906-1965)
Westgeest, Franciscus C. (1904-1905)
Westgeest, Franciscus S. (1914-1978)
Westgeest, Franciscus W. (1879-1960)
Westgeest, Fijtje (1773-1840)
Westgeest, Geertje (1782-1782)
Westgeest, Geertruda (1850-1891)
Westgeest, Geertrudes (1848-1848)
Westgeest, Geertruida (1837-1897)
Westgeest, Geertruida (1843-1846)
Westgeest, Geertruida Th. (1880-1880)
Westgeest, Gerarda (1798-1855)
Westgeest, Gerarda (1806-1837)
Westgeest, Gerarda (1882-1904)
Westgeest, Gerarda M.P. (1910-2005)
Westgeest, Gerarda P. (1911-1980)
Westgeest, Gerardus (1800-1869)
Westgeest, Gerardus (1835-1835)
Westgeest, Gerardus (1837-1838)
Westgeest, Gerardus A.M. (1911-1971)
Westgeest, Gerardus C. (1876-1878)
Westgeest, Gerardus C. (1882-1956)
Westgeest, Gerardus C. (1922-)
Westgeest, Gerardus J. (1888-1973)
Westgeest, Gerardus J. (1917-1982)
Westgeest, Gerardus J.C. (1910-1990)
Westgeest, Gerardus Th. (1875-1876)
Westgeest, Gerardus W. (1872-1872)
Westgeest, Gertrudis (1767-1774)
Westgeest, Geurt H.L. (1911-1983)
Westgeest, Grietje (*1740-1760)
Westgeest, Grietje (1763-1789)
Westgeest, Helena (1870-1870)
Westgeest, Helena (1843-1911)
Westgeest, Helena C. (1886-1953)
Westgeest, Helena C.M. (1909-2003)
Westgeest, Helena G. (1922-2015)
Westgeest, Hendrikus F. (1881-1881)
Westgeest, Hendrikus F. (1882-1882)
Westgeest, Hesther (1803-1865)
Westgeest, Huberta (1788-1864)
Westgeest, Huberta H.C. (1876-1877)
Westgeest, Hubertgen (1620-<1691)
Westgeest, Hubertus (1791-1868)
Westgeest, Hubertus P.J. (1927-2001)
Westgeest, Huijch (*1616-<1638)
Westgeest, Huijch (1624-<1691)
Westgeest, Huijg (*1725-1789)
Westgeest, Ignatius (1929-2010)
Westgeest, Jacob (1800-1800)
Westgeest, Jacoba (1781-1811)
Westgeest, Jacoba M. (1875-1915)
Westgeest, Jacoba M.A. (1905-1929)
Westgeest, Jacobus (*1678-1742)
Westgeest, Jacobus (1703-)
Westgeest, Jacobus (1713-1768)
Westgeest, Jacobus (1764-1764)
Westgeest, Jacobus (1808-1864)
Westgeest, Jacobus (1869-1909)
Westgeest, Jacobus C. (1845-1845)
Westgeest, Jacobus J. (1881-1899)
Westgeest, Jacobus P.A. (1927-2014)
Westgeest, Jacobus W. (1918-1962)
Westgeest, Jacobus W. (1920-1997)
Westgeest, Jan (1653-)
Westgeest, Jan (*1691-<1755)
Westgeest, Jan (>1734-1740)
Westgeest, Jan (*1740-1746)
Westgeest, Jeroentje (1709-1768)
Westgeest, Jeron (1692-1724)
Westgeest, Joanna (1712-1758)
Westgeest, Joanna (1725-1725)
Westgeest, Joanna (1748-1748)
Westgeest, Joanna (1749-1790)
Westgeest, Joanna (1751-1751)
Westgeest, Joannes (1710-1710)
Westgeest, Joannes (1726-1726)
Westgeest, Joannes (1728-1728)
Westgeest, Joannes (1729-1775)
Westgeest, Joannes (1740-)
Westgeest, Joannes (1745-1745)
Westgeest, Joannes (1769-1845)
Westgeest, Joannes (1769-1823)
Westgeest, Joannes (1819-1852)
Westgeest, Job (1772-1853)
Westgeest, Joes (1765-1765)
Westgeest, Johanna (1814-1873)
Westgeest, Johanna (1835-1836)
Westgeest, Johanna (1836-1836)
Westgeest, Johanna (1851-1885)
Westgeest, Johanna (1876-1964)
Westgeest, Johanna A. (1870-1922)
Westgeest, Johanna A.C.M. (1881-1958)
Westgeest, Johanna C. (1892-1968)
Westgeest, Johanna E. (1917-1935)
Westgeest, Johanna E. (1923-2017)
Westgeest, Johanna H. (1921-2012)
Westgeest, Johanna J.M. (1915-2001)
Westgeest, Johanna M. (1884-1914)
Westgeest, Johanna M. (1921-2007)
Westgeest, Johanna M. (1926-2016)
Westgeest, Johanna M.C.A. (1896-1953)
Westgeest, Johannes (1697-1760)
Westgeest, Johannes (*1675-1721)
Westgeest, Johannes (1843-1910)
Westgeest, Johannes (1846-1846)
Westgeest, Johannes (1849-1950)
Westgeest, Johannes (1915-1919)
Westgeest, Johannes A. (1898-1984)
Westgeest, Johannes C. (1886-1973)
Westgeest, Johannes C. (1911-1911)
Westgeest, Johannes C. (1915-2001)
Westgeest, Johannes J. (1885-1971)
Westgeest, Johannes L. (1927-2002)
Westgeest, Johannes P. (1928-)
Westgeest, Johannes Th. (1912-1997)
Westgeest, Josep (1887-1961)
Westgeest, Joseph (1924-2007)
Westgeest, Josephine P. (1921-)
Westgeest, Josephus C. (1883-1884)
Westgeest, Josephus M. (1878-1878)
Westgeest, Josina G. (1920-2008)
Westgeest, Jozef J. (1923-2000)
Westgeest, Klasina (1835-1872)
Westgeest, Krijna (1801-1801)
Westgeest, Leendert (1799-1800)
Westgeest, Leendert (1800-1825)
Westgeest, Leonardus (1709-1709)
Westgeest, Leonardus (1718-1718)
Westgeest, Leonardus (1719-1719)
Westgeest, Leonardus (1730-1801)
Westgeest, Leonardus (1811-1872)
Westgeest, Leonardus (1846-1846)
Westgeest, Leonardus (1851-1917)
Westgeest, Leonardus A, (1917-1994)
Westgeest, Leonardus B. (1886-1943)
Westgeest, Leonardus J. (1913-1994)
Westgeest, Leonardus J. (1914-1986)
Westgeest, Leonardus G. (1875-1961)
Westgeest, Leonardus G. (1916-1917)
Westgeest, Leonardus G. (1920-2005)
Westgeest, Leonardus J.M. (1918-1986)
Westgeest, Leonardus P. (1872-1886)
Westgeest, Leonardus Th. (1914-1950)
Westgeest, Lijsbeth (>1734-1737)
Westgeest, Lijsbeth (>1737-1754)
Westgeest, Maartje (1814-1848)
Westgeest, Maerge (1647
Westgeest, Magdalena (1704-1704)
Westgeest, Magdalena (1706-1706)
Westgeest, Margaretha (1749-1768)
Westgeest, Maria (*1641-<1676)
Westgeest, Maria (1701-)
Westgeest, Maria (1721-)
Westgeest, Maria (1723-1723)
Westgeest, Maria (1723-1795)
Westgeest, Maria (1726-1726)
Westgeest, Maria (1730-1730)
Westgeest, Maria (1731-1776)-)
Westgeest, Maria (1738-1802)
Westgeest, Maria (1738-1804)
Westgeest, Maria (1743-1743)
Westgeest, Maria (1760-1760)
Westgeest, Maria (1765-1765)
Westgeest, Maria (1770-1795)
Westgeest, Maria (1771-1773)
Westgeest, Maria (1797-1832)
Westgeest, Maria (1805-1872)
Westgeest, Maria (1839-1939)
Westgeest, Maria (1842-1842)
Westgeest, Maria (1844-1845)
Westgeest, Maria (1847-1919)
Westgeest, Maria (1851-1851)
Westgeest, Maria (1852-1853)
Westgeest, Maria (1859-1943)
Westgeest, Maria (1878-1958)
Westgeest, Maria (1920-2002)
Westgeest, Maria A. (1890-1944)
Westgeest, Maria C. (1890-1963)
Westgeest, Maria B. (1925-2015)
Westgeest, Maria C. (1903-1941)
Westgeest, Maria C. (1904-1983)
Westgeest, Maria C. (1907-1989)
Westgeest, Maria C. (1912-1913)
Westgeest, Maria C.A. (1904-1994)
Westgeest, Maria E. (1917-2006)
Westgeest, Maria H. (1915-1915)
Westgeest, Maria H. (1886-1961)
Westgeest, Maria J. (1839-1840)
Westgeest, Maria J. (1842-1902)
Westgeest, Maria J. (1872-1951)
Westgeest, Maria J. (1875-1876)
Westgeest, Maria J. (1878-1892)
Westgeest, Maria P. (1883-1976)
Westgeest, Maria P. (1910-1911)
Westgeest, Maria P. (1915-1915)
Westgeest, Maria P. (1916-2003)
Westgeest, Maria P.J. (1914-2001)
Westgeest, Martina (1707-1766)
Westgeest, Martinus (1855-1855)
Westgeest, Marijtje (*1694-1742)
Westgeest, Marijtje (1713-1741)
Westgeest, Marijtje (>1737-1746)
Westgeest, Naamloos (*1694-<1704)
Westgeest, Naamloos (-1699)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (-1708)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1725-1725)
Westgeest, Naamloos (-1731)
Westgeest, Naamloos (1732-1732)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (<1759-1759)
Westgeest, Naamloos (1768-1768)
Westgeest, Naamloos (1795-1795)
Westgeest, Naamloos (1799-1799)
Westgeest, Naamloos (1830-1830)
Westgeest, Naamloos (1833-1833)
Westgeest, Naamloos (1871-1871)
Westgeest, Naamloos (1876-1876)
Westgeest, Naamloos (1879-1879)
Westgeest, Naamloos (1881-1881)
Westgeest, Naamloos (1886-1886)
Westgeest, Naamloos (1889-1889)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1908-1908)
Westgeest, Naamloos (1913-1913)
Westgeest, Naamloos (1914-1914)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1916-1916)
Westgeest, Naamloos (1918-1918)
Westgeest, Naamloos (1925-1925)
Westgeest, Neeltje (1858-1928)
Westgeest, Nicolaas A.P. (1906-1984)
Westgeest, Petronella (1703-<1711)
Westgeest, Petronella (1711-<1726)
Westgeest, Petronella (1727-1727)
Westgeest, Petronella (1803-1884)
Westgeest, Petronella (1807-1831)
Westgeest, Petronella (1875-1947)
Westgeest, Petronella A. (1909-1952)
Westgeest, Petronella H.J. (1924-1999)
Westgeest, Petronella M.A.J. (1908-1927)
Westgeest, Petrus (1704-)
Westgeest, Petrus (1705-1705)
Westgeest, Petrus (1714-<1726)
Westgeest, Petrus (1716-<1726)
Westgeest, Petrus (1720-)
Westgeest, Petrus (1722-)
Westgeest, Petrus (1732-1783)
Westgeest, Petrus (1765-1765)
Westgeest, Petrus (1766-1769)
Westgeest, Petrus (1803-1884)
Westgeest, Petrus (1839-1887)
Westgeest, Petrus (1858-1926)
Westgeest, Petrus (1892-1892)
Westgeest, Petrus A.J. (1907-1908)
Westgeest, Petrus A.J. (1910-1970)
Westgeest, Petrus G. (1909-1965)
Westgeest, Petrus H. (1875-1939)
Westgeest, Petrus J. (1888-1957)
Westgeest, Petrus J. (1918-1975)
Westgeest, Petrus J. (1938-2008)
Westgeest, Petrus J.J. (1914-1988)
Westgeest, Petrus L. (1879-1945)
Westgeest, Petrus W. (1894-1990)
Westgeest, Petrus W. (1912-1996)
Westgeest, Petrus Th. (1916-1979)
Westgeest, Pieter (1622-<1682)
Westgeest, Pieter (*1670-)
Westgeest, Pieter (1756-1799)
Westgeest, Pieter (1768-1846)
Westgeest, Pieter (*1700-1764)
Westgeest, Pieter J. (1900-1962)
Westgeest, Pleuntje (1777-1857)
Westgeest, Rochus (1700-1771)
Westgeest, Rochus (1764-1764)
Westgeest, Rochus (1771-1840)
Westgeest, Rochus (1772-1785)
Westgeest, Rochus (1787-1807)
Westgeest, Rochus (1846-1847)
Westgeest, Rochus (1846-1852)
Westgeest, Rochus (1849-1849)
Westgeest, Rochus (1856-1858)
Westgeest, Simon (1649-<1703)
Westgeest, Simon (1702-1726)
Westgeest, Simon (1706-1706)
Westgeest, Simon (1714-1714)
Westgeest, Simon (1715-1781)
Westgeest, Simon (1716-<1717)
Westgeest, Simon (1717-<1729)
Westgeest, Simon (1726-1726)
Westgeest, Simon (1729--<1741)
Westgeest, Simon (1734-1786)
Westgeest, Simon (1741-1806)
Westgeest, Simon (1779-1794)
Westgeest, Simon (1800-1800)
Westgeest, Simon (1803-1826)
Westgeest, Sophia (1769-1835)
Westgeest, Sijmetje (1773-1774)
Westgeest, Sijmon (*1586-<1638)
Westgeest, Sijmon (*1645-1691)
Westgeest, Sijmon (*1658-1718)
Westgeest, Sijmon (1695-1745)
Westgeest, Sijmontje (1729-)
Westgeest, Teuntje (1783-1783)
Westgeest, Theodora (1802-1802)
Westgeest, Theodora (1811-1863)
Westgeest, Theodora (1815-1815)
Westgeest, Theodora (1834-1866)
Westgeest, Theodora (1850-1855)
Westgeest, Theodora C. (1911-1930)
Westgeest, Theodora M. (1907-1928)
Westgeest, Theodora P. (1917-1983)
Westgeest, Theodorus (1732-1732)
Westgeest, Theodorus (1740-1812)
Westgeest, Theodorus (1753-1823)
Westgeest, Theodorus (1774-1843)
Westgeest, Theodorus (1807-1807)
Westgeest, Theodorus (1832-1833)
Westgeest, Theodorus (1836-1899)
Westgeest, Theodorus (1836-1903)
Westgeest, Theodorus (1839-1870)
Westgeest, Theodorus (1882-1970)
Westgeest, Theodorus (1878-1939)
Westgeest, Theodorus (1916-1969)
Westgeest, Theodorus C. (1913-1916)
Westgeest, Theodorus C. (1923-2008)
Westgeest, Theodorus E, (1915-1967)
Westgeest, Theodorus J. (1904-1904)
Westgeest, Theodorus L. (1886-1949)
Westgeest, Theodorus L. (1906-1972)
Westgeest, Theodorus L.M. (1916-1988)
Westgeest, Trijntje (1651-1698)
Westgeest, Wilhelmina (1840-1842)
Westgeest, Wilhelmina M. (1885-1885)
Westgeest, Wilhelmina M, (1909-2005)
Westgeest, Wilhelmina M, (1913-1988)
Westgeest, Wilhelmina Th.J. (1805-1929)
Westgeest, Wilhelmus (1724-1802)
Westgeest, Wilhelmus (1757-1757)
Westgeest, Wilhelmus (1930-2000)
Westgeest, Wilhelmus A. (1897-1975)
Westgeest, Wilhelmus A. (1932-2016)
Westgeest, Wilhelmus A.I. (1906-1909)
Westgeest, Wilhelmus G. (1872-1944)
Westgeest, Wilhelmus G. (1868-1930)
Westgeest, Wilhelmus J. (1874-1944)
Westgeest, Wilhelmus J. (1880-1972)
Westgeest, Wilhelmus J. (1918-1919)
Westgeest, Wilhelmus J. (1920-1946)
Westgeest, Wilhelmus J.M. (1910-1978)
Westgeest, Willem (1775-1776)
Westgeest, Willem (1815-1872)
Westgeest, Willem (1864-1864)
Westgeest, Willem G. (1809-1872)
Westgeest, Willemijntje (1813-1840)
Westgeest, IJsbrant (1620->1688)
Westgeest, IJsbrant (1695-1764)
Wiel, Joanna H.J. v.d. (1919-1980)
Wieringen, Jacobus v. (1775-1854)
Willemszn., Cornelis (16..-1730)
Willemszn., Engel (*15..-)
Winkels, Maria Th. (1924-2012)
Winter, Gerritje de (1742-1803)
Wissen, Hermanus v. (1841-1926)
Worms ter Hal, Hendrina (17..-1791)
Wou, Leendert v. (15..-)

Z
Zandbergen, Gertruida C.M. (1906-2001)
Zandvliet, Louis L. (1922-2008)
Zeyde, Antoni v.d. (1774-1859)
Zon, Willem v.d. (*16..-1742)
Zonneveld, Margaretha (1768-1813)
Zuiderduin, Cornelis (1878-1952)
Zijden, Petrus v.d. (1849-1918)
facebooktwitterWestgeest VariaNiets van deze site mag worden gedupliceerd
danwel gepubliceerd zonder vooraf toestemming van
C. Westgeest.
23-11-21 22:51 -
MMXXI - 2003-2021