| | | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact | 
 
     
       

homeHuijch Henricxszn.
Zoon van Henrick Huijgenszn. & Kathrijn Florisdr.
Generatie VI

Huijch Henricxszn., geboren omtrent 1555, overleden tussen 1608 en 1612 te Lisse. Vermeld in 1599 op de lijst van weerbare mannen van Rijnland te Lisse, hij moet dus op 13-01-1599 jonger dan 60 jaar zijn geweest. Opperzandmeester bij de afzanding van het keukenduin (1604-1605), wonende op een hofstede die gehuurd werd van de heer van Schagen, gelegen in de Westgeest te Lisse (<1592-1612). Gehuwd met Maritgen Dircxsdr., geboren in 15.., overleden tussen 07-05-1616 en 1620. De oorsprong van de naam Westgeest ligt te Lisse, ten zuiden van Lisse tussen de Heereweg en de Achterweg lagen zanderige gronden die de Westgeest werden genoemd.1
Zijn nageslacht voert de naam Westgeest.
(VI/006)

Kinderen van Huijch Henricxszn. & Maritgen Dircxsdr.:

 1. Dircx Huijgenszn., geboren omstreeks *1580, overleden voor 13-06-1612 te Lisse. Wonende op een hofstede in de Engel te Lisse. Gehuwd voor 08-01-1602 met Maritgen Cornelisdr., geboren omtrent 1577, was in 1640 nog in leven. Dochter van Cornelis Engelszn. en Wijntge Pietersdr.2 (VII/004)

 2. Catarijn Huijgensdr., geboren omstreeks *1582. Wonende te Lisse. Gehuwd voor 08-01-1602 met Pieter Corneliszn. van der Linde, geboren in 15.., alias Ponsman. Zoon van Cornelis Leendertszn. en Jaepgen Jacobsdr. Als dienstmeisje was haar nicht Lijsbet Dirxsdr. werkzaam binnen het gezin (1623).3 (VII/005)

 3. Maritgen Huijgensdr., geboren omstreeks *1584. Gehuwd op 30-05-1606 te Lisse met Engel Willemszn., geboren in 15.., van Noordwijkerhout.4 (VII/006)

 4. Commertgen Huijgensdr., geboren omstreeks *1586, overleden tussen 1648 en 1667. Wonende te Voorhout (1623). Gehuwd op 02-06-1605 te Lisse met Gerrit Claeszn. op ’t Nest, geboren in 15.., overleden voor 01-02-1646. uit Lisse. Zoon van Claes Gerritszn. op 't Nest en Martina Cornelisdr. Als dienstknecht was Arent Janszn. werkzaam binnen het gezin (1623).5 (VII/007)

 5. Henrick Huijgenszn., geboren omstreeks *1588, was op 28-02-1623 nog in leven. "De voorn Henrick Hugenszn. zal nog voor zijn bruijdegoms cleder vuijten gemeenen boedel hebben een somma van vijftien ponden groen Vlaems".6 (VII/008)

 6. Cornelis Huijgenszn., geboren omstreeks *1590, overleden voor 02-05-1625. Bouwman, wonende te Noordwijkerhout. Gehuwd omstreeks *1611 met Trijntgen Corsdr., geboren in 15.., overleden voor 12-01-1672. Dochter van Cors Pieterszn. en Trijntje Gerritsdr. Trijntgen hertrouwd met Willem Adriaenszn. van den Bosch. Als dienstknecht was zijn neef Floris Dircxszn. werkzaam binnen het gezin (1623).7 (VII/009)

 7. Sijmon Huijgenszn. Westgeest, geboren omstreeks *1592, overleden tussen 03-03-1632 en 27-03-1638 te Lisse. Bouwman op een boerderij die hij huurde van de heer van Schagen in de Westgeest te Lisse. Gehuwd omstreeks *1613 met Guiertgen IJsbrantsdr., geboren in 15.., overleden na 1664. Dochter van IJsbrant Corneliszn. en Nielsgen Pietersdr. Verdel. Huisvrouw. Guiertgen hertrouwd omstreeks *1653 met Lenaert Corneliszn. Verdel, weduwnaar van Trijntgen Crijnensdr. Cortswagen. (Als dienstknecht was zijn neef Cornelis Dircxszn. Westgeest werkzaam binnen het gezin (1623).8 (VII/010)

 8. Crijntgen Huijgensdr., geboren omstreeks *1594. Wonende te Valkenburg aan den Rijn (1623). Gehuwd voor 17-05-1616 te Lisse met Daniel Corneliszn. van der Linde, geboren in 15.., overleden tussen 1623 en 13-09-1625. Zoon van Cornelis Leendertszn. en Jaepgen Jacobsdr. Crijntgen voorsz aens vijf en twintig guldens voor haer bruijts clederen". Als dienstmeid was Huijbertgen Pietersdr. van Catwijk op den Rijn werkzaam binnen het gezin (1623). Crijntgen hertrouwd op 13-09-1625 te Valkenburg aan den Rijn met Leendert Coneliszn. van Wou, geboren omtrent 1595, jong gesel tot Wassenaar, zoon van Cornelis Jacobszn. van Wou en Grietgen Willemsdr. Buyrman, wonende te Valkenburg a/d Rijn (1631-1652).9 (VII/011)

Mogelijke ligging van de bezittingen en huurlanden van Huijch Henricxzn. en Dirck Huijgenszn. te Lisse 93

Huijch Henricxszn.
Landen in de Westgeest
A. Een stuk land; “waer op een hofstede staet”, groot 7 morgen 294 roeden.67
In 1544 was de hofstede eigendom van
Dirck Vranckenszn.
Gehuurd van dhr. van Schagen.
<1592-1612 Huijch Henricxszn. (br.).
<1612-1616 Erven Huijch Henricxszn. (br.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).

B. Een stuk land, groot 204 roeden.68
Eigenaar en bruiker als onder A.

C. Een stuk land, groot 368 roeden.69
Eigenaar en bruiker als onder A.

D. Verschilende percelen land, o.a. genaamd de Lege Werf en de Bessengeest, groot 5 morgen 193 roeden.70
Gehuurd van de Abdij van Leeuwenhorst.
<1606-1612 Huijch Henricxszn. (br.).
<1612-1616 Erven Huijch Henricxszn. (br.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).
Landen in de Lageveense polder
E. Hooiland; genaamd het Zwietensveen, groot 7 morgen 359 roeden.71
<1597-1612 Huijch Henricxszn. (eig.).
<1612-1616 Erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn. en
<1616-00000 Cornelis Huijgenszn. (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).

F. Een stuk land, groot 1 morgen 5 hond.72
Dit perceel was vroeger eigendom van zijn grootvader Huijch Vranckenszn.
Eigenaar en bruiker als onder A.

Landen in de Lisserboek polder
G. Een stuk land; genaamd de Calfscamp,
groot omtrent 3,5 morgen.
73
Voor 1608 was zijn broer
Huijbert Henricxszn. bruiker van dit perceel.
<1608-1612 Huijch Henricxszn. (eig.).
<1612-1616 Erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest..
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig).

Landen in de Roversbroek polder
H. 2 Partijen land genaamd de Benten,
elk groot 11 hond.
74
Gekomen van zijn broer
Huijbert Henricxszn.
<1595-1612 Huijch Henricxszn. (eig.).
<1612-1616 Erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616- 0000 Wed. Huijch Henricxszn. (1/2 eig.)
<1616- 0000 Wed. Dirck Huijgenszn. en
<1616- 00000 Gerrit Claeszn. op 't Nest (1/2 eig.).
H1. "De grote Bent" groot 2 m.
<
1628- 0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616- 00000 Gerrit Claeszn. op 't Nest (1/2 eig).
H2. "De kleine Bent, groot 1 m. 5 h.
<
1617-1633 Jan Dignomszn. de Roo (1/2 eig.).
<1633- 0000Pieter Corneliszn. van der Linden.

I. Land, genaamd de Poelcamp,
groot omtrent 13 hond.
75
<1606-1612 Huijch Henricxszn. (eigenaar).
<1612-1616 Erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Weduwe Huijch Henricxszn. (eig.).
<1628- 0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616- 00000 Gerrit Claeszn. op 't Nest (eig).

Dirck Huijgenszn.
eig. = eigenaar.
br. = bruiker.

Lisse II


| Oegstgeest I | Warmond | Oegstgeest II |
Afbeelding: tabel van de nakomelingen Huijch Henricxszn. & Maritgen Dircxsdr.
94

De boedelscheiding van 1616

Fragment uit de boedelscheiding van Huijch Henricksz op 06-01-1619.Bij de boedelscheiding op 06-01-1616 te Lisse ging de helft naar Maritgen Dirkcxdr. en de andere helft werd verdeeld over de 8 kinderen, ieder 1/8 deel.

Fragment uit de boedelscheiding van Huijch Henrickszn. op 06-01-1619.
95 >

Wij Cornelis van Immerseel Corneliszn. Schout inde Ambagtsheerlicheijt van Lisse ende vande Vennep, Jan Cornelis Claeszn. van Zantvliet, ende Aerent Dignumszn. de Roo, out Schepenen van Lisse voirnt, doen condt. een ijeder dat voor ons in eijge personen gecomen ende erschenen sijn, Gerrit Janszn. de Monicq inde plaets van wijlen Jan Janszn. Borgongien als geordineerde als gestelde angenomen voocht van Maritgen Dircxdr., wedue van Huijch Henricxszn., althans innocent zijnde, voor d’ een helft, ter andere zijde, ende Maritgen Cornelisdr., wedue van Dirck Hugenszn. inden Engel, geassisteert bij haer broeder Pieter Corneliszn. Schipper haer voucht in desen, en overzulcxs t’samen voucht ende vouchden vande drije onmondige weesen vande zelve Dirck Hugenszn., Pieter Corneliszn. van der Linde als man en voucht van Catrijna Hugensdr., Engel Willemszn. als getrout hebbende Maritgen Hugensdr., Gerrit Claeszn. van ’t Nest als getrout zijnde mit Commertgen Hugensdr., Henrick, Cornelis en Sijmon Hugens zonen, mitsgaders Danijel Corneliszn. van der Linde althans getrout wesende mit Quinierijntgen Hugensdr., gesamentlicken erfgenaems vande voorn. Huijch Henricxszn. voir d’ander helft ter anderezijde. De welcke voor hen en heuren erfnen so zij comparanten opentlicks bekende en verclaerden mit den anderen opten VIe januarij ano XVIc en zestien, ten overstane van ons Schout ende Schepenen int hooft genompt geparticipeert gedeelt ende gescheijden te hebben zulcxs zij luijden participerende deelen ende scheijden mitsdesen, sodanige partijen van landen ende mobele goederen, egene vuijtgesondert gelijck en in alte manijeren, als de voorn Huijch Henricxszn. mit der doot ontzuijmpt naer gelaten en mit de voors Maritgen Dircxsdr. zijn huijsvrou was gepossideert ende bezeten heeft, Eerst sal de voorn Huijch Henricxszn. wedue vrij eijgentlicken hebben ende behouden, een partije lants genompt de Poelcamp, groot ontrent veerthiendhalf hont, gecomen van erfgenaems van wijlen Gerrit Jacobszn. Coppen, gelegen inde polder van Roversbrouck, belent zijnde aende noordtoost zijde d’erfgenaems van wijlen Jacob Dircxszn. vande Voorden, aent zuijdtoosteijnde Jan Henricxszn. Brebijl, aende zuijdtwestzijde d’erfgenaems van wijlen Jannetgen Pieter Florisdr, ende aent noordtwesteijnde’s Graven water, ende daer toe noch de beternisse van een bentcamp groot ontrent elf hondt, ende wordt mit de ander naervolgende elf hondt jegens Hubert Henricxszn. in erfpacht gehouden, t’samen jaerlicxs voor vijerentwintig guldens, mede gelegen als vooren, belent wezende aende noordtoostzijde den Ed. Joncheer Johan van Matenesse onssen ambachtsheer, aent zuijdtoosteijnde de andere elf hont voorseijt, aende zuijdtwestzijde Jan Henricxszn. Brebijl, ende aent noordtwesteijnde d’ erfgenaems van Jacop Dircxszn. vande Voorden en mirs daer op dragende de halve lasten van den erfpacht voort, item zal den selve wedue vuijt handen van Sijmon haer zoon voirst op beuren en ontvangen als gelde, een somme van vier hondert vijftich guldens, weezende d’een helft van negen hondert guldens vuijt zaeke vande gecoste bouweringe van koeijen, peerden met zijn toebehooren, waer op alrede ende voorts d’andere seste te meije dagen de anno XVIc zestien ende zeventhien telcken mit hondert twaalf guls thien stuivers ofte d’ zelve op interest te houden jegens den pening twintigh, daer jegens d’ erfhenaems vande voorn Huijch Henricxszn. mede vrij eijgentlicken hebben ende behouden zullen, Ten eersten de voorn Dirck Hugen wedue, ten behouve van haer drie onmondige weesen, mit Gerrit Claes voirnt t’ samen de beternisse vande andere voorsen de bentcamp van elf hont, so ock bijden anderen gelegen als vooren, belent hebbende aende noordtoostzijde Claes Lourijszn. Roos, aent zuijdtoosteijnde Hubert Henricxszn. voirs, aende zuijdtwestzijde Huijch Pancraeszn. Cluft, mit Cors jonge Willemszn., ende aen t’ noordtwesteijnde de voorn Maritgen Dircxsdr. mit haer ander elf hondt, mit daer op dragende de halve lasten vanden erfpacht van voirs vierentwintich gulden, ten tweeden zullen de voorn Pieter van der Linde, Engel Willemszn., Sijmon Hugenszn. en Danijel van der Linde t’ samen hebben en behouden een partije genompt de Calfscamp groot omtrent vierdalf morgen, gelegen inde polder van Lisserbrouck, opten aenslach vande meer, belent zijnde aende noordtoostzijde d’erfgenaems van wijlen Armgaert Claes zoon Jansdr, mit de meer, aent zuijdtoosteijnde d’zelve meer, aende zuijdtwestzijde weder de voirs meer mit Jan Cornelis Claeszn., loco t’ Lijsbetten Gasthuijs van Haerlem, ende aent noordtwesteijnde Meeus Meeuszn. van Hoochcamer, daer aen den heijligengeest van Voorhout mit Rijnert Quierijnszn. Smits en Rocijs, en de Lisser kercke mits daer op t’hueren lasten dragende dat zij luijden noch daer en boven vuijt handen vande voorn Henrick ende Cornelis Hugens zonen in gereden baren gelede ontvangen zullen een somme van twee hondert guldens vrij gelt, Ten derden of ten laesten zullen de zelve Henrick ende Cornelis Hugens zonen, mede t’ samen hebben en behouden, die beternisse van een stucke lants groot omtrent zestien morgen derhalf hondt, wezende ongetoegemaect gelegen onderduijn inde polder vande Lagevenen genompt onder ander ’t Zwietensveen, belent hebbende aende noordoostzijde Jacob Gerritszn. Hoing, aent zuijdtoosteijnde de wedue en erfgenaems van wijlen oude Adrijaen Costemans elck mit haer erfpacht van heer van Benthuijsen, aende zuijdtwestzijde jonge Jan Eewoutszn., en aent noordtwesteijnde de gemeen vaertlaen, mits daer op dragende de lasten vanden erfpacht van vijerentwintich gulden, toecomende d’ erfgenaems van wijlen Johan van Hout in zijn leven Secretaris der stadt Leijde, zullen noch t’ samen daer toe hebben d’een helft van de bouwerie van koeijen ende paerden, met zijn aencleven, waer van d’ander helft vandien competeert Sijmon Hugenszn. voirnt, des dat zij luijden ’t samen aende voorn Pieter van der Linde en zijn mede zwagers vuijtkeren zullen de voirs twee hondert guldens zijn d’ zelve Henrick ende Cornelis daer naer mit Sijmon haer broeder veraccordeert, dat hij alleen de voorsijde bouwerie behouden zal als wel de beternisse vande bruijckwaren der hofstede en vanden tegenwoordig annex zijnde, als ock de koeijen, peerden, schapen hoij, stroo wagen plouch eggen, en voort al ’t gene dat tot de zelve bouweringe eenich nuts dienende emde behorende is, t’ samen voorde somme van negen hondert guldens voorseijt, als d’ een helft voorde wedue ende ander helft voor Henrick en Cornelis voirnt, op de termijnen vooren verhaelt ende so Gerrit Claeszn. voirnt oock daer mede gemeenschap hadden, is daer van mit gemoede vertogen ende gescheijden, belangende de vorder mobile goeden, zijn de zelve onder malcanderen vercost en gedeelt en gene vandien vuijtgesonder, item int gemeen vande voorn Pieter van der Linde, Cornelis, Sijmon Hugens zonen voirnt, te ontvangen een somme van twee hondert guldens of daer ontrent, om daer mede eenige achterstallige schulden af te doen, te weten aenden Edele heer van Schagen ter name van lanthuijer de anno XVIc ende veertien, vernallen een somme van hondert guldens of daer omtrent, item aen onzen Ambachtsheer ontrent dertich guldens, ende tot Haerlem noch een somme van zesentwintich gulden, item de voorn Henrick zal noch voor zijn bruijdegoms clederen vuijten gemenen boel hebben een somme van vijftien ponden groon Vlaems, ende Quierijntgen voornt eens vijf en twintich guldens voor haer vruijts clederen, omme alle de voorseijde vuijt schulden vuijten incommen van desen boel dadelicken af te doen zullen de voirs comparent elck in 't sijne haer aenbedeelde lande also aenvaerden met sodanige begrotinge lasten ende sernituten, gelijck en in alre manijeren als de respec. bruijven daer van zijnde mede brengen om hen daer naer te reguleren, dat van gelijcken mede alle onbekende lasten namaels in dese boel openbarende bijde voirs comparanten gedragen zullen worden, zo wel als de tegenwoordige, te weten d’ een helft bij Huijch Henricxszn. wedue ende d’ ander helft bijde voorn erfgenaemen, belovende zij comparanten inde t’gene voirs staet, onverbreeckelick en van waerden te houden of doen, zonder den anderen namaels eenige andere of vordere schiftinge of scheijdinge te eijschen, noch doen eijschen, direcktelicken of indirecktelicken in rechte ofte daer buijten noch ten eeuwigen dagen in geene manijeren, daer onder verbindende zij comparanten specialicken elck zijn aenbedeelde partije lants gelegen en belent als voirs staet, ende voort qualicken haer personen andere presente toecomende, so roerende als onroerende goederen gerechticheden en inneschulden, d’selve de vruchten en koste vandien, t’ bedwang van allen heeren zonen rechten ende rechteren onderwerpende bijdese, om daer aen bijde gene die ongelijck geschiet te mogen verhalen, so wel alle de costen schade en interesten, die daeromme zouden mogen worden gedaen en geleden alst principael ende dit alles ter goeder trouwen ende zonder fraude, ten oircontschappe van all t’ welck wij Schout ende Schepenen int hooft genompt, dese door verlijden, vande voirs comparanten weten ick Schout met mijn zegel vuijthanden bevesticht hebbe, en wij out Schepenen so onder de plijcque van desen, als ick int prothocolle vandien geteeckent hebben, op ten VIe januarij anno XVIc en negentien stilo nono.

Jan Cornelis Claeszn.
Arent Dignomszn. de Roo
Cornelis van ImmerseelhomeDircx Huijgenszn.
Zoon van Huijch Henricxszn. & Maritgen Dircxsdr.
Generatie VII

Dircx Huijgenszn., geboren omstreeks *1580, overleden voor 13-06-1612 te Lisse. Wonende op een hofstede in de Engel te Lisse. Gehuwd voor 08-01-1602 met Maritgen Cornelisdr., geboren omtrent 1577, was in 1640 nog in leven, dochter van Cornelis Engelszn. en Wijntge Pietersdr.2 (VII/004)

Kinderen van Dircx Huijgenszn. Westgeest & Maritgen Cornelisdr.:

 1. Lijsbeth Dircxdr., geboren omtrent 1604 te Lisse, was op 10-05-1640 nog in leven. Dienstmeisje bij haar tante Catrijn Huijgensdr. te Lisse (1623). Gehuwd omstreeks *1629 met Bastiaen Poulszn., geboren in 16.., was op 10-05-1640 nog in leven. Knecht bij Cornelis Pieterszn. Keijzer die een buurman was van Pieter Corneliszn. van der Linden in die West- of Duijnbuijrt te Lisse (1623).10 (VIII/006)

 2. Cornelis Dircxszn. Westgeest, geboren omtrent 1607 te Lisse, was op 13-06-1662 nog in leven. Dienstknecht bij zijn oom Sijmon Huijgenszn. Westgeest te Lisse (1623). Wonende te Sassenheim (<1661-1662>). Gehuwd omstreeks *1631 met n.n. . In ondertrouw gegaan op 03-07-1661 te Leiden en gehuwd met Neeltgen Jansdr. van Leeuwen, geboren in 16.., dochter van Jan Pieterszn. van Leeuwen en Trijntje Pietersdr., weduwe wonende te Sassenheim.11 (VIII/007)

  Afbeelding rechts: ondertrouwakte van Cornelis Dircxszn. Westgeest en Neeltgen Jansdr. van Leeuwen, beijden wonende tot Sassenheim, 03-07-1661.96 > 3. Jan Dircxszn., geboren omtrent 1610 te Lisse, overleden voor 28-05-1616 te Lisse; "Alleen dat Jan een van de weesen voornt sedert date ’t bewijs deser werelt overleden is".12 (VIII/008)

 4. Florijs Dircxszn., geboren omtrent 1611 te Lisse, was op 10-05-1640 nog in leven. Dienstknecht bij zijn oom Cornelis Huijgenszn. Westgeest te Noordwijkerhout (1623).13 (VIII/009)  Afbeelding rechts: fragment uit een akte van het gerecht van Lisse van 28-05-1616 met de vermelding van de leeftijden van Lijsbeth (omtrent 8 jaar), Cornelis (omtrent 4 jaar), Jan (omtrent 2 jaar) en Florijs (omtrent 1 jaar) Westgeest.97 >.

Bezittingen van Dirck Huijgenszn & zijn nakomelingen te Lisse
Dirck Huijgenszn.
J. Een hofstede genaamd de Engel met 1 morgen, 400 roeden land.76
<1602-1616 Dirck Huijgenszn. (eig.).
<1616-1640 Weduwe en kinderen Dirck
<1602-00000 Huijgenzn. (eig.), waarvan in
<1602-00000 1617 en 1621 in het totaal 100 roeden
<1602-00000 werd verkocht.
 homeCornelis Huijgenszn.
Zoon van Huijch Henricxszn. & Maritgen Dircxsdr.
Generatie VII

Cornelis Huijgenszn., geboren omstreeks *1590 (na 1581), overleden voor 02-05-1625. Bouwman, wonende te Noordwijkerhout. Gehuwd omstreeks *1611 met Trijntgen Corsdr., geboren in 15.., overleden voor 12-01-1672. Dochter van Cors Pieterszn. en Trijntje Gerritsdr. Trijntgen hertrouwd met Willem Adriaenszn. van den Bosch. Als dienstknecht was zijn neef Floris Dircxszn. werkzaam binnen het gezin (1623).7 (VII/009)

Kinderen van Cornelis Huijgenszn. & Trijtntgen Corsdr.:

 1. Trijntgen Cornelisdr., geboren omstreeks *1616 te Noordwijkerhout, overleden voor 02-05-1625.14 (VIII/010)

 2. Maritgen Cornelisdr., geboren omstreeks *1618 te Noordwijkerhout, overleden voor 02-05-1625.15 (VIII/011)

 3. Hubertgen Cornelisdr. Westgeest, geboren omtrent 1620 te Noordwijkerhout, overleden voor 26-05-1691. Wonende te Voorhout. Gehuwd voor 12-01-1672 met Huijch Pieterszn. van der Cluft, geboren in 16.., overleden voor 31-05-1697. Bouwman.16 (VIII/012)

 4. Huijch Corneliszn. Westgeest, geboren omtrent 1624 te Noordwijkerhout, overleden tussen 1683 en 06-05-1691. Bouwman, wonende te Noordwijkerhout. Gehuwd met Jeroentje Pietersdr. Groenendijck, geboren in 16.., overleden na 18-09-1707, dochter van Pieter Sijmonszn. Groenendijck en Neeltgen Jacobsdr.17. (VIII/013)

Afbeelding rechts: fragment uit een notariele akte van 02-05-1625 met de vermelding van de leeftijden van Hubertge (omtrent 4,5 jaar) en Huijch (omtrent 1 jaar) Westgeest.98 >.Bezittingen van Cornelis Huijgenszn. te Noordwijkerhout
A. Een stuk land, genaamd de Hoge Weijde, groot 4 morgen.
Gelegen te Noordwijkerhout.
Belend ten N.O. de Langevelderlaan, ten Z.O., Z.W. en N.W. Jhr. Andries van Bronckhorst.
77
0000-1620 Erven Trijntje Gerritsdr. (eig.)
1620-
0000 Cornelis Huijgenszn. (eig.)
0000-1672 Erven Willem v.d. Bosch (eig.)
1672-
0000 Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1691-1699
Erv. Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1699-0000 Cornelis Colterman en cons. (eig.)

 

homeHuijch Corneliszn. Westgeest
Zoon van Cornelis Huijgenszn. Westgeest & Trijntgen Corsdr.
Generatie VIII

Huijch Corneliszn. Westgeest, geboren omtrent 1624 te Noordwijkerhout, overleden tussen 1683 en 06-05-1691. Bouwman, wonende te Noordwijkerhout. Gehuwd met Jeroentje Pietersdr. Groenendijck, geboren in 16.., overleden na 18-09-1707, dochter van Pieter Sijmonszn. Groenendijck en Neeltgen Jacobsdr.21 (VIII/013)
Afbeelding rechts: handtekening van Huijch Corneliszn. Westgeest. >

Kinderen van Huijch Corneliszn. Westgeest & Jeroentje Pietersdr. Groenendijck:

 1. Cornelis Huijgenszn. Westgeest, geboren omstreeks *1663 (voor 1666) te Noordwijkerhout, overleden voor 15-10-1704. Wonende te Noordwijkerhout. Gehuwd voor de kerk op 23-11-1688 te Noordwijk met Antje Leendertsdr. Warmondt, geboren in 16.., overleden voor 15-10-1704, dochter van Leendert Maertenszn. Warmondt.18 (IX/012)

 2. Pieter Huijgenszn. Westgeest, geboren omstreeks *1670 te Noordwijkerhout. Wonende te Noordwijkerhout en later mogelijk te Bloemendaal. Gehuwd voor de kerk op 20-11-1695 te Noordwijkerhout met Grietje Maertensdr. Verdel, geboren in 16.., dochter van Maerten Jacobszn. Verdel en Maartje Cornelisdr.19 (IX/013)

Ligging van de bezittingen van Huijch Corneliszn. Westgeest te Noordwijkerhout & Noordwijk 99
Noordwijkerhout
A.
Een stuk land, genaamd de Hoge Weijde, groot 4 morgen.
77
Gelegen te Noordwijkerhout.
0000-1620 Erven Trijntje Gerritsdr. (eig.)
1620-
0000 Cornelis Huijgenszn. (eig.)
0000-1672 Erven Willem v.d. Bosch (eig.)
1672-1691
Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)

1691-1699 Erv. Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1699-0000 Cornelis Colterman en consorten (eig.)

B1/B2. Een woning als huis, met barg, schuur en boomgaard, met een teelcroft en twee stukken weiland, tezamen groot 5 morgen.78
Gelegen te Noordwijkerhout.
1642-0000 Willem v.d. Bosch (eig.)
0000-1672 Erven Willem v.d. Bosch (eig.)
1672-1691
Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1691-1699
Erv. Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1699-0000 Cornelis Colterman en cons. (eig.)

C1/C2. Twee stukken weiland, groot tezamen 4 morgen.79
Gelegen te Noordwijkerhout.
1636-0000 Willem v.d. Bosch (eig.)
0000-1672 Erven Willem v.d. Bosch (eig.)
1672-1691
Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1691-1699
Erv. Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1699-0000 Cornelis Colterman en cons. (eig.)

D. Een weiland, groot 3 morgen.80
Gelegen bij het Espel Duintje te Noordwijkerhout.
1636-0000 Willem v.d. Bosch (eig.)
0000-1672 Erven Willem v.d. Bosch (eig.)
1672-1672
Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1672-0000 Jvr. Mechelina van Buijtewech (eig.)

E. Een weiland, groot 1 morgen, 544 roeden.81
Gelegen in de Hoogeveenschepolder te Noordwijkerhout.
1626-0000 Willem v.d. Bosch (eig.)
0000-1672 Erven Willem v.d. Bosch (eig.)
1672-1691
Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1691-1699
Erv. Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1699-0000 Cornelis Colterman en cons. (eig.)

F. Een partij wei of hooiland, groot omtrent 1 morgen, 300 roeden.82
Gelegen aan de Laan van Kievitsberg te Noordwijkerhout.
0000-1660 Arent Gerritszn. van Nierop (eig.)
1660-1691
Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1691-1699
Erv. Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1699-0000 Cornelis Colterman en cons. (eig.)


Noordwijk
G. Een weiland, groot 2 mogen 400 roeden.83
Gelegen bij de Craeijenlaan en de Woensdagsewatering ten Noordwijk
<1625-0000Willem Willemszn.
0000-1656 Erven Pieter Simonszn. Groenendijk (eig.)
1656-
0000 Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
0000-16910 x Jeroentje Pietersdr. Groenendijk (eig.)
1691-
0000 Trijntje Pietersdr. Groenendijck
0000000000weduwe Matheus Dirckszn. Sprocklenburgh. (eig.)

H. Een weiland, groot 2 morgen, 400 roeden.84
Gelegen in de Hogewegsepolder te Noordwijk.


0000-1670 Erven Pieter Simonszn. Groenendijk (eig.)
1670-
0000 Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
0000-16910 x Jeroentje Pietersdr. Groenendijk (eig.)
1691-
0000 Jasper Dirckszn. Sprockenburgh (eig.)

I. Een stuk land, groot 2 morgen, 345 roeden.85
Gelegen omtrent de Langevelderlaan te Noordwijk.

1631-0000 Willem v.d. Bosch (eig.)
0000-1672 Erven Willem v.d. Bosch (eig.)
1672-1691
Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1691-1699
Erv. Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1699-0000 Cornelis Colterman en cons. (eig.)

J. Een stuk land, genaamd de Duijnschoten, groot 4 morgen.86
Gelegen omtrent de Langevelderlaan te Noordwijk.
1640-0000 Willem v.d. Bosch (eig.)
0000-1672 Erven Willem v.d. Bosch (eig.)
1672-1691
Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1691-1699
Erv. Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1699-0000 Cornelis Colterman en cons. (eig.)

K. Een partij weiland, genaamd de Horn, groot 2 morgen.87
Gelegen achter de Duijnschoten te Noordwijk

0000-1675 Erven Trijntje Corsdr. (eig.)
1675-1691
Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1691-1699
Erv. Huijch Corneliszn. Westgeest (eig.)
1699-0000 Cornelis Colterman en cons. (eig.)


homeCornelis Huijgenszn. Westgeest
Zoon van Huijch Corneliszn. Westgeest & Jeroentje Pietersdr. Groenendijck
Generatie IX

Cornelis Huijgenszn. Westgeest, geboren omstreeks *1663 (voor 1666) te Noordwijkerhout, overleden voor 15-10-1704. Wonende te Noordwijkerhout. Gehuwd voor de kerk op 23-11-1688 te Noordwijk met Antje Leendertsdr. Warmondt, geboren in 16.., overleden voor 15-10-1704, dochter van Leendert Maertenszn. Warmondt.18 (IX/012)

Kinderen van Cornelis Huijgenszn. Westgeest & Antje Leendertsdr. Warmondt:

 1. Catrijn Cornelisdr. (Trijntje) Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 28-08-1689 te Noordwijk, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 25-09-1773 te Lisse. Wonende te Lisse. Gehuwd voor de kerk op 10-06-1725 te Vogelenzang met Pieter Janszn. van Bourgonje, geboren in 16.., zijn overlijden werd aangegeven op 07-06-1774 te Lisse, weduwnaar van Neeltje Heemskerk.20 (X/009)

 2. Jeron Corneliszn. (Jeroen) Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 07-02-1692 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Pieter Jeroense en Gerritje Leendertse), overleden omstreeks 24-10-1724 te Warmond.Wonende te Warmond. Gehuwd op 24-04-1718 te Warmond met Grietje Pietersdr. de Rode, geboren in 16.., wonende ten tijde van het huwelijk te Sassenheim. Bij het overlijden van Jeroen Corneliszn. Westgeest werd melding gemaakt van "de soberen staat des boedels", vier kinderen moeten jong zijn overleden, want in het weesboek werd gesproken over een weeskind. Grietje hertrouwd op 05-11-1724 te Warmond met Simon Janse Sandvliet en op 22-07-1731 te Warmond met Henri Arissen Benschop.21 (X/010)

 3. Naamloos Westgeest, geboren omstreeks *1694, overleden tussen 04-06-1699 en 15-10-1704.22 (X/011)


homeJeron Corneliszn. Westgeest
Zoon van Cornelis Huijgenszn. Westgeest & Annetje Leendertsdr. Warmondt
Generatie X

Jeron Corneliszn. (Jeroen) Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 07-02-1692 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Pieter Jeroense en Gerritje Leendertse), overleden omstreeks 24-10-1724 te Warmond.Wonende te Warmond. Gehuwd op 24-04-1718 te Warmond met Grietje Pietersdr. de Rode, geboren in 16.., wonende ten tijde van het huwelijk te Sassenheim. Bij het overlijden van Jeroen Corneliszn. Westgeest werd melding gemaakt van "de soberen staat des boedels", vier kinderen moeten jong zijn overleden, want in het weesboek werd gesproken over een weeskind. Grietje hertrouwd op 05-11-1724 te Warmond met Simon Janse Sandvliet en op 22-07-1731 te Warmond met Henri Arissen Benschop.21 (X/010)

Kinderen van Jeron Corneliszn. Westgeest & Grietje Pietersdr. de Rode:

 1. Anna Jeroensdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 13-02-1719 te Sassenheim (doopgetuigen waren Maerten Janszn. en Trijntje Cornelisdr.), jong gestorven.23 (XI/001)

 2. Petrus Jeroenszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 13-03-1720 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jeroen Pieterszn. en Stijntje Claesdr.), jong gestorven.24 (XI/002)

 3. Maria Jeroensdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 05-05-1721 te Sassenheim (doopgetuigen waren Pieter Willemszn. en Dirkje Pietersdr.), overleden voor 17-01-1723.25 (XI/003)

 4. Maria Jeroensdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 17-01-1723 te Sassenheim (doopgetuigen waren Sijmon Klaeszn. en Dirkje Pietersdr.), jong gestorven. Mogelijk overleden aan "het verval der krachten" op 14-08-1795 te Haarlem, begraven op 17-08-1795 te Haarlem.26 (XI/004)

 5. Cornelius Jeroenszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 15-02-1724 te Sassenheim (doopgetuigen waren Maerten Janszn. en Trijntje Cornelisdr.), jong gestorven.27 (XI/005)


homePieter Huijgenszn. Westgeest
Zoon van Huijch Corneliszn. Westgeest & Jeroentje Pietersdr. Groenendijck
Generatie IX

Pieter Huijgenszn. Westgeest, geboren omstreeks *1670 te Noordwijkerhout. Wonende te Noordwijkerhout en later mogelijk te Bloemendaal. Gehuwd voor de kerk op 20-11-1695 te Noordwijkerhout met Grietje Maertensdr. Verdel, geboren in 16.., dochter van Maerten Jacobszn. Verdel en Maartje Cornelisdr.19 (IX/013)
Afbeelding rechts: handtekening van Pieter Huijgenszn. Westgeest. >

Kinderen Pieter Huijgenszn. Westgeest & Grietje Maertensdr. Verdel:

 1. Cornelius Pieterszn. Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 16-08-1696 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Cornelis Teuniszn. en Aagje Leendertsdr.), overleden voor 04-07-1716.28 (X/012)

 2. Johannes Pieterszn. (Jan) Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 22-07-1697 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Jacob Maertenszn. en Marijtje Cornelisdr.), zijn overlijden werd aangegeven op 10-01-1760 te Velsen. Bouwman, wonende te Velsen. Gehuwd op 08-05-1735 te Velsen met Grietje Jansdr. Prins, geboren in 17.. .29 (X/013)

 3. Anna Pietersdr. (Antje) Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 29-03-1699 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Huijch Corneliszn. en Trijntje Cornelisdr.). Wonende te Bloemendaal. Gehuwd op 06-11-1729 te Bloemendaal met Cornelis Willemszn., geboren in 17.., jongeman wonende te Vogelenzang, overleden omtrent april 1730 te Bloemendaal-Vogelenzang. Anna hertrouwd op 26-11-1730 te Bloemendaal met Dirk Corneliszn., geboren in 17.. te Noordwijkerhout.30 (X/014)

 4. Maria Pietersdr. Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 22-07-1701 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Jacob Maertenszn. en Marijtje Cornelisdr.).31 (X/015)

 5. Jacobus Pieterszn. Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 10-11-1703 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Meindert Janszn. en Marijtje Cornelisdr.).32 (X/016)

 6. Cornelia Pietersdr. (Neeltje) Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 25-04-1705 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. en Jeroentje Pietersdr.). Hekelster, wonende te Noordwijk. Gehuwd op 15-01-1736 te Noordwijk met Lubbert Gilliszn. Verschier, geboren in 17.. .33 (X/017)

 7. Martina Pietersdr. (Marijntje) Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 18-09-1707 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Pieter Janszn. en Jeroentje Pietersdr.), overleden omtrent 23-07-1766 te Heemstede, begraven op 24-07-1766 te Heemstede. Wonende te Heemstede. Gehuwd voor de kerk op 17-02-1732 te Vogelenzang met Pieter Janszn. (Petrus) Prins, geboren in 16.. te Noordwijkerhout, gedoopt op 12-09-1698 te Vogelenzang, zoon van Jan Sijmonszn. Prins en Maertje Pietersdr. Pieter hertrouwd met Fijtje Teunis van der Hulst.34 (X/018)

 8. Jeroentje Pietersdr. Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 26-11-1709 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Jeroen Corneliszn. en Trijntje Cornelisdr.), overleden op 02-06-1768 te Berkenrode, begraven op 07-06-1768 te Heemstede. Wonende te Bloemendaal. Gehuwd voor de kerk op 19-05-1737 te Vogelenzang met Willem Janszn. Baijke, geboren in 17.., jongeman van Hillegom.35 (X/019)

 9. Jacobus Pieterszn. (Jacob) Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 01-02-1713 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. en Stijntje Claesdr.), overleden omtrent 13-11-1768 te Bloemendaal-Vogelenzang. Wonende te Bloemendaal. Gehuwd voor de kerk op 21-09-1749 te Vogelenzang met Marijtje Albersdr. (Maria) Rosenburgh, geboren in 17.., overleden voor 09-06-1760, weduwe van Dirk Langevelt.36 (X/020)

 10. Cornelius Pieterszn. Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 04-07-1716 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Hendrik Janszn. van Damme en Stijntje Claesdr.), overleden omtrent 13-03-1762 te Zuid Schalkwijk, begraven op 13-03-1762 te Heemstede. Wonende te Heemstede, Bloemendaal en Zuid-Schalkwijk. Gehuwd op 21-04-1748 te Heemstede met Cornelia Cornelisdr. van Schoten, geboren in 17.. te Hillegom, overleden omtrent 23-01-1781 te Haarlem.37 (X/021)

 11. Huijg Pieterszn. Westgeest, geboren omsteeks *1725 mogelijk te Bloemendaal, overleden omtrent 13-08-1789 te Bloemendaal-Vogelenzang. Wonende te Schalkwijk, Lisse en Bloemendaal. Gehuwd omtrent 1759 te Bloemendaal met Gerritje Dirksdr. Langevelt, geboren te Vogelenzang, gedoopt op 28-02-1731 te Bloemendaal-Vogelenzang, overleden omtrent 18-03-1792 te Bloemendaal-Vogelenzang dochter van Dirk Gerritszn. Langevelt en Maria Alberts.38 (X/022)

Bezittingen van Pieter Huijgenszn. Westgeest te Noordwijkerhout
L. Een huis met erf.
Gelegen in het Westeinde van het Dorp van Noordwijkerhout.
88
<0000-1693 Huijbert Corneliszn. de Vlieger (eig.)
<1693-0000 Maerten Jacobszn. Verdel (eig.)
<1713-1718 Pieter Huijgenszn. Westgeest (eig.)
<1718-0000 Cornelis Mattheus Sprocklenburg
<0000-0000 0en Jan Corneliszn. van Schie (eig.)

Lijst met boeren goederen 21-07-1708: 89
10 melk koeijen
4 melk of kalfsvaarsen
2 gelde vaarsen
5 pincken3 kalveren

    5 verkens
2 paarden
Het hooi in 2 bargen
Alle het wassend hoij te velde.
Alle het kooren en verdersaad gewas te velde staande, niets daar van uijtgesondert.
2 paardewagens
1 kar
1 ploege en egge, met de slee en verder nogh enige paardentuigen
4 kopere ketels
2 melkemmers
8 a 9 melkmouwen
 

Openbare verkoping van roerende goederen te Bloemendaal door Jacob Westgeest
"Verkooping van koeijen, vaarsen, kalven, pinken, paartwagen, boere gereetschappen, huijsraat en imboel, en het geen meerder vertoont sal werden, gedaan ten verzoek van Jacob Westgeest, weduwnaar van ..." 09-06-1760.
90

Een melk ton Sijmon Janse 3 : 09 : -   Stoelen S. Steenvoorde 2 : 02 : -
Een melk ton M. v. Toal 3 : 15 : -   Koffie molen S. Steenvoorde - : 14 : -
Een melk ton v.d. Pol 1 : 06 : -   Twee tafels S. Steenvoorde 1 : 0-- : -
Vaatwerk en tregter S. Steenvoorde 1 : 08 : -   Twee tafels S. Steenvoorde 1 : 18 : -
Twee emmers S. Steenvoorde 2 : 16 : -   Emmer, etc. S. Steenvoorde 2 : 10 : -
Melktonnen J. v.d. Fits 1 : 06 : -   Kas P. Niewenh 12 : 0-- : -
Vaetjes en seef S. Steenvoorde 1 : 06 : -   Klok P. Langevelt 12 : 0-- : -
Vaetjes en seef Arij Willemse 1 : 04 : -   Een kas P. Langelvelt 1 : 02 : -
Vaetjes en seef Jan Vonk - : 16 : -   Een wagen S. Steenvoorde 29 : 0-- : -
Vaetjes en seef S. Steenvoorde 1 : 02 : -   Een wagen A. v.d. Beh 21 : 0-- : -
Bootervaetjes S. Steenvoorde - : 18 : -   Gierbak S. Steenvoorde 8 : 10 : -
Vaetwerk etc. Cl. Sanenburg - 16 : -   Karwagen A. v. Rooij 12 : 05 : -
Vaetwerk etc. v.d. Swet 1 : 06 : -   Eggen S. v.d. Fits 4 : 15 : -
Bootervloot Willem Janse 1 : 10 : -   Ploeg P. Langevelt 5 : 05 : -
Wastobbe Pr. Langevelt 1 : 10 : -   Ponders etc. Joost v. Rooij - : 18 : -
Tresoor Andries Janse - : 10 : -   Tuijgen Ary Heemskerk 2 : 02 : -
Stooven Pr. v. Dam - : 06 : -   Tuijgen S. Steenvoorde - : 14 : -
Een bank J. v.d. Fits - : 02 : -   Tuijgen v.d. Swet 1 : 06 : -
Monden S. Steenvoorde - : 18 : -   Vorken Andries Janse 1 : 04 : -
Een ton S. Steenvoorde 1 : 0-- : -   Grave Joost v. Rooij 2 : 02 : -
Een karn P. Langevelt 4 : 15 : -   Hooijvorken Jil. Roose 1 : 08 : -
Monden Pr. Prins 1 : 18 : 5   Hooijvorken Tulpenburg 3 : 14 : -
Twee monden Pr. Langevelt - : 16 . -   Harken S. Steenvoorde 1 : 02 : -
Een kuijp met melk S. Steenvoorde - : 18 : -   Schoffels etc. Kwakenaat 3 : 16 : -
Een kuijp met melk J. v.d. Fits 1 : 12 : -   Schoffels etc. v.d. Bel 1 : 04 : -
Twee kopere ketels Pr. Langevelt 8 : 0-- : -   Rommeling, Jan Mijer 1 : 06 : -
Twee kopere ketels Pr. Langevelt 10 : 05 : -   Sen etc., Tulpenburg 2 : 08 : -
Een kopere ketels Joost 't Hoog 8 : 10 : -   Saeg etc., S. v.d. Fits 2 : 06 : -
Een kopere ketels Teunisse 2 : 04 : -   ..., S. Steenvoorde - : 10 : -
Een kopere ketels Pr. Langevelt 2 : 0-- : -   Aardappele etc. A. v. Bel - : 15 : -
IJssere pot en koekpan Barent Janse 1 : 06 : -   Hooij lijne Jan Boefleer 2 : 12 : -
Koffiekannetje K. van Hout 1 : 10 : -   Nette S. v. Rooij 2 : 02 : -
Treeft en konfoor van den Bel - : 15 : -   Takken Pr. Langeveld 1 : 16 : -
Koffie kan Huijg Pieterse 1 : 12 : -   Takken Pr. Langeveld 2 : 12 : -
Twee konfoor en trekpot Dijna Davids 1. 10 : -   Speenen Jan Boefleer 4 : 0-- : -
Twee tinne schotels Pr. Langevelt 2 : 10 : -   Hout Jan v. Stijn 2 : 16 : -
Een hengel S. Steenvoorde 2 : 02 : -   Dekken, J. v. Rooij - : 10 : -
Een zak met lepels L. v. Balkum 1 : 04 : -   ... Cl. Roose 2 : 08 : -
Twee jukken Willem Janse 1 : 06 : -   Henne, Jan Boefleer 7 : 0-- : -
Glasekasje Joost v. Hoog 5 : 00 : -   Een gebeterde koe Pr. Langevelt 90 : 0-- : -
Twee aken L. v. Balkom - : 16 : -   Een gebeterde koe Cornelis Claes 94 : 0-- : -
Schotels C. Stroman - : 12 : -   Een gebeterde koe Luijkes Janse 61 : 0-- : -
Schotels Willem Janse - : 12 : -   Een gebeterde koe Pieter Langevelt 60 : 0-- : -
Borden Pr. Langevelt - 12 : -   Een ongebeterde koe S. v.d. Fits 61 : 0-- : -
Schotels Pr. Prins - : 15 : -   Een ongebeterde koe Pieter Langevelt 62 : 0-- : -
Borden Barend Janse - : 14 : -   Een ongebeterde koe M. v.d. Meer 64 : 0-- : -
Borden Willem Janse - : 16 : -   Een ongebeterde koe Pieter Langevelt 59 : 0-- : -
Borden Willem Janse - : 18 : -   Een ongebeterde koe Pieter Langevelt 52 : 0-- : -
Borden Pr. Prins - : 06 : -   Een ongebeterde koe Pieter Langevelt 38 : 0-- : -
Een stelletje Pr. Swet 1 : 0-- : -   Een ongebeterde koe H. v. Roon 63 : 0-- : -
Schotels S. Steenvoorde - : 12 : -   Een ongebeterde koe Pieter Langevelt 57 : 0-- : -
Kommen Harme Ellink - : 03 : -   Een ongebeterde koe S. Steenvoorde 41 : 0-- : -
Beeltjes Harme Elink 0 : 08 : -   Een ongebeterde koe H. Oudenseel 28 : 0-- : -
Porcelijn Mijndert van Veen 1 : 08 : -   Een ongebeterde koe H. Oudenseel 20 : 0-- : -
Porcelijn Pieter Teunisse 1 : 12 : -   Een ongebeterde koe Jan Turk 30 : 0-- : -
Twee kommen Jan Roele - : 11 : -   Een pink H. Oudenseel 21 : 0-- : -
Dito, Cl. Wijer - : 07 : -   Een pink C. Schrama 20 : 0-- : -
Kopjes M. v.d. Veen 1 : 08 : -   Een kalf Willem v. Dam 6 : 0-- : -
Kopjes Cl. Roose - : 08 : -   Een kalf Dirk Cornelisse 16 : 0-- : -
Strijkeijser S. Steenvoorde - : 13 : -   Een kalf Harm Hijlo 12 : 0-- : -
Schotel Teunis Pieters - : 04 : -   Een kalf Jillis Goose 10 : 0-- : -
Schotel S. Steenvoorde - : 06 : -   Twee varkens A. v. Bel 21 : 0-- : -
Potten S. Steenvoorde - : 12 : -   Een paart L. de Vries 68 : 0-- : -
Een bed en peluw S. Vergelde 15 : 10 : -      
Een bed en peluw A. Verdel 10 : 15 : -       471 : 0-- : -
Een bed en peluw Arij Pieters 15 : 05 : -       935 : 04 : 8
Twee hooft kussens J. v.d. Fits 2 :0 -- : -      
Twee hooft kussens J. v.d. Heuvel 2 : 08 : -       1.406 : 04 : 8
Twee deekens S. Steenvoorde 4 :0 -- : -   Touwgelt koeijen paart etc 11 : 0-- : -
Twee deekens J. v.d. Fits 2 : 12 : -      
Twee deekens Munter 4 : 06 : -       1.417 : 04 : 8
Spiegel J. v.d. Fits - : 18 : -   Af voorplakke der biljette 1 : 10 : -  
Twee stukke vlees S. Steenvoorde 1 : 0-- : -   Conditie 1 : 10 : -  
Twee stukke vlees H. Damiaens 1 : 02 : -   Xe verhog van 40e penn. - : 15 : - 3 : 15 : -
Spek L. v. Balkom 4 : 15 : -      
Spek v. Heuvel 6 : 05 : -   Totaal:   1.413 : 09 : 8

homeJohannes Pieterszn. Westgeest
Zoon van Pieter Huijgenszn. Westgeest & Grietje Maertensdr. Verdel
Generatie X

Johannes Pieterszn. (Jan) Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 22-07-1697 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Jacob Maertenszn. en Marijtje Cornelisdr.), zijn overlijden werd aangegeven op 10-01-1760 te Velsen. Bouwman, wonende te Velsen. Gehuwd op 08-05-1735 te Velsen met Grietje Jansdr. Prins, geboren in 17...29 (X/013)

Kinderen van Johannes Pieterszn. Westgeest & Grietje Jansdr. Prins:

 1. Lijsbeth Jansdr. Westgeest, geboren na 08-05-1734, overleden omtrent 01-11-1737 te Velsen.39 (XI/006)

 2. Jan Janszn. Westgeest, geboren na 08-05-1734, overleden omtrent 24-05-1740 te Velsen.40 (XI/007)

 3. Grietje Jansdr. Westgeest, geboren omstreeks *1740 te Velsen, haar overleden omtrent 13-03-1766 te Velsen. Wonende te Velsen. Gehuwd op 17-02-1765 te Velsen met Geurt Dirkszn. Kerkman, geboren in 17.. te Emmerik. Geurt hertrouwd met Helena Paulus Jagers.41 (XI/008)

 4. Cornelis Janszn. Westgeest, geboren na 08-05-1734, overleden omtrent 07-11-1741 te Velsen.42 (XI/009)

 5. Jan Janszn. Westgeest, geboren tussen 24-06-1740 en 11-03-1746, overleden omtrent 11-03-1746 te Velsen.43 (XI/010)

 6. Marijtje Jansdr. Westgeest, geboren na 08-05-1737, overleden omtrent 11-03-1746 te Velsen.44 (XI/011)

 7. Lijsbeth Jansdr. Westgeest, geboren tussen 01-11-1737 en 19-03-1754, overleden omtrent 17-19-03-1754 te Velsen.45 (XI/012)


homeCornelius Pieterszn. Westgeest
Zoon van Pieter Huijgenszn. Westgeest & Grietje Maertensdr. Verdel
Generatie X

Cornelius Pieterszn. Westgeest, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 04-07-1716 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Hendrik Janszn. van Damme en Stijntje Claesdr.), overleden omtrent 13-03-1762 te Zuid Schalkwijk, begraven op 13-03-1762 te Heemstede. Wonende te Heemstede, Bloemendaal en Zuid-Schalkwijk. Gehuwd op 21-04-1748 te Heemstede met Cornelia Cornelisdr. van Schoten, geboren in 17.. te Hillegom, overleden omtrent 23-01-1781 te Haarlem.37 (X/021)

Kinderen van Cornelius Pieterszn. Westgeest & Cornelia Cornelisdr. van Schoten:

 1. Margaretha (Grietje) Cornelisdr. Westgeest, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 13-06-1749 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Jacobus Pieterszn. Westgeest en Anna Pietersdr. Westgeest), overleden omtrent 20-02-1768 te Zuid Schalkwijk, begraven op op 20-02-1768 te Heemstede.46 (XI/013)

 2. Theodorus (Dirk) Corneliszn. Westgeest, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 11-12-1753 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Theodorus Corneliszn. van Schoten, Petronella Cornelisdr. van Schoten en Jeroentje Pietersdr. Westgeest), overleden op 21-06-1823 te Haarlem. Landbouwer, wonende te Haarlem. Gehuwd op 26-11-1797 te Haarlem met Margaretha (Grietje) Ramig, geboren in 17.., jonge dochter van Schoten. Landbouwster.47 (XI/014)

 3. Pieter (Petrus) Corneliszn. Westgeest, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 01-06-1756 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Huijg Pieterszn. Westgeest en Grietje Dirksdr. Schoten), overleden aan de pleuris omtrent 08-03-1799 te Haarlem. Wonende aan de Zomervaart te Haarlem. Gehuwd op 27-02-1791 te Haarlem met Hendrina (Heijntje) Worms ter Hal, geboren in 17.., jongedochter van Haarlem, overleden in het kraambed omtrent 27-12-1791 te Haarlem. Pieter hertrouwd op 23-08-1795 te Haarlem met Maria Jansdr. (Marijtje) Meijland, geboren te Lisse, gedoopt op 25-11-1765 te Lisse, dochter van Jan Meijland en Antje Hendriks van der Linden.48 (XI/015)

 4. Cornelis Corneliszn. Westgeest, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 04-07-1757 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Cornelis Dirkszn. Schoten, Marijtje Dirksdr. Schoten en Jeroentje Pietersdr. Westgeest), zijn overlijden werd aangegeven door Gerrit Stokman, op 23-10-1769 te Zuid Schalkwijk, begraven op 24-10-1769 te Heemstede.49 (XI/016)

 5. Naamloos Westgeest, geboren voor 02-10-1759, overleden omtrent 02-10-1759 te Zuid Schalkwijk, begraven op 09-10-1759 te Heemstede.50 (XI/017)

  Openbare verkopingen van roerende goederen Bloemendaal, Inv.nr.1098-nr.2 1744-1770

Openbare verkoping van roerende goederen te Bloemendaal door Cornelis Westgeest
"Verkooping van hooij, stroo, haver, wagens en het geen meerder vertoont sal werden toebehoorende Cornelis Westgeest, gedaan ten verzoek van deselve, om betaalt te werden met contant silver gelt of goude Rijders aan handen van de heer Christoffel van Arum, en daar en boven een stuijver van de gulden voor rantsoen, en voorts volgens de generaele voorwaarden gedaan in de Vogelesangh, op de wooning Duijn en Vaart den 26 jann. 1759."
91

Stroo Jan Gijse 1 : 02 : -   Het Hooij in de schuur de    
Stroo Heer van Loon 2 : 11 : -   helft en deele als voore Cornelis Breek 34 : 0-- : -
Stroo Dirk Cornelisse 4 : 10 : -   Dito Gerrit Stokhuijsen 33 : 0-- : -
Stroo Engel Claasse 4 : 06 : -   Dito van de Klomp,  
Stroo Heer van Loon 4 : 07 : -     de Oosthoek, de Wolf 18 : 0-- : -
Stroo van Spijk 4 : 12 : -   Dito, Pieter Arisse   20 : 0-- : -
Een Wagen C. de Wolf 18 : 0-- : -   Dito de Wolf   20 : 0-- : -
Rolwagen R. van Rijn 10 : 0-- : -   Dito de Wolf   22 : 0-- : -
Vaatjes, etc., Claas Roos 1 : 08 : -   Sak haver, Heer van Loon   9 : 10 : -
Rommeling, Pieter Arisse 1 : 10 : -   Dito, Cornelis de Wolf   9 : 15 : -
Ploeg van Fits 1 : 17 : -   Dito, Jacob Slink   9 : 05 : -
Wielen en cheesbak C. de Wolf 3 : 10 : -   Dito, Heer van Loon   9 : 05 : -
Een wan etc. Jan van der Codde 1 : 12 : -   Dito, Leuwens   9 : 10 : -
Planken, etc. Pieter Arisse 1 : 02 : -   Dito, C. de Wolf   9 : 10 : -
Een karn. Pieter Arisse 1 : 10 : -   Dito, Heer van Loon   9 : 15 : -
De helft van 't hooij binnen 3 weeken weg en     Dito, Heer Slink   9 : 15 : -
moeten de koopers met malkander deelen,     Dito C de Wolf   9 : 15 : -
  Heer van Loon 40 : 0-- : -   Drie ketels  
De andere helft, Kluijskens 42 : 0-- : -   Totaal:   376 : 17 : -

Openbare verkoping van roerende goederen te Bloemendaal door de weduwe van Cornelis Westgeest
"Op dato als vooren [29-03-1764] voor de weduwe Cornelis Westgeest verkogt."

Een swarte koe - : 36 : -   Hokeling - : 07 : -
Een swarte vaars - : 17 : -    
      Totaal: - : 60 : -

homeTheodorus Corneliszn. Westgeest
Zoon van Cornelius Pieterszn. Westgeest & Cornelia Cornelisdr. Schoten
Generatie XI

Theodorus Corneliszn. (Dirk) Westgeest, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 11-12-1753 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Theodorus Corneliszn. van Schoten, Petronella Cornelisdr. van Schoten en Jeroentje Pietersdr. Westgeest), overleden op 21-06-1823 te Haarlem. Landbouwer, wonende te Haarlem. Gehuwd op 26-11-1797 te Haarlem met Margaretha (Grietje) Ramig, geboren in 17.., jonge dochter van Schoten. Landbouwster.47 (XI/014)

Kind van Theodorus Corneliszn. Westgeest & Margaretha Ramig:

 1. Cornelia Dirksdr. Westgeest, geboren te Haarlem, gedoopt op 06-05-1800 in R.K. statie de Drie Klaveren op het Spaarne te Haarlem (doopgetuigen waren Bernardus Ramig en Maria Meijland), overleden op 01-04-1857 te Haarlem. Zonder beroep, wonende aan de Zomervaart te Haarlem (1800-1857). Gehuwd op 08-09-1824 te Haarlem met Joannes (Jan) Vrolijk, geboren te Velsen, gedoopt op 16-01-1794 te Velsen, overleden op 29-07-1856 Haarlem, zoon van Thomas Vrolijk en Elisabeth van den Biestheuvel. Landbouwer, wonende ten tijde van het huwelijk aan de Zomervaart te Haarlem.51 (XII/001)


homePieter Corneliszn. Westgeest
Zoon van Cornelius Pieterszn. Westgeest & Cornelia Cornelisdr. Schoten
Generatie XI

Pieter Corneliszn. (Petrus) Westgeest, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 01-06-1756 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Huijg Pieterszn. Westgeest en Grietje Dirksdr. Schoten), overleden aan de pleuris omtrent 08-03-1799 te Haarlem. Wonende aan de Zomervaart te Haarlem. Gehuwd op 27-02-1791 te Haarlem met Hendrina (Heijntje) Worms ter Hal, geboren in 17.., jongedochter van Haarlem, overleden in het kraambed omtrent 27-12-1791 te Haarlem. Pieter hertrouwd op 23-08-1795 te Haarlem met Maria Jansdr. (Marijtje) Meijland, geboren te Lisse, gedoopt op 25-11-1765 te Lisse, dochter van Jan Meijland en Antje Hendriks van der Linden.48 (XI/015)

Kind van Pieter Corneliszn. Westgeest & Hendrina Worms ter Hal:

 1. Cornelius Pieterszn. Westgeest, geboren te Haarlem, gedoopt op 16-12-1791 in de R.K. statie de Vier Heemskinderen op het Spaarne te Haarlem (doopgetuigen waren Theodorus Corneliszn. Westgeest en Marijtje Willemsdr. ter Hal), overleden aan de stuipen omtrent 06-01-1792 te Haarlem, begraven op 07-01-1792 te Haarlem. Wonende aan de Zomervaart te Haarlem (1791-1792).52 (XII/002)

Kind van Pieter Corneliszn. Westgeest & Maria Jansdr. Meijland:

 1. Maria Pietersdr. Westgeest, geboren op 02-02-1797 te Haarlem, gedoopt op 02-02-1797 in de R.K. statie de Vier Heemskinderen op het Spaarne te Haarlem (doopgetuigen waren Theodorus Corneliszn. Westgeest en Maria van Graven), overleden op 21-11-1832 te Haarlem. Zonder beroep, wonende o.a. aan de Zomervaart (1797-1799>) te Haarlem (1797-1832), ten tijde van haar overlijden woonde zij aan de Hagestraat te Haarlem (<-1832). Ongehuwd gebleven, zonder vaste goederen.53 (XII/003)


homeHuijg Pieterszn. Westgeest
Zoon van Pieter Huijgenszn. Westgeest & Grietje Maertensdr. Verdel
Generatie X

Huijg Pieterszn. Westgeest, geboren omsteeks *1725 mogelijk te Bloemendaal, overleden omtrent 13-08-1789 te Bloemendaal-Vogelenzang. Wonende te Schalkwijk, Lisse (ca. 1763-ca. 1768), Bloemendaal (ca. 1769-1789). Gehuwd omtrent 1759 te Bloemendaal met Gerritje Dirksdr. Langevelt, geboren te Vogelenzang, gedoopt op 28-02-1731 te Bloemendaal-Vogelenzang, overleden omtrent 18-03-1792 te Bloemendaal-Vogelenzang dochter van Dirk Gerritszn. Langevelt en Maria Alberts.38 (X/022)
Afbeelding rechts: handtekening van Huijg Pieterszn. Westgeest. >

Kinderen van Huijch Pieterszn. Westgeest & Gerritje Dirksdr. Langevelt:

 1. Maria Huijgensdr. Westgeest, geboren te Schalkwijk, gedoopt 25-09-1760 te Haarlem (doopgetuigen waren Gerrit Dirkszn. Langevelt en Neeltje Dirksdr. Langevelt), overleden omtrent 22-10-1760 te Zuid Schalkwijk, begraven op 22-10-1760 te Heemstede.54 (XI/018)

 2. Dirk Huijgenszn. Westgeest, geboren te Schalkwijk, gedoopt op 15-09-1761 te Haarlem (doopgetuigen waren Gerrit Dirkszn. Langevelt en Neeltje Dirksdr. Langevelt). overleden omtrent 23-03-1809 te Haarlem. Wonende te Bloemendaal en later te Haarlem. Gehuwd op 18-01-1791 te Bloemendaal met Margaretha (Grietje) Zonneveld, geboren te Zandvoort, gedoopt op 21-12-1768 te Bloemendaal, overleden op 16-09-1813 te Haarlem, dochter van Leendert Jacobszn.Zonneveld en Lijsje Bruikers.55 (XI/019)

 3. Grietje (Margaretha) Huijgensdr. Westgeest, geboren te Lisse, gedoopt op 01-08-1763 te Lisse (doopgetuigen waren Pieter Janszn. Prins en Marijtje Pietersdr. Westgeest), overleden omtrent 29-01-1789 te Bloemendaal-Vogelenzang.56 (XI/020)

 4. Petrus (Pieter) Huijgenszn. Westgeest, geboren te Lisse, gedoopt op 24-11-1765 te Lisse (doopgetuigen waren Floris Pieterszn. Kerkvliet en Gerritje Dirksdr. Langevelt), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 04-12-1765 te Lisse.57 (XI/021)

 5. Joes (Jan) Huijgenszn. Westgeest, geboren te Lisse, gedoopt op 24-11-1765 te Lisse (doopgetuigen waren Willem Janszn. Baijke en Jeroentje Pietersdr. Westgeest), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 19-11-1765 te Lisse.58 (XI/022)

 6. Petrus (Pieter) Huijgenszn. Westgeest, geboren te Lisse, gedoopt op 26-11-1766 te Lisse (doopgetuigen waren Willem Janszn. Baijke en Jeroentje Pietersdr. Westgeest), overleden omtrent 11-02-1769 te Bloemendaal-Vogelenzang.59 (XI/023)

 7. Maria (Marijtje) Huijgensdr. Westgeest, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 16-11-1771 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Gillis van der Haag en Marietje Baijke), overleden omtrent 13-04-1773 te Bloemendaal-Vogelenzang, begraven op 13-04-1773 te Bloemendaal.60 (XI/024)

Huurlanden van Huijch Westgeest te Lisse
A. Twee stukken weij of hooijland, groot 4 morgen, 550 roeden, daar thans een bouwhuijs op staat.
Gelegen in de bedijkte Lisser Poel, te Lisse, strekkende van de Voorringsloot tot over tocht aan de Achterringsloot toe.
92
<0000-1768 Huijg Westgeest (br.)
   

homeDirk Huijgenszn. Westgeest
Zoon van Huijg Pieterszn. Westgeest & Gerritje Dirksdr. Langevelt
Generatie XI

Dirk Huijgenszn. Westgeest, geboren te Schalkwijk, gedoopt op 15-09-1761 te Haarlem (doopgetuigen waren Gerrit Dirkszn. Langevelt en Neeltje Dirksdr. Langevelt). overleden omtrent 23-03-1809 te Haarlem. Wonende te Bloemendaal en later te Haarlem. Gehuwd op 18-01-1791 te Bloemendaal met Margaretha (Grietje) Zonneveld, geboren te Zandvoort, gedoopt op 21-12-1768 te Bloemendaal, overleden op 16-09-1813 te Haarlem, dochter van Leendert Jacobszn.Zonneveld en Lijsje Bruikers.55 (XI/019)

Kinderen van Dirk Huijgenszn. Westgeest & Margaretha Zonneveld:

 1. Hubertus Dirkszn. Westgeest, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 27-06-1791 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Henricus Dommels en Cornelia Langevelt), overleden op 12-01-1868 te Bloemendaal. Aardwerker/arbeider, wonende te Bloemendaal-Vogelenzang. Gehuwd op 06-05-1832 te Bloemendaal met Margaretha Lans, geboren te Bennekom, gedoopt op 13-09-1794 te Vogelenzang, overleden op 19-02-1860 te Bloemendaal, dochter van Andreas Lans en Maria Oosthuijsen.61 (XII/004)

 2. Elisabeth Dirksdr. Westgeest, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 06-08-1793 te Overveen (doopgetuigen waren Gerrit Visser en Cornelia Sonnevelt), overleden op 27-09-1838 te Haarlem. Dienstbode, wonende te Haarlem. Gehuwd op 03-05-1837 te Haarlem met Adrianus Josephus Scheerling, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 19-11-1806 te Bloemendaal, overleden op 23-06-1869 te Haarlem, zoon van Gerrit Scheerling en Wilhelmina Adriana Mende. Adrianus hetrouwt met Gertrudis Anna Hekker. Bloemistknecht en bloemist.62 (XII/005)

 3. Naamloos Westgeest, geboren omtrent 06-08-1795 te Haarlem, overleden na 1 uur aan de stuipen omtrent 06-08-1795 te Haarlem.63 (XII/006)

 4. Leendert Dirkszn. Westgeest, geboren te Haarlem, gedoopt op 03-04-1799 te Haarlem (doopgetuigen waren Barend Ruijgrok en Jaapje Zonneveld), overleden door tanden omtrent 03-04-1800 te Haarlem.64 (XII/007)

 5. Leendert Dirkszn. Westgeest, geboren op 03-02-1800 te Heemstede, overleden op 29-05-1825 te Haarlem. Zonder beroep, wonende te Haarlem. Ongehuwd gebleven.65 (XII/008)


homeHubertus Dirkszn. Westgeest
Zoon van Dirk Huijgenszn. Westgeest & Margaretha Zonneveld
Generatie XII

Hubertus Dirkszn. Westgeest, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 27-06-1791 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Henricus Dommels en Cornelia Langevelt), overleden op 12-01-1868 te Bloemendaal. Aardwerker/arbeider, wonende te Bloemendaal-Vogelenzang. Gehuwd op 06-05-1832 te Bloemendaal met Margaretha Lans, geboren te Bennekom, gedoopt op 13-09-1794 te Vogelenzang, overleden op 19-02-1860 te Bloemendaal, dochter van Andreas Lans en Maria Oosthuijsen.61 (XII/004

Kind van Hubertus Dirkszn. Westgeest & Margaretha Lans:

 1. Naamloos Westgeest, levenloos geboren op 04-04-1833 te Bloemendaal.66 (XIII/001)


Bronvermelding:

Huijch Henricxszn. & Maritgen Dircxsdr.:
001. Weerbare mannen van Rijnland te Lisse, p.36-f.3, 1599, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Monsterrol, opgemaakt door de schout en ambachtsbewaarders, van alle mannelijke inwoners van Lisse van 18 tot 60 jaar, 1585, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1608-1622, inv.nr.4-f.176/177, 24-05-1616, NA Den Haag.
000. Weerbare mannen van Rijnland 1599, inv.nr. O.A.R. 9479, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Kwartierstatenboek deel 1, Genealogische vereniging Prometheus, 1991, pag. 71, i.r. J.J. Duivenvoorde, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.3-f.120/121, 08-01-1602, NA Den Haag.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
000. Wassergeest te Lisse van R.J. Pex, hoofdstuk 1, pag. 7, De Westgeest, ISBN 9080845418.
002. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1597-1608, inv.nr.3-f.120/121, 08-01-1602, NA Den Haag.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1608-1622, inv.nr.4-f.178, 28-05-1616, NA Den Haag.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1628-1644, inv.nr.7-f.272, 1640, NA Den Haag.
003. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
000. Dingenboek van de Schout en Schepenen van Lisse, Inv.nr.45-f.128, 30-05-1606., NA Den Haag.
000. Hoofdgeld Lisse door F.J.A.M. van der Helm; toegang 501, inv.nr.4024, 1623, Erfgoed Leiden en omstreken.
004. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
000. Hoofdgeld Lisse door F.J.A.M. van der Helm; toegang 501A, inv.nr.4024, 1623, Erfgoed Leiden en omstreken.
005. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
000. Kwartierstatenboek deel 1, Genealogische vereniging Prometheus, 1991, pag. 65, i.r. J.J. Duivenvoorde, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Hoofdgeld Voorhout door F.J.A.M. van der Helm; toegang 501A, inv.4024, 1623, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Rijnland 100e 16 penning, Voorhout, 0141 jaar 1667A., Erfgoed Leiden en omstreken.
006. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
007. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
000. Hoofdgeld Noordwijkerhout door F.J.A.M. van der Helm; toegang 501A, inv.4024, 1623, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. NotariŽle akte van notaris Foyt Gijsbertszn. van Sijp, arch.nr.506, inv.nr.163, 02-05-1625-f.73, RA Leiden.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, periode 1656-1679, inv.nr.484-f.212, 12-01-1672, NA Den Haag.
008. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
000. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
009. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
000. Dingenboek van de Schout en Schepenen van Lisse 1611-1623, inv.nr.45-f.45, 16-06-1616, NA Den Haag.
000. Hoofdgeld Valkenburg aan den Rijn door F.J.A.M. van der Helm; toegang 501, inv.4024, 1623, Erfgoed Leiden en omstreken.

Dircx Huijgenszn. Westgeest & Maritgen Cornelisdr.:
010. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1608-1622, inv.nr.4-f.178, 28-05-1616, NA Den Haag.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1628-1644, inv.nr.7-f.272, 1640, NA Den Haag.
000. Hoofdgeld Lisse door F.J.A.M. van der Helm; toegang 501 A van het Erfgoed Leiden en omstreken, inv.4024, 1623, Erfgoed Leiden en omstreken.
011. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1608-1622, inv.nr.4-f.178, 28-05-1616, NA Den Haag.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, periode 1657-1675, inv.nr.5-f.112, 13-06-1662, NA Den Haag.
000. Leiden raadhuis intekenregister van Schout en Schepenen, inv.nr.200-f.D345, 03-07-1661, Erfgoed Leiden en omstreken.
012. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1608-1622, inv.nr.4-f.178, 28-05-1616, NA Den Haag.
013. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1608-1622, inv.nr.4-f.178, 28-05-1616, NA Den Haag.

Cornelis Huijgenszn. & Trijtntgen Corsdr.:
014. Hoofdgeld van Noordwijkerhout 1623, inv. 4023, folie 269-286, Erfgoed Leiden en omstreken.
015. Hoofdgeld van Noordwijkerhout 1623, inv. 4023, folie 269-286, Erfgoed Leiden en omstreken.
016. Hoofdgeld van Noordwijkerhout 1623, inv. 4023, folie 269-286, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, periode 1656-1679, inv.nr.484-f.212, 12-01-1672, NA Den Haag.
000. Protocol van overdracht en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr. 7-f.176v, 31-05-1697, NA Den Haag.
017. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, periode 1686-1692, inv.nr.196-f.174,06-05-1691, NA Den Haag.
000. NotariŽle akte van notaris Cornelis de Haas, arch.nr.506, inv.nr.1650, 30-08-1670-f.235, Erfgoed Leiden en omstreken.

Huijch Corneliszn. Westgeest & Jeroentje Pietersdr. Groenendijck:
018. Trouwregister van de R.K. statie te Noordwijk, N.d.7.III, 23-11-1688, NA Den Haag.
000. Rinse penningen 1625-1722, P.W.C. van Kessel, Noordwijkerhout 1625, pagina 370-nr.038, Erfgoed Leiden en omstreken.
019. Trouwregister van de R.K. statie H.Victor te Noordwijkerhout, periode 1690-1768, Nh.3-f.103v, 20-11-1695, NA Den Haag.

Cornelis Huijgenszn. Westgeest & Antje Leendertsdr. Warmondt:
020. Doopregister van de R.K. statie te Noordwijk, N.7-f.055v, 28-08-1689, NA Den Haag.
000. Gaarderregister van begraven van Lisse, L.5.IV, 25-09-1773, NA Den Haag.
000. Impost op trouwen Bloemendaal 1718-1804, d.20A-B-f.27, 27-05-1725, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang 1697-1804, d.14A-f.13, 10-06-1725, Noord-Hollands Archief.
000. Gaarderregister van begraven van Lisse, L.5.IV, 07-06-1774, NA Den Haag.
021. Doopregister van de R.K. statie H Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-f.3, 07-02-1692, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, W.9-f-f.135, 24-04-1718, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, S.3.II-f.238, 24-04-1718, NA Den Haag.
000. Dagboek van schout en weesmannen van Warmond, inv.nr.1171-f.57, 24-10-1724, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr.10.I-f.9, 05-11-1724, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr.10.I-f.14v/15, 22-07-1731, NA Den Haag.
022.

Jeron Corneliszn. Westgeest & Grietje Pietersdr. de Rode:
023. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius Sassenheim 1715-1779, S.3.I-f.11, 13-02-1719, NA Den Haag.
024. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius Sassenheim 1715-1779, S.3.I-f.13, 13-03-1720, NA Den Haag.
025. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius Sassenheim 1715-1779, S.3.I-f.14, 05-05-1721, NA Den Haag.
026. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius Sassenheim 1715-1779, S.3.I-f.16, 17-01-1723, NA Den Haag.
000. Begraafregister van Haarlem 1792-1800, d.14-f.48v, 14-08-1795, Noord-Hollands Archief.
027. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius Sassenheim 1715-1779, S.3.I-f.18, 15-02-1724, NA Den Haag.

Pieter Huijgenszn. Westgeest & Grietje Maertensdr. Verdel:
028. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-p.8, 16-08-1696, NA Den Haag.
029. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-p.9, 22-07-1697, NA Den Haag.
000. Impost op begraven Velsen 1753-1779, d.22D-f.419, 10-01-1760, Noord-Hollands Archief.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Velsen 1724-1741, d.10-f.60, 08-05-1735, Noord-Hollands Archief.
030. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-p.11, 29-03-1699, NA Den Haag.
000. Impost op trouwen Bloemendaal 1718-1804, d.20A-B-f.13, 06-11-1729, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang, 1697-1804, d.14A-f.17, 06-11-1729, Noord-Hollands Archief.
000. Impost op begraven Bloemendaal 1729-1733, d.25, Bloemendaal impost op begraven d.25, 00-04-1730., Noord-Hollands Archief.
000. Impost op trouwen Bloemendaal 1718-1804, d.20A-B-f.34, 26-11-1730, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang 1697-1804, d.14A-f.19, 26-11-1730, Noord-Hollands Archief.
031. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-p.14, 22-07-1701, NA Den Haag.
032. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-p.17, 10-11-1703, NA Den Haag.
033. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-p.18, 25-04-1705, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Noordwijk, N.10.2, 15-01-1736, NA Den Haag.
000. Huwelijksregister van de R.K. statie van Noordwijk periode 1734-1769, inv.nr.8.V-f.3, 16-01-1736, NA Den Haag.
034. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-p.22, 18-09-1707, NA Den Haag.
000. Impost op het begraven Heemstede, 1762-1770, d.19-f.67, 23-07-1766, Noord-Hollands Archief.
000. Begraven Heemstede, 1748-1789, d.17-f.90, 24-07-1766, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang, 1697-1804, d.14A-f.21, 17-02-1732, Noord-Hollands Archief.
035. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-p.26, 26-11-1709, NA Den Haag.
000. Begraven Heemstede, 1748-1789, d.17-f.96, 07-06-1768, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogenzang 1697-1804, d.14A-f.27, 19-05-1737, Noord-Hollands Archief.
000. Metterwoon in Kennemerland NGV Afd. Kennemerland p.109
036. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-p.30, 01-02-1713, NA Den Haag.
000. Begrafenisrechten van de Hervormde Gemeente te Bloemendaal 1768-1783, d.9-f.14, 13-11-1768, Noord-Hollands Archief.
000. Openbareverkopingen Bloemendaal 1744-1770 inv.nr.1098-d.2, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang 1697-1804, d.14A-f.38, 21-09-1749, Noord-Hollands Archief.
037. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout 1690-1768, Nh.3-p.35, 04-07-1716, NA Den Haag.
000. Begraven Heemstede 1748-1789, d.17, 13-03-1762, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van het gerecht van Heemstede 1747-1771, d.10A, 21-04-1748, Noord-Hollands Archief.
000. Begraafregister van Haarlem 1778-1786, d.12-f.68v, 23-01-1781, Noord-Hollands Archief.
038. Begrafenisrechten Hervormde Gemeente te Bloemendaal 1783-1812, d.9, 13-08-1789, Noord-Hollands Archief.
000. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang, 14B-f.144, 28-02-1731, Noord-Hollands Archief.
000. Begrafenisrechten Hervormde Gemeente Bloemendaal 1783-1812, d.9, 18-03-1792, Noord-Hollands Archief.

Johannes Pieterszn. Westgeest & Grietje Jansdr. Prins:
039. Impost op begraven Velsen 1733-1752 (aangifte), in Velsen 22C-f.295, 01-11-1737, Noord-Hollands Archief.
040. Impost op begraven Velsen 1733-1752 (aangifte), in Velsen 22C-f.313, 24-05-1740, Noord-Hollands Archief.
041. Impost op begraven Velsen 1753-1779 (aangifte), in Velsen 22D-f.458, 13-03-1766, Noord-Hollands Archief.
000. Ondertrouw en trouwregister voor het gerecht van Velsen 1750-1787, d.11-f. .., 17-02-1765, Noord-Hollands Archief.
000. Ondertrouw en trouwregister voor het gerecht van Velsen 1750-1787, d.11-f. .., 04-01-1767, Noord-Hollands Archief.
042. Impost op begraven Velsen 1733-1752 (aangifte), in Velsen 22C-f.320, 07-11-1741, Noord-Hollands Archief.
043. Impost op begraven Velsen 1733-1752 (aangifte), in Velsen 22C-f.341, 11-03-1746, Noord-Hollands Archief.
044. Impost op begraven Velsen 1733-1752 (aangifte), in Velsen 22C-f.341, 11-03-1746, Noord-Hollands Archief.
045. Impost op begraven Velsen 1753-1779 (aangifte), in Velsen 22D-f.392, 19-03-1754, Noord-Hollands Archief.

Cornelius Pieterszn. Westgeest & Cornelia Cornelisdr. van Schoten:
046. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang, d.14B-f.203, 13-06-1749, Noord-Hollands Archief.
000. Begraven Heemstede 1748-1789, d.17, 20-02-1768, Noord-Hollands Archief.
047. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang, d.14B-f.218, 11-12-1753, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 25-06, 25-06-1823, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van het gerecht van Haarlem 1774-1799, d.156-f.179, 26-11-1797, Noord-Hollands Archief.
048. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang, d.14B-f.229, 01-06-1756, Noord-Hollands Archief.
000. Begraafregister van Haarlem 1792-1800, d.14-f.113, 08-03-1799, Noord-Hollands Archief.
000. Gereformeerd begraafregister van Haarlem 1796-1801, d.100-f.102v, 15-03-1799, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van het gerecht van Haarlem 1774-1799 d.156-f.99v, 27-02-1791, Noord-Hollands Archief.
000. Begraafregister van Haarlem 1786-1792, d.13-f.83v, 27-12-1791, Noord-Hollands Archief.
000. Gereformeerd begraafregister van Haarlem 1785-1791, d.98-f.228v, 29-12-1791, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van het gerecht van Haarlem 1774-1799, d.156-f.129v, 23-08-1795, Noord-Hollands Archief.
049. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang, d.14B-f.227, 04-07-1757, Noord-Hollands Archief.
000. Begraven Heemstede 1748-1789, d.17, 24-10-1769, Noord-Hollands Archief.
050. Begraven Heemstede 1748-1789, d.17, 09-10-1759, Noord-Hollands Archief.

Theodorus Corneliszn. Westgeest & Margaretha Ramig:
051. Doopregister van de R.K. statie de Drie Klaveren te Haarlem, inv.nr.122-f.11v, 06-05-1800, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 103-04, 03-04-1857, Noord-Hollands Archief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Haarlem, akte 120, 08-09-1824, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 31-07, 31-07-1856, Noord-Hollands Archief.

Pieter Corneliszn. Westgeest & Hendrina Worms ter Hal:
052. Doopregister van de R.K. statie de Vier Heemskinderen te Haarlem, d.135-f.94v, 16-12-1791, Noord-Hollands Archief.
000. Lijkregister (Gaarder) van Haarlem 1786-1792 d.13-f.84, 06-01-1792, Noord-Hollands Archief.
000. Gereformeerd begraafregister van Haarlem 1791-1796, d.99-f.2v, 07-01-1792, Noord-Hollands Archief.
053. Doopregister van de R.K. statie de Vier Heemskinderen te Haarlem, d.136-f.8v, 02-02-1797, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 1832, 23-11-1832, Noord-Hollands Archief.

Huijch Pieterszn. Westgeest & Gerritje Dirksdr. Langevelt:
054. Doopregister van de R.K. statie de Drie Klaveren te Haarlem, d.121-f.21, 25-09-1760, Noord-Hollands Archief.
000. Begraven Heemstede, 1748-1789, d.17, 22-10-1760, Noord-Hollands Archief.
055. Doopregister van de R.K. statie St. Bavo te Haarlem, d.129-f.79v, 15-09-1761, Noord-Hollands Archief.
000. Lijkregister (Gaarder) van Haarlem 1806-1811, 1809-1811 d.18-f.11, 23-03-1809, Noord-Hollands Archief.
000. Gereformeerd begraafregister van Haarlem 1704-1812, d.102-f.115, 28-03-1809, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van het gerecht van Bloemendaal 1790-1795, Bloemendaal d.16-f.1, 16-01-1791, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 18-09, 18-09-1813, Noord-Hollands Archief.
056. Doopregister van de R.K.statie St. Agatha te Lisse, L.8-p.246, 01-08-1763, NA Den Haag.
000. Bloemendaal begrafenisrechten Hervormde Gemeente 1783-1812, d.9, 29-01-1789, Noord-Hollands Archief.
057. Doopregister van de R.K. statie St. Agatha te Lisse, L.8-p.251, 24-11-1765, NA Den Haag.
000. Gaarderregister van begraven van Lisse, L.4.II-ff.140v, 04-12-1765, NA Den Haag.
058. Doopregister van de R.K. statie St. Agatha te Lisse, L.8-p.251, 24-11-1765, NA Den Haag.
000. Gaarderregister van begraven van Lisse, L.4.II-f.140, 29-11-1765, NA Den Haag.
059. Doopregister van de R.K. statie St. Agatha te Lisse, L.8-p.265, 26-11-1766., NA Den Haag.
000. Bloemendaal begrafenisrechten Hervormde Gemeente 1765-1783, d.8-f.15, 11-02-1769, Noord-Hollands Archief.
060. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang, 14Bf-255, 16-11-1771, Noord-Hollands Archief.
000. Bloemendaal begrafenisrechten Hervormde Gemeente 1765-1783, 13-04-1773, d.8-f.28, Noord-Hollands Archief.

Dirk Huijgenszn. Westgeest & Margaretha Zonneveld:
061. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang, d.14B-f.320, 27-06-1791, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Bloemendaal akte 13-01, 13-01-1868, Noord-Hollands Archief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Bloemendaal, akte 8, 06-05-1832, Noord-Hollands Archief.
000. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang,d.14B-f.331, 13-09-1794, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Bloemendaal akte 20-02, 20-02-1860, Noord-Hollands Archief.
062. Doopregister van de R.K. statie H. Bavo te Overveen 1697-1801, d.11A, 06-08-1793., Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 28-04, 28-09-1838, Noord-Hollands Archief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Haarlem, akte 48, 03-05-1837, Noord-Hollands Archief.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Bavo te Overveen 1801-1812, d.11B, 19-11-1806, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte gemeente Haarlem, akte 453, 24-06-1869, Noord-Hollands Archief.
063. Lijkregister (Gaarder) van Haarlem 1792-1800 d.14-f.48, 06-08-1795, Noord-Hollands Archief.
000. Gereformeerd begraafregister te Haarlem 1791-1796, DTB d.99-f.164v, 07-08-1795, Noord-Hollands Archief.
064. Doopregister van de R.K. statie Oude Begijnhof te Haarlem, 03-04-1799, inv.nr. 124-f.116, Noord-Hollands Archief.
000. Lijkregister (Gaarder) van Haarlem, 1792-1800 d.14-f.131v, 03-04-1800, Noord-Hollands Archief.
000. Gereformeerd begraafboek van Haarlem 1796-1801, d.100-f.158v, 08-04-1800, Noord-Hollands Archief.
065. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 01-06, 01-06-1825, Noord-Hollands Archief.

Hubertus Dirkszn. Westgeest & Margaretha Lans:
066. Overlijdensakte van de gemeente Bloemendaal,akte 04-04, 04-04-1833, Noord-Hollands Archief.

Overige bronnen:
067. Hoogan overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 06-01-1619, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1592-f.35v, 1612-f.43v, 1620-f.94. (466)
068. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1592-f.35v, 1612-f.42v, 1620-f.92. (454)
069. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1592-f.34v, 1612-f.41, 1620-f.89v. (437)
070. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612-f.38v, 39v, 40, 1620-f.84v, 85, 86, 87, 87v. (407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 426)
071. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1612-f. .., 1620-f.122v.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.3-f.016v, 03-05-1597, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 06-01-1619, Erfgoed Leiden en omstreken.
072. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1592-f.43, 1612-f. .., 1620-f.121. (599)
073. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612-f.16, 1620-f.26.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.002v, 15-04-1608, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 06-01-1619, Erfgoed Leiden en omstreken.
074. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612-f. .., 1620-f.44v.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.176v, 24-05-1616, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 06-01-1619, Erfgoed Leiden en omstreken.
075. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612-f.22v, 1620-f.45.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.3-f.238v, 08-03-1606, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258v, 06-01-1619, Erfgoed Leiden en omstreken.
076. ...
077. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.587-f.040, 09-06-1620, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.594-f.212, 12-01-1672, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.597-f.055, 04-05-1699, Erfgoed Leiden en omstreken.
078. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.591-f.014, 07-01-1642, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.594-f.212, 12-01-1672, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.597-f.055, 04-05-1699, Erfgoed Leiden en omstreken.
079. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.590-f.049, 03-04-1631, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.590-f.135, 29-05-1836, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.594-f.212, 12-01-1672, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.597-f.055, 04-05-1699, Erfgoed Leiden en omstreken.
080. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.590-f.094, 20-02-1634, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.594-f.212, 12-01-1672, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.594-f.214, 08-02-1672, Erfgoed Leiden en omstreken.
081. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.588-f.019v, 26-03-1626, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.594-f.212, 12-01-1672, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.597-f.055, 04-05-1699, Erfgoed Leiden en omstreken.
082. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.592-f.081v, 18-06-1660, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijkerhout, inv.nr.597-f.055, 04-05-1699, Erfgoed Leiden en omstreken.
083. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, inv.nr.183-f.181, 16-05-1691, Erfgoed Leiden en omstreken.
084. Oud Notarieel Archief Leiden, toegang 0506, inv.nr.1050-f.235, 30-08-1670, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, inv.nr.183-f.180, 16-05-1691, Erfgoed Leiden en omstreken.
085. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, inv.nr.180-f.024. 16-01-1672, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, inv.nr.185-f.124. 04-06-1699, Erfgoed Leiden en omstreken
086. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, inv.nr.180-f.024. 16-01-1672, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, inv.nr.185-f.124. 04-06-1699, Erfgoed Leiden en omstreken.
087. Oud Notarieel Archief Haarlem, toegang 0617, inv.nr.331-f.098, 13-04-1675, Noord-Hollands Archief.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, inv.nr.185-f.124. 04-06-1699, Erfgoed Leiden en omstreken.
088. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, inv.nr.598-f.098v, 23-03-1718, Erfgoed Leiden en omstreken.
089. Oud Notarieel Archief Noordwijk, inv.nr.6291-nr.429, 21-07-1708, Erfgoed Leiden en omstreken.
090. Openbare verkopingen van roerende goederen te Bloemendaal 1744-1770, inv.nr.1098-nr.2, 09-06-1760, Noord-Hollands Archief.
091. Openbare verkopingen van roerende goederen te Bloemendaal 1744-1770, inv.nr.1098-nr.2, 26-01-1759, 29-03-1764, Noord-Hollands Archief.
092. ...

Afbeeldingen:
093. Kaart van mogelijke ligging van de bezittingen en huurlanden van Huijch Henricxzn. en Dirck Huijgenszn. te Lisse, kaart 002-1, C.Westgeest, 2016.
094. Tabel III, C. Westgeest, 2016.
095. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 06-01-1619, Erfgoed Leiden en omstreken.
096. Leiden raadhuis intekenregister van Schout en Schepenen, inv.nr.D-f.345, 03-07-1661, Erfgoed Leiden en omstreken.
097. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1608-1622, inv.nr.4-f.178, 28-05-1616, NA Den Haag.
098. NotariŽle akte van notaris Foyt Gijsbertszn. van Sijp, arch.nr.506, inv.nr.163, 02-05-1625-f.73, Erfgoed Leiden en omstreken.
099. Kaart van de mogelijke ligging van de bezittingen van Huijch Corneliszn. Westgeest ten Noordwijkerhout, kaart 002-2, C. Westgeest, 2021.


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A
Aa, Magdaleentje v.d. (16..-<1699)
Aar, Cornelia v.d. (1853-1917)
Agterof, Neeltje (1814-1838)
Agthoven, Maria (1717-1766)
Akker, Gerritje v.d. (1844-1922)
Alckemade, Cornelisje v.(16..-<1690)
Alckemade, Marijtje v. (16..-<1692)
Ammerlaan Elizabeth G. (1894-1952)
Arbouw, Catharina (1830-1870)

B
Bakker, Claasje (*16..-1711)
Bakker, Helena (1913-)
Bakker, Jacob (17..-)
Bakker, Pieter (16..-1711)
Barselaar, Anna v.d. (1859-1907)
Barselaar, Theodorus v.d. (1874-1946)
Baijke, Willem (17..-)
Beeck, Marijtje v. (16..-<1737)
Berg, Helena v.d. (1772-1811)
Berg, Hendrika v.d. (1918-2016)
Berg, Petrus J. v.d. (1918-1998)
Bergman, Petronella A.M. (1918-1993)
Berkel, Catharina E. v. (1909-1988)
Beijersbergen, Johanna M. (1914-2000)
Bierman, Petronella A. (1885-1971)
Blommer, Johannes S. (1865-1928)
Boer, Pieter de (16..-)
Boerman, Apollonia (1752-1807)
Bohemen, Jannetje v. (1770-1849)
Boog, Cornelia v.d. (1707-)
Boot, Joanna (1810-1893)
Borsboom, Johanna M. (1900-1990)
Bosch, Karel v.d. (1919-)
Bourgonje, Pieter v. (16..-1774)
Bouwman, Jacob (16..-)
Breij, Sophia W. (1921-1997)
Briole, Baartje (1687-1706)
Briole, Catharina (1683-1722)
Briole, Catharina (1657-1707)
Briole, Catharina (1695-<1700)
Briole, Claes (*1623-<1692)
Briole, Cornelia (1646-)
Briole, Cornelis (*1617-<1656)
Briole, Cornelis (*1644-1690)
Briole, Cornelis (*1679->1693)
Briole, Cornelis (1694-1716)
Briole, Dirck (1683-1740)
Briole, Geurtge (*1646-)
Briole, Heindrick (1658-1721)
Briole, Huijbert (*1619-<1673)
Briole, Jacoba (1648-<1649)
Briole, Jacoba (1649-<1692)
Briole, Jan (*1625--<1673)
Briole, Maria (1655-<1661)
Briole, Maria (1661-)
Briole, Maria (1691-1763)
Briole, Neeltgen (*1621-<1649)
Briole, Neeltje ("1650-1718)
Briole, Simontie (1652-)
Briole, Trijnkie (1696-<1700)
Broekhuijzen, Willem (1744-1796)
Brouwer, Apolonia G. (1915-1990)
Brouwer, Marijtje (1733-1768)
Brunswijck, Apolonia v. (*16..-)
Bugnum, Petronella (1918-1978)
Buitendijk, Catharina C. (1920-2008)
Burg, Cornelia M.E. v.d. (1906-1987)
Burgmeijer, Maria J. (1896-1981)
Buutveld, Wilhelmus A. (1821-1866)
Buijtendijk, Annetgen (16..-)

C
Christiaanse, Johannes (1800-1890)
Claesdr., Trijntgen (15..-<1656)
Cleij, Cornelia v.d. (1697-1770)
Cluft, Dammas v.d. (15..-1621)
Cluft, Huijch v.d. (16..-<1597)
Cluft, Jeroen v.d, (1531->1602)
Cluft, Pancraes v.d. (1536-<1595)
Colloos, Jacob (*1635-<1689)
Colijn, Catharina (16..-<1728)
Cornelisdr., Annetgen (*1539->1623)
Cornelisdr., Duijfgen (*1535-<1611)
Cornelisdr., Lijsbeth (*1537-<1614)
Cornelisdr., Maritgen (15..->1640)
Cornelisdr., Maritgen (1618-<1625)
Cornelisdr., Trijntgen (1616-<1625)
Corneliszn., Aris (15..-<1649)
Corneliszn., Dirk (16..-)
Corsdr., Trijntgen (15..-<1672)
Conradi, Theodora (1922-2016)

D
Dam, Cornelis v. (1910-1992)
Deursen, Hubetus v. (1912-2002)
Dircxsdr., Lijsbeth (1604->1640)
Dircxsdr., Maritgen (15..-<1620)
Dircxszn., Florijs (1611->1640)
Dircxszn., Jan (1610-<1616)
Drift, Cornelis v.d. (1829-1886)
Droogh, Wilhelmus (1823-1887)
Duivenvoorde, Cornelia H. (1885-1926)
Duivesteijn, Anna C. (1921-2011)
Dusseldorp, Nicolaas (1734-1800)
Duwel, Hendricus G. (1908-1989)
Duijn, Kniertje v. (1745-1781)
Dijk, Johanna C. v. (1905-1990)
Dijkman, Maria C.A. (1839-1921)
Dijxheul, Jan (16..-1681)

E
Eeden, Hendrika C.M. v. (1912-2001)
Egmond, Huijbertje v. (16..-1722)
Egmond, Leuntje v, (17..-)
Elst, Krijntje v.d. (1724-1779)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)

F
Florisdr., Geertgen (15..-<1562)
Florisdr., Katharijn (*1520-<1588)
Fokkes, Hendricus (1808-1894)

G
Gedouw, Huijbert (1765-1796)
Geer, Pieter v.d. (1800-1892)
Geest, Maria v.d. (1769-1817)
Gerards, Arnoldus P. (1865-1911)
Goemans, Anna C. (1851-1927)
Gouweleeuw, Jaspert (17..-)
Graas, Johannes G. (1924-2000)
Gras, Adriana C. (1892-1963)
Groen, Cornelis J. (1913-2003)
Groen, Simon J. (1911-1969)
Groenendijk, Ariaantje (*16..-1731)
Groenendijk, Jacobus C. (1891-1979)
Groenendijk, Jeroentje (16..-<1707)
Groenewegen, Cornelia (1768-1846)
Groenewegen, Cornelia (1808-1870)
Groot, Marcelis de (1749-)
Groot, Maria C. de (1879-1920)

H
Hachmang, Theodorus B. (1923-2015)
Haket, Gerardus P. (1870-1918)
Hase, Cornelis (16..-1723)
Hasken, Anna M. (1913-1993)
Hakkeling, Theodorus A. (1902-1977)
Hassink, Dirk (1731-1784)
Helm, Christianus P. v.d. (1876-1956)
Heemskerk, Gerardus L. (1894-1983)
Heemskerk, Jacobus (1844-1899)
Heister, Hermanus J.F. (1923-1968)
Henricxsdr., Ancommertgen (*1540-<1579)
Henricxszn., Huijbert (1537-<1621)
Henricxszn., Huijch (*1545-<1612)
Hendriks, Johanna H. (1874-1926)
Hesseling, Gijsbert (1797-1849)
Heycoop, Dirkje (17..-)
Hilbers, Adrianus (1913-1997)
Hoen, Petrus J.M. 't (1887-1965)
Hogervorst, Cornelius (1765-1814)
Hollander, Helena den (1772-1833)
Holst, Antonius W. v.d. (1908-1985)
Hoogduijn, Helena (1779-1845)
Hooijmans, Margaretha W.C. (1916-2008)
Hooijmans, Maria C. (1849-1926)
Houten, Dirk v. (1872-1951)
Hugte, Adriana J.M. v. (1892-1956)
Hulst, Cornelis J. v.d. (1918-1976)
Hulst, Johannes v.d. (1859-1924)
Huijbertsdr., Jaepgen (*1575->1650)
Huijbertszn., Cornelis (*1590-<1628)
Huijbertszn., Henrick (*1580-<1640)
Huijgensdr., Catarijn (*1576-)
Huijgensdr., Commertgen (*1580-<1667)
Huijgensdr., Crijntgen (*1592-)
Huijgensdr., Maritgen (*1578-)
Huijgenszn., Cornelis (1508-<1595)
Huijgenszn., Cornelis (*1584-1625)
Huijgenszn., Dircx (*1574-<1612)
Huijgenszn., Hendrick (*1582->1623)
Huijgenszn., Heijnrick (*1515-<1559)

I
IJsbrantsdr. Guiertgen (15..->1664)

J
Jacobs, Catharina J. (1926-2012)
Jager, Claas de (17..-1794)
Joosten, Maria Th.P. (1931-2013)
Juffermans, Maria M. (1918-2018)

K
Kerkman, Geurt (17..-)
Kerkvliet, Fijtje (16..-<1782)
Kerkvliet, Leonardus (1731-1784)
Kersbergen, Cornelia (1819-1862)
Kleij, Cornelis A. v.d. (1881-1956)
Klomp, Anna C.M. (1909-1971)
Klugt, Theodora v.d. (1739-1791)
Kluit, Maartje (1754-1842)
Knoops, Laurentius (1855-1923)
Knijnenburg, Catharina C. (1915-2010)
Knijnenburg, Cornelia J. (1888-1976)
Knijnenburg, Gerardus (1829-1887)
Knijnenburg, Petronella (1842-1908)
Kok, Alida M. (1802-1843)
Kolos, Catharina (1730-1766)
Koot, Catharina W. (1919-1990)
Koot, Gerardus C. (1903-1990)
Kortekaas, Helena (1868-1939)
Kouwenhoven, Johannes (1854-1933)
Kouzijn, Cornelis (1812-1867)
Kraan, Laurens (16..-<1732)
Kraan, Petrus G. (1923-2003)
Krimpen, Anna E. v. (1910-1993)
Kroeze, Thomas (1926-2020)
Kroft, Cornelia (1779-1841)
Kroft, Maria J. v.d. (1887-1959)
Krogt, Alida C.M. v.d. (1881-1953)
Krogt, Cornelia M. v.d. (1876-1936)
Krogt, Theodora J. v.d. (1925-2018)
Kroon, Jacoba M. (1930-2001)
Kroon, Theodora (1922-2013)

L
Laan, Stephanus v.d. (1834-1909)
Landman, Johannes B. (1857-1931)
Langelaan, Jozina M. (1876-1963)
Langeveld, Arie (1775-1845)
Langeveld, Gerritje (1731-1792)
Langeveld, Jan (1815-1845)
Langeveld, Johannes J. (1885-1943)
Langeveld, Maria (17..-1775)
Langeveld, Mijnsie (1735-1778)
Lans, Margaretha v.d. (1794-1860)
Leent, Maria v. (1707-1731)
Leep, Joannes C. (1800-1848)
Leeuwen, Gerardus v. (1794-1871)
Leeuwen, Gijsbertha v. (1911-1988)
Leeuwen, Jannetje v. (1843-1910)
Leeuwen, Neeltgen v. (1610-<1616)
Leeuwen, Petrus A. v. (1848-1895)
Leeuwen, Willebrordus v. (1839-1909)
Linde, Daniel v.d. (15..-<1625)
Linde, Pieter v.d. (15..-)
Linden, Christiaan H. v.d. (1915-1946)
Linnewever, Johanna F.I. (1921-2017)
List, Leonard W. v.d. (1864-1908)
Lubbe, Cornelis v.d. (1794-1870)
Lubbe, Margaretha M. v.d. (1841-1880)

M
Maal, Antonius F.G. (1909-1961)
Maerle, Arij v.d. (16..-1719)
Maerle, Jan v.d. (16..-<1700)
Martinu, Bozena M. (1910-1988)
Matthee, Gerarda M.W. (1914-2001)
Meer, Neeltie v.d. (1739-)
Meershoek, Petrus J. (1867-1952)
Meurs, Johannes v. (1803-1875)
Meijland, Maria (1765-)
Meijster, Wilhelmus (1835-1911)
Moerkerken, Elisabeth (17..-)
Munnikendam, Bartholomeus v. (16..-1704)
Munnikendam, David (1743-1805)

N
Naamloos, Marietgen (14..-<1556)
Naerdenburgh, Trijntge (16..-<1692)
Nagtegaal, Joanna (1797-1880)
Nes, Anna v. (16..-<1727)
Nes, Marijtje v. (*16..-1708)
Nest, Gerrit op 't (*15..-<1646)
Noort, Clasina v. (1855-1886)
Noort, Joris v. (1874-1939)

O
Olsthoorn, Maria (1812-1853)
Olsthoorn, Petronella B. (1919-2000)
Onderwater, Leonardus G. (1915-1999)
Onderwater, Maria P. (1921-2004)
Oosten, Balduinus v. (1733-1771)
Opzeeland, Gerrit v. (1802-1876)
Ouwersloot, Elisabeth (1817-1890)

P
Paardekooper, Cornelia (1731-1788)
Paardekooper, Pieter (1741-1801)
Paassen, Cornelis A.P. v. (1902-1962)
Paridon, Hendrikus v. (1917-1994)
Persoon, Pieter (16..-1700)
Peterse, Willem (1832-1903)
Pieterse, Martha M. (1912-1997)
Plasier, Christoffel (1919-1994)
Poel, Anna J. v.d. (1885-1968)
Poel, Everardus J. v.d. (1871-1959)
Poel, Helena M. v.d. (1883-1955)
Poel, Leonardus G. v.d. (1876-1963)
Poel, Neeltje v.d. (1817-1885)
Post, Cornelis v.d. (1826-1907)
Poulszn., Bastiaen (16..->1640)
Prins, Grietje (16..-)
Prins, Pieter (1698-)
Pruijs, Maertje (16..-1708)
Pupping, Maria (1818-1904)
Pijnacker, Catharina (1770-1837)

R
Raaphorst, Trijntje (1771-1836)
Raephorst, Jan (16..-)
Ramig, Margaretha (17..-)
Reeuwijk, Alida H. (1922-2002)
Remmerswaal, Petronella A.A. (1882-1951)
Rietveld, Cornelia (1719-1765)
Rinner, Jacobus J. (1930-1984)
Rode, Grietje de (16..-)
Rodenburg, Anna W. (1851-1932)
Roon, Annetje v. (16..-1713)
Roon, Ermpje v. (1648-1689)
Roon, Maertge v. (16..-1690)
Roon, Pieter v. (17..-1781)
Rooij, Cornelia C. (1926-2000)
Rooijen, Jacobus v. (1809-1848)
Rosenburgh, Marijtje (17..-<1760)
Ruijgrok, Apolonia (1875-1959)
Ruijgrok, Jacobus L, (1894-1962)
Ruijgrok, Joannes (1795-1867)
Ruijgrok, Nicolaus (1796-1852)
Ruijgrok, Pieter (1816-1881)
Rijn, Dirkje v. (*16..-1766)
Rijn, Maerge v. (16..-1655)
Rijn, Petrus v. (1815-1884)
Rijn, Tijs v. (16..-1731)
Rijsen, Cornelius v. (1739-1883)

S
Samson, Marigje (1774-1857)
Samwel, Jacobus A. (1884-1939)
Santbergen, Agatha (16..-1736)
Sanden, Cornelia M. v.d. (1920-2007)
Sandvliet, Jan (16..-1691)
Scheepen, Grietje (1732-)
Scheerlings, Adrianus J. (1806-1869)
Schelvis, Andreas A. (1921-1998)
Schie, Pieter v. (1864-1953)
Schimmel, Helena C. (1878-1964)
Schoten, Cornelia v. (17..-1781)
Schooten, Helena v. (17..-1794)
Schrama, Cornelis (1777-1850)
Schrama, Jacobus (1770-1826)
Schrama, Trijntje (16..-)
Seesink, Elisabeth H. (1911-1982)
Seesink, Johanna G. (1908-1995)
Simonsdr., Neeltgen (15..-<1616)
Slingerland, Johanna M. (1914-1995)
Slootweg, Petrus (1809-1877)
Sonnevelt, Grietje v. (16..-)
Spijker, Jacobus (1803-1877)
Staats, Reinerus (1732-1800)
Stap, Anna M. v.d. (1877-1945)
Steijn, Klaas v. (17..-1760)
Stokman, Hendricus (1899-1975)

T
Terpstra, Catharina J. (1905-1984)
Tol, Apolonia J. v.d. (1885-1948)
Tol, Ariaantje v. (17..-1775)
Tol, Jannetje v. (1688-1745)
Tol, Sophia S. v. (1909-2001)
Turnhout, Cornelis A. (1924-1989)

V
Vaan, Wouter P.J. de (1901-1971)
Valderen Lipse, Maria v. (1814-1861)
Veen, Johanna v. (1906-1984)
Veen, Johannes v. (17..-1765)
Veen, Johannes B. in 't (1874-1961)
Velde, Cornelia v.d. (1807-1862)
Velde, Dirk v.d. (1807-1847)
Velde, Jacobus C. v.d. (1910-1996)
Velde, Johanna W.A. v.d. (1908-)
Veltman, Petrus (1909-1998)
Velsen, Jan v. (16..-)
Velzen, Johannes Th. (1830-1898)
Verbist, Juliana C. (1883-1951)
Verdel, Grietje (*16..-)
Verharen, Johanna H. (1914-1994)
Verheijen, Josephus E. (185-1913)
Vermin, Clasina M. (1924-2011)
Versantvoort, Fredericus L.J.M. (1903-1958)
Verschier, Lubbert (16..-)
Vink, Sophia (1928-1997)
Visser, Wilhelm (1920-1979)
Vliet, Barbara M. (1880-1952)
Vliet, Petrus v. (1870-1934)
Voort, Barbara v.d. (16..-1708)
Voort, Jan v.d. (16..-)
Vranckenszn, Huijch (*1475-<1543)
Vreem, Pieter (1771-1845)
Vrolijk, Joannes (1694-1856)

W
Waardeloo, Antonia (1878-1953)
Walters, Arend (17..-1777)
Warmerdam, Gerardus P. (1905-1957)
Warmondt, Antje (16..-<1704)
Werner, Jacobus J. (1912-1981)
Westgeest, Aaltje (1770-1770)
Westgeest, Aaltje (1772-1833)
Westgeest, Adam E. (1878-1920)
Westgeest, Adriana (1833-1868)
Westgeest, Adriana (1878-1960)
Westgeest, Adriana C. (1901-1994)
Westgeest, Adriana C. (1909-1984)
Westgeest, Adriana C. (1915-2003)
Westgeest, Adriana M. (1874-1939)
Westgeest, Adriana Th. (1922-2007)
Westgeest, Adrianus (1706-)
Westgeest, Adrianus (1706-1706)
Westgeest, Adrianus (1708-1759)
Westgeest, Adrianus (1718-<1726)
Westgeest, Adrianus (1724-1779)
Westgeest, Adrianus (1742-1742)
Westgeest, Adrianus (1778-1779)
Westgeest, Adrianus (1780-1780)
Westgeest, Adrianus (1809-1888)
Westgeest, Adrianus (1846-1846)
Westgeest, Adrianus (1850-1926)
Westgeest, Adrianus A. (1922-1999)
Westgeest, Adrianus C. (1884-1902)
Westgeest, Adrianus I. (1874-1874)
Westgeest, Adrianus J. (1913-1996)
Westgeest, Adrianus J. (1914-1992)
Westgeest, Adrianus M. (1934-2009)
Westgeest, Adrianus P. (1878-1959)
Westgeest, Adrianus P. (1902-1995)
Westgeest, Adrianus W. (1919-1994)
Westgeest, Adrianus W.Th. (1912-1982)
Westgeest, Aegje (1778-1778)
Westgeest, Agatha (1705-1705)
Westgeest, Agatha (1734-)
Westgeest, Agatha (1739-1739)
Westgeest, Agatha (1741-1741)
Westgeest, Agatha (1742-1744)
Westgeest, Agatha (1745-1771)
Westgeest, Aleidis (1746-1754)
Westgeest, Alida A. (1924-1925)
Westgeest, Alida A. (1927-2011)
Westgeest, Alida J. (1837-1901)
Westgeest, Alida M. (1879-1954)
Westgeest, Anna (1699-)
Westgeest, Anna (1707-)
Westgeest, Anna (1709-1739)
Westgeest, Anna (1716-1799)
Westgeest, Anna (1719-)
Westgeest, Anna (1734-<1735-)
Westgeest, Anna (1735-1798)
Westgeest, Anna (1737-1737)
Westgeest, Anna (1737-1772)
Westgeest, Anna (1738-1822)
Westgeest, Anna (1847-1925)
Westgeest, Anna (1848-1932)
Westgeest, Anna A,M. (1926-2013)
Westgeest, Anna M. (1832-1890)
Westgeest, Anna M. (1879-1946)
Westgeest, Anna M. (1911-1911)
Westgeest, Alida M. (1847-1862)
Westgeest, Anna M. (1884-1953)
Westgeest, Anna M. (1885-1886)
Westgeest, Anna M.J. (1924-2020)
Westgeest, Anna W.M. (1909-1996)
Westgeest, Antje (*1703-1732)
Westgeest, Antonius (1782-1782)
Westgeest, Antonius J.J. (1927-2007)
Westgeest, Apollonia (1732-)
Westgeest, Apollonia (1736-<1746)
Westgeest, Apollonia (1734-1800)
Westgeest, Apollonia (1802-1855)
Westgeest, Apolonia (1775-1819)
Westgeest, Apolonia A.M. (1916-1988)
Westgeest, Apolonia J. (1925-1998)
Westgeest, Apolonia J.M. (1924-)
Westgeest, Arie (1773-1803)
Westgeest, Arie (1780-1792)
Westgeest, Arnoldus (1773-1782)
Westgeest, Arij (1813-1921)
Westgeest, Augustinus (1917-2012)
Westgeest, Bartholomeus A. (1887-1961)
Westgeest, Catharina (1728-1803)
Westgeest, Catharina (1730-1772)
Westgeest, Catharina (1732-<1744)
Westgeest, Catharina (1744-1815)
Westgeest, Catharina (1775-1859)
Westgeest, Catharina (1854-1911)
Westgeest, Catharina (1860-1910)
Westgeest, Catharina C. (1905-1927)
Westgeest, Catharina P. (1874-1950)
Westgeest, Catharina P. (1912-1934)
Westgeest, Catharina P. (1912-1989)
Westgeest, Catharina W. (1777-1844)
Westgeest, Catrijn (1689-1773)
Westgeest, Clasina A.M.A. (1898-1990)
Westgeest, Clasina M.A. (1897-1898)
Westgeest, Crijna (1802-1868)
Westgeest, Columba (1685-1775)
Westgeest, Cornelia (*1677-1732)
Westgeest, Cornelia (1705-)
Westgeest, Cornelia (1708-1708)
Westgeest, Cornelia (1800-1857)
Westgeest, Cornelia (1806-1884)
Westgeest, Cornelia (1808-1861)
Westgeest, Cornelia (1828-1877)
Westgeest, Cornelia (1835-1896)
Westgeest, Cornelia (1844-1903)
Westgeest, Cornelia (1801-1801)
Westgeest, Cornelia (1805-1855)
Westgeest, Cornelia (1844-1911)
Westgeest, Cornelia (1848-1865)
Westgeest, Cornelia (1856-1922)
Westgeest, Cornelia (1861-1862)
Westgeest, Cornelia (1880-1880)
Westgeest, Cornelia A. (1913-1913)
Westgeest, Cornelia A.C. (1948-1982)
Westgeest, Cornelia C. (1894-1894)
Westgeest, Cornelia F. (1877-1952)
Westgeest, Cornelia J. (1914-1970)
Westgeest, Cornelia M. (1906-1996)
Westgeest, Cornelia M.E. (1922-2006)
Westgeest, Cornelia Th. (1873-1943)
Westgeest, Cornelia Th. (1918-2010)
Westgeest, Cornelis (1607->1662)
Westgeest, Cornelis (*1663-<1704)
Westgeest, Cornelis (*1665-)
Westgeest, Cornelis (>1734-1741)
Westgeest, Cornelis (1738-1829)
Westgeest, Cornelis (1757-1769)
Westgeest, Cornelis (1783-1856)
Westgeest, Cornelis (1791-1792)
Westgeest, Cornelis (1844-1909)
Westgeest, Cornelia (1853-1853)
Westgeest, Cornelis (1801-1801)
Westgeest, Cornelis (1812-1879)
Westgeest, Cornelis (1834-1834)
Westgeest, Cornelis (1841-1902)
Westgeest, Cornelis (1909-1953)
Westgeest, Cornelis A. (1873-1874)
Westgeest, Cornelis A. (1912-1940)
Westgeest, Cornelis E. (1905-2000)
Westgeest, Cornelis H. (1914-1935)
Westgeest, Cornelis J. (1873-1926)
Westgeest, Cornelis J. (1881-1921)
Westgeest, Cornelis J. (1882-1968)
Westgeest, Cornelis J. (1884-1971)
Westgeest, Cornelis J. (1914-1914)
Westgeest, Cornelis J. (1917-1918)
Westgeest, Cornelis J. (1919-2001)
Westgeest, Cornelis J. (1908-1988)
Westgeest, Cornelis J. (1919-1947)
Westgeest, Cornelis L. (1876-1906)
Westgeest, Cornelis M. (1921-2016)
Westgeest, Cornelis Th. (1925-1926)
Westgeest, Cornelius (1696-<1716)
Westgeest, Cornelius (1716-1762)
Westgeest, Cornelius (1724-)
Westgeest, Cornelius (1735-1753)
Westgeest, Cornelius (1737-1809)
Westgeest, Cornelius (1771-1843)
Westgeest, Cornelius (1778-1778)
Westgeest, Cornelius (1791-1792)
Westgeest, Cornelius (1804-1805)
Westgeest, Cornelius (1811-1877)
Westgeest, Daniel (1698-1733)
Westgeest, Daniel (1702-1772)
Westgeest, Daniel (1732-1732)
Westgeest, Daniel (1734-1734)
Westgeest, Daniel (1736-1808)
Westgeest, Dirck (1618-<1653)
Westgeest, Dirck (*1670-1748)
Westgeest, Dirk (1719-1719)
Westgeest, Dirk (1720-1741)
Westgeest, Dirk (1784-1849)
Westgeest, Dirk (1761-1809)
Westgeest, Dirk (1799-1800)
Westgeest, Dirk (1819-1819)
Westgeest, Elisabeth (1810-1810)
Westgeest, Elisabeth (1813-1814)
Westgeest, Elisabeth (1815-1815)
Westgeest, Elisabeth (1816-1816)
Westgeest, Elisabeth (1793-1838)
Westgeest, Elisabeth (1837-1906)
Westgeest, Elisabeth (1863-1863)
Westgeest, Elisabeth C. (1893-1972)
Westgeest, Elisabeth M. (1892-1893)
Westgeest, Elisabeth M. (1932-2020)
Westgeest, Elisabetha (1739-1780)
Westgeest, Elisabetha (1762-1762)
Westgeest, Elizabeth (1775-1782)
Westgeest, Elizabeth C. (1891-1973)
Westgeest, Elizabeth H. (1928-1996)
Westgeest, Elizabetha (1777-1782)
Westgeest, Engelbertus C. (1918-2006)
Westgeest, Franciscus (1839-1840)
Westgeest, Franciscus (1842-1917)
Westgeest, Franciscus C. (1912-1977)
Westgeest, Franciscus G. (1913-1966)
Westgeest, Franciscus A. (1920-1994)
Westgeest, Franciscus C. (1906-1965)
Westgeest, Franciscus C. (1904-1905)
Westgeest, Franciscus S. (1914-1978)
Westgeest, Franciscus W. (1879-1960)
Westgeest, Fijtje (1773-1840)
Westgeest, Geertje (1782-1782)
Westgeest, Geertruda (1850-1891)
Westgeest, Geertrudes (1848-1848)
Westgeest, Geertruida (1837-1897)
Westgeest, Geertruida (1843-1846)
Westgeest, Geertruida Th. (1880-1880)
Westgeest, Gerarda (1798-1855)
Westgeest, Gerarda (1806-1837)
Westgeest, Gerarda (1882-1904)
Westgeest, Gerarda M.P. (1910-2005)
Westgeest, Gerarda P. (1911-1980)
Westgeest, Gerardus (1800-1869)
Westgeest, Gerardus (1835-1835)
Westgeest, Gerardus (1837-1838)
Westgeest, Gerardus A.M. (1911-1971)
Westgeest, Gerardus C. (1876-1878)
Westgeest, Gerardus C. (1882-1956)
Westgeest, Gerardus C. (1922-)
Westgeest, Gerardus J. (1888-1973)
Westgeest, Gerardus J. (1917-1982)
Westgeest, Gerardus J.C. (1910-1990)
Westgeest, Gerardus Th. (1875-1876)
Westgeest, Gerardus W. (1872-1872)
Westgeest, Gertrudis (1767-1774)
Westgeest, Geurt H.L. (1911-1983)
Westgeest, Grietje (*1740-1760)
Westgeest, Grietje (1763-1789)
Westgeest, Helena (1870-1870)
Westgeest, Helena (1843-1911)
Westgeest, Helena C. (1886-1953)
Westgeest, Helena C.M. (1909-2003)
Westgeest, Helena G. (1922-2015)
Westgeest, Hendrikus F. (1881-1881)
Westgeest, Hendrikus F. (1882-1882)
Westgeest, Hesther (1803-1865)
Westgeest, Huberta (1788-1864)
Westgeest, Huberta H.C. (1876-1877)
Westgeest, Hubertgen (1620-<1691)
Westgeest, Hubertus (1791-1868)
Westgeest, Hubertus P.J. (1927-2001)
Westgeest, Huijch (*1616-<1638)
Westgeest, Huijch (1624-<1691)
Westgeest, Huijg (*1725-1789)
Westgeest, Ignatius (1929-2010)
Westgeest, Jacob (1800-1800)
Westgeest, Jacoba (1781-1811)
Westgeest, Jacoba M. (1875-1915)
Westgeest, Jacoba M.A. (1905-1929)
Westgeest, Jacobus (*1678-1742)
Westgeest, Jacobus (1703-)
Westgeest, Jacobus (1713-1768)
Westgeest, Jacobus (1764-1764)
Westgeest, Jacobus (1808-1864)
Westgeest, Jacobus (1869-1909)
Westgeest, Jacobus C. (1845-1845)
Westgeest, Jacobus J. (1881-1899)
Westgeest, Jacobus P.A. (1927-2014)
Westgeest, Jacobus W. (1918-1962)
Westgeest, Jacobus W. (1920-1997)
Westgeest, Jan (1653-)
Westgeest, Jan (*1691-<1755)
Westgeest, Jan (>1734-1740)
Westgeest, Jan (*1740-1746)
Westgeest, Jeroentje (1709-1768)
Westgeest, Jeron (1692-1724)
Westgeest, Joanna (1712-1758)
Westgeest, Joanna (1725-1725)
Westgeest, Joanna (1748-1748)
Westgeest, Joanna (1749-1790)
Westgeest, Joanna (1751-1751)
Westgeest, Joannes (1710-1710)
Westgeest, Joannes (1726-1726)
Westgeest, Joannes (1728-1728)
Westgeest, Joannes (1729-1775)
Westgeest, Joannes (1740-)
Westgeest, Joannes (1745-1745)
Westgeest, Joannes (1769-1845)
Westgeest, Joannes (1769-1823)
Westgeest, Joannes (1819-1852)
Westgeest, Job (1772-1853)
Westgeest, Joes (1765-1765)
Westgeest, Johanna (1814-1873)
Westgeest, Johanna (1835-1836)
Westgeest, Johanna (1836-1836)
Westgeest, Johanna (1851-1885)
Westgeest, Johanna (1876-1964)
Westgeest, Johanna A. (1870-1922)
Westgeest, Johanna A.C.M. (1881-1958)
Westgeest, Johanna C. (1892-1968)
Westgeest, Johanna E. (1917-1935)
Westgeest, Johanna E. (1923-2017)
Westgeest, Johanna H. (1921-2012)
Westgeest, Johanna J.M. (1915-2001)
Westgeest, Johanna M. (1884-1914)
Westgeest, Johanna M. (1921-2007)
Westgeest, Johanna M. (1926-2016)
Westgeest, Johanna M.C.A. (1896-1953)
Westgeest, Johannes (1697-1760)
Westgeest, Johannes (*1675-1721)
Westgeest, Johannes (1843-1910)
Westgeest, Johannes (1846-1846)
Westgeest, Johannes (1849-1950)
Westgeest, Johannes (1915-1919)
Westgeest, Johannes A. (1898-1984)
Westgeest, Johannes C. (1886-1973)
Westgeest, Johannes C. (1911-1911)
Westgeest, Johannes C. (1915-2001)
Westgeest, Johannes J. (1885-1971)
Westgeest, Johannes L. (1927-2002)
Westgeest, Johannes P. (1928-)
Westgeest, Johannes Th. (1912-1997)
Westgeest, Josep (1887-1961)
Westgeest, Joseph (1924-2007)
Westgeest, Josephine P. (1921-)
Westgeest, Josephus C. (1883-1884)
Westgeest, Josephus M. (1878-1878)
Westgeest, Josina G. (1920-2008)
Westgeest, Jozef J. (1923-2000)
Westgeest, Klasina (1835-1872)
Westgeest, Krijna (1801-1801)
Westgeest, Leendert (1799-1800)
Westgeest, Leendert (1800-1825)
Westgeest, Leonardus (1709-1709)
Westgeest, Leonardus (1718-1718)
Westgeest, Leonardus (1719-1719)
Westgeest, Leonardus (1730-1801)
Westgeest, Leonardus (1811-1872)
Westgeest, Leonardus (1846-1846)
Westgeest, Leonardus (1851-1917)
Westgeest, Leonardus A, (1917-1994)
Westgeest, Leonardus B. (1886-1943)
Westgeest, Leonardus J. (1913-1994)
Westgeest, Leonardus J. (1914-1986)
Westgeest, Leonardus G. (1875-1961)
Westgeest, Leonardus G. (1916-1917)
Westgeest, Leonardus G. (1920-2005)
Westgeest, Leonardus J.M. (1918-1986)
Westgeest, Leonardus P. (1872-1886)
Westgeest, Leonardus Th. (1914-1950)
Westgeest, Lijsbeth (>1734-1737)
Westgeest, Lijsbeth (>1737-1754)
Westgeest, Maartje (1814-1848)
Westgeest, Maerge (1647
Westgeest, Magdalena (1704-1704)
Westgeest, Magdalena (1706-1706)
Westgeest, Margaretha (1749-1768)
Westgeest, Maria (*1641-<1676)
Westgeest, Maria (1701-)
Westgeest, Maria (1721-)
Westgeest, Maria (1723-1723)
Westgeest, Maria (1723-1795)
Westgeest, Maria (1726-1726)
Westgeest, Maria (1730-1730)
Westgeest, Maria (1731-1776)-)
Westgeest, Maria (1738-1802)
Westgeest, Maria (1738-1804)
Westgeest, Maria (1743-1743)
Westgeest, Maria (1760-1760)
Westgeest, Maria (1765-1765)
Westgeest, Maria (1770-1795)
Westgeest, Maria (1771-1773)
Westgeest, Maria (1797-1832)
Westgeest, Maria (1805-1872)
Westgeest, Maria (1839-1939)
Westgeest, Maria (1842-1842)
Westgeest, Maria (1844-1845)
Westgeest, Maria (1847-1919)
Westgeest, Maria (1851-1851)
Westgeest, Maria (1852-1853)
Westgeest, Maria (1859-1943)
Westgeest, Maria (1878-1958)
Westgeest, Maria (1920-2002)
Westgeest, Maria A. (1890-1944)
Westgeest, Maria C. (1890-1963)
Westgeest, Maria B. (1925-2015)
Westgeest, Maria C. (1903-1941)
Westgeest, Maria C. (1904-1983)
Westgeest, Maria C. (1907-1989)
Westgeest, Maria C. (1912-1913)
Westgeest, Maria C.A. (1904-1994)
Westgeest, Maria E. (1917-2006)
Westgeest, Maria H. (1915-1915)
Westgeest, Maria H. (1886-1961)
Westgeest, Maria J. (1839-1840)
Westgeest, Maria J. (1842-1902)
Westgeest, Maria J. (1872-1951)
Westgeest, Maria J. (1875-1876)
Westgeest, Maria J. (1878-1892)
Westgeest, Maria P. (1883-1976)
Westgeest, Maria P. (1910-1911)
Westgeest, Maria P. (1915-1915)
Westgeest, Maria P. (1916-2003)
Westgeest, Maria P.J. (1914-2001)
Westgeest, Martina (1707-1766)
Westgeest, Martinus (1855-1855)
Westgeest, Marijtje (*1694-1742)
Westgeest, Marijtje (1713-1741)
Westgeest, Marijtje (>1737-1746)
Westgeest, Naamloos (*1694-<1704)
Westgeest, Naamloos (-1699)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (-1708)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1725-1725)
Westgeest, Naamloos (-1731)
Westgeest, Naamloos (1732-1732)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (<1759-1759)
Westgeest, Naamloos (1768-1768)
Westgeest, Naamloos (1795-1795)
Westgeest, Naamloos (1799-1799)
Westgeest, Naamloos (1830-1830)
Westgeest, Naamloos (1833-1833)
Westgeest, Naamloos (1871-1871)
Westgeest, Naamloos (1876-1876)
Westgeest, Naamloos (1879-1879)
Westgeest, Naamloos (1881-1881)
Westgeest, Naamloos (1886-1886)
Westgeest, Naamloos (1889-1889)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1908-1908)
Westgeest, Naamloos (1913-1913)
Westgeest, Naamloos (1914-1914)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1916-1916)
Westgeest, Naamloos (1918-1918)
Westgeest, Naamloos (1925-1925)
Westgeest, Neeltje (1858-1928)
Westgeest, Nicolaas A.P. (1906-1984)
Westgeest, Petronella (1703-<1711)
Westgeest, Petronella (1711-<1726)
Westgeest, Petronella (1727-1727)
Westgeest, Petronella (1803-1884)
Westgeest, Petronella (1807-1831)
Westgeest, Petronella (1875-1947)
Westgeest, Petronella A. (1909-1952)
Westgeest, Petronella H.J. (1924-1999)
Westgeest, Petronella M.A.J. (1908-1927)
Westgeest, Petrus (1704-)
Westgeest, Petrus (1705-1705)
Westgeest, Petrus (1714-<1726)
Westgeest, Petrus (1716-<1726)
Westgeest, Petrus (1720-)
Westgeest, Petrus (1722-)
Westgeest, Petrus (1732-1783)
Westgeest, Petrus (1765-1765)
Westgeest, Petrus (1766-1769)
Westgeest, Petrus (1803-1884)
Westgeest, Petrus (1839-1887)
Westgeest, Petrus (1858-1926)
Westgeest, Petrus (1892-1892)
Westgeest, Petrus A.J. (1907-1908)
Westgeest, Petrus A.J. (1910-1970)
Westgeest, Petrus G. (1909-1965)
Westgeest, Petrus H. (1875-1939)
Westgeest, Petrus J. (1888-1957)
Westgeest, Petrus J. (1918-1975)
Westgeest, Petrus J. (1938-2008)
Westgeest, Petrus J.J. (1914-1988)
Westgeest, Petrus L. (1879-1945)
Westgeest, Petrus W. (1894-1990)
Westgeest, Petrus W. (1912-1996)
Westgeest, Petrus Th. (1916-1979)
Westgeest, Pieter (1622-<1682)
Westgeest, Pieter (*1670-)
Westgeest, Pieter (1756-1799)
Westgeest, Pieter (1768-1846)
Westgeest, Pieter (*1700-1764)
Westgeest, Pieter J. (1900-1962)
Westgeest, Pleuntje (1777-1857)
Westgeest, Rochus (1700-1771)
Westgeest, Rochus (1764-1764)
Westgeest, Rochus (1771-1840)
Westgeest, Rochus (1772-1785)
Westgeest, Rochus (1787-1807)
Westgeest, Rochus (1846-1847)
Westgeest, Rochus (1846-1852)
Westgeest, Rochus (1849-1849)
Westgeest, Rochus (1856-1858)
Westgeest, Simon (1649-<1703)
Westgeest, Simon (1702-1726)
Westgeest, Simon (1706-1706)
Westgeest, Simon (1714-1714)
Westgeest, Simon (1715-1781)
Westgeest, Simon (1716-<1717)
Westgeest, Simon (1717-<1729)
Westgeest, Simon (1726-1726)
Westgeest, Simon (1729--<1741)
Westgeest, Simon (1734-1786)
Westgeest, Simon (1741-1806)
Westgeest, Simon (1779-1794)
Westgeest, Simon (1800-1800)
Westgeest, Simon (1803-1826)
Westgeest, Sophia (1769-1835)
Westgeest, Sijmetje (1773-1774)
Westgeest, Sijmon (*1586-<1638)
Westgeest, Sijmon (*1645-1691)
Westgeest, Sijmon (*1658-1718)
Westgeest, Sijmon (1695-1745)
Westgeest, Sijmontje (1729-)
Westgeest, Teuntje (1783-1783)
Westgeest, Theodora (1802-1802)
Westgeest, Theodora (1811-1863)
Westgeest, Theodora (1815-1815)
Westgeest, Theodora (1834-1866)
Westgeest, Theodora (1850-1855)
Westgeest, Theodora C. (1911-1930)
Westgeest, Theodora M. (1907-1928)
Westgeest, Theodora P. (1917-1983)
Westgeest, Theodorus (1732-1732)
Westgeest, Theodorus (1740-1812)
Westgeest, Theodorus (1753-1823)
Westgeest, Theodorus (1774-1843)
Westgeest, Theodorus (1807-1807)
Westgeest, Theodorus (1832-1833)
Westgeest, Theodorus (1836-1899)
Westgeest, Theodorus (1836-1903)
Westgeest, Theodorus (1839-1870)
Westgeest, Theodorus (1882-1970)
Westgeest, Theodorus (1878-1939)
Westgeest, Theodorus (1916-1969)
Westgeest, Theodorus C. (1913-1916)
Westgeest, Theodorus C. (1923-2008)
Westgeest, Theodorus E, (1915-1967)
Westgeest, Theodorus J. (1904-1904)
Westgeest, Theodorus L. (1886-1949)
Westgeest, Theodorus L. (1906-1972)
Westgeest, Theodorus L.M. (1916-1988)
Westgeest, Trijntje (1651-1698)
Westgeest, Wilhelmina (1840-1842)
Westgeest, Wilhelmina M. (1885-1885)
Westgeest, Wilhelmina M, (1909-2005)
Westgeest, Wilhelmina M, (1913-1988)
Westgeest, Wilhelmina Th.J. (1805-1929)
Westgeest, Wilhelmus (1724-1802)
Westgeest, Wilhelmus (1757-1757)
Westgeest, Wilhelmus (1930-2000)
Westgeest, Wilhelmus A. (1897-1975)
Westgeest, Wilhelmus A. (1932-2016)
Westgeest, Wilhelmus A.I. (1906-1909)
Westgeest, Wilhelmus G. (1872-1944)
Westgeest, Wilhelmus G. (1868-1930)
Westgeest, Wilhelmus J. (1874-1944)
Westgeest, Wilhelmus J. (1880-1972)
Westgeest, Wilhelmus J. (1918-1919)
Westgeest, Wilhelmus J. (1920-1946)
Westgeest, Wilhelmus J.M. (1910-1978)
Westgeest, Willem (1775-1776)
Westgeest, Willem (1815-1872)
Westgeest, Willem (1864-1864)
Westgeest, Willem G. (1809-1872)
Westgeest, Willemijntje (1813-1840)
Westgeest, IJsbrant (1620->1688)
Westgeest, IJsbrant (1695-1764)
Wiel, Joanna H.J. v.d. (1919-1980)
Wieringen, Jacobus v. (1775-1854)
Willemszn., Cornelis (16..-1730)
Willemszn., Engel (*15..-)
Winkels, Maria Th. (1924-2012)
Winter, Gerritje de (1742-1803)
Wissen, Hermanus v. (1841-1926)
Worms ter Hal, Hendrina (17..-1791)
Wou, Leendert v. (15..-)

Z
Zandbergen, Gertruida C.M. (1906-2001)
Zandvliet, Louis L. (1922-2008)
Zeyde, Antoni v.d. (1774-1859)
Zon, Willem v.d. (*16..-1742)
Zonneveld, Margaretha (1768-1813)
Zuiderduin, Cornelis (1878-1952)
Zijden, Petrus v.d. (1849-1918)
facebooktwitterWestgeest VariaNiets van deze site mag worden gedupliceerd
danwel gepubliceerd zonder vooraf toestemming van
C. Westgeest.
13-11-21 22:52 -
MMXXI - © 2003-2021