1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer
opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; de uitgever: de bevoegde
uitgever van de webpagina; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raad-
plegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden,
(tijdelijk) kopieren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen
van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke
of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen,
hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indi-
recte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet,
winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken
stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig
en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk
bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor
een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik
bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de
onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment
(laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is
niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de
webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die
bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een
inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of  communicatie
in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u
vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina
te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te
maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspart-
ners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en
buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand,
accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw
gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten
van derden.
Nadere informatie. Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden
tot de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer