4-6 personen  Alg. Voorwaarden 1 Algemene Informatie 2 Reserveren 2.1 Reserveren kan uitsluitend conform het formulier "huurovereenkomst" voorzien van kopie van paspoort of identiteitsbewijs. Na bevestiging door huurder is de reservering definitief. 2.2 Huurder heeft het recht tot maximaal 9 kalenderdagen na dagtekening van de huurovereenkomst kosteloos te annuleren middels aangetekend schrijven. Voornoemde mogelijkheid geldt niet bij reservering korter dan 6 weken voor aankomstdatum. 2.3 Huurder voldoet uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de huurovereenkomst 35% van het totale huurbedrag vermeerderd met € 9,-- administratiekosten. De overige 65% dient uiterlijk 6 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan. 2.4 Bij reservering korter dan 6 weken voor aankomstdatum dient het volledige huurbedrag vermeerderd met € 9,-- administratiekosten binnen 7 kalenderdagen te worden voldaan. 2.5 Bij reserveringen korter dan 3 weken voor aankomstdatum dient het volledige huurbedrag vermeerder met € 9,-- administratiekosten direct telefonisch te worden overgemaakt. 2.6 Bij niet tijdige betaling heeft verhuurder het recht tot verhuur aan derden over te gaan tijdens de periode overeengekomen in de huurovereenkomst, en zal niet tot terugbetaling worden overgegaan van reeds gedane betalingen door huurder. 3 Annuleren door huurder 3.1 Bij annuleren door huurder door welke omstandigheid dan ook dient huurder per direct zowel telefonisch als per aangetekend schrijven de annulering te bevestigen. 3.2 Bij annulering tot 6 weken voor aankomstdatum zal 35% van de huursom in rekening worden gebracht. Eventueel betaalde huursommen die de 35% te boven gaan zullen na aftrek van de administratiekosten worden gerestitueerd. 3.3 Bij annulering korter dan 6 weken voor aankomstdatum doch langer dan 2 weken voor aankomstdatum zal 65% van de huursom in rekening worden gebracht. Eventueel betaalde huursommen welke de 65% te boven gaan zullen na aftrek van de administratiekosten worden gerestitueerd. 3.4 Bij annulering korter dan 2 weken voor aankomstdatum zal 100% van de huursom in rekening worden gebracht. 4 Annulering door verhuurder 4.1 Indien omstandigheden zich voordoen waardoor verhuurder niet in staat is tot verhuur over te gaan in de periode tot 6 weken voor aankomstdatum zal verhuurder 100 % van de huursom restitueren. 4.2 Indien omstandigheden zich voordoen waardoor verhuurder niet in staat is tot verhuur over te gaan in de periode korter dan 6 weken voor aankomstdatum zal verhuurder 110% van de huursom restitueren. Verhuurder kan door huurder voor annulering nimmer aansprakelijk worden gesteld. 5 Borg 5.1 Huurder dient bij reservering € 159,-- te voldoen zijnde zekerheid bij eventuele schade c.q. diefstal aan de vakantiewoning, de inrichting van de vakantiewoning, en alle op het terrein aanwezige materialen en goederen welke op huurder zullen worden verhaalt. De borg zal bij geen schade of diefstal zoals hierboven omschreven uiterlijk 14 dagen na beëindiging huurperiode worden gerestitueerd, verminderd met de schoonmaakkosten. 6 Aansprakelijkheid van de huurder 6.1 De huurder is volledig aansprakelijk voor schade en/of diefstal aan de vakantiewoning, de inboedel van de vakantiewoning, en alle materialen en goederen welke zich op het terrein van de vakantiewoning begeeft. Dit geldt ook voor eventuele bezoekers van de huurders tijdens de huurperiode. Schade en/of diefstal dient in zijn geheel door huurder te worden vergoed. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten en/of incassokosten dienen eveneens door huurder te worden vergoed. Het in de vakantiewoning aanwezige huisreglement dient op correctie wijze te worden nageleeft. 7 Aansprakelijkheid van de verhuurder 7.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, letsel of diefstal tijdens de huurperiode van welke aard dan ook. Eventuele storingen aan electra of water zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen. Bovengenoemde storingen kunnen nimmer tot restitutie van de huursom leiden. Natuurrampen of andere overmachtsituaties kunnen eveneens nimmer leiden tot restitutie van de huursom. Eventuele claims van welke aard dan ook kunnen nimmer het huurbedrag overschrijden. 8 Klachten 8.1 Klachten van welke aard dan ook dienen binnen 7 kalenderdagen na beëindiging van de huurperiode schriftelijk te worden ingediend. Klachten zullen direct in behandeling worden genomen. Klachten kunnen in sommige gevallen tot restitutie van een deel van de huursom leiden. De uiteindelijke beslissing hierover zal door verhuurder worden genomen. 9 Aanvullende informatie 9.1 De aankomsttijd zal altijd vanaf 16.00 uur van de aankomstdag zijn. 9.2 De vertrektijd zal altijd uiterlijk om 10.00 uur van de vertrekdag zijn. 9.3 De huurperiode zal altijd beginnen en eindigen op een zaterdag. 9.4 Beddengoed c.q. linnengoed en handoeken dient u zelf mee te brengen. Driel, maart 2013