Genealogie van Heijn Metten


I.1    Heijn Metten, hypothetisch. Heijnen is een patroniem. In Venray is het zo dat mannen die trouwden met dochters van een boer en daar gingen inwonen de naam van de boerderij kregen. Dus als Peter Jansen trouwde met een dochter van Hermanus op Rijbroeck (naam van de boerderij) kreeg hij de naam Peter Jansen op Rijbroeck. Daarmee is hij geen zoon van Hermanus! In Venray werden de mensen veelal genoemd naar de boerderij waar ze woonden. Dus los van het feit dat het niet zeker is dat de andere 'kinderen' van Hermanus echte kinderen van hem zijn (neven?) kunnen het ook nog ingetrouwde boerenzonen zijn.
Gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthias (Ties) Heijn Mettenzoon HEIJNEN (zie II.1).
   2.  Petrus (Peter) HEIJNEN (zie II.3).

II.1    Matthias (Ties) Heijn Mettenzoon HEIJNEN, landbouwer, vermeld (1573-1592), gedoopt (RK) circa 1530 te Venray, overleden circa 1592 te Venray. Ties Heijnen wordt van 1573 tot en met 1592 aangeslagen voor de schatting. Vanaf 1593 wordt Jan Heijnen aangeslagen voor de schatting (belasting of heffing). Dat betekent dat Ties is overleden of dat Ties de boerderij heeft overgedragen aan (zoon) Jan Heijnen en zich laat verzorgen door Jan Heijnen en zijn vrouw. Aangezien er geen schepenbankakten uit die periode beschikbaar zijn, is dat niet meer vast te stellen.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 151, Schatcedulen 1578-1582.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 152, Schatcedulen 1582-1584.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 153, Schatcedulen maart 1583.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 154, Schatcedulen 1585.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 155, Schatcedulen maart 1587
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 156, Schatcedulen augustus 1588
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 157, Schatcedulen maart 1590.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 158, Schatcedulen januari 1591.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 159, Schatcedulen 1592. Zoon van Heijn Metten (zie I.1) en N.N.
Gehuwd voor de kerk circa 1560 met Metgen N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) Tiesz HEIJNEN (zie III.1).
   2.  Nicolaes (Claes) HEIJNEN, mede-eigenaar van het Heijnen-pesken (1588), gedoopt (RK) circa 1565 te Venray.
   3.  Catharina (Trijn) HEIJNEN, gedoopt (RK) in 1586 te Venray (getuige(n): Geen getuigen vermeld). Dit is de allereerste invoer in het doopboek van Venray. Slecht leesbaar. Geen getuigen vermeld.

II.3    Petrus (Peter) HEIJNEN, gedoopt circa 1530. In het fundatieregister vinden we de volgende inschrijvingen: Opter nagel ende speer dach is jaergetijt Peter Heijne Ende Beertge sijn uxor mijt hoer beijden alderenm dan sall Die kerck setten kertzen ende laeten miss ende vigili Singen, ende loenen den pastor custor ende schoelmeijster Als dat gewoenlick is, hier van heft die kerck als Achter in dit boeck geschreven staet.
GA Venray, 72 Archief parochie St. Petrus Banden Venray, inv. nr. 61/B59, Register van gestichte jaargetijden en missen 1563, f. 34.

In Gedingen gehalden te Venraij vinden we op 4 januari 1576 een klacht van Peter Heinen jegens Peter Michels: `Peter Heinen als momboir Jan sine soen claecht aver Peter Michels ende seght dat hij hun schuldig is 9 brabb. Gulden tot gude reeckeningen.'
RHCL, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3841 Gedingen gehalden te Venraij over de jaren 1572-1600, 4 januarij 1576, f. 250.

En op 27 septembris 1578: 'Conden Ercken Custers tegen Peter Heinen. Peter Heinen tuecht dat Jan sien son hun gemombert heft jegens Peter Michels und dat die cleda die hij van sinen son behalt hun gemaickt heft voir den cappellaen und naburen in ein testament voir verdient loen.
Jacob Rutgens ende Art Gosens schepen dragen af dat Jan Heinen sien vader Peter Heinen gemombert heft.
Heet Gaert Pouwels cappelaen drecht af dat det ein tit leden is dat hij Jan Heinen zalg. Sin kerch recht gedaen, und dat hij aldue sinen vader gemaickt heft sin ckleder voir hesfen und dragen in tegenwordicheit etliche naburen.'
Ibid. 27 septembris 1578, f. 315-315, zoon van Heijn Metten (zie I.1) en N.N.
Gehuwd voor de kerk circa 1560 met Beetge N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) HEIJNEN, gedoopt circa 1560, overleden circa 1578 te Venray.

III.1    Joannes (Jan) Tiesz HEIJNEN, landbouwer, vermeld vanaf 1593, gedoopt (RK) circa 1559 te Venray, overleden na 1630 te Venray. Derksen, F. Het Raadsel van Horst, Gens Nostra, Jaargang 53, nummer 7/8, juli/augustus 1998, p. 365-385, en
Derksen, F. Eenen ongelijken persoon, Het Raadsel van Horst nader beschouwd, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, Jaargang 35, nummer 1, maart 2007, p. 17-23.

Heijnen is net als Derickx (of Derksen) een patroniem: zoon van Heijn (Henricus), maar kan ook een herkomstnaam zijn. Een boerderij bewoond door de Heijnens kan bekend staan als 'Heijnengoed'. De bewoners worden dan ook Heijnen genoemd.

Meerdere voorbeelden van andere Heijnens zijn te vinden in de schepenbankprotocollen van Venray.

Er wonen begin 1600 twee personen met de naam Jan Heijnen in Venray. Jan Ties Heijnen en Jan Gaert Heijnen. Jan Ties Heijnen woont in Lull; Jan Gaert Heijnen woont in Oostrum. Jan Gaert Heijnen betaalt volgens de schatcedules gedurende 57 jaar van 1573 tot en met 1630 schatting. Jan Gaert Heijnen moet in 1573 volwassen zijn. Zijn geschatte geboortedatum is ± 1550. In 1611 is Jan Gaert Heijnen schepen van Oostrum. Jan Gaert Heijen is in 1605 waarschijnlijk een jaar of 55; hij is dan van de generatie van Matthias Heijnen en vrijwel zeker kan hij niet de vader van Jan en Theodorus Jan Heinenzoon zijn.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 160, Schatcedulen mei en oktober 1593.

In het Reeckenboeck Venray (rekening van schatting 1573-1587) komt Jan Tiesken Michels voor. Dit suggereert een relatie met Michel Heijnen?
RHCL, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3864.

Vanaf 1593 wordt Jan Ties Heijnen aangeslagen voor de landschat (belasting of heffing). Tot 1593 wordt Ties Heijnen aangeslagen voor de landschat. Dat betekent dat Ties is overleden of dat Ties vanwege zijn hoge ouderdom de boerderij heeft overgedragen aan (zijn zoon) Jan Heijnen en zich laat verzorgen door Jan Heijnen en zijn vrouw. Aangezien er geen schepenbankprotocollen uit die periode beschikbaar zijn, is dat niet met zekerheid vast te stellen.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 160, Schatcedulen mei en oktober 1593.

Doopvader van Henrica Legermans in 02-1592.
Doopvader van Johannes Baten in 02-1593.
Doopvader van Joannes Seijmens in 05-1595.

Jan Heijnen wordt op 1 april 1601 aangeslagen voor het beestengeld. Hij heeft een veestapel bestaande uit 2 koeien, 1 rund en 13 schaepen. Hij betaalt daarvoor 4 gulden en 2 stuivers. Onderstaand een aantal regels uit de beestengeldcedule.

Beestengeld anno 1 april 1601. Lull.
...
Peter Baeten 1 ma(n) 1 frou 2 koe 2 gl i5 st
Jan Heijnen 1 ma(n) 1 frou 2 koe 1 rint 13 schaep 4 gl 2 st
Teus Bom 1 ma(n) 1 frou 2 koe 2 gl 15 st
...
RHCL, 01.048, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3881.

In het 'Meetboeck' komt Jan Heijnen alleen in de index voor. De folio's 120-120v waarnaar verwezen wordt, ontbreken. Daaruit blijkt dat Jan en Geritgen Heijnen in het kerkdorp Lull gewoond hebben.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 135. Meetboeck des kerspels Venray, 1628.

In het Terrier of thijnsboek vinden we ook nog een aantekening over Jan Heijnen.
Thins
modo Gerrit Jacobs ende
Grietien Heijnen den 8e martij 1699
...
modo Jan Jan Heijnen vrouw Geritgen heft aengegrae-
Heijnen den ven in A(nn)o 1630 ende 1631 21 royen aen
Jongen ende haer hoeffstaet gelegen ende die gemeijn
Elisabeth Heijnen den straet met die ander zijde gilt jaerlicx
10e martij 1696 tot thijns

Noch heft den selven aengegraven
i vierdel heijde oft [de...ds] gelegen
inde bugt tegen sijn ander deijl
[...] b
gemeijnte gilt jaerlicx tot thu ...
RHCL, ora Venray, inv. nr. 3938, Thijnsboek der nieuwe aengegravene erven yn de jaeren 1630 et sequentibus bij de schepenen des kerspels Venray vercoofft, f. 16. Zoon van Matthias (Ties) Heijn Mettenzoon HEIJNEN (zie II.1) en Metgen N.N.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1589 te Venray met Henrica (Henrisken) Driessen, gedoopt circa 1564, overleden in 1604 te Venray. Doopmoeder bij de doop van Denardus Legermans op 1 februari 1602. Dochter van [Andreas] (Drijs) N.N. en [Margaretha] (Grietgen) N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) eind 1604 te Venray (Sint Petrus' Banden) met Gertrudis (Geritgen) [VERRIJCKT], gedoopt circa 1575 te Venray, begraven >27-8-1636 te Venray. Op 27 october 1686 wordt Guretien Heijnen begraven. Geritgen Heijnen maakt op 27 augustus 1636 haar testament.

Geritgen Heijnen
Maeckt bij testament, haeren soon alles wat
haer aengestorven is. Item maeckt Merijken
Mullers haer hoijck²) Item den armen 1 m(a)l(de)r roggen
Item den heer 1 daler. Actum coram heer Michel
Cappellan den 27 Aug; 1636
RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3831, blz. 45.

²) Huik, een mantel zonder mouwen, kledingstuk voor mannen zoowel als voor vrouwen; inzonderheid de mantel in de eerste aanhaling beschreven. Plaatselijk is het woord nog als benaming voor een rouwmantel in gebruik. Dochter van Lenaert VERRIJCKT en Catharina BOM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Margareta HEYNEN, gedoopt (RK) in 08-1591 te Venray (getuige(n): Godefridus Peters en Beatrix Deckers).
   2.  Mathias HEINEN, gedoopt (RK) in 12-1592 te Venray (getuige(n): Christianus Hoeben, Petrus Baten en Maria van den Bijten (Verbeten)), overleden voor 1594 te Venray.
   3.  Mathias HEIJNEN, gedoopt (RK) in 09-1594 te Venray (getuige(n): Joannes Buijs en Aleidis aen gen Haen).
   4.  Andreas (Drijs) HEIJNEN (Faechs) (zie IV.4).
   5.  Petrus HEINEN, gedoopt (RK) in 10-1598 te Venray (getuige(n): Petrus Poel en Gertrudis Middeler), overleden voor 1610 te Venray. Petrus is de derde levende zoon van Jan Heijnen en Henrica Driessen en wordt Petrus genoemd. Vernoemd naar de overgrootvader?
   6.  Johannes (Jan) Jan Heinensoon HEINEN (zie IV.7).
   7.  Lambertus HEINEN, gedoopt (RK) op 29-03-1604 te Venray (getuige(n): Theus Vermuelen en Gertgen Bartirus), overleden voor 1614 te Venray.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Theodorus (Dierijck, Derick) Jansen HEIJNEN (Luynx, den Olieslaeger) (zie IV.11).
   9.  Henrica HEINNEN, gedoopt (RK) op 25-01-1607 te Venray (getuige(n): Geret Gurtz en Neesken Faes (Agnes v/v Theodorus Faechs)). Vernoemd naar de eerste vrouw van Joannes Heijnen.
   10.  Petrus Jans HEINEN, gedoopt op 21-02-1610 te Venray (getuige(n): Herman Vlentz en Henrisken Baetiens). Petrus is mogelijk vernoemd naar zijn overgrootvader paternel. Petrus Jans is de peetvader van Jan, de eerste zoon van Derick Heijnen en Henrica Driessen.
   11.  Catharina HEYNNEN, gedoopt (RK) op 01-01-1612 te Venray (getuige(n): Derick Sfaichs en Lisken Sfaechs).
   12.  Lambertus HEINEN, gedoopt (RK) op 17-02-1614 te Venray (getuige(n): Theodorus Verholt en Maria Roemerss).

IV.4    Andreas (Drijs) HEIJNEN (Faechs), gedoopt (RK) in 12-1596 te Venray (getuige(n): Dijbel Banss en Henrica (v/v Lambertus) Fladders), overleden voor 1638 te Venray. Zie schatcedulen. Andreas (Dries) Heijnen neemt tussen 1621 en 1628 de lasten voor de boerderij van Theodorus Faechts over. In de schatcedulen wordt Drijs Heijnen ook Faechts genoemd. Mogelijk is hij ingetrouwd bij zijn schoonouders.
GA Venray, Gemeentebestuur Venray, inv. nr. 174, Schatcedulen, 1621.
In het meetboek van 1628 wordt het bezit van Drijs Heijnen en Derijsken Faechts beschreven. Hij was schatplichtig voor een grondbezit van ruim 14 morgen. Uitgaande van een Venrayse morgen van 3.183 vierkante meter komt dat overeen met ongeveer 4,5 hectare, wat voor die tijd een aardig grondbezit was. Het bezit gaat volgens het Meetboeck over op Jan Heijnen, mogelijk zijn zoon of zijn broer.
GA Venray, Gemeentebestuur Venray, oud archief tot 1796, inv. nr. 135, Meetboeck des kerspels Venray, anno 1628, blz. 284. Zoon van Joannes (Jan) Tiesz HEIJNEN (zie III.1) en Henrica (Henrisken) Driessen.
Gehuwd voor de kerk circa 1625 te Venray (Sint Petrus' Banden) met Theodora (Derisken) FAECHTS, gedoopt circa 1600 te Venray. De verwantschap tussen Theodorus Faechts en Derisken is puur hypothetisch. Derisken trouwt met Dries Heijnen en zij laten twee kinderen dopen. Dries Heijnen trouwt 'in' bij zijn schoonouders. Dries neemt tussen 1621 1n 1628 de boerderij van Theodorus Faechts over en wordt later in de schatcedulen ook Faechts genoemd.
GA Venray, Archief van het gemeentebestuur Venray, inv. nr. 175 Schatcedule 1638. Dochter van Theodorus (Derick) FAECHTS en Agnes (Neesken) N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes HEIJNEN (zie V.1).
   2.  Henricus HEIJNEN, gedoopt (RK) op 28-12-1628 te Venray (getuige(n): Diebel Bans en Merij Reinders).

IV.7    Johannes (Jan) Jan Heinensoon HEINEN, vermeld (1648, 1663, 1665), gedoopt (RK) in 12-1601 te Venray (getuige(n): Lambertus Coppens en [Petronella] v/v Peter Baten), overleden >1-05-1676 te Venray, 11-02-1695? '11 Jan Heyne' Beetje oud! Uit de trouwinschrijvingen blijkt dat J(oh)an Heinen een zoon is van Jan Heinen! Er staat in beide gevallen Jan Jan Heinensoon. Het patroniem van Theodorus (Derick) Heynen is Jansz. Het ligt erg voor de hand te veronderstellen dat Jan Jan Heinensoon en Theodorus Jansz Heynen broers zijn.
Pas in tweede instantie vond ik de doop van Johannes Heijnen. De doop staat namelijk niet in de klappers of in de index van het RHCL. Johannes Heijnen is gedoopt in december 1601; waarschijnlijk aan het einde van de maand. Doopgetuigen zijn Lambertus Coppens en [Petronella] v/v Peter Baten, de vrouw van de buurman.
Op 2 april 1639 verkopen Johan Heijnen en Lijsken Seelen voor twee hondert en vijftig gulden aan Henrick Joosten en Lijsken Willems een huijss, schuer, boomgaert ende bouwlanden aan de Broeck bij de Hijpt. Groot ongeveer 6 morgen.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3824, Overdrachten, maagscheidingen, huwelijkse voorwaarden, 1627-1639, folio 373v, 2 april 1639.
Op diezelfde dag verkopen ze ook nog een passe. Opdracht van Johan Heijen aen Pouwels Claess en Marij Groenen van eenen passe omtrent Stoter gelegen.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3824, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1627-1639, folio 374, 2 april 1639.
Op 15 januari 1640 kopen Jacob Heinen en Lijsken Sceelen een "pass" gelegen aan de Sporckts Ven. Opdracht van Jacob Gerartsz Stommen aen Johan Heijnen van eenen passe Sporckt gelegen.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 28v-29, 15 januarij 1640.
Lijsken Seelen, de vrouw van Jan Jan Heinenzoon, overlijdt ergens tussen eind 1646 en begin 1647. Op 29 juni 1647 hertrouwt Jan Heijnen met Yetgen, de dochter van Adam Verrijckt.
Momboirschap voor Jan Heijnen kinderen bij Lijsken Seel Artsdochter verwekt Jan, Cathelijn en Geritgen. Vereed Drijs Verkerken, Gyesken Peijtsen en Gerardt [..] 5 juni 1647
RHCL, schepenbank Venray, 3867 Arresten en pandingen 1626-1661, folio 123.
Op 8 juni 1647 stellen Johan Heijnen, weduwnaar van Lijsken Seel Aertsdochter, en Yetgen Adamsdr Verrijckt, de tweede vrouw van Johan Heijnen huwelijkse voorwaarden op. Johan heeft dan drie kinderen, te weten Johan (9 jaar), Cathelijn (vier jaar) en Geritgen (een jaar). Het betreft een overeenkomst tussen een opnieuw huwende man (Johan Heijnen) en vrouw, waarbij kinderen uit een eerder huwelijk gelijk gesteld werden met die uit de nieuwe echtverbintenis. De kinderen uit verschillende huwelijken werden dan volle broers en zusters van elkaar. Een dergelijk contract van eenkindschap, eenzusterschap of eenbroederschap moest worden verleden voor de schepenbank. Daarnaast moesten er voogden gesteld worden over de voorkinderen. Yetgen wordt bijgestaan door haar broer Pouwels Adamsz Verrijckt en haar zwager Henrick op de Blackt.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 152-153, 8 juni 1647.
Uit deze akte blijkt dat Jan Heijnen 'tot Lull' woont. Een aanwijzing dat Jan Heijnen een zoon is van Jan en Geritgen Heijnen. Jan en Geritgen Heijnen woonden immers ook in Lull.
In een akte van maechgescheijt tusschen "Henrick opgen Blackt ende Merij sijne huijsvrouwe ter eendere ende Adam, Trintgen ende Geertgen der selver eheluijden wettige kinderen geassisteert bij Drijes Verkercken, Poulus op gen Rijckt ende Jan Heijnen 't samentlijcke oomen vande voors(eyte) kinderen ten overstaen twee schepenen hieronder onderteckent" treedt Jan Heijnen op als oom van de kinderen van Henrick en Merij.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3826, Overdrachten, Maagscheideingen, huwelijkse voorwaarden, 1660-1677, folio 23-23v, 10 november 1663.
En later nog een keer in een akte waarin huwelijkse voorwaarden" tusschen Willem Claessen sone van Claes Jansen ende Trineken, Hendrick opde Blackts dochter" worden opgesteld. "Trijneke wettelicke dochter van Hendrick opde Blackt, geassisteert met haeren vader Hendrick ende haeren broeder Adam, Paulus Adams ende Jan Heijnen als swaeger des voors(eyte) Hendrickx als toecomende bruijt".
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3826, Overdrachten, Maagscheideingen, huwelijkse voorwaarden, 1660-1677, folio 55v-57, 25 april 1665. Zoon van Joannes (Jan) Tiesz HEIJNEN (zie III.1) en Henrica (Henrisken) Driessen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 10-05-1637 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Seel Aerts en Tunnis de Grutter) met Lijsken Seel Aertsdr in de BOCHT (in den Bocht), 26 jaar oud, gedoopt (RK) op 29-05-1610 te Venray (getuige(n): Wilem Arts en Anna Gisbers), begraven 1646-1647 te Venray, dochter van Marcellus (Seel) Joannes AERTS (in den Bocht, Verluckt) en Cathalina (Leen, Lijn) N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-06-1647 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Henrick op de Blackt) met Ida (Yetgen) Adamsdr VERRICKT, 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 10-11-1619 te Venray (getuige(n): Gaert op Rijbrick en Trijn Marthens), begraven op 05-02-1696 te Venray op 76-jarige leeftijd, dochter van Adam Linderen VERRIJCKT, genoemd (1628, 1642), en Gertrudis (Geertgen) Basten op RIJBROECK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan RUTIENS (Heijnen), gedoopt op 31-01-1638 te Venray (getuige(n): Gijsken Puts en Jenneken Coenen). Is dit een zoon Jan Heinen en Lijsken? Rutten is ook de achternaam van Seel Artsz' tweede vrouw.
Zie ook doopvader van Lijn! Is dit de zoon van negen jaar waar in de huwelijkse voorwaarden sprake van is? Gijsken Puts (Peijtsen), de doopvader, participeert ook in de huwelijkse voorwaarden van Jan Heijnen en Lijsken Seel Aertsdr. Hij moet familie of een hele goede bekende van de familie zijn. Hij is ook op 19
april 1643 doopvader van Lijn Heijnen.

Rutten is ook de achternaam van Seel Aertsz' tweede vrouw, maar dat was in 1647.
   2.  Catherijn HEINEN, gedoopt (RK) op 26-03-1640 te Venray (getuige(n): Zeelt Aerts en Merij Aerts), begraven voor 1647 te Venray.
   3.  Cathalina (Lijn) HEIJNEN (Peetzen), gedoopt (RK) op 19-04-1643 te Venray (getuige(n): Gijsken Peitsen en Baetghen Vermullen), begraven op 04-09-1691 te Oirlo op 48-jarige leeftijd. Cathalina (Lijn) Heijnen is op 16-04-1643 in Venray gedoopt als Lijn Heijnen. Cathalina Heijnen trouwt in 1663 in Oirlo met Henricus Martens. Henricus overlijdt echter vrij jong. In 1665 hertrouwt ze met Joannes Derickx. Peetvader van Elisabeth en Henricus Derickx is Joannes Heijnen. Lijn Heijnen wordt in Oirlo soms Cathalina, soms Catharina Heijen genoemd. Catharina Heijnen komt volgens het begraafboek Oirlo uit het buurtschap Lull. Zie daarvoor de begrafenisinschrijving van haar echtgenoot Joannes Derickx alias Peetzen. Genoeg aanwijzingen om Cathalina (Lijn) Heijnen en Catharina Heijnen samen te voegen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 26-07-1663 te Oirlo (Sint Gertrudis) (getuige(n): Joannes van Issum, Henricus opde Roffelt en Mattheus Rijcken) met Henricus MARTENS, gedoopt circa 1635, begraven op 07-09-1664 te Oirlo.
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-jarige leeftijd op 04-06-1665 te Oirlo (Sint Gertrudis) (getuige(n): Segerus Willemsen en Henricus Derickx) met Joannes Derickx (Peetzen), gedoopt circa 1642, begraven op 18-03-1689 te Oirlo. Joannes Dericks alias Petzen is op 17-01-1672 doopgetuige bij de doop van Henricus aengen Broeck, zoon van Laurentius Handrickx aengen Broeck en Gertrudis. De relatie met Henricus Dericks op den Thienthoff is hypothetisch. Zoon van Henricus (Handrijk) Derickx GERIJTS (op den Thiendhoff), kerkmeester, en Gertrudis (Geritgen) Segerus Alertgensdr ANGEN BRUICK (op den Thiendhoff).
   4.  Geritien HEINEN, gedoopt (RK) op 19-03-1646 te Venray (getuige(n): Gerrit Claes en Nesken Boumans (v/v Willem Jansz Boumans)).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Adam HEINEN, gedoopt (RK) op 05-04-1648 te Venray (getuige(n): Henrick Gaerts en Merij op de Blackt), overleden voor 1654 te Venray.
   6.  Elizabeth (Lijsken) HEINEN, gedoopt (RK) op 13-03-1650 te Venray (getuige(n): Drijs Gerrits (m/v Joanna Heijnen, Verdellen?) en Heijlken Zijllen (tante)). Moeder heet Leenken? Vernoemd naar de eerste vrouw van Joannes Heijnen.
   7.  Adamus HEIJNEN, gedoopt (RK) op 01-02-1654 te Venray (getuige(n): Handrick op gen Black en Alitjen op Rijbroeck), begraven op 13-01-1695 te Venray op 40-jarige leeftijd.
   8.  Gertrudis HEINEN, gedoopt (RK) op 11-02-1657 te Venray (getuige(n): Peter Vermeulen en Jenneken Adams).

IV.11    Theodorus (Dierijck, Derick) Jansen HEIJNEN (Luynx, den Olieslaeger), landbouwer, vermeld (14-7-1642, 14-8-1649, 1650-1656), gedoopt (RK) medio 1605 te Venray. Het doopboek Venray heeft een hiaat tussen 07-06-1605 en 23-11-1606. Mogelijk is Theodorus in deze periode geboren en gedoopt en daarom niet terug te vinden. Begraven op 27-05-1684 te Horst. Bron:
Derksen, F. Het Raadsel van Horst, Gens Nostra, Jaargang 53, nummer 7/8, juli/augustus 1998, p. 365-385, en
Derksen, F. Eenen ongelijken persoon, Het Raadsel van Horst nader beschouwd, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, Jaargang 35, nummer 1, maart 2007, p. 17-23.

Op basis van de doopgetuigen van zijn kinderen is Derick Heijnen afkomstig uit Meerlo of Venray. Als de hypothese juist is dat Derick Heijnen uit Venray komt, dan wordt dat bevestigd door een rol die Derick Heijnen vervult in een akte van maeghedelinghe (boedelscheiding) uit Venray gedateerd 14 juli 1642. Daarin wordt hij genoemd als neef van Pouwels Adamsz Verrijckt, de zwager van zijn mogelijke broer Jan Heijnen. Dat zou impliceren dat Derick's moeder een zuster dan wel een tante van Pouwel Adamsz Verrijckt is. De naam van zijn moeder is in beide gevallen Verrijckt. Hij tekent deze akte met een handmerk. Zijn handmerk is een hoofdletter X met naar buiten krullende bogen aan de onderkant.
Maeghschijdinge tusschen Pouwels Adams eener en(de) sijne swager en(de) susters errffgenaemen van Adam Verrijckt ond(er)sijden.
Inden naeme ons heeren amen. Sij kennelicken eenen ijderen bij den inhoudt van dit tegenwerdich instrument, dat inde jaere desselfs ons heeren Jesu Christi XVI C twee en(de) veertich opten XIIII (14) dach des maents julij is gemaeckt en(de) besloten een onwederroepelicke en(de) bestendige maeghscheijdinge en(de) vergelijckonge van erffelick en(de) gereede goederen tusschen de naergelate samptlicke kijnders en(de) erffgenaemen van z(alige)r Adam Verrijckt en(de) Geertien gewesene Eheluiden, te weeten Pouwels Adams de sone en(de) Jenneke Thijlen Eheluijden mit onderhandelick van Henrick Thijlen en(de) Jacob Michels en(de) Derick Heijnen, de swager en(de) neeffen, ter eener, Ende Henrick op de Blackt en(de) Maria Eheluden, Johan op Creijtenbirch en(de) Leenken Adams Eheluiden Yetgen en(de) Enneken de susteren als mede erffgenamen geassisteert mit haers gerichtelick gecozen en(de) geauthoriseerde momberen namentlick Gaert Verbeten op de Rijckt en(de) Johan op Rijbroeck ter andere zijde alle op conditien, restrictien, voorwaerden en(de) vuegen volgende. Er volgen een aantal huwelijkse voorwaarden.
RHCL, 01.048/1, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 75, 75v, 14 juli 1642.

Theodorus Heijnen woont tussen 1643 en 14 augustus 1649 in Meerlo. In die periode worden drie kinderen van hem in Meerlo gedoopt.

De boerderij die Theodorus (Derick) Heynen en zijn danmalige vrouw, Lijsbeth van Driel, op 14 augustus 1649 in Horst kopen wordt al eerder genoemd: Op 8 oktober 1647 lenen Jacop Hermans en zijn vrouw Merry van Peter Lyetgens 100 gld tegen 4%. Ze geven hun goed te Luyns onder Schadick in onderpand. Horst actum den 8 oktober 1647.
RHCL, archief van de Schepenbank te Horst, register van overdracht, inv. nr. 32. folio 8.

Wij Diederick Verberckt, scholtis, Herman van den Speulhoff, Jasper Smullers ende Ruth Gossen, schepenen de heerlickheydt Horst doen condt, tuygen ende certificeren mits deesen voor die gerechte waerheydt hoe dat voir ons in eygener persoonen gecompareert ende erschienen sijn Juris Maaten ende Jacob Verdellen als gerichtelicken aangestelde momboirs over die minderjaerige kinderen bij Jacob Luijns zaliger naergelaten. Ende hebben ons ten voorschijn gebrocht seeckere requeste mit daerop gestelde marginale apostille volgender inhalts: Joris Maaten ende Jacob Verdellen als gerichtelicken aangestelde momboirs over die minderjarigge kinderen bij Jacob Luijns zaliger verklaren dat de laatste grote en excessieve schulden heeft nagelaten. Zij verzoeken het gericht van Horst om toestemming de gerede en ongerede goederen te verkopen, teneinde groter schade te voorkomen. Zij krijgen toestemming. Horst actem den 11 juli 1649.
Daarna volgt het resutaat van de openbare verkopingen. Derick Heynen koopt van Jacob (Hermans) Luyns en zijn vrouw Merry het goed te Luyns, soo huys, hoff, scheur, olymeulen, bouw- en weyland. Rechten verschuldigd aan o.m. Jo(nke)r Keverberch en huis ter Horst, aan heere Geurt Coppen en aan heere Matthijs (ieder een malder rogge) en aan Jan Willemkens. Verder behouden de broers en zusters van Jacob Luijns zaliger hun "elupscheidt". Opbrengst 1195 gulden + kosten. Horst actum den 14 augustus 1649.
RHCL, archief van de Schepenbank te Horst, register van overdracht, inv. nr. 32, folio 42.

Het goed te Luyncks heeft een geschiedenis die terug gaat tot ver in de 16e eeuw. In de thynsboeken van Wittenhorst en in de laatboeken van Cruchten-Keverberg wordt Luyncks al vanaf 1551 genoemd. Het goed is tot zeker 1617 in bezit van Mericken Luynx. In 1623 komt het goed in het bezit van Herman Geertgens. Op zijn beurt doet Herman Geertgens het goed over aan Sye (Sophia) Hermansdochter. Sye heeft het goed volgens de thyns- en laatboeken in haar bezit tot 1649 wanneer Derick Heynen het overneemt van Jacob Hermans en zijn vrouw Merij. Thynsboeken Wittenhorst in Meterik
1583-1600 Mericken Luynxs
1601-1616 Mericken Luynxs
1617-1640 Mericken Luynxs Herman Geertgens (±1623) nu Sye Hermansdochter
1641-1653 Sije Hermansdochter nu Dirck Heijnen
1660 Derick Heijnen
Derick Jansen en zijn vrouw Lijsbeth verklaren te hebben verkocht aan Guert Rutten en zijn vrouw Lijsbeth 3 morgen bouwland gelegen tussen Thijsken Smullers en Gerardt Gerardtz ende voorts Crommentouns en bosland. Koopsom 375 gulden. Het betreft vrij land (niet tinsplichtig). Horst, actum den 26 juli 1650.
RHCL, archief van de Schepenbank te Horst, register van overdracht, inv. nr. 32, folio 61.
Dirk Heynen te Luyns en zijn vrouw Lijsbeth van Driel verklaren schuldig te zijn aan Peterken, de dochter van Thewisken Schers, 200 gld. Rente 5%. Onderpand hun gehele goed met olymeulen te Luyns gelegen. Horst, actum den 22 october 1655.
RHCL, archief van de Schepenbank te Horst, register van overdracht, inv. nr. 32.
Een interessante akte is de akte van magescheidt de dato 5 februari 1654: tussen Pouwels Camps als man en momboir van zijne gewesene huisvrouw zaliger Geertgen Scheers, Jacob Denckens en zijn vrouw Grietgen Scheers en Peterke Scheers geassisteert door haar voogden Derick Janssen uit Venray en Hendrick Wijnants:
1. Jacob Denckens en zijn vrouw Grietgen Scheers krijgen het erftael zoals de ouders die onder Oostenrijck bezaten, met de landerijen aan de Scheindts.
2. Pouwels Camps zal ten behoeve van het kind dat hij bij Geertgen Scheers zaliger heeft, samen met Peterke Scheers 750 gld ontvangen.
3. Jacop zorgt voor een uitzet voor Peterke.
Actum Horst 7 maart 1656.
RHCL, archief van de Schepenbank van Horst, inv. nr. 32, 7 maart 1656.
Mogelijk het definitieve bewijs dat Derick Janssen Heijnen den Olieslaeger uit Venray komt. Derick Janssen is dan wel geen familie maar dan toch wel een zeer goede bekende van de familie Scheers. Familieleden treden ook op als doopgetuigen van de kinderen van Theodorus (Derick) Janssen Heynen (Paulus Camps, Elisabeth v/v Godefricus Camps) en omgekeerd is Derick voogd van Petronella.
Horst - 16 augustus 1743 - Brief en schema van J.B. Alberts, pastoor in Horst, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
- Joannes Littiens, zoon van Maria Derix, Maria dochter van Joannes Derix,
Joannes zoon van Theodorus Derix; en
- Sophia Geertiens, dochter van Margaretha Henselei, Margaretha dochter
van Sophia Derix, Sophia dochter van Theodorus Derix.
Handtekeningen van: Jan Derijckx en Jan Gertens.
RHCL Maastricht (17-1743-32 - foto 797a+b+c), zoon van Joannes (Jan) Tiesz HEIJNEN (zie III.1) en Gertrudis (Geritgen) [VERRIJCKT].
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1636 te Venray (St. Petrus Banden) met Margaretha (Grietien) [SAREN], gedoopt (RK) circa 1604 te Venray, overleden in 1646 te Meerlo. Achternaam en doopdatum is zeer speculatief. Dochter van [Jacobus] [SAREN] en [Joanna] N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1648 te Horst (St. Lambertus). Geschat! Echtgenote is Elisabeth (Lijsbeth) van DRIEL, gedoopt (RK) op 02-05-1626 te Horst (getuige(n): Joannes Royls en Christina op den Westerback). Geboren twee jaar voor het huwelijk van de ouders. Begraven op 01-11-1666 te Horst op 40-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) van DRIEL (den Jongen), vermeld (1652, 1674), en Jacoba van den WIJTFELT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan HEINEN, gedoopt (RK) op 29-12-1638 te Venray (getuige(n): Peter Jans en Mery Cunnen). Peter Jansz zou een broer van Theodorus kunnen zijn. Overleden 1649-1666 te Horst.
   2.  Johanna Dierickx HEYNEN, gedoopt (RK) op 01-03-1643 te Meerlo (getuige(n): Paulus Camps en Jacoba Roloffs), begraven op 05-03-1711 te Horst op 68-jarige leeftijd. Vaders boerderij lag aan de Schadijk. Bij de doop ingeschreven als Joannes filia Theodorus en Margareta Heijnen; bij het trouwen ingeschreven als Joanna filia Theodorus Ians.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 06-06-1668 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Wilhelmus van Rens en Martinus Jans) met Joannes HAEX, gedoopt circa 1643, begraven te Horst. Bij trouwen ingeschreven als Joannes filius Matthiae Haex. Mogelijk een stiefkind van Mattheus Haex? Zoon van Gerardus ROIJLS en Catharina ROIJELS.
   3.  Jacobus HEINEN, gedoopt (RK) op 12-01-1646 te Meerlo (getuige(n): Jacobus Michaels en Gertrudis aen gen Schilt). Jacobus Michaels zou de zoon van Michael en Agnes op gen Steegh uit Venray kunnen zijn. Hij is net als Derick Heijnen een neef van Jenneke Thijelen uit Venray.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Martinus (Marten) Derix HEIJNEN (Jansen, den Olijslaeger) (zie V.18).
   5.  Margaretha Jans SAEREN (den Olieslaeger), geboren op 05-05-1650 om 05:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 05-05-1650 te Horst (getuige(n): Hubertus Saeren ex Meerlo en N.N. van Dryll). Deze doopinschrijving is erg slecht leesbaar. De tekst is gevlekt en het blad is afgebrokkeld. Hubertus Saeren is een belender van Theodorus uit Meerlo. Er moet een dochter van Theodorus en Lijsbeth geweest zijn met de naam Margaretha. Margaretha Saeren? Margaretha is vernoemd naar de eerste vrouw van Theodorus Heijnen. Het bestaan van Margaretha volgt uit onderstaande brief als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graads bloedverwantschap.
Horst - 28 november 1749 - Brief en schema van J.B. Alberts, pastoor in
Horst, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graads bloedverwantschap
in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
- Petrus Geertiens, zoon van Elisabetha, Elisabetha dochter van Margareta
den Olieslaeger; en
- Anna van Groothaef, dochter van Windelina den Olieslaeger, Windelina
dochter van Martinus den Olieslaeger.
Margareta en Martinus den Olieslaeger zijn zus en broer.
Handmerk van: Hendrick Geertiens (hooivork).
RHCL Maastricht (19-1749-23 - foto 800a+b+c+d)
Bron: www.genbronnen.nl.
Gehuwd voor de kerk circa 1675 met N.N. FLEUREN, gedoopt circa 1650. Is deze persoon identiek aan Petrus Fleuren [11112]?
   6.  Sophia Dierickx LUICKX (Heijnen), geboren op 19-01-1652 om 24:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 21-01-1652 te Horst (getuige(n): Joannes van Dryll en Elisabetha v/v Godefricus Camps).
Gehuwd voor de kerk in 1678 met Joannes (Jan) HONSELAARS, fugitivorum ex Homersum in ducatu Cliviensis (vluchteling in het hertogdom Kleve), gedoopt (RK) circa 1650 te Hommersum.
   7.  Gertrudis Janssen in d'OLIEMEULEN, geboren op 17-11-1653 om 24:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 23-11-1653 te Horst in d'Oliemeulen (getuige(n): Petrus Lambert ex Meerlo en Catharina Tonissen uit Venray), begraven in 12-1653 te Horst.
   8.  Maria HEIJNEN (in de Oliemeulen), geboren op 15-04-1655 om 10:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 19-04-1655 te Horst (getuige(n): Joannes Massen ex Venray, Anna Dirix en Reineri Gerardi ex Meerlo), begraven op 04-12-1690 te Horst op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 02-06-1686 te Oirlo (Sint Gertrudis) (getuige(n): Joannes Honselaers en Joannes Oliemeulen) met Theodorus VERCOELEN, maasschipper, gedoopt circa 1655 te Maasbracht, zoon van Jacobus van der KOULEN en N.N.
   9.  Catharina Dirickx HEIJNEN, geboren op 22-08-1657 om 03:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 24-08-1657 te Horst (getuige(n): Paulus Wynis en Catharina van Dryll), begraven op 10-10-1734 te Horst op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 27-11-1688 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Leonardus Jansens en Theodorus Verkoelen) met Goswinus Henderix LENDERS (LENAERTS), gedoopt circa 1660, begraven op 14-05-1725 te Horst. Goswinus Lenders bij het huwelijk; Goswinus Hendrickx bij de doop van zijn kinderen.
   10.  Joannes (Jan) Derickx OLIESLAEGER (zie V.29).
   11.  Anna HEIJNEN, non, geboren op 16-11-1663 om 06:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 16-11-1663 te Horst (getuige(n): Jacoba van Dryll), begraven op 04-02-1723 te Horst op 59-jarige leeftijd.
   12.  Franciscus (Frans) Derickx HEIJNEN (den Olieslagher), trouwgetuige bij zijn broer Jan (26-1-1689 en 26-1-1692), gedoopt (RK) op 11-10-1666 te Horst (getuige(n): Jacobus Leutjens en Gertrudis Cremers ex Broekhuysen), overleden na 1692 te Horst. Is op 26 januari 1689 en op 26 januari 1692 getuige bij zijn broer Jan den
Olieslaeger. En op 20 juli 1689 bij het huwelijk van Godefridus Beussen en Margaritha Hacks, de dochter van zijn oudste (half)zuster.

V.1    Joannes HEIJNEN, gedoopt (RK) op 24-05-1626 te Venray (getuige(n): Theus Nabben en Heijlicken Notten), begraven op 08-10-1696 te Horst op 70-jarige leeftijd. Is Joannes Heijnen, wonend in Horst en getrouwd met Henrica, de zoon van Andreas Heijnen en Theodora Faechts uit Venray? Er is geen hard bewijs voor deze filiatie. Eén doopgetuige komt uit Venray en één doopgetuige komt uit Meerlo. Dat duidt mogelijk op een band met de Heijnens uit Meerlo en Venray. Paulus Heijnen, de doopgetuige bij de doop van Matthias, komt mogelijk uit Broekhuizen. Op basis van de vernoemingen (Matthias, Theodorus en Joannes) zou het zo maar kunnen. Je zou dan echter ook een kind met de naam Andreas verwachten. Zoon van Andreas (Drijs) HEIJNEN (Faechs) (zie IV.4) en Theodora (Derisken) FAECHTS.
Gehuwd voor de kerk circa 1652. Er is een hiaat in de periode 1637-1656. Echtgenote is Henrica N.N. Gedoopt circa 1626, begraven op 09-10-1696 te Horst.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthias HEIJNEN, gedoopt (RK) op 10-12-1654 te Horst (getuige(n): Paulus Heijnen en Gertrudis van IJssen).
   2.  Maria HEIJNEN, gedoopt (RK) op 13-08-1656 te Horst (getuige(n): Catharina Jansen ex Venray).
Samenwonend circa 1679 met Gerardus STAPPERS, gedoopt (RK) circa 1650 te Horst, begraven op 28-09-1702 te Horst, zoon van Petrus STAPPERS en N.N. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 16-04-1684 te Horst (Sint Lambertus) (getuige(n): Hendriks Stapper sne Thijs Teunis) met Maria Janssen TEUNIS.}
   3.  Anna te HEIJNEN, gedoopt (RK) op 07-08-1658 te Horst (getuige(n): Elisabetha Joosten), overleden voor 1663 te Horst.
   4.  Theodorus te HEIJNEN, gedoopt (RK) op 25-02-1660 te Horst (getuige(n): Matthias Cuijpers en Joanna Saeren ex Meerlo).
   5.  Anna HEIJNEN, gedoopt (RK) op 05-08-1663 te Horst (getuige(n): Matthias Meulenbroeck en Mechtildis op Wevart).
   6.  Joannes HEIJNEN, gedoopt (RK) op 15-09-1667 te Horst (getuige(n): Joannes Joosten en Gertrudis Gossens), begraven op 01-01-1680 te Horst op 12-jarige leeftijd.

V.18    Martinus (Marten) Derix HEIJNEN (Jansen, den Olijslaeger), landbouwer, schatheffer en schepen van Horst (1688-1689, 1709-1724), gedoopt (RK) op 28-02-1649 te Meerlo (getuige(n): Jacobus Wismans en Mechtildis Krijnen), begraven op 09-02-1724 te Horst op 74-jarige leeftijd. Bron:
Derksen, F. Het Raadsel van Horst, Gens Nostra, Jaargang 53, nummer 7/8, juli/augustus 1998, p. 365-385, en
Derksen, F. Eenen ongelijken persoon, Het Raadsel van Horst nader beschouwd, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, Jaargang 35, nummer 1, maart 2007, p. 17-23.

Martinus Heijnen wordt op 28 februari 1649 in Meerlo gedoopt als zoon van 'Theodorus en Elizabetha Heijnen'. Doopvader is Jacobus Wismans, doopmoeder is Mechtildis Krijnen.

Martinus trouwt op 3 juni 1676 met Anna Drabbels, dochter van Godefridus Drabbels en Wendelina Haex. Martinus Heijnen wordt bij zijn huwelijk ingeschreven als zoon van Theodorus Jansen. Bij de doop van zijn kinderen wordt Martinus meestal met Martinus den Olieslaeger aangeduid, een paar keer met Martinus Dierickx. De volledige naam van zijn vader is echter Theodorus (Dirijck) Jansz Heijnen.

Vroeg of laat krijg je bij het uitzoeken van de stamboom te maken met het verschijnsel patroniem, waarbij een kind geen vaste achternaam heeft, maar wordt genoemd naar de vader. Martinus Dierickx is een voorbeeld van zo'n patroniem maar ook poppenkastheld Jan Klaasen kan worden gezien als "Jan, zoon van Klaas". De kinderen van Martinus behouden het patroniem van Martinus, te weten Dierickx. Dat wil zeggen dat hun naam niet meer aangeeft dat ze een kind zijn van Martinus (Marten). In dit geval is sprake van een versteend patroniem, een vadersnaam die is verworden tot familienaam.

Martinus Dierickx Heynen trouwde in 1676 met Anna Drabbels (Jansen, den Olieslagher). Hij kwam in het bezit van de gelijknamige hoeve, tevens olieslagerij, te Schadijk in Horst. Hij was schatheffer te Horst in 1688-1689 en vanaf 1709 schepen aldaar. Marten Derickx treedt vanaf 7 maart 1709 een aantal malen op als schepen van de heerlijkheid Horst.

In het schat- en meetboek 1701 wordt in Schadijk Marten den Olyslaeger genoemd.

Hij bewoont de boerderij met de naam 'De Olyslaeger'. 'Hij was schatplichtig voor een grondbezit van ruim 36 morgen. Uitgaande van een Horster morgen van 3.252 vierkante meter komt dat overeen met bijna 12 hectare, wat voor die tijd een zeer aanzienlijk grondbezit was. De familienaam van de bewoners van de boerderij Olyslaegers was Derix. Toen Marten Derix kwam te overlijden ging de boerderij over in het bezit van zijn zoon Jan.' De boerderij bestaat nog steeds en staat aan de St. Maartensweg 14 in Horst.
V.J.J.M. Asselberghs c.s., Horster Historiën, 1993, deel 4, blz. 158 e.v.

Hij bezat ook een stuk grond in Venray. In het 'Register van thinse tot Venraeij' komen 'Marten Dirix Olislager van der Horst en Encken uxor siet f. 62' voor. En op folio 62 zien we de volgende tekst: 'Marten Diricx Olislaeger vander Horst ende Enken uxor 2 1/8 st, 1 deut'. Zij betalen 2 1/8 st en 1 deut cijns voor een stukje grond in Venray. In 1724 nemen 'Jan en Maria uxor out 42 jaer' de cijns over.
RHCL, ora Venray, inv. nr. 3947, f. 12, f. 62. Zoon van Theodorus (Dierijck, Derick) Jansen HEIJNEN (Luynx, den Olieslaeger) (zie IV.11) en Elisabeth (Lijsbeth) van DRIEL.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-06-1676 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Joannes Haex en Jacobus Drabbels) met Anna (Encken) DRABBELS (den Olieslagher), 20 jaar oud, geboren op 13-02-1656 om 17:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 14-02-1656 te Horst (getuige(n): Matthias Haex en Sibilla Ramakers), begraven op 08-11-1727 te Horst op 71-jarige leeftijd. Aan de dysenterie. Dochter van Godefricus (Geurt) Willemkens DRABBELS (Drabbels) en Wendelina (Windel) HAXS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthæus (Thijs) DERICKX (den Olijslegher), geboren op 20-09-1677 om 2:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 20-09-1677 te Horst (getuige(n): Matthias Hackx en Helena Tacken), overleden 1731-1740 te Horst. Matthæus Derickx is geboren op 20 september 1677. Hij is vernoemd naar zijn betovergrootvader, Mattheus Heijnen. Mattheus Derickx trouwt op 15 augustus 1709 met Joanna Peters, dochter van Joannes Thijskens en Joanna van de Bekerom. Het huwelijk blijft kinderloos.

Matthæus (Thijs) Derickx en Joanna Peters kopen op 20 november 1711 het huisje van Geurt van Holt.
Wij Reinier van Eindt, scholtis, Ardt Camps ende Peter Keysers, schepenen der heerlickheydt Horst doen condt en bekennen mits desen dat voor ons is gecompareert Geurt van Holt ende heeft verclaert, mede in naeme ende vanwege sijne moeder (Maria van Holt) vercocht gecedeert ende overgedragen te hebben, soo ende gelijck hij doet crachtens deses aan Thijs Dericx ende Jenneke Peters alias Jacobs, seecker huysken metten aengelegene mosshoff alhier ... naast weduwe van Geurt Schers en Maria van Holt gesitueert ... Cooppenningen 140 gld. Horst actem den 20 november 1711.
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 34, folio 29.

Wij Reinier van Eindt, scholtis, Ardt Camps ende Peter Keysers, schepenen der heerlijckheydt Horst doen condt en bekennen mits desen dat voor ons gecompareert zijn Thijs Dericx ende Jenneke Jacobs, eheluyden, ende hebben verclaert opgenomen en terecht ontvangen te hebben vuyt handen van Jan Janssen en Maria Linnarts, eheluyden, de somme van hondert dalders ... enz. Onderpand is bovenstaand huys gelegen tussen erfenisse van de weduwe van Geurt Schers en Maria van Holt. Horst actem den 20 november 1711.
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 34, folio 29.

Kennelick zije hiermede dat op heden dato onderschreven is getroffen ende besloten een provisioneel accordt ofte maegescheijdt tussen Geret Gossens ende Jacomina Peters, eheluijden ter eenre ende Geret van Meer ende Thijs Dericx als gerichtelicke momboiren van Jenneke Peeters ter andere sijden over de naergelaetene gereede en ongereede goederen ende vuijtstaende penninghen dije door de doodt van haere ouders te weten Jan Peters ende Jenneke van den Bekerom, gewesen eheluijden saliger, mitsgaders doort affstervenn van haere ohmen, te weten Kerst ende Jan van de Bekerom, zaliger op haer zijn gedevolueert ende verstorven. Alles op conditien ende manieren hoernaervolgende.
1e Geret Gossens ende Jacomina Peters krijgen huis, hof, bouw en weiland én alles wat via de ooms is verstorven.
2e Geret en zijn vrouw keren uit aan Jenneke Peters 625 gld waarvan 200 gld staan tot last van Floris Smiskens en 200 gld tot last van Hendrick op Creijtenberg. De rest blijft staan tot last van Geret Gossens, waarvoor hun erfgoed te Timmermans en gereede goederen verbonden worden.
3e Jenneke krijgt 4 gld rente, maar wel kost en inwoning. Opzegtermijn een jaar.
Horst, actum 1 martij 1723.
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 34, folio 224.

Verdeijlinge vande obligatien offte handschrifften ende erfpachten in vijf egale deelen gedeelte ter oorsaecke Andries van Crommentuijn en Jenneken Ghijssen gewesene eheluijden hun aenpaert bijt leven van Peterken Ghijssen saliger rijckelijck genoten hadden.
Deel 3 gaat naar Wilhelmus Gijsen en krijgt van Thijs Dercks 142 gdl.
Horst actum 5 maart 1731.
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 34, folio 406.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 15-08-1709 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Martinus Rutten en Joannes Smits) met Joanna (Jenneke) Peters (Jacobs), 32 jaar oud, geboren op 01-11-1676 om 22:30 uur te Horst, gedoopt (RK) op 02-11-1676 te Horst (getuige(n): Gerardus van de Bekerom en Gertrudis Thijskens). Joanna wordt zowel Peters genoemd als Jacobs. Mogelijk wordt Joanna vernoemd naar haar moeder Jenneke Peters van den Bekerom dan wel naar vader Joannes Jacobs Thijssen. Begraven op 09-03-1740 te Horst op 63-jarige leeftijd. Echtgenoot heet Matthiæ Hendrix! Dochter van Joannes (Jan) Jacobsz THIJSKENS (Timmermans), timmerman, en Joanna (Jenneke) Peters van den BEKEROM.
   2.  Wendelina (Wendel) DERIX (den Oliesleger), gedoopt (RK) op 14-09-1678 te Horst (getuige(n): Margaretha Haeckx), begraven op 25-10-1721 te Horst op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 17-02-1703 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Marten den Olyslagher en Derick van Hoeff) met Leonardus (Linardt) van HAEFF/HOEFF/HOVE (Verheijen), 31 jaar oud, den soon op Groot Hoeff, gedoopt (RK) op 29-04-1671 te Horst (getuige(n): Matthias Verheyden en Joanna Haex), begraven op 01-10-1766 te Horst op 95-jarige leeftijd. Leonardus is 13 november 1735 trouwgetuige bij huwelijk van Maria van Haef te Horst. Ook bij zijn nichtje Wendelina DERICKS, gedoopt (RK) op 9 april 1735 te Horst zijn Leonardus van Haeff en Hendrina van den Frijthoff doopgetuigen. Zoon van Joannes Arnoldi Martini van HAEFF en Helena (Hillijcken) VERHEIJEN (Groothof).
   3.  Elisabeth DERIX (den Olijslager), gedoopt (RK) op 26-12-1680 te Horst (getuige(n): Jan Janssen (op de Raet) en Helena Janssen (op de Raet)), overleden voor 1685 te Horst.
   4.  Joannes (Jan) DIERICKX (den Olijslagher) (zie VI.13).
   5.  Elisabeth DERIX (den Olijslagher), gedoopt (RK) op 22-09-1685 te Horst (getuige(n): Thijs Jaecken en Catharina den Olyslagher), begraven op 26-04-1729 te Horst op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 33-jarige leeftijd op 07-05-1719 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Theodorus Derix en Ignatius Gossens) met Lambertus Wilhelmus STAMS, 40 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-11-1678 te Venlo, 13[-11-1678] Libertus Wilhelmus fil: legit: Matthiae Stams et Catharinae Liberti suscept: Nicolaus Smets et Gertrudis Lenarts? Begraven op 04-09-1723 te Horst op 44-jarige leeftijd, zoon van Matthias STAMS, hypothetisch, en Catharinæ LIBERTI. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 30-08-1698 te Venray (Sint Petrus' Banden) (getuige(n): Laurentius Roeloffs en Hubertus Janssen) met Maria JANSSEN, gedoopt circa 1675, begraven op 04-02-1719 te Horst.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 28-11-1726 te Horst (Sint Lambertus) (getuige(n): Petrus Wijnants en Rutgerus Theunissen) met Antonius THEUNISSEN, begraven op 05-05-1729 te Horst.
   6.  Theodorus (Derick) DIRCKX (zie VI.18).
   7.  Godefricus DERIX (den Olijslagher), gedoopt (RK) op 19-04-1691 te Horst (getuige(n): Joannes Litiens en Joanna Hackx).
   8.  Maria DERIX (den Olijslagher), gedoopt (RK) op 27-03-1695 te Horst (getuige(n): Joannes Willemkens en Anna Derickx).
   9.  Petrus DERIX (den Olyslagher), gedoopt (RK) op 28-06-1698 te Horst (getuige(n): Joannes Haeckx en Heduwigis Hermens).

V.29    Joannes (Jan) Derickx OLIESLAEGER, geboren op 19-07-1660 om 05:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 20-07-1660 te Horst (getuige(n): Daniël van Wytvelt en Gerardus Winants van Mierlo), begraven op 01-04-1735 te Horst op 74-jarige leeftijd. Huwelijkse voorwaarden Jan Dericx en Maria Hendrickx alias Joosten.

In naeme der heyligher dryvuldigheeydt, Amen.
Kennelijck zije hiermede dat op data onderschreven tot meerdere eere Godts ende menighvuldigheydt des menschelijcke geslechts is beschrieven ende gesloten dit naervolgende houwelijcx contract tusschen Jan Dericx, bruydegom ter eenre geassisteert met sijne vreenden, maagen ende naeburen onderschreven ende Maria weduwe Claes Jansse, bruijd ter andere sijde, ock geassisteert met haeren maagen vrienden ende naeburen. Alles op conditien ende voorwaerden naervolgende. Indien eersten besproecken dat de bruidegom bij de bruijdt sal innecomen ende met haer besitten ende genieten. Dessen is bevoorwaerdt, dat in soo verre den bruydegom s'jaers (dae de almachtenden Godt voor wil behoeden) quame afflijvig te worden de bruydt alsdan vuytter des bruidegoms middelen eens sal genieten de somme van hondert guldens. Ende ter contrarie de bruydegom in sulcken vall vuytter des bruydts middelen vijffenseventich guldens. Voorders is geconditioneert dat de bruydegom naer doodt van de bruydt een kindt in des bruydts geld sal wesen ende alles mette voorkinderen egalick deijlen boven sijnen ingebrochte hijlixpenningen, getaanxeert op dryhondert guldens, welcke hij voor vuyt vrij wederomme te rugge sal mogen neemen met een bedde ende sijn toebehoor.
Ten leste is bereedt dat des bruydegoms hijlixpenninck effectivelijck sall worden ingebracht ende daarvan bewijsselijck doen blijcken ofte dat andersints hij bruidegom niet meer sall voor vuyt pretenderen als hij metr bewijs sal hebben ingebracht.
Alles sonder argh ofte list. In kennisse der waerheydt bijd ese vrienden, maagen ende naeburen beneffens den bruydegom ende bruydt eygenhandigh onderteeckendt. Actum Horst den 8e january 1689.
Was getekend Jan Derix, Marten Derix, Jan Haecx, Geurt ..., Jacob Vousten, Mary Joosten, Berndt van Haeff, Joost Cleijsen, Geurt Thonis, Leonardt Struijcken, Joannes Klassen, Bartholomeus Verberckt
RHCL, ora Horst, inv. nr. 32, 8 januarij 1689. Zoon van Theodorus (Dierijck, Derick) Jansen HEIJNEN (Luynx, den Olieslaeger) (zie IV.11) en Elisabeth (Lijsbeth) van DRIEL.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 20-01-1689 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Judocus Claes en Frans Dirricx). In naeme der heyligher dryvuldigheeydt, Amen. Kennelijck zije hiermede dat op data onderschreven tot meerdere eere Godts ende menighvuldigheydt des menschelijcke geslechts is beschrieven ende gesloten dit naervolgende houwelijcx contract tusschen Jan Dericx, bruydegom ter eenre geassisteert met sijne vreenden, maagen ende naeburen onderschreven ende Maria weduwe Claes Jansse, bruijd ter andere sijde, ock geassisteert met haeren maagen vrienden ende naeburen. Alles op conditien ende voorwaerden naervolgende.
Inden eersten besproecken dat de bruidegom bij de bruijdt sal innecomen ende met haer besitten ende genieten. Dessen is bevoorwaerdt, dat in soo verre den bruydegom s'jaers (dat de almachtenden Godt voor wil behoeden) quame afflijvig te worden de bruydt alsdan vuytter des bruidegoms middelen eens sal genieten de somme van hondert guldens. Ende ter contrarie de bruydegom in sulcken vall vuytter des bruydts middelen vijffenseventich guldens.
Voorders is geconditioneert dat de bruydegom naer doodt van de bruydt een kindt in des bruydts geld sal wesen ende alles mette voorkinderen egalick deijlen boven sijnen ingebrochte hijlixpenningen, getaanxeert op dryhondert guldesn, welcke hij voor vuyt vrij wederomme te rugge sal mogen neemen met een bedde ende sijn toebehoor.
Ten leste is bereedt dat des bruydegoms hijlixpenninck effectivelijck sall worden ingebracht ende daarvan bewijsselijck doen blijcken ofte dat andersints hij bruidegom niet meer sall voor vuyt pretenderen als hij metr bewijs sal hebben ingebracht.
Alles sonder argh ofte list. In kennisse der waerheydt bijd ese vrienden, maagen ende naeburen beneffens den bruydegom ende bruydt eygenhandigh onderteeckendt. Actum Horst den 8e january 1689.
Was ondertekent Jan Derix, Marten Derix, Jan Haecx, Geurt ..., Jacob Vousten, Mary Joosten, Berndt van Haeff, Joost Cleijsen, Geurt Thonis, Leonardt Struijcken, Joannes Klassen, Bartholomeus Verberckt.
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 32, f. 350 (27). Echtgenote is Maria Hendrix CLASSEN, gedoopt (RK) circa 1650 te Horst, begraven op 29-08-1690 te Horst. Weduwe van Claes Joosten. Maria hertrouwt met Joannes Derickx. Jan Derickx en Maria Hendrickx laten op 8 januari 1689 huwelijkse voorwaarden opstellen. Zij trouwen op 20 januari.
RHCL, ora Horst, inv. nr. 32, 8 januarij 1689. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1687 te Horst met Nicolaus (Claes) Jansse JOOSTEN, geboren te Roggel? Gedoopt circa 1660, begraven op 05-04-1687 te Horst.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 26-01-1692 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Frans Derickx en Jost Classens) met Emerentiana (Ermgarda, Eermcken) Geurts RUTGENS (Cressers), 35 jaar oud, geboren op 09-01-1657 te Horst, gedoopt (RK) op 10-01-1657 te Horst (getuige(n): Paulus van Velden en Sophia Calers), begraven op 22-11-1733 te Horst op 76-jarige leeftijd, dochter van Godefridus (Geurt) Ruttgens VOUSTEN (Cressers), schepen van Horst, en Deliana Evert Geurts ZEGERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes OLIESLAEGER, gedoopt (RK) op 29-08-1690 te Horst (getuige(n): Geen getuigen vermeld), begraven op 29-08-1690 te Horst, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Theodoris DERICKX, gedoopt (RK) op 01-10-1692 te Horst (getuige(n): Martinus Derickx de Olyslager en Julianæ Ruttjens).
   3.  Godefricus DERICKX, gedoopt (RK) op 15-10-1693 te Horst (getuige(n): Petrus Wolters en Joanna Hackx).
   4.  Maria DERICKX, gedoopt (RK) op 30-01-1697 te Horst (getuige(n): Florentius Gossens en Clara Ruttjens), begraven op 20-12-1724 te Horst op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 29-05-1715 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Sebastianus Litgens en Emerentiana Derickx) met Arnoldus LITIENS, 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 15-09-1686 te Venray (getuige(n): Joannes Litjens en Gerarda Cuijpers), begraven op 21-08-1736 te Horst op 49-jarige leeftijd, zoon van Sebastianus (Bastiaen) LITIENS en Aleijdis (Alitjen) CUIJPERS. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 19-01-1727 te Horst (Sint Lambertus) (getuige(n): Thomas van Driel en Petrus den Cuijper) met Aldegondis NOETEN, begraven op 24-02-1746 te Horst.}

VI.13    Joannes (Jan) DIERICKX (den Olijslagher), landbouwer, gemeyn cremer, gedoopt (RK) op 14-02-1682 te Horst (getuige(n): Jacobus Tilmans en Catharina Willemkens), begraven op 03-08-1751 te Horst op 69-jarige leeftijd. Bron:
Derksen, F. Het Raadsel van Horst, Gens Nostra, Jaargang 53, nummer 7/8, juli/augustus 1998, p. 365-385, en
Derksen, F. Eenen ongelijken persoon, Het Raadsel van Horst nader beschouwd, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, Jaargang 35, nummer 1, maart 2007, p. 17-23.

Een van redenen om de echtparen Joannes Derickx/Maria Janssen en Joannes Derickx den Olyslagher/Maria op de Raedt (Snieren) samen te voegen is de doop van hun zoon Joannes den Olyslagher, gedoopt 10-08-1707, zoon van Joannes den Olyslagher en Maria Snieren. Een andere reden is de doop en het overlijden van hun zoon Jacobus Derickx. Jacobus Derickx, ged. 29-10-1715, als zn. van Joannes Derickx en Maria op de Raedt, en overl. 27-06-1731, als zn. van Joannes Derix en Maria Snieren. Dus Maria op de Raedt en Maria Snieren zijn een en dezelfde persoon. De derde reden is de naam van de peetmoeder van hun oudste zoon Theodorus Derickx, ged. 22-03-1709, te weten: Antonetha Janssen. In Horst komt in die periode maar één vrouw voor met die voornaam, te weten Antoni(n)a op gen Raai, ged. 8-12-1672.
Jan Derix kwam na het overlijden van zijn vader (1724) in het bezit van de boerderij De Olieslaeger. Hij is dan 42 jaar. Jan werd in 1725 behalve voor de grondbelasting aangeslagen voor een veestapel van zes koeien, drie runderen en 56 schapen, een meer dan gemiddelde veestapel voor die tijd. Zo'n grote schaapskudde is voor een boer die aan de rand van de uitgestrekte heidevelden van de Peel woonde niet verwonderlijk. Zeer waarschijnlijk heeft de boerderij van oudsher ook een schaapskooi direct bij huis gehad in plaats van een kooi op de heide, zoals verder weg gelegen boerderijen vaak hadden. Jan Derix was niet alleen boer, hij was ook "gemeyn cremer", ofwel marskramer en hij had ook nog steeds een rosmolen. Toen in de loop van de achttiende eeuw de conjunctuur daalde, nam ook de bedrijvigheid op de boerderij Olieslagers af. De marskramerij werd eraan gegeven en de veestapel ingekrompen. In 1749 had Jan Derix nog vier koeien, vier runderen en nog maar 28 schapen.
Na het overlijden van Joannes komt de boerderij in handen van Leonardus Keijsers en Margaretha Derickx. Zoon van Martinus (Marten) Derix HEIJNEN (Jansen, den Olijslaeger) (zie V.18) en Anna (Encken) DRABBELS (den Olieslagher).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 26-01-1706 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Marten de Olieslagher en Petrus Renkens, haar stiefvader) met Maria Elisabetha (Merijcken) Janssen op de RAEDT (Snieren), 20 jaar oud, gedoopt (RK) op 16-08-1685 te Horst (getuige(n): Christianus Molitoris, pastoor in Moll, en dom. Elizabeth van Wissem), begraven op 29-08-1772 te Horst op 87-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) op de RAET (Melders) en Margaretha (Grietien) SNIEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes DERICKX (den Olyslagher), gedoopt (RK) op 10-08-1707 te Horst (getuige(n): Wilhelmus op de Raet en Annæ Derickx sive den Olijslagher), begraven voor 1713.
   2.  Theodorus (Derick) DIRCKX (zie VII.2).
   3.  Margaretha Catarina DERICKX, gedoopt (RK) op 25-11-1710 te Horst (getuige(n): Petrus Renkens en Catharina Heenen), begraven op 30-12-1784 te Horst op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 02-05-1734 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Gerardus Keijsers en Joanna Derix) met Leonardus KEIJSERS, 34 jaar oud, gedoopt (RK) op 01-02-1700 te Horst (getuige(n): Petrus Struycken en Margaretha Geerits), begraven op 04-10-1778 te Horst op 78-jarige leeftijd. Neemt, naar ik aanneem, de boerderij Olieslaegers over. Wordt in 1775 aangeslagen voor 4 koeien, 3 runderen, 20 schapen en vier gansen beestengeld. Hij betaalt in totaal 180 stuivers. Zoon van Petrus KEIJSERS en Theodor(ic)a STROUCKEN (STRUYCKEN).
   4.  Joannes DERICKX, gedoopt (RK) op 02-11-1713 te Horst (getuige(n): Joannes Reijnders en Anna Drabbels).
   5.  Jacobus DERICKX, gedoopt (RK) op 29-10-1715 te Horst (getuige(n): Jacobus op de Raet en Wendelina Derickx), begraven op 27-06-1731 te Horst op 15-jarige leeftijd.
   6.  Lambertus DERICKX, gedoopt (RK) op 17-09-1717 te Horst (getuige(n): Joannes Derickx en Bertha op de Raet).
   7.  Franciscus DERICKX, gedoopt (RK) op 28-02-1719 te Horst (getuige(n): Joannes Derix en Bertha op de Raet).
   8.  Wendelina DERICKX, gedoopt (RK) op 27-10-1721 te Horst (getuige(n): Leonardus van Hove en Beatrix Renckens), begraven op 24-01-1789 te Horst op 67-jarige leeftijd. Acte van cessie van den Bouwhoff te Muijsers gelegen onder Hegelsom door Peter Linssen en zijn vrouw Wendelina Derix aan zijn schoonzoon Joannes Verheijen.
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 39, folio 38v-39v.
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 09-02-1763 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): De koster en Theodorus Derickx, haar oudste broer) met Petrus LINSSEN, 37 jaar oud, gedoopt (RK) op 31-01-1726 te Horst (getuige(n): Petrus Lensen Werthensis (Weert) en Sijbillæ int Hulst), zoon van Mathias LENSEN? en Maria Agnes in 't HULST?
   9.  Anna DERICKX, gedoopt (RK) op 23-01-1724 te Horst (getuige(n): Jacobus Steeghs en Elisabeth Derixs), overleden voor 1730.
   10.  Martinus DERICKX, gedoopt (RK) op 23-01-1724 te Horst (getuige(n): Theodorus Diricks en Gertrudis van Kleijnhoeve).
   11.  Maria DERICKX, gedoopt (RK) op 27-01-1727 te Horst (getuige(n): Petrus Diricks en Gertrudis van Kleijnhoeve), begraven op 04-08-1789 te Horst op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-02-1754 te Horst (Sint Lambertus) (getuige(n): Leonardus Keijsers en Bartholomeus van 't Groenewolt) met Petrus KEIJSERS, 27 jaar oud, radmaker, gedoopt (RK) op 17-10-1726 te Horst (getuige(n): Petrus Willems en Theodora Struycken), overleden op 12-01-1794 te Horst op 67-jarige leeftijd, begraven op 12-01-1794 te Horst. Zie akte van afstand, RAL, archief van de schepenbank Horst, inv.nr. 39, register van overdracht 1783-1798, folio's 52-55. Zoon van Gerardus KEIJSERS, landbouwer, radmaker, en Elisabeth (Lisbeth) PEETERS.
   12.  Anna DERICKX, gedoopt (RK) op 19-06-1730 te Horst (getuige(n): Teodorus Diricks en Elizabethæ van Driel).

VI.18    Theodorus (Derick) DIRCKX, landbouwer, pachter op den hofs van den Heere Graefs Schatsbergh (1761), gedoopt (RK) op 26-10-1688 te Horst (getuige(n): Joannes Dirckx en Elisabeth Nabbers). Anna Drabbels wordt ingeschreven als Joanna Nabbers! Begraven op 10-11-1758 te Horst op 70-jarige leeftijd. Een boer die een leengoede bewerkte was in feite pachter van de leenman. Pachters zijn in het algemeen welgestelde lieden. Zij zijn echter ook nogal mobiel en veranderen om de zoveel jaren van pachthoeve, meestal in een andere plaats gelegen.
Derick Dirks en Maria Lensen verkopen op 20-1-1730 1 m. van 144 roeden weiland aan Joannes Gijskens. Zie akte van verkoop,
RHCL, archief schepenbank Horst, inv. nr. 36, register van overdracht 1737-1743 folio's 24v-25v. Zoon van Martinus (Marten) Derix HEIJNEN (Jansen, den Olijslaeger) (zie V.18) en Anna (Encken) DRABBELS (den Olieslagher).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 28-04-1720 te Horst (Sint Lambertus) (getuige(n): Petrus Derix en Gerardus Lensen) met Maria LINSEN, 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 12-09-1697 (getuige(n): Joannes Dircs van Spaenlandt en Catharina Lensen), begraven op 12-08-1761 te Horst op 63-jarige leeftijd. Op 7 juli 1761 vervoegen zich de schepenen Joannes Gieskens en Joannes Tacken bij de weduwe van Derick Derix, pachter op den hof van den heere graeff Schatsbergh gelegen alhier op Schadyk, om haar testament vast te leggen.
Wij, Joes Giskens, Joes Tacken, schepenen, voorts P. Giskens H. sens doen condt ende bekenne mits desen dat wij opheden dato onderges ten verzoecke van de weduwe Derick Derix pachter op den hofs van den Heerde Graeff Schatsbergh gelegen alhier op Schadijk ons hebben vervoegt op den gemelten hofs alwaer de selve is gecompareert eenigsints kranck ende krachteloos van lichaam ter oirsaeke van haeren hoogen ouderdom gelijck aen ons is geblijcken de welcke aen ons heeft verclaert niet willende schijden uyt dese bedroefde werelt sonder alvorens eenigsints beloont te hebben den arbeyt en de getrouwe diensten aen haer tot hier aen bewezen door haeren soon Martinus Derix ende goeden wille die den selven haeren soon thoont aen haer comparante nogh te sullen bewijsen haere uyterste wille ofte begeerten te weesen als volght
Ten eersten wilt ende begeert de comparante dat naer haere doodt alle haere gereede goederen en effecten voorts acten en crediten alleen ter exclusie van haere andere kinderen sal erven ende gemeten tot een recompens ofte vergoedingen van sijne trouwe diensten ende gedaene verschotten den bovengemelten soon Martinus Derix
Waer tegens den selven sal gehouden sijn boven de betalingen der gerede schulden en wederschulden voor alle naer des comparants doodt vrij uijt te tellen en betaelen aen sijne twee susters naemens Wendelin en Herremin aen een ieder vijftigh guldens perm: als mede een eerlijcke uyttellinge Bestaende in gemene middelmatigen swarte kleederen gelijck sijn suster Elisabeth heeft gehad met ieder bovengemelte suster een kist bedde met haer toebehoeren willende edoch neit dat haeren bovengemelten soon daer toe strictelijcktelijk sal worden geforceert
Verclaerende ende begeerende de comparante dit haeren uytersten wille ende begeerten te weesen ende dat het selve naer haer doodt sal worden achtervolght ende plats grijpen het zije bij forme van testament codicille donatie ofte andere depositen tuschen haere kinderen en heeft de comparante in saecken waerheyt eygenhandigh onderteekent gelijck wij oock bovengemelten schepenen ende senes dato geteckent tot Horst den 7 juli 1761 waeren getekent de weduwe Derick Derix, Joes Gisken ende Joes Tackken scheepenen P. Gijskens.
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 38, register van overdracht 1761-1783, folio's 5v-6. Dochter van Hermanus (Herman) LENSEN en Sophia (Fijcken) (van de) HEERSTRAEDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabetha DERIX, gedoopt (RK) op 27-02-1721 te Horst (getuige(n): Martinus Derickx en Zophia Herstraeten), begraven op 04-05-1796 te Horst op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 01-05-1756 te Horst (Sint Lambertus) (getuige(n): Martinus Derix en Henricus Litjens) met Joannes LITJENS, 43 jaar oud, gedoopt (RK) op 28-06-1712 te Sevenum (getuige(n): Petrus Leijttiens en Elisabeth Hesen). Moeder heet Mechtildis Hesen. Overleden op 25-05-1783 te Horst op 70-jarige leeftijd. Gegeven de doopgetuigen is dit het meest waarschijnlijke ouderpaar. Getuige Henricus Litjens komt meerdere keren voor. Henricus Leijttiens is mogelijk een zoon van Leonardus Leijttiens en Mechtildis Gijskens (Jeucken) uit Sevenum, die zich ook in Horst vestigt. De bruidegom is wel een beetje oud, maar is mogelijk eerder getrouwd geweest. Zoon van Leonardus LEITTIENS? en Mechtildis Gijskens JEUCKEN? (Hesen).
   2.  Ida DERICKX, gedoopt (RK) op 29-10-1724 te Horst (getuige(n): Hermanus Linsen en Anna Drabbels), begraven op 09-03-1795 te Horst op 70-jarige leeftijd. Horst - 23 en 28 september 1753 - Brieven en schema van J.B. Alberts,
pastoor in Horst, als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-
verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
- Antonius Creemers, zoon van Helena, Helena dochter van Maria, Maria
dochter van Helena, Helena dochter van Hermannus; en
- Ida Derix, dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Hermannus,
Hermannus zoon van Gerardus, Gerardus zoon van Hermannus.
RHCL Maastricht (20-1753-34 - foto 801a+b+c+d).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-10-1753 te Horst (Sint Lambertus) (getuige(n): Kristiaan Roosen en Martinus Derix (broer?)). Man heet Anthonius Creemers. Echtgenoot is Antonius (Antoon) van HELDEN (Creemers), 26 jaar oud, gedoopt (RK) op 25-05-1727 te Horst (getuige(n): Petrus Coppers en Aldegonda Snieren), overleden op 14-01-1809 te Horst op 81-jarige leeftijd. Vader en moeder heten Pierre Creemers en Helene Coppers. Gedoopt als Van Helden; Creemers genoemd. Het meest duidelijk is de naamgeving bij het begraven van dochter Theodora: 10ma maji Theodora caelebs Antonii Cremers, alias van Helden, et Idae Derix, zoon van Petrus Aerts van HELDEN (Creemers) en Helena COPPERS.
   3.  Casparis Martinus (Martinus) DERICKX, gedoopt (RK) op 07-01-1727 te Horst (getuige(n): Joannes Derickx en Ida Lensen), overleden 1772-1793 te Horst.
   4.  Antonia Sophia (Anna Sophia) DERICKX, gedoopt (RK) op 13-08-1729 te Horst (getuige(n): Gerardus Linsen en Maria Dirickx), begraven op 23-02-1798 te Venray op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-05-1757 te Oploo (getuige(n): Petrus Tijssen en Wendelina Derixs) met Mathias Thomasz KERSTIENS, 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 21-04-1734 te Oploo, zoon van Thomas Hendriks (Kersten) en Joanna Hendriks HICKSPOORS.
   5.  Hermina DERICKX, gedoopt (RK) op 10-10-1732 te Horst (getuige(n): Adrianus in de Mortell en Maria Dirickx), begraven op 07-10-1779 te Horst op 46-jarige leeftijd. Overleden aan de dysenterie.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 31-07-1763 te Horst (Sint Lambertus) (getuige(n): Wilhelmus Haegens en Martinus Derickx) met Jacobus HAEGENS, 20 jaar oud, gedoopt (RK) op 08-07-1743 te Horst (getuige(n): Georgius Drissen en Margaretha van Haef), begraven op 24-03-1797 te Horst op 53-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus HAEGENS en Aldegondis de CUIJPERS. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 19-01-1780 te Horst (Sint Lambertus) met Petronella DRIESSEN, 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 16-03-1757 te Horst (getuige(n): Joannes Bengels en Joanna Peeters), dochter van Matthias DRIESSEN en Joanna OSINGS.}
   6.  Wendelina DERICKS, gedoopt (RK) op 09-04-1735 te Horst (getuige(n): Leonardus van Haeff en Hendrinæ van den Frijthoff), overleden op 08-06-1815 te Horst op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 07-10-1764 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Petrus Litjens en Martinus Derickx) met Reinerus Willems in de OLIEMEULEN, 40 jaar oud, gedoopt (RK) op 21-01-1724 te Horst (getuige(n): Petrus Renckers en Elisabetha Huberts), overleden op 25-02-1806 te Horst op 82-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus in de OLIJMUELEN (Drabbels) en Joanna GEURTS.
   7.  Henrina DERIX, gedoopt (RK) op 30-01-1740 te Horst (getuige(n): Petrus Derix en Margaretha Linssen).

VII.2    Theodorus (Derick) DIRCKX, mog. identiek aan Theodorus Dirckx, landbouwer op Snieren (Pannecoexhof), gedoopt (RK) op 22-03-1709 te Horst (getuige(n): Martinus Dirckx, zijn grootvader, en Antonia Janssen, zijn tante), begraven op 09-06-1779 te Horst op 70-jarige leeftijd. Bronnen:
Derksen, F. Het Raadsel van Horst, Gens Nostra, Jaargang 53, nummer 7/8, juli/augustus 1998, p. 365-385, en
Derksen, F. Eenen ongelijken persoon, Het Raadsel van Horst nader beschouwd, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, Jaargang 35, nummer 1, maart 2007, p. 17-23.

Theodorus Derix (de vader van Jacobus) is geboren in Horst. In de periode 1680-1711 wordt in Horst 8x een Theodorus Derix gedoopt. Ook in het nabij gelegen Sevenum worden omstreeks die tijd twee Theodorussen Derix gedoopt. Een in 1719 en een in 1721. Twee daarvan zijn getrouwd en wonen in Horst op het moment dat Joanna Baeten een kind baart, te weten:
1) Theodorus Dericks, ged. Horst 26-10-1688, overl. ald. 10-11-1758,
tr. ald. Maria Lensen;
2) Theodorus Derickx, ged. Horst 22-3-1709, overl. ald. 9-7-1779,
tr. ald. Agnes Keijsers.

De eerste Theodorus is op het moment van de doop van Jacobus 63 jaar en de tweede is 42 jaar. Van zowel Maria Lensen als Agnes Keijsers is een testament gevonden. Maar in geen van beide wordt met een woord gerept over Jacobus. De meest waarschijnlijke vader van Jacobus is de echtgenoot van Agnes Keijsers. Dat deze Theodorus Derix de vader is van Jacobus, is gebaseerd op zijn leeftijd en op de aanwezigheid van Agnes Keijsers als peetmoeder bij de doop van Jacobus Derix. Het zijn op dit moment de enige concrete aanwijzingen voor een relatie tussen Joanna Baeten en Theodorus Derickx; ze moeten elkaar goed gekend hebben. Qua leeftijd lijkt dat ook het meest waarschijnlijk. Uit de Lijste van het Beesten-Geldt voor den jaere 1749 is nog op te maken dat Peter Baeten en Derick Derickx naast elkaar woonden. Tegenover hen woont Joannes aen de Lindt. In 1777 wonen Hendrick Baeten (zoon van Petrus Baeten, broer van Joanna Baeten) en Derick Derickx naast elkaar.

Op 9 februari 1739 koopt 'Dirx Dercks' het 'het geheele goet te Snieren ofte pannenkoex hoff gelegen alhier aen't Oostenrijck bestaende in huijs, schuure, moeshoft mitsgaeders bouw en wijlanden groot gelyck Peter Verhaegh als laeste eygeaer het selve heeft besetten volgens meetboeck sesentwintigh morgen 64 roeden synde het voorsz: goedt leenrorigh aen desen hertogdom, andersits vry ende onbeswaert den loopende laste alleen uijtgenoomen'.
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 36, 1739.

Het 'goet te Snieren' was eerder in het bezit van de familie van zijn grootmoeder maternel, Margaretha Snieren. In het bijzonder in het bezit van Anthonius Snieren, de broer van Margaretha Snieren.
Magescheijd tussen Tonis Snieren en de naargelaten kinderen van Gritien Snieren, met hun momboiren Jan Snieren en Jan Wijnen. Het mondeling accoord dat Gritien Snieren met haar broeder Thonis ongeveer 5 jaar geleden heeft gesloten zal nageleefd worden, d.w.z. Thonis houdt het goed te Snieren.
Thonis zal aan de 3 nagelaten kinderen van Gritien Snieren uitkeren 400 gld. Horst 2 maart 1700.
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 33, folio 602.
Anthonius laat het goed te Snieren vervolgens na aan zijn dochter Aleijdis die getrouwd is met Petrus Verhaegh.

In 1749 wordt Derick Derickx aangeslagen voor 98 stuivers beestengeld. Derick te Snieren wordt aangeslagen voor 3 Koeien, 2 runderen, 1 schaap. Lyste van het Beesten-Geldt der Heerlyckheydt Horst voor den jaere 1749, Peter Vullings

In 1775 wordt Derick Derickx aangeslagen voor 2 koeien, 2 runderen en 15
schapen.
Vullings, Peter, Lijst van den Vhee Standt der Heerlijckheijdt Horst over den Jaere 1775.

Theodorus Derix overlijdt op 9 juni 1779. Kort daarna, op 13 juli 1779 maakt Agnes Keijsers haar testament. Bij akte verleden voor Johan Jacob van Douveren, drossaard en scholtes, Jacobus Smulders en Andreas Boley, schepenen van de heerlijkheid Horst, verklaarde Agnes Keijsers, weduwe van wijlen Derick Derix, geassisteerd door Peter Linssen 'ten desen acten verkooren en bestedigten momboir', dat door het overlijden van haar echtgenoot en wegens haar hoge leeftijd zij niet meer in staat was 'de bouwerye nogh de huyshoudinge naer behooren te connen dirigeeren'. Mede omdat haar man bij zijn overlijden vele schulden had nagelaten schonk zij aan haar zoon, Jan Derix en diens echtgenote Sibilla Kersten 'de bouwerye' met de schulden daarop staande, waarbij de overdracht van de sleutels van de kisten en kasten onmiddellijk plaats vond. Tevens verkocht zij al haar roerende goederen, daarbij inbegrepen de gewassen staande op het veld of de oogst van 1779.
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 38, f. 240-241, 1779. Zoon van Joannes (Jan) DIERICKX (den Olijslagher) (zie VI.13) en Maria Elisabetha (Merijcken) Janssen op de RAEDT (Snieren).
Gehuwd voor de kerk (1) in 1731 te Horst (Onbekend). Het is niet bekend of, en zo ja wanneer, dit is gebeurd. Echtgenote is Agnes KEIJSERS, gedoopt (RK) op 12-05-1706 te Horst (getuige(n): Petrus Gerits en Joanna Keijsers), begraven op 24-02-1782 te Horst op 75-jarige leeftijd. Agnes Keijsers is mogelijk vernoemd naar haar overgrootmoeder maternel.
Op 13 juli 1779 maakt Agnes Keijsers haar testament. Bij akte verleden voor Johan Jacob van Douveren, drossaard en scholtes, Jacobus Smulders en Andreas Boley, schepenen van de heerlijkheid Horst, verklaarde Agnes Keijsers, weduwe van wijlen Derick Derix, geassisteerd door Peter Linssen 'ten desen acten verkooren en bestedigten momboir', dat door het overlijden van haar echtgenoot en wegens haar hoge leeftijd zij niet meer in staat was 'de bouwerye nogh de huyshoudinge naer behooren te connen dirigeeren'. Mede omdat haar man bij zijn overlijden vele schulden had nagelaten schonk zij aan haar zoon, Jan Derix en diens echtgenote Sibilla Kersten 'de bouwerye' met de schulden daarop staande, waarbij de overdracht van de sleutels van de kisten en kasten onmiddellijk plaats vond. Tevens verkocht zij al haar roerende goederen, daarbij inbegrepen de gewassen staande op het veld of de oogst van 1779. Haar zoon en schoondochter zouden bij haar intrekken en 'de bouwerye wel gaede slaen en alles behoorlijck cultiveeren' tot aan haar sterfdag toe. Haar zoon en schoondochter waren eveneens gehouden alle schulden en achterstallige belastingen te betalen. Hierbij was inbegrepen een kapitaal van 70 gulden dat zij schuldig was aan de drie kinderen van wijlen Wilhelmus Keysers verwekt bij haar dochter Helena Derix. Verder was Jan Derix gehouden zijn moeder tot aan haar sterfdag toe te voorzien van kost, drank, kleren en verpleging en na haar dood haar lichaam te laten begraven in gewijde aarde. Jan Derix verplichtte zich haar kleindochter Johanna Keysers te onderhouden tot aan haar overlijden of tot op het moment dat zij de leeftijd van achttien jaar bereikt had. Na het overlijden van Agnes Keysers zouden haar kleinkinderen te weten: Joannes, Elisabetha en Johanna Keysers het bed met twee beddelakens en twee 'kustiecken" verkrijgen. Horst actum den 13 july 1779.
RHCL, 01.037B ORA Horst, inv. nr. 38, folio 240-241.

Voor nadere gegevens over de familie Keysers en het leven in Horst wordt verwezen naar een publicatie van Jos Schatorjé.
Schatorjé, J.M.W.C, Van Peter Woest tot tot Keysers Sef. Een geschiedenis van 400 jaren van een familie van landbouwers die hun ploeg verwisselden voor hamer en hout, Horst, z.j. Dochter van Joannes KEIJSERS, schepen van Horst, en Margaretha RAMAKERS (Geerits).
Samenwonend (2) in 07-1750 te Horst met Joanna (Jenneke) BAETEN, gedoopt (RK) op 29-12-1727 te Sevenum (getuige(n): Theodorus Vervoort loco Matthias Berckels en Sybilla Vervoort), overleden op 22-03-1802 om 18:00 uur te Venray op 74-jarige leeftijd. Bron:
Derksen, F. Het Raadsel van Horst, Gens Nostra, Jaargang 53, nummer 7/8, juli/augustus 1998, p. 365-385, en
Derksen, F. Eenen ongelijken persoon, Het Raadsel van Horst nader beschouwd, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, Jaargang 35, nummer 1, maart 2007, p. 17-23.

Jenneke Baeten wordt op 23-jarige leeftijd ongehuwd moeder van Jacobus Derix. Tijdens de bevalling geeft ze aan dat de getrouwde Theodorus (Derick) Derix de vader is.

Op 7 december 1751 wordt zij daarvoor aangeklaagd tijdens een gerechtszitting van de schepenbank te Horst. De aanklager stelt: "hoe dat de gedaeghde vleeslyke conversatie ende bekentenisse met eenen ongelyken persoon, als wesende een getrouwd man, naementlijck Derick Dericks, in voegen dat daer op desen lopende jaere, sy is woorden in gelegen van een onwettig kint". Joanna wil de boete niet betalen en houdt voet bij stuk: "te meer om dat sy geseydt heeft van niet te sullen compareren". Desondanks wordt zij op 1 februari 1752 veroordeeld tot een boete van 50 gulden: "T gericht ... condemneert de gedaechde (om haere misdaet in het gedicteerde vermelt) in eenen amenden van vyftigh gulden".
RHCL, ORA Horst, inv. nr. 13, protocollen van de gerechtszittingen en van eedsafleggingen van voogden, januari 1736 - maart 1756 folio's 232-234.

Jenneke Baeten hertrouwt op 12 september 1753 met Arnoldus Dunck alias Creuwen uit Venray. Het gezin Dunck-Baeten vestigt zich in Venray. Arnoldus en Joanna krijgen samen nog 11 kinderen. Jenneke Baeten overlijdt op 22 maart 1802 in Venray. Zij is dan 66 jaar oud.

Bij de doop van een van de kinderen van Arnoldus Dunck en Joanna Baeten in Venray wordt Joanna Baeten een keer Joanna Melders genoemd (21-11-1766). Opvallend is dat de moeder van Theodorus Dirckx, Maria Janssen op de Raedt, ook wel Melders wordt genoemd. Mogelijke komt dat omdat haar vader pachter was op het Merlois Hof (ook: het Milders Hof). Dochter van Petrus (Peter) BAETEN, pachter van de Meirlois Hof (3-1-1753), en Ida Janssen VERVORT. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 12-09-1753 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Henricus Baeten, haar broer, en Bartholomeus van 't Groenewoud) met Arnoldus DUNCK (Creuwen), 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 29-05-1726 te Venray (getuige(n): Joannes Rijbroex en Theodora Kreeuwen), begraven op 12-01-1796 te Venray op 69-jarige leeftijd. Zie overlijdensakte Joanna Baeten d.d. 22-3-1802. Arnoldus Dunck wordt in de overlijdensakte Arnoldus Dunkers genoemd. Zoon van Hermanus (Hermen) DUNCK en Joanna CREUWEN.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Martinus DERICKS, gedoopt (RK) op 17-05-1732 te Horst (getuige(n): Joannis Diricks, zijn grootvader, en Margaritha Keijsers, zijn tante), overleden voor 1735.
   2.  Joannes (Jan) DERIX (zie VIII.2).
   3.  Martinus DERIX, gedoopt (RK) op 09-06-1735 te Horst (getuige(n): Joannes Derix, zijn grootvader en Gertrudis Gerits, verm. zijn oudtante), overleden voor 1779 te Horst.
   4.  Petrus DERIX, gedoopt (RK) op 15-12-1736 te Horst (getuige(n): Joannes Derix, zijn grootvader, en Margaretha Keijsers, zijn tante), overleden voor 1779 te Horst.
   5.  Helena DERIX, gedoopt (RK) op 27-02-1739 te Horst (getuige(n): Gerardus Keijsers, haar oom, en Margaretha Derix, haar tante), begraven op 02-12-1773 te Horst op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 06-02-1765 te Horst (Sint Lambertus) (getuige(n): Gerardus Keijsers en Theodorus Derickx) met Wilhelmus KEIJSERS, 32 jaar oud, gedoopt (RK) op 24-08-1732 te Horst (getuige(n): Joannes Pols en Catharina Peeters), begraven op 24-10-1776 te Horst op 44-jarige leeftijd, zoon van Gerardus KEIJSERS, landbouwer, radmaker, en Elisabeth (Lisbeth) PEETERS.
   6.  Anna Maria DERIX, gedoopt (RK) op 27-09-1742 te Horst (getuige(n): Joannes Derix, haar grootvader, en Maragaretha Gerits, haar grootmoeder), overleden voor 1779 te Horst.
   7.  Margaretha DERIX, gedoopt (RK) op 13-10-1744 te Horst (getuige(n): Leonardus Keijsers, verm. haar oudoom, en Maria Keijsers, haar tante), overleden voor 1779 te Horst.
   8.  Jacobus DERIX, gedoopt (RK) op 12-02-1747 te Horst (getuige(n): Joannes Derix, zijn grootvader, en Margaretha Keijsers, zijn tante), overleden voor 1751 te Horst.
Uit de tweede relatie:
   9.  Jacobus (Jacob) DERIX (DERKSEN) (zie VIII.11).

VIII.2    Joannes (Jan) DERIX, landbouwer te Snieren, gedoopt (RK) op 21-02-1734 te Horst (getuige(n): Joannes Keijsers, zijn grootvader en Maria Janssen, zijn grootmoeder), begraven op 29-03-1784 te Horst op 50-jarige leeftijd. Eigenaar van het goed te Snieren (Oostenrijk). Zoon van Theodorus (Derick) DIRCKX (zie VII.2) en Agnes KEIJSERS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07-02-1759 te Sevenum (Sint Fabianus en Sebastianus) (getuige(n): Gijsbertus Henrickx Truijpen en Helena Derickx) met Sibijlla (Sibille) KERSTEN, 26 jaar oud, gedoopt (RK) op 06-08-1732 te Sevenum (getuige(n): Ida Verhaegh en Joannes Truijpen), begraven op 25-08-1810 te Sevenum op 78-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jean) KERSTEN en Maria OTTJENS. Zie ook akte van cessie van gereede goederen door Agnes Keijsers ten behoeve van haaren soon Jan Derix en schoondoghter Sibilla Kersten.
RHCL, Akte Schepenbank Horst d.d. 13-07-1779, zie 01.037B Inv.nr. 38.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) DERIX (zie IX.1).
   2.  Dionisius DERICKX, gedoopt (RK) op 21-01-1762 te Sevenum (getuige(n): Reinerus Kersten en Agnes Keijsers), overleden op 31-05-1812 te Horst op 50-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   3.  Jacobus DERICKX, gedoopt (RK) op 10-10-1763 te Sevenum (getuige(n): Joannes Gijsen).
   4.  Reinerus DERICKX, gedoopt (RK) op 19-10-1765 te Sevenum (getuige(n): Wilhelmus Keijsers en Gertrudis Smits).
   5.  Maria DERICKX, landbouwster, gedoopt (RK) op 09-09-1767 te Sevenum (getuige(n): Joannes Hendrickx en Helena Derickx), overleden op 23-01-1828 te Horst op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 06-01-1812 te Horst met Gijsbert GEERTJENS, 33 jaar oud, timmerman, gedoopt (RK) op 25-11-1778 te Horst (getuige(n): Joannes Nellen en Margaritha Geertjens), overleden op 20-04-1840 te Horst op 61-jarige leeftijd, zoon van Guillaume GEERTJENS en Mechtile NELLEN. {Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 12-04-1828 te Horst met Bernardina VERDELLEN, geboren circa 1802 te Horst, overleden op 10-03-1840 te Horst, dochter van Jan VERDELLEN en Hendrika LUCASSEN.}
   6.  Margaretha DERICKS, gedoopt (RK) op 08-03-1770 te Lottum (getuige(n): Petrus Poell en Maria Dericks), overleden op 16-05-1840 te Horst op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-04-1803 te Horst met Hubertus AMBROSIUS, 44 jaar oud, geboren op 09-01-1759 te Venray, overleden op 30-11-1823 te Horst op 64-jarige leeftijd, zoon van Nicolaus AMBROSIUS en Anna JANSSEN.
   7.  Petrus Jacobus DERICKS, gedoopt (RK) op 08-01-1775 te Lottum (getuige(n): Jacobus Dericks en Petronella Lemmen), begraven op 25-02-1775 te Lottum, 48 dagen oud.

VIII.11    Jacobus (Jacob) DERIX (DERKSEN), dagloner, arbijder, tabaksplanter (28-5-1821), geboren op 15-04-1751 te Horst, gedoopt (RK) op 15-04-1751 te Horst (getuige(n): Petrus Baaten, grootvader maternel, en Agnes Keijsers, vrouw van Theodorus). Joanna Baeten verklaart dat een zekere Theodorus Derix, in huwelijk met iemand anders, de vader van het kind is. Voor zover bekend leefden er in 1750 in Horst twee gehuwde personen met de naam Theodorus (Derick) Derix. Beiden komen in aanmerking als de vader van Jacobus. De eerste is geboren in 1688 en getrouwd met Maria Linsen. Hij is 63 jaar oud. De tweede is geboren in 1709 en getrouwd met Agnes Keysers. Deze is 42 jaar oud en een volle neef (oomzegger) van de eerste Theodorus Derix en woont vlak naast de familie Baeten. Opvallend is dat de peetmoeder van Jacobus Agnes Keijsers is, de vrouw van de tweede Theodorus Derix. De vrouw van de overspelige echtgenoot is de peetmoeder van zijn onwettige zoon? Merkwaardig. Maar de laatste moet toch haast wel de vader van Jacobus Derix zijn gezien de leeftijden. Overleden op 26-02-1830 om 13.00 uur te Huissen op 78-jarige leeftijd. Aangifte door Christiaan Kersten, de oudste zoon van Willemina Derksen. Bron: Derksen, F. Het Raadsel van Horst, Gens Nostra, Jaargang 53, nummer 7/8, juli/augustus 1998, p. 365-385.

In de doopinschrijving van Jacobus Derix wordt Theodorus Derix vermeld als vader en Joanna Baeten als moeder. Theodorus Derix is echter niet met Joanna Baeten gehuwd, maar met iemand anders ('Jacobus filius spurrius Joannae Baaten quae nominavit in puerperio patrem Theodorum Derix maritatum').

Vast staat dat Jacobus de natuurlijke zoon is van Theodorus Derix en Joanna Baeten uit Horst aan de Maas. Die conclusie is in de eerste plaats gebaseerd op de overlijdensakte van Jacobus Derksen. Daarin staan de namen van zijn ouders vermeld alsmede zijn geboortedatum en geboorteplaats. Als ouders worden genoemd 'Theodorus Derksen' en 'Joanna Baaten', als geboortedatum 15 april 1751 en als geboorteplaats Horst aan de Maas. Die feiten komen overeen met de inschrijving van de doop van Jacobus Derix in het doopboek van de RK parochie H. Lambertus in Horst op 15 april 1751.

Er bestaan in die tijd twee getrouwde landbouwers met de naam Theodorus Derix; de relatie tussen Theodorus Derix, zoon van Joannes Derickx en Maria Janssen, en Jacobus Derickx wordt met het nodige voorbehoud gemaakt.

Theodorus (Derick) Derix is getrouwd met Agnes Keijsers; Joanna Baeten is ongehuwd. Derix en Derksen zijn beide patroniemen van Der(ic)k. De naam Derksen komt niet voor in Horst. De aanname is dat Jacobus, die bij het trouwen van zoon Gerhardus verklaart niet te kunnen lezen en schrijven, naar Huissen verhuisde, waar zijn achternaam werd geschreven volgens de daar geldende opvattingen. De naam Derksen komt wel veelvuldig voor in Huissen, Derix niet.

Jacobus Derix is in 1751 gedoopt in Horst en duikt in 1784 op onder de naam Jacobus Derksen in Huissen (uitspraak: Huussen) alwaar hij met de jonge weduwe Antonia de Loght trouwt.

Kort na hun trouwen lenen Jacobus en Antonia 600 gulden van de kapelanie van Huissen en 200 gulden van kapelaan Christiaan van Eijmeren. Zie obligatie van 600 gld van de capellarie en van 200 gld van den heer Cap(elaen) van Eijmeren d.d. 10-1-1785,
GA, 569 De rechterlijke archieven van de voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland, inv. nr. 2943, obligatiën, 1738-1768, folio 281.

Met dat geld kopen ze de hofstede van Agnes Nabben en haar dochter Agnes Derksen (geen familie) om daar hun tabaksplantage te vestigen. Zie opdragt over een hoffstede groot 1 m(o)r(gen) op Jacobus Derksen d.d. 10-1-1785,
GA, 569 De rechterlijke archieven van de voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland, inv. nr. 2944, transporten en opdrachten, 1760-1786, f. 418-418v.

Jacobus Derksen is van beroep tabaksplanter. Jacobus Derksen en Antonia de Loght krijgen samen vier kinderen, te weten: Wilmina (1785), Theodora (1787), Gerardus (1790) en Joannes (1793). Jacobus Derksen overlijdt in Huissen op 26 februari 1830.

Over de kinderen uit het eerste huwelijk van Antonia is geen informatie gevonden. Zoon van Theodorus (Derick) DIRCKX (zie VII.2) en Joanna (Jenneke) BAETEN.
Ondertrouwd op 21-05-1784 te Angeren (getuige(n): Geen getuigen vermeld), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 07-06-1784 te Huissen (Sint Gangulphus) (getuige(n): Geen getuigen vermeld). De woonplaats ten tijde van het kerkelijk huwelijk van Jacobus Derksen en Antonia de Locht is Huissen respectievelijk Angeren. Ze trouwen eerst voor de NG kerk in Angeren (NG is in principe de staatsgodsdienst in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) en een dag later voor katholieke kerk in Huissen. Andersom is niet toegestaan. Angeren is een kerspel dat deel uitmaakt van de RK parochie Huissen-De Vicarij. Echtgenote is Antonia (Tönja, Antonetta) de LOCHT, 32 jaar oud, zonder beroep, geboren op 24-05-1752 te Huissen, gedoopt (RK) op 24-05-1752 te Huissen (getuige(n): Hermanus Lucht en Aleijda Teunissen), overleden op 27-08-1827 om 21.00 uur te Huissen op 75-jarige leeftijd. Aangifte door Jan Derksen, de jongste zoon. De naam de Locht wordt verschillend geschreven, veelal als de Locht, maar ook als de Logt, de Loght of in de Loght, en soms als de Loegt of de Lucht. De doopinschrijving geschiedt onder de naam Lucht. Antonia ondertekent zelf met "de Locht". We houden het daarom maar op de Locht. Dochter van Hendericus (Hend of Hent) in de LOGHT en Gerarda (Grada) TEUNISSEN. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 21-05-1778 te Angeren (St. Gangulphus) (getuige(n): Hendricus de Loegt en Helena Mos) met Wilhelmus (Willem) van AALTEN, 34 jaar oud, gedoopt (RK) op 14-10-1743 te Huissen (getuige(n): Judith Daems en Doris Tergeerts), overleden 1782-1784 te Huissen. Opdracht over eene hoffstede op Wilh. van Aalten. Koopt als jongeman een hoffstede, bestaande uit Huijs, Hoff, Boomgaart, Bouw- en Tabaxland onder desen Ambte agter ende Hoeven ter eenere het goed den Back genaamt, toebehorende de heer Predicant Bussingh en ter andere zijden de hoffstede van den Rentmeester [Het] ter Scheij in voir en Bepalinge kennelijke gelegen is.
GA, 569, 2744, 8 may 1764, f. 290. Zoon van Franciscus (Frans) van AALTEN en Hendrina OTTEN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilmina Jacobs DERCKSEN, gedoopt (RK) op 15-04-1785 te Huissen (getuige(n): Gisbertus de Loeght, haar oom, en Gerarda Tunissen, haar grootmoeder). Staat er twee keer in. In inv. nr. 984.1/24 en inv. nr. 984/50. De eerste keer als Willemina Derksen, de tweede keer als Wilmina Dercksen. Overleden op 25-06-1843 om 17:00 uur te Elden (Elst) op 58-jarige leeftijd. Willemina is vernoemd naar Wilhelmus van Aalten, de eerste echtgenoot van Antonia de Locht.
Ondertrouwd op 12-04-1810 te Elden (getuige(n): Geen getuigen vermeld), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-05-1810 te Huissen (Sint Gangulphus) (getuige(n): Geen getuigen vermeld) met Johannes (Jan) KERSTEN, 31 jaar oud, landbouwer, tabaksplanter, gedoopt (RK) op 08-06-1778 te Huissen (getuige(n): Hermanus van Burick en Joanna van Burick). Moeder heet Willemina van Burick. Overleden op 21-10-1866 te Elden (Elst) op 88-jarige leeftijd, zoon van Jacobus KERSTENS, tabaksplanter, en Jacomina van BURICK.
   2.  Theodora DERCKSEN, geboren op 12-09-1787 te Huissen, gedoopt (RK) op 12-09-1787 te Huissen (getuige(n): Henricus de Logt, haar grootvader, en Hermina de Logt, haar tante), overleden op 17-10-1859 om 03:00 uur te Huissen op 72-jarige leeftijd. Vernoemd naar haar grootvader paternel.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 21-05-1816 te Huissen (Sint Gangulphus) (getuige(n): Geen getuigen vermeld) met Gisbertus (Gijsbert) JANSEN, 27 jaar oud, schoenmaker, geboren op 25-06-1788 te Huissen, gedoopt (RK) op 25-06-1788 te Huissen (getuige(n): Henricus Gertsen en Grada Aalbers), overleden op 09-02-1869 te Huissen op 80-jarige leeftijd. Kanttekening: 25 juni 1788 geen kind, geen huis. Bij overlijden Theodora (17-10-1859) Gijsbertus Janssen genoemd.
Ook bij overlijden (09-02-1869) Gijsbertus Janssen genoemd. Zoon van Cornelis JANSEN en Aleida (Lotje, Ludje) AALBERS.
   3.  Gerhardus (Gradus) DERKSEN (zie IX.15).
   4.  Joannes (Jan) DERKSEN (zie IX.17).

IX.1    Joannes (Jan) DERIX, cultivateur, landbouwer (1-5-1830), gedoopt (RK) op 06-12-1759 te Sevenum (getuige(n): Theodorus Derickx en Maria Otjens), overleden op 08-03-1843 te Horst op 83-jarige leeftijd. Jan Derikx. Zoon van Joannes (Jan) DERIX (zie VIII.2) en Sibijlla (Sibille) KERSTEN.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 25-08-1793 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Dionisius Derix en Petrus Camps) met Maria CAMPS, 33 jaar oud, landbouwerse, gedoopt (RK) op 26-02-1760 te Horst (getuige(n): Catharina Zeuren en Catharina Camps), overleden op 30-09-1841 te Horst op 81-jarige leeftijd, dochter van Jacobus op de CAMP (CAMPS) (Tyssen) en Maria Sophia (Sophia) HOOGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna DERIX, geboren op 14-12-1795 te Horst, gedoopt (RK) op 15-12-1795 te Horst (getuige(n): Petrus Camps en Sibilla Kersten), overleden voor 1799 te Horst.
   2.  Maria Sophia DERIX, geboren op 27-03-1797 te Horst, gedoopt (RK) op 27-03-1797 te Horst (getuige(n): Dionisius Derix en Anna Camps), overleden op 08-12-1855 te Meerlo op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 18-11-1827 te Meerlo met Peter Hendrik CUENEN, overleden voor 1839, zoon van Peter CUENEN en Sophia STEGER.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 15-04-1839 te Meerlo met Petrus GIJSEN, 43 jaar oud, geboren op 05-07-1795 te Sevenum, zoon van Cornelis GIJSEN en Johanna GUSSEN. {Hij is later gehuwd op 64-jarige leeftijd op 01-06-1860 te Horst met Joanna DERIX, 60 jaar oud, geboren op 17-12-1799 te Horst, gedoopt (RK) op 18-12-1799 te Horst (getuige(n): Petrus Camps en Sibilla Kersten), overleden op 24-08-1882 te Horst op 82-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) DERIX (zie IX.1) en Maria CAMPS, landbouwerse.}
   3.  Joanna DERIX, geboren op 17-12-1799 te Horst, gedoopt (RK) op 18-12-1799 te Horst (getuige(n): Petrus Camps en Sibilla Kersten), overleden op 24-08-1882 te Horst op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 30-04-1836 te Horst met Pieter PEETERS, geboren te Venray, overleden voor 1860, zoon van Kornil PEETERS en Johanna van RIJSWIJCK.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 01-06-1860 te Horst met Petrus GIJSEN, 64 jaar oud, geboren op 05-07-1795 te Sevenum, zoon van Cornelis GIJSEN en Johanna GUSSEN. {Hij was eerder gehuwd op 43-jarige leeftijd op 15-04-1839 te Meerlo met Maria Sophia DERIX, 42 jaar oud, geboren op 27-03-1797 te Horst, gedoopt (RK) op 27-03-1797 te Horst (getuige(n): Dionisius Derix en Anna Camps), overleden op 08-12-1855 te Meerlo op 58-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) DERIX (zie IX.1) en Maria CAMPS, landbouwerse.}
   4.  Jakob (Jacques) DERICKX (zie X.7).
   5.  Reinerus (Renier) DERIX, akkerman, geboren op 24-04-1805, gedoopt (RK) op 24-04-1805 te Horst (getuige(n): Joannes Dericks en Maria Dericks), overleden op 08-08-1839 te Venray op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-04-1839 te Venray (getuige(n): Godfried van Houdt, Mathijs van Houdt, Wilm Jetten en Jan van de Pass) met Johanna van de PASS, 32 jaar oud, geboren op 25-01-1807, gedoopt op 25-01-1807 te Venray, dochter van Jan van de PASS en Beatrix BEERKENS. {Zij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07-05-1841 te Venray met Antoon van EIJND, zoon van Cornelis van EIJND en Catharina HEGGER.}

IX.15    Gerhardus (Gradus) DERKSEN, meester-bakker (huwelijksakte d.d. 29-05-1821), bakkersknecht (geboorteakte van Maria Catharina d.d. 26-02-1834), logementhouder, gedoopt (RK) op 25-08-1790 te Huissen (getuige(n): Wilhelm Salemink, zijn oom, en Hendrina de Logt, zijn tante), overleden op 24-08-1856 om 22:30 uur te Nijmegen op 65-jarige leeftijd. Aangifte van het overlijden geschiedt door Wilhelmus Gijsbertus, zoon van de overledene. Het lijkt erop dat Gerhardus (Gradus) is vernoemd naar zijn grootmoeder maternel.

Op 29 juni 1807 schoot Gerhardus Derksen zich tot koning van het jonggezellengilde van Sint Laurentius. Hij liet zich vergezellen door Johanna Stevens als koningin. Van haar is niet meer te ontdekken, dan dat zij Gradus begeleidde bij alle plichtplegingen, verbonden aan de status van de nummer één van het niet onbelangrijke gezelschap. Zij werd, zoals later zal blijken, in ieder geval niet voor een langere periode de geliefde van Gradus. Van enige kennis van de geschiedenis en mogelijk enige vaardigheid in het maken van sinterklaasrijmpjes getuigen de tekst op zijn schild, dat zijn regnum markeert.

Lodewijk Napolion is ons gegeeven
Door de gracie Gods voor onsen Koning Verheeven
Dien tijd toen ik was dertien Jaar
Schonk ik dit Schild aan De Broeders van S' Laurens te gaar
Daar ik ben Koning van ben geworde
Ik hoop God hem zeegend dat het blijft in order
Gerhs Derkzen Koning
Joha Stevens Koningin
Huijssen Den 29e Junij 1807
Bron: Driessen, P.G.M. Mededelingen H. K. H., jrg. 36 (2011), nr. 3, p. 114 - 117.

Gerhardus Derksen trouwt op 23 mei 1821 met Catharina Lock uit Kleve. Uit de huwelijksakte van Gerhardus Derksen en Catharina Lock blijkt dat Gerhardus in 1814 en 1815 dienst heeft gedaan in het Pruissische leger. Huissen maakt op dat moment deel uit van een Kleefse enclave van het koninkrijk Pruissen. Van 1804 tot 1808 valt Huissen onder het gezag van 's-Heerenberg. In 1808 werd Huissen ingelijfd door Napoleon. In 1813 namen de Pruissen echter Huissen weer in. Huissen behoort vanaf 1816 tot het koninkrijk der Nederlanden.

Gradus Derksen werkte als bakker(sknecht) en Catharina Loock runde een logement met de naam 'Het Rode Hert' aan de Waal ter hoogte van de Waalkade 8, Nijmegen. Zoon van Jacobus (Jacob) DERIX (DERKSEN) (zie VIII.11) en Antonia (Tönja, Antonetta) de LOCHT, zonder beroep.
Ondertrouwd op 23-05-1821 te Valburg, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-05-1821 te Nijmegen (getuige(n): Peter Mulder, fabrikant in wol, Antoon Gerrits, boekverkooper, Pieter Theodorus Reijnen, kasteleijn en Hendrik Mulder, wolkammer). Ten tijde van het huwelijk woont Gerhardus in Valburg en Catharina in Nijmegen. Echtgenote is Catharina LOOCK, 25 jaar oud, dienstmaagd (23-5-1821), logementshoudster (15-1-1857), gedoopt (RK) op 23-02-1796 te Kleve, Duitsland (getuige(n): Antonius Lock (haar oom) en Catarina Reinders (haar grootmoeder)), overleden op 02-11-1878 om 9:30 uur te Nijmegen op 82-jarige leeftijd. Aangifte van het overlijden geschiedt door Wilhelmus Gijsbertus, zoon van Catharina Lock, en Petrus Hubertus Janssen, echtgenoot van Theodora Grada Derksen, een dochter van Wilhelmus Gijsbertus. De schrijfwijze van de familienaam is niet eenduidig. In het doopboek staat Lock. In het doopbewijs dat tijdens het huwelijk wordt ingeleverd staat eveneens Lock (logisch). Catharina tekent de huwelijksakte eveneens met Lock. In de DTB boeken van de RK parochie in Kleef wordt echter meestal Loock of Look gehanteerd. In het bevolkingsregister van Nijmegen wordt ook de naam Loock gehanteerd! Later (zie, bijvoorbeeld, de huwelijksakte van haar dochter Maria Catharina) tekent Catharina ook met Loock.

In het dagboek van Willem Derksen beschrijft hij hoe graag hij naar zijn grootmoeder ging:
'Nijmegen was de plaats waar ik zoo gaarne heenging. Mijn Grootmoeder (FD: Catharina Loock) en Oom (FD: Gijsbertus Wilhelmus), een broeder van mijn Vader, hielden zeer veel van mij, doch konde er ook al niet veel aan doen; zij wisten trouwens ook niet dat het zoo bij mijn thuis gesteld was. Vroeger, toen mijn Vader nog leefde, ging ik dikwijls met hem naar Nijmegen; ook in mijn schoolvacantie toen ik 7 à 8 jaar oud was bracht ik de vacantie altijd in Nijmegen door. Deze uitstapjes, als ik ze zoo noemen mag, want ik moet de reis altijd te voet doen, en dan 4 uur gaans, waren toch altijd een genot voor mij. Nog herinner ik mij de genoeglijke dagen als kind bij hen doorbracht doch altijd het meest als mijn Vader bij mij was. Ik was zoo gehecht aan mijne Ouders, dat ik mij in die kinderjaren het prettigst toch maar bevond thuis bij mijne lieve Ouders en de paar weken schoolvacantien in Nijmegen doorbracht, mij toch nog altijd naar huis deden verlangen.', dochter van Wilhelm LOOCK, voiturier (koetsier), voerman (29-5-1821), gastwirt (19-5-1829), en Elisabetha JACOBS, menagère (huisvrouw).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Antonia Wilhelmina DERKSEN, geboren op 29-04-1822 om 18:00 uur te Valburg. In het bevolkingsregister van Rotterdam staat als geboortedatum 1-5-1822! (gezindte: RK), overleden op 25-08-1895 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-11-1849 te Nijmegen met Gregorius van den ELSEN, 28 jaar oud, smidsknecht, geboren op 06-01-1821 te Geldrop (gezindte: RK), overleden op 28-04-1874 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd. Is ingelijfd in de 5e afdeling van de infanterie. Signalement: lengte: 1,60 (m); aangezicht: ovaal; voorhoofd; rond; ogen: blauw; neus: gewoon; mond: idem. Zoon van Theodorus van der ELSEN en Elisabeth van ZEELAND.
   2.  Wilhelmus Gijsbertus DERKSEN (zie X.13).
   3.  Elisabeth Helena DERKSEN, zonder beroep, geboren op 28-11-1825 om 5:00 uur te Opheusden (gezindte: RK), overleden op 06-07-1866 te Groningen op 40-jarige leeftijd. Verhuist in 1858 naar Arnhem. Samenwonend (1) in 1853 met N.N.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 03-12-1857 te Nijmegen (getuige(n): Onder meer Wilhelmus Gijsbertus, broer van Elizabeth Helena.) met Andries BROEKHUIZEN, 30 jaar oud, kleermaker (28-11-1825), agent van politie, soldaat van de infanterie (11-06-1860, 28-06-1861), pakhuisknecht (13-11-1887), koopmansknecht (28-6-1861, 28-2-1862), pakhuisknecht, geboren op 16-02-1827 te Groningen (gezindte: RK), overleden op 03-07-1866 te Groningen op 39-jarige leeftijd, zoon van Johannes Petrus (Jan Pieter) BROEKHUIZEN, fuselier (27-4-1817), kleermaker, en Anna FRANCIS, werkster.
   4.  Antonius Theodorus (Antoon) DERKSEN (zie X.18).
   5.  Hendrikus Johannus DERKSEN, geboren op 17-07-1830 om 6:30 uur te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 26-08-1830 om 18:30 uur te Nijmegen, 40 dagen oud.
   6.  Hendrikus Johannus DERKSEN, geboren op 23-08-1831 om 2:30 uur te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 09-04-1832 om 20:00 uur te Nijmegen, 230 dagen oud.
   7.  Maria Catharina DERKSEN, geboren op 26-02-1834 om 16:00 uur te Nijmegen. In het bevolkingsregister van Rotterdam staat als geboortedatum 23-2-1834! (gezindte: RK), overleden op 14-10-1912 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd. Verhuist in 1857 naar Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-01-1857 te Nijmegen (getuige(n): Antonius Jansen, Wilhelmus Gijsbertus Derksen, broer van Maria Catharina, Reinier Persoons en Joannes Verburgh) met Arnoldus HENDRIKS, 30 jaar oud, schippersknecht, pakhuisbaas, geboren op 06-10-1826 om 3:00 uur te Nijmegen, overleden op 27-08-1903 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, zoon van Hendrik HENDRIKS, schippersknecht, machinist stoomboot (2-6-1846), en Johanna Willemina ESTER (Estré).
   8.  Catharina Theodora DERKSEN, geboren op 04-03-1838 om 22:00 uur te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 17-03-1839 te Nijmegen op 1-jarige leeftijd.

IX.17    Joannes (Jan) DERKSEN, arbeider, tabaksplanter (dagloner), gedoopt (RK) op 01-12-1793 te Huissen (getuige(n): Evert Teunissen, zijn oudoom, en Antonetta Holman, zijn tante), overleden op 09-07-1872 te Huissen op 78-jarige leeftijd. Aangifte geschiedt door Jacobus, zoon van de overledene. Het lijkt erop dat Johannes is vernoemd naar zijn grootmoeder paternel. Zoon van Jacobus (Jacob) DERIX (DERKSEN) (zie VIII.11) en Antonia (Tönja, Antonetta) de LOCHT, zonder beroep.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1818 te Huissen (getuige(n): Antonia de Logt (tekent als de Locht) en Anna Wenkers.) met Hendrina (Hentje) van RIJSEWIJK, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 23-01-1792 te Doornenburg, gedoopt (RK) op 23-01-1792 te Gendt (getuige(n): Henricus van Rijsewijk, haar oom, en Helena Wenkers, haar grootmoeder), overleden op 14-11-1866 te Huissen op 74-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van RIJSEWIJK en Anna WENKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Hendricus DERKSEN (zie X.25).
   2.  Gerarda Alberta DERKSEN, geboren op 22-11-1821 te Huissen. Woont in 1850 niet meer thuis; is derhalve eerder overleden of verhuisd. (gezindte: RK), overleden op 03-04-1884 te Nijmegen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-07-1852 te Nijmegen met Hendrik WILLEMSE, 33 jaar oud, mandenmaker, geboren op 06-02-1819 te Nijmegen. Nationale militie: lengte: 1 el, 700 strepen; aangezicht: ovaal; voorhoofd: plat; oogen: grijs; neus: spits; mond: klein; kin: rond; haar: bruin; wenkbrouwen: idem. Zoon van Willem WILLEMSE en Maria EMMERIK.
   3.  Johannes DERKSEN, milicien bij het regiment grenadiers en jagers, geboren op 12-07-1824 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 22-05-1845 om 21:30 uur te Huissen op 20-jarige leeftijd. Overleden tijdens verlof in Huissen.
   4.  Anthonia DERKSEN, geboren op 19-12-1826 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 23-01-1906 te Huisen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 03-05-1864 te Huissen. Johannes is weduwnaar van Petronella Kragting. Echtgenoot is Johannus JÖRISSEN, 56 jaar oud, steenvormer(1839), gedoopt (RK) op 28-06-1807 te Huissen (getuige(n): Hermanus Niewenhuys en Willemina Willemse), overleden op 05-05-1872 te Huissen op 64-jarige leeftijd, zoon van Hendricus JÖRISSEN, tabaksplanter, en Margaretha NIEUWENHUYS/NIJENHUIS. {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07-02-1839 te Huissen met Petronella KREGTING, 41 jaar oud, geboren op 30-09-1797 te Huissen, overleden op 06-08-1858 te Huissen op 60-jarige leeftijd, dochter van Theodorus (Derk) KREGTING en Margaretha (Gerritje) DORMANS.}
   5.  Johanna Jacoba DERKSEN, geboren op 18-10-1828 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 20-01-1886 om 15:00 uur te Huissen op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-06-1861 te Huissen met Bernardus WOLSEN, 27 jaar oud, grindschipper, arbeider, geboren op 07-12-1833 te Bemmel (gezindte: RK), overleden na 1886 te Huissen. Geeft op 21-01-1886 het overlijden aan van zijn vrouw. Zoon van Joannes WOLSEN (WALSEN) en Geertruida KELLEN.
   6.  Theodorus DERKSEN (zie X.34).
   7.  Johanna DERKSEN, geboren op 21-04-1834 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 18-12-1869 te Arnhem op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1860 te Arnhem met Hermanus REINDERS, geboren circa 1828 te Renkum, zoon van Jan REINDERS en Johanna OVERSTEEG. {Hij is later gehuwd op 22-11-1871 te Arnhem met Willemina TIMMERMAN, geboren circa 1827 te Steenderen, dochter van Gradus TIMMERMAN en Harmina TAP.}
   8.  Jacobus DERKSEN (zie X.38).

X.7    Jakob (Jacques) DERICKX, landbouwer, geboren op 06-11-1801 om 03:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 07-11-1801 te Horst (getuige(n): Joannis Nellen et Theodora Zegers), overleden op 27-05-1879 te Horst op 77-jarige leeftijd, zoon van Joannes (Jan) DERIX (zie IX.1) en Maria CAMPS, landbouwerse.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-05-1830 te Horst (getuige(n): Peter Camps 74 jr, oom, Pieter Nikolaas Peeters, Jan Driessen en Leonard Hermans, vrienden) met Anna Gertrudis (Geertrui) DRABBELS, 34 jaar oud, gedoopt (RK) op 05-04-1796 te Horst (getuige(n): Petrus van Hegelsum en Margaritha van Rens), overleden op 04-02-1883 te Horst op 86-jarige leeftijd, 83 jaar, weduwe. Dochter van Joannes (Jan) DRABBELS en Wilhelmina van HEGELSOM, landbouwerse.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan DERIX (zie XI.1).
   2.  Anna Maria DERIX, geboren op 22-09-1834 te Horst, overleden op 25-10-1885 te Horst op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-06-1862 te Horst met Jan Hendrik ZEEGERS, 31 jaar oud, geboren op 26-02-1831 te Horst, zoon van Hendrik ZEEGERS en Johanna Elisabeth DUIJKERS.
   3.  Pieter Hendrik DERIX (zie XI.5).
   4.  Wilhelmina DERIKX, geboren op 13-05-1838 te Horst, overleden op 30-01-1913 te Horst op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-07-1867 te Horst met Pieter Jan HOUBEN, 28 jaar oud, geboren op 17-02-1839 te Horst, overleden op 25-11-1925 te Horst op 86-jarige leeftijd, zoon van Gerard HOUBEN en Hendrika HUIJS.
   5.  levenloos kind DERIX, geboren op 17-02-1840 te Horst, overleden op 17-02-1840 te Horst, 0 dagen oud.
   6.  Reinier DERIKX (zie XI.10).

X.13    Wilhelmus Gijsbertus DERKSEN, schoenmaker, logementhouder, geboren op 31-08-1823 te Valburg (gezindte: RK), overleden op 28-08-1890 om 0:30 uur te Nijmegen op 66-jarige leeftijd. Wilhelm Gijsbertus is ingelijfd in het 3e regiment infanterie. Hij heeft daar 5 jaar gediend. Signalement: lengte: 1,575 (m); aangezicht: ovaal; voorhoofd: smal; ogen: grijs; neus: gewoon; mond: idem; kin: rond; haar: blond; wenkbrauwen: idem. Bijzondere kentekenen: litteken aan het voorhoofd.

Wilhelmus Gijsbertus is getuige bij het huwelijk van zijn broer Anthonius Theodorus, zijn zuster Elizabeth Helena en bij zus Maria Catharina. Bij het huwelijk van Anthonius Theodorus is zijn beroep nog schoenmakersknecht. Hij geeft ook het overlijden van vader Gerhardus en moeder Catharina aan. Volgens het bevolkingsregister woont het gezin van Wilhelmus in bij de moeder van Wilhelmus Gijsbertus, Catharina Lock.

Wilhelmus Gijsbertus en Johanna Janssen Ketelaars beheren in 1895 het logement 'Het Rode Hert' aan de Waalkade 8, Nijmegen. Over logement Het Rode Hert vond ik op internet de onderstaande beschrijving.
...
Het kroegverleden van Nijmegen begint waar de stad is ontstaan: aan de Waal. In het kielzog van de ontluikende handel schieten de herbergen als paddestoelen uit de grond. Je kunt er allerlei behoeften bevredigen: je kunt er eten, drinken, overnachten, vaak ook een bad nemen en de diensten inhuren van een prostituee. In de herberg komen vooral vreemdelingen: reizigers, schippers en handelaars. De gemiddelde Nijmegenaar drinkt zijn potje molbier gewoon thuis.
Vanaf de 13e eeuw kruipt de stad langzaam de heuvel op. Met de bouw van de Sint Stevenskerk verschuift het economisch en religieus centrum van de rivier definitief naar de Grote Markt. Rond het plein verrijzen sjieke herbergen die zich onderscheiden van de dranklokalen uit de Benedenstad. Veel ervan verwerven internationale faam. Nadat de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1473 Nijmegen verovert, laat hij zich toejuichen vanaf het balkon van herberg De Adelaar. Tsaar Peter de Grote vereert herberg De Zwaan met een bezoek, terwijl de gevreesde Spaanse hertog Alva overnacht in Het Rode Hert. Al deze beroemde logementen zijn weggevaagd tijdens het bombardement van 1944. Ze lagen op de plek van de huidige Hema en V&D. Hun roemrijke verleden weerklinkt gelukkig nog een klein beetje in de tegenoverliggende rij kroegen. Inclusief een hotel, hedendaagse erfgenaam van de middeleeuwse herberg.
...
Bron: http://www.noviomagus.nl/Blik/03-07/Blik0307.htm

Er is ook een artikel/boek verschenen over Het Rode Hert, gelegen aan de Grote Markt. Dat lijkt echter een andere herberg/logement te zijn geweest dan het logement van Wilhelmus Derksen..
Dongelmans, M., Gasten, herbergiers, soosbezoekers en cultuur in "Het Rode Hert": "Gezellig oponthoud aan de markt", in: De Gelderlander van 27 februari 1988. Zoon van Gerhardus (Gradus) DERKSEN (zie IX.15) en Catharina LOOCK, dienstmaagd (23-5-1821), logementshoudster (15-1-1857).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1849 te Nijmegen met Johanna Willemina JANSSEN KETELAARS, 28 jaar oud, dienstmeid (10-5-1849), logementhoudster (19-2-1898), geboren op 07-02-1821 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 21-01-1899 om 11:00 uur te Nijmegen op 77-jarige leeftijd, dochter van Franciscus (Frans) JANSSEN KETELAARS, kleermaker, en Géneviève Dorothée (Theodora) FAUBEL, dienstmeisje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Grada DERKSEN, geboren op 03-03-1850 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 20-03-1918 te Nijmegen op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-07-1872 te Nijmegen met Petrus Hubertus JANSSEN, 26 jaar oud, verver, geboren op 30-10-1845 om 13:00 uur te Nijmegen, overleden op 18-05-1904 te Nijmegen op 58-jarige leeftijd, zoon van Reinerus Hubertus JANSSEN, leyendekkersknecht, en Maria JANSEN, zonder beroep.
   2.  Gerardus Franciscus DERKSEN, geboren op 01-04-1852 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 16-10-1857 om 16:00 uur te Nijmegen op 5-jarige leeftijd.
   3.  Franciscus Wilhelmus DERKSEN, geboren op 15-02-1855 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 03-11-1857 te Nijmegen op 2-jarige leeftijd.
   4.  Anthonius DERKSEN, geboren op 13-09-1857 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 22-11-1859 te Nijmegen op 2-jarige leeftijd.
   5.  Catharina DERKSEN, zonder beroep, geboren op 29-03-1860 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 04-03-1935 om 05:00 uur te Enschede op 74-jarige leeftijd. Na het overlijden van haar moeder (21-1-1899), nemen Catharina Derksen en haar man Antonius Bernardus (Berend) Bartels het logement Het Roode Hert over. Na een jaar verkopen zij het echter aan de Heer A.A. Phijffer.

Na de verkoop van het logement ben ik haar spoor voorlopig bijster. Zij overlijdt in 1935 in Enschede, de geboorteplaats van haar echtgenoot.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 19-02-1898 te Nijmegen met Antonius Bernardus BARTELS, 29 jaar oud, kleermaker, logementhouder (27-8-1899), geboren op 12-07-1868 te Enschede, overleden na 1935. Hij wordt op 19-2-1899 failliet verklaard. Hij heeft daarna het logement 't Roode Hert van zijn schoonfamilie overgenomen. Zoon van Johannes Hermannus BARTELS, wever, en Maria AARNINK.
   6.  Christina Johanna DERKSEN, zonder beroep, geboren op 12-06-1862 om 6:30 uur te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 04-10-1925 om 01:15 uur te Enschede op 63-jarige leeftijd. Aangifte geschiedt door Antonius Bernardus Bartels, haar zwager. Woonde aan de H.B. Blijdesteinlaan. Vertrekt op 13 juli 1896 naar Neudorf bij Duisburg.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 24-07-1895 te Nijmegen met Jean-Pierre GILLET, 35 jaar oud, meubelmaker (schrijnwerker), geboren op 20-09-1859 te Luxemburg, Luxemburg. Vertrekt op 13 juli 1896 naar Neudorf bij Duisburg. Zoon van Jean GILLET, convoyeur d'octroi, en Elisabeth FEDERSPIEL.
Gehuwd (2) met Peter HAMMANS, geboren circa 1860.

X.18    Antonius Theodorus (Antoon) DERKSEN, kleermaker, geboren op 29-02-1828 om 18:30 uur te Arnhem (gezindte: RK), overleden op 25-11-1869 om 16.00 uur te Randwijk op 41-jarige leeftijd. De overlijdensoorzaak is tuberculose. In de overlijdensakte heet de vader van Antonius Theodorus Derksen: Willem Derksen. En is Catharina Loock in Arnhem geboren. De aangever is zijn zwager Alexander Broekman. De beide comparanten zullen wel niet precies geweten hebben hoe de ouders van de overledene heetten! Antonius Derksen is vernoemd naar zijn grootmoeder paternel.

Antonius Theodorus is volgens Willem, zijn zoon, 'een dorpskleermaker, met weinig meer vakkennis als nodig was, om de gewone boerenarbeider van kleederen te voorzien. Werkende voor een loon zoo armzalig laag, dat hij niet in staat was om daarvan, ook maar op bescheiden wijze in de behoefte van zijn gezin te voorzien. Mijne Moeder, een brave, eenvoudige vrouw, steeds zorgzaam voor haar gezin, zeer dikwijls bij haar huiselijk werk, nog werk verrichtend in het kleermakersvak, en teneinde eenige stuivers bovendien te verdienen, dikwijls bij de boeren ging werken op t land, zoo als korenwieders, enz. enz. Wij waren met ons drieën kinderen. Een oudere en een jongere zuster! Ook wij moesten al zeer jong mede helpen om de schamele verdiensten onzer Ouders eenigszins aan te vullen.'
Bron: Derksen, Willem, Mijn Leven.

Opvallend is dat bij de geboorte en bij het overlijden van de jongste kinderen Derk Vermeer een van de getuigen is. Derk Vermeer is een tapper casu quo een kastelein van het Veerhuis te Heteren. Alexander Broekman, een oudere broer van Theodora Broekman, is veelal de andere getuige.

Nationale Militie: lengte 1 el 5 palmen 8 duimen 0 strepen (1 m 58 cm), aangezigt ovaal, voorhoofd gebogen, ogen grijs, neus breed, mond dik, kin rond, haar bruin en wenkbraauwen idem.
Bron: Militieregister.

In het certificaat van de Nationale Militie dat behoort tot de huwelijksbijlagen staat een lengte van 1 el 343 strepen, ofwel van 1,343 cm. Vrijgesteld van dienst d.d. 17 maart 1853.
Bron: Huwelijksbijlagen.

Antonius Theodorus Derksen en Theodora Broekman woonden in Randwijk op nummer 79K (met Gerhardus Stroux, haar tweede echtgenoot verhuist Theodora naar Randwijk huisnummer 66). Welk modern adres daarbij hoort is mij niet bekend.
GA, 2953 Secretarie Gemeente Heteren, 1811-1928, inv. nr. 304 Bevolkingsregisters 1862-1880, volgnummer 47 en 149.
GA, 2953 Secretarie Gemeente Heteren, 1811-1928, inv.. nr. 334 Huizenregisters, z.j.

De oplossing ligt in principe in het zoeken naar omnummeringstabellen, 'concordans' of 'register van wijziging van huisnummering' genoemd, die vaak - niet altijd - in gemeente- of regionale archieven bewaard zijn gebleven. Als dat inderdaad zo is, vormen zij meestal geen collectie op zichzelf, maar zijn zij te vinden in archiefcollecties (van een bepaalde gemeente) met een vrij algemene benaming, zoals: "Gemeentebestuur -- " , "Secretarie-archief" , "Bevolking en burgerlijke stand" , "Bevolkingsadministratie" of "Oud archief". Begin bij de zoektocht met de plaatsnaam of gemeentenaam, en ga dan verder met dat onderwerp als trefwoord (huisnummer* als vervangende zoekterm voor huisnummer, huisnummers, huisnummering enz. ). Tot nu toe heb ik zulke omnummeringstabellen voor Randwijk gevonden. Zoon van Gerhardus (Gradus) DERKSEN (zie IX.15) en Catharina LOOCK, dienstmaagd (23-5-1821), logementshoudster (15-1-1857).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1853 te Nijmegen (getuige(n): Wilhelmus Gijsbertus Derksen, schoenmakersknecht, 29 jaar, broer van de bruidegom, Anthonius Peters, kleermaker, Daniel Janssen Ketelaars, schoenmaker en Johannus Janssen Ketelaars, behanger). Ten tijde van het huwelijk woont Antonius Theodorus Derksen in Randwijk en werkt daar als kleermaker en Theodora Broekman in Nijmegen waar ze werkt als dienstbode. Echtgenote is Theodora BROEKMAN, 30 jaar oud, dienstbode, geboren op 24-06-1822 om 20.00 uur te Millingen, overleden op 26-01-1882 om 23:00 uur te Randwijk op 59-jarige leeftijd, dochter van Johan BROEKMAN, kleermaker, en Aleijda HELL. {Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 29-04-1871 te Heteren (getuige(n): Alexander Broekmann, 50 jaar, kleermaker te Heteren, broer van de bruid, Hendrik Jacob Timmerman, 42 jaar, tabaksplanter te Randwijk, Theodorus Tilleman, 33 jaar, arbeider te Randwijk en Derk Vermeer, 67 jaar, tapper te Heteren) met Gerhardus STROUX, 34 jaar oud, kleermaker, geboren op 01-01-1837 te Doesburg, overleden op 14-01-1916 om 7:00 uur te Venray op 79-jarige leeftijd. Zie ook overlijdensakte BS gemeente Venray d.d 14-01-1916, nummer 9. Gerhardus is overleden in Venray op 14 januari 1916 om 7:00 uur. Na het overlijden van Theodora Broekman, trouwt hij met Aleida Maria Broekman, het nichtje van Theodora. Zoon van Leonardus STROUX, leerlooiersknecht, en Anna Maria COUMANS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina (Cato) DERKSEN, geboren op 26-06-1854 om 7:00 uur te Randwijk (gezindte: RK), overleden op 22-02-1934 om 2:00 uur te Rotterdam op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-11-1881 te Rotterdam (getuige(n): Willem Dirk van Kerkum, 47 jaar, boekhouder, oom van de bruidegom, Wilhelmus Johannes Derksen, 25 jaar, kleermaker, broer van de bruid, Cornelis van der Graaf, 64 jaar, stadsbode en Lodewijk Cornelis Speelman, 63 jaar, stadssergeant) met Boudewijn van ASSUM, 25 jaar oud, sigarenmaker, vleeschhouwer, nachtwacht, geboren op 24-09-1856 te Woerden (gezindte: NH), overleden op 11-01-1941 te Hillegersberg op 84-jarige leeftijd, zoon van Boudewijn van ASSUM, broodbakker, en Gijsberta OOSTRUM, bewaarster.
   2.  Wilhelmus Johannis (Willem) DERKSEN (zie XI.24).
   3.  Helena Johanna (Aleijda) DERKSEN, dienstbode, geboren op 06-03-1859 om 10:30 uur te Randwijk (gezindte: RK), overleden op 29-03-1884 om 1:00 uur te Amsterdam op 25-jarige leeftijd. De aangifte van het overlijden geschiedt door Wilhelmus Johannis Derksen, broer van de overledene, wonende Rozenstraat N° 96. Als naam wordt echter opgegeven Aleijda Johanna Derksen.
   4.  levenloos kind DERKSEN, geboren op 01-05-1861 om 11:00 uur te Randwijk (gezindte: RK), overleden op 01-05-1861 om 11:00 uur te Randwijk, 0 dagen oud.
   5.  Johannes DERKSEN, geboren op 21-07-1864 om 2:00 uur te Randwijk (gezindte: RK), overleden op 30-09-1865 om 20:00 uur te Randwijk op 1-jarige leeftijd.

X.25    Wilhelmus Hendricus DERKSEN, schoenmaker, geboren op 12-07-1819 te Huissen. Aangifte van geboorte geschiedt mede door Jacobus Derksen (grootvader), oud 67 jaar. (gezindte: RK), overleden op 26-05-1880 te Huissen op 60-jarige leeftijd. Aangifte van overlijden geschiedt door Gijsbertus Derksen, oud 27 jaar, zoon van de overledene. Zoon van Joannes (Jan) DERKSEN (zie IX.17) en Hendrina (Hentje) van RIJSEWIJK, dienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1844 te Huissen met Hendrina van BON, 22 jaar oud, zonder beroep, geboren op 20-06-1821 om 16:00 uur te Angeren (gezindte: RK), overleden op 21-05-1880 om 18:00 uur te Huissen op 58-jarige leeftijd, dochter van Jan van BON, tabaksplanter, en Gerarda HENDRIKS, arbeidster, tabaksplantster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria DERKSEN, geboren op 27-12-1845 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 02-12-1881 te Huissen op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1874 te Bergen op Zoom met Antonij Huibrecht de JONG, geboren circa 1844 te Steenbergen, zoon van Jacobus de JONG en Antonia BASELIER.
   2.  Johannes DERKSEN, geboren op 12-11-1847 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 17-05-1858 om 15.00 uur te Huissen op 10-jarige leeftijd. Woont op 18-5-1858 (datum overleden) in Wijk A op N° 164.
   3.  Antonia DERKSEN, geboren op 25-03-1849 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 19-12-1858 om 6:00 uur te Huissen op 9-jarige leeftijd.
   4.  Gerarda DERKSEN, geboren op 14-02-1851 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 29-09-1851 om 8.00 uur te Huissen, 227 dagen oud. Volgens bevolkingsregister verhuist ze naar Wijk A N° 164!
   5.  Gijsbertus DERKSEN, schoenmaker, geboren op 21-11-1852 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 24-02-1905 om 23:00 uur te Arnhem op 52-jarige leeftijd. Ongehuwd. Gijsbertus woont op 26-5-1880 nog in Huissen; dan geeft hij het overlijden van zijn vader aan. In de periode 1890 - 1900 woont hij bij zijn oom Jacobus. Later vestigt hij zich in Wijk E op N° 81 en op N° 83 (Bevolkingsregister Huissen 1890 - 1900). Op 13-1-1902 verhuist Gijsbertus Derksen naar Arnhem (Bevolkingsregister Huissen 1900 - 1910).
   6.  Grada DERKSEN, geboren op 06-02-1854 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 11-05-1928 te Nijmegen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-05-1887 te Ubbergen (getuige(n): Jan van den Akker, 34 jaar, handelaar in bier, broer, Michiel van den Akker, 27 jaar, grofsmid, broer, Reinier Lucassen, 39 jaar, bierhandelaar, Petrus Josephus de Bruijn, 28 jaar, schoenmaker) met Adrianus van den AKKER, 34 jaar oud, koetsier, geboren op 05-04-1853 te Bergharen, overleden op 25-08-1928 te Nijmegen op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan van den AKKER en Wilhelmina van BEUNINGEN.
   7.  Hendrina DERKSEN, geboren op 02-08-1855 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 08-08-1855 te Huissen, 6 dagen oud.
   8.  Wilhelmus Hendricus DERKSEN, geboren op 14-05-1857 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 05-08-1857 te Huissen, 83 dagen oud.
   9.  Johannes Wilhelmus DERKSEN, geboren op 18-01-1859 om 23.00 uur te Huissen (gezindte: RK), overleden op 10-12-1915 om 21:00 uur te Arnhem op 56-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   10.  Hendrikus DERKSEN, geboren op 21-08-1860 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 14-09-1860 om 3.00 uur te Huissen, 24 dagen oud. Mede declarant is Gijsbert Jansen (oudoom?).
   11.  Hendrina DERKSEN, geboren op 04-02-1864 om 8.00 uur te Huissen (gezindte: RK), overleden op 25-03-1865 te Huissen op 1-jarige leeftijd.
   12.  Theodora DERKSEN, geboren op 20-01-1866 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 25-05-1932 te Nijmegen op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-02-1887 te Nijmegen. Voogd (getuige?) van de bruid Gijsbertus Derksen; To. bruid Jacobus Derksen. Echtgenoot is Jan BRUIJSTEN, 22 jaar oud, geboren op 12-03-1864 te Nijmegen, zoon van Willem BRUIJSTEN en Antonia de HAAN.

X.34    Theodorus DERKSEN, metselaar, geboren op 11-04-1832 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 10-04-1892 te Duisburg, Duitsland op 59-jarige leeftijd, zoon van Joannes (Jan) DERKSEN (zie IX.17) en Hendrina (Hentje) van RIJSEWIJK, dienstmeid.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-09-1864 te Nijmegen (getuige(n): Johannes Lambertus Hopman, 47 jaar, broer van de bruid, Hendrikus Willemsen, 48 jaar, Johannes Bosseling, 43 jaar, Laurens van den Berg, 42 jaar) met Wilhelmina HOPMAN, 31 jaar oud, geboren op 17-08-1833 om 7:00 uur te Nijmegen, overleden op 10-06-1933 te Nijmegen op 99-jarige leeftijd, dochter van Gerardus (Gerrit) HOPMAN, arbieder, landbouwer, en Theodora ARTS, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora DERKSEN, geboren op 03-08-1865 om 16:00 uur te Nijmegen, overleden op 04-01-1867 om 8:00 uur te Nijmegen op 1-jarige leeftijd.
   2.  Theodora DERKSEN, geboren op 10-02-1867 te Nijmegen, overleden op 17-04-1920 te Nijmegen op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-11-1889 te Nijmegen met Peter Antonius van ANHOLT, 23 jaar oud, bediende, koffiehuisbediende, geboren op 15-10-1866 te Nijmegen, overleden op 02-10-1936 te Tilburg op 69-jarige leeftijd. Op 3-12-1900 failliet verklaard door de arrondissementsrechtbank te Arnhem. Zoon van Peter van ANHOLT en Hendrina MEYER.
   3.  Johannes (Jan) DERKSEN (zie XI.48).
   4.  Hendrina Wilhelmina (Mina) DERKSEN, geboren op 09-01-1871 te Nijmegen, overleden op 12-11-1956 te Nijmegen op 85-jarige leeftijd, begraven op 15-11-1956 te Nijmegen (Jonkerbos).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-11-1895 te Nijmegen met Antonius Franciscus HOOGENBOOM, 28 jaar oud, timmerman, huizenexploitant, geboren op 23-04-1867 te Nijmegen, overleden op 20-05-1954 te Nijmegen op 87-jarige leeftijd, begraven op 24-05-1954 te Nijmegen (Jonkerbos), zoon van Franciscus Linderus HOOGENBOOM en Berendina Johanna BEER.
   5.  Maria Theresia (Marie) DERKSEN, geboren op 20-12-1874 om 7:00 uur te Nijmegen, overleden op 03-04-1931 te Nijmegen op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-02-1902 te Nijmegen met Carolus Johannes (Karel) MUIS, 27 jaar oud, sigarenhandelaar, geboren op 02-01-1875 te Nijmegen, overleden op 14-11-1964 te Nijmegen op 89-jarige leeftijd, begraven op 18-11-1964 te Nijmegen (Jonkerbos), zoon van Hendrikus Antonius MUIS en Johanna Wilhelmina HOOGENBOOM. {Hij is later gehuwd op 60-jarige leeftijd op 10-05-1935 te Nijmegen met Goverdina Maria Martina LOOSEN, 45 jaar oud, geboren op 28-02-1890 te Nijmegen, overleden op 01-11-1951 te Nijmegen op 61-jarige leeftijd.}
   6.  Theodorus (Theo) DERKSEN (zie XI.54).
   7.  Gerardus (Gerard) DERKSEN (zie XI.56).

X.38    Jacobus DERKSEN, tabaksplanter, warmoezenier (groentekweker), geboren op 23-03-1836 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 24-04-1899 om 0:30 uur te Huissen op 63-jarige leeftijd. Het overlijden wordt aangegeven door Gerardus (volgens akte), zoon, oud 21 jaar (doorgehaald, 25 jaar). In de kant van de akte staat: "vijf. de doorhaling en bijvoeging van een woord in den vijfden regel dezer akte wordt goedgekeurd. w.g. G. Derksen, H. Berning." De doorhaling is vreemd. Gradus is op 21-10-1877 geboren en is dus inderdaad 21 jaar. Er is weliswaar ook een Gerardus Derksen geboren op 24-5-1872 die op de datum van de akte dus 24 jaar zou zijn geweest ware het niet dat die op 7-3-1873 overleden is. Foutje van de ambtenaar? Of weet Gradus niet hoe oud hij is? Gerardus Derksen ondertekent de akte zelf overigens met Gradus Derksen. Zoon van Joannes (Jan) DERKSEN (zie IX.17) en Hendrina (Hentje) van RIJSEWIJK, dienstmeid.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-06-1864 te Duiven met Theodora Wilhelmina de KINKELDER, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 21-06-1841 te Duiven (gezindte: RK), overleden op 13-01-1926 om 12:30 uur te Huissen op 84-jarige leeftijd. Het overlijden is aangegeven door Johannes Wilhelmus Derksen, zoon der overledene. Dochter van Theodorus de KINKELDER, arbeider, dagloner, en Joanna Hendrina COENEN, dienstmaagd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina (Rina) DERKSEN, geboren op 22-06-1865 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 22-01-1952 te Arnhem op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-05-1896 te Huissen met Hermanus DAMEN, 32 jaar oud, geboren op 12-02-1864 om 20:00 uur te Huissen, overleden op 15-03-1931 te Arnhem op 67-jarige leeftijd, zoon van Johannes DAMEN, warmoezenier, arbeider (13-2-1864, 1880-1890), en Johanna DIESVELD.
   2.  Theodora Wilhelmina DERKSEN, geboren op 17-10-1867 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 09-11-1938 te Westervoort op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-11-1889 te Huissen met Johannes KRECHTING, 24 jaar oud, geboren op 08-05-1865 te Westervoort, overleden op 03-03-1941 te Westervoort op 75-jarige leeftijd, zoon van Johannes KRECHTING en Johanna Petronella JANSEN.
   3.  Theodorus Johannes DERKSEN, arbeider, geboren op 06-02-1870 te Huissen, overleden op 26-01-1908 te Styrum, Duitsland op 37-jarige leeftijd. Ongehuwd. Theodorus Johannes Derksen wordt op 26 november 1895 door de arrondisementsrechtbank van Arnhem veroordeeld tot twee gevangenisstraf wegens aanranding van Johanna Aleven (= Alefsen), de vrouw van Jan Willem Buurman: 'Beklaagde ter zake dat hij in den avond van den 25ste October 1895 op den openbaren weg onder de gemeente Huissen door geweld de echtgenoote van Jan Willem Buurman genaamd Johanna Aleven (= Alefsen) heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, door gewelddadig deze vrouw aan te grijpen, haar op den berm van den weg neer te gooijen en - niettegenstaande zij zooveel mogelijk tegenweer bood en zich verzette - met geweld onder haar rokken te grijpen en hare bloote schaamdeelen en haar onderlijf te bevoelen en te bestasten.'
GA, 1113, Arrondissementsrechtbank en Parket van de Officier van Justitie te Arnhem, inv. nr. 4458 Processen-verbaal en vonnissen, 1895 2e halfjaar, rolnr 652, 2 november 1895.
Theodorus Johannes Derksen gaat in beroep en wordt op 16 januari 1896 door het gerechtshof van Arnhem veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf.
Theodorus Johannes Derksen gaat op 28 januari 1896 (wegens 'feitelijke aanranding der eerbaarheid') voor een jaar naar de strafgevangenis in Arnhem. Theodorus Johannes Derksen is volgens het gevangenisregister eerder veroordeeld en heeft toen 4 maanden straftijd gekregen.

Theodorus Johannes Derksen is 1,76 meter groot, heeft zwart haar, een rond voorhoofd en bruine ogen.
GA, 0258 Gevangenis en Huis van bewaring te Arnhem, inv. nr. 97 Register A 1895-1896 1 deel (veroordeeld door het gerechtshof te Arnhem).

Op 28 januari 1897 keert hij weer terug naar Huissen en vestigt zich weer op het ouderlijk adres.
Bevolkingsregister Huissen 1890 - 1900).

Theodorus Johannes Derksen overlijdt op 26 januari 1908 in Styrum, Duitsland.
   4.  Gerardus DERKSEN, geboren op 24-05-1872 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 07-03-1873 te Huissen, 287 dagen oud.
   5.  Johanna DERKSEN, geboren op 17-01-1874 te Huisssen (gezindte: RK), overleden op 08-03-1874 te Huissen, 50 dagen oud.
   6.  Maria Jacoba DERKSEN, geboren op 03-03-1875 te Huissen (gezindte: RK), overleden na 1949 te Zevenaar?
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07-11-1906 te Huissen (getuige(n): Petrus Hermanus Johannes Joosten, 26 jaar, arbeider, Jan Hendrik Gerritsen, 38 jaar, herbergier, Albertus Hermanus Jansen, 46 jaar, warmoezenier, Johannes Antonius Michgels, 53 jaar, gemeentebode) met Johannes Hendrikus NIENHUIJS, arbeider, geboren circa 1878 te Zevenaar, overleden op 17-03-1949 te Zevenaar, zoon van Hendrikus Everardus NIENHUYS, arbeider, en Hendrika WILLEMSEN.
   7.  Gradus DERKSEN, arbeider, geboren op 21-10-1877 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 18-05-1962 te Arnhem op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1907 te Rheden met Johanna EIMERS, 30 jaar oud, dienstmeid, geboren op 18-09-1876 te Renkum, overleden op 04-07-1963 te Arnhem op 86-jarige leeftijd. Er bestaan kennelijk twee zusters met de naam Johanna Eimers. De oudste trouwt met Daniël Brink, de jongste met Gradus Derksen. Dochter van Johannes EIMERS, arbeider, en Elisje ONDERSTAL.
   8.  Anna Maria DERKSEN, geboren op 13-04-1880 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 18-05-1963 te Nijmegen op 83-jarige leeftijd. Is dit ook de overlijdensdatum?
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-03-1904 te Huissen met Gerardus Jacobus FÜRTJES, 22 jaar oud, loodgieter, geboren op 02-01-1882 om 4:30 uur te Nijmegen, overleden op 16-03-1941 te Nijmegen op 59-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Jacobus FÜRTJES, timmerman, en Maria Theresia BALFOORT.
   9.  Johannus Wilhelmus DERKSEN (zie XI.71).

XI.1    Jan DERIX, landbouwer, geboren op 08-03-1833 te Horst, overleden op 21-04-1889 te Horst op 56-jarige leeftijd, zoon van Jakob (Jacques) DERICKX (zie X.7) en Anna Gertrudis (Geertrui) DRABBELS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1859 te Horst met Geertrui LENSSEN, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 30-05-1834 te Sevenum, overleden op 22-03-1900 te Horst op 65-jarige leeftijd. De Thissen Hof.
Het laatste bijgebouwtje is een kapelletje dat aan de Herenbosweg is gelegen bij het begi9n van het eikenlaantje naar de oude boerderij. Het is gebouwd in opdracht van Gertrudis Lenssen. Zij trouwde in 1895 met Johannes Derix en kwam te wonen op de Thissen Hof die het paar aanvankelijk pachtte van de vader van Gertrudis.
[1] Pubben, T.H.G, in Horster Histiriën 4, onder red. van Asselberghs, V.J.J.M. e.a. Horst, 1993, t.a.p. 134-135. Dochter van Jan LENSSEN en Kornelia STAPPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carolina DERIX (Derikx), geboren op 21-02-1860 te Horst, overleden op 16-05-1926 te Horst op 66-jarige leeftijd. Bij overlijden Derikx!
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1882 te Horst met Peter Henricus JANSSEN, 31 jaar oud, geboren op 11-04-1851 te Swolgen, zoon van Antoon JANSSEN en Johanna PEETEN.
   2.  Levenloos kind DERIX, geboren op 21-03-1862 te Horst, overleden op 21-03-1862 te Horst, 0 dagen oud.

XI.5    Pieter Hendrik DERIX, geboren op 02-09-1836 te Horst, overleden op 04-12-1910 te Horst op 74-jarige leeftijd, zoon van Jakob (Jacques) DERICKX (zie X.7) en Anna Gertrudis (Geertrui) DRABBELS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-04-1869 te Horst met Johanna KEIJSERS, 27 jaar oud, geboren op 09-04-1842 te Horst, overleden op 18-05-1872 te Horst op 30-jarige leeftijd, dochter van Frans KEIJSERS en Geertrui GEURTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gertruda DERIX, geboren op 02-02-1870 te Horst, overleden op 22-02-1908 te Horst op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1895 te Horst met Jan Mathijs JENNISKENS, geboren te Horst, zoon van Mathijs JENNISKENS en Maria Geetrui GEURTS.
   2.  Jan Gerard DERIX, geboren op 16-04-1872 te Horst, overleden op 09-01-1887 te Horst op 14-jarige leeftijd.

XI.10    Reinier DERIKX, agriculteur (landbouwer), geboren op 17-11-1841 te Horst, overleden op 10-02-1905 te Venray op 63-jarige leeftijd, zoon van Jakob (Jacques) DERICKX (zie X.7) en Anna Gertrudis (Geertrui) DRABBELS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-05-1873 te Venray (getuige(n): Petrus Klaassen, Martinus Classens, Johannes Kusters en Willem Baltussen) met Petronella GOEMANS, 24 jaar oud, geboren op 03-06-1848 te Venray, overleden op 12-03-1909 te Venray op 60-jarige leeftijd, dochter van Peter GOEMANS en Anna Maria JENNESKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jan DERIKX (zie XII.7).
   2.  Maria Gertruda DERIKX, geboren op 30-07-1875 te Horst, overleden op 09-09-1953 te Horst op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-04-1904 te Venray met Peter Johannes SMITS, zoon van Hendrikus SMITS en Maria Gertrudis ELBERS.
   3.  Gerard Jozef DERIKX, landbouwer, geboren op 08-03-1877 te Horst, overleden op 01-12-1925 te Venray op 48-jarige leeftijd.
   4.  Jakob DERIKX, landbouwer, geboren op 24-07-1879 te Horst, overleden op 10-10-1959 te Horst op 80-jarige leeftijd. Geen kinderen vermeld op persoonskaart.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-04-1912 te Venray (getuige(n): Thomas Michels, Albert Sander, Frans Vermaten en Peter Antoon Voesten) met Maria Francisca GEURTS, 24 jaar oud, geboren op 02-09-1887 te Venray, overleden op 28-04-1913 te Venray op 25-jarige leeftijd, dochter van Hubertus GEURTS en Hubertina WILLEMSEN.
   5.  Johanna Maria DERIKX, geboren op 09-12-1880 te Horst, overleden op 13-12-1911 te Venray op 31-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   6.  Pieter Hendrik DERIKX, geboren op 24-11-1882 te Horst, overleden op 04-04-1883 te Horst, 131 dagen oud.
   7.  Pieter Mathijs DERIKX, geboren op 21-02-1884 te Horst, overleden op 17-02-1885 te Horst, 362 dagen oud.
   8.  Maria Hendrika DERIKX, geboren op 25-04-1885 te Horst.
   9.  Pieter Mathijs DERIKX (zie XII.18).
   10.  Maria Petronella DERIKX, geboren op 07-01-1889 te Horst.
   11.  Wilhelmina Huberta DERIKX, geboren op 02-12-1890 te Venray, overleden op 20-01-1893 te Venray op 2-jarige leeftijd.
   12.  Johannes Hubertus DERIKX, geboren op 05-12-1891 te Venray, overleden op 26-01-1892 te Venray, 52 dagen oud.
   13.  Johannes Hubertus DERIKX, geboren op 25-01-1893 te Venray, overleden op 06-03-1893 te Venray, 40 dagen oud.

XI.24    Wilhelmus Johannis (Willem) DERKSEN, kleermaker, voorzitter van de kleermakersvakvereniging, sigarenwinkelier, geboren op 26-09-1856 om 3:30 uur te Randwijk (gezindte: RK), overleden op 22-12-1926 om 11:30 uur te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, begraven op 26-12-1926 te Amsterdam. Begraven op de RK Kerkhof "Buitenveldert". Vrijgesteld van militaire dienst omdat hij de enige (levende) wettige zoon was van Antonius Theodorus Derksen.

Willem Derksen trouwt met Meta Lammers, zijn jeugdliefde, en vestigde zich met haar in Amsterdam waar hij een kleermakerij begon. Willem en Meta kregen samen 11 kinderen. Meta overleed echter ten gevolgde van de geboorte van haar elfde kind. Willem nam vervolgens een huishoudster met de naam Sientje Verheul in dienst waar hij later mee trouwde. Willem en Sientje kregen samen nog een zoon, te weten: Johannes Hubertus Maria (Johan) Derksen. Johan Derksen werkte zich later op tot senator voor de KVP. Hij overlijdt op 22 december 1926 om 11:30 uur te Amsterdam op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Hij wordt op 26 december 1926 op het R.K. Kerkhof "Buitenveldert" te Amsterdam begraven. Zijn tweede vrouw, Sientje Verheul, overlijdt 18 jaar later op 20 december 1944 op 84-jarige leeftijd eveneens te Amsterdam. Zij wordt ook begraven op het R.K. Kerkhof "Buitenveldert".

Willem Derksen heeft over zijn leven een dagboek geschreven, waarvan hierna de eerste pagina volgt:
'Geboren op een onaanzienlijk dorp in Gelderland (Randwijk), uit zeer behoeftige, doch brave Ouders. Mijn Vader, een dorpskleermaker, met weinig meer vakkennis als nodig was, om de gewone boerenarbeider van kleederen te voorzien. Werkende voor een loon zoo armzalig laag, dat hij niet in staat was om daarvan, ook maar op bescheiden wijze in de behoefte van zijn gezin te voorzien. Mijne Moeder, een brave, eenvoudige vrouw, steeds zorgzaam voor haar gezin, zeer dikwijls bij haar huiselijk werk, nog werk verrichtend in het kleermakersvak, en teneinde eenige stuivers bovendien te verdienen, dikwijls bij de boeren ging werken op t land, zoo als korenwieders, enz. enz. Wij waren met ons drieën kinderen. Een oudere en een jongere zuster! Ook wij moesten al zeer jong mede helpen om de schamele verdiensten onzer Ouders eenigszins aan te vullen.
Mijn schoolonderwijs genoot ik van onzen dorpsonderwijzer, in den slechtsten zin van het woord. Een persoon, die onder schooltijd, meer tijd besteede om de Oprechte Haarlemmer Courant te lezen als de kinderen te onderwijzen. Het onderwijs was zoo gebrekkig dat als men het vergelijkt met het onderwijs van den tegenwoordigen tijd, men verbaasd staat hoe de leerlingen het a,b,c nog in hunne hoofden konden opnemen. Toch was ik altijd nog de eerste in de klasse. Er waren wel geen afzonderlijke klassen. Alleen maar die het verste kwam in "bekwaamheid" ging n bank vooruit. De geheele school bestond uit n lokaal. Om t geringste vergrijp kwam "Meester" met zijn stokje en ranselde erop los, kon hij het niet meer met zijn stokje af dan nam hij zijn vuisten. Ik herinner me nog, dat hij mij eens zoo bewerkte met zijn vuisten dat ik bewustloos neer zeeg in de bank, en toen had ik maar enkel eenige woorden met mijn buurjongen gesproken.
Toen ik ruim tien jaar oud was, moest ik den meesten tijd reeds thuis uit school blijven om mijn Vader te helpen in de kleermakerij. Toen ik 8 jaar oud was had Vader al een naairing voor mij gekocht om de eerste steken te leeren leggen, zoodat ik voor mijn eerste H. Communie reeds zelf mijn broek kon maken.
Van schoolgaan kwam dus al niet veel meer, hetgeen wel bijzonder jammer was, want ik leerde zoo graag. Mijn grootste liefhebberij was leeren en lezen. Ik herinner mij nog, dat ik als kind van 8 jaar ziek was van de mazelen en ik dus niet naar school mocht, toch wist ik nog weg te sluipen om naar school te gaan omreden ik bang was ander mij voor zou komen.
Ik was al vroeg zeer eerzuchtig op mijn manier; straf beloopen vond ik niet zoo heel erg, als die straf maar niet bestond in slaan. Ik ging veel liever zonder eten naar bed (toentertijd een gewone straf) als dat men mij ook maar een enkele klap gaf; dit vond ik toen al reeds, volgens mijn kinderlijk begrip onteerend. Leeren, vooral van buiten leeren kon ik zoo goed, dat ik op school en katechismus altijd de eerste was. Ik herinner mij nooit bijna mijn katechismus vragen na behoeven te zien. Op mijn 8e jaar had ik groote en kleine katechismusboek al met vragen en antwoorden vast in mijn hoofdje. En nu nog op mijn 62e jaar, kan ik nog meestal zonder mij te bedenken, de meeste dier vragen beantwoorden die ik toen geleerd heb.
Zondagsmiddags in de Vespers leerde ik stil de vesperpsalmen in het latijn mede zoodat ik deze geheel van buiten kende zoo de zaterdagsche litanie in het latijn. Helaas! al die heerlijke eigenschappen hebben mij weinig mogen baten. Ik moest kleermaker worden en blijven. Waren mijne ouders misschien niet zoo arm geweest of was ik door iemand geprotegeerd geworden wellicht had ik dan een andere loopbaan kunnen volgen, meer met mijn aanleg overeenkomende. Het heeft niet zoo mogen zijn.'
Bron: Willem Derksen, Mijn Leven, Amsterdam, 1856-1926. Zoon van Antonius Theodorus (Antoon) DERKSEN (zie X.18) en Theodora BROEKMAN, dienstbode.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 01-05-1880 te Wageningen (getuige(n): Hendrikus Lammers, 53 jaar, smid, oom van de bruid, Bernardus Lammers, 23 jaar, letterzetter, neef van de bruid, Gerardus Stroux, 43 jaar, kleermaker, stiefvader van de bruidegom en Willem Verbrugge, 49 jaar, kastelein), gehuwd voor de kerk op 03-05-1880 te Wageningen met Hendrika Jacoba Mechelina (Meta) LAMMERS, 22 jaar oud, zonder beroep, geboren op 26-09-1857 te Wageningen, overleden op 26-11-1897 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd, begraven op 30-11-1897 te Amsterdam. Begraven op het RK Kerkhof St. Barbara. Dochter van Martinus LAMMERS, arbeider, landbouwer, en Hendrika ROTHUIZEN, zonder beroep.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 04-08-1898 te Amsterdam (getuige(n): Bernardus Lammers, neef van de echtgenoot, bediende, 42 jaar, wonende alhier, Boudewijn van Assum, zwager van de echtgenoot, vleeschhouwer, 42 jaar, wonende te Rotterdam, Johannes Kaart, zwager van de echtgenote, schilder, 57 jaar, en Andreas Albertus Smit, kleermaker), gehuwd voor de kerk op 04-08-1898 te Amsterdam (De Zaaier) met Francisca Maria (Sientje) VERHEUL, 37 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 19-11-1860 te Amsterdam, overleden op 20-12-1944 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, begraven op 26-12-1944 te Amsterdam. Begraven op het RK Kerkhof "Buitenveldert". Dochter van Jacobus VERHEUL, suikerbakker, en Maria BAKKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antonius Theodorus Bernardus (Antoon) DERKSEN (zie XII.24).
   2.  Martinus Gerardus DERKSEN, geboren op 31-10-1881 te Amsterdam, overleden op 13-07-1882 te Amsterdam, 255 dagen oud.
   3.  Martinus Gerardus (Martin) DERKSEN (zie XII.28).
   4.  Wilhelmus DERKSEN, geboren op 16-01-1884 te Amsterdam, overleden op 27-03-1884 te Amsterdam, 71 dagen oud.
   5.  Hendrika (Rika) DERKSEN, dienstbode, geboren op 16-03-1885 te Amsterdam, overleden op 06-07-1967 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelmus Johannes (Willem) DERKSEN, geboren op 29-07-1886 te Amsterdam, overleden op 01-08-1891 te Amsterdam op 5-jarige leeftijd.
   7.  Bernardus DERKSEN, geboren op 06-06-1888 te Amsterdam, overleden op 28-10-1888 te Amsterdam, 144 dagen oud.
   8.  Alida Agnes Maria DERKSEN (Zuster Mechelina), liefdezuster, geboren op 01-02-1890 te Amsterdam, overleden op 16-05-1963 te Maastricht op 73-jarige leeftijd.
   9.  Agnes Maria Mechelina (Agnes) DERKSEN, geboren op 12-06-1891 te Amsterdam, overleden op 12-10-1979 te Arnhem op 88-jarige leeftijd. Begraafplaats Moscowa, Arnhem.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 27-07-1921 te Amsterdam met Gerhardus Ludovicus (Gerard) SCHIEBERGEN, 31 jaar oud, timmerman, geboren op 20-08-1889 te Arnhem, overleden op 24-01-1960 te Arnhem op 70-jarige leeftijd. Begraafplaats Moscowa, Arnhem. Zoon van Antonius Jacobus SCHIEBERGEN en Margreta Johanna Hendrieka DANIëLS.
Gehuwd (2) te Arnhem, gescheiden te Arnhem van Marianus Petrus HERMSEN, geboren op 12-09-1893 te Batenburg.
   10.  Catharina Wilhelmina DERKSEN, geboren op 27-09-1893 te Amsterdam, overleden op 04-05-1894 om 22:00 uur te Amsterdam, 219 dagen oud.
   11.  Maria Johanna DERKSEN, geboren op 12-10-1897 te Amsterdam, overleden op 11-11-1897 om 16:00 uur te Amsterdam, 30 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   12.  Johannes Hubertus Maria (Johan, Jo) DERKSEN commandeur in de orde van Sint Sylvester, ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau (zie XII.40).

XI.48    Johannes (Jan) DERKSEN, winkelbediende, barbier, kelner, verhuizer bij de firma de Gruyter in Arnhem, geboren op 15-11-1868 te Nijmegen. Johannes (Jan) verhuist op 15-8-1892 naar Amersfoort. Volgens de huwelijksakte d.d. 14-1-1895 wonend te Rotterdam. Overleden op 31-12-1940 te Arnhem op 72-jarige leeftijd. Jan overleed op 31 december 1940 aan de gevolgen van kolendampvergiftiging. Begraven op 04-01-1941 te Arnhem. Begraven op de R.K. Begraafplaats Moscowa. Zie ook de overlijdensakte van neefje Gerardus Carolus Alonsius! Zoon van Theodorus DERKSEN (zie X.34) en Wilhelmina HOPMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-01-1895 te Hengelo (GE) met Fredrika Vronika (Rika) HOEKERT, 35 jaar oud, zonder beroep, geboren op 23-03-1859 te Hengelo (GE) (gezindte: RK), overleden op 07-12-1941 te Arnhem op 82-jarige leeftijd. Begraven op de RK Begraafplaats Moscowa, Arnhem. Begraven op 11-12-1941 te Arnhem, dochter van Hermanus HOEKERT, grutter, winkelier, en Sophia Elizabeth GRAVELOTTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fredrik (Frits) DERKSEN (zie XII.42).

XI.54    Theodorus (Theo) DERKSEN, koffiehuisbediende, kelner, geboren op 20-12-1877 om 3:30 uur te Nijmegen, overleden op 01-06-1931 te Nijmegen op 53-jarige leeftijd, begraven op 05-06-1931 te Nijmegen. Begraven op de R.K. begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen. Zoon van Theodorus DERKSEN (zie X.34) en Wilhelmina HOPMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1903 te Nijmegen met Johanna Maria LUERMANS, 25 jaar oud, geboren op 29-11-1877 te Nijmegen, overleden op 24-01-1941 te Nijmegen op 63-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1941 te Nijmegen. Begraven op de R.K. begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen. Dochter van Leonardus Hendrikus LUERMANS lid der St. Jozefs-gezellenvereeniging, smid, en Maria Helena van de VRANDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Leonardus Antonius (Theo) DERKSEN, frater, onderwijzer, geboren op 04-04-1905 te Arnhem (gezindte: RK), overleden op 27-03-1946 te Laren (NH) op 40-jarige leeftijd, begraven op 01-04-1946 te Zeist (Kloosterkerkhof).
   2.  Leonardus (Leo) DERKSEN, geboren op 12-11-1906 te Arnhem (gezindte: RK), overleden op 07-09-1914 te Arnhem op 7-jarige leeftijd.
   3.  Maria Wilhelmina Canisia (Marietje) DERKSEN, huishoudster (bij Karel Muis en Maria Derksen, resp. Harry Muis), geboren op 08-12-1908 te Arnhem, overleden op 14-12-1995 te Nijmegen op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-12-1995 te Nijmegen (Jonkerbos).
   4.  Wilhelmina Antonia Johanna (Mien) DERKSEN, geboren op 21-07-1911 te Arnhem, overleden op 21-12-1999 te Nijmegen op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03-04-1947 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 25-03-1947 te Nijmegen (Sint Antonius van Padua) met Everardus (Evert) JANSSEN, 32 jaar oud, stratenmaker, ziekenfondsbode, geboren op 13-07-1914 te Nijmegen, overleden op 04-09-1974 te Nijmegen op 60-jarige leeftijd, begraven op 07-09-1974 te Nijmegen, zoon van Jan JANSSEN en Hendrina BRINKMAN.
   5.  Henricus Maria (Henk) DERKSEN, frater, onderwijzer, geboren op 07-11-1913 te Arnhem, overleden op 21-03-1989 te Utrecht op 75-jarige leeftijd, begraven op 24-03-1989 te De Bilt (Kloosterkerkhof).
   6.  Anthonius Johannes DERKSEN, geboren op 07-11-1913 te Arnhem, overleden op 25-11-1914 te Arnhem op 1-jarige leeftijd. Adres: Catharijnestraat, Arnhem.
   7.  Gerardus Carolus Alonsius DERKSEN, geboren op 07-11-1913 te Arnhem, overleden op 10-11-1914 om 23:00 uur te Arnhem op 1-jarige leeftijd. Adres: Spijkerstraat, Arnhem.
   8.  Johanna Theodora Elisabeth (Annet) DERKSEN, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Nijmegen (getuige(n): Persoonskaart Marinus Jacobus Janssen), gehuwd voor de kerk te Nijmegen met Marinus Jacobus (Piet) JANSSEN, 35 jaar oud, ziekenfondsbode, geboren op 06-02-1912 te Groesbeek, overleden op 09-08-1989 te Nijmegen op 77-jarige leeftijd, begraven op 12-08-1989 te Nijmegen, zoon van Willem JANSSEN en Maria KERSTEN.

XI.56    Gerardus (Gerard) DERKSEN, kelner, zalenverhuurder, sigarenwinkelier, geboren op 01-11-1881 om 1:00 uur te Nijmegen, overleden op 01-04-1940 te Arnhem op 58-jarige leeftijd, begraven op 04-04-1940 te Arnhem. Begraven op de R.K. begraafplaats "Moscowa". Gerard Derksen was mede-oprichter van de "Nederlandsche R.K. Bond van Hotel-, Café- en Restaurant Geëmployeerden 'Sint Antonius'". Zoon van Theodorus DERKSEN (zie X.34) en Wilhelmina HOPMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-10-1908 te Nijmegen (getuige(n): Antonius F. Hoogenboom, Theodoor Derksen, Hendrikus Luermans, Wilhelmus Luermans), gehuwd voor de kerk op 27-10-1908 te Nijmegen (St. Ignatius) met Elisabeth Petronella (Betsy) LUERMANS, 29 jaar oud, geboren op 12-06-1879 om 4:30 uur te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 28-07-1951 te Nijmegen op 72-jarige leeftijd, begraven op 31-07-1951 te Nijmegen, dochter van Leonardus Hendrikus LUERMANS lid der St. Jozefs-gezellenvereeniging, smid, en Maria Helena van de VRANDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Gerardus (Theo) DERKSEN begiftigd met de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' (zie XII.54).
   2.  Maria Helena (Marietje) DERKSEN, geboren op 31-12-1911 te Arnhem, overleden op 20-12-1913 te Arnhem op 1-jarige leeftijd.
   3.  Theodora Wilhelmina Maria (Dora) DERKSEN, secretaresse, lid van De Derde Orde van St. Franciscus, geboren op 09-10-1914 te Arnhem, overleden op 22-10-1994 om 12:30 uur te Roermond op 80-jarige leeftijd, begraven op 26-10-1994 te Roermond. Begraven op de RK begraafplaats 'Tussen de Bergen'.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1942 te Arnhem (getuige(n): Leonardus G. Savelkouls en Theodorus A. Savelkouls), gehuwd voor de kerk op 30-06-1942 te Arnhem met Albertus Maria (Bart) SAVELKOULS ridder in de orde van Oranje-Nassau, 25 jaar oud, opperwachtmeester politie te water, geboren op 29-05-1916 om 13:45 uur te Wijk bij Duurstede, overleden op 14-02-1991 om 21:50 uur te Roermond op 74-jarige leeftijd, begraven op 18-02-1991 te Roermond, zoon van Theodorus SAVELKOULS ridder in de orde van Oranje-Nassau en Willemina Christina (Mina) RUNDERKAMP, lid van de Aartsbroederschap der H. Familie.
   4.  Leonardus Antonius (Loek) DERKSEN (zie XII.59).

XI.71    Johannus Wilhelmus DERKSEN, arbeider, geboren op 16-12-1882 te Huissen (gezindte: RK), overleden op 21-04-1975 te Arnhem op 92-jarige leeftijd, zoon van Jacobus DERKSEN (zie X.38) en Theodora Wilhelmina de KINKELDER, arbeidster.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-05-1916 te Arnhem met Hendrika KARTMAN, 20 jaar oud, geboren op 06-01-1896 te Arnhem (gezindte: RK), overleden op 14-05-1984 te Arnhem op 88-jarige leeftijd, dochter van Theodorus KARTMAN en Fenneke DUITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus DERKSEN (zie XII.61).
   2.  Jacobus Johannes (Koos) DERKSEN (zie XII.63).
   3.  Gerardus Theodorus DERKSEN (zie XII.65).
   4.  Johannes Wilhelmus DERKSEN (zie XII.67).
   5.  Sophia Theodora DERKSEN, geboren te Huissen.
Gehuwd te Putten met Antonius Johannes PETERS.
   6.  Theodorus Hermanus DERKSEN (zie XII.71).
   7.  Wilhelmus Johannes DERKSEN, geboren te Huissen.
Gehuwd te Bemmel, gehuwd voor de kerk te Bemmel? Echtgenote is Maria Johanna RIKKEN, geboren te Bemmel?
   8.  Theodora Wilhelmina DERKSEN, geboren te Huissen.
Gehuwd te Huissen met Hendrikus Albertus (Hennie) BRAAM.
   9.  Petrus Johannes (Piet) DERKSEN (zie XII.77).
   10.  Antonius Johannes DERKSEN, geboren te Huissen.
   11.  Hendrika Johanna (Riek) DERKSEN, geboren te Huissen.
Gehuwd (1) te Huissen met Frederik Willem (Wim) JANSEN, 25 jaar oud, voerman, chauffeur, geboren op 11-06-1932 te Huissen, overleden op 20-05-1960 te Maasbree op 27-jarige leeftijd, zoon van Gradus Antonius JANSEN en Sophia Christina VERHOEVEN.
Gehuwd (2) met J. REYNEN.

XII.7    Pieter Jan DERIKX, landbouwer, geboren op 23-05-1874 te Horst, overleden op 30-12-1931 te Venray op 57-jarige leeftijd, zoon van Reinier DERIKX (zie XI.10) en Petronella GOEMANS.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15-04-1910 te Venray (getuige(n): Peter Anton Voesten, Frans Vermaten, Henri Jacobs en Thomas Michels) met Maria Petronella WISMANS, 39 jaar oud, geboren op 04-08-1870 te Venray, overleden op 31-05-1939 te Venray op 68-jarige leeftijd, dochter van Gerard WISMANS en Petronella JANS, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind DERIKX, geboren op 23-03-1914 te Venray, overleden op 23-03-1914 te Venray, 0 dagen oud.

XII.18    Pieter Mathijs DERIKX, landbouwer, geboren op 20-07-1886 te Horst. Op de persoonskaart staat als geboortedaum 23 juli 1886! Overleden op 01-04-1971 te Deurne op 84-jarige leeftijd, begraven op 06-04-1971 te Ysselsteyn, zoon van Reinier DERIKX (zie XI.10) en Petronella GOEMANS.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-06-1922 te Venray (getuige(n): Herman Everard Theodor Linskens, Huberdina Geurts, Johannes Judocus Kemps en Gerard Hoeymakers) met Maria Anna LINSKENS, 32 jaar oud, geboren op 25-12-1889 te Horst, overleden op 24-02-1941 te Venray op 51-jarige leeftijd, dochter van Herman Everard Theodor LINSKENS en Hubertina GEURTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathieu Pieter Hubert DERIKX, geboren op 13-05-1924 te Venray, overleden op 15-05-1924 te Venray, 2 dagen oud.
   2.  Mathieu Gerard Jacob DERIKX, geboren te Venray.
Gehuwd te Venray met M.M.A. HENDRIKS.
   3.  Jan Gerardus Theodorus DERIKX, geboren te Venray.
Gehuwd te Vierlingsbeek (getuige(n): Persoonskaart P.M. Derikx) met Antonia M. WILLEMS.
   4.  Jacob Pieter Mathieu DERIKX, geboren op 08-08-1929 te Venray, overleden op 21-03-1947 te Venray op 17-jarige leeftijd.
   5.  Theodor Renier Peter DERIKX, geboren te Venray.
Gehuwd met Y DORVAL.
   6.  Petronella Huberdina Maria DERIKX, geboren te Venray.
Gehuwd met W.M.G. van DIJK.

XII.24    Antonius Theodorus Bernardus (Antoon) DERKSEN, kleermaker, geboren op 29-09-1880 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 03-08-1967 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd, begraven op 08-08-1967 te Amsterdam. Begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan in Amsterdam-Oost. Antonius Theodorus Bernardus (Antoon) Derksen wordt op 12 december 1899 tot de dienst aangewezen. Hij wordt op 5 maart 1900 ingelijfd bij het regiment Grenadiers en Jagers.
Antoon Derksen trouwt op 9 september 1903 met Marie Gerits. Zij krijgen vijf kinderen. Antonius Theodorus Bernardus (Antoon) Derksen heeft toen zijn eerste vrouw, Andrina Petronella Maria (Marie) Gerits, in verwachting was van Johannes Antonius kennis gemaakt met Adriana Clara Wilhelmina Maria (Jeanne) Deckers. Waarschijnlijk heeft Jeanne zelfs Johannes Antonius een poosje gebakerd. In 1919 verlaat hij zijn vrouw en drie kinderen om met Jeanne Deckers te trouwen. Na de scheiding heeft de familie van Antoon het contact met hem (of hij met hen) verbroken. Het contact met zijn vader en stiefmoeder wordt niet meer hersteld. Pas veel later is er weer enig (schriftelijk) contact geweest (zie correspondentie tussen Antoon Derksen en, bijvoorbeeld, zijn jongste broer Johannes Hubertus Maria (Johan) Derksen). Zoon van Wilhelmus Johannis (Willem) DERKSEN (zie XI.24) en Hendrika Jacoba Mechelina (Meta) LAMMERS, zonder beroep.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 09-09-1903 te 's-Gravenhage (getuige(n): Gerard Jacobus Romijn, Frederik Augustin, Ludovicus Antonius de Groot en Theodorus Blokhijsen), gescheiden na 16 jaar op 02-06-1920 te 's-Gravenhage. Is in een schrijven van het episcopaat Haarlem op 4-4-1963 officieel gescheiden voor de kerk. Echtgenote is Andrina Petronella Maria (Marie) GERITS, geboren op 08-12-1880 te Sittard, overleden op 08-12-1969 te 's-Gravenhage op 89-jarige leeftijd, dochter van Petrus Joannes (Peter Jan) GERITS, schoenmaker, en Elisabeth SCHEEPERS.
Ondertrouwd (2) op 04-03-1922 te Amsterdam, gehuwd op 41-jarige leeftijd op 16-03-1922 te Amsterdam (getuige(n): Christianus Machiel Deckers, vader van de bruid en Johan Hendrik Christoffel Buhre, pakhuiskecht) met Adriana Clara Wilhelmina Maria (Jeanne) DECKERS, 41 jaar oud, zonder beroep, geboren op 19-07-1880 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 06-01-1971 te Amsterdam op 90-jarige leeftijd. Begraven op de Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan in Amsterdam-Oost. Begraven op 11-01-1971 te Amsterdam. Jeane Deckers is begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan in Amsterdam-Oost. Dochter van Christianus Machiel DECKERS, edelsmid, en Klara Woutera Hermina PASSINK. {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1905 te Amsterdam (getuige(n): Frederik Cornelis Coelen, Gerardus Bernardus te Beek, Johannes Wilhelmus van der Hall en Frederik Hendrik Pfeiffer), gescheiden na 15 jaar op 15-10-1920 te Amsterdam. Is in een schrijven van het episcopaat Haarlem op 4-4-1963 officieel gescheiden voor de kerk:
Adriana Clara Wilhelmina Maria Deckers licentiam concedere potest accedendi ad Ss. Sacrementa, dummodo absit omne scandalum, necnon periculum peccanndi proximum partes separatim dormiant.
Sensus existimationis professus, nomen subscribo manu propria,
f.t. in Domino,
w.g. (onleesbaar) van Gerardus Hilbertus Johannes (Gerard) COELEN, bode (04-05-1905), loopknecht (21-8-1920), geboren op 29-10-1871 te Amsterdam, overleden op 20-01-1938 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd, zoon van Frederik Cornelis (Frits) COELEN, diamantslijper, handelsreiziger, en Catharina Maria HOLTER.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth Mechelina Maria (Betsie) DERKSEN, geboren op 13-12-1903 te 's-Gravenhage, overleden op 04-02-1913 te Amsterdam op 9-jarige leeftijd. Waarschijnlijk overleden aan typhus. Begraven te Amsterdam. Begraven op het RK Kerkhof St. Barbara.
   2.  Wilhelmus Johannes (Willem) DERKSEN (zie XIII.13).
   3.  Johanna Mechelina Maria (Annie) DERKSEN, geboren op 24-10-1910 te 's-Gravenhage (gezindte: RK), overleden op 17-08-1997 om 16:00 uur te Johannesburg, Zuid-Afrika op 86-jarige leeftijd. REGTER HARTVERSAKING. Verhuist op 17-10-1919 naar Steenbergen. Is op 23-5-1947 naar Johannesburg (Zuid-Afrika) vertrokken.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-07-1937 te 's-Gravenhage met Daniël (Daan) RIEM, 26 jaar oud, huisschilder, geboren op 09-11-1910 te 's-Gravenhage, overleden op 05-01-1989 te Johannesburg, Zuid-Afrika op 78-jarige leeftijd. BRONCHOPNEUMONIA. Op 23-5-1947 afgevoerd van ∩s-Gravenhage wegens vertrek naar Zuid-Afrika. Zoon van Alphons Michiel RIEM en Johanna Cornelia de KEULENAAR.
   4.  levenloos kind DERKSEN, geboren op 05-11-1913 om 11:30 uur te Amsterdam, overleden op 05-12-1913 te Amsterdam, 30 dagen oud.
   5.  Johannes Antonius (Johan) DERKSEN (zie XIII.18).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Antonius (Antoon) COELEN, technisch tekenaar, geboren op 27-08-1920 te Amsterdam, overleden op 21-11-1998 om 5:45 uur te Amstelveen op 78-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1998 te Amstelveen. Anton Coelen is begraven op de R.-K. begraafplaats Buitenveldert, Frederik Roeskestraat 103 te Amsterdam. Antoon Coelen is de natuurlijke zoon van A.Th.B. (Antoon) Derksen en A.C.W.M. (Jeanne) Deckers. Antoon is niet geëcht bij het huwelijk van A.Th.B. Derksen en A.C.W.M. Deckers; derhalve is Anton de wettige zoon van G.H.J. Coelen en A.C.W.M. Deckers! Antoon is vernoemd naar zijn vader en naar zijn overgrootvader.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 06-07-1949 te Amsterdam met Bertha Louise Marguérite KLINKENBERG, 27 jaar oud, geboren op 11-12-1921 te Amsterdam, overleden op 24-05-1975 te Alkmaar op 53-jarige leeftijd, begraven op 29-05-1975 te Egmond aan Zee, dochter van Jan Pieter KLINKENBERG, onderwijzer, en Frida STEINER.
Gehuwd (2) te Amstelveen, gescheiden te Amstelveen van Maria DA PIEDADE, geboren te Noguera, Vila Real, Portugal, dochter van Augusto Bernardo DA CONCEIÇâO en Ana DA PIEDADE. {Zij was eerder gehuwd met N.N. Zij is later samenwonend te Amstelveen met Cor(nelis) (Peter) KERVER.}
   7.  Adriaan (Adrie) DERKSEN (zie XIII.23).

XII.28    Martinus Gerardus (Martin) DERKSEN, kleermaker, assurantieadviseur, geboren op 18-12-1882 te Amsterdam, overleden op 18-03-1959 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd. Op zijn sterfbed werd Martinus Gerardus ter zijde gestaan door één van zijn zusters, waarschijnlijk Alida. Zoon van Wilhelmus Johannis (Willem) DERKSEN (zie XI.24) en Hendrika Jacoba Mechelina (Meta) LAMMERS, zonder beroep.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-02-1908 te Amsterdam (getuige(n): Franciscus Hendricus Wilhelm, onderwijzer, zwager van de echtgenote, Hendricus Johannes Voorhuijzen, kleermaker, Hendrikus Lourens Wilhelmus Voorhuijzen, kleermaker en Jacobus Ververloo, werkman) met Anne Maria (Anna) van ESSE, 21 jaar oud, geboren op 27-09-1886 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 08-04-1965 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, dochter van Evert Alexander van ESSE, schoenmaker, en Helena Josina KRAYENHAIDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Alexander Maria (Wim) DERKSEN (zie XIII.25).
   2.  Martinus Everardus Alphonsus (Martin) DERKSEN ridder in de Orde van Sint Sylvester (zie XIII.27).
   3.  Hendrikus Josephus Franciscus (Henk) DERKSEN (zie XIII.29).
   4.  Helena Alida Gesina Maria (Lenie) DERKSEN, geboren op 19-04-1920 te Amsterdam, overleden op 27-06-2000 te Laren op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-05-1947 te Amsterdam met Johannes Leonardus Josephus (Jan) de JONG, 33 jaar oud, bloemist, rijwielhersteller, slager, geboren op 02-01-1914 te Hillegom, overleden op 20-01-1982 te Amstelveen op 68-jarige leeftijd, zoon van Arie de JONG en Adriana Maria DOLLE.
   5.  Alexander Johannes Maria (Alex) DERKSEN (zie XIII.33).

XII.40    Johannes Hubertus Maria (Johan, Jo) DERKSEN commandeur in de orde van Sint Sylvester, ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau, onderwijzer, directeur RK middelbare handelsavondschool, voorzitter Katholieke Onderwijzers Verbond, lid van de 1ste Kamer der Staten-Generaal (1952-1965), geboren op 25-11-1899 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 16-05-1965 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd. Begraven in het familiegraf op de RK Begraafplaats, Kerkhoflaan, 's-Gravenhage. Begraven op 19-05-1965 te 's-Gravenhage. Johan Derksen was zijn hele leven verbonden aan het onderwijs. Onderwijzer, directeur van een handelsavondschool in Amsterdam en voorzitter van de vakbond van Katholieke onderwijzers (KOV). Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 16 mei 1965 (onderbreking in 1963, beëdigd op 11 juni). In deze periode was hij onderwijswoordvoerder van de KVP. Als senator was Johan een toegewijd belangenbehartiger van het onderwijs in het algemeen en van het katholieke onderwijs in het bijzonder.

Bij koninklijk besluit #2 van 14-05-1959 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Bij koninklijk besluit van 29-04-1961 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zoon van Wilhelmus Johannis (Willem) DERKSEN (zie XI.24) en Francisca Maria (Sientje) VERHEUL, onderwijzeres.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-08-1926 te Amsterdam met Jacoba Maria Catharina (To) MOES, 28 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 29-09-1897 te Amsterdam, overleden op 20-06-1977 te Edam op 79-jarige leeftijd, dochter van Augustinus Franciscus (Guus) MOES, aannemer van bouwwerken, en Catharina Maria Cornelia van WARMERDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Johannes Franciscus Maria (Wim) DERKSEN (zie XIII.35).
   2.  ir. Augustinus Cornelis Maria (Guus) DERKSEN (zie XIII.37).
   3.  Henrica Maria Catharina (Hennie) DERKSEN, geboren op 03-05-1934 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 13-09-2006 te Emmeloord op 72-jarige leeftijd, begraven te Den Haag (Petrus Banden). Woont op 16-5-1964 (overlijden vader) van Neckstraat 24 te 's-Gravenhage.
Op 1-11-1976 afgevoerd naar Steenbergen.

XII.42    Fredrik (Frits) DERKSEN, buffetbediende, caféhouder, geboren op 04-04-1893 te Hengelo (GE). Kantekening: "Het kind in nevenstaande akte vermeld is door Johannes Derksen en Fredrika Vronika Hoekert erkend bij huwelijksakte verleden voor mij ondergetekende Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Gemeente Hengelo den veertienden Januari achttienhonderd vijf en negentig.", overleden op 31-10-1986 te Arnhem op 93-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) DERKSEN (zie XI.48) en Fredrika Vronika (Rika) HOEKERT, zonder beroep.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-05-1926 te Hengelo (GE) met Anna Elisabeth REHORST, 32 jaar oud, geboren op 17-11-1893 te Gelsenkirchen, Duitsland, overleden op 05-12-1975 te Arnhem op 82-jarige leeftijd, dochter van Heinrich REHORST en Henriette RÖTHERDING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fredrika Henriette DERKSEN, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met B.J.J. ROELOFS.
   2.  Henriette Johanna DERKSEN, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met C.J. van EDEN.
   3.  Elisabeth Antonette Josephine DERKSEN, geboren te Arnhem.
   4.  Anna Paulina Maria DERKSEN, geboren te Arnhem.

XII.54    Theodorus Gerardus (Theo) DERKSEN begiftigd met de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice', boekhouder, geboren op 01-10-1909 te Arnhem, overleden op 11-04-1985 te Hellevoetsluis op 75-jarige leeftijd, begraven op 16-04-1985 te Hellevoetsluis. Begraven op de algemene begraafplaats 'Smitsweg', zoon van Gerardus (Gerard) DERKSEN (zie XI.56) en Elisabeth Petronella (Betsy) LUERMANS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-12-1940 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 14-01-1941 te Rotterdam (St. Albertus de Groote) met Petronella Maria (Nel) VRAUWDEUNT, 23 jaar oud, geboren op 08-11-1917 te Rotterdam, overleden op 10-09-1979 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd, begraven op 13-09-1979 te Hellevoetsluis, dochter van Franciscus Antonius VRAUWDEUNT en Catharina Johanna LOOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Theodora Maria (Elly) DERKSEN, lerares (orthopedagoge), geboren te Rotterdam.
Gehuwd (1) te Lelystad met R. (Rien) RUITER, technicus, overleden op 08-01-1982, begraven te Voorburg.
Gehuwd (2) te Voorburg met W.M.A. (Wim) de JONG, ondernemer, overleden op 06-09-1997 te Rotterdam, begraven te Den Haag.
   2.  Catherina Johanna Maria (Ria) DERKSEN, directeur basisschool, geboren op 05-11-1943 te Doorn, overleden op 28-07-2006 te Ede op 62-jarige leeftijd, begraven op 01-08-2006 te Ede.
Gehuwd te Ede met Gerardus Hendrikus (Henk) GRAAUW, beroepsmilitair.
   3.  Joseph Gerardus Franciscus (Jos) DERKSEN, kantoorbediende, geboren te Doorn.
   4.  Maria Theresia (Mary) DERKSEN, gemeenteambtenaar, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Hellevoetsluis met Petrus Johannes Jacobus (Peter) JENSE, belastingambtenaar, geboren te Delft.
   5.  Gerardus Franciscus Albertus Joseph (Gerard) DERKSEN, leraar economie aan het MBO, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Dordrecht met J. (Jeanet) van NUGTEREN.

XII.59    Leonardus Antonius (Loek) DERKSEN, banketbakker, geboren op 24-01-1917 te Arnhem, overleden op 01-05-1997 te Perth, Australië op 80-jarige leeftijd. Title DERKSEN Leonardus Antonius -
Nationality: Dutch -
Arrived Fremantle per Joh Van Oldenbarnevelt 18 November 1955
Series number K1331 Zoon van Gerardus (Gerard) DERKSEN (zie XI.56) en Elisabeth Petronella (Betsy) LUERMANS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1942 te Arnhem met Huberdina Margaretha (Diny) HOLTERMANS, 27 jaar oud, verkoopster, geboren op 16-01-1915 te Gennep, overleden op 18-06-1999 te Perth, Australië op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus (Gerard) DERKSEN, accountant, geboren te Lunteren.
   2.  Leonardus Antonius Albertus Maria (Loek) DERKSEN (zie XIII.57).
   3.  Maria Johanna Antonia Huberdina (Marja) DERKSEN, geboren te Arnhem.
   4.  Johannes Wilhelmus Petrus Marinus (Hans) DERKSEN, banketbakker, geboren te Arnhem.

XII.61    Hendrikus DERKSEN, arbeider, stoker, machinist, geboren op 23-06-1914 te Arnhem. Hendrikus Derksen verhuist in 1939 naar Arnhem. (gezindte: RK), overleden op 02-03-1973 te Arnhem op 58-jarige leeftijd, zoon van Johannus Wilhelmus DERKSEN (zie XI.71) en Hendrika KARTMAN.
Gehuwd te Arnhem met Annechien de GEEST, geboren te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karel Johan DERKSEN (zie XIII.61).
   2.  Veronica Agatha DERKSEN, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met J. JANSSEN.
   3.  Hendrikus Johannes DERKSEN, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met J. CORPORAAL.

XII.63    Jacobus Johannes (Koos) DERKSEN, geboren te Huissen, zoon van Johannus Wilhelmus DERKSEN (zie XI.71) en Hendrika KARTMAN.
Gehuwd te Amsterdam met Arendina Janna (Annie) KLEES, geboren te Amsterdam, dochter van Jan KLEES en Jacoba Hendrika ALBERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Hendrika DERKSEN, geboren te Huissen.
Gehuwd te Landsmeer met Hendrik HEMELRIJK, geboren te Amsterdam.
   2.  Jan Johann DERKSEN (zie XIII.69).
   3.  Peter Johannes DERKSEN (zie XIII.71).
   4.  Gerharda Everdina (Grady) DERKSEN, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Landsmeer met Teun DIL, geboren te Oostzaan.

XII.65    Gerardus Theodorus DERKSEN, los arbeider, marktkoopman, geboren op 21-11-1918 te Huissen, overleden op 23-08-1986 te Arnhem op 67-jarige leeftijd, zoon van Johannus Wilhelmus DERKSEN (zie XI.71) en Hendrika KARTMAN.
Gehuwd te Huissen met Everdina Maria ARNTS, geboren te Huisen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Hendrika Everdina DERKSEN, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met M. van der STEEN.
   2.  Johannes Theodorus DERKSEN, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met E.M. KNOOPS.
   3.  Theodorus Gerardus DERKSEN, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met E.H.M. van der LAAK.

XII.67    Johannes Wilhelmus DERKSEN, constructiearbeider, bankwerker, geboren op 05-08-1920 te Huissen, overleden op 03-09-1990 te Haarlemmermeer op 70-jarige leeftijd, zoon van Johannus Wilhelmus DERKSEN (zie XI.71) en Hendrika KARTMAN.
Gehuwd te Amsterdam met Harmina Maria KLEES, geboren te Amsterdam, dochter van Jan KLEES en Jacoba Hendrika ALBERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus (Jan) DERKSEN, wegenwacht 1e klas, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam? Echtgenote is E. ADRIAANSE.
   2.  Jacoba Hendrika (Ria) DERKSEN, administratief medewerkster, geboren te Amsterdam.
Gehuwd (1) te Amstelveen met Stephanus Johannes (Steef) HOOGENDONK, 23 jaar oud, kantoorbediende, onderwijzer, geboren op 05-09-1948 te Rotterdam, overleden op 31-05-1993 te Zoetermeer op 44-jarige leeftijd, zoon van Stephanus Johannes HOOGENDONK en Teuntje Hendrika LEEUWANGH.
Samenwonend (2) te Schoonhoven, gehuwd te Schoonhoven met Johannes Maria (Johan) BIJWAARD, surveyor, geboren te Schagen, zoon van Hendrik BIJWAARD en Guurtje KORVER. {Hij was ook ooit gehuwd met N.N.}
   3.  Arend Jan DERKSEN, vrachtwagenchauffeur, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Lisse met J. KULK.

XII.71    Theodorus Hermanus DERKSEN, geboren te Huissen, zoon van Johannus Wilhelmus DERKSEN (zie XI.71) en Hendrika KARTMAN.
Gehuwd te Huissen met Johanna Maria MEEUWSEN, 23 jaar oud, geboren op 20-02-1927 te Huissen, overleden op 05-11-1974 te Arnhem op 47-jarige leeftijd, dochter van Antonius Hermanus MEEUWSEN en Aleida Johanna LENTJES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida Hendrika DERKSEN, geboren te Huissen.
Gehuwd te Huissen met A.J.G. (Toon) van ANTWERPEN, geboren te Lent.
   2.  Hendrika Johanna DERKSEN, geboren te Huissen.
Gehuwd te Huissen met Dominicus Johannes FUNKE, geboren te Arnhem.
   3.  Theodorus Johannes Antonius DERKSEN, geboren te Huissen.
   4.  Johannes Wilhelmus DERKSEN, geboren te Huissen.
Gehuwd te Huissen met Geertruida VOS.

XII.77    Petrus Johannes (Piet) DERKSEN, metaalbewerker, geboren te Huissen, zoon van Johannus Wilhelmus DERKSEN (zie XI.71) en Hendrika KARTMAN.
Gehuwd te Huissen, gehuwd voor de kerk te Huissen met Johanna Geertruida KEMPERMAN, geboren te Huissen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Johannes DERKSEN, landmeter, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Beverwijk? Echtgenote is Hilda WARTENA, geboren te Beverwijk.
   2.  Johannes Hendrikus DERKSEN, heftruckmonteur, geboren te Arnhem.

XIII.13    Wilhelmus Johannes (Willem) DERKSEN, machine-houtbewerker, geboren op 16-04-1905 te 's-Gravenhage (gezindte: RK), overleden op 24-08-1967 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd, zoon van Antonius Theodorus Bernardus (Antoon) DERKSEN (zie XII.24) en Andrina Petronella Maria (Marie) GERITS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-05-1934 te 's-Gravenhage met Theuna Maria (Tonny) SCHEER, 22 jaar oud, geboren op 18-09-1911 te 's-Gravenhage, overleden op 28-01-1970 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, dochter van Pieter Johannes SCHEER en Theuna Maria HUSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Adrina Maria (Wil) DERKSEN, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Ferdinand (Ferry) REYERSE, tekenaar-constructeur, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Jan Gerard REYERSE en Jannigje (Janny) VERSCHUUR.

XIII.18    Johannes Antonius (Johan) DERKSEN, geboren op 29-12-1916 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 11-04-1999 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd, zoon van Antonius Theodorus Bernardus (Antoon) DERKSEN (zie XII.24) en Andrina Petronella Maria (Marie) GERITS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-01-1940 te 's-Gravenhage met Johanna Margaretha (Annie) HOLLANDER, 22 jaar oud, geboren op 26-02-1917 te 's-Gravenhage, overleden op 27-06-2009 te 's-Gravenhage op 92-jarige leeftijd, dochter van Christinus (Janus) HOLLANDER, gemeentewerkman, melkverkoper, en Johanna Margaretha VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christinus Johannes (Hans) DERKSEN (zie XIV.3).
   2.  Johanna Margaretha (Anne) DERKSEN, verpleegkundige, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te Rijswijk, gehuwd voor de kerk te Monster (getuige(n): Hans Derksen en Wim Philipse) met Philippus (Philip) PHILIPSE, restaurateur, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Philippus (Flip) PHILIPSE en Johanna Elisabeth (Jo) STAM.

XIII.23    Adriaan (Adrie) DERKSEN, kleermaker, loketbediende, kassier, geboren op 08-08-1922 te Amsterdam, gedoopt (RK) op 09-08-1922 te Amsterdam, overleden op 31-10-1999 om 16:00 uur te Alkmaar op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-11-1999 te Schagen. Adriaan Derksen is op 8 augustus 1922 geboren; een dag later is hij gedoopt. Adriaan is vernoemd naar zijn moeder en naar zijn overgrootmoeder. Zoon van Antonius Theodorus Bernardus (Antoon) DERKSEN (zie XII.24) en Adriana Clara Wilhelmina Maria (Jeanne) DECKERS, zonder beroep.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1946 te Amsterdam met Pietertje Wilhelmina (Pia) BALDER, 22 jaar oud, zonder beroep, geboren op 14-04-1924 te Aalsmeer, overleden op 11-11-2011 om 23:00 uur te Alkmaar op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-11-2011 te Schagen, dochter van Klaas BALDER, turfboer, zonder beroep, en Maria HUISKENS, zonder beroep.
Uit dit huwelijk:
   1.  drs. ir. Frits DERKSEN (zie XIV.9).

XIII.25    Wilhelmus Alexander Maria (Wim) DERKSEN, ambtenaar RVB, geboren op 01-05-1909 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 02-08-1990 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd, zoon van Martinus Gerardus (Martin) DERKSEN (zie XII.28) en Anne Maria (Anna) van ESSE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-09-1939 te Amsterdam met Hendrika Catharina Mathilda (Stien) OOSTERMAN, 25 jaar oud, geboren op 09-12-1913 te Amsterdam, overleden op 08-04-2005 te Amsterdam op 91-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Rurtgerius Antonius OOSTERMAN en Ansje ROETHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Alberta Maria (Annette) DERKSEN, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Peter Franciscus Alfred (Peter) ANINK, docent economie, geboren te Amsterdam, zoon van Petrus Franciscus Joseph (Piet) ANINK en Maria Elisabeth Miep DIRKS.
   2.  Christina Helena Maria (Tineke) DERKSEN, geboren op 28-12-1948 te Amsterdam, overleden op 17-04-1949 te Amsterdam, 110 dagen oud.

XIII.27    Martinus Everardus Alphonsus (Martin) DERKSEN ridder in de Orde van Sint Sylvester, bouwkundig tekenaar, aannemer, geboren op 30-06-1911 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 02-07-1992 te Amstelveen op 81-jarige leeftijd. Familiegraf RK Begraafplaats Buitenveldert, Amstelveenseweg 351, Amsterdam. Begraven op 07-07-1992 te Amsterdam. RK begraafplaats Buitenveldert, Amstelveenseweg, Amsterdam. Martin Derksen trouwt met Mies Borst. Zij krijgen samen zeven kinderen. De erfgenamen van Martin Derksen en Mies Borst, te weten Ludwina Maria Derksen (kleindochter), Leonardus Martinus Josephus Derksen (kleinzoon), Martinus Joannes Alphonsus Derksen (Zoon), Marie-Thérèse Hubertine Postma (kleindochter), Maria Helena Theresia Derksen (dochter) en Lucia Anna Agnes Maria Derksen (dochter) verkopen op 30 september 1999 aan Munnike Bergen B.V. 6 kavels met één of meerdere panden in Amsterdam. Zoon van Martinus Gerardus (Martin) DERKSEN (zie XII.28) en Anne Maria (Anna) van ESSE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-05-1933 te Amsterdam met Maria Johanna Sophia (Mies) BORST, 22 jaar oud, geboren op 02-09-1910 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 15-06-1998 te Amstelveen op 87-jarige leeftijd, begraven op 19-06-1998 te Amstelveen. Mies Borst is een dochter van Leonardus Joannes (Leo) Borst, een bekende bouw- en projectontwikkelaar in Amsterdam. Zij is in 1933 getrouwd met Martinus Everardus Alphonsus (martin) Derksen.

De erfgenamen van Martin Derksen en Mies Borst, te weten Ludwina Maria Derksen (kleindochter), Leonardus Martinus Josephus Derksen (kleinzoon), Martinus Joannes Alphonsus Derksen (zoon), Marie-Thérèse Hubertine Postma (kleindochter), Maria Helena Theresia Derksen (dochter) en Lucia Anna Agnes Maria Derksen (dochter) verkopen op 30 september 1999 aan Munnike Bergen B.V. 6 kavels met meerdere panden in Amsterdam. Dochter van Leonardus Joannes (Leo) BORST, timmerman (5-08-1909), aannemer, bouw- en projectontwikkelaar, oprichter en directeur Bouw- en Woningbedrijf L.J. Borst, ridder in de orde van Oranje-Nassau, ridder in de orde van de heilige Gregorius de Groote, en Alida Gerarda Sophia (Alie) BOELHOUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Martinus Maria (Leo) DERKSEN (zie XIV.15).
   2.  Anna Alida Maria Theresia (Ans) DERKSEN, geboren op 09-09-1935 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 05-11-1996 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-11-1996 te Amsterdam.
Gehuwd (1) te Amstelveen, gescheiden te Amstelveen van Antonius Bernardus Maria WINNINGHOFF, geboren te Alphen aan den Rijn.
Gehuwd (2) te Antibes, Frankrijk met Johannes Nicolaas (Hans) WIJSMAN, geboren te Amsterdam.
   3.  Martinus Johannes Alphonsus (Martin) DERKSEN (zie XIV.20).
   4.  Alida Maria Gertruda (Lia) DERKSEN, zonder beroep, geboren op 25-04-1940 te Nieuwer-Amstel, overleden op 27-08-1985 te Amstelveen op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd te Amstelveen met Petrus Joannes Hermanus Cornelis Maria (Peter) POSTMA, geboren te Amsterdam.
   5.  Maria Helena Theresia (Mies) DERKSEN, geboren te Nieuwer-Amstel. Woonde ten tijde van overlijden vader (2-7-1992) in Aalsmeer.
Gehuwd met Hermanus Remundus (Harry) HEIJERMAN, geboren te Amersfoort, zoon van Hendrikus Johannes HEIJERMAN, adjunct-directeur Cenrale Drukkerij, en Mechtelina Wilhelmina van OOSTRUM.
   6.  Beatrix Alida Gertrudis Maria (Bea) DERKSEN, bankemployee, geboren op 17-05-1949 te Nieuwer-Amstel, overleden op 11-09-1976 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-12-1972 te Nieuwer-Amstel, gescheiden na 2 jaar op 19-09-1975 te Amstelveen van Henricus Ignatius KEMNER, geboren op 10-01-1947 te Amsterdam, overleden op 23-01-2003 te Beverwijk op 56-jarige leeftijd, zoon van Hendrik KEMNER en Johanna Theodora Maria AKKER. {Hij is later gehuwd te Vinkeveen met Maria Josepha Johanna Antonia van der WEEGEN, geboren te Bergen op Zoom.}
   7.  Lucia Anna Agnes Maria (Lucia) DERKSEN, geboren te Nieuwer-Amstel. Woonde ten tijde van overlijden vader (2-7-1992) in Amstelveen.
Gehuwd met A. (Ad) HESTERMAN.

XIII.29    Hendrikus Josephus Franciscus (Henk) DERKSEN, bakker, geboren op 28-05-1913 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 12-05-1996 te Haarlemmermeer op 82-jarige leeftijd, zoon van Martinus Gerardus (Martin) DERKSEN (zie XII.28) en Anne Maria (Anna) van ESSE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-02-1939 te Amsterdam met Geertruida Johanna de BOER, 25 jaar oud, geboren op 24-12-1913 te Amsterdam, overleden op 15-06-2010 te Haarlemmermeer op 96-jarige leeftijd, dochter van Frederik Franciscus de BOER en Catharina Alida HOVENER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendricus Josephus Franciscus DERKSEN, geboren te Amsterdam.
   2.  Johannes Maria DERKSEN, geboren te Amsterdam.
   3.  Paulus Maria DERKSEN, geboren te Amsterdam.

XIII.33    Alexander Johannes Maria (Alex) DERKSEN, schilder, geboren op 06-06-1922 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 07-02-1999 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, zoon van Martinus Gerardus (Martin) DERKSEN (zie XII.28) en Anne Maria (Anna) van ESSE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-09-1946 te Amsterdam met Catharina Hendrina Johanna (Tiny) DOLLE, 22 jaar oud, geboren op 27-09-1923 te Amsterdam, overleden op 25-02-1995 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd, dochter van Johannes Adrianus DOLLE en Hendrina Chistina WISCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Martinus DERKSEN, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met N.N. BLOEM, dochter van Adolf Frederik BLOEM en Désiree JARMAN.
   2.  Anthonius Maria DERKSEN (zie XIV.35).

XIII.35    Wilhelmus Johannes Franciscus Maria (Wim) DERKSEN, hoofd automatisering Nestlé, geboren op 24-08-1927 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 23-01-2007 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-01-2007 te Amsterdam. Aan het einde van de Nederlandse overheersing van Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, en wel tussen 1945 en 1949, hebben ruim honderdtwintigduizend Nederlandse en Nederlands-Indische mannen als beroeps- of dienstplichtig militair de orde en vrede in dit overzeese gebiedsdeel proberen te bewaren. Ook Wim Derksen (1927-2007) is als (dienstplichtig) militair een zeer geruime tijd in Nederlands-Indië gelegerd geweest.

In november 1947 werd hij opgeroepen voor de dienst en ving samen met ongeveer 480 andere mannen de opleiding aan om cavalerist bij de Huzaren van Boreel te worden. Wim Derksen werd huzaar, c.q. cavalerist en wel bij het speciaal voor uitzending naar Nederlands-Indië geformeerde zesde eskadron Vechtwagens Huzaren van Boreel. Wim Derksen was huzaar tot hij met buitengewoon verlof ging in de zomer van 1950, enige tijd na ontscheping in de haven van Amsterdam. Zoon van Johannes Hubertus Maria (Johan, Jo) DERKSEN commandeur in de orde van Sint Sylvester, ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau (zie XII.40) en Jacoba Maria Catharina (To) MOES, onderwijzeres.
Gehuwd te Edam met Cornelia (Nel) OUDEJANS, geboren te Amsterdam, dochter van Hendrikus Theodorus OUDEJANS, houthandelaar, en Catharina Elisabeth EELTINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  drs. Johannes Hubertus Maria (Huub) DERKSEN, planoloog, radio-journalist, internetondernemer, geboren te Amsterdam.
   2.  Maria Catharina Elisabeth (Maaike) DERKSEN, medica, kwaliteitsmanager VUMC, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Jeroen STEENBRINK, jurist, officier van jusititie te Amsterdam.

XIII.37    Ir. Augustinus Cornelis Maria (Guus) DERKSEN, leraar wiskunde, civiel ingenieur, organisatie-adviseur, leraar bouwkunde HTS, lid HBO-raad, geboren op 24-05-1931 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 08-04-1980 te Kampen op 48-jarige leeftijd. Opleiding: HTS Amsterdam, Bouwkunde, TH Delft, Civiele Techniek. Werk: leraar wiskunde aan het Edith Stein Lyceum te 's-Gravenhage, St. Bouwresearch te 's-Gravenhage, Cindu te Uithoorn, van Santen en Danz te Amsterdam, organisatie-adviseur, HTS Zwolle, leraar Bouwkunde en Civiele Techniek, lid HBO-Raad. Zoon van Johannes Hubertus Maria (Johan, Jo) DERKSEN commandeur in de orde van Sint Sylvester, ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau (zie XII.40) en Jacoba Maria Catharina (To) MOES, onderwijzeres.
Gehuwd te Voorburg met Anna Maria (Annick) ALINK, lerares Frans, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Hendrikus Antonius Maria ALINK, chauffeur, chef reparatie lederwaren, hoofdportier, en Geertruida Gerritje HORTENSIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  ir. Johannes Wilhelmus Hugo Christiaan (Jan-Wick) DERKSEN (zie XIV.40).
   2.  Saskia Eline Christiane DERKSEN, laborante, kaderlid FNV, geboren te Uithoorn.
Samenwonend te Kampen, gehuwd te Kampen met Edwin STAPPENBELT, geboren te Lemelerveld, gem. Ommen, zoon van Gerrit-Jan STAPPENBELT en GerritDina BRINKMAN.
   3.  ing. Roderick Martijn Vincent Guus (Vincent) DERKSEN (zie XIV.44).

XIII.57    Leonardus Antonius Albertus Maria (Loek) DERKSEN, geboren op 16-06-1947 te Arnhem, overleden op 27-03-1982 te Perth, Australië op 34-jarige leeftijd. Op 17-1-1956 administratief afgevoerd van Arnhem wegens vertrek naar Australië.

Title DERKSEN Leonardus Antonius Albertus Maria -
Nationality: Dutch -
Arrived Fremantle per Joh Van Oldenbarnevelt 6 February 1964
Series number K1331 Zoon van Leonardus Antonius (Loek) DERKSEN (zie XII.59) en Huberdina Margaretha (Diny) HOLTERMANS, verkoopster.
Gehuwd te Perth, Australië, gehuwd voor de kerk te Perth, Australië met Annette MACKAY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cliff DERKSEN, geboren te Perth, Australia.
   2.  Dale DERKSEN, geboren te Perth, Australia.
   3.  Kurt DERKSEN, geboren te Perth, Autralia.

XIII.61    Karel Johan DERKSEN, geboren op 11-10-1943 te Arnhem (gezindte: RK), overleden op 10-12-1987 te Arnhem op 44-jarige leeftijd, begraven te Arnhem (Moscowa), zoon van Hendrikus DERKSEN (zie XII.61) en Annechien de GEEST.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1969 te Arnhem met Johanna Wilhelmina ELSCOT, 22 jaar oud, geboren op 04-06-1946, overleden circa 2002.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter DERKSEN, geboren te Arnhem.

XIII.69    Jan Johann DERKSEN, geboren te Amsterdam, zoon van Jacobus Johannes (Koos) DERKSEN (zie XII.63) en Arendina Janna (Annie) KLEES.
Gehuwd te Geleen met Hendrika LODERUS, geboren te Geleen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oscar DERKSEN, geboren te Landsmeer.
   2.  Martin DERKSEN, geboren te Landsmeer.

XIII.71    Peter Johannes DERKSEN, geboren te Amsterdam, zoon van Jacobus Johannes (Koos) DERKSEN (zie XII.63) en Arendina Janna (Annie) KLEES.
Gehuwd te Geleen met Roelie BOER, geboren te Geleen? {Zij was ook ooit gehuwd met N.N.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanne Arianne DERKSEN, geboren te Zaandam.
   2.  Saskia Marjolein DERKSEN, geboren te Krommenie.

XIV.3    Christinus Johannes (Hans) DERKSEN, rijksambtenaar, geboren te 's-Gravenhage. Verhuist op 25-11-1965 naar Gorinchem.
Verhuist vervolgens op 20-6-1975 naar Tiel. Zoon van Johannes Antonius (Johan) DERKSEN (zie XIII.18) en Johanna Margaretha (Annie) HOLLANDER.
Gehuwd (1) te Amstenrade met Leidy WIECHERINK, geboren te Treebeek, gem. Amstenrade.
Gehuwd (2) te Tiel, gescheiden te Tiel van Judyta Elzbieta URBANSKA.
Gehuwd (3) te Kolobrzeg, Polen, gescheiden te 's-Gravenhage van Teresa RAPSIEWICZ, geboren te Zagörze, Polen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mark DERKSEN, geboren te Gorinchem.
   2.  Frank DERKSEN, geboren te Tiel.

XIV.9    Drs. ir. Frits DERKSEN, elektrotechnisch ingenieur, master of arts, systeemontwerper, projectleider, hoofd systeemontwikkeling, docent informatica, adjunct-directeur informatievoorziening, directeur Sothis Consultancy & Management B.V. Geboren te Amsterdam. In 1973 afgestudeerd als elektrotechnisch ingenieur aan de Technische Hogeschool Twente. Per 1 januari 2004 benoemd tot directeur van Sothis Consultancy & Management B.V, gevestigd en kantoorhoudend te Wijk bij Duurstede. In 2012 afgestudeerd als Master of Arts aan de Universiteit van Amsterdam. Zoon van Adriaan (Adrie) DERKSEN (zie XIII.23) en Pietertje Wilhelmina (Pia) BALDER, zonder beroep.
Gehuwd (1) te Enschede, gehuwd voor de kerk te Enschede, gescheiden te Enschede van Aleida Gesina Johanna Maria (Lian) ESSINK, receptioniste, geboren op 14-09-1947 te Groenlo (gezindte: RK), overleden op 17-08-2011 te Oldenzaal op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-08-2011 te Usselo, dochter van Wilhelmus Johannes (Jan) ESSINK, elektromonteur, en Maria Aleida (Marie) OUDE WOLBERS, zonder beroep. {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-05-1983 te Oldenzaal met Ir. H. (Henk) THIADENS, 43 jaar oud, geboren op 18-01-1940 te Assen, overleden op 23-05-2010 te Oldenzaal op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-05-2010 te Usselo.}
Samenwonend (2) te Hilversum, gehuwd te Maarssen (getuige(n): Ruud van Reenen, broer van de bruid, Cornelia van der Linden, moeder van de bruid) met Hilda van REENEN, assistent personeelsmanager, personeelsadviseur, directeur Sothis Consultancy & Management B.V. Geboren te Gouda, dochter van Coenraad Wilhelm (Wim) van REENEN, uitvoerder, en Cornelia (Corrie) van der LINDEN, zonder beroep. {Zij was eerder gehuwd te Woerden, gescheiden te Woerden van Gerrit Jan (Gert-Jan) de LEEUW, geboren te Woerden.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Thomas Martijn (Thomas) THIADENS (zie XV.3).
   2.  drs. Alexander Ivo (Sander) THIADENS (zie XV.5).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  drs. Jasper DERKSEN (zie XV.7).
   4.  Manou DERKSEN, recruiter, geboren te Utrecht. Academisch Ziekenhuis Utrecht.

XIV.15    Leonardus Martinus Maria (Leo) DERKSEN, aannemer, directeur B.V. Bouw- en Aannemersbedrijf M.L.M. Derksen, geboren op 01-05-1934 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 01-11-1976 te Amstelveen op 42-jarige leeftijd. Leo Derksen is directeur van Bouw- en Aannemersbedrijf M.L.M. Derksen & Zn.
Bouw- en Aannemersbedrijf M.L.M. Derksen & Zn is in 1979 opgegaan in Derksen & Singerling B.V. Derksen & Singerling B.V. is een in 1979 opgericht professioneel bouwbedrijf, dat een totaalpakket kan aanbieden in de ruimste zin woords "bouwen". Bij D&S werken momenteel zo'n 50 medewerk(st)ers, die gezamenlijk zo'n 10 á 12 mln omzetten.
Bron: http://www.dens.nl/organisatie/index.html. Zoon van Martinus Everardus Alphonsus (Martin) DERKSEN ridder in de Orde van Sint Sylvester (zie XIII.27) en Maria Johanna Sophia (Mies) BORST.
Gehuwd te Nieuwer Amstel met Elisabeth Francisca Maria (Bep) MENSINK, geboren te Amsterdam, dochter van Josephus Johannes Henricus MENSINK, broodbakker, en Geertruida Petronella Maria BIJLMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludwina Maria (Lilian) DERKSEN, geboren te Nieuwer Amstel.
Gehuwd met Eric N.N.
   2.  Leonardus Martinus Josephus (Leo) DERKSEN (zie XV.12).
   3.  Michiel Philippus (Michiel) DERKSEN, geboren te Amstelveen.

XIV.20    Martinus Johannes Alphonsus (Martin) DERKSEN, directeur Derksen & Singerling B.V. (1980-1997), geboren te Nieuwer-Amstel, zoon van Martinus Everardus Alphonsus (Martin) DERKSEN ridder in de Orde van Sint Sylvester (zie XIII.27) en Maria Johanna Sophia (Mies) BORST.
Gehuwd met Engelina Everdina Maria (Lya) HEIJERMAN, geboren te Amersfoort, dochter van Hendrikus Johannes HEIJERMAN, adjunct-directeur Cenrale Drukkerij, en Mechtelina Wilhelmina van OOSTRUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicole DERKSEN, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Ron van der HEIDEN.
   2.  Yvette DERKSEN, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Mark HOLLESTELLE.
   3.  Martijn Rogier (Martijn) DERKSEN, makelaar/taxateur, directeur/eigenaar Visch & Van Zeggelaar, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Naarden met Eline Willemijn GOEDHART.

XIV.35    Anthonius Maria DERKSEN, geboren te Amsterdam, zoon van Alexander Johannes Maria (Alex) DERKSEN (zie XIII.33) en Catharina Hendrina Johanna (Tiny) DOLLE.
Gehuwd te Haarlem met Neeltje Cornelia UITTENBOOGAARD, geboren te Haarlem, dochter van Johannes UITTENBOOGAARD en Frederika Maria HOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sebastiaan DERKSEN, geboren te Amsterdam.
   2.  Andreas Alex DERKSEN, geboren te Amsterdam.

XIV.40    Ir. Johannes Wilhelmus Hugo Christiaan (Jan-Wick) DERKSEN, scheikundig ingenieur, geboren te Voorburg, zoon van Ir. Augustinus Cornelis Maria (Guus) DERKSEN (zie XIII.37) en Anna Maria (Annick) ALINK, lerares Frans.
Samenwonend te Rotterdam, gehuwd te Rotterdam met Nicole SMIT, geboren te Roermond, dochter van Petrus Johannes Antonius SMIT en Charlotte Jeanette Maria (Lotti) BORSBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sofie Jasmijn (Sofie) DERKSEN, geboren te Rotterdam.
   2.  Rogier Johannes (Rogier) DERKSEN, geboren te Rotterdam.
   3.  Veerle DERKSEN, geboren te Rotterdam.

XIV.44    Ing. Roderick Martijn Vincent Guus (Vincent) DERKSEN, werktuigbouwkundig ingenieur (HTS), muzikant, projectmanager (Getronics), projectleider (Ziggo), geboren te Uithoorn, zoon van Ir. Augustinus Cornelis Maria (Guus) DERKSEN (zie XIII.37) en Anna Maria (Annick) ALINK, lerares Frans.
Samenwonend te Den Haag met Drs. Mascha Jolanda DENNEBOOM, accountcoördinator, geboren te Bennekom, dochter van Johan DENNEBOOM en Gijsbertha NIEUWENHUYSEN.
Uit deze relatie:
   1.  Lucas Valentijn DERKSEN, Lucas, geboren te Den Haag.
   2.  Milan Vincent (Milan) DERKSEN, geboren te Den Haag.
   3.  Gabriël Olivier (Gabriël) DERKSEN, geboren te Den Haag.

XV.3    Thomas Martijn (Thomas) THIADENS, geboren te Stuttgart, Duitsland. Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart. Bij koninklijk besluit# 89.015367 d.d. 23-6-1989 is de geslachtsnaam veranderd in Thiadens. Zoon van Drs. ir. Frits DERKSEN (zie XIV.9) en Aleida Gesina Johanna Maria (Lian) ESSINK, receptioniste.
Gehuwd met Fiona CORDES, brandmanager, geboren te Hilversum, dochter van Harry Yntze CORDES en Elly SWEEP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emme Feline THIADENS, geboren te Amsterdam.

XV.5    Drs. Alexander Ivo (Sander) THIADENS, geboren te Den Haag. Ziekenhuis Bronovo Den Haag. Bij koninklijk besluit# 89.015367 d.d. 23-6-1989 is de geslachtsnaam veranderd in Thiadens. Zoon van Drs. ir. Frits DERKSEN (zie XIV.9) en Aleida Gesina Johanna Maria (Lian) ESSINK, receptioniste.
Samenwonend te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Fleur van OSCH, trainer.
Uit deze relatie:
   1.  Madelief Louise THIADENS, geboren te Amsterdam.
   2.  Annabel THIADENS, geboren te Amsterdam.

XV.7    Drs. Jasper DERKSEN, accountant/controller, geboren te Utrecht. Academisch Ziekenhuis Utrecht. Jasper is precies honderd jaar na zijn overgrootvader Antonius Theodorus Bernardus Derksen geboren (29-9-1880). Zoon van Drs. ir. Frits DERKSEN (zie XIV.9) en Hilda van REENEN, assistent personeelsmanager, personeelsadviseur, directeur Sothis Consultancy & Management B.V.
Ondertrouwd te Vleuten-De Meern, gehuwd te Vleuten-De Meern met Yvonne Dympna AGENANT, maatschappelijk werkster, geboren te Ragama, Sri Lanka, dochter van Wim AGENANT, accountant, en Corrie van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isabel Feline (Isabel) DERKSEN, geboren te Utrecht. Diakonessenziekenhuis Utrecht.

XV.12    Leonardus Martinus Josephus (Leo) DERKSEN, geboren te Amstelveen, zoon van Leonardus Martinus Maria (Leo) DERKSEN (zie XIV.15) en Elisabeth Francisca Maria (Bep) MENSINK.
Echtgenote is Chantal FRANSEN-LEURS, geboren te Venlo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijn DERKSEN.
   2.  Mathijs DERKSEN.
   3.  Pieter DERKSEN.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software