Genealogie van Matthias HEIJNEN
 
I.1    Matthias HEIJNEN, gedoopt (RK) circa 1540 te Venray, overleden circa 1585 te Venray. Ties Heijnen wordt van 1573 tot en met 1592 aangeslagen voor de schatting. Vanaf 1593 wordt Jan Heijnen aangeslagen voor de schatting (belasting of heffing). Dat kan betekenen dat Ties is overleden of dat Ties de boerderij heeft overgedragen aan (zoon) Jan Heijnen en zich laat verzorgen door Jan Heijnen en zijn vrouw. Aangezien er geen schepenbankakten uit die periode meer beschikbaar zijn, is dat niet meer vast te stellen.
GAV, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 151, Schatcedulen 1573-1581.
Gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) Tiesken (zie II.1).

II.1    Joannes (Jan) Tiesken HEIJNEN, hypothetisch, gedoopt (RK) circa 1565 te Venray, overleden na 1630 te Venray. Heijnen is net als Derickx (of Derksen) een patroniem: zoon van Heijn (Henricus). Meerdere voorbeelden zijn te vinden in de schepenbank van Venray.
Opdracht aen Jacob Sijmons gen(aemp)t Heijnen ter Merslo van Jacob Rongen erffg(enaeme)n passe.
Voor ons compareerde Heijlken de weduwe van zaliger Jacob Rongen geassisteerd met Jan Huijben haar zwager en Jacob Gaertiens voor de onmondige kinderen. Zij hebben met hand, halm ende monde vertichnisse gedaan en cederen transporteren en(de) draegen op mits desen aen Jacob Simonss gen(aemp)t Heijnen en(de) Lijbken Heijnen Eheluijden eenen passe nieuw erf groot zijnde anderhalve mergen gelegen aan de Cult tegen over de Hut te Merselo. Naast de gemeente ter eenre en Jacob Dekkers op de Coppelenbergh pass. Aangekocht voor de som van twee honderd vijf en tachtig gulden. Zo heb ik richterbode voor de minderjarige kinderen, te weten Japken, Jenneken, Willem, Jan en Marie allen te samen aan de pas onterft en Jacob Heijnen en Lijbeken daar aan geërfd en gegoed. De landheer en ieder zijn recht.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3824, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1627-1637, folio 285v, 4 julij 1637.
Opdracht aen Willem Henricx g(e)n(aem)pt Heijnen van eenen passe aent Vlacktwater door Henr(ick) Versleijen ierst en(de) daernae door Sijmon Hoeijmaker gedaen
Voor de schepenen compareerden Hendrick Versleijen voor hem zelf, Sijmon Martens Hoeijmakers en Thoniksen eheluijden. En hebben aan de voorscreven transportant Hendrick eerst en vooral de voorscreven Sijmon en Thonisken eheluijden zeker aanpart of deel pas verkocht hebben. Alzo ingelijke forme de selve Sijmon en Thonisken wederom met hand, halm ende monde cessie en vertignisse gedaan hebben, hebben zamelijk en een ieder voor zijn quote en voor zo veel hem aangaande gecedeerd en overgedragen aan Wilhem Hendrickx een pas anderhalve morgen. Gelegen aan het Vlakwater naast Peter Vermeulen en de gemeente aan de andere zijde. Aangekocht voor zeker kooppenningen, dewelk aan de transportanten uit dank betald is. Zo hebben wij schepenen Wilhem aan deze pas geërfd en gegoed. Den landheer en ieder zijn recht.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 8, 1 april 1639 Opdracht aen Willem Henrix g(e)n(aem)pt Heijen van een seker plaetsken erffs door Sijmon [Martens] Hoeijmaker gedaen.
Voor de schepenen compareerden Simon Martens Hoeimakers en Thoniske eheluijden en cederen, transporteren en(de) dragen op mits desen aen Wilhem Henricx een seker plaetsken ettelicke roeijen groot aen hunne transportanten errve affgemeten int viercant van de voorscreven Wilhelm schuur tot Pouwels Groenen schuur. Aangekocht voor een zeker som kooppenningen die in dank betaald zijn. En hebben wij schepenen Wilhelm en zijn erven daar aan geërfd en gegoed. Den landheer en ieder zijn recht.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 8v, 1 april 1639.

In het Reeckenboeik Venray (rekening van schatting 1573-1587) is sprake van een Jan Tiesken Michels. Dit suggereert een relatie met Michel Heijnen?
RHCL, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3864.

Jan Heijnen wordt op 1 april 1601 aangeslagen voor een veestapel bestaande uit 2 koeien, 1 rund en 13 schaepen. Hij betaalt daarvoor 4 gulden en 2 stuivers.
Beestengeld anno 1 april 1601. Lull.
Onderstaand een aantal regels uit de beestengeldcedule.
...
Peter Baeten 1 ma(n) 1 frou 2 koe 2 gl i5 st
Jan Heijnen 1 ma(n) 1 frou 2 koe 1 rint 13 schaep 4 gl 2 st
Teus Bom 1 ma(n) 1 frou 2 koe 2 gl 15 st
...
RHCL, 01.048, archief van de schepenbankl Venray, inv. nr. 3881.

Vanaf 1593 wordt Jan Heijnen aangeslagen voor de schatting (belasting of heffing). Dat kan betekenen dat Ties is overleden of dat Ties de boerderij heeft overgedragen aan (zoon) Jan Heijnen en zich laat verzorgen door Jan Heijnen en zijn vrouw. Aangezien er geen schepenbankakten uit die periode meer beschikbaar zijn, is dat niet meer vast te stellen.
GAV, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 151, Schatcedulen 1573-1581.Thins
modo Gerrit Jacobs ende

In het Meetboeck komt Jan Heijnen alleen in de index voor. Folio 120-120v ontbreekt. Daaruit blijkt dat Jan en Geritgen Heijnen in het kerkdorp Lull gewoond hebben.
GAV, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 135. Meetboeck des kerspels Venray.

Grietien Heijnen den 8e martij 1699
...
modo Jan Jan Heijnen vrouw Geritgen heft aengegrae-
Heijnen den ven in A(nn)o 1630 ende 1631 21 royen aen
Jongen ende haer hoeffstaet gelegen ende die gemeijn
Elisabeth Heijnen den straet met die ander zijde gilt jaerlicx
10e martij 1696 tot thijns

Noch heft den selven aengegraven
i vierdel heijde oft [de...ds] gelegen
inde bugt tegen sijn ander deijl
[...] b
gemeijnte gilt jaerlicx tot thu
...
RHCL, schepenbank Venray, inv. nr. 3938, Thijnsboek der nieuwe aengegravene erven yn de jaeren 1630 et sequentibus bij de schepenen des kerspels Venray vercoofft, folio 16. Zoon van Matthias HEIJNEN (zie I.1) en N.N.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1590 te Venray met Henrica (Henrisken) N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1609 met Geritien [VERRIJCKT], gedoopt circa 1580 te Venray, begraven voor 1609 te Venray, dochter van [Lenaert] VERRIJCKT en N.N. [RENCKENS].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Margareta, gedoopt (RK) in 08-1591 te Venray (getuige(n): Godefridus Peters en Beatrix Deckers).
   2.  Mathias, gedoopt (RK) in 12-1592 te Venray (getuige(n): Petrus Baten en Maria van den Bijten), overleden voor 1594 te Venray.
   3.  Mathias, gedoopt (RK) in 09-1594 te Venray (getuige(n): Aleidis aen gen Haen en Joanna Buijs).
   4.  Andreas (Drijs) (Faechs) (zie III.4).
   5.  Petrus HEINEN, gedoopt (RK) in 10-1598 te Venray (getuige(n): Petrus Poel en Gertrudis Middeler).
   6.  Lambertus HEINEN, gedoopt (RK) op 29-03-1604 te Venray (getuige(n): Theus Vermuelen en Gertgen Barterus).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Theodorus (Didryck, Derick) Jansz (Luynx, den Olieslaeger) (zie III.8).
   8.  Petrus, gedoopt op 21-02-1610 te Venray (getuige(n): Herman Vlentz en Henrisken Baetiens).
   9.  Catharina, gedoopt (RK) op 01-01-1612 te Venray (getuige(n): Derick Faechs en Lisken Faechs).
   10.  Lambertus, gedoopt (RK) op 17-02-1614 te Venray (getuige(n): Theodorus Vergeer en Maria Roemerss).
   11.  J(oh)an Jan Heinensoon HEINEN (zie III.14).

III.4    Andreas (Drijs) HEIJNEN (Faechs), gedoopt (RK) in 12-1596 te Venray (getuige(n): Dijbel Bans en Henrica Fladders), overleden circa 1640 te Venray. In het meetboek van 1628 wordt het bezit van Drijs en Derijsken Heijnen beschreven. Hij was schatplichtig voor een grondbezit van ruim 14 morgen. Uitgaande van een Venrayse morgen van 3.183 vierkante meter komt dat overeen met ongeveer 4,5 hectare, wat voor die tijd een aardig grondbezit was. Het bezit gaat over op Jan Heijnen, zijn zoon.
Gemeentearchief Venray, oud archief tot 1796, inv. nr. 135, Meetboeck des kerspels Venray, anno 1628, blz. 284. Zoon van Joannes (Jan) Tiesken HEIJNEN (zie II.1) en Henrica (Henrisken) N.N.
Gehuwd voor de kerk circa 1625 met Theodora (Derisken) N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan), gedoopt (RK) op 24-05-1626 te Venray (getuige(n): Theus Nabben en Jaepken Nabben).
   2.  Henricus, gedoopt (RK) op 28-12-1628 te Venray (getuige(n): Diebel Bans en Mery Reinders).

III.8    Theodorus (Didryck, Derick) Jansz HEIJNEN (Luynx, den Olieslaeger), boer, genoemd (14-7-1642, 14-8-1649, 1650, 1655, 1656), gedoopt (RK) circa 1610 te Venray. Doopboek Venray heeft een hiaat tussen 14-04-1605 en 27-11-1606. Begraven op 27-05-1684 te Horst. Op basis van de doopgetuigen van zijn kinderen is Derick afkomstig uit Meerlo of Venray. Als de hypothese juist is dat Derick Heijnen uit Venray komt, dan wordt dat bevestigd door een rol die voor Derick Heijnen is weggelegd in een akte van maeghedelinghe (boedelscheiding) uit Venray gedateerd 14 juli 1642. Daarin wordt hij genoemd als neef van Pouwels Adamsz Verrijckt, de zwager van zijn mogelijke broer Jan Heijnen. Dat zou impliceren dat Derick's moeder een zuster dan wel een tante van Pouwel Adamsz Verrijckt is. De naam van zijn moeder is in beide gevallen Verrijckt. Hij tekent deze akte met een handmerk. Zijn handmerk is een hoofdletter X met naar buiten krullende bogen aan de onderkant.
Maeghschijdinge tusschen Pouwels Adams eener en(de) sijne swager en(de) susters errffgenaemen van Adam Verrijckt ond(er)sijden.
Inden naeme ons heeren amen. Sij kennelicken eenen ijderen bij den inhoudt van dit tegenwerdich instrument, dat inde jaere desselfs ons heeren Jesu Christi XVI C twee en(de) veertich opten XIIII (14) dach des maents julij is gemaeckt en(de) besloten een onwederroepelicke en(de) bestendige maeghscheijdinge en(de) vergelijckonge van erffelick en(de) gereede goederen tusschen de naergelate samptlicke kijnders en(de) erffgenaemen van z(alige)r Adam Verrijckt en(de) Geertien gewesene Eheluiden, te weeten Pouwels Adams de sone en(de) Jenneke Thijlen Eheluijden mit onderhandelick van Henrick Thijlen en(de) Jacob Michels en(de) Derick Heijnen, de swager en(de) neeffen, ter eener, Ende Henrick op de Blackt en(de) Maria Eheluden, Johan op Creijtenbirch en(de) Leenken Adams Eheluiden Yetgen en(de) Enneken de susteren als mede erffgenamen geassisteert mit haers gerichtelick gecozen en(de) geauthoriseerde momberen namentlick Gaert Verbeten op de Rijckt en(de) Johan op Rijbroeck ter andere zijde alle op conditien, restrictien, voorwaerden en(de) vuegen volgende. Er volgen een aantal huwelijkse voorwaarden.
RHCL, 01.048/1, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 75, 75v, 14 ju`li 1642.
Theodorus Heijnen woont tussen 1643 en 14 augustus 1649 in Meerlo. In die periode worden drie kinderen van hem in Meerlo gedoopt.
De boerderij die Theodorus (Derick) Heynen en zijn vrouw op 14 augustus 1649 in Horst kopen wordt al eerder genoemd: Op 8 oktober 1647 lenen Jacop Hermans en zijn vrouw Merry van Peter Lyetgens 100 gld tegen 4%. Ze geven hun goed te Luyns onder Schadick in onderpand. Horst actum den 8 oktober 1646.
RHCL, archief van de Schepenbank te Horst, register van overdracht, inv. nr. 32. folio 8.
Wij Diederick Verberckt, scholtis, Herman van den Speulhoff, Jasper Smullers ende Ruth Gossen, schepenen de heerlickheydt Horst doen condt, tuygen ende certificeren mits deesen voor die gerechte waerheydt hoe dat voir ons in eygener persoonen gecompareert ende erschienen sijn Juris Maaten ende Jacob Verdellen als gerichtelicken aangestelde momboirs over die minderjaerige kinderen bij Jacob Luijns zaliger naergelaten. Ende hebben ons ten voorschijn gebrocht seeckere requeste mit daerop gestelde marginale apostille volgender inhalts: Joris Maaten ende Jacob Verdellen als gerichtelicken aangestelde momboirs over die minderjarigge kinderen bij Jacob Luijns zaliger verklaren dat de laatste grote en excessieve schulden heeft nagelaten. Zij verzoeken het gericht van Horst om toestemming de gerede en ongerede goederen te verkopen, teneinde groter schade te voorkomen. Zij krijgen toestemming. Horst actem den 11 juli 1649.
Daarna volgt het resutaat van de openbare verkopingen. Derick Heynen koopt van Jacob (Hermans) Luyns en zijn vrouw Merry het goed te Luyns, soo huys, hoff, scheur, olymeulen, bouw- en weyland. Rechten verschuldigd aan o.m. Jo(nke)r Keverberch en huis ter Horst, aan heere Geurt Coppen en aan heere Matthijs (ieder een malder rogge) en aan Jan Willemkens. Verder behouden de broers en zusters van Jacob Luijns zaliger hun "elupscheidt". Opbrengst 1195 gulden + kosten. Horst actum den 14 augustus 1649.
RHCL, archief van de Schepenbank te Horst, register van overdracht, inv. nr. 32, folio 42.
Het goed te Luyncks heeft een geschiedenis die terug gaat tot ver in de 16e eeuw. In de thynsboeken van Wittenhorst en in de laatboeken van Cruchten-Keverberg wordt Luyncks al vanaf 1551 genoemd. Het goed is tot zeker 1617 in bezit van Mericken Luynx. In 1623 komt het goed in het bezit van Herman Geertgens. Op zijn beurt doet Herman Geertgens het goed over aan Sye (Sophia) Hermansdochter. Sye heeft het goed volgens de thyns- en laatboeken in haar bezit tot 1649 wanneer Derick Heynen het overneemt van Jacob Hermans en zijn vrouw Merij. Thynsboeken Wittenhorst in Meterik
1583-1600 Mericken Luynxs
1601-1616 Mericken Luynxs
1617-1640 Mericken Luynxs Herman Geertgens (±1623) nu Sye Hermansdochter
1641-1653 Sije Hermansdochter nu Dirck Heijnen
1660 Derick Heijnen
Derick Jansen en zijn vrouw Lysbeth verklaren te hebben verkocht aan Guert Rutten en zijn vrouw Lysbeth 3 morgen bouwland gelegen tussen Thijsken Smullers en Gerardt Gerardtz ende voorts Crommentouns en bosland. Koopsom 375 gulden. Het betreft vrij land (niet tinsplichtig). Horst, actum den 26 juli 1650.
RHCL, archief van de Schepenbank te Horst, register van overdracht, inv. nr. 32, folio 61.
Dirk Heynen te Luyns en zijn vrouw Lysbeth van Driel verklaren schuldig te zijn aan Peterken, de dochter van Thewisken Schers, 200 gld. Rente 5%. Onderpand hun gehele goed met olymeulen te Luyns gelegen. Horst, actum den 22 october 1655.
RHCL, archief van de Schepenbank te Horst, register van overdracht, inv. nr. 32.
Een andere interessante akte is de akte van magescheidt de dato 5 februari 1656: tussen Pouwels Camps als man en momboir van zijne gewesene huisvrouw zaliger Geertgen Scheers, Jacob Denckens en zijn vrouw Grietgen Scheers en Peterke Scheers geassisteert door haar voogden Derick Janssen uit Venray en Hendrick Wijnants:
1. Jacob Denckens en zijn vrouw Grietgen Scheers krijgen het erftael zoals de ouders die onder Oostenrijck bezaten, met de landerijen aan de Scheindts.
2. Pouwels Camps zal ten behoeve van het kind dat hij bij Geertgen Scheers zaliger heeft, samen met Peterke Scheers 750 gld ontvangen.
3. Jacop zorgt voor een uitzet voor Peterke. Actum Horst 7 maart 1656.
RHCL, archief van de Schepenbank van Horst, 7 maart 1656.
Mogelijk het definitieve bewijs dat Derick Janssen Heijnen den Olieslaeger uit Venray komt. Derick Janssen is dan wel geen familie maar dan toch wel een zeer goede bekende van de familie Scheers. Familieleden treden ook op als doopgetuigen van de kinderen van Theodorus (Derick) Janssen Heynen (Paulus Camps, Elisabeth v/v Godefricus Camps) en omgekeerd is Derick voogd van Petronella. Zoon van Joannes (Jan) Tiesken HEIJNEN (zie II.1) en Geritien [VERRIJCKT].
Gehuwd voor de kerk (1) 1636-1637 te Meerlo/Venray (St. Petrus Banden) met Margaretha (Grietien) [SEUREN], gedoopt (RK) op 06-02-1604 te Venray (getuige(n): Gerit Huben en Windel Saren), overleden 1646-1648 te Meerlo.
Gehuwd voor de kerk (2) 1646-1648 te Horst (St. Lambertus) met Elisabeth (Lysbeth) van DRIEL, gedoopt (RK) op 02-05-1626 te Horst (getuige(n): Joannes Royls en Christina op de Westerback), begraven op 01-11-1666 te Horst op 40-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) van DRIEL, genoemd (1652, 1674), en Jacoba van WIJTFELT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan HEINEN, gedoopt (RK) op 29-12-1638 te Venray (getuige(n): Peter Jans en Mery Cunnen).
   2.  Johanna Dierickx HEYNEN, gedoopt (RK) op 01-03-1643 te Meerlo (getuige(n): Paulus Camps en Jacoba Roloffs).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 06-06-1668 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Wilhelmus van Rens en Martinus Jans) met Joannes HAEX, gedoopt circa 1643, zoon van Mathias HAEX? (te Reuls) en N.N.
   3.  Jacobus HEINEN, gedoopt (RK) op 12-01-1646 te Meerlo (getuige(n): Jacobus Michaels en Gertrudis aen gen Schilt). Jacobus Michaelis zou de zoon van Jan Michels en Geertgen Verrijckt uit Venray kunnen zijn. Hij is net als Derick Heijnen een neef van Pouwels Adams Verrijckt uit Venray.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Martinus (Marten) Derix HEYNEN (den Olijslaeger), boer, schatheffer (1688-1689) en schepen van Horst (1709), gedoopt (RK) op 28-02-1649 te Meerlo (getuige(n): Jacobus Wismans en Mechtildis Krijnen), begraven op 09-02-1724 te Horst op 74-jarige leeftijd. Vroeg of laat krijg je bij het uitzoeken van de stamboom te maken met het verschijnsel patroniem, waarbij een kind geen vaste achternaam heeft, maar wordt genoemd naar de vader. Martinus Derix is een voorbeeld van zo'n patroniem maar ook poppenkastheld Jan Klaasen kan worden gezien als "Jan, zoon van Klaas". De kinderen van Martinus behouden het patroniem van Martinus, te weten Derix. Dat wil zeggen dat hun naam niet meer aangeeft dat ze een kind zijn van Martinus (Marten). In dit geval is sprake van een versteend patroniem, een vadersnaam die is verworden tot familienaam. Overigens wordt Martinus meestal met den Olieslaeger aangeduid.

In het schat- en meetboek 1701 wordt in Schadijk Marten den Olyslaeger genoemd. Hij bewoont een boerderij met de naam "De Olyslaeger". 'Hij was schatplichtig voor een grondbezit van ruim 36 morgen. Uitgaande van een Horster morgen van 3.252 vierkante meter komt dat overeen met bijna 12 hectare, wat voor die tijd een zeer aanzienlijk grondbezit was. De familienaam van de bewoners van de boerderij Olyslaegers was Derix. Toen Marten Derix kwam te overlijden ging de boerderij over in het bezit van zijn zoon Jan.' De boerderij bestaat nog steeds en staat aan de St. Maartensweg 14 in Horst.
V.J.J.M. Asselberghs c.s., Horster Historiën, 1993, deel 4, blz. 158 e.v.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-06-1676 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Joannes Haex en Jacobus Drabbels) met Anna DRABBELS (den Olieslagher), 20 jaar oud, geboren op 13-02-1656 om 17:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 14-02-1656 te Horst (getuige(n): Matthias Haex en Sibilla Ramakers), begraven op 08-11-1727 te Horst ex Dissen op 71-jarige leeftijd, dochter van Godefricus (Geurt) Willemkens DRABBELS (Drabbels) en Wendelina (Windel) HAEX.
   5.  Margaretha Jans SEUREN (Heynen), geboren op 05-05-1650 om 17:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 05-05-1650 te Horst (getuige(n): Hubertus Saeren ex Meerlo en N.N. van Dryll).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 03-05-1675 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Joannes Theukens en Petrus Jacobi) met Gerardus Petri (Flueren).
   6.  Sophia Dierickx HEYNEN (Luickx), fugatie ex Homersom (5-12-1678), geboren op 19-01-1652 om 24:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 21-01-1652 te Horst (getuige(n): Joannes van Dryll en Elisabetha v/v Godefricus Camps).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 06-12-1678 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Martinus Dierickx en Helena Jansen) met Joannes (Jan) HONSELAARS, gedoopt te Gennep.
   7.  Gertrudis JANSSEN, geboren op 17-11-1653 om 24:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 23-11-1653 te Horst in d'Oliemeulen (getuige(n): Petrus Lambert ex Meerlo en Catharina Tonissen uit Venray).
   8.  Maria HEYNEN (inde Oliemeulen), geboren op 15-04-1655 om 10:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 19-04-1655 te Horst (getuige(n): Joannes Massen ex Venray, Anna Dirix en Reineri Gerardi ex Meerlo).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 02-06-1686 te Oirlo (Sint Gertrudis) (getuige(n): Joes Honselaers en Joes Oliemeulen) met Theodorus VERCOELEN, maasschipper, gedoopt te Maasbracht, zoon van Jacobus VERCOELEN en N.N.
   9.  Catharina Derickx HEYNEN, geboren op 22-08-1657 om 03:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 24-08-1657 te Horst (getuige(n): Paulus Wynis en Catharina van Dryll).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 27-11-1688 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Gerardus Buijssen en Joannes Bruykx) met Goswinus Henderix LENDERS.
   10.  Joannes (Jan) Derickx OLIESLAEGER, geboren op 19-07-1660 om 05:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 20-07-1660 te Horst (getuige(n): Daniël van Wytvelt en Gerardus Winants van Mierlo), begraven op 01-04-1735 te Horst op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26-01-1692 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Frans Derickx en Jost Classens) met Emerentiana (Eermcken) RUTTGENS (Cressers?), 35 jaar oud, gedoopt (RK) op 10-01-1657 te Horst (getuige(n): Matthias Haecke en Helena Tacken), begraven op 22-11-1733 te Horst op 76-jarige leeftijd, dochter van Godefridus (Geurt) RUTTGENS en Juliana N.N.
   11.  Anna HEYNEN, geboren op 16-11-1663 om 06:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 16-11-1663 te Horst (getuige(n): Jacoba van Dryll), begraven op 04-02-1723 te Horst op 59-jarige leeftijd.
   12.  Franciscus HEYNEN (den Olieslagher), gedoopt (RK) op 11-10-1666 te Horst (getuige(n): Jacobus Leutjens en Gertrudis Cremers ex Broekhuysen).

III.14    J(oh)an Jan Heinensoon HEINEN, genoemd (1648, 1663, 1665), gedoopt 1605-1615 te Venray, overleden >25-4-1665 te Venray. Uit de trouwinschrijvingen blijkt dat J(oh)an Heinen een zoon is van Jan Heinen! Er staat in beide gevallen Jan Jan Heinensoon. Het patroniem van Theodorus (Derick) Heynen is Janszoon. Het ligt erg voor de hand nu te veronderstellen dat Jan Jan Heinensoon en Theodorus Janszoon Heynen broers zijn.
Op 2 april 1639 verkopen Johan Heijnen en Lijsken Seelen aan Henrick Joosten en Lijsken Willems een huijss, schuer, boomgaert ende bouwlanden aan de Broeck bij de Hijpt. Groot ongeveer 6 morgen.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3824, Overdrachten, maagscheidingen, huwelijkse voorwaarden, 1627-16390, folio 373v, 2 april 1639.
En een passe. Opdracht van Johan Heijen aen Pouwels Claess van eenen passe omtrent Stoter gelegen.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3824, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1627-1639, folio 374, 2 april 1639.
Op 15 januari 1640 kopen Jacob Heinen en Lijsken Sceelen een "pass" gelegen aan de Sporckts Ven. Opdracht van Jacob Gerartsz Stommen aen Johan Heijnen van eenen passe Sporckt gelegen.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 28v-29, 15 januarij 1640.
Momboirschap voor Jan Heijnen kinderen bij :Lijsken Seel Artsdochter verwekt Jan, Cathelijn en Geritgen. Vereed Drijs Verkerken, Gijesken Peijtsen en Gerardt [..] 5 juni 1647
RHCL, schepenbank Venray, 3867 Arresten en pandingen 1626-1661, folio 123.
Op 8 juni 1647 stellen Johan Heijnen, weduwnaar van Lijsken Seel Aertsdochter, en Yetgen Adamsdr Verrijckt, de tweede vrouw van Johan Heijnen huwelijkse voorwaarden op. Johan heeft dan drie kinderen, te weten Johan (9 jaar), Cathelijn (vier jaar) en Geritgen (een jaar). Het betreft een overeenkomst tussen een opnieuw huwende man (Johan Heijnen) en vrouw, waarbij kinderen uit een eerder huwelijk gelijk gesteld werden met die uit de nieuwe echtverbintenis. De kinderen uit verschillende huwelijken werden dan volle broers en zusters van elkaar. Een dergelijk contract van eenkindschap, eenzusterschap of eenbroederschap moest worden verleden voor de schepenbank. Daarnaast moesten er voogden gesteld worden over de voorkinderen. Yetgen wordt bijgestaan door haar broer Pouwels Adamsz Verrijckt en haar zwager Henrick op de Blackt.
Huwelijkse voorwaarden Johan Heijnen en Yetgen Adamsdr Verrijckt, RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 152-153, 8 juni 1647.
Uit deze akte blijkt dat Jan Heijnen 'tot Lull' woont. Een aanwijzing dat Jan Heijnen een zoon is van Jan en Geritgen Heijnen. Jan en Geritgen woonden immers ook in Lull.
In een akte van maechgescheijt tusschen "Henrick opgen Blackt ende Merij sijne huijsvrouwe ter eendere ende Adam, Trintgen ende Geertgen der selver eheluijden wettige kinderen geassisteert bij Drijes Verkercken, Poulus op gen Rijckt ende Jan Heijnen 't samentlijcke oomen vande voors(eyte) kinderen ten overstaen twee schepenen hieronder onderteckent" treedt Jan Heijnen op als oom van de kinderen van Henrick en Merij.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3826, Overdrachten, Maagscheideingen, huwelijkse voorwaarden, 1660-1677, folio 23-23v, 10 november 1663.
En later nog een keer in een akte waarin huwelijkse voorwaarden" tusschen Willem Claessen sone van Claes Jansen ende Trineken, Hendrick opde Blackts dochter" worden opgesteld. "Trijneke wettelicke dochter van Hendrick opde Blackt, geassisteert met haeren vader Hendrick ende haeren broeder Adam, Paulus Adams ende Jan Heijnen als swaeger des voors(eyte) Hendrickx als toecomende bruijt".
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3826, Overdrachten, Maagscheideingen, huwelijkse voorwaarden, 1660-1677, folio 55v-57, 25 april 1665. Zoon van Joannes (Jan) Tiesken HEIJNEN (zie II.1) en Geritien [VERRIJCKT].
Gehuwd voor de kerk (1) op 10-05-1637 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Seel Aerts en Tunnis de Grutter) met Lijsken Seel Aertsdr, gedoopt circa 1617, begraven circa 1646, dochter van Marcellus (Seel) Aertsz en Li(j)n N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-06-1647 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Henrick op de Blackt) met Ida (Yetgen) Adamsdr VERRICKT, 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 10-11-1619 te Venray (getuige(n): Gaert op Rijbrick en Trijn Marthens), dochter van Adam VERRIJCKT, genoemd (1628, 1642), en Gertrudis (Geertgen) Basten op RIJBROECK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan RUTIENS, gedoopt op 31-01-1638 te Venray (getuige(n): Gijsken Puts en Jenneken Coenen). Is dit een zoon Jan Heinen en Lijsken? Is dit de zoon van negen jaar waar in de huwelijkse voorwaarden sprake van is?
   2.  Catherijn, gedoopt (RK) op 26-03-1640 te Venray (getuige(n): Zeelt Aerts en Merij Aerts), begraven voor 1647 te Venray.
   3.  Lijn, gedoopt (RK) op 19-04-1643 te Venray (getuige(n): Gijsken Peitsen en Betghen Vermullen).
   4.  Gertien, gedoopt (RK) op 19-03-1646 te Venray (getuige(n): Gerrit Claes en Nesken Boumans).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Adam, gedoopt (RK) op 05-04-1648 te Venray (getuige(n): Henrick Gaerts en Merij op de Blackt), overleden voor 1654 te Venray.
   6.  Elizabeth, gedoopt (RK) op 13-03-1650 te Venray (getuige(n): Drijs Gerrits (m/v Joanna Heijnen) en Heijlken Zijllen). Moeder heet Leenken?
   7.  Adamus HEIJNEN, gedoopt (RK) op 01-02-1654 te Venray (getuige(n): Handrick op gen Black en Alitjen op Rijbroeck).
   8.  Gertrudis, gedoopt (RK) op 11-02-1657 te Venray (getuige(n): Peter Vermeulen en Jenneken Adams).

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software