Genealogie Derksen

 

Home
GenealogieŽn
Sprokkels
Kwartierstaten
Zoeken
Credits
Vragen
Bronnen
Fotoalbum
Publicaties
Koppelingen
Gastenboek

Het ligt in de aard van de mensen dat ze willen weten.

Aristoteles (384 - 322v.C.)


Genealogie ()

frits.jpg (65832 bytes)Mijn naam is Frits Derksen. Ik ben een gepensioneerd ICT manager. Een van mijn hobby's is genealogie. Door toedoen van een oom ben ik geÔnteresseerd geraakt in de genealogie. Hij had een bescheiden begin gemaakt met de stamboom van de familie Derksen. In de loop der tijd is het zoekgebied uitgebreid met de aangetrouwde familie. Ook die gegevens vind je op deze website. Na ruim twintig jaar onderzoek is een database van ruim 16.000 verwanten gecreŽerd. Het resultaat daarvan vind je deels op deze website.

Herkomst van de naam Derksen

De naam Derksen komt veel voor in Nederland. Het is een patroniem en betekent zoon van Di(ede)r(i)k. In Gelderland geschreven als Derksen, in Noord-Limburg als Dericks of Derix. Diederik is een Germaanse naam ongeveer met de betekenis 'machtig of rijk onder het volk'. Als doopnaam heeft deze naam de vorm Theodorus gekregen. In zijn Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg schrijft Regis de la Haye dat de voornaam die de pastoor van de vader voor het kind in het plaatselijk dialect hoort, in het Latijn in zijn doopboek schrijft. De eigenlijke naam is hun Nederlandse naam. Derick wordt Theodorus, Jenneke wordt Joanna, en Peter wordt Petrus. Dus als de pastoor Theodorus in het doopboek schrijft, heet het kind in spreektaal Derk of Dirk. Zijn kinderen krijgen op hun beurt de achternaam Derksen of Dirksen. Op die manier zijn meerdere families Derksen ontstaan. Andere families zijn te vinden op de websites van Claus Derksen, Gerard Derksen, Michael DerksenRoy Derksen, Theo Derksen, Wim Renes en Gerrit Speek

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 en respectievelijk 2007 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:


1947 2007
Groningen 10  
Friesland 6  
Drenthe 34  
Overijssel 211  
Gelderland 4114  
Utrecht 107 90
Amsterdam 135 120
Noord-Holland 93  
Noord-Holland totaal 228  
Den Haag 109  
Rotterdam 112 73
Zuid-Holland 104  
Zuid-Holland totaal 325  
Zeeland 7  
Noord-Brabant 155  
Limburg 167  
totaal 5364 6939

 

Familiewapen Derksen

De oorsprong van het voeren van het familiewapen ligt in de tweede helft van de 12 eeuw. Ridders op het slagveld gebruikten fel gekleurde wapenschilden om zichzelf aan de medestanders en tegenpartij herkenbaar te maken. Het voeren van de gekleurde schilderen om partij te laten zien, is nog steeds terug te zien in het gezegde 'kleur bekennen'. Later werden familiewapens vooral gebruikt om te imponeren op riddertoernooien. Het gebruik van wapens is aan allerlei gebruiken verbonden. Naast met name adellijke familiewapens, was het gebruikelijk voor Europese staten, steden, streken en gemeenten om een wapen te voeren. De boerenstand voerde in de vroege middeleeuwen geen wapen, zij gebruikten een huismerk als herkenningsteken. Dit huismerk was kenmerkend voor de boerderij en werd als brandmerk en teken op zerken gebruikt. In de late middeleeuwen gingen ook burgers en boeren wapens voeren en soms zijn de oude huismerken op de wapens afgebeeld. Voor zover bekend bestaat er van deze (boeren)familie geen familiewapen. Wel vond ik een wapen van een andere familie Derksen uit Holland.

Bekendste lid van het geslacht Derksen

Johan (Jo) Derksen (1899-1965) in de periode 1952-1965: lid van de Eerste Kamer.

Oudst bekende voorvader

De oudst bekende voorvader van de familie Derksen is Mathias Heijn Mettenzoon, ook wel Mathias Heijnen. Mathias Heijnen is ca. 1530 in Venray, Noord-Limburg geboren als zoon van Heijn Metten. Mathias Heijnen is getrouwd met Meth en heeft twee zonen, te weten: Jan en Hermen. Alleen van Jan Heijnen zijn nakomelingen bekend. Zijn zoon, Derick Jansz Heijnen, alias den Olieslaeger is de naamgever van de families Derikx en Derksen. Derick ontleent zijn aliasnaam aan de boerderij met oliemolen die hij in 1649 in het naastgelegen Horst koopt. Derick Heijnen den Olieslaeger , zijn vrouw en hun nakomelingen bewoonden de boerderij "De Olieslaeger" tot het einde van de 17e eeuw. Zijn kinderen krijgen het vaste patroniem Deri(ck)x. Een (onwettige) achterachterachterkleinzoon van Derick Heijnen, te weten: Jacobus Derix, vestigt zich in 1784 in Huissen waar zijn achternaam Derix als Derksen wordt geschreven. De nakomelingen van Jacobus behouden de naam Derksen. Een (wettige) halfbroer van Jacobus Derix, te weten: Joannes Derix, is verantwoordelijk voor het nageslacht van de familie Derikx in Horst.

De boerderij "De Olieslaeger" bestaat nog steeds en staat aan de Schadijk in Horst. De koop van de boerderij staat beschreven in de schepenbankarchieven van Horst: Derick Heijnen koopt op 14 augustus 1649 van Jacob (Hermans) Luyns en zijn  vrouw Merry het goed te Luyns, soo huys, hoff, scheur, olymeulen, bouw- en weyland. Horst actum den 14 augustus 1649. Zie RHCL, archief van de schepenbank Horst, inv. nr. 32, register van overdracht 1647-1660, 1686-1690.

6 Jaar later, op 22 oktober 1655, belenen zij de boerderij: Dirk Heijnen te Luyns en zijn vrouw, Lysbeth van Driel verklaren schuldig te zijn aan Peterken, de dochter van Thewisken Schers, 200 gulden, rente 5%. Onderpand is hun gehele goed met olymeulen te Luyns gelegen Horst, actum den 22 oktober 1655. Zie RHCL, archief van de schepenbank Horst, inv. nr. 32, register van overdracht 1647-1660, 1686-1690, folio 42-42v.

In een akte van Maeghscheijdinge tussen Pouwels Adams en zijn zwagers en zusters, erfgenamen van Adam Verrijckt, van 14 juli 1642 uit Venray komt Derick Heijnen voor als neef van Pouwel Adamsz Verrijckt. "Sij kennelicken eenen ijderen bij den inhoudt van dit tegenwerdich instrument, dat inde jaere desselfs ons heeren Jesu Christi XVIC twee ende veertich opten XIIII dach des maents julij is gemaeckt ende besloten een onwederroepelicke ende bestendige maeghscheijdinge ende vergelijckonge van erffelicke ende gereede guederen tusschen de naergelate samptlicke kijnderen ende erffgenaemen van zaliger Adam Verrijckt ende Geertien gewesene Eheluden, te weeten Pouwels Adams de sone ende Jenneke Thyelen Eheluijden mit onderhandelick van Henrick Thijelen ende Jacob Michels ende Derick Heijnen, de swager ende neeffen, ter eener. Ende Henrick opde Blackt ende Marie Eheluden, Johan op Crijtenberch ende Leenken Adams Eheluiden, Yetgen ende Enneken de susteren als mede erffgenamen geassisteert mit haers gerichtelick gecozen ende geauthoriseerde momberen namentlick Gaert Verbeten op de Rijckt ende Johan op Rijbroeck ter andere zijden." Zie RHCL, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, register van overdracht 1639-1660, folio 75-75v, 14 juli 1642. Het handmerk van Derick Heijnen is een grote X met krullen aan de onderkant.

 


Aanvullingen en correcties op de genealogische gegevens zijn uiteraard van harte welkom.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar frit...@planet.nl.


Copyright © 2001-2018 Frits Derksen. Alle rechten voorbehouden. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-18.