Genealogie van Lenaert VERRIJCKT


I.1    Lenaert VERRIJCKT, gedoopt circa 1530. Dit is een verzameling familieleden met dezelfde naam: Verrijckt (bewoners van het goedt De Rijckt). Ze zijn allen geboren in dezelfde periode. Het is echter geenszins bewezen dat ze dezelfde vader en moeder hebben. Wel komt de naam Lennaert Verrijckt een paar keer voor als doopgetuige bij kinderen van hen, te weten bij: Theodorus en Jacoba. Lennaert en Adam Verrijckt zijn in ieder geval zonen van Lenaert Verrijckt en Catharina Bom en broers. Gertrudis is een zuster van Adam op basis van een akte van ´maeghedelinghe´ (boedelscheiding) uit 1642 waarin Derick Heijnen wordt genoemd als neef van Pouwels Adamsz Verrijckt. Dat impliceert dat Dericks moeder een zuster van Adam Verrijckt moet zijn óf dat Derick´s moeder een zuster van Pouwels Adamsz Verrijckt moet zijn! Gegeven de geboortedata van Derick en Pouwels (1607 vs. 1613) moet de moeder van Derick Heijnen een zuster van Adam Verrijckt zijn.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 75, 75v, 14 juli

Lennaert Verrijckt wordt vanaf 1573 aangeslagen voor de landschat, een grondbelasting. Schatcedullen zijn kohieren van de landschat die verschillende malen per jaar werd geheven op ongeregelde tijden, al naar gelang de behoefte. In 1610 vinden we naast Lennaert Verrijckt voor het eerst een Adam Verrijckt. In het ´Meetboeck´ van 1628 vinden we ´neffen erff Lindert Verrijckt´ (en Hijelcken) de hofstadt met een stuck boulandts van Adam Verrijckt en Geertgen. Deze Lennaert en Adam Verrijckt moeten zonen zijn van de eerder genoemde Lennaert Verrijckt. Lennaert Verrijckt sr. zou er anders 55 jaar gewoond hebben; dat is onwaarschijnlijk. Lennaert Verrijckt junior laat tussen 1602 en 1623 ten minste 9 kinderen dopen. De oudste zoon van Lennaert jr. krijgt eveneens de naam Leonardus! Lennaert jr. moet circa 1575 geboren zijn. Wanneer Lennaert jr. de boerderij heeft overgenomen van Lenaert sr. is niet op te maken uit de belastingkohiers. Het moet voor 1628 geweest zijn; in het Meetboeck staan hij en Hyelcken te boek als eigenaren van het goed De Rijckt.
GA Venray, toegangsnr. 1, Gemeentebestuur Venray, 150-169 schatcedulen.
In het testament van Brijn Bom wordt Lenaerdt Verrij(ck)t zijn zwager genoemd. De naam van de vrouw van Brijn Bom is Baens. De naam van, Catharina, de vrouw van Lennaerdt Verrij(ck)t sr, moet daarom Bom zijn.
RHCL, 01.048 ora Venray, inv. nr. 3958, 18 december 1599. Zoon van N.N. VERRIJCKT en N.N.
Gehuwd voor de kerk circa 1560 te Venray (Sint Petrus Banden) met Catharina BOM, gedoopt circa 1535. In Gedingen gehalden te Venraij over de jaren 1572-1600 staat een klacht van Ties Bom Adams soon. Dat impliceert het bestaan van Adam Bom. Als dat nu ook eens de vader is van Catharina Bom, de echtgenote van Lennaert Verricjkt, dan verklaart dat de naam van Adam Verrijckt, de zoon van Lennaert Verrijct en Catharina Bom.
RHCL, inv. nr. 3841, Gedingen gehalden te Venray, 27 septembris 1578, f. 403.
In het testament van Brijn Bom wordt Lenaerdt Verrijt zwager genoemd. De naam van de vrouw van Brijn is Baens. Derhalve moet Leneardt Verrijt getrouwd zijn met een Bom.
RHCL, 01.048, 3958 18 december 1599. Dochter van Adam BOM en N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus VERRIJCKT (zie II.1).
   2.  [Jacoba] (Jaepken) VERRIJCKT, gedoopt circa 1560.
Gehuwd voor de kerk circa 1580 met Matthias (Thijss) BOM, gedoopt circa 1550, zoon van Brijn BOM en Margaretha (Ercken) BANS (BAENS).
   3.  Leonardus (Leonardt) VERRIJCKT (zie II.5).
   4.  Gertrudis (Geritgen) [VERRIJCKT], hypothetisch, gedoopt circa 1575 te Venray, begraven >27-8-1636 te Venray. Op 27 october 1686 wordt Guretien Heijnen begraven. Geritgen Heijnen maakt op 27 augustus 1636 haar testament.

Geritgen Heijnen
Maeckt bij testament, haeren soon alles wat
haer aengestorven is. Item maeckt Merijken
Mullers haer hoijck²) Item den armen 1 m(a)l(de)r roggen
Item den heer 1 daler. Actum coram heer Michel
Cappellan den 27 Aug; 1636
RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3831, blz. 45.

²) Huik, een mantel zonder mouwen, kledingstuk voor mannen zoowel als voor vrouwen; inzonderheid de mantel in de eerste aanhaling beschreven. Plaatselijk is het woord nog als benaming voor een rouwmantel in gebruik.
Gehuwd voor de kerk begin 1605 te Venray (Sint Petrus´ Banden) met Joannes (Jan) Ties HEIJNEN, hypothetisch, gedoopt (RK) circa 1565 te Venray, overleden na 1630 te Venray. Heijnen is net als Derickx (of Derksen) een patroniem: zoon van Heijn (Henricus). Meerdere voorbeelden zijn te vinden in de schepenbankprotocollen van Venray.

Er wonen begin 1600 twee personen met de naam Jan Heijnen in Venray. Jan Ties Heijnen en Jan Gaert Heijnen. Jan Ties Heijnen woont in Lull; Jan Gaert Heijnen woont in Oostrum. Jan Gaert Heijnen betaalt volgens de schatcedules gedurende 57 jaar van 1573 tot en met 1630 schatting. Jan Gaert Heijnen moet in 1573 volwassen zijn. Zijn geschatte geboortedatum is ± 1550. In 1611 is Jan Gaert Heijnen schepen van Oostrum. Jan Gaert Heijen is in 1605 waarschijnlijk een jaar of 55; hij is dan van de generatie van Matthias Heijnen en met een grote mate van waarschijnlijkheid kan hij niet de vader van Jan en Theodorus Jan Heinenzoon zijn.

In het Reeckenboeik Venray (rekening van schatting 1573-1587) is sprake van een Jan Tiesken Michels. Dit suggereert een relatie met Michel Heijnen?
RHCL, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3864.

Vanaf 1593 wordt Jan Ties Heijnen aangeslagen voor de landschat (belasting of heffing). Tot 1593 wordt Ties Heijnen aangeslagen voor de landschat. Dat betekent dat Ties is overleden of dat Ties vanwege zijn hoge ouderdom de boerderij heeft overgedragen aan (zijn zoon) Jan Heijnen en zich laat verzorgen door Jan Heijnen en zijn vrouw. Aangezien er geen schepenbankprotocollen uit die periode beschikbaar zijn, is dat niet met zekerheid vast te stellen.
GA Venray, Gemeentebestuur Venray tot 1798, inv. nr. 151, Schatcedulen 1573-1581.

Jan Heijnen wordt op 1 april 1601 aangeslagen voor het beestengeld. Hij heeft een veestapel bestaande uit 2 koeien, 1 rund en 13 schaepen. Hij betaalt daarvoor 4 gulden en 2 stuivers. Onderstaand een aantal regels uit de beestengeldcedule.

Beestengeld anno 1 april 1601. Lull.
...
Peter Baeten 1 ma(n) 1 frou 2 koe 2 gl i5 st
Jan Heijnen 1 ma(n) 1 frou 2 koe 1 rint 13 schaep 4 gl 2 st
Teus Bom 1 ma(n) 1 frou 2 koe 2 gl 15 st
...
RHCL, 01.048, archief van de schepenbankl Venray, inv. nr. 3881.

In het ´Meetboeck´ komt Jan Heijnen alleen in de index voor. De folio´s 120-120v waarnaar verwezen wordt, ontbreken. Daaruit blijkt dat Jan en Geritgen Heijnen in het kerkdorp Lull gewoond hebben.
GA Venray, gemeentebestuur Venray, inv. nr. 135. Meetboeck des kerspels Venray, 1628.

In het Terrier of thijnsboek vinden we ook nog een aantekening over Jan Heijnen.
Thins
modo Gerrit Jacobs ende
Grietien Heijnen den 8e martij 1699
...
modo Jan Jan Heijnen vrouw Geritgen heft aengegrae-
Heijnen den ven in A(nn)o 1630 ende 1631 21 royen aen
Jongen ende haer hoeffstaet gelegen ende die gemeijn
Elisabeth Heijnen den straet met die ander zijde gilt jaerlicx
10e martij 1696 tot thijns

Noch heft den selven aengegraven
i vierdel heijde oft [de...ds] gelegen
inde bugt tegen sijn ander deijl
[...] b
gemeijnte gilt jaerlicx tot thu ...
RHCL, ora Venray, inv. nr. 3938, Thijnsboek der nieuwe aengegravene erven yn de jaeren 1630 et sequentibus bij de schepenen des kerspels Venray vercoofft, f. 16. Zoon van Matthias (Ties) HEIJNEN en N.N. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1590 te Venray met Henrica (Henrisken) N.N. Overleden 1602-1605 te Venray. Doopmoeder bij de doop van Denardus Legermans op 1 februari 1602. Dochter van [Andreas] N.N. en [Margaretha] N.N.}
   5.  Adam Linderen VERRIJCKT (zie II.10).

II.1    Theodorus VERRIJCKT, gedoopt circa 1560, begraven <13-1-1607 te Venray. Gedingen gehalden den 14e januarij anno 1606 als op een oprichten dach
Gichtwordt Durich gedaegen
Aenclacht
Gaert Coppen clacht over als erfgenaem sijnes swager Michel clacht over Trijnken Kalkers seggende hem noth te doen aengesien sijn swager saliger voers.
Antordt
Trijncken Clakers ontkent die clacht met den clachtpennick soo wijt als recht vermach.
RHCL, ora Venray, inv. nr. 3842 Protocolle Tho Venroij sinnen anfanck genomen den 11e juni 1605, 1605-1615, blz. 13.
Gichtwordt Durich gedaegen
Aenclacht
Gaert Coppen clacht over Trijnken Calkers weduwe van Derick Verrijt en sal dat een tijt geleden is dat beclachters schuldich is gebleven nae luijt saalg; Barber Mollenkens testament die hoeft somme van 25 rijders, daer cleger verwaeringe soeckt vande beclachters daer die kerckmeesters tho vinden sijn, ende die gerichte erkennen sullen dat die kerckmeesters daer mede henoegsaem bewaert sullen sijn, ende ingeval neen, dieselve somme met die verlopen pencieon op tho leggen ende betalen dat cleger sijnes salg; swagers gemaeckte testament daer van als recht cab doen executieren, soe sijne uterste wille geweest is midts oock cleger daer bij presentierende die beclachters tot gedaenen gerichtscosten sij beclachters in twe duerse reijsen hier in recht utgeslagen mocht hebben, het welcke cleger der beclachter met den gerichtsboden voer het gedagen gepresentiert heft, ende tselve niet ende heft willen acceptieren, soe sich bevinden mochten, het selve gerichtscosten meet beliepen dan eenige guldens brabb; is cleger oerbendich het selve staents voets daernbij te leggen meer ende niet min, is cleger die beclachters desen huijdichen des voers; eijs afvorderen sittens gerichts. in weijgeringe van dijen beclacht cleger den beclachters aen voer 40 golt gulden.
RHCL, ora Venray, inv. nr. 3842 Protocolle Tho Venroij sinnen anfanck genomen den 11e juni 1605, 1605-1615, blz. 69. Zoon van Lenaert VERRIJCKT (zie I.1) en Catharina BOM.
Gehuwd voor de kerk voor 1588 te Venray met Catharina (Trijnken) CALCKERS, overleden >13-1-1607 te Venray.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes VERRIJCK, gedoopt (RK) in 1589 te Venray (getuige(n): Petrus Calkers en Zara op Schoor).
   2.  Mathiola VERRIJCK, gedoopt (RK) in 11-1591 te Venray (getuige(n): Jacobus Drijskens en Wilhelma Calkers).
   3.  Alberta VERRIJCKT, gedoopt (RK) in 11-1597 te Venray (getuige(n): Leonardus Verrijckt en Catharina v/v Leonardus Verrijckt).
   4.  Jacobus VERRIJCT, gedoopt (RK) in 01-1599 te Venray (getuige(n): Catharina Scheien).

II.5    Leonardus (Leonardt) VERRIJCKT, genoemd (1628, 1630), gedoopt circa 1570, overleden circa 1640 te Venray. Leonnardt Verrijckt woont op ´het goed De Rijckt genaempt´. Ook wel Verrieckt genoemd (1581; een viswater ´cuijl bij de Rijckt´. Schrijfwijzen: ´op den Riet´ - ´op de Rijdt´.
GA Venray, inv. nr. Cijnsregister Oirlo 7, 1413, copie;
GA Venray, inv. nr. 576, 1590;
GA Venray, inv. nr. 135 Meetboeck, 1628;
GA Venray, inv. nr. 6, 1784;
RHCL, NA Venray inv. nr. 9059-126, 1850;
weekblad ´Peel en Maas´ Venray, 26 oktober 1899.

Leonnardt Verrijckt bezit een aanzienlijk stuk grond. In het meetboek van 1628 wordt het bezit van Leonnardt en Heijlcken Verrijckt beschreven. Hij was schatplichtig voor een grondbezit van ruim 41 morgen. Uitgaande van een Venrayse morgen van 3,183 vierkante meter komt dat overeen met ongeveer 13 hectare, wat voor die tijd een zeer aanzienlijk grondbezit was. Hij moet 8 gulden en 1 stuiver betalen. Hij woont op De Rijckt naast zijn broer Adam Verrijckt. Het bezit gaat over naar Derick Verrijckt. Dat moet zijn Derick Schoits, de eerste echtgenoot van Thunnisken Verrijct, de oudste of een oudere dochter van Leonnardt.
GA Venray, oud archief tot 1796, inv. nr. 135, Meetboeck des kerspels Venray, anno 1628, blz. 57.
Opdracht Lennert Verrijckt aen Derick Groenen,
RHCL, 01.048, inv. nr. 3824, 7 januari 1628, folio 17v-18. Zoon van Lenaert VERRIJCKT (zie I.1) en Catharina BOM.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1600 met Petronella N.N. Gedoopt circa 1580.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1606 met Helwiges (Heylken) N.N. Gedoopt circa 1580.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Beatrix op RICKT, gedoopt (RK) in 02-1602 te Venray (getuige(n): Hermanus op Ribrock en Maria Renkens).
Gehuwd voor de kerk op 06-11-1625 te Oirlo (Sint Gertrudis) (getuige(n): Cornelius Mattheus en Jacobus Goswijnus) met Johannes Wilhelmus Petri, zoon van Wilhelmus Petri en N.N.
   2.  Petronella (Peerken) Lennarts VERRIET, gedoopt (RK) op 04-05-1603 te Venray (getuige(n): Adamus Verrieten en Catharina Jannis Michels uxor), overleden voor 1640 te Venray. Opdracht van Thoniss Jacobsz Thielen en(de) Peerken Verrijckts z(alige)r sone daer zijner mombers aen Gaert Verbeten van(de) Rijck.
Thoniss verkoopt op 28 augustus 1640 voor 425 gulden de helft van de boerderij De Rijckt aan Gaert Verbeten, zijn aangetrouwde oom.
RHCL, 01.048/1, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, folio 35.
Gehuwd voor de kerk 1620-1630 met Jacop Thoenissen (Antonij) WEIJLAERTS (Thielen), gedoopt circa 1600, zoon van Antonij (Toenis) Marten WEIJLAERTS, burgemeester van Someren (1610/1611), en Maria Tilmannus van HEUCHTEN.
   3.  Anthonia (Tunisken) Lennaerts VERRIJCKT, genoemd (1654), gedoopt (RK) 1605-1606 te Venray, overleden voor 1654 te Venray. Momboirschap van Derick Schoits en Thonisken Verrijcks kinderen n.l. Willem en Sijmon. Vereed zijn Reijner Schoits en Pouwels Adams.
RHCL, schepenbank Venray, 3867 Arresten en pandingen 1626-1661, folio 93.
Opdracht van Peter Stocx aen Derick Schoits; Derick is getrouwd met Thonisken.
RHCL, 01.048/1, 3824, folio 29v.
Gaerdt Verbeten en Thunisken Lennart Verrijckt kopen op 28 augustus 1640 voor 425 gulden de andere helft van het goed de Rijckt van Thoniss, zoon van Jacob Thielen en Peerken Lennart Verrijcktdochter.
Wij [Johan Crebbers Richterbode inde plaetse des heeren landtscholtis] Derick Cremers en(de) Johan Claes schepenen des kerspels Venradt doen condt en(de) tuijgen mits desen dat voor ons # [personelicken gecompareert zijnde] Johan Calckers en(de) Jacobs Grenen als gerichtelicken gecozen en(de) geautoriseerde momberen van z(alige)r Thoniss Jacob Thielen en(de) Peerken Lennart Verrijcktsdochter sone en(de) daer de merckelicke groote schulden alsoo opdes v(oor)ss(eyt) Thonissen ...part der erffgronden, goederen en(de) hoffstede bij de Rijckt gehooren(de) en(de) in erve ongedeijlde, halffscheijt appenden zijnde ter achteren stonden dese voorss(eyt) halffte van(de) Rijckt opentlicken nae verscheijden publicatien en(de) verscheijden sitengen daerover gehouden vercocht aen Gaert Verbeten als leest en(de) meestbieden(de) voor de som(m)e ad vierhondert vijff en(de) twintich gulden en(de) daerbeneffens op hoogers recht daerop gehooght Thijn gulden allet benevens den vuijtgaen(de) erffelicken last en(de) pacht ad coren en(de) des landtheren, thinssen en(de) sijne gerichtelicheijt wije oock aen(de) tijtlicken vicario van St Anne altaar inde ......... kercke alhijer jaerlicx twee malder rogge
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 35, 28 augustus 1640.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1628 te Venray met Derick SCHOITS (Stommen), gedoopt circa 1605 te Venray, overleden 1637-1640 te Venray. Derick Schoits wordt in het ORA Schoits genoemd. In de DTB-boeken wordt Derick Schoits Stommen genoemd. Het is mij op dit moment niet duidelijk waar de naam Stommen vandaan komt. Zoon van Adrianus SCHOTS en Catharina N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-01-1640 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Jacob Gijssen en Pouwels Adams) met Godefridus (Gaert) Henricksz VERBETEN (op de Rijckt), 40 jaar oud, gedoopt (RK) op 01-10-1599 te Venray (getuige(n): Matheus Hennen en Aleidis aen gen Haen). Gaerdt Verbeten en Thunisken Lennarts Verrijckt kopen op 28 augustus 1640 voor 425 gulden de helft van het goed de Rijckt van Thoniss, zoon van Jacob Thielen en Peerken Lennart Verrijcktsdochter. Daarmee komt de helft van het goed van de familie Verrijckt, de Rijckt, in handen van de familie Verbeten.
RHCL, 01.048/1, 3825, folio 35.
Gaert Verbeten op de Rijckt en Thonisken eheluijden verkopen op 2 mei 1643 een stuk bouwland groot twee morgen gelegen in het Leunse veld, naast Mathijs Alarts en Johan Verhoeven land, ter andere zijde voorhoofd op Thijs Petersen Hebbe en met een weg aan de de gemeente veldweg achter op Derick Deckers uitschietende voor 150 gulden aan Jacob Groenen en Geertien Verhoeven eheluijden.
RHCL, 01.048/1. 3825, folio 85v.
Magescheid tussen Gaert Verbeten op te Rijckt, weduwnaar van Thonisken Lennarts op te Rijckt, enerzijds, en de broers Wilhem en Sijmen op te Rijckt, zonen uit Thoniskens eerder huwelijk met Driek Scheits, bijgestaan door hun voogden Reijner Schots en Pouwels Adams, anderzijds, rakende de verdeling van het goed genaamd op de Rijckt met alle toebehoren.
Wilhem erft hoeve De Rijckt met alle toebehoren in ruil voor onderhoud van zijn stiefvader Gaert, die afstand doet van al zijn rechten. Gaert ontvangt de rest van zijn leven jaarlijks 5 gulden of mag hiervoor in de plaats 5 schapen in de kudde houden. Gaert moet zelf zijn wollen kleren betalen uit de penningen die hij heeft geëerfd van wijlen zijn broer Peter. Mocht Gaert onenigheid krijgen met zijn stiefzoon Willem, diens toekomstige vrouw of kinderen, dan zal Willem hem de 500 gulden terug moeten geven die Gaert met zijn huwelijk heeft ingebracht in het goed De Rijckt.
Wilhem betaalt aan zijn broer Sijmen op St.-Andries over een jaar 300 gulden eens en een jaar later nog eens 300 gulden. Bij huwelijk van Sijmen betaalt Wilhem 15 gulden kledinggeld, een bed met een paar flessen, ´gestolpte´ slaaplakens, een paar ´stolpe´ kussenslopen, een deken en de kussens, een koye, en een kist, en ´s morgens (bij zijn bruiloft) een ´eerlijcke uijtganck´ voor de vrienden.
RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3825, folio 290-291, 21 april 1654.
Nieuw contract van maeghscheijdonge tusschen Gaert Verbeten opde Rijck ende Wilhelm opde Rijck. Gaert Verbeten is inmiddels hertrouwd met Stijne Carles. De overeenkomst met Sijmon blijft onveranderd. Wilhem wordt echter geacht zijn vader tot aan diens dood jaarlijks een pensioen van vijfentwintig gulden te geven. Gaert mag daarmee doen en laten wat hij wil. Als Stijn voor Gaert overlijdt mag Gaert verblijven bij zijn (stief)zoon Wilhem en schoondochter Jenneke Bolten. In dat geval krijgt hij geen geld. Het bed gaat bij zijn dood echter naar Stijn en haar erfgenamen.
RHCL, ORA Venray, 3866 Testamenten en overdrachten, f. 50v-51v, 17 februarii 1662. Zoon van Henricus VERBETEN en Catharina N.N. {Hij is later gehuwd voor de kerk 1655-1660 met Christina CAERLES.}
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Gertrudis VERRIJCKT, gedoopt (RK) op 25-11-1607 te Venray (getuige(n): Reincken Drijssen en Tunnisken op Rijbroeck).
   5.  Leonardus VERRIJCKT, gedoopt (RK) op 07-07-1610 te Venray (getuige(n): Teis Bom en Lijsbeth Vermolen).
   6.  Joanna (Jenneken) VERRIJCT, gedoopt (RK) op 05-02-1613 te Venray (getuige(n): Gijs Sijmons en Joanna Deickers).
   7.  Leonarda VERRIJCKT, gedoopt (RK) op 31-08-1615 te Venray (getuige(n): Matthias Verrijckt en Margaretha Daniëls).
   8.  Mathia VERRIJCKT, gedoopt (RK) op 21-09-1619 te Venray (getuige(n): Christiaan Simons en Thijsken Driesken).
   9.  Maria VERRIJCKT, gedoopt (RK) op 15-03-1623 te Venray (getuige(n): Gijsken van Voorleberg en Lijsken Huiben).

II.10    Adam Linderen VERRIJCKT, genoemd (1628, 1642), gedoopt circa 1575 te Venray, begraven na 1654 te Venray. Wordt genoemd in magescheiding tussen Gaert Verbeten en Wilhem en Sijmon opte Rijckt, 21 april 1654. Schatcedullen zijn kohieren van de landschat, een grondbelasting, die verschillende malen per jaar werd geheven op ongeregelde tijden, al naar gelang de behoefte. Het dorp Venray en de omringende kerkdorpen brachten ieder afzonderlijk hun deel (quote) op. Iedere schatbeurder inde de hem toegewezen quote. We vinden in de lijst van 1573 voor het eerst Lennart Verrieckt. Dit moet de vader van Adam Verrrijckt zijn. Hij heeft dan 37 jaar op de boerderij gewoond. Want in 1610 vinden we voor het eerst Adam Verrijckt. Adam Verrijckt vinden we ook in het ´Meetboeck´ van 1628. Ik citeer uit den inventaris van de heer Camps archivaris van de gemeente Venray: ´Meetboeck des kerspels Venray, inhoudende de quantitiet van elcke zijnne mergetael nae zijn valuer ende weerde gescat ende dat nae haer beste kennisse ende wetenschap in anno 1628.´ Adam Verrijckt vinden we op blz. 57. Met daarop Adam Verrijckt en Geertgen zijn vrouw ´haer hofstadt neffen erff Lindert Verrijckt´. ´Op den Adam´ (ook Adamsgoedt of Thiel Adamsgoedt en viswijer op ´t Riebroek) wordt beschreven in diverse akten in het schepenbankprotocol en is een boerderij met erf aan het beekdal Oostrumse beek, (Riebroek): ´.. welick vurs(creven) erff roog gelegen licht in het goet van Claes Verhoelt welick goet nu tegenwordich heft Adam Verrict..´
RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3917, 21 november 1607.
Op den Adam wordt verder nog beschreven in de volgende akten.
RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3830, f. 131v, 1698.
GA Venray, Gemeentebestuur, inv. nr. 117, 1725.
RHCL, memorie van succesiie Venray, 3 februari 1830.
Adam Verrijckt bezit een aanzienlijk stuk grond. In het Meetboeck wordt het bezit van Adam en Geertgen Verrijckt beschreven. Hij was schatplichtig voor een grondbezit van ruim 39 morgen. Uitgaande van een Venrayse morgen van 3.183 vierkante meter komt dat overeen met ongeveer 12,5 hectare, wat voor die tijd een zeer aanzienlijk grondbezit was. Hij moet 7 gulden betalen. Hij woont naast zijn broer Leonnardt Verrijckt, die op de boerderij De Rijckt woont. Het bezit Op den Adam gaat over naar Herman Riebroeck, de broer van Gertrudis.
GA Venray, Gemeentearchief Venray, oud archief tot 1796, inv. nr. 135, Meetboeck des kerspels Venray, anno 1628, blz.57.
Adam Linderen Verrickt blijft in 1630 in gebreke bij de betaling van de cijns. Het patroniem bewijst de filiatie met Lenaert Verrijckt.
RHCL, ora Venray. inv. nr. 3956 Namen van defaillianten uit het thijnsboek van den rentmeeester zaliger onder Venray 1631.
Momboirschap voor Adam Verrijckts en Geertien Basten op Rijbroeck, nl. Metgen en Anneke. Vereed Johan Huts en Gaert Verbeten op te Rijckt. 01-06-1642.
RHCL, ORA Venray, 3867, f. 104.
Momboirschap voor Adam Verrijckts en Geertien Basten op Rijbroeck zalige kinderen, Yetgen en Anneken. Vereed Johan Huts gent. op Rijbroeck en Gaert Verbeten opte Rijckts. 10-06-1642.
RHCL, ORA Venray, 3867, f. 106.
RHCL, schepenbank Venray, 3867 Arresten en pandingen 1626-1661, folio 106.
In een akte van maeghedelinghe (boedelscheiding) uit 1642 is een opvallende rol weggelegd voor Derick Heijnen. Derick Heijnen wordt genoemd als neef van Pouwels Adamsz Verrijckt. Dat impliceert dat Derick´s moeder een zuster van Adam Verrijckt moet zijn óf dat Derick´s moeder een zuster van Pouwels Adamsz Verrijckt moet zijn! Gegeven de geboortedata van Derick en Pouwels (1607 vs. 1613) moet de moeder van Derick Heijnen een zuster van Adam Verrijckt zijn.
Maeghschijdinge tusschen Pouwels Adams eener en(de) sijne swager en(de) susters errffgenaemen van Adam Verrijckt ond(er)sijden. Inden naeme ons heeren amen. Sij kennelicken eenen ijderen bij den inhoudt van dit tegenwerdich instrument, dat inde jaere desselfs ons heeren Jesu Christi XVI (16) C (100) twee en(de) veertich opten XIIII (14) dach des maents julij is gemaeckt en(de) besloten een onwederroepelicke en(de) bestendige maeghscheijdinge en(de) vergelijckonge van erffelick en(de) gereede goederen tusschen de naergelate samptlicke kijnders en(de) erffgenaemen van z(alige)r Adam Verrijckt en(de) Geertien gewesene Eheluiden, te weeten Pouwels Adams de sone en(de) Jenneke Thijlen Eheluijden mit onderhandelick van Henrick Thijlen en(de) Jacob Michels en(de) Derick Heijnen, de swager en(de) neeffen, ter ander, Ende Henrick op de Blackt en(de) Maria Eheluden, Johan op Creijtenbirch en(de) Leenken Adams Eheluiden Yetgen en(de) Enneken de susteren als mede erffgenamen geassisteert mit haers gerichtelick gecozen en(de) geauthoriseerde momberen namentlick Gaert Verbeten opde Rijckt en(de) Johan op Rijbroeck ter andere zijde alle op conditien, restrictien, voorwaerden en(de) [vuegen] volgend.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 75, 75v, 14 juli 1642.
Vervolgens laten Pouwels Adamsz Verrijkct en Jenneken Thijlen huwelijkse voorwaarden opstellen.
Contract oft voorwaerden propter nuptius tusschen Pouwels Adams en(de) Jenneken Tijlen eheluden.
Inden naeme ons heeren Amen. Sij kennelick eenen ijderen bij den inhoudt van(de) dit tegenwoordich instrument, dat inden jaere desselfs ons heeren Jesu Christi XVI(15) C (100) tweeen(de) veertich opten XIIII julij is gemaeckt en(de) besloten een bestendich contract en(de) weraffscheijdonge tusschen Pouwels Adams Verrijckt en(de) Jenneken Thijelen Eheluden en(de) dat in manier en(de) forme van voorwaerde propter nuptias onlangs voor eenige dagen gecelebreert en(de) dat inder vuegen als volgt. Daarna volgen de huwelijkse voorwaarden.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 76-76v, 14 juli 1642.
Pouwels Adams en Jenneke Thijlen blijven op de boerderij wonen totdat Willem Boers hem in 1665 overneemt. Zie Maechgescheijt tusschen Willem Boers ende Leenken eheluijden aende haere kinderen.
RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3826, 26 junij 1665. Zoon van Lenaert VERRIJCKT (zie I.1) en Catharina BOM.
Gehuwd voor de kerk circa 1605 te Venray (St. Petrus Banden) met Gertrudis (Geertgen) Basten op RIJBROECK, gedoopt (RK) circa 1585 te Venray, begraven voor 1642 te Venray, dochter van Sebastianus (Bastiaen) op RIJBROECK en Anthonia (Thunnisken) N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Mery) Adamsdr VERRIJCKT, gedoopt (RK) op 01-07-1607 te Venray (getuige(n): Hermannus op Rijbroek en Merijken Reinckens).
Gehuwd voor de kerk circa 1628 te Venray. Hanrijck en Maerrije op d´ Blackt worden in 1628 genoemd in het Meetboeck. In het meetboek van 1628 wordt het bezit van Hanrijck en Maerrije op d´ Blackt beschreven. Hij was schatplichtig voor een grondbezit van ruim 38 morgen. Hij woont naast zijn schoonvader Adam Verrijckt.
GA Venray, oud archief tot 1796, inv. nr. 135, Meetboeck des kerspels Venray, anno 1628. Echtgenoot is Henrick op de BLACKT (Verblackt), gedoopt (RK) op 22-11-1603 te Venray (getuige(n): Wilhelm Schroers en Gritien Verblackt), begraven op 28-08-1673 te Venray op 69-jarige leeftijd. Hanrick op de Blackt komt voor in het Meetboeck van 1628. Hendrick op de Blackt en Merij Adamsdr Verrijckt dopen in 1641 hun eerste kind. Jongere kinderen heb ik niet gevonden. Zijn deze Hendricken wel identiek?
Hanrijck en Maerrije op d´ Blackt bezitten een aanzienlijk stuk grond. In het meetboek van 1628 wordt het bezit van Hanrijck en Maerrije op d´ Blackt beschreven. Hij was schatplichtig voor een grondbezit van ruim 38 morgen. Uitgaande van een Horster morgen van 3.300 vierkante meter komt dat overeen met ongeveer 11 hectare, wat voor die tijd een zeer aanzienlijk grondbezit was. Hij moet 5 gulden betalen. Hij woont naast zijn schoonvader Adam Verrijckt.
GA Venray, oud archief tot 1796, inv. nr. 135, Meetboeck des kerspels Venray, anno 1628.
In een akte van maechgescheijt tusschen "Henrick opgen Blackt ende Merij sijne huijsvrouwe ter eendere ende Adam, Trintgen ende Geertgen der selver eheluijden wettige kinderen geassisteert bij Drijes Verkercken, Poulus opgen Rijckt ende Jan Heijnen ´t samentlijcke oomen vande voors(eyte) kinderen ten overstaen twee schepenen hieronder onderteckent" treedt Jan Heijnen op als oom van de kinderen van Henrick en Merij.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3826, Overdrachten, Maagscheideingen, huwelijkse voorwaarden, 1660-1677, f. 23-23v, 10 november 1663.
En later nog een keer in een akte waarin huwelijkse voorwaarden" tusschen Willem Claessen sone van Claes Jansen ende Trineken, Hendrick opde Blackts dochter" worden opgesteld. "Trijneke wettelicke dochter van Hendrick opde Blackt, geassisteert met haeren vader Hendrick ende haeren broeder Adam, Paulus Adams ende Jan Heijnen als swaeger des voors(eyte) Hendrickx als toecomende bruijt".
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3826, Overdrachten, Maagscheideingen, huwelijkse voorwaarden, 1660-1677, f. 55v-57, 25 april 1665. Zoon van Petrus VERBLACKT? en Elisabeth (Lijsken) JOESTEN?
   2.  Geertgen Adamsdr VERRIJCKT, gedoopt (RK) op 11-05-1610 te Venray (getuige(n): Matthias Bom en Maria Hebben). Doopboek vermeldt als vader Gaert Adam Verrijckt! Houlicxe voorwaerden tusschen Johan Janss(oon) Boumans en(de) Geertgen Adam Verrijcktsdochter op den twelfften dach des maents julij 1630.
Inden naeme ons heeren Amen
Sij condt en(de) kennelick eenen ijederen bij den inhoudt van dit tegenwoordich instrument dat op huijden desselfs ons heeren Jesu Christi XVIC en(de) dertich opden twelfften dach des maents julij is concipiert, bedwingt en(de) gesloten een toecomen(d) houwelijck tusschen Johan, zal(ige)r Johan Boumanss en(de) Peerken ehel(uijden) wittige soone geassisteert mit zijnen broeder Willem en(de) vrijnden onderss(eyt) ter eenre, en(de) Geertgen Adam Verrijckts en(de) Geertgen zijn huijsvrouwen wittige dochter, oijck geassisteert mit haeren voorss(eyt) vader en(de) moeder en(de) onderss(eyt) vrijnden en(de) getuijgen ter ander zijden.
Dan volgen de huwelijks voorwaarden.
Dese voorss(eyt) punten clasulen en(de) articulen beloijven voorss(eyt) Bruijdegom en(de) bruijt en(de) elcker zijder onderss(eyt) maegen en(de) vrijnde, elck voor soo wel hem aengaen sal malcanderen bestendich te onderhouden sonder sijne tegen te doen oft laten geschieden in eenigerhande manieren dess t´oircondt soo hebben voorss(eyt) bruijdegom en(de) bruijdt dese t´ondertekenen aen(de) onderss(eyt) versocht en(de) van wegh des bruijdedoms sijnder over en(de) aengeweest, Willem sijn broeder, Thijs Huijberts d´oom, Herman Cuppen de stijffvader, Willem Groenen, Rutgher Rutgens, Jacob Coppelenbergh als neeffen van wegh des voorss(eyt) bruijts haere vooss(eyt) ouderen, Bastiaen op Rijbroeck, [Harman op Rijbroeck] de bestevader, Lennerdt Verrijkct d´oom, Gaert op Rijbroeck, Hermen op Rijbroeck, oomen en(de) Henrick opde Blackt als bruijts swager en(de) Jan op Rijbroeck de neeff en(de) hebben gheringe welcke schrijven comen(de) dese voor hant selffs ende mede op begeren en(de) versuecken die nijet schrijven connen(de) dese onderschreven. En tot meeder getuijchnisse en(de) bestendicheijt soo hijer onder gecoepen zijnde. Jacob Engels en(de) Thijs Hijpts als schepenen tot Venraidt en(de) mij onderss(eyt) landschrijver hebben dese medeondertekent op voorss(eyt) datum, was ondertekent Hermen Cueppen, Lenaert Verrijckt, Jacop Deckers Copplenberch noch onder Jacob Eingels, Thijs Hijpt III merckt Matt(ias) Allartss(oon) landtschrijver. RHCL, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3824, Overdrachten, maegescheijdeingen, huwelijkse voorwaerden, 1627-1635, folio 82-83, 12 juli 1630.
Gehuwd voor de kerk in 07-1630 te Venray (St. Petrus Banden) met Johan Jansz BOUMANS, gedoopt circa 1605. Maeghescheijt tussen Johan Johannen Bouwmans en Peerken zijn huisvrouw zalg. oudste zoon en Willem den broeder te Merselo. Voor eerste is gemaakt dat de oudste zoon zal hebben het huis en erfgronden zo als het daar gelegen is. Als ook Hermen Cuppen als schoonvader met de voors. Peerken van de nabedde nagelaten zijn. Zijn broeder zal een som geld ontvangen van zes honderd en vijftig gulden. Als WIllem gaat trouwen zal hij van zijn vader krijgen een koe en een kist en een bed met toebehoor, en verdere afspraken.
RHCL, ORA Venray, 3824, f. 38v, 27 julij 1628.
Huwelijkse voorwaarden.
Verscheen voor de schepenen Johan zalg. Johan Bouwmans en Peerken ehel wettige zoon, geassisteerd met zijn broeder Willem en vrienden. Ter eenre, en Geertien, Adam Verrijckts en Geertien zijn huisvrouw wettige dochter. Geassisteerd met haar vader en moeder en vrienden als getuigen ter andere zijden.
Eerst is besloten dat Johan zal inbrengen alle zijn erfelijke en gerede en ongerede goederen. De bruid zal inbrengen de hofstede en behuizingen erfgronden bouw en heide gronde en alle gereede en ongerede goederen. De ouderen zullen tot haar leefdagen toe mogen bezitten een koe en twee gusten en drie schapen. Zijn broer Pauwel zal ontvangen de som van twee honderd gulden. Item aan de bruids zuster Leenke, Ytgen en Encken de som van een honderd gulden ieder tot de jaren 1634 tot 1636. Dan noch op haar hiuwelijksdag een koe en een kist, een bed met toebehoren en 28 pond ganzen veren. Ze zullen hunne opgang houden en verzorgd worden indien ze ziek worden. De bruid en de bruidegom zullen een afspraak maken indien zijn vroeg kwamen te overlijden.
RHCL, ORA Venray, 3824, f. 82, 12 julij 1630.
Accord
Accordt en afscheijdonge van Herman Cuppen, als gewezen eheman van wijlen Peerken nagelatem huisvrouw, in de voorbedde geweest zijnde van wijlen Johan Bouman, ter eenre en Johanne en Peerkens zalg. wettige zoon van de voorbedde ter andere zijde. Inden eerste is geacoordeerd dat Herman Cuppen zal doen van alle gereede en ongerede goederen. Een sommen van een honder gulden aan Johan van Lerp tot Mulle in de lande van Cuijck.
RHCL, ORA Venray, 3824, f. 39, 22 julij 1630. Zoon van Johan BOUMANS en Petronella (Peerken) N.N.
   3.  Paulus (Pouwels) Adamsz VERRIJCKT (zie III.22).
   4.  Leonarda (Leinken) Adamsdr VERRIJCT, gedoopt (RK) op 24-01-1616 te Venray (getuige(n): This Linnert en Pouken Rijbroux).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11-05-1641 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Pouwels Adams en Henrick op de Blackt) met Johan (Jan) Dericks WINERS (op Cruijtenbirch), zoon van Derick WINERS en N.N.
   5.  Ida (Yetgen) Adamsdr VERRICKT, gedoopt (RK) op 10-11-1619 te Venray (getuige(n): Gaert op Rijbrick en Trijn Marthens).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 29-06-1647 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Henrick op de Blackt) met Johannes (Jan) Jan Heinensoon HEINEN, vermeld (1648, 1663, 1665), gedoopt (RK) in 12-1601 te Venray (getuige(n): Lambertus Coppens en [Petronella] v/v Peter Baten), overleden > 1-5-1676 te Venray. Uit de trouwinschrijvingen blijkt dat J(oh)an Heinen een zoon is van Jan Heinen! Er staat in beide gevallen Jan Jan Heinensoon. Het patroniem van Theodorus (Derick) Heynen is Jansz. Het ligt erg voor de hand te veronderstellen dat Jan Jan Heinensoon en Theodorus Jansz Heynen broers zijn.
Pas in tweede instantie vond ik de doop van Johannes Heijnen. De doop staat namelijk niet in de klappers of in de index van het RHCL. Johannes Heijnen is gedoopt in december 1601; waarschijnlijk aan het einde van de maand. Doopgetuigen zijn Lambertus Coppens en [Petronella] v/v Peter Baten, de vrouw van de buurman.
Op 2 april 1639 verkopen Johan Heijnen en Lijsken Seelen voor twee hondert en vijftig gulden aan Henrick Joosten en Lijsken Willems een huijss, schuer, boomgaert ende bouwlanden aan de Broeck bij de Hijpt. Groot ongeveer 6 morgen.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3824, Overdrachten, maagscheidingen, huwelijkse voorwaarden, 1627-1639, folio 373v, 2 april 1639.
Op diezelfde dag verkopen ze ook nog een passe. Opdracht van Johan Heijen aen Pouwels Claess en Marij Groenen van eenen passe omtrent Stoter gelegen.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3824, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1627-1639, folio 374, 2 april 1639.
Op 15 januari 1640 kopen Jacob Heinen en Lijsken Sceelen een "pass" gelegen aan de Sporckts Ven. Opdracht van Jacob Gerartsz Stommen aen Johan Heijnen van eenen passe Sporckt gelegen.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 28v-29, 15 januarij 1640.
Lijsken Seelen, de vrouw van Jan Jan Heinenzoon, overlijdt ergens tussen eind 1646 en begin 1647. Op 29 juni 1647 hertrouwt Jan Heijnen met Yetgen, de dochter van Adam Verrijckt.
Momboirschap voor Jan Heijnen kinderen bij Lijsken Seel Artsdochter verwekt Jan, Cathelijn en Geritgen. Vereed Drijs Verkerken, Gyesken Peijtsen en Gerardt [..] 5 juni 1647
RHCL, schepenbank Venray, 3867 Arresten en pandingen 1626-1661, folio 123.
Op 8 juni 1647 stellen Johan Heijnen, weduwnaar van Lijsken Seel Aertsdochter, en Yetgen Adamsdr Verrijckt, de tweede vrouw van Johan Heijnen huwelijkse voorwaarden op. Johan heeft dan drie kinderen, te weten Johan (9 jaar), Cathelijn (vier jaar) en Geritgen (een jaar). Het betreft een overeenkomst tussen een opnieuw huwende man (Johan Heijnen) en vrouw, waarbij kinderen uit een eerder huwelijk gelijk gesteld werden met die uit de nieuwe echtverbintenis. De kinderen uit verschillende huwelijken werden dan volle broers en zusters van elkaar. Een dergelijk contract van eenkindschap, eenzusterschap of eenbroederschap moest worden verleden voor de schepenbank. Daarnaast moesten er voogden gesteld worden over de voorkinderen. Yetgen wordt bijgestaan door haar broer Pouwels Adamsz Verrijckt en haar zwager Henrick op de Blackt.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 152-153, 8 juni 1647.
Uit deze akte blijkt dat Jan Heijnen ´tot Lull´ woont. Een aanwijzing dat Jan Heijnen een zoon is van Jan en Geritgen Heijnen. Jan en Geritgen Heijnen woonden immers ook in Lull.
In een akte van maechgescheijt tusschen "Henrick opgen Blackt ende Merij sijne huijsvrouwe ter eendere ende Adam, Trintgen ende Geertgen der selver eheluijden wettige kinderen geassisteert bij Drijes Verkercken, Poulus op gen Rijckt ende Jan Heijnen ´t samentlijcke oomen vande voors(eyte) kinderen ten overstaen twee schepenen hieronder onderteckent" treedt Jan Heijnen op als oom van de kinderen van Henrick en Merij.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3826, Overdrachten, Maagscheideingen, huwelijkse voorwaarden, 1660-1677, folio 23-23v, 10 november 1663.
En later nog een keer in een akte waarin huwelijkse voorwaarden" tusschen Willem Claessen sone van Claes Jansen ende Trineken, Hendrick opde Blackts dochter" worden opgesteld. "Trijneke wettelicke dochter van Hendrick opde Blackt, geassisteert met haeren vader Hendrick ende haeren broeder Adam, Paulus Adams ende Jan Heijnen als swaeger des voors(eyte) Hendrickx als toecomende bruijt".
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3826, Overdrachten, Maagscheideingen, huwelijkse voorwaarden, 1660-1677, folio 55v-57, 25 april 1665. Zoon van Joannes (Jan) Ties HEIJNEN, hypothetisch, en Henrica (Henrisken) N.N. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 10-05-1637 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Seel Aerts en Tunnis de Grutter) met Lijsken Seel Aertsdr (in den Bocht), 26 jaar oud, gedoopt (RK) op 29-05-1610 te Venray (getuige(n): Willem Arts en Anna Gisbers), begraven 1646-1647 te Venray, dochter van Marcellus (Seel) Aertsz (in den Bocht, Verluckt) en Lijn N.N.}
   6.  Anna (Encken) Adamsdr VERRIJCKT, gedoopt (RK) op 20-11-1622 te Venray (getuige(n): Peter Rijbroex en Encken Issom), begraven op 08-10-1680 te Horst op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 24-02-1647 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Pouwels Adams en Henrick op de Blackt) met Michael (Michel) Jacobsz GIESSEN, 23 jaar oud, gedoopt op 18-05-1623 te Venray (getuige(n): Gossen Gijssen en Lijsebet Theuwen), begraven 1653-1666 te Venray. Jacob Coopmans en Anneken Elskens, echtelieden, en Annekens broer Johan Elskens verkopen de hofstede genaamd Elskens Goede onder Castelo gelegen met boomgaard, bouwlanden, weilanden en passen bij openbare verkoop aan meestbiedende voor 576 gulden plus 100 gulden opgeld aan Michel Gijesen en diens echtgenote Anne Adams
RHCL, ora Venray, inv. nr.3825, 13 februarij 1653, f. 265r, zoon van Jacob THEUWEN (Gijssen) en Elisabeth (Lijsbeth) GIJSSEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 04-02-1666 te Horst (Sint Lambertus) (getuige(n): Petrus Keijsers en Paulus Adami) met Gerardus KEIJSERS, 35 jaar oud, gedoopt (RK) op 24-11-1630 te Horst (getuige(n): Alardus Deenkens en Joanna ingen Risselt), zoon van Petrus KEIJSERS, schepen van Horst (1633), en Sibilla N.N.
   7.  [Joanna] Adamsdr VERRIJCKT.
Gehuwd met Dryes VERKERCKEN, oom van Merij Verrijckt (10 november 1663) Meerlo, Oirlo? Of getrouwd met een van de ander zusters van Maria Adams Verrijckt, Geertgen, Leenken of Enken.

III.22    Paulus (Pouwels) Adamsz VERRIJCKT, gedoopt (RK) op 25-01-1613 te Venray (getuige(n): Leinart Verrijct en Lijsbeth Rijbroux), overleden voor 1692 te Venray. Op 10 januari 1639 verkopen Pouwels Adams Verrijckt en Hendrick op de Blackt, die getrouwd is met een zuster van Pouwels, een stuk land aan Johan Hagens en Derisken Schroijrs.
Opdracht van Pouwels Adams Verrijckt en(de) Henr(ick) op de Blackt aen Johan Hagens van Lendt.
Wij Johan Crebbers Richterbode in plaetse des heeren landtscholtis Gisbert Michels en(de) Conraedt van Daell Schepenen des kerpsels Venradt doen conde en(de) tuijgen mits desen dat voor ons personel(ick) gecompareet zijn Pouwels Adams Verrijckt en(de) Henrick opde Blackt mede Marij Adams eheluijden en(de) ... cederen, transporteren en(de) dragen op mits desen aen Johan Haghens en(de) Derisken Schroijrs eheluijden de gerechte halfft vrij ongevaerlick drije mergen bouwlandts gelegen neffens voorss(eyt) Johannes erve eenre en(de) Thonis Rijbroecx z(alige)r kijnderen erffe ter andere zijden.
RHCL, archief van de schepenbank Venray, Overdrachten, maegescheijdingen, huwelijkse voorwaerden, inv. nr. 3824, 1627-1639, folio 364v-365, 10 januarij 1639.
Contract oft voorwaerden propter nuptius tusschen Pouwels Adams en(de) Jenneken Tijlen eheluden.
Inden naeme ons heeren Amen. Sij kennelick eenen ijderen bij den inhoudt van(de) dit tegenwoordich instrument, dat inden jaere desselfs ons heeren Jesu Christi XVI(15) C (100) tweeen(de) veertich opten XIIII julij is gemaeckt en(de) besloten een bestendich contract en(de) weraffscheijdonge tusschen Pouwels Adams Verrijckt en(de) Jenneken Thijelen Eheluden en(de) dat in manier en(de) forme van voorwaerde propter nuptias onlangs voor eenige dagen gecelebreert en(de) dat inder vuegen als volgt.
RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 76-76v, 14 juli 1642.
Wordt in 1646 in plaats van Adam Verrijckt aangeslagen voor de landschat.
GAV, 181. Zoon van Adam Linderen VERRIJCKT (zie II.10) en Gertrudis (Geertgen) Basten op RIJBROECK.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 09-07-1642 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Henrick op de Blackt en Henrick Tijlen) met Jenneken This Tijlendochter THIEL, 19 jaar oud, gedoopt (RK) op 19-12-1622 te Venray (getuige(n): Geridt Cuppers en Lenertgen op Haff), overleden na 1692 te Venray. Zie Jac Linders, http://linders.no-ip.org/index.php. Dochter van Tilmannus Antonij (Thoenisz) WEIJLAERTS, smit te Meerlo, en Anthonia N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertgen ADAMS, gedoopt (RK) op 11-06-1643 te Venray (getuige(n): Henrick op de Blackt en Alitien op Rijbrock).
   2.  Thijll ADAMS, gedoopt (RK) op 15-06-1645 te Venray (getuige(n): Henrick Thijllen en Hendersken Jacops), overleden na 1691.
   3.  Adam Pouwelsz ADAMS (zie IV.3).
   4.  Lijsken ADAMS, gedoopt (RK) op 02-10-1652 te Venray (getuige(n): Jan op Reijbroeck en Mery Tijlen).
   5.  Maria ADAMS, gedoopt (RK) op 14-05-1656 te Venray (getuige(n): Thunnis Herringhs en Jenneken Verrijckt).
   6.  Antonia ADAMS, gedoopt (RK) op 28-12-1658 te Venray (getuige(n): Jacop Michels en IJtjen Heijnen).
   7.  Leonardus ADAMS (zie IV.8).
   8.  Jacobina Pouwels ADAMS.
Gehuwd voor de kerk op 11-02-1699 te Grubbenvorst (getuige(n): Joannes Vervoort en Leonardus Adams) met Petrus VERVOORT.

IV.3    Adam Pouwelsz ADAMS, gedoopt (RK) op 08-09-1649 te Venray (getuige(n): Jan Heinen en Mery op gen Blackt), begraven op 11-09-1676 te Venray op 27-jarige leeftijd, zoon van Paulus (Pouwels) Adamsz VERRIJCKT (zie III.22) en Jenneken This Tijlendochter THIEL.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30-11-1675 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Lambertus de Landtmeter en Matthias Clockers) met Gertrudis WITTOPS, gedoopt circa 1650, begraven op 28-09-1693 te Venray, dochter van Martinus op WEVERSEN (Wittops) en Beel van de WITKOPS. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 20-01-1691 te Venray (St. Petrus Banden) (getuige(n): Paulus Adams en Helena Snijers) met Petrus GEEREN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Isabella ADAMS, gedoopt (RK) op 02-03-1676 te Venray (getuige(n): Jan op Weversloo en Maria op de Blackt). Vader heet Adam Pouwels!

IV.8    Leonardus ADAMS, gedoopt (RK) op 13-08-1662 te Venray (getuige(n): Alart Minten en Thiel Hendrickx), begraven op 10-10-1718 te Grubbenvorst op 56-jarige leeftijd, zoon van Paulus (Pouwels) Adamsz VERRIJCKT (zie III.22) en Jenneken This Tijlendochter THIEL.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 27-01-1692 te Grubbenvorst (getuige(n): Adamus op de Blackt en Joannes Vervoert) met Anna VERVOERT, 21 jaar oud, gedoopt (RK) op 03-05-1670 te Grubbenvorst, dochter van Gisbertus VERVOERT en Anna SMIDTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth ADAMS, gedoopt (RK) op 21-07-1693 te Grubbenvorst (getuige(n): Anna Smits en Theodorus Bongaerts).
   2.  Leonardus ADAMS (zie V.3).

V.3    Leonardus ADAMS, gedoopt (RK) op 30-12-1695 te Grubbenvorst (getuige(n): Barbara Snellen en Tijl Adams), overleden 1759-1763 te Grubbenvorst, zoon van Leonardus ADAMS (zie IV.8) en Anna VERVOERT.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10-05-1719 te Grubbenvorst (getuige(n): Petrus Smits en Willem op den Kamp) met Gertrudis DENISSEN (Camps), begraven op 04-05-1768 te Grubbenvorst.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus ADAMS, gedoopt (RK) op 11-10-1721 te Grubbenvorst (getuige(n): Catharina Neulkens en Christianus Janssens).
   2.  Joanna ADAMS, gedoopt (RK) op 16-01-1723 te Grubbenvorst (getuige(n): Petrus Lemmens en Anna Vervoert).
   3.  Joanna ADAMS, gedoopt (RK) op 24-02-1724 te Grubbenvorst (getuige(n): Petrus Vervoerts en Ida Denissen).
   4.  Petronella ADAMS, gedoopt (RK) op 19-07-1725 te Grubbenvorst (getuige(n): Paulus Dericks en Petronella Swinckels).
   5.  Joanna ADAMS, gedoopt (RK) op 13-03-1729 te Grubbenvorst.
   6.  Leonardus ADAMS, gedoopt (RK) op 18-06-1733 te Grubbenvorst (getuige(n): Joannes Scheurs en Anna van der Schoot), overleden 1759-1763 te Grubbenvorst.
   7.  Arnoldus ADAMS, gedoopt (RK) op 09-07-1736 te Grubbenvorst (getuige(n): Antonius Steeghs en Catharina Vervoert).
   8.  Petronella ADAMS, gedoopt (RK) op 11-07-1738 te Grubbenvorst.
   9.  Maria Petronella ADAMS, gedoopt (RK) op 08-11-1742 te Grubbenvorst.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software